De Auto reverse 19 Moet U die machteloze blijven?

En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
 Zoals het alle mensen gegund is, als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is
  “de bewaarder van de scepter van kracht”.

De Wet van Trilling (onveranderlijk) Het is de kracht op afstand, en dat ook volgens de QED. En hij kon er elke wijsheid bij kiezen, ......Feynman kon kiezen voor elk vormelijk pad. Zo hebt U vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die er te bespreken zijn. Het houdt alles samen.
Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.
Deze Kennis is bepalend voor het gehele attitude gedrag......Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de 
natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!
Het is zoals hij de scepter van kracht zwaait.


De derde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Niets rust, alles beweegt, alles trilt". De derde en laatste van de onveranderlijke Universele Wetten, vertelt ons dat "het hele universum een trilling is". De wetenschap heeft bevestigd dat alles in het universum, inclusief jij, pure energie is dat vibreert op verschillende frequenties.
Het axioma "dat energie een gelijke soort energie aantrekt", waarop de Wet van Aantrekkingskracht is gebaseerd en zijn oorsprong heeft. Alles wat we ervaren met onze vijf zintuigen wordt overgebracht door middel van trillingen. Hetzelfde geldt voor het geestelijke rijk. Je gedachten zijn trillingen. Al je emoties zijn trillingen waar "onvoorwaardelijke liefde" (in de zin van de liefde voor een ander) de hoogste is en het meest subtiele van de emotionele trillingen en "haat" is de dichtste en het meest basische.
Je kunt leren om je mentale trillingen te controleren op wilskracht. Dit is ware gedachtekracht. En er alle hulp bij te krijgen! Die hulp mag/moet je zelfs opeisen! Zo zijn de dingen te veranderen.

 ZO HEEFT ieder MENS DE WIJSHEID IN PACHT. VOLLEDIG!
EN DAT IS EEN LICHAMELIJK PROCES.
Wijsheid komt uit het lichaam, niet uit de hersenen.
Wijsheid komt uitsluitend van binnenuit, nooit van buitenaf.
 
Eigenwijsheid wordt altijd negatief gevonden…
Terwijl (of OMDAT?) dat het begin van alle wijsheid is…
Voor iedereen…De auto-reverse,  als idee heeft het zijn begin. Ik dacht niet alleen aan het laatste kleine beetje verstand.
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.

De mens heeft een door God geschonken eigen-wijsheid die hij zich nooit mag laten ontfutselen. Ze is zelfs even toepasselijk op kerkelijk huwelijks moralisme als op de chantage van een stakingsleider of van een Britse ‘shopsteward’ die voor de vakbond de fabriek bewaakt. Toch zal deze moedige enkeling nog op een laatste obstakel stoten: het inzicht dat hij “feitelijk ook zelf schuldig geworden is” aan deze collectieve bezetenheid. Hij moet zijn deel erkennen aan het kwaad in deze wereld.
De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken. Dat is dus het begin .............daarna moet je toch op dat menselijke overgaan, iedereen! 

Omgekeerd moet hier vrijheid, als een gekozen verhouding tot zichzelf, de verlossing brengen. Het is de vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. Het is de volle auto-reverse ...........
O Godin, hoe zouden we moeten zonder deze methode van herintegratie, ze voed zich zelf, ze is dat gene wat verenigd, en verbind, en al wat heel maakt!
De mens is hij die beminnen moet om te leven, en die niet beminnen kan zonder vrij te zijn. U hebt hier weldegelijk wat op te eisen, doe het! Blijf die machteloze niet!

Daarom ook moeten we zonder meer ieder communicatieproces indelen in een aantal stappen; ....
* Iemand heeft een bepaald idee, een gedachte, die hij aan een ander mens wil overdragen.
* Hij vertaalt (codeert) het idee of de gedachte in taalsymbolen. Voorbeeld; "Het is koud, we gaan naar binnen." De zender gebruikt gelukkig Nederlandse taalsymbolen, want anders zou hij voor ons onbegrijpelijke klanken uitslaan.
* De ontvanger vangt de symbolen (klanken, geluiden) op door middel van zijn zintuigen. Als hij doof of zeer slecht horend is, wordt communicatie op deze manier moeilijk voor hem.
* De symbolen (de klanken) worden door de ontvanger nu vertaald. Men spreekt van; .... decoderen. Hij vormt zich weer een idee, dat vaak (niet altijd!) overeenkomt met het oorspronkelijke idee van de zender.
* Pas als de symbolen vertaald kunnen worden, is er sprake van informatie. De ontvanger heeft symbolen vertaald in informatie.
Als de ontvanger de (taal) symbolen niet kan decoderen, verwerft hij nooit informatie. Pas als er gebaren kunnen worden gemaakt die de ontvanger wel kan vertalen is er dan weer spraken van enige maar moeilijke communicatie.
* Zo is de mens met zijn taal verbonden, maar er wordt ook heel duidelijk dat door de taal de mens in geestelijke zin evalueert. Heel subtiel wordt hem iets op zijn bord gesmeten, namelijk dat hij veel te materialistisch is! We zijn niet gevoelloos en daar wordt vrijwel automatisch, van uit de ziel, rekenschap aan gegeven. En de ontkenning van die zielen factor maakt de mens dramatisch ziek.
* Het is zelfs zo dat door de over-communicatie de mens versnelt evalueert! En dat vooral de vrouw in deze maatschappij vooral het slachtoffer van deze zielen factor is. De man heeft er vooral voor gekozen een verlegen factor in de rede en de liefde te zijn, en vooral een doener te zijn. En daar is veel minder mis mee!
* De hele over-communicatie doet ons er versnelt achter komen (bewust worden) dat we nog steeds pure materialisten zijn! Ze zal de mens er toe dwingen te veranderen ten opzichten van de door ons beheerste totaliteit.
*Daar de gehele attitude van de mens volkomen afhankelijk is van psychische verschijnselen en ervaringen van liefde, immers hun zin ontlenen ze zelfs aan het wezen van de liefde.
* De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen, wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude, is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde. Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste. En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis, en dat is een gebrek. Een gebrek van een tekort gelegen waarneming of in het waar-genomen object.
* U zal het zondermeer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.

Hatelijkheid en al wat nog erger is, is niet te begrijpen. In de kennis van persoon tot persoon ligt dus de grondslag van alle werkelijk menselijke relaties. Daarom ook is ook maar één drama in de menselijke communicatie, dat heet N.P.A. , Narcisme, Perfectionisme, en Arrogantie. Want niets uit een dergelijke attitude houding komt bij de ander aan!
*Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!
*Voor het communiceren van uit een "bepaalde positie" is op een vredige wereld geen plaats, politici en arrogante wetenschappers kunnen net zo goed hun biezen pakken! Uit waardering en respect voor de ander als naaste maak ik een juist gebruik van communicatie, en dat ligt bij deze heren volkomen anders!
De huidige mens laat zich regeren door de mammon, want toen de mens kwam tot wetenschap en cultuur,  werd de ratio in dienst gesteld van de afgod mammon.
Deze cultuur ontwikkeling leidde er zelfs toe, dat de mensen elkaar bij duizenden tegelijk gingen afslachten.
Heeft U daar woorden voor?
Ik niet! Want het gebruik van het woord zwijnen zou een belediging zijn voor de varkens.

Nog steeds laat dit vraagstuk zien uit welke onnozele oenen de wetenschap nog steeds bestaat.
Toch zijn ze aan hun laatste staat van onzin bezig, binnenkort dringt het tot hen door......
De Goden, ze kunnen echt niet langer wachten!
Doch het symbolische,  is een beeld van agressie, wat de wetenschap steeds opwerpt, is de aantrekking helemaal niet waard! 
We weten waarmee alles in deze kosmos is doortrokken......... 
Net zo goed is het niet nodig om in het vreemde insigne van de dwaas Dijkgraaf te gaan geloven, zij drukt die agressie slechts uit. Terwijl de gehele attitude houding niet anders als over de kennis van de aantrekking kan gaan.
De mens die weet welke evolutie stappen hij nog moet doen,
die weet dat de agressie daar beslist niet bij hoort.
Hij weet dat de seksuele dimorfie daar niet bij hoort, ...........
Hij weet dat de nieuwe mens zonder de agressie slechts enige kans maak op de andere betere wereld!
En ik weet ook dat dit een nieuw verhaal is, voor U......
Maar iemand moest het U vertellen........Dat alleen het Universum van Pythagoras daartoe geschikt is.
De mens heeft van de wetenschap wat op te eisen, namelijk zijn ogenblikkelijke vertrek!

 

Daar in deze ruimte werd de stroomwet van Kirchhoff een feit, ......      
Kirchhoff bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt een evenwichtstoestand gelden.
Neem het mij niet kwalijk.......
Want de onzijdige krankzinnige wetenschap liegt er alleen maar om!
Het onnozele moet namelijk bij het symbolische passen,
de gekken willen slechts op hun GALA passen,
de meest dwaze wetenschappers voorop.
Zo komt het werkelijk rationele in het "Nu",
dus in actualiteit en realiteit niet aan de orde!
En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
 
Krankzinnige politici en wetenschappers, vertel mij nu eens,
wat komt er nu als nog aan.
Wat kan er nog over het werkelijk menselijke gaan?
Totaal niets! Het hele gala van de wetenschap gaat geheel naar de maan.......

 
Krankzinnig Dijkgraaf, 

Wilt U werkelijk weten hoe de knooppunten van Kirchhoff blijven liggen?
Wel .....Meneer Langacker staat daar in dus lijnrecht tegenover Boole, ........
alleen vertelt hij het nog niet.

Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde,
voor een correcte coreferentiële interpretatie,
wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’,
maar ook dat is de dwazen niet genoeg.

Maar hun bestaan zal leeg zijn,
wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële.
Maar de verwachtingen en de mogelijkheden,
ze zullen daarom met onvoorstelbare gevaren gepaard gaan,
die de ontwikkeling van het verstand,
de kracht van het karakter en de doeltreffendheid,
van de menselijke instellingen zullen bedreigen.

Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek,
en nooit is het moeilijker geweest de afloop te voorspellen.
Maar wel gaat het complete gala er aan kapot,...........
want 
Langacker stelt nu,
dat een coreferentiële interpretatie,
van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is,
als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaan,
en dus moet worden gecommandeerd.
 
Het nieuwe wetenschapsgebied 'Gemetica' (eng. gemetics); ........
definiëren we als het terrein waarop genen (genetica/genetics)
en memen (memetica/memetics) met elkaar in wisselwerking treden
en dat resulteert in het ontstaan van gemen,
althans als we de oprechte wel-gevormdheid maar vergeten!

Vandaar dus;.....
de enorme verschillen in de oprechte welgevormdheid in de levens praktijk!
Krankzinnige Robbert Dijkgraaf waarom ga je daar mee door,
we weten dat je een krankzinnige fantast bent,
wat hebben je krankzinnige Gala patiënten te vertellen,
niets, van enig redelijk gehalte.........
ik snap niet dat de wetenschap daar nog in trapt, van de debiel zo als jij...........
Waarom wel dat is heel simpel,
Richard Feynman heeft de wetten van de Hermetica,
zoals zij de totale kosmos doortrekken,
zoals de aantrekking daar is geregeld al zeer juist en bewezen omschreven, ...........
Robbert Dijkgraaf, je bent debiel en gek........
De werkelijkheid:......
 
er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
De werkelijkheid is dat "de wet" zich in U zelf moet voltrekken, telkens weer, ........


I1/I2 = dus Z1/Z2= m2    
al die knoppunten van Kirchhoff zijn in deze kosmos achter gelaten...........
door de krankzinnige wetenschappelijke Gek

De Maat voor verandering is de WORTEL V-----van weerstand hier/weerstand daar.
De transformatie van deze kracht op afstand is niet zo maar te beheersen,..........
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, .......
Het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, .......
IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN.
Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur" .
Stop de zwakzinnigheid, ......
voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
En dat is echt geen grapje,.....Al sinds Pythagoras al niet, hij had echte oplossingen...........

 •  
   een knoop A commandeert een knoop B als
  (i) A en B elkaar niet domineren, en
  (ii) de eerste S-knoop boven A ook B domineert.
   
  Ter toelichting diene het volgende diagram:
   

  illustratie

Omgekeerd moet hier vrijheid, als een gekozen verhouding tot zichzelf, de verlossing brengen. Het is de vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. Het is de volle auto-reverse ...........slechts krankzinnige gekken willen de wereld domineren! En dat met wetten en actie's die zijn bedacht ........Dijkgraaf debiel rot op! A-sociale Gala eikel........die de hele maatschappij inherent onveilig maakt met zijn duizenden onjuistheden.

 Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij,
in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s,
zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die,
in tegenstelling tot vroegere gevaren,
niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,
niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn.
Niet de verdeling van de productie,
maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij.
Toenemende industriële ongelukken zijn niet enkel een ‘normaal’ verschijnsel geworden,
maar zouden veeleer als een maatschappijveranderend fenomeen begrepen moeten worden.
Het boemerangeffect van de gevaren van nieuwe ontwikkelingen is ingebouwd in.....
het moderniseringsproces zelf.
In een risicomaatschappij is volgens Beck het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer
het fysieke explosiegevaar van de technologie,
maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen,
in de bestaande sociale instituties.
De onbeheersbaarheid van ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
Vandaar dat we volgens Beck momenteel leven in een regime van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’.
Hij stelt hiermee de maatschappelijke coalitie achter het westerse vooruitgangsmodel ter discussie
en hij suggereert dat nieuwe vormen van politiek engagement nodig zijn.
Maar de krankzinnig Robbert Dijkgraaf doet dat nog steeds met een GALA, daar waar .......
Niemand in een machteloze positie kan en mag blijven.
Een wetenschap die deze auto-reverse positie niet kent, ze vertelt wartaal!
Het GALA van de gek, ze is a-sociaal en anti wetenschappelijk!

Het is heel duidelijk, er is een soort wat danst om het Gouden Kalf, 
En ze proberen jou machteloos te maken...........Doch hun liefde is allang versleten ......
En dan plots is het werkelijke GALA voorbij, de mammon is niet te verzadigen, nog steeds niet!
De bewaarder van de scepter van de kracht, ze werd vergeten.
Maar de missing-link en de goddelijke Auto-Reverse is een feit 
NARDOCUS FILOSOFUS