Hoofdstuk 75 Het hernieuwde verhaal over de leugen


En het einde van ons dualisme...........de leugen slaat ons gegarandeerd om de oren. De politiek, nog wetenschap, nog een ander mens doet daar iets tegen!
De cruciale aanvulling komt uit ...
.Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op. Het enkele beeld komt omdat je boosheid niet met boosheid kan vergelden, er is maar één agressie, als U daarmee wil leven zit U verkeerd! En de verzoening noodoplossing..........heeft U het weleens zien slagen?
 
De leugen van de wetenschapper is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg.
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet!
Wij man en vrouw blijken de organische wezens, we hebben last van de meest agressieve inslagen, en  man of vrouw zijn dus op een verschillende manieren ergens toe te dringen. Daar komt dus ook een enorm stuk karakterkunde om de hoek kijken.

Zelfs wetenschappers en theologen willen niets begrijpen van de meest gebruikte woordspeling, "Jezus", en het betekent toch zoiets als; .... omdat gij het niet verstaat. Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”. Het ego is niets meer dan “Het Ikke Ikke en de rest kan stikken” en het alter-ego is niets meer of minder als de spiegel van de ziel. De mensheid vond het daarom leuk hem als zijn verlosser aan te duiden, met speels gemak kan je hem Zonden laten vergeven. Maar verder gaat hij nergens over, ..... Als 'goede herder' was en is er Osiris de Konings-God, God van leven en dood. Maar de wetenschap en de politiek vinden nog steeds dat ze overal in slagen, terwijl dat uiteraard een volledige leugen is. Waar de wil zich manifesteert kom je zeker een menselijke wil tegen. 
De gestalte en het karakter van deze en vele andere lieden is wel degelijk een enorme ramp. Maar je vindt er geen meter logica .........het aanhangsel onder de hersenpan kan tot de meest achterlijker, gekke en tot de meest krankzinnige grote groeien. 

Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet.
Helaas bracht dit Otto Weiniger tot een diepe Psychose, maar die zijn er meer; ....wat dacht U waarom de liefde zo vaak en zo moeilijk beschreven is? 
Vooral doordat velen ontkennen, Maar de menselijke evolutie bestaat zeker niet uit ontkennen. U brengt Uw eigen dubbele persoonlijkheid tot de psychose met zijn ontkenningen. Want de begrippen van het ordentelijke en het behoorlijke zijn er genoeg............voor ieder is er buiten de agressie om alles om een nieuw begin te maken!
De antinomieën zouden de afkeer voor het kwaad in de mens moeten brengen, doch de huidige wetenschap brengt het alleen tot het meer vragen om Geld en materie, dus toch uiteindelijk om de economie, en zal ook geen minuut zwichten voor zijn verslagen ziel. Toch werd alle misogynie en elk antisemitisme daar geboren, "Het Kwaad" werd niet "aangepakt" maar "opgepakt", door de vreemden van geest.  Men doet niet aan de niets ontziende eerlijkheid, maar slechts wat aan het meest rigoureuze kwaad, zo denkt men ........maar waar men uiteraard niet in slaagt, ze is niet te vergelden.........Wat Otto Weininger en Ludwig Wittgenstein de wereld vertelden ............de wetenschap weet het nog niet.


Men is vergeten dat woorden middelen van de wil zijn ....Victor von Weiszacker stelt dus terecht al dat promiscue gedrag, het is het enige wat bevalt, maar .........voor deze heren, kan hij onder genoeg medische druk nog een dringend gelukkig leven leiden, buiten alle anderen.   En dat met deze vreemde intraveneuze omstandigheid hun gekheid niet los kunnen laten, het moet alleen maar sneller, doch de waarheid is extreem snel bekeken. Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9 x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De wiskundig-heid van de dwaze kwantum heren moet het zonder werkelijke cijfers stellen, Gerard 't Hooft is zo'n valserik, Oppenheimer had volkomen gelijk, ze waren niet te vertrouwen. Het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...Waar het zijn interne mentale  activiteit heeft...de rest  kan alleen maar een Salomons Oordeel vellen!

Om werkelijk toegewijd te zijn aan een leven van eerlijkheid, liefde en discipline, moeten we bereid zijn om ons toe te wijden aan de realiteit.en De actualiteit vraag daarbij toewijding '‘vraagt dat we gewillig zijn en in staat zijn om onszelf continu te onderzoeken". Dit vereist dat we een goede relatie met onszelf onderhouden.
Maar juist dat is het wat de heterogene bende mist, en de ander moet maar bukken. Doch in feite heeft iemand met schaamte een vijandige relatie met zichzelf.
Een ik-ideaal kan je wel hebben, maar zonder werkelijke verdediging is het op de morele ondergang wachten. En ik buk uiteraard niet voor heterogene vreemden.


Want "Het begrip van de doelmatigheid van de natuur" in al haar producten, daar is de menselijke oordeelskracht ten aanzien van de natuur een onmisbaar begrip. Maar toch niet bepalend voor de voorwerpen zelf. Jammer toch dat er geen wetten aangaande voorwerpen in deze kosmos kunnen gelden.
Het blijft een subjectief begrip ten aanzien van de rede. En waar het menselijke oordeel toch altijd een even noodzakelijk wending geeft, alsof het een objectief beginsel is. Maar zij die de "Kracht op afstand" uit de kosmos bestuderen , zij vervallen zonder meer in een ongekend bijzondere verlegenheid! En deze los je niet op door fabeltjes te gaan vertellen, zoals de oerknal.
U een heterogene heks noemen heeft geen zin, want U zou er boos van worden, en waarschijnlijk zelfs blijven. Maar waarvan men niet weet moet men niet kletsen,
 DiT kan je hopelijk helpen bij het juiste gebruik van de genen. Misschien haalt die dat bord voor je kop weg,
Misschien is het zieke bedrijf KNAW dan nog te redden.

 
 
Wetenschappelijk heb ik de wetenschapper/ misdadiger op alle vlakken terecht moeten wijzen. Straffen doet hij slechts zichzelf, en de slachtoffers van alle misleiding .....Ik zal hem aan het eigen schavot spijkeren. 

Dus bedenk, de gezonde schaamte kenmerkt zich door; ......
  gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) eerbaarheid en kuisheid,
  gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) nederigheid,
  het gevoel van schuld – gene of verlegenheid die te maken heeft met het overtreden van elke vorm van morele of geestelijke wetten

Voor wie het niet begrijpt, ik kan U vertellen, als je niet streeft naar een hoger rationeel doel, dan verval je in een "Shag", een tapijt van seks, drugs, en Rock 'n' Roll. Wat je natuurlijk het best kan bekijken door een bril van marihuana smog. En zo gebeurt het op deze wereld! Dat lijkt mij uiteraard niet zo gezond! Men ziet de samenkomst van drie of meer van dergelijke actieve lieden al als een ongezonde sekte, die men gaat weerspreken en bestrijden. En omdat de "Shag" daarbij ook nog zo verschillend van samenstelling is, zal de 'eenheid' onder de mensen door de seksuele dimorfie vrijwel verschrompelen. U mag het ook de dans om het gouden kalf noemen, maar rationeel is het beslist niet. 

Zij die het onderscheid onder de mensen willen, ze krijgen hun onderscheid, zij die dat niet willen, zullen beseffen dat ze die "goede herder" hebben. En zij zullen ontdekken dat de ratio een onderdeel van de liefde is, zonder die liefde is er geen wet. Dus zonder deze voorwaarden is er uiteindelijk ook geen Goddelijke Erref-Leer en geen "Geneste Proces".
De Universele wetmatigheid, de basis voor het Recht, de wet, de Thora bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.

 
Zij die hun ondergang in gedachte hebben, ze mogen en kunnen hun gang gaan!
Maar het lijkt mij niet zo gezond, de theologie en de wetenschap zijn de meest misdadige sekten, .........
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen. De laatste kansen voor de mens zijn aan het spelen ................... en Otto Weininger en  Lutwig Wittgenstein hadden dat ook bemerkt. En Feynman en Oppenheimers zijn als nog Wereld-redders. Zij presteerden zo ongeveer wat mogelijk was.

Want het is duidelijk, 
De onzijdige orde kan weg en zal uitsterven, en ze zal de seksuele dimorfie met zich meenemen
Ik heb dit altijd de DNA finale genoemd, omdat bij een model wat verzelfstandigd wordt, het onderzoek onherroepelijk stopt. En men in theorie over gaat, omdat de non-causale kosmos geen enkel houvast geeft. Doen we de agressie niet weg dan zal de dimorfie zich in zijn volle omvang voortzetten. Ze brengt het leven steeds weer terug in een afschuwelijke finale. En één keer zal hij echt definitief zijn voor de soort of we bestrijden de agressie.......definitief! De antinomieën zijn er maar om een rede in de kosmos, ze maken een einde aan elke bedachte wet. De kosmos is gestoeld op zijn polariteiten. 
Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. Deze waarde kan men ook hoorbaar maken; ze luidt: ja.
Dus niet: zo en niet anders.
Niet dat beeld van agressie.
Kant's afwijzing van de kenbaarheid van het ding als zodanig bevat het begin hiervan. Maar nog slechts een begin. Kant verzuimde één ding te zeggen, namelijk dat ook het goede niet absoluut te bepalen is. Noch het ware, noch het schone, noch het goede is absoluut te bepalen. Maar het ja-zeggen bepaalt, en is als zodanig ook bepaalbaar.
Maar wie is de Mens dan? Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren, in een oneindige levenssfeer. Mij is dat genoeg! Mijn getuigen zijn Richard Feynman en Ernst Mach en Otto Selz (helaas vermoord door deze zelfde agressie), maar ook nog vele anderen! En als dat correct is, .... is dat dan geen schending van alle relativiteit? En als ik U was, zou ik puur gaan lachen bij die wetenschap! Of ze nu Darwin of Einstein heten of een vriendje van Robbert Dijkgraaf zijn, ze zijn puur vreemd omdat deze realiteit hen onbekend is, het waren theorie terroristen!
De wet van de vreemden is daarbij niet meer als imparatief, omdat zij de regel is nog voor de wil, en nog VOOR de werkelijke resultaten. Slechts een Geek zegt daar Ja tegen. Slechts die liegt daarmee dat er een objectieve wending is te geven, doch wending is in geen velden of wegen te zien.
Zijn parametrische werkelijkheid is hem aan het voorliegen. Een endogene functie, de door mensen bedachte functie, is een enkele exotische functie, deze kan wiskundig gezien opgevat worden als een enkele parameter vergelijking, met x = T.
Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, ....zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute, de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld! Dijkgraaf donder NU eindelijk is op met je leugens en je fabeljes!

Je bent meer als krankzinnig ..............Hier ligt dus ook het bewijs dat er altijd een statische fout in elk resultaat kan  liggen. Maar ja, alleen gekken weten niet dat een parameter vergelijking ook slechts een imparatief resultaat oplevert. Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over! Hier begint de krankzinnige fanfare al..............wetenschap rot hiermee op.
In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
Alle gevraagde oplossingen van a2 + b2 = c2 - waarvan dan nog willekeurige vergrotingen gemaakt kunnen worden, werden het doel van  Pythagoras, hij loste een bewijs in zijn geheel op, de Antinomieën als spook werden  geëlimineerd.
 Hier werd een bewijs compleet.

Daarom is Pythagoras UNIEK. Maar de rest van de krankzinnige wetenschap beslist niet!  Daar
 a, b en c geen gemeenschappelijke factor hebben, hebben p en q dit evenmin, dat maakt het dus dat ......al dat liegen ..

Het Continuüm heeft een bepaalde structuur dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit. En in de wetenschap, waarom dan al die leugens? De kwantitatieve structuur is het onderwerp van  onderzoek en er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap. Gaan we daarom dan maar geheimzinnig doen? Dat is geen sinds de goede weg.
Bij de normale gang van zaken onder burgers en buitenlui heeft het gedachte lineaire continuüm als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt.
De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming's wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid.
De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.


Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Leugenaar zijn dat niet! En zullen dat ook nooit meer worden. Er wordt niet meer als een demorfide generatie geboren, Onder druk van vele krankzinnigen, .......
Ze bezitten de natuurlijke kracht en het potentieel van de ouders niet langer. (zoals Koeien die enkel op stal staan, en niet meer kunnen grazen. De biologen zijn allang bekend met dit fenomeen, en ook  de schittering van kristal, kwarts (en zelfs zand) - die zoveel aantrekkingskracht uitoefende op alle generaties die ons voorgingen - heeft een rol gespeeld in het oproepen van herinneringen over de wording van lichaam, planeet en ster. Vandaag de dag is silicium  niet voor niets de grondstof voor het computergeheugen, zo kan ik U vertellen)
Ja, ik heb de woorden van de Indiaanse man leren kennen, en weet hoe waar ze zijn!
Waar amorf betekent;....materie zonder vorm, daar betekent demorf ; ........een geest zonder vorm. Dag! .......gezonde geestelijke Wereld!
De "fantastische" chaos van de GEEK, doe hem weg voordat het te laat is!
Zorg dat het meeste van de dualistische innerlijke strijd vergeten kan worden!
Dat is de eerste stap die de mens Nu nodig heeft, ......

 
Afbeeldingsresultaat voor

Bij hoog en laag

Artikelgegevens

Het Artikel deel

Monisme en dualisme in het beeld van de mens
Een keiharde uitwendige leefwereld enerzijds en een 'softe', bodemloze subject beleving anderzijds. Dat is het paradoxale resultaat van de hedendaagse verdwijning van de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid'. Zo thematiseerde ik dat twee jaar geleden in het artikel 'Innerlijkheid, bodemloos innerlijk en heilzame transcendentie' . Als voornaamste oorzaak van het feit dat ieder evenwicht hier ver te zoeken is, noemde ik de verbroken relatie tussen lichaam en ziel en ik bracht daarmee de schade in verband die wij oplopen in onze opvatting van milieu, wetenschap, technologie, onderwijs, huwelijk en kunst. In dit artikel wil ik nader ingaan op deze verbroken en veelal onheldere relatie tussen lichaam en ziel. Dat doe ik onder het gezichtspunt van polariteit en neem als 'Leitmotiv' de polariteit van hoog en laag.

Een polariteit is een merkwaardig soort van tweeheid: het is een tweeheid in eenheid, en ook: een eenheid in tweeheid. Twee polen staan tegenover elkaar en zijn toch zonder elkaar niet denkbaar. Van zulke polariteiten zijn er vele, strikte en minder strikte, zoals hoog en laag, links en rechts, veraf en nabij, man en vrouw, hemel en aarde, goed en kwaad. Wij willen hier de polariteit van ‘hoog en laag’ (‘boven’ en ‘beneden’) en de vergaande relativering daarvan in de moderne beleving aan de orde stellen. Het is een opvallend feit dat vele klassieke polariteiten aan dit euvel lijden, men denke slechts aan die van ‘veraf en nabij’ (door toegenomen mobiliteit), van ‘man en vrouw’ (door toegenomen kennis van seksualiteit en maatschappelijke veranderingen). Dat feit zou als apart thema aandacht verdienen, maar blijft hier aan de rand. Het gaat in dit artikel, in samenhang met de behandelde tegenstelling tussen uiterlijk en innerlijk, over de polariteit van lichaam en ziel (en de veranderde zienswijze daarop), die naar mijn mening een centrale rol speelt in de genoemde relativering tussen ‘hoog’ en ‘laag’.

Binnen Hoog en laag speelt ook een andere werkelijkheid.......Vóór Ontwaken spreekt het Leven, maar het ikje is aan het woord. Het laag dus zo U wilt.  Na Ontwaken is het Leven aan het woord. Het hoog dus zo U wilt  Het Leven drukt zich al via stilte uit, de meeste mensen verstaan dit niet. De Ontwaakte is een Geschenk van het Leven aan Zichzelf. "
 Ik stel het zo, ....De god die uit zichzelf is ontstaan, ging op, en hij legt zijn werk in gene delen neer.

Doch in de diepe pose van de dualistische innerlijke strijd, vinden we de componenten P en Q hoogstens terug ......... 
als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen. Maar het is iets dat zonder dat we een sterke functie en structuur aan ons DNA meedragen, maar slecht kunnen waarnemen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk van de materiële implicatie. 
“Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die welke in leugens nog eens wordt aangezet.


De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het 
singuliere tantum wat ons wordt gegeven, maar A.U.B. negeer haar niet!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
De muziek van het hart, 'In den beginne was er klank ...'. Het betreft hier een oerklank, een klank, begrepen als schepper of vernietiger, als verbinding tussen macrokosmos en microkosmos, als wet van het getal en de goddelijke mathematiek of als 'muziek der sferen'.
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!

Wanneer muziek als energetisch hulpmiddel wordt gebruikt, is ze een therapeutisch middel en herstelt, handhaaft of verbetert onze fysieke en psychische gezondheid en de gezondheid van alles wat ons omringt: met name planten, maar ook dieren of onze woonomgeving. Klanktherapie kunnen we vergelijken met een bad van frequenties waarin de mens wegzinkt, en deze onderdompeling in bijzondere trillingsfrequenties is vergelijkbaar met wat we een verjongingsbron kunnen noemen: een hulpmiddel om opnieuw structuur in onszelf aan te brengen, in harmonie te komen en weer vrede en sereniteit te vinden.

Maar het gaat allemaal nog verder, want T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1, drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren.
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum, dus met dat wat hem wordt gegeven. Hij onderkent de werking van "Het FUS" dus de Functie en structuur in zijn DNA niet.

Overigens zal "Het FUS" in ons DNA door een vrouw eerder gebruikt worden op "Een aanvoelende wijze", en door de Man eerder op "Een verklarende tellende, wiskundige, wijze" , naar mate gestalte en karakter van man en vrouw van elkaar verschillen.  Dus man en vrouw werken meer met de verschillende kant van de differentialen zoals ze zich in elkaar uitdrukken!  De vrouw werkt meer met dit stuk, dT/dst = 0 en <1, de man werkt meer met dit stuk, dT/dt=0 en >1T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
Zo bestrijkt het mannelijke en het vrouwelijke samenwerkende het complete veld van de ontologie, dit tilt de samenwerking tussen man en vrouw naar een meta stabiele situatie, .....hoe de verhoudingen in een relatie precies liggen weten we niet, wel dat de relatie hierin zeer succesvol kan zijn.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, maar we hebben de één als de zelfde denkbegrenzing! 


Het zal te ver voeren om deze dynamische verschillen in het DNA van man en vrouw uit te pluizen in dit hoofdstuk. Voor een verklaring verwijs ik naar de karakterkunde van Otto Weininger. Maar misschien is het beter om het bij deze verklaring te laten, om enkel te stellen dat man en vrouw in een relatie de juiste proporties moeten weten te vinden! Dissociatie is daarbij hun grootste vijand! Dis is in de huidige menselijke omstandigheid de meest vreselijke aandoening! Leeftijdgenoten moeten daarin samen leren optrekken, ..........om het te voorkomen!
Hierop is in feiten de leerpsychologie van Otto Selz gebaseerd! In alle vroegte moeten jongens en meiden met elkaar om leren gaan! Dat opent de belangrijkste mogelijkheden!
Er is nog ZOVEEL te beleven in dit leven vindt U ook niet? Dan zou het zonde zijn om dit alleen te doen. Ik zocht een partner die de meest leuke dingen wilde ondernemen. Had u dat ook? Maar man en vrouw hebben wel degelijk waarde voor elkaar, ......zo U de seksualiteit in deze trend wil bezien, maar vooral ook persoonlijk meemaken.
Ik zeg het U maar, de politieke wereld red het niet, de mens behoort toe aan de wereld, en als wij de wereld aan de mens misgunnen staan wij op tegen ons zelf, en niet tegen de Wereld........ Otto Weininger heeft volkomen gelijk, maar geen politicus, wetenschapper of commentator vertelt dat omdat zij het zijn die de mens zijn wereld misgunnen, ze staan op tegen zichzelf en tegen niemand anders! Wij staan als wederkerige polen tegen over elkaar erger als ooit te voren. 
Als U de grote Wereldbrand wil, dan kan U er op wachten.


De leugen van de wetenschapper is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, waartoe de organische wezens man of vrouw ons op een verschillende manier toe dringen. Daar komt dus ook een stuk karakterkunde om de hoek kijken.

Dit is een aanvulling na het schrijven hoofdstuk 74, dan weet U wat de inhoud is van Otto Weiniger's schrijven! Als eersteling had hij het bijzonder moeilijk, en als denker heeft hij zeer veel door elkaar gegooid. Maar de data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet.
Helaas bracht dit Otto Weiniger tot een diepe Psychose, maar die zijn er meer; ....wat dacht U waarom de liefde zo vaak en zo moeilijk beschreven is? 
Vooral doordat velen ontkennen, Maar de menselijke evolutie bestaat zeker niet uit ontkennen. U brengt Uw eigen dubbele persoonlijkheid tot de psychose met zijn ontkenningen.

 
De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1, zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren!
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer! 
Ja, Otto Weininger was nog niet zover, maar dump deze Gek met zijn verkeerd ingedaalde ballen, zo vertel ik het.
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd, kan ze de waarheid niet leveren! Dump deze Geek, zijn ballen zijn verkeerd ingedaald. (LETTERLIJK) In geen enkel onderdeel spreken de differentialen hem aan. Hij dacht zelfs dat er een machine voor uit te vinden was!
.....Hij, de geek of data-freak doet en kan helaas niet anders, zo debiel is hij nu eenmaal!
 

 
 
Zijn geestelijke evolutie werd zo fatalistisch en dramatisch!
Dit omdat hij geen geest heeft die zich laat uitdrukken in een van de differentialen.
De hulpmiddelen om enige harmonie, vrede en sereniteit te brengen gaan hem volgens hem niet aan!
Maar In het Sanskriet betekent Akasha straling of schittering, maar ook principe, realiteit of waarheid. In heksenkringen wordt Akasha beschouwd als het 5 de element ofwel als Geest die de kern is van alle dingen. Teilhard de Chardin’s noössfeer kan desgewenst beschouwd worden als een hedendaagse, zij het beperkte, verwijzing naar Akasha. Tot niet zo heel lang geleden noemden kosmologen Akasha ether.
Dat Wereldwijde Web wat de mens zelf niet geweven heeft , dat is te zien als de gemanifesteerde aankondiging van alle meetbare- of virtuele lagen die in zichzelf het zicht openen op nieuwe vormen van herinneren, denken en EENHEID. Doch wij mensen zijn er slechts een onderdeel van.
We weten  dat niet het heterogene maar dat elke gematigdheid ons siert! 
Het is de mens zijn wezenlijke keuze, wat hij doet ........
Het heeft de waarde om zelfs compleet opnieuw te beginnen! Voor iedereen .........
En we hebben totaal niets aan agressie, en wetenschappelijk levert de Computer slechts bocht, het slechtste van het slechtste......het bocht  uit de heksenketel van de heks.
Is dat alles? Neen, zeker niet, ‘Hermetic Jargon’ wekt een andere indruk.  
Ook ik zet mij af tegen de ontoegankelijkheid van de moderne wetenschapsbeoefening
met haar gewoonte de prestaties alleen in eigen kring te laten beoordelen. 
De omvang van dit Jargon maak heel duidelijk dat de krankzinnigheid bij het KNAW  "
HEEL GEWOON VRESELIJK IS", .......
Het is daar w
aar amorf betekent;....materie zonder vorm, en demorf betekent ; ........een geest zonder vorm.
Dag! .......gezonde geestelijke Wereld!
U kan nog wel denken dat het nog iets word, ik weet absoluut zeker van niet!
En geef daar nu niet weer alleen de Joden de schuld van, want dat kwaad met kwaad vergelden komt alleen oorlog van!

Want de waarheid levert hun machine niet, je kan er alleen maar loeder gek van worden!
Permenides wist het al T=t1+t2+t3+t4+.....
Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen,
of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
Alleen met discrete modellen is er wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch Proces.
Een proces .......

zonder gebruik te maken van voorschriften ofwel wetten die zijn bedacht.

De onderbouwing van ons denken kan alleen solide zijn,
als ze uit dat singuliere tantum voort komt!

Maar de teleologische natuur leer van de dwazen zich richt op het einddoel van alle werkelijkheid, helaas ik moet ze teleur stellen, ze zullen daar niet in slagen, de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......ze heeft geen analoge causaliteit van alles. De kosmos stoelt zelfs volledig op zijn polariteiten! 
Men kan dus, dit op verschillende gronden alle polariteiten tussen hoog en laag op goede gronden inhoudelijk bekritiseren,  maar niet hun legitimiteit als onderscheiding in formeel opzicht. Want men kan moeilijk stellen dat de onderscheiding tussen hoog en laag als zodanig onzinnig is (wat menigmaal wordt beweerd of toch geïmpliceerd). Zij berust op een elementaire bestaan''s ervaring. Zwaartekracht en zonlicht liggen er aan ten grondslag. (Bijna) al het levende streeft omhoog, richt zich op, verheft zich, de zon tegemoet. Aan vele van deze in wezen metaforische uitdrukkingen ligt de veronderstelling ten grondslag dat er een algemeen gedeelde opvatting van waarde (dat is: het nastrevenswaardige) bestaat, zowel formeel (er bestaat iets nastrevenswaardig), alsook inhoudelijk. Bij de meeste van de genoemde polariteiten is zichtbaar dat zij in de moderne tijd sterk zijn gerelativeerd. Blijkbaar erkennen wij de daaraan ten grondslag liggende waarden niet meer (vergelijk bijvoorbeeld idealen, overheid, stand, taal, cultuur).

De gerichtheid op het hogere is suspect geworden. Dit alles roept de vraag op of daardoor in taal en begrip niet een geweldige vervlakking van betekenissen optreedt. Antropologisch gezien kan men de vraag stellen of hier niet een elementair menselijk vermogen wordt aangetast, namelijk het streven naar zelfrealisatie (het stellen van doelen), de zin van de arbeid en zelfs de zin-vraag als zodanig. Want men kan niet goed meer spreken van een leidend beginsel in de mens. Uiteraard is het leven ondenkbaar zonder doelgerichtheid, maar daarvoor is een zekere culturele en maatschappelijke overeenstemming (en taal) nodig, wil niet iedereen tot volledig willekeurige en snel verwisselbare programma’s vervallen. Maar dat is precies wat thans lijkt te gebeuren. Als ieder doet wat goed is in zijn ogen, hoe kunnen dan voor het ‘goede’ nog criteria ontwikkeld en in de levens orde ervaren worden? Hoe is dan nog zinvolle motivatie denkbaar, als de mens een prooi wordt voor iedere opstekende windvlaag? Wat ‘beweegt (motiveert) hem dan nog?

En de wetenschap zal dit wel moeten aannemen,
zolang de niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven worden,
in het bijzonder de 
ontologische
, omdat ze als irrelevant worden beschouwd.
Maar we behoren de illusie terug te drukken naar zijn kale essentie,
wat alles veel echter en eenvoudiger maakt.
En mogelijk kunnen we de schoonheid er uit ontdekken.
De harmonie, ....een stuk opluchting.
En dan; ..... met die natuurlijke weg is er de volheid van het hart
die het bestaan nodig heeft.
 En hij zal nooit meer weggenomen worden. 

Wat dacht U dus van de natuurlijke weg!
De nieuwe mens zal deze weg bezitten en in geluk verder gaan,
het is namelijk onmogelijk zonder dat geluk wat de liefde geeft
nog verder te gaan.


Of wil men heel gewoon wachten op Dis,
een diepe dissociatie stoornis in de menselijke geest.
De krankzinnige wetenschap neemt heel gewoon aan, .....
dat ze iedere coherentie kan aantonen, maar ondertussen is er DIS!
Terwijl het bewijs voor de decoherentie, als een functie in de tijd, al een feit is.
En Richard Feynman heeft het fysische bewijs ook al geleverd. 
Elk verprutste ongeval (ook in de IT) is "een gebrek aan integer zijn". 
Slechts het integere berust op de rationele gedachte kracht.

Het deeltje heeft zijn bestempeling, dat "is" rationele gedachte kracht!
met een instantané werking die er geen seconde om liegt.
Dat vinden we steeds weer terug in de natuur!

Een werk van Feynman is het boek QED,
de beschrijving dat het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
De grap van Feynman is; ....
 dat hij wist dat iedere loutere uitbreiding of perversie,
 in kosmos rationeel wordt bepaald.
Zodoende is er "iets" rationeel berekenbaar.
Dat is waar hij in slaagde, 
door van een deeltje de baan te berekenen,
door oneindig veel versies van het deeltje alle kanten op te laten gaan.
Elk deeltje in deze spookachtige meute gedraagt zich als een golf
– en golven kunnen elkaar uitdoven.
Als je uitrekent hoe het met deze golven afloopt,dan blijkt doorgaans
dat ze elkaar overal in de ruimte nagenoeg uitdoven,
behalve in een relatief klein rationeel te bepalen gebied,
dat wordt door deze rationaliteit,
het meest waarschijnlijke pad van het eigenlijke, fysieke deeltje.
Maar overal waar de uitdoving van golven niet volledig is
– en dat is bijna overal –
is nog een heel kleine kans om het betreffende deeltje te vinden.
Deze exotische berekening voorspelt verschijnselen met een
ongeëvenaarde nauwkeurigheid;....
tien significante cijfers is geen uitzondering.

Het bijzondere van de QED is dat deeltjes zich voortdurend bewust zijn
van de omstandigheden,
die heersen  in de exotische ruimte om hen heen.
Een mogelijk pad heeft invloed op de lotgevallen van het deeltje, alleen door er te zijn.
Hij noteert het totale effect van alle mogelijke tijds evoluties van het systeem ("paden").
Hij beschreef met het wiskundige integraalsymbool \inthoe; ....
met deze padintegralen consistente herformulering mogelijk is, 
van de kwantummechanica.
Het gaat hier om een exotische ruimte berekening, 
vanuit een kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.
Ook Richard Feynman moest leren leven met de wetenschap,
dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent.
En er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen.
We zijn nog steeds de opportunistische en exotische gebruiker van onze omgeving.

De herformulering van de kwantummechanica zal je ook nooit tegenkomen,
dit omdat de wetenschap niet van exotische ruimte berekeningen houdt,
omdat ze te verifieerbaar en te toegankelijk zijn.
De wetenschap hanteert liever een theorie!
Ze 
willen steeds de "endogene" normering!
De normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om "exogene" normering,
en daar past geenszins een verifieerbare en toegankelijke ruimte-berekening bij.
Dat is voor de huidige wetenschap weer veel te exotisch!
E
n juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ...
Richard Feynman kreeg dan wel de Nobelprijs,
maar niemand weet meer waarvoor!
Doch ik zeker wel!
Dimensies laten ons toe onze omgeving te beschrijven en voor te stellen:..
het zijn producten van onze geest,
en de dimensionale voorstelling van de ruimte is met zekerheid geëvolueerd van 2 naar 3 dimensies,
toen de astronomie zijn invloed liet gelden.
De beperktheid van (evoluerend) voorstellingsvermogen speelt ons parten,
als we de 4-dimensionele ruimte-tijd van Einstein
en de kwantum theorie voorgeschoteld krijgen.

Onze wetenschap vervalt dan onmiddellijk tot een exotische theorie,
omdat de tijd,
slechts kan existeren daar ze geen essentie is!
En Richard Feynman heeft dat uiteraard met volle overgave bewezen!
Dit kon hij zo bewijzen,
 omdat elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos, toch rationeel wordt bepaald!
Daarom wist hij ze ook in visualiserende schema 's vast te leggen!

 
 
 
Een Feynmandiagram gebruikt in de QED:....
interactie tussen twee elektronen door middel van een foton. 
Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief,
en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachte kracht.
Van uit een chaos kan er nu eenmaal niets worden bewezen.
En ik vind het wonderschoon,
dat Richard Feynman het definitieve wetenschappelijke bewijs leverde!

Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.) was ook al een Latijnse term,
die in het Nederlands kan worden vertaald met 
hetgeen bewezen moest worden.
De afkorting werd en wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt,
bijvoorbeeld in de 
wiskunde, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen,
ook daadwerkelijk bewezen is.
Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat 
het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
Heel simpel omdat het leugenaars volk is!


De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie.
De materie heeft daardoor volledig ontoegankelijke regionen.
De ruimte spreekt zich alleen uit in tijdgebonden processen. 
Dat komische raadsel kan dus nog niet opgelost worden.
Ook niet met indirecte waarneming.
Kracht omvat twee bereiken; ....
Een materieel en een spiritueel,
Dat zijn twee uitgangspunten, die steeds naast elkaar liggen.
De spirituele wordt gevoed door de Goddelijke Ratio.
De massa wordt alleen gekend door zijn vermogen tot weerstand.
 

Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata' 
Ze kan dan pas echt doorzien worden,
dan wanneer ze niet als pure stoffelijkheid wordt gezien.
Maar als een openbaring in het menselijk bewustzijn.
Het onzichtbare "binnen" kunnen we slechts zo naar buiten excelleren.
De persoonlijke ontwikkeling of ontwikkeling van het potentieel is een innerlijke queeste, de zoektocht van de innerlijke klank, de weg van de eigen melodie: ....dit zoeken naar de oerklank stelt de mens in staat weer in verbinding te komen met de trilling van het universum en de verschillende bewustzijnsniveau's.
En zo komt het dus, de DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap, en ze wordt een gen genoemd.


De mens zit werkelijk op een nieuw statuut te wachten, met een volledige geestelijke vrijwaring.
Zo geef je vrijheid door!
Het verschil tussen de diverse celtypes wordt niet bepaald door de genomische opbouw van een cel maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.
Wilt U de Hemel op Aarde?
Dat is dan uiteraard iets wat een mens moet leren,
anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.

want het gaat uitsluitend om de kennis zelf. En om het leren zelf,
En zeker niet om de ontwikkeling van de technocratie.

Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... 
Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed!

Weet U het, de huidige wetenschap hanteert een grote leugen, ze staat de zoektocht naar de innerlijke gueeste compleet in de weg.
Het is meer als hoogtijd dat ze haar biezen pakt!


Het naturalisme is verworden tot een krankzinnigheid, waarbij de werkelijkheid als een volledig natuurlijk gebeuren wordt beschouwd en waarbij men geen plaats inruimt voor het “bovennatuurlijke”.
Iets wat uiteraard volkomen onmogelijk is.
Ons wacht slechts de verzoening met de metafysica, met alles wat bovennatuurlijk is.
 Feynman doet strik genomen geen wetenschappelijke uitspraak, maar een metafysische, hij onderschrijft het reële naturalistische programma, als een atomistisch geheel.
En slechts gekken (KNAW typisch) willen op alles reflecteren waar we maar over kunnen reflecteren.
Hun natuurlijke programma is verknipt, daarom dreigen ze steeds onzin te vertellen, en dat doen ze dan ook, als "popperrazzi" vertellen ze steeds theorie, en met die theorie moet steeds de volgende theorie gepopulariseerd en gefortificeerd worden. Alle theorie moet zo onophoudelijk verdedigd worden.
En dat nu is het spoor naar de volledige krankzinnigheid!
De wetenschap wordt beheerst door druiloren, die nergens wat van begrijpen, en dat met het grootste woord. En het is een wonder dat deze DIS in onze maatschappij, in onze buitenwereld, nog niet opgemerkt wordt. Hoe gek is deze wetenschap? Heel gek, ze houd zich bezig met een lucratievedissociatie stoornis, de dans om het gouden kalf. 
Maar lang kan dat niet meer duren, zo het nu is, .....


Maar ze weten nog geen dag hoe ze de dingen "actueel in het zijn" kunnen maken, als woord in het zijn. Zodat wij allen de schepping van de mens in ons zelf leren kennen, als functie en structuur als onderdeel van ons DNA.
Het hogere noutische denken van de hogere orde,
zoals het gebeurd langs de lijnen van "Het FUS" in ons DNA! 
Zo 'n denker heeft geen laboratorium nodig en geen zorgen over een research budget, die heeft aan zijn hoofd genoeg. En een schrijftafel, en Rust. (Henk Tennekes)
En vooral geen lucratieve dissociatie stoornis die hem volledig van zijn pad afbrengt.
En dat budget heb je helemaal niet nodig, want “Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.”
maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen.

List (H.T. mijn veredelde luchtvaart leraar)
De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van bewegingsverschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld.
Zo, misschien wordt het de normale man nu duidelijk voor wat voor onzin en leugens hij betaald.


Elise  Wolfram schrijft er de meest mooie verhandeling over. De ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuurgeschiedenis van de ziel en geest".
Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het zielsoog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven!
De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje!

Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. De ziel van veel mensen is voor geld te koop. Welke belangen laten we zwaarder wegen?
Want de zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.
Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft. Van het causale menselijke denken is hij vervreemd!
Uiteraard zou er aan het Autisme, volgens deze gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig!
Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, helaas.........
Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment. Hier door zijn contemplatie en concentratie als één geheel, in het centrum draait het immers om de kwintessens.
Het draai uiteraard helemaal niet om leugens!
Mijn zielsoog is ongekend snel! 16 keer zo snel als de dwazen die het met al die leugens moeten doen!
Ja, het is waar, ik was vroeger ook al een ander persoon, maar ik heb de volledige geestelijke vrijwaring mee gekregen, zo geef je vrijheid door! 
 De dualistische innerlijke strijd was zodoende voor mij al veel eerder een vreemdheid geworden.


De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past!
 Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen, ook de argumenten om ze uit te spreken, ze komen niet zomaar uit de lucht vallen! Het is niets bijzonders: .... De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voor dat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Dat heb ik hier dus besproken!
De optredende cognitieve dissonantie heeft een diepe relatie met de dissidenten, zolang ze blijft optreden zal de groep groter, groter en groter worden. En ze zullen zich vooral weten te gedragen.
Want wat de krankzinnige elite doet, is meer als onaanvaardbaar!
Wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap!

Daarom is het U geoorloofd dissident te zijn,
en daarna komt ook voor U het  punt dat U de dualistische innerlijke strijd mag en kan vergeten!  
Wat zou ik klagen, de ene mens is niet beter als de andere.
Want ze weten nog geen dag hoe ze de dingen "actueel in het zijn" kunnen maken, als woord in het zijn.
Zodat wij allen de schepping van de mens in ons zelf leren kennen,
als functie en structuur als onderdeel van ons DNA.
Het hogere noutische denken van de hogere orde,
zoals het gebeurd langs de lijnen van "Het FUS" in ons DNA! 
Maar Alle werk en ambacht,
het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg,
sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt:
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God. 


Het is leuk te weten hoe Erasmus het vertelde,........
Voorts kan men enige mensen aantreffen die de godsdienst zo op zijn kop zetten dat ze nog eerder Christus zelf ernstig zouden beledigen dan dat er ook nog maar een heel onschuldig grapje op een bisschop of vorst wordt gemaakt, vooral als dat iets heeft te maken met ‘het slijk der aarde’.
Hij heeft hier twee vliegen in een klap. Allereerst zegt hij dat de onberispelijkheid van hoog aangeschrevenen niet in vraag wordt gesteld en vervolgens merkt hij op dat deze hoog aangeschrevenen vaak geheimen hebben die ze liever niet bekend zien gemaakt worden, zeker als ze over hun geld gaan.
Erasmus zag hoe "Het Aardse Dondertje of De Boef" zich ontwikkelde, maar de leugenaars willen dat niet zien! Alleen als er wat gebeurd is buiten de Aardse wetten, weten deze leugenaars zo ongeveer waar DNA bepalend voor is. En vol geloof in bedachte wetten noemen ze zich dan jurist.
Een discreet dynamisch Proces.

Een proces .......zonder gebruik te maken van voorschriften
ofwel wetten die zijn bedacht is hem vreemd!
Hij denkt inderdaad dat hij de paus is,
maar de boef is niet meer als imbeciel!
Maar toch, de boef blijft geloven in het straat krediet,
wat hij van de elite gekregen heeft.

Maar juist dat krediet gaat er in een discreet dynamisch proces snel van af! 
Dat is wat de wereld in chaos brengt, die zij nu al produceert,
welke ze zonder meer gaat meemaken!


Wat U hier over mag weten is dit; .....Alle multi-cellulaire organismen beginnen als een enkele bevruchte eicel. Gedurende de differentiatie wordt het aantal cellen vermeerderd door middel van celdeling. De cellen specialiseren zich tevens in verschillende celtypes zoals hersen-, bloed- en spier-cellen. Toch bevatten al deze cellen dezelfde genetische informatie dat is opgeslagen in miljoenen base paren DNA, welke georganiseerd zijn in grote elementen die chromosomen worden genoemd. Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerf bare eigenschap (vaak een eiwit) wordt een gen genoemd. Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen). Het verschil tussen de diverse celtypes wordt daarom niet bepaald door de genomische opbouw van een cel maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, ook de juridische en bestuurlijke! De "fantastische" chaos van de GEEK, doe hem weg voordat het te laat is!
Zorg dat het meeste van de dualistische innerlijke strijd vergeten kan worden!
Dat is de eerste stap die de mens Nu nodig heeft, ......


Afbeeldingsresultaat voorEn dan, Geld heeft maar één doel, zoveel mogelijk diensten en goederen naar je toetrekken met een zo klein mogelijke tegenprestatie!
Het motto van heel vele mensen is dan ook; ....Laten we het nog een keertje over doen.
De overheid doet daar dik en dik aan mee, geleid door zijn zwakzinnige apparaat en door zwakzinnigen die zich politici noemen.
Al eeuwen heeft deze zwakzinnige club een engagement gesloten met anderen die het ook “goed” willen doen.
De elite maakt zijn punten door te liegen, zo durf ik het wel te stellen. Weten doen ze niets, de illusie moet dan toch zijn inhoud krijgen. De Grote Leugen (Big Lie) is de propaganda techniek. Adolf Hitler noemde het in zijn autobiografie "Mein Kampf“ een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zo’n grof geweld aan zou doen”.

Heel de hoop van de mens is zelfs gericht op "solitaire actie", maar de menselijke onvolmaaktheid kan je niet wegcijferen! Of om het anders te zeggen, enige sociale symmetrie is niet aanwezig, dat houdt het afwijzen/niet aanwezig zijn van een solitaire werking in.
De mens heeft zich wat te herinneren, steeds weer!
Dat de Dissociatie zijn grootste vijand is! Dis is in de huidige menselijke omstandigheid de meest vreselijke aandoening! Leeftijdgenoten moeten daarin samen leren optrekken, ..........om het te voorkomen!
Ik lach liever over de rest. Ik besef maar al te goed dat het met het weten  anders zit en ook ik heb mijn levensdoel moeten herinneren.
En de ontdekkingen die in het lab gedaan worden kan U voorvaderlijk vergeten! Want ze hebben geen enkel belang!
U ben het zelf , de onderzoeker van human origins, en in "Het Fus" in uw DNA daar zitten heel wat inzichten en verbanden die U bij deze herinnering kunnen helpen!

Velen mensen denken dat er iets geheim zinnigs is aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam.
Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.

Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid, de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
U bent dus zelf de ultieme onderzoeker van "De human origins" ofwel "De Urth" in de mens!
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die strijd die welke in leugens steeds weer wordt aangezet!
Daar moeten en kunnen we in de komende evolutie periode vanaf, en als we het ons realiseren liggen die kansen voor het grijpen.
De functie en structuur er voor, ze zit in gesloten in ons DNA!

 
Maar er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, en er deelgenoot van wil zijn, een bijzonder mens is. Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen.
De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. Maar het was zondermeer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron.

De ontwikkeling 's drang rond de Geek of data freak om echt mensen te beliegen en te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien.

Maar werkelijke activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. Zodoende tekent "DIS" zich dan ook af als een zeer ernstig mentaal probleem!
Ik neem werkelijk aan dat het al genoeg bewezen en besproken is, .... je mag zelfs terug gaan naar de stelling  dat de Geest het leven maakt, maar zich hier op Aarde waarschijnlijk nog steeds niet kan openbaren, omdat de schepper of maker ervan  het nog steeds niet in ons waarneming 's vermogen heeft gelegd.
Ik voel dat wij steeds weer tot een vorm van begrip moeten komen en ik denk niet dat we dit zullen bereiken door abstracte speculatie. De richting wijst naar binnen, in onze harten. Wij moeten ons afstemmen op het ritme van ons universele kloppen, zodat we onze geest en lichamen samen kunnen brengen.

Want het is waar,
Ik neem aan, dat U allen het er voor houdt, dat de mens bestaat uit lichaam en ziel. Wij zijn er bijna zeker van dat er op zeker gewichtig tijdstip van ons leven - ik bedoel na ons leven, van een ‘stoffelijk omhulsel’ gesproken zal worden.
 
 Dat is de heersende opvatting - en ik zal deze terminologie volgen. Maar ieder van U, die deze woorden met enig nadenken heeft gesproken, zal mij toegeven, dat het niet gemakkelijk is, zich voor te stellen hoe die dingen eigenlijk in elkaar zitten. Maar dat is zeker nog geen reden om het op een diepe dissociatie te laten uitlopen! Want dat werkt meer als tegen ons!

Het is in deze kwestie altijd gebleken, dat als de natuur ons wat vertellen wil, wij haar niet behoren in de rede te vallen en uit eigen wijsheid te gaan voorzeggen, wat er nu verder komen zal. Maar dat het altijd beter is eerst oplettend toe te luisteren en geduldig te wachten tot zij heeft uitgepraat. Want wij mensen vergissen ons veel lichter dan de natuur.
Dus wie 
a tegen het DNA verhaal zegt, zal ook b tegen het functie en structuur verhaal moeten durven te zeggen! Ze is bewezen volgens de Q.E.D. En het aanvullende wiskundige differentialen verhaal lijkt mij meer als duidelijk. Anders kunnen ook alle moderne wiskunde boeken weg!
En zijn we alleen maar bezig de natuur op een erbarmelijke manier in de rede te vallen. 

 
Het is niet in mijn macht u dat gemakkelijk te maken - maar wel moet ik u doen opmerken dat de voorstelling, als zou het lichaam een doosje zijn en de ziel een heel ander ding dat netjes in dat doosje ligt gesloten, of het lichaam een grote marionet en de ziel een mannetje dat van binnen aan de touwtjes trekt, zeker niet juist is, - dat het verder onvoorzichtig is iets mogelijk of onmogelijk te verklaren op grond van begrippen die alles behalve helder zijn, - en dat in zaken waarvan wij zo weinig nog begrijpen als van 't verband tussen ziel en lichaam, theorieën niets en feiten alles afdoen.

Het is redelijk en noodzakelijk in het wezen van een mens tweeërlei dingen te onderscheiden - de lichamelijke en de geestelijke. De lichamelijke dingen zijn die, welke men kent uit zintuiglijke waarneming, de geestelijke of psychische dingen zijn die, welke men kent door innerlijke gewaarwording.
Nu is veel te zeggen voor de mening dat deze dingen eigenlijk enerlei zijn - volkomen dezelfde, doch van tweeërlei kanten bezien of op tweeërlei wijzen waargenomen. Dit laat ik stil rusten. Als wetenschappelijke waarheid staat echter vast, dat alle psychische dingen onveranderlijk gepaard gaan met bepaalde lichamelijke dingen. Dat er dus niets gebeurt in uw ziel, of er gebeurt ook een bepaald overeenkomstig iets in uw lichaam, - dat U niets denkt, of er gebeurt tegelijk iets dat men zintuiglijk zou kunnen waarnemen, dat men zou kunnen zien.

Als ik dus tot u spreek - en mijn woorden maken enige indruk op u, - wat ik hoop, - dan brengt elk woord een materiële verandering teweeg in uw lichaam. Die verandering behoeft zich volstrekt niet alleen tot uw hersenen te bepalen, - zij kan groot en krachtig genoeg zijn om uw gehele bloedsomloop en uw polsslag, de temperatuur van uw huid te wijzigen. 

Ik voel dat wij steeds weer tot een vorm van begrip moeten komen en ik denk niet dat we dit zullen bereiken door abstracte speculatie (speculatieve constructieve methode). De richting wijst naar binnen, in onze harten. Wij moeten ons afstemmen op het ritme van hun universele kloppen, zodat we onze geest en lichamen samen kunnen brengen. Als ieder punt in het universum het middelpunt van alles is, dan is dit het ook, het punt, de plaats waar zowel ik als jij leven.

Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid. Waar nu ligt die onzekerheid? Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen!
Deze plek is ons al 200.000 jaar bekend, Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.

Daar is; ......
   *A is zowel A als niet-A of
   * Ieder ding is zowel A als niet A of
   * Ieder ding is alles (Richard Feynman)
Het ‘Ik’ heeft daar de keuze om iets wel of niet te zijn, dat is de basis van het intellect wat in ons is, dat is keuzen maken uit meervoud! Als ik om me heen kijk kan ik zien wat ik wel of niet wil zijn. Zelf hebben we geen idee van wie we zijn maar willen graag dat er een beeld bij een ander bestaat van wie we zijn. Met een dramatisch gevolg,  als we alles gaan vast leggen in "denk regels" dan ontstaat er geen beeld van hoe de werkelijkheid is,  maar het bedenksel van hoe we graag in essentie gezien willen worden. Jammer toch maar we hebben steeds te maken met de existentie, in zijn existentie is alles slechts echt en solide, anders hadden we geen enkel gegeven om haar te beschrijven.
 Als je ziek bent van ijdelheid of van een andere N.P.A. ( van een narcisme, perfectionisme, of arrogantie) de afwijking zal dat ook blijken uit de manier zoals jou wezen zich existeert.

En de erfelijkheid hiervan maakt dat het DNA het kan sequentioneren of sequentioderen, hoe moet ik het noemen, zegt U het maar. (de  ontdekking hoe, behoort al tot het euro-octrooi recht)
En als je niet de geestelijke vrijwaring van je ouders heb meegekregen, gebeurd dat ook!
Want de kracht van de sequentie, evenals het frequentie niveau van de harmonie die we projecteren, zullen bepalen of we vreugde, vrede en overvloed ervaren, ofwel beperking, stress en onenigheid.
Vele kinderscharen zitten opgescheept met deze genetische last. En een krankzinnige wetenschap die denkt dat deze octrooi rechten waarden hebben. Maar het proces voorkomen kunnen ze op geen enkele manier, ach ja, meer zieken kunnen behandeld worden met meer peperdure medicijnen.
Een lucratieve dissociatie stoornis, groter als ooit eerder vertoond! Want de bepalende factoren kennen ze niet, nog worden door hen beheerst! Met dergelijke irreëel hoop kan er nauwelijks iets ( eigenlijk niets) worden gerealiseerd! 
Ja , de wereld draai wel door..........
De meest minimale realisatie wordt als de aller grootste doorbraak bezien, maar zal het maar één seconde op de laboratorium tafel zijn. 

 
 
 Het hangt er maar van af wat je zegt. Deze uiteenzetting over de  Psychische Geneeswijze, ook wel eens hypnose genoemd....is er een betreffende de dissociatie, en heeft als.......
 
bron: De Nieuwe Gids. Jaargang 3. W. Versluys, Amsterdam 1888,  en is het meest toegesneden op de problemen van die zelfde dissociatie........, en was van Dr. F. van Eeden

Daar wordt de mens echt niet gelukkiger , noch gezonder van! Sterker nog, de mens is toe aan een zekere finaliteit, de DNA finale! Als de mens zo verder gaat, slaat ze haar eigen DNA finaal aan stukken. Alsof het zo vreselijk veel op een gouden kalf leek, dat het geslacht kon worden!

Maar alle dissociatieve perioden in een mensenleven worden gevuld met flashbacks, hallucinaties en illusies, hoe ze ook maar veroorzaakt worden, en de meest luxe en creatieve zijn het meest bedrieglijk!
Met de hoop op realisatie is de realisatie niet in werking te zetten!
 • Het is dan ook zo dat het vertrouwen van de wetenschap alleen steunt op een geloof in de objectieve werkelijkheid van de bestanddelen van fysische theorieën, er is geen enkel geloof in de werkelijkheid van het geheel.
 • Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte. (R.F)
 • Doch ook ik heb mijn levensdoel moeten herinneren!
Anders zou ik tegen De hulplijn "Oppenheimer" zijn aangelopen.
 • Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar.
Er was een heroïsche dag waarop ......"Het werkte"  Getuigen de eerste atomaire detonatie.
1. Niemand op onze universiteiten zal haar verlaten zonder te weten hoe weinig hij weet.
2. De atoombom maakte het vooruitzicht van een toekomstige oorlog ondraaglijk.
3. Het heeft ons tot deze laatste paar stappen naar een bergpas gebracht, maar verder is daar een ander land.
 •  De optimist denkt dat dit de beste van alle mogelijke werelden is. De pessimist vreest dat het waar is.
 • Ik weet zonder meer dat ik boosheid niet met boosheid kan vergelden, de pessimist weet dat ook! Dat is al een mysterie van oneindige diepte!
 • Ik ben de dood geworden, de vernietiger van werelden. Dit is een soort van ruwe betekenis, die geen vulgariteit, geen humor, geen overdrijving in zich opgesloten houd, de natuurkundigen hebben deze zonde altijd geweten, en het is een kennis die ze niet kunnen verliezen.
 • Velen willen daarom een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets. Dat bracht de GEEK en de symbolische 0 en 1, en bovendien de leugen!
  Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…maar de twisten zijn nog niet eens één seconde verdwenen.
 • Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is. Want de computer freak is alleen een leeghoofd geworden omdat hij de waarheid niet eens kan en wil spreken.
 • En de hulpmiddelen om enige harmonie, vrede , vrijheid en sereniteit te brengen gaan hem volgens hem niet aan! De hele situatie wordt er geen dag beter op!
   
 • Richard Feynman klampt ons aan, en vertelt ons van het universele mysterie van grote diepte. Wie wil er nu niet over de berg heen? Wie wil de realiteit van het grote mysterie niet zien?
 • Wie zag de demonen, en poep in zijn broek van angst om ze ooit weer tegen te komen? Wie zijn ballen zijn volkomen verkeerd ingedaald! Heeft U een idee hoe diep de consequentie van uw ongeloof is?

  Daar nu ligt een wereld van verschil, mijn opdracht nu is al 67 Jaar om U het verschil duidelijk te maken. En na 50 jaar was het mij al niet gelukt me nog te verstoppen. Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wel blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke gezondheid meer als te zien.

Van mij kan U nog vertellen dat ik lieg en bedrieg,
maar ik vind dat ik veel te veel getuigen heb.
Vindt U ook niet?


Wist U het niet? De wereld waarin we leven, en liefhebben, en sterven, daar wilde men een andere wereld voor in de plaats te stellen, de wereld van kwantiteiten, van verstoffelijkte meetkunde, een wereld waarin plaats is voor alles behalve voor de mens. Zo is de wetenschappelijke wereld van de werkelijke wereld vervreemd geraakt en letterlijk gescheiden van de wereld van het leven, die de wetenschap niet vermocht te verklaren zelfs niet wég te verklaren door die "subjectief" te noemen.
 Veel mensen hebben almachtsfantasieën waarin zij het middelpunt van de wereld zijn, zo ook de tiran - het grote verschil is alleen dat de alleenheerser de macht hééft.
Dit is de tragedie van de moderne geest die zegt dat hij "het raadsel van het universum heeft opgelost", maar de werkelijkheid is dat er een ander raadsel voor in de plaats werd gesteld: het raadsel van het zelf, waarin hij onherroepelijk verdrinkt. Omdat hij vindt dat vrede, vrijheid, harmonie en sereniteit hem niets aangaan! Hij is reeds verdronken in zijn eigen DNA! In de leugens, de keuze tussen de 0. en de 1.

Als we er vanuit gaan dat wetenschappelijke en technische ontwikkelingen niet autonoom zijn maar door mensen teweeg worden gebracht en dus ook door mensen beheerst en gestuurd kunnen worden zoals ze dat werkelijk zouden willen, waar halen we dan de 'argumenten' ofwel het inzicht vandaan om de bezorgdheid over de ethische gevolgen van wat met wetenschappelijke middelen tot stand is gebracht, te vervangen door een ethisch gefundeerd oordeel vooraf een oordeel dat aanleiding kan zijn om te besluiten iets achterwege te laten, ergens maar liever niet aan te beginnen, of er met de nodige voorzichtigheid mee door te gaan?
Dus man en vrouw werken daarom met de verschillende kant van de differentialen zoals ze zich in elkaar uitdrukken!  De vrouw werkt meer met de gevoelige kant, dT/dst = 0 en <1. Dus zal "Het FUS" in ons DNA door een vrouw eerder gebruikt worden op "Een aanvoelende wijze", en door de Man eerder op "Een verklarende tellende, wiskundige, wijze" 
Het antwoord op die vraag luidt daarom dat dit argument niet gevonden kan worden in de wereld van de wetenschap, de wereld waar we tegenover staan, maar uitsluitend in de wereld waar wij man en vrouw toe behoren. De esthetiek en de ethiek leiden op verschillende manieren naar God.
En het verslag van die wereld wordt gegeven door de kunst, en beschreven door belangrijkste wereld literatuur, zodat we, bijvoorbeeld met Kierkegaard, kunnen stellen dat 'men zich esthetisch zo moet ontwikkelen dat men de ethische vraagstukken esthetisch kan vatten, anders wordt het een rotzooitje met het ethische'. En dat is geen meta stabiele situatie. Maar de Wereld draait op een volkomen andere wijze door, in één doorlopende lucratieve dissociatie!

Het wezenlijke weten is al 150 jaar geleden definitief tot staan gebracht!
Toen  de orde van de grote leugenaar definitief verhaaltjes mocht gaan schrijven!
Ik kan U vertellen, als je niet streeft naar een hoger doel
dan verval je in een tapijt van shag, een van seks drugs en Rock 'n' Roll.
Wat je natuurlijk het best kan bekijken door een marihuana smog, en zo gebeurd het ook in deze wereld.

Want verder is er van alles wat je toevalt. Je hoeft niets te verzinnen!
1. Het esthetische stadium vertegenwoordigt alles wat de mens van naturen toevalt. Het is de of bewuste ervaring van het zintuiglijke in de breedst-denkbare zin.
2. In het ethische stadium weet de mens zich, in het licht van de idealiteit, verantwoordelijk voor wat hem als gave in het voornoemde stadium is toegevallen. Hij tracht het algemeen-menselijke te verwerkelijken, maar op hoger niveau ontdekt hij een paradox: zijn bestaan is wezenlijk vergankelijk en zinloos en toch protesteert hij daartegen.

De filosoof heeft zich zijn leven lang verre gehouden van de waan van de dag. Wat hij zocht, was niets minder dan 'de waarheid'. Helaas lijkt het erop dat 'de waarheid' niet bestaat. Voor hem is er Weinig meer dan scepsis en cynisme. Maar zo wil de filosoof de wereld niet achterlaten.
Mijn advies zal nooit anders zijn als dat U "Het FUS" dus de functie en structuur dat huist in ons DNA, gaat gebruiken, en geen filosoof meer te zijn maar een filosofus te worden!
Maar het mooiste van deze zet is uiteraard de vrede en de rust, het is niet langer zo dat U REGELRECHT OUDNIEUWS moet GAAN BESPREKEN, IN DE HOOP DAT ER OOIT NOG IETS NIEUWS UIT VOORT KAN KOMEN. Het was volkomen schijn als U denkt dat de epigonen horde tegen U spraak, de indeling en het reglement van deze horde was niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
Eindelijk kan U zeggen dat U geen "volgeling" bent, noch kan zijn. U volgt geen enkele originaliteit die U niet toegevallen is, dus niet de Uwe is!
Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! En iedere leraar van mij is mijn getuigen, het was altijd dat wat ik zocht.
De epigonen-tronies van het liegende universitaire gespuis kan U vanaf vandaag mijden!
En het is meer als onverstandig iets veelbelovend te noemen, blijkbaar verlamt het direct, waardoor ze later tot niets meer kunnen komen. De leugen van de theorie zal daarna komen! 
En  daarna volgt de grote horde van het "Popperrazzi" geslacht.
Wat het DNA betreft zal het wel van de kloten koning Hans Klevers komen, in een wereld die zeker doordraait niet waar, dacht U ook niet?

Wist U het niet? De echte, eerlijke en solide denker heeft iets zeer speciaals, hij heeft de referentie op een zeker momentum niet meer nodig, het wordt hem "in de praktijk geleerd" , misschien zelfs wel toegedeeld. Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toevalt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Ik heb het niet nodig iets te verzinnen, Newton wist dat al.
Want de mens existeert pas eerst waarachtig-menselijk als hij in het religieuze stadium, in de sprong van het geloof durft te aanvaarden, dat God de gespletenheid die de mens op grond van die paradox wezenlijk is, kan en wil helen.
Maar ja, wezenlijk is ook dat het de moderne mens is, die slechts de diep ziekelijke lucratieve dissociatie wil overhouden! De goden zullen hem niet meer genezen, zelfs geheel 
overslaan! Het wordt alleen maar erger! Alleen de marihuana smog wil misschien nog wat helpen.


Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....

.....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.

Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.

Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden we ooit De Godin Uhrtel, zij die het meeste hemelbrood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt!

Onvolkomenheden komen in ieder mens voor, .......toch moet hij op zijn eigen weten kunnen vertrouwen, En goed, als U mij kan volgen begrijpt U ook dat dit kan! Het vertrouwen ligt volledig vast in de functie en structuur van het levende DNA. Als U een echte hang naar het leven bezit, vol rede en liefde, wordt U heel welwillend een uitstekend gehoor voor de waarheid verschaft. De Godin Uhrtel  is uniek, zo gauw U haar op de goede manier weet te paaien reikt ze alleen maar Hemelbrood aan U uit! Alle twijfel gaat dan aan U voorbij, hoe mooi is dat? Weet dat er voor U een ultiem bestaan klaar ligt!
Zij is het die de nieuwe wereld maakt, .....

De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen!
Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar.  Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?

Het meest verschrikkelijke is dat onze kinderen ook onder dit krankzinnige wetenschappelijk Regiem moeten lijden, wat regelrechte intimidatie is, echt waar; .... Het Christendom en krankzinnige wetenschap kan O.K. zijn tussen twee instem mende volwassenen, maar zou niet aan jonge kinderen mogen worden onderwezen. 
Ik weet wat het resultaat van dergelijk nalaten, voor een kind is dergelijk nalaten gewoon weg fantastisch,  een leven met een schoonheid en een liefde en een passie die niet in normale woorden te omschrijven is. Wij volwassenen zijn noch slechts een paar jaar aan het flauwekul Regiem ontsnapt, en deze periode heet nu de reformatie, maar ik wil altijd de reformatie! Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid!

Voor wie het wiskundig wil horen, bifurcaties verklaren de herkomst van hysteresis, oscillaties en uiteindelijk chaos. En waarom zouden we uiteindelijk moeten accepteren dat het uiteindelijk tot de voorspelde chaos komt? Onze schepper wil oplossingen, weet U nog wel, en dat elke dag weer! De hysterie van de wetenschap is ons bekend, ze voorspeld ons elke dag chaos! Als je zoiets doet, doe het dan wel goed! Denk niet dat je de paus bent, nog een of andere wetenschappelijke imbeciel die aan de hysteresis overgeleverd is. De reformatie was een strijd in redeneren, wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap!
 • Alleen gekken weten niet dat een parameter vergelijking ook slechts een imparatief resultaat oplevert. Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over! Hier begint de krankzinnige fanfare al..............wetenschap rot hiermee op.
 • In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet. Gelukkig vindt U niet ,  want zo wordt bijna automatisch ervaren dat de Wereld van de Geek tot het ethische en esthetische moet worden terug gebracht en zelfs steeds wordt teruggebracht. De krankzinnige wetenschap vermoordt anders zichzelf, ....... Het is heel GEWOON VRESELIJK, daar waar amorf betekent;....materie zonder vorm, en demorf betekent ; ........een geest zonder vorm. Dag! .......gezonde geestelijke Wereld!
 • De Cartesiaanse werking is tweezijdig, zij is de logos die zich uit zichzelf  ontvouwt, als werking kent ze geen ontkenning, helaas voor de krankzinnige wetenschap! En helaas is een polaire wereld niet van antinomieën vrijgesteld. Het enige wat we ons willen herinneren is het experiment wat naar idee van individuen voor ons positief was. Maar kwaad is nog steeds niet met kwaad te vergelden. 
 • Het Openveldwerk van velen mag er zijn! De leugens behoren daar niet bij............en de waarheid heeft maar weinig woorden nodig..........Ach meneer Clevers, wat is dat toch een pech, ............
 • 'Osiris, de Heer van Leven en Dood'. De Egyptische wijsbegeerte wist wel wat de mens ziek maakte, haar cultuur had de afgang in het geestelijke en geneste proces al ondervonden!
  Toename 2` 2` 2` 2` 2` 2` 2`, de Dualiteit brengt het aantal vertwijfelingen, ze zijn er in de mens altijd!
  Met de Natuurlijke getallen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 enz. kunnen we het aantal vertwijfelingen aangeven.
  Inductie van de paren 1 5 11 19 29 41 55 71 89 enz. verder is de uitdrukking van Osiris, de onstoffelijke beslisser die gaat over leven en dood.
  Bij de Toename 4 6 8 10 12 14 16 18 enz. is de druk, het Noet, deze wordt alleen maar groter als er geen openbaring komt! En als er niemand gelooft dat de mens tot de kern der dingen kan doordringen!              Maar dan wel in zich zelf ..............en deed Pythagoras dat niet voor alle mogelijke vergrotingen in het algemeen? Omdat we ons verder in deze ruimte noch object noch subject kunnen voorstellen. Het universum heeft beweging en ruimte waarin die beweging kan plaatsvinden. 
 • Dit maak dus zeer juist duidelijk dat inductie zich aan het oog onttrekt! Het wezenlijke van inductie is dat wanneer iemand in grote zuiverheid, achter alles wat hij vindt hét vraagteken plaatst, dan opent zich weer een verdere oplossing. Nergens komt er zomaar "de oplossing" naar voren! Er is altijd een gerede twijfel De disjuncte verzameling:.... dat wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken. En een echte Gnosticus schaamt zich daar niet voor, en de echte wetenschapper zal moeten leren dit ook te aanvaarden. De inductie in het brein verloopt in het verborgene en openbaart zich in een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in de menselijke Verschijning bewaarheid wordt.
 • Als U de geestelijke en lichamelijke ondergang van de mens mee wilt maken moet ze zo verder gaan zoals ze nu doet! Want ze is voorwaarde voor alles wat bestaat, 
 • De huidige wetenschap voldoet hier compleet aan, ze is in rep en roer, er zijn subatomaire deeltjes ontdekt die niet aan het model van de krankzinnige wetenschap voldoen. Er bestaan "neutrino`s" die nog sneller gaan dan het licht.
  Dat kan niet waar zijn zegt het omvangrijke gestoorde volk, dat geloven wij niet. Toch kan ik geen enkel component vinden in de redeneringen van het gestoorde volk, wat het leven ondersteund....ook niet bij meneer Hans Clevers helaas ...........ach wat mogen we zonder spot bespreken van de krankzinnige wetenschap?
 • Het fundamentele element van de Kosmos is ruimte. Maar als U die  ruimte niet toelaat dan wordt alles in materiële vorm amorf, en alles in immateriële vorm demorf, zo is de onstoffelijke beslisser ....... die ook deze wereld overheerst. Ook die van de liegbeest Hans Clevers! Noemt U dat ook pech?  Onder druk van de seksuele demorfie zal geen enkel mens het redden ...........zeker niet door de druk van een genetische dwaas die denkt dat hij alleen pech heeft! Richard Feynman bracht zelfs het begrip " De metriek in de ruimte, ......." omschreef het in de QED, het geen bewezen is! Maar waar door de polariteit de kosmos door antinomieën wordt overheerst, daar bracht Pythagoras de plaats voor elke mogelijke vergroting in het algemeen. Ze is ons bekend als de kosmos..............Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren, in een oneindige levenssfeer. Mij is dat genoeg!  
 • Althans bijna, want ik weet ook dat ondanks alle causaliteit de tijd zich in de kosmos aan een onbedacht proces weet te spiegelen, ..........welk een ziele persoonlijkheid zijn we toch, heeft U enig idee? De sferische constante van golfbeweging heet zoiets, .........De 10 cm per seconde is de 0,36km per uur die ons als "de sferische constante" van golfbeweging van ruimte bekend is. Zo eenvoudig is het probleem nu van de wetenschap, maar men gelooft zichzelf niet, ze gelooft slechts delen van de fysische theorie die haar bevallen, en zo gaat het al eeuwen zo! Hun kennis bestaat slechts uit ontkenningen, wat een grap en dat noemen ze nog steeds wetenschap...........
 •  Maar ja, wij zijn licht wezens, het licht maakt alles zichtbaar,........dat was in alle eeuwigheid al zo! Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Maar ja, als je niet weet welk gevoel ons door onze eigen ogen wordt gegund, gaat het met de kunde om je in te leven in de gevoelens van een ander natuurlijk helemaal mis!                                   Eigenlijk ben je dan matig, machtig maar schizofreen, of heeft Hans Clevers in Empathische zin toch enig idee?
Drama in wetenschap
Het grote drama is er voor de wetenschap en de politiek, als ze zelfs een klein beetje samenwerking niet kan waar maken, dan leef je in dramatische tijden. En daar zorgen ze nog steeds zelf voor ook, door de wetenschap te laten beweren dat het samenwerking`s partituur ontbreekt, en de natuur alleen maar reageert op het krankzinnige weten van de wetenschap! Hoe wil je het eigen gezag nog verder ondermijnen! Voor wat voor chaoot en idioot willen ze toch overkomen?

Niet te min gaat het gewoon door, op alle fronten. Want de rijke maar kwetsbare natie is niet meer te verdedigen! De belofte van de moderne westerse wereld, is een ijdel wezen gebleken, meelevend, wijs, pretentieus, wetenschappelijk, liberaal, humaan, maar vooral wreed en volkomen toegewijd aan het openbare leven. Want men presenteert slechts alleen de heterogene toestanden. Op het einde zal dat wezen op een armoedige wijze door de wereld behandeld worden, aangezien ze niet te verdedigen is! Want er er onderhand niets meer als een kind zonder toekomst, althans als je de vergaande demorfie  onder mensen al geen vergaande ziekte vindt.

Dit drama is ongekend in de geschiedenis, vroeger konden er nog gekken uit de moderne wereld naar de oorlog grijpen, maar nu blijkt juist dat de kwetsbare natie bij voortduren wordt ondermijnd. Er kan geen enkele zekerheid op enige veiligheid in het heden meer gewaarborgd worden. We staan op het einde van een zeer langlopend traject, wat op een totale mislukking gaat uitlopen. Want elke bedachte wet van deze egocentrice Wereld, van deze ballentent gaat sneuvelen.
We hebben allemaal een hoop tégen op lijden en het is ons niet vreemd het verleden dan een zetje na te geven. Eigenlijk geven we daarmee op een specifieke manier te kennen dat het verleden op een specifieke manier in ons werkt. Ligt 't ons zwaar op de maag dan spugen we het uit, als we het niet willen verteren.”  Als je het mensenleven ziet moet je eigenlijk diepe bewondering hebben voor wat de mensen als ongewenste levensstaat volbrengen, ondanks wat ze zijn. Dit moet samenvallen met HET wat zich voortdurend in je voltrekt, .......wil er wat uit voortkomen.

“Het Verleden is toch bouwsteen als fundamentele grond naar het NU. Zonder het Verleden zouden we niet weten wat het NU is. Waar raken we dat kwijt?” “[...] Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, wekt een nieuwe vraag: waarom blijf je dan zitten - in dit wéten, wat nog geen kénnen is? Eerst moet gekend worden wat niet echt is, opdat dit weten gekend wordt! Over het lijden van de levens-spanning heen om tot het kennen te komen. En Pythagoras vertelde ons, bewijst zelfs ons, dat de ruimte er was en nog steeds is! Laat U niet bedotten door de krankzinnige wetenschap.
Het eeuwig Nu omvat Verleden, Heden en Toekomst;...... het te zien in het Verleden zou onvolmaaktheid uitdrukken . . .
, wat zou anders de zin zijn van het eeuwig Nu . . . ?” 
Kijk alstublieft uit, de demonen beschrijvende wetenschap, weet jou  precies hetzelfde te doen als wat die mensen elkaar plegen aan te doen. Namelijk; ..... dat wat men niet begrijpt, wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden de huidige demonen door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. Maar onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan!
U mag niet van de vrije ruimte genieten ..........die vele in alle eerlijkheid in hun eigen hart hebben weten te vinden en te beschrijven. De krankzinnige wetenschap brengt niet de actualiteit en de realiteit in beeld, maar wat ze in deze gekheid zint, dat wordt in beeld gebracht. 
De leugen van de wetenschapper is dan ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid. Om vervolgens te gaan liegen.........
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, waartoe de organische wezens man of vrouw ons op een verschillende manier toe dringen. Daar komt dus ook een stuk karakterkunde om de hoek kijken, maar geen enkel stuk logica. De wetenschap bestaat niet uit knappen koppen, maar uit vreselijke debielen, meer niet! En hier hebben we dus de totaal heterogene manier zoals ze hun waan weten te verspreiden, ofwel alles wat nog steeds geen weten is onder gaat dit lot.


Weet U er nog een paar heksen bij die dit altijd presteren; ..........hier ziet U er een paar in stoet.
 

Het is mij opgevallen dat logica niets met de psyche te maken heeft maar enkel cosmetische vervalsing is. Ik vind het logische even inferieur als schilders die de Deugd afbeeldden in de gedaante van een blond vrouwspersoon.
De ellende met het logische is dat het niet eens als symbool kan dienen. Jullie moeten inzien, jullie domkoppen, dat logica hooguit een stijl kwestie is, zonder ooit met enige werkelijkheid te maken te hebben. We moeten logisch componeren, met logische figuren zoals bij de versieringskunst. We moeten inzien dat logica het toppunt van fantasie is. Het verdelen van enig paradigma, een voor mij en een voor jou heeft zelfs geen zin. 
Doch de krankzinnige wetenschap gebruikt het nog steeds als Heksen -voer ...........
Doch ook de heksen kunnen de twijfel  met 22 autosome paren aan. Maar buiten dat zijn er in het mensen verstand de antinomieën, die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet. Zelfs een moreel, sociaal  altruïsme, brengt het slechts tot een commentarisme. Slechts wat te rechtvaardigen is, daar zeg je JA tegen! Het  Pythagoreanse Universe is ontstellend Uniek en bijzonder......

Ook de debielen van de krankzinnige wetenschap ondergaan dit lot. Dit lot is zo omdat; .......De teleologische natuurleer van de dwazen zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid, helaas ik moet ze teleur stellen, ze zullen daar niet in slagen, de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......ze heeft geen analoge causaliteit van alles. Slechts de Heksen-legers beweren dat.......Slechts deze Gekken zeggen dat ze zich het verleden volledig bewust zijn, maar nee, en slechts Pythagoras deed daar in bewijsbare zin wat aan, .........en werd de master van Richard Feynman. En hij zal de master van vele anderen worden. 

“Aan de andere kant van het subjectieve, aan deze kant van het objectieve, op de smalle bergkam waar Ik en Gij elkaar ontmoeten, is er het rijk van ‘tussen’. Deze realiteit waarover het besef maar pas in onze tijd ontstond, wijst voor de toekomstige generaties een weg die leidt voorbij individualisme en collectivisme. Hier wordt een waarachtig derde alternatief getoond; kennis daarvan kan waarachtige mensen helpen een waarachtige gemeenschap tot stand te brengen.”
 
‘Iedere enkeling is een nieuwe verschijning op aarde en zijn taak is het, zijn aanleg te vervolmaken in deze wereld.  ‘Dit enige en uitzonderlijke is het, dat ieder mens voor alles is opgedragen te ontwikkelen en vorm te geven.’ Maar wat wij met onze levenstaat wensen te verteren, moet wel samenvallen met wat zich in ons voltrekt. Maar daarbij zullen we ook doorleven dat gene waar wij het minst op rekenen. De paden van de mens liggen wel degelijk niet in een utopia, maar in vrije ruimte die beschreven is, waar vergrotingen mogelijk zijn! Dat is kracht op afstand.........daarbij is logica maar een zeer redelijke fantasie! Maar het is waar, hebben onze mooie momenten. De prijs van het plezier is de dingen te weten uit te zoeken! 
Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald. Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking`s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin! Onze werkelijkheid is de zielen geleiding door verleden, heden en toekomst. Omdat de ordening in de kosmos getalsmatig vastligt, heeft de  
s Anubis, de Zielegeleider, op bijzondere wijze te maken met Verleden, Heden en Toekomst:....... Anubis is het Verleden, betrokken op het Verleden + de Werking daarvan + wat daarin tot stand kwam. Ieder mens heeft met deze betrekking te leven, er is geen andere!
Daarom is deze verklaring volledig onjuist: ........
Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is : "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij slechts een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles. 

Wat is b.v. buien radar >>>> Ze is 
"The Radar in the quantum limit" Deze limit bestaat uit het volgen van een aantal natuurlijke radar-transponder's door verleden heden en toekomst heen. “Heeft u kunnen vinden waar de betrekking van het Verleden ophoudt; het Verleden dat doorgaat naar het Heden en de Toekomst? Waar houdt deze betrekking op? Niet op het scherm van de radar of ze moeten het apparaat zelf stop zetten! 
Het elektronische identificatiemiddel wordt een transponder genoemd en is een passief read-only toestel dat geen interne energiebron heeft.
Een regendruppel kan die functie  
"The Radar in the quantum limit" sinds de "Buien-radar" ook hebben.
Daar duikt een bodemloze subject beleving op, "read-only"  ..........Met weer-data kan je niet overdrijven, je hebt ze slechts uit te lezen. Alleen klimaat debielen doen dat anders! Die leggen de overdrijving er dik en dik bovenop, en als deze overdrijving ze niet bevalt, dan komt er nog een grotere dikkere overdrijving!. Wetenschappers hebben een garantie op overdrijving! Dat is de tendentie onder wetenschappers! Zo is het inderdaad niets meer als kosmetische vervalsing, maar wel van het ergste soort!. En een overal gekende truc in deze debielen maatschappij!
Door deze quantum limit naar voren te halen, worden ze aan "een durende zich steeds evaluerende limit" gehecht. De wetenschap staat sinds Richard Feynman zijn QED regelrecht onder curatele, liegen kan niet meer!

Eens werkten de vorser's naar de geheimen van de natuur, nu betreden ze hun laboratoria slechts om te trachten kennis om te zetten in het slijk der aarde. De heilige eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden. Doch het eindige steunt op het oneindige, het begrensde op het onbegrensde, het sterfelijke op het onsterfelijke, en plots stelt iemand haar als een kracht op afstand, de QED. En plots .....blijkt ze steeds aan een zich steeds evaluerende limit te kunnen worden gehecht. De tijden van Plato met zijn Grot en zijn schaduwen zijn definitief voorbij! Satanisten en Heksen, Uw kansen zijn verkeken! De deductieve manifestatie vanuit de één voltrekt zich van A tot Z, van alfa tot omega, ofwel AZOTH. Slechts schriftgeleerden maakten daar een cultus van ......maar nu pas kan het goed gaan gebeuren, vertel het niet verder, maar de inductieve weg van de mens ging altijd al in de omgekeerde richting. Het heterogene is slechts een waan in eigen richting!

Als jij tot je zelf zegt "ik denk" is het nooit wat je denkt, het is wel degelijk de heterogene conditionering, een barbaarse gewoonte. Met niemand er bij die wist van groei en van bloei en verwelken. Het Pythagoraanse Universe laat je deze ruimte beleven, en dat tevens met het laten verdwijnen  van elke conditionering, ofwel alle taal en beeld-gewoonte-vorming. Het is het schoonmaken van het brein, zodra alle conditionering is afgebroken, kan al het nieuwe zich weer gaan vormen.

 "Know how to solve every problem that has been solved."  En het is wel degelijk allereerst een stilte waaruit de wet zich kan voltrekken. En daarna volgt er een bede in liefde en rede, laat het zo zijn, mag het zo zijn; ........"What I cannot create, I do not understand"
De mens moet verlost raken van zijn conditionering, ze is een beperking van ons bewustzijn. De mens is de maat van alle dingen, door een "lezen" onder druk ! Onze conditie maakt alle dingen, en dat is juist onze "zonde val".


Doch ook een gekende truc van Robbert Dijkgraaf en consorte, zo debiel als een loden deur! Het slechtste voorbeeld ooit, .......ons onderwijs is thans nog afgestemd op de versterking van die conditionering en versterkt en zet dus onze "zonde val" voort! Haar insigne...........is zo duidelijk als maar zijn kan. 
Robbert Dijkgraaf, krankzinnige Heks, rot op! Ga in dat gekkenhuis van je lopen liegen! Of onderken het Universe van Pythagoras en Richard Feynman.

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

Maar het werkt ook niet meer.........de nodige relatie tussen lichaam en ziel, ze hebben hem nooit gehad,  het was slechts hun  kosmetica.  Hoe kan er dan ooit een verband in onze opvatting over milieu, wetenschap, technologie, onderwijs, huwelijk en kunst bestaan. En toch doet de s Anibus ieder mens op een niveau in een bepaald sequentie gebied aan, en dat is een stuk genetica! Daarna zijn technologie en techniek pas van elkaar te onderscheiden -wellicht zelfs te scheiden - het zijn processen met ieder een eigen interne waarde. Daar zit je met de intraveneuze omstandigheid dat gekken hun gekheid niet los kunnen laten, en toch is het slechts kosmetica! De brug kan alleen maar gevormd worden door het begrip “toepassing”, techniek is toegepaste technologie, onderwijs is toegepaste wetenschap en design is toegepaste kunst. Dat logica niets direct heeft met de psyche is in zijn geheel bewezen. 
Jullie domkoppen, moeten weten dat logica hooguit een stijlkwestie is, te weten hoe je een complete brug kan weten te slaan, zonder ooit met enige werkelijkheid te maken te hebben. We moeten logisch componeren, met logische figuren zoals versieringskunstenaars. En  meestal immiteert de mens daarbij volwaardig, althans het ding wordt geimmiteerd in zijn volledige interne wiskundige waarden. We moeten inzien dat logica het toppunt van fantasie is, en dat uit een bodemloze subject beleving. "Read-it" want uiteindelijk is elk ding alles! Daarin vinden Richard Feynman en Pythagoras elkaar volkomen.
En zelfs het toppunt van dualisme.....het verdelen van enig paradigma, een voor mij en een voor jou heeft zelfs geen zin. 

Maar hoe vertel je dat aan een volwassen kerel, die zichzelf nog professor noemt ook? 

Er is de keiharde uitwendige leefwereld enerzijds en een "Softe" bodemloze subject beleving anderzijds, en het geheel is de s Anibus. Maar daar zal de krankzinnige wetenschap wel nooit iets van willen begrijpen. Dat begrijpen hebben ze duizenden jaren geleden al definitief aan Pythagoras overgelaten!  
Het is ook véél te moeilijk en te spannend voor deze krankzinnige wetenschappelijke gekken. De tendentie die daar uit voort komt is dramatisch, ...........
Het is zelfs dat gene wat ze gek maakt !!!!!!!!!!

Richard Feynman vertelde het zo ; ........
"Het is een groot avontuur om het universum te aanschouwen, en dan lezer, na te denken hoe het zou zijn zonder de mens, zoals het was in een groot deel van haar lange geschiedenis en is op een grote meerderheid van de plaatsen. Wanneer deze objectieve visie eindelijk is bereikt, en het mysterie en de majesteit van de materie volledig gewaardeerd, om vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoel `s ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid, welke ze zo diep lijkt te zijn en zo indrukwekkend dat de theorie dat het allemaal geregeld is door God voldoende lijkt te zijn voor iemands strijd tussen goed en kwaad"

Richard Feynman

Zo kan het niet verder, de huidige wetenschap moet opnieuw beginnen, ze hebben elkaar genoeg naar de mond gepraat.........er is genoeg gepraat. Read-it, de waarheid heeft maar heel weinig woorden nodig! Hoe verkoop je lucht!
Met de waarheid in-zichzelf leven heeft een permanente doelstelling, Je moet het inzicht in al het bestaande en begrijpen van al het bestaande weer snel tot leven kunnen wekken, ......Maar het heterogene is daarbij ongepast, en ontzettend storend. Deze waarheid komt als in een flits voort uit de goede-geesten-ruimte en ik herken haar als de QED van Richard Feynman.  Alles wat past binnen de term "elektronisch identificatie-middel" zonder interne energie-bron past binnen de QED, dat is juist haar "geheimzinnigheid" Deze transponder-functie houdt niet bij een regendruppel op aarde.........op.
Ze is zo het uiterste vermogen en de inzet tot "De zelf-verwerking", werkelijk en letterlijk en zo staat ze los van alle woorden! Deze verwerking bestaat uit het vermogen tot decoderen van wat komt als een flits, het O ja herleven............het zelf wordt een expressie van de ziel Gods in het individu. De kracht op afstand, de waarheid door dat de kosmos op zijn polariteiten is gestoeld, en het enkele slechts te kennen valt in het vermogen tot weerstand. 
Deze ziel Gods streeft naar de uitdrukking van zijn Goddelijke aard en kosmische eigenschappen door middel van het objectieve bewustzijn, indien zij daarvoor open is gesteld. Bewust van zijn goddelijke aard krijgt de mens pas echt bewustzijn! 
Leo Kouwenhoven, ruim je fratsen maar op, want meer als deze toegepaste QED is er niet te krijgen. Het is wel een mooi apparaat zo'n radar...........Je kan beter alle natuurlijke transponder's Uit de kosmos gaan verzamelen. De afstand is het probleem bij dat verzamelen............en hun verschillende manieren van polarisatie, .....Halton Arp heeft de wereld al iets laten bewonderen! En in kosmos met wisselen polariteiten, 
 daar vallen de instortende concepten van de Big Bang op  geheel verschillende plaatsen. Dat werd weer liegen alsof het gedrukt stond, bij de rest van de krankzinnige wetenschap.  Het bewijs dat er altijd een statische fout in elk resultaat kan  liggen, dat heeft Halton Arp al dik en dik geleverd! Ik ben de wetenschapper nog niet tegen gekomen, die deze fout kon uitsluiten! Of kent U van ieder kosmisch product hoe het precies is gepolariseerd?
Alleen de ruimte die Pythagoras weet te configureren, is absoluut vrij van de antinomieën. 
Daar waar de economieën overheersen daar blijken de wetten steeds te sneuvelen, en daarom .........
. Er zal een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.
De ”Krijgers van de Regenboog” gaan deze boodschappen verspreiden en alle volkeren van de Aarde of ”elohi” onderwijzen. Zij gaan hen leren hoe ze ”De Weg van de Grote Geest” dienen te leven. Zij gaan hen vertellen van hoe de wereld zich heeft afgekeerd van Grote Geest en dat dit de reden is waarom de Aarde ”Ziek” is.

 • In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
 • Alle gevraagde oplossingen van a2 + b2 = c2 - waarvan dan nog willekeurige vergrotingen gemaakt kunnen worden, werden het doel van  Pythagoras, hij loste een bewijs in zijn geheel op, de Antinomieën als spook werden  geëlimineerd.
 •  Het paradoxale resultaat van de hedendaagse verdwijning van de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid'. Ze beheerst deze wereld omdat het haar onbekend is dat door de polariteit de kosmos door antinomieën wordt overheerst. En daar bracht Pythagoras de plaats voor elke mogelijke vergroting in het algemeen. Ze is ons bekend als de kosmos..............Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren, in een oneindige levenssfeer.
 • Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken!
 • De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ...........

  Maar hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen?   
  A-dvaita betekent letterlijk zonder tweeheid, oftewel non-dualiteit.. Doch ze is voor de huidige mens niet bereikbaar, ze praten en dualeren te veel, daar waar de bedachte wet het innerlijk al geen minuut volhoudt. We hebben de nieuwe weg alleen maar te gaan, daar waar de beperking van de stof een amorf effect heeft, en de beperking van de Geest een demorf effect heeft. En dat in de zelfde ruimte die Pythagoras beschreef ......En dan is een eeuwige en oneindige levens-sfeer onmogelijk.
 •  Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van de leugen, maar het is lang niet genoeg:..... “Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; woorden maken het ongewone gewoon. ” Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit. En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen? Het is tijd ons onomwonden  te richten naar het beeld van de waarheid, het wezenlijke nu eens werkelijk te doorgronden. De zintuiglijke kennis is werkelijk begrensd door verschijnselen, ...........doch voor geluk geldt hetzelfde als voor waarheid:..... je hebt het niet altijd, maar het zit plotseling in je. Dus plotseling wordt de taal voor elk mensenkind een geluk, ze krijgt een manier om zich uit te drukken. En zo is er in ieder mens de opkomst van de tijd en de taal, we kunnen onze geschiedenis gaan beschrijven. Alleen de ideologen doen steeds een uiterste best het geheel uiteen te laten vallen. Zo komt men tot de ene ideologische leugen na de ander, tot de leugens vrijwel de gehele geschiedenis omvatten, ook die van jou.
 • Doch,  Ik stel het zo, ....De God die uit zichzelf is ontstaan, ging op, en hij legt zijn werk in gene delen neer. En daarom zal het zo zijn..........
 • Leugenaars volk, nog nooit was wetenschap zo makkelijk, Pythagoras vertelde ons waar de ruimte laag tot vergroving, en Richard Feynman vertelde ons wat bewezen is. Hoe makkelijk is het de wetenschap binnen de waarheid te laten! De dromen van terugkerende grootheid zijn elk moment wakker te roepen! "Het metafysische deel van de openbaring is nog nooit zo eenvoudig geweest" . De dichtste benadering is onze realiteit geworden, dat wat ons werkelijk eigen is, daarmee zijn we werkelijk één. Zo dank zij deze ruimte en wat bewezen is weten wij hoe door middel van het brein het leven wordt gevestigd. Het brein kan echter het leven niet zelfstandig vestigen, zo is het zelfs dat bij de onafhankelijkheid van het brein onmiddellijk de dood- intreed. De vereniging van het brein en de zintuiglijke  organen doen zeer beslist het leven vestigen, ......sinds  de realiteit van Pythagoras en Richard Feynman vertel ik het in de gene delen en niet meer omgekeerd!.
 • Want zonder hen moet ik het zonder de werkelijke identificatie stellen, doch om alles weer bij de begrensde fragmenten te laten heeft geen enkele zin! 
  Ik hou van de andere hogere werkelijkheid.......Vóór Ontwaken spreekt het Leven, maar het ikje is aan het woord. Het laag dus zo U wilt.  Na Ontwaken is het Leven aan het woord. Het hoog dus zo U wilt  Het Leven drukt zich al via stilte uit, de meeste mensen verstaan dit niet. De Ontwaakte is een Geschenk van het Leven aan Zichzelf. "
   Ik stel het zo, ....De god die uit zichzelf is ontstaan, ging op, en hij legt zijn werk in gene delen neer.
 • Ook de vedische geschriften hebben deze bron voor de werkelijke identicatie, zo zijn ze de sleutel tot de eeuwige wet. Hier liggen de mogelijkheden tot de herintegratie van de eeuwige wet in U zelf. Hiermee zijn we één .........het hartstochtelijk streven een te worden. En het hoogste doel heiligt nog steeds geen gebruik van wapens,,nog de inzet van de dualiteit,,,,,,,,Daarvoor (voor het wapengebruik) hebt U al verteld, als onderdeel van een leugen, dat U het allemaal goed doet..........ik doe dat niet meer, het ontwaken, elk ontwaken is een geschenk aan het leven zelf. De QED van Feynman is kracht op afstand, je kan haar dus ook zo bekijken. Raed-it zo U enig idee wilt hebben! Dat betekent; ......aan het leven deelnemen, deelnemen in liefde en rede.
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces! Het brein, ze heeft de scientia instuïtiva nodig, dus moet ze waarlijk in het leven staan 
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Dan is er de gave van het leven aan Zichzelf.
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 
Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! We hebben de vrije ruimte zoals Pythagoras hem wist te formuleren nodig, een ruimte die volkomen vrij is van antinomieën. Daar zijn de vergrovingen mogelijk. Daar is het ontwaken in het leven, dan ook een gave aan zichzelf. Daarnaast  buldert men over de meest 
Spookachtige contacten. Daarom dacht ik ook aan "The Radar in the quantum limit"  Maar maak U niet druk, Meneer Kouwenhoven , dat was de bedoeling niet, ........maar toch, U lijkt mij wat leugenachtig en nodeloos duur! Makkestakje wiltgeraas leerde U dat van die andere dwaas? Je ben wel het eerste slachtoffer van deze Limit, Meneer Leo Kouwenhoven. 
 
 
What did Richard Feynman mean when he said, "What I cannot create, I do not understand"? Feynman answered this question himself.
The quote is taken from his blackboard at the time of his death.   Right underneath, it says, "Know how to solve every problem that has been solved."
When Feynman said "created", he did not literally mean that in order to understand particle physics, he had to go Tony Stark on us and build his own accelerator.  Instead, he meant that, starting with a blank piece of paper and the knowledge already in his mind, he could take any theoretical result and re-derive it.  ("Any" is probably an exaggeration, but he could likely derive whatever he was interested in.)  
Feynman thought that ability was the true marker of understanding something because the only way to be able to work something out yourself is to have a firm understanding of each step of the reasoning involved.  Further, if you try this, even with relatively simple concepts you think you understand well already, you'll find that you frequently come away from the process with a much deeper appreciation for the problem.
Isn't the meaning of the sentence in contradiction with the fact that he was a theoretical physicist? Pythagooras was his master, he looks also to every problem that has been solved! He works with the pythagorean Universe.      Q 
 • Hiermee is alle waanzin van de huidige krankzinnige wetenschap in één klap weggevaagd. Zodra ze zei, deze richting is enkel juist, zette deze wetenschap zich vast in een kluis, die haar nog steeds belet de waarheid te vinden, zowel invidueel als collectief is haar waarde definitief voorbij! Ze is bezig met een oneindig aantal "foute studie's" , en de proportie van de foute studie's neemt alleen maar toe! Sluit de praktijk van de KNAW......het is het gekke heksen volk....... ze is zelfs niet eens 1 enkele minuut te vertrouwen van uit haar "Eigen Universe"  Ze (werkt) liegt slechts van uit de bedachte wet! De KNAW wordt door deze diepe schande overheerst! De egocentrische bende heeft zijn eigen universe, maar is zo debiel als een loden deur........waar ze steeds achter zitten.
 • Ja, ik weet ook hoever onze hersenen zijn geëvalueerd in vergelijking met de  kwantum-computer, mensen kunnen al duizenden jaren veel beter differentiëren in de vorm die wij mensen nodig hebben bij de evolutie van een waarschijnlijkheid's verdeling. Mensen weten namelijk dat er in het Nu maar 1 uitkomst mogelijk is. We hebben dus altijd naar de juiste uitkomst gezocht. Wat is er dan  anders? De huidige leugen machine heeft nog twee aanroepen nodig bij een klassiek algoritme, waar de kwantum-machine maar één aanroep nodig heeft. Althans, kan dat met een leugen-machine eigenlijk wel lukken? Aanroepen? Is de relatie mens en computer eigenlijk wel meer als de relatie mens en dier? Neen, de mens kan niet wijzen op een deductief proces met zijn computer, daar waar Schepper en Schepping altijd Eén en De Zelfde waren, Het apparaat is niet tot leven te wekken!
 • Voor het weer gaat het buien radar aan, ik volgde haar in alle fasen, verleden heden, en toekomst. Pythagoras zij het al: .......Het getal is het wezen der dingen, het getal heeft een goddelijke kracht, QED! Alleen Leugenaar zeggen dat de QED zijn limiten niet heeft! Voor Richard Feynman werd any dat "Any"' ......
 •  "Any" is probably an exaggeration, but he could likely derive whatever he was interested in.)            Sinds Richard Feynman kan het logische en deductieve niet meer aan de mens ontsnappen! Hij stelt het hermetische geheel van de Kosmos direct vast, ..........en de andere aanname van de krankzinnige wetenschap leidt tot het egocentrische Universum van de dwaas! De gek kan zich geen voorstelling maken van het begrip "1". Bestaat het begrip "1"? De Eén is. Het zijn is. De logos is! 
 • Alles wat past binnen de term "elektronisch identificatie-middel" zonder interne energie-bron past binnen de QED, dat is juist haar "geheimzinnigheid" Deze transponder-functie houdt niet bij een regendruppel op aarde.........op. De Fantasten zouden er bijna furieus van worden, het zijn is, maar Richard Feynman wist het begrip ook te vestigen, via de QED kreeg het ook een plaats! Een betere coup op de krankzinnige wetenschap was er niet te plegen! Ze kunnen naar het gekkenhuis met al hun leugens!
 • Of zal dit begrip toch vals zijn.....zoals de krankzinnigen het zeggen te weten, althans ze kunnen niet aantonen dat ze een woning voor dit begrip hebben, men kiest slechts tussen de Nul en de Een. Vandaag gaat de nul naar binnen, maar neen, morgen moest het maar weer de één zijn! Daar om, om dat te kunnen hebben, hebben ze het leugen apparaat gebouwd, de Computer! Kouwenhoven, rot op! De begeerte heeft jou krankzinnige geest opnieuw tot de meest verkeerde beslissingen gebracht! 
 • De QED heeft haar bewijzen en limiten in deze kosmos, waar alles één is, daarom zal ook iedere quantum verandering in de kosmos op het zelfde moment plaatsvinden (inertie), in de zin van Ernst Mach.......tegenwoordig genoemd machiaanse fysica, namelijk: Wel is er een bepaalde tijd nodig voordat door atomaire processen geproduceerde en uitgezonden licht de waarnemer bereikt. Hieruit volgt dat de waargenomen roodverschuiving is gequantiseerd  in bolvormige "schillen" rond elke waarnemer. De krankzinnige wetenschap zal het echter bij haar oerknal fabeltjes houden! We leven echter in een energetisch universum met een hermetische eenheid van een sterkte ongekend. Alleen debielen vertellen dat anders, en alleen Pythagoras en Richard Feynman hielpen ons uit de brand. Richard als ik het je kon vertellen, dan zou ik je vertellen: .....De coup tegen de macht van de krankzinnige debielen is meer als geslaagd!
  • De theorie moet volledig worden gebaseerd op direct waarneembare verschijnselen (in lijn met zijn positivistische inslag)
  • Abstracties zoals absolute ruimte en absolute tijd dienen vermeden te worden: alles is relatief
  • Alle verschijnselen die er op lijken dat ze zijn toe te schrijven aan absolute ruimte en tijd (bijvoorbeeld inertie en middelpuntvliedende kracht) moeten worden gezien als effecten van de grootschalige verdeling van materie in het universum.
 •  We weten zelfs hoe die coup steeds wordt "bedacht", ...... volgens de organische autosomen werking, zo dringt het zelfs bij zowel de man als de vrouw, naar aanleg en karakter. Noem het maar de Cartesius werking, het wijsgerige denken komt niet uit de ervaring, maar van zichzelf. 
  En krachtens dit uitgangspunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld in het verband met de eenheid. Heel stoer gaat hij om met al wat hij ziet, om weer tot grootheid te komen, zoals de indigo volkeren dat noemen.
  Dus 
  Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we elke -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging. De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel. Deze twijfel kunnen we met 22 autosome paren aan. Maar buiten dat zijn er in het mensen verstand de antinomieën, die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet. Wie kan er dus leven zonder de gave van het leven aan zichzelf,.......niemand!  Ja, het is wel wat anders als een computer..........
  Ook de debielen van de krankzinnige wetenschap ondergaan dit lot. Dit lot is zo omdat; .......
  De teleologische natuurleer van de dwazen zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid, helaas ik moet ze teleur stellen, ze zullen daar niet in slagen, de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......Pythagoras zijn aanpak was gelukkig anders, en toch had hij geen analoge causaliteit van alles. Zo eenvoudig kan het niet zijn, .......De kosmos stoelt zelfs volledig op zijn polariteiten! Niet op de waan dat het einddoel bereikbaar is naar idee van en met een leugen-machine! Het verhaal van de krankzinnige wetenschap leest als een misdaadserie, die al meer als 100 jaar geleden afgelopen had moeten zijn. Daar waar geen analoge causale werking is, daar valt ook elk primaair belang weg.
 • Met dit woord wordt namelijk aangegeven dat iets op de eerste plaats komt omdat dit gelet op de omstandigheden van een bepaald geval van belang is. Korter gezegd, het zijn is, de logos is. Ze is de neerslag van het vitaal ‘levend’ zijn,  ‘kenmerkend voor het leven of de levenskracht’  Daar kunnen de leugen machines van de wetenschap totaal niets toedoen. Ze is geen plaats voor de wetenschap waar oorspronkelijke betekenis kan ontstaan. Hier bestaan de oorsprongkelijke vaste verbindingen niet. Bijvoorbeeld de vitale delen, de lichaamsdelen die voor het leven het belangrijkst zijn! Waar men over liegt in de wetenschap heeft werkelijk leven, vitaal leven..........Men bleef er naast staan en keek er zelfs niet eens naar, men verkoos de waan!
 • IK DOE NIET AAN VERMEENDE ADVIEZEN, DAT BLEEK VOORAL DEZE WAAN, .......HET LIJKT MIJ BETER VOLKOMEN OPNIEUW TE BEGINNEN, VOOR DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP.
 • De stelling "ALLES IS GETAL" is eigenlijk van Aristoteles, zo gesteld naar de ideeën van pythagoras. U bent echt niet de enige die opnieuw moet beginnen! En voor Richard Feynman was daar niets bijzonders aan ..........Nu nog voor de rest van alle mensen, als het over wetenschap gaat! Verstand en cognitie tellen dank zij de primaire werking mee aan het vermogen van de mens om adequaat te handelen. En het is de bedoeling dat je dat op deze Aarde met allen , als één doet..........Het enige wat men daarbij nodig heeft om dat in te zien is, dat het oneindige intellect de aard is van God. Anders zou er toch een van de meest ingewikkelde, niet te maken, keuzen zijn, daar de primaire keuze dan niet zou worden gemaakt. Het bestaan van de mens gaat over een lang dun pad door tijd en ruimte. Het Nu is steeds veel smaller dan gedacht. 
 • Wist U het niet; ....  Aristoteles keerde daarom met zijn filosofie weer terug naar de aarde. De gedachten van Pythagoras ze werden "het", en ze worden het opnieuw, als leidraad langs het smalle pad. In de wereld van de QED hebben we zelfs de pad-integralen........
 • Feynman associeert een complex getal met iedere mogelijke evolutie van het systeem. Dit is een functie op een oneindig-dimensionale ruimte, ook als het systeem zelf een eindig aantal deeltjes in drie meetkundige dimensies betreft. De aldus ontstane "golffunctionaal" voorspelt volgens hem de waarschijnlijkheid dat het systeem een bepaalde tijdsevolutie volgt.
  Op een evenredigheidsfactor na is de golffunctie van Feynman,
  waar {\displaystyle L} de Lagrange-functie is, en {\displaystyle x:[0,t]\to \mathbb {R} :s\mapsto x(s)} een mogelijke evolutie van het systeem tussen de tijdstippen {\displaystyle 0} en {\displaystyle t.} (We hebben als toestandsruimte de reële as {\displaystyle \mathbb {R} } gekozen, dit kan natuurlijk ook {\displaystyle \mathbb {R} ^{n}} of een zelfs een algemene gladde. 

Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is! Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. 

Maar hopelijk mag ze wel juist zijn. Ik weet zelfs wanneer dat ze juist is, want er ontploft dan niets meer!

Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is! Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. 

Maar hopelijk mag ze wel juist zijn. Ik weet zelfs wanneer dat ze juist is, want er ontploft dan niets meer!

Verder, wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is! Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. 

 
Richard Feynman
 
Richard Feynman ontving de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1965. Hij hielp ook de ontwikkeling van de eerste atoombom in Los Alamos. Over "De zin van het leven," schreef hij de vraag: "Is wetenschap van enige waarde?" Daar onder schreef hij, "Ik denk dat een vermogen om iets te doen van waarde is." Ik weidt mij daarin door te praten over de toetsen. Alles wat we geleerd hebben over het heelal, alles wat we uitvinden of ontdek hebben daar binnen, is een sleutel tot de poorten van de hemel. Maar dezelfde toets zal ook de poorten openen naar de hel.
De Titan II Missile is zeer geschikt voor het leveren van dodelijke kernkoppen. Maar stuurde ook Gemini astronauten naar de ruimte, ons voorbereiden op een missie naar de Maan. De Wetenschap vertelt ons niet hoe te toetsen. Het vindt hen of voorspelt ze. Hoe wij met de toetsen omgaan is aan ons.

Ook volgens Richard Feynman is de relatie van onze gevoelens op externe prikkels. Ruimte, tijd, kleur, geluid, enz. dus wat ooit het domein van de fysica was, dat is het domein van een falsificatie theorie van  popper geworden!
Doch het is een valsheid, w
e kunnen niet zomaar alleen aan de spullen van de fysieke buitenwereld komen, want we kunnen die elementen van onze innerlijke ervaring onmogelijk zonder een innerlijke toetsing bereiken. Geen enkele theorie kan een theorie waarmaken, valideren en populariseren!
De misdaad van de wetenschap is heel gewoon bekend........
Zo, is heel gewoon de huidige wetenschappelijke werkelijkheid, ....  Nardocus Filosofus