Hoofdstuk 49 kosmische lessen

De nieuwe Archaïsche periode komt onherroepelijk weer opgang, zij die er onherroepelijk weer moet zijn. Ze is nodig omdat er een werkelijk universele oriëntering en een voor allen steekhoudende levensstijl voor de dualistische mens niet meer te vinden is. Ik leg dus zondermeer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is.
Ik zal hier in dit hoofdstuk schrijven, maar waarom ik dit doe weet ik zelf niet eens. Maar alleen zo kan ik U een juiste boodschap geven, met het besef wat er is in de totaliteit van mijn wezen, dat niet de kunst eeuwig is en het leven vergankelijk, maar dat juist het omgekeerde geldt.
Dit sluit volledig aan bij de komende periode van de mens, de hoofdzaak is daar het leven:.... natuur en cultuur; de medemensen en God.
Ik kan mij geen enkele vergissing nog valsheid veroorloven, sterker nog, ik sta hier volkomen alleen op een zandweg, en ik weet niet eens waar hij te vinden is, en in deze omstandigheid slechts dienend.

De levenskunst woont niet meer in ons, ze is ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. Zo is het eigenlijk veel sneller verteld! De komeet Elinen bracht de tiende bijzondere gedachte naar de Mens, na de negende normale gedachte waarvan ene Helena al zie; ....ze zullen uit hun stellingen worden verdreven, niet door spirituele, theosofische of andere fysieke of zelfs mentale verschijnselen, maar eenvoudig door de enorme gapingen en afgronden die zich dagelijks voor hen openen en dit zullen blijven doen naarmate de ene ontdekking op de andere volgt, totdat ze tenslotte door de laatste golf van het gewone verstand omvergeworpen worden.

Wie mij op deze zandweg zette was Moeder Teresa, zij deed de wereld een belofte; ....

`Als ik ooit Heilige word — word ik er ongetwijfeld een van de "duisternis".
Ik zal voortdurend afwezig zijn in de hemel —
om op Aarde het licht aan te steken van hen die in duisternis verkeren.'

Welnu, nu heeft U een klein beetje idee wat mij in deze situatie doet verkeren, nadat ik eerst de opdracht dacht gekregen hebben de tot nu toe vereerde platonische noodwendige driedeling in de maatschappij, die de wereld telkens opnieuw in duisternis stort, te keren. Maar die duisternis is Nu algemeen, en daardoor is het werkelijk nodig een universele oriëntering en een voor allen steekhoudende levensstijl te vinden. En deze kansen zullen door ons in de nieuwe Archaïsche periode gevonden worden.
De oriëntering daarvoor zal ons volkomen natuurlijk voorkomen, deze kunst wordt ons gekend, en gerealiseerd; .....De kunst om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn. Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn!

En wij zullen allemaal zijn in "Gods scheppende rede". En dan zal de Moeder van deze nieuwe Aarde tevreden zijn, over ons allen. Dat wist Plato ook al, Socrates had hem het al vertelt: ......met de trant van prijzen is het uit! Die krijg je van mij ook niet meer te horen. Ik zou het trouwens ook niet kunnen. Wel ben ik bereid de waarheid te zeggen, als ge dat wilt, op mijn manier, maar niet in de trant van U, ik wens mij niet belachelijk te maken! Maar de elite vindt het nog steeds belangrijk de prijzen uit te delen, die belachelijkheid kent meer als zijn prijs! Het tekent de oriëntatie waarin velen thans verkeren!

Misschien gaat dit U nog steeds te snel, de modernistische wereld wil niet graag gestoord worden, de modernistische wereld denkt dat haar wereld nog te verdedigen is, maar ik vertel het U steeds weer, de falcificator kan zich ook niet buiten het debat ophouden, er is werkelijk niemand die de waarheid kent. En ondertussen blijft U met de duisternis om U heen zitten; .... U hebt het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron. Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is. Een wezen met hart en ziel, en ons Koning `s-koppel kent van de liefde en de rede.

Maar het mooiste is uiteraard de vrede en de rust, het is niet langer zo dat U REGELRECHT OUDNIEUWS moet GAAN BESPREKEN, IN DE HOOP DAT ER OOIT NOG IETS NIEUWS UIT VOORT KAN KOMEN. Het was volkomen schijn als U denkt dat de epigonen horde tegen U spraak, de indeling en het reglement van deze horde was niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
Hier zal U echt geen last meer van hebben, nadat de komeet Elinen haar werk heeft gedaan!
‘Dwing hen om in te gaan!', riep Augustinus vier eeuwen na Christus uit, toen hij het geweld tegen andersdenkenden als een opdracht van God uitlegde. Nee, dat was beslist niet in navolging van de man die leerde dat men zijn naaste moest liefhebben, zelfs zijn vijand.
Haar werk is zo verbazingwekkend mooi, U hebt werkelijk geen idee! Ook het epitheton van deze natuurkundigen was HEILIG, en daarmee waren ze een enorm gevaar voor hun omgeving, hun omgeving moest maar zien te overleven. Een atoombom meer of minder, een kern ongeval meer of minder het maakte ze allemaal niet uit. Deze krankzinnigen dachten nog steeds dat het "tien voor twaalf" was, terwijl het al "tien over twaalf" is, want de komeet Elinen was dik en dik op tijd!

Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!
Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!
Deze is zelfs volkomen irrelevant, zeker binnen de attitude kennis functie als structuur,
en daarom juist een punt voor de wetenschappelijke gekken en krankzinnige politici,
die de meest dramatische liederlijkheid weten te verzinnen.
Meestal weer van die liederlijke journalistieke fantasie!

Vriendschap is niet de helft van onze oefening, maar heel onze oefening.
Een maatschappij die aan deze oefening wil beginnen, die hoeft geen stichting op te richten,
of enig ander instituut, of faculteit. Dit om er naderhand achter te komen dat de helft van de doelstellingen is vergeten.
De nieuwe Archaïsche periode zal het allemaal weer worden verenigd.
De hoofdzaak is daar het leven:.... natuur en cultuur; de medemensen en God.

Ze is nog niet direct van het groot-alarm af,
iedereen moet er aan kunnen mee werken.
Dat is de vrijheid van denken die ons moet worden gegund.
en daarom ook als een innerlijke noodzakelijkheid herkend en erkend, 
Uw ziel houdt U levend, ........


De ratio kan dus niet voortkomen uit ….
de bergen aan notities die de wetenschap heeft neergelegd.
Hoe God het allemaal, door de tijd heen, voor ons heeft neergelegd, ..weet niemand.
Velen maken de fout om iets te verwerpen omdat zij zichzelf nog niet
gerealiseerd hebben…… dat ze niet weten hoe het allemaal is neergelegd.
Bedenk dus, dat er veel meer te realiseren valt dan u nu nog vermoedt…..
Geloven is zeker weten, zich realiseren wat men vermoedt,
kijk maar in het woordenboek.

Hoe de zaak wordt gemanipuleerd is heel gewoon bekend,.....
Als de wetenschap zich in de dagelijkse praktijk voordoet als een
kolossaal systeem,
waar je toch in je eentje niets aan kan veranderen,
dan wordt
het steeds minder aantrekkelijk,
om je met fundamentele vragen bezig te houden.
De vragen die komen, die zijn bedoeld om de zaak op z'n kop te zetten,
of eens van een andere
kant te bekijken.
Wat hoogstens blijft, is de intellectuele uitdaging binnen de
kring van gelijkgezinden.
Wie deze uitdaging niet voelt, heeft de keuze uit twee
alternatieven; ....
 of je pragmatisch invoegen in het systeem of je teleurgesteld
afwenden
en het zoeken in 'concrete' dienst aan de medemens en God.
De zin van de wetenschap, ofwel de diensten die ze levert, ...............
de aangeleerde rede, en dat binnen een fabeltjes systeem.
Deze is zelfs volkomen irrelevant, binnen de attitude kennis functie als structuur,
en daarom juist een punt voor de wetenschappelijke gekken en krankzinnige politici,
die de meest dramatische liederlijkheid weten te verzinnen.

Deze liederlijkheid is heel gewoon aantoonbaar, want alles is Eenmalig,
Erwin Schrödinger ......zij het zo, De wereld wordt maar eenmaal gegeven.
Niets wordt weergegeven.
Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek.
De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling.
Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen,  
wat het ook zij behalve dat.
Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens,
het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt!
Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie,.....
Daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen.
In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn,
dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie
en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn.
En dat antecedent/anafoor-relatie daarom,
binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden.
Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen,
Aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets.
Dit vonden we al terug bij Spinoza,
die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.

Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden,
maar ze denkt nog steeds ze meer mogelijkheden heeft!
De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven,
die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn
  • a een File overgenomen uit originele
  • b een File overgenomen uit micro form
  • c een File overgenomen uit computerbestand
  • d een File overgenomen uit een intermediair (niet micro form)
  • m een mix Een gemengd geheel
  • n Niet van toepassing
  • u, ofwel Onbekend.
  • Het antecedent of de bron van dit geformatteerd bestand is niet bekend.
  • En dan is er nog de larie l ..Geen poging om de code van de file te achterhalen.
  • Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken.
Dan verval je in het wezen van de zo-heid,
de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie,
die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is,
zo kan elke gek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang!
De wetenschap werkt met een relatie die geen actualiteit heeft, elke dag weer!
Elke file die de wetenschap ons voorzet is zo ongeveer totaal Virtueel!
Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel",
met zijn "ZO-HEID" dus.
De computer is daar oneindig goed in,
je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen,
zonder enige actualiteit!
De deskundige meent, en daarmee basta,
wat hij met zijn cache-file`s heeft uitgehaald en of ze wel actueel zijn,
daar mag iedereen naar raden!
Daarna volgt het syntactische ofwel politieke drama, was de natuur Nu echt ziek,
of zag de deskundige alleen een bleke natuur?
Ik heb het de natuur nooit horen vertellen!
In de natuur is er dan ook geen enkel "verdacht deeltje" te bekennen!
Iedere beschreven wetenschappelijke file,
 is niet iets wat zich in de dagelijkse praktijk voordoet, nooit!
Ze is juist daardoor volkomen irrelevant!

Alle informatie over het levende dient dus,
met extra zorgvuldigheid en omzichtigheid te worden behandeld.
 Onverbiddelijke strengheid is geboden,
ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen.
De hele anaforische relatie is dus niet bepaalt "een ding",
Immers; .......de apparatuur in een organisatie wordt bediend door mensen.
... Onwrikbaar bezet het Atomium niet alleen de fysieke ruimte, maar ook de mentale .....
Dat was eeuwen geleden ook al duidelijk.
Maar de krankzinnige wetenschap kent die duidelijkheid nog steeds niet!
Maar zo'n komeet die langs komt, die laat dat heel gewoon zien!
Zij die denken dat God de krankzinnige wetenschap maar blijft bevragen,
om eindelijk eens de waarheid op te schrijven heeft het totaal mis.
Niet alleen de politicus of de religieuze leider wordt bevraagd door de Mensheid,
maar uiteindelijk ook de wetenschap.
Zij zijn verplicht de waarheid op te schrijven,
en deze waarheid kent ze vrijwel geheel totaal NIET.

De krankzinnige wetenschap heeft maar een enkele dialectiek,
die zegt dat de cache van verandering en beweging tegenstellingen inhouden,
en enkel kunnen plaatsvinden door tegenstellingen.
In plaats van een gelijkmatige ononderbroken lijn van vooruitgang,
zien we een lijn die onderbroken wordt door plotse en explosieve fases,
waarbij trage geaccumuleerde veranderingen,
een kwantitatieve verandering met een grote versnelling ondergaan,
waarbij kwantiteit wordt omgezet in kwaliteit.
De krankzinnige dialectiek van de wetenschap is de logica aan de tegenstelling.
Het dualisme dus! 
Meer heeft men niet te vertellen, de verdachte moet zich melden,
maar hij doet dat nog steeds niet!
Maar ik heb het U logisch vertelt,
de logica zelf wordt steeds gebracht in een cache bestand heel veilig en virtueel.
De binaire data regel, die overal wordt gebruikt,
komt dan ook niet verder als deze leugen, dan wel deze fantasie.
Ruimte en tijd, zijn vreemden in de binaire data regel.

De werkelijkheid van bijvoorbeeld Ernst Mach of Nikola Tesla,
kan nog geen dag worden gebruikt.
Dus dat "Alles" in een voortdurende staat van omvorming,
in beweging en verandering is.
Het dialect is alleen maar nodig,
om aan al het gebeuren een onwaar antecedent toe te voegen,
dat bij de vorige verandering en beweging al werd toegevoegd.
Daaruit bestaat alle dialectiek!
Het algemene karakter van de wereld zou zo nooit kunnen worden tegengesproken,
door welke waarneming of welk experiment dan ook.
De krankzinnige wetenschapper heeft zo alles in handen,
namelijk alles komt voort uit andere cache bestanden,
en geeft aanleiding tot het volgende cache bestand.
Alleen de Gek die Zo werkt geeft niets toe noch voegt ook maar iets toe,
 aan wat we noemen de toekomst.

Hij weet dus helemaal niets!
Hij vertelt slechts het onware drama!
Het dialect bestaat slechts uit de toevoeging van het onware antecedent.
In onze ogen onze primitieve ogen is niets aan het veranderen,
 zegt Richard P Feynman,
maar mochten we het object een miljard keer uitvergroot zien,
dan zouden we zien,

 
dat het vanuit zijn eigen standpunt gezien alles continu aan het veranderen is,
 moleculen verlaten het oppervlak, en moleculen komen terug.
Waar door iedere plek in het universum,
de plek waar ons zonnestelsel zich bevindt,
  dus onderhevig aan de zwaartekracht is van alle materie in het universum tegelijk.
Omdat het rondom allemaal gelijk werkt,
opperde Mach dat er maar één enkel aspect aan zwaartekracht zit,
namelijk dat er weerstand wordt geboden aan snelheid s van verandering.
Maar noch geven de debielen ook maar iets toe, ze willen het nog steeds niet weten.

Het weten beslaat niet dat enkele cache bestand van de krankzinnige wetenschap.
De eerlijke echte en solide trouwe werker mag alles weten,
werk met hart en ziel.
Al onze mogelijkheden en moeilijkheden liggen in het psychische mentale vlak.
Maar als U met hart en ziel werkt zijn ze op te lossen.
Immers de apparatuur in een organisatie wordt bediend door mensen.
Onwrikbaar bezet het Atomium niet alleen de fysieke ruimte maar ook de mentale.
Het is onze taak om kinderen bij te staan in hun totale ontwikkeling.
Geen enkele wetenschap heeft zich zo verbonden met de huidige Mens.
Deze krankzinnige wetenschap houdt zich slechts bezig met het onware drama,
omdat het meest bij haar materialisme past,
fabeltjes fabeltjes en nog eens fabeltjes daar houdt ze zich slechts mee bezig.
Als schrijver van drama stukken,
is de wetenschapper iemand die niet wordt afgerekend op totaal falen,
dus wat maakt het allemaal uit!
Het banale heeft de wereld veroverd,
dankzij de krankzinnige wetenschap, dat is de realiteit!

Het principe van Mach Is in andere woorden gezegd,
dat er ook geen relatieve beweging bestaat,
er bestaat slechts de inerte tegenstand tegen versnelling.
Dat is een oneindige werking waar alleen de Goden over gaan.
Dat is tegengesteld aan onware dialect van de krankzinnige wetenschap.
Het is niet mogelijk om,
 ook maar één enkele concave vorm aan welke beweging ook te geven,
ten opzichte van de absolute oneindige ruimte.
Het is eigenlijk dood eenvoudig,
Concaaf is een ander woord voor hol het tegengestelde van bol of convex.
Voorbeeld, de concave kant van een schaal is de binnenkant,
de buitenkant noemen we de convexe kant.
Concaaf en convex komen ook vaak terug in wetenschap en techniek bijvoorbeeld in de optica en in grafieken.
Zo kent men concave en convexe lenzen en spiegels.
In de wiskunde spreekt met van een concave functie f,
 Van een functie f wordt gezegd dat deze convex is als f concaaf is.
Maar in de absolute oneindige ruimte,
zijn alleen de krankzinnige hoofden van de wetenschappers hol,
ze gaan niet over de functie f, die functie was er al voordat de mens er was!


Terwijl de mens slechts de tegenstellingen wil zien!
De werkelijkheid van het jaar 2012 is de komende verandering.
Maar als men een zware schil materie roteert,
relatief ten opzichte van de vaste sterren rond een as die door het centrum gaat,
ontstaat er een corioliskracht in het binnenste van de schil,
dat is het vlak van een Foucault slinger waarop ze heen en weer wordt gesleept,
met een praktisch onmeetbaar kleine hoeksnelheid.
Maar deze werkelijkheid is er slechts zolang deze werkelijk er is!

Deze werkelijkheid gaat nog veel verder.
De pool verandering komt, een vaste werkelijkheid is er niet.
Verandering van snelheid kost kracht. Dat weet elke fietser!
Wat niet iedere fietser weet, is dat als hij in het zuiden of in het noorden fietst,
hij een geringe maar meetbare dwarskracht ondervindt.
Wie zich dicht bij de noordpool bevindt beschrijft in 24 uur maar een klein cirkeltje,
wie zich op de evenaar bevindt legt in een etmaal 40 000 km af.
Wie van een pool naar de evenaar gaat beweegt dus steeds sneller en die versnelling kost kracht.
Die kracht heet de corioliskracht.
De pool verandering kan dus niet anders als komen,
als van een invloedrijke andere precedenterende kracht,
 de corioliskracht heeft deze kracht niet.

Heel de wijsbegeerte uit het verre verleden wist dit al.
Zowel de Maya als de Egyptische wijsbegeerte wisten dit al.
De mens kan op deze manier een directe verbondenheid met de Schepper verkrijgen.
Deze methode behandeld de inwoning in de mens.
Dit als een onderdeel van de organische gebondenheid,
van mens en dier, en al wat leeft.
Maar de Aarde blijft wel de Moeder van de Mens.
De functie was daar allang voor dat de mens er was.
De werkelijke vraag licht  of ligt is opgesloten in het principe van Ernst Mach,
die vraag is er ook al duizenden jaren!
Ze luid als volgt, WAAR HOUDT HET VERLEDEN IN OP.
Het antwoord is er.
We leven in een absolute en oneindige ruimte ze houdt dus nergens op,
dus kan ze ook niet bestaan uit de Cache bestanden van de krankzinnige wetenschap,
 noch kan ze bestaan uit occulte larie.
Deze vraag is ten alle tijden esoterisch van aard,
daar zijn slechts exoterische antwoorden uit te distilleren.
De mop van de esoterie is,
dat een verzameling slechts bestaat als resultante van een gedeelde eenheid.
 Hoe groter de mens des te dieper zijn liefde, (Leonardo da Vinci).
Wilt U geliefd worden, heb lief.
Vreugde is Volkomenheid, (Spinoza) liefde betekent dat men met de ander,
wie dat ook mag zijn één wordt en één is.
Anders is het maar een geklets, een vlucht.
Elk ander gebruik van het woord is huichelarij ofwel niet weten wat liefde is.
Niet te min is de huichelarij schering en inslag,
in het moderne leven men heeft er zelfs een prachtig woord voor bedacht, esoterie.
Maar je kan de esoterie eigenlijk in twee delen uiteen laten vallen,
de materie gebondenheid of Kapitalisme en Schizofrenie.
Het woord staat namelijk voor leer of kennis inzake het boven zintuiglijke.
Maar wat we weten is, dat we een beperkt begrip hebben van het geheel.
We zijn volkomen afhankelijk van deze beperkte voorstelling.

 We moeten helaas nog steeds onze kennis onderkennen als een deel.

 
De natuur omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". De plaats waar we onze onderzoeken doen is ons bekend! Ook de mogelijk daartoe heeft grenzen, wij zijn geen gewone denkers, wij zijn "prakke-denkers" we prakken alle bestaanswijzen door elkaar, om er wat praktisch van over te houden.
In het "prakke-denken" kan en mag er dan ook geen verdachte bestaan! Je wordt daardoor onherroepelijk anders een fantast, die zijn denken plaat legt.  Ruimte en tijd, zijn vreemden in de binaire data regel, dus alleen dat komt de fabeltjes garde ofwel  de krankzinnige wetenschap heel goed uit!


Het Higgdeeltje bestaat dus ook niet, zwaartekracht varieert naar mate er Massa bewegingen zijn.
Voor één verondersteld deeltje hebben we wel een zintuig en ook meetinstrumenten. Het zwaartekrachtdeeltje. Als we onze arm omhoog houden, wordt de arm moe door de zwaartekracht en dat voelen we in onze spieren.
We voelen ook de zwaartekracht, een uitwendig iets maar ze varieert, op de maan voelt een arm die je omhoog houdt lang zo zwaar niet omdat op de maan de zwaartekracht kleiner is.
We voelen als er bepaalde delen van ons in beweging gebracht worden, door welke oorzaak dan ook! Iedere beweging levert frixtie op haar grens vlakken .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we de zwaartekracht zien trotseren , de maat dat de zwaartekracht actief is als voor ons zichtbare en voelbare resultante .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we frictie ervaren .
Als WIJ het niet meer ervaren en zien spreken we over rust. Maar dat is nog geen reden om aan te nemen dat de zwaartekracht zijn werk niet doet en ook geen reden te veronderstellen dat er een speciaal zwaartekracht deeltje bestaat, we zien slechts een verzameling Fotonen , een foto of film van het gebeuren!
Laat dat gebeuren nu juist de licht snelheid hebben .
Laat nu de foto of film reproduceerbaar zijn, dus volkomen kunnen worden losgekoppeld van het fenomeen, dus licht gaat alleen maar over de waarneming die wij kunnen vormen.
Fotonen komen steeds met de zelfde snelheid bij ons aan, maar zegt dat iets over vertraging of versnelling door de zwaartekracht? Neen.
De kracht heeft slechts een naam gekregen, zwaartekracht.
En het heeft verder niets, maar dan ook totaal niets met licht te maken . Wat we zien is relatief, massa heeft niets met licht te maken.
Het is slechts een enorm groot lokaal waar we in leven, we kunnen nauwelijks van onze plaats komen, en beweren alles "te zien" wat er gebeurt. Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is. Dus de theorie van Einstein is larie koek. Massa varieert naar mate er beweging is in de ruimte. E= Mc2 kan niet algemeen gelden.

Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa's is ofwel rotatie.

De statische velden beheersen de kosmos, Niet de dynamische velden , dan zou de kosmos een grote chaos van energie stromen zijn.
Rust beheerst de kosmos daar in de meeste gevallen ontbreekt aan een goede geleider.
Lorentz wist dit ook, de theorie van Lorentz over het optische gedrag van stoffen, Lorentz wist niet iets anders als ik en U en dat wat steeds weer geconstateerd wordt in de laboratoria, ( b.v. het FOM ), De optische eigenschappen zijn terug te voeren tot de elektrische eigenschappen van atomen en moleculen . We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . )
Lorentz zag de wereld van de dingen zo als wij ze ervaren, niet de wereld van enorme chaotische energie stromen,...
Lorentz HAD DE MOGELIJKHEID DE DINGEN OM HEM TE VERKLAREN DANK ZIJ DIE RUST , HIJ IS NIET VERBRAND NOG VERPLETTERT DOOR DE KRACHTEN DIE EEN DYNAMISCH-VELD ZOUDEN OPLEVEREN

Het is zondermeer duidelijk, dat je met een botsing niets kan aantonen . Je weet niet wat je meet,
Idee fix van de debiele wetenschap en geld weggooien.
Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.
Onze organische gebondenheid is meer als fundamenteel!

Het enige zintuig voor de zwaartekracht heb ik al omschreven, de vaststelling van frictie kan je niet in dergelijke omgeving doen, het statische veld wat zwaartekracht is kan je niet op dergelijke manier meten. Er is slechts een onlading van de botsings energie te meten.
Het word hoogtijd dat de debiele wetenschap zijn juiste zintuigen gaat gebruiken.
Een zwaartekrachtveld kan worden beschreven als een vectorveld. Elk object met massa heeft in dit veld een zwaartekrachtpotentiaal. MEER NIET.
Was er meer als een potentiaal dan had de rust er niet geweest, in dergelijke situatie kunnen we slechts chaos over

Zijn er toch heren geleerden die beweren dat
Eén van de basiswetten van de natuurkunde is dat ladingen noch ontstaan, noch vergaan.

Hebben ze nu echt een gaatje in het hoofd?
Ze zijn helemaal het statisch veld vergeten!
Statische elektriciteit kan mechanisch opgewekt worden.
Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; ....
 De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus : blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is.
Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa's is.
Ook het krachten veld rond zwarte gaten word door de zwaartekracht beheerst, maar we hebben hier te maken met een zeer grote negatieve lading , veroorzaakt door een enorme massa stroom.
Voor ontlading heb je een geleider nodig en een spanningsverschil, in een zwartgat gaat het dus om statische elektriciteit, veroorzaakt door de massa stroom.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge spanning aanwezig is.

Als de ontlading er niet is gaat de opbouw van zo'n krachtveld bij beweging van massa gewoon door, met het aantrekken van nieuwe massa.
Door wrijving van verschillende materialen kan statische elektriciteit opgewekt worden.
In de kosmos gebeurd niet anders, het verschil in statische lading is bij ieder fenomeen aanwezig en ik heb er toch echt geen elektrische apparatuur gezien om zo'n veld op te wekken.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge (gelijk)spanning aanwezig is.
Elektrische tegenpolen trekken elkaar aan. Dus als er geen stroom loopt is er toch een effect.
Het gaat om het "potentiaalverschil" en alleen bij nagenoeg nul c.q. vereffend is er een relatieve rust zijn.
Wat een fout om dat niet te onderkennen in een kosmos waar de massa niet gelijk verdeeld is. En er eindige en oneindige natuurlijke fenomenen bestaan! En wie aan een "verdachte" denkt is Gek!

De associatieve professor heeft geen "verdachte" , als hij die wel heeft, is hij geen Mens!
Hij wil kennelijk niet werken op het grensvlak van levende en dode materie: het detecteren van voor levende materie belangrijke werkingen, toch is dit het gegeven van Richard Feynman.
Als het gebeurd op basis van onvolledige of foutieve informatie en stemmingmakerij dan zou dat voorkomen moeten worden. Zeker als ‘het kind’ de potentie heeft om uit te groeien tot een prachtig individu.
De aanzet voor nanotechnologie is gegeven door Richard Feynman,
in een
lezing ‘There is plenty of room at the bottom’
voor de American Physical
Society in 1959,
waarin hij betoogde
dat er heel veel interessante mogelijkheden liggen,
in het hele kleine.


Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Ik en U houden ten alle tijden het recht argumenten te wegen, van wie dan ook! Hoe zouden we anders onze tegenspraak moeten organiseren!
Een voorbeeld hoe ik mijn tegenspraak organiseer, tegen zowat iedereen en als ik niet zo was, ze zouden alles glashard kunnen ontkennen.

In vaste stoffen komen trillingstoestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Lauglin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
Dit idee stuit op veel kritiek; .... hoe wordt het bijvoorbeeld een tastbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.

Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet, het onbekendheidprincipe en het onvolmaaktheid 's principe horen te heersen, misleiding is bedrog!
DE INVLOED GAAT JUIST VAN BUITENUIT NAAR BINNEN, de wetten zijn kosmisch!
Wat een geluk! We zijn geen samenstelling van deeltjes maar een deel van het geheel.

Helaas je zal een benadering moeten kiezen voor ieder probleem.
Een mechanisch systeem streeft naar een toestand van minimum potentiële energie. Het is “alsof” het systeem een doelgericht gedrag vertoont. De systeemtheorie onderkent dan ook het bestaan van normatieve systemen die doelstellingen nastreven. Het doelstellingsbegrip maakt het o.i. mogelijk om de rol van die het energiebegrip in de exacte wetenschappen speelt te veralgemenen. Dit is een sterke aanwijzing voor een samenhang in het geheel die door eisen van de totaliteit bepaald wordt. Maar velen gaan stoïstijns door, het geheel is volgens hen niets, ………..

Bijvoorbeeld; ..... Voor het wetenschap heb je de totale waarheid nodig.
Dat zullen ze bij het Cern toch echt moeten veranderen , anders blijft hun deeltjesversneller toch echt een speeltje voor niets.
Bij het versnellen van bosonen is er ook de productie van synchronstraling. Deze straling wordt geproduceerd door de afbuiging van een geladen deeltje in een magneetveld en geeft een energieverlies voor het stralende deeltje dat evenredig gaat met (E/m4), waarbij E en m de energie en massa van het deeltje zijn. Voor bosonen met hun relatief kleine massa m wordt dit verlies al snel onacceptabel, omdat het niet meer aan te vullen is door versnellersecties in een synchrotron.
Maar die energie die belast ook de magneten, in het Cern heeft men dus ontzettend veel koeling nodig , VEEL TE VEEL .
Heren de totaliteit stelt zijn eisen!

En als de theorie zoals gewoonlijk weer zelfreportage blijkt te zijn dan heb je een probleem.
Men dacht zwaardere deeltjes en antideeltjes te laten botsen,
MAAR JA, .... DAT IS OOK VOLGENS HET CERN PAPIEREN THEORIE.
Ze vertellen het zelf!
Maar dat is alleen op papier zo, bij de ontmoeting van één antideeltje en zijn tegendeeltje, zo blijkt uit experimenten die in de periode 1990-96 in deeltjeslab CERN werden uitgevoerd. Dat zogeheten OBELIX-experiment, waarbij antiprotonen op waterstofgas werd geschoten, gaf een raadselachtig resultaat: de anihiliatie van antimaterie en materie leek in twee golven te gebeuren.
Een gezwollen, hoogdravende, ‘opgeklopte’ maar tegelijkertijd enigszins betekenisarme taal of stijl moet je vermijden . Anders wil iemand je weleens voor Gek versleten. Niet uitkomen voor je mening dus! Daar heb je volgelingen voor, die zich journalist noemen, maar ook zij behoren bij het fabeltjes volk!
Alleen thuis de kijker en de lezer wel 1000 maal vragen; ..... Wat vind U er nu van, wat is uw mening ? Discussie Hier , discussie Daar. Retoriek is argument en amusement geworden! Maar op geen enkele punt deugt het meer.

Mocht U dit niet begrijpen; .....wat de natuur laat zien is altijd een instantaan proces! 
In plaats van een gelijkmatige ononderbroken lijn van verandering, zien we een lijn die onderbroken wordt door plotse en explosieve fases,
waarbij trage geaccumuleerde veranderingen, een kwantitatieve verandering met een grote versnelling ondergaan,
waarbij kwantiteit wordt omgezet in kwaliteit. Met geen enkele binaire data regel is zoiets te omschrijven, daar plaats en tijd daar vreemden zijn!
BOVENDIEN, ALS KWANTITEIT NIET OM TE ZETTEN IS IN KWALITEIT, ZOU ER NOOIT GEEN EVOLUTIE KUNNEN BESTAAN, EN DE GODDELIJKE LIEFDE ZOU EVENEENS EEN AANFLUITING ZIJN. Maar dat zijn ze vooral niet, de krankzinnige wetenschap is de grootste aanfluiting op deze wereld!


Dat het Cern project een mislukking was en blijft, was en is dus iedere nuchtere natuurkundige dus al bekend!
De nuchtere natuurkundige weet dus hoe het met de kosmische lessen zit!
Door zijn organische gebondenheid heeft hij een zeker contact met zijn schepper en de waarheid!
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!

 
 
Alle werk en ambacht,
het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg,
sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt:
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God.
  
 
Eerst moest gekend worden wat niet echt is, opdat dit weten gekend werd! Dat ging over het lijden van heel veel levens spanning heen om tot het kennen te komen. De gnosis moest toch wel daarmee te maken hebben, en ze moest wel juiste begeleider zijn. Maar zie hier, God doet U een belofte, met de nodige liefde kan iedere gnostische vraag in een enkele nouminale fase worden opgelost!
We hebben wellicht allemaal een hoop tégen op lijden en het is ons niet vreemd het verleden dan een zetje na te geven. Eigenlijk geven we daarmee op een specifieke manier te kennen dat het verleden op een specifieke manier in ons werkt. Ze is veelbelovend in zinvolheid, veelbelovend in gnostische zin. Dit onderkennen is de eerste fase van gnostische proces!
Ligt 't ons zwaar op de maag dan spugen we het uit, als iets wat we niet willen verteren. 
 Als je het mensenleven ziet moet je eigenlijk diepe bewondering hebben voor wat de mens in een als ongewenste gekende levens staat toch volbrengt, ondanks wat hij is. Dit moet wel samenvallen met HET wat zich voortdurend in je voltrekt, het gnostische proces! Wat een schitteren proces!

Ik ken het gnostische proces, ik ken de diepste spanningen, de zweethanden die er altijd waren, maar er is en was ook geen grotere triomf te bereiken. Er is niets mooiers op deze Aardbol als het gnostische proces, de ontmoeting met de innerlijke meester is het grootste fenomeen op de Aarde, die er in zijn volle werkelijkheid is! Het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Terwijl ik niets anders kan doen als het te beschrijven, om er maar zo mogelijk iets van te vergeten! Anders zou ik letterlijk bijna alles wat ik onderzocht heb in te grote proportie weten. En ik doe al zo mijn best om het vergeten, maar het schijnt niet te lukken, niet te mogen, schrijven dus maar weer. Sorry, maar ik ben nog steeds de woestijnvader die ik altijd was. Ik gooi iedere hemelpoort die ik tegen kom wagenwijd open, zodat ook U er door kan!

 
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego. En dat kan ik nog bewijzen ook!
Elk individu dat zich bezighoudt met een onbepaalde hoeveelheid van het anderen, bijvoorbeeld een stuk geschiedenis, hij reduceert het in zijn gedachten tot materie. Hij wil er iets mee doen!
Zelfs wanneer hij van de aangedragen materie heiligen zou willen maken, denkt hij toch als ‘materialist’.
En wanneer hij deze heiligen ‘gelukkig’ zou willen maken, dan denkt hij over ze als over een soort van vee.
Want de tussenkomst van de kwantiteit (de presentant van de algebraïsche operator van Boole) transformeert noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd wordt.
Als je mensen telt, tel je zakken.
Als je tot een menigte spreekt, spreek je tot een kind.
Als je een volk bekeert, dresseer je een hond
Als je het goede voorbeeld geeft, kweek je schapen.
Als je een theorie neerzet, wacht je op de popularisatie en validatie.
Als je een symbolische operatie wilt uitvoeren, dan stel je x+x`= 1
Als je de goede staat van denken wilt ontvluchten, schrijf je een stukje armzalige geschiedenis met uitsluitend trivia er in.
Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij.
Als je de algebraïsche operator inschakelt, heb je alleen maar kans op debiele slaafse volgelingen!
Men kan niet meer objectief  over zichzelf nadenken. Het subject in de mens bezorgt hem een min of meer manifeste duale relatie. Het subject in de mens twijfelt dan aan zijn werkelijke bestaan. Men gaat zich allerlei dingen afvragen die in het werkelijke leven geen enkel probleem voor de mens opleveren, terwijl er maar één maatgevend is, ben ik echt! Wat zijn mijn kwaliteiten!

Met wie heb ik verwantschap, wat is mijn afstamming? Want de chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de aanschouwing in a-priorische vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.
Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Voor ieder mensenkind is er die kracht, Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. Er is geen mensenkind die aan zichzelf hoeft te twijfelen, en toch is deze twijfel zo onderhand gemeen goed.

De opdracht is dus; .... zich bevrijden van de manifeste duale relatie, lees de ander Nu is niet de les! Geef de ander zijn geestelijke vrijheid terug! Een manie is een algemene geestesziekte!
De betekenis van manie is in het Frans in de loop der tijd afgezwakt van ‘krankzinnigheid’ en ‘waanzin’ naar de huidige betekenis ‘ziekelijke neiging tot, grote voorliefde voor iets’. In de Nederlandse, Duitse en Engelse ontleningen van manie is die betekenisontwikkeling ook te zien. Miljarden mensen lijden onder deze krankzinnigheid! Wij zijn de "doorgeschoten primaten" , die elkaar het gekkenhuis in werken! Hoe kunnen ze zo ooit vrienden van elkaar zijn?

De natuurlijke weg van iedere primaat heeft maar drie componenten.
Iedereen kent ze, .......
             De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
De citaten en het professoren geleuter kan opnieuw regelrecht in de vuilnisbak, er ontbreek daar altijd de nodige specificiteit!
Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Want we hebben het dubbel, een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Lang voor dat de mens op Aarde kwam, was ze al gevormd!


Een wetenschap die daar niet direct mee bezig is, met de hele menselijke oefening, kunnen we missen als kiespijn, ........99% van de professoren hoort een schop onder zijn kont te krijgen, zover is het NU. Van mij mag je ze ook met hun kop onder de guillotine leggen, misschien is dat wel beter.......dat is altijd al het uiterste van de atheïst geweest, .......
Bij hen is er niet eens meer een intellectuele uitdaging,
die  kracht die voort komt uit geestelijke evolutie, ze kennen hem niet!
Ze roeren zich slechts binnen de
kring van gelijkgezinden, met de algebraïsche operator!
Wie deze uitdaging niet voelt, heeft de keuze uit twee
alternatieven; ....
 of je pragmatisch invoegen in het systeem of je teleurgesteld
afwenden
en het zoeken in 'concrete' dienst aan de medemens en God.
Mijn  keuze is duidelijk, ik kies voor de medemens en God, een God zoals hij is.
En wat vooral opvalt, is dat niemand een manifeste dualistische relatie, .....
die zich van algebraïsche operator bediend, nodig heeft.
De huidige krankzinnige wetenschap stuurt U door, het gekkenhuis in!
Gebruik het laatste beetje normale verstand wat U nog heeft!

Of gaat U toch weer over op de filosofische berusting .....
Het delen wordt dan minder sociaal, meer beperkt tot bepaalde kringen. ...
 De beheerraad, ze staat niet meer aan het roer, .....
En het is geenszins ook maar enigszins naar God 's aard ...... 
Je
 kan voortaan alleen nog groepjes vormen van gelijkgezinden, ....
Het is weer oorlogstijd, binnen elk volk, in elke natie, in elk werelddeel, ....
Hoe gezellig zal het worden? Of is U moord en doodslag om het even,
was U toch al in deze ledigheid geboren?


Voor de hemelpoort
Heer, de deurwaarders staan voor de poort!


En daar hebben we atheïst prof. Richard Dawkins die tot inkeer komt… 

Maar als je één voor één te werk gaat, en je handelt afzonderlijk in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.
Maar als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden. Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego! In de zotte-huizen van de politiek en de empirische wetenschap vinden ze het zelfs leuk om de zwakste partijen in onze samenleving achter het behang te plakken, met hun welsprekendheid en hun theorieën en heel wat  "geschiedenissen" alsof die daartoe legitiem zijn.

U hebt 1000 maal meer aan de kosmische les, die ik U hier heb gegeven, met hulp van een "Groter Collegianten Leger" als ooit een mens ter beschikking stond!
U moet weten, "De dingen des daags" zorgen wel eens voor wat ongemak, maar toch,
er is vooral verwondering over dat enorme grote portie wat er thans bij dat enorme "Collegianten Leger" van het leven in de aanbieding is.

De fantasten die de huidige geschiedenis willen beheersen, we hebben ze niet nodig!
Men moet bedenken, dat Dalton het eerst over dit fantasma heeft gesproken, en het de ‘atoomtheorie’ heeft genoemd.
 Dit fantasma wordt op de moderne wetenschappelijke scholen op een verkeerde manier gebruikt.
Terwijl zij om de metafysica lachen, passen deze
scholen zuiver metafysische termen toe op de natuurkunde,
 zodat tegen
woordig de ‘theorie’ zich de rechten van het ‘axioma’ begint toe te eigenen.
Wat een dramatische leugen, waar zijn ze toch mee bezig?

Want wat is in feite een atoom?
 Het is een passende definitie voor wat een molecule zou zijn,
of beter
gezegd, een geschikte term om een molecule te verdelen.
 Maar men moet nu toch wel tot de conclusie zijn gekomen,
dat
het atoom evenmin als ruim zeventig veronderstelde elementen een bruikbare term heeft.
 Men was gewoon te lachen om de vier of vijf elementen
van de Oudheid, 
dat hadden ze met een normale levens opvatting moeten blijven doen!
Strikt genomen is zoiets als een scheikundig element iets wat helemaal niet bestaat.
En nog veel verder weg van het atoom wat ze zeggen te kunnen ontdekken,
men heeft in werkelijkheid
nog niet eens het afzonderlijke,
enkelvoudige molecule kunnen aantonen.

 
De aporie is compleet! 
 De aporieën van het moreel subjectivisme,
ze bevatten alleen het moreel van de universitaire gek!
De morele kwestie beslaat volgens alle dwazen slechts het doel en de middelen.
Waarom wordt al de zotheid van de wetenschap niet meer veroordeeld?
Wie brengt de zelfspot, die Erasmus had, nu weer op?
Wil men het nu zelfs niet meer weten dat de bron van alle oorlog de zotheid is?
O, God, waren het maar normale Mensen gebleven!
Waarom word er op deze wereld zoveel ledigheid getoond?
Het grenzeloze  subjectivisme, en de apologie van de leugen,
ze staan nooit anders als in den dienst van het dogma!
De gekken laten altijd een totaliserend systeem zien,
dat elke grondslag voor onze geestelijke vrijheid weg neemt!
Lozen die dieven bende,
Gebruik het laatste beetje normale verstand wat U nog heeft!

Heel mijn Collegianten Leger
staat voor U klaar,
verblijven zichtbaar en onzichtbaar waar ook ter Wereld,
bij de gratie van de Allerhoogste,
tot wie het hart van de rechtvaardigen zich wendt.
Zonder boeken of tekens spreken wij,
en wij leren dit ook aan anderen,
in alle talen van de landen waar wij willen verblijven om de mensen,
onze gelijken, van dodelijke vergissingen te bevrijden.
Weet dat de formalistische aanpak,
in feite ook in dienst staat van wat de lezer in een tekst wil zien.
Ze is verre van voldoende,
En grenzeloos subjectief......
 Toen de tekst verheven werd tot
kunstwerk,
was er weer een mogelijkheid: .....
‘De overgang van een niet klaarblijkelijke onzin tot een klaarblijkelijke.’
Van de onzin naar de zinloosheid dus,....
Dat laatste is erg nuttig aangezien, 
het meeste wat op de wereld beweerd wordt, onzin is of zinloos is.
En toen kreeg men er als object van wetenschap pas aandacht voor.
Doch de materiële rechtmatigheid van een wet is niet van belang, ....
De vriendschap is de hele opdracht, niet de halve!

Terwijl het dan toch ook de bedoeling is,
de totale zingeving, weer terug te geven aan alle mensen.
Én er geen enkel werkje is, wat uitsluitend als een taalanalyse te begrijpen valt.

Wist U het niet?
Door een optelsom van voorwerpen te maken,
kan de wereld noch de kosmos de structuur krijgen die ze heeft.
Zonder kennis van de samenhangen tussen de voorwerpen,
kan men de wereld noch de kosmos reconstrueren.
Een connectie is de constellatie van voorwerpen.
Net zoals connecties elementen van de wereld en de kosmos zijn,
vormen zinnen of proposities de elementen van de taal.
Tegenover de wereld en de kosmos staat de taal;
de kosmos bestaat niet uit voorwerpen maar uit verhoudingen tussen voorwerpen;
de taal bestaat niet uit woorden maar uit verhoudingen tussen woorden - uit zinnen, dus.
Die elk moment nog kunnen veranderen ook, naar actualiteit en realiteit.
Dat maakt een zin tot een actieve bechrijving van een verhouding tussen voorwerpen.
De woorden van de zin vormen een constellatie,
analoog aan die van de voorwerpen die de connectie uitmaken:....
zo produceren zij een beeld van de connectie.
Een beeld nu kan alles afbeelden,
behalve zijn eigen afbeeldende verhouding tot het afgebeelde.
Ware zinnen vormen weliswaar een beeld van de wereld,
ze zeggen evenwel niets over hun eigen relatie tot de wereld.
Uiteindelijk zijn de betrekkingen tussen taal en wereld onuitsprekelijk.

Het grenzeloze  subjectivisme, en de apologie van de leugen,
ze staan nooit anders als in den dienst van het dogma!
De gekken laten altijd een totaliserend systeem zien,

O, God, waren het maar normale mensen gebleven,
dan konden ze misschien zonder boeken of tekens spreken,
en waren ze dus niet afhankelijk van hun algebraïsche operator!
Die de rest van de Wereld kan missen als kiespijn!
Of heeft U toch zin in een totaliserend systeem?
En wilt U geen bevrijding uit de leugenachtigheid,
en zijn “weerzinwekkende onfatsoenlijkheid”

Ondanks dat; .... zijn Zinnen wel degelijk in staat de werkelijkheid af te beelden,
en te beschrijven.
Als U ten minste een goede verstaander bent.
en er naar uw taal wordt gesproken.
Maar de krankzinnige wetenschap voert volgens eigen zeggen de onmogelijkheid uit,
ze kunnen onmogelijk terzelfder tijd beschrijven hoe ze dat doen,
zonder naar zich zelf te verwijzen en daardoor zinloos te worden,
dat is het drama van de metafysica.
O, God, waren het maar normale mensen gebleven, ......
dan kozen ze weer voor hun mede mens en God.
En konden ze weer zonder boeken of tekens spreken!
En aanvaarden daarmee,
de objectieve werkelijkheid bestaat voor ons slechts door de zinnen, ....
als ze tenminste uitgesproken kunnen en mogen worden!
Geestelijke vrijheid is daarmee essentieel.

 
Nardocus Filosofus
.