Hoofdstuk 42 Mijn onderzoek

Ik heb nog al wat onderzocht de laatste jaren, niet alleen over het klimaat maar over het complete veld van de wetenschap.
Ik ben tot een schrikbarende ontdekking gekomen, de wetenschap slaat er maar een slag naar de laatste 130 jaar.
De noodzaak om er maar naar te raden, is uiteraard het gebrek aan echt weten.
Ik wil die fout corrigeren, niet voor de wetenschap maar voor een ieder eerlijk mens.
Het is tijd om verbanden en oorzakelijke verbanden te onderscheiden, anders komen we in geen dossier verder.

Om de wetenschap van een nieuwe grondstof te voorzien zal je de theorie van Einstein moeten verwerpen, want; .... De hele theorie van Albert Einstein deugt niet.
Ten eerste deugt zijn referentie kader niet; ....Je zal in ieder inertieel referentie stelsel meten dat de lichtsnelheid
gelijk is aan 300 000 km per seconde. Volgens Einstein, doch dit speciaal referentie stelsel, waarmee Einstein de lichtsnelheid wil meten is een referentie stelsel dat star verbonden is met het zich bewegende licht foton. Ook in zo´n referentie stelsel houdt de regel in dat de lichtsnelheid gelijk blijft aan 300 000 km per seconde, maar dat is tamelijk onzinnig om zoiets te zeggen want in een referentie stelsel dat star verbonden is met zo´n licht foton zou, de afstand tussen de bron waar dat foton vertrekt en de ontvanger waar dat foton aankomt tot nul gereduceerd zijn. De bron en de ontvanger raken elkaar dus letterlijk in dit referentie stelsel. D.w.z. dat het licht wat word uitgezonden, in dat referentie stelsel ook ogenblikkelijk aankomt in de bron. Het licht foton heeft dus in dat referentie stelsel een levensduur van nul seconden.
 Dat klopt toch niet! Daar doet de SRT dus ook geen uitspraken over; .... het rust-stelsel van een foton blijkt geen geschikt referentie stelsel. De Oogjes gaan weer dicht en de snaveltjes toe, zoals gewoonlijk! Rechtschapen bewijs is het niet, want er wordt essentie achter gehouden!

 
Men wil bij de mogelijke verandering verhinderen dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut de doorslag geeft. 
Men wil slechts de "endogene" normering,
de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, ...
maar het gaat dan om
 “exogene” normering,
daar waar dus de doelbewuste grammatici en schoolmeesters zich
onledig van houden,
  alles is “mensenwerk” zo zegt men steeds.
En volgens deze wetenschappelijke dwaasheid hoort daar de dualiteit bij!
De dwazen zetten bewust de dualiteit in, om hun gelijk te halen,....
Een gelijk dat er niet is!
Het jammerlijke voor al die ongelovigen is,
 dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt,
door zijn vermogen tot weerstand,
alleen als je meewerkt met de kosmische functionaliteit is die weerstand er niet.
Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit,
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Dat is inherent aan al het rationele!
Rationaliteit is een inherent bestanddeel van menselijke bewust-humane activiteiten.

 

Ten tweede,
De oorzaak van licht stralen is niet alom aanwezig.
Wat wij ervaren als een lichtstraal ontstaat als een elektron in een geëxciteerd atoom terugvalt naar een lagere energie baan; ....de terugval gaat gepaard met een kortstondige lichtgolf die wij foton noemen. De tijdsduur van het foton (aantal golflengten) wordt bepaald door de energie – en golf parameters van de betrokken elektronen banen. Het foton heeft geen rust massa (of rust energie: de snelheid kan trouwens nooit 0 zijn per definitie van golf) maar het foton heeft wel degelijk beweging 's massa en impuls. De snelheid van het foton (of licht in het algemeen) is afhankelijk van de lokale ruimte-tijd-vervorming. Daar waar de vervorming gelijkmatig is en ver verwijderd van alle massa’s bedraagt zij ongeveer 300 000 km/sec.
Een stroom fotonen ontstaat bij constante excitatie (bvba. door verwarming) van materie; ....na elke terugval volgt een nieuwe excitatie en de fotonen straling blijft duren tot de excitatie onder een drempelwaarde valt.
Die vorming van lichtstralen is dus niet alom aanwezig!
Er is duisternis en er is licht ! Voor enorme hoeveelheden licht heb je sterren nodig, lichtstralen ontstaan voortdurend vanuit dergelijk plasma. Een plasma is een bijzondere kwantum fysische fase of ook wel aggregatie toestand genoemd.

Lading is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de ruimte-tijd die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.
---------------------------------------------------------------
We weten ook dat de elementaire deeltjes een eigen leven leiden.
Ze kunnen als deeltje afzonderlijk reageren !
Bij een botsing gaan ze zelfs proberen afzonderlijk te reageren
---------------------------------------------------------------
Wet van Bernoulli is,

Een mooi voorbeeld waarin ieder deeltje werkelijk zijn eigen
vervormingen door allerlei ladingen beleeft.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Wet van Bernoulli beschrijft het stroming 's gedrag van vloeistoffen of gassen, en relateert de druk veranderingen aan hoogte- en snelheid 's veranderingen. Het is een wet uit de aero- en hydrodynamica die in de achttiende eeuw werd beschreven door Daniel Bernoulli. Een van de gevolgen van de wet is dat een toename in de snelheid van een vloeistof of gas gepaard gaat met een verlaging van de druk in die vloeistof of dat gas; .... als lucht met een hogere snelheid aan de ene kant over een vleugelprofiel stroomt dan aan de andere kant, ontstaat een drukverschil dat een kracht op de vleugel zal uitoefenen.

De wet is genoemd naar Daniel Bernoulli, hoewel het Leonhard Euler was die de vergelijking in de hier volgende vorm als eerste afleidde. De formule is een vereenvoudigde vorm (onder strenge voorwaarden) van de wet van behoud van energie. In feite formuleert de wet het behoud van de energie dichtheid langs een stroomlijn voor stationaire stromingen in niet-visceuze, media met constante (massa)dichtheid. Langs een stroomlijn geldt

\tfrac 12\rho v^2 + \rho gh+ p= \mathrm{constant}.

Hierin is:

 • v de snelheid (m/s)
 • g de valversnelling (m/s²)
 • h het hoogteverschil (m)
 • p de druk (Pa)
 • ρ de (massa)dichtheid (kg/m³)
 • In de formule zien we de kinetische energiedichtheid of dynamische druk \tfrac 12\rho v^2 en de gravitatiedruk \rho gh en de statische druk p.

  Ten tweede laat deze wet zien dat massa van een deeltje of lichaam nog het beste beschreven kan worden als een ruimte vervormende energie die de resultante is van vervormingen door alle ladingen die het deeltje of lichaam bevat. Deze ruimte vervormende energie zorgt voor het "uitmuntende" stroming 's patroon, en dat in verschillen fysische situatie 's, die in de uitbreidingen van deze wet worden beschreven!

  Wat is de "lading" van een foton of een neutrino? Hoe moeten we dat dan zien of interpreteren?
  Het doel het experiment van Robert Millikan en Harvey Fletcher in 1909 was het bepalen van de lading van een enkel elektron. Zij deden dit door een kleine olie druppel zwevend te houden tussen twee condensatorplaten.
  Als men dan de elektrische veldsterkte weet, én de massa van de olie druppel dan is men in staat de lading van de druppel zeer nauwkeurig te bepalen. Door dit voor een groot aantal van deze kleine druppeltjes te doen vonden zij dat de gemeten waarden altijd veelvouden van dezelfde elementaire lading waren. Zij interpreteerden dit als lading op één enkel elektron: 1,602 x1019 Coulomb (de SI eenheid voor elektrische lading).

  Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Proef_van_Millikan

  Zo,n elementair stukje natuurkunde kan alleen maar goed gaan als het tot het elementaire gedrag van deeltjes behoort. Een gas is immers geen vaste aggregatie toestand. Bij een gas is het niet zo dat de chemische bindingen in de moleculen van de stof zijn veranderd, vergeleken met een vaste stof.
  Ofwel de lading van de elementaire deeltjes zorgt hier (bij de wet van Bernoulli) dat de wet van behoud van energie blijft gelden. Er is geen andere kracht daarvoor te bekennen, dus moet het begrip massa hier op de helling, anders geformuleerd worden.


  Rene Slegers zijn voorstel: ....."De dubieuze massa"

  Lading is voor mij het meest mysterieuze begrip uit de fysica. Niettemin zijn wetenschappers en ingenieurs er in geslaagd heel wat machines en toepassingen te bouwen, zoals elektrische motoren en radiogolven, die gestoeld zijn op de beweging van zogenaamde ladingen.
  Newton, Maxwell en Einstein hebben elk uitvoerige studies gepubliceerd over het gedrag van massa’s en/of ladingen zonder zich te verdiepen in hun wezenlijke aspecten.
  Vandaag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig met de interacties van ladingdragende partikels, maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad.
  Wellicht vindt u als geïnteresseerde lezer hier enige inspiratie om meer inzicht te krijgen in dit raadselachtige fenomeen dat men lading noemt.


  Eeuwenlang heeft het begrip “massa” een overheersende en toch dubieuze rol gespeeld in de fysica. Galilei, Newton en Einstein hebben zich onsterfelijk gemaakt met theoriën rond het begrip “massa”, waarbij steeds een zekere binding met de “hoeveelheid materie” intuïtief aangevuld kon worden. In de beschouwing over lading werd reeds gewezen op de gelijkvormigheid van wiskundige modellen voor de eigenschappen van lading en massa met een schaalfactor 10 exp (–36). Bovendien wees Einstein met zijn formule E= m.c2 (of E/c=mc) op de gelijkheid van massa en energie E=m als E en m in passende eenheden gemeten worden. Dit wordt treffend geïllustreerd door de toename van de massa van bewegende materie met zijn kinetische energie (als v>>c). Misschien kan de massa van een deeltje of lichaam nog het beste beschreven worden als een ruimte vervormende energie die de resultante is van vervormingen door alle ladingen die het deeltje of lichaam bevat: deze beschrijving sluit aan bij de definitie van het begrip lading en houdt uiteraard rekening met de twee soorten ladingen die men aantreft. Men kan de totstandkoming van massa dus enigszins vergelijken met het ontstaan van druk in een
  gasreservoir of de temperatuur van een stof. http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm

  Bij een verdere energie toestand wordt het anders , dan pas geld de wet E=mc2 NIET EERDER.
  Twee andere en weinig bekende aggregatietoestanden zijn plasma en Bose-Einsteincondensaat ofwel BEC. Plasma wordt vaak de vierde aggregatietoestand genoemd. Hierin zijn de deeltjes van een stof in meer of mindere mate geïoniseerd. Plasma is de fase waarin de stof zo sterk verhit wordt (in de orde van duizenden graden Celsius) dat ze elektrisch geleidend wordt. De elektronen van het atoom draaien hierbij niet meer rond de kern, maar hebben zoveel energie dat ze a.h.w. tussen de kernen door bewegen. Dit plasma komt in de natuur enkel voor in de kernen van sterren. Men is er wel al in geslaagd het te vormen in laboratoria, waar het dan onder controle gehouden wordt door een elektromagnetisch veld.

  Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregatietoestand

  De volgende gedachte, gaat natuurlijk over het BEC en en zwarte gaten!
  Zou het misschien zo zijn dat er daar een volkomen andere formule voor massa gehanteerd moet worden? En dat er daarom geen licht te bekennen is!
  Dus het zwarte is een gevolg van de kwantum fysische fase! En niet van de zwaartekracht!

  BEC is de tegenhanger van plasma, en wordt beschouwd als de vijfde aggregatietoestand. Het vormt zich als een stof wordt gekoeld tot het absolute nulpunt (0 Kelvin of -273,15°C). Als dit nulpunt zeer dicht benaderd wordt, vallen de atomen van de stof allemaal in dezelfde kwantum fysische fase, waarbij ze één groot superatoom vormen. Iets gelijkaardigs gebeurt met het licht in een laser. Ook deze aggregatietoestand is recent verkregen in een laboratorium.

  Einstein wees met zijn formule E= m.c2 (of E/c=mc) gelijkheid van massa en energie, maar c is het gevolg van de kwantum fysische fase waarin een stof of elementair deeltje verkeert.
  En daarmee zeker geen basis voor een complete theorie, het is slechts waarheid binnen deze rekensom!

  Wat je kan uithalen en waarnemen met en bij een stof is dus volkomen afhankelijk van de aggregatie toestand ofwel kwantum fysische fase van een stof, de interactie´s van de elementaire deeltjes houden niet opbij de voorstelling die hier gegeven word; .... Alle soorten krachten (veerkracht, wrijvingskracht, opwaartse kracht) kunnen begrepen worden met de vier fundamentele wisselwerkingen; .....

  1. gravitatie-wisselwerking (zwaartekracht),
  2. elektromagnetische wisselwerking (elektrische kracht, magnetische kracht),
  3. sterke wisselwerking (kernkracht),
  4. zwakke wisselwerking.

  Hoe zit het met de soorten van krachten ,die we uit kunnen oefenen op een vaste stof?
  .... , die we uit kunnen oefenen op een vloeistof ?
  .... , die we uit kunnen oefenen op een gas ?
  .... , die we uit kunnen oefenen op een plasma ?
  ....., die we uitkunnen oefenen op een Bec ?

  ZIJN DIE KRACHTEN ALLEMAAL HET ZELFDE ?
  NEEN , bij gevolg kom je aan vier wisselwerkingen te kort !
  Massa rolt als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze ruimte “beperkt” zich dus tot de plaats waar nog energiebewegingen mogelijk zijn.
  Daarmee kan ook de elementaire deeltjes theorie op de schroothoop!
  ---------------------------------------------------------------
  Einstein zelf definieerde een ruimte-tijd om een ruimte aan te duiden waarin zich massa’s kunnen bewegen op een wijze die door de kromming van de ruimte-tijd bepaald wordt, waarbij de kromming zelf bepaald wordt door de aanwezige massa’s. Massa rolt als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze ruimte “beperkt” zich dus tot de plaats waar nog energiebewegingen mogelijk zijn.
  Vergeten we tenslotte niet dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een intermoleculaire, een interatomaire, er tenslotte ook nog een internucleaire ruimte bestaat die allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt.
  Aldus : Rene Slegers in
  http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm
  --------------------------------------------------------------

  De derde fout die wereldwijd gemaakt wordt , is de volgende :
  Een zware massa kromt de ruimte en een lichtstraal volgt in die gekromde ruimte dus een geodeet, en dat is daar een gebogen baan. Daarom kromt die lichtstraal. Maar dit is een misconsept!

  Maak eens een plaatje volgens deze theorie,
  Leg dat plaatje op een draaitafel,
  Draai het blad steeds 90 graden door,
  Dan krijg je het plaatje in vier verschillende standen te zien,
  Kan jij mij nu vertellen welke stand de juiste is?

  De theorie is niet "ABSOLUUT"
  JE MOET MET DEZE THEORIE ONEINDIG BLIJVEN DRAAIEN, en dan vind je nog juiste stand niet!
  --------------------------------------------------------------
  Het echte verhaal is precies andersom de massa /lading rolt de ruimte als het ware voor zich uit! De ruimte stopt als er geen energie bewegingen meer zijn. Zo zien wij het!
  Ik doe aan introspectie! Als je dat doet is alles wat ik naar voren breng is gecontroleerd , en beschreven.

  Een referentiekader is de algemeen beschouwde structuur voor een analyse of inleiding ter verwerking van informatie. En kan geen absolute bewijzen opleveren.
  Door subsitutie breng je een referentie / nulpunt in , maar dat is nooit de WERKELIJKHEID.
  IN DE KOSMOS BEWEEGT ALLES EN IS ER ALLEEN EEN VOORSTELLING TE GEVEN MET; ....
  Een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel
  In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven.
  Helaas maar daar moet je bewust mee rekening houden, anders kom je tot mis-concepten zoals hier boven beschreven.
  Je bent gewoon een statische redenatie aan het ophangen met deze door Einstein gevolgde methoden.

  Je kan je nog steeds niet voorstellen dat er een enorme tegenstelling is tussen een beschrijving / benadering en de werkelijkheid!
  En het is toch zo duidelijk! Kunnen we de dynamische werkelijkheid zien? Neen.
  We kunnen ons nieuwe denken slechts enten op de structuren en ervaringen uit het verleden.
  We hebben prachtig mooi systeem het Periodiek systeem; ....

  In het periodiek systeem der elementen zijn de chemische en fysische eigenschappen van de elementen in kaart gebracht. In deze tabel, ook de tabel van Mendelejev genoemd, die een lange geschiedenis kent, staan alle bekende elementen op volgorde van atoomnummer zodanig ingedeeld dat de elementen uit dezelfde periode naast elkaar staan en elementen uit dezelfde groep boven elkaar. Tevens staan de elementen die tot hetzelfde blok en dezelfde reeks behoren bij elkaar in de buurt.

  Meneer Albert Einstein is vergeten zijn theorie daarop te enten!
  Het wordt tijd dat is eindelijk te gaan doen!
  Einstein heeft deze samenhang met het Periodiek systeem en zijn speciale RT nooit ingezien, deze alleingang gaat op het drama en impasse uitlopen voor de huidige wetenschap!
  Geloof Mij en Rene Slegers en de wetenschap kan weer verder!

Nu wil de huidige wetenschap iedere mogelijke verandering verhinderen,
die niet de kwantiteit maar juist door de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut
 de doorslag geeft! 
Voor een serieuze rechtschapen wetenschap is dat, ....
 niet meer als een enorme schande! 
Een schande die niet te ontlopen is, ......
Mensen  kunnen allemaal de kwaliteit en kwantiteit van het leven,
als een ontologie 's probleem bezien,
Daar heeft ze helemaal geen wetenschap voor nodig, met een ....
  normering die tot stand komt in het spel met maatschappelijke krachten, ...
want het gaat dan om
 “exogene” normering,
Want, ..." I....a universe of atoms, an atom in the universe" ,
We kunnen het wetenschappelijk slechts over de loutere uitbreiding hebben
Alle theorie is daarmee foutief en onbewijsbaar! 
Dat wil zeggen dat er geen enkele hoeveelheid materie is,
 die er ook niet was in het begin,
 en ooit is toegevoegd tijdens deze uitbreiding.
Dus "De wording heeft zijn richting", "Alles was al volbracht",
alleen dwazen noemen dit "Een Oerknal",
ze houden kennelijk van vuurwerk!
 

 

Nardocus Filosofus

 Het Artefact, ze slaan er maar een slag naar,.... 

Mensen  kunnen allemaal de kwaliteit en kwantiteit van het leven, als een ontologie 's probleem bezien, ....
Daar hebben we helemaal geen wetenschap voor nodig, met een normering die tot stand komt in het spel met maatschappelijke krachten, ...
want het gaat dan om
 “exogene” normering, stop daar nu eindelijk eens mee!
Want de heren kunnen op geen enkele wijze bewijzen dat ze niet bezig zijn met de zoveelste artefact. Onder invloed van deze "exogene" Normering kunnen de meest vreselijke dingen worden geschreven en beschreven die niet waar zijn! De juridische wereld verdient de meest dik belegde boterham met al die onzin, maar kan haar echte werkzaamheden nog steeds niet aan. Dus moet deze wereld leven met een ontspoorde rechtelijke macht!

Bij ieder fenomeen in de kosmos kan het ontstaan van een artefact een feit zijn, ergo;..... in dat geval komt er een onzuivere verrekening en weergave van het temperatuurverloop uit de bus vallen.
Het Artefact van de methodologie is slechts een misleidende aanwijzing die het gevolg is van de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode.(Wikipedia)
Een wetenschapper zou dat toch moeten weten.
Teneinde de mogelijkheid van het bestaan van een dergelijk artefact te elimineren moet de wetenschap, astrologen, astronomen, primatologen en klimatoloog gewoon weer aan de slag, werken aan uitleg en leren, hoe dergelijk fenomeen te verdisconteren.
Het goede en het kwade valt ons allemaal ten deel, dat zou zo ongeveer iedereen toch moeten weten!

Als voorbeeld nemen we de weers- en temperatuur voorspellingen,  .....
De mogelijkheden van het doen van weers- en temperatuurvoorspellingen op de lange tot zeer lange termijn op grond van de gangbare numerieke modellen is sterk beperkt door de onstabiliteit van atmosferische processen. Indien een absolute relatie gelegd kan worden tussen onregelmatig voorkomende weersverschijnselen enerzijds en (chaotisch aandoende) geocentrische bewegingen van planeten anderzijds, kan het een en ander ertoe leiden dat hierdoor het door de tijd ontstane verlies aan informatie en derhalve de foutengroei welke inherent is aan de bestaande voorspelmethodiek, gereduceerd zal worden.

Jacob Venker ACHTERGRONDEN VAN DE WEERZIJZER

Misschien hebben ze het niet begrepen, maar de staat van het klimaat Welk klimaat ook, is niet op te maken, het verandert altijd.
Wat er wel te vertellen is over het weer en langere voorspellingen “staat in de Tijd” ofwel geeft perceptie in de tijd.
Dat begint bij de waarnemingen die we omschrijven gedurende een tijd interval zoals b.v. de dag , de nacht , de ochtend , de middag , de avond, de nacht, de zomer, de herfst, de winter, het voorjaar, de zonnecyclus, de cyclus van mercurius, de cucles van mars, van venus, de Maan, kortom alle dingen die perceptie opleveren in de tijd.
Gemiddelde verstandelijkheid levert alleen maar domheid op, het “staat niet in de tijd”.
Je kan er verder niets mee, ja je kan er wel iets mee: je uiten op de manier van de zwakzinnige fantast, je noemt het zorgwekkend.
Niet bepaald het niveau dat je verwacht van een wetenschapper, vind U ook niet?
De data-fraek of geek voelt zich de voogd van de wereld, alsof hij elke wiskundige puzzel aan kan met de statistiek, en zijn P-waarden. Maar de praktijk is natuurlijk volkomen anders! Want voor oplossingen moeten nog altijd de juiste data boven komen!

Ik doe een voorstel, schop die debielen die dergelijke misleidende kennis in rapporten “vastleggen” en niets anders als een gemiddelde verstandelijkheid etaleren, nu eindelijk eens de laan uit, hang ze desnoods op aan de hoogste boom of plaats ze in een gekkenhuis, dan is de bevolking van Nederland en de wereld beter af.
Dan komt bijvoorbeeld Jan Peter balkendebiel of debiel meneer Al Gore of een andere politieke dwaas, ook niet meer tot de zwakzinnigheid de klimaat-crisis uit te roepen.

 Om het nog even verder uit te leggen; ....
Artefact (van het Latijn, kunstmatig gemaakt) is een woord met vele (zij het verwante) betekenissen. Meestal slaan die op het ‘niet natuurlijk’ zijn van iets.
* Artefact (archeologie); in de archeologie de benaming voor een door mensen gemaakt voorwerp.
* Artefact (methodologie); een misleidende aanwijzing die het gevolg is van de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode.
* Artefact (fotografie); effecten die niet in het onderwerp aanwezig waren, maar die een gevolg zijn van het fotografisch proces en/of de gebruikte apparatuur of programmatuur.
* Artefact (intelligentie) effecten opgeroepen door “fantastisch”-denken.
* Artefact (microscopie); in microscopische preparaten gaat het om veranderingen door het bereiding 's procedé van het preparaat.
* Artefact (audio); een onbedoeld bijverschijnsel bij gesampled geluid.

Wat ik mij dus speciaal afvraag is; .... wanneer geeft de wetenschap toe dat ze zo vast als een huis loopt met haar theorieën omdat ze slechts WAARNEMER is, ze word altijd geconfronteerd met Heisenberg ’s onzekerheidsprincipe.
En ze word altijd geconfronteerd met de van den Haak diagnose; .... De willekeur moet veroordeeld worden want de beoordeling moet op de waarheid gebaseerd zijn.
Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen.

Quantumteleportatie
Heeft geen nut aangezien het niet mogelijk is alle info te gelijkertijd te meten, aangezien meting het deeltje beïnvloed door Heisenbergs onzekerheidsprincipe, normaal gesproken wordt er eerst een kopie van de info gemaakt en door gezonden.
In de natuur gebeurd dat NIET zo , daar word gelijk het deeltje geteleporteerd zie de trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid en warmte die we kunnen beschrijven. In de natuur is teleportatie heel normaal, het behoort tot de fenomenen!
Overigens zal dit idee door de moderne kwantum experimenten in sneltrein vaart bevestigd worden!
Conclusie, .... Waarom willen we fotonen teleporteren? Op dit moment is daar nog geen goede toepassing voor. Teleporteren van fotonen schiet niet op, omdat je de informatie “Hee stefan, ik heb een horizontaal gepolariseerd foton” niet instantaan verstuurd kan worden, dit moet nog altijd met maximaal de lichtsnelheid.

De natuur doet het gewoon gelijk goed die teleporteerd gelijk haar gegevens! Wij moeten ons behelpen met de codering en decodering waar de kwantum computer van nature erg goed in is, maar niet in de rest van het menselijke gegeven.
In feiten heb ik het dan dus weer over het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
En dat verhaal werd toch al in 1883 geschreven, dat is 132 jaar geleden!

Ieder denken dient op respect gebaseerd te zijn, respect impliceert het erkennen van het andere en van de Ander als medenormerend. De werkelijkheid mag niet langer als een bewerkbaar materiaal bekeken worden!
Maar moet met respect in zijn waarde worden gelaten. Het GAAT OVER RESPECT VOOR HET ALLES, MAAR NIET VOOR DE LIEGENDE EN DE BEDRIEGENDE MENS, WANT DIE BRENGT ALLEEN MAAR TWEESPALT.

Teleportatie is allang realiteit, alleen de wetenschap moeten het nog zien.
Ieder natuurlijk gegeven kan geteleporteerd worden in de Natuur , daar heersen immers de statischevelden . GELUID WARMTE kosmische DRUK kosmische deflatie en inflatie al die effecten worden geteleporteerd .
Die statische velden hebben toch effect op elkaar.
Zo,n dynamische ongecontroleerd energieveld , dat is een ramp, zouden er meer van zijn dan zou de schepping een enorme chaos zijn!

De rationele gestuurde Kosmische deflatie en inflatie lossen een aantal problemen op die voordien bestonden met oerknal modellen; ....het horizonprobleem, het mono-pool probleem, het vlakheidsprobleem, het begin van sterrenstelsels, het entropieprobleem, KORT DOOR DE BOOGT, HET VERNIELD ALLE FABELTJES DIE BEDACHT ZIJN door de liegende en bedriegende wetenschap van de afgelopen 125 Jaar!
DE AARD VAN EEN VERSTRENGELING MOET JE DUS KUNNEN OMSCHRIJVEN, DOE JE DAT NIET BINNEN JE VERHAAL DAN IS HET VERHAAL BEDROG!

In vaste stoffen komt ook verstrengeling voor: ....
In vaste stoffen komen trillingstoestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Lauglin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen. Het veld is dus de universele actor niet het deeltje op zich.

Ik vrees dat er totaal niets juist is aan beoordelingen als het om emoties gaat, er is geen enkele kans op een goede betrouwbaarheid 's test die de “exogene” normering aan kan!
 Ach ja,  je wilt het niet begrijpen? Maar vertel mij nu eens, wat is er betrouwbaar aan een in elkaar geknutseld/niet natuurlijk product.
Veel erger is natuurlijk dat zulke zwakzinnigheid niet veroordeelt wordt, niet te min is dat de journalistieke praktijk:….
De journalistieke cultuur is bijzonder slecht, een aantal media wetenschappers is er van overtuigt dat nieuws een cultureel artefact is.
Kennisoverdracht blijkt slechts een functie van het nieuws, het nieuws zelf is gewoon verandert in een vloedgolf met een rituele functie, die slechts verstrooiing en “een gevoel van geïnformeerd zijn” moet opleveren. En zo moeten we maar verder aanmodderen, niets leidt tot een goede natuurlijke kennis overdracht.
Goede wetenschap `s journalistiek, je moet het willen anders komt er niets van terecht!
Ik wil die fout corrigeren, niet voor de wetenschap maar voor een ieder eerlijk mens.
Het is tijd om verbanden en oorzakelijke verbanden te onderscheiden, anders komen we in geen dossier verder.
De “exogene” normering leidt ertoe dat de doelbewuste grammatici en schoolmeesters,
 zich altijd bewust
onledig van dergelijk dossier houden.
 Alles is “mensenwerk” zo zegt men steeds.
En volgens deze wetenschappelijke dwaasheid hoort daar de dualiteit bij!
De wetenschappelijke dwazen zetten bewust de dualiteit in, om hun gelijk te halen,....
Een gelijk dat er niet is! Het bewijs wat ze presenteren is in alle opzitten een artefact!
Ze slaan overal maar een slag naar, al  meer als 130 jaar.


De natuur omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". De plaats waar we onze onderzoeken doen is ons bekend! Ook de mogelijk daartoe heeft grenzen, wij zijn geen gewone denkers, wij zijn "prakke-denkers" we prakken alle bestaanswijzen door elkaar, om er wat praktisch van over te houden.
In het "prakke-denken" kan en mag er dan ook geen verdachte bestaan! Je wordt daardoor onherroepelijk anders een fantast, die zijn denken plaat legt.


Het Higgdeeltje bestaat dus ook niet, zwaartekracht varieert naar mate er Massa bewegingen zijn.
Voor één verondersteld deeltje hebben we wel een zintuig en ook meetinstrumenten. Het zwaartekrachtdeeltje. Als we onze arm omhoog houden, wordt de arm moe door de zwaartekracht en dat voelen we in onze spieren.
We voelen ook de zwaartekracht, een uitwendig iets maar ze varieert, op de maan voelt een arm die je omhoog houdt lang zo zwaar niet omdat op de maan de zwaartekracht kleiner is.
We voelen als er bepaalde delen van ons in beweging gebracht worden, door welke oorzaak dan ook ! Iedere beweging levert frixtie op haar grens vlakken .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we de zwaartekracht zien trotseren , de maat dat de zwaartekracht actief is als voor ons zichtbare en voelbare resultante .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we frictie ervaren .
Als WIJ het niet meer ervaren en zien spreken we over rust. Maar dat is nog geen reden om aan te nemen dat de zwaartekracht zijn werk niet doet en ook geen reden te veronderstellen dat er een speciaal zwaartekracht deeltje bestaat, we zien slechts een verzameling Fotonen , een foto of film van het gebeuren!
Laat dat gebeuren nu juist de licht snelheid hebben .
Laat nu de foto of film reproduceerbaar zijn, dus volkomen kunnen worden losgekoppeld van het fenomeen, dus licht gaat alleen maar over de waarneming die wij kunnen vormen.
Fotonen komen steeds met de zelfde snelheid bij ons aan, maar zegt dat iets over vertraging of versnelling door de zwaartekracht? Neen.
De kracht heeft slechts een naam gekregen, zwaartekracht.
En het heeft verder niets, maar dan ook totaal niets met licht te maken . Wat we zien is relatief, massa heeft niets met licht te maken.
Het is slechts een enorm groot lokaal waar we in leven, we kunnen nauwelijks van onze plaats komen, en beweren alles "te zien" wat er gebeurt. Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is. Dus de theorie van Einstein is larie koek. Massa varieert naar mate er beweging is in de ruimte. E= Mc2 kan niet algemeen gelden.

Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa's is ofwel rotatie.

De statische velden beheersen de kosmos, Niet de dynamische velden , dan zou de kosmos een grote chaos van energie stromen zijn.
Rust beheerst de kosmos daar in de meeste gevallen ontbreekt aan een goede geleider.
Lorentz wist dit ook, de theorie van Lorentz over het optische gedrag van stoffen, Lorentz wist niet iets anders als ik en U en dat wat steeds weer geconstateerd wordt in de laboratoria, ( b.v. het FOM ), De optische eigenschappen zijn terug te voeren tot de elektrische eigenschappen van atomen en moleculen . We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . )
Lorentz zag de wereld van de dingen zo als wij ze ervaren, niet de wereld van enorme chaotische energie stromen,...
Lorentz HAD DE MOGELIJKHEID DE DINGEN OM HEM TE VERKLAREN DANK ZIJ DIE RUST , HIJ IS NIET VERBRAND NOG VERPLETTERT DOOR DE KRACHTEN DIE EEN DYNAMISCH-VELD ZOUDEN OPLEVEREN

Het is zondermeer duidelijk, dat je met een botsing niets kan aantonen . Je weet niet wat je meet,
Idee fix van de debiele wetenschap en geld weggooien.
Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.

Het enige zintuig voor de zwaartekracht heb ik al omschreven, de vaststelling van frictie kan je niet in dergelijke omgeving doen, het statische veld wat zwaartekracht is kan je niet op dergelijke manier meten. Er is slechts een onlading van de botsings energie te meten.
Het word hoogtijd dat de debiele wetenschap zijn juiste zintuigen gaat gebruiken.
Een zwaartekrachtveld kan worden beschreven als een vectorveld. Elk object met massa heeft in dit veld een zwaartekrachtpotentiaal. MEER NIET.
Was er meer als een potentiaal dan had de rust er niet geweest, in dergelijke situatie kunnen we slechts chaos over

Zijn er toch heren geleerden die beweren dat
Eén van de basiswetten van de natuurkunde is dat ladingen noch ontstaan, noch vergaan.

Hebben ze nu echt een gaatje in het hoofd?
Ze zijn helemaal het statisch veld vergeten !
Statische elektriciteit kan mechanisch opgewekt worden.
Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus : blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is.
Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa's is.
Ook het krachten veld rond zwarte gaten word door de zwaartekracht beheerst, maar we hebben hier te maken met een zeer grote negatieve lading , veroorzaakt door een enorme massa stroom.
Voor ontlading heb je een geleider nodig en een spanningsverschil, in een zwartgat gaat het dus om statische elektriciteit, veroorzaakt door de massa stroom.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge spanning aanwezig is.

Als de ontlading er niet is gaat de opbouw van zo'n krachtveld bij beweging van massa gewoon door, met het aantrekken van nieuwe massa.
Door wrijving van verschillende materialen kan statische elektriciteit opgewekt worden.
In de kosmos gebeurd niet anders, het verschil in statische lading is bij ieder fenomeen aanwezig en ik heb er toch echt geen elektrische apparatuur gezien om zo'n veld op te wekken.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge (gelijk)spanning aanwezig is.
Elektrische tegenpolen trekken elkaar aan. Dus als er geen stroom loopt is er toch een effect.
Het gaat om het "potentiaalverschil" en alleen bij nagenoeg nul c.q. vereffend is er een relatieve rust zijn.
Wat een fout om dat niet te onderkennen in een kosmos waar de massa niet gelijk verdeeld is. En er eindige en oneindige natuurlijke fenomenen bestaan! En wie aan een "verdachte" denkt is Gek!

De associatieve professor heeft geen "verdachte" , als hij die wel heeft, is hij geen Mens!
Hij wil kennelijk niet werken op het grensvlak van levende en dode materie: het detecteren van voor levende materie belangrijke werkingen, toch is dit het gegeven van Richard Feynman.
Als het gebeurd op basis van onvolledige of foutieve informatie en stemmingmakerij dan zou dat voorkomen moeten worden. Zeker als ‘het kind’ de potentie heeft om uit te groeien tot een prachtig individu.

De aanzet voor nanotechnologie is gegeven door Richard Feynman,
in een
lezing ‘There is plenty of room at the bottom’
voor de American Physical
Society in 1959,
waarin hij betoogde
dat er heel veel interessante mogelijkheden liggen,
in het hele kleine.


Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Ik en U houden ten alle tijden het recht argumenten te wegen, van wie dan ook ! Hoe zouden we anders onze tegenspraak moeten organiseren!
Een voorbeeld hoe ik mijn tegenspraak organiseer, tegen zowat iedereen en als ik niet zo was, ze zouden alles glashard kunnen ontkennen.

In vaste stoffen komen trillingstoestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Lauglin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een tastbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.

Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet, het onbekendheidprincipe en het onvolmaaktheid 's principe horen te heersen, misleiding is bedrog!
DE INVLOED GAAT JUIST VAN BUITENUIT NAAR BINNEN, de wetten zijn kosmisch!
Wat een geluk! We zijn geen samenstelling van deeltjes maar een deel van het geheel.

Helaas je zal een benadering moeten kiezen voor ieder probleem.
Een mechanisch systeem streeft naar een toestand van minimum potentiële energie. Het is “alsof” het systeem een doelgericht gedrag vertoont. De systeemtheorie onderkent dan ook het bestaan van normatieve systemen die doelstellingen nastreven. Het doelstellingsbegrip maakt het o.i. mogelijk om de rol van die het energiebegrip in de exacte wetenschappen speelt te veralgemenen. Dit is een sterke aanwijzing voor een samenhang in het geheel die door eisen van de totaliteit bepaald wordt. Maar velen gaan stoïstijns door, het geheel is volgens hen niets, ………..

Bijvoorbeeld; ..... Voor het wetenschap heb je de totale waarheid nodig.
Dat zullen ze bij het Cern toch echt moeten veranderen , anders blijft hun deeltjesversneller toch echt een speeltje voor niets.
Bij het versnellen van bosonen is er ook de productie van synchronstraling. Deze straling wordt geproduceerd door de afbuiging van een geladen deeltje in een magneetveld en geeft een energieverlies voor het stralende deeltje dat evenredig gaat met (E/m4), waarbij E en m de energie en massa van het deeltje zijn. Voor bosonen met hun relatief kleine massa m wordt dit verlies al snel onacceptabel, omdat het niet meer aan te vullen is door versnellersecties in een synchrotron.
Maar die energie die belast ook de magneten, in het Cern heeft men dus ontzettend veel koeling nodig , VEEL TE VEEL .
Heren de totaliteit stelt zijn eisen!

En als de theorie zoals gewoonlijk weer zelfreportage blijkt te zijn dan heb je een probleem .
Men dacht zwaardere deeltjes en antideeltjes te laten botsen,
MAAR JA, .... DAT IS OOK VOLGENS HET CERN PAPIEREN THEORIE.
Ze vertellen het zelf!
Maar dat is alleen op papier zo, bij de ontmoeting van één antideeltje en zijn tegendeeltje, zo blijkt uit experimenten die in de periode 1990-96 in deeltjeslab CERN werden uitgevoerd. Dat zogeheten OBELIX-experiment, waarbij antiprotonen op waterstofgas werd geschoten, gaf een raadselachtig resultaat: de anihiliatie van antimaterie en materie leek in twee golven te gebeuren. Mocht U dit niet begrijpen; .....wat de natuur laat zien is altijd een instantaan proces! Dat het Cern project een mislukking was en blijft, was en is dus iedere nuchtere natuurkundige dus al bekend!

 
Nardocus Filosofus
 


 

cbs