Over De Duivel, en de Wind van de Geest rond alle Levenden.

Deze heeft zijn aanleiding, want als nog, .......Waar over hebben wij ons te schamen, als we het niet met de  wetenschap eens zijn, van een wetenschap die geen wet kent, nog enige actualiteit of realiteit?
De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte!
Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd. Dump de wetenschap en Stuur de politiek met ze mee, of Is er iemand van hen die gaat vertellen wat er toch nog precies aan de hand is?
Wie zou deze enquête precies moeten leveren?
Waarin schaamt U zich?
Waarom,........ begrijpt U het niet dat iedere verklaring antropomorf is? En de genetische afwijkingen zijn in de mens ontzettend zwaar doorgedrongen.......
Is het zo moeilijk voor de politici dat de menselijke soort niet eens instaat is, om niet antropomorf te denken?
Waarom, moet ik dit U precies vertellen?

Wel de liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn,
en dat is een rechstreekse discriminatie,
die wetenschap en regeringen niet willen begrijpen.
Ze is dus van het ergste soort,
verboden in de grondwet.....
  want het denken en beweren zorgt echt niet voor het bestaan,
het is de liefde die zorgt voor het bestaan.
Het is de liefde die zorgt voor het wezen,
wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed,
het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd.
Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat.
Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn?
Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet?
Om een heel lang en eng verhaal iets korter te maken,
lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken.
JA, DAT IS ZELFS ZO,
EN OP EEN ZEER SNELLE MANIER WORDEN ZE DE DUIVELS VAN DEZE WERELD.

De flauwekul wetenschap met zijn 'patafysica' , .... Die wordt gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen! En dat met zijn huichelaars en de kwezelaars!  En wat is toch de reden dat deze krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Waarom toch is het totale weten waarop we onze seksualiteit ontwikkelen en reageren op seksuele impulsen vanaf de vroege kindertijd, zo bepalend hoe volledig we volwassen worden en hoe evenwichtig en ‘gezond’ onze psycho-effectieve ontwikkeling is. Niet alleen het handhaven van bepaalde fixaties kan leiden tot psychische stoornissen, alle ontwikkelingen buiten de werkelijkheid brengen het tot psychische stoornissen!
En ik ben daarom geen flauwekul mens, die aan de 'patafysica' doet, ...........de stoornissen die de moderne mens hiermee oploopt zijn immens, desastreus, en vernietigend.............de beschikbaarheid van de juiste ervaringen gedurende de juiste fasen van ontwikkeling zijn van cruciaal belang bij het bepalen van de sterkte of zwakte van de hersenstructuur! De hersenarchitectuur is weer bepalend om het denken en de emoties te reguleren. Wij kunnen niet alleen iets doen aan onze uiterlijkheden, dan schieten we direct te kort. We missen dan de werkelijke link met een ieder, en de sexuele demorfie treedt ook dan direct op!
De institutie's van deze Wereld zoals de Wetenschap en onze regeringen zijn strijk en zet volkomen misdadig omdat ze de normale werkelijkheid niet willen kennen. En er is niemand die ons wil waarschuwen, het grote drama daalt met een ontstellende snelheid op ons neer.

Het is daarom heel interessant voor mij te zien hoeveel mensen belangstelling hebben voor wat sommige religies of filosofieën de ‘duivel’ noemen; dat komt denk ik voornamelijk omdat er, afgezien van dogma’s waaruit het leven is verdwenen, toch zelfs in deze exoterische leringen van de uiterlijke in plaats van de innerlijke tijd, enige waarheid bewaard is gebleven.
De mens beseft innerlijk dat aan al die verschillende theologische leringen een betekenisvol feit ten grondslag ligt; en dit verklaart volgens mij waarom de christelijke kerk en de christenen zolang hebben geworsteld om de grove, antropomorfistische en werkelijk lachwekkende denkbeelden uit te bannen die zich rondom deze centrale kern van zuivere werkelijkheid hadden gegroepeerd.
    Wat is deze centrale kern? Er is in het heelal tegenwerking – dat is de belangrijkste betekenis van het Hebreeuwse woord satan, ‘tegenstander’, ‘opponent’; of van het Griekse en Latijnse woord diabolos, waarvan het Duitse Teufel, het Franse diable, het Italiaanse diavolo, het Engelse devil en het Nederlandse duivel zijn afgeleid. Deze variaties in spelling en uitspraak ten opzichte van het oorspronkelijke woord zijn bij de verschillende volkeren ontstaan; de oorspronkelijke term waarvan ze alle afstammen is, zoals gezegd, het Griekse woord diabolos, dat de ‘aanklager’ betekent, en vandaar de ‘tegenstander’.
Ik benader deze tegenstander met een volledige introspectie en de nodige verantwoording. Dit is nog steeds de vrijheid om het nodige voor mijn existeren bij een te brengen en te doen.  En dat dus zonder enig discrimineren, .........

Want waarom is dit prachtige, filosofische en religieuze idee van een tegenstander zo ernstig verminkt, waardoor het een louter antropomorfe, op een mens lijkende, personificatie werd van tegenstand in de natuur – een tegenstand die in feite heel weldadig en nuttig kan zijn en ook is, of aan de andere kant een tegenstand die kwaadaardig en slecht kan zijn, maar waar het existeren niets van heeft. 
Wel van de wetenschap en de regeringen mogen we zelf niet meer existerend zijn, we moeten alleen naar de krankzinnige Wereldse Institutie's luisteren.
    Dat is de hoofdgedachte van de leer en vandaar dat de Hebreeërs, om een grote kosmische waarheid in woorden weer te geven, spraken over de ‘opponent’, de ‘tegenstander’; en de scherpzinnige Grieken spraken over de ‘aanklager’.
 U moet weten ,..... dit wordt in de theosofie zo verklaard dat er in werkelijkheid geen kosmisch individu bestaat dat voor mensen of goden optreedt als tegenstrever of duivel;..... want U moet weten, voor ons mensen bestaat de aanklager, duivel of tegenstrever in werkelijkheid uit onze eigen zwakheden, onze fouten, kwade gedachten en lage emoties, die op een of andere dag, vroeg of laat, karmisch op ons pad verschijnen en ons tegemoet treden en ons zo, als het ware, aanklagen, ons aanwijzen als de boosdoener.
Zij, onze eigen vroegere zelven, zijn nu de tegenstanders en aanklagers geworden van het tegenwoordige zelf. De eerste christenen hebben dit in de natuur en in de menselijke natuur verpersoonlijkt en spraken van de diabolos of satan, want voor hen was het iets heel wezenlijks.
    Maar zie eens hoe elke waarheid ons op een verbazingwekkende en wonderlijke manier iets moois kan leren; want, zoals uit voorgaande opmerkingen duidelijk moet blijken, wordt deze duivel in werkelijkheid een heel waardevolle leermeester; we leren van de fouten uit het verleden niet alleen om ze voortaan te vermijden, maar ook om ze in de toekomst de baas te worden. De karmische tegenstander wordt dus de leermeester; als we van de fouten hebben geleerd, ze hebben overwonnen en ze de baas zijn geworden, blijken ze onze gids en leraar te zijn – vroegere struikelblokken worden als ze zijn overwonnen een springplank naar iets hogers.

 
   Een andere belangrijke, en daarnaast voorkomende betekenis van deze gedachte is de volgende; ....... door de oude mystici en occultisten en door theosofen uit de oudheid werd altijd verklaard dat de naam van de leraar, van de goeroe, van de leermeester, van de verlosser, de tegenstander is. En daarom gebeurd het volgende........
Hij staat de neofiet niet toe verder omhoog te gaan voordat deze heeft bewezen wat hij waard is; vóór hij de sleutelwoorden, de wachtwoorden heeft geleerd die in de eerste plaats zelfoverwinning en veiligheid in de toekomst betekenen. Is het niet wonderlijk hoe deze gedachte, deze grondleer, van de ene betekenis overgaat in een overeenkomstige gedachte, en toch zo moeilijk schijnt.
Leraren in de oudheid werden altijd naga’s, ‘slangen’ van wijsheid genoemd. Over de tegenwerkende kracht in de natuur, hetzij goddelijk of boosaardig, werd eveneens gesproken als een naga, een slang in de Hof van Eden, of een slang van wijsheid.
    Een christelijke leer in het Nieuwe Testament, afkomstig van naar men aanneemt geïnspireerde intelligenties, zegt ons dat de slang moet worden vereerd. Hoe treffend is de opdracht ‘Weest gij daarom wijs als de slangen en onschuldig als de duiven’.
Maar is dit wel juist...... Want zo zijn alle grote adepten, alle boeddha’s en christussen, zij die mededogen en medelijden voelen en bedroefd zijn over de onwetendheid van de mens.

  
 We leren van onze zwakheden om hogerop te klimmen. Onze zwakheden zelf worden onze leermeesters en als we eenmaal hun les hebben geleerd, is het niet meer nodig voor onderricht een beroep op hen te doen. Daarom zeggen we dan dat ze slechte leermeesters worden, omdat we met hun hulp al veel hebben geleerd en hogerop zijn gekomen. We verspillen niet alleen tijd, maar doen er verkeerd aan als we ons laten beïnvloeden door de gedachten en gevoelens, en de reacties daarop uit het verleden.
Het is onze plicht tot hogere zaken over te gaan, de nieuwe tegenstrevers, de nieuwe aanklagers uit te dagen. ‘Zie, ik sta bij de deur en klop.’ Begrijpt u de gedachte? De deur gaat open. De tegenstander of opponent voor dat ogenblik zegt: ‘Wie bent u?’ Als u het juiste antwoord geeft gaat u verder; bij het verkeerde antwoord wordt de deur voor uw neus gesloten, want zo gaat het in werkelijkheid.
U kunt geen stap verder en omhoog doen vóór u de wachtwoorden kent die een deel van onszelf vormen; met andere woorden, tot u de wil en het besef heeft het goede te doen, dus niet te discrimineren.
 Uzelf wordt dan, op zo’n ogenblik, de tegenstander, de zogenaamde satan. U moet uzelf overwinnen, dit deel van uzelf om hogerop te gaan. Daarom leren we op de springplank van ons vroegere zelf ons nieuwe zelf te worden. Ons beste zelf is een ideaal dat vóór ons ligt, waarnaar we moeten opklimmen en waaraan we moeten bouwen.
Ons tegenwoordige zelf zal op zijn tijd sterven en we zullen de geest, het goddelijke zelf van de toekomst ontmoeten en ook dat zal ons vragen: ‘Wie bent u? Geef het wachtwoord’. En het wachtwoord is kennis, wijsheid, altruïsme, de grote schat aan geestelijke ervaringen uit het verre verleden. Wees wijs als de slang, maar onschuldig en onschadelijk als de duif. Dit is een heel mooie en diepzinnige allegorie. Geen wonder dat die door het ene mensenras na het andere in verschillende delen van de wereld is overgenomen.
Maar helaas Klimt U dan omhoog langs het dode zelf naar hogere dingen, en zo hoort het juist niet bij het leven!


    Eén aspect van de duivel is in ons tegenwoordige zelf, een wonderlijke gedachte. Zullen we het huidige zelf overwinnen, de tegenstander die ons verhindert omhoog te gaan omdat hij niet hoger is?
Hij is maar een zelf. Doen we dat, dan hebben we het wachtwoord gegeven en klimmen we op, zo denken velen, en gaan we door de portalen van wijsheid. De tegenstander is niet langer een tiran. De inwijder onderzoekt niet langer onze geestelijke, intellectuele en morele geloofsbrieven, ons eigen zelf, onze eigen inspiratie. De duivel wordt de goddelijke vriend, de verlosser van alle mensen, de slang van wijsheid. Maar is dit wel zo, volgens mij niet! 
    Het is een prachtige allegorie, vol betekenis. Zelfs dichters uit betrekkelijk moderne tijden hebben de gedachte begrepen; ze begrepen het door herinneringen uit vroegere levens op aarde, toen het hun werd geleerd.
Milton, de Engelse dichter bijvoorbeeld, beschrijft de val van Satan of Lucifer, volgens de christelijke theorie een van de hoogste engelen die ‘gevallen’ is. Dezelfde gedachte vanuit een ander gezichtspunt, is een nieuw gedachtebeeld, maar toch onjuist. 
 Het zelf is de voornaamste tegenstander, van god, van de mens of van een van de ontelbare hiërarchieën van levende wezens in de menselijke natuur, voor ieder is er een tegenstander, hetzelf of hijzelf.
Want toch, hoe wonderlijk het ook klinkt, de natuur is zo meedogend opgebouwd, dat we door onze fouten de betere dingen leren. Uit het lelijke ontdekken we het schone. Uit overwonnen zwakheid ontstaat onze nieuwe kracht. Van het niet heilige gaan we naar het heilige. Wat eens de tegenstander, de opponent, de duivel was, wordt de verlosser, de inwijder wanneer we hem moedig het hoofd bieden en het koninkrijk der hemelen met geweld veroveren.

    Zo is het ook met ons eigen zelf. Heeft u ooit erover nagedacht dat een overwonnen fout een nieuwe kracht in uw karakter wordt; dat een verzoeking waaraan weerstand is geboden u meer macht heeft gegeven, omdat u dat deed door het uitoefenen van uw wil? Uw wil is sterker geworden. Het mededogen voor anderen is in u toegenomen. Uw visie wordt helderder, een verreikende helderziendheid. Ervaringen zetten ons aan het denken. Ervaringen doen ons groeien. Het zijn deze ervaringen die de tegenstander, de aanklager vormen.
    Alle volkeren leerden dat er tegenstand in het heelal is en dat waren mooie leringen. Maar zover ik weet hebben alleen zeer primitieve stammen en later het christendom dit kosmische beginsel ooit gepersonifieerd of vermenselijkt tot een engelachtig wezen en bij het christendom tot een demonische figuur. De essentiële gedachte is in de hele wereld dezelfde. Als we dus aan deze tegenstander denken, in welke van de vele gedaanten we hem ook tegenkomen, goddelijk of kwaadaardig van aard, het beginsel achter alle is hetzelfde.


Voor ons mensen wordt het demonisch en vijandig als we uit zwakte ervoor bezwijken. Dan hebben we de uitdaging van onze eigen ziel vergeten. Waait de wind in onze ziel zo? Ja, volgens mij wel......

Als we daarentegen onze wil gebruiken om iets te bereiken en onszelf onder handen nemen om ons te trainen, worden we sterk omdat we universeler worden. Onze visie is niet langer beperkt tot onszelf en verheft zich dienovereenkomstig tot het goddelijke. Daarom wordt over het goddelijke altijd gesproken als het goddelijke en over dat wat uiterst beperkt en bekrompen en dus zelfzuchtig is altijd als het kwaad, omdat het kleine alleen aan zichzelf denkt en de wereld tegenwerkt om een koninkrijkje van het lagere zelf te scheppen, door zijn kracht in te zetten tegen het heelal en in die mate het kwade te worden, zoals ziektekiemen in het lichaam van de mens.
Als dat storende zaad is uitgebannen, wat gelukkig kan, keert de gezondheid, universele vrede, in het lichaam terug. Dat is de gedachte. Hoe universeler we worden, hoe hoger we staan. Of, om het anders te zeggen: hoe dichter we het goddelijke naderen, dat universeel is, hoe hoger we staan. Maar is dit wel zo..........met dat al discrimineren, dat vraag ik mij dus af.

Ik citeer nog eens een zeer diepzinnige christelijke gedachte, die voor mij een wonderlijke schoonheid bezit: ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest Gods in u woont?’ Daar heeft u omgang met het goddelijke, als u het door innerlijke kracht verovert, want hier, in ons, in het hart van de mens, is zijn tabernakel, zijn tempel.
 Daarin, in deze heel eenvoudige gedachten, ligt een hele kosmische filosofie;......
door die te bestuderen vindt u verlichting, dat wil zeggen leven, vertroosting en onbeperkte intellectuele activiteit van de hoogste orde en, niet in de laatste plaats, vrede, die innerlijke vrede die alle begrip te boven gaat, maar die u kunt leren kennen
.

Als bepaalde wetenschappers zichzelf vol trots ‘reductionist’ noemen, of ‘materialist’, of ‘niet-religieus’, dan verloochenen zij het feit dat het reductionisme zelf, het materialisme, het naturalisme en het evolutionair toevallisme allemaal vormen zijn van een inductieve religieuze overtuiging.
Zo zeer zelfs dat;
........ De transformatie van het getal slechts wordt onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons pure metafysica dus daar waar het transformatie  proces zelf bestaat uit één grote doorgaande werking.
Het is zoiets als een oneindige stuwing; .... mijn getallen leraar H. Wijnmalen vertelde het zo, .....
“Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid". Ze is de constante "Sensazione" van Leonardo da Vinci, en zit vol met werkelijk alle wiskundigheid! Waar iedere echte Professor gebruik van maakt! Het blijkt ook de kern van Uw preventie! Deze kern is weldegelijk de tabernakel waar alles zijn Goddelijke kracht kan krijgen.
"Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren".  In genetische zin is het de Phantosmie die Moeder Aarde over al het levende weet te voeren.


 De menselijke geest wordt niet, tenzij bijgestaan door de geest van geloof, bekend gemaakt met de goddelijke geheimen en de hemelse werkelijkheden. Hij is als een spiegel die, alhoewel zuiver, gepolijst en glanzend, nog steeds licht nodig heeft. Niet voordat een zonnestraal zijn licht erop werpt, kan hij de hemelse geheimen ontdekken. De Geest is de lamp, en het verstand het licht dat uit de lamp schijnt. De Geest is de boom, en het verstand de vrucht. Verstand is de volmaaktheid van de geest en de essentiële eigenschap ervan, zoals de zonnestralen de essentiële eigenschap zijn van de zon.”

Let wel, ik weet dat de Wereld zonder deze verlichting binnen de kortste keren stil valt!
De nucleaire fouten zijn dubbel en dwars gemaakt, en zullen alle ernst bereiken!
Wat wij moeten leren gaat alle begrip te boven, en het gevaarlijkste en ombegrijpelijkste is nog altijd het nucleaire gebied, en de gekken van de wetenschap beweren dat ze er toch nog iets van kunnen beheersen en begrijpen! 
Het is hoogtijd dat U iets van de duivel leert begrijpen!
Hij is maar een enkele wind van de Geest,
de Goddelijke eenheid die wij mogen hanteren is miljarden malen groter.
En daar doe ik niet boos over; ....Hij is zo groot dat hij ook de schepper is van goed en kwaad.
En er is geen andere "heer" die het licht vormt en het donker schept!
Zou U daar bezeten van moeten raken, dat is niet zo gezond!

 Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen."Wij begrijpen van de natuur alleen maar" Het is God die voor alles zorgt, en hij heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Haar zorg is zo groots en sterk dat er vele antinomieën blijken te spoken in het menselijk verstand die haar steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet! 
Deze menselijke toestand "MET DE BEDACHTE WET" brengt heel rare gevolgen,......


De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte! Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd. Dump de krankzinnige wetenschap! Stuur de krankzinnige politiek met ze mee, het gekkenhuis in! Of is er iemand van hen die gaat vertellen wat er toch nog precies aan de hand is?
De duivel, in de meeste gevallen is zelfs hij niet duidelijk genoeg!
Hier kan ik nog maar een paar woorden bij doen,......


Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?

Het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
Hij, de mens heeft zijn eigen deductieve kant, en de wonderen van de natuur door de Goddelijke inductieve zijde!
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
 1. Daarom vereist aan wetenschap doen een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd? Om diepe geheimen te ontraadselen moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen. En dan moet het tellen nog besproken worden! Daarin liggen de meeste scriptie fouten..........en de nalatigheden. En dat zijn dus echt niet alleen de begrippen die ons te boven gaan, het regulatieve kenvermogen is slechts een kenvermogen, meer kan er als verschijning niet gevonden worden........en wat ons voor staat, is het geneste proces met een meewerken aan de kosmos! De ideeën staan onnoemelijk ver verwijderd van de objectieve werkelijkheid. Het zijn zelfs niet anders als tijdelijke inbeeldingen van de reden............"Plato zag terecht in, dat onze kenkracht een hogere behoefte "gevoelt", als een ieder zou wensen! En dit is "Niet zonder Goddelijke Zin". 
 2. Welke vergissing wilt U uit arroganse en domheid nu toch steeds maken? Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
 3. Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet. Daar het om de liefde gaat.......en dat is nog altijd een vaste en eerlijke motivatie.
 4. Dit is waarom het ressentiment een duivelse en platvloerse en gemene storing is in het leven, waarmee we de strijd moeten aangaan!
 5. Allerhande persoonlijke ervaringen buiten de Goddelijke zin en het hoogmoedig intellect blijken obstakels te zijn om de essentie en relevantie van het leven te kunnen volgen in zijn Goddelijke natuur. Deze obstakels mogen overwinnen, is altijd een genade geweest..........als God zo aan ons gedacht heeft en een ieder van ons zo bewust heeft geschapen, dan is het belangrijk dat wij zijn bedoeling met het leven dat Hij ons heeft gegeven, leren begrijpen en het duivelse leren wegleggen.
Je mag meer als een vreemde zijn. Je mag terug naar je thuis, je eigen mens-zijn! Doe het, het heeft te maken met de enige aanwezige fout,.........
 Het niet bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden. Als we oprecht om die eigenschap weten te vragen, krijgen wij haar! En ook bij mij was het niet altijd zo..........het was moeilijk, de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen.............Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben.  
                   

Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het totaal inductieve denken - de associatie theorie - die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen en uit die gegevens conclusies te trekken. De rationalisatie die denken en zijn (cogito, sum) uit elkaar trekt, blijkt in de krankzinnige wetenschap mogelijk, werkelijk is ze echter niet! Maar notabene zijn DEBIELE leerling CARL POPPER bracht dit echt............hij wilde zelf het Duiveltje zijn.........
Het menselijk denken zou volgens die theorie enkel bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen. En zo gaan de duiveltjes van wetenschap en politiek nog dagelijks te keer.


 
Er bestaan hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking. Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan. Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is! Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie. Het andere, in de wetenschap dat volgens Carl Popper, is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind.
De Popper realiteit is nooit meer als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten die aansluiten bij de verwachtingen. Ze is zeker geen effectief lesgeven. Een lacher dus dit huidige onderwijs! De "leerling wetenschapper" gaat inderdaad ook steeds weer op bezoek bij een vreemde! Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........DE GEEK, ofwel de duivelse zeer, zeer, zeer, VREEMDE. 
Dit omdat als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, zoals b.v. Descartes doet, dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg. Je ontdekt soms stukjes logica, soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert, de werkelijkheid van SELZ is deze reactie, maar meer nog is het weten wat je van het Duivelse moet onerkennen. Er is echt geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt.
Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."

Deductieve druk door de toename van de inductie van de paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Dat zal dus de manier moeten zijn, hoe te reageren.........en dat om de sublimatie tot uitvoering te brengen.


Heeft de Natuur al die kindertjes zo groot gebracht, dat zij hun "mens zijn" niet meer onderkennen? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet?
Maar het duivelse niet durft te onderkennen?
En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen;.....
waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?"

  

En is deze waanzin zo voort te zetten
Neen!
Deze ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen? Is het niet hoog tijd om aan al dit duivelse corrumperen een einde maken?
 • De realiteit is gekaapt door onzichtbare krachten die door gnostici de Archonten werden genoemd.  
 • Zij bezitten alle mogelijkheden waardoor de mens onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.
 • "Het duivelse dilemma"
   aangaande de eigen natuur is heelgewoon bekend, het zijn alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwissellen.
 • Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
  dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
  en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
  Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
  ben ik niet meer tot het goede in staat.
  Als ik kwaad wil doen om te overleven,
  dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
  Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
  ,Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter
  het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
  Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,..........

En dat blijven ze, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, zij het O.M. heeft namelijk moeite in deze duivelse omstandigheid de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek
dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........ZIJ IS EEN DIRECT DISCRIMINEREN.
Van de eerste tot aan de laatste stand is het al een dualisme, MAAR DUS OOK DAT DISCRIMINEREN.
De transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!

Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , of wel worden door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles. En hun duivelse verzinsels zijn geen enkel moment te begrijpen.


Richard Feynman wijst ons ook steeds op sublieme wijze op iedere duivelse immoraliteit, die we mogelijk ook bij hem kunnen vinden. We hebben de gewoonte om de artikelen die we voor wetenschappelijke tijdschriften schrijven zo afgewerkt mogelijk te maken. We vermelden al de denk-wegen en maken ons niet bezorgd over de blind eindigende steegjes en we beschrijven ook niet welke verkeerde ideeën we eerst hadden. Zo publiceren we op een waardige manier dus niet wat we allemaal gedaan hebben om het duivelse werk tot stand te brengen.

Zo werd de neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze voor 99.9 % een valse schaamte! Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd. Dump de krankzinnige wetenschap! Stuur de krankzinnige politiek met ze mee, het gekkenhuis in! Is er iemand van hen die gaat vertellen wat er toch nog precies aan de hand is?
Neen, e
n ze willen alles zo graag, ... zelfs Newton werd zo'n ezel.
Waarom zal U mij vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728).


En zo kwam  de duivelse Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
En de wetenschap en politiek kunnen deze duivelse praktijk totaal niet loslaten!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifieks.
Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! In experiment! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen! Zo moeten alle duiveltjes dus hun foute werk doen!
Maar zo willen de wetenschap en politiek  het nog steeds niet! 

Daarom is dit prachtige, filosofische en religieuze idee van een tegenstander ernstig verminkt, waardoor het een louter antropomorfe, op een mens lijkende, personificatie werd van tegenstand in de natuur – een tegenstand die in feite heel weldadig en nuttig kan zijn en ook is, of aan de andere kant een tegenstand die kwaadaardig en slecht kan zijn.
 1.   Dat is de hoofdgedachte van de leer en vandaar dat de Hebreeërs, om een grote kosmische waarheid in woorden weer te geven, spraken over de ‘opponent’, de ‘tegenstander’; en de scherpzinnige Grieken spraken over de ‘aanklager’. U moet weten ,..... dit wordt in de theosofie zo verklaard dat er in werkelijkheid geen kosmisch individu bestaat dat voor mensen of goden optreedt als tegenstrever of duivel;..... want U moet weten, voor ons mensen bestaat de aanklager, duivel of tegenstrever in werkelijkheid uit onze eigen zwakheden, onze fouten, kwade gedachten en lage emoties, die op een of andere dag, vroeg of laat, karmisch op ons pad verschijnen en ons tegemoet treden en ons zo, als het ware, aanklagen, ons aanwijzen als de boosdoener.
 2. Laat ik duidelijk zijn, zo beschrijf ik ook de homofilie van de boosdoeners! De Wetenschap en politiek heeft deze gedachten, en hun gedachten is ze aan een te smeden tot een hormonale werkelijkheid, maar zo is werkelijkheid van de natuur nog nooit geweest! 
  Een andere woordkeus brengt een ander innerlijk beeld, en dus ook een gedachte verandering in en aan je lichaam.  Maar een wezelijke breinvoorwaarde is het juist niet.........
 3. En dus zal zo de werkelijkheid van de natuur toch ook nooit worden! 
  Zij die deze gedachten hebben, ze willen alleen maar ziek zijn!
 4. Terwijl er een overwinning is te behalen!

De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.

Waarom het wetenschappelijke soort heelgewoon faalt is heel bekend!
De werkelijke geestelijke beschouwing is geen enkel moment maat-gebonden!
De werkelijke kennis moet worden bewaard!
Alleen van Nanotechnologie beweert men dat het impact heeft op het basale niveau van de materie zelf!
Alleen terstond of direct moet men gaan vertellen dat nanodeeltjes volstrekt andere eigenschappen hebben als de natuurlijke conglomeraten van de stof!
Ze reageren in de taal vertaald "heviger", ze clusteren anders, het is op geen enkel moment bekend hoe ze reageren, als ze in het lichaam terecht komen!
De krankzinnigen impliceren de nieuwe Natuur, maar het is het huis met de contradictio in terminis van de homofiel. En dat is uiteraard een drama voor het echte leven, met aan alle kanten de duivelse risico's,

 
En wat de Duitse socioloog Ulrich Beck beschrijft wordt het karakter van de moderne maatschappij,
in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van,
zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......
en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn.
Het gaat niet de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand?
Toenemende industriële ongelukken zijn niet enkel een ‘normaal’ verschijnsel geworden, maar zouden veeleer als een maatschappijveranderend fenomeen begrepen moeten worden.
Het boemerangeffect van de gevaren van nieuwe ontwikkelingen is ingebouwd in.....het moderniseringsproces zelf.
In een risicomaatschappij is volgens Beck het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer het fysieke explosiegevaar van de technologie, maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen,
 de bestaande sociale instituties, wetenschap en politiek verliezen de totale sturing!
De onbeheersbaarheid van ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
Vandaar dat we volgens Beck momenteel leven in een regime van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’.
Hij stelt hiermee de maatschappelijke coalitie achter het westerse vooruitgangsmodel ter discussie
en hij suggereert dat nieuwe vormen van politiek engagement nodig zijn.
Want anders zal er in feiten niets gebeuren!
Het gaat om geconstitueerde wereldlijke actoren zelf,
en wat gaat gebeuren, van mogelijkheid tot in de werkelijkheid,
kan slechts gebeuren door de wereldlijke entiteiten zelf,
zo zijn God en alle positieve schepselen beiden nodig op elk moment van de schepping!
Ik stel het vast, in theocratische kaders is de schepping geen produceren door God, op het tijdstip nul, en ook geen kant en klaar product.
Gods scheppings werk is een continu proces waarin steeds nieuwe gebeurtenissen tot zijn gewekt worden!
Qua realisatie is het scheppen ook nooit iets van God alleen, alles en alles blijkt in die realisatie dus EEN!

Mocht U het niet begrijpen; ...... De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......
Daarom ook laat het geneste proces dus niet voor niets zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken, op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid! Chief Seattle wist zoveel beter! Hij wist wat het betekende voor de mens op deze Aarde!
 
 Het geneste proces, Chief Seattle begreep het beter als ieder ander!
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
De Twijfel
4
 
6
 
6
 
8
 
8
 
10
 
10
 
12
 
12
 
14
 
14
 
16
 
16
 
18
 Toename van de twijfel
1
 
5
 
5
 
11
 
11
 
19
 
19
 
29
 
29
 
41
 
41
 
55
 
55
 
71
 Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen.
Waren voor Chief Seattle
een intrinsiek feit
De herinneringen zijn daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 Het  aantal vertwijfelingen
 
Zoals het hier staat is het de herintegratie een product van een zeer bepaalde, overgeleverde verwachting, volgens welke altijd de ene tak van wetenschap aan de andere ten grondslag moet liggen. Hoe dit bedoeld wordt, kan ik gemakkelijk laten zien aan de hand van de fysica, die reeds eeuwen lang de leiding heeft gehad in de natuurwetenschappen.
Leonardo da Vinci was de eerste die dit binnen ons denken bracht, hij vertelde ons; .....Sul Volo degli Uccelli.
Een Vogel vliegt volgens wiskundige wetten.
Ik vertel het U, de EEN van God, ze doet een ieder verlangen om de feitelijke realisatie te leiden, te doen dus!
God is het dus niet die in z’n eentje de wereld produceert.
De opdracht aan de mensen is om de wereld niet onbeperkt "puur natuur" te laten,......
Maar om van de Aarde als eenheid te bewerken en te bevolken!
Een wetenschap en een politiek die zich dat niet realiseerd, hoort op een vredige wereld niet aanwezig te zijn,
Het duivelse gebroed kan veel beter vertrekken! Met haar dualisme en discrimineren
De primaire betekenis van het begrip ‘natuur’ is zo - DOENDE:
dus gaat over, dat wat groeit, dat wat wórdt
En dat wat het beginsel van beweging in zichzelf heeft!
Zo slaat "natuur" dus bij uitstek op het domein van de levenden.
Niet op een club van dualistische krankzinnigen.

Wat zij niet willen zien is dus ook bekend,  de kosmos veel meer is als een
 aan een schakeling van gebieden waar diverse conglomeraten van atomen geconstrueerd worden.
Voor de Aarde en haar atmosfeer zijn vooral bijzonder de nanodeeljes die opgebouwd zijn uit Koolstofatomen,
met een enorme aantal aan bijzondere eigenschappen!
Op dit moment is nog nauwelijks bekend waar die eigenschappen van afhangen, en hoe ze precies bepaald worden!
Toch blijven de krankzinnigen, de duiveltjes van de wetenschap en politiek maar vertellen dat ze dat precies weten!

Maar U moet weten, de natuur heeft een zeer brede betekenis,......... We kunnen de natuur aanduiden als dat uit zichzelf is, dus een polariteit blijkt, maar niet door mensen geproduceerd is! 
Ze is niet beperkt tot de levende zaken! Ze slaat op de hele kosmos en wat buiten de menselijke macht valt!
Zo staat ze tegenover de dode zaken, en tegenover door de mens gemaakte zaken zo ze dat "zijn" en als werkelijkheid onafhankelijk van de mens bestaan! Zo bestaan er voorbeelden van de natuurlijke-macht daar bijvoorbeeld de natuur rond Koolstof en Zilver wél te beïnvloeden blijkt te zijn! Zo staat de natuur zelfs tegenover een zeker deel van de cultuur! 
Vertel het niet verder, maar de natuur die slaat op al het groeiende en levende kan gemakkelijk opgevat worden als een bijzondere deelverzameling van de natuur, die dus onafhankelijk is van de menselijke werkelijkheid!
Ook is er de "levende natuur" van onze landbouw, tuinbouw en veeteelt, een door mensenhanden gestuurde natuur, ofwel cultuur.
Dan zijn er nog vooral de vreemde zaken van de cultuur, daar dit duidelijk door mensen gemaakte zaken blijken te zijn, die desondanks geheel aan de natuurdefinitie voldoen en zeker gedeeltelijk buiten onze macht liggen en onbeheersbaar blijken te zijn.
Zo zijn er het fileprobleem, het communicatie probleem en het computervirus die bij uitstek een mengvorm van de menselijke natuur en cultuur blijken te zijn!
Waardoor het ramperen een plaats heeft verworven in deze mensen maatschappij!


Politiek denk eens na,  begrijpt U het niet dat iedere verklaring antropomorf is? Is het zo moeilijk voor de krankzinnige politici dat de menselijke soort niet eens instaat is om niet antropomorf te denken?
Zet de wetenschap van U weg!
Het wordt hoogtijd dat we ook de andere menselijke problemen gaan oplossen!
Onze technologie roept nog zeer vele ernstige vragen op, toxicologisch van aard,
met een gegarandeerde ethische signatuur, die ook opgelost moeten worden!
Daarbij zijn het ook nog Multifasische systemen, die de aardatmosfeer nog steeds kunnen veranderen als gevolg van natuurlijke processen, echter geen wetenschapper kan "Het natuurlijke er van" specifiseren.
Het behoort allemaal tot het meest vreemde van de menselijke cultuur, dat aan de natuur-definitie voldoet,
en buiten onze macht ligt en nog steeds door ons onbeheersbaar blijkt te zijn!  

 

De ramp door CO2 en NO waanzin van de wetenschap is aanstaande

Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet! “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.
Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
de curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde, waarvan maar 2000 bewust.
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Wat ze doen is slechts het duiveltje uitspelen, ze zullen dus niets van hun eigen zwakheden, die we allemaal hebben, leren. En nog nooit is de mensheid zo bedonderd door een leugen machine, ..........
dat terwijl er ........ook in het verleden en uit het verleden kwamen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken, waarin God, de natuur, en het wonder, de eigen geest, en de Godelijke inductieve werking zijn plaats heeft!
En we van alle echte duivelse valsheid zijn verlost!
Want alleen deze brengt de echte wereldse problemen!


Hebt U niet gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die er te bespreken zijn. Het houdt alles samen.
Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en U een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.

Maar verder is het zedelijke een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
De orde is dus dat we van de echte duivelse valsheid worden verlost!
Alleen dat verlost ons van de wereld problemen!

Omdat het zedelijke een gedraging is naar de wet van onze eigen natuur! ...
Al het andere wijst naar de natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!
Het is zoals hij de scepter van kracht zwaait.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 

De kwade genius, het duiveltje in onze wereld, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! De mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En de "Fantasten" , ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig wordt het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft! Het is aan ons zelf om tot verlichting te komen, ons van de echte duiveltjes te verlossen!

 
De Religie en de echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen. Het is een zeer algemene theorie, zij onderzoekt "zijnden voor zover zij zijnden zijn". Zo kan het ook niet anders, de eigen natuur "leent zich niet voor iets anders".
De communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.
Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
In concreto zijn dit de A-krankzinnige en gevaarlijke......te samen,
deze heren denken en weten dat ze elkaar nodig hebben,
maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig,
ze zijn de totale geestesziekte van de mens.........
En dat blijven ze, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....


Wat betreft het verleden kunnen we tot een oplossing komen,......
Want het is nog steeds een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’ vol gejammer en geweeklaag en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt: "Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid, vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten die we gezien hebben onderweg! En mijn metgezel antwoordde: Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven? En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet? En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen; waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?"
Mijn constatering in deze materie: .......een Ziele-Maatje heb ik nog steeds maar heel erg weinig gezien.


Een ziele-maatje zou het leven makkelijker moeten kunnen maken, doch elke kennis steunt op ervaring, vanuit de objectieve wereld wordt ons niet de ware kennis verschaft. Dan is de enige manier om het wezen van het lichaam volledig te kennen --zowel uitwendig als inwendig-- je er mee te identificeren ofwel er één mee te worden. Alleen als we er één mee zijn, kunnen we het in zichzelf leren kennen. Dan nemen we volledig waar en wordt het niet slechts het verschijnsel in deze wereld.
Daar is tijd voor nodig, we moeten in de objectieve wereld leren met elkaar te existeren, te bestaan.


Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan? Moet de macht van de illusie dan blijven gelden?
Als het aan mij ligt niet, maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, laat dat goed tot U doordringen. En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één. Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring, het is een hartstochtelijk streven één te worden. Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken, zou ik mij ook maar eens afvragen of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen, waarom wilt U toch steeds dat enkele duiveltje in U de kans geven?


Daar bij kom ik tot de conclusie dat zijn apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is. Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren. De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie, je kunt dan elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden. 
 De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Ik zou al de mogelijke liefelijke hulp maar eens inroepen, .....
Sta U zelf toe dit te leren, .......in de genetica werkt het totaal anders,
 Deductieve druk door de toename van de inductie van de paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De praktische noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is in de kosmos nodig, om onze fouten te leren vermijden, bewerk dit intrinsieke feit, vind daarvoor de motivatie, waarom zou U zo'n vals duiveltje moeten zijn en te blijven?

In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden, zodat ieder van ons de werkelijkheid steeds kan leren hervinden, ook op school!
Ik zeg het maar zo, de valse duiveltjes horen te vertrekken, of het gekkenhuis in!  Dus het kan heel gewoon ook niet, want terwijl de wiskunde een menselijke constructie is, wat inhoudt dat haar begrippen op geen diepere gronden rusten dan op de afspraken die hen constitueren, zijn de wérkelijke dingen helemaal géén constructies en derhalve ook geen menselijke constructies, doch op zichzelf staande entiteiten waarvan de essentie ontegenzeggelijk bij hun Schepper zelf berusten.
Ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven kunnen worden, wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.
Alles is voorzien!
De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is, dan zijn de evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken. Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologische evolutie, maar ook kosmologische evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie.’
U moet weten dat er wetten overstegen moeten worden juist omdat deze evolutie er is ......het is een forse werkelijkheid, toch daarom ook zeer goed te rubriceren. Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen ook bezien. En de valse duiveltjes kunnen het niet bevatten!
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Maar in feiten gaat het hier dus ook om alle sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
Maar, de wetenschap maakt de vraag slechts tot aan de geschoolde matematici om alles na te gaan of het waar is! Daarna gaat het duiveltje vloeken met de theorie!


Wat blijkt, zo vertelde Rudolf Steiner mij, ik kan de vraag veel beter verwerpen: ......Wat koop ik ervoor? Wat koop ik voor wat daar zuiver mathematisch is uitgedacht. Niemand interesseert zich voor het gebied, waarop dit misschien een reële toepassing vindt. Maar zou men alles wat men verzonnen heeft over een niet-Euclidische geometrie op de bouw van het menselijke organisme toepassen, dan ........zou U de gehele Kosmos moeten kunnen bezien.
Zo is het werk van de schepper, beschreven van uit de openbaring, als een literair werk te bezien!
Of en hoe deze eigenschappen kwaliteiten te noemen zijn, is een andere zaak. Zo is het NU voorzien! Wij hebben zo geen  andere keuze als in deze lievelijke kosmos te leven!
Zo zijn de niet-esthetische kwaliteiten, die zich in de ‘wereld’ van het literaire werk manifesteren, niet op één lijn te stellen met de esthetische, omdat de niet-esthetische kwaliteiten geen waarden van het literaire werk zelf zijn.
Zo word anders de literatuur over de evaluatie van het literaire werk een doolhof.
Als ze dit al niet volledig is! Onze duivelse online praktijken zijn daar alleen een bevestiging van!
Zo is het dan ook dat elk narratief medium sinds zijn ontstaan zijn onderwerpen overal al heeft gehaald, en dus ook bij andere media zoals film, tv of literatuur. Het huidige doolhof is compleet!
En uiteraard weten de mensen niet wat ze "Er Mee Aan Moeten", en wetenschap en politiek al helemaal niet! Want narrativiteit wordt bepaald door de onderlinge relatie binnen de tekst zelf, al blijken het voor de duizenste keer alleen maar theorieën! Het duiveltje wil helemaal niet van zijn fouten leren!

Het is nog veel meer als idioten volk, maar hun bewering blijft dat elk verhaal kenbaar te beschrijven is, al hebben de duiveltjes van wetenschap en politiek het beschreven!
Waar of reeël of misleidend, het blijkt allemaal niet van belang te zijn.......
Er is daar dus geen scholing meer, ze hebben het leven gemaakt tot een doolhof!
Het Kind is geen kind meer, papa en mama zijn al idioot!
Nog even en de Nullisomie heeft compleet toegeslagen, in de totaliteit van onze genetica!


Dat wordt wachten op de nieuwe mens ........hij is wat hij doet!
Dus hij weet ook inhoud te plaatsen..........en dat met de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2 (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
Enige evaluatie vanuit het literaire doolhof heeft verder geen zin!
U moet het zelf leren, bij zinnen te komen.......En dat U Uw werk en Uw vrouw trouw wilt zijn, betekent nog niet dat U zich door dit leven gevangen moet laten nemen,.........
de gegijzelden ondergaan "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! 
Ach ja, het regent of het regent niet, welk een dwaas is de spreker die zich in dat doolhof beweegt? Wanneer wordt hij weer een normaal Mens?
Dat zal U toch aan de krankzinnigen, die deze waarheidsprocessen houden, moeten vragen, zijnde de wetenschap en de politiek!


Alleen de ethiek en esthethiek leiden direct naar God!
Dat is zoals het voorzien is!

Dat sluit de drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. Dat brengt ons de passie en de romantiek!
Zo is het .......de ex-stasis die de ware vriendschap met zijn existentie boven alles uit doet stijgen!

Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!

Een objectieve wetenschappelijke benadering van de kosmos is onmogelijk, want ze heeft uw eigen ogen en het eigen brein en de eigen objectiviteit daarbij nodig, zo zei Euclides het ........ niet voor niets.
De 4de ,dimensie is altijd al de brein dimensie geweest!
Ze is altijd de Goddelijke literaire geweest!
Er wordt anders altijd een misleiden beeld van objectiviteit intact gelaten!

De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!

Het is wel zeker dat God zijn schepselen beschermt, en daar ook de literatuur bij levert, ik bedoel ; ......een vogel vliegt volgens wiskundige wetten, en de digitale beveiliging van een vliegtuig heeft zo "Een vlieg-envelop" nodig, die beheerst welke vliegbewegingen niet gemaakt mogen worden, anders verongelukt het vliegtuig zeker! En dat is overigens de natuurlijke digitale werkelijkheid!
De wetenschap kan ook deze werkelijkheid niet ontkennen, helaas!
We kunnen zo wel zeker geen misleidend beeld intact laten!

De hoogste schat van de natuur moeten we wel zeker precies behandelen!
Een andere manier om er "gezond" bij te blijven is er dus niet!
De hoge priesters van wetenschap en techniek hadden het allang moeten weten!
En dit wonder, ze wordt nog steeds nooit niet minder..........zo U oprecht wilt slagen!

Men moet zich daarom dus losmaken van de gedachte, dat de traditionele voorstelling die wij hebben van het lichaam en ook van de ziel, juist zal zijn. Het duiveltje in ons levert heel vaak onze veiligheid nog niet, we moeten nog heel veel leren, om de nodige inhoud te plaatsen! 

De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. We kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. De fysiologie van de zintuigen komt immers voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming `s wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.
Maar het duiveltje heeft zijn probleem, en aangaande die problemen weten we toch al wat, hij het duiveltje denkt nog wat te leren, maar helaas is het niet waar!

Het is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens! Maar het  is wel de bedoeling dat het duiveltje zich leert te gedragen!

Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.
Maar verder is het zedelijke een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Al het andere wijst naar de 
natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!
Het is zoals hij de scepter van kracht zwaait.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! Maar ze zullen steeds meer gebreken vertonen, ...........De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? De constatering van Ulrich Beck is dus onderhand vreselijk, en zegt mij dat de bijgaande werkelijke preventie totaal niet gebeurd!
Het duiveltje vindt niet dat hij iets te leren heeft!
De theorie terroristen van deze wereld, ze falen dus compleet!

 Zoals het alle mensen gegund is, als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is  “de bewaarder van de scepter van kracht”.


Velen weten te vertellen dat het allemaal aan onze hersen-ontwikkeling ligt, ......maar zodra de schepping er was, was alles al volbracht.
Wat vergeten we dan? We vergeten dat tijd slechts existeert, we vergeten dat we de tijd niet terug kunnen draaien, we vergeten dat "Al het Worden" het oorspronkelijke kenmerk  van de richting (onomkeerbaarheid) draagt, en zo draagt al het gewordene het kenmerk van de uitbreiding, en wel zodanig dat er slechts een kunstmatige scheiding van de betekenis mogelijk lijkt, en vandaar de noodzaak de subjectieve gewaarwordingen steeds goed te ordenen!
 En dit met de juiste sofistiek te doen, (een andere norm hebben we niet, en valse onoprechte normen moet U niet willen gebruiken) dat is voor het menselijk DNA van groot belang! En zij die de definitie van de mens als sofist heel anders bezien, zullen de gevolgen (hun ondergang) zelf moeten dragen.
De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. En het was zondermeer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron, gelukkig!
Want deze ontwikkeling 's drang om echt mensen te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met de egoïstische drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien. De mens die hoopt het vriendelijke te behouden die wordt nog steeds door dwazen beroofd, en dat is het feit in deze tijd!

De ‘angst voor het goede’ (d. w .z. voor het moeten-zijn wat ik ben), dus het goede welke in de vrijheid ligt, ze zal steeds bewuster en fascinerender binnen ons bereik komen te liggen. Maar daardoor kan juist ook een veel intensere angst ontstaan, een angst waarin het verzet reeds een zekere organisatie vertoont. De mens begint zich schrap te zetten tegen zijn eigen bevrijding, tegen zijn ‘tweede geboorte’. Maar omdat er nu van meer inzicht sprake is, komt ook de categorie van de schuld aan de horizon. 
Maar daar zal je niet los van komen, als je het duiveltje blijft spelen, en niets wilt leren van de eigen zwakheden!
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, Hij en zij doen namelijk geen moeite op enig wetenschappelijk vlak de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........het moet U duidelijk zijn!
Zouden ze nog in staat zijn tot enig besturen en regeren?
Worden de mogelijkheden uiteindelijk niet te beperkt?
En zijn de doelstellingen al niet te beperkt, ......als men alleen maar weet te werken met het slijk der Aarde?
Wat is dat toch, dat werken met hebzucht en bezit?

Zet dit niet te veel tot krankzinnige en politieke aktie aan?
Is het mechanisme met de waangestalte, die men steeds weet te leveren, uiteindelijk niet totaal mislukt?

Het corrumperen, is voor het brein een fataal proces............
Wie de logos zoekt in een bepaalde vorm,.......
krijgt deze vorm........
maar mist de logos die in die vorm verborgen is...........
 In het Corpus Hippocraticum wordt nog steeds niets expliciet ...... door cognities te ontkoppelen van bepaalde emoties. De opmerkzaamheid van Jung is dus zeer terecht..........
En juist hier hebben we dus de introspectie en verantwoording nodig.
En slechts dwazen leggen overal een schil omheen, dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.

 
De liefde en Rede
De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid


www.introspectie.com/het-is-mij-genoeg/

Er zit dus iets vergaand scheef, als je als statisticus,
de data niet op de juiste proporties beziet!
Want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen,
zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn.
Het is juist de les om van de zwakheden te leren.

De statisticus die dat niet doet, hij levert slechts de repressie op de bewindvoerders,
dat ze het "niet goed" doen, en als je deze statisticus zijn gang laat gaan,
zal hij oneindig lang zo doorgaan, hij levert slechts een repressie aan de maatschappij!

Welk zin dat heeft, kan hij op geen enkel moment aantonen,
want hij is dan noch de data-voogd, noch de data-conservator die hij zou moeten zijn.
De stress die deze repressie oplevert zal hij uiteraard vergaand ontkennen,
maar deze drukkende stress is juist het grote probleem van deze maatschappij!
Nochtans is de journalist die het verslag doet, ook geen haar beter.
Nochtans is het deze debiel die de ultieme repressie er bovenop brengt.
Ook hij wil noch de voogd, noch de Conservator van ook maar enige oplossing zijn.

Ook deze debielen wijzen uiteraard weer terug daar de krankzinnige wetenschap,
die ook al niet die grote Conservator van enige oplossing wil zijn!

De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn!
Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn!
nardocus [email protected]
Door mijn introspectie weet ik dat het duiveltje in ons bestreden kan worden, ........
Het is onze eigen les..............onze zwakten op te zoeken..........

U moet weten, twijfel te zaaien over de waarde van het andere bewijs,
ik en ieder ander kan dat slechts met de 
pathetische drogreden.
En voor de journalistiek is dat zelfs helemaal niet vreemd, .....
hij, de geek, doet en kan helaas niet anders, zo debiel is hij nu eenmaal! 


Om het U nog anders te vertellen,
de ethisch-socialistische-liberale gek is totaal gek,
omdat hij de mens het voordeel van zijn vrijheid heeft ontnomen,
Hij is bezig met de gekleurde waanzin!
dit ten voordelen van "De eigen logos".
Doch "De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
Haar iets ontzeggen betekent de logos en het corpus ontkoppelen, ..........
U bent de rode draad totaal kwijt, ........
Want ook blijkt, ...........
dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware.
Doch slecht, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen,
omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid.
Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven,
een leugen die de maatschappij miljarden kost!
Om dat te weten moet je kosmisch medewerker zijn, .......
En U ook van al deze zwakten bewust willen worden!
anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.


 
"Niet handelen" is in deze kosmos een probleem.
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.

Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’.
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
Zo is iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel en hun secondantie!
En ze bouwen de volgende maatschappij in spee, met de volgende duiveltjes, die niets aan hun zwakten willen doen!

Humor is in de Pathetiek een noodgreep, zelfs daar zijn ze overdreven en aandoenlijk in.
Ik stap liever van de totale bittere pathetische boodschap af!
Alle schoonheid en eenvoud sieren U!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid".
Des al niet te min is en blijft er de noodzaak ook alle zwakte te ontdekken!

Hatelijkheid en al wat nog erger is, is niet te begrijpen. In de kennis van persoon tot persoon ligt dus de grondslag van alle werkelijk menselijke relaties. Daarom ook is ook maar één drama in de menselijke communicatie, dat heet N.P.A. , Narcisme, Perfectionisme, en Arrogantie. Want niets uit een dergelijke attitude houding komt bij de ander aan! Het is de "werkzaamheid" van de homobiden duivel.

*Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!
*Voor het communiceren van uit een "bepaalde positie" is op een vredige wereld geen plaats, politici en arrogante wetenschappers kunnen net zo goed hun biezen pakken! Uit waardering en respect voor de ander als naaste maak ik een juist gebruik van communicatie, en dat ligt bij deze heren volkomen anders!
  Want slechts de weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een  affectieve band die ontstaan kan, en die we de wezenlijke civilisatie mogen noemen.
Het is een positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een instrument van genezing zijn of worden...
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen. En ik zal de poging wagen het in U te brengen!
Die belofte doe ik U, wie U ook bent..............
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt.
De homobiden duivel heerst over deze wereld! We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt!
Dan plotseling komt het even naar voren; ...........De reticulaire formatie komt in de hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd, ook dat hoort bij het organieke totaal, wat tot de civile werkelijkheid zorgdragen kan, mits we er daar de wil toe hebben!
Zo is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. 
We kunnen niet zonder de regelkamer van ons bewustzijn, ..de krankzinnige wetenschap is niet voor niets totaal onvruchtbaar, ze wil het zaad niet tot de volledige wasdom helpen brengen, alhoewel deze verzorging van "De Goddelijke Natuur" zeker nodig is!
Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......
De "naaste" helpen vindt zijn diepste grond in de vrijheid van roepen en antwoorden". We geven blijken van liefde in concrete daden.”
Iets wat de homobiden duiveltjes van wetenschap en politiek totaal niet kunnen volgen! Enige kosmische resonantie en reflextie mag er van deze homofielen niet bestaan............maar al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie als onderdeel van de werkelijke levens-kunst moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Het homofielen drama, met het homobiden handelen, zal anders in zijn volle omvang naar voren komen..... begrijp het goed, onze duivelse zwakten mogen gecorrigeerd worden!


Onze grote hersenen zijn het zoeken naar het buitennissige en aparte meer als zat , zozeer zelfs dat alle Markten er in vast lopen! Ik kan ze vertellen dat schisma tussen verstand en gevoel de fatale ziekte is geworden!
De fatale crisis wordt pas onderkent als hij er is, en wacht alweer op een buitennissigge en aparte oplossing!
De ideeën dat daar tussen nog een oplossing kan worden gevonden is een volledige lacher!
De mens is zelf één onophoudelijke strijd om de verzoening van de tegendelen waaruit hij is opgebouwd, het dualisme heet zoiets! De kans op enige normale civilisatie is verkeken! De "topman-imbeciel" zal wel even zeggen wat er gebeuren moet! De kans dat zijn beslissing de onmenselijkheid raakt is vrijwel 100% geworden!

En de taak van de krankzinnige wetenschap is niet anders als de markt voor fysische waanzin zo groot mogelijk te maken............ op de plaats waar enkel de wezenlijke civilisatie nodig is.........kiest men voor "Het slijk der Aarde". Daarin verzuipt de kleine man of vrouw van iedere maatschappij volkomen ten onrechten. Of eigenlijk komt er iets wat nog erger is,  "Het speculatieve Niets", de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Hij weet zelfs "alleen", hoe er iets is te benaderen .......de ziekte is slechts op te lossen door de werkelijke bewustzijn-verwijding, naar "De Urth-lering" terug, waarin "De Auto-reverse" ten volle gebruikt wordt!
Bijna alle " Urth-lering" heeft de mens in zijn kleutertijd gevormd, omdat hij als 100% beelddenker ter wereld komt.
Dan ruiken,voelen, proeven, zien, en horen en doen zij. Er is nog geen taal............en het dan niet "recht toe" gebruiken van de Auto-reverse heeft gevolgen.  Het "Beelddenken" is een verworvenheid, de mens waardig........de mens heeft eigenlijk altijd 32 Eerlijke-beelden per seconde te vormen om tot een werkelijke  bewustzijn- verwijding te komen! De 2 woorden per seconden hebben een "Bij-rol", zeker in de huidige communicatie, "waar ze zo hun best doen in het speculatieve niets".
Zo blijft het werkelijke begin van enige civilisatie achterwegen........de beelddenker sterft een langzame ondergang, daar waar hij of zij het meeste nodig is! Het dynamische woordloze denken kunnen we vergeten, de werkelijke associatie met een goed oriënteterings- vermogen en een verbluffende creativiteit worden weggezet. De hoogintelligente mensen die in het volle beeld kunnen denken, en dat slechts in een verbluffende eerlijkheid, ze moeten het ook maar met "Het slijk der Aarde" doen!

Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,............
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen! 
Maar het brengt geen enkel moment een degelijke civilisatie.
Want in feiten is deze theorie een dissociatie om rechtstreeks aan gelden te komen,
Geld=Geld niet waar, ook in andere tijden en al brengt het totaal niets op! 
Althans niets wat de mens tot een redelijke civilisatie kan brengen!

Maar het tegendeel zal zich vormen, daar de dissociatie aan zijn discussie ten onder gaat, dat is juist haar ziekte! Nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Geen enkele persoon die via "Het speculatieve Niets", de vlucht in theorie, boek en praatziekte, die slechts fractale grondregels onderkent, zal nog bejubeld kunnen worden! De homobiden werklijkheid van de duiveltjes heeft zijn kracht verloren! Er is een verandering, die onherroepelijk moet komen!
De Kosmische resonantie en reflextie zal komen!
Bovendien kan naar Kant , de synthese door de twijfel alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven! Niet door ook maar enige ontvangst en afspiegeling heeft het kenvermogen zijn inhoud, maar door de wezenlijke civile voortbrenging.
Een ieder zal zijn ruil-middelen werkelijk waarde en inhoud moeten geven, ........
Ze is werkelijkheid, ook voor de duiveltjes, .......al vinden ze dat zij de zwakheden niet bezitten! Maar het "ding-an-sich" , alles wat buiten het bewustzijn ligt heeft geen toepasbaarheid, nooit! Wij mensen zijn niet aan de hebzucht overgeleverd, de materie , ze heeft niet zomaar even zijn toepasbaarheid!
De krankzinnigen, duiveltjes zowel met of zonder hun computer, ze zullen dan ook falen, zo er de zwakheden zijn! Weet U niet wat het is? Al deze zaken met de ruilmiddelen tot in het oneindige ramperen?
 
Welk een 'patafysica' is dit ongetwijfeld, welk een als parodie bedoelde variant op de metafysica wordt hier gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen?
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om reden dat ze slechts sprekers zijn, en slechts over de problematische "Law and Order"  gaan, in elkaar. 

Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven, ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en ze leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming! Deze waarneming kan een wetenschapper niet zomaar als ervaring hebben.

 1. En daarom wordt het kind de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren.
 2. Maar dat is het jammer genoeg niet!  Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts! De wezenlijke zonden-val een feit.
 3. En onze economie, zal door dat gebrek van dat integer Zijn, er nooit beter op worden!
 4. De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! Hij kan zelfs geen minuut integer zijn!
De maatschappelijke voortbrengingen, met zijn Geld, crediet, handel, en wandel, zijn nog steeds een apart vak!
De duiveltjes willen het nog steeds niet leren, met de homobiden harde hoofden! De civile werkelijk heeft ook zijn waarde en inhoud nodig, geen waanzin............dus niet de homofiele actie van wetenschap en politiek te samen, ..........het samen kruipen als je "je zin" niet krijgt, en dat tot in alle ziekelijkheid! Dijkgraaf rot op! Ook ik wil mijn vrijheid hebben, zoals het in de menselijke exsistentie behoort! Ik heb hem nodig,.........


Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren.
Op enig moment moet de mens los komen van de pathetiek, en ziet hij de wereld weer reëel,
en omdat dit om een leren gaat, kan dit zowel op een positieve als een negatieve manier!

De werkelijke kennis moet worden bewaard! Maar vindt A.U.B. de drogredenen ook!
Alleen van Nanotechnologie beweert men dat het impact heeft op het basale niveau van de materie zelf!
Alleen terstond of direct moet men gaan vertellen dat nanodeeltjes volstrekt andere eigenschappen hebben als de natuurlijke conglomeraten van de stof!
Ze reageren in de taal vertaald "heviger", ze clusteren anders, het is op geen enkel moment bekend hoe ze reageren, als ze in het lichaam terecht komen!
De krankzinnigen impliceren de nieuwe Natuur, maar het is het huis met de contradictio in terminis van de homofiel.

De huidige mens blijkt nog steeds hardleers, ....
al meer als 350 Jaar, maar eigenlijk al meer als 4000 Jaar.......
de woestijnvader, die ik was en nog steeds ben, wist dit al. 

 
 

Wanneer een Bewys de gedaante van Waarheid met zich brengt
en evenwel ons doet dwaalen, is 't een Drogreden.
Zo is het dat we het autisme van het schizofrene kunnen onderscheiden.
Ik kan dat al heel mijn leven.........
Ik werk al heel mijn leven aan de grens van de kenbare wereld,

Isaac Watts, 1757. Hij had deze nuchtere verklaring,
Hier kwam ik deze verklaring weer tegen....... 
Ik weet dat ze voor 100% juist is, Isaac Watts heeft het al bewezen!
Onder de Plain-Indian is het ook bekend,
Nog steeds bekend, moet ik zeggen...........

Het zijn de drogredenen waarbij er een fout in de logica van de redenering zit.
Het zijn foutieve deductieve redeneringen, ze zijn zo gemaakt, .......
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het genetische proces!
Zo is de wijsbegeerte het vrije denken wat uit zichzelf: .......de wereld wil begrijpen.


Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is. Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan of na een bepaalde tijd verdwijnen. Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurt. 
Ik doe daar bij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere zal tijd stoppen en resultaat opleveren. En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan!  Een functionele beperkte functie kan door "De Turing machine" niet gedragen worden, zonder ook deze beperkingen aan te brengen! Ook daarom is een deugdelijke correctie niet eenvoudig, zonder bronnen te raadplegen, en te preciseren volgens de natuur!

De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd.
Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit!   ( Richard Feynman, En de natuur weet dat zonder enige twijfel.)
Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.

Kierkegaard van vertelde; ......'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;...... maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Dit is de zwaarste en meest
 dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip.

De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.

Dat de Natuur, geschiedenis,en  samenleving en mens uit de Idee zijn te verstaan, betekend;........dat
De surpreme realisatie niet wordt bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............
Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
 Zoals het alle mensen gegund is, als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is
  “de bewaarder van de scepter van kracht”. Alleen met zijn hulp zullen we een civilisatie realiseren, omdat we anders niet los kunnen komen van onze zwakheden! Waarom, wel bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn! Het is deze oprechtheid die wij zeker moeten leren gebruiken ......

De wetenschap en de politiek vinden elkaar vooral in hun wensen, maar dat heeft een probleem.......
Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; ....het is hoogtijd om van deze strijd los te komen! Functie en structuur van de mens, het Fus, zullen alleen al daarom moeten veranderen.


Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....
 • De eenheid van gedachten is daarbij de gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • Bij dit alles vormt "De homobiden contradictio in terminis" een activiteit die moet worden vermeden. Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.
 • Als je de functie en structuur van het gegeven DNA niet gebruikt, blijkt er zomaar DIS, een diepe dissociatie stoornis naar voren te komen! Dis, ontstaat wanneer functie en structuur in ons DNA wordt genegeerd, we komen er zo achter dat onze schepper niet is te negeren! Wetenschappers die dat wel doen, ze blijken in de homobiden fabeltjes te gaan geloven!
 • Maar de pedagogische elementen van Functie en Structuur ontbreken daarbij steeds meer. Een homofiele horde die alles maar "af wil dwingen" deugd heel gewoon niet!
 • Maar niets als onze schepper is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig!
 •  Wij daar in tegen, met het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben), nemen aan dat de functie en structuur voor Uw transcriptie aanwezig is in Uw DNA, maar ze moet direct vervolgt worden met de vraag, hoe solide onze cognitie zijn. Als je haar wilt ontkennen ga je fabeltjes vertellen en vergeet je alle rationaliteit, daarbij is de menselijke relatie  (inclusief de seksualiteit) het grote slachtoffer, ..... en goed komt dat zomaar niet!
 • Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen. Zo is het ook ingebakken in ons DNA. En DIS laat de dissociatie daarvan zien. De verklaringen daarvoor zou ik dus maar niet aan de krankzinnige wetenschap overlaten, deze kunnen nooit solide zijn!
 • De wetenschap heeft daar door geen ervaring meer in de denominatie, ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking, ze weet niet wat intrinsiek in de geest aanwezig is. De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde?  Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er is niet zomaar een film van te maken, dus van de transformatie die de liefde te weeg brengt. Dus dat wat kinematografisch kan worden vertoond--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter. Al hoewel bijna de hele wereld literatuur toch over die zelfde liefde gaat. 
 • We moeten dus genoegen nemen met de stelling; ... ieder leren brengt gedrag 's -verbetering. En de liefde past daar als een bijzondere innerlijke ervaring in!
Als je het 'zo gaat geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt. En je vind jezelf intellectueel, maar in feite bent U een materialistische dwaas, die wat met de materie wil doen! ( Om de Aarde toch maar even uit te putten?) 
Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van een bepaald kennis, en van producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft
. Wetenschap en politiek hebben even goed ook de intrinsieke gedachten nodig als ieder ander! Anders komt er nooit iets los van "Het Goede Echte Leren".
Want dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd kunnen zijn, want alleen met dat zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien! Ze laat je "De Goddelijke Eenheid" ofwel de natuur op de intrinsieke wijze zien!

Ik vind dat de meest duidelijke ervaring nog steeds beschreven is door Joost van de Vondel, de verzameling is slechts een resultante van een gedeelde eenheid. De denominatie heeft zijn innerlijke instelling nodig!
De wetenschapper heeft die instelling niet, volgens hem staat hij slechts op de nominatie om de nummer één te worden! Of zijn leerstoel moet nummer één worden, ........zou liefde echt wat toevoegen in het leven wat van waarde is, kom nou even! Volgens de duiveltjes van de wetenschap kan dat niet!

Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans,
Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen,
De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend.
Alle trouwe werkers van deze Wereld kunnen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt en zelfs "is".

Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toekomt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Deze transcriptie is wezenlijk, het wezenlijke van ons DNA. En lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, de liefde en de hang naar het leven maken dat U zich dat welwillende gehoor voor de waarheid verschaft! Zonder deze uitleg is een wet geen wet maar slechts een verzameling inktvlekken. Dat door een stel dwazen aan het papier is toevertrouwd. 
De huidige wetenschap en politiek is nog steeds niet meer als Gek!

Voor wie het niet wil begrijpen; ........
Daar wij een onderdeel van deze wereld zijn, leven we met de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, .........
DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip.
Hoe het schip dat ondergaat is vraag twee, .....Er is dus wel degelijk de implicatie waar iedere gewone man of vrouw rekening mee te houden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook!

Teneinde de mogelijkheid van het bestaan van een artefact te elimineren moet de wetenschap, astrologen, astronomen, primatologen en klimatoloog gewoon weer aan de slag, werken aan uitleg en leren, hoe dergelijk fenomeen te verdisconteren. Veel zal het ze echter niet helpen, je hebt slechts één ding te doen, althans : …. Mijn begrip van vele zaken is niet zo zeer gericht op het maken van nieuwe werken, maar simpelweg op het interpreteren van zaken die al ergens anders bestaan. Als je iets ontdekt dat al in de natuur aanwezig is, doe je niets anders dan deze natuur interpreteren. Ja, en de wal keert toch echt het schip! Leren houd dus in dat je begrijpt dat de logos is!
Anders verteld; .......leren is zijn.

Voor wie de breinvoorwaarden van Euclides weet te begrijpen, hij moet zeker iets weten over de anaforische relatie, daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen.
In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn.
En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden. Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen, aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets, en is er ook niets te leren.
Dit vonden we al terug bij Spinoza, die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.
Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden, maar ze denkt nog steeds dat ze meer mogelijkheden heeft! De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven, zo zitten deze duivelse homo's in elkaar,  hij die geen enkele actualiteit heeft, moet de realiteit missen, elke dag weer! Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn

 
 1. a..... een File overgenomen uit originele.
 2. b..... een File overgenomen uit micro form.
 3. c.... een File overgenomen uit computerbestand.
 4. d..... een File overgenomen uit een intermediair. (niet micro form)
 5. m....... een mix Een gemengd geheel.
 6. n...... Niet van toepassing.
 7. u...... Onbekend. Het antecedent of de bron van dit geformatteerde computerbestand is niet bekend.
 8. De Lange termijn doelstellingen ontsluiten betekend actueel, als eerste dus te leren over wat reeël mogelijk is.
 9. Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.) was ook al een Latijnse term,
  die in het Nederlands kan worden vertaald met 
  hetgeen bewezen moest worden.
  De afkorting werd en wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt,
  bijvoorbeeld in de 
  wiskunde, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen,
  ook daadwerkelijk bewezen is.
  Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat 
  het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
  Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
  Heel simpel omdat het duivels leugenaars volk is!

 10. Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. En dat nu is te gebruiken als die echo weet te volgen, en Richard Feynman was daar precies de persoon voor!
 11. Deze weerlegt dus de ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er "met de regelmaat van de klok" voortdurend dus, slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt. Niemand waakt ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Zo kan het dat de doorluchtige romantiek totaal niet meer wordt onderkend. Ook niet door een Darwinistische "ontwikkeling 's bioloog". De wets-handhaver staat klaar als het mis gaat, en hij handhaaft de wet die is bedacht! Alleen dan pas schreeuwen ze ook gelijk over en met het woord DNA! Te laat om ook maar iets van de actualiteit en realiteit te leren!
 12. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien. Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Er zijn wegen om de enorme deductieve druk door de toename van de inductie van paren weg te nemen, maar het is je dan gekend hoe de kosmos zich openbaard. De werkelijke intrinsieke waarde zal zich dan altijd openbaren!
 13. Dus de dingen zijn goed;.......als ze niet afkeurenswaardig zijn; ...... En, als ze eenmaal opgevat en nageleefd worden, dus geleerd zijn, en dan leiden tot voordeel en geluk, pak ze dan op en houd ze in stand. Weet dat heel de goede transcriptie sterk in het "FUS" van uw DNA verankert ligt.
 14. Het is volgens Kant en mijn persoon dan ook de eeuwige wet van de praktische rede, die het karakter heeft van een categorische imperatief, een gebod dat onder alle omstandigheden tot navolging verplicht.
 
Dit te weten betekend, er is geen doeltreffende mogelijkheid zonder de doeltreffende vorm.
Een te strak geformuleerde waarheid is een formalisme zonder enige doeltreffendheid.
Er is dus een universele praktische bestaans-wet, en we zien het gebod, en we zijn tot navolging verplicht.
En ik heb alles met zeer veel liefde, rede, en passie gevolgd, zoals ik het mij geleerd heb, volgens de eeuwige wet!
En dat is nog veel meer als alle sex ooit! Dit is het wat ik altijd heb, wat ik heb!
Want,
het huidige stelsel met het expliciete leren dat gecontroleerd en intentioneel gebeurd, heeft voor de mens een tol, die meer en meer niet meer door die zelfde mens op te brengen is! De mens moet komen tot veel te veel absurde vaststellingen, en deze absurde vaststellingen doortrekken nagenoeg de complete maatschappij. Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij. En alle relatie en seksualiteit staat onder de zware druk van deze pose die wordt vergezeld van een zware dualistische innerlijke strijd!
Om de informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Anders treft geen enkele pijl je meer, volgens of geleerd volgens de eeuwige wet!  Alleen de wetenschap vindt alweer dat ze haar eigen identiteit moet scheppen, om hem daarna te kenmerken als een set axioma`s met een eigen identiteit. Gekker kan de wetenschap niet zijn! Het enige wat werkelijk identiek is, volgens die zelfde wetenschap, is het pond peren, dat is volgens de heren identiek aan een pond lood!
En voor deze larie nu, betalen we miljarden.
Het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem, zo is het met de eeuwige wet! Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reëel leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn.


De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Hoe het wat wordt, is ons in praktische redenen al bekend...............
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
Ze was altijd al een soort van catagorisch imparatief wat gevolgd moest worden!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan, vol rede liefde en passie!


Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat deze wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,... De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen!
Maar zo bestaat "De Amor Dei Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt.
Wat hebben de krankzinnige wetenschap en de politiek zonder deze deugdelijke differentiatie nu eigenlijk nog te roepen? Niets, dat is het antwoord! Het is daarom ook dat de deugdelijke civilisatie wordt gemist! Weet U het niet: .....Het
Wensdenken is niet alleen voorbehouden aan windmolenaars, biofielen en zonaanbidders. Het Wensdenken komt vooral ook voor bij thoriumfielen. En de algemene "Homobiden soort" staat vooral daarin paraat, wie ze of wat ze ook zijn!
En het wensdenken is de ergste zwakte van de mens! Want ze brengt nog altijd de ergste schade toe aan de mens........de dwaze zonder zijn gebruikelijke differentiatie, naar rede liefde en passie, hij of zij wil altijd aan het wensdenken blijven! En de duivelse dualisten blijven daarin maar door gaan!
Dit doorgaan wordt door de krankzinnige politiek en de wetenschap als een "recht" versleten! Iets wat de normale burger miljarden kost! Dit zijn de kosten die de normale burger bij zijn civilisatie mist!
Sterker nog, ze worden jou erbij gepresenteerd als regelrechte belastingen, ..............zonder de nodige civilisatie, wordt deze wereld naar de knoppen geholpen................en ze wordt ziek, zieker als nooit te voren! En ze hebben geen enkel idee in welke rampzalige staat, deze wereld al is gebracht!

 

De Evaluatie, Zonder uitvoerig in te gaan op ontologische en epistemologische kwesties, is alleen te doen als we in de eerste plaats vaststellen dat de waarden van een literair werk in dat werk zelf gelegen is en niet in de ervaring van de lezer.
Ik erkent dan ook alleen de ervaring (‘experience’) en niet de kwaliteit (‘quality’). Verder gaan in enige evaluatie heeft alleen zin - als de kwaliteiten in het literaire werk zelf gesitueerd is.
Wanneer iemand een zin uitspreekt, en ik hoor die zin dan construeer ik niet het verband tussen de verschillende woorden, ik réconstrueer het. Ik reconstrueer een verband dat door de spreker is gelegd.
Via deze ervaring kan ik van een taaluiting kennis nemen, en is de coherentie van die taaluiting niet in mijn ervaring gesitueerd, maar in de uiting zelf. Wanneer ik een (geconstrueerd) literair werk reconstrueer of realiseer, impliceert dat zulks dat coherentie, herhaling, eufonie e.d., eigenschappen van het werk zelf is en niet van mijn ervaring. Ik heb ze als optredende wensdromen dus ook niet, .......
Zo is het werk van de schepper, beschreven van uit de openbaring, als een literair werk te bezien!
Of en hoe deze eigenschappen kwaliteiten te noemen zijn, is een andere zaak. Zo is het NU voorzien! Wij hebben zo geen andere keuze als in deze lievelijke kosmos te leven!
Zo zijn de niet-esthetische kwaliteiten, die zich in de ‘wereld’ van het literaire werk manifesteren, niet op één lijn te stellen met de esthetische, omdat de niet-esthetische kwaliteiten geen waarden van het literaire werk zelf zijn.
Zo word anders de literatuur over de evaluatie van het literaire werk een doolhof.
Als ze dit al niet volledig is! De online praktijken zijn daar alleen een bevestiging van!
Zo is het dan ook dat elk narratief medium sinds zijn ontstaan zijn onderwerpen overal al heeft gehaald, en dus ook bij andere media zoals film, tv of literatuur. Het huidige doolhof is compleet!
En uiteraard weten de mensen niet wat ze "Er Mee Aan Moeten", en wetenschap en politiek al helemaal niet!
Het is nog veel meer als idioten volk!
Er is geen scholing meer, ze hebben het leven gemaakt tot een doolhof!
Het Kind is geen kind meer, papa en mama zijn al idioot!
Nog even en de Nullosomie heeft compleet toegeslagen, in de totaliteit van onze genetica!
En dat door de krankzinnige wetenschap en de politiek, die slechts de wensdromen willen volmaken!
Dat wordt wachten op de nieuwe mens ........hij is wat hij doet!
Dus dat wat hij hier als werkelijke inhoud weet te plaatsen..........en dat met de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
Er is dus ALTIJD de noodzaak "de tweede partij" te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
Enige evaluatie vanuit het literaire doolhof heeft verder geen zin!
Alleen de ethiek en esthethiek leiden of lijden direct naar God!
Dat is zoals het voorzien is!
Dit heeft nog een gevolg, de wensdroom kan niet als een stuk werkelijke seksualiteit worden gezien. De wensdroom komt slechts als een gewilde ijdelheid naar voren, terwijl alles in "De goddelijke liefde rede en passie" veel en veel verder gaat!
Hier in de wensdroom vindt men als mens slechts de homobiden ijdelheid ..........en ik zal er voor mijzelf alles aandoen om deze ijdelheid te vermijden, daar het "De Schepper" is die mij veel meer zegt! En als beeld is dat allemaal mooi meegenomen, hoe het allemaal direct in elkaar steekt! De krankzinnige wetenschap zal echter alleen tot de zware onverantwoorde ophef weten te komen! En dat is dus de regelrechte homobiden waanzin! De krankzinnige Robbert Dijkgraaf zal het nooit verder brengen...........

 

Deze ijdelheid vormt een "contradictio in terminis", in alle activiteit die moet worden vermeden. Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.
Daarom kan ik het U vertellen, doe je oordeel weg, er is geen dwingend argument om deze te geven, en weg is je gevoel in alle homobiden ijdelheid 'ik ben benadeeld'. Neem dat gevoel weg en weg is het nadeel zelf.
"Het zijn zeker niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken, het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken."
De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!

Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt.
En de enkelvoudige ijdele homobiden enkeling loopt de grootste kans het waarlijk mis te hebben!

U moet "Uw Functie en structuur" juist leren gebruiken. Dat heb je met alle levende wezen
  De rede daartoe is duidelijk, want ook blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone en Ware.
Doch slecht, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid. Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven, een leugen die de maatschappij miljarden kost!
Om dat te weten moet je kosmisch medewerker zijn, en geen van de homobiden duiveltjes,
anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.
Het corrumperen, is voor het brein een fataal proces............
Wie de logos zoekt in een bepaalde vorm,.......krijgt deze vorm........
maar mist de logos die in die vorm verborgen is...........
En slechts de homobiden-dwazen leggen overal een schil omheen, dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.

En dan is er ook nog de beschrijving van de nucleaire ruimte door ene Richard Feynman, de QED, zo het bewezen is...........
Die maakt dat er in de nucleaire ruimte geen homobiden toestand kan zijn.........
De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor er een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Bij gevolg, er is ook nucleair geen doeltreffende mogelijkheid zonder de doeltreffende vorm.
En is ook daar de te strak geformuleerde waarheid een formalisme zonder enige doeltreffendheid.
Er is dus een universele praktische bestaan,s wet, en we zien het gebod, en we zijn tot navolging verplicht.
Ten alle tijden moeten we dus, als levende, de eigen functie's en structuur juist leren gebruiken.
En ik heb alles met zeer veel liefde, rede, en passie gevolgd, zoals ik het mij geleerd heb, volgens deze eeuwige wet!


Richard P Feynman; .....Over het Nu, en deze eeuwige wet..........
Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. De oplossing van het "probleem leven" wordt U op een presenteer-blad aangeboden, ze ligt daarbij in lijn met de civilisatie! 
En de materialist weet zelfs niet eens eé'n dag wat hij mist!

De imbecielen Einstein en 't Hooft zijn niet goed snik, de kosmologische constante is alleen maar misbruikt om berekeningen te maken, en zodoende de Kosmos statisch te bezien en te modelleren!
Hier is het begrijpen al zo wie zo overgeslagen...........
Want zo is het niet, en zo bestaat ze niet, het allerhoogste is en blijft nog steeds geen object van kennen!
Iedereen weet dat de schepping, de kosmos, de geologie, enz, volledig imparatief is.........dat betekent dat al hun  subjectieve grondstellingen voortkomen uit de eigen subjectieve wil........maar pas op, dan wordt ze iets voor homobiden krankzinnigen! De krankzinnigen willen gaan beweren dat ze slechts met hun eigen wil in het weten, de geldigheid op mogen eisen.

De synthese zal door de twijfel alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven! Niet door ook maar enige ontvangst en afspiegeling heeft het kenvermogen zijn inhoud, maar door de wezenlijke civile voortbrenging.
Stuur deze imbecielen het gekkenhuis in! Daar horen ze thuis! 

Vergis U niet, dit imparatief zijn, ze geldt voor de mens vooral voor haar energie huishouding, energie wordt niet gegarandeerd zonder brandstof, wind, of zonneschijn! De toegankelijkheid van de markt staat op een zeer laag niveau voor de armen! En zal op een dramatisch laag niveau terecht komen, als we het niet weten te gebruiken...........de zwakzinnigheid zal dramatische vormen aannemen!
En we vooral niet willen inzien wat het op termijn betekend, een werkelijke civilisatie heeft een "zorg" nodig, geen uitsluiting van de "markt", met een onmogelijkheid van een geciviliseerd leven!

De tijd is rijp om dergelijke toestand te volbrengen, om Uw geestelijke vrijheid te herwinnen!
Maar men zal doen alsof U alles verkeerd doet, alsof U de goede opleiding niet heeft genoten, alsof U een bordenwasser bent die niet de juiste opleiding heeft genoten. Alsof alles in hun taal gebracht moet worden......... ik weet echter wel beter! Zo is het niet voorzien.........er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.
Het is aan U om aan het geciviliseerde leven deel te nemen!
Daar kan U de homobiden duiveltjes niet tegenkomen!
Echter, we hebben voor deze civilisatie wel zeker iets nodig.......


De digitale verwerking van tijd, in de wetenschap heeft iets bijzonders! De matrix van Silvester (meervoud matrices) is een rechthoekig getallen schema, dus getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Dit is ook meteen het doel van een matrix. Tijd is daarin iets heel raars omdat je haar niet zomaar als homogeen mag betitelen, processen kunnen wel degelijk een verschillend tijd-verloop vertonen.

Tijd speelt slechts indirect een rol, je moet het homogene er van in de Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensies stellen. Daar bij kan de homobiden meute geen civilisatie toepassen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces in brengen. 

 
AB en CD zijn orthogonaal.
 
In de twee- of driedimensionale euclidische meetkunde zegt men van twee objecten dat zij orthogonaal (van het Griekse: oρθÏ�ς (orthos), recht en γωνια (gonia), hoek) zijn, als zij ten opzichte van elkaar een rechte hoek vormen, of anders gezegd loodrecht op elkaar staan. Dit wordt wel aangegeven door het teken \perp tussen de objecten te plaatsen.

Je vormt, voor de digitale bewerking van tijd eigenlijk geen matrix als zodanig maar gebruikt een orthogonale matrix, dat is in de lineaire algebra een vierkante matrix waarvan de kolommen een orthonormaal stelsel vormen. Dat houdt in dat de kolommen onderling orthogonaal zijn en als vector de lengte 1 hebben. Een andere manier van karakteriseren is dat de getransponeerde van de matrix gelijk is aan de inverse. 
Van deze volledige breuk in de geloofwaardigheid wil de krankzinnige homobiden wetenschap echter niet weten,
maar U mag het zondermeer vaststellen, zij de wetenschap is niet tot een civiliserende houding in staat!
Ze heeft dus altijd alleen maar de homobiden waan voorstellingen!
Zij, de wetenschap is GEEN aangenaam lid van deze maatschappij!
Als je als homobiden wees denkt dat het denken geen raadsels meer heeft, dan moffel je alle belangrijke mysteries onder de tafel.
Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten!

Ze realiseert zich niets van ook maar een enkel bewijs, zo is er ...... 
De stelling van Pythagoras,
  men kan haar altijd zien als een betrekking, mits men dat wil als-
-de drie zijden van een rechthoekige driehoek;
-de oppervlakken van drie vierkanten ;
- en drie getallen, hier bij is er een gebruik van een orthogonale matrix, en zal als vector de lengte 1 worden gebruikt.
De oplossingen  voor a2+b2=c2 hebben namelijk die gemeenschappelijke factor!
Deze "breinvoorwaarden" waren al bij Euclides in gebruik!
De krankzinnigen van het NWO  moeten deze inter-disciplinariteit  echter nog onderzoeken!
Anders wordt wetenschap een spel met een morbide extravagante willekeur!
Daar is bij de waan wetenschap van wetenschap en politiek alleen belangstelling voor!
Deze Meute blokkert de weg om oprecht te denken en te handelen, en is deze weg wel vrij temaken met deze homofiele meute, als zij het homobiden gedrag niet los kunnen laten!
Laat ik het U vertellen, ik wil Uw uniek zijn, en ik mijn uniek zijn, maar dat zeer zeker niet op de homobiden manier!
Ik wil dat de normale kenbaarheid van de natuur, ook van onze eigen natuur, en die van buiten gerespecteerd wordt!
Het is dus dat van eigen zwakte geleerd wordt!


  Hoe, dat is zeer goed geregeld!
In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
Het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! En U zal haar nog moeten begrijpen ook! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
De impliceren de nieuwe Natuur, maar het is het huis met de contradictio in terminis van de homofiel, dit omdat we het weten! ............De homo's  willen nog steeds niet over hun eigen "ik" heen springen...........hun weten en hun samen-spannen heeft hen ingesloten.
."Plato zag terecht in, dat onze kenkracht een hogere behoefte "gevoelt", als een ieder zou wensen!

U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
En U zal het moeten begrijpen, dit is "Niet zonder Goddelijke Zin".

Het gevoelen is dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is,
of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder?
Ja, met de praat-ziekte, waarin iedereen verzuipt........Omdat ze antropomorf is!
Om mens te zijn moet je jezelf ook mens tonen!

De godsvoorstelling projecteert de mens zich als zichzelf, door zijn organische gebondenheid.
Dat beeld is antropomorf als god het wezen van de mens is die hem schept.
Ik doe het anders, ik moet U iets bekennen, ..........ik volg slechts de Goddelijke Zinnen, .....
Ik heb als de dyslectie "sjaak" zelfs niet eens iets anders,
in deze vrijheid maak ik mijn vorderingen, en ik heb nooit anders gedaan!
Heeft U enig idee hoe goed dat gaat? Zo goed dat ik het U moet vertellen!
En U bent dan in het geheel van de homobiden ziekte af!
Niet verder vertellen hoor, maar het is de meest trieste ziekte van deze eeuw!
En wetenschap en politiek doet er aan mee!
Hun receptuur is meer als onvoldoende, het is een leugen!
Ach, de duiveltjes, ze kennen hun zwakten nog niet!
Ik heb de combinatie niet; ......met dat vreemde zwakke substantief,
Richard Feynman vertelde het al, ieder ding is alles!

 

 • Het antropomorfe huis
 • Het antropomorfe beeld
 • Het antropomorfe voorwerp
 • Het antropomorfe waandenkbeeld
 • De antropomorfe god
 • De antropomorfe godin
 • De normale mensen, ze weten dat
 • En ze weten ook dat ze hun zwakten hebben, maar daar zullen ze van weten te leren, met succes!
 • Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd! 
  En dat is typisch iets voor een homobiden totalitaire Gek!


   
 
 • Het dyslecte ‘Beelddenken' heeft het dat we onze gedachten in beelden voor ons zien, als in een film`, zodat we er naar kunnen kijken en zelfs naar kunnen wijzen. De beelddenker denkt meteen: Dat kan toch iedereen? Maar de taaldenker zal zeggen: `Hoe kan dat nou!`.
  Maria Krabbe, de logopediste die dit als eerste bracht, noemt iemand een beelddenker als die een belemmering ervaart om gedachtebeelden te vervangen door begrippen en deze in woorden te gebruiken. Het gevoelen van de hogere, zo als Plato het kende, voelt de belemmering om begrippen en woorden te gebruiken als er totaal geen beeld aan ten grondslag ligt.
  Beelddenken en taaldenken; beiden hebben een eigen aard van denken.
  De beelddenker: `Als je het niet voor je kunt zien, weet je het niet! Want wat je weet kun je zien!` De taaldenker moet dit hogere gevoelen missen, hij beweert dan ook......`Als je het niet kunt zeggen, weet je het dus niet! Want wat je weet, kun je onder woorden brengen`.

De kracht van beelddenken is dan ook dat hogere gevoelen van Plato en de beeld grondslag van Euclides met: .........
zijn vindingrijkheid en zijn Brein sterkte,.........door de..........

 • verbondenheid met medemensen en de wereld;
 • een rechtstreeks weten;
 • spontaniteit (indien niet in de kiem gesmoord);
 • eigen kijk op situaties;
 • originele, onverwachte oplossingen en ideeën;
 • aanleg voor het doen van ontdekkingen;
 • goed oriëntatie vermogen;
 • gave van vrij en boeiend (beeldend) spreken.
 • De zwakte van beelddenken is dat "De beelddenker" struikelt over het : ................
  (Toch zijn het de onze echte zwakten waarvan we moeten leren! )

 • onthouden van namen bij personen en straten, maar wel onthouden van beelden van personen en straten!
 • woordenkennis, met name `moeilijke woorden` en abstracte begrippen!
 • leren van nietszeggende dingen!
 • leren van leerstof zonder inzicht!
 • leren van feiten zonder verband!

 • Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht! De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan. Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
  Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.

  De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op hadden!
  Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op die meest voorname concepten weten te anticiperen, ....... De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt, omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd. Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen! De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
  Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren, als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem zal het instorten door onbalans en inefficiëntie. Het is een systeem voor onnozele mensen die hun energie systeem willen zien instorten!
  Het is mooi bedacht maar het deugd niet, nergens. Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam. De discussie en de ridiculaire situatie passen niet bij ons DNA! Ook als systeem moet er daar juist een consistentie zijn!
   De transformatie van het getal wordt slechts onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons pure metafysica dus daar waar het transformatie  proces zelf bestaat uit één grote doorgaande werking.
  Het is zoiets als een oneindige stuwing; .... mijn getallen leraar H. Wijnmalen vertelde het zo, .....
  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid". Ze is de constante "Sensazione" van Leonardo da Vinci, en zit vol met werkelijk alle wiskundigheid! Waar iedere echte Professor gebruik van maakt! Het blijkt ook de kern van Uw preventie, dus ze is de aanwezige vitaliteit en kracht!
  "Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren".  In genetische zin is het de Phantosmie die Moeder Aarde over al het levende weet te voeren.
  De genetici willen alleen de eigen zin onderkennen, de zin van Moeder Aarde is echter een duizendvoud daar van! Hoe kan de krankzinnige wetenschap dit ontkennen?  Zij, de Aarde Phantosmie maakt alles in genetisch zin EEN.

  Maar dit niet alleen,
  Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.

  Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
  God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.  "Geciteerd in superstrings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988

  Het niet aanwezig zijn van deze consistentie brengt het meerendeel van alle ziekten!
   
  Een Feynmandiagram gebruikt in de QED:....
  interactie tussen twee elektronen door middel van een foton.


  Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief,
  en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
  Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
  Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachte-kracht.
  De innerlijke meester zorgt voor deze gedachte kracht, de gnosis brengt U deze innerlijke consistentie!

  Van uit een chaos kan er nu eenmaal niets worden bewezen. Ook Spinoza liet slechts deze consistentie over!
  En ik vind het wonderschoon,
  dat Richard Feynman het definitieve wetenschappelijke bewijs leverde!
  En dat op dezelfde manier als dat ik ontroerd raak door de natuur en zijn schoonheid. Het is de eenheid die je voelt als je realiseert dat dingen die zo verschillend lijken en zulke verschillende reacties oproepen, geregeerd worden door dezelfde natuurkundige wetten. Natuurlijk betekent dat er onmiskenbaar ook zijn paradigma bij hoort! 

  Uit de analogie van Richard Feynman kunnen we wel het volgende halen.
  Ten eerste, als we energie uitrekenen dan verdwijnt er soms iets uit het systeem; we moeten dus erg voorzichtig zijn bij het bepalen wat we wel of niet meenemen in onze berekening. (dat zo`n vraag zich steeds opwerpt duidt op deductie). Doch de Radar-transponder en de QED werk als list wel!
  Ten tweede, energie is er in heel veel verschillende soorten, en voor iedere soort is er een aparte formule. Er zijn: zwaarte-energie, bewegingsenergie, thermische energie, veerenergie, elektrische energie, chemische energie, stralingsenergie, kernenergie, massa-energie. Als we al deze formules bij elkaar optellen, zal het resultaat niet veranderen, mits we rekening houden met energie die in of uit het systeem gaat. Maar dan
  is het belangrijk om te weten dat in de huidige natuurkunde niemand weet wat energie is. We hebben geen beeld van energie alsof het kleine druppeltjes van een bepaalde hoeveelheid zijn.
  En we hebben niets te verzinnen, dat vertelde Newton ons al!
  De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van beweging's verschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld.
  De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van beweging's verschijnselen – dat is alles. (Henk Tennekes)


  Onmiskenbaar liggen zowel Spinoza, als Otto Selz, als Henk Tennekes als Richard Feynman in elkaars verlengden, door hen kunnen al die benepen associatie's uit deze kosmos weg!  Wetenschap en Politiek zijn op deze wereld de ziek makers, door hun homobiden benepen werkelijkheid, die uiteraard geen echte werkelijkheid kan zijn!
  De dagen dat wetenschap en politiek te samen iets goeds geregeld hebben, ze moeten nog worden ontdekt! Zij die zich de wet "aanmeten", ze deugen zelf niet! En willen van de eigen zwakten dan ook niets leren! Buiten dat, zal ieder levend orgaan er naar streven zijn interne balans in stand te houden, anders zou de mens het herstel van de organen missen, ............en de consistentie van de waarneming missen, ook van de meest bijzondere...............

    Zo is het energetische bewijs dat niet de mens maar de zon de schuldige is van de opwarming van de aarde is heel eenvoudig te leveren.
  Scott E. Forbush ontdekte de verrassende omgekeerde evenredigheid tussen zonne activiteit en kosmische straling.
  Meer Zonne activiteit werkt dus verminderend op de kosmische straling!
  Minder straling betekend minder opwarming, ...........
  Wetenschappers hebben dit fenomeen al lange tijd geweten. Het wordt de Forbush daling genoemd, naar de amerikaanse fysicus ScottE. Forbush, die in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw kosmische straling bestudeerde. Als de kosmische stralen de bovenste atmosferische lagen raken, produceren zij secundaire deeltjes, die de grond kunnen bereiken. Door zijn metingen aan deze deeltjes, merkte hij op, in tegenstelling tot wat men dacht, dat de kosmische straling verminderde als de zonneactiviteit groot was.
  De reden is eenvoudig: Als zonnevlekken exploderen, stoten zij enorme wolken van hete gassen uit, weg van de zon. Deze wolken, die men CME’s (coronale massa uitstoten) noemt, bevatten niet alleen gassen maar ook magnetische velden, flarden magnetisme die weggerukt worden van de zon door de explosie. Magnetische velden buigen geladen deeltjes af, dus als een CME langs de Aarde schiet, dan worden ook de elektrisch geladen kosmische stralen meegesleurd, die anders de Aarde zouden bereiken. Dit heet “Forbush vermindering”.
  De klimaatverandering die wij op aarde waarnemen neemt men ook op mars waar. Zouden ze daar ook zoveel fossiele brandstof verstoken!

  Stephen Hawking leverde een zelfde soort van energetisch bewijs over de straling die voortkomt uit zwarte gaten, ...............
  De imbeciel Gerard 't Hooft is het er niet mee eens.........deze leugenaar hoort opgeknoopt te worden met al zijn onzin en theorieën.
  Zij die weten dat de waarheid niet zo maar even te vertellen valt, ze moeten zich zo maar even niet laten gelden! Uit liefde zal wat mooi, goed en waar is, dus in concretum er pas komen!
  Op AARDE woont een wezen dat alleen tot conclusie kan komen met hulp van de eigen open OGEN.


  Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe,
  de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen.
  Hun imaginatie valt zelfs uiteen in twee delen! 
  De waan gestalte van deze mens is compleet!
  De begrippen normen en waarden,
  Ze hebben bij hen een verschillende afgebakende betekenis!
  De fundamentele begrippen,
  kunnen zelfs niet anders als aanschouwelijk, worden weergegeven!
  Dus de wiskunde van Euclides, is ook brein voorwaarde!
  Dat geeft de vorm slechts een objectieve realiteit, die gemaakt wordt door de zintuigen.
  We zijn ons pas van iets bewust als we er onze aandacht op vestigen. ...
   Dus cortex deactivatie correleert met bewustzijnsverlies en thalamische-activiteit kan dit niet tegenhouden, en zo is het dan........het staat vast hoe het met "Moeder Aarde" is,...........omdat de opkomende thalamische -activiteit resoneert met de deactiviteit van "De cortex".
  Als het dyslecte mens moet ik het U zo vertellen, .............ik sta garant voor Moeder Aarde en De innerlijke Meester.

   

  En dan is dus .......Moeder Aarde ontstaan van uit ons hart! Dit om de vrouw te inspireren. Om nieuwe ouders en baby’s in zachtheid en liefde te verwelkomen. Zo kunnen we Moeder Aarde koesteren. Met Moeder Aarde willen we vooral vrouwen inspireren om in hun eigen kracht en pracht een autonome bevallingservaring en zachte geboorte voor hun kindje te creëren. Een moeder is de oorsprong en bron van leven voor haar kind. En een goede en liefst zo natuurlijk mogelijke verzorging is enorm belangrijk voor een zachte en gezonde start. Elke vrouw verdient het om zichzelf en haar baby te omringen met de beste pure en natuurlijke lichamelijke en geestelijke verzorging. Alleen het allerbeste is goed genoeg! Een baby baren doe je tenslotte niet elke dag, wij vinden dat je jezelf echt wel extra mag verwennen rondom de geboorte. Een ervaring die jullie levens voor altijd zal verrijken! Wees lief voor jezelf, je kind en moeder aarde, weet hoe een mens behoort te zijn of weet het te leren!
  Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
  En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"! En ik hoop dat U dit in vrijheid mag leren! De Gnosis wordt U niet opgedrukt! Alleen de duiveltjes van deze wereld blijven dat doen! Leren doen ze nog steeds niets, ..........Zij, deze liederlijke mensen blijven zichzelf bedenken, daar waar ieder mens "De innerlijke meester" kan meekrijgen!

  Slechts zo mag ik U dit zo uitleggen, en het gaat er allerminst om de de meest doordachte levenskunst te verbannen, want hierin zal U "De innerlijke meester" altijd meekrijgen, ..........zo jij dat wil......... Zij die het onderscheid onder de mensen willen, ze krijgen hun onderscheid, zij die dat niet willen, zullen beseffen dat ze die "goede herder" hebben. En zij zullen ontdekken dat de ratio een onderdeel van de liefde is, zonder die liefde is er geen wet. Dus zonder deze voorwaarden is er uiteindelijk ook geen Goddelijke Erref-Leer en geen "Geneste Proces".
  De Universele wetmatigheid, de basis voor het Recht, de wet, de Thora bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend. En de duiveltjes van deze wereld blijven het maar ontkennen!


    Echter de ruimte spreekt zich voor ons alleen uit in tijd gebonden processen, maar dat beslaat slechts de existentie, de materie heeft daardoor geen toegankelijkheid tot deze regio. De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie. De uitgangspunten van de Goddelijke ratio, ze vallen uiteen, en het kosmische raadsel kan niet worden opgelost. Het enige vaste voorstellingsbegrip in deze kosmos is het vermogen tot weerstand. En de wezenlijke scalaire grootheden hebben aan een maat genoeg, en zijn dus singulier tantum. Het gewone gezonde verstand is het enige wat ons grond onder onze voeten verschaft, maar vooral Galilei moest ons toch helpen de Aardse werkelijkheid te veroveren. Hij is onze inspirator! En hij werkte juist met het alter-ego.

  Maar het is dan ook niet plotseling dat we er nu op gewezen worden, dat het tijd is met ons alter-ego te gaan werken. De werking van dit alter-ego, wat ons wel degelijk gegeven is, moet ons onderhand in deze tijden bekend zijn. Nu nog een goed doel daarvoor.
  Want de uiterste greep naar het materialisme is al eeuwen en eeuwen mislukt!
  Want als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden. Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego! Hier heb ik het ergste handeling 's probleem van de wetenschap en de politiek en de theologie wel te pakken.

  Velen weten te vertellen dat het allemaal aan onze hersen-ontwikkeling ligt, ......maar zodra de schepping er was, was alles al volbracht.
   We vergeten dat tijd slechts existeert, we vergeten dat we de tijd niet terug kunnen draaien, we vergeten dat "Al het Worden" het oorspronkelijke kenmerk  van de richting (onomkeerbaarheid) draagt, en zo draagt al het gewordene het kenmerk van de uitbreiding, en wel zodanig dat er slechts een kunstmatige scheiding van de betekenis mogelijk lijkt, en vandaar de noodzaak de subjectieve gewaarwordingen steeds goed te ordenen! 
  En dit met de juiste sofistiek te doen, (een andere norm hebben we niet, en valse onoprechte normen moet U niet willen gebruiken) dat is voor het menselijk DNA van groot belang! En zij die de definitie van de mens als sofist heel anders bezien, zullen de gevolgen (hun ondergang) zelf moeten dragen.
  De grootste wereld vol duiveltjes zijn er om hun eigen ondergang aan het vragen!
  Ze hebben de juiste ethiek, esthetiek, en de retorica en haar logica nog steeds niet gevonden, en de brein-voorwaarden ontbreken al helemaal!

  Hun teksten zijn alleen maar terug te vinden in een lange hagiografische traditie en de wetenschapper in kwestie speelt, om wat voor reden dan ook, het spel blijkbaar met volle inzet mee, omdat hij dolgraag als heilige de geschiedenis in wil. Vele die zich niet gedroegen, maar des al niet te min als wijsgeer, paus, professor, psycholoog, pedagoog, filosoof, enz., enz., voor het voetlicht wilden treden deden er aan mee! Als de inquisitie gebruikten ze elke theologie en theorie naar hun goeddunken, alsof er niets aan de hand was!
  En ook maar iets van het goede is er op deze wereld nog steeds niet geleerd! Wetenschap en politiek hebben nog steeds niets van het goede te geven! Ze zijn de innerlijke meester nog steeds vergeten!

  Doch zwakzinnige heren, de Zachte inspirerende krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen. En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, dat was en is het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.
  Toch blijft deze verstarring doorgaan, daar ze niets weten te leren.  En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
  daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst, en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. (Spinoza)
  Ja, want Willen Maan en Aarde als een geheel door de kosmos bewegen dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec, je kan ze inderdaad zien als duo planeten.
  Als je bedenkt dat: .......Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spinkracht is, die wij zwaartekracht noemen.
  Deze spinkracht is op een Turn radius calculator te analyseren, bij ....
  de omloop snelheid van het Aard oppervlak op de evenaar 463m/sec en G van 57,3 heb ik een turn radius van +/- 382 meter, dan moet er nog 17,5/1000 G ( sin 1 is 0,0175 ) worden gelift. sin 89 : cos 89 is namelijk 57,3.
  Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos niet volmaakt is .
  Daar de som sin 89.9 : cos 89.9 = 572,925 en de som van sin 90 : cos 90 gaat tot oneindig, en de som sin 89.065 : cos 89.065 = 61,27. 
  Een vogel vliegt volgens deze wetten, want...........volgens de natuurkundige is er daar analyse nodig......terwijl de natuur slechts deze oneindige veranderingen ondergaat!
  Een volledig inzichtelijk volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht, ........ze is dus een onwaarheid.......De imbeciel van de wetenschap blijkt de natuur geen minuut te willen begrijpen!
  Is het een wonder dat er slechts de foute analyse is, een theorie volledig bedacht in antropomorfisch gezwam! Is het een wonder dat de natuur, als intern gegeven, zondermeer niet meer gekend is!
  Alles in deze kosmos is als één gedacht, alleen door de krankzinnige wetenschap zeker niet meer!

  Ik moet U ook iets vertellen over Schopenhauer :.... Hij werd vooral getroffen door het lijden en de menselijk wreedheid. De menselijke wil wordt gestuurd door motieven maar is zelf blind en dom. Het is de drang om te bestaan die in alles werkzaam is, en tevens de bron van het oneindige lijden van de wereld:...... alles vecht om te bestaan en in de levende natuur wordt geen verlangen definitief bevredigd, en dat allemaal zonder enige reden en zonder enig doel.

  Op elke trap die door kennis wordt bijgelicht, manifesteert de wil zich als een individu. In de oneindige ruimte en de oneindige tijd ervaart het menselijk individu zichzelf als een eindige grootheid, die bij de twee andere in het niet valt, en die als het ware midden in de oneindigheid is geworpen. Alleen de nieuwe mens met een nieuw bewustzijn kan dit begrijpen, een mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. En die komt, en Schopenhauer is uiteindelijk geen echte pessimist. Zo zegt hij dat door ontkenning van de wil, men verlost kan worden van het lijden en toont hij aan dat er nog een slechtere mogelijke wereld bestaat voor een ieder. Namelijk één waarin het niet mogelijk is zich te verlossen van het lijden. Lach om uw inhoud, lach om uw bezit. En toon Uw enthousiasme, dat zijn de mogelijkheden die U heeft.   Änanda betekent vreugde, plezier of verheuging. En was tevens de belangrijkste discipel van Boeddha! Er is zo ontzettend veel om je van het grote en het kleine los te maken!

  Eigenlijk is het dus allemaal nog veel makkelijker uit te leggen, het is allemaal een Artefact (van het Latijn, kunstmatig gemaakt), dat is een woord met vele (zij het verwante) betekenissen.
  Meestal slaan die op het 'niet natuurlijk' zijn van iets.
    * Artefact (archeologie); in de archeologie de benaming voor een door mensen gemaakt voorwerp.
    * Artefact (methodologie); een misleidende aanwijzing die het gevolg is van de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode.
    * Artefact (fotografie); effecten die niet in het onderwerp aanwezig waren, maar die een gevolg zijn van het fotografisch proces en/of de gebruikte apparatuur of programmatuur.
   * Artefact (intelligentie) effecten die het gevolg zijn van "fantastisch" denken.
   * Artefact (microscopie); in microscopische preparaten gaat het om veranderingen door het bereiding 's procedé van het preparaat.
   * Artefact (audio); een onbedoeld bijverschijnsel bij gesampled geluid. 
  Wie slechts op iemand`s filosofische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, want deze is en blijft tweeledig, maar laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert! De meeste mensen vinden het zelfs ongepast om in alle openheid met U te communiceren, wie een dominantie toont,  toont geen intellect, ze gaan uit voorzorg al direct over op de conversatie.  Men wil met alle geweld alleen  maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis! Daarom gaan de deskundigen direct over op de conversatie, met alle routineuze geheimzinnige kletspraat als gevolg!


  In een korte beschouwing over zijn eigen filosofie, opgenomen in 'Parerga en Paralipomena', schrijft Schopenhauer dat het hem op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk is vrede te hebben 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is, met pure begrippen, laat staan met woorden'. Hij hamert er ook op dat zijn metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid. De wil is in de wereld, niet erbuiten, sluit de krankzinnige wetenschap ofwel de duiveltjes dus direct in het gekkenhuis op! Zonder hen is er een veel betere Wereld! De huidige is meer als ziek! En zal alleen maar zieker worden! Daar velen nog steeds niets willen leren, dus geen rede en liefde willen kennen! De macht van deze kankzinnige duiveltjes zal gebroken moeten worden! Hun beschouwingen zullen niets waard zijn, en ook niets waard blijven..............
  En ik heb zo het idee dat het niveau echt dramatisch slecht is. Men vindt nog steeds dat men iedereen van uit een bepaalde "positie" iets kan mee delen, en dat alles daarom geoorloofd is. Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.

  Dit verraad dat de mens als proefkonijn dient voor; ...... 
  de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
  Doch weinig van de excessen in het "emancipatie-proces" wat steeds voorgesteld wordt, ontsnapt aan hun fantasie, maar wordt zo een grenzeloos vervelend idee voor iedereen!

  Om het U nog anders te vertellen,
  de ethisch-socialistische gek is totaal gek,
  omdat hij de mens het voordeel van zijn vrijheid heeft ontnomen,
  dit ten voordelen van "De eigen logos".
  Doch "De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
  Haar iets ontzeggen betekent de logos en het corpus ontkoppelen, ..........
  U bent de rode draad totaal kwijt, ........
  Want ook blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware.
  Doch slecht, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid. Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven, een leugen die de maatschappij miljarden kost!
  Om dat te weten moet je kosmisch medewerker zijn,
  anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.
  Het corrumperen, is voor het brein een fataal proces............
  Wie de logos zoekt in een bepaalde vorm,.......
  krijgt deze vorm........
  maar mist de logos die in die vorm verborgen is...........
   In het Corpus Hippocraticum wordt nog steeds niets expliciet ...... door cognities te ontkoppelen van bepaalde emoties. De opmerkzaamheid van Jung is dus zeer terecht..........
  En juist hier hebben we dus de introspectie en verantwoording nodig.
  En slechts dwazen leggen overal een schil omheen, dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
  Doch hun geweten heeft de activiteit van in de koelbox van wie ook meegekregen!
  Een Constitutie kan je alleen maar "voorstaan" als je haar zelf weet te begrijpen!
  De wetenschappelijke en politieke eigen wijze psychopaat heeft een genetische afwijking, ze hebben niet genoeg van het gen neuregulin-1 mee-gekregen. De levenslessen van heiligen, spionnen en seriemoordenaars zijn nog steeds fundamenteel anders!
   


   

  Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
    2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
  4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
  van de twijfel
  1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
  door de toename
  '' van de inductie,
  van de  paren"
  deze is weg te nemen.
  door:...aan de zich,
  openbarende Kosmos
  mee te werken!
    1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
  Hier is het dus;...
  waar de mens faalt,
  in zijn deductie.


  Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
  Ze zorgt dus voor alle chromosomale chaos, ze heet aneuploïdie.
  Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,...
  Het is het algemene vermogen iets te doen van waarde.

  We hebben de mens dit te vertellen, want ; ......Lichamelijke taal is taal in typografische vorm.
  Dus zijn de typografische elementen: letters, woorden, spaties, leestekens, indelingen in verzen of ideeën of theorie. De strofen of strofoïden voor de genetische gedachten zijn van primair belang geworden, alsmede iedere zich voor doende combinatie van letters tot woorden ‘zonder zin’ (lettrisme), zo komen we dus de enorme verschillen in de welgevormdheid tegen. Het beslaat zelfs geen genetische wetenschap, de S-commandeur en al zijn volgelingen ze kletsen maar wat. In de vorming 's praktijk is er de verwaarlozing van de interpunctie, waardoor een strofe soms op drie of vier verschillende wijzen gelezen kan worden, afhankelijk van de interpunctie mogelijkheden. Dat is het lot van de typograaf, zelfs van iedere typograaf. Wat we zien is; .... de verbindende elementen lassen de losse bouw segmenten vast in een organisch geheel, dat tal van paradoxen en oxymora in zich op kan nemen, zonder uit elkaar te springen.
   Als je alleen pronomen kan produceren die ZICH  naderhand LETTERLIJK ALLEMAAL IN DEMONEN BLIJKEN OM TE KEREN, DAN ZAL JE DAT MOETEN MELDEN. De huidige wetenschap echter, ze blijft maar zo krankzinnig bezig!
  En maar commanderen...............wetenschap en politiek vinden dat ze de duiveltjes mogen zijn die verder nergens over na hebben te denken, ............ Ja het is waar, ik zie ze toch als de psychopaten, ze vinden dat ze de vastgestelde opvatting van wat "normaal of wat abnormaal is" mogen vertellen zonder daar ook maar iets van de eigen zwakten geleerd te hebben!
  Logisch mag en kan U "De logos" echter niets ontnemen! Ze is zelfs veel meer als dynamische en woordloze logische gebeuren, waarmee ieder kind begint, .......je kan van dat gebeuren de beelden in 32 beelden per seconde volgen, de typografische problemen spelen daar in het geheel niet, "De praat wereld" kan door deze typografische problemen slechts 2 woorden per seconden "denken".............en het is helemaal niet vreemd dat er mensen zijn die voor het beelddenken gekozen hebben! Zij hebben allemaal een verloren verlegenheid en een autistische periode gekend, ach waarom zou je aan het gezwam van de praatwereld mee moeten doen?
  En dat met al zijn duiveltjes!


  Het Leven, de energie, en bewustwording geven "Een Levens Formule", ALS ENIGE, zo is de ervaring van SchopenHauer, en dat is alweer heel wat jaren geleden.
  Zo is leukemie. Kanker, ontstaan door ontspoorde celdeling, en kankercellen hebben een onverbiddelijke drang tot steeds maar weer delen:...................het zijn gemene delers.
  Maar wat heeft dat met de chromosomen te maken?
  Enkele honderden van de 23.000 genen in ons handleidingenboek beschrijven de aanmaak van eiwitten die het celdelingsproces verzorgen.
  Sommige eiwitten vormen een gaspedaal die celdeling versnelt, andere vormen een rem.
  De rem mag pas worden losgelaten en het gas ingetrapt als het verkeerslicht op groen springt.
  Dat verkeerslicht staat onder strenge controle van de weefsels waarin de cel zich bevindt.
  Een kankercel is als een auto met een aso achter het stuur: ........plankgas rechtsaf door rood.
  Een vraag die menig moleculair kankeronderzoeker bezighoudt is: hoe wordt iets zo asociaal?
  Kankercellen zijn van oorsprong gezonde cellen die netjes luisteren als het weefsel de opdracht geeft tot delen, sterven of differentiëren tot een weefselspecifieke cel. Door een opeenstapeling van veranderingen in het DNA kan zo’n cel asociaal worden, vaak doordat één of meerdere remmen voor celdeling per ongeluk onklaar zijn gemaakt. Het veranderen van DNA tijdens het leven kan op allerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door chemicaliën zoals die in sigarettenrook. Maar een andere, veelvoorkomende manier is slordige chromosoomscheiding. Dit wordt duidelijk als we alle chromosomen in een kankercel gaan tellen. Een normale cel heeft er 46 - 23 paar - ........Ze zijn voor het gemak genummerd.
  Maar ik kan een kankercel weergegeven die er maar liefst 59 heeft. Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.
  Dit soort chromosomale chaos heet aneuploïdie. Naar schatting is een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – aneuploïd. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 
  En 
  de strofen of strofoïden voor de genetische gedachten zijn blijkbaar werkelijk van primair belang geworden.
  U gewone wereldburger moet dit weten te begrijpen, en wetenschap en politiek hebben zich "De misdadiger van de Wereld" gemaakt, door dit niet te willen erkennen!


  De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. Maar dat is beslist geen aktiviteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken en ook niet het gehecht zijn aan allerlei aandoeningen! Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
  De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
  De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............
  Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
   Niet zoals het alle mensen gegund is, dit als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan! Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is
    “de bewaarder van de scepter van kracht”.  Nu zelfs worden in de artsenij de strofen rond de genetica totaal vergeten, en ook in genetische zin is de mens toch wat hij doet ..........! Zo is ook het genetische proces, .........en weet dat U in al dat doen de schepper "MEE KRIJGT", er is altijd te leren.............voor U, wie U ook bent! Onze Schepper "isoleert" niemand, en als abstract feit staat dat altijd al vast,.........en de rol van de taal brengt ze daarom ook al heel slecht........De code rood moeten we deze taal van wetenschap en de politiek geven, want ze wordt niet begrepen! De hulp die Richard Feynman ons geeft is duizend maal beter, ieder ding is alles, moet U weten!

  U moet weten; .........Het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden!
  De misantropische neiging om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, ze doet haar werk, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
  Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
  En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!
  Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de krankzinnige wetenschap en de politiek!
  Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
  Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een stel krankzinnigen!
  Het is de bedoeling van de krankzinnige wetenschap en politiek om U toch maar even de levenslust te ontnemen, ..........met een programma wat altijd in zijn moeilijkheden zal verzanden, daar de coreferentie er nog steeds niet is. U moet weten, de ontspanning, ze is nodig, ze is een tijdelijk opheffen van de zorg, wijzelijk zorgt "Het Zelf" voor de zorg, maar ook voor de lusten. Een genietende bestaansvorm past heel goed bij een prevente en kieskeurige zorg! Zij is het wat past bij het echte leven! De krankzinnige wetenschap en politiek zullen U dat niet laten beleven!

  Natuurlijk moeten we inzien, dat we alleen door deze genietende bestaansvorm met zijn preventie en de kieskeurige zorg het leven voor iedereen is te verbeteren! Als U een wetenschapper of politicus wil zijn, dan heeft U  uw leven in deze zin te leren verbeteren!
  Het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken.
  Als U tegen het risico van; ........ de Duitse socioloog Ulrich Beck wilt oplopen krijgen we een hele wrede moderne maatschappij, in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van, ..........
   We staan dan ook voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning zal ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
  De strofen of strofoïden voor de genetische gedachten zijn van primair belang geworden, alsmede iedere zich voor doende combinatie van letters tot woorden ‘zonder zin’, het lettrisme van wetenschap en politiek is niet meer tot een eenheid te brengen,  zo komen we dus de enorme verschillen in de welgevormdheid tegen.
  "De derde wereld oorlog" is definitief ontstaan! Het beslaat zelfs geen genetische wetenschap, de S-commandeur en al zijn volgelingen ze kletsen maar wat. In de vorming 's praktijk is er de verwaarlozing van de interpunctie, waardoor een strofe soms op drie of vier verschillende wijzen gelezen kan worden, afhankelijk van de interpunctie mogelijkheden.

  Met het woord primair wordt aangegeven dat iets op de eerste plaats komt omdat dit, gelet op de omstandigheden van een bepaald geval, van belang is. In het juridisch spraakgebruik is de definitie van primair niet anders dan in het dagelijkse spraakgebruik.
  Zo wordt in het strafrecht met het woord primair aangegeven dat een bepaald strafbaar feit als eerste aan een verdachte wordt ten laste gelegd. Dit wordt ook wel het primair ten laste gelegde feit genoemd. Maar "De duiveltjes van deze Wereld" vinden dat helemaal niet erg!  Ze zijn bij het ten laste gelegde blijven steken, het is hun oorlog geworden voor allemaal, .......zo zal het dualisme van wetenschap en politiek een oorlog worden voor ons allemaal!

  Hoe het allemaal anders gaat worden en kan worden, het is ook heel bekend.

  In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
  En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
  Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
  Daarom vereist aan wetenschap doen een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd? Om diepe geheimen te ontraadselen moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen. Een andere keuze is er niet! Ook voor de duiveltjes van deze wereld is er geen andere keuze! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.

  Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
  De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.


  Maar de Goden laten hun functionele bescherming echt niet zakken, we hebben geen enkele kans ............ "Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid, medelijden, verdraagzaamheid en liefde geen gelijke tred houdt met de vooruitgang van de wetenschap, dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt. Zo schreef Sir Winston Churchill al heel lang geleden! En zo is het nog steeds! Ze waren toen ook al op alle fronten kort weg over gegaan op de oorlog.
  De president Trump
  doet dat nog steeds!
  Elke keer dat er een emotie wordt geactiveerd in het brein, veroorzaakt dit een reactie op het gehele lichaam. Afkeer, bijvoorbeeld, distantieert ons van iets of iemand. Affectie, hoop en passie verbinden ons daarentegen met elkaar en bevorderen een dynamiek waarin we energieker en creatiever kunnen zijn.  “Niet liefhebben vanuit de angst om te lijden is als niet leven vanuit de angst om dood te gaan” De Goden dragen allemaal de liefde en de rede die het leven dragen! Heel velen willen dat niet weten, maar het is veel beter dat alsnog te leren, omdat de genetica ook met deze les samen zal gaan! De mens is in de eerste plaats wat hij doet! We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
  De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; ze houdt het oog gericht op de toekomst.
  Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.

  Twee logisch met elkaar verbonden instelling's fouten verzwakken en vertroebelen de democratische blik op de wereld. Eigenlijk is het  een volkomen drama wat ze ons nu opleveren.
  Namelijk haar personalisme enerzijds en haar universalisme anderzijds. De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden. Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
  Iedere cel heeft zich gerechtigd gevoeld zichzelf als centrum te manifesteren, alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
  Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvattingen.
  Vandaar ook de fnuikende (rampzalige) egalitaire ideeën die elke serieuze opbouw van een nieuwe Aarde in gevaar brengen. De ramperende ideeën blijken steeds op Oorlog uit te lopen!

  Door de wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt is het niet!  Zij, als het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.

  Geen van de 9 struiken in mijn tuin weet dat ze 9 zijn. Ze vormen slechts een getal voor mij. Niets is objectiever dan het getal van die objecten. Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Mijn voorouders wisten dat al, mijn voorouders hadden die werkwijze al. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit?
  Het is er zeker één die zich wetenschapper noemt.
  Maar zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de krankzinnige en schunnige wetenschap te samen met de politici verzinnen er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn. Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat de kansen op juiste tellingen zijn!

   Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich opvouwen binnen een gelijktijdig feit.
   Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A, ..........want verder is; ..........het meest wezenlijke Feynman axioma..............
  • A is zowel A als niet-A of
  • Ieder ding is zowel A als niet A of
  • Ieder ding is alles
  Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
  dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.

  Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen."Wij begrijpen van de natuur alleen maar, “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen. Op rampeneren staan er deels fictieve profielen, fysieke afspraken zijn hiermee niet mogelijk. Men moet zich daartoe dus losmaken van de gedachte, dat de traditionele voorstelling die wij hebben van het lichaam en ook van de ziel, juist zou zijn. Zo we de natuur kunnen begrijpen, kunnen we daar wel van leren! 
  Maar de Atomaire tijd is in feiten gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd.
  Dat vreselijke ressentiment speelt kennelijk overal! Het verhaal over het klimaat, welk klimaat ook, is een dramatisch menselijk fenomeen. Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. De ziel van veel mensen is voor geld te koop. Welke belangen laten we zwaarder wegen?
  Want de elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.
  Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft. Van het causale menselijke denken is hij vervreemd!

  Uiteraard zou er aan het Autisme, volgens deze gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig! Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, helaas.........Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment. Hier door zijn contemplatie en concentratie als één geheel, in het centrum draait het immers om de kwintessens. Ook in de klimatologie kunnen ze deze kwintessens niet missen! En ik heb ze U hier eerlijk verteld! 

  De Wiskundige beschrijft anders:...
  De vreemde attractor (Eng: strange attractor) is als wiskundig begrip voor het eerst genoemd in een publicatie van 1971 van de wiskundigen David Ruelle en Floris Takens. Het wordt gebruikt voor de beschrijving van aantrekkers in deterministische niet-periodieke bewegingen van een chaotisch systeem en is daarmee een belangrijk begrip in de systeemtheorie (ook wel chaostheorie ). Maar let wel, die vreemde attractor doet zijn werk nog steeds in de menselijke hersenen.......Autisme noemde ze dat ook wel! In hun wiskundig systeem gebruikten ze het woord kwintessential . Een begrepen Autisme is een zegen voor iedere mens!  Lach om U inhoud, lach zelfs om Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden.  Ik heb een plaat van de Lorenz contractor .........of toch van een voorbeeld van autisme in de menselijke hersenen?

  “Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
   De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. “Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
  “De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. Maar raken we daarmee de kern, doet het ons geleiden naar zowel een goede concentratie als ook een goede contemplatie? Doet dat ons geleiden naar kwintessens die we nodig hebben? Ach nee, ze zijn beslist het topografische van de taal vergeten. De contemplatie is toch iets zijn plaats te geven, en dat voor eeuwig en oneindig. Zo ze in de taal is te vergeven!
  Letterlijk betekent contemplatie "het scheiden van iets uit zijn omgeving".
  De duiveltjes zullen zowel met de concentratie als de contemplatie de oorlog voeren, ............hun verwarring is altijd kompleet! Dat je zo'n scheiding met succes moet doen, en er een formule nodig is, wordt wel eens vaak vergeten. En de wonderen worden wel groter als je ze probeert te begrijpen, .........

   Maar
  "De krankzinnige wetenschap" zal zijn wiskunde moeten sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
  Zo in een dergelijke contemplatie definieerd Spinoza zijn begrippen........
  eindigheid en oneindigheid, de belangrijkste begrippen uit de wiskunde.
  De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde!


  Het was George Orwell die in 1984 schreef:.............
  “Macht is het menselijk brein slopen en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”
  Het is dus zo een negetief autisme.......het duiveltje is aan de gang gezet!
  en met een positief autisme scherpen we onze kennis juist aan, het is de meest degelijke contemplatie,
  laat het menselijk brein heel! Geef haar de kans zijn werk te doen!
  Het Nobel-commitee, ze bestaat uit krankzinnige duivelsche autisten.........en
  U moet het begrijpen, waar Uw intellectuele haarkloverij vandaan komt! 
   Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.

  Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel!
  De krankzinnige wetenschap laat de totale contemplatie zelfs totaal ontbreken! 
  De huidige politieke imbeciel wil zich alleen met de groteske perfecte waanzin bezig houden!
  Dit te weten betekend, er is nog steeds geen doeltreffende mogelijkheid zonder de doeltreffende vorm.
  Een te strak geformuleerde waarheid is een formalisme zonder enige doeltreffendheid.
  Er is dus een universele praktische bestaan,s wet, en we zien het gebod, en we zijn tot navolging verplicht. Daarom heeft de mens zijn contemplatie weten te bemachtigen! Het is iets te scheiden uit de omgeving zo U haar gevolgd heeft...........
  En ik heb alles met zeer veel liefde, rede, en passie gevolgd, zoals ik het mij geleerd heb, volgens de eeuwige wet! Schrijf mij dus aan als Nardocus Filosofus, dat kan altijd......zonder deze contemplatie zal ik verder niemand zijn! Niemand kan zonder een werkelijke contemplatie te bemachtigen ook maar iets zijn, ..........of het moet een krankzinnige politicus en wetenschapper zijn!


  Zo we het zullen scheiden zullen we zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden. Omdat we de gedegen contemplatie weten te vinden om alles te weten te scheiden! Dit om dus alles ook in zijn heelheid ook weer te herstellen! Dan zal er een dag komen van ontwaken en zo met allen De Nieuwe Wereld zullen vormen; ..... van gerechtigheid, vrede, vrijheid, en de herkenning van De grote Geest zouden vormen! 
  En daarmee wordt het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk van het economische en politieke. Het is zaak de ellende van de stijlloze buitenwereld weg te zetten, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden!
  Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! 
  Zo weet ik dat er bewijs is dat Oppenheimer zijn mede onderzoekers als "gevaarlijk" en " heel heet-hoofdig vond," Wie zijn achtergrond niet kent, kan niet begrijpen wat hij in zijn diepste wezen bedoelde. Want Oppie wist dat het ook in de evolutie van de natuurkunde gaat om het echt zijn, om het solide omgaan met de begrepen rede en nog steeds niet om de omgang met de aangeleerde rede! Hoe de wetenschap omging met de aangeleerde rede verontruste hem zeer, en hij vond dan ook dat het met de veiligheid in de "atoom-industrie" miserabel gesteld was. En hierin zal hij zijn gelijk krijgen!


  Om het drama wat iedereen van hoog niveau kennelijk mee moet maken, kan ik U het beste het drama uitleggen wat Opje Oppenheimer moest meemaken, en daarna kan ik U vertellen waarom het mij niet gebeurd is. Ik heb namelijk alles al beschreven om dit op schrift te zetten. Daarvoor is het nodig om iets meer te weten over de aard van inductie en zijn relatie met de menselijke "breinwerking".
  De implicatie logica Een bewering is alleen onwaar als het antecedent P waar is en het consequent Q onwaar is. Om dit te benadrukken wordt de implicatie ook wel materiële implicatie genoemd. Consequentie moet altijd aangetoond worden! Dat is de regel van de implicatie logica. Intuïtieve resultaten kunnen niet gelden! Het enige wat gelukkig maakt, .........is het juiste verhaal! Er is nooit een reden om een waarheidstabel te negeren, anders bent u aan het manipuleren! De implicatie logica bestaat, de logische implicatie bestaat niet! Bij logica is nauwkeurigheid even belangrijk als bij de wiskunde, En de vraag is altijd de aantrekker, zowel bij wiskunde als logica, ..........

  De implicatie wordt aangegeven met een pijl. Maar "Als P dan Q" wordt bijvoorbeeld geschreven als P ? Q.
  De waarheid `s tabel van de implicatie is solide, dus als volgt:......(bij de gebruikelijke leesrichting, dat zou ik er ook weleens bij willen vertellen)
  scriptstyle P scriptstyle Q scriptstyle P rightarrow Q waar waar waar waar onwaar onwaar onwaar waar waar → De onwaarheid van p is waar en de waarheid van q. onwaar onwaar waar → De onwaarheid van p en q is waar. De contemplatie is niet aansluitend, er blijkt een onwaarheid in het spel! Dus een bewering is waar of niet waar..........contemplatie is in alle gevallen iets scheiden uit zijn omgeving! Ook en vooral voor politici en krankzinnige wetenschappers!

  Dus de implicatie logica vertelt mij dat; ....
  CERN totaal is om te roepen dat: ..... dat processen in de natuur plaatsvinden niet ondanks, maar dankzij de onzekerheid `s relatie van Heisenberg. Dat is gewoon van de realiteit. De onzekere relatie is er altijd al geweest, omdat de waarheid maar tijdelijk is en altijd maar tijdelijk is geweest, indien je de tijd geïntegreerd wilt zien met de wereld. Je stelt promesse als waar, en de consequentie Q als onwaar als je fabeltjes wil vertellen! Of je vertelt de waarheid! Die waarheid die zo simpel en mooi is, Anders gezegd, waar aan, aan welke uitgeschreven logica of welke wetten zou logica moeten voldoen, terwijl de logica de heel eenvoudige kunst is om de waarheid te ontworstelen uit het eigen brein! Omdat ze scheppelijk en singulier worden aangereikt aan de mens! Ze bevatten wel degelijk bepalingen over de vorm van de Geestelijke lectuur. Maar toch, Richard Feynman vertelt het ons gewoon, de wetten zijn niet van God, ze zijn bedacht!

  Zij, het objectieve denken levert een 16 maal sneller denken op, dit omdat het zo bevrijdend en losmakend werkt, dat alle syntactische nonsens, die wetenschap en politiek gebruiken, kan worden vergeten. De ziekelijke nonsens die de huidige mens er steeds uitgooit kunnen worden vergeten!
  Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
  Telkens weer.......
  En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
  altijd........men weet dus dat de kwintessens zijn uitgereikt!
  De angst is weg dat iemand niet met hem zal willen zijn.....
  Al was het alleen al om "De Goddelijke voorzienigheid"!
  Er is niets meer om je te schamen........en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op!

  Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
   Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
  We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
  De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
  Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
  Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman)

  De QED van Richard Feynman, bleek voor mij in de totale kosmos een rationeel feit! Want de materiële implicatie moet altijd een herintegratie ondergaan, als ze haar inhoud zou kunnen vertonen! De waarheid 's functionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheid 's waarde van P → Q bepalen uit de waarheid 's waarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
  Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Dat is het rationele feit, het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip.


  Met hulp van het wiskundige integraalsymbool  vertelt Richard Feynman,
  hij dus slechts, hoe met behulp van 
  padintegralen,

  een consistente herformulering van de kwantummechanica mogelijk is.
  Een verdere renormalisering van het kwantum deeltje is niet mogelijk! 
  Daar is het een kwantum deeltje voor!
  En dat is werkelijk een prestatie van je welste,
  want het was een diep ontologisch probleem,
  want ja, wiskundig is er het feit dat niet te voorkomen is,
  dat een verzameling zichzelf als element kan bevatten.


  Het is voor de mens dan ook gemakkelijker alles te imiteren, dan iets te bedenken.
  Ter Braak vreesde al een ‘nieuwe’ maatschappij waarin de mensen voortdurend elkaar, zichzelf en hun eigen verleden zouden plagiëren. In deze vacuüm-wereld zou eenieder het geheim, datgene wat het meest karakteristiek voor hem of haar is, moeten verbergen, omdat hij of zij anders niet meer 
  is dan een schijnheilige. En zo is Ter Braak door één zin toch wel een groot denker geworden. En in de manie die deze maatschappij beheerst doen ze zelfs niet anders als deze schijnheiligen spelen!
   Ik ben gelukkig geen wetenschapper, ik discrimineer niet tussen fictie A en fictie B ......wat als enige blijkt, is dat wetenschappelijke theorie alleen benaderd kan worden als een vorm van bruikbare fictie, omdat alle feiten in de kosmos contingent zijn, wat wel of niet het geval is dat zal je moeten "uitvinden" in experimenten en testen. En dat zal nog gedaan moeten worden ook! De Schijnheiligheid en het plaagiaat van Ter Braak heeft geen zin, .... Dus weten we het,.......de verhalende verklaring voegt niets toe........zolang ze een deel van het wensdenken blijft, ........... hulp en wil om dit te veranderen is nodig..............


  "De liefde" mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Hoe willen de krankzinnige wetenschap en de krankzinnige politiek deze schijnheiligheid en al dat plaatgiaat uberhaupt goed praten? Hoe zitten deze duiveltjes uberhaupt in elkaar? Welke revolutie's en oorlogen moet de mens meemaken, daar de duiveltjes eigenlijk niets weten op te lossen, dit omdat ze de gnostische menselijke les niet weten te volgen. Af en toe maken ze het heel bont, zo bont dat we ze beter onder "De Gillontine" kunnen plaatsen! Ja, dat is een onmenselijk antwoord, op een onmenselijke praktijk, dat is waar!

  U moet weten andere antwoorden zijn veel moeilijker,
  Ter Braak was niet in staat zich voorbehoudloos aan te sluiten bij anderen. Hij speelde daardoor zijn rol als groepslid niet goed en overtuigend. De mensen met wie hij omging, voelden zijn innerlijke distantie en aanvaardden hem derhalve niet als een der hunnen. Deze afwijzing versterkte Ter Braaks afstandelijkheid weer. 
  Hij legitimeerde zijn buitenstaanderschap liever met het intellectuele inzicht dat de normen en waarden die domineren in een bepaalde figuratie slechts willekeurige objectiveringen zijn van uiteindelijk door het toeval bepaalde levenswijzen. Dit inzicht was deels een rationalisatie van zijn sociale onhandigheid en deels een veroordeling van de limiterende werking van een groepscode. Het lid zijn van een groep heeft altijd een beknottende werking op een individu. Een groepslid behoort op straffe van uitstoting het termenbezit van zijn groep te onderschrijven, zo denkt de dwaze elite. Al weten ze in geen duizend jaar ook maar iets met deze termen aan te tonen, de verhalende verklaring voegt nu eenmaal niets toe........... welke elite deze ook maar onder woorden brengt, uit. De duiveltjes van deze wereld proberen zo het lot van deze wereld te bepalen!
  ‘Overal waar groepsvorming optreedt, treedt ook de “taalvervalsing” op; d.w.z. in die groep gangbare termen, die aanvankelijk moesten dienen om aan de dynamiek van het nieuwe streven uitdrukking te geven. Ik weet heel gewoon dat het kwantum zo'n waanzin-streven was en zal blijven! En ten slotte wordt dat de ramp, waar ook! Ook en vooral bij de krankzinnige wetenschap en de krankzinnige politiek!
  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is ...............dat is het eerste wat je een krankzinnige moet leren!
  Dan krijgt zo'n man sterretjes in zijn ogen en zal hij je vertellen hoeveel liefde hij voor Hem voelt, en hoe zeer die God hem bijstaat. God maakt daar, in allerlei vormen, deel uit van het dagelijks leven. Ik zeg God, maar ik zou ook de woorden bron, heelheid, eenheid, zero point field of kwantumveld kunnen gebruiken.

  Waar het om gaat, is dat wij ons niet vastklampen aan religies en geschriften. Oorlogen en vetes breken pas uit als de verhalen worden opgeschreven;......... als alles zwart op wit word gezet en het jouw woord tegen het mijne word. Verhalen moeten niet vastgelegd, maar verteld worden. Ik vertel U heel vele zinnen die mij altijd zinnen...........maar ik zet ze nooit zwart op wit.........elke waarheid blijkt dat singulier-tantum, dat U vertellen mag.

  Het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
  Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren.

  Maar waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan en slechts daarmee kan het juiste innerlijke voorbeeld gegeven worden! Wetenschap en politiek zouden het moeten weten "dat niets van het dualisme ons red", en dat dit voor de burger een vreselijk slecht voorbeeld is!........omdat ze .......
  -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.
  En de leugen slaat ons daar bij gegarandeerd om de oren. De politiek, nog wetenschap, nog een ander mens doet daar iets tegen!  En liegen tegen over elkaar is Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg.

  Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet!  
  De cruciale aanvulling komt uit ....Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt.
  Zoals de realiteit  en de actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op. Het enkele beeld komt omdat je boosheid niet met boosheid kan vergelden, er is maar één agressie, als U daarmee wil leven zit U verkeerd!
  En de verzoening als noodoplossing..........heeft U haar wel eens zien slagen? De duiveltjes van deze wereld komen er nooit uit! Er blijft niets anders over als ze dubbel en dwars uit te lachen! Dat is dus het algoritme wat wij naar voren moeten brengen, zet ze hun krankzinnigheid betaalt, breng ze het gekkenhuis in!

  Hun ongelegitimeerde intellectuele inzicht is dat van de normen en waarden die domineren in een bepaalde figuratie, dus zijn slechts willekeurige objectiveringen van uiteindelijk door het toeval bepaalde aggressieve levenswijzen.
  Ze vinden namelijk dat ze alles continu mogen aanpassen; ........... het woord algoritme en het systeem erachter hebben we te danken aan de Perzische wiskundige Al-Chwarizmi.
  Die bedacht een wiskundige constructie die allerlei componenten in een bepaalde volgorde samenvoegt om uiteindelijk een vooraf bepaald doel te bereiken. Het bijzondere hierbij is, is dat het systeem rekening houdt met allerlei mogelijke gebeurtenissen en zich daardoor continu kan aanpassen.
  Het algoritme is ingesteld om interactie tussen gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken, is dus wel degelijk op geen moment een wiskundig inzicht, ze kent geen breinvoorwaarden, dat is een groot logisch gemis, in een wereld waar de logos is, en "De rekening volgens die van meneer van Dalen wacht op antwoord" niet meer bestaan mag!  Toch het algoritme van Richard Feynman dat er wel zijn mag, ...........ieder ding is alles, er valt niets in het bezit te nemen. Buiten dat algoritme is er ook geen algoritme met een logos te vinden...............of van enig gemak te vinden.
  Het speculatieve niets, ze blijkt geen algoritme te zijn, maar de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
  Het "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie, zal het algoritme van alleen enig valselijk gebruik zijn!

  De weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een  affectieve band die ontstaan kan, Juist herkent kan dat wel een algoritme zijn, en die in de wezenlijke civilisatie wel bruikbaar zal zijn! Het is een positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een instrument van genezing zijn of worden...
  Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen. En ik zal de poging wagen het in U te brengen!
  Die belofte doe ik U, wie U ook bent..............
  En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
  dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
  Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt!
  Dan plotseling komt het even naar voren; ...........De reticulaire formatie komt in de hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd, ook dat hoort bij het organieke totaal, wat tot de civile werkelijkheid zorgdragen kan, mits we er daar de wil toe hebben, kan ze zelfs een algoritme zijn.
  De naaste "helpen" vindt zijn diepste grond in de vrijheid van roepen en antwoorden". We geven blijken van liefde in concrete daden.”

  Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. Maar er is nu een positieve kijk om van al dat gestoorde geënsceneerde los te komen, maar hij was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog meer als131 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon in scene gezet! Enig algoritme heeft het dus niet! Dit doel wordt zo ongeveer in scene gezet! En de dwazen die zich uitgever noemen, zetten deze dwaasheid heel gewoon, zonder enige kritiek dat het allemaal "theorie" en dus volledig geënsceneerd is, in de publieke ruimte, die volgens hen alleen een tweedimensionale is, en alles wat op papier staat en in beeld gebracht word, dat is volgens de heren geen vervreemding in de ruimte en de tijd, neen, zodra het een doel heeft is er taalvervalsing en een valselijk algoritme...........  Het geënsceneerde hoort bij het spel nooit bij de werkelijkheid, en voor de oefening in het spel, moet het spel ook oprecht uitgespeeld worden! Waar leert een mens van, stelt U de vraag nog maar een keer! Maar als ik de vraag niet aan kan dan stopt het, niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Ja,.......... als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. Maar de algemene dwaas die aan N.P.A. (De algemene geestesziekte) lijdt, herkent en erkend deze geestelijke vrijheid niet! Zijn einde is de taalvervalsing en zijn valselijke algoritme!  Iedere computer zou toegerust moeten worden met schelle fluitjes, alarmbellen, onregelmatig repeterende sirenes die afgaan wanneer men deze algoritmen produceert. Misschien is er dan enige "orde" onder de mensen te produceren, die zich wetenschapper of politicus noemen.

  Want; ....... Ik doe daar bij niet alleen een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont.
  Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn, er is ook een start probleem met de algoritmen en taalvervalsing, aan een stuk, en door de duiveltjes van deze wereld bemand, wordt er heel eigenzinnig niet alleen een spel bedacht?
  Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere tijd zal stoppen en resultaat opleveren.
  En er staan er zoveel op de burelen der dwazen.
  Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan!
  Of ze nu ook zelf iets kunnen bewijzen.......ze weten het zelf niet eens.....

  Ofwel alles wat voor Richard Feynman en de QED ligt, kon niet helpen. En kan dat nog steeds niet!
   De kwantitatieve structuur is het onderwerp van onderzoek, en er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap. Het enige antwoord is dan ook de taalvervalsing en het valselijke algoritme, want de Zintuigelijke kennis is begrenst door verschijnselen.


  Op het netvlies vormt zich een beeld, maar heeft niet het vermogen het beeld te vatten.
  Geen herinnering om daarvan een beeld te vatten.
  Noch een indruk om haar te vatten.
  Wat werkelijk waarneemt is het brein.
  Het grijpt aan op de ervaring van de zintuigen.
  Als zij niet waren verbonden met het brein, zo zouden het louter spiegels zijn.
  Als de waarneming niet ligt aan de ogen, de oren, e.d. maar aan de organen,
  waarnaar  oog en oor de observatie overbrengen, dan lijkt het logisch je af te vragen of het voor het brein mogelijk is de dingen direct te vatten,
  Zonder gebruik te maken van de zintuigen..
  Nee dus, De zo-heid dus, ze is de zotheid

  De macht der illusie is er omdat de innerlijke realiteit  (Actualiteit) verborgen ligt, en achter de veranderende vormen aan ons verschijnt.
  Intellektuele kennis is daardoor zelfs begrensd, door deze vormen en slecht benaderbaar.
   
  Hoe diep onze kennis ook is, hoe dicht we ook mogen naderen, zo lang we er van gescheiden blijven, kunnen we het niet integraal kennen.
  De mytafysica  is en blijft "de dichtste benadering" van de openbaring. 
  Dat wat ons werkelijk eigen is, daarmee zijn we werkelijk één.


  Mocht er dus voor ons bewustzijn een mogelijkheid zijn, dan er slechts de indentificatie..........dus de dingen slechts te leren in ons zelf. Maar de duiveltjes willen dat niet!
  De wereld is niet verwend door de wetenschap, in tegendeel ..........door de bewerende culturen en haar conditie daarin gaat de wereld bijna geheel aan stukken, "vrijwel geheel naar de maan". De zo-heid kan niet over zoveel zotheid gaan! Zo weet ik het dus, meer in deel zijn wetenschap en politiek GEK!
  En ze kunnen zich daar niet aan onttrekken, ............


  De identificatie is een soort van fysio-mentale gymnastiek, waar het bewustzijn gedragen wordt door het subtiele lichaam.
  Dus de mens zal in haar natuurlijke staat haar lichamelijke omhulsel zeker niet willen verwoesten.
  Na de dingen in het subjectieve geidentificeerd te hebben, kom je terug in de lichamelijke omhulling met de meest waardevolle en mooie oogst! Iemand die dat niet wil ervaren is alleen maar DOM!

  De autistische mens kent geen fouten bij het dragen van het subtiele lichaam, en het diepe generieke algoritme van hem is daardoor heel perfect! Zijn brein-beheersing brengt hem naar wat hij doet!
  Dit is zijn natuurlijk talent aan empathie......de dwaze wereld met zijn computer algoritmen en zijn manggelen van de taal heeft dit niet!


   Het grote spoor van krankzinnigheid is bekend; ......Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende.
  De pathetische mens zal alles uitputten, de Aarde, zichzelf, zijn relatie, en zelfs zijn kinderen!
  En zijn DNA ligt vrijwel aan stukken! Het meeste is al vervangen door zijn eigen ziekelijke en ziekte informatie! Doch de waarheid ligt geheel buiten de persoon!


  Niemand begrijpt de kwantummechanica!
  Alle atoomfysici waren en zijn volkomen krankzinnig, of je moet een kernexplosie als iets goeds zien, maar daar moet je wel atheïst voor zijn, zoals Niels Bohr. Oppenheimer en Richard Feynman waren dat, gelukkig voor de wereld, niet.
  Dat zijn de eerste en de laatste woorden die je erover kan vertellen.
  De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
  Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wis en natuurkundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.
  We  weten dat de overeenkomst tussen experiment en theoretische voorspelling ongelooflijk groot is.
  Toch moeten het determinisme en de realiteit het altijd afleggen tegen een ‘wordende relatie tussen object en subject’.
  Toch wil de pathetische mens dit dramatische spoor blijven volgen! Hoe fout dit ook gaat!


  Deze grote ramp zal alle wetenschappelijke kennis overvallen en haar vernietigen, en we zullen maar één enkele zin kunnen doorgeven aan de volgende generaties, als we deze keuze blijven maken. Deze is: “Alle dingen zijn gemaakt van atomen – kleine deeltjes die voortdurend in beweging zijn, die elkaar aantrekken wanneer ze zich op een korte afstand van elkaar bevinden, maar elkaar afstoten wanneer ze tegen elkaar geduwd worden.”

  Het naturalisme is verworden tot een krankzinnigheid, waarbij de werkelijkheid als een volledig natuurlijk gebeuren wordt beschouwd en waarbij men geen plaats inruimt voor het “bovennatuurlijke”.
  Iets wat uiteraard volkomen onmogelijk is.
  Ons wacht slechts de verzoening met de metafysica, met alles wat bovennatuurlijk is.
  Richard Feynman doet strik genomen geen wetenschappelijke uitspraak, maar een metafysische, hij onderschrijft het reële naturalistische programma, als een atomistisch geheel.
  En slechts gekken (KNAW typisch) willen op alles reflecteren waar we maar over kunnen reflecteren.
  Hun natuurlijke programma is verknipt, met de taalvervalsingen en valselijke computer algoritmen, daarom dreigen ze steeds onzin te vertellen, en dat doen ze dan ook,


  Als "popperrazzi" vertellen ze steeds theorie, en met die theorie moet steeds de volgende theorie gepopulariseerd en gefortificeerd worden. Alle theorie moet zo onophoudelijk verdedigd worden.
  En dat nu is het spoor naar de volledige krankzinnigheid!
  De wetenschap wordt beheerst door druiloren, die nergens wat van begrijpen, en dat met het grootste woord.

  Bij meneer Richard Feynman was het precies andersom!
   Feynman was door en door gedreven door nieuwsgierigheid, door de niet aflatende drang om te weten, om te ontdekken, en alles wat puur verkeerd was volgens deze wetenschappelijke methode kon maar weinig op zijn belangstelling rekenen.
  Feynman wist het, in een lezing die hij gaf in 1956 is er één opmerking in het bijzonder die daarbij opvalt. Hij vertrekt van de stelling dat wetenschap onmogelijk kan bewijzen dat God niet bestaat, waaruit hij dan afleidt dat wetenschap en geloof in God perfect consistent kunnen samengaan. Want technologie is niet een instrument dat aan en uit kan, ze was altijd al
  een levensvorm........en de wonderen die in die vorm zijn gekropen werden niet minder als je ze probeerde te begrijpen! Wetende dat ze zich seculier  presenteert.......ze is niet gelijk aan U.....
  U moet haar werkelijk begrijpen! Taalvervalsingen komen er niet in voor, noch een ingebrachte algoritme stoornis! De waarheid is singulier tantum!

  En zo is en blijft het metafysische aspect door ons benoemd als religie.
  Meer specifiek omvat het de ontologie (de studie van het zijn), de kosmologie (de studie van het universum) en de theodicee (de rechtvaardiging van God.)
  En er blijven mensen die daar niets van willen leren..........
  waar en wanneer ook!
  Toch zullen ze wel moeten,
  Energie is een abstract begrip omdat het ons niet de werking, of de reden geeft voor al "De Wereldse Formules", zolang alles seculier gepresenteerd wordt, is het hopen dat U alles werkelijk weet te begrijpen!
  Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt.

  Accepteer dit niet, anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt, wat volkomen onjuist is. U moet "Uw Functie en structuur" juist leren gebruiken, niet zij "de anderen".
  Stuur hen met hun volle geconditioneerdheid heel gewoon van U weg, U moet zelf weten wat U doet! U heeft geen recht de bewoordingen te vervalsen, zo U iets niet begrijpt.

  Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
  De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
  Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
  De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
  Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
  T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
  d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
  De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
  Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
  die ons geen enkele zekerheid geeft!
  Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
  dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
  Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
  van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
  Althans niets als we daar niets van begrijpen!
  Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
  Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
  Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
  Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
  Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan,........
  als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
  De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; ze houdt het oog gericht op de toekomst,

  en zo bestaat "De Amor Dei  Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt.

  De institutie die overal in opkomst is, ze zou alles moeten regelen, en dat zonder het "FUS", dus het belangrijkste aan functie en structuur wat in ons DNA aanwezig is!
  Elke institutie heeft een apart verhaal, ook "De ontwikkeling 's bioloog" heeft zijn stempelkussen meegekregen, maar het is een stempel van een idioot, er is geen enkel genereus menselijk algoritme uit voort gekomen! 
  Als deze wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid............
  Dan zou er niets dan vreugde uit de religie voort komen!
  Hoe dat kan zal ik U vertellen; .......
  Het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
  Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren, en we kunnen dus onze onvolkomenheden oplossen zo we ze persoonlijk willen begrijpen!
  Doch de vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet!
  Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!

  Het ontbreken van rechtsnormen wordt echter onmiddellijk een onduldbare leemte, indien men in zijn primitiefste recht wordt aangetast n.l. dat van bewegingsvrijheid.
  En voor de duiveltjes van deze wereld, de wetenschappers en politiek die nergens iets van begrijpen is er nog steeds geen plaats!

  Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar er niets van het onbegrepene werkelijk essentieel is.
  De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.

  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toe doet!

  Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals 
  De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie. Begrip van problemen vereist de vorming van structuur. Probleem oplossen bevat het testen van condities. Ik discrimineer niet tussen fictie A en fictie B of C......wat als enige blijkt, is dat wetenschappelijke theorie alleen benaderd kan worden als een vorm van bruikbare fictie, omdat alle feiten in de kosmos contingent zijn, wat wel of niet het geval is dat zal je moeten "uitvinden" in experimenten en testen. En dat zal nog gedaan moeten worden ook! De Schijnheiligheid en het plaagiaat zoals Ter Braak het verteld heeft geen zin, .... Dus weten we het,.......de verhalende verklaring voegt niets toe........zolang ze een deel van het wensdenken blijft, ........... hulp en wil om dit te veranderen is nodig..............

  Anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt. En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......Freund 's Es is de ziekte! Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt, als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden. 
  100 % zeker weten, en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers of de ontwikkeling 's bioloog Nico van Straalen  niet! Daar is bij hen noch structuur noch de functie voor aanwezig! Het zijn slechts idioten! En de idioot Dijkgraaf heeft zichzelf de meeste onzin opgeplakt, zijn hersen-spinsels worden nog steeds aandoenlijker, door de taalvervalsingen en de neurologische algoritmen die alle begrip missen, iedere dag!
  De menselijke beleving is niet gelijk te stellen aan datapatronen,............dat is regelrechte oplichting.


  Ter Braak vreesde al een ‘nieuwe’ maatschappij waarin de mensen voortdurend elkaar, zichzelf en hun eigen verleden zouden plagiëren. In deze vacuüm-wereld, vol gemis aan begrip zou eenieder het geheim, dat gene wat het meest karakteristiek voor hem of haar is, moeten verbergen, omdat hij of zij anders niet meer is dan een schijnheilige.
  Om het U nog anders te vertellen, de ethisch-socialistische gek is totaal gek,
  omdat hij de mens het voordeel van zijn vrijheid heeft ontnomen,
  dit ten voordelen van "De eigen logos".
  Doch "De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
  Haar iets ontzeggen betekent de logos en het corpus ontkoppelen, ..........
  U bent de rode draad dan totaal kwijt, ........
  Want ook blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware.
  Doch slecht, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid. Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven, een leugen die de maatschappij miljarden kost!
  Om dat te weten moet je kosmisch medewerker zijn, anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.
  Het corrumperen, is voor het brein een fataal proces............
  Wie de logos zoekt in een bepaalde vorm,.......
  krijgt deze vorm........maar mist de logos die in die vorm verborgen is...........
   In het Corpus Hippocraticum wordt nog steeds niets expliciet ...... door cognities te ontkoppelen van bepaalde emoties. De opmerkzaamheid van Jung is dus zeer terecht..........
  En juist hier hebben we dus de introspectie en verantwoording nodig.
  En slechts dwazen leggen overal een schil omheen, dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
  Hun algoritmen zijn dan hele vreemde dingen, .....ze komen anders feitelijk uit een corrumperen voort..........om de gemaakte claims objectief en gedegen te onderbouwen, niet in de laatste plaats om anderen van de geldigheid ervan te kunnen overtuigen.
  Voor het geven van een onderbouwing van de geldigheid van een bewering is niet alleen een heel scala van wiskundige bewijstechnieken en redeneervormen nodig: ...... de bewijzen moeten vanuit hun werkelijkheid begrepen kunnen worden.
  Alvorens deze technieken toepasbaar te maken en op een uniforme wijze over de problemen te kunnen communiceren, is het in het algemeen noodzakelijk het onderhavige probleem in een formeel raamwerk te modelleren: .......ze is dus een beschreven werkelijkheid, zo is en was er dus de brein-voorwaarde, voor de wiskunde en natuurkunde van b.v. Euclides en Feynman.
  En ook was er dus zo geen drogrede te bekennen...........


  Uiteindelijk moet ons onderwijs op pijl blijven, dus de waanzin van de idioten kan het voor de goede orde allemaal niet bevatten. Heren rot op! De Nederlandse idioten, geef ze een schop onder hun kloten! Direct, wacht daar geen eeuwen mee! Ons wereldbeeld kan niet bestaan uit een data-centrisch geheel! Deze schijnheiligheid hebben we zeker niet nodig,  van niemand!
  Ik heb U de waarheid vertelt, net als vele anderen, en U mag daar ook van genieten!
  Wie U ook bent!


  Ja, als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is N.P.A. zo'n algemene ziekte. En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid. Alle werkelijke algoritmen worden dus vermeden door krankzinnigen!
  Doch een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust  het werkelijke levens gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. En zo is het dus met alle werkelijke algoritmen. Hij ziet alle wezens met hun wezenlijkheid als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; .... En een dataïsme met valselijke algoritmen doet ons niet lang en gelukkig leven! Toch zeggen en menen ze dat het internet van de dingen heilig is omdat ze de mens dient, dat ieder ding precies alles is of zowel niet is (Richard Feynman), de drogredenen ofwel de valselijke algoritme geven haar niet.

   Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
  Zo is iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, doch zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel en hun secondantie!
   

  Het is dan ook niet mogelijk iets objectief,s te produceren, op basis van drogredenen om er zo mogelijk van te leren. En er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds een valselijk algoritme dat “als waarheid” iets is wat helemaal buiten mijn eigen persoon en Uw persoon valt. Toch is deze waarheid  de pathetische mens zelf niet genoeg, vandaar dat de Wereld maar wat graag wordt beheerst door de eerste en tweede secondantie!
  Zo betekent
  het Griekse "pathos" gewoon "gevoel", evenals het Latijnse "affectus", maar het eerste is wel degelijk afgeleid van het passieve ondergáan, en het tweede van het actieve aandoen. In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. "Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. 
  De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
  . De duiveltjes van deze wereld werken zo nog steeds!

  Men vindt nog steeds dat men iedereen van uit een bepaalde "positie" iets kan mee delen, en dat alles daarom geoorloofd is.
  Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen. Zo zullen de valse algemene algoritmen dus niet ontstaan........
  Deze communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.


  De krankzinnigen van de wetenschap en politiek kennen hun eigen grap niet: ....... Natuurwetenschappelijk onderzoek kent methodologisch twee fasen:....de derde belangrijkste fase vergeten ze maar!
  De descriptieve fase,  waarbij wat direkt zichtbaar is wordt beschreven, dus de fase waarbij de werkelijke algoritmen boven komen, hierbij spelen selektie, geleid door theoretische overwegingen alleen een rol, maar ze is daarbij noch steeds in strijd met alle abstracte uitgangspunten!
  Men bewijst graag wat niet te bewijzen is, en noemt het "theorie" ............maar de menselijk dramatische crisis die optreedt met alle begin van de nullisomie, ze wordt heelgewoon vergeten, en dat in alles wat men natuurwetenschappelijk doet! Het verhaal van b.v. Winter , Lente, Zomer, en Herfst, in de Noordelijke streken van deze Aarde wil men helemaal niet volgen, men schreeuwt slechts over wat er verandert, en dat met drogredenen.
  Maar ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden. De bazen hebben de rijkdom heelgewoon kado gekregen!
  De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt!
  Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis

  Let wel, de wetenschap staat zo schaakmaat, iets anders is er niet te zeggen!
  En de voorstelling van de wetten, zoals die in ons onderkend worden.
  Ze zijn zeer goed te rubriceren.
  Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik de weergave van voorstellingen dan ook bezien. Onze wetenschap kan ze nooit in de abstracte conditie leveren! Wezelijk zijn ze dan ook niet goed snik. Het ontbreekt ze aan de juiste conditie!
  De bekende inbreuk op deze conditie, ze is ons ook bekend, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze hebben dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, het heeft ze altijd al aan de voorstelling van de wetten ontbroken. De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast!
  Ze kunnen helemaal niets leveren in bewijsbare zin!
  VRIJWEL ALLE WETENSCHAPPERS EN POLITICI VAN DEZE WERELD ZIJN NIET ANDERS ALS VAN HET NIVEAU  KRANKZINNIG.   EN DE "MISSING-LINK EN DE SEXUELE DEMORFIE" HEBBEN ONNOEMELIJK HARD TOEGESLAGEN.     

  En dan, hun werkzame apparaat computer is een heel vreemd ding, 
  ze beschrijven de meest wonderlijke werkelijkheid, .......waar ze werkelijk de missing-link zijn
  Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
  God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen.
  God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.
  Kierkegaard vertelde het ons zo; ....... In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk.
  En uiteraard is dit het eerste en enige wat de mens "wat betreft God" dient te weten!
  Verder gaat de vrijheid om wat hij doet!
  Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........wanhoop niet.
  Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
  Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
  Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen, aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
  Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
  niet door intermedaire theorieën, maar door direct contact, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
  Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
  De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
  Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
  Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
  De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach,  noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!
  Welke mens wilt U zijn?
  Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?
  Zal "Het ramperen" van deze maatschappij de gewoonte blijven....... 
  De computer is het apparaat daarvoor geworden,
  alleen een werkelijk getransporteerd gegeven is daar juist, de rest kan een ramp zijn.
  En dat is het uiteindelijk ook want, de rest van de wetten wordt een ongekende verkeerde manier uitgelegd, omdat de werlijkheid van het getransporteerde de krankzinnige wetenschap ontgaat.
  Zo U DE werkelijke LEVENSLES volgt, is hij voor elke entiteit uiteindelijk afdoende. Hij moet als hoofddoel de beteugelingen hebben, dus geen geweld in gedachten, woord en daad. Alleen zo zal hij uiteindelijk kunnen overleven. Hij moet de leidsels daartoe vinden, en weersta het boze niet, zo zal U de les niet vinden.
  En een AFORISME zonder een geplaatste PREVENTIE kan alleen een ramp worden.
  Want daar is "De zelfde opkomende Geest" bij nodig, en deze opkomende waarde kunnen niet worden weggezet, anders zou elke nieuwe bezinning vergeten worden, .........anders zouden we geen samenhang kunnen leveren........wat iedere entiteit uiteindelijk wel kan, met de juiste bestudering, zie hier het miljarden jaren oude proces, onze levensles.........
  Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.   


  Want op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, zo als ze voorzien waren, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! De werkelijke algoritmen worden niet gevonden! 

  MIJN ANGST IS DAT EEN MENS DAT GEEN DIRECTE INTENTIE'S ONTWIKKELT IN ZIJN GEEST, DAAR DE ZIEKTEN  DAN OOK TE VEEL INCUBATIE TIJD HEEFT...... DE MOGELIJKHEDEN IN RUIMTE EN TIJD ZIJN DAAR OOK SPECIFIEK.
  Zo is VACINATIE GEEN WONDERMIDDEL ALS VIRUSSEN  ZICH TE SNEL EN TE TALLOOS ONTWIKKELEN, EN HET LICHAAM ER GEEN ANTWOORD OP WEET.
  De leidensweg van de waanzin maatregelen zullen daarmee niet afgelopen zijn, en zich telkens weer herhalen. Zonder werkelijke preventie kan de mens zich niet meer redden.


  Alle computer experimenten laten zien dat; .....de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist!

  Nardocus Filosofus

cbs