Hoofdstuk 32 De aard van het leed

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is! Ja, de oprechtheid mag zeker ontbreken van de dwazen.
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dramatische dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit.  Want als we zo door gaan; ..... gaat het inderdaad aan grond onder onze voeten ontbreken! 
Science and the Modern World is na amper 90 jaar van bestaan weer kopje onder gegaan!

 1. De hele wetenschap is niet in staat ook maar één goed studie boek over iets te schrijven, iedere Universiteit houd er zijn eigen doctrine op na. Die kan je beter niet verdedigen, maar in het verborgene laten. In de boekenkast dus, of op het internet ofwel tussen de andere theorieën.
  De student kan naar zijn E-boeken fluiten of ze zijn zo dik en onoprecht dat er niets specifieks in kan staan. Een bulk aan namen, trivia en onzin.
 2. De Wetenschap bevindt zich al 125 Jaar in een situatie die onophoudelijk verdedigd moet worden.
 3. Als je een foton (of ander kwantum-deeltje) wilt kopiëren, dan kun je het beste gebruik maken van tele-portatie, omdat je dan geen gezeur met Heisenberg ’s onzekerheidsprincipe hebt.
  En dat doet de natuur dus doodgewoon, hoe zou ze anders moeten communiceren!
  Heb je ooit wel eens gedacht van; .... De natuur heeft last van het Heisenberg ’s onzekerheidsprincipe?
  Wij hebben we last van het principe; .... De waarnemer in de fysica heeft een eigenwijze opstelling. Men stelt vast dat de waarnemer zowel in de kwantummechanica als in de relativiteitstheorie een zeer bijzondere plaats toegewezen krijgt'; .... in de kwantummechanica vernietigt de waarnemingsenergie het waar te nemen object of proces, en in de relativiteitstheorie creëert de lokale waarnemer met zijn waarnemingsmiddelen een ruimte-tijd-vervorming die het waar te nemen object of proces zal beïnvloeden.
  In de relativiteitstheorie ontvangt de verwijderde waarnemer een waarnemingsenergie vervormd in ruimte en tijd, waarmede slechts een zeer vaag beeld van het waar te nemen object of proces kan gevormd worden.
  Bij Rene Slegers is dit te vinden ; http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing9   Allemaal zaken waar de natuur geen last van heeft, wij wel wij zijn waarnemer!
 4. Wat ik mij dus speciaal afvraag is : wanneer geeft de wetenschap toe dat ze zo vast als een huis loopt met haar theorieën omdat ze slechts WAARNEMER is, ze word altijd geconfronteerd met Heisenberg’s onzekerheidsprincipe.
  En ze word altijd geconfronteerd met de van den Haak diagnose; .... De willekeur moet veroordeeld worden want de beoordeling moet op de waarheid gebaseerd zijn.
  Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen.
 5. Quantum-tele-portatie; ....Heeft geen nut aangezien het niet mogelijk is alle info te gelijker tijd te meten, aangezien meting het deeltje beïnvloed door Heisenberg 's onzekerheidsprincipe, normaal gesproken wordt er eerst een kopie van de info gemaakt en door gezonden.
  In de natuur gebeurd dat NIET zo, daar word gelijk het deeltje geteleporteerd. zie de trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid en warmte die we kunnen beschrijven . In de natuur is teleportatie heel normaal, het behoort tot de fenomenen!
  Overigens zal dit idee door de moderne kwantum experimenten in sneltrein vaart bevestigd worden!
  Conclusie; .... Waarom willen we fotonen tele-porteren? Op dit moment is daar nog geen goede toepassing voor. Teleporteren van fotonen schiet niet op, omdat je de informatie “Hee stefan, ik heb een horizontaal gepolariseerd foton” niet instantaan verstuurd kan worden, dit moet nog altijd met maximaal de lichtsnelheid.

  De natuur doet het gewoon gelijk goed, die tele-porteerd gelijk haar gegevens!
 6. Wij moeten ons behelpen met de codering en decodering waar de kwantum computer van naturen erg goed in is maar niet in de rest van het menselijke gegeven.
  In feiten heb ik het dan dus weer over het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
 7. En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
  En dat verhaal werd toch al in 1883 geschreven ! Dat is meer als125 jaar geleden!
 8. Wat er overblijft voor de mens is een normering. Ieder denken dient op respect gebaseerd te zijn, respect impliceert het erkennen van het andere en van de Ander als medenormerend. De werkelijkheid mag en kan niet langer als een bewerkbaar materiaal bekeken worden !
  Maar moet met respect in zijn waarde worden gelaten. Het GAAT OVER RESPECT VOOR HET ALLES, MAAR NIET VOOR DE LIEGENDE EN DE BEDRIEGENDE MENS. WANT DIE BRENGT ALLEEN MAAR TWEESPALT.
 9. Teleportatie is allang realiteit, alleen de wetenschap moeten het nog zien.
  Ieder natuurlijk gegeven kan geteleporteerd worden in de Natuur, daar heersen immers de statisch velden . GELUID WARMTE kosmische DRUK kosmische deflatie en inflatie al die effecten worden geteleporteerd. Die statische velden hebben toch effect op elkaar.
  Zo'n dynamische ongecontroleerd energieveld, dat is een ramp, zouden er meer van zijn dan zou de schepping een enorme chaos zijn!
 10. Kosmische inflatie lost een aantal problemen op die voordien bestonden met oerknalmodellen:
  het horizonprobleem, het monopoolprobleem, het vlakheidsprobleem, het begin van sterrenstelsels, het entropieprobleem, maar er is ook deflatie dus; .....KORT DOOR DE BOOGT, HET VERNIELD ALLE FABELTJES DIE BEDACHT ZIJN door de liegende en bedriegende wetenschap van de afgelopen 125 Jaar !
  De normering bestaat er dus ook uit dat; ....JE DE AARD VAN EEN VERSTRENGELING MOET KUNNEN OMSCHRIJVEN , DOE JE DAT NIET BINNEN JE VERHAAL DAN IS HET VERHAAL BEDROG !
  In vaste stoffen komt ook verstrengeling voor :
  In vaste stoffen komen trillingstoestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Lauglin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen. Het veld is dus de universele actor, niet het deeltje op zich.
 11. Het veld als universele actor....Bij Rene Slegers is dit ook te vinden ;
  http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing9
 12. Het veld als universele actor
  Als een elementair deeltje een stukje intens vervormde ruimte is, en een massa de ruimte grootschalig vervormt dan is het fysische veld dat al deze vervormingen beschrijft een universele actor. De klassieke energieberekening van het veld veroorzaakt door een puntlading, met zijn ongeloofwaardig resultaat E=oneindig, dit vloeit voort uit een fysisch-wiskundig model dat nooit de toets van het experiment heeft doorstaan. Zoals later wordt aangegeven hoede men zich voor de begrippen “punt” en “oneindig” in een gekwantiseerde wereld.
 13. Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een tastbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.
  Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet, het onbekendheidprincipe en het onvolmaaktheid 's principe horen te heersen, misleiding is bedrog !
 14. Consument en producent zijn met elkaar verstrengeld.
  Over productie levert een goede prijs op voor de consument , schaarste een goede prijs voor de producent .
  Zo levert iedere verstrengeling zijn resultaat op .
  De verstrengeling van twee tandwielen levert weer een heel ander resultaat op als de verstrengeling tussen een wormwiel en een tandwiel.
  Zo levert iedere verstrengeling zijn resultaat op in het dynamische veld van de kosmos !
 15. Mocht U soms denken de wetenschap weet wel wat, ze heeft immers ik weet niet hoeveel statistieken, neen van al dat weten kloppen de data niet.
  De huidige geologische dateringen zijn absolute onzinnigheden.
  Er wordt gewoon aan zelfreportage gedaan, en helaas dat heeft niets te maken met wetenschap.
  Wetenschap is fysica bedrijven , Dat wil zeggen: je kan pas uitspraken doen over de werkelijkheid wanneer deze stroken met de waargenomen feiten. Dit negeren is opnieuw religie toestaan en eigenschappen toedichten aan de natuur die er niet zijn.
  Waar ik altijd naar op zoek ben, zijn de werkelijke relaties.
  Een analyse begint bij het vaststellen van werkelijke relaties.
  Nochtans geldt : [A*a]=[B*b]=[C*c]=[D*d]=[C*c]= enz. , enz.
  Alleen als je de werkelijke relaties in kan vullen kan je Fysica bedrijven.
  Niet te min tracht men zaken op te lossen met kans berekeningen , met statistiek.
  De Creatieve klasse denkt iedere notitie te kunnen verklaren die ze maar tot haar krankzinnige grijze hersencellen toelaat.
 16. Helaas ik moet ze terugroepen want op geologische schaal heeft ze geen standaard voor de factor tijd. En dat is toch wel belangrijk als je iets wil dateren !
  Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie. Van een gebeurtenis kan gezegd worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt.
  Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
  Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen, of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd. Tijd existeert maar is nog steeds geen essentie.
  Tijd is dus meetbaar doch "door middel van" en wordt gemeten in eenheden door middel van een klok. De internationaal vastgelegde SI-eenheid is de seconde.
  De eenheid van tijd is de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling die overeenkomt met de overgang tussen twee hyperfijne energieniveaus van de grondtoestand van cesium-133 bij een temperatuur van 0 K (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103). Het is geen bewijs dat deze standaard een vaste standaard is !
  Deze atomaire tijdmeting is gerelateerd aan de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden.
  Is dus in feite niet de vaste standaard die we menen te hebben, met onze klok die we tot nu toe gebruiken .
  Onze tijd word door onze klok gemeten. Onze kalender klok is een ‘omloop’ ‘ klok. Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as, en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon. Deze tijdmeting is voor ons mensen vrij goed te hanteren, we menen er een constante voor te hebben!
  Een andere tijdmeting is atomair – of de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden. Deze klok is feitelijk gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd. Met andere woorden, als uit radiometrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is, betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid sedert de vorming van de steen. Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest, DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.
  Volgens de nul-punt theorie beïnvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen! Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante va Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Dat is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de lichtsnelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
  En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radiometrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).
  Twee manieren om de tijd te meten. Twee loop snelheden op twee verschillende klokken.
  uit The Atomic Constants, Light, and Time by BARRY SETTERFIELD
  Vertaling te vinden bij http://members.chello.nl/~a.hekstra2/De%20atoomconstanten.htm

   

Mijn eigen visie zit net even anders in elkaar , de nulpunt energie bestaat niet, de statische velden beheersen de kosmos er is dus altijd effect aanwezig! Zo kan ook nulpunt energie "makkelijk" verklaart worden! Het veld is de universele actor waar allerlei verschillende differentiële processen in hun volle omvang aanwezig zijn. Maar nog steeds verloopt bijvoorbeeld het weer niet volgens deze wiskundige theorie, we zouden het wel willen maar de natuur wil het niet. Maar de natuur leggen we deze denkstructuur op om voorspellingen te kunnen doen. Nog steeds is het onze eigen intrinsieke natuur niet! Maar nu zijn we enigszins van de natuurlijke beperktheid verlost en kunnen we weer net wat beter Fysica bedrijven. We hebben er de chaostheorie op gebaseerd. En wat blijkt is dat naar maten de voorspelling zich dieper in de tijd uitstrekt, hij ook beperkter en onjuister wordt.File:Lorenz system r28 s10 b2-6666.png
 

Om het U toch nog wiskundig uit te leggen .....maar dan wel als hulp wetenschap. Enerzijds hebben we te maken met de oneindige functie en anderzijds is er de parametervergelijking, en iets anders, in relatie tot de tijd, is er niet! We moesten differentiaalvergelijkingen gaan stapelen, en Edward Lorenz toonde al in de jaren '50 aan dat gekoppelde differentiaalvergelijkingen instabiel kunnen zijn. En dat klopt weer met de algemene regel; .....dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel. Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen. Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren, en bij Pythagoras is het begonnen en geëindigd enige bewijsvoering te leveren. om vervolgende bij Spinoza iets van eindigheid en oneindigheid te leren en tot slot stuiten we op de Lorenz contractor en een aantal mensen die dachten; niet lullen maar doen, want wiskunde blijft een hulp wetenschap! En de dwazen willen toch nog elke filosofie reduceren tot logica. Mijn advies is en blijft, Lach Er Om, Leo, dat was mijn roepnaam altijd al.

Zo moeten we er mee leren leven dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent en er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen, we zijn nog steeds de opportunistische gebruiker van onze eigen omgeving. We zijn slechts veroorzakers van een aantal externe factoren. Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed!
 


 

Ik ben wel serieus als ik dit vertel, maar ik lach mij werkelijk rot van binnen. Waarom zou ik mij zoveel leed aan laten doen door een stel debielen? Wij zijn geëvolueerd als een geheel met deze omstandigheid, we komen niet verder met de beschrijvingen die we doen, het gaat over hoog en laag, warm en koud, links of rechts, groot en klein, jong en oud, alles heeft van ons zijn tegengestelde gekregen, en dat rommelen daarmee dat heet statistiek. Maar dat heeft slechts te maken met onze evolutie niet met het geheel, wij zijn die genen die overal zo over praten.
Met andere woorden, om van die verdomde statistische kletskoek af te komen hebben en hadden we een standaard nodig voor alle maten en gewichten en ook zo mogelijk voor tijd.
De meet resultaten vergelijk je met de standaard die daarvoor gekozen is.
Kies je geen standaard dan blijf je maar rommelen !
Dat is niet erg handig, natuurkunde en techniek bedienen zich van eigenaardig gereedschap, ze gebruiken formules om uit te rekenen hoe groot iets moet zijn, of hoe snel of hoeveel energie het kost.
Natuurwetenschappers accepteren dat er dikwijls eerst gerekend moet worden voordat je ergens zicht op krijgt. ( aldus mijn leermeester luchtvaart en toegepaste fysica Henk Tennekes ) .

MAAR NOG MAALS VERGEET DE ONVOLMAAKTHEDEN DIE ER ZIJN IN ONS WETEN NIET.
Atomaire tijd is in feiten gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd.

De twee voorgaande reacties zijn in feiten anti wetenschap 's verhalen, de wetenschaps opvatting van iemand heeft consequenties, ze bepalen welk weten in de boeken komt te staan of in zijn reacties. Maar in de duale wereld laat men alles achterwegen, zelfs het eerlijke verhaal!

Een causaal verband is een andere benaming voor verbondenheid in de grond van het fenomeen .
Daar is niets toevalligs aan, juist dat maakt de kennis rond het fenomeen universeel, het kan daarom gedoceerd worden op onze hoge scholen en universiteiten!

Het Heden is niet te verklaren als de Sleutel tot het Verleden!
Uniformitarianisme ofwel luisteren naar kletskoek is een geologisch doctrine. Het stelt dat de huidige geologische processen in het verleden altijd werkten zoals tegenwoordig wordt waargenomen en dat deze zo de geologische karakteristieken van de Aarde verklaren. Het neemt dus aan dat de geologische processen, die we vandaag de dag zien, onveranderd zijn ten opzichte van de processen in een onwaarneembaar verleden, en dat er nooit catastrofale gebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde hebben plaatsgevonden. Omdat de huidige processen worden verondersteld alle gebeurtenissen in het verleden te kunnen verklaren, is de slogan van het uniformitarianisme: “Het heden is de sleutel tot het verleden”.
Wil de wetenschap ooit nog wel eens onbekendheid en onvolmaakt tot haar credo toevoegen, hoeveel eeuwen blijft ze nog aan kletskoek vasthouden?

Dus dat is nu juist in het geheel niet waar: .... Er is geen sleutel te vinden!
Overigens is het bewijs dat de dateringen de club,s zoals IPCC en NASA gebruiken voor geen meter kloppen, bijzonder makkelijk te leveren.
Omdat het bewijs dat de vervalsnelheid op aarde niet constant is, bijzonder makkelijk is te leveren, B.V. ....Er word beweerd dat het lang duren voordat een C-14 atoom vervalt en dat het op ieder moment er een kans is dat het atoom vervalt, en je kunt van tevoren niet zeggen wanneer het zal gebeuren. Wel kun je meten hoe lang het duurt voor de helft van een hoeveelheid atomen is vervallen: de halfwaardetijd.
In het gevalt van C-14 is die 5730 jaar, met een onzekerheid van ongeveer 30 jaar. Iedere 5730 jaar zal dus de helft van je hoeveelheid C-14 atomen vervallen.
Echter :Je zou verwachten dat de voorraad C-14 hierdoor op een gegeven moment op zou raken. In de stratosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer, ontstaat echter ook steeds weer nieuwe koolstof-14. Kosmische straling, straling afkomstig uit de ruimte, botst in de atmosfeer tegen andere deeltjes aan. Hierdoor kan een energierijk proton vrijkomen. Als dit tegen een stikstofatoom botst, ontstaat er soms N-15, een instabiele variant van stikstof. Dit vervalt op de duur, waarbij onder andere C-14 wordt gevormd. Hierdoor wordt er steeds weer nieuwe C-14, zodat de totale hoeveelheid C-14 ongeveer constant blijft. Op dit moment is ongeveer 1 op de 7,5×1011 koolstof atomen een C-14 atoom.
Ja, en nu komt er een nieuw feit opduiken wat ik nergens terug vind in de redeneringen rond datering: ....DE KOSMISCHE TRALING IS NIET CONSTANT.
Scott E. Forbush ontdekte de verrassende omgekeerde evenredigheid tussen Zonne activiteit en kosmische straling.
Meer zonneactiviteit werkt dus verminderend op de kosmische straling!
Minder straling betekend minder opwarming, Wetenschappers hebben dit fenomeen al lange tijd geweten. Het wordt de Forbush daling genoemd, naar de Amerikaanse fysicus ScottE. Forbush, die in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw kosmische straling bestudeerde. Als de kosmische stralen de bovenste atmosferische lagen raken, produceren zij secundaire deeltjes, die de grond kunnen bereiken. Door zijn metingen aan deze deeltjes, merkte hij op, in tegenstelling tot wat men dacht, dat de kosmische straling verminderde als de zonne-activiteit groot was.
De reden is eenvoudig: Als zonnevlekken exploderen, stoten zij enorme wolken van hete gassen uit, weg van de zon. Deze wolken, die men CME ’s (coronale massa uitstoten) noemt, bevatten niet alleen gassen maar ook magnetische velden, flarden magnetisme die weggerukt worden van de zon door de explosie. Magnetische velden buigen geladen deeltjes af, dus als een CME langs de Aarde schiet, dan worden ook de elektrisch geladen kosmische stralen meegesleurd, die anders de Aarde zouden bereiken. Dit heet “Forbush vermindering”.
HIERMEE IS BEWEZEN DAT DE WETENSCHAP OP AARDE ZO DEBIEL IS ALS EEN LODEN DEUR, HAAR DATERINGEN ZIJN NIET OP EEN CONSTANTE GEBASEERD !
EINDELIJK zijn CLUB's zoals HET IPCC ONTMASKERD.

 Ik denk wel eens, waar blijft de reactie van de wetenschap op de kritiek die ik op ze heb, ach ja daar zal ik wel op moeten wachten, net zo goed als de student moet wachten op zijn e-boek.
Ze zijn namelijk uiterst arrogant, de heren professoren, ze denken dat goede amateur of leerling geen bijdragen kan leveren aan de wetenschap want helaas is het Edisontijdperk al een tijdje geleden om nog als amateur op hoogtechnologische domeinen nog een bijdrage te leveren van betekenis, tenzij je een super genie bent of hebt kunnen genieten van een prima opleiding. Maar een hoogopgeleide amateur is dan ook geen echte amateur meer…. Maar er zullen nog wel altijd domeinen zijn waar de amateur een bijdrage kan leveren, waar de wetenschapper minder aandacht voor heeft. Uiteindelijk ontdekken wetenschappers ook nog altijd dingen bij toeval.
Mijn antwoord; .... Hoogtechnologische domeinen bestaan niet, dat is een fabeltje uit de fabeltjes krant.
Mensen zijn gewoon bezig met techniek, welk ideaal de boventoon voort is bij ieder verschillend.
Het domein hoort bij de persoon, net zo als een territorium bij een dier hoort. En ja ik geef toe; ..... ik ben een genie, maar genie hoort bij een doener, niet bij een wezenloze kwal. Ik mag alles weten omdat ik het oprecht weten wil. En ik ben oprecht genoeg om tot mijn eigen ziel door te dringen, en ik weet heel goed waar de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige ligt, en toevallig liggen daar ook de liefde en de rede. Maar we moeten zowel lief als leed delen, .....snapt U het, daar bent U mens voor!

Ik heb nog een toetje voor alle prof 's .
Francis Bacon (1600):....“officiële wetenschap” heeft niets bijgedragen tot welzijn; .... de grote uitvindingen (boekdrukkunst, buskruit, magneet, artillerie, zijn het werk van ambachtslieden die de praktijk kennen!

De oude, hoogmoedige wetenschap is alleen speculatief, geen empirie en valse deducties en vooral: ....kunstmatige experimenten produceren geldige kennis!Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!

 En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!

 
“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant
 
Als mens wist ik dit al vanaf mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..     Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!

  
 
Nardocus Filosofus