Hoofdstuk 45 De natura naturans,

Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de
natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!

De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie,
de guruparampara van de hindoe, de Apostolische Successie
van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist,
ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie die
van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld,
leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten
waarvan de schakels levende mensen zijn …
‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’,
‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.

Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:
een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.

 
Joy Mills
 
Nog anders verteld; ....als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden. Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn. Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij!
 De vensters van de ziel kunnen niet gesloten blijven,
ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans,
Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen,
De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend.
Alle trouwe werkers van deze Wereld kunnen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt en zelfs "is".


Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toekomt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, de liefde en de hang naar het leven maken dat U zich dat welwillende gehoor voor de waarheid verschaft!


Het is dus iets voor dommerds, om slechts hun fantasie en idealen en dogma te willen verdedigen! Zowel de opbouw als de bestrijding van deze onzin kosten de maatschappij een onnoemelijke hoeveelheid energie, deze is thans niet meer aan te vullen. Je zou zeggen; ... ze heeft haar zwakste moment al bereikt, maar nee, velen kunnen kennelijk nog door, ......maar de gevolgen kunnen niet anders als dramatisch zijn!
Het menselijk intellect is feeks (is als een lastige venijnige vrouw, doch behoort niet toe aan de echte vrouw), de energie die je er aan besteedt gaat verloren in het eigen theaterstuk. IQ en EQ beslaan één enorm vals sentiment, meer niet!

De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven?

Aan onze Universiteiten worden slechts theaterstukken opgevoerd! De vraag waartoe leert de mens wordt door deze dwazen niet eens opgevoerd, maar hun instituut mag wel Universiteit heten, heeft U het ooit zo zout gegeten? 
 
Ach ja, ze wisten het natuurlijk niet; ....
 Zonder uitleg is een wet geen
wet meer maar slechts een verzameling inktvlekken.
Als je dat begrijpt ben je pas van de hele rare "endogene" normering af,
die "exogeen" blijkt te zijn.
De normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten,
 
en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....
 

Bovendien gaat een meta-filosofische verhandeling over het onderscheid tussen wat taal is ofwel wat kan worden gedacht, en wat niet door taal uitgedrukt kan worden, maar alleen kan worden getoond. Dat wat kan worden getoond geeft zicht op het intellect, zelfs op een tweezijdig intellect, het actieve en het passieve intellect. We kijken allemaal naar de persoon die wat toont, alleen zo kunnen we afmeten hoe solide en oprecht zijn ziel in elkaar steekt!
De onmiddellijke afgeleide van deze regel is regelrechte wiskunde; ......
Doch de wiskundige regel maakt het interdisciplinaire universitaire begrip ontzettend twijfelachtig,
als onze redeneringen niet te herleiden zijn op de waarheid-tafels, en via de waarheid-tabellen,
hoe is er dan.....
een algoritmische beschrijving van een systeem te krijgen,
hoe kunnen we
priori afleiden welke set van iteraties op de geboden grondregels een 'goede' set f  veranderingen is? De soliditeit en oprechtheid van uw eigen wezen geeft aan hoeveel U van de wiskunde begrijpt!

Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!


De onwetendheid - in het bijzonder systemische onwetendheid-
is er als gevolg van macht en geheimhouding, en een uitvoerig bedreven dualisme.

 Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin, zoals die zich sinds de Griekse filosofische cultuur heeft ontwikkeld, de parameter vergelijking wordt door de krankzinnige wetenschap wel degelijk altijd gebruikt om de goede grondregels te negeren!
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ". Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hen had opgelost.
Men wil bij de mogelijke verandering verhinderen dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut de doorslag geeft. 


De algehele participatie kan dus niet anders als veel breder en dieper zijn als ooit een mens heeft gedacht en bedacht. Daarom is het doel van het onderwijs ook duidelijk, de deelname of participatie van iedereen! Verwijder de dwazen die daar niet aan mee willen doen, en slechts hun ressentiment hoog willen houden. Voor een dergelijk theater is geen plaats meer
!

De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen,
 dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke,
De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwt, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen!
Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Dat leven naar de eigen natuur, met dat volkomen gelijke statuut voor alle mensen mag er nog steeds niet zijn!

Daarbij kan ik U vertellen,
De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging,
het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
Wilt U de Hemel op Aarde?
Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren,
anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
Macht en geheimhouding passen daar niet bij!
Elk verprutste ongeval (ook in de IT) is "een gebrek aan integer zijn". 
Slechts het integere berust op de rationele gedachte-kracht.

Het deeltje heeft zijn bestempeling, dat "is" rationele gedachte-kracht!
met een instantané werking die er geen seconde om liegt.
Dat vinden we steeds weer terug in de natuur!
Daarom durf ik het niet anders te stellen,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur!

Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar.  Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?

Het meest verschrikkelijke is dat onze kinderen ook onder dit krankzinnige wetenschappelijk Regiem moeten lijden, wat regelrechte intimidatie is, echt waar; .... Het Christendom en krankzinnige wetenschap kan O.K. zijn tussen twee instemmende volwassenen, maar zou niet aan jonge kinderen mogen worden onderwezen. 
Ik weet wat het resultaat van dergelijk nalaten, voor een kind is dergelijk nalaten gewoon weg fantastisch,  een leven met een schoonheid en een liefde en een passie die niet in normale woorden te omschrijven is. Wij volwassenen zijn noch slechts een paar jaar aan het flauwekul Regiem ontsnapt, en deze periode heet nu de reformatie, maar ik wil altijd de reformatie! Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid!

Onze schepper wil oplossingen, weet U nog wel, en dat elke dag weer! De hysterie van de wetenschap is ons bekend, ze voorspeld ons elke dag chaos! Als je zoiets doet, doe het dan wel goed! Denk niet dat je de paus bent, nog een of andere wetenschappelijke imbeciel die aan de hysterese overgeleverd is. De reformatie was een strijd in redeneren, wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap.

Waar Spinoza niet onderuit kon was het bewijs van de enigheid van God en "dat zijn natuur het noodzakelijke bestaan insluit", waarop je natuurlijk weer allerlei beschrijvingen aan God kan gaan geven, terwijl God niet te beschrijven is! En zo werden de Spinoza geschriften weer ontdaan van hun begrijpelijke essentie, en afhankelijk van een dialectische uitleg. "Dit lijkt mij, doorluchtige heer, voor het moment de beste manier om het voorgestelde te bewijzen ...voor het doel dat u mij hebt aangeduid (ad id quod mihi indicasti). Ik hoop dat het u bevredigt en wacht uw oordeel daarover af" zo schrijft Spinoza aan de Schriftgeleerden van die tijd. En zo vind je het terug in de Spinoza geschriften: .... dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat". Ook hij kreeg de Geestelijke vrijheid al niet, en de krankzinnige wetenschap is daar tot aan de huidige tijden bij dit Regiem gebleven! En deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW!

 
Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
Ruim dit instituut dan op!
Verklaar het tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen!

En zo zitten we weer met omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, daar het zware accent op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen.  De Almachtige kan niet enkel denking (of een zuivere geest) zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie. Wat daarna volgt is natuurlijk de oneindige onzin van de wetenschap over die zelfde materie, E=mc2 weet U wel. Waarmee de algemene onzin van de wetenschap natuurlijk bevestigd wordt, ze wil daarmee gewoon weer zeggen dat ze zo ongeveer alles beter weet!
Terwijl het toch zo eenvoudig is; .... de Schepper wil oplossingen, de onbeschaafde wereld heeft zijn verheerlijkte 2D beelden, en onze grootste wetenschapper Richard Feynman zie het al, wat we niet begrijpen, kunnen we niet creëren!
Onder de honderden publicaties over Spinoza, die mij bekend zijn, is er geen enkele die er enige aandacht  schenkt aan deze schending van de Geestelijke vrijheid. Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken. En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn!


Waarom wil de dwaze wetenschap toch iedereen knechten, komen ze zelf niet toe aan leven?
Houden ze alles zinloos, om dat ze geen enkele klare taal aankunnen? Hebben ze geen gemoed?
Zijn ze tot in rijkdom, eer en zingenot terug geslagen?
Ze hebben zichzelf de ledigheid en duivel opgedrongen!
Volgens mij ben je het spoor bijster als je te veel bezig ben met de dingen die emotie,s van je zelf uitdrukken en ook de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren.  Je zal uiteindelijk altijd ontdekken:.... het leidt niet tot een objectieve waarheid, hoogstens tot enige hilariteit. Zoiets leidt dus niet tot de maximale efficiency, omdat een argument pas effect heeft als daarmee wat objectief`s naar voren komt. Iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren.
De hele "Endogene" normering wordt daardoor volkomen inefficiënt, en exogeen!
Het gaat mij zonder meer om de maximale efficiëntie, maximaal proberen de leven`s muziek te ontdekken, de muziek die er al was voor dat de mens op de aarde rond liep.
Ik kan met het grootste gemak wiskundige formules tot mij toe laten ten voordelen van logische en objectieve deductie, ik laat de muziek zijn wat ze wil.
Ik ben niet geïnteresseerd in autobiografie; .... de verhalen rond Einstein, Marx, Hitler, Adam Smith, Popper, Hawkings, en de andere theorie debielen, enz, enz. ze kunnen wat mij aangaat gestolen worden, Trivia zijn onbelangrijk, desondanks houd men zich daarmee bezig, en dat noemt men tegenwoordig wetenschap! Ik kan daar echt niet warm van worden.
De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit, maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking. Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een endogene functie, (de door mensen bedachte functie), kan wiskundig gezien opgevat worden als een parameter vergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, ....zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute, de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld!
Er is geen zorg voor ook maar enig onderdeel van "De Natura Naturata" of "De Natura Naturans".
U kan onmogelijk wetenschapper, fysicus, of wiskundige zijn!


Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheid`s gehalte (in casu het vrijheid,s gehalte) van de democratie waarin we leven. We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. Het "verfijnde" oordeel van de instelling daar hebben we nu mee te maken.
we verdrinken in een zee van informatie. Door onze ononderbroken jacht op informatie loopt de kennis gevaar.
We dreigen allemaal samen te verdrinken in een zee van gegevens die we niet meer in "weten" kunnen omzetten, en al helemaal niet in bruikbare kennis om onze grote en kleine problemen aan te pakken. In plaats van kennis en macht te schenken, laat de informatie-vloed ons achter in verwarring en onmacht.

De aandoening die onder meer als ‘gespletenheid des geestesleven’ wordt betiteld, hij cirkelt in allerlei verschijning`s vormen rond. De denkende zaak of wel de zaak van geestesleven is er maar in twee varianten: eindig of oneindig. En iedereen zal moeten gaan waarvoor hij kiest!
 
Maar een Krankzinnige wetenschap die ons onze Geestelijke vrijheid misgunt is nog geen dag langer verteerbaar nog verdedigbaar!

Ons universum kan volgens hen niet eeuwig zijn omdat het materie is, en dus vergankelijk. Zodra we geloven dat alles Uniek is en dat alles één is en De Almachtige enkel denking ofwel een zuivere geest is, gaat alles veranderen! Maar dat wezen wordt ons misgunt door de krankzinnige wetenschap!

Doch dat heeft een dramatische afloop want een economie die geënt is op een verkeerde filosofie gaat onherroepelijk kapot in zijn uiteindelijke chaos, als we ons onvoldoende weten terug te trekken in een gerechtvaardigd altruïsme, Waarbij we moeten weten; .... onbaatzuchtigheid is een handeling.
Waar de bifurcatie is uitgevonden ontvouwd zich een egocentrische economie, die weleens heel lang op een hysterie kan gaan gelijken, met de nodige periodieke wisselingen maar ook af en toe complete chaos.
Daar het voorbeeld  van het gegeven altruïsme al tijden door elke goede burger gevolgd wordt, ik ken maar een zeer beperkt aantal burgers die hun burgerplicht verzaken, moeten de problemen bij de instellingen en de instituten te vinden zijn. Wetenschap, religie, en politiek willen geen enkel moment een gebrek aan altruïsme toegeven. Er is alom spraken van  tactiele overwegingen, die eindeloos variëren tot in de meest eindeloze wetenschappelijke denk-acrobatiek. De deelname aan het toernooi om de hegemonie op Aarde is alleen nog maar pijnlijk, deelname zonder scrupules kan helaas niet meer, er is slechts de krasse verloochening van het wezen van het leven.

Een mix aan dagelijkse ervaringen geeft een reeks aan foute verwachtingen (zwaardere voorwerpen vallen harder) en de vreemdheid van het gezichtspunt van natuur wetenschappers (wetten van Newton, concepten als vectoren versus getallen, enzovoorts) staan begrip in de weg. Deze moeten gewoon door het doen en beleven weg gemasseerd worden. De mix van onbegrip en rituele kennis en het leren van  rituele antwoorden heeft nog steeds geen enkele zin. Daar de consequentie is dat de oorspronkelijke opvattingen en geloofsbelijdenissen weer naar boven komen bij contexten buiten de les. De Karnische les is als enige, wel eens waar beperkt, maar in zijn soort volledig en adequaat.
  De religieuze ervaring is er omdat er slechts fragmenten te verwoorden zijn van een Archaïsche wijsheid die het gemeenschappelijke bezit is van de mensheid. Wat er te permuteren valt in de natuur ( te veranderen , te verruilen, te verwisselen ) daar gaat de mens niet over.  Dat is al bepaalt, dus wat we ons kunnen permitteren  zonder dat iets echt onnatuurlijk lelijk wordt, dat zal je moeten ervaren met de zintuigen. Zo ontstaat er een religie, een Godsbesef dat geen behoefte heeft aan onbegrijpelijke, onnodige zaken die de dagelijkse werkelijkheid zouden ontstijgen. En die onbegrijpelijke en onnodige zaken mogen ook niet opgelegd worden, de mens heeft zijn Geestelijke vrijheid nodig!

Heel de chaostheorie was er niet zonder die vrijheid gekomen!
De wiskundigen die met deze theorie gingen werken wisten namelijk wel de oprechte meteo-praktijk te koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn ook zij de differentiaal vergelijkingen gaan koppelen.
En daarmee werd ieder "Weer Orakel en iedere offerrite om een beter weer" naar het fabeltjes land verwezen!
“De chaostheorie heeft ervoor gezorgd dat de bètawetenschap een slechte kandidaat is voor de functie van religie van de 21e eeuw,” zegt Henk Tennekes, oud-wetenschap 's directeur van het KNMI.
Want het is de theorie die opstand predikt tegen het onverbiddelijke gezag van de natuurwetten.
En nooit zal de krankzinnige wetenschap dit gezag nog kunnen krijgen!
Ze kan alleen nog maar zorgen voor bergen hilariteit!


Veel mensen begrijpen het maar niet, waarom kunnen we niet alle kennis, maar ook de dromen en idealen, met elkaar delen. De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan. De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren.

Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft!

Het geloof van een doener bestaat dus uit een soort van geesteshouding, een gemoedstoestand, en bij het doen is er zelfs een bepaalde geestestoestand. Doeners kunnen geen dromers zijn! Een doener moet weer naar adem happen als hij in de openruimte van het onbekende en nog niet gewetene komt, dan moet hij zich weer centreren op de poëtische zinnen in zijn taal om zo mogelijk iets wat nuttig is, te verwoorden en met elkaar te delen. Er was een bepaalde leegte, maar door de concentratie en de contemplatie wordt die leegte toch steeds weer opgevuld, met poëtische woorden en zinnen. Waarin iedereen thuis is, op zijn eigen afzonderlijke manier, naar karakter, aanleg, en doen. Alle doeners hopen zo mogelijk alles te delen, en daar binnen in onze kern is te hopen dat de geesten minnelijk en prettig voor ons ingesteld zijn. En onze prettige herinneringen zijn daarbij onze reis-bagage naar binnen en naar buiten.
Voor elke doener is een solitaire actie mogelijk, omdat hij vanuit de kosmos wordt ondersteund. Deze actie kan dan ook de mogelijke acquisitie of uitbreiding ondergaan omdat die "oneindige ondersteuning" er is.

Je bent vrij om deze definitie te verwerpen, maar dan moet ik iedereen er op wijzen , dat je dan, behalve alle ethiek vergeten, ook al je wiskunde boeken moet sluiten. Deze definitie is namelijk gelijk aan de wiskunde. Onder "x gaat naar oneindig" ( is dus onbeperkt ) verstaan we, dat we de veranderlijke x groter kunnen maken dan elk vooraf gekozen getal N ( hoe groot je N ook kiest). Als x gaat naar oneindig dan gaat ook de functie f; .....gedefinieerd door f (x) = x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen. D.w.z.:.. dit is de definitie van Spinoza. Er bestaan dan ook boeken waarin Spinoza geroemd wordt om zijn juiste inzichten in de begrippen eindigheid en oneindigheid. Dus als je zijn definities verwerpt, sluit dan s.v.p. ook je wiskunde-boeken , want de gehele differentiaal en integraalrekening berusten op dezelfde definities.
Zonder deze "oneindige ondersteuning" zou er geen solitaire actie en de mogelijke acquisitie in de kosmos kunnen bestaan!
Je mag het ook anders stellen, iedere loutere uitbreiding wordt rationeel bepaald, altijd!
Ook de 'natura naturatans' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaan 's-wijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, dit is weer de natuur “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt".
Al het eindige is door de mens zelf bedacht,
de functie g wordt gedefinieerd door  g(x)=100 - 1/x  wordt gegrensd door het getal 100.

Dus de functie wordt begrensd het positieve getal epsilon, hoe klein ook gekozen.

Ook in de Kosmos is dat altijd zo, ...Een rotatie kracht werkt altijd ook als een equivalente kracht , de totale kracht uitgeoefend door de zwaartekracht wordt verminderd met een opwaarts gerichte component. Willen Maan en Aarde als een geheel door de kosmos bewegen dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm X ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec, je kan ze inderdaad zien als duo planeten. (tg900-1  * 0.16 = 9.8)
Een ander bewijs dat Aarde en Maan duo planeten zijn, is er niet! (0.16m/sec is de gravitatie kracht op de maan)!
Deze situatie is op een Turn-radius calculator, normaal een luchtvaart calculator, te analyseren!
Als je bedenkt dat:... Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spin kracht is, die wij zwaartekracht noemen.
Wie dat niet weet, begrijpt niets van de situatie in de Kosmos!
En dan is het een banaliteit jezelf wetenschapper te noemen!
Want een mooier voorbeeld van deze situatie is er niet, zo dicht bij huis!

Ook dit weten wordt geboycot door Wikipedia en de Wetenschap en de studenten blijven zo onkundig, dom. Als de leermeesters zich onledig houden, hebben we dat probleem.
Zo kan het gebeuren dat er onzin vertelt wordt over sneller gaan dan het licht, terwijl in werkelijkheid de voortplantingssnelheid van elektromagnetische golven dichter bij massa (namelijk zo volgen de neutrino's een baan door de Aarde heen en niet langs het oppervlak) toeneemt.
Einstein zelf geloofde niet dat de lichtsnelheid volkomen onafhankelijk was van al het andere in het heelal, maar nam dit aan als tijdelijke werkhypothese in een tijd dat er nog geen kwantummechanica bestond. Sinds de QED van Richard Feynman weten we dat neutrino's en het magnetische altijd een verband laten zien!

  Verder kunnen we nooit gaan,
want in de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken,
is één feit indrukwekkend helder geworden: ....er is geen mysterie
van de fysieke wereld dat niet wijst op een mysterie buiten zichzelf.
De natura naturans, ze beschrijft de God of natuur als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt"!
Alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren bestaat, (Spinoza)
Bovendien moeten we ook vermelden
wat de winnaar van de Nobelprijs voor
Natuurkunde, Richard Feynman, te zeggen heeft in....
"The Character of Physical Law"

In het algemeen volgen wij de volgende procedure,
 bij het zoeken naar een nieuwe
wet.
In de eerste plaats maken we een veronderstelling.

Vervolgens berekenen we de gevolgen van de aanname om te bezien,
 wat
zou blijken als de veronderstelde wet juist is.
Dan vergelijken we het resultaat van de berekening
met de processen in de natuur,
waarna we door middel van experiment of ervaring,
 het resultaat onmiddellijk naast de
waarneming leggen om te zien of het werkt.
Als het resultaat niet overeenstemt met het experiment, is de wet onjuist.
In die simpele
redenering ligt de sleutel voor de wetenschap.
Er is altijd de mogelijkheid om de onjuistheid te bewijzen van een bepaalde theorie; ....
maar zie in dat we nooit de juistheid ervan kunnen bewijzen.(bladzijden 156 tot 158)
  
Doeners kunnen niet zwijgen over het verkeerde en het kwade, als we zwijgen over het kwaad, en het begraven zo diep in ons dat er geen teken meer aan de oppervlakte komt, dan implanteren we het, en dan zal het in de toekomst in duizendvoud opstaan. Wanneer we de problemen laten liggen, noch wijzigen, noch bepraten, dan zijn we niet alleen de beschermers van hun triviale ouderdom, we vormen daarbij de fundamenten van "De rechtvaardigheid driften" onder de nieuwe generaties".
En de ene dwaas wordt dan communist, de ander socialist, en derde kapitalist!
En ze willen alles nog beter weten, maar zijn aan deze krankzinnige wetenschap over geleverd! 

 In  de volheid van De Natura Naturans zijn we blijkbaar aan onze ziel overgeleverd,
De ziel waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden. Zo is de menselijke passie in een door en door goddelijke oneindige functie te transformeren, en dat is precies de intrinsieke functie die zijn huis heeft in onze Ziel. Die Ziel is dus oneindig belangrijk voor ieder mens.
Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn om alles te begrijpen. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... de wetten die deze motivatie veroorzaken hangen samen met de liefde en rede. 
 Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het menselijk genot komt voort uit het realiseren van deze motivatie, dat is niet zomaar even "iets", daarbij mag U er van uitgaan dat de differentiatie, in weerstand en stroom wordt overbrugt, als de Goddelijke intrinsieke functie van de Ziel is haar werking oneindig! 
Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Daarom kan vanuit dergelijke situatie alleen een deceptie volgen.


"Ook hier is er de universele wet; ....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding.
  Een slecht opgeleid persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld,
terwijl echt diepgaand onderwijs ontzag en begrip kweekt." 
De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging,
het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!

Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren, anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
En dan is er ook nog een zeer praktische universele wet; .....Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is!
Naar vermogen, karakter, aanleg, en doen, het beminnelijke en het minnelijke heeft een enorme simpelheid!
Zo leef je vanuit een passie en een compassie die de werkvloer van een doener zeer prettig maakt!
In mijn eigen leven heb ik dan ook een heel eenvoudige spirituele praktijk, de dagelijkse van de doener!
Let wel, hier heb ik het over het meest wezenlijke leerproces wat er schuil gaat in de mens, .....
mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken! 

Dit sluit volkomen aan bij de natuurlijke levensweg, ....
Want dit wijst naar de natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!
De andere factor in de 'natura naturatas' is dus uiteraard de genade,
die altijd in U werkzaam is om mogelijke weerstanden in U weg te nemen.
Want de angst houdt de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
Van buiten uit maak Cupido veel in U wakker, en dat is Nu juist niet de angst, de argwaan, en de desinteresse.
Zo gauw Cupido in U gaat werken, bent U van allerlei weerstanden bevrijd. Cupido is dus inderdaad een soort van Hemel-Ridder die zijn pijlen feilloos weet af te schieten, in het licht van de positieve handelende omstandigheid.

Goed beschouwd is dit een product van het vrije denken, maar dit vrije denken laat de emotie ongeschonden. Maar zodra het over de liefde gaat is dat eigenlijk een onmogelijkheid. Cartisius plaatst wel de zin dat de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens uit de Idee zijn te verstaan, maar het intrinsieke van het Idee heeft hij los moeten laten. Hij heeft het slechts over de logische weg der bewustwording, die zich uit zichzelf ontvouwt.
Maar bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde als de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn! Cartesius komt wel met de zin; ....krachtens dit uitgangspunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld in verband met de eenheid, maar deze zin is ook emotie vrij. De wijsgierige denker laat het hier bij, doch ik niet, ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel!
Richard Feynman was ook een groot mens! Daarom, .....CONFIDENTIAL

November 4, 1943

Professor R. T. Birge
Chairman, Department of Physics
University of California
Berkeley, California

Dear Professor Birge:

In these war times it is not always easy to think constructively about the peace that is to follow, even in such relatively small things as the welfare of our department. I would like to make one suggestion to you which concerns that, and about which I have myself a very sure and strong conviction.

As you know, we have quite a number of physicists here, and I have run into a few who are young and whose qualities I had not known before. Of these there is one who is in every way so outstanding and so clearly recognized as such, that I think it appropriate to call his name to your attention, with the urgent request that you consider him for a position in the department at the earliest time that that is possible. You may remember the name because he once applied for a fellowship in Berkeley: it is Richard Feynman. He is by all odds the most brilliant young physicist here, and everyone knows this. He is a man of thoroughly engaging character and personality, extremely clear, extremely normal in all respects, and an excellent teacher with a warm feeling for physics in all its aspects. He has the best possible relations both with the theoretical people of whom he is one, and with the experimental people with whom he works in very close harmony.

The reason for telling you about him now is that his excellence is so well known, both at Princeton where he worked before he came here, and to a not inconsiderable number of "big shots" on this project, that he has already been offered a position for the post war period, and will most certainly be offered others. I feel that he would be a great strength for our department, tending to tie together its teaching, its research and its experimental and theoretical aspects. I may give you two quotations from men with whom he has worked. Bethe has said that he would rather lose any two other men than Feyman from this present job, and Wigner said, "He is a second Dirac, only this time human."

Of course, there are several people here whose recommendation you might want; in the first instance Professors Brode and McMillan. I hope you will not mind my calling this matter to your attention, but I feel that if we can follow the suggestion I have made, all of us will be very happy and proud about it in the future. I cannot too strongly emphasize Feynman's remarkable personal qualities which have been generally recognized by officers, scientists and laity in this community.

 
With every good wish,

Robert Oppenheimer

RO:pd
CC to Dr. Lawrence


Velen mensen dachten dat er iets geheimzinnigs was aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.
Hij kan geen minuut langer in onledigheid blijven leven.

Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.

 Richard Feynman


Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed! En Spinoza, Chief Seattle, Ernst Mach en Richard Feynman en het trio Edward Lorenz, Floris Takens, en Henk Tennekes, Is nog veel Groter en Goddelijker als U denkt!
Dit is het teken van het geneste proces,
links om, rechts om,


wat wilt U
,
wat moet ik U nog vertellen?
Welke zinnebeelden zijn er nog nodig?

 
Het geneste proces, ⇔
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Ik onderken als wezenlijkheid slechts het verloop van het geneste proces. De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de wezenlijke levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. En als ik er dus hoofdpijn van krijg, al dat gedenk, dan U zeker. Waar menige gek of geek of een andere data  freak zegt dat er een eindtijd komt, zeg ik dat het oneindig en schitterend mooi wordt, alle goddelijke functies gaan tot oneindig.

Hiermee is alle waarheid omschreven die de mens met zijn geestelijke zinnen bevatten kan, en deze waarheid zullen we zeer snel nodig hebben, want de nieuwe wereld komt er heel snel aan! Mij is echt ieder begrip "toegespeeld", ook dit!
Leo, zo was mijn roepnaam altijd al, lach er om......
Als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, lach om Uw begrip, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
 

Nardocus Filosofus