De inleiding, voor all, in relatie tot de algemene hebzucht.............
                          inclusief het DNA......

Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! Alle computer experimenten laten zien dat; .....
de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel! U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!
De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
Dat blijft het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!
Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld.
Zo is het zoals ik het ook altijd heb ervaren. Zo is het altijd in mijn leven geweest. De elite vind echter dat de seksuele dimorfie hem maar al te goed past!
Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen!
Zo maakt "Het dualisme" dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin. Daardoor is "De mens" niet in staat tot het abstracte denken!
Specialisatie van de verschillende hersengebieden betekent ook dat er tussen deze hersengebieden efficiënte interacties nodig zijn om het goede gedrag mogelijk te maken ............
Dit is wat deze maatschappij doet breken, en de breuk die wij nu zien zal wel eens definitief kunnen zijn, dramatisch voor alle mensen........en voor de machthebber, de politiek en de krankzinnige wetenschap!
"God" = essentie+existentie, omdat het in de aard van het ZIJN ligt zichzelf te manifesteren, ofwel het ZIJN poogt onophoudelijk te zijn. Nog beter: HET ZIJN IS! Als U daar geen rekenschap aan geeft, dan is dat Uw eigen ontologische Fout!

In de filosofie van "Het Zijn" kan er een realisatie vanuit de makrokosmos zijn, maar ook realisatie vanuit de ziel,
volgens deze realisatie's van Heraclitus en Parmenides, kan er zelfs niets absoluuts bestaan. Voor alle wezens is de natuur vast omlijnd en door voorgeschreven wetten beperkt.
Toch is er de eigen verkiezing waaraan U bent overgeleverd, bijgevolg mag U de eigen wet stellen, die vrijheid is U gegeven! U heeft zelf de keuze ofwel hemels ofwel Aards te zijn.

Doch weinig van de excessen in het emancipatie-proces wat steeds voorgesteld wordt, ontsnapt aan hun fantasie, maar wordt een grenzeloos vervelend idee. 
“Men wil dan ook nog alle staatsfinanciën saneren met bezuiniging". 
Laat de staat toch weer 15 miljoen lenen. En dan gratis naar de schouwburg, gratis naar de hoertjes, gratis vervoer naar het dierenpark en een gratis begrafenis, met een gratis lijkrede. (S.K.)
Niemand mag dan nog vast eigendom hebben, behalve ik.
Ik moet dan 100 rijksdaalders per dag hebben, belegd op de Bank van London; ten eerste omdat ik met minder niet toekom, ten tweede omdat je nooit kunt weten of ik niet weer zo'n goed idee krijg als de 15 miljoen op zijn” Dat is en blijft het idee van de staatsman, meer fantastisch maar dommer dan dom zijn ze dan ook nooit geweest!
Men vindt nog steeds dat men iedereen van uit een bepaalde "positie" iets kan mee delen, en dat alles daarom geoorloofd is. Deze communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.
Doch er is een natuurlijke beperking te omschrijven, en dat voor iedereen. Het blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware. Doch slecht, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid. Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven, een leugen die de maatschappij miljarden kost!

 Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven, ...........
En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
Maar dat dit niet anders als mis loopt, wordt steeds duidelijker! 
En dat dit een algemeen gegeven is, is ook duidelijk!
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen.
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,.......
We hebben haar nog steeds nodig! En de seksen onderling komen er anders zeker niet uit!

De voorstelling van de wetten, zoals die onderkend worden. Ze zijn zeer goed te rubriceren. Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen ook bezien.
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
De mens moet dus anticiperen op alle voorname diepe concepten uit de moderne cognitieve psychologie.
Weet het leven te ervaren vanuit de diepe innerlijke gevoelens. De kenners van de goddelijke voorstellingen van de Universele wetten, hebben ze altijd op deze manier ontdekt, of meer eigenlijk gekregen.
De bekende inbreuk hierop, is ons ook bekend, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze heeft dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, ze heeft altijd al aan de voorstelling van wetten ontbroken, van welke gezonde cultuur ook! De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast!
De wetenschap zegt notie te hebben van "De destructieve patronen" maar verder komt er niets anders als de theoretische waanzin van ene Karl Popper! "De Bijaard van de onzin" heeft geklonken, en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen!
Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven! Ja, ook bij hen zelf is de Angst  iets ongrijpbaars, haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept. Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
U moet weten:.....Men moet zichzelf ook de vraag stellen wat er gebeurt wanneer de psychopathologie angst definieert als symptoom, stoornis of ziekte. In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid en vaststelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist. Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven voor hen die de theorie niet volgt!
Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen!
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!
De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt, omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd. Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen!
De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is, dan zijn de evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken. Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologische evolutie, maar ook kosmologische evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie.’
Maar in feiten gaat het hier dus ook om alle sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
Doch de mens maakt overal een vreemdheid van, hij wil niet terugkeren naar zijn mens-zijn, om hem waarlijk tot leven te zien komen. Aldus Richard Feynman.

Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.
De echte wil zonder zijn dualistische component, de discussie, openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht.
Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld.
En het zal U duidelijk zijn dat ik voor deze manifestatie heb gekozen! Want ........ze is de meest krachtige manifestatie in het ZIJN.

En als de mens zijn eigen zijnsleer naast zich neerlegt, zal het wachten zijn op de mens die dat niet doet, ........de nieuwe mens! Zijn opdracht is de werkvormen die hem gegeven zijn, toch maar eens te gaan gebruiken!

En dat omdat als hij het bestaande wil wijzigen, de mens moet beginnen zich het bestaande toe te eigenen.
Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA. De staatsman is daarop geen uitzondering..........
Maar met het theorie terrorisme, ook van de genetici, zit het heel raar.
 "Zodra deze mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf, zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn. De armzalige wetenschap wordt daarna aanbeden alsof zij alles weet!
Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is (incl. het RNA, hij is altijd de interim-messenger), en niettemin wordt de mens met het ressentiment daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen. (Hij kan niet zonder zijn interim-messenger, dat gaat altijd fout!)

De "Werkbare en bruikbare Orde" is een essentiële vóóronderstelling voor het ontstaan en de beoefening van  natuurwetenschappen. Deze vooronderstelling hangt samen met het scheppingsbegrip, zoals ze zich manifesteerd in "Het Zijn". Deze vooronderstelling leidt op zichzelf niet tot de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschappen. Eerst dienden essentiële hulpwetenschappen, zoals logika en wiskunde ontwikkeld en bereikbaar te worden. Verder is een juiste waardering en toepassing van arbeid met hoofd én hand essentieel.
En ze weten vooral niet tot welke schade ze veroordeelt zijn, door de slecht of de verkeerd ingedaalde ballen, waardoor ze niet eens meer een spiritueel en religieus wezen kunnen zijn! Ach wat leuk, ze mogen zelf dader, slachtoffer, en toeschouwer van hun eigen ondergang zijn! Wat leuk de data-freak mag wel even opschrijven wie dat zijn! Het systeem heeft zich voor de allerlaatste keer geprolongeerd, het is voorbij!
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig, dat om de bewijzen te leveren! De "Werkbare en bruikbare Orde" is een essentiële vóóronderstelling voor het ontstaan en de beoefening van  natuurwetenschappen. Deze vooronderstelling hangt samen met het scheppingsbegrip, zoals ze zich manifesteerd in "Het Zijn"
Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = c2 apart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden,
wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.

De krankzinnigen van de wetenschap kennen hun eigen grap niet: ....... Natuurwetenschappelijk onderzoek kent methodologisch twee fasen:....de derde belangrijkste fase vergeten ze maar!
 1. de descriptieve fase, waarbij wat direkt zichtbaar is wordt beschreven (hierbij speelt selektie, geleid door theoretische overwegingen een rol) maar ze is daar in strijd met alle abstracte uitgangspunten! Men bewijst graag wat niet te bewijzen is, en noemt het "theorie".
2. de experimentele fase, waarbij een hypothese of een model van wat niet direkt zichtbaar is, wordt onderzocht. De tweede fase is typerend voor de moderne natuurwetenschappen. De ontwikkeling van de methodiek die bepalend is voor deze moderne natuurwetenschappen vond plaats in het christelijke West- Europa in een periode die zich uitstrekt van Copernicus (1473-1543) tot Newton (1642-1727).
3. Over het algemeen gaan we dus bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN)

 
Haar hebzucht is haar onherroepelijk fataal. Ze weten de Goddelijke vrucht niet goed te dragen.
Het lot wat aan het ressentiment verbonden is, ze is altijd een compleet drama, in tegenstelling tot de vreugde van de openbaring! Noch thans vraag jij je dus af, is het lot eenvoudigweg geneigd om de beslissingen van leugenaars te ondersteunen?  Op de een of andere manier krijg ik het gevoel dat we het nooit zullen weten. Hij is het dan ook die zijn lot zelf heeft te dragen, de les is aan U zelf! Hoog uit vertel ik U het werkelijke verhaal, de aktualiteit en de realiteit! Waarom zou ik iets anders willen? Dat is voor mij de vraag! Moet ik over het bruikbare gaan liegen, terwijl ik weet dat het mij gepermiteerd is?
 
U hebt het recht God in vrijheid te dienen!
Stel U eens voor dat, dit recht erkend zou worden naast het recht van arbeid!
Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken, ......
niemand meer mogen demoniseren!
U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden,
die voor "de machtige protagonistische meute" kan werken,
we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........
De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd.
Dit is nog een zacht uitgedrukte regel, want het optreden van ;.....
De protagonist is een van de kernbegrippen in Psychodrama,.....
van alle dag........Ja, de Wereld draait wel door........
maar ze wordt één en al drama...........
Er zullen geen lammeren meer zijn, die Gods taken uit kunnen voeren.
De Goden zullen niet meer benaderd kunnen worden.........
Niemand meer die zich de werkelijke eenheid wil realiseren.


Daar in tegen is deze Solitaire werking het begin van iedere existentie, zonder een actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?
Is dat de opdracht heel gewoon niet?
Terwijl het toch zo eenvoudig is; .... de Schepper wil oplossingen, de onbeschaafde wereld heeft zijn verheerlijkte 2D beelden, en onze grootste wetenschapper Richard Feynman zie het al, wat we niet begrijpen, kunnen we niet creëren!
Onder de honderden publicaties over Spinoza, die mij bekend zijn, is er geen enkele die er enige aandacht  schenkt aan deze schending van de Geestelijke vrijheid. Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken. En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn!


Verlichting is de uitgang van den mensch, uit den staat
zijner vrijwillige onmondigheid. Onmondigheid noem ik
het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder de
leiding’ van een ander’, te bedienen. Deze onmondigheid is
vrijwillig, wanneer de oorzaak van dezelve niet gelegen is
in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan
’t besluit, om zig, voordäan, zonder leiding van een’ ander,
alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
Sapere aude!
Dat is, heb moed, om uit uwe eigen oogen te zien
– dit is het motto der verlichting.

Ik kon dus het hele onderzoek wel aan in mijn eentje,
ik wist namelijk hoe het verloopt!
De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen.
Darwin`s afstammingsleer, de nieuwe wet van behoud van energie, en het atomisme worden daarbij veelal als wapens gehanteerd. Deze aanvallen wekken overigens niet alleen verzet in religieuze kringen, maar evenzeer onder vooraanstaande wetenschappers die hun collega`s beschuldigen van materialisme en atheïsme.
Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energiebehoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.
De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie". We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie, en de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in.
Over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN)


 
Afbeeldingsresultaat voor
Dijkgraaf, de A krankzinnige gevaarlijke
Een man zonder absolute schaamte,
Terwijl hij toch niets weet!


Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.
Als we ook maar iets Wisten over het Leven, dan zouden wij toch in staat zijn om werelden en levensvormen te scheppen zoals God dit doet?
Wilt u het volgende verifiëren met uw hart? Als ik u zeg dat u mij niet kunt vertellen - beter nog, mij niet kunt demonstreren - dat u bij machte bent om één enkele cel in uw eigen lichaam te scheppen, klopt dit dan? Wel, wat Weten we dan eigenlijk precies?


Dus bedenk, de gezonde schaamte kenmerkt zich door; ......

 
  gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) eerbaarheid en kuisheid,
  gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) nederigheid,
  het gevoel van schuld – gene of verlegenheid die te maken heeft met het overtreden van elke vorm van morele of geestelijke wetten

Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,........
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. Ik heb dan ook mijn geest nodig, om tot het wezenlijke van curriculum door te dringen.
Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
het curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde, waarvan maar hooguit 2000 bewust.
De arme kindertjes de hele dag naar een iPad laten turen is een misdaad!
Het is de machtige onzin van krankzinnige wetenschap! 
Waar voor ze zich niet schamen!
En secondantie (de behulpzaamheid in deze)  van de politiek blijft voortduren, helaas!
Dit komt omdat de bytegroepering van de bits, dus de oorspronkelijke betekenis van de bits, niet relevant is voor de eigenlijke datacommunicatie en de gebruikte media.
Ons voorstellingsvermogen is nu eenmaal gebaseerd op de voorwerpen waar wij dagelijks mee te maken hebben.
Weliswaar bestaan die ook uit atomen en worden dus in principe ook door de kwantummechanica beschreven, maar doordat ze veel groter en zwaarder zijn, vertonen ze heel andere aspecten dan de deeltjes waar de kwantummechanica betrekking op heeft.
De bitrale of bitsnelheid heeft onder de wetenschappers geen wezenlijke snelheid, men kiest nog steeds voor het iets of het niets, de nul of de enkele één. En aangaande werkelijkheid heeft men meestal niets!
Geen van deze misvattingen wordt benoemd!
En in de media, daar kletst men maar wat!
Want wat het geheel beheerst is de hebzucht!
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur......omdat hij toch wel vind dat hij de maat alle dingen is, en hij is dus ook de bedrieger en de leugenaar, het kwaad van elke dag!
'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;...... maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 

 Het N.P.A (narcisme, perfectionisme, en arrogantie) blijft de meest vreselijke ziekte van de blanke man, .....Hij let echt niet op, van wat hem gepermitteerd is! Hij wil naar eigen zinnen zijn keuzen maken!
Hun "natie" kan niet anders als heel verkeerd opgebouwd zijn, de confiscatie van de waarheid, de onttrekking van de waarheid aan het verkeer of wel de verbeurdverklaring  van de waarheid is een "aandoening" voor het Aardse web. wat je het web aandoet, doe je jezelf aan. 
Het is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! Dat is stijlloos en dwaas. Hun confiscatieve instelling en institutie ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.   Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheidsgehalte (in casu het vrijheidsgehalte) van de democratie waarin we leven.
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenlevingsproblemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Maar let wel; .....
"De onderbuik is een ondankbare stakker, onthoudt nooit voorbij de gunsten, het wil altijd meer morgen."
Aleksandr Solzjenitsyn , Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj


 Voor all; .....wat iedereen in zijn deelname weten moet, veel mensen begrijpen het maar niet, waarom kunnen we niet alle kennis, maar ook de dromen en idealen, met elkaar delen. De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan.
De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. 

En daarmee wordt het hoogtijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen, want slechts het illusoire probleem en de daar op volgende stress word daar alleen maar groter door!
De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring, maar verder komen ze nooit, nadien wordt ook dat bericht weer gesloten in geloof of ongeloof! En dan komt de statistiek er bij, wat vindt U. Alsof dat wil zeggen dat die uitslag iets over het bericht zegt!
Toch kan men niet nalaten telkens te proberen onze macroscopische denkwijze op de atomaire wereld los te laten. Een beroemd voorbeeld is Schrödingers kat, vermeld en in beeld gebracht in een humoristische column in de Skepter van zomer 2007. Hier is een andere versie.