Hoofdstuk 58 De leugen beschreven


In de diepe pose van de dualistische innerlijke strijd, vinden we de componenten P en Q hoogstens terug 
als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen. Maar het is iets dat zonder dat we een sterke functie en structuur aan ons DNA meedragen, maar slecht kunnen waarnemen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk van de materiële implicatie. 
“Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die welke in leugens nog eens wordt aangezet.


De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het
singuliere tantum wat ons wordt gegeven, maar A.U.B. negeer haar niet!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
De muziek van het hart, 'In den beginne was er klank ...'. Het betreft hier een oerklank, een klank, begrepen als schepper of vernietiger, als verbinding tussen macrokosmos en microkosmos, als wet van het getal en de goddelijke mathematiek of als 'muziek der sferen'.
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!

Wanneer muziek als energetisch hulpmiddel wordt gebruikt, is ze een therapeutisch middel en herstelt, handhaaft of verbetert onze fysieke en psychische gezondheid en de gezondheid van alles wat ons omringt: met name planten, maar ook dieren of onze woonomgeving. Klanktherapie kunnen we vergelijken met een bad van frequenties waarin de mens wegzinkt, en deze onderdompeling in bijzondere trillingsfrequenties is vergelijkbaar met wat we een verjongingsbron kunnen noemen: een hulpmiddel om opnieuw structuur in onszelf aan te brengen, in harmonie te komen en weer vrede en sereniteit te vinden.

Maar het gaat allemaal nog verder, want T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1, drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren.
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum, dus met dat wat hem wordt gegeven. Hij onderkent de werking van "Het FUS" dus de Functie en structuur in zijn DNA niet.

Overigens zal "Het FUS" in ons DNA door een vrouw eerder gebruikt worden op "Een aanvoelende wijze", en door de Man eerder op "Een verklarende tellende, wiskundige, wijze" , naar mate gestalte en karakter van man en vrouw van elkaar verschillen.  Dus man en vrouw werken meer met de verschillende kant van de differentialen zoals ze zich in elkaar uitdrukken!  De vrouw werkt meer met dit stuk, dT/dst = 0 en <1, de man werkt meer met dit stuk, dT/dt=0 en >1. T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
Zo bestrijkt het mannelijke en het vrouwelijke samenwerkende het complete veld van de ontologie, dit tilt de samenwerking tussen man en vrouw naar een meta stabiele situatie, .....hoe de verhoudingen in een relatie precies liggen weten we niet, wel dat de relatie hierin zeer succesvol kan zijn.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, maar we hebben de één als de zelfde denkbegrenzing! 


Het zal te ver voeren om deze dynamische verschillen in het DNA van man en vrouw uit te pluizen in dit hoofdstuk. Voor een verklaring verwijs ik naar de karakterkunde van Otto Weininger. Maar misschien is het beter om het bij deze verklaring te laten, om enkel te stellen dat man en vrouw in een relatie de juiste proporties moeten weten te vinden! Dissociatie is daarbij hun grootste vijand! Dis is in de huidige menselijke omstandigheid de meest vreselijke aandoening! Leeftijdgenoten moeten daarin samen leren optrekken, ..........om het te voorkomen!
Hierop is in feiten de leerpsychologie van Otto Selz gebaseerd! In alle vroegte moeten jongens en meiden met elkaar om leren gaan! Dat opent de belangrijkste mogelijkheden!
Er is nog ZOVEEL te beleven in dit leven vindt U ook niet? Dan zou het zonde zijn om dit alleen te doen. Ik zocht een partner die de meest leuke dingen wilde ondernemen. Had u dat ook? Maar man en vrouw hebben wel degelijk waarde voor elkaar, ......zo U de seksualiteit in deze trend wil bezien, maar vooral ook persoonlijk meemaken.
Ik zeg het U maar, de politieke wereld red het niet, de mens behoort toe aan de wereld, en als wij de wereld aan de mens misgunnen staan wij op tegen ons zelf, en niet tegen de Wereld........ Otto Weininger heeft volkomen gelijk, maar geen politicus, wetenschapper of commentator vertelt dat omdat ze de mens zijn wereld misgunnen, ze staan op tegen zichzelf en tegen niemand anders! Wij staan als wederkerige polen tegen over elkaar erger als ooit te voren.De leugen van de wetenschapper is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, waartoe de organische wezens man of vrouw ons op een verschillende manier toe dringen. Daar komt dus ook een stuk karakterkunde om de hoek kijken.
(Dit is een aanvulling na het schrijven hoofdstuk 74, dan weet U wat de inhoud is van Otto Weiniger's schrijven! Als eersteling had hij het bijzonder moeilijk, en als denker heeft hij zeer veel door elkaar gegooid. Maar de data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet.

Helaas bracht dit Otto Weiniger tot een diepe Psychose, maar die zijn er meer; ....wat dacht U waarom de liefde zo vaak en zo moeilijk beschreven is? 
Vooral doordat velen ontkennen, Maar de menselijke evolutie bestaat zeker niet uit ontkennen. U brengt Uw eigen dubbele persoonlijkheid tot de psychose met zijn ontkenningen.

De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1, zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren!
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd, kan ze de waarheid niet leveren! Dump deze Geek, zijn ballen zijn verkeerd ingedaald. (LETTERLIJK) In geen enkel onderdeel spreken de differentialen hem aan. Hij dacht zelfs dat er een machine voor uit te vinden was!

.....Hij, de geek of data-freak doet en kan helaas niet anders, zo debiel is hij nu eenmaal!
 

 
 
Zijn geestelijke evolutie werd zo fatalistisch en dramatisch!
Dit omdat hij geen geest heeft die zich laat uitdrukken in een van de differentialen.
De hulpmiddelen om enige harmonie, vrede en sereniteit te brengen gaan hem volgens hem niet aan!

De waarheid levert deze machine niet, je kan er alleen maar loeder gek van worden!
Permenides wist het al T=t1+t2+t3+t4+.....
Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen,
of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
Alleen met discrete modellen is er wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch Proces.
Een proces .......

zonder gebruik te maken van voorschriften ofwel wetten die zijn bedacht.

De onderbouwing van ons denken kan alleen solide zijn,
als ze uit dat singuliere tantum voort komt!

Maar de teleologische natuurleer van de dwazen zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid, helaas ik moet ze teleur stellen, ze zullen daar niet in slagen, de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......ze heeft geen analoge causaliteit van alles. De kosmos stoelt zelfs volledig op zijn polariteiten! 
Men kan dus, dit op verschillende gronden alle polariteiten tussen hoog en laag op goede gronden inhoudelijk bekritiseren,  maar niet hun legitimiteit als onderscheiding in formeel opzicht. Want men kan moeilijk stellen dat de onderscheiding tussen hoog en laag als zodanig onzinnig is (wat menigmaal wordt beweerd of toch geïmpliceerd). Zij berust op een elementaire bestaanservaring. Zwaartekracht en zonlicht liggen er aan ten grondslag. (Bijna) al het levende streeft omhoog, richt zich op, verheft zich, de zon tegemoet. Aan vele van deze in wezen metaforische uitdrukkingen ligt de veronderstelling ten grondslag dat er een algemeen gedeelde opvatting van waarde (dat is: het nastrevenswaardige) bestaat, zowel formeel (er bestaat iets nastrevenswaardigs), alsook inhoudelijk. Bij de meeste van de genoemde polariteiten is zichtbaar dat zij in de moderne tijd sterk zijn gerelativeerd. Blijkbaar erkennen wij de daaraan ten grondslag liggende waarden niet meer (vergelijk bijvoorbeeld idealen, overheid, stand, taal, cultuur).
Gerichtheid op het hogere is suspect geworden. Dit alles roept de vraag op of daardoor in taal en begrip niet een geweldige vervlakking van betekenissen optreedt. Antropologisch gezien kan men de vraag stellen of hier niet een elementair menselijk vermogen wordt aangetast, namelijk het streven naar zelfrealisatie (stellen van doelen), de zin van de arbeid en zelfs de zinvraag als zodanig. Want men kan niet goed meer spreken van een leidend beginsel in de mens. Uiteraard is het leven ondenkbaar zonder doelgerichtheid, maar daarvoor is een zekere culturele en maatschappelijke overeenstemming (en taal) nodig, wil niet iedereen tot volledig willekeurige en snel verwisselbare programma’s vervallen. Maar dat is precies wat thans lijkt te gebeuren. Als ieder doet wat goed is in zijn ogen, hoe kunnen dan voor het ‘goede’ nog criteria ontwikkeld en in de levensorde ervaren worden? Hoe is dan nog zinvolle motivatie denkbaar, als de mens een prooi wordt voor iedere opstekende windvlaag? Wat ‘beweegt (motiveert) hem dan nog?

En de wetenschap zal dit wel moeten aannemen,
zolang de niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven worden,
in het bijzonder de
ontologische
, omdat ze als irrelevant worden beschouwd.
Maar we behoren de illusie terug te drukken naar zijn kale essentie,
wat alles veel echter en eenvoudiger maakt.
En mogelijk kunnen we de schoonheid er uit ontdekken.
De harmonie, ....een stuk opluchting.
En dan; ..... met die natuurlijke weg is er de volheid van het hart
die het bestaan nodig heeft.
 En hij zal nooit meer weggenomen worden.

Wat dacht U dus van de natuurlijke weg!
De nieuwe mens zal deze weg bezitten en in geluk verder gaan,
het is namelijk onmogelijk zonder dat geluk wat de liefde geeft
nog verder te gaan.


Of wil men heel gewoon wachten op Dis,
een diepe dissociatie stoornis.
De krankzinnige wetenschap neemt heel gewoon aan, .....
dat ze iedere coherentie kan aantonen, maar ondertussen is er DIS!
Terwijl het bewijs voor de decoherentie, als een functie in de tijd,
al een feit is.
En Richard Feynman heeft het fysische bewijs ook al geleverd. 
Elk verprutste ongeval (ook in de IT) is "een gebrek aan integer zijn". 
Slechts het integere berust op de rationele gedachtekracht.

Het deeltje heeft zijn bestempeling, dat "is" rationele gedachtekracht!
met een instantané werking die er geen seconde om liegt.
Dat vinden we steeds weer terug in de natuur!

Een werk van Feynman is het boek QED, de beschrijving dat het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
De grap van Feynman is; ....
 dat hij wist dat iedere loutere uitbreiding of perversie,
 in kosmos rationeel wordt bepaald.
Zodoende is er "iets" rationeel berekenbaar.
Dat is waar hij in slaagde, 
door van een deeltje de baan te berekenen,
door oneindig veel versies van het deeltje alle kanten op te laten gaan.
Elk deeltje in deze spookachtige meute gedraagt zich als een golf
– en golven kunnen elkaar uitdoven.
Als je uitrekent hoe het met deze golven afloopt,dan blijkt doorgaans
dat ze elkaar overal in de ruimte nagenoeg uitdoven,
behalve in een relatief klein rationeel te bepalen gebied,
dat wordt door deze rationaliteit,
het meest waarschijnlijke pad van het eigenlijke, fysieke deeltje.
Maar overal waar de uitdoving van golven niet volledig is
– en dat is bijna overal –
is nog een heel kleine kans om het betreffende deeltje te vinden.
Deze exotische berekening voorspelt verschijnselen met een
ongeëvenaarde nauwkeurigheid;....
tien significante cijfers is geen uitzondering.

Het bijzondere van de QED is dat deeltjes zich voortdurend bewust zijn
van de omstandigheden,
die heersen  in de exotische ruimte om hen heen.
Een mogelijk pad heeft invloed op de lotgevallen van het deeltje, alleen door er te zijn.
Hij noteert het totale effect van alle mogelijke tijdsevoluties van het systeem ("paden").
Hij beschreef met het wiskundige integraalsymbool \inthoe; ....
met deze padintegralen consistente herformulering mogelijk is, 
van de kwantummechanica.
Het gaat hier om een exotische ruimte berekening, 
vanuit een kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.
Ook Richard Feynman moest leren leven met de wetenschap dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent.
En er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen.
We zijn nog steeds de opportunistische en exotische gebruiker van ...................onze eigen omgeving.


De herformulering van de kwantummechanica zal je ook nooit tegenkomen,
dit omdat de wetenschap niet van exotische ruimte berekeningen houdt,
omdat ze te verifieerbaar en te toegankelijk zijn.
De wetenschap hanteert liever een theorie!
Ze
willen steeds de "endogene" normering!
De normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om "exogene" normering,
en daar past geenszins een verifieerbare en toegankelijke ruimte-berekening bij.
Dat is voor de huidige wetenschap weer veel te exotisch!
E
n juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ...

Richard Feynman kreeg dan wel de Nobelprijs,
maar niemand weet meer waarvoor!
Doch ik zeker wel!
Dimensies laten ons toe onze omgeving te beschrijven en voor te stellen:..
het zijn producten van onze geest,
en de dimensionele voorstelling van de ruimte is met zekerheid geëvolueerd van 2 naar 3 dimensies,
toen de astronomie zijn invloed liet gelden.
De beperktheid van (evoluerend) voorstellingsvermogen speelt ons parten,
als we de 4-dimensionele ruimte-tijd van Einstein en de kwantumtheorie ........ voorgeschoteld krijgen.
Onze wetenschap vervalt dan onmiddellijk tot een exotische theorie ....................omdat de tijd,
slechts kan existeren daar ze geen essentie is!
En Richard Feynman heeft dat uiteraard met volle overgave bewezen!
Dit kon hij zo bewijzen,
 omdat elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos, ................................ toch rationeel wordt bepaald!
Daarom wist hij ze ook in visualiserende schema 's vast te leggen!

 
 
 
Een Feynmandiagram gebruikt in de QED:....
interactie tussen twee elektronen door middel van een foton.


Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief,
en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachtekracht.
Van uit een chaos kan er nu eenmaal niets worden bewezen.
En ik vind het wonderschoon,
dat Richard Feynman het definitieve wetenschappelijke bewijs leverde!

Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.
) was ook al een Latijnse term,
die in het Nederlands kan worden vertaald met
hetgeen bewezen moest worden.
De afkorting werd en wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt,
bijvoorbeeld in de
wiskunde, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen,
ook daadwerkelijk bewezen is.
Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat
het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
Heel simpel omdat het leugenaars volk is!


De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie.
De materie heeft daardoor volledig ontoegankelijke regionen.
De ruimte spreekt zich alleen uit in tijdgebonden processen. 
Dat komische raadsel kan dus nog niet opgelost worden.
Ook niet met indirecte waarneming.
Kracht omvat twee bereiken; ....
Een materieel en een spiritueel,
Dat zijn twee uitgangspunten, die steeds naast elkaar liggen.
De spirituele wordt gevoed door de Goddelijke Ratio.
De massa wordt alleen gekend door zijn vermogen tot weerstand.
 

Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata'
Ze kan dan pas echt doorzien worden,
dan wanneer ze niet als pure stoffelijkheid wordt gezien.
Maar als een openbaring in het menselijk bewustzijn.
Het onzichtbare "binnen" kunnen we slechts zo naar buiten excelleren.
De persoonlijke ontwikkeling of ontwikkeling van het potentieel is een innerlijke queeste, de zoektocht van de innerlijke klank, de weg van de eigen melodie: ....dit zoeken naar de oerklank stelt de mens in staat weer in verbinding te komen met de trilling van het universum en de verschillende bewustzijnsniveaus.
En zo komt het dus, de DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap, en ze wordt een gen genoemd.


De mens zit werkelijk op een nieuw statuut te wachten, met een volledige geestelijke vrijwaring.
Zo geef je vrijheid door!
Het verschil tussen de diverse celtypes wordt niet bepaald door de genomische opbouw van een cel maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.
Wilt U de Hemel op Aarde?
Dat is dan uiteraard iets wat een mens moet leren,
anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.

want het gaat uitsluitend om de kennis zelf.
En om het leren zelf,
En zeker niet om de ontwikkeling van de technocratie.

Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... 
Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed!

Weet U het, de huidige wetenschap hanteert een grote leugen, ze staat de zoektocht naar de innerlijke gueeste compleet in de weg.
Het is meer als hoogtijd dat ze haar biezen pakt!


Het naturalisme is verworden tot een krankzinnigheid, waarbij de werkelijkheid als een volledig natuurlijk gebeuren wordt beschouwd en waarbij men geen plaats inruimt voor het “bovennatuurlijke”.
Iets wat uiteraard volkomen onmogelijk is.
Ons wacht slechts de verzoening met de metafysica, met alles wat bovennatuurlijk is.
 Feynman doet strik genomen geen wetenschappelijke uitspraak, maar een metafysische, hij onderschrijft het reële naturalistische programma, als een atomistisch geheel.
En slechts gekken (KNAW typisch) willen op alles reflecteren waar we maar over kunnen reflecteren.
Hun natuurlijke programma is verknipt, daarom dreigen ze steeds onzin te vertellen, en dat doen ze dan ook, als "popperrazzi" vertellen ze steeds theorie, en met die theorie moet steeds de volgende theorie gepopulariseerd en gefortificeerd worden. Alle theorie moet zo onophoudelijk verdedigd worden.
En dat nu is het spoor naar de volledige krankzinnigheid!
De wetenschap wordt beheerst door druiloren, die nergens wat van begrijpen, en dat met het grootste woord. En het is een wonder dat deze DIS in onze maatschappij, in onze buitenwereld, nog niet opgemerkt wordt. Hoe gek is deze wetenschap? Heel gek, ze houd zich bezig met een lucratieve dissociatie stoornis, de dans om het gouden kalf. 
Maar lang kan dat niet meer duren, zo het nu is, .....


Maar ze weten nog geen dag hoe ze de dingen "actueel in het zijn" kunnen maken, als woord in het zijn. Zodat wij allen de schepping van de mens in ons zelf leren kennen,
als functie en structuur als onderdeel van ons DNA.
Het hogere noutische denken van de hogere orde,
zoals het gebeurd langs de lijnen van "Het FUS" in ons DNA! 
Zo 'n denker heeft geen laboratorium nodig en geen zorgen over een researchbudget, die heeft aan zijn hoofd genoeg. En een schrijftafel, en Rust. (Henk Tennekes)
En vooral geen lucratieve dissociatie stoornis die hem volledig van zijn pad afbrengt.
En dat budget heb je helemaal niet nodig, want “Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.”
maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen.

List (H.T. mijn veredelde luchtvaart leraar)
De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van bewegingsverschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld.
Zo, misschien wordt het de normale man nu duidelijk voor wat voor onzin en leugens hij betaald.


Elise  Wolfram schrijft er de meest mooie verhandeling over. De ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuurgeschiedenis van de ziel en geest".
Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het zielsoog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven!
De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje!

Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. De ziel van veel mensen is voor geld te koop. Welke belangen laten we zwaarder wegen?
Want de zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.
Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft. Van het causale menselijke denken is hij vervreemd!
Uiteraard zou er aan het Autisme, volgens deze gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig!
Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, helaas.........
Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment. Hier door zijn contemplatie en concentratie als één geheel, in het centrum draait het immers om de kwintessens.
Het draai uiteraard helemaal niet om leugens!
Mijn zielsoog is ongekend snel! 16 keer zo snel als de dwazen die het met al die leugens moeten doen!
Ja, het is waar, ik was vroeger ook al een ander persoon, maar ik heb de volledige geestelijke vrijwaring mee gekregen, zo geef je vrijheid door! 
 De dualistische innerlijke strijd was zodoende voor mij al veel eerder een vreemdheid geworden.


De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past!
 Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen, ook de argumenten om ze uit te spreken, ze komen niet zomaar uit de lucht vallen! Het is niets bijzonders: .... De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voor dat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Dat heb ik hier dus besproken!
De optredende cognitieve dissonantie heeft een diepe relatie met de dissidenten, zolang ze blijft optreden zal de groep groter, groter en groter worden. En ze zullen zich vooral weten te gedragen.
Want wat de krankzinnige elite doet, is meer als onaanvaardbaar!
Wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap!

Daarom is het U geoorloofd dissident te zijn, en daarna komt ook voor U het  punt dat U de dualistische innerlijke strijd mag en kan vergeten!  
Wat zou ik klagen, de ene mens is niet beter als de andere.
Want ze weten nog geen dag hoe ze de dingen "actueel in het zijn" kunnen maken, als woord in het zijn. Zodat wij allen de schepping van de mens in ons zelf leren kennen,
als functie en structuur als onderdeel van ons DNA.
Het hogere noutische denken van de hogere orde,
zoals het gebeurd langs de lijnen van "Het FUS" in ons DNA! 
Maar Alle werk en ambacht,
het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg,
sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt:
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God. Het is leuk te weten hoe Erasmus het vertelde,........
Voorts kan men enige mensen aantreffen die de godsdienst zo op zijn kop zetten dat ze nog eerder Christus zelf ernstig zouden beledigen dan dat er ook nog maar een heel onschuldig grapje op een bisschop of vorst wordt gemaakt, vooral als dat iets heeft te maken met ‘het slijk der aarde’.
Hij heeft hier twee vliegen in een klap. Allereerst zegt hij dat de onberispelijkheid van hoog aangeschrevenen niet in vraag wordt gesteld en vervolgens merkt hij op dat deze hoog aangeschrevenen vaak geheimen hebben die ze liever niet bekend zien gemaakt worden, zeker als ze over hun geld gaan.
Erasmus zag hoe "Het Aardse Dondertje of De Boef" zich ontwikkelde, maar de leugenaars willen dat niet zien! Alleen als er wat gebeurd is buiten de Aardse wetten, weten deze leugenaars zo ongeveer waar DNA bepalend voor is. En vol geloof in bedachte wetten noemen ze zich dan jurist.
Een discreet dynamisch Proces.

Een proces .......zonder gebruik te maken van voorschriften
ofwel wetten die zijn bedacht is hem vreemd!
Hij denkt inderdaad dat hij de paus is,
maar de boef is niet meer als imbeciel!
Maar toch, de boef blijft geloven in het straat krediet,
wat hij van de elite gekregen heeft.

Maar juist dat krediet gaat er in een discreet dynamisch proces snel van af! 
Dat is wat de wereld in chaos brengt, die zij nu al produceert,
welke ze zonder meer gaat meemaken!


Wat U hier over mag weten is dit; .....Alle multi-cellulaire organismen beginnen als een enkele bevruchte eicel. Gedurende de differentiatie wordt het aantal cellen vermeerderd door middel van celdeling. De cellen specialiseren zich tevens in verschillende celtypes zoals hersen-, bloed- en spiercellen. Toch bevatten al deze cellen dezelfde genetische informatie dat is opgeslagen in miljoenen base paren DNA, welke georganiseerd zijn in grote elementen die chromosomen worden genoemd. Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap (vaak een eiwit) wordt een gen genoemd. Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen). Het verschil tussen de diverse celtypes wordt daarom niet bepaald door de genomische opbouw van een cel maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, ook de juridische en bestuurlijke! De "fantastische" chaos van de GEEK, doe hem weg voordat het te laat is!
Zorg dat het meeste van de dualistische innerlijke strijd vergeten kan worden!
Dat is de eerste stap die de mens Nu nodig heeft, ......


Afbeeldingsresultaat voorEn dan, Geld heeft maar één doel, zoveel mogelijk diensten en goederen naar je toetrekken met een zo klein mogelijke tegenprestatie!
Het motto van heel vele mensen is dan ook; ....Laten we het nog een keertje over doen.
De overheid doet daar dik en dik aan mee, geleid door zijn zwakzinnige apparaat en door zwakzinnigen die zich politici noemen.
Al eeuwen heeft deze zwakzinnige club een engagement gesloten met anderen die het ook “goed” willen doen.
De elite maakt zijn punten door te liegen, zo durf ik het wel te stellen. Weten doen ze niets, de illusie moet dan toch zijn inhoud krijgen. De Grote Leugen (Big Lie) is de propaganda techniek. Adolf Hitler noemde het in zijn autobiografie "Mein Kampf“ een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zo’n grof geweld aan zou doen”.

Heel de hoop van de mens is zelfs gericht op "solitaire actie", maar de menselijke onvolmaaktheid kan je niet wegcijferen! Of om het anders te zeggen, enige sociale symmetrie is niet aanwezig, dat houdt het afwijzen/niet aanwezig zijn van een solitaire werking in.
De mens heeft zich wat te herinneren, steeds weer!
Dat de Dissociatie zijn grootste vijand is! Dis is in de huidige menselijke omstandigheid de meest vreselijke aandoening! Leeftijdgenoten moeten daarin samen leren optrekken, ..........om het te voorkomen!
Ik lach liever over de rest. Ik besef maar al te goed dat het met het weten  anders zit en ook ik heb mijn levensdoel moeten herinneren.
En de ontdekkingen die in het lab gedaan worden kan U voorvaderlijk vergeten! Want ze hebben geen enkel belang!
U ben het zelf , de onderzoeker van human origins, en in "Het Fus" in uw DNA daar zitten heel wat inzichten en verbanden die U bij deze herinnering kunnen helpen!

Velen mensen denken dat er iets geheimzinnigs is aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam.
Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.

Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
U bent dus zelf de ultieme onderzoeker van "De human origins" ofwel "De Urth" in de mens!
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die strijd die welke in leugens steeds weer wordt aangezet!
Daar moeten en kunnen we in de komende evolutie periode vanaf, en als we het ons realiseren liggen die kansen voor het grijpen. De functie en structuur er voor, ze zit in gesloten in ons DNA!


 
Maar er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, en er deelgenoot van wil zijn, een bijzonder mens is. Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen.
De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. Maar het was zondermeer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron.

De ontwikkeling 's drang rond de Geek of data freak om echt mensen te beliegen en te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien.

Maar werkelijke activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. Zodoende tekent "DIS" zich dan ook af als een zeer ernstig mentaal probleem!
Ik neem werkelijk aan dat het al genoeg bewezen en besproken is, .... je mag zelfs terug gaan naar de stelling  dat de Geest het leven maakt, maar zich hier op Aarde waarschijnlijk nog steeds niet kan openbaren, omdat de schepper of maker ervan  het nog steeds niet in ons waarneming 's vermogen heeft gelegd.
Ik voel dat wij steeds weer tot een vorm van begrip moeten komen en ik denk niet dat we dit zullen bereiken door abstracte speculatie. De richting wijst naar binnen, in onze harten. Wij moeten ons afstemmen op het ritme van ons universele kloppen, zodat we onze geest en lichamen samen kunnen brengen.

Want het is waar,
Ik neem aan, dat U allen het er voor houdt, dat de mens bestaat uit lichaam en ziel. Wij zijn er bijna zeker van dat er op zeker gewichtig tijdstip van ons leven - ik bedoel na ons leven, van een ‘stoffelijk omhulsel’ gesproken zal worden.
 
 Dat is de heerschende opvatting - en ik zal deze terminologie volgen. Maar ieder van U, die deze woorden met eenig nadenken heeft gesproken, zal mij toegeven, dat het niet gemakkelijk is, zich voor te stellen hoe die dingen eigenlijk in elkaar zitten. Maar dat is zeker nog geen reden om het op een diepe dissociatie te laten uitlopen! Want dat werkt meer als tegen ons!

Het is in deze kwestie altijd gebleken, dat als de natuur ons wat vertellen wil, wij haar niet behoren in de rede te vallen en uit eigen wijsheid te gaan voorzeggen, wat er nu verder komen zal. Maar dat het altijd beter is eerst oplettend toe te luisteren en geduldig te wachten tot zij heeft uitgepraat. Want wij mensen vergissen ons veel lichter dan de natuur.
Dus wie
a tegen het DNA verhaal zegt, zal ook b tegen het functie en structuur verhaal moeten durven te zeggen! Ze is bewezen volgens de Q.E.D. En het aanvullende wiskundige differentialen verhaal lijkt mij meer als duidelijk. Anders kunnen ook alle moderne wiskunde boeken weg!
En zijn we alleen maar bezig de natuur op een erbarmelijke manier in de rede te vallen. 


Het is niet in mijn macht u dat gemakkelijk te maken - maar wel moet ik u doen opmerken dat de voorstelling, als zou het lichaam een doosje zijn en de ziel een heel ander ding dat netjes in dat doosje ligt gesloten, of het lichaam een grote marionet en de ziel een mannetje dat van binnen aan de touwtjes trekt, zeker niet juist is, - dat het verder onvoorzichtig is iets mogelijk of onmogelijk te verklaren op grond van begrippen die alles behalve helder zijn, - en dat in zaken waarvan wij zo weinig nog begrijpen als van 't verband tussen ziel en lichaam, theorieën niets en feiten alles afdoen.

Het is redelijk en noodzakelijk in het wezen van een mens tweeërlei dingen te onderscheiden - de lichamelijke en de geestelijke. De lichamelijke dingen zijn die, welke men kent uit zintuigelijke waarneming, de geestelijke of psychische dingen zijn die, welke men kent door innerlijke gewaarwording.
Nu is veel te zeggen voor de mening dat deze dingen eigenlijk enerlei zijn - volkomen dezelfde, doch van tweeërlei kanten bezien of op tweeërlei wijzen waargenomen. Dit laat ik stil rusten. Als wetenschappelijke waarheid staat echter vast, dat alle psychische dingen onveranderlijk gepaard gaan met bepaalde lichamelijke dingen. Dat er dus niets gebeurt in uw ziel, of er gebeurt ook een bepaald overeenkomstig iets in uw lichaam, - dat U niets denkt, of er gebeurt tegelijk iets dat men zintuigelijk zou kunnen waarnemen, dat men zou kunnen zien.

Als ik dus tot u spreek - en mijn woorden maken enige indruk op u, - wat ik hoop, - dan brengt elk woord een materieele verandering teweeg in uw lichaam. Die verandering behoeft zich volstrekt niet alleen tot uw hersenen te bepalen, - zij kan groot en krachtig genoeg zijn om uw gehele bloedsomloop en uw polsslag, de temperatuur van uw huid te wijzigen. 

Ik voel dat wij steeds weer tot een vorm van begrip moeten komen en ik denk niet dat we dit zullen bereiken door abstracte speculatie (speculatieve constructieve methode). De richting wijst naar binnen, in onze harten. Wij moeten ons afstemmen op het ritme van hun universele kloppen, zodat we onze geest en lichamen samen kunnen brengen. Als ieder punt in het universum het middelpunt van alles is, dan is dit het ook, het punt, de plaats waar zowel ik als jij leven.

Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid. Waar nu ligt die onzekerheid? Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen!
Deze plek is ons al 200.000 jaar bekend, Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.

Daar is; ......
   *A is zowel A als niet-A of
   * Ieder ding is zowel A als niet A of
   * Ieder ding is alles (Richard Feynman)
Het ‘Ik’ heeft daar de keuze om iets wel of niet te zijn, dat is de basis van het intellect wat in ons is, dat is keuzen maken uit meervoud! Als ik om me heen kijk kan ik zien wat ik wel of niet wil zijn. Zelf hebben we geen idee van wie we zijn maar willen graag dat er een beeld bij een ander bestaat van wie we zijn. Met een dramatisch gevolg,  als we alles gaan vast leggen in "denk regels" dan ontstaat er geen beeld van hoe de werkelijkheid is,  maar het bedenksel van hoe we graag in essentie gezien willen worden. Jammer toch maar we hebben steeds te maken met de existentie, in zijn existentie is alles slechts echt en solide, anders hadden we geen enkel gegeven om haar te beschrijven.
 Als je ziek bent van ijdelheid of van een andere N.P.A. afwijking zal dat ook blijken uit de manier zoals jou wezen zich existeert.

En de erfelijkheid hiervan maakt dat het DNA het kan sequentioneren of sequentioderen, hoe moet ik het noemen, zegt U het maar. (de  ontdekking hoe, behoort al tot het euro-octrooi recht)
En als je niet de geestelijke vrijwaring van je ouders heb meegekregen, gebeurd dat ook!
Want de kracht van de sequentie, evenals het frequentieniveau van de harmonie die we projecteren, zullen bepalen of we vreugde, vrede en overvloed ervaren, ofwel beperking, stress en onenigheid.
Vele kinderscharen zitten opgescheept met deze genetische last. En een krankzinnige wetenschap die denkt dat deze octrooi rechten waarden hebben. Maar het proces voorkomen kunnen ze op geen enkele manier, ach ja, meer zieken kunnen behandeld worden met meer peperdure medicijnen.
Een lucratieve dissociatie stoornis, groter als ooit eerder vertoond! Want de bepalende factoren kennen ze niet, nog worden door hen beheerst! Met dergelijke irreële hoop kan er nauwelijks iets ( eigenlijk niets) worden gerealiseerd! 
Ja , de wereld draai wel door..........
De meest minimale realisatie wordt als de aller grootste doorbraak bezien, maar zal het maar één seconde op de laboratorium tafel zijn. 

 
 
 Het hangt er maar van af wat je zegt. Deze uiteenzetting over de  Psychische Geneeswijze, ook wel eens hypnose genoemd....is er een betreffende de dissociatie, en heeft als.......
 
bron: De Nieuwe Gids. Jaargang 3. W. Versluys, Amsterdam 1888,  en is het meest toegesneden op de problemen van die zelfde dissociatie........, en was van Dr. F. van Eeden

Daar wordt de mens echt niet gelukkiger , noch gezonder van! Sterker nog, de mens is toe aan een zekere finaliteit, de DNA finale! Als de mens zo verder gaat, slaat ze haar eigen DNA finaal aan stukken. Alsof het zo vreselijk veel op een gouden kalf leek, dat geslacht kon worden!

Maar alle dissociatieve perioden in een mensenleven worden gevuld met flashbacks, hallucinaties en illusies, hoe ze ook maar veroorzaakt worden, en de meest luxe en creatieve zijn het meest bedrieglijk!
Met de hoop op realisatie is de realisatie niet in werking te zetten!
 • Het is dan ook zo dat het vertrouwen van de wetenschap alleen steunt op een geloof in de objectieve werkelijkheid van de bestanddelen van fysische theorieën, er is geen enkel geloof in de werkelijkheid van het geheel.
 • Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte. (R.F)
 • Doch ook ik heb mijn levensdoel moeten herinneren!
Anders zou ik tegen De hulplijn "Oppenheimer" zijn aangelopen.
 • Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar.
Er was een heroïsche dag waarop ......"Het werkte"  Getuigen de eerste atomaire detonatie.
1. Niemand op onze universiteiten zal haar verlaten zonder te weten hoe weinig hij weet.
2. De atoombom maakte het vooruitzicht van een toekomstige oorlog ondraaglijk.
3. Het heeft ons tot deze laatste paar stappen naar een bergpas gebracht, maar verder is daar een ander land.
4. De optimist denkt dat dit de beste van alle mogelijke werelden is. De pessimist vreest dat het waar is.

 • Ik ben de dood geworden, de vernietiger van werelden. Dit is een soort van ruwe betekenis, die geen vulgariteit, geen humor, geen overdrijving in zich opgesloten houd, de natuurkundigen hebben deze zonde altijd geweten, en het is een kennis die ze niet kunnen verliezen. 
 • Velen willen daarom een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets. Dat bracht de GEEK en de symbolische 0 en 1, en bovendien de leugen!
  Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…maar de twisten zijn nog niet eens één seconde verdwenen.
 • Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is. Want de computer freak is alleen een leeghoofd geworden omdat hij de waarheid niet eens kan en wil spreken.
 • En de hulpmiddelen om enige harmonie, vrede , vrijheid en sereniteit te brengen gaan hem volgens hem niet aan! De hele situatie wordt er geen dag beter op!
   
 • Richard Feynman klampt ons aan, en vertelt ons van het universele mysterie van grote diepte. Wie wil er nu niet over de berg heen? Wie wil de realiteit van het grote mysterie niet zien?
 • Wie zag de demonen, en poep in zijn broek van angst om ze ooit weer tegen te komen? Wie zijn ballen zijn volkomen verkeerd ingedaald! Heeft U een idee hoe diep de consequentie van uw ongeloof is?

  Daar nu ligt een wereld van verschil, mijn opdracht nu is al 66 Jaar om U het verschil duidelijk te maken. En na 50 jaar was het mij al niet gelukt me nog te verstoppen. Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wel blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke gezondheid meer als te zien.


Van mij kan U nog vertellen dat ik lieg en bedrieg,
maar ik vind dat ik veel te veel getuigen heb.
Vindt U ook niet?


Wist U het niet? De wereld waarin we leven, en liefhebben, en sterven, daar wilde men een andere wereld voor in de plaats te stellen, de wereld van kwantiteiten, van verstoffelijkte meetkunde, een wereld waarin plaats is voor alles behalve voor de mens. Zo is de wetenschappelijke wereld van de werkelijke wereld vervreemd geraakt en letterlijk gescheiden van de wereld van het leven, die de wetenschap niet vermocht te verklaren zelfs niet wég te verklaren door die "subjectief" te noemen. 
Dit is de tragedie van de moderne geest die zegt dat hij "het raadsel van het universum heeft opgelost", maar de werkelijkheid is dat er een ander raadsel voor in de plaats werd gesteld: het raadsel van het zelf, waarin hij onherroepelijk verdrinkt. Omdat hij vindt dat vrede, vrijheid, harmonie en sereniteit hem niets aangaan! Hij is reeds verdronken in zijn eigen DNA! In de leugens, de keuze tussen de 0. en de 1.

Als we er vanuit gaan dat wetenschappelijke en technische ontwikkelingen niet autonoom zijn maar door mensen teweeg worden gebracht en dus ook door mensen beheerst en gestuurd kunnen worden zoals ze dat werkelijk zouden willen, waar halen we dan de 'argumenten' ofwel het inzicht vandaan om de bezorgdheid over de ethische gevolgen van wat met wetenschappelijke middelen tot stand is gebracht, te vervangen door een ethisch gefundeerd oordeel vooraf een oordeel dat aanleiding kan zijn om te besluiten iets achterwege te laten, ergens maar liever niet aan te beginnen, of er met de nodige voorzichtigheid mee door te gaan?
Dus man en vrouw werken daarom met de verschillende kant van de differentialen zoals ze zich in elkaar uitdrukken!  De vrouw werkt meer met de gevoelige kant, dT/dst = 0 en <1. Dus zal "Het FUS" in ons DNA door een vrouw eerder gebruikt worden op "Een aanvoelende wijze", en door de Man eerder op "Een verklarende tellende, wiskundige, wijze"
Het antwoord op die vraag luidt daarom dat dit argumenten niet gevonden kan worden in de wereld van de wetenschap, de wereld waar we tegenover staan, maar uitsluitend in de wereld waar wij man en vrouw toe behoren. De esthetiek en de ethiek leiden op verschillende manieren naar God.
En het verslag van die wereld wordt gegeven door de kunst, en beschreven door belangrijkste wereld literatuur, zodat we, bijvoorbeeld met Kierkegaard, kunnen stellen dat 'men zich esthetisch zo moet ontwikkelen dat men de ethische vraagstukken esthetisch kan vatten, anders wordt het een rotzooitje met het ethische'. En dat is geen meta stabiele situatie. Maar de Wereld draait op een volkomen andere wijze door, in één doorlopende lucratieve dissociatie!

Het wezenlijke weten is al 150 jaar geleden definitief tot staan gebracht!
Toen  de orde van de grote leugenaar definitief verhaaltjes mocht gaan schrijven!
Ik kan U vertellen, als je niet streeft naar een hoger doel
dan verval je in een tapijt van shag, een van seks drugs en Rock 'n' Roll.
Wat je natuurlijk het best kan bekijken door een marihuana smog, en zo gebeurd het ook in deze wereld.

Want verder is er van alles wat je toevalt. Je hoeft niets te verzinnen!
1. Het esthetische stadium vertegenwoordigt alles wat de mens van naturen toevalt. Het is de of bewuste ervaring van het zintuiglijke in de breedst-denkbare zin.
2. In het ethische stadium weet de mens zich, in het licht van de idealiteit, verantwoordelijk voor wat hem als gave in het voornoemde stadium is toegevallen. Hij tracht het algemeen-menselijke te verwerkelijken, maar op hoger niveau ontdekt hij een paradox: zijn bestaan is wezenlijk vergankelijk en zinloos en toch protesteert hij daartegen.

De filosoof heeft zich zijn leven lang verre gehouden van de waan van de dag. Wat hij zocht, was niets minder dan 'de waarheid'. Helaas lijkt het erop dat 'de waarheid' niet bestaat. Voor hem is er Weinig meer dan scepsis en cynisme. Maar zo wil de filosoof de wereld niet achterlaten.
Mijn advies zal nooit anders zijn als dat U "Het FUS" dus de functie en structuur dat huist in ons DNA, gaat gebruiken, en geen filosoof meer te zijn maar een filosofus te worden!
Maar het mooiste van deze zet is uiteraard de vrede en de rust, het is niet langer zo dat U REGELRECHT OUDNIEUWS moet GAAN BESPREKEN, IN DE HOOP DAT ER OOIT NOG IETS NIEUWS UIT VOORT KAN KOMEN. Het was volkomen schijn als U denkt dat de epigonen horde tegen U spraak, de indeling en het reglement van deze horde was niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
Eindelijk kan U zeggen dat U geen "volgeling" bent, noch kan zijn. U volgt geen enkele originaliteit die U niet toegevallen is, dus niet de Uwe is!
Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! En iedere leraar van mij is mijn getuigen, het was altijd dat wat ik zocht.
De epigonen-tronies van het liegende universitaire gespuis kan U vanaf vandaag mijden!
En het is meer als onverstandig iets veelbelovend te noemen, blijkbaar verlamt het direct, waardoor ze later tot niets meer kunnen komen. De leugen van de theorie zal daarna komen! 
En  daarna volgt de grote horde van het "Popperrazzi" geslacht.
Wat het DNA betreft zal het wel van de kloten koning Hans Klevers komen, in een wereld die zeker doordraait niet waar, dacht U ook niet?


Wist U het niet? De echte, eerlijke en solide denker heeft iets zeer speciaals, hij heeft de referentie op een zeker momentum niet meer nodig, het wordt hem "in de praktijk geleerd" , misschien zelfs wel toegedeeld. Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toevalt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Ik heb het niet nodig iets te verzinnen, Newton wist dat al.
Want de mens existeert pas eerst waarachtig-menselijk als hij in het religieuze stadium, in de sprong van het geloof durft te aanvaarden, dat God de gespletenheid die de mens op grond van die paradox wezenlijk is, kan en wil helen.
Maar ja, wezenlijk is ook dat het de moderne mens is, die slechts de diep ziekelijke lucratieve dissociatie wil overhouden! De goden zullen hem niet meer genezen, zelfs geheel
overslaan! Het wordt alleen maar erger! Alleen de marihuana smog wil misschien nog wat helpen.


Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....

.....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.

Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.

Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden we ooit De Godin Uhrtel, zij die het meeste hemelbrood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt!

Onvolkomenheden komen in ieder mens voor, .......toch moet hij op zijn eigen weten kunnen vertrouwen, En goed, als U mij kan volgen begrijpt U ook dat dit kan! Het vertrouwen ligt volledig vast in de functie en structuur van het levende DNA. Als U een echte hang naar het leven bezit, vol rede en liefde, wordt U heel welwillend een uitstekend gehoor voor de waarheid verschaft. De Godin Uhrtel  is uniek, zo gauw U haar op de goede manier weet te paaien reikt ze alleen maar Hemelbrood aan U uit! Alle twijfel gaat dan aan U voorbij, hoe mooi is dat? Weet dat er voor U een ultiem bestaan klaar ligt!
Zij is het die de nieuwe wereld maakt, .....


De liefde en Rede
De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.

Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de
natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!

En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede, zeker zijn best!

Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden,

zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....
dat is de doelstelling die ik steeds heb meegekregen, zo lang ik hier was en ben.


 
 
Nardocus Filosofus