Het laatste Heil, Zo U het mag beseffen.
                                                                                               
Door middel van een interactie,
(= wisselwerking tussen mensen) beïnvloeden mensen elkaar doordat zij elkaar duidelijk maken wat zij van elkaar verlangen: .... zulke interactie is mogelijk dankzij de overheersende communicatie zoals we hem nu in zijn huidige niveau hebben leren kennen. Dus nu is de vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment.

Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek als ze ook begrepen wordt! Maar met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen! De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus het zijn de dingen die alles aan de eenheid houden, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen! Het is een grote sprong vooruit haar steeds te gebruiken. OMDAT DE TIJD SLECHTS INDIRECT EEN ROL SPEELT
je moet het homogene  van de TIJD IN DE Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensies stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces inbrengen. MAAR DE LEUGENAARS- WETENSCHAP HEEFT HET NIET ZOMAAR EVEN TE DOEN...................DAT IS EEN VALSELIJKE MANIER OM EEN DIGITALE BEWERKING TE DOEN SLAGEN. TOCH DOEN ZE HET HELAAS ALTIJD ZO.........IN DE MACHTELOZE NATIE......EN DAT, DEZE LEUGENBEWERKING NOEMEN ZE NOG TECHNOCRATIE OOK .............de technocratie gebruikt de digitale matrix om tot 'het digitale beeld' te komen. En meestal moet je voor de produktie van het 'beeld' betalen............maar wat beeld verder voor waarde heeft, dat blijft de vraag, de techreuzen weten te rekenen...........maar HOE IS ER EEN GRENS TE TREKKEN MET DE WETENSCHAP , EN DE POLITIEK EN DE GERECHTELIJKE MACHT SAMEN, HEBBEN ZE DAAR WERKELIJK EEN DATA VERWERKING OP, IS DE COMPUTER ZO WIJS, ..... ACH NEE TOCH, OF HOUDT U TOEVALLIG VAN LEUGENS............ om het alles te doen slagen. LET WEL, ZO IS ER GEEN enkel LAATSTE HEIL BINNEN TE HALEN. 
 
En ik heb zo het idee dat het niveau nu echt dramatisch slecht is. Men vindt nog steeds dat men iedereen van uit een bepaalde "positie" iets kan mee delen, en dat alles daarom geoorloofd is. Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.
Deze communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.

 
Maar Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter, het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven
En dat blijven ze, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, ze heeft namelijk moeite de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........
het moet U duidelijk zijn! Het is veel beter toch dat hogere zelf in zijn bewustzijn aan te roepen.
Zouden ze anders nog in staat zijn tot enig besturen en regeren?
Worden de mogelijkheden anders uiteindelijk niet te beperkt?
En zijn de doelstellingen al niet te beperkt, ......als men alleen maar weet te werken met het slijk der Aarde?
Wat is dat toch, dat werken met hebzucht en bezit?
Zet dit niet te veel tot krankzinnige en politieke aktie aan?
Is het mechanisme met de waangestalte uiteindelijk niet totaal mislukt?


En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
Maar dat dit niet anders als mis loopt, wordt steeds duidelijker! 
En dat dit een algemeen gegeven is, is ook duidelijk!
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen.
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......
De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren.
Deze scheidslijn is belangrijk, willen we zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen.
 Dit als U beseft dat de mystiek veel ruimer is, voor b.v. Richard Feynman,
Robbert Oppenheimer , Pythagoras, en Euclides,
en dat dergelijke verschijnselen voor de echte wetenschap niet bijkomstig zijn.
De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
Zo dus; .......door eerst een kenmodel uit te werken,
en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
En dat is regelrechte manipulatie...........
Van daar, dat de
 mens als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
Doch weinig van de excessen in het "emancipatie-proces" wat steeds voorgesteld wordt, ontsnapt aan hun fantasie, maar wordt zo een grenzeloos vervelend idee voor iedereen!

Om het U nog anders te vertellen,
de ethisch-socialistische gek is totaal gek,
omdat hij de mens het voordeel van zijn vrijheid heeft ontnomen,
dit ten voordelen van "De eigen logos".
Doch "De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
Haar iets ontzeggen betekent de logos en het corpus ontkoppelen, ..........
U bent de rode draad dan totaal kwijt, ........
Want ook blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware.
Doch slecht, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid. Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven, een leugen die de maatschappij miljarden kost!
Om dat te weten moet je kosmisch medewerker zijn,
anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.
Het corrumperen, is voor het brein een fataal proces............
Wie de logos zoekt in een bepaalde vorm,.......krijgt deze vorm........
maar mist de logos die in die vorm verborgen is...........
 In het Corpus Hippocraticum wordt nog steeds niets expliciet ...... door cognities te ontkoppelen van bepaalde emoties. De opmerkzaamheid van Jung is dus zeer terecht..........
En juist hier hebben we dus de introspectie en verantwoording nodig.
En slechts dwazen leggen overal een schil omheen, dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.

Ja, over deze manipulatie zal U de wetenschap of de politiek niet horen vertellen!
Peper dure oplichting, zo noem ik dergelijke werkwijze!
Wat uiteraard echte misdaden zijn!
Zoals in alle staatsrationaliteit word er niets bewezen! NOOIT
Zij, het staatsrationalisme is de werkelijke ramp van de huidige mens.
Het is werkelijk zaak om aan deze ziekte te ontkomen, ..........direct.......
...Een enorm aantal mensen heeft zichzelf bedrogen, en is boos als je het ze verteld.
Staande deze werkelijkheid, zullen we onherroepelijk naar Jung moeten gaan luisteren.
Een andere weg is er zeker niet meer,
en de juiste actie in De Formatio Reticularis is daarbij nodig!
De ene mens kan geen proef konijn van de andere mens zijn!

De Rode draad, van vrede, rede, en liefde, die door alles loopt, is ons bekend!
In de filosofie van "Het Zijn" kan er zowel een realisatie vanuit de makrokosmos zijn, maar ook realisatie vanuit de ziel, volgens deze realisatie's van Heraclitus en Parmenides, kan er zelfs niets absoluuts bestaan. Voor alle wezens is de natuur vast omlijnd en door voorgeschreven wetten beperkt.
Toch is er de eigen verkiezing waaraan U bent overgeleverd, bijgevolg mag U de eigen wet stellen, die vrijheid is U gegeven! U heeft zelf de keuze ofwel hemels ofwel Aards te zijn.
Niemand, maar dan ook niemand heeft het recht ons die keuze op te dringen.


Maar U kent mijn mening, veel mensen begrijpen het maar niet, waarom kunnen we niet alle kennis, maar ook de dromen en idealen, met elkaar delen. De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan.
De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen.
De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft! Ze blijft ons laatste Heil.
Slechts op het eerste gezicht lijkt communicatie niets anders dan dat A een 'boodschap' zendt naar B door middel van woorden en/of gebaren opdat B iets zal doen. Communicatie wordt daarom wel gedefinieerd als 'interactie door middel van boodschappen', dus als inhoudelijke interactie, maar dat is zeker niet waar, want dan houden we zeker geen rekening met de onbewuste onderdelen, de twee vormen van onbewust handelen, namelijk op grond van emotie en op grond van gewoonte die tot sleur geworden is. Er valt dus zonder meer nog heel wat bewust te worden en dus ook te leren, wanneer men met iemand communiceert.

Daarom ook moeten we zonder meer ieder communicatieproces indelen in een aantal stappen; ....
* Iemand heeft een bepaald idee, een gedachte, die hij aan een ander mens wil overdragen.
* Hij vertaalt (codeert) het idee of de gedachte in taalsymbolen. Voorbeeld; "Het is koud, we gaan naar binnen." De zender gebruikt gelukkig Nederlandse taalsymbolen, want anders zou hij voor ons onbegrijpelijke klanken uitslaan.
* De ontvanger vangt de symbolen (klanken, geluiden) op door middel van zijn zintuigen. Als hij doof of zeer slecht horend is, wordt communicatie op deze manier moeilijk voor hem.
* De symbolen (de klanken) worden door de ontvanger nu vertaald. Men spreekt van; .... decoderen. Hij vormt zich weer een idee, dat vaak (niet altijd!) overeenkomt met het oorspronkelijke idee van de zender.
* Pas als de symbolen vertaald kunnen worden, is er sprake van informatie. De ontvanger heeft symbolen vertaald in informatie.
Als de ontvanger de (taal) symbolen niet kan decoderen, verwerft hij nooit informatie. Pas als er gebaren kunnen worden gemaakt die de ontvanger wel kan vertalen is er dan weer spraken van enige maar moeilijke communicatie.
Zo is de mens met zijn taal verbonden, maar er wordt ook heel duidelijk dat door de taal de mens in geestelijke zin evalueert. Heel subtiel wordt hem iets op zijn bord gesmeten, namelijk dat hij veel te materialistisch is! We zijn niet gevoelloos en daar wordt vrijwel automatisch, van uit de ziel, rekenschap aan gegeven. En de ontkenning van die zielen factor maakt de mens dramatisch ziek.
* Het is zelfs zo dat door de over-communicatie de mens versnelt evalueert! En dat vooral de vrouw in deze maatschappij vooral het slachtoffer van deze zielen factor is. De man heeft er vooral voor gekozen een verlegen factor in de rede en de liefde te zijn, en vooral een doener te zijn. En daar is veel minder mis mee!
* De hele over-communicatie doet ons er versnelt achter komen (bewust worden) dat we nog steeds pure materialisten zijn! Ze zal de mens er toe dwingen te veranderen ten opzichten van de door ons beheerste totaliteit.
*Daar de gehele attitude van de mens volkomen afhankelijk is van psychische verschijnselen en ervaringen van liefde, immers hun zin ontlenen ze zelfs aan het wezen van de liefde.
* De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen, wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude, is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde. Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste. En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis, en dat is een gebrek. Een gebrek van een tekort gelegen waarneming of in het waar-genomen object.

* U zal het zondermeer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.

Hatelijkheid en al wat nog erger is, is niet te begrijpen. In de kennis van persoon tot persoon ligt dus de grondslag van alle werkelijk menselijke relaties. Daarom ook is ook maar één drama in de menselijke communicatie, dat heet N.P.A. , Narcisme, Perfectionisme, en Arrogantie. Want niets uit een dergelijke attitude houding komt bij de ander aan!
*Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!
*Voor het communiceren van uit een "bepaalde positie" is op een vredige wereld geen plaats, politici en arrogante wetenschappers kunnen net zo goed hun biezen pakken! Uit waardering en respect voor de ander als naaste maak ik een juist gebruik van communicatie, en dat ligt bij deze heren volkomen anders!

* Het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. Die leidt zondermeer naar eindigheid en dood! Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
*Aldus is de zelfgenezing onmogelijk tenzij het de wil van de ziel is! Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! 
Dat de mensen die deze maatschappij zo materialistisch hebben gemaakt, U op geen enkele manier tot steun kunnen zijn, zal U hopelijk duidelijk zijn. Zij, de materialisten, hebben wat over het hoofd gezien, de mensen die door omstandigheden op elkaar zijn aangewezen, proberen door middel van communicatie tot een gemeenschappelijke "definitie van de situatie" te komen, tot een collectieve zingeving, die de grondslag vormt voor verdere interactie en communicatie. En er is dan ook geen andere keuze in die zingeving dan oprecht te zijn, anders zou de zin ervan alsnog ontbreken. Zou het echt nog zin hebben om in dit materialisme met zijn dualisme en zijn N.P.A. terug te keren? Zou U echt nog willen terug keren naar deze heilloze weg? En dat terwijl intermenselijke relaties al zeer complex zijn. Omdat er veel factoren tegelijkertijd werkzaam zijn. Met de kosmos meewerken is veel eenvoudiger, dan is er steeds weer de vreugde van de innerlijke bevestiging, daar binnen zeggen ze dan; .....U voldoet aan de innerlijke wet.


 


 Zo blijkt het steeds weer, mensen hebben hun medemensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot mens. De mens is een sociaal wezen; .... hij wordt mens door interacties met andere mensen. Wat heeft een mens nu aan intermenselijke relaties, wat haalt hij eruit?
* Deze relaties zijn vooral in de jeugd belangrijk, omdat het kind daardoor allerlei zaken leert; .... taal, normen, waarden. Zonder een voorbeeld (= de ander) is leren moeilijk of onmogelijk. De ander moet ook zekerheid bieden, angst bij falen voorkomen, en zo verder, Otto Selz baseerde zijn leer psychologie er op. Men heeft intermenselijke relaties nodig om het eigen ik te kunnen plaatsen in deze wereld. Men beoordeelt zichzelf in vergelijking met anderen. De menselijke attitude doet er zeker toe, en die moet je weten te ontwikkelen en op een plaats die daar geschikt voor is. 
* Intermenselijke relaties bieden de mogelijkheid tot het aftasten, toetsen van meningen en gevoelens.
* Deze relaties bieden vriendschap, troost en de nodige hulp instanties bij angst, pijn en onzekerheid. Voor kinderen onderling is dat bijna een instantané dus directe zekerheid. Ten minste als ze goed opgevoed zijn, .......uit een goed nest komen, begrijpt U wel.
* En dit schema geeft aan hoe het werkt; ....Alleen zo is er de kans dat we allerlei oneffenheden leren verwerken, dit deductieve denken en het niet denken is zelf een polariteit............ze is een kiezen voor het laatste heil.....


 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 


De intermenselijke relaties zijn niet altijd en in alle opzichten even prettig. Er zijn ook nadelen en minder aangename aspecten; ....en daardoor ontwikkelt zich een zekere mate van twijfel!
* Mensen kunnen elkaar controleren, zij kunnen nagaan of het gedrag van de ander wel past.
* Mensen kunnen door intermenselijke relaties veel leed hebben; .... hopeloze liefde, verbroken verhoudingen en huwelijken, afwezige vrienden en familieleden.
* Door relaties met anderen kan men overmatig afhankelijk worden, dat brengt de moederskinderen, en de neurotici vooral door het ontwikkelen van N.P.A., en dat maakt de bescheiden doener nogal eenzaam.
Toch is er alle tijd voor het kind en de mens die tot eenheid van deze kosmos is gekomen in deze maatschappij. Want als je eenmaal zover bent dan is er een eigen weg.
* Men kan zich soms belemmerd voelen: .... men heeft vele verplichtingen ten opzichte van anderen, waarmee men relaties heeft. Ja, zelfs bij oppervlakkige ontmoetingen blijkt hoezeer mensen rekening met elkaar houden en hun gedrag op anderen afstemmen.
* Toch zij die weten dat ze de eeuwigheid voor zich hebben, zij weten ook dat die eeuwigheid in hen werkt.

Wat dit schema laat zien heeft nogal consequentie voor de wetenschap, want de posities die de wetenschapsbeoefenaars onvermijdelijk innemen ten aanzien van de vragen die op de meest vitale manier menselijk gedrag raken, openbaren op de eerste plaats hun persoonlijke betrokkenheid daarin.
Dualiteit heeft slechts gevolgen voor de grote van de twijfel. De vragen en fantasieën en theorieën die ontstaan, kunnen dus niet vallen onder hun autoriteit als geleerde, op dit gebied bestaat en beslaat de autoriteit van de wetenschapper zeker niet. Er is geen steun van de dwaze wetenschapper uit deze dualistische maatschappij te verwachten! Hoeveel titels, prijzen en diploma 's hij ook maar heeft, hij heeft niets van en over het Heil 's niveau geleerd!
Uiteindelijk zal hem in de komende periode dus duidelijk worden gemaakt dat hij heel veel heeft te leren, en zo hij dat niet doet kan hij veel beter vertrekken, als het Heil 's niveau hem niet interesseert.

Als het heil van de mens voor hem geen doel op zich is, dan is de wetenschap puur slecht bezig. Men werkt dan met een puur verwrongen "Heden" .
En Ja, en dan zitten we met de computer, Iedere computer zou toegerust moeten worden met schelle fluitjes, alarmbellen, onregelmatig repeterende sirenes die afgaan wanneer men voorspelbare teksten produceert. Beeldschermen zouden moeten opflikkeren en waarschuwingstekens moeten uitzenden, toetsenborden zouden opzettelijk verkeerde letters moeten typen.
Gelukkig moet een calculerend onderdeel wel zijn eigen oprechtheid produceren. De waarheid is in yoga termen een wiskundige optelling kunnen maken. Verder is de computer als integer apparaat nooit gekomen, dat kon zelfs niet eens! Nog steeds ligt die bij de persoon die programmeert, en als de uitgever dan alleen maar denkt aan de centen?
 En zoals algemeen bekend veroorzaakt de verzadiging van de markt door een product, een daling van de omzet van dit product, en een gebrek aan algemeen vertrouwen. Om deze economische wet het hoofd te bieden zouden permanent nieuwe inzichten moeten worden ontwikkeld waaraan men weer plezier beleefd. Hier hebben we het dus weer over het spel, niet over enige werkelijkheid, maar ook het spel moet oprecht worden uitgespeeld! Anders gaan de deelnemers echt grommen!

Het denken in "Dit Heden" is dus al het los komen te staan van het domein van de directe ervaring en zo zal het alleen maar geënsceneerde voorstellingen produceren. Wel leuk, maar de betrouwbaarheid van de computer mag U op allerlei terreinen in twijfel trekken.
En met de wetenschap op de computer is het precies het zelfde als bij de seks industrie, de modellen zijn fictief aanwezig, de werkelijke modellen worden niet getoond! Lachen, gieren, brullen, niet waar! 
En ze weten alles over U, althans wat U wild horen en gebruiken, "Astronada" heeft U nooit van dat Spyware programma gehoord? Waar ze op inspelen moet U toch wel bekend zijn, nooit meer als Uw centen!
 En gaven ze U toch maar weer een miljoentje terug, maar dat doen ze niet!  En zo blijven de bazen van de globale economie alleen onkwetsbaar en rijk.

En U wist het nog; ....Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen.
Maar het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens! 
Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd, hier in deze kosmos! .........

 
.En daarmee wordt de herintegratie niet de prijs van al het mogelijke positieve handelen! 
Maar we zitten in de situatie dat alle zielenherders en hun kudden proberen elkaar de loef af te steken, als het gaat om voor zichzelf geen schatten te verzamelen op aarde.

Voor wie begrijpt dat uiteindelijk deze diepe lucratieve dissociatie het grote probleem van de mens is, en dat doet mij beslissen dat dit onderwerp nooit anders als een vrij onderwerp blijft. Ik zal hier nooit één letter schrijven om het brood, nog om meer dan dat!
Het is een volkomen zandweg waarlangs het Manna uit de Hemelen staat.

En wil je haar tegenkomen moet je eerst de hemelpoort gepasseerd zijn, maar die stond altijd al open.
De dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,

 Er is experiment mislukt.   
Hun grondregel is en blijft de gewraakte theorie. Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen.
Er is een gewraakte theorie " m = m (t) ", zodra hij gesteld was, werd elke geënsceneerde bende mogelijk, ieder kon volgens de wetenschap daarna belogen worden, ......de m werd niet de gecontroleerde werkelijkheid , zoals het kon vanuit de QED!
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!
Wie uit deze bende wil nog enig heil verwachten?
 
Voor waar, zelfs als we spreken we over communicatie en relatie op het kennisniveau binnen de empirisch georiënteerde psychologie, dan is een van de logische gevolgen daaruit dat we uiteindelijk eenzaam zijn en blijven. We ervaren de "eigen eindigheid en beperktheid" onmiddellijk  (instantaan) aan den lijve.
 Maar hun gedachtegang ziet er als volgt uit; .... In de intermenselijke relaties ervaart de mens de betrekkelijkheid van deze relaties, met name de beperktheid van zijn vermogen andere mensen werkelijk lief te hebben en door andere bemind te worden.
En dan volgt het roemruchte pilletje (drug) om de gevolgen enigszins te verzachten. Maar de hele wereld is er onderhand al van vergeven, vergiftigd zoals je het noemt! Dat is dus totaal geen oplossing meer. Vroeger (in de middeleeuwen) gooide het oordelende volk iedereen op de brandstapel, nu geeft het oordelende volk iedereen maar een pilletje. 
Behalve in het onderwijs, daar heeft men behalve de cijfers een waslijst van excessen die de leerling "mogelijk" wat doen. Otto Selz als aangever van een excellente leerpsychologie is men uiteraard totaal vergeten.  Zijn leerling Karl Popper, die de theorie met een theorie tracht te populariseren en te valideren is daarentegen hun man. Je moet wat hebben om elkaar de loef af te steken, niet waar ........maar met wetenschap heeft het totaal niets te maken! Ze lichten de zaak heel vals op met de utopie van de theorie ............maar enig nuttige en zinnig heil is er niet van te verwachten.

De bejubeling van de wetenschap en politiek komt er heel gewoon niet omdat we in een ander tijdperk terecht zijn gekomen, waarin vele kleuren van mensen zich zullen aanmelden, om zich te verenigen. De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. De kleur van het chakra zal terstond verbleken tot de kleur die we werkelijk nodig hebben!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.


De werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. 
 1. Herinnering is uitsluitend het resultaat van die activiteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken, en komen geensinds voort uit een wetenschappelijke, noch politieke waan!
 2. De bijzondere neiging van het brein die vergezeld wordt door de actieve wens het zelf te kunnen,  die leidt tot de vereniging met de Eén, en in het Oosten noemen ze dat yoga..........
 3. Daar bij kan je de gedachte ontwikkelen; ..... "zie hoe volmaakt ik ben en dan zal die bewuste volmaaktheid je gelukzaligheid zijn." En dat is wel degelijk de gelukzaligheid waar geen wetenschapper noch politicus zich op kan beroepen!
 4. Het is het laatste Heil, waarvan je jezelf bewust geworden bent.
 5. Dus de mens kan wel degelijk naar een zo groot mogelijke eenheid streven, daar de functie van de transformatie in de kosmos bestaat, deze is uiteraard oneindig daar het een functie van de kosmos is. Proberen tot een steeds grotere gelukzaligheid te komen, dat is te doen .........ze noemen het yoga.
Deze functie is enigszins zichtbaar te maken door het tonen van het lemniscaat. 
Maar de werkelijke zichtbaarheid moeten we missen, ........Slecht de yoga onderkent de transitie van de ene werkelijkheid naar de andere. Ze mag van mij ook "Het licht-werk" genoemd worden. Dit stukje tekst is in oorsprong van twee trouwe lichtwerkers ............ze zijn de Wereld net zo trouw als ik.
In welke vorm die overgang gaat plaatsvinden, ligt nog niet vast. De toekomst is altijd onbepaald, het enige dat écht gegeven is, is dít moment: het nu. En dat is niet het verwrongen "heden" van de wetenschap, en ook niet van de politiek.
Vanuit het nu zijn er talloze mogelijke wegen, eindeloos veel mogelijke toekomsten. Op basis van het verleden kunnen we zeggen dat de ene waarschijnlijker is dan de ander, maar de keuze is aan jou. Het is jouw keuze of jij je verleden bepalend laat zijn voor jouw toekomst.
Voorspellingen zijn altijd gebaseerd op waarschijnlijkheden. Waarschijnlijkheden worden berekend op basis van het verleden. Maar het is echt essentieel voor de mens dat hij kan breken met zijn verleden.
Een mens kan veranderen. Hij kan zichzelf herscheppen. Dit is een goddelijke eigenschap: het vermogen om te scheppen uit het niets. Vergeet nooit dat dit goddelijke vermogen hoort tot de essentie van wie je bent. Als wij dus spreken van een overgangstijd, vergeet dan alsjeblieft niet dat jij meester bent over jouw werkelijkheid, altijd.
Er is niet zoiets als een noodlot, of een voorbestemd plan, of een kosmische macht die jou meesleurt in haar getij. Zo werkt het niet. Elke ziel zal deze overgang beleven op een wijze die past bij zijn of haar individuele ontwikkelingsweg. Er zijn vele werkelijkheden. De werkelijkheid die jij kiest zal beantwoorden aan jouw innerlijke verlangens. De Ziel, elke Ziel van de mens, ze wordt gewend naar het licht van de geestelijke waarheid.

Alleen in de valse wiskunde wordt oneindig soms beschouwd als een soort getal, maar dan een getal dat groter is dan elk reëel getal. Daarnaast bestaan er daar ook verschillende soorten van oneindigheid, die worden aangegeven door verschillende zogenaamde kardinale getallen, die de mate van oneindigheid aangeven. Deze kardinaal getallen worden aangegeven met de letter alef (\aleph), gevolgd door een geheel getal.
Een verzameling is oneindig als zij gelijk machtig is met een echte deelverzameling, wat inhoudt dat er een een-op-een relatie is tussen die deelverzameling en de verzameling zelf.
Dit is echter een Falsificatie van de ontaarde wiskundige daar alleen de functie zelf in deze kosmos oneindig is.

Deze Kosmos wordt gedragen door zijn oneindige functionaliteit, verder kan een mens er niets over zeggen.
In de loop van eeuwen ( Descartes tot heden) hebben heel veel van die ontaarde wiskundigen gehad, ik noem ze maar oneindig dwaas
Het beeld hier onder geeft dus geen enkele bestaande werkelijkheid weer,
Als functie is de transformatie een streven naar eenheid.
De algemene regel die daarvoor geld is deze; .....
dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel.
Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen.
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.
Het lemniscaat is een symbool. Het staat voor:... oneindig, eeuwige beweging, zonder begin en zonder einde, inter-afhankelijkheid, alles is samengesteld.
Ook de Lorenz contractor is dus in feite een lemniscaat.
En de dubbele Helix van de genetici is ook niets anders als een lemniscaat.
Er valt niets anders te verwachten in deze kosmos, 
De transformatie functie is de enige werkelijke aanwijzing die oneindig is.
Richard Feynman had er zelfs een axioma voor,

• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.

Let wel, ik kan het U heel gewoon vertellen, het kritiekloos beleiden van de theorie is ontaard in een theoretische grendel op de toegangspoort tot alle andere pluriforme positieve en realistische levensbeschouwingen. Heil valt er totaal niet, in geen enkel opzicht, van de theorie te verwachten. Er is in nauwelijks125 Jaar heel gewoon gebeurd waar Ernst Mach bang voor was, wat een drama!
Er is maar één zichtbare uitweg, ook dat begreep Mach.
Dit ondanks "De QED met CONTROLE" van de punt-massa m, het zeer wezenlijke verzet van Richard Feynman.

En ik voel mij eigenlijk de enige man die dit drama zou kunnen opknappen, als kind van de Amer en de Nijl.
Want in de menselijke ervaring neemt de liefdesrelatie een aparte plaats in. Naar mate de liefdesrelatie tussen mensen als zuiverder, stabieler en sterker beleefd wordt, ervaart de mens ook des te meer een wezenlijk tekort, een onvermogen zich geheel aan de liefdespartner te geven en van hem of haar te ontvangen. Hoe inniger de eenheid, hoe sterker het besef nooit geheel één te kunnen zijn. De eindigheid en beperktheid blijven scheiden. En dat is zo ongeveer de volledige oorzaak van al het liefdes-leed.
 
Het gaat hier dus niet om allerlei bijkomstige tekortkomingen die er natuurlijk ook zijn; ....het gaat om de ervaring van de beperkte wijze waarop mensen, omdat zij mensen zijn, zichzelf zijn en zich daardoor ook maar op beperkte wijze aan anderen kunnen geven. Dit uit zich uiteraard het sterkste bij het sterven van een van de partners, maar wat zich daarin uit, is eigenlijk slechts een symptoom van iets dat altijd al aanwezig was en nog steeds aanwezig is. Daarom zullen mensen die intens lief hebben en bemind worden, ook het sterkst in de eindigheid en beperktheid van de liefdesrelatie, de eigen eindigheid en beperktheid ervaren. Het is déze ervaring bij intermenselijke relaties dat mensen sterk hun eindigheid en beperktheid ervaren.
Door deze eindigheidservaring is de mens zich bewust van zijn fundamentele eenzaamheid.

"Maar zie het echt in", dat dit de bedoeling heeft om bij de transformatie te veranderen in vorm en inhoud, in liefde en rede. Zo kan "Het Laatste Heil" van uit de kosmos iets zeer bijzonders zijn!
En zonder deze transformatie komen wij als partners nooit dichter bij elkaar. En deze kans is er voor allen, voor iedereen!
 

Er is een beperktheid zowel onze eigen natuur te leren kennen, zowel als de natuur om ons heen. Het is opmerkelijk dat de veel vrijere en zintuiglijke en oorspronkelijke culturen plaats moeten maken voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom, in dezelfde tijd neemt daar het aantal werkwoorden af tot ongeveer de helft van alle woorden van een taal, tot nu, in het huidige taal vormen de werkwoorden minder dan 10% van alle woorden. En 90% van de taal wordt ingenomen door de onzin van het idee en de naam die daar aan verbonden is en de niet ter zake doende triviale gegevens, maar wat doen in onze maatschappij om daarna pas het verhaal te schrijven, dat is er gewoon niet bij! Ze weten niet eens meer hoe zoiets moet! Er wordt geen enkele normale geschiedenis meer verteld, wat een drama! Taal heeft in de huidige maatschappij de functie om bijna alles ongewoon te maken, de taal laat de diepte van al de geënsceneerde wartaal zien.
Nietzsche heeft volkomen gelijk!

Meneer of mevrouw, Jongen of meisje, U mankeert iets, "want uit liefde" voor U mede mens gooit U er zoveel erbarmelijke, lege, en zoveel ongevoelige taal uit, dat er kan worden gezegd dat buiten uw erbarmelijke taal, er ook iets aan uw liefde mankeert! Ze is vooral niet meer echt en kort gezegd, ook in de taal drukt ze zich totaal niet meer uit, en alleen die genen die een werkelijke en broodnodige communicatie nodig hebben, slaken al zucht van verlichting als ze net iets meer tegenkomen als deze normale banaliteit. De liefde is in deze taal een valsheid geworden, en niet die dialoog tussen de vrije geliefde partners die zo essentieel is dat het de existentiële beginselen overstijgt.
Let wel, het intellect is dan ook niet anders als het afscheidende principe in de mens, dat het ‘ik’ onderscheidt van het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf, en al het andere beziet als buiten zichzelf en oneigen. Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe, - (wat het drama van N.P.A. veroorzaakt in de mens, je zou zo dom wezen!) -  Vanuit het gebied van het intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich erin mengt...– Annie Besant

Ieder intellect draagt de bron van alle valsheid al in zich, men wordt aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consekwenties van het tegenovergestelde. Het "intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt! De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is, maar het is bepaald geen vreugde dans meer!

G
een enkel intellectueel onderzoek kan wat opleveren. De comparatieve filosofie zal nooit wat opleveren! De hele wijsbegeerte is beperkt, ....ze geeft geen oplossing, je ziet alleen de uitgebreidheid die de schepping heet. Al het narcisme, perfectionisme, en zijn arrogantie is vergeefs, ....het is een uitstalling van onwijsheid en domheid. Vooral op de ogenblikken dat het om de wezenlijke communicatie gaat. Er is nauwelijks een antwoord op te vinden als je niet van elkaar houd!

 Want geliefden wagen wel degelijk en poging daar wat aan te doen! En ook die genen die weten dat de oneindig voor hen ligt, die weten ook dat die oneindigheid in hem zijn werk doet. Ik weet het, hij rust niet voordat hij alles in allen is. En alweer is dat een oneindige mentale functie waar het hier om gaat! Het is het vertrouwensvol volgen van de genade, U mag ervaren dat onze schepper altijd in U werkzaam is! En uiteraard is dat een zielenervaring, de ziel van de mens is en blijft de plaats waar de fysieke werkelijkheid en de oneindigheid elkaar ontmoeten.
De genade is bijna geheel vergeten in de praktische beleving van de mensen in onze dagen. Dat de mens geheel gedragen wordt door Gods gratis geschonken genade, is een struikelblok voor velen. Men begrijpt niet dat de genade de geestelijke vrijheid van de mens niet teniet doet, maar ze juist fundeert. En onze afhankelijkheid– in een vrijwillige overgave – beamen aan een openbarende God, die met de mens een relatie aangaat, dat is precies geloven. Geloven is contact hebben met de Andere. God woont in de ziel van de gelovige mens; .... dit neemt echter niet weg dat mens ook tegenover hem blijft staan, als zijn Schepper, Heer en Verlosser.
We staan met alles wat we hebben voor hem. Maar het is niet nodig ook maar ergens bang voor te zijn!
Dit is het verhaal zoals de oneindigheid in mij werkt, en zo zit het met onze communicatie en het mogelijke Heil daar van. En de Egyptenaren wisten dat sinds 4536 jaar geleden al hoe "De God Osiris, de God van leven en dood" werkt.  In 2522 v Chr. werd ik de eerste woestijnvader, tegelijk met een hernieuwd ontstaan van de Sahara, en in tegenstelling tot het heden werd er toen veel beter gecommuniceerd, een leider is alleen maar leider als hij de luisteraars in de wortel van hun wezen weet te treffen door hen een nieuwe blik op zichzelf te gunnen. Precaire situaties kunnen dus nooit door politici worden opgelost, nog door een ander intellectueel wezen. Dit is ook het verhaal van het grote mysterie, zoals het mij is overkomen. Maar ik kan mij met al het fantastische oordelende volk meten, welke titel ze ook hebben, welke prijzen ze ook maar hebben gekregen, wat ze ook maar geleerd hebben, welke diploma 's ze hebben.

Let wel, het intellect is niet anders als het afscheidende principe in de mens, dat het ‘ik’ onderscheidt van het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf, en al het andere beziet als buiten zichzelf en on-eigen. Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe, - (wat het drama van N.P.A. veroorzaakt in de mens, je zou zo dom wezen!) -  Vanuit het gebied van het intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich erin mengt...– Annie Besant

Er is geen maatschappij met echte wezens die zonder het wezenlijke kan; ....dat maakt dat elk axioma juist gedefinieerd moet zijn, anders hebben we het niet over iets wezenlijk's! Dan is er geen enkele Heil 's werking te verwachten!
Als we kijken naar het axioma van Richard Feynman, dan mogen we niets van de intellectuele dwazen verwachten. Wat de mens tot de transformatie aanzet heeft Annie ook prima omschreven. Want
 men wordt aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consequenties van het tegenovergestelde. Zo diep ligt alles van dit doen in deze materialistische maatschappij begraven.
Maar de kern van het Boeddhische gebied is; .... geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad. En hoop dat U dit goed gaat begrijpen, hoe het met de genade zit. Leven is een doen, te samen met alle anderen, dat vergt een oprechte benadering, dat is veel meer als een leven waar de liefde regeert. De kern van Boeddhische gebied geeft mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven.
Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Bovendien vertelt Ernst Mach ons zo hoe hij tot zijn eigen presteren is gekomen, en zijn presteren was en blijft gigantisch!


Maar eenheid wordt direct voelbaar (instantaan, ieder kind heeft het wel eens meegemaakt, en ik kende dit gebied al vanaf mijn geboorte, dat is het bijzondere van de nieuwe mens ) dus alé....wanneer het boeddhische gebied bereikt wordt, alsof wij van een aparte straal afstappen, die uitwaaiert van alle andere stralen, in de zon zelf, van waaruit alle stralen gelijkelijk stralen. Een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt die zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is.
Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....

 
Annie Besant

De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is, maar het is bepaald geen vreugde dans meer!

Maar wist U dat er tegenwoordig ook " beelddenkers" zijn, en zij denken 32 beelden per seconde, bovendien zijn deze beelden niet geënsceneerd. Zij, de beelddenkers, kunnen het onmogelijk begrijpen dat de huidige mens voor deze geënsceneerde bende kiest. Zij denken dus ook niet in allerbelabberdste snelheid van 2 woorden per seconde, en deze woorden uit die taal zijn ALLEEN MAAR GEëNSCENEERD. De echte denker heeft het goddelijke denken wat hij bij zijn geboorte heeft meegekregen, behouden! Alle mensen worden als beelddenker geboren, ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, er is nog geen (geënsceneerde) taal. Heel die geënsceneerde bende, daar is de beelddenker al direct uit ontsnapt. Als U iets van de nieuwe mens wilt begrijpen, dan moet U vooral een "beelddenker" zijn, en als U zich daarnaast realiseert dat de nieuwe mens zich vooral de nabijheid van God realiseert, dan is zijn kracht al uitgetekend! Want ook zijn liefde en rede komen onherroepelijk uit die zelfde diepte, en ook dat element wat rechtstreeks uit zijn Ziel komt laat hij nooit meer los! 
Het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist,
heeft zich "voor de eeuwigheid" in hem gevestigd!
Valsheid is hem volkomen vreemd!

Annie Besant vertelt U iets wat van gelijke aard is; ....
en ik kan dat sinds mijn geboorte ervaren!

 Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....
De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen.

De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dat klopt toch niet! Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. 

 
Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata',
ze heeft één enorme uitgebreidheid, 
... maar ook wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Want 
deze 'natura naturata' -
omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn,
zoals het verschijnsel "mens".

Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien,
en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap!
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,

Hun grondregel is en blijft de gewraakte fractale theorie " m = m (t) ".
Maar in feiten is deze theorie een dissociatie,
om rechtstreeks aan gelden te komen,
Ernst Mach vertelde het al eerder!
Geld=Geld niet waar, ook in andere tijden!

 
Als dit geen bewijs is dat de wetenschap en de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, en dan weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! Maar het echte licht is ver van hen. En zeer onterecht weten ze de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neer te leggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend.
En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Men wil niets begrijpen van het laatste Heil wat op de mens wacht.
Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar. 

Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.  
Richard Feynman

Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Het laatste heil wacht op ons, waarom moet dat nog steeds belemmerd worden?
Weet U niet dat al uw daden al controleerbaar zijn, en te ligt bevonden?

Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetisch en potentiële energie.

Ik zeg dat alle controverses in het participium met succes bestreden kunnen worden,
met behulp van contemplatie, ze is de nieuwe weg van de mens...........
Dit is wat we hebben te doen, ik acht deze weg zelfs wetenschappelijk bewezen!
En ik weet het ook te bewijzen!
Lees dit goed, lk zeg dat U het ook kan, maar.........hoogstens....


Hoogstens zien we door het duale proces de componenten P en Q ,
als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen,
de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten,
die wij hebben waargenomen. Niets maakt het "onnatuurlijke" duidelijk!
P ⇒ Q maakt slechts de richting duidelijk.
De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het singuliere tantum,
wat ons wordt gegeven!
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren.
Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen,
met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken,
zou ik mij ook maar eens afvragen,
of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen,
zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is.
Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd,
met elkaar te bestaan ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar 
als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie!
Maar dan nog werken we niet met het singulier tantum .........

Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum,
dus met dat wat hem wordt gegeven.
De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1,
zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren!
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!

De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
De spraak van de mens bevat een boodschap van omhoog en de innerlijke boodschap,
van de spraak, zijn materialisatie, stelt de volledige reeks van de polariteiten.
Het volledige Universum steunt op die polariteiten.........
Zonder abstracte begrippen, zijn er geen boodschappen.......
Zonder Dag geen nacht, zonder dood geen leven, zonder kwaad geen goed.
Het wijst naar de natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! 
En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede,
zeker zijn best!
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit,
want uit liefde zal het U ontnomen worden, 
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....
Ook het laatste heil zal voor U ontsloten worden ........

Dat alles verloren gaat in de strijd om de begeerte, zal U daar bij wel weten.
Het is het niets wat alles is wat alles heeft doen worden.
Liefde mag geen lust worden.
In zulk een duisternis krijgt satan stoffelijke betekenis,
ze beheerst daarbij onze cultuur.
De wetenden zijn te gering in aantal..........
De tafelen der wet werden in stukken gegooid.

De mond is vol van vooruitgang en modernisering.
Leven het straalvliegtuig, de TV en de computer, en daar bij de atoombom nog ook.
Wat baat het ons, als we steeds ontevreden zijn?
We weten niet eens meer waar we onze vakantie veilig kunnen doorbrengen.
Hoe alles wat in scene gebracht is, veilig te maken is.
De etterbulten en zweren in onze cultuur zijn niet meer te behandelen.
Welke pil, welke zalf, wie wil onze manieren in werkelijke vereniging,
de zegen geven?

Zijn dat echt zij, de heren die alles uit hun laboratoria,
weten om te zetten in het slijk der Aarde?
Of zijn dat toch die genen die aanmatiging van het brein,
hebben weten te overwinnen?
Het is de Goden een eren zaak, een zaak te verbergen,
 met de ootmoedige is de wijsheid.
Dat verteld ons, de wijsheid behoort aan degenen,
die de aanmatiging van het brein heeft overwonnen!

Geen ding gaat in het universum verloren,
zelfs niet de ademtocht uit onze mond.
Alle dingen hebben een plaats en een bestemming.
Het heilige of hele doet de ademtocht bijdragen,
Tot de voltooiing van zijn werken.
Er verzinkt niets in het niet, zelfs niet de woorden en de stem,
alles heeft zijn plaats en zijn bestemming.
De op Aarde levende wezens zeggen dat God is in den Hoge,
terwijl de Engelen in de Hemel zeggen dat God op Aarde is.
En het zal ons steeds duidelijker worden,
want velen geraken in dit tegendeel.
Want toch, heel het deductieve denken kan leiden tot het herontdekken,
van de één ..........

De metafysica geeft daartoe de beschrijvingen,
Dientengevolge is de meta-fysica een leer die ontkennend aandoet.
Ze is een zoeken naar onbeperktheid, tijdloosheid, ruimteloosheid, en niet denken.
Maar de christelijke analogie is een rationele vergelijking, aangaande de begrippen ; ....
God, Jezus, ziel, heilige Geest.
Dat maakt de openbaring niet het zelfde als de metafysische ervaring,
Maar de openbaring is de werkelijke aanzet tot de metafysische.
Want als noch is er dan de regel van auto-topie, .......
waar Uw lichaam zich bevind daar kan een ander lichaam zich niet bevinden!
Het zijn de liefelijke goden die het probleem voor U oplossen!
De wetenschap is daarbij allang de Utopie geworden!
Het niet zijn is daarbij "Een Causa Sui"  ("oorzaak van zichzelf") geworden.
Want alleen het lichaam kan "Het geneste proces" ondergaan.
Indien iemand het onzichtbare wil kennen,
dan moet je wel een open oog voor het zichtbare hebben!


Van wat de menselijke wereld is, daar hangt zijn verschijningsvorm van zijn Geloof af.
Wat wij als wereldse mens het eerste als goddelijke openbaring noemen,
dat is de absolute verschijningsvorm van al wat is!
Ze is de Bron van alle vormen en denkbeelden;
DE OPPERSTE GEDACHTEN. 
Wordt het U gegeven dan is het voor U, 
Het laatste Heil!  
Door een aantal specifieke structuren in de kosmos,
zijn er toch dingen die ons altijd gekend worden.
En daar in tegen doet de

 neolithische last iedere beschaving sneuvelen,
de mensheid heeft verandering tot een synoniem gemaakt,
voor de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen,
om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren. 
En nu staan we klaar om de afgrond in te vallen,
niet om een nieuwe sprong in het evolutionaire proces te maken.
Dank zij de loodzware neolithische last.
De basis is Leven, energie, en bewustwording,
dat zijn de componenten waar ieder mens op kan en mag steunen.
Pak deze componenten op, en ga het poëtische van het leven beleven.
Het volle begrip is te vinden in U zelf.
Maar wees ook niet bang voor een mogelijke Hemelvaart.
Noch om de intelligibele Engelen te ontmoeten.
Hun begrip is grandioos......

Deze eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het genius, te ontwikkelen.
 • Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op de meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
 • De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt, omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd. Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen!
 • De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
 • Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is, dan zijn evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken. Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologische evolutie, maar ook kosmologische evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie.’
 • Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.
  De echte wil zonder zijn dualistische component, de discussie, openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven.

De mens moet verlost worden van uit zijn conditionering, zo zij een niet denken is. Alles wat is, kan zich voor doen als een conditionering. Maar ze is en blijft daarbij het vormgevende principe van het organisme, .....Zo U het zou willen in een conditionering zal het een beperking van het bewustzijn zijn. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
 

Vergis U niet, de eigen innerlijke en uiterlijke mentale activiteit leidt door waarneming tot exacte kennis,
daarbij funderen we de zekerheid van de feiten door deductie in het eigen algemene genetische proces.
We kunnen het proces volgen door de openbaring van uit de kosmos.
Daar bij is medewerking noodzaak!
Een mens is wat hij doet.
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit,
want uit liefde zal het U ontnomen worden, 
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.


Ons onderwijs is thans toch steeds afgestemd op de versterking van de conditionering!
Waarom maakt de mens deze dramatische keuze?
Het drama is, dat het met de twee, openbaring
en de metafysica alleen maar heel verwarrend wordt!  
Alleen wat ons werkelijk eigen is, daar in zijn we werkelijk één
Dus door aan dit drama een einde te maken.......is er alleen maar hoop.
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
De spraak van de mens bevat een boodschap van omhoog en de innerlijke boodschap,
van de spraak, zijn materialisatie, stelt de volledige reeks van de polariteiten.
Het volledige Universum steunt op die polariteiten.........
Zonder abstracte begrippen, zijn er geen boodschappen.......

Nardocus Filosofus is de Filosoof met de Functie en Structuur, ....
die dat gelukkig begrijpt, maar dat "Fus" zit ook in Uw DNA verwerkt,
ze is de basis voor alle transcriptionele activatie.
En deze transcript-ty,
ze heeft hele andere gevolgen als de massamedia haar willen bezien.
De media brengen een psychodrama, met hun "wanen",
iedere wezenlijke "herintegratie" van uit de bron ontbreekt,
men kiest voor iedere "emancipatie",
Deze keuze is foutief, omdat op netvlies zich het beeld vormt
maar het oog heeft geen vermogen het beeld te vatten.
Dat wat werkelijk waarneemt is brein.
Het grijpt aan op de ervaring van de zintuigen.
Die als ze niet waren verbonden met het brein,
louter spiegels waren.

Zo kan men op geen enkele manier in een redelijke en liefelijke gemoedstoestand blijven.
Het werkelijke bevatten is de taak van het brein.
Daar nu is er de vereniging van het brein met de zintuigelijke organen,
dat is hoe het leven zich vestigt........
Zo niet dan heeft U een probleem, de waarneming door de zintuigen zonder vereniging,
ze zal zich slechts als in begrensde fragmenten laten kennen........
En de uitvinding van de theorie, volgens de Gek Karl Popper speelt er niet in mee......
Helaas........

Voor de medische wetenschap is dit een ramp, want ook daar zal deze begrenzing zich laten gelden.
Vele problemen zijn werkelijk niet onderkend, en de "emanciperende" mens is voor dit probleem resistent ,,,,
In de kosmos regeren de polariteiten, in de volle medische wereld zijn dat de "Fagen".
Daar waar in het lichaam het zieke is, daar kan het gezonde per definitie niet zijn!
Het is niets bijzonders dat het DNA "uit de Bocht vliegt" bij verkeert gebruik.
Ook de Medische Wereld denkt dat ze wat weet, aan bewijzen en oplossingen,
maar helaas, in deze geëmancipeerde wereld is het tegendeel nog altijd waar!

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is! Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet! 
“En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa's op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
We hebben de resistente waanzinnige waan van de geëmancipeerde helemaal niet nodig....... 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”

Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.

Om het U nog anders te vertellen,
de ethisch-socialistische gek is totaal gek,
omdat hij de mens het voordeel van zijn vrijheid heeft ontnomen,
dit ten voordelen van "De eigen logos".
Doch "De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
En inderdaad, om dat te weten moet je kosmisch medewerker zijn,
anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.
Zo erken je de noodzakelijke psychologie niet.
Zo wordt het onderscheid tussen realisatie
en de inherente mogelijkheid nogal moeilijk!
Psychologie als wetenschap kan en mag niet bevangen blijven in het alledaagse .....omdat het gedrag te herleiden zou zijn om tot een mechanisch model te worden, en dat is te gek om over na te denken.
De mens zal in deze theoretische waan niet kunnen slagen.

Het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren.
Zo wordt het de emanciperende geconditionerende bende.
Dus dat is het jammer genoeg niet! 
 

 Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts!
De wetenschap heeft geen huisregels, ze woont ook doodgewoon op het normaal-vlak-Aarde.
 

Als ze verzinsels van Popper bedoeld, dat zijn theorieën, met een theorie kan je geen theorie valideren noch populariseren. Dat is een hond die in zijn staart bijt, zou mijn leermeester zeggen.

Gesteld, dat U op dit vlak leeft dan kan U slechts plaatselijk corrigeren, voor de abstracte theorie is slechts één groot NORMAAL- VLAK nodig, van een ongekende precisie, dit vlak kan je niet achteraf maken, iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van de correctie van de voor-buurman en de achter-buurman, alles zit daar aan elkaar! 
U heeft geen enkele kans ook maar één enkele correctie goed uit te voeren! Sterker nog, elke plaatselijke correctie helpt ze van de wal in de sloot!
Een speciaal normaal-vlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaal-vlak is identiek aan het beitel-normaal-vlak … , in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt.
En daar leeft dus de mens die ik een metaphysicum noem. Daar is de scriptie altijd gebaseerd op veronderstellingen die zijn van de metafysische natuur zichzelf, dus zoals zij is.
Doch de meeste krankzinnige wetenschappers willen niet tot dit niveau terug gaan, anders is al hun gehuichel en gekwezel direct naar de maan!
En toch heeft het hele andere gevolgen, .....zo als zij denken......
Mocht U het niet begrijpen, hun compromitterende gekonkel kan dan wel gaan!
Ja, het was zo; ........ze lieten steeds slechts een huid achter, daar kropen hun volgers in!
De volgers knopen de huid als een jas aan, en gingen zo in het portaal van oneindig krankzinnige mannen curriculum staan, waar of niet waar het trok hen gewoon niet aan..........
Ook de krankzinnige psychiater Freud liet ze allemaal maar begaan..........ze hadden toch zo'n mooi pak
aan! En tenslotte was 
 de onbewuste sexualiteit  een belangrijk thema in de droomduiding van deze Freud, Die hij (de gek) uiteraard niet binnen een bewust wetenschappelijk curriculum brengen kon.
Ons gedrag krijgt vorm in ons dagelijks doen en laten, onder invloed van het gedrag van anderen, en in de expliciete en impliciete correcties van ons eigen gedrag door anderen, en in het eindeloze oefenen en verfijnen van het vereiste gedrag in de eigen groep. Als ook in de eigen relatie......vooral in de eigen relatie, om er steeds de goede gevoelens aan over te houden. Zodat het krachtigste er in elkaars nabijheid kan blijven bestaan.
Neen, ik schrijf niet de veronderstelde roman met de verklaringen van de mislukkingen, neen, ik schrijf over uw en mijn laatste heil. En heel voorzichtig kom ik met mijn conclusie, omdat ik niet kan garanderen, dat het krachtigste in mij is.


 

De Ziele betracht de nabijheid Gods


Ik meende ook de Godheid woonde verre.
In eenen troon, hoog boven maan en sterre,
En heften menigmaal mijn oog,
Met diep verzuchten naar omhoog;
Maar toen Gy U beliefden te openbaren,
Toen zag ik niets boven nedervaaren;
Maar in den grond van mijn gemoed,
Daar werd het liefelijk en zoet.
Daar kwaamt Gy uit der diepten uitwaarts dringen.
En, als een bron mijn dorstig hert bespringen,
Zo dat ik U, o God! bevond
Te zijn den grond van mijnen grond.
Dies ben ik blij dat Gy myn hoog beminden,
My nader zyt dan al myn naaste vrienden.
Was nu alle ongelykheid voort, 
en 't herte rein gelyk het hoord,
Geen hoogte, nog diepte, zouw ons scheiden,
Ik smolt in God, myn lief; wy wierden beiden
Een geest, een hemels vlees en bloed,
De wezentheid van Gods gemoed.
Dat moet geschien, help getrouwe Heere,
Dat wy ons gants in Uwen wille keeren.

 

Jan Luyken. Maar zo, hoe moet zoiets nu aanslaan als je de "exogene" normering gebruikt, waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters maar ook de psycholoog zich onledig houden en een onzijdige flikker-houding aannemen, dan zal juist alles wat ons verder weg brengt van onze menselijkheid het punt zijn waar de schijnheiligheid zal worden gehanteerd, een evolutie probleem blijven, daar het zelf met eerste emanatie en zijn onderhoud wordt genegeerd, zo wordt slechts demorfie aangestuurd! Dat is wat we emancipatie noemen, en daar bij
wordt niets binnen het innerlijk van de mens , het zelf, versterkt.
In tegendeel de massa's worden mogelijk opgedeeld en daarmee gecompromiteerd, zo weet men een waardeloze elite te kweken, ........Het is geen methode om elkaar in ontologische zin te versterken, maar juist om elkaar te verzwakken.
Het blijft een zoeken hoog boven maan en sterren, maar ......
Het menselijk doen kan niet begrepen worden zonder de eerste emanatie, en het onderhoud moet haar versterking inhouden, gedrag' s verbetering is de score die we willen zien!


Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
Maar neen, de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen,
om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren, heeft het zover gebracht!
En nu staan we klaar om de afgrond in te vallen,
 ...........
Toch, de ziel van een goed mens is een onneembare vesting. (Epiktetos)
Het goede is altijd, elkaars weten te versterken, ........
De glorificatie van het gevestigde is daarbij niets bijzonders!
Daar in tegen is de gevestigde waan nodig om de wetenschappelijke onzin te vestigen.

Psychologie is zo oud als de mensheid. Alleen heette ze vroeger mensenkennis. In spreekwoorden en gezegden leeft deze wijsheid van eeuwen verder. Uitspraken van wijzen werden tot gevleugelde woorden.
Zonder dit levensinzicht zou een wetenschappelijke psychologie iedere basis ontberen.
Daarom hebben we deze oer-zielkunde vooropgesteld en hebben we trachten aan te tonen, hoe de wetenschap moeizaam opklimt om tot een scherpere formulering van de voor-wetenschappelijke begrippen te komen.
Het is alleen volkomen mislukt, welke krankzinnige professor moeten we nu weer op onze kinderen
loslaten. Hebben ze geen cel waar ze zelf goed genoeg in passen, om onze kinderen de vrijheid te geven?
Mocht U nog in deze zeer uitgebreide belichaming alleen geloven; .....Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat is dan ter zaken. Doch dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, althans U mag het wel als een aanwijzing zien!

Want toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken!
De emanatie is namelijk het vertrekpunt van ieder mens, of je wil het niet over geboorte, leven, en dood hebben, en de schijn-heiligen van de wetenschap kletsen slechts over het DNA!


Een mix aan dagelijkse ervaringen geeft een reeks aan foute verwachtingen (zwaardere voorwerpen vallen harder) en de vreemdheid van het gezichtspunt van natuur wetenschappers (wetten van Newton, concepten als vectoren versus getallen, enzovoorts) staan begrip vaak in de weg. Deze moeten gewoon door het doen en beleven weg gemasseerd worden. Zoals mijn luchtvaart-leraar mij deed onderkennen.
De mix van onbegrip en rituele kennis en het leren van rituele antwoorden heeft nog steeds geen enkele zin. Daar de consequentie is dat de oorspronkelijke opvattingen en geloofsbelijdenissen weer naar boven komen bij contexten buiten de les.

De Karnische les is als enige, wel eens waar beperkt, maar in zijn soort volledig en adequaat.
  De religieuze ervaring is er omdat er slechts fragmenten te verwoorden zijn van een Archaïsche wijsheid die het gemeenschappelijke bezit is van de mensheid.
Wat er te permuteren valt in de natuur ( te veranderen , te verruilen, te verwisselen ) daar gaat de mens niet over.  Dat is al bepaalt, dus wat we ons kunnen permitteren  zonder dat iets echt onnatuurlijk lelijk wordt, dat zal je moeten ervaren met de zintuigen. Zo ontstaat er een religie, een Godsbesef dat geen behoefte heeft aan onbegrijpelijke, onnodige zaken die de dagelijkse werkelijkheid zouden ontstijgen.
RNA is net zoals DNA een nucleïnezuur.
Het wordt in het lichaam met zijn organismen gemaakt tijdens de transscriptie.
Dan alleen wordt er gekopieerd in gevolgen de breinwerking!
Ja, alle Cellulaire organismen zijn brein gestuurde of gecontroleerde organische Messenger.
En als nog, heeft het zin met het brein aan het werk te gaan zonder de wezenlijke vereniging met de zintuigen.
Is er buiten dat dan nog die les, zo volledig en adequaat?
Waar zijn de tastzin en levenszin werkelijk aan verbonden, is dat niet (heel normaal) het brein?
En die onbegrijpelijke en onnodige zaken mogen ook niet opgelegd worden, de mens heeft zijn Geestelijke vrijheid nodig!

Buiten dat, de wetenschap die een sequentie theorie heeft, ze valt om in haar keuze tussen kwaliteit en kwantiteit. Daarmee laat ze de werkelijke brein verbondenheid, zoals hij nog altijd is, vallen.

Er is geen enkele universele autoriteit te geloven...........
Waar de waanzin van de universitaire wetenschap allang is verlopen, daar zal het regarderende verloop op de vorm en inhoud van de lerende zijn!
Meer smaken zijn er niet, noch voor geen enkele autoriteit!
Geboren met de mogelijkheden, is de mens geroepen te worden tot homo loguens, homo cogitans, homo faber, en homo ethicus te zijn!
Het participium van de taal heeft 3 delen, het participium van de fysica heeft 2 delen, daarbij is voor een puntmassa "m'' in een conservatieve energiepotentiaal  de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie.
Dus ik constateer het maar, bij het logisch kosmisch denken hadden we al sinds Euclides extra brein-voorwaarden nodig! Euclides had de discrepantie tussen de fysica en de taal al bemerkt!
Euclides heeft ons op deze waarheid gewezen en de Homo Universalis zal ons pas weer "goed" wijzen op het feit dat; ......de actualiteiten van het leven zich voegen naar de ontvankelijkheid van één ieders brein!

Zo dat we wel degelijk van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we kunnen denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. (Richard Feynman)
We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?


En dat laatste Heil zal dan toch komen,.......
Vanaf het jaar 1540 zijn we al in de zelfde context met onze religie bezig, en daarmee werd de ziel van allen verbonden, wat het belang van onderwijs en zielszorg buitengewoon doorzichtig maakt, leren verondersteld gedrags-verbetering zonder de bijprodukten leugen valsheid en bedrog! Dat is de kern van reformatie die bloeit onder ieder bewustzijn van elk mens, nog steeds!
En een leerpsychologie die ons ook maar enigszins uit de brand helpt, is nog steeds verworpen! De levensvoorwaarden en levensvormen waar hier naar gestreefd wordt, ze zouden de krankzinnige wetenschap een worst wezen,.....en haar functionaliteit als instituut is tot een minimum geslonken, de vraag "waartoe leert de mens" wordt niet meer beantwoord!
Denkt men er niet meer na over wat hen vandaag geopenbaard is, doch geen van de hemelse paleizen is het licht, noch de geesten, noch de zielen, noch enige vorm gevormd door de zintuigen is het licht.......
er is beslist niets wat het denkvermogen kan begrijpen.
Weet dat alles wat in de boven wereld bestaat, het licht der gedachten, oneindig is.......


 Wanneer gaat de wetenschap zijn eigen ziekte Nu eens onderzoeken en ontdekken? En de gevolgen daarvan, die we hier alle dagen zien! De drug, de atoombom en de steeds beter wordende wapens, en dan het hebbeding waar mee ze ons lekker weten te maken, je moet toch ergens voor strijden niet waar, al is het maar voor je grafmonument. Maar verder valt er niets te leren bij de dwazen, noch kijk men hoe een mens leert, de dwazen denken en leren alsof alles een theoretische afzonderlijkheid is.
HET IS ECHTER EEN RADICAAL ARRANGEMENT IN DE PSYCHE, WAT ELKE GOEDE DIDAKTIEK HEEFT VERVLOEKT. DE  GEVAARLIJKE MENS HEEFT ZO ZIJN DENKBEELDEN.
EN ONZE UNIVERCITEITEN ZITTEN DAAR NOG VOL MEE OOK..........DE RAMP.......
EN IN DE MASSAMEDIA BLIJKT ZE NIET TE STOPPEN.
De homo discens, de lerende mens, men blijkt hem alleen maar af te willen stoppen.
Hoe leert de mens, wat leert de mens, waartoe leert de mens........
Deze ziekte van de grote negatie blijkt niet te stoppen, ze slaat overal in door, .......
Want ook de reeds aanwezige verworvenheden van anderen blijken vreemdheden te zijn.
Het is hoog tijd met deze krankzinnigheid te stoppen!

Het is de grondslag van het menselijk zijn dat de mens voortdurend naar ontplooiing, naar vooruitgang, naar het geven van een steeds doelmatiger gedaante aan zijn levensvoorwaarden en levensvormen streeft.
Dus dit houd al onder meer in, dat de mens van naturen op leren is aangewezen.
Dit weten we al in zijn abstracte zin sinds het "Naturata en de Naturans" door Spinoza besproken werd.
En nog vroeger weten we het in de enkele zin, sinds 1546 weten van Révész, dat we de reeds  aanwezige voorwaarden op het terreinen van kennen en kunnen over moeten nemen. alvorens het bestaande te kunnen wijzigen.
De allerbelangrijkste functies, die de mens in zijn participium karakteriseren, zijn dan ook de taal, en het fysieke denken, bij het arbeiden en daarbij ook de morele houding.
Het verband in levensbeschouwing en wereldbeschouwing kan in verband met het leren, al eeuwen en eeuwen in één opslag worden gevat.
Alleen de huidige wetenschap kan het nog steeds niet!
U bent Gek als U van deze bende nog wat zou verwachten!
Want hun emancipatie brengt niets anders als het tegendeel.
Wat men produceert, daarvoor is de huichelachtige spin-doctor alleen aan "het werk". 

De onbevangen wetenschappelijke beschouwing wordt altijd vertroebeld wanneer een opvatting, die geschikt is voor een beperkt doel, tot grondslag van alle onderzoek wordt gemaakt.
Dit gebeurt, zegt b.v. Ernst Mach, ‘als alle ervaringen worden opgevat als de uitwerking van de hemelse buitenwereld op ons bewustzijn. Het resultaat is een onontwarbare knoop van metafysische problemen. Het spookbeeld verdwijnt onmiddellijk, als wij de zaken a.h.w. in wiskundige vorm opvatten, en er ons van bewust zijn dat het slechts van belang is de abstracte en functionele betrekkingen vast te stellen, en dat de onderlinge afhankelijkheid van ervaringen het enige is wat wij willen weten.

U weet het misschien niet, maar het is het enige wat we willen weten.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie!
Het is altijd nodig dat je woorden los maakt van het fysieke, ik ben gesteld op het denkend "zijn"
er is nog altijd te veel goeds op aarde,....
Waarvan U mag weten dat het onderhouden moet worden,
maar het is goeds waar de eerzuchtige mens blind voor moet blijven,
Nog voor hij gaat denken dat een ambitieuze levenshouding gerechtvaardigd zou zijn.
Want die is er beslist niet, er is alleen maar ruimte voor het plezier en de nodige contemplatie!
Dit maak dat de enkeling, zonder enige werkelijke traditie het bijzonder moeilijk zal krijgen.
Maar de beste traditie is toch wel de waarheid te vertellen!

Voor hen die dit deden was het al eeuwen veel meer als een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; .....
op de spanning tussen die twee, volgde voor hen die aan de menselijke zorg deden, een sprong naar de geest.
Wie God zoekt in een bepaalde vorm, ....
krijgt de vorm en mist God die in de vorm verborgen is.
Maar wie God zoekt zonder oog voor vormen krijgt Hem zoals Hijzelf is,
....en die persoon is .... "het Leven zelf"
(Chief Sa-Go-Ye-Wat-Ha, 1752-1830). 
Pas daarin werden zij zichzelf en konden zij geloofwaardig tot de naaste gaan!
Hun persoonlijke ellende krijgt zo altijd zijn universele zin,........
En voor ons was er dus steeds weer dat louterende kunnen,
wat alle groten der Aarde heeft gesierd, 
en zal blijven sieren........als broeders en strijders van de regenboog!

Wij allemaal hebben het recht op deze wereld te aarden, met die kracht die in ons is, ......de laatste stap in onze evolutie komt er heel gewoon aan, .......wij allemaal zullen weten wat dat betekend, iemand overslaan doet ze niet!
Niet de ongenuanceerde en onophoudelijke pogingen tot intimidatie die velen er op na houden!
En zo gaat dat dus verder, je moet het gewoon lezen, ik kan geen beter advies geven.
Het aha erlebnis, moet je in je zelf ervaren, en daarbij heb je eerlijke ware beelden nodig. Het onderwijs van nu is veel te intimiderend. Men heeft geen zin ook iets van het verkeerde bestaande te wijzigen.
Maar wat Homo Universalis en Homo Discens zullen brengen, zal de Wereld heel gewoon weten te wijzigen.
De beelddenkers courant ligt altijd voor mij, en de eerste vraag is daar, HOE DENK IK.
Waar de waanzin van de wetenschap allang is verlopen, daar zal het regarderende verloop op de vorm en inhoud van de lerende zijn!
Geboren met de mogelijkheden, is de mens geroepen te worden tot homo loguens, homo cogitans, homo faber, en homo ethicus te zijn!
Over mij kan je het niet hebben want ik ben gnosticus, mij word alles letterlijk toegeschoven. Omdat IEDER EERLIJK MENS ALLES MAG WETEN. Dat is dus de aanpak, die nodig is.......

( NPA ) NARCISME, PERFECTIONISME, EN ARROGANTIE ZIJN VERGIF VOOR HET DENKEN. Weten is een kwestie van mentaliteit, je hart richten, fascinatie voor het onderwerp zorgt voor concentratie en contemplatie.
Kreng Gerard 't Hooft hoort zelfs in het gekken-gesticht. Sinds wanneer zijn essentie en existentie uit elkaar geslagen. Om te beweren dat wij precies "apart" kunnen zijn? Gerard, geef daar nu eens antwoord op! Ach laat ik het maar geven, homo economisch is geneigd tot alle kwaad, en dat werd alle grondmotief!
En aldus is ze zelden te vermijden.........doch ze is te vermijden. Maar alle autoriteit zal moeten worden gepasseerd, want ze kunnen en kennen nog steeds nagenoeg niets!

Vanuit dat grondmotief zou de homo economicus (wij nagenoeg allemaal dus) rationeel en berekend handelen om het welbegrepen eigenbelang te dienen en veilig te stellen.
Politici, beleidsmakers, bankiers en zo meer, ze baseren al jaren in toenemende mate het grote beleid op dat mens- en wereldbeeld; en zie het resultaat!
Het merendeel van wat ze zouden willen zijn, kunnen ze in geen minuut meer zijn. .........De protagonist is een van de kernbegrippen in Psychodrama,.....van alle dag........Ja, de Wereld draait wel door........maar ze wordt één en al drama...........
Er zullen geen lammeren meer zijn, die Gods taken uit kunnen voeren.
De Goden zullen niet meer benaderd kunnen worden.........
Er is niemand meer die zich de werkelijke eenheid wil realiseren.

Wat in 1540 is begonnen, heel deze ontwikkeling moet nog eindigen!
Wij kunnen deze aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden, of wilt U toch dat psychodrama, wat we het grote beleid noemen, tot het einde toe volhouden?
Met het beeld van de statistiek, rechtstreeks door naar het rechtstreeks gewaande onmenselijke.
Om je de waan van de historische menselijke ontwikkeling eigen te maken.........
In Nederland aangelegd door het waan-bureau der statistiek, ........
daar schijnt het allemaal niet waar te zijn, ze weten het nog niet eens een minuut, dat de actualiteit voor ieder mens het product is, wat volkomen afhankelijk is van de ontvankelijkheid van hun eigen brein.
Mits de werkelijke geestelijke vrijheid hen is aangeleerd.
Anders blijkt Uw geestelijke vrijheid U ontnomen! Hebben ze U de hemel uitgegooid.
Het is hoog tijd dat "het grote beleid" wat anders wordt doorgevoerd ...........
Heren flikker-volk, rot anders maar op, stop met al die mislukkingen ...........
Sinds wanneer zullen deze beelden niet vergaan, en zijn de woorden niet onsterfelijk ...........
maar op de drempel van het hart, daar kan alles tot ons komen, .......
te midden van duisternis en onwetendheid.

 Slechts de echte wijsgeren beseffen heel goed dat het voor een mens onmogelijk is om terug te keren in een soort oerstaat van dierlijke gedachteloosheid. Ze blijven de rede dus trouw. Maar tegelijkertijd passen ze hem toe om het kenbare tot het einde toe te doordenken – tot in het onkenbare en onzegbare – om daarmee de grenzen van de rede te markeren. De grond van het menselijke denken is de menselijke existentie. Voorbij het kenbare bestaan met slechts mogelijkheden en vrijheid. In deze leegte aan woorden bestaan er geen betekenissen of antwoorden, geen zingeving. Hier komt het aan op fundamentele, existentiële keuzen. Hier wordt de mens voor de keus gesteld: zinloosheid of eigen zingeving.
U moet het weten, zo kan het laatste heil er voor iedereen zijn.
Zeer nadrukkelijk probeer ik U alles te vertellen, wat er aan "De hand is".......... Sommigen hebben de rede vervangen door een soort esthetische vervoering, anderen hebben hem opgeofferd aan een gedachteloos leven of een terugkeer naar een vermeende oerstaat.

Zij die hun ondergang in gedachte hebben, ze mogen en kunnen hun gang gaan!
Maar het lijkt mij niet zo gezond, de theologie en de wetenschap zijn de meest misdadige sekten, .........
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen. De laatste kansen voor de mens zijn aan het spelen ...................


Daarmee hebben ze ook de nadrukkelijke waarschuwingen van Kierkegaard en Nietzsche in de wind geslagen. Oprechte eenvoud is volgens beide beslist geen resultaat van redeloosheid. Voor de moderne mens is eenvoud geworteld in een complex en niet eenduidig wordingsproces waarin de menselijke reflectie ook een cruciale rol speelt. De vermeende oerstaat is dan ook een miskenning en een grove versimpeling van de moderne menselijke conditie.
Mede daarom waarschuwden beide wijsgeren, ‘sterker dan enige denker voor hen, de toehoorders hun eigen uitspraken en geschriften niet klakkeloos voor waar aan te nemen, ook al lijken deze nog zo apodictisch.’ Dit blijkt net als in het verleden altijd de slechtste raadgeving,
Zij blijken "De A-krankzinnige en gevaarlijke", ze weten niets van het meest wetenschappelijke axioma .....Het drama van de protagonisten meute is heel herkenbaar..........Altijd is het zo geweest, ......
Richard Feynman vertelde het ook al; .......
als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........dan is
 
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles

 

 • Mijn denken is zo ik Richard Feynman volg,
 • Een eerlijkheid, een exegese, waarin ik alles kwijt kan.
 • De rest is zo debiel als een loden deur..........
 • Hun algemene programmering blijkt niet "integer"
 • De oprechte eenvoud is beslist geen resultaat van radeloosheid.
 • Maar een plaats waar juist de menselijke reflectie een cruciale rol speelt.
 • Zonder deze reflectie komen we de geboorte weeën van de Nieuwe Mens niet voorbij. 
 • Laat dat tot U doordringen.........het zal blijken.......
 • De exogene normering is onvoldoende........
 • En de statistiek is gewoon helemaal niets........
 • Met het menselijke machtsvertoon, is er ook de oplegging van de onmacht ervaring. 
 • Welke de machtswaan onherroepelijk zal genezen.
 • Hoe zal U zich met de gekken willen emanciperen?
 • In de volledige krankzinnigheid en gevaarlijkheid!
 • De oorzaak van de huidige factfree en sciencefree trend.
 • Standpunten, geloofsovertuigingen en denksystemen verschaffen de mens een schijnzekerheid, die hem afhouden van het eigenlijke zijn. De vloek van de waan, de waan in alle geconditioneerdheid. De zonde val .........   

  

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

 
Homo Universalis heeft dus werkelijk in deze Kosmos zijn gigantische ding!
Hij is het die het psychodrama (dat anders geen einde heeft) zal onderbreken.
In de cognitieve contreien van de hersenen vormt zich nu zeer snel de Nieuwe Mens!
Hij zal zeer snel van het psychodrama  en gevaarlijke weten los te komen.
De kosmische pragmatiek is één grote abstracte belofte, en dat in alle dimensie,
en niets uitgezonderd, er is geen mooiere belofte te onderkennen!
 

Slechts wie bereid is om niet alleen zijn vermeende gezag, maar zijn gehele menselijkheid restloos te offeren voor deze Manifestatie van Gods Wil, zal in dit Heilige Proces de door God Zelf daartoe bestemde knecht zijn, die de Mensheid ten zegen is. (J.W.Kaiser, Stichtingopenveldwerk.nl)
 

 

De kennis van Ernst Mach is, ........een "deeltje" wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand. Heel deze weerstand is alles wat er aanwezig is in dit deeltje, ze is zodoende, alles wat er ooit geschapen is. ZO WOONT IN DIT ENE DEELTJE ALLES WAT ER OOIT GESCHAPEN IS. Er woont in dit deeltje een enorme hoeveelheid energie, miljarden malen groter dan de astronomen waarnemen in de kosmos, immers ze maakt in de etherische wereld ( NIET IN DE MATERIELE WERELD) alle actualiteiten reëel. Ook het gehele groeiproces van de gehele universele wording ligt in dit deeltje verankerd.
De  gehele materiële wereld wil meer uitleg, maar het is er niet!  We onderkennen slechts een bepaalde vorm, we noemde het "Het principe van Mach". Voeg de principes van Mach en Feynman samen, en je komt tot het principe van het enkele nouminale moment.......


 

 

God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet. Het werk in elk Natlab blijft zo zeker onzinnig........het symbolische heeft geen kracht, de symbolische algebra van George Boole heeft geen kracht, het symbolische wiskundige symbool, het heeft geen kracht, je kan er alleen eindeloos over zwammen, het laat zien uit welke onnozele oenen de wetenschap nog steeds bestaat.

Toch trachten ze zoiets bij ASML te imiteren, alleen het helpt het allemaal niet, met alle in scène gezette gegevens....die uit menselijke waanzin naar voren komen. Mooi om er aan verslaaft te geraken, meer niet.....de actualiteiten, dus ook de werkelijke, worden slechts toegelaten tot het ontvankelijke brein!
Actualiteit en realiteit zijn toch wel wat anders sinds Spinoza, en bevatten zeker geen opgedrongen ecosysteem........waarmee de geestelijke gezondheid zeker wordt weggegeven aan een IT-Gek.
Ja, het lijkt enkelen dus zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energie behoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen. De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Ze zijn volgens alle heilige schrift nog geen veertigste waard van al het werkelijke goede handelen.
En het Godendom van de heren van ASML wordt alleen door een oneindig gezwam bevestigd.
Die veertigste klopt ook, de kwantumtheorie kan alleen in combinatie met een transponder nuttig worden gemaakt.  

Er is de keiharde uitwendige leefwereld enerzijds en een "Softe" bodemloze subject beleving anderzijds, en het geheel is de s Anibus. Maar daar zal de krankzinnige wetenschap wel nooit iets van willen begrijpen. Dat begrijpen hebben ze duizenden jaren geleden al definitief aan Pythagoras overgelaten!  
Het is ook véél te moeilijk en te spannend voor deze krankzinnige wetenschappelijke gekken. De tendentie die daar uit voort komt is dramatisch, ...........
 Waar het brein de wezenlijke transponders gebruikt, daar moet de computer het zonder transponder stellen,
Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie". We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie, en de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in. Maar het zal op een educatief drama uitlopen, eerder in de geschiedenis nog nooit vertoond!
Want over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN )


Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..     Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Het paradoxale resultaat van de verdwijning van de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid', is van alle dag! 
Ze beheerst deze wereld omdat
 
het haar onbekend is dat de polariteit in de kosmos door antinomieën wordt overheerst. 
Zo regent het ergens en elders niet, zo is er een nominale realiteit, ook wel genoemd; de wezenlijke werkelijkheid.
En daar bracht Pythagoras de plaats voor elke mogelijke vergroving in het algemeen.
Ze is ons bekend als de kosmos..............

Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren,
in een oneindige levenssfeer.
Daarin excelleert de Homo Universales .........nergens anders.......
en de wetenschap,
onder leiding van het ASML apparaat doet het daar zeker niet!
Want het is slechts een "fantastische"  imitatie van de wezenlijke werkelijkheid.
Zo is er slechts wetenschappelijke oplichting te bedrijven, met dergelijke apparatuur.
Dus de agressie die het insigne van de oplichters opwerpt is helemaal niets waard.
Net zo goed is het niet nodig om in het vreemde insigne van de dwaas Dijkgraaf te gaan geloven,
zij drukt die agressie slechts uit.
De mens die weet welke evolutie stappen hij nog moet doen,
die weet dat de agressie daar beslist niet bij hoort.
Hij weet dat de seksuele dimorfie daar niet bij hoort, ...........
Hij weet dat de nieuwe mens zonder de agressie slechts enige kans maak,
op de andere betere wereld!
En ik weet ook dat dit een nieuw verhaal is, voor U......
Maar iemand moest het U vertellen........
Dat alleen het Universum van Pythagoras daartoe geschikt is.

 

Daar in deze ruimte werd de stroomwet van Kirchhoff een feit, ......      
Kirchhoff bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden indat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
of juist ontbreken. En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
De gehele kosmische transponder (het Kwantum) is echter toch bestaand,
waar komt haar energie toch vandaan,
zou de krankzinnige wetenschap haar hebben gemaakt?
Net zo goed is het niet nodig om in het vreemde insigne.
van de dwaas Dijkgraaf te gaan geloven, zij drukt die agressie slechts uit.
De mens die weet welke evolutie stappen hij nog moet doen,
die weet dat de agressie daar beslist niet bij hoort.
Hij weet dat de seksuele dimorfie daar niet bij hoort, ...........
Hij weet dat de nieuwe mens zonder de agressie slechts enige kans maak,
op de andere betere wereld!
En ik weet ook dat dit een nieuw verhaal is, voor U......
Maar iemand moest het U vertellen........
Dat alleen het Universum van Pythagoras daartoe geschikt is.
Transponders kunnen actief of passief zijn.
De fantastische Actieve transponders,
ze hebben een eigen energievoorziening toch echt nodig.
De imbeciel Dijkgraaf weet zoiets niet.
Hij is alleen A-krankzinnig en gevaarlijk,
Hij werkt slechts met waanzin en imitatie,.......
Toch het ASML apparaat is een vreselijke waanzinnige imitatie,
wat het aan de natuurlijke kosmische transponders ontbreekt.
De Goddelijke combinatie van zender en ontvanger,
mag van de krankzinnig niet bestaan!
De eindtermen van zijn filosofie,
 zouden toch weer meer uit zijn vreselijke waanzinnige imitatie voortkomen..........

Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen!
De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden.
Elke eenheid in deze maatschappij is vertrokken, ...........
De liefde en rede zijn definitief vertrokken.
Wat wij nalaten, zal in ons toch op toch autistische wijze voortgezet worden.
Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........
De sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!

Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,

als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn.
Ik weet zelfs wanneer dat ze juist is, want er ontploft dan niets meer!

 

Zoals het ware, de intuïtie zich meldt, zo trek ik lering en U snapt dat ik heel duidelijk kan zijn, al mijn ervaringen zijn dan ook de vruchten van de heel normale arbeid, de normale uitgekristalliseerde ervaringen, en dat met de levenswijsheid  (Spoken Wijsheid zo hij elders te vinden is) en het onwrikbare geloofsvertrouwen, dat zij ook niets anders is!  En natuurlijk valt het niet mee juist deze loutering te volbrengen......doch hemelen gaan open, zo U het wil......zoek de exegese met de eerlijkheid waarin ook U alles kwijt kan..........genade is een Goddelijk ding.........
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....
In mijn totale intuïtieve waarheid wordt mij gemeld, wat mij het laatste heil is, en dat is hemels!
Ik zit dus met een toekomst wat het hemelse zal ontwikkelen,........en dat kan ook U overkomen.
De geest wordt U ingeblazen, daardoor is er een vrije wil, die U ten goede of ten kwade kan gebruiken!
Via die vrije wil zal de mens zelf in liefde tot God moeten komen, en daar bij is er ook een mede mens........Zo U het zo doet is er succes. Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden, zover mogelijk van de stof, en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen. We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen. Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...........
Zo doende is het zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neer te leggen!
Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
We hebben de vrije ruimte zoals Pythagoras hem wist te formuleren nodig, een ruimte die volkomen vrij is van antinomieën. Daar zijn de vergrovingen mogelijk. Daar is het ontwaken in het leven, dan ook een gave aan zichzelf.
Dit U vertellen is de doelstelling die ik steeds heb meegekregen, zo lang ik hier was en ben.
En buiten dat is er in het theater net als in de pest een soort vreemde zon;........
een abnormaal intense glans waarin het voorkomt alsof al het moeilijke en onmogelijke plotseling ons normale element worden, ik zou het ook wel de kanker willen noemen!
De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.

Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist. Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren.   
De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. Eerst en vooral, omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is onder de mensen, en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid, waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent, een eitje is of wordt. Hoe de moralisten voet aan de grond konden en kunnen krijgen, blijkt bij speltheoretische experimenten keer op keer: .... vrijwel niemand laat zich afschepen met een fooi als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat. Dan maar liever allebei niks. Mensen zijn zelfs bereid geld toe te geven om iemand te straffen die zich asociaal opstelt, zo werd pas een paar jaar geleden ontdekt. En als ze dat doen, wordt het beloningscentrum in hun hersenen actiever, ontdekten Zwitserse psychologen vorig jaar. "Onrechtvaardig" gedrag afstraffen is dus lekker. De wetenschap zit sinds het ontdekt is een beetje in zijn maag met dit zogenoemde ‘altruïstisch straffen’. Als dit gedrag eenmaal gemeengoed is, houdt het zichzelf in stand. Ik zou heel gewoon zeggen; .....de begeerte houd zichzelf in stand, ze is slechts goed voor "De ideale kanker leider van de krankzinnige wetenschap".

STOP ER MEE, want de gedrag 's afstraffing is een drama elke keer weer, stop met Uw altruïstische aanfluiting, want er is geen God op de hele wereld die U ooit nog wil helpen! Geen God zal er met U verder gaan, in wezen is de menselijke eindtijd al gepasseerd. Ik ben slechts de Nestor die nog zo vriendelijk is U dit te vertellen. En het is mijn wens als nog uw hart te bereiken, dit is echt uw laatste kans.
En stop ook met de altruïstische technische onzin, want ze zullen geen mens helpen, aangezien pathos er niet in aanwezig is, .......de prestatie van zonnecollectoren en windmolens wordt met het viervoudige overdreven, en de presterende werking van de Telecommunicatie is zelfs niet eens aantoonbaar! Het is omgaan met list en bedrog. Ook dit onderdeel van de begeerte, zoals elk onderdeel van de begeerte, houdt ze zichzelf (nog) met een volledig corrumperen in stand.

Maar de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!
Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.
En dat moet dan weer worden bevestigd door de popperrazzi media die zich in de media ophouden.

En ze willen alles zo graag, ... zelfs Newton werd zo'n ezel. Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt.
Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifieks. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! In experiment! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen!

Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden teruggebracht! 
Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............
en als "Het laatste Heil" tot U komen...........
Als besef overvloedig tot U komen......
We kunnen ons niet langer alles onder druk van de algemene geestesziekte laten begaan!

Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 
Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en
Als besef overvloedig tot U komen......
We kunnen ons niet langer alles onder druk van de algemene geestesziekte laten begaan!
 Cultuur en genen delen dan immers zeker niet meer het zelfde succes.
Ik laat mij niet ten onrechte toch noch door "Het Laatste Heil" inspireren, ziende de wereld problemen!
 
Voor wie het wiskundig wil horen.
Bifurcaties verklaren de herkomst van hysterese, oscilalaties en uiteindelijk chaos.
Maar waarom zouden we moeten accepteren dat het chaos is, zo het komt?
Onze schepper wil oplossingen, weet U wel, en dat elke dag weer!
Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap! We kunnen ons niet langer alles onder druk van de algemene geestesziekte laten begaan!
Deze samenleving houdt niet op te werken bij de huid, ....maar bestaat ook binnen de mensen die erin leven.
Mensen zijn knooppunten in netwerken van verhoudingen met anderen en zij zijn bij voortduring doende deze verhoudingen te verwerken, zich vroegere betrekkingen te herinneren of ze te verdringen, te idealiseren of te dramatiseren.  Ze verlangen en vrezen de nieuwe verhoudingen of fantaseren ze erbij.
De feitelijke, reële en actuele verbindingen vormen dus maar een deel van de fysische praktijk van een mens met zijn omgeving. Om zijn leven te begrijpen moeten de virtuele en intieme verhoudingen in de metafysische praktijk die hij bij zichzelf gaande houdt erbij bedacht worden.
Zo wordt het de psychoanalyse van de sociologie van de intieme en virtuele relaties. De mens gaat nooit geheel op in de actuele en reële maatschappelijke verbanden, er is slechts een relatieve omgeving, want hij is gegroeid en er leeft wat voort uit vroegere betrekkingen die daarop maar zeer ten dele aansluiten. Het verhaal rond de mens beslaat slechts uit een scala van algemene formuleringen, en het zijn beslist geen formules, omdat ze niets te bezweren hebben en niets vastleggen.
Onze Geestelijke vrijheid bestaat, hij moet alleen nog gerespecteerd worden!
Daarna kunnen we ons allemaal de vragen van Jules Ruis stellen!
Laat U dat laatste Heil niet ontnemen!

Fishing in the genome-pond, is dit wat voor U 
De relatie/interactie tussen genen en memen.
We onderscheiden binnen het menselijk functioneren 'genen' en 'memen'.
Genen zijn fysieke/materiele informatiepakketjes met een drang tot natuurlijke voortplanting.
Memen zijn ideële informatie pakketjes met een drang tot culturele reproductie.
Het resultaat van de wisselwerking tussen genen en memen uit zich in het ontstaan van 'gemen'.
Deze gemen vormen de drijfveer voor menselijk handelen en gedrag.
Het nieuwe wetenschapsgebied 'Gemetica' (eng. gemetics); ........
definiëren we als het terrein waarop genen (genetica/genetics)
en memen (memetica/memetics) met elkaar in wisselwerking treden
en dat resulteert in het ontstaan van gemen.
Vragen die we aan de orde stellen zijn:
Staan genen voor de natuur en memen voor de cultuur ?
Staan genen voor voelen en memen voor denken?
Staan genen voor het lichaam en memen voor de geest?
Staan genen voor de emotie en memen voor de ratio?
Staan genen voor materialisme en memen voor idealisme?
Staan genen voor aarde en memen voor hemel? (Waar blijft de hel?)
Staan genen voor het leven en memen voor het licht? (Is er dan ook nog duisternis?)
Of zijn genen en memen gewoon de keerzijden van dezelfde medaille: foto en film, deeltje en golf tegelijk?
Dan kunnen we onder Gemetica (het speelveld van genen en memen) het werkingsgebied verstaan van de ziel (soul). Een gem bevindt zich dan in de ziel. Daar beweegt zich ook de menselijke hartstocht, passie en gedrevenheid. Maar ook de liefde vindt daar haar thuis. Zijn deze drijfveren de kenmerken van een gem? De ziel is echter ook de plaats voor het menselijk bewustzijn (awareness), een plek voor de innerlijke rust. Orde en chaos dus bijeen; het blijft een kwestie van kijken.
Vragen die dan weer opdoemen luiden als volgt:
Zijn memen voorbehouden aan mensen of beschikt elk organisme over zowel genen als memen?
Beschikt elk organisme dan ook over een ziel?
Is de ene ziel verbonden (religio) met alle andere zielen?
Ontstaat op die manier een soort universele verbondenheid?
Tenslotte vragen we naar de Verbondenheid in Ruimte en Tijd.
 de dwazen die zich uitgever noemen, zetten alle dwaasheid heel gewoon, zonder enige kritiek dat het allemaal "theorie" en dus volledig geënsceneerd is, in de publieke ruimte, die volgens hen alleen een tweedimensionale is, en alles wat op papier staat en in beeld gebracht word, dat is volgens de heren geen vervreemding in de ruimte en de tijd.
Ieder mens kan zijn verslag doen in vrijheid, want wat je de Aarde aandoet doe je ook je zelf aan, maar daar houd het al bijna mee op. Waar is dan toch het begin van de weg?
Is er een Universele Bestaans Wet (a Theory of Everything) die alles verbindt?
Omvat die verbondenheid hetzelfde begrip als God, Allah, Jahweh, Boeddha of Tao.
En zijn we daarmee weer aan het begin van de weg?
Valt het punt alfa dan samen met het punt omega: het hier en nu van elke dag?
En heeft vragen stellen dan nog zin, laat staan oplossingen bedenken?!
Wie het weet mag het zeggen, immers ........
in de wijsbegeerte is het de wil van het denken om uit zichzelf de wereld begrijpen!
En daarom zijn de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één idee te verstaan.
Het Licht komt niet van de voorwerpen, maar van De Zon......
Stuur uw reactie naar  [email protected]

Want als je iets doet, doe het dan wel goed! Denk niet dat je de paus bent!
Alles is al in het licht van de eenheid doorschouwd, we zijn er klaar voor de vrijheid te winnen.
Doe niet alsof U een wetenschappelijke imbeciel bent, die aan de hysterie en de paranoia is overgeleverd!
Als de onberispelijkheid van hoog aangeschrevenen niet in vraag wordt gesteld, .......
maakt men liever een grapje over God als over de paus..........
daar er met hem een conventie zou moeten bestaan betreffende God.
waarom wordt deze zotheid van de wetenschap in deze Wereld niet meer veroordeeld!
We kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten!
We denken dat het veel interessanter is om te leven zonder weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben.
Wie brengt aldus de zelfspot die Erasmus had, nu weer op........
Wil men het zelfs niet meer weten dat de bron van alle Oorlog de zotheid is......
Men zal opnieuw moeten beginnen, al is het maar voor één keer, in plaats van de fouten interpretaties te verkondigen in scholen en gemeenschappen.........als theologische heerschappen zo beheersen ze alle goedkeuring!
Spinoza moest het wel vertellen van hen.........dat de Godelijke Natuur zijn noodzakelijke bestaan insluit........waarop je de natuur op allerlei wijzen aan God terug kan geven, fout of goed, mooi en waar, het helpt bij hen allemaal niets!


Want de werkelijke zorg die opgebracht moet worden, is die ook voor de medemens.
‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden.

Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )
Dat brengt ons tot de dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden om ons te herstellen in heelheid. Met als inzet de bewustwording van de nieuwe  Wereldtijd. We zijn het vertrekpunt Alfa allang gepasseert..........maar de vorderingen waren bar slecht.
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Ons begin als mens lag op deze Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.

Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
Hier is een volkomen andere fundering aangenomen, waarvan uit men eveneens komt tot een wetenschap en verder tot een ethica, die ons rechtstreeks tot een gemeenschapsvorming en tot bepaalde handelingen leidt.
Op een andere manier is "Het Laatste Heil" niet te verkrijgen! Zij is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven.
Bij gevolg komt er onherroepelijk een eerlijke en nieuwe mens, die het nieuwe heil opzich al kan dragen!
Maar politici en de huidige wetenschap horen daar niet bij!  Hun herintegratie is niet de prijs van al het mogelijke positieve handelen! Zij is het juist, die de vrijheden ontneemt.........terwijl Wetenschap, van het begin tot het einde, open is voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.
Daar we zitten in de situatie dat alle zielenherders en hun kudden proberen elkaar de loef af te steken, als het gaat om voor zichzelf geen schatten te verzamelen op deze Aarde.
...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling,.......
 Maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling.
Wie het weet mag het zeggen, immers ........
in de wijsbegeerte is het de wil van het denken om uit zichzelf de wereld begrijpen!
Mocht U het zich steeds realiseren; .......Want hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats!
De pure vreugde heeft zich van zichzelf afgescheiden in de dualiteit van het bestaan. Zo vergeet zij zichzelf, maar wanneer ze terugkomt tot haarzelf herkent ze zichzelf en herinnert ze wie ze was, en dan blijft er niets anders over dan pure vreugde, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van haar bestaan.


Zo zie hier, God doet U een belofte, met de nodige liefde kan iedere gnostische vraag in een enkele nouminale fase worden opgelost!
We hebben wellicht allemaal een hoop tégen op lijden en het is ons niet vreemd het verleden dan een zetje na te geven. U zal begrijpen dat de farce aan geen enkel mens voorbij is gegaan, maar het is hoogtijd dat we hem weten op te heffen! 
Alleen het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist is de basis voor alle geestelijke collegialiteit, er is niet anders....we zullen wel moeten veranderen ten opzichte van de totaliteit!
Slechts zo is "Het Laatste Heil" wat ons wacht, op te halen!
Er was in het theater net als in de pest een soort vreemde zon;........
een abnormaal intense glans waarin het voorkomt alsof al het moeilijke en onmogelijke plotseling ons normale element worden.
Maar toch, als je het mensenleven ziet moet je eigenlijk diepe bewondering hebben voor wat de mens in een als ongewenste gekende levens staat toch volbrengt, ondanks wat hij is. Dit moet wel samenvallen met HET wat zich voortdurend in je voltrekt! Wat een schitteren proces, ze is werkelijk niet anders als pure vreugde, als U haar ten volle onderkent.
En omdat ik dat weet, is het mijn taak U dit te vertellen!
Wie het weet mag het zeggen, aldus de [email protected]

Ik ken het gnostische proces, ik ken de diepste spanningen, de zweethanden die altijd waren, maar is was ook geen grotere triomf te bereiken.
Er is niets mooiers op deze Aardbol als het gnostische proces, de ontmoeting met de innerlijke meester is het grootste fenomeen op de Aarde, die er in zijn volle werkelijkheid is!
Het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is!
Terwijl ik niets anders kan doen als het te beschrijven, om er maar zo mogelijk iets van te vergeten! Anders zou ik letterlijk bijna alles wat ik onderzocht heb in te grote proportie weten.

Ieder eerlijk echt en solide mens MAG alles weten, dat is voor mij een simpel feit!
Maar er is nog iets moois, kan ik U mededelen, dat ik de waarheid niet zoek, want dat is ook helemaal niet nodig,. Je hebt de innerlijke meester.
Het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. Maar je kan het als gnosticus met een enkele nouminale Fase en dan weet  je al welke waarheid je hoog te houden hebt. En elk nouminale moment kan een vergroving van een eerder nouminaal moment zijn, met meer liefde, met meer reden, met meer weten. Weten is je aan God wijden.

Nog thans is er maar één keus, want in zijn bewustzijn en energetisch verschilt de ene mens niet veel van de ander!  De basis is Leven, energie, en bewustwording, dat zijn de componenten waar ieder mens op kan en mag steunen. Pak deze componenten op, en ga het poëtische van het leven beleven. Dat is veerweg die voor ons klaar ligt. Dat is de manier om al onze werelden en hemelen open te houden! Dat had ANTONIN ARTAUD wel zeer goed begrepen!
HET IS WERKELIJK NIEMAND ONTZEGT, GOD IS ENKEL LIEFDE! En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego. Maar ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!
De plaats waar ieder mens vrij mag denken om werkelijk te mogen handelen! Ik wil de erkenning van mijn uniek zijn, maar ook Uw uniek zijn, ik wil de werkelijke geestelijke vrijheid, zo ze mij gepermiteerd is, maar ook U gepermiteerd is!
Daar het zelfs ook om zijn liefde gaat.......en dat is nog altijd een vaste en eerlijke motivatie.
Dit is waarom het ressentiment een platvloerse en gemene storing is in het leven, waarmee we de strijd moeten aangaan! Maar niet zoals de dualist! Het is de taak te vertellen, wie het weet mag het zeggen!
Allerhande persoonlijke ervaringen en een hoogmoedig intellect blijken obstakels te zijn om de essentie en relevantie van het leven te kunnen volgen in zijn Goddelijke natuur. Deze obstakels mogen overwinnen, is altijd een genade geweest..........als God zo aan ons gedacht heeft en een ieder van ons zo bewust heeft geschapen, dan is het belangrijk dat wij zijn bedoeling met het leven dat Hij ons heeft gegeven, leren begrijpen.
Hoe is dit begrijpen mogelijk, als liefde en rede, geest en ziel ontbreken. Dat is dus alles wat ik mij afvraag, U ook?

Ik heb het hier dus duidelijk over "De Indiaanse Grote Geest", het is "Het Indigo" wat in U moet ontwaken! 
Ze brengt een sterk gevoel van waarheid, ethiek, rechtvaardigheid en vrijheid, mocht het in U ontwaken. U zal mogen weten wat U gepermiteerd is! U kan alles geven zo het U gepermiteerd is............U gaat duidelijk anders met problemen om..........U zou dan ook wel eens iets met grote snelheid kunnen lezen en informatie kunnen absorberen in seconden waar anderen minuten of zelfs Uren nodig zouden hebben, deze informatie te begrijpen en te behouden. En dat heel gedisciplineerd wanneer het gemotiveerd is!  Al wat zonder deze gediscipline bestaat , ze bevat vaak het volledige label van de “dyslexie”. Vandaar dat "De vreemde Taal" een volledige moeilijkheid kan zijn! En het theater van de wreedheid, zo het er in het theater en de andere geënseneerde "media" is, is hem vreemd, want het is net als in de pest een soort vreemde zon;........een abnormaal intense glans waarin het voorkomt alsof al het moeilijke en onmogelijke plotseling ons normale element worden. Hij, de indigo is volledig gericht op het laatse heil! De indigo is dan ook gericht dat te vinden en vast te houden in hun eigen inherente integriteit niveaus. Wij kunnen ons niet langer alles onder druk van de algemene geestesziekte laten begaan!
Het is voor mij bijna onmogelijk deze inherente integreteits niveaus te verlaten! In tegenstelling tot de wetenschap en de politiek, zij doet niets anders, de waanzin te gemoed...........
Hemel, Aarde en Wording staan op haar en hem met hun integriteits niveau te wachten! Zij willen wel een normale communicatie mogelijk maken! Maar letop, voor hen is het een meta-communicatie, ze beslaan werkelijk verschillende inherente integreteits niveaus...........Hun functioneren kent dus werkelijk een onderscheiden binnen het menselijk functioneren, de 'genen' en de 'memen'. ( Zoals de  [email protected] Haar beziet!)

Genen zijn fysieke/materiele informatiepakketjes met een drang tot natuurlijke voortplanting.
Memen zijn ideële informatie pakketjes met een drang tot culturele reproductie.
En computer- programma's moeten die integriteit ook hebben, anders functioneren ze totaal onjuist en totaal onrechtmatig!
En zij, zij of hij blijven hun functioneren behouden, met het niveau zo het hen gepermineerd is, en hen ook opnieuw zal worden gepermiteerd, zo het nodig is! 
Neen het kwam niet zomaar uit de lucht vallen, er ging een loutering aan vooraf, en ook wij kunnen niet zomaar uit de bestaande maatschappelijke verhoudingen weglopen! 
Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. We weten wel wat er is te volgen, maar het kon niet zonder gedegen loutering!

Bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; ....

Als je het gaat 'geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt. En je vind jezelf intellectueel, maar in feite bent U een materialistische dwaas, die wat met de materie wil doen! ( Om de Aarde toch maar even uit te putten?) 
Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van een bepaalde kennis, producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.
Er is dan een theater met net als in de pest een soort vreemde zon;........met een abnormaal intense glans waarin het voorkomt alsof al het moeilijke en onmogelijke plotseling ons normale element worden.

 Want, dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn, want alleen met het zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien.
Vraag U  eens af, welke dramatische relatie de mens met al die gedachten t.o.v. van zijn mede mens en vaak ook zijn partner overhoud? Het is heel snel vertelt, geen.
De mens die het wil redden met zijn mede mens en in zijn relatie, kan niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn. De wetenschap en politiek komen met hun methoden nergens meer bij.............

De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past! En buiten dat ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel! Mij staat de verzoening met de metafysica te wachten! Als U dat niet wilt, wordt U slechts GEK! Het is te hopen dat U dan nog enige andere opluchting kan verwachten! Maar ik verwacht toch echt de doorluchtige romantiek! En al dat andere was allemaal veel te zwaar. En wat ons de opluchting brengt dat is slechts licht geestelijk en hemels.

De rest van de wetenschap en de politiek begrijpen we heel gewoon niet meer, gelukkig .......en het enige wat U kan begrijpen, is dat wat in de juiste pennen zit! En de materialisten en de genetici hebben het ongelofelijk bont en onbegrijpelijk gemaakt! 
 Ik stel het vast, de levenskunst woont niet meer in ons, ze is ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. Iedereen op Aarde heeft een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
Degenen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen! Zo het van mij is, is dat "Het Laatste Heil".  
Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen, ook de argumenten om ze uit te spreken, ze komen niet zomaar uit de lucht vallen! Dat denken slechts de wetenschappers en politiek..........
Het is niets bijzonders: .... De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voordat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet! De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.

De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.

En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals ........
De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
Probleem oplossen bevat het testen van condities.........
Zonder deze cognitieve psygologie is de menselijke weerbaarheid maar zeer beperkt.
Elke verandering stelt eisen aan iedere betrokkenen, ......Daar de moderne cognitieve spygologie de volledige metacommunicatie beslaat.
Je hebt er de agotiek bij nodig, de leer van het doen van mensen bij het veranderen in de meest overgankelijke zin. Otto Selz was met zijn regels daar de grondlegger in. Ernst Mach was met zijn regels daar al aangever in!

Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen.
Maar het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de krankzinnige wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens! 
Zo U dat niet weet, dan gaat het volgens hen ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt. En de kloten klappers van de wetenschap en politiek willen het zo graag, ......Freund 's Es is de ziekte! Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt, als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden. 
100 % zeker weten, en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers of de ontwikkeling 's bioloog Nico van Straalen niet! Daar is bij hen noch structuur noch de functie voor aanwezig! Het zijn slechts idioten, zoals allen in wetenschap en politiek!
Weet U het niet, ........tot het psychosociale rekent men ook de gevoelens en houdingen, dus de werkelijke attitudes van de individuele mensen. De wetenschap en de politiek zijn daarin echt niet vrijgesteld!

U moet echt weten, de mens moet leren begrijpen, de zede preken baten niet. De bewustzijns verwijding heeft heel wat meer in te brengen. De verruiming van de menselijke geest, U heeft deze mogelijkheid zelf, als U het theatrale maar goed weet los te maken. Want ze is als de pest, waarin het voorkomt alsof al het moeilijke en onmogelijke plotseling ons normale element wordt.
Maar ze kan niet waar zijn, want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn.

Ze zijn dat ook niet; .........En de statisticus die dat niet doet, hij levert slechts de repressie op de bewindvoerders, dat ze het "niet goed" doen, en als je deze statisticus zijn gang laat gaan, zal hij oneindig lang zo door gaan, hij levert slechts een repressie aan de maatschappij!
 De stress die deze repressie oplevert zal hij uiteraard vergaand ontkennen, maar deze drukkende stress is juist het grote probleem van deze maatschappij!
Nochtans is de journalist die het verslag doet, ook geen haar beter. Nochtans is het deze debiel die de ultieme repressie er bovenop brengt.
Ook hij zal geen oplossing zijn. Ook deze debielen wijzen uiteraard weer terug daar de krankzinnige wetenschap, die ook al niet die grote Conservator van enige oplossing wil zijn!
Doch ik ga U hier vertellen; ....de psychosomatische verwerping van de demonische kracht,... van zeg maar de werking van de stress zal voor de moderne medische natuurwetenschap uitlopen op een afrekening met het middeleeuwse bijgeloof. Dat de "Statistieken met Pulver und Pullen" het heil spoedig binnen ieders bereik brengen! Maar de discussie gaat slechts te veel over de waarde van de statistiek heen.
In de oplossingen van de statistiek spelen de reëel oplossingen die aanwezig zijn geen rol. Alles wat subjectief al aanwezig is, ze speelt in de uiteindelijke beoordeling geen rol. De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn!
Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn! U moet weten, twijfel te zaaien over de waarde van het andere bewijs, ik en ieder ander kan dat slechts met de pathetische drogreden. En de journalistiek is dat zelfs helemaal niet vreemd, .....hij, de geek, doet en kan helaas niet anders, zo debiel is hij nu eenmaal!
De dik betaalde waanzin van de heren slaat volledig door!  Hulpeloosheid, radeloosheid, denk-verlegenheid, besluiteloosheid, ofwel de aporie, het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie tot een oplossing te brengen is algemeen.
Zorgelijk wordt het als de socio-psycholoog over de cultuur gaan jammeren, kennelijk kennen ze het verhaal van de kwetsbare mens niet. Al hebben ze het al duizend keer meegemaakt.
Het vegetarisme is een uiting van de kwetsbare individualiteit van de mens en als zodanig staat het lijnrecht tegenover de collectiviteit (niet te verwarren met ‘eenheid’, want die ligt buiten ons, we blijven een deel van het geheel).
De ‘collectiviteit’ is humorloos, instinctief en onverdraagzaam. Het is de vlucht van de massa in egocentrisme, wij zijn het middelpunt van de schepping niet en we hebben een irrationele en/of obsessieve angst voor het vreemde. Al het vreemde, al het andere – dus ook de natuur, planten en dieren – wordt gemeten naar het eigene als de enige maat van alle dingen.
De blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Die eenheid gaat in tegen haar eigenbelang. Eigenbelang, moraal en wet vallen in de collectiviteit volledig samen.
Het is dan ook niets bijzonders dat de wetenschap zijn "endogene" normering wil, de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, maar het gaat dan om "exogene" normering, en juist dat zou ieder oprecht mens toch zeker moeten weten en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren.

Haat-spraak is een belangrijke uiting van egocentrisme, en kan zowat overal worden aangetroffen, zij vormt het slechtste onderdeel van deze exogene normering!
Zo hebben politieke partijen altijd standpunten die door hun tegenstanders als haat-spraak worden aangemerkt. Zo blijft het zwakzinnige circus maar rollen. Demonisering en romantisering van het vreemde en de vreemdeling zijn een deel van het zelfde verhaal!
Dat de socio-psycholoog dat niet weet, we leven in een klets-cultuur, elke morgen weer een nieuw klets pakket, wat een onzin heren! De gekken hadden en hebben hun Theater nodig ........daar kon en kan het moeilijke en onmogelijke slechts het normale element worden!
Het verhaal rond de mens beslaat slechts uit een scala van algemene formuleringen, en het zijn beslist geen formules, omdat ze niets te bezweren hebben en niets vastleggen.
Onze Geestelijke vrijheid bestaat, hij moet alleen nog gerespecteerd worden!
Daarna kunnen we ons allemaal de vragen van Jules Ruis stellen!
Laat U dat laatste Heil niet ontnemen!

Want nogmaals; .......De wet die bepaalt dat een filosofische of ideologische kwestie niet tot een oplossing te brengen is, is meer dan algemeen. Of gaat U nu alweer vertellen dat er ook maar iets van de partij programma`s van de verschillende politieke partijen, echt geslaagd en gerealiseerd is? Neen, zij die demoniseren en romantiseren ( de politiek ) gaan en moeten tot het oneindige door. Jammeren over van alles en nog wat, dat is eigenlijk de inhoud van iedere cultuur, zie en neem het allemaal niet te zwaar, zie en neem het als een komische mengeling van werkelijkheid en verbeelding.  

Taal, de woorden, de begrippen zijn grote verleiders!
Maar je komt niet achter de werkelijkheid zonder het nodige echte onderzoek!
Het grote gissen ( van het logistische denken ) men wil het nog steeds niet achter zich laten, terwijl het geen enkel zicht op de werkelijkheid geeft.
Neem je alles als zware realiteit, dan krijgt het denken binnen je hoofd een vaart en een snelheid waar je geen recht op hebt. Hegel doet dat met zijn antithesen. Marx neemt dit over en voert de mooiste salto’s uit met de begrippen als : “Socialistische Maatschappij” en “kapitalistische Maatschappij”. De hele genuanceerde economische werkelijkheid wordt in die begrippen ontkracht.

De denker krijgt er een geweldige kracht en zekerheid van. HET IS EN BLIJFT ECHTER EEN Theatraal GEDACHTEN-SPEL,….
En de heren die alles te zwaar nemen en namen die zorgen voor de grootste problemen.
 Dus met al die "exogene" normering zal er geen wetenschapper zijn die grip krijgt op de totstandkoming van de verschillen in gedrag, gevoelens en overtuigingen. Stuur deze bende van dwazen dan ook maar weg!
  Ons gedrag krijgt vorm in ons dagelijks doen en laten, onder invloed van het gedrag van anderen, in de expliciete en impliciete correcties van ons eigen gedrag door anderen, en in het eindeloze oefenen en verfijnen van het vereiste gedrag in de eigen groep. Maar als je de "exogene" normering gebruikt, waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters maar ook de socio-psycholoog zich onledig houden, zal stress het grote probleem blijven. De wet die bepaalt dat een filosofische of ideologische kwestie niet tot een oplossing te brengen is, is meer dan algemeen. Of gaat U nu alweer vertellen dat er ook maar iets van de partij programma`s van de verschillende politieke partijen, echt geslaagd en gerealiseerd is? Neen, zij die demoniseren en romantiseren ( de politiek ) gaan en moeten tot het oneindige door. Jammeren over van alles en nog wat, dat is eigenlijk de inhoud van iedere cultuur, zie en neem het allemaal niet te zwaar, zie en neem het als een komische mengeling van werkelijkheid en verbeelding. Zonder de werkelijke Geestelijke vrijheid zal U niet veel tegen ze kunnen uitrichten,
Zij spelen liever toch theater, ............

Taal, de woorden, de begrippen zijn grote verleiders!
Maar je komt niet achter de werkelijkheid zonder het nodige echte onderzoek!
Het grote gissen ( van het logistische denken ) men wil het nog steeds niet achter zich laten, terwijl het geen enkel zicht op de werkelijkheid geeft.
Neem je alles als zware realiteit, dan krijgt het denken binnen je hoofd een vaart en een snelheid waar je geen recht op hebt. Hegel doet dat met zijn antithesen. Marx neemt dit over en voert de mooiste salto’s uit met de begrippen als : “Socialistische Maatschappij” en “kapitalistische Maatschappij”. De hele genuanceerde economische werkelijkheid wordt in die begrippen ontkracht.

De denker krijgt er een geweldige kracht en zekerheid van. HET IS EN BLIJFT ECHTER EEN GEDACHTEN-SPEL,….
En de heren die alles te zwaar nemen en namen die zorgen voor de grootste problemen.
 Dus met al die "exogene" normering zal er geen wetenschapper zijn die grip krijgt op de totstandkoming van de verschillen in gedrag, gevoelens en overtuigingen. Stuur deze bende van dwazen dan ook maar weg!
  Ons gedrag krijgt vorm in ons dagelijks doen en laten, onder invloed van het gedrag van anderen, in de expliciete en impliciete correcties van ons eigen gedrag door anderen, en in het eindeloze oefenen en verfijnen van het vereiste gedrag in de eigen groep. Maar als je de "exogene" normering gebruikt, waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters maar ook de psycholoog zich onledig houden, zal stress het grote probleem blijven.De wet die bepaalt dat een filosofische of ideologische kwestie niet tot een oplossing te brengen is, is meer dan algemeen. Of gaat U nu alweer vertellen dat er ook maar iets van de partij programma`s van de verschillende politieke partijen, echt geslaagd en gerealiseerd is? Neen, zij die demoniseren en romantiseren ( de politiek ) gaan en moeten tot het oneindige door. Jammeren over van alles en nog wat, dat is eigenlijk de inhoud van iedere cultuur, zie en neem het allemaal niet te zwaar, zie en neem het als een komische mengeling van werkelijkheid en verbeelding.

Taal, de woorden, de begrippen zijn grote verleiders!
Maar je komt niet achter de werkelijkheid zonder het nodige echte onderzoek!
Het grote gissen ( van het logistische denken ) men wil het nog steeds niet achter zich laten, terwijl het geen enkel zicht op de werkelijkheid geeft.
Neem je alles als zware realiteit, dan krijgt het denken binnen je hoofd een vaart en een snelheid waar je geen recht op hebt. Hegel doet dat met zijn antithesen. Marx neemt dit over en voert de mooiste salto’s uit met de begrippen als : “Socialistische Maatschappij” en “kapitalistische Maatschappij”. De hele genuanceerde economische werkelijkheid wordt in die begrippen ontkracht.
Doch toch, is er een natuurlijke beperking te omschrijven, en dat voor iedereen. Het blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware. Doch slechts, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid. Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven, een leugen die de maatschappij miljarden kost!

De denker krijgt er een geweldige kracht en zekerheid van. HET IS EN BLIJFT ECHTER EEN GEDACHTEN-SPEL,….
En de heren die alles te zwaar nemen en namen die zorgen voor de grootste problemen.
 Dus met al die "exogene" normering zal er geen wetenschapper zijn die grip krijgt op de totstandkoming van de verschillen in gedrag, gevoelens en overtuigingen. Stuur deze bende van dwazen dan ook maar weg!
  Ons gedrag krijgt vorm in ons dagelijks doen en laten, onder invloed van het gedrag van anderen, in de expliciete en impliciete correcties van ons eigen gedrag door anderen, en in het eindeloze oefenen en verfijnen van het vereiste gedrag in de eigen groep. Maar als je de "exogene" normering gebruikt, waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters maar ook de psycholoog zich onledig houden, zal stress het grote probleem blijven.De wet die bepaalt dat een filosofische of ideologische kwestie niet tot een oplossing te brengen is, is meer dan algemeen. Of gaat U nu alweer vertellen dat er ook maar iets van de partij programma`s van de verschillende politieke partijen, echt geslaagd en gerealiseerd is? Neen, zij die demoniseren en romantiseren ( de politiek ) gaan en moeten tot het oneindige door. Jammeren over van alles en nog wat, dat is eigenlijk de inhoud van iedere cultuur, zie en neem het allemaal niet te zwaar, zie en neem het als een komische mengeling van werkelijkheid en verbeelding.

Taal, de woorden, de begrippen zijn grote verleiders!
Maar je komt niet achter de werkelijkheid zonder het nodige echte onderzoek!
Het grote gissen ( van het logistische denken ) men wil het nog steeds niet achter zich laten, terwijl het geen enkel zicht op de werkelijkheid geeft.
Neem je alles als zware realiteit, dan krijgt het denken binnen je hoofd een vaart en een snelheid waar je geen recht op hebt. Hegel doet dat met zijn antithesen. Marx neemt dit over en voert de mooiste salto’s uit met de begrippen als : “Socialistische Maatschappij” en “kapitalistische Maatschappij”. De hele genuanceerde economische werkelijkheid wordt in die begrippen ontkracht.

Maar toch, er is een natuurlijke beperking te omschrijven, en dat voor iedereen. Het blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware. Doch slecht, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid. Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven, een leugen die de maatschappij miljarden kost, en buiten dat de totale Integere wereld zo ze er kan zijn, nog van alles aandoet ook!

De denker krijgt er een geweldige kracht en zekerheid van. HET IS EN BLIJFT ECHTER EEN GEDACHTEN-SPEL,….
En de heren die alles te zwaar nemen en namen die zorgen voor de grootste problemen.
 Dus met al die "exogene" normering zal er geen wetenschapper zijn die grip krijgt op de totstandkoming van de verschillen in gedrag, gevoelens en overtuigingen.
Stuur deze bende van dwazen dan ook maar weg!
  Ons gedrag krijgt vorm in ons dagelijks doen en laten, onder invloed van het gedrag van anderen, in de expliciete en impliciete correcties van ons eigen gedrag door anderen, en in het eindeloze oefenen en verfijnen van het vereiste gedrag in de eigen groep.
Maar als je de "exogene" normering gebruikt, waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters maar ook de psycholoog zich onledig houden, zal stress het grote probleem blijven. Weet U het niet, ........tot het psychosociale rekent men ook de gevoelens en houdingen, dus de werkelijke attitudes van de individuele mensen. 
Maar de tendensen zijn niet te begrijpen als zelfstandige krachten die hun werk doen buiten de taalgebruiker om, zij die zich onledig houden, liegen zo als zodanig en zijn zo in hun geheel niet serieus te nemen!
Zij spelen dus weer Theater! De geestelijke vrijheid, die ieder mens nodig heeft, U krijgt hem niet van hen!
De oerangsten en oerdriften van de mens zijn (zelfs noodzakelijk) nog steeds zichtbaar te maken,   ........Want toch ook kunnen we ons niet langer alles onder druk van de algemene geestesziekte laten begaan!

Ik stel het U, wetenschap en politiek zullen één dezer dagen moeten kiezen..........Het is de tijd van het laatste Heil! ........
En dan zit ik dus nog met de secretie,
overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatiedefecten,
waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,
en de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.
Al het geen het moralisme en paternalisme in gebruik heeft is het Griekse "pathos",
wat gewoon "gevoel" betekent, evenals het Latijnse "affectus", maar het eerste is wel degelijk afgeleid van het passieve ondergaan, en het tweede van het actieve aandoen.
In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. Ze is de neurose geworden, omdat de waanzin en de onzin, en het Ik-ideaal niet te vermijden waren!
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen. Hun eigen m=m (t), met deze grondslag doe je slechts aan fractale overdrijving! Ze hebben niets anders meer!
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens, al is nog zo'n groot protectie leger wat U zo gezegd "beschermd"!

Dankzij het moralisme en paternalisme,
 moeten velen zich in een raar soort altruïsme dompelen,
maar in feite is het een neurose, die alleen uit waanzin, onzin,
en een Ik-Ideaal bestaat!
Het is deze zielen-houding die elke interne secretie bepaald.
Men moet zichzelf namelijk ook de vraag stellen wat er gebeurd,
wanneer in de psychopathologie angst wordt gedefinieerd als symptoom,
stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering, verwerft deze angst een graad van vastheid
en vaststelbaarheid die het in de ervaring van "de zieke" mist.
Dit alle materialistische omgekeerde oordelen ten spijt.

Wat zullen ze ziek worden, en dat om de protectering,
En dat wordt een Oranje praktijk, ongelofelijk,
de meest belabberde opgeworpen belemmering aan geestelijke vrijheid!
Het product wat we IT noemen heeft zijn fatsoen allang verloren,
en zijn koninklijkheid al helemaal!
Maar de verwachtingen van de dwazen zijn nog steeds goed te noemen,
maar hun eisen die aan de protectie worden gesteld,
zijn nog veel erger als een kunstmatige inseminatie (ki). Men wil geen enkele van de gevoelens en gedachten  relativeren en hier goed mee omgaan. Ze eisen slechts de protectie op!
Het gaat om een neurose, die uit waanzin, onzin, en Ik-ideaal bestaat!
De mensheid wordt zo gedwongen, op een totaal ineffectieve manier,
met problemen om te gaan. Terwijl ......
de dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........Deze neurose is een keuze, die aan een gezond mens ontbreekt!
Het is uit het theater waar jammer genoeg het gezonde verstand aan ontbreekt!
Dus een neurotische persoonlijkheid is iemand die zeer kwetsbaar is voor prikkels van buitenaf; zó kwetsbaar dat hij deze prikkels niet meer goed kan reguleren. Iemand kan dan last krijgen van neurotische symptomen. Er bestaan fysieke, emotionele en mentale symptomen, en ze zijn buitengewoon theatraal, daarom herkend men ze direct! Bij pathetische mens zal de angst zelfs stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’.  Ja, mijn mijn keuze is nog altijd die van Otto Selz en Ernst Mach! De eisen die aan de mens worden gesteld, ze zijn heel gewoon bekend!

Vele hebben echter geen zin zich op afstand te houden van emotionele en sentimentele drijfveren.
Met logica stelt men enkel belang in de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, de realisatie van de zielepersoonlijkheid, daarom kan de mens zowel "Genen" als "Memen" proberen te bezien.
Ernst Mach stelt het ons dus..........

 


Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis dus een ervaring, .....
Wat niet bevestigd wordt door de ervaring is speculatie........
De reikwijdte van onze kennis is dus begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze zintuigen.
In het veld van de zintuigelijke waarneming hebben de telescoop, microscoop, en met de microfoon horen we, maar bij QED is de stof zeer duidelijk de transponder! Maar de mens is niet instaat zo maar even naar binnen te grijpen!
Alleen waar wij één mee zijn, nemen we volledig waar............
maar is dus een realisatie vanuit het subjectieve!
De Hindoe spreekt over de wereld der verschijnselen als het werk van Maya, de macht van de ILLUSIE.
Dacht U, dat U het integraal zou kunnen kennen ..........
Doe niet zo belachelijk.........
Het is onze dichtste benadering...........En het Licht komt niet van de voorwerpen, maar van De Zon......
Aangezien het waarnemen niet ligt in de ogen of de oren, maar de organen, ........
Lijkt het logisch je af te vragen of het voor ons brein mogelijk is, de dingen direct te vatten, zonder gebruik te maken van de zintuigen!
Pythagoras, zet ons op de eerste betrekkingen die wij op een natuurlijke manier en zintuigelijk kunnen gebruiken..........
in de wijsbegeerte is het de wil van het denken om uit zichzelf de wereld begrijpen!
En daarom zijn de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één idee te verstaan..
Ik kan alleen lachen om deze wereld,
De afstand tot mijn leefwereld en die van de huidige wereld, hij is inmens. 
Uw leefwereld kom ik bij mij in de dyslecte wereld tegen, .......
Het zijn gehele getallen zonder gemeenschappelijke factor!
mijn geestes wereld is U vreemd!.
hoe moet ik deze verschillen overbruggen?
Ik weet dat mij alle oplossingen gegeven zijn..............
Die van Alfa tot Omega

Maar wat Richard P Feynman ons duidelijk maakte; .....gaat altijd over "Het Nu"
Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen...
'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is.
De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens.
Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard,
en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen.
De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt.
Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit.
De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit,......
waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd, .......
en dus dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt.
En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst,
en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
Bij de levende vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten,
maar de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans',
dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid,
en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijzen omvat,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens.

De huidige wetenschap gelooft in de illusie.......
maar op het oog vormt zich het beeld, maar het oog heeft geen vermogen het beeld te vatten,
zelfs geen herinnering om daarvan een indruk vast te houden.
Dat wat werkelijk waarneemt, is het brein.
Het grijpt aan op de ervaring van de zintuigen die,
als ze niet verbonden waren met het brein, louter spiegels zouden zijn!
En zo is er een voorstelling te maken van een subtiel iets,
vrij van een grove omhulling en niet gebonden door stoffelijke grenzen!
En zo is het dat het dyslecte en subtiele er voor U is!
U bent werkelijk in staat tot de fysio- mentale gymnasstiek,
U mag deze werkelijk beleven........en na dingen herkent te hebben,
toch weer terug te keren naar de lichamelijke omhulling met een Oogst die U bewust bent!
En waar zich deze Oogst NU bevindt, ergens tussen Alfa en Omega ...........
Maar ondanks dat is deze Oogst er wel,
met deze methode er is zelfs een realisatie van het zelf mogelijk!
Het Laatste Heil!
En het voed zich toch telkens weer zelf!
Zo is ze de bewaker van de eeuwige wet,
en de bewaker van de eeuwige wetenschap...........
Maar als taal of som vertaalt ze zich niet zo snel.........

Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,...
Het is het algemene vermogen iets te doen van waarde.
Dat is haar bruikbare compilatie!
Is het andere ook bruikbaar? NEEN!
Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Alles wat we geleerd hebben over het heelal,
alles daar binnen wat we geleerd hebben, ontdekt of uitgevonden,
ze is de sleutel tot de poorten van de hemel,
maar ook evenzeer naar de poorten van de hel! 
U maakt het zelf uit, waar U mag vertoeven!

Het is één groot oplichters feest, ........onder de fysici met hun theorieën,
Als jij tot je zelf zegt "ik denk" is het nooit wat je denkt, het is wel degelijk de heterogene conditionering, .......
De barbaarse gewoonte, het is niets bijzonders haar zo te benoemen...........
Als ze geen verhaal hebben, dan hebben ze niets, "De waan" moet onophoudelijk verdedigt worden.
Dit komt omdat slechts het Lagrangiaanse formalisme gebruikt kan worden om de impuls van een deeltje te bepalen. De impuls volgt uit de Lagrangiaan als
wat voor de huidige Lagrangiaan de gebruikelijke uitdrukking voor de impuls van een deeltje oplevert.
Maar het bemerken van het onnatuurlijke punt is GODS_ONMOGELIJK, want ten eerste kan dat niet, daar de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met deze statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan.

 

En wie op een dezer dagen niet zichzelf zal worden…

zal wederom in herhaling vallen. 
Angst verdwijnt wanneer je ........ 

HEDEN, VERLEDEN EN TOEKOMST

 VAN JE EIGEN SCHEPPING

 HERINNERT, (ER)KENT EN OPLOST

 OM

 HET DAARNA NOOIT MEER

 ONBEWUST

 VAST TE PAKKEN

 IN DE VORM VAN

  TEGENSTRIJDIGE GEDACHTE
Wat betreft het verleden kunnen we tot een oplossing komen,......
Want het is nog steeds een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’ vol gejammer en geweeklaag en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt: "Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid, vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten die we gezien hebben onderweg!
En mijn metgezel antwoordde: Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven?
En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet? En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen; waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?" 
Alleen als we er één mee zijn, kunnen we het in zichzelf leren kennen. Dan nemen we volledig waar en niet slechts het verschijnsel in deze wereld. Daar is tijd voor nodig, we moeten in de objectieve wereld leren met elkaar te existeren, te bestaan.

Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan? Moet de macht van de illusie dan blijven gelden? Als het aan mij ligt niet, maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, laat dat goed tot U doordringen. En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één. Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring, het is een hartstochtelijk streven één te worden. Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken, zou ik mij ook maar eens afvragen of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen, zonder niet ogenblikkelijk de dood te veroorzaken,  althans wat doen we met de tegenstrijdige gedachte............ 'hetgeen versluiert of bedekt'.
Op welke wijze bedekt het? Wie van ons weet dat zomaar?
Geef je over aan het goddelijke, klamp je alleen vast aan dat enig duurzame element, dan zul je zeker de eeuwige vreugde leren kennen die de goddelijke gelukzaligheid je kan schenken.
Het is dat wat verbind, en dat wat verenigt, en dat wat heel maakt...........
U vindt toch niet dat alles wat versluiert en bedekt alleen maar laster?
Is dit wat hoort bij de doodstrijd van de rijken?
Ach, U vindt dat God over alle vergissingen zou moeten kunnen triomferen?
Is het niet zo dat God is die hij is, en voor wie de vergissing niet bestaat.
En de mens is Gods zoon, die onsterfelijk wordt bij zijn sterven.
en die zich vrij maakt van de tijd en de dood door een begrijpende en overwinnende liefde.
De mens is hij, die beminnen moet om te leven, ....
en die niet beminnen kan zonder vrij te zijn.
De mens is de zoon van God en van de vrijheid!

Vatten wij dit samen: .......De mens, uit handen van God gekomen, is slaaf van zijn behoeften en onwetendheid.
Hij moet zich bevrijden door studie en arbeid.
Maar dat betekend dus niet dat we steeds in herhalingen moeten blijven vallen!
Het nijgen naar macht, eer en rijkdom.........
En dat is dan ook nog het "gelijk" willen hebben,
en het tegen elkaar afzetten van dogmatische richtingen...........
het maken van propaganda om zoveel mogelijk "zieltjes" te winnen.
Zodra U zegt; ........ deze richting is juist, dan hangt U uzelf op aan een galg die U belet de waarheid te vinden in UZELF!
In alle vrijheid, is er de neiging van het brein die vergezeld wordt door de actieve wens het zelf te kunnen en kennen,
die leidt tot de vereniging met de één, Wiskundig betekent dat de zaken kunnen optellen.
En daadwerkelijk de mens te brengen tot vereniging..........
Doch de publieke ruimte, die volgens hen alleen een tweedimensionale is, en zo alles wat op papier staat en in beeld gebracht word, dat is volgens de heren geen vervreemding in de ruimte en de tijd.
Ieder mens kan zijn verslag doen in vrijheid, want wat je de Aarde aandoet doe je ook je zelf aan, maar daar houd het al bijna mee op.
Waar Pythagoras zijn werk, zijn studie en zijn arbeid deed, daar waren de werkelijke vergrovingen mogelijk.
De krankzinnige wetenschap doet wel aan deductie en inductie, maar zonder enig systeem!
Om het anders te zeggen, het systeem van Pythagoras heeft het extropisme al direct inzich!
En ze was altijd al te bereiken in alle zuiverheid van geest.
Ach, Pythagoras wist het heelgewoon, de tegenstrijdige-gedachten....... ze werkten altijd al niet!

Zo was er de beschrijving van Hitlers psychologisch profiel:
Ze is identiek aan allen, krankzinnigen van wetenschap en politiek.

 "De primaire regels zijn en waren:....... nooit toestaan dat het publiek afkoelt.
  Nooit een fout of ongelijk toegeven en nooit toegeven dat er misschien iets goeds huist in uw vijand.
 Nooit ruimte laten voor alternatieven en nooit schuld aanvaarden.
 Concentreer je op één vijand tegelijk en verwijt hem alles wat verkeerd gaat, .......
de mensen geloven een grote leugen sneller dan een kleine, en als je die vaak genoeg herhaalt, zullen mensen die vroeg of laat geloven."

Als we ook maar iets Wisten over het Leven, dan zouden wij toch in staat zijn om werelden en levensvormen te scheppen zoals God dit doet?
Wilt u het volgende verifiëren met uw hart? Als ik u zeg dat u mij niet kunt vertellen - beter nog, mij niet kunt demonstreren - dat u bij machte bent om één enkele cel in uw eigen lichaam te scheppen, klopt dit dan? Wel, wat Weten we dan eigenlijk precies?

Dus bedenk, de gezonde schaamte kenmerkt zich door; ......
 
 gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) eerbaarheid en kuisheid,
 gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) nederigheid,
 het gevoel van schuld – gene of verlegenheid die te maken heeft met het overtreden van elke vorm van morele of geestelijke wetten
Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,........
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. Ik heb dan ook mijn geest nodig, om tot het wezenlijke van curriculum door te dringen.
Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
het curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde, waarvan maar hooguit 2000 bewust.
De arme kindertjes de hele dag naar een iPad laten turen is een misdaad!
Het is de machtige onzin van krankzinnige wetenschap! 
Maar bovendien ook de misdaad van het "Hitler-gebroed"
Zo is het dat ze denken aan een verzegelde klok, .......
Zij hebben hem naar hun idee verzegeld ......
Waarbij een mechanisme verantwoordelijk is, ......
voor de resultaten die we aan de buitenkant zien.
De kennis is niet verkregen door uiterlijke studie.....
Het fundament van homo Universalis ligt daar waar hij,
de geestelijke Wereld vooraf heeft weten betreden!
Door moed, wijsheid, evenwichtigheid, matigheid,
en de werkelijke gerechtigheid, van liefde en rede.
Mocht U het niet begrijpen, er bestaan inertiaal stelsels in de Natuur!
Doch de waan van de wetenschap en de politiek zal het zelfde blijven, helaas.
Volgens hen blijft de natuurkunde dus de wetenschap van de materie.
en haar wisselwerkingen, sapperloot wat een krankzinnigheid.

Angst verdwijnt wanneer je ........ 
HEDEN, VERLEDEN EN TOEKOMST
 VAN JE EIGEN SCHEPPING
 HERINNERT, (ER)KENT EN OPLOST
 OM
 HET DAARNA NOOIT MEER
 ONBEWUST
 VAST TE PAKKEN
 IN DE VORM VAN
  TEGENSTRIJDIGE GEDACHTE
Er zit dus iets vergaand scheef, als je als statisticus, de data niet op de juiste proporties beziet!
Want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen,
zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn.
Maar alle mensen worden voor 100% als beelddenker geboren.
Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.
er is dan een NU nog zonder taal.
En alles wat niet aan de ervaring voldoet, en dat ook in het NU, ze is onjuist. (Richard Feynman)

Ik zal het U vertellen, waarom de nieuwe mens komt.
Wie weet dat hij dyslectisch is, dus weet van zichzelf dat hij niet expliciet leert, hij heeft een serie hersenproblemen niet meer nodig! De darwinistische verklaring die berust op toevallige fouten in de reproductie wordt daardoor de meest krankzinnige en ongelukkige van de krankzinnige wetenschap! 
Want het grote onbewuste leren krijgt zijn ding, de contemplatie is vooral een actie in de kleine hersenen ........ en dat maakt dat vele kosmische en executieve functies zonder ook maar een enkel probleem worden uitgevoerd!
Zij die dat niet respecteren worden gewoon heel dement!
Volgens de genetici een erfelijke ziekte......
Omdat ze deze problemen opzoeken ...........
En het tegendeel ligt bij de emanciperende mens, en dat wordt hem door de krankzinnige wetenschap en krankzinnige politiek geleerd,
dank U wel krankzinnig volk!!!

Letwel, hier speelt ook de erfelijke aanleg, het beelddenken gaat niet "over".......
De krankzinnige politiek en politiek zitten dus onnoemelijk vaak fout.........
Toen de dader van ons ongeluk en ellende buiten ons werd gevonden
waande we ons wederom veilig in ons bestaan.
Maar het zijn vele keren "erfelijk" bewezen de dames en heren van wetenschap en politiek!
 We voelde ons dan ook niet iedere keer even veilig als de dader buiten ons het had gedaan.
 Heel vaak zullen we een dader buiten onszelf vinden die maar terug blijft komen.
 We beginnen ons langzamerhand af te vragen
hoeveel daders er nog gevonden moeten worden voordat het weer echt veilig is op straat.
 Ja het is waar, het is ook tijd om de dader in onszelf te onderkennen.
om van ons collectieve onverwerkte verleden en het EGO ofwel de echte dader verlost te zijn.
 Maar we hebben geen tijd om de werkelijke oorzaak te vinden
omdat we te bang zijn te ontdekken wie we werkelijk zijn.
 Dus zeggen we in de socio-psychologie keer op keer dat
het de man of vrouw is die anders dan ons is, welke de schuld is van alle pijn. 
Wordt het niet hoogtijd dat we indigo worden, en leren "De Grote Geest" te begrijpen!


 

 Dat iedere geborene in een gedwongenheid van politiek en wetenschap terecht moet
komen, is larie. En heel de politieke groep heeft een ziekelijke krankzinnige voorkeur.....
die we gewoon de eigen ziekelijkheid kunnen noemen.
En de wetenschappelijke literatuur ziet een te eenzijdige politieke oriëntatie ...
De antwoorden moeten op de politiek worden gericht en zijn bewust moreel beladen.
Heren zo verkracht je de mens, debielen ga je zelf verkrachten,
De Bijlmeer-bajes is goed voor jullie, en jullie soort!
De gezamelijke Gekken, ze zijn niet van het Gas los, maar van God los...........
Wat slecht versluierd en bedekt..........hoe wilt U onbewust voorkomen dat U niet in herhaling zult vervallen
Je mag "niet-denken" en "deductief denken" opvatten als een polariteit, die rechtstreeks ontstaat als we werken zonder de aanwezigheid van iemand of iets dat wist wat groei, wat bloei en verwelking inhoud. God dus, zo hij voor mij te ervaren is.
De taal en beeldgewoonte-vorming wordt daardoor een flop!
Alles wat niet aan deze ervaring en ook niet aan het NU voldoet , ze is onjuist!
De huidige mens is medisch, psychologisch en sociaal volledig toe aan zijn Burn-out, ..........
Hoe zou hij nog iemand kunnen zijn op deze Wereld?
Zo staat het er voor met ons bewustzijn............"Het Laatste Heil" heeft die ervaring.........zonder zijn schepper.
We zullen ons opnieuw met hem moeten binden................de innerlijke meester zo wordt hij door de gnostici genoemd.
Want onze conditie "maakt" alle dingen en dat is juist onze "zonde" val, .........
Ons onderwijs legt dit verblindende deductieve denken, wat slechts versluierd en bedekt, in die zondeval voort.
Denk niet dat dit iets anders als een Burn-out ten gevolgen heeft! Daar heeft het, in al zijn onjuistheid,  alleen de socio-psychologische gevolgen voor! De bewaker van de eeuwige wet, en dus van de wetenschappelijke methode voor de herintegratie, is opzij gezet..... zonder deze methode is er geen realisatie van "Het Zelf" mogelijk.

Alles wat de mens denkt.........inclusief het begrip "Ik denk"
Alles wat de mens voelt......inclusief het begrip "ik voel"
Ze moeten weggedaan worden met het doel dat er plek wordt vrijgemaakt voor de stilte waaruit zich de wet kan voltrekken,........
Als het begrip niet passend is, niet past in het "NU", dan is dat niet het geval! Zij wat begrip genoemd wordt, ze heeft dan niets te betekenen!
De zelfrealisatie ontbreekt dan totaal, wie je ook maar bent..........wie op een dezer dagen niet zichzelf zal worden…
zal wederom in de herhalingen vallen, .............
De bedachte instellingen, privacyinstellingen en beveiligingsinstellingen zijn op geen enkel moment te beheren, zonder een passend "NU" is er geen werkelijk wettelijk feit! Hoe is het met de relatie tussen "God en de Mens" ........? Houdt U niet van de enig ware vorm van de ervaring?
Passent lichamelijk samenzijn, past dat daarom ook..........?
Als functie is de transformatie een streven naar eenheid.
De algemene regel die daarvoor geld is deze; .....
dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel. Er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.

Het lemniscaat is een symbool. Het staat voor:... oneindig, eeuwige beweging, zonder begin en zonder einde, inter-afhankelijkheid, alles is samengesteld.
Ook de Lorenz contractor is dus in feite een lemniscaat.
En de dubbele Helix van de genetici is ook niets anders als een lemniscaat.
Er valt niets anders te verwachten in deze kosmos, 
De transformatie functie is de enige werkelijke aanwijzing die oneindig is.
Richard Feynman had er zelfs een axioma voor,

• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Wat ze uiteraard niet lukte, nog ook maar enig moment zal lukken, dat bracht ze en brengt ze tot de diepste "Burn-out"
We zijn dan niet langer het meest betrokken en geroerd bij de dingen vanuit onze microcosmos, onze eigen realisaties.
En er waren al zoveel dingen, die voor ons nog geen enkele aktualiteit en realiteit hadden.
Begrip komt tot stand bij de waarneming van de normale realiteit, slechts dan zal het voor het brein iets actueels worden, maar als eigen voorstelling zal het niet zomaar een begrips-consept worden......... Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. Ik heb dan ook mijn geest nodig, om tot het wezenlijke van curriculum door te dringen.
Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
het curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde, waarvan maar hooguit 2000 bewust.
Lang niet alle dingen die we waarnemen vanuit de buitenwereld worden volledig en bewust omschreven.
De door God voortgebrachte dingen sluiten voor ons nog steeds geen existentie in.........
God = essentie + existentie, deze twee zijn in God onscheidbaar,
omdat het in de aard van het Zijn ligt zichzelf te manifesteren...............
"Het Zijn Is" (Spinoza)

Het is van de andere zijde, dat wat de onzin scheidt van het zinvolle gebruik van zinnen.
De verlosser maakt slechts dingen in ons los,
zodat we er van leren, en ons gedrag verbeteren!
Want vervelend genoeg voor de dwazen van deze wereld is het zo,
dat ik en ieder ander de wereld moet denken als een begrensd geheel,
wanneer ik haar een zin wil toekennen.
Het besef van contingentie is; .... 
dat alles is zoals het is en zo gebeurt alles zoals het gebeurt.
Een zin postuleren kan ik alleen volgens de goddelijke wet, in rede en liefde,  
zodat de gedachte wereld begrenst is!
Neen, als er een burn-out optreed heb ik er ook geen oplossing meer voor,
en zo gebeurd het dus steeds meer..........
De poging hem zo uit te willen drukken, in een formele taal, het lukt ons eigenlijk niet meer.
Het "NU", ze kan daar echt volledig onzinnig en wreed zijn, ik ben geen God maar mens!
Geboren op de datum 8-1-1949 ...... en bovendien weet ik dat onze wetten zijn bedacht!
Maar angst is de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden; .... zij wordt duizelig en klampt zich dan maar vast aan de eindigheid. Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid.
De dualiteit is altijd al ontstellend geweest, maar wij kunnen leven met onzekerheid en twijfel (Richard Feynman).
U moet niet denken dat Uw geest niet vrij mag zijn! Dat het besef van contingentie er niet mag zijn,
.............we hebben niets te verzinnen! Newton had dat al niet!
De oorzaak van de Burn-out is een gebrek aan leven dat er huist........
De gangbare criteria bedreigen het leven niet, dat is tegen al het besef van contingentie.
Het Fides Quaerens Intellectum is zelfs een vorm van zelfuitleg, zelfreflectie en zelfkritiek, rond de religieuze existentie!
Haar hebben we, met al het zijn, toevallig wel! En uiteraard mogen we haar GOED gebruiken...........

Alleen de wetenschap en de politiek willen U dat "Afleren" en veroorzaken daarmee "Het Geval Burn-Out"
In het verleden hadden ze daar "De Brandstapel" voor, en "De Inguisitie"
 Ja want eenmaal verbonden met een bestaande macht, is het gevaar groot dat de ideologie zich ontpopt tot een onderdrukkingssysteem, behartiger van groepsbelangen, aanjager van fanatisme en geweld.
Deze situatie is tot nu toe zelfs "Gemeengoed" gebleken, de socio-psychologie heeft tot nu toe heel vaak een totaal verkeerde inslag!
Wie brengt de correctie aan, zonder deze correctie zullen de drama's blijven komen! 
Het is vooral de socioloog die in "Het verkeerde vaak" zijn opleiding heeft genoten.
Daarbij vergeleken zijn de overwegingen van het Intellectum nog oppervlakkig, meer praktisch van aard. Het is altijd goed om een beetje op te letten in het leven en je geen knollen voor citroenen te laten verkopen.
Maar het Burn-out is dan toch wel van een vreemde andere orde, alweer...........
 Als geloven in God werkelijk iets wil voorstellen, moet er aan dat voorstellen dan niet een bepaalde werkelijkheid beantwoorden?
En vraagt het werkelijke niet om onderscheiding van het onwerkelijke; om een bepaalde vorm van ‘zien’, om inzicht, om redelijkheid dus?
Je kunt het ook zo zeggen: wat blijft er over van een geloof dat niet redelijk wil zijn? Juist: een onredelijk geloof; op zijn best: fictie, fantasie.
Voor mij was dat al duidelijk, niet alleen daar ik Spinoza kende, maar ook vele anderen die ook een begrip van enige religieuze existentie hadden.
 Ik verlang de waarheid, welke mijn hart gelooft en liefheeft, en Ja; ...... God = essentie + existentie, deze twee zijn in God onscheidbaar,
omdat het in de aard van het Zijn ligt zichzelf te manifesteren...............
"Het Zijn Is" (Spinoza)

Het authentiek mens-zijn wordt met het een bestaan van dat begrip voor de religieuze existentie niet meer door het verleden maar door de toekomst bepaald. In een redelijk geloof...........
Sla dus acht op de gedachten vanuit het Fides Quaerens Intellectum en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij.
Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen.
De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. 

Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata',
ze heeft één enorme uitgebreidheid, 
... maar ook wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken!
Waarom willen de krankzinnige wetenschap en de politiek opzich, niet bij de meest normale geloofwaardigheid blijven?
Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen en wat ons tot een zeker Intellectum doet komen!

Het samenwerkings partituur van de mens en al die leven op deze Aarde is geheel verzorgt, en geloofwaardig, ik kan niet anders constateren!
Iedereen is echter gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voorbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij. En ik kan U nu verschrikkelijk snel de uitweg voorzetten, want de kern van Boeddhische gebied geeft enorme mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt, als U ten minste het zekere Intellectum gebruikt!
In het Boeddhische gebied noemen ze dit Yoga.........Doordat de moderne mens zeer tekort schiet, heb ik haar anders moeten benoemen

Let wel, het heeft geen pas om over iemand die Zijn Intellectum gebruikt te gaan klagen, dat brengt alleen het dramatische spektakel, in politiek, in oorlog, in terrorisme, en in de globale economie. Bovendien was alles al zo moeilijk uit te leggen dat iedere verduidelijking mooi meegenomen is.
Ik weet dat zowel een zwaan als een modelvliegtuig met de zelfde liefde en zorg in elkaar steken en beide gehoorzamen aan de wetten, zo zeer zelfs dat zo alles verzorgt en geloofwaardig in elkaar steekt.
Maar ook hart en kunsthart zullen aan de zelfde zorg en geloofwaardigheid moeten voldoen ............
Iedereen die dit Intellectum niet gebruikt, heeft die liefde en zorg nooit op kunnen brengen, .........
En de spektakel-makers van politiek en wetenschap zijn alleen maar Ziek en Gek............
En zij die in de verkeerde afdeling van het leven worden gewrongen, ze krijgen gegarandeerd een "Burn-Out".
Ik zou daar dus vooral mee stoppen! Want dat is onmenselijk.........
Hoe verloopt dit.........Mensen die hun greep op hun leven in deze maatschappij verliezen en zich afwijkend gedragen, ......
en dat zonder dat ze de macht hebben om hun gedrag te laten doorgaan, lopen een grote kans om uit de samenleving gestoten te worden.
Bij een gedrag wat alles in zich heeft wat wij als gegevenheden beschouwen, daar hebben Wetenschap en Politiek het recht in zijn geheel niet daarin partij te zijn, noch ook maar iemand in te verwijderen.
Toch reageert de maatschappij door een poging om hen "onschadelijk te maken", ze worden verwezen naar de rand van de maatschappij.......
waar hun gedrag afgedaan kan worden met de verwijzing naar Gekte.
Het enige gevolg voor normale mensen is het drama van de Burn-Out .......met de opvolgende abnormale maatschappelijke verliezen.
Iedereen moet namelijk weten dat het Fides Quearens Intellectum door en voor iedereen in gebruik mag zijn!
Maar voor de krankzinnige wetenschap en de politiek bestaat die heel normale ordelijkheid er niet!
Iedereen moet geloofwaardig in het leven kunnen staan, de geloofwaardigheid van de menselijke attitude is verreweg het belangrijkst!
Een staatsbestel dat de geloofwaardigheid wil afdwingen is zinloos bezig, al staat er nog zoveel wetgeving voor in de plaats...........
U heeft de oorsprong niet van de gedachten, gevoelens, en de overtuigingen...............en U respecteerd ze dan ook niet!
Halo wereld, ik heb U eigenlijk in zijn geheel gemist! En toch is de tijd gekomen, dat we weer zullen terugkeren naar de "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. En het zal met deze geloofwaardige kennis zijn dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.

De maatschappelijke verliezen waren in het verleden altijd al het grootste schandaal, maar het drama Burn-Out zal de moderne maatschappij binnen de kortste keren totaal opbreken..........Het Laatste Heil mocht kennelijk niet meer bij de mens horen..........dacht U dat misschien?
Ze zal op een dag weer bij de mens horen, als Yo-ne-gi’s hebzucht die bijvoorbeeld maakte dat er een tijd was dat de vissen sterven in de rivieren, de vogels uit de lucht vielen, en de wateren zwart werden, en de bomen er niet langer waren, en de mensheid zoals wij Nu kennen bijna geheel heeft ophouden te bestaan.
Er zal een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen. Want wat nu totaal ontbreekt is dat we van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, maar dat kan zo wie zo niet meer............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven.

Ze krijgen daar bij de aansluiting met de levenskunst.
De Goddelijke emanatie was het begin.....
Ze weten wat het gehele geneste proces regeert, 
Dat verhaal gaat ver boven dat van de goeroe,
dat gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is,
en het dogma van de overtuiging aangenaam is,
totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is;......
maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. 
Maar men durft niet in eigen geloofwaardigheid te leven
 Zo weten ze niet tot het werkelijke deductieve denken door te dringen!
Te funderen, en dat is niet eenvoudig, ofwel eigenlijk onmogelijk, ........
want het gewone denken wordt steeds weer aangestoken door het laaiende vuur van de lusten.
De proportionele attributen van de "Infitinity" worden ons gegeven .........
Want ze zijn onbeschrijfbaar, niet opsombaar, en niet configureerbaar!
Dus er kan alleen worden geschouwd bij een "niet denken".
En als we dergelijke strijd nodeloos hebben gevoerd,
zullen we daar hopelijk voor passen!
Maar de inzet voor bewustwording van de Nieuwe Wereldtijd,
zullen we zo zeker niet missen.  
Enkel rede en begrippelijkheid kunnen U leiden naar de liefde.
Deze religie wordt mijn religie, en dat is nog steeds de vooruitgang van de rede,
dus van de wetenschap, weten is zich aan God wijden!
De mens heeft deel aan de goddelijkheid,
voor zover hij partner is, d.w.z . hij deelt in de rede.

Ieder intellect draagt de bron van alle valsheid al in zich,
men wordt aangetrokken tot een wijze van doen,
die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consekwenties van het tegenovergestelde.
 "Intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt! 
De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is,
maar het is bepaald geen vreugde dans meer!
Vooral niet voor de mensen die een Burn-out moeten beleven!
We zien dat bepaalde vormen van attituden niet positief zijn. Aan de ene kant is er sprake van ‘harmonieuze obsessie’, waarbij iemand gemotiveerd is voor zijn werk omdat dit hem of haar voldoening geeft, een goed gevoel en een belangrijk onderdeel is van hun identiteit.”
“De andere, negatieve vorm is ‘ De obsessieve attitude’. Daarbij is het werk belangrijk vanwege status, geld of andere financiële beloningen. Werknemers of deelnemers of andere doeners die heel gepassioneerd zijn over hun product of de impact daarvan op andere mensen zijn oprechter in hun werkzame attitude dan mensen die "handelen" omdat ze anderen iets willen bewijzen.”
Beide vormen kunnen tegelijk spelen in het Intellectueel denken, als er een geduchte tegenovergestelde situatie speelt.
Maar uiteindelijk is de geloofwaardige attitude zeker de beste! Zorg dat deze kwaliteit aanwezig is!
"Het Laatste Heil" is voor iedereen aanwezig om de geloofwaardigheid te versterken!
Weet U ook werkelijk te delen in de redenen? Of is toch de Yo-ne-gi's hebzucht iets wat totaal niet wordt begrepen?
En blijven de krankzinnige wetenschap en politiek toch met een ongeloofelijke ongeloofwaardigheid zitten?
Om de mede mens belachelijk te maken, denkt men dan slechts aan Gekte?
Zijn de wetenschap en de politiek toevallig niet zelf in "De Gekte van de Hebzucht" beland?
En zullen ze wel instaat zijn van die zelfde "Gekte" los te komen? 
Hoe krankzinnig is het heb-zuchtige ras, en hoe snel zal zij zich ten gronde richten, zich in de afgrond werken?

Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? Jullie God ziet er partijdig uit. Hij kwam tot de blanke. Wij zagen Hem nooit en hoorden nooit zijn stem.
De indigo zeggen het zo.........Wij zijn twee aparte rassen, en moeten dat altijd blijven, met een verschillende oorsprong, en een verschillende bestemming. We hebben weinig gemeen met elkaar. Hoe weinig..... dat vertel ik het "hebzuchtige-ras" hier!
Onze godsdienst is de traditie van onze voorvaders, de dromen van onze oude mannen, die hen in plechtige nachtelijke uren gegeven werden door de Grote Geest, en in de visioenen van de mensen, en is geschreven in de harten van onze mensen.
Stammen worden gemaakt door individuen en ze zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan zoals de golven van de zee. Het is de wet van de natuur. Zelfs de blanke wiens God met hem liep en praatte als vriend tot vriend, wordt niet uitgesloten van dit gemeenschappelijke lot.
En als de wetenschap en de politiek hier dus over na gaan denken, dan is het toch te laat!
En er is een nieuwe Mens die komt..............Hemel, Aarde, en Wording zullen zich toch voltrekken!

Het grote geheim van het leven is dat we de dingen op de plaats zetten waar ze behoren. En wanneer we nu ergens blind en doof zijn voor waar de oer-werking zich openbaart, dan moeten wij niet met een denk product aankomen, maar dan hebben wij af te wachten. Dat zij ons mensen genoeg.

Want dat denk product is wel degelijk tegelijkertijd informatie-product. Ik verwerp het denken beslist niet, maar ik verheerlijk het ook niet. Je moet deze dingen - wanneer wij hier zuiver tegenover willen staan - datgene geven wat het voor ons persoonlijk als waarde vertegenwoordigt. En dat hebben we hoog te houden, nietwaar? Maar we kunnen het niet opdringen in de zin van:...... hier is 't nu!”
Want wat anders totaal ontbreekt is dat we van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, maar dat kan zo wie zo niet meer............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven.
Dus elk voorbeeld, ook van reeksen die naar de oneindigheid voren, ze hebben wat van jou nodig: ...... de waarden die ze voor jou vertegenwoordigen.
Maar vertel mij a.u.b. niet, dit is `t nu! Vertel me hoe je aan die reeksen bent gekomen. Doe je verhaal er over!

Uiteraard is dit  precies het omgekeerde van wat de wetenschap met oneindig heden doet,  ze moeten beslist iets ander worden als wat ze als werking openbaren. Oneindig heden moeten volgens de krankzinnige wetenschap gecompenseerd en geëlimineerd worden. De krankzinnige wetenschap wil niets functioneel bekijken, dat deed en kon slechts de enkele wiskundige die het alles een goede plaats wilde geven, Richard Feynman, Floris Takens, Spinoza, Euclides, Pythagoras, Ernst Mach enz. De allergrootsten wisten slechts de waarheid een plaats te geven!
Uiteraard is dit het laatste bewijs dat de wetenschap en de politiek zeker niet over ook maar enig "Goddelijk Heil" kunnen beschikken!
 

 Nardocus Filosofus.