Hoofdstuk 54 Het spoor van krankzinnigheid
 
 richard-feynman
 Het grote spoor van krankzinnigheid is bekend; ......Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende.
De pathetische mens zal alles uitputten, de Aarde, zichzelf, zijn relatie, en zelfs zijn kinderen!
En zijn DNA ligt vrijwel aan stukken! Het meeste is al vervangen door zijn eigen ziekelijke en ziekte informatie! Doch de waarheid ligt geheel buiten de persoon!
Niemand begrijpt de kwantummechanica!
Alle atoomfysici waren en zijn volkomen krankzinnig, of je moet een kernexplosie als iets goeds zien, maar daar moet je wel atheïst voor zijn, zoals Niels Bohr. Oppenheimer en Richard Feynman waren dat, gelukkig voor de wereld, niet.
Dat zijn de eerste en de laatste woorden die je erover kan vertellen.
De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wis en natuurkundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.
We  weten dat de overeenkomst tussen experiment en theoretische voorspelling ongelooflijk groot is.
Toch moeten het determinisme en de realiteit het altijd afleggen tegen een ‘wordende relatie tussen object en subject’.
Toch wil de pathetische mens dit dramatische spoor blijven volgen! Hoe fout dit ook gaat!

 Deze grote ramp zal alle wetenschappelijke kennis overvallen en haar vernietigen, en we zullen maar één enkele zin kunnen doorgeven aan de volgende generaties, als we deze keuze blijven maken. Deze is: “Alle dingen zijn gemaakt van atomen – kleine deeltjes die voortdurend in beweging zijn, die elkaar aantrekken wanneer ze zich op een korte afstand van elkaar bevinden, maar elkaar afstoten wanneer ze tegen elkaar geduwd worden.”

Het naturalisme is verworden tot een krankzinnigheid, waarbij de werkelijkheid als een volledig natuurlijk gebeuren wordt beschouwd en waarbij men geen plaats inruimt voor het “bovennatuurlijke”.
Iets wat uiteraard volkomen onmogelijk is.
Ons wacht slechts de verzoening met de metafysica, met alles wat bovennatuurlijk is.
 Feynman doet strik genomen geen wetenschappelijke uitspraak, maar een metafysische, hij onderschrijft het reële naturalistische programma, als een atomistisch geheel.
En slechts gekken (KNAW typisch) willen op alles reflecteren waar we maar over kunnen reflecteren.
Hun natuurlijke programma is verknipt, daarom dreigen ze steeds onzin te vertellen, en dat doen ze dan ook, als "popperrazzi" vertellen ze steeds theorie, en met die theorie moet steeds de volgende theorie gepopulariseerd en gefortificeerd worden. Alle theorie moet zo onophoudelijk verdedigd worden.
En dat nu is het spoor naar de volledige krankzinnigheid!
De wetenschap wordt beheerst door druiloren, die nergens wat van begrijpen, en dat met het grootste woord.

Bij meneer Richard Feynman was het precies andersom!
 Feynman was door en door gedreven door nieuwsgierigheid, door de niet aflatende drang om te weten, om te ontdekken, en alles wat puur verkeerd was volgens de wetenschappelijke methode kon maar weinig op zijn belangstelling rekenen.
Feynman wist het, in een lezing die hij gaf in 1956 is er één opmerking in het bijzonder die daarbij opvalt. Hij vertrekt van de stelling dat wetenschap onmogelijk kan bewijzen dat God niet bestaat, waaruit hij dan afleidt dat wetenschap en geloof in God perfect consistent kunnen samengaan.
En het metafysische aspect is en blijft door ons benoemd als religie.
Meer specifiek omvat het de ontologie (de studie van het zijn), de kosmologie (de studie van het universum) en de theodicee (de rechtvaardiging van God.)
En daarom zijn voorafschaduwingen van de "linguistic turn" van de krankzinnige wetenschap, onder leiding van de debiel Popper zeer zeer zeer begrijpelijk! En de onbegrepen ondergang van Oppenheimer was een regelrechte ramp, die alleen ongedaan gemaakt kan worden door het vertrek van de huidige krankzinnige wetenschap! 
Ze zijn steeds verder verstrikt geraakt in niet toetsbare theorieën en sprookjes. Strings, supersymmetrie, "brane worlds", M-theorie, het antropisch principe stapelt de ene wilde aanname op de andere, terwijl ze buiten het bereik van toekomstige experimentele tests liggen. En "Stringtheoretici maken geen voorspellingen, ze maken excuses" zei Richard Feynman eens.
De werkelijkheid is er niet om op afstand te bewonderen, zij is er om in te leven.
En de verwondering wordt alleen maar groter als je de wonderen probeert te begrijpen!

Het denken laat de emotie niet ongeschonden. Want zodra het over de liefde van leven gaat is dat eigenlijk een onmogelijkheid. Cartisius plaatste wel de zin dat de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens uit de Idee zijn te verstaan, maar het intrinsieke van het Idee heeft hij zo los moeten laten. Hij heeft het slechts over de logische weg der bewustwording, die zich uit zichzelf ontvouwt.
Maar bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde als de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn! Cartesius komt ook wel met de zin; ....krachtens dit uitgangspunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld in verband met de eenheid, maar deze zin is ook emotie vrij. De wijsgierige denker laat het hier bij, doch ik niet, ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel!
Mij staat de verzoening met de metafysica te wachten!
Als U dat niet wilt, wordt U slechts GEK!
En dat is KNAW typisch, helaas!
Hoe kan het anders als U niet op de meest normale levensverzoening wacht.
Daar bij wijs ik U op de essentie van de Thora; ....Liefde heeft daar niet de lichamelijke verbondenheid, maar liefde betekent daar één maken volgens de intrinsieke wet. En het is de vreugde van de redelijke bevestiging die daar op volgt, deze vreugde beslaat bij tijd en wijlen het hele lichaam, en slaat zelfs af en toe door tot in het topje van de kruin. De liefde is nooit emotie vrij! Al hoewel ik mij soms afvraag of er niet veel te weinig mensen met het innerlijke aandeel bekend zijn!


Zij die het innerlijke aandeel niet kennen hebben een enorm probleem, en ik zit al dagen te denken hoe ik zoiets moet benoemen, een gebrek aan realisme, het verval tot de algemene fabeltjes krant, of moet ik het toch maar, zo als ik eerlijk gezegd denk, het de algemene geestesziekte noemen. Ja, want dat is het toch als je aan het niets bent overgeleverd, als je de verwondering niet kan uitspreken over de dingen die gebeuren in je directe omgeving en er zo weinigen in die omgeving leven die geschikt zijn ook maar iets te verbeteren! Ja, want de echte wezenlijke verandering moet je toch samen in beweging krijgen. Aan fictie heb je niets!
 De oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie is veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken, aldus Van Dijck. Ach krankzinnig, gaat U NU vooral Uw eigen vuile was buiten hangen? Uw voorzitterschap kan zich slechts staande houden als de werkelijkheid inziet en direct de maatregelen neemt, want: .....
 •  Welke bruikbare fictie zal de krankzinnige wetenschap Nu toch overhouden?
 • Niets en nog eens NIETS, .........dat is het antwoord!
 • Richard Feynman formuleert het enige wat we over kunnen houden, en dat is niet meer als het volledige reële atomistische program, OF NIETS! En dat zal de praktijk zijn, want we hebben de toereikende experimenten niet!
 • De postmoderne mens, dat hij het zoekt in de opluchting, in entertainment, in plaats van de politiek, de wetenschap en de kerk, het was en is heel normaal! Al deze instituten beweren met hun loden ernst, hun loden liefde, hun loden fundament, waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan. De postmoderne mens heeft al de fictieve krankzinnigheid van de wetenschap maar moeten ondergaan! Het opgeworpen statuut van de wetenschap heeft de mens alleen maar met angst vervuld, en het is alleen maar wachten op de volgende waanzin, die de normale mens moet beangstigen.
Zullen we het nu eens over deze mislukking gaan hebben? Krankzinnige en schijnheilige José van Dijck? Zullen we het  NU eindelijk eens over het wetenschappelijk klimaat hebben?  En niet over de bedrogen mens? 

Of gaat U toch Uw krankzinnige voorganger (Hans "Krankzinnig" Klevers) achterna, die wel praat over DNA maar geen minuut weet wat het is! Die Gek mag Prof. Dawkins vergezellen, het gekkenhuis in! Maar in het "New Heaven & aerth" zal U ook geen “metafysica-neutrale” religie, maar ook geen “metafysica-neutrale” wetenschap vinden.
Feynman geeft ons heel gewoon de reële naturalistische praktijk, de rest die niet wordt gekend is "WRONG"


Er is voor het materialisme gekozen, alsof dat het enige principe in de werkelijkheid zou zijn. De wil/doelgerichtheid voor de verandering ontbreekt geheel.
Ernst Mach vertelt U het ronduit hoe het zit, idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan, voor het kritisch positivisme ofwel door de filosofie van de metafysica vaarwel te zeggen! Want Richard Feynman heeft heel gewoon gelijk, het is onmogelijk dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
Dus je kan er ook niet zomaar over filosoferen, de juiste strijd moet nog steeds gestreden worden, ......zo, ongeveer....

A. onthecht tegenover de drie lagere lusten van lichamelijkheid: ....
gulzigheid, ontucht & hebzucht.


B. vredig en minzaam binnen de drie kwalen van de ziel of inborst: ....
boosheid & wraak, droefheid & lusteloosheid.


C. zachtmoedig en nederig ten aanzien van de drie demonen
van het hoogste 'vermogen', van de '
geest': ....
bazigheid, ijdelheid en hoogmoed ...

En dat vergt een ander les programma,
De "endogene" normering moet weg,
De blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Die eenheid gaat in tegen haar eigenbelang. Eigenbelang, moraal en wet vallen in de collectiviteit volledig samen.
Prof. Dawkins en Hans " De krankzinnige kloten Koning"  samen in de Hemel: ......dat krijgen ze nooit voor elkaar!

Wij mensen hebben heel gewoon te voldoen aan onze eigen intrinsieke natuurlijke wetmatigheid, .....anders is er op geen enkele manier ook maar enige oprechtheid in deze maatschappij! Niets maar dan ook niets is er belangrijker dan naar de eigen ziel te luisteren! Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit, maar het is eigenlijk een stinkende leugen. En .......sorry .......van wie?
 

De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking. Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen hebben de debielen niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan.

Als er een neutrale wetenschap zou bestaan, in plaats van een stel zo-tt-ologen.
Die slechts het spoor van krankzinnigheid kunnen volgen!
En slechts weten hoe ze miljarden weg moeten werken in hun zo-tt-ologie, en met hulp van de popperrazzi meute die nog gekker is als een loden deur.

De zo-tt-oloog Robbert Dijkgraaf vertelt:
‘Het is nog nooit zo spannend geweest’

Hij was nog nooit zo debiel geweest, dat bedoelde hij waarschijnlijk.
Sorry hoor.... debieltje....ofwel de grootste debiel van de wereld....
Hij had er zo 'n zin in, Robbert Dijkgraaf heeft zijn eigen elitaire psychologische inslag geprojecteert op de krankzinnige Nederlandse universitaire wereld. José zou liever bij "De Wereld draait door" zijn....... net zo gek?
Krijgen al die voorzitters van de KNAW dat?
Afbeeldingsresultaat voor knaw logo

Had hij het stempeltje van het gekkenhuis op zijn voorhoofd gehad?
Koninklijk......?  te vertrouwen ? Gaan teleologische argumenten altijd strikt samen met krankzinnigheid?
José ......jij hebt dat toch bestudeerd?

Ja het is waar, ik heb aartsmoeilijke evenwichtsoefening tussen verstaanbaarheid en correctheid heel gewoon verlaten, de zwakte van de voorzitters en vele professoren geven je geen keus. Het is niet mijn bedoeling theorieën an sich te behandelen, maar wel de vermeende mythische aspecten ervan. Ten slotte kon de link naar de meest gekke wetenschappelijke fictie niet ontbreken. Nergens anders in de letteren wordt er zo expliciet gebruikgemaakt van (pseudo)wetenschappelijke inzichten en hypotheses en worden de huidige en voorzienbare mogelijkheden en onmogelijkheden uitvergroot en geprojecteerd in de tijd, en met teleologische middelen. Maar ondertussen kan ze onmogelijk leiden tot iets........
De post moderne mens heeft er meer als tabak van...... de moderne mens zijn die verhalen geen waarheid, ze zijn te vergelijken met literatuur en kunst die op een niet-rationele wijze een beeld geven van een deel van het menselijke bestaan of de wereld. Als er al sprake is van enig realiteitsgehalte, dan is dat alleen in overdrachtelijke, niet letterlijk te nemen zin.  Voor velen was wetenschap gelijkgesteld met waarheid, maar dat is een zeer grove leugen gebleken.

In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. "Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. 
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
.

Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam. Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.
 De irrationele elementen zijn een onderdeel van de nog goeddeels onbegrepen werking van onze hersenen en kunnen dus niet zomaar worden weggedacht bij de wetenschapsbeoefening. Vele wetenschappers zeggen zelfs dat deze elementen een belangrijke rol spelen, terwijl ze alleen marginaal kunnen zijn.
In de wetenschap wordt nog steeds alleen  maar abstractie gemaakt van die elementen die bij het beoordelen van het resultaat worden gebruikt .....en dat kan zo onmogelijk rationeel zijn uitgewerkt en controleerbaar zijn, omdat de totale rationaliteit zo op geen enkele manier zin gevend is, noch geweest is!
Zo trekt men slechts een spoor van krankzinnigheid!
Ze kijken slechts naar het resultaat wat als een mythe is uitgeschreven, en de gekken noemen dat wetenschap!
En zo hebben  "De krankzinnige Media" zich alleen verlaagd tot ‘Popperazzi’,  waarmee ik wil aangeven dat ik een zeer lage dunk heb van wetenschapsfilosofen, vooral diegenen die in het voetspoor treden van Popper,  die elke theorie met een theorie wil populariseren en fortificeren.


Ken het doel van deze vreselijke gekken; .....De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
If it doesn't agree with experiment, it's wrong

 
.....Hij, de geek of data-freak doet en kan helaas niet anders, zo debiel is hij nu eenmaal!
 


Zijn geestelijke evolutie was nu eenmaal fatalistisch en dramatisch!
Misschien wist U het niet maar alle normale "krankzinnige" praktijken,  De oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie is veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken, aldus de krankzinnige José van Dijck.

Ze wist in haar leven niets anders te doen als de popperrazzi meute te bestuderen, die toch al net zo gek op technologie en economische wanorde was als zij.
Niets is rampzaliger dan deze popperrazzi waanzin. Maar een grootte mate van deze zotheid komt of zeer dicht bij waanzin van José of is zelfs veeleer die waanzin. Want wat is waanzin anders dan verbijstering des geestes? Zij zijn het spoor geheel bijster. Ze willen altijd beproeven, of de Muzen hen goedgunstig zijn, ook om de kracht van deze sluitrede te ontzenuwen.
Zeker, hun redenering is scherpzinnig genoeg, maar evenals Socrates bij Plato ons een voorbeeld geeft door uit één doorgesneden Venus twee Venussen en uit één doorgehakte Cupido twee Cupido's te maken, zo behoorden ook die redekunstenaars krankzinnigheid van krankzinnigheid te onderscheiden, zo zij tenminste zelf voor lieden van gezonde zinnen wilden doorgaan.
Want niet alle krankzinnigheid maakt al dadelijk ongelukkig. Anders zou Horatius niet gezegd hebben; .... Of begoochelt me een beminlijke waanzin? Ofwel met een popperrazzi waanzin van José of Hans of Robbert de-popper-debiel Dijkgraaf. ‘Zonder deze mondiale focus met de popperrazzi van het krankzinnige NewScientist halen we nooit de top'.

Men wil echter bij de mogelijke verandering verhinderen dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut de doorslag geeft. 
Men wil slechts de "endogene" normering,
de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten,
...maar het gaat dan om
 “exogene” normering,
daar waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters zich
onledig van
houden, alles is “mensenwerk” zo zegt men steeds.
En volgens deze wetenschappelijke dwaasheid hoort daar de dualiteit bij!
De dwazen zetten bewust de dualiteit in, om hun gelijk te halen,....
Een gelijk dat er niet is!
Het jammerlijke voor al die ongelovigen is,
 dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt,
door zijn vermogen tot weerstand, alleen
als je meewerkt met de kosmische functionaliteit is die weerstand er niet.
Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit,
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Dat is inherent aan al het rationele!
Ze is een inherent bestanddeel
van de menselijke bewust-humane activiteiten.

 

Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
 Maar het soort van waanzin, wanneer het, zoals veelal het geval is, een neiging bezit om te amuseren, verschaft een meer dan gewoon genot zowel aan hen, die er mee behept zijn, als aan anderen, die dit opgemerkt hebben zonder evenwel juist aan dezelfde krankzinnigheid te lijden. Want dit soort van krankzinnigheid heeft een veel grotere uitbreiding dan het gros van de mensen wel inziet. Maar de ene gek lacht beurtelings om de anderen en zij verschaffen elkaar wederkerig genoegen. En ook zal men niet zelden zien, dat de grootste gek lacht om de kleinste.

Maar na wat er nu gebeurd is valt er weinig  meer te lachen, .... De oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie is veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken, er is zelfs niets meer te lachen!
De krankzinnige data freak, gebogen achter zijn computer, hij wijst ons slechts op zijn data en de daar aan verbonden economische consequentie!
Help, Help, Help, dat is de driewerf, van het geluk geworden, .....maar allen verkeren in nood...... Jezus, Moeder Maria......
Slechts De Driewerf Machtige zegt, wij zijn gedekt en in veiligheid.
Althans dat is het rituaal van de grootsten onder de krankzinnigen, op deze Aarde.
Zie hier A.U.B.
De Robbert Dijkgraaf-jes onder de hoge lieden, ........
En mocht U het niet weten, er is vast nog ergens een lotto trekking vanavond!Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarijWe leven in een tijdperk dat waarschijnlijk uniek is in de wereldgeschiedenis, een tijd waarin de wereld... de oude waarden ziet instorten... Wat interessant is aan die gebeurtenissen vandaag de dag zijn niet de gebeurtenissen op zich, maar het morele kookpunt, de extreme graad van spanning, waarin ons hoofd wordt gebracht. Het is de chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid.’
 
Antonin Artaud (1938). Het theater van de wreedheid
 
Maar zo kan het uiteraard niet blijven.....We gaan naar de tering door de potentiëring ....buitengewoon onzinnig en krankzinnig aangebracht door de data-freak, aangebracht op commando van de popperrazzi en de krankzinnige wetenschap.
Moet ik Nu gaan vertellen dat er geen opluchting meer komt, omdat U ook in Kerk, Staat, en Wetenschap aanwezig bent, krankzinnige Heren driewerf machtigen?
Het gaat fantastisch met onze voedselketen en watervoorziening, om nog maar te zwijgen over ons milieu! .....Ik maak me daar echt zorgen over. Zouden de Goden ons de samenwerking alsnog niet geleverd hebben? Hebben we daarom die extreme graad van spanning nodig die alles in ons vernietigd, nee toch zeker!
En de verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen! Niet in de laatste plaats omdat we in onze eigen oplossingen moeten gaan geloven.

Ik leg dus zonder meer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is. Mag ik het beweren dat de hereniging en de verzoening met de Metafysica niet komt? Ik weet wel zeker dat hij wel komt, maar dat velen eerst in de krankzinnigheid zullen blijven steken! Wat uiteraard aan de onmenselijkheid grenst, zoals Sören Kierkegaard sprak. 
Maar "De Uberpop wetenschap" is rechtstreeks achterhaald door "De Uberpop maatschappij", en de wetenschap heeft nog steeds niet door hoe krankzinnig ze is, ......ach de "Uberpop" zal al wel weer verboden zijn of worden. Waarom zij, deze krankzinnige wetenschap, nooit verboden is, het is niet te begrijpen .......met heel het bedrog wat ze de mens heeft geleverd, eeuw na eeuw! Maar "Uberpop" betekent ook in het heden; .....een focus op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! En de mensheid dacht bijna dat het experiment zou lukken, maar door de onmenselijkheid ervan is ook dit experiment mislukt!

 En het is heel duidelijk, de levens-kunst woonde niet meer in ons, ze was ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. En daarom ........bij de komende periode van de mens hoort een herstel, en de hoofdzaak is daar het leven:....met natuur en cultuur; de medemensen en God. En uiteraard hoort daar ook onze geestelijke vrijheid bij! Dan kunnen we allemaal veel makkelijker tot die genoegens en de interpretatie`s van het leven komen! Daar het voor velen mogelijk moet worden om aan de zich open-barende Kosmos mee te werken. De huidige Universitaire wereld is heel gewoon knaldebiel. Daarmee kan de smaak van de Geestelijke evolutie die komt en welke tot uitdrukking zal worden gebracht, alleen maar worden gestagneerd.

Drie fenomenen samen zorgen voor de ondergang van de huidige mens; ....


++
De ongebreidelde toepassing van GHB,....
De krankzinnige medicijnen unie heeft zichzelf daar al in gevonden!

Waardoor de emotie die de mens ondergaat uiteindelijk niet meer beheersbaar zal worden, hoeveel kunstmatig GHB er ook wordt geproduceerd. Het zal tot de volledige krankzinnigheid leiden!
Richard Feynman pakt echt niet voor niets zo groot uit met deze waarschuwing! En al die druktemakers hebben altijd een tekort aan GHB. Kindertjes die slecht slapen krijgen al GHB.
Maar het volkomen andere les programma wat de mens nodig heeft, ze blijft uit.
Uiteraard maakt dit de totale wetenschap ongeloofwaardig!
Ze is nog net zo ongeloofwaardig als de wetenschap rond ene meneer Hitler.
En de U.N. vindt het leuk het nog een graad erger te maken. Om maar niet te spreken van de Director and Leon Levy Professor at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, and President of the InterAcademy Partnership, the global network of academies of science and health. Alsof we nooit van die gekken worden verlost. En dat is absoluut een drama wat de mensheid NIET aan kan! Het leidt alleen maar tot krankzinnigheid!

Wat de mens wel aan kan is bekend!

De grote wetenschappelijke verbetering is beslist niet meer nabij en ik kan dan ook alleen de verslechteringen zien. Maar belangrijker is het andere zicht op de aard van de samenleving, welke geen mechanisme is dat zich laat besturen en ombouwen volgens een plan, maar ook geen moraliteit waarin goed en kwaad elkaar bestrijden met een vooraf vaststaand verloop, maar iets volkomen anders:.... een samenkoppeling van mensen in gedurige, min of meer geordende verandering, waarbij het ene steeds door het andere wordt achterhaald.
Deze nieuwe betrekkingen zijn uitsluitend uitbuitings- en dwangverhoudingen, en slechts heel soms liefdes- en vriendschapsrelaties, ze verlopen in strijd of in gedwongen samenwerking, meestal echter in eenmengeling daarvan. Ook al gaan mensen die betrekkingen met elkaar aan, op elk moment zijn het ook de verhoudingen die alle andere mensen met elkaar verbinden, voorieder afzonderlijk is het een gegeven waarbinnen hij zijn leven in te richten heeft. Dat heb ik niet bedacht; .....de ervaring is mij net als ieder ander opgedrongen.

Deze samenleving houdt niet op te werken bij de huid, ....maar bestaat ook binnen de mensen die erin leven.
Mensen zijn knooppunten in netwerken van verhoudingen met anderen en zij zijn bij voortduring doende deze verhoudingen te verwerken, zich vroegere betrekkingen te herinneren of ze te verdringen, te idealiseren of te dramatiseren.  Ze verlangen en vrezen de nieuwe verhoudingen of fantaseren ze erbij.
De feitelijke, reële en actuele verbindingen vormen dus maar een deel van de fysische praktijk van een mens met zijn omgeving. Om zijn leven te begrijpen moeten de virtuele verhoudingen in de metafysische praktijk die hij bij zichzelf gaande houdt erbij bedacht worden.
Zo wordt het de psychoanalyse van de sociologie van de intieme en virtuele relaties. De mens gaat nooit geheel op in de actuele en reële maatschappelijke verbanden, er is slechts een relatieve omgeving, want hij is gegroeid en er leeft wat voort uit vroegere betrekkingen die daarop maar zeer ten dele aansluiten. Het verhaal rond de mens beslaat slechts een scala van algemene formuleringen, en  het zijn beslist geen formules, omdat ze niets te bezweren hebben en niets vastleggen. Onze Geestelijke vrijheid bestaat!
Maar daarom kan het ook heel gewoon,
leer het, lach om Uw inhoud, lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Maar dan moet U wel zorgen dat de rede en de liefde binnen in U werkzaam is! En zelfs allemaal moeten we zorgen dat rede en liefde "De kracht zijn". En God staat daar middenin!
En de materialisten krijgen daardoor geen kans  het grove geschut in stelling te brengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.

Velen weten niet wat ik hier beschrijf, maar met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, door het omzeilen van postulaat van de aan de materialiteit beschreven grenzen. En het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.

In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen. Mijn God staat tussen al zijn schepselen! Als je met deze beginoperaties meegaat, kan Boole je op veel wijzen. Maar zijn aanvangsvooronderstellingen gaan mank. En de computer werd het apparaat wat het nu is, de De C++ expressie werd ingevoerd, maar deze C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! En daarom ook kon ik U al eerder vertellen, het Mathematisch error bij computer en rekenmachine is een gebrek aan integer zijn! En wetenschappelijk maakt dat de computer en de rekenmachine volkomen onbruikbaar, en men moest steeds wat verdoezelen, men had een enorm reken probleem geschapen, wat de computer ook niet oplossen kan!

Floating points zijn niet integer, computers werken met de 0 en de 1!   Welke operatie uit deze twee operaties kan de computer sneller berekenen? 12+8 of 1,23+0,98? Natuurlijk 12+8, want dat zijn integers, de andere zijn floating points, en dat is een heel pak meer werk, sterker nog, de prestaties van computers worden meestal uitgedrukt in flops (floating operations per second). En de kwantum computer kan snel factureren maar kan de rest van de werkzaamheden belabberd slecht. En omdat ze gillend wakker worden van de enorme hoeveelheden floating points in de wetenschappelijke bewerkingen hebben ze zulke enorme hoeveelheden computer ruimte nodig, een andere reden is er niet! En het is zelfs zo dat ze altijd te weinig computerruimte hebben bij CERN en het KNMI.
En het is Boole die dat probleem over het hoofd heeft gezien, en de wetenschap volgde tot in de huidige nouminale tijden. Wat een onzin moet daar uit voortkomen? Wel ik weet het, er komt alleen maar wetenschappelijke onzin uit de computer, niets anders heren wetenschappers! Er is voor ons maar één mogelijkheid over gebleven, namelijk de list te gebruiken! 
Ons hele geluk is slechts van een enkel ding afhankelijk! Het bewustzijn van het gecreëerde leidt tot gedachten die creëren. Maar niet al het geluk is succesvol, misschien heeft U pas geluk bij de 100 duizendste lotto-trekking!

Uiteraard is dit de reden waarom ik Albert Einstein niets kwalijk kan nemen ondanks zijn wetenschappelijke droom die hij niet waar kon maken, ook hij hield slechts de list over, maar puur wetenschappelijk klopt zijn werk niet! En de krankzinnige wetenschap weet dat zondermeer! Want de toereikende experimenten zijn er heel gewoon niet, ze zijn niet te vinden in de symbolische  operator die computer heet!
 • Uit de analogie van Richard Feynman kunnen we wel het volgende halen. Ten eerste, als we energie uitrekenen dan verdwijnt er soms iets uit het systeem; we moeten dus erg voorzichtig zijn bij het bepalen wat we wel of niet meenemen in onze berekening. (dat zo`n vraag zich steeds opwerpt duidt op deductie)
 • Ten tweede, energie is er in heel veel verschillende soorten, en voor iedere soort is er een aparte formule. Er zijn: zwaarte-energie, bewegingsenergie, thermische energie, veerenergie, elektrische energie, chemische energie, stralingsenergie, kernenergie, massa-energie. Als we al deze formules bij elkaar optellen, zal het resultaat niet veranderen, mits we rekening houden met energie die in of uit het systeem gaat.
 • Het is belangrijk om te weten dat in de huidige natuurkunde niemand weet wat energie is. We hebben geen beeld van energie alsof het kleine druppeltjes van een bepaalde hoeveelheid zijn.
 • Je zou de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt                                         x' = 1 - x
  Wat uiteraard volkomen onzin is, en uiteraard volkomen onaanvaardbaar voor die Mens die gelooft in het geheel (de substantie). Wat weer de Formule E=mc2 als formule voor het geheel onaanvaardbaar en een volledige krankzinnigheid maakt!
 • Uiteraard trekt de krankzinnige wetenschap zich niet terug, ondanks dat deze feiten al bijna 400 jaar aan haar bekend zijn, een wetenschappelijk drama! Het wegvagen van het Spinozisme is nog steeds alle dagen mislukt!
 • Uiteraard heb ik niets tegen een noumenale God, die buiten ruimte en tijd aanwezig is. Dat maakt de formule E=mcnog belachelijker.
 • De transcendente God maakt het prota en het antagonisme op deze wereld,  als filosofie alleen nog meer belachelijker, het geheel van wetenschap en religie wordt er niet transparanter op, ......en Spinoza maar vertellen dat alles en alles één is! En hoe kunnen we nu eindelijk eens broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen?
 • En gelukkig schijnt José van Dijck iets van dit drama te begrijpen...... De oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie is veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken, aldus Van Dijck.
 • Ik hoop dat ze de kans begrijpt die haar hier wordt geboden, een eind te maken aan de puur krankzinnige wetenschappelijk praktijk! Die deze wereld overheerst......want dat is toch echt het eerste wat er moet gebeuren. ........
 
 • Buiten  dat, alles wat een vorm heeft, heeft ook inhoud. Als je eerst de inhoud zoekt en ver daarna de vorm, dan ontbreekt er iets aan je verstand. Experiment onderschrijft een werkwijze die doorgaand aandacht houdt voor hoe plannen doorwerken in de praktijk. Aandacht voor hoe (en of) de nieuwe ideeën werkelijk impact hebben en houden, er hoort zelfs een heel initieel programma bij. Dit om verbeteringen en de mogelijkheden optisch te bewerkstelligen. Het experiment is ook de eerste toonder van de principes van digitale systemen en apparaten. Het  externe lab gaat nooit over wetenschap, het gaat om techniek en technologie:.... ontwerp, implementatie en analyse van (mogelijk digitale) systemen. De digitale wereld is nergens van vrijgesteld! Het gemartel met online technologie en economie heeft geen effect !!!!!
 • Maar juist dat wil de krankzinnige wetenschap niet weten, omdat ze dan al haar popperrazzi onzin moet los laten!
 • Doch Richard Feynman is heel, heel duidelijk!
 • En je kan met een theorie niet een theorie populariseren en valideren.
 • Dat is een hond die in zijn staart bijt, zei mijn beste leermeester wel eens.

 Leer het, lach om Uw inhoud, lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Maar dan moet U wel zorgen dat de rede en de liefde binnen in U werkzaam is! En zelfs allemaal moeten we zorgen dat rede en liefde "De kracht zijn". En God staat daar middenin! Tussen al zijn redelijke humane schepselen!
We mogen God op ons knieën danken dat er Feynman en een Oppenheimer  waren, .......
En de materialisten krijgen daardoor geen kans 
het grove geschut in stelling te brengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
Het zullen voor altijd de Zo-tt-ologen van deze wereld blijven, nooit meer!


Als mens wist ik dit al vanaf mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig opschrift!
 
Nardocus Filosofus
 
cbs