Hoofdstuk 63 Wij zijn niets

De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets. Niets zijn we, niets dan druktemakers. Stilte is het enige dat ons siert. Stilte om niet gek te worden, want het Universum is sprakeloos. Het laat zich geen zin geven. Het laat zich alleen ervaren. Taal heeft hier geen zin. Wittgenstein zegt het nog steeds zo “over datgene waarover we niet kunnen spreken, moeten we zwijgen.” Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien. 

We kunnen de last van de beschaving, de nog steeds neolithische last, achter ons laten! Verlost raken van de last van de ‘beschaving’! Het lawaai, de drukte, de reclame-bedriegerij, de verdomming`s -media, de dictatoriale godsdiensten.
Elk moment moeten we consumeren en profijt opleveren. Worden we dus zelf geconsumeerdDe consument is zelf het consumptie product. Hij trekt zichzelf steeds volkomen leeg. Elk moment moet er actie zijn. Moeten de machines draaien. Arbeiders wordt het niet gegund ‘s nachts te slapen want de machines moeten afgeschreven worden. En als ons lijf zijn kaars uit wil blazen, houden machines ons gedwongen in leven.  Ze maken ons doder dan dood, en toch zijn er vele mensen bang voor dit herstel van de stilte. Ik niet, ik ben nog geen dag bang geweest voor de stilte. De Ander respecteren doe je niet door hem/haar af te brullen of zijn/haar rust te verstoren, maar door er in stilte en begrip voor elkaar te zijn. Hoe moet ik het mijzelf kwalijk nemen dat ik ooit een woestijnvader was?

In de meest gore wereldsteden zoals het Bombay van Moeder Teresa is de herrie van het verkeer, de bouwwerken en ander machine tuig zo intens, dat zelfs kinderen er al gehoor stoornissen hebben. De “beschaving” maakt hen letterlijk doof. De beschaving brengt enkel een nieuw soort neolithische last voort, maar ze wordt nooit weg genomen! Waartoe wil Moeder Teresa ons brengen?

Ten volle leven, het archaïsche leven, houdt de kunst in, stil te kunnen zijn. Je bewegingloos op te stellen in een weide of bos om de natuur rondom je haar gangetje te zien hernemen. Genieten van de schoonheid van een boom. Van de zang van een leeuwerik. Van het loutere bestaan van je eigen lichaam. Van de aanraking van een ander of het andere, misschien zelfs van de regendruppels die vallen. Er is geen bevrijding zonder de stilte te herstellen!

Nog thans is er maar een keus, want  in zijn bewustzijn en energetisch verschilt de ene mens niet veel van de ander!  De basis is Leven, energie, en bewustwording, dat zijn de componenten waar ieder mens op kan en mag steunen. Pak deze componenten op, en ga het poëtische van het leven beleven. Dat is veerweg die voor ons klaar ligt. Dat is de manier om al onze werelden en hemelen open te houden!
De mensheid heeft verandering tot een synoniem gemaakt voor de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren.  En nu staan we klaar om de afgrond in te vallen, niet om een nieuwe sprong in het evolutionaire proces te maken. Dankzij de loodzware neolithische last die in ons aanwezig is, terwijl we weten dat dit het is waarvan we ons moeten bevrijden. De stilte in ons, kan de zelfde stilte zijn als de stilte die we meemaken in de dood, en ze bevrijd ons van alle mogelijke demonen. Wat een stilte, wat een natuur die U dan mee gaat maken. Dat is werkelijk ongelooflijk, dat kan ik U vertellen!

Alles is erop gericht om de consumptiemaatschappij in stand te houden en zelfs nog uit te breiden tot de mensen helemaal slaaf ervan geworden zijn. Vroeger had de staat belang bij stabiliteit (nu nog, maar dan werkelijk alle), nu streeft de politiek naar zogenaamde flexibiliteit: geen vaste waarden meer maar een drijvend waarden patroon waar niemand noch aan noch uit kan komen. Het drijft slechts aan onze ogen voorbij. Op die manier kan je dus alles goedpraten als het even nodig is, ten minste als je de centen hebt voor een goede "Goedprater". Want waar er geruzied wordt, tikt de kassa: advocaten, extra beveiliging, extra wapentuig.  en een productie apparaat om dat alles aan te vullen, en vooral drukken we geld bij om alle soldaten en producenten tevreden te stellen. De freelance soldaten zijn de spoken van de wereld geworden, meer niet! En zijn de wereld totaal aan het uitputten, meer niet!

De wereld zoals ze er vandaag uitziet heeft blijkbaar belang bij ruziemakende mensen, dat brengt meer op dan waar in peis en vree geleefd word.
Maar wij zijn elk persoonlijk de belichaming van onze eigen soevereine kracht, gezag en creativiteit, die de ongebonden dagelijkse bestaansvormen die de beperkte individuele en collectieve biografische verhalen achter te laten, die het begin zijn om ons te oriënteren op onze weg om het poëtische van het leven te beleven dat ons hopelijk te wachten staat. In het huidige tijdsgewricht heeft de mens opnieuw geestelijke inhoud nodig voor de woorden die hij spreekt;.........Een entiteit is namelijk een logische of fysische opslageenheid die documentinhoud bevat. Dat is geen wetenschappelijke noodzaak, maar een cognitieve om de nodige functie en structuur (Het Fus) te onderkennen. 

Wezenlijk beduidt dat het alleen met de geest te verstaan is en niet zo op de voet te volgen.. Er is dus een wetenschap die dit niet erkend, en iedere aantekening als nog tracht te verklaren. Zelfs als er nauwelijks een toegang tot de "aantekeningen" kan worden gevonden. Men is met functie`s bezig zonder er wat in te herkennen!
De uiteindelijk wil om iets van de functionaliteit van de functie`s naar boven te laten komen, ontbreekt zelfs geheel. De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden, de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT", de grote trots van de krankzinnige wetenschap, dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen. Men gaat direct over tot het kromme geklets daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden.


Het is dus de algemene bedoeling dat we een scheppelijk en dichterlijk en creatief leven leiden,  daar wij de problemen van verlangen, angst, ambitie, inhaligheid, zorgen, verveling, conflicten of verdriet kennen. Dit gebied is zowel individueel als collectief op een scheppelijke en dichterlijke en creatieve manier het beste te beheersen en te beleren. De wezenlijke reden dat dit zo is : ......een mens moet in de eerste plaats zijn innerlijk evenwicht vinden, zichzelf losmaken van dromen en verwachtingen die hij niet feitelijk kan realiseren. De mens moet leren de noodzakelijke gedrag `s verbetering te realiseren! En de freelance soldaten het eerst, .......... 
Een mens moet niet leven met verwachtingen ten aanzien van de mensheid of van de wereld die niet waar gemaakt kunnen worden, zowel individueel als collectief.  Hij moet zichzelf geen voorstelling maken van zijn eigen "ik" dat verder gaat dan datgene wat hij in feite voortdurend kan manifesteren. Als je zo durft te leven, met al zijn mogelijkheden en in overeenstemming met de kern van je persoon, dan wordt je niet genoopt verder te gaan dan je ooit wilde.
In feiten is dit om te voorkomen  dat  de veel vrijere en zintuiglijke en prettige oorspronkelijke culturen plaats maken voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom.
En wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit ons oplegt, ze blijft! Wie niet aan het gezever mee wil doen, hij leert onherroepelijk zijn beperktheid kennen. Niet als oorzaak, maar als begin! Of  wilt U toch even met alle valsheid beginnen, ik vraag het U maar?

Leren leent zich vooral niet voor gezever, veel meer voor de ontwikkeling van "Het FUS".
Zo komt de werkelijke Dyslexie, Dyscalculie, en Dyspraxie in de mens omdat de genade op verschillende manieren en tijden en momenten in een mens kunnen werken. De enige remedie is de dagelijkse redactie zelf ter hand te nemen, en te redacteren in de diepste zin. Nog steeds gaat mijn cognitieve werking naar de diepste zin, ik vlucht echt voor geen enkele moeilijkheid of conflict, nooit.  Maar de oplossingen zijn er ook niet zomaar, want steeds is er nieuwe beperktheid te onderkennen.



Deze neolithische last doet iedere beschaving sneuvelen, de mensheid heeft verandering tot een synoniem gemaakt voor de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren.  En nu staan we klaar om de afgrond in te vallen, niet om een nieuwe sprong in het evolutionaire proces te maken. Dank zie de loodzware neolithische last.
De basis is Leven, energie, en bewustwording, dat zijn de componenten waar ieder mens op kan en mag steunen. Pak deze componenten op, en ga het poëtische van het leven beleven.
Verder is er alleen de blinde vlek van het modern humanistische mensbeeld, dat als vanzelfsprekend wordt aangehangen, doch onhoudbaar is. Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf, terwijl men zich met niets anders als met theorie bezig houdt? Welk een verdacht principe .......Rechters grijp in!
Voor mij is het de conversatie die dit onbegrip het meest uitdrukt. Uit Uw conversatie komt niet naar voren hoe solide U bent. U moet weten dat filosofische uitspraken onzinnig zijn in een betoog dat zelf uit filosofische regels bestaat. Een meta-filosofische verhandeling gaat over het onderscheid tussen wat taal is ofwel kan worden gedacht, en wat niet door taal uitgedrukt kan worden maar alleen kan worden getoond. Dat wat kan worden getoond, in een eerlijke  fatsoenlijke objectiviteit, geeft zicht op het intellect, zelfs op een tweezijdig intellect, het actieve en het passieve intellect. We kijken allemaal naar de persoon die wat toont, alleen zo kunnen we afmeten hoe solide hij is! Hij is de man die weet te rubriceren, op te sommen en te tellen. Maar waar het Nu niet te definiëren valt, daar heeft de leugenaar de tijd nodig, zijn leugen is de klok-tijd van zijn computer geworden, alsof de natuur ook een afspraak met de agenda van de freelance soldaat heeft gemaakt, wat een dwaasheid heren! Net zo goed als dat in het jaar 2000 niet gebeurde, bij de eeuw wisseling, zal dat NOOIT GEBEUREN!

Om dat te begrijpen zijn nog steeds geen meerdere teksten nodig, ze bestaan zelfs niet eens! Want niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien. Weet wat het karakter van de Archaïsche wereld is! Laat de krankzinnige wetenschap zich daar niet van ontdoen. Want dat recht heeft ze niet!
De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets.


De onmiddellijke afgeleide van deze regel is regelrechte wiskunde; ......Het maakt het interdisciplinair begrip ontzettend twijfelachtig, als onze redeneringen niet te herleiden zijn op de waarheid-tafels, en via de waarheid-tabellen, hoe is er dan ........
een algoritmische beschrijving van een systeem te krijgen, hoe kunnen we priori afleiden welke set van iteraties op de geboden grondregels een 'goede' set f  veranderingen is? De soliditeit van uw eigen wezen geeft aan hoeveel U van de wiskunde begrijpt! Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin, zoals die zich sinds de Griekse filosofische cultuur heeft ontwikkeld, zal het vanaf heden afgelopen zijn!
Immers, wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd en dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt. En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.


Als U wat te tonen heeft, weet U ook welke set van iteratie op de geboden grondregels de goede set f  van verandering is. Solide bent U alleen als U weet wat er te veranderen is. Zet het freelance leger buiten de deur, voordat ieder van zijn plaats op deze wereld is verdreven.


Misschien wist U het niet maar alle normale  praktijken die buiten de Ziel om gaan, ze zijn de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie enkel en alleen gefocust op online technologische en economische praktijken, .......door mensen die toch al net zo gek op technologie en economische wanorde waren als elke materialist! Bespaar al die miljarden........de freelance soldaten van deze wereld breken alles aan stukken!
Het ziet er bar en bar slecht uit voor deze mens als de wrede afzonderlijkheid in denken, voelen, en doen niet wordt gecorrigeerd.
En de menselijke evolutie is daardoor al helemaal niet te zien, alleen de wetenschappelijke waanzin. Het is bar en boos hoe krankzinnig onmenselijk ze geworden zijn!  Ik vertel het U volkomen kosteloos en vrijelijk, hoe er iets van een gedrag`s verbetering op de wereld kan komen. Het eerste wat ik vertel is dat er een vreselijke vervalsing wordt mogelijk gemaakt door het verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject aan het dagelijkse fysieke leven. Het is meer als tijd de archaïsche weg samen weer op te kunnen gaan.

Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd, jij als entiteit bent namelijk een logische of fysische opslageenheid die documentinhoud bevat. Als je deze opslageenheid ontkent, dan ontken je ook zijn entiteit, zijn moreel en zijn geloof!
De Moraliteit is daarmee de actieve erkenning en herkenning van coöperatie (samenwerking) en altruïstisch gedrag.
De universele weg of de scholing `s weg beperkt zich dus niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. En het meest verbazende is absoluut dat er altijd een begin is, waarbij U als begin uw eigen tekortkomingen zal onderkennen!
Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet. De angst voor dat begin is de meest slechte raadgever voor de mens! Ken de oorzaken van de werkelijke Dyslexie, Dyscalculie, en Dyspraxie in de mens, ze worden werkelijk veroorzaakt door de aangeprate faalangst en valse schaamte! We worden pas echt mens als we niet bang zijn voor onze tekortkomingen! Grijp die kans! Zo kunnen we verlost raken van de last van de ‘beschaving’! De neolithische last is alleen maar wreed, ontzettend wreed!
Ze is zo wreed omdat alle kardinale functies in de mens, gewoonweg niet open te breken zijn, al zal het freelance leger het nog honderdduizend keer proberen, het is te vergeefs! De natuur heeft geen geagendeerde en geaccordeerde afspraken met dwazen!


Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld, in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, en ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element. De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf.

Ze weten zelfs niet eens wat vrijheid is..... ze hebben het niet, dat ze uit zichzelf tot handelen worden genoopt ........het gebrek dat de wereld met zijn humanistische wereldbeeld op het punt staat te verzwelgen.... Is de wereld van de freelance soldaat, en deze gaat beslist niet over de enige vrijheid, die nodig is! 
In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten.

De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.
Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt;.....
 Je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht. 
"Geciteerd in superstrings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988

Wat natuurlijk een veel betere omschrijving is als deze; ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen!
Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de doende mens zijn goede veel belovende toekomst.
De "intelligente computer" moet het ook doen met het zelfde gegeven, alle vliegticket`s worden al met dit systeem uitgegeven tegen de beste prijzen! Doch praktijken die buiten de Ziel om gaan, ze zijn de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie enkel en alleen gefocust op online technologische en economische praktijken, .......door mensen die toch al net zo gek op technologie en economische wanorde waren als elke materialist! Maar hoe wil je het noemen wat inlichtingen diensten, criminelen, vluchtelingen doen?
Gaat het niet om de zelfde "intelligentie", en vermoed U ook niet het zelfde veel belovende distillatie patroon? Welke freelance soldaat zit anders in elkaar, ......volgens mij geen enkele!

In wezen leven we in een woestenij, en "wat orde brengt" is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie!

Maar de Gnosticus krijgt heel gewoon alles in een enkel nouminaal moment toe gespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent.
Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasiën voor het fenomeen van de totale energie.

 
  1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} , enE_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c^2 ,
En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
  • A is zowel A als niet-A of
  • Ieder ding is zowel A als niet A of
  •  Ieder ding is alles
  En kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele conseqwentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheidsfunctioneel is! Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nouminaal moment kan worden gegeven!

De kennis van Ernst Mach is, ........een "deeltje" wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand. Heel deze weerstand is alles wat er aanwezig is in dit deeltje, ze is zodoende, alles wat er ooit geschapen is. ZO WOONT IN DIT ENE DEELTJE ALLES WAT ER OOIT GESCHAPEN IS. Er woont in dit deeltje een enorme hoeveelheid energie, miljarden malen groter dan de astronomen waarnemen in de kosmos, immers ze maakt in de etherische wereld ( NIET IN DE MATERIELE WERELD) alle actualiteiten reëel. Ook het gehele groeiproces van de gehele universele wording ligt in dit deeltje verankerd.
De  gehele materiële wereld wil meer uitleg, maar het is er niet!  We onderkennen slechts een bepaalde vorm, we noemde het "Het principe van Mach". Voeg de principes van Mach en Feynman samen, en je komt tot het principe van het enkele nouminale moment.......


God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.

Ik ken het gnostische proces, ik ken de diepste spanningen, de zweethanden die er altijd waren, maar er is en was ook geen grotere triomf te bereiken. Er is niets mooiers op deze Aardbol als het gnostische proces, de ontmoeting met de innerlijke meester is het grootste fenomeen op de Aarde, die er in zijn volle werkelijkheid is! Het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Terwijl ik niets anders kan doen als het te beschrijven, om er maar zo mogelijk iets van te vergeten! Anders zou ik letterlijk bijna alles wat ik onderzocht heb in te grote proportie weten.

Ieder eerlijk echt en solide mens MAG alles weten, dat is voor mij een simpel feit! Maar er is nog iets moois, kan ik U mededelen, dat ik de waarheid niet zoek, want dat is ook helemaal niet nodig,. Je hebt de innerlijke meester.
Het verhaal gaat ver boven dat van de goeroe, dat gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is;...... maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. Maar je kan het als gnosticus met een enkele nouminale Fase en dan weet  je al welke waarheid je hoog te houden hebt.
De rede is dan o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede) toegepast binnen het denken. Rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde.
Ik geef deze aanvulling met een paar citaten, mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden! De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) .

En als we het dan verder over de Functie`s hebben valt er helemaal niets meer van te begrijpen, want de functie reikt tot aan oneindig, daar gaan "de goden" over. Dit te aanvaarden zal nog een heel probleem voor de wetenschap worden, en de enige manier is werkelijk je het te laten influisteren want de waarheid is singulier tantum, alleen "God" beschikt. Dus we weten dat alles zo ongeveer subjectief is, we kunnen alles laten rollen in ons denken, van het ene naar het andere denk punt. Om objectieve kennis te verkrijgen moet er dus gewerkt worden, met hart en ziel, met een lerend-denkvermogen en de daad, en met de heldere eerlijke adequate voorstellingen. Weet dat de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk is, wat deze zelfde daad zijn geestelijke inhoud geeft.



Het is meer als tijd het Goddelijk intellect samen weer te ervaren.
Zet al die valse schaamte onmiddellijk opzij.
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen. Rechters van Nederland zet de instituten er vol mee, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,...

Weet het, het is zelfs een van de essentie`s om te leren luisteren naar de stem van binnen. Die hulp komt altijd in de vorm van de innerlijke gids, die als krachtig brandpunt zich in ons openbaart en diep in ons weet en wil wat het beste is voor de ontvouwing van onze onderdrukte essentie. Als we open staan voor die stem - vaak hoor je hem nauwelijks, je moet je afstemmen om er contact mee te krijgen - dan krijg je idee over de weg die er te gaan is. Moeder Teresa had haar-woestijn vader nodig, om de krankzinnige wetenschap de lees te leren. Slechts een woestijn-vader weet dat je moet luisteren, met je volle tactiele vermogens, naar anderen, anders overleef je de woestijn niet. In de woestijn is het een drama om iemand mis te verstaan!

Als alle eigen authentieke problemen zijn opgelost, ligt er namelijk een woestenij voor ons. Want we hebben nog steeds te weinig begrepen van het geheel, we menen nog steeds te kunnen gaan redeneren met een berg verzamelingen. We hebben echter geen enkele kans, een verzameling is een gedeelde eenheid. Zie wat de wetenschap steeds alleen maar doet! Oneindig heden moeten volgens de krankzinnige wetenschap gecompenseerd en geëlimineerd worden. De krankzinnige wetenschap wil niets functioneel bekijken, dat deed en kon slechts de enkele wiskundige die het alles een goede plaats wilde geven, Richard Feynman, Floris Takens, Spinoza. Maar wie het U bovenal konden vertellen, waar ze steeds maar weer opnieuw alles de goede plaats wilden geven, dat waren zij die in de woestijn leefden, anders konden en kunnen ze niet overleven. Want het is daar een drama om iemand verkeerd te begrijpen in een woestijn.
Ooit was ik een woestijn vader, en als nog is dit een natuurlijk verhaal, ik mag als woestijn-vader geen krankzinnige theorieën aan mijn kinderen voorleggen. Ik moet de woestijn, die voor mij ligt, omschrijven zoals ik hem ken, en dat naar eer en geweten! Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus veel belangrijker gemaakt wordt dan het is, gaat ten koste van essentiële zaken.
Kijk om je heen en zie hoe enorm veel zaken worden opgeblazen, windbuilen, gebakken lucht, financiële luchtbellen, die ons naar de economische afgrond brengen.
Het Alles herinnert mij aan mijn arrogantie, opgeblazen eigenbelang, zelfgenoegzaamheid en roept mij op om te komen tot eenvoud, om aan het ego voorbij te gaan naar eenvoud en essentie. Dat is wat mij steeds maar weer een goede vader maakt! Ik beschrijf haar voortdurend, niet om haar te kennen maar om haar te vergeten, want ze bestaat voor mij slechts uit een berg onbegrepen verzamelingen, nogmaals ik ben wat ik doe en niet wat ik lees. En dat  brengt de staatszucht en de veronderstelling zelf de baas te zijn. (Vondel) En er moet iemand strijden tegen deze waanzin!

Ik ben van mening dat de groep sceptici zeer groot is, maar deze zijn realistisch en het is niet nodig zich te organiseren om onzin door te drukken. Daardoor komen ze niet in krant of op TV. Met dit verhaal bedoel ik dat er wel degelijk op grote schaal fouten gemaakt worden. Spoedig komt er een definitief einde aan het romantisme en nihilistisch negativisme van het Humanisme, dat als vanzelfsprekend wordt aangehangen, doch onhoudbaar is. Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf, terwijl men zich met niets anders als met theorie bezig houdt? Op dit verdachte principe rest slechts realisme.
 Men zit elkaar wat op te naaien. In de trant van het zal wel niet fout zijn als we de hebzucht maar inperken. Maar daarmee bouw je natuurlijk geen maatschappij op en dat is net wat nu nodig is, want we raken obsoleet en volledig in verval. Zonder gezonde ontwikkeling geen maatschappij! 
Ik heb zelfs het vermoeden dat dit nihilisme een ontzettend ingrijpend proces genereert, NPA (Narcisme, perfectionisme, arrogantie) ligt aan de basis van IEDERE mentale aandoening. Zoals ik al omschreef door het onvermogen de dingen van de normale mens te bezitten.
Van ADHD tot alzheimer, en schizofrenie, enz ..
Heel simpel omdat de nieuwe mens een BEELD DENKER IS, en dus zijn werkelijke denken distilleert uit EERLIJKE zintuiglijke beelden.
Zijn impliciete en expliciete kennisvorming kan nooit en te nimmer anders verlopen dan met de tactiele en zintuiglijke vermogens.
En wat we waarnemen bij kinderen en benoemen als autisme en dyslexie is in feiten de ongeoefende wil tot het vormen van EERLIJKE BEELDEN.
Zelfs alzheimer is een verwerping van de waanzinnige beelden die door de MODERNISTEN aangebracht zijn, door propaganda, reclame, ofwel statistische anomalie, ofwel steeds weer wordt er verwezen naar de BANGELIJKE ONEVENWICHTIG HEDEN of naar zekerheden die men niet heeft, met als gevolg de ontkenning van moeilijkheden.

IEDEREEN WIL DAAR VOOR ZIJN DOOD VANAF, maar de dood brengt dan uitkomst, maar het oplossen van de nihilistische humanitaire waan is men zijn leven lang vergeten!
Wel is nog steeds de vraag of het bittere geschrei uit getto's en kampen ook de hemel bereikt. Ik vraagt mij dat af, met al die wetenschappers, politici, en de huidige geestelijkheid, weten ze eigenlijk wel iets van die leefbare wereld die open gehouden moet worden? Een wereld waar wat te leren valt voor elk mensenkind! Ja inderdaad, slechts op het persoonlijk niveau worden we confronteert met onze eigen bitterheid, met ons zuur en de onvermijdelijke pijnen. Maar verbitterd blijven leidt uiteindelijk tot niets, tot een uitzichtloze negativiteit. Ik ga ervan uit, dat er altijd iets van levenslust en kracht beschikbaar is en als je goed luistert er een stem te horen is, die wijst naar uitzicht. Daar moet voor gezorgd worden door alle moeders en vaders van deze wereld, want het zoet helpt het bitter te dragen, het wijst naar een betere situatie, wat een geluk dat Moeder Teresa weer opnieuw aan het werk is.



Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!


Nardocus Filosofus

 
Laat ik hier nog even commentator zijn,

De opkomst van het nieuwe mechanistische wereldbeeld, dat opnieuw breekt met animistische verklaringen en de wereld veranderde van een organisch verband in een mechanisch uurwerk, wordt mede gestimuleerd door religieuze motieven. Organismes ontstaan op "natuurlijke" wijze uit een of andere kiem, uurwerken daarentegen zijn door een klokkenmaker volgens een plan gecreëerd. Organismes beschikken zelf over het vermogen te bewegen en te handelen, uurwerken behoeven een of andere vorm van aandrijving. Zo onderstreept dit nieuwe wereldbeeld de noodzaak van een Schepper die zijn schepping voortdurend onderhoudt en aandrijft.

Deze visie versterkt de aloude gedachte dat studie van Gods werken (de natuur) een belangrijke ingang vormde voor inzicht in Gods almacht, wijsheid en goedheid. Vrome wetenschappers zijn fysica-theologen geworden die tot op heden een grote populariteit kennen. Sommigen krijgen zelfs de Nobelprijs omdat ze een zeespiegel verhoging van vier meter voorspelen!

Er is echter geen discrepantie tussen natuurwetenschappelijke verklaringen en religieuze duidingen. Een zeespiegelstijging of een klimaatverandering is kennelijk in hun ogen zowel een natuurverschijnsel die een natuurlijke verklaring nodig heeft als een vermaning Gods. God bewerkstelligde dergelijke natuurverschijnselen in deze optiek niet direct, maar via secundaire oorzaken of door Hem geïnstitueerde natuurwetten. Geleidelijk aan verdwijnt deze religieuze duiding, maar zoals uit het bovenstaande volgt is dat verdwijnen niet noodzakelijk een gevolg van wetenschappelijk inzicht in natuurlijke oorzaken.

De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen. Darwin`s afstammingsleer, de nieuwe wet van behoud van energie, en het atomisme worden daarbij veelal als wapens gehanteerd. Deze aanvallen wekken overigens niet alleen verzet in religieuze kringen, maar evenzeer onder vooraanstaande wetenschappers die hun collega`s beschuldigen van materialisme en atheïsme.

Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energiebehoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.

De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen.

Deze conflictsfeer is overigens een typisch product van iedere vastgelopen cultuur waarvoor Richard Feynman gewaarschuwd heeft.

Uiteraard is deze hele situatie een direct gevolg van het gebruik van het dialect als denkvorm in de wetenschap. Een drama van ongekende omvang. De taal die iedereen spreekt is een dialect met daarachter een volksleger die het spreekt, het is mogelijk dat je de waarheid er mee vertel, maar pas op, onenigheid is al snel de haard van een internationaal conflict, en dat is dan ook het eindproduct van het verrichten van veel routineuze deelhandelingen. Het is veel beter elkaar "te weten te begrijpen", en daar heb je toch echt wijsheid voor nodig !

Overigens is het belang van de begrippen "spreken en praten en schrijven" zeer relatief binnen de logica, en daarmee is ook het belang van de dialectica zeer relatief.

De reden daarvan is bijzonder simpel, de verhouding die bestaat tussen de mens en zijn omgeving is voor 99,9% non-verbaal, en de verhouding tussen mensen voor 99,9% pre-verbaal , of wilt U gaan beweren dat we elkaar bijzonder goed begrijpen? Daarvoor is er te veel routineuze dialectische nonsens op Aarde! Niet te min zijn veel mensen dol op dialectiek, als mensen het niet met elkaar eens zijn valt er veel te overtuigen, maar het instrument wat men heeft is nooit meer als de routineuze kletspraat en zijn dialectische uitleg. Blijkbaar leven we nu ook in een onzekere periode, want het woord als wapen is weer belangrijk." Maar dat heeft bepaalt niets te maken met dat wat "te weten is en te begrijpen".

En het hele lateraal denken (conflict denken) is contra productief. Of wilt U soms gaan beweren het denken en de taal van het nationaal socialisme wat opgeleverd heeft?

Een verzameling bestaat slechts als resultante van een gedeelde eenheid, zodra we deze beperking uit het oog verliezen of niet wensen te zien, veronderstelt ons brein zelf de baas te zijn. Dan stellen we beperking tegenover ..........beperking, gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ...... niet de broederschap, maar de oorlog, de opstand, de barricade, de staatszucht. (Vondel).

Zo als u misschien weet ben ik daar al in discussie over geweest met de Nederlandse wetenschap, mijn conclusie is nog altijd dat tijd existentie is en geen essentie, als je in de toekomst wil kijken ben je bezig met metafysica, en als je de data uit het verleden ook niet hebt leef je zo ongeveer bij de dag.

De nieuwe ontologie kan dus echt niet helpen, helaas.
Het enige wat helpt is doodgewoon training, training om je eigen tactiele vermogens te ontwikkelen.
Om dat te begrijpen zijn nog steeds geen meerdere teksten nodig. Want niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien. Weet wat het karakter van de Archaïsche wereld is! Laat de krankzinnige wetenschap zich daar niet van ontdoen. Want dat recht heeft ze niet!
De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets. 

 De mens is nog steeds vastgebonden aan de Aarde, alle profeten van welke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, maar tevens is er volgens hen de mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Dat is de essentie van alle religie.

Er is dus een verband tussen Ideeën , het actuele, en de ziel. Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is. Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren. Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal. Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beeld-denker. Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen .

Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst , realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.

De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie !

Niet de ongenuanceerde en onophoudelijke pogingen tot intimidatie die velen er op na houden!

En zo gaat dat dus verder, je moet het gewoon lezen, ik kan geen beter advies geven. Het aha erlebnis, moet je in je zelf ervaren, en daarbij heb je eerlijke ware beelden nodig. Het onderwijs van nu is veel te intimiderend. De beelddenkers courant ligt altijd voor mij, en de eerste vraag is daar, HOE DENK IK.

Over mij kan je het niet hebben want ik ben gnosticus, mij word alles letterlijk toegeschoven. Omdat IEDER EERLIJK MENS ALLES MAG WETEN.
( NPA ) NARCISME, PERFECTIONISME, EN ARROGANTIE ZIJN VERGIF VOOR HET DENKEN. Weten is een kwestie van mentaliteit, je hart richten, fascinatie voor het onderwerp zorgt voor de juiste concentratie en contemplatie. Ik weet gewoon dat Otto SELZ gelijk heeft, het brein wordt gestuurd door de ZIEL.

Maar het grootste probleem daar bij is nog , de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking. De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde? In de loop der tijden versmolt haar persoonlijkheid met die van vele andere godinnen en hun eigenschappen. Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er zijn nauwelijks wetenschappers die tot volledige wasdom zijn gekomen.

Er is ook niet zomaar een film van te maken zodat men de transformatie die de liefde teweeg brengt cinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter. We moeten dus genoegen nemen met de stelling; ... ieder leren brengt gedrag-verbetering. En de liefde past daar als een bijzondere innerlijke ervaring in!

Maar voor wie het niet weet, meestal zoeken we de waarheid niet. Het voelt goed als ik zeg, dat ik de waarheid zoek, maar ik kan dat al betwijfelen. Wil ik de waarheid zoeken ook al is deze pijnlijk? Zoek ik een bepaald soort psychologische troost, een tijdelijke vrede, een gevoel van veiligheid? Neen, ik doe niet meer in een illusie en omdat dit alles een instinct in ons is, moeten we ons tegen deze mogelijkheid altijd beschermen.
Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, Je hebt alleen de innerlijke instelling nodig!

Ik vind dat de meest duidelijke ervaring nog steeds beschreven is door Joost van de Vondel, de verzameling is slechts een resultante van een gedeelde eenheid. De denominatie heeft zijn  innerlijke instelling nodig! De wetenschapper heeft die instelling niet, volgens hem staat hij slechts op de nominatie om de nummer één te worden! Of zijn leerstoel moet nummer één worden, ........zou liefde echt wat toevoegen in het leven wat van waarde is, kom nou even!

Je moet de dingen - wanneer wij er zuiver tegenover willen staan - datgene geven wat het voor ons persoonlijk als waarde vertegenwoordigt. Dat geldt ook voor de liefde, we hebben haar hoog te houden. Maar we kunnen het niet opdringen in de zin van: hier is 't nu! Wat zou dat toch gruwelijk mooi zijn, als dat toch kon! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.
U moet echt weten; ......hoe de www.mensenrechten.org dit definieert.

Want het is hoogtijd dat er juridische maatregelen tegen de opdringerige institutie 's worden ondernomen.
Alles wat als vanzelfsprekend wordt aangehangen, is onhoudbaar. Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf, terwijl men zich met niets anders als met theorie bezig houdt? Welk een verdacht principe .......Rechters grijp in! Werkelijke aanklagers kom naar boven!



De definitie van vrijheid is de oneindige waarde van de mens. De definitie van het kwaad is de vernietiging van vrijheid. Alle kwaad leert de mens dat hij beperkte waarde heeft.
Eenvoudig
De waarheid is altijd eenvoudig. Alle mensen herkennen de waarheid omdat alle mensen intelligente wezens zijn. Het is de aard van het kwaad om kunstmatig ingewikkelde ideeën te scheppen. Het doet dit om de vrijheid die het vernietigt te verbergen of te versluieren.
Als je alle moeilijkheden en angsten uit je leven bant, zul je een eenvoudige en mooie waarheid vinden.
Deze waarheid is de kern van wat jij waard bent.
Waarde van de mens
Om vrijheid te begrijpen moet je begrijpen wat de waarde van een mens is. Alles wat het kwaad wil is het verhullen en vernietigen van jouw waarde. Alle gezag is door het kwaad geschapen om je waarde te maskeren. Om je eigen waarde te begrijpen moet je de aard van vrijheid begrijpen.
Het kwaad
De sleutel tot het begrijpen van onze wereld is het begrijpen van de aard van het kwaad. Het kwaad stelt de waarde van mensen op de proef door ze de gelegenheid te ontnemen om hun eigen keuzes te maken;.... door ze de kans te ontnemen om sterker te worden door te leren en te begrijpen.
Vrijheid
Waar het kwaad de waarde van de mens wil vernietigen of verhullen, laat vrijheid mensen zien wat ze kunnen bereiken en hoe waardevol ze zijn.
In vrijheid hebben mensen lief gehad, ziektes genezen, honger bestreden, werkzaamheden vergemakkelijkt en in vrede geleefd. In vrijheid is geluk mogelijk. Vrijheid is het exact tegenovergestelde van het kwaad.
Jij
Alles wat in dit boek geschreven staat is geschreven om de denkbeelden van cultuur en wetgeving te vernietigen. De les die dit boek je leert is eenvoudig: niets op aarde is meer waard dan jij.


Laat ik U dit anders vertellen; ......De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze niet bestaat maar ze is voor de mens tot nu toe onkenbaar en is op deze wijze wel degelijk een onkenbare werkelijkheid, daar waar de mens slechts het waarneembare aspect van de werkelijkheid kent, dat deel namelijk dat door zijn ‘senses’ geregistreerd wordt. Dat deel dat door jouw 'senses' geregistreerd wordt, ze is gegarandeerd voor jou!

De  gehele materiële wereld wil meer uitleg, maar het is er niet!  We onderkennen slechts een bepaalde vorm, we noemde het "Het principe van Mach". Voeg de principes van Mach en Feynman samen, en je komt tot het principe van het enkele nouminale moment.......maar buiten dat, heb ik nog andere woorden.......
God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.


De objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie,
tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte,
dat is een gevoel`s-ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend.
Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is,
door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid,
dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen.
Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie,
verloren aan de rand van de onzekerheid.
Waar nu ligt die onzekerheid?
Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen!

 
Richard Feynman
 
Houdt U van commentaren?
 
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast. Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken! 
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'. 
En gevolg daarvan is dat
ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het allemaal niets! Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! Dit is de consequentie van de stijlloosheid die er op deze wereld heerst. Maar ze is onhoudbaar, en daarom moeten we van de opdringerige institutie 's af.

Dus zo het er nu bij ligt, puur wetenschappelijk, is de mens op deze Aarde klaar, met zoveel stijlloosheid en zoveel zinloosheid en Ziel-loosheid heeft hij er niets meer te zoeken! De vele zaken die zijn beschreven bevatten deze zielloze en heilloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat het mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Het illusoire probleem en de stress die daar op volgt, daar is nog niets aan gedaan! Men verondersteld een race naar de waarheid, terwijl men zich met niets anders als met theorie bezig houdt? Welk een verdacht principe .......Rechters grijp in!
If it doesn't agree with experiment, it's wrong.  Zo vertelde Richard Feynman het.......

Slechts de beschrijvende angst veroorzaakt de verwarring en instabiliteit en twijfel en verdeeldheid, zozeer dat er veel waandenkbeelden en loze onzinnigheden zijn, waaraan wij lijden alsof we in slaap gedompeld zijn en niet anders als aan verwarde dromen ten prooi vallen! De wetenschap wist echter nog geen dag onder het illusoire probleem vandaan te komen, onze hersenen doen het niet zo best zonder de liefde en rede, dat heeft de geschiedenis bewezen!
 En de al oude Zintuiglijke verlangens trekken je steeds ergens naar toe waardoor de les van het leven steeds wordt gemist, ze willen steeds ergens omheen in plaats van er doorheen. Het is de meest ernstige barricade om dingen echt goed te kunnen begrijpen. Onbegrip houdt alle vormen van deugdzaamheid tegen, terwijl een diep begrip de ontwaking is tot realiteit.

Zo wie zo zijn er twee evenwichtspunten. Dit is de bifurcatie als we niet alle evenwichtspunten weten te beheersen, dan vallen we terug in chaos! Henri Poincaré heeft deze werking niet voor niets benoemd!
Opnieuw zal steeds weer blijken dat al het bedrog van de wetenschap komt, omdat zij niet van het illusoire probleem los kan komen. Waar er bewijzen zijn van het tegendeel, de trein vol met krankzinnige wetenschappers zet heel gewoon door.
Voor wie het wiskundig wil horen, bifurcaties (Henri Poincaré) verklaren de herkomst van hysterese, oscillaties en uiteindelijk chaos. En waarom zouden we uiteindelijk moeten accepteren dat het uiteindelijk tot de voorspelde chaos komt? Onze schepper wil oplossingen, weet U nog wel, en dat elke dag weer! De hysterie van de wetenschap is ons bekend, ze voorspeld ons elke dag chaos! Als je zoiets doet, doe het dan wel goed! Denk niet dat je de paus bent, nog een of andere wetenschappelijke imbeciel die aan de hysterese overgeleverd is.

En we weten het gewoon, want niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien. Weet wat het karakter van de Archaïsche wereld is! Laat de krankzinnige wetenschap zich daar niet van ontdoen. Want dat recht heeft ze niet!
De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze niet bestaat, maar je kan ze ook Tele-portatie noemen en er een kat bij doen! Humor heren, bij wetenschap moet je kunnen leven en lachen!

De intrinsieke waarheid is daar aan tegengesteld, ......dat maakt het mogelijk "In beelden te denken". Als je een foton (of ander kwantum-deeltje) wilt kopiëren, dan kan je het beste gebruik maken van tele-portatie, omdat je dan geen gezeur met Heisenberg ’s onzekerheidsprincipe hebt.
En dat doet de natuur dus doodgewoon, hoe zou ze anders moeten communiceren dan met een instantané tele-portatie. 
 Maar ze is voor de mens tot nu toe onkenbaar en is op deze wijze wel degelijk een onkenbare werkelijkheid, daar waar de mens slechts het waarneembare aspect van de werkelijkheid kent, dat deel namelijk dat door zijn ‘senses’ geregistreerd wordt.


De objectieve beelddenker heeft nog wat logisch,.... Maar stuur die gek die alleen maar om kan gaan met het subject en nooit wat objectief kan schrijven, is naar huis. En wens hem geluk in het gekken huis.

Jammer ook, dat dit direct te bewijzen is, er is geen wetenschapper die onder de druk uit komt die de Nul aan het getal oplegt, laat staan dat er nog iets natuurlijk 's terug te vinden is in de taal van de theorie noch in de taal van de ideologie. En leven doe je alleen maar van voren niet van achteren, van achteren kijk je slechts een koe in zijn reet!

De wetenschapper loopt zo vast als een huis in zijn verklaringen! De Cirkel, niet de 0, kan in zijn simpelheid worden gezien als een platvlak in een omheining, maar is in zijn volheid de afgrenzing van het kosmische geheel. U hebt niets aan de uitleg van een krankzinnige wetenschapper! Hij kan niet omgaan met iets wat subjectief is.
Misdadigers, maken die niet meestal de gekste bokkensprongen? Is het daarom dat ze zich druk maken over de waarheid, maar niet over zichzelf? We moeten toch eens zeer snel over de mensenrechten gaan klagen! Ze hebben werkelijk alleen een
vijandige relatie met zichzelf, een subjectieve en dat zal morgen of overmorgen echt niet anders worden. Dus de aanklacht zal in het volgende hoofdstuk geformuleerd moeten worden!

En ik kan U nu al vertellen, voor alle krankzinnige wetenschappelijke theorie is er daarna geen plaats meer, ze is in wezen al een verloren goed!
Hoe weet ik dat zo zeker? Wel George Boole heeft een foutje gemaakt, * Je zou volgen Boole de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt, de fout  x' = 1 - x

Wat uiteraard volkomen onzin is, en uiteraard volkomen onaanvaardbaar voor die Mens die gelooft in het geheel (de substantie). Wat weer de Formule E=mc2 als formule voor het geheel onaanvaardbaar maakt! De relevante historie van de kosmos is de mens niet bekend, en zal haar ook nooit bekend worden.
De goede wiskundige weet dat ook gewoon,  De C++ expressie werd ingevoerd, maar deze C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het de waarde van x verandert.
Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1,  het doet x met 1 veranderen, maar de objectiviteit (over x) is er nog steeds niet! En dat is Nu steeds het bedrog, van de schitterende professor, notabele met Nobel Prijs. (alleen voor Richard Feynman 's trots de QED is het net iets meer, ze zit getalsmatig logisch in elkaar)
De miljarden kostende oplichters, knoop ze op, ze hebben ons niets van een veel belovende toekomst te brengen, of het moeten hun kosten zijn, ......... zo kunnen de wereld met zijn identiteit 's fraude, data fraude, economische fraude, bestuurlijke fraude, misdaad, oorlog, aangestuurd door perfectionisme, narcisme en arrogantie, omdat de werkelijke archaïsche realiteit ze ontgaat......niet helpen. Er is geen reden om de medemens zo, uit jaloezie over wat men zelf niet als documentinhoud heeft die enige entiteit verschaft, te behandelen. De aanklacht is hiermee al ingediend. De schuld is al bewezen!

Het is ook heel snel te bewijzen dat de C++ expressie niet deugd.......
U moet dan weten dat de Grootheid een eigenschap is die zowel kan bestaan uit een magnitude of uit  menigte. Hoeveelheden kunnen worden vergeleken in termen van "meer" of "minder" of "gelijk", of door het toekennen van een numerieke waarde in termen van een eenheid van de meting.  Kwantiteit is een van de fundamentele klassen van de dingen, samen met de kwaliteit , inhoud , verandering , en relatie. Een fundamentele termijn, is en blijft een hoeveelheid tijd die wordt gebruikt om te verwijzen naar elk type van kwantitatieve eigenschappen of attributen van de dingen.  Sommige grootheden worden uitgedrukt in een getal als zodanig door hun innerlijke aard, terwijl anderen functioneren als toestanden (eigenschappen, afmetingen, attributen) van dingen, zoals zware en lichte, lang en kort, breed en smal, klein en groot zijn, of veel en weinig .
  Twee fundamentele divisies van hoeveelheid, grootte en menigte, beschrijven het belangrijkste onderscheid tussen continuïteit (continuüm  en discontinuïteit ).
Onder met namen de menigten komen er onderbroken en discrete en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om collectieve zelfstandige naamwoorden: leger, vloot, flock, overheid, bedrijf, party, mensen, chorus, menigte, troep, en het aantal. Onder de namen van grootte komen er continue en verenigde en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om niet-collectief zelfstandige naamwoorden: het heelal, materie, massa, energie, vloeistof, materiaal, dier, plant, boom.
Wie dus slechts op iemands filosofische uitdrukkingen let wil enkel Uw conversatie, maar deze zijn en blijven tweeledig, maar laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert! De meeste mensen vinden het zelfs ongepast om in alle openheid met U te communiceren, wie een dominantie toont,  toont geen intellect, ze gaan uit voorzorg al direct over op de conversatie.  Men wil met alle geweld alleen  maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis! De schitterende professor toont ook alleen maar die gesloten kluis, dat is zijn bedrog! Daarom gaan de deskundigen direct over op de conversatie, met alle routineuze geheimzinnige kletspraat als gevolg!

Echter, het samen analyseren van de aard en de classificatie, die de problematiek van de hoeveelheid betreffen, betreffen ook de nauw verwante onderwerpen als; ..... de verhouding van de grootte en massa, dimensionaliteit, gelijkheid, proportie, de metingen van de hoeveelheden, de eenheden van de metingen, aantal en nummers systemen, die de aard van de getallen en hun relaties tot elkaar als wat de getalsverhouding uitdrukken en betreffen. En daarmee is grootheid een eigenschap die bestaat uit een reeks van grootheden of menigten. Massa , tijd , afstand , warmte , en hoek behoren tot de bekende voorbeelden van kwantitatieve eigenschappen.
Ook staan twee grootheden van een continue hoeveelheid in relatie tot elkaar als een verhouding , deze verhouding is een reëel getal. Dit getal zal nog steeds geïnterpreteerd en geïntegreerd moeten worden met de nodige discipline!
Wat weer de Formule E=mc2 als formule voor het geheel onaanvaardbaar maakt! De relevante historie van de kosmos is de mens niet bekend, en zal haar ook nooit bekend worden.
Als je deze discipline t.o.v. het objectieve getal niet op kan brengen, is het onmogelijk wetenschapper te zijn! Eerder schieten fraudeur en misdadiger door mijn hoofd, het is hoogtijd dat U dit zondige gaat beseffen!
En het is waar, alle gezag is door het kwaad geschapen om jou waarde te maskeren. Om je eigen waarde te begrijpen moet je de aard van vrijheid begrijpen. Met recht en plicht........
het bedrog, van de schitterende professor, notabele met Nobel Prijs, zal veroordeeld moeten worden!

 En dan zit ik nog met de secretie, ......overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering, een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
En dat noemt zich vaak doctor of professor....
Als wetenschapper gaan ze dan direct terug in het gebied van de info-manipulatie
.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier
primair te duiden als; .....
een hele serie durende informatiedefecten, waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,
en de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen,
van de schitterende professor,
de notabele met Nobel Prijs, wordt niet onderkend.

Dankzij het moralisme en paternalisme, moeten velen zich in een raar soort altruïsme dompelen.
In feite is het een neurose, die alleen uit waanzin, onzin, en een Ik-Ideaal bestaat!
Het is deze zielen-houding die elke interne secretie bepaald.
Men moet zichzelf namelijk ook de vraag stellen wat er gebeurd, als ......
de psychopathologie angst wordt gedefinieerd als symptoom, stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering, verwerft deze angst een graad van vastheid
en vaststelbaarheid die het in de ervaring van "de zieke" mist.

Dit alle materialistische omgekeerde oordelen ten spijt.

Wat zullen ze ziek worden, en dat om de protectering,
En dat wordt een Oranje praktijk, ongelofelijk,
de meest belabberde opgeworpen belemmering aan geestelijke vrijheid!
Het product wat we IT noemen heeft zijn fatsoen allang verloren,
en zijn koninklijkheid al helemaal!
Maar de verwachtingen van de dwazen zijn nog steeds goed te noemen,
maar hun eisen die aan de protectie worden gesteld,
zijn nog veel erger als een kunstmatige inseminatie (ki).
Het gaat om een neurose, die uit waanzin, onzin, en Ik-ideaal bestaat!

De mensheid wordt zo gedwongen, op een totaal ineffectieve manier,
met problemen 
om te gaan. Terwijl ......de dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........als je onophoudelijk in de verdediging moet blijven.
De pathetiek is de neurose geworden, omdat de waanzin en de onzin, en het Ik-ideaal niet te vermijden waren!
Het blijkt waar, Alle mensen herkennen de waarheid omdat alle mensen intelligente wezens zijn. Het is de aard van het kwaad om kunstmatig ingewikkelde ideeën te scheppen. Het doet dit om de vrijheid die het vernietigt te verbergen of te versluieren.
Als je alle moeilijkheden en angsten uit je leven bant, zul je een eenvoudige en mooie waarheid vinden.
Deze waarheid is de kern van wat jij waard bent.
Een maatschappij die gericht is op de fantasma van de wetenschap gaat onherroepelijk zijn ondergang te gemoed, daar het evolutionair gezien slechts om echtheid en soliditeit gaat. Deze eigenschappen zijn de motor van de evolutie, dump de krankzinnige wetenschap! De werkelijkheid van de materie appelleert aan gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering.
Het kwaad stelt de waarde van mensen op de proef door ze de gelegenheid te ontnemen om hun eigen keuzes te maken;.... door ze de kans te ontnemen om sterker te worden door te leren en te begrijpen.

Zo heeft zeker 10% van de studenten het idee dat het leven iets is waar zij niet meer bij horen. De huidige student is niet recalcitrant genoeg om het hele systeem aan te kunnen. En de begeleiders zien het met lede ogen aan. Want hoe maak je iemand los van de vele fantasma die deze verwarring in een mensenleven kunnen brengen. Want niets op aarde is meer waard dan jij, jij moet de nieuwe keuzes kunnen maken.
Aan de vele problemen van de aankomende wetenschappers is te zien, dat is uitzonderlijk moeilijk, de meesten van hen missen de affectiviteit, de gezonde activiteit en 'het gezonde oordeel' moeten ze blijvend missen! Het huidige stelsel met het expliciete leren dat gecontroleerd en intentioneel gebeurd, dat heft voor de student een tol, die meer en meer niet meer door die zelfde student op te brengen is! De student moet komen tot veel te veel absurde vaststellingen, en deze absurde vaststellingen doortrekken nagenoeg de complete maatschappij. Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij.
Want dat is het heel gewoon totaal niet meer! Het subject in de mens bezorgt hem een min of meer manifeste duale relatie. Het subject in de mens twijfelt aan zijn werkelijke bestaan. Men gaat zich allerlei dingen afvragen die in het werkelijke leven geen enkel probleem voor de mens opleveren, terwijl er maar één maatgevend is, ben ik echt!

Want de chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.
Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Voor ieder mensenkind is er die kracht, Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. Er is geen mensenkind die aan zichzelf hoeft te twijfelen, en toch is deze twijfel zo onderhand gemeen goed.


Doch de denkbeelden van cultuur en wetgeving, kunnen we missen als kiespijn, ze dienen slechts om te vernietigen. De les die dit schrijven je leert is eenvoudig:...... niets op aarde is meer waard dan jij. Moeder Aarde bezit vol genoegen en zorg JOU.  Iedere Geestelijke verbondenheid, ook die van JOU met haar is gebaseerd op wat jij voelt, ziet, en doet hier op deze Aarde. Dat alles zit in je als een ervaring 's document, die jou je entiteit verschaft, het wezen wat jij hier op Aarde bent! Er is geen andere manier om je die goede entiteit te verschaffen, en al zoek je noch 100.000 jaar, je krijgt hem zo, en op een andere manier, dan krijg je hem zeker niet!
Er wordt veel over deze entiteit geschreven, maar dit is de meest logische, mooiste, eenvoudigste en meest objectieve verklaring die er te vinden is. En zonder deze goede entiteit bent U op deze Aarde werkelijk niets!
Je kan wel elke schitterende professor als een God bezien, notabele met een Nobel Prijs, maar helpen kan hij je zeker niet! Je kan wel aan zijn vermeende goede identiteit gaan hangen, bij leven en dood, maar helpen doet het je zeker niet!
Alleen de werkelijke Goden en Godinnen zijn GOED, ook voor JOU.

De werkelijke kunst is er alleen voor de kunst zelf, als geheel het goede. In het archaïsche denken is er geen scheiding tussen kunst en leven of wat mooi is en wat functioneel is. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden. Er is het ´Groot Mysterie´, maar er is meer dan dat, want ....
"Er komt vrede in de geest van de mensen als ze zich bewust worden van hun verhouding, hun eenheid met het universum en al zijn krachten, en U mag weten dat dit centrum eigenlijk overal is, het is in ons allen." De grote eenheid die zich hier vooral laat zien is die van Moeder Aarde. Alle leven is haar heilig, een deel van de oneindige, een zich vernieuwende cirkel, die in onze kosmologie doordringt en bepaalt. Een essentieel element in deze cirkel is onze relatie met het land, en naar ik hoop brengt dat onze eerbied voor Moeder Aarde. De archaïsche broeder gemeenschap ziet zichzelf als hoeder van dit rijk, en zal zelfs het individuele eigendom ontkennen, en nog belangrijker, er geen waarde aan toekennen. De Grote Geest heeft het hier voor ons neergelegd en we kunnen het niet verkopen, want het behoort ons niet". De man die dat niet weet, hij lijdt aan een werkwaardige ziekte, hij weet van alles te maken, maar hij weet niet hoe hij het moet verdelen. En daarom is er geen middelpunt meer, en de heilige boom van het leven is bijna dood. Is dit drama nog te stoppen, .......ik wil niet in gezever vervallen, maar het is niet logisch dat ze tijdig van deze ziekte genezen zijn .......dan  zal er wel zeer veel moeten veranderen t.o.v. de totaliteit.

Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.
Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’. De dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........daar zijn geen aanwijzingen voor!
De geëiste protectie zal zijn ontstellende hoogtepunt bereiken, geen enkel probleem is er normaal meer! Dit project is zelfs het duurste van iedere overheid, maar er wordt zoveel over gediscussieerd dat "dis" alleen haar werk kan doen, en er alleen een verdere dissociatie kan volgen!
Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute!
Zo "verdient ze zelfs haar geld".......

Doch van de dwazen krijgt ons leven nog steeds een vorm die door een onzalig ideaal wordt bepaald, want die vorm  bestaat uit het consolideren van een levenslange droom. Daar bij de dwazen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten. Dit als onderdeel van die grote archaïsche broederschap, die zeer duidelijk weet waar zijn basis ligt.
Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren. En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama. Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal. 
Nog steeds zijn de wetenschappers in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf, steeds weer!

Als U b.v. wat wil weten over het getal 63 dan komt er veel naar voren, en de wetenschap heeft het echt niet uitgevonden, alleen heeft ze wat over haar ontdekt, wat er altijd al was voor dat de mens op aarde was, zo is 63

In de wiskunde een Harshadgetal.
Het is getal van de vorm 2n - 1 (met n=6), maar het is geen Mersenne priemgetal omdat n geen priemgetal is.
Inderdaad, 63 is geen priemgetal.
Toepassen van a^2 - b^2= (a-b)(a+b) met a=23 en b=1 levert op dat


63=2^6-1=(2^3-1)(2^3+1)=7\cdot9

Er bestaat geen instantie, die een voorstellingen en zijn praktijken dwingend kunnen systematiseren.
Om binnen het gevarieerde 'aardgeloof' effectief te kunnen werken, is een grote mate van mobiliteit en onafhankelijkheid een eerste vereiste.
Vandaar de bedreiging die voor de niet institutionele mens uitgaat van de pogingen tot organisatie door "westerse" instanties en institutie 's.
De tegenstelling is dramatisch want het blijkt dat, ......
Zij die kunnen werken met een overtuigend wetenschappelijk theorema, ze komen zonder gezever aan hun logische leerstoel toe, wie ze ook zijn, wat ze ook doen! Dit theorema past namelijk bij de goede entiteit van de mens, .......als persoon. En dergelijk proces heeft zijn begin, waar bij je onherroepelijk gewezen wordt op je eigen tekortkomingen. Het goede begin van  jou entiteit is niet zomaar even te ontwikkelen!
En wat je verder wil zijn, ze is materieel ego, ze zal je niet verder helpen! Er is een poppenkast door de tijd verzorgt door het materiele ego, M=M(t) zo luidt dat geprevel en gezemel!
 


ja, het is waar, noem mij maar een geestenzoeker! Want ik ben nooit zonder dromen. Als pulserende kristallen sterren op obsidianen nachten, begeleiden dromen mij naar de plaatsen waarheen ik moet gaan, naar binnen draaiend naar mijn diepste binnenste of naar buiten naar machtige levende geesten. Dromen zijn mijn kracht, het onzichtbare spirituele wezen van mijn ziel tastbaar gemaakt. Door hen is genezing mogelijk en alle aard gebonden zielen kunnen zich verheffen. Binden aan de Hemel waar Stemmen zingen als een eenheid, ze vieren de dans van het leven in mij en ver buiten in de Melkweg. En de les die dit schrijven je leert is eenvoudig:...... niets op aarde is meer waard dan jij. Zoals ieder or-gaan een eigen functie heeft, die het alleen kan vervullen doordat het met alle andere organen in verbinding staat, zo zijn mensen, volkeren en religies als afzonderlijke entiteiten opgenomen in een grote kosmische en organi-sche eenheid. Isolering of negering van één ervan zal tot grote problemen leiden.
Er bestaan dus nog heel andere wegen om het oergevoel dat aan de getallen ten grondslag ligt voor de zintuigen toegankelijk te maken. Maar als inhoud krijg je het niet zomaar even, je moet tot de archaïsche broederschap behoren wel je haar, de juiste entiteit, toebedeeld krijgen! En zonder deze goede entiteit ben je helemaal niets op deze Aarde. En wat je verder wil zijn, ze is materieel ego, ze zal je niet verder helpen! Er is een poppenkast door de tijd verzorgt door het materiele ego, M=M(t) zo luidt dat geprevel en gezemel!

De  geesteszieken die onze aarde zo twijfelachtig beheersen, veroordeel ze, en stuur ze weg! De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen!
Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. De echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar.  Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken. En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn!

Zelfs kan dit onze opvatting zijn,...... we kunnen van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?

Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute!
Zo "verdient ze zelfs haar geld".......maar om ook deze vrijheid te begrijpen moet je begrijpen wat de waarde van een mens is. Alles wat het kwaad wil is het verhullen en vernietigen van jouw waarde. Alle gezag is door het kwaad geschapen om jou waarde te maskeren.
Om je eigen waarde te begrijpen moet je de aard van vrijheid begrijpen.
De sleutel tot het begrijpen van onze wereld is het begrijpen van de aard van het kwaad. Het kwaad stelt de waarde van mensen op de proef door ze de gelegenheid te ontnemen om hun eigen keuzes te maken;.... door ze de kans te ontnemen om sterker te worden door te leren en te begrijpen.
En daar verdienen ze zelfs hun geld mee! Toch geloven ze nog ras positivisten te zijn, die ons wat kunnen leren wat we kunnen begrijpen! Ik schat nog een maand, en dan komt aan de holheid van dit idee al een volledig einde! De periode dat de mens zijn eigen document- inhoud weer begrijpt en hem zijn entiteiten opnieuw verschaft,  komt er zeer snel aan, de nieuwe Archaïsche periode staat klaar! 

En het is dik en dik tijd dat het gezag de mens zijn geestelijke vrijheid gaat afleveren! In hun beschrijving, of die daar op volgen, zal in eenvoudige termen de verklaring van de diepe emotie tevoorschijn komen.
Als ik zo getroffen ben, dan is het omdat zich in die vorm waarschijnlijk een belangrijke morele en esthetische wet wil openbaren.
Ik beoordeel het belang van deze wet aan de hand van de heftigheid van mijn emotie, de hardnekkigheid van mijn poging om er rekenschap van te geven en de scrupules weg te zetten, zodat het mij verboden is de beschrijving ervan af te raffelen.
Deze wet, deze les, het moraal moet ik eruit halen. Maar het kan evengoed een wetenschappelijke wet zijn, een theorema. Dan is er noodzaak  dit op te helderen, er licht op te werpen, de oorzaken (van mijn emotie) en de wet bloot te leggen en dit landschap dienstbaar te maken, en dat is iets anders dan de esthetische snik en de aantekening bij het kruisje voor de prijs, en een aansturen naar een idealisatie;......probeer er een moreel, logisch werktuig van te maken, en in deze kwestie een stap verder te komen. De logica dient om te leren en van dit gezever af te komen!
Met dit probleem zijn al mijn filosofische en poëticale opvattingen gemoeid, zo zijn er dus de andere wegen om het oergevoel dat aan de getallen ten grondslag ligt voor de zintuigen toegankelijk te maken.

Het is heel bekend waarom de dwazen in niet anders als in een enorme hoeveelheid holheid vervallen! Het enorme aantal valse beelden dat zich aandient (en dat de werkelijkheid maskeert, maskers opzet), door de oorsprong van hun gezichtspunten, en die rare vreemdheid ervan – door hun overdreven scrupules ( alsof ze nog fijn protestants zijn) – door hun mateloze ambities, is het gewone niet over te houden! De meeste misdadigers hebben dat ook!
Deze verhoudingen staan op hun beurt niet los van de macht 's en afhankelijkheid 's relatie 's op het hogere integratie niveau, die welke van staatswegen wordt georganiseerd om het gezag uit te oefenen. Het staats-amateurisme is wederom een droevig feit! Want, Zij die kunnen werken met een overtuigend wetenschappelijk theorema, ze komen zonder gezever aan hun logische leerstoel toe, wie ze ook zijn, wat ze ook doen! Ik heb dat gelukkig al talloze malen mee mogen maken! Newton, vertelde het, Non Fingo Hypothesis, ........volgens Prof. Dr. C. Zwikker is het zo dat zo de grondslag van de exacte wetenschap in de 17DE eeuw gelegd werd door het drietal  Galilei - Huygens - Newton. De huidige wetenschap, we kunnen ze met hun hoofden beter onder de guillotine leggen, we hebben de aanklagers en rechters er alleen nog niet voor, maar van staatswegen zullen we die ook nooit krijgen! 

Wij hebben dat staats-amateurisme echt niet nodig om te oordelen dat God een weerzinwekkende uitvinding is, een verachtelijke insinuatie, een ongepast voorstel, een helaas maar al te geslaagde poging om het menselijk bewustzijn te ondermijnen – en dat de mensen die ons daartoe verleiden verraders en bedriegers zijn.
Weet U, we zijn niets, en alleen door al de heftige hartstocht, wegens de ziekten en scrupules, kunnen we ons niet in een enorme ruk en met gemak afschrijven. 
Begrijp mij goed, ik heb het niet over een "normaal afschrijven" ,.....ik hoop dat het U niet meer spookt in de eigen psyché, het werkelijk stil is in uw eigen micro kosmos. De radicale verandering in de instelling van de eigen geest.
Dan is er misschien een blik te richten of gericht naar het licht der waarheid, om te trachten het wezenlijke van de dingen te doorgronden. want het Universum is sprakeloos. Het laat zich geen zin geven. Het laat zich alleen ervaren. Ook jij beschikt over een bijzondere toetssteen waaraan je alles kunt toetsen, het zal zelfs blijken
het belangrijkste deel van jou eigen entiteit te zijn.

Laat ik het U nog anders vertellen; .....Vervelend genoeg is het zo, dat ik de wereld moet denken als een begrensd geheel wanneer ik haar een zin wil toekennen.
 Want in haar is er immers geen zin, hier is alles zoals het is en gebeurt alles zoals het gebeurt. 
Dus als ik of ieder ander een zin postuleer kan die alleen buiten de be­grensde gedachte wereld liggen. Dan zou de poging hem uit te willen drukken echt onzinnig zijn.
De waarheid kan voor de huidige mens weerbarstig zijn, als je erdoor begrepen wordt. Je onttrekt aan het ‘betekenissysteem en de logica van deze samenle­ving’.
Je wordt gek als er geen juist begin is met eerlijkheid fatsoen en objectiviteit en er geen goede entiteit in jou aanwezig is of mag zijn!

Bedank velen dus maar eens intens goed, dat we toch zover gekomen zijn, Maar het is beslist niet de huidige amateuristische bende die ons zover heeft gebracht. ........Het is beslist de prestatie van de normale mens en zijn archaïsche broederschap. En het is deze mens die ook de directe beloning hier van kent:...... gezondheid!
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat er slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt. De mens die leeft volgens zijn Dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig. De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist.
 

"Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is."

Hij leeft altijd in angst, daar

 

de angst de vraag wakker houdt naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
Dus diep "nadenken" is één zijn in opperste concentratie, doch het is juist daarin tegenover niet dat geconditioneerde denken wat door de malloten op deze Aarde wordt bedreven!
Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen! Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!

De belangrijkste implicatie van een filosofie die niet waarheid 's functioneel is komt overal boven drijven. Het is een herhaalt koningsdrama van mensen die zeggen de koning te zijn. Je moet wel iemand benoemen als koning wil je de kritiek en de discussie kunnen onderdrukken. Wel dat gebeurd dan ook, al wordt er menig koningsdrama opgevoerd ofwel het algemene drama in de wetenschap heet het professoren drama. Het is een soort koehandel, hij die het beste fabeltje kan leveren wordt koning, of krijgt de Nobelprijs. De ketens van de autoriteit kunnen evenwel het huidige voorstelling 's vermogen niet meer begrenzen. En het amateuristische  staatsgezag faalde al veel langer, ......Na 2012 komen de heren autoriteiten zelfs bij bosjes onder de guillotine te recht! Een God is meer als genoeg, een Koning is meer als genoeg! Want we weten het heel gewoon, ........

Als het menselijk denken louter zweert bij de eigen logica en grammatica, komt het nooit uit waar het hoort uit te komen, bij ‘het zijn’, de werkelijkheid. Om dat wel te doen, moet deze mens (de dwaas) zichzelf bewust geweld aandoen. Deze dwaas moet zich met opzet in de nesten werken en aan de hand van de aporieën die dat oplevert, door zijn eigen muren heen breken. Slechts dan komt de dwaas open te staan voor de realiteit. Die is immers dissonanter en verscheidener dan de louter logisch gedifferentieerde denkcategorieën kunnen bevatten. Slechts op deze enige manier komt er "een ervaring" van het vrij zijn, dat overeenkomt met het dissonante karakter ervan. Maar voor elke ervaring die hij wil, zal hij zich opnieuw in de nesten moeten werken, telkens weer!

De rechtgeaarde mens vindt zijn kwintessens pas waar het tegen de eigen aporieën aanbotst en deze positief weet te beamen, bekrachtigen, bevestigen. Of wel; ....wanneer hij bewust zoekt naar de ‘opheffing’ van zijn 'vermeende coherentie’. Denken mag en kan niet terug gaan naar de plicht voortdurend de eigen regels in herinnering te brengen. Dat is slechts de list het perpetuum mobile terug te willen brengen in de mens, alsof er wat te oogsten valt in het zelf, door de meest onmogelijke wensen uit te spreken. Een coherentie moet dus daadwerkelijk aangetoond worden. Anders is het net alsof er een "verdachte" is, ....... wij worden wat we in gedachten nemen. Als onze wezenlijke overwegingen zich alleen bezig houden met andere zaken, dagelijkse kopzorgen, telefoonre­keningen, rancune en dergelijke, zal het die kleur aannemen. Als onze overwegingen worden gevuld met vreugde, dankbaarheid en vitali­teit, zal de kleur van ons denken daarmee overeenkomen.

Probeer eens te beginnen om de verwach­tingen van anderen los te laten.
Loop niet vooruit op een situatie, maar laat het "nouminale moment" zelf bepalen wat zinvol is om te doen. DOEN.....Hart, brein en het centrale zenuwstelsel kunnen in coherentie komen, dat betekent dat ze samen gaan trillen, samenwerken en niet los van elkaar door verschillende boodschappen in onrust zijn.
Bij het volgende "nouminale moment" zal zich dit versterken. Momenten van coherentie brengen de mens in een hogere staat van bewustzijn. HET DOEN......ze is door ons verdomt goed in te zetten, veel beter als iedereen denkt!*
Heb vertrouwen in het nu en als je pijn hebt, weet dan dat achter die pijn vreugde ligt. Ga, om bij die vreugde te komen, eerst liefdevol naar je pijn toe en vraag wat ze jou wil zeggen. Probeer jou overwegingen positief te kleuren met gedachten aan rust, vrede, mededogen, begrip, eenvoud, openheid en opgewektheid.
Laat U niet zover brengen dat U heel "Het doen" moet gaan afraffelen!

Gebruik het echte nouminale moment!
Als U deze momenten functioneel weet te maken, en tot de eigen functionaliteit en structuur (FUS) weet toe te voegen, dan verloopt de cognitieve werking bij iedereen minimaal 16 x sneller als bij een woorddenker!
Tegenover de beeldverwerking van 32 beelden staan slechts 2 woordverwerkingen per seconde. Zover gaan de mogelijkheden bij de goede coherentie, die zijn betrekkingen laat zien in een functionele werkelijkheid ofwel rationaliteit.
Het  grote voordeel is dat het eigen doen verbluffend goed is in te zetten! Elk Rationeel optimisme zal je hier terug vinden, alleen hier wordt het werkelijke rationele doen verdedigd. En het is zelfs de schrijfkunst die ons geheugen ondermijnt, met zijn waanzinnige berichtgeving! Ze is de werkelijke zure regen!
Het is de ontoegankelijke taal die de basis legt voor de instemming van het volk (Ik noem het hier de werkelijke zure regen). Ze is buiten gewoon zuur en vals in zijn welsprekendheid, en ze is absoluut conventioneel ondanks de pretentie, het laat slechts een enkeling zien met welke scrupules en tegelijkertijd met welke voortdurend opnieuw aangescherpte stoute stukjes je dit soort problemen zou moeten aanpakken. Maar zelfs dat heeft geen zin als niet de werkelijke rationaliteit wordt verdedigd. Zij die zich hiervan bedienen horen opnieuw onder de guillotine! Iedereen op deze wereld behoort de rede te verdedigen! Zo niet dan vloek je heel gewoon tegen het nouminale moment.
Iets wat andere weer het Aha-erlebnis noemden, maar dat zegt nog niet dat je haar ook functioneel weet te maken.......en het doen aan jou zijde staat. Neen , want dan is het nog zo, dat je toch ook het hele theorema aan kan, en een wetenschap weet te funderen!


'Als mensen zich zelfs alles als de dag van gisteren zouden herinneren wordt de geschiedenis een steeds zwaardere molensteen om de nek.' En zover is het ook U, want b
ij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas allemaal nog steeds niet! Ze leiden aan een ziekte, het is kennelijk een ledigheid tot aan de dood! Geen enkele wetenschapper heeft ooit de achtergronden van welke Zarathustra ook kunnen verhelderen, gooit die onnozele geschiedenis gekken op een hoop! Weet ook dat moeder Aarde vol genot en liefde voor ons zorgt!
De geschiedenis is dat dualistische verhaal, dat de werkelijkheid beziet als een hologram van twee bronnen. Terwijl toch ieder deel van een hologram tegelijk het geheel bevat, ook de geschiedenis ontkomt er niet aan anders te worden bezien! Deze dualistische eigenschap komt op frappante wijze overeen met de menselijke hersenen, de geheugenfuncties van mensen zijn niet strikt gelokaliseerd. Jammer hé, van al die wartaal die steeds verkeerd wordt bezien!
Mijn Hulp, wilt U hem kennen ........?


Wat mij het meest helpt; .... is dat ik een spiegel voor iedereen kan zijn, door mijn natuurlijke verlegenheid kan ik afstand nemen van de meest emotionele en sentimentele drijfveren. Enige rationaliteit is daar niet zomaar te verdedigen. De knooppunten in dergelijk netwerk liggen zeer diep verborgen, en zijn daar door zeer sterk en enorm ingewikkeld. Zonder dat je iets wezenlijk begrijpt, valt er ook inhoudelijk niets geen Wezenlijkheid van enig gezag te regelen, zou mijn beste leraar Henk Tennekes zeggen.
En dat is heel gewoon het punt op deze Aarde, waarom we het rationeel moeten doen. Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten." (Henk Tennekes) .

Ik stel belang in de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, vrijwel niets anders, dat brengt deze diepe natuurlijke verlegenheid met zich mee. In alles laat ik mij leiden door de intelligibele rede, die ik steeds maar toegereikt krijg, op de meest onzinnige nouminale momenten. "De Sluijs" (die ik ben) ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld. Ze is een gezamelijkheid geworden, de noösfeer. De argumentatie kan mij op enig nouminaal moment niet ontbreken. Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring, een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming". Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zondermeer" te verbreden! De keuze is aan U zelf! Maar ze is niet simpel........maar nog geen rede allerlei dwaasheid te begaan!

Dit is ook wat we de noösfeer zijn gaan noemen. Hier vecht de mens niet tegen de mens, de groep niet tegen de groep; hier strijdt de ene denkwereld tegen de andere. Dit is iets bovenpersoonlijks.
In Mijn Gamma is ze dan ook sterk aanwezig; .......b.v.

GAMMA, JRG.5 NR.3 – JUNI 1998   1
GAMMA is een uitgave van de Stichting Teilhard de Chardin.
Deze Franse denker en mysticus (1881-1955) ontwierp in zijn geschriften een optimistische visie op evolutie.
Hierin staan de mens en zijn verantwoordelijkheid centraal.
DE STICHTING TEILHARD DE CHARDIN IS GERICHT OP ONZE TOEKOMST.
ZIJ STREEFT NAAR GROEI IN BEWUSTZIJN VAN DE WAARDEN VAN DE MENS.
DIT VANUIT EEN EVOLUTIONAIRE BENADERING VAN DE WERKELIJKHEID IN HAAR NATUURLIJK-HARMONISCHE,
HAAR RATIONEEL-WETENSCHAPPELIJKE EN HAAR SPIRITUEEL-MYSTIEKE DIMENSIE.

 
Door zijn scherpe geest en zijn open hart voor de wereld was het Teilhard als geleerde
en als mens vanaf 1937 duidelijk geworden, dat de destructieve krachten toenemen en
de toekomst van de planeet bedreigen. Hij riep dan ook de mensen op om gezamenlijk
de handen aan de ploeg te slaan en een wereldstaat te bouwen. Gegeven de rijkdom aan
verschillen tussen de rassen of - zoals hij deze noemde - ' de natuurlijke menselijke
eenheden' kan de harmonie op Aarde verwezenlijkt worden als men deze over en weer
erkent en zich ten nutte maakt. En hij gaf aan allen de raad: Blijf trouw aan de weg, die je
bent ingeslagen, maar streef er wèl naar die steeds bewuster en met meer liefde voor
elkaar te volgen. Zij die elkaar ontmoeten, zullen merken dat zij langs verschillende
wegen eenzelfde top hebben bereikt. "Want op een hoger niveau komt alles samen!"
Zoals cellen en organellen er in hun groei naar streven een levend wezen te vormen en
daarin tenslotte hun voltooiing vinden, zo moeten individuen en volkeren in hun
ontwikkeling de eenheid van het mensdom in het oog houden. Immers, zij zijn geroepen
deze eenheid tot stand te brengen teneinde het leven in al zijn volheid te kunnen
genieten.
Daarom is er in alle landen - hoewel er velen zijn die dit wellicht nog niet zien - sprake
van een nieuwe wil tot leven, waardoor iedereen wordt aangestoken. Het is alleen te
hopen, dat zij niet bezwijken voor de verleiding om bij die ontwikkeling alleen aan zichzelf
te denken. Dat zou dodelijk zijn. Immers, pas in de voltooiing van het totaal komen de
vermogens geheel tot hun recht:

" Het tijdperk van de natiestaten is voorbij. Thans moeten wij, als wij niet tegronde willen
gaan, bouwen aan de aarde." Daarom geen vijandige blokvorming meer, die de krachten
van de verwoesting tot een paradoxale omvang brengt. Nee, een universele
samenwerking, gedragen door het hartstochtelijke verlangen naar de vorming van een
menswaardige wereld. Ons toekomstbeeld heeft geen atoombommen nodig om haar
waarde veilig te stellen. Wat erop aankomt is onze dynamiek. Teilhard de Chardin wist,
dat er boven de stervende ideologieën een wereldbeschouwing van onvergelijkbare
diepgang en kracht uitstijgt. Deze was het, waarnaar hij van ganser harte leefde en
waarvoor hij zijn liefde met ons wilde delen.

Waar het kwaad de waarde van de mens wil vernietigen of verhullen,
laat vrijheid mensen zien wat ze kunnen bereiken en hoe waardevol ze zijn.
In vrijheid hebben mensen lief gehad, ziektes genezen, honger bestreden,
werkzaamheden vergemakkelijkt en in vrede geleefd.
In vrijheid is geluk mogelijk.

Als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook ons kwellende
omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun
onvermogen. De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; ze houdt het oog
gericht op de toekomst. Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar
ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten
te zuiveren. Ook al zijn de volkeren innerlijk door strijd verdeeld, toch belichamen zij
reeds de nieuwe wereld. Wij moeten onszelf bewust worden van de luisterrijke toekomst
die ons wacht, in alle rust onze geesteskracht daarop concentreren en overal mensen
vormen die eerst in eigen land en vervolgens aan het hoofd van de naties de mensheid
naar haar ware bestemming zullen voeren .
Laten wij de voorhoede vormen voor dit leger van de menselijke vooruitgang!


 

"Was het allemaal maar zo simpel! Als het maar de slechte mensen waren die ergens sluipenderwijs de slechte daden plegen, en het slechts noodzakelijk was om ze te scheiden van de rest van ons en hen te vernietigen. Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder mens. En die is bereid om een stuk van zijn eigen hart te vernietigen? "
 
 Aleksandr Solzjenitsyn , De Goelag Archipel 1918-1956

Het is een universele wet - intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding. Een slecht opgeleide persoon gedraagt zich met arrogant ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs nederigheid kweekt "
Aleksandr Solzhenitsyn --


De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en eenvoud. ......

Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)

De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd als door het inzicht dat het ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin, Derde-Wereldculturen en ook wijzelf hun grote of kleinere euvelen vooral hebben te wijten aan één gemeenschappelijke oorzaak: het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.
 

*vertel het niet aan Hans Clevers want dan wordt de man pas echt gek.........
gepretendeerde coherentie moet zondermeer aangetoond kunnen worden, anders kan elk traditioneel vertoog worden verscheurd, .....
De overwegingen zijn dan alleen al onzinnig, en dus zinloos, ...... 
Ook de onzin van Meneer Hans klevers!
Onder zijn leiding werd de KNAW het meest absolute gekkenhuis van deze wereld!

Sluit deze wetenschappelijke oplichters op! 

De Commentator
 
Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!


Nardocus Filosofus
cbs