Reverse 10 De auto-reverse, en het Fus

Wetenschap, ....DENK.
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 

   
Dit Hoofdstuk, functie en structuur ...... nog maar eens het belangrijkste waarschuwende wat steeds opnieuw in de geschiedenis geschreven is; .... want het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!
De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. U bouwt er zelf het verkeerde formalisme voor op. Die leidt zonder meer naar eindigheid en dood!

Waar nu de vereniging van het brein met de zintuigen het leven vestigt, daar stelt men zich zelfs een hele andere vraag; ............ is er wel een proces waardoor het brein onafhankelijk kan handelen? 
Welke suffert begrijpt niet waardoor de doodsangst ontstaat , en is daar niet een psychotische ziekte in de maak?

Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken.
En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn! Want dan zou je de werkelijkheid uit de metafysica moeten weten te strippen,......wat nog steeds onmogelijk is. Alleen wetenschappers geloven daar nog in, alhoewel de heldere onder hen, toch ook ten onder zullen gaan in hun Single-bestaan, .....het wordt één grote excommunicatie, van hen die dachten de metafysica te kunnen beheersen.

 'RICHARD Feynman,.......OVER ASSIMILATIE EN DISSIMILATIE'  ONZE OGEN BLIJKEN DUS MAAR ZEER PREMITIEF, WANT VOLGENS ONS BLIJKT ER NIETS TE VERANDEREN, WAT BLIJKT............
Dat het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.  Want zelfs dat heeft men vaak te bewijzen, hoe oprecht en echt bent U nu eigenlijk?

"Geen enkele regering heeft het recht om te beslissen over de waarheid van wetenschappelijke principes, noch te schrijven op enigerlei wijze over het karakter van de vragen die worden onderzocht. Evenmin mag een regering de esthetische waarde van de artistieke creatie bepalen, noch met beperking tot de vormen van geletterdheid of artistieke expressie. Evenmin mag het uitspreken doen over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. In plaats daarvan heeft ze de plicht om voor haar burgers de vrijheid te behouden, om die burgers te laten bijdragen tot de verdere avontuur en de ontwikkeling van het menselijk ras. "- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998  Richard Feynman.

Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!

  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....
  • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
  • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
  • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 Maar de pedagogische elementen van Functie en Structuur ontbreken steeds meer.
Dit alles vormt een "contradictio in terminis", in al deze activiteit die moet worden vermeden. Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.
Daarom kan ik het U vertellen, doe je oordeel weg, er is geen dwingend argument om deze te geven, en weg is je gevoel 'ik ben benadeeld'. Neem dat gevoel weg en weg is het nadeel zelf.
"Het zijn zeker niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken, het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken."
De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!

Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt.


Accepteer dit niet, anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt, wat volkomen onjuist is. U moet "Uw Functie en structuur" juist leren gebruiken, niet zij "de anderen".
Stuur hen met hun volle geconditioneerdheid heel gewoon van U weg, U moet zelf weten wat U doet! 

 We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. 
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren.

Maar waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan.

Men wil niet in meta-stabiele toestanden verkeren, maar stel je nu voor dat de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond onder de zinnen van mensen zouden worden erkend. Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren, dit als inspiratie en associatieve bron! Dat zou de zegen voor iedereen zijn!
Dit komt omdat slechts de misdadiger bewijsbaar op te sporen is met zijn DNA, slechts met het vast leggen van een beschreven genetisch profiel kan je de ziekte vastleggen die daar bij hoort. Maar een remedie of behandeling is van een volkomen ander chapiter. Hard gezegd; .... maar alleen in deze twee situaties heeft het zin om met een DNA profiel te komen. De derde situatie is er dan ook niet, .....hoe kan het ook anders, door slechts iets dergelijks in de dualistische praktische zin toe te passen doe je het heel fout, bewijzen komen niet uit een duel voort! En er is dan ook de GODDELIJKE auto-reverse...........


Het andere is allemaal weggegooide inzet en geld, een asociale bezigheid dus, van een Universitaire kliek zonder het "FUS", wat hij dumpt uit zijn DNA. Waar anderen hun functie en structuur vanuit hun menselijk oogpunt leren gebruiken. 
Zonder functie en structuur beschrijving is er zelfs geen verband te beschrijven tussen een ziek makende voorstelling en een ziekte van een patiënt.
Ons verstand is zonder het "FUS" te zwak om een Arts voort te brengen, zo stelde Paracelsus het al!
De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment!  En dat doet hij niet eens in het werkelijke beeld-denken, maar met een theorie en dat in 2 woorden per seconde. Deze theorie is vergeleken de theosofie van een volkomen andere orde.

Maar het is toch echt zo dat van dit experiment slechts als een beginsel kan worden omschreven, de beginsels van Paracelsus, van Ernst Mach, Richard Feynman, en Nardocus Filosofus zijn identiek doch verschillend omschreven, het vertelt dat alles rationeel bepaalt is, dus welke geschiedenis je ook vertelt het is leugen, we kunnen lang niet alles actualiseren, en kennis wordt nooit uit zichzelf gepopulariseerd, en kennis valideert niet uit zichzelf.
En dan plots, is er slechts één regel te onderkennen. "Particeps Rationis" is "De Progres de la Science".
Doch de medische wereld blijkt het niet te weten, maar noemt zich toch wetenschapper!


Elise  Wolfram schrijft er de meest mooie verhandeling over. De ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuurgeschiedenis van de ziel en geest".
Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het zielsoog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven!
De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje!

Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger.  De mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, dus de ontmoetingsplaats van de realiteit met het oneindige,  krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!
Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....
 Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Vandaar dat ik maar weer met de meest existentiële wijsheden kom, er is namelijk iets dat je moet voorkomen, het ressentiment.
Ressentiment ofwel `t Niet-weten sentiment is een psychische zelf vergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren.
Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen. Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........Echter, dit is juist het dilemma, de medische wetenschap wil het daar niet over hebben, .........
De oorzaak wordt "even vergeten"


Het "FUS" van de filosoof, is die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent.
   De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! 
Nardocus Filosofus is de Filosoof met de Functie en Structuur, die dat gelukkig begrijpt, maar dat "Fus" zit ook in Uw DNA verwerkt, ze is de basis voor alle transcriptionele activatie.

Wat U hier over mag weten is dit; .....Alle multi-cellulaire organismen beginnen als een enkele bevruchte eicel. Gedurende de differentiatie wordt het aantal cellen vermeerderd door middel van celdeling. De cellen specialiseren zich tevens in verschillende celtypes zoals hersen-, bloed- en spiercellen. Toch bevatten al deze cellen dezelfde genetische informatie dat is opgeslagen in miljoenen base paren DNA, welke georganiseerd zijn in grote elementen die chromosomen worden genoemd. Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap (vaak een eiwit) wordt een gen genoemd. Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen).
Het verschil tussen de diverse celtypes wordt daarom niet bepaald door de genomische opbouw van een cel maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.


Wilt U de Hemel op Aarde?
Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren,
anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
Ik kan U dus nog slechts één ding vragen, dat U na gaat denken, over wat ik U geopenbaard heb.
Maar weet dat geen van alle hemelse paleizen het licht is.
Evenmin  zijn de geesten, de zielen of enige vorm die door de zintuigen worden waargenomen, het licht!
Het subjectieve van deze wereld, het belangrijkste onderdeel van deze kosmos, is niet veel meer als een "door-gordijnen-heen-geziene gedachten", als ik U dat niet zou vertellen zou ik als nog valsheid in geschrifte plegen.
Echter, neem de gedachten weg dan kan deze Zarathustra in het geheel niets meer begrijpen. Net zo als de verbeelding evenmin kan schilderen, maar weet wel dat alle gedachten oneindig zijn. Alle gordijnen die voor U hangen zijn dus onstoffelijk. Welk gordijn je ook weg haalt, het wordt allemaal nog onstoffelijker, geestelijker en verhevener. Je zou zeggen, trek al die gordijnen dan op, maar dat kan juist niet, en vandaar dat er niets anders kan bestaan wat een oplossing biedt, als de openbaring!
De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. Zo is het ook "Het sprookje" wat de gebeurtenissen ziet zoals het zielsoog ze ziet. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.

De kern uit het Boeddhische gebied geeft mogelijkheden, die tot de openbaring aanzetten, en daarom iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. De weg van de genade is ontzettend prettig, als je haar kent!
Macht en geheimhouding passen daar niet bij!
Elk verprutste ongeval (ook in de IT) is "een gebrek aan integer zijn". 
Slechts het integere berust op de rationele gedachtekracht.

Het deeltje heeft zijn bestempeling, dat "is" rationele gedachtekracht!
met een instantané werking die er geen seconde om liegt.
Dat vinden we steeds weer terug in de natuur! En het is voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...

Want de
Doeners kunnen niet zwijgen over het verkeerde en het kwade, als we zwijgen over het kwaad, en het begraven zo diep in ons dat er geen teken meer aan de oppervlakte komt, dan implanteren we het, en dan zal het in de toekomst in duizendvoud opstaan.
Wanneer we de problemen laten liggen, noch wijzigen, noch bepraten, dan zijn we niet alleen de beschermers van hun triviale ouderdom, we vormen daarbij de fundamenten van de rechtvaardigheid driften onder de nieuwe generaties"

Ook hier is er de universele wet; " ....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding.  Een slecht opgeleid persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs ontzag en begrip kweekt." 
En dan is er ook nog een zeer praktische universele wet; .....Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is! Naar vermogen, karakter, aanleg, en doen, het beminnelijke en het minnelijke heeft een enorme simpelheid! Zo leef je vanuit een passie en een compassie die de werkvloer van een doener zeer prettig maakt! Het is de kust van het leven daar genoegen aan te beleven, dat is natuurlijk, verder gaat dat genoegen NIET!  NOOIT! Het genoegen dat je mist vanuit de Leven's kunst, kan nooit goed met middelen opgewekt en aangevuld worden. Dan zouden alle entheogene middelen "heilig" zijn, maar dat zijn ze niet! Nooit! 
De essentie en oorsprong van religie komt bepaalt niet voort uit het gebruik van visionaire planten, om routineus de intense mystieke veranderde toestand te activeren, de essentie en de oorsprong van de religie komt uit het leven, zij constitutioneerd de Ziel.  Zoals het zielsoog  ziet; ...zo zijn de gebeurtenissen werkelijk, zo zien ze er uit! Dat zijn de realiteiten van het leven!
Zo publiceren we op een waardige manier wat we allemaal gedaan hebben om het werk tot stand te brengen. Met dat zielsoog!


Dat is het meest bijzondere aan deze gnosis,.......de werking van het zielsoog van de innerlijke meester.
De Gnosis heeft ongekende bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in het zelfde nouminale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder moment. Het gnostische proces bestaat uit één grote doorgaande werking. Het is zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen.

En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logische waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen..........
  1. God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig.
  2. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt.
  3. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht. Welke waarden zijn er logisch in te schatten? Kan de fysica zonder de metafysica?
  4. Wat natuurlijk een veel betere omschrijving is als deze; ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst.

De intelligente computer moet het ook doen met het zelfde gegeven, alle vliegtickets worden al met dit systeem uitgegeven tegen de beste prijzen! In wezen leven we in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie!
Maar de Gnosticus krijgt heel gewoon alles in een enkel nouminaal moment toegespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent. Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasieën voor het fenomeen van de totale energie.
1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  en E_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c2 ,

En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1.  Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles

 Zolang er alleen een bedacht deeltje bestaat, is er alleen plaats voor de geestelijke vrijheid.
En toch is er in de fysica alleen plaats voor het referentieel transparante fenomeen. Zo maken wij bijvoorbeeld van kern energie en de kernsplitsing aparte fenomenen, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele consequentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheid functioneel is! Zo wordt de verzoening met de metafysica telkens achterwegen gelaten. 
Het wezenlijke toetsen is er niet,.....
Richard Feynman ontving de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1965.
Hij hielp ook de ontwikkeling van de eerste atoombom in Los Alamos. 
Over "De zin van het leven," schreef hij de vraag: "Is wetenschap van enige waarde?"
Daar onder schreef hij,
"Ik denk dat een vermogen om iets te doen van waarde is." 
Ik weidt mij daarin door te praten over de toetsen.
Alles wat we geleerd hebben over het heelal,
alles wat we uitvinden of ontdekt hebben daar binnen,
is een sleutel tot de poorten van de hemel.
Maar dezelfde toets zal ook de poorten openen naar de hel.
De Titan II Missile is zeer geschikt voor het leveren van dodelijke kernkoppen.
Maar stuurde ook Gemini astronauten naar de ruimte,
ons voorbereiden op een missie naar de Maan.
De Wetenschap vertelt ons niet hoe te toetsen.
Het vindt hen of voorspelt ze. Hoe wij met de toetsen omgaan is aan ons.

Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel van deze toetsen in een enkel nouminale moment kan worden gegeven! De functies en de structuren daartoe kunnen U zo worden gegeven!

Doch over het huidige natuurbeleid ( en zelfs als onderdeel de seksualiteit ) heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er met de regelmaat van de klok slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt.

Iemand met zintuigelijke verlangens lijkt op iemand die zijn dorst probeert te lessen met zeewater. Hij blijft maar door drinken maar zijn dorst zal nooit ophouden; integendeel, de dorst wordt alleen maar groter. En net zo als aan begeerte  komt er ook geen einde aan onze driften. De Menselijke hartstochten zijn onverzadigbaar!
Zintuiglijke verlangens willen steeds ergens naar toe waardoor de les van het leven steeds wordt gemist, ze willen steeds ergens omheen in plaats van er doorheen. Het is de meest ernstige barricade om dingen echt goed te kunnen begrijpen. Onbegrip houdt alle vormen van deugdzaamheid tegen, terwijl een diep begrip de ontwaking is tot realiteit. Zintuiglijke hartstochten houden je in diepe onwetendheid, in een diepe geestelijke slaap.  Daarom is er bv. De door Boeddha omschreven taak:  ., graaf de wortel van begeerte op.
Het vuur van zintuiglijke begeerte zal net zolang blijven branden totdat je de holheid van dingen diep in je hart realiseert.
In wijsheid kijk je net zo makkelijk door alle dingen heen zoals een scherpe pijl door een zeepbel schiet. Als het vuur van hartstocht dooft, dooft daarmee de jacht naar zintuiglijke genoegens en alle drift omdat je pas dan de nutteloosheid ervan zult inzien.

De holheid
Kort gezegd, de geheimzinnigheid slaat nergens op, ze is de holheid waarmee alles wordt ervaren. Wie is de bèta -wetenschapper die dan nog wel wat heeft te weten? Die volgt het spoor van de plausibele voorbeelden, de  voorbeelden die voor iedereen te aanvaarden en goed te keuren en te volgen zijn.  Zintuiglijke verlangens trekken je steeds ergens naar toe waardoor de les van het leven steeds wordt gemist, ze willen steeds ergens omheen in plaats van er doorheen. Het is de meest ernstige barricade om dingen echt goed te kunnen begrijpen. Onbegrip houdt alle vormen van deugdzaamheid tegen, terwijl een diep begrip de ontwaking is tot realiteit.

Volgens mij is het de conversatie die dit onbegrip het meest uitdrukt. Uit Uw conversatie komt niet naar voren hoe solide U bent. U moet weten dat filosofische uitspraken onzinnig zijn in een betoog dat zelf uit filosofische regels bestaat. Een meta-filosofische verhandeling gaat over het onderscheid tussen wat taal is ofwel wat kan worden gedacht, en wat niet door taal uitgedrukt kan worden maar alleen kan worden getoond. Dat wat kan worden getoond geeft zicht op het intellect, zelfs op een tweezijdig intellect, het actieve en het passieve intellect. We kijken allemaal naar de persoon die wat toont, alleen zo kunnen we afmeten hoe solide hij is! Dat betekent dat hij integer is en met een zekere transparantie naar voren wil treden, de geheimzinnigheid is hem vreemd. 

De onmiddellijke afgeleide van deze regel is de regelrecht geaarde wiskunde, die eenvoudig en mooi is,  voor U omdat de goede transcriptie sterk in de functie en structuur van uw DNA verankert ligt ......Deze wiskunde maakt het interdisciplinair begrip ontzettend twijfelachtig, als eenvoud en schoonheid er aan ontbreken. De soliditeit van uw eigen wezen geeft aan hoeveel U van de wiskunde begrijpt! Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin.

Met het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben) neemt U aan dat de functie en structuur voor Uw transcriptie aanwezig is in Uw DNA, Maar ze moet direct vervolgt worden met de vraag, hoe solide onze cognitie zijn.
Wilt U een afweging? Goed.....U moet dan weten dat de Grootheid een eigenschap is die zowel kan bestaan uit een magnitude of uit  menigte. Hoeveelheden kunnen worden vergeleken in termen van "meer" of "minder" of "gelijk", of door het toekennen van een numerieke waarde in termen van een eenheid van de meting.  Kwantiteit is een van de fundamentele klassen van de dingen, samen met de kwaliteit , inhoud , verandering , en relatie. Een fundamentele termijn, is en blijft een hoeveelheid tijd die wordt gebruikt om te verwijzen naar elk type van kwantitatieve eigenschappen of attributen van de dingen.  Sommige grootheden worden uitgedrukt in een getal als zodanig door hun innerlijke aard, terwijl anderen functioneren als toestanden (eigenschappen, afmetingen, attributen) van dingen, zoals zware en lichte, lang en kort, breed en smal, klein en groot zijn, of veel en weinig .
  Twee fundamentele divisies van hoeveelheid, grootte en menigte, beschrijven het belangrijkste onderscheid tussen continuïteit (continuüm  en discontinuïteit ).
Onder met namen de menigten komen er onderbroken en discrete en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om collectieve zelfstandige naamwoorden: leger, vloot, flock, overheid, bedrijf, party, mensen, chorus, menigte, troep, en het aantal. Onder de namen van grootte komen er continue en verenigde en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om niet-collectief zelfstandige naamwoorden: het heelal, materie, massa, energie, vloeistof, materiaal, dier, plant, boom.
Wie dus slechts op iemands filosofische uitdrukkingen let wil enkel Uw conversatie, maar deze zijn en blijven tweeledig, maar laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert! De meeste mensen vinden het zelfs ongepast om in alle openheid met U te communiceren, wie een dominantie toont,  toont geen intellect, ze gaan uit voorzorg al direct over op de conversatie.  Men wil met alle geweld alleen  maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis! Daarom gaan de deskundigen direct over op de conversatie, met alle routineuze geheimzinnige kletspraat als gevolg!

Echter, het samen analyseren van de aard en de classificatie, die de problematiek van de hoeveelheid betreffen, betreffen ook de nauw verwante onderwerpen als; ..... de verhouding van de grootte en massa, dimensionaliteit, gelijkheid, proportie, de metingen van de hoeveelheden, de eenheden van de metingen, aantal en nummers systemen, die de aard van de getallen en hun relaties tot elkaar als wat de getalsverhouding uitdrukken en betreffen. En daarmee is grootheid een eigenschap die bestaat uit een reeks van grootheden of menigten. Massa , tijd , afstand , warmte , en hoek behoren tot de bekende voorbeelden van kwantitatieve eigenschappen.
Ook staan twee grootheden van een continue hoeveelheid in relatie tot elkaar als een verhouding , deze verhouding is een reëel getal. Dit getal zal nog steeds geïnterpreteerd en geïntegreerd moeten worden met de nodige discipline!

Al de geheimzinnigheid, is wat mij betreft dan ook niet nodig, ....
Ik weet ik hoe het zit met de pseudo-matrix in de kosmos. Dat wil zeggen, de verhouding van grootheden van een hoeveelheid, of volume, massa, warmte en ga zo maar door, is een nummer geworden. De Newton heeft men in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal, is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Helaas zit er een probleem in deze werkwijze, al is er maar weinig oppositie tegen het systeem als je zelf in staat bent tot een kwalitatieve controle, ik koop een kilo appels van een goede kwaliteit zonder enig probleem. Ik kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem, dat ik zelf moet zien op te lossen. Men kan mij geen appels voor citroenen verkopen! Wanneer er rationeel een vergelijking is gemaakt, kan er wat mij betreft aan het geslacht van de hoeveelheden vergelijking getornd worden. Een kilo appels mag je wat mij betreft vergelijken met een kilo lood!
Het geslacht van de hoeveelheden die men vergelijkt doen er niet meer toe, mits je het ontologische probleem van de kwaliteit en kwantiteit al zelf hebt weten op te lossen! En daar is nu dat door het "FUS" gestructureerde DNA voor nodig, anders zou je niet tot een degelijke transcriptie kunnen komen!!!!!!!!! Zo doende; ......Maar zo bezien zijn de verhouding van de grootheden van  hoeveelheid,  volume, massa, warmte en ga zo maar door, een nummer geworden!  Wetenschap, de vraag is nu; ..... is dit wel juist? Hoe solide bent U als U tracht de mens maar steeds weer appelen voor citroenen te verkopen?

Wat mij betreft is dit onjuist daar; ......Het Continuüm een bepaalde structuur heeft dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit. In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van  onderzoek en er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap. Toch is dat de normale gang van zaken onder burgers en buitenlui.  Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.
Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Anders treft geen enkele pijl je meer! Alleen de wetenschap vind alweer dat ze haar eigen identiteit moet scheppen, om hem daarna te kenmerken als een set axioma`s met een eigen identiteit. Gekker kan de wetenschap niet zijn! Het enige wat werkelijk identiek is, volgens die zelfde wetenschap, is het pond peren, dat is volgens de heren identiek aan een pond lood!
En voor deze larie nu, betalen we miljarden.
Het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reëel leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn.

Hun globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld. U weet het, zeker 20% van de mens heeft het idee dat het leven iets is waar zij niet meer bij horen. De huidige mens is niet recalcitrant genoeg om het hele systeem aan te kunnen. En de begeleiders zien het met lede ogen aan. Want hoe maak je iemand los van de vele fantasma die deze verwarring in een mensenleven kunnen brengen.
 
Dit heeft mij er toegebracht te beseffen dat bijna de gehele wijsbegeerte kan worden vergeten, wij mensen moeten en kunnen ons leven mennen als een ontologisch probleem. Voor alle duidelijkheid, als jullie voor jezelf weten; ....Deze dingen zijn slecht; deze dingen zijn afkeurenswaardig, deze dingen worden bekritiseerd door de wijzen; .....dus eenmaal opgevat en nageleefd, leiden deze dingen tot nadeel en ziekte, zie er dan van af. Dus de dingen zijn goed;.......als ze niet afkeurenswaardig zijn; ...... En, als ze eenmaal opgevat en nageleefd worden, en leiden tot voordeel en geluk, pak ze dan op en houd ze in stand. Weet dat heel de goede transcriptie sterk in het "FUS" van uw DNA verankert ligt.
Doch de meesten van hen missen de affectiviteit, de gezonde activiteit en 'het gezonde oordeel' moeten ze blijvend missen! Het huidige stelsel met het expliciete leren dat gecontroleerd en intentioneel gebeurd heft voor de mens een tol, die meer en meer niet meer door die zelfde mens op te brengen is! De mens moet komen tot veel te veel absurde vaststellingen, en deze absurde vaststellingen doortrekken nagenoeg de complete maatschappij. Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij.


God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
Maar inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet!
De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....

Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

 

Geestelijke vrijheid is een noodzaak, de ironie wil dat als iets werkt het niet uitmaakt hoe het werkt! De nare kanten hiervan, daar waar alles dus heel stijlloos in een anta of protagonisme over de wereld wordt gegooid, werkt alleen als je als slachtoffer weet dat jij vervloekt bent, of wel getroffen bent door "Het Boze Oog". Ellende komt vanzelf naar je toe als je maar bang genoeg bent! Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy". Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling. Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is helaas alleen bekend aan het ego, en daarom weet ik het zeker, ......als iets werkt maakt het niet uit, de mens is wat hij doet,.... 
Men kan niet meer objectief  over zichzelf nadenken, zover is het gekomen omdat de mens zijn DNA niet verzorgt. Het subject in de mens bezorgt hem een min of meer manifeste duale relatie. Het subject in de mens twijfelt aan zijn werkelijke bestaan.
Men gaat zich allerlei dingen afvragen die in het werkelijke leven geen enkel probleem voor de mens opleveren, terwijl er maar één maatgevend is, ben ik echt! Met wie heb ik verwantschap, wat is mijn afstamming.
Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Voor ieder mensenkind is er die kracht, Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. Er is geen mensenkind die aan zichzelf hoeft te twijfelen, en toch is deze twijfel zo onderhand gemeen goed. En nog steeds, Met het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben) neemt U aan dat de functie en de structuur voor Uw transcriptie aanwezig is in Uw DNA, het vermeende samenwerking 's partituur is er heel gewoon!

Voor mij is het geen vraag meer hoe dat wordt veroorzaakt, de twijfel wordt je in deze maatschappij aangepraat. Maar de twijfel zoals hij er is, heeft maar een enkel doel, we moeten absoluut ruimte laten voor twijfel of er is geen vooruitgang en geen leren. Er is geen leren zonder een vraag te stellen. En een vraag vereist twijfel. Mensen zoeken naar zekerheid. Maar er is geen zekerheid. Maar voor ieder mensenkind is er de kracht die we leven noemen.
Daardoor kan ieder mens leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Het veel interessanter om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar er is niemand helemaal zeker van iets, er zijn dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat deze vraag zou kunnen betekenen.
Ik zou denken over zoiets kleins, maar als ik er niet uit kan komen, dan ga ik naar iets anders. Maar ik heb het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Maar mij maakt het niet bang. ( Richard Feynman )


Een maatschappij die gericht is op de fantasma van de wetenschap gaat onherroepelijk zijn ondergang te gemoed, daar het evolutionair gezien slechts om echtheid en soliditeit gaat. Deze eigenschappen zijn de motor van de evolutie, dump de krankzinnige wetenschap! De werkelijkheid van de materie appelleert aan de gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering. Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.

Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt. Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden van zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken! 
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.

Hoe dat aanspreekt in ons, dat weet ik niet. Omdat de hele stroomlijning van wat wij om ons heen zien als leven, een constant offer is van het ene aan 't andere. Dit is zelfs de achtergrond van de Inductie; het zich willen vergroven van de Geest in het tastbare, het zichtbare en het te ervaren deel voor die wonderlijke geconcentreerdheid in ons dat wij het 'ik' noemen. Dus dit is een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke verschijning bewaarheid wordt.

Wie helpt zijn mede mens dit proces te dragen en door te komen? De wetenschap? Uw begeleiders die dit allemaal maar aanzien omdat ze er niets van begrijpen? De socioloog die de sociale gebruiken tracht open te houden?
Wie brengt het eigenlijke nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!

Het lijkt mij niet dat de huidige wetenschap ook maar enige redelijkheid bezit, ze valt om in ressentiment, wil niet op het leven gericht zijn, wat ik een absentheïsme noem, de twee storten haar in een auto-toxicatie waar iedere dokter van rilt. 
Maar voor de westerse wetenschap is dat helemaal nog geen realiteit. Ondanks dat ze de waarheid van de singuliere punten al onderkennen in hun theorie. Doch U weet het, ze blijven hangen, het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent ( ik zal het even zeer duidelijk beschrijven) op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Doch, In onze ogen bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid en onredelijkheid, want de transcriptie ligt in het DNA! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim.

Dus ik heb toch geen andere keuze als wetenschappelijk ter zaken te komen, het Heelal heeft zijn singuliere punten, zelfs de kwantum debielen geven het toe! Hoe ver strekt de ruimte zich uit? Gezond verstand leert ons dat het heelal oneindig moet zijn, want het is ondenkbaar dat er ergens een grens is waarbuiten geen ruimte is. En aangezien niets uit niets kan komen, moet de grenzeloze ruimte – die, theosofisch gezien, oneindige bewustzijn-substantie betekent – altijd hebben bestaan. Wat er aan de gangbare opvattingen over het heelal allemaal niet klopt, .... bijna alles! “Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het heelal zich ontwikkelt, weten we niet”. Halton Arp heeft ook van de kwantum debielen gelijk gekregen! En de debielen weten het zelf niet eens!

En nog steeds is het zo volgens de krankzinnige debielen; ......uit dit niets schoot het Heelal plotseling tevoorschijn als gevolg van een ‘toevallige fluctuatie’. Er was natuurlijk niets wat een ‘fluctuatie’ kon ondergaan en nergens waar ze had kunnen plaatsvinden! De debielen hebben al lang geleden de gewone regels van de logica laten varen en hebben hun eigen fantasiewereld geschapen, gebaseerd op gevorderde mathematische acrobatiek. Maar eindelijk kunnen we hen de vraag stellen: ..... waarom slechts één singulier punt? Dit is nodig omdat we weten dat de mens zijn gnostische nouminale moment heeft, waarin hij op een onvoorstelbare manier geholpen wordt.

Waarom als deze regel ook binnen elk atoom waar is; ......daar waar ieder punt in een ruimte uit komt is iedere ruimte slechts een punt in een of ander groter geheel. Een geheel waar ieder en elk punt centraal is en samen een voortdurende stroom. Een geheel waar iedere omtrek de baan van een of ander groots Wezen beschrijft, omcirkeld door anderen weer groter dan zichzelf. In het universum bestaat geen enkel punt om op te staan en ook niet nodig:..... in een onafgebroken universum is ieder punt centraal. In mijn universum sta je nooit met de rug naar de leegte, maar je kan er vrij vliegen, en zeilen in en tussen de punten naar grotere en kleinere ruimten.

Je hebt in deze kosmos geen intellectuele zekerheid meer nodig. Die kan je ook nooit krijgen, stel debielen, dat weten jullie toch. Net als in de muziek bestaat er geen plaats om te staan, er is alleen verandering, het voortdurende contrapuntische spel van bewegende harmonieën. Het brandpunt van het bewustzijn reist door tijd en ruimte, op z'n gemak tussen de werelden, overal landend en de kosmos vanuit dat gezichtspunt bekijkend, dan weer opstijgend. Bewegend met de muziek, er één mee wordend. Mijn kosmos is een hemelse orkest uitvoering zonder begin of einde. In dit orkest mag zo ongeveer iedereen een instrument bespelen, en in het spel van hun voortdurende beweging houden zij van elkaar, resonerend in een oneindig en ingewikkeld concert dat zich eeuwigdurend uitstrekt in steeds grotere harmonieën.


 En hiermee werd de verhouding van de mens tot God en de medemens een existentieel dialogisch religieus beginsel, het zijn ze is, de logos ze is, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen!  Stel U ook eens voor dat, dit recht erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken, niemand meer mogen demoniseren! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor "de machtige protagonistische meute" kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,........... De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd. Dit is nog een zacht uitgedrukte regel, als men weet dat het grootste demoniseren met al zijn wreedheid zonder degelijke bemiddeling regelrecht ontaard in OORLOG,.......want wie zou die bemiddeling nu toch moeten leveren?

De liberale opvatting mag van iedereen bestaan, mits je maar een modernist bent. De voorstellen tot gedeelde waarden en normen komen later wel zo denkt men, en zo kiest ieder individu voor een afweging in dualistische zin, de effecten worden nergens als een benaderbaar geheel bezien. Iedereen mag met iedereen het duel aan gaan, en dat noemt men maatschappelijk gezond! Maar als we de geschiedenis na gaan dan is het niet meer als een drama! Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet!
Want de oer-deugden zijn zelfs, hoe vreemd het ook moge klinken, geen geliefde gaven in het oog van de huidige mensen. Ze weten het zielsoog maar moeilijk te gebruiken. Men houdt het liever nog bij de deugd, die te kortstondig is om ergernissen op te wekken.  
Een oerdeugd wijkt niet onder de kritiek en de afgunst van de toeschouwers, en daarom is degene die een oerdeugd bezit, lang niet een bij allen geliefd mens, laat staan als we hem als een God gaan beschouwen! 
Is er één wijze op aarde geweest die de algehele bewondering of liefde der mensen heeft bezeten?  
Iemand die over een scheppend vermogen bezit steekt altijd enigszins boven de begaafdheden van zijn medemensen uit en alleen dit feit is reeds voldoende om hem ongeliefd te maken, onder hen die niet ziel 's verwant zijn. 


Toch laat het geneste proces zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken, op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid! Chief Seattle wist zoveel beter! Hij wist wat het betekende voor de mens op deze Aarde!
 

Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces! Om deze tegenstellingen te voorkomen werd de verhouding van de mens tot God en de medemens een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen! 
Bovendien, Het is niets bijzonders: .... De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, .....lukt het U om mee te werken? Het is hoogtijd met de zich openbarende kosmos mee te werken!

 

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen


Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
Deze regel is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen. Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend.
De Grootste kenner van deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........Elk deel van dit land is heilig voor mijn volk. Elke heuvel, elk dal, en elke vlakte is gewijd door een of andere gekoesterde herinnering of een of andere droevige gebeurtenis van mijn stam. Zelfs de stenen, die dom lijken te zijn terwijl ze in de zon baden langs de stille zeekust in plechtige grootsheid vibreren met herinneringen van voorbije gebeurtenissen in verband met de levens van mijn mensen. Zelfs de stof onder jullie voeten reageert liefdevoller op onze voetstappen dan op die van jullie, omdat het hier gaat om de as van onze voorvaderen en onze blote voeten zijn zich bewust van de sympathieke aanraking, want de grond is rijk met het leven van onze soort.

En als de laatste Rode man vergaan is en de herinnering aan hem een mythe is geworden bij jullie, zullen deze kusten zwermen van de onzichtbare doden van mijn stam; en als de kinderen van jullie kinderen denken dat ze alleen zijn in de velden, of in de winkels, zullen ze niet alleen zijn. Op de hele aarde is er geen plek gewijd aan alleen zijn. `S nachts, als de straten van jullie steden stil zijn, zullen deze vol zitten met de terugkerende gasten van hen die eens dit prachtige land lief hadden en dat nog steeds doen. De blanke man zal nooit alleen zijn. Laat hem rechtvaardig zijn en vriendelijk handelen jegens mijn volk, want de doden zijn niet zonder macht.

Dood- zei ik dat? Er is geen dood, alleen een verwisseling van wereld.


De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.

  Chief Seattle

Nu zal ik U iets wat compleet nieuw is vertellen: .......Deze profetie is de enige profetie op de wereld uitgesproken, die gaat uitkomen! Alle andere profetieën door welke profeet ook uitgesproken kunnen in de prullenmand. Want het enige wat gekend wordt door God is de liefde! Maar let wel, het enige wat hij voor mij en ieder ander kan doen, is zo veel mogelijk werelden en hemelen open houden. Ik heb alleen mijn zakdoek, mijn beurs, en mijn sleutels in mijn broekzak, geen wapens en hoogstens heb ik mijn handen met een stuk gereedschap er in, .....Iedereen op Aarde heeft een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen. Chief Seattle zegt zelfs dat het "Fus" dus functie en structuur verschillen per ras! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ...........

Maar hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? Jullie God ziet er partijdig uit. Hij kwam tot de blanke. Wij zagen Hem nooit en hoorden nooit zijn stem.

Nee, zo zegt Chief Seattle; ....Wij zijn twee aparte rassen, en moeten dat altijd blijven, met een verschillende oorsprong, en een verschillende bestemming. We hebben weinig gemeen met elkaar. Voor ons is de as van onze voorouders heilig en onze laatste rustplaats is heilige grond, terwijl jullie je ver verwijderen van de graven van jullie voorouders en klaarblijkelijk zonder enige spijt.
Jullie godsdienst werd op steen gebeiteld door de ijzeren vinger van een boze God, zodat jullie het niet zouden vergeten.
Onze godsdienst is de traditie van onze voorvaders, de dromen van onze oude mannen, die hen in plechtige nachtelijke uren gegeven werd door de Grote Geest, en in de visioenen van de mensen, en is geschreven in de harten van onze mensen.


En het is dan toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste! De gnosticus weet uit ervaring dat hij zijn gnostische nouminale moment heeft en U op het singuliere punt van de wetenschap gewoon niet kan staan, daartoe is of zijn de functie en structuur van Uw DNA heel gewoon niet geschikt. Maar U weet het, de wetenschapper die zegt dat hij/zij het objectief bezien heeft en het weet, kan daarna in het volledige geval van absentheïstische schizofrenie vervallen. Want U weet meneer was er gewoon niet bij, heel afwezig zat hij achter zijn bureau, met zijn eigen zwarte doos er boven op, ....zijn computer, de Stephen Hawking Duivel in eigen persoon zelfs, er bovenop!

 

De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!


De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!

Het lijkt niets uit te maken – de oerknal theorie wankelt voort. Het heelal is als geheel eeuwig, zonder begin of einde, en daarbinnen doorlopen planeten, sterren, Melkweg stelsels, enz.., steeds terugkerende cyclussen van geboorte, evolutie en dood. Of heren krankzinnige wetenschappers, wilt U het gegeven van de singuliere punten met hun oneindigheid alsnog ontkennen?
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs; ...... ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.


DE REALITEIT VAN HET BEELDDENKEN......
Hoewel vrijwel iedereen enigszins in beelden denkt, wordt in ons huidige onderwijssysteem vooral van het woorddenken uitgegaan. Kinderen en volwassenen met een dominantie van beelddenken in hun functie en structuur van hun DNA, ervaren hun ‘zijn in de wereld’ anders;..... ook hun wijze van communiceren verschilt van die van woorddenkers. Dit wordt nog onvoldoende begrepen door ouders, docenten, therapeuten én de beelddenkers zelf. Dit leidt tot onbegrip, onnodig leed, conflicten thuis en in de schoolsituatie. Voor mij is dit niets bijzonders, maar zelfs het bijzondere aan mijn "FUS", mijn voorkeur voor het visuele leer- en denksysteem (beelddenken) en een verbaal leer- en denksysteem (taaldenken) dat daar regelrecht op gericht is, noem het maar de eigen taal.
Dat betekent dat hij integer is en met een zekere transparantie naar voren wil treden, de geheimzinnigheid is hem vreemd. 
De onmiddellijke afgeleide van deze regel is de regelrecht geaarde wiskunde, die eenvoudig en mooi is,  voor U omdat de goede transcriptie sterk in de functie en structuur van uw DNA verankert ligt ......Deze wiskunde maakt het interdisciplinair begrip ontzettend twijfelachtig, als eenvoud en schoonheid er aan ontbreken. De soliditeit van uw eigen wezen geeft aan hoeveel U van de wiskunde begrijpt! Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin. In de verdere geestelijke evolutie zal het "FUS" zich in die richting ontwikkelen, terwijl dat specifieke integere aan de taal volledig ontbreekt.
In het onderwijs ontbreekt de regel van Elise  Wolfram. De ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuurgeschiedenis van de ziel en geest".
Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het zielsoog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven!
De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje! Wie zich deze realiteiten al vroeg bewust is, ontwikkelt zich ontzettend vroeg tot Beelddenker! En zijn denken is fenomenaal snel, want hij verwerkt 32 beelden per seconde tegen de 2 beelden van de woorddenker!  


Want toch is er een oerdeugd, degenen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen! De dwaze woorddenker denkt echter dat hij hier buiten staat!

 

Met het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben) neemt U aan dat de functie en de structuur voor Uw transcriptie aanwezig is in Uw DNA, het vermeende samenwerking 's partituur is er heel gewoon, U moet het echter leren gebruiken!  EN DE WOORDDENKER HEEFT AAN ALLE WOORDEN  VAN DE THEORIE ZEKER NIET GENOEG..........

Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen. Zo is het ook ingebakken in ons DNA. 

Uiteraard is dit de voortzetting van de "reformatie" en alleen die daaraan meewerken, zullen oplossingen willen. En de enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt! Ooit zullen we allemaal een onderdeel van het grote collegianten leger zijn, en alles in het licht van de eenheid hebben doorschouwd. En dat omdat
het Ene Zelf op dezelfde manier in allen huist!

Deze "reformatie" was ten ene male noodzakelijk, we leven dus de dingen die uit het leven voortkomen kan je ontmoeten en je kan slechts gebruik maken van hun diensten, indien zij een licht werpen op het te volgen pad, hetgeen alleen onder bepaalde conditie`s het geval zal blijken te zijn.
Maar nog thans heeft de denker maar een middel "zijn filosofie". De filosofie ziet niet het kwaad of de zonde als het grote probleem, wel de onwetendheid., d.w.z. de onwetendheid tegenover het eigen Zelf, het feit dat ons bewustzijn zijn eigen aard vergeet door zijn voortdurende opslorping in allerlei gedachten en verlangens, werd daarmee ook een feit. Doch wie de "reformatie" wil, die maakt daar "voor hem zelf" een einde aan! De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! We weten het, dat het bewustzijn zijn eigen aard vergeet!

Deze reformatie bloeit opnieuw onder ieder bewustzijn van de mens, en de brandstapel van vorige eeuwen was zeker niet afdoende om haar te stoppen, noch de kerkelijke ban. Zij die zich daarvan bedienen, en zich bedienen van de huidige "drug" bewerken hun eigen excommunicatie, meer niet! Het is meer als bekend, het opwekkende effect van de "drug" verdwijnt langzaam en zo verliest bijvoorbeeld GHB de functie waar het voor jou eigenlijk allemaal mee begon…Maar let wel, het ontbreken of disfunctioneren van het natuurlijke GHB in het lichaam is nog veel erger, en een volk`s ziekte aan het worden!

Zij die geen oplossingen willen zullen uiteindelijk hun eigen DNA kapot slaan, door de gebrekkigheid van leven wat hen nog voor ogen staat, deze staat van leven brengt de eindigheid en dood. Dit omdat ze volkomen los staat van het echte leven.
Als je niet weet wat functie en structuur van het DNA precies onderhouden, zal een voordeur/achterdeur verhaal toch wel een wat te eenvoudig sprookje zijn. Dat de onmogelijkheden van de taal niet te boven komt.

Zonder functie en structuur beschrijving is er zelfs geen verband te beschrijven tussen een ziek makende voorstelling en een ziekte van een patiënt.
Waar kennis vraagt om actief gebruik,  daar vraagt rituele kennis om meer daad-werkelijke betekenis. Een religieus antwoord op het probleem van rituele kennis is om de rituelen betekenis-voller te maken. Door de daad en het begrijpen er aan te plakken.
Kennis die zit verpakt in de geest, is niet uitgepakt. Deze kennis manifesteert zich meestal als een verzameling feiten. Voorbeelden zijn vocabulaire; ..... we kennen de woorden maar we gebruiken ze niet. Of we kennen de regels maar we gebruiken ze niet. We kennen zelfs de complete levens-muziek! Op een of andere manier kunnen we aan het leven deelnemen. We leren allerlei feiten uit de geschiedenis, de maatschappij, de sociale wetenschappen, maar verbinden die niet met eigen ervaringen of het eigen leven. En het is zelfs onmogelijk alle feiten in een beperkt tijdbestek te leren. We leren allerlei concepten uit de natuurwetenschappen, maar verbinden die niet direct met de wereld om zich heen. We leren toepassingen in de wiskunde maar leggen geen relatie met alledaagse toepassingen. En daarom kan je er nog steeds niet daadwerkelijk mee omgaan! De daad maakt alles duidelijk, niets anders!
Nog steeds; ....

Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje. Vanuit de psychologie is er dan ook geen dwingend argument om je op een cognitieve psychologische visie dood te staren. Elk van ons heeft zijn eigen functies en structuur, ze is veilig en rationeel, in liefde en rede in het menselijk DNA opgeborgen.
 

 De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past!
Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen, ook de argumenten om ze uit te spreken, ze komen niet zomaar uit de lucht vallen! Het is niets bijzonders: .... De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, .......

 

Terwijl het toch zo eenvoudig is; .... de Schepper wil oplossingen, de onbeschaafde wereld heeft zijn verheerlijkte 2D beelden, en onze grootste wetenschapper Richard Feynman zie het al, wat we niet begrijpen, kunnen we niet creëren!
Onder de honderden publicaties over Spinoza, die mij bekend zijn, is er geen enkele die er enige aandacht  schenkt aan deze schending van de Geestelijke vrijheid. Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken. En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn! Het enige gegeven waar we wel op gestuit zijn is ons "FUS" de functie en structuur van ons eigen DNA.

 De huidige instelling (zoals de kwezelaars groep KNAW) heeft een zo driftige inzet dat deze weleens als winnaar uit de strijd kan komen. Maar deze overwinning kan slechts tijdelijk zijn, daarna hebben we alleen heel veel chaos. De echte wetenschap en de echte religie bestaan allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens. Wat er niet te horen is; .....De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, .........
Het is zelfs de grote miskenning en veronachtzaming van "HET GENESTE PROCES".

Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheid`s gehalte (in casu het vrijheid,s gehalte) van de democratie waarin we leven. We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. Het "verfijnde" oordeel van de instelling daar hebben we nu mee te maken. Het inderdaad allemaal "een pot nat" geworden. Sinds de bifurcatie is uitgevonden, zitten we gevangen in deze situatie,  dat de algemene ongecoördineerde opwellingen worden verpakt in doxa en dogma tegelijk. Op de instelling plaatst men de doxa en de dogma welke de oorzaak zijn van de slavernij, de materie gebondenheid, van de mens. Daar op de instelling worden de verheerlijkte 2D beelden geproduceerd. Binnen deze denk kaders is het alleen mogelijk een ethiek op niet meer dan totaal toevallige conventies te grondvesten. Wat uiteraard een gruwel is voor iedere kerkvader. Maar zo is het nu eenmaal als je draait tussen  integriteit en waarheid. De clash tussen opinies, beeldvorming en waarheid is uitermate slecht te ontwarren, vooral als je weet dat het slechts om "verfijnde oordelen" gaat over doxa en dogma. En geen dag of zelfs maar een seconde over de waarheid!

"Descartes vindt zekerheid in zijn stelling: ik denk dus ik ben. Descartes had dit beter op een vragende manier kunnen zeggen. Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, zoals Descartes doet, dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg. Je ontdekt soms stukjes logica, soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert. Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."
(Henk Tennekes) Uit;  HET_PRINCIPE_VAN_EEN_WOLK

Het sprookje vertelt over de verhouding van de mens tot God en de medemens en hun existentiële dialogische religieuze beginsel. En niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen! 

Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Doe je oordeel weg, er is geen dwingend argument om deze te geven, en weg is je gevoel 'ik ben benadeeld'. Neem dat gevoel weg en weg is het nadeel zelf. Het nadeel, was dat iets? Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
"Het zijn niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken, het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken." De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!

Weet dat de voordelen en nadelen in praktische zin nog steeds in dualistische zin worden afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in, alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens, als een stel schizofrenen slaan ze zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.

De wetenschap van het heden is al als de toren van Babel, een toren van ongekende, onbeminde, nauwelijks onderkende vraagstukken, in het dagelijkse leven liggen volkomen andere problemen voorhanden.
Slechts om de misdadiger bewijsbaar op te sporen heb je zijn DNA nodig, slechts met het vast leggen van een beschreven genetisch profiel kan je de ziekte vastleggen die daar bij hoort. Maar een remedie of behandeling is van een volkomen ander chapiter. Hard gezegd; .... maar alleen in deze twee situaties heeft het zin om met een DNA profiel te komen. Hoe  kan het ook anders,  door slechts iets dergelijks in de dualistische praktische zin toe te passen.

De nuchtere natuurkundige weet dus hoe het met de kosmische lessen zit!
Door zijn organische gebondenheid heeft hij een zeker contact met zijn schepper en de waarheid!
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!
Het "FUS" van de filosoof, is die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent.
 
  De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! 

   
Alle werk en ambacht,
het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg,
sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt:
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God.  


Volgens mij is er dan ook niet langer een explosie van "alchemistisch effect" aanstaande. De demonen die een dergelijk effect oproepen zijn niet langer door de mensheid te dragen. En niemand weet hoe we de demonische effecten uit het verleden op moeten lossen! De fantastische theorieën zijn daardoor simpelweg op, over, en uit, het "alchemistisch effect" van deze theorie-terroristen wordt door de demonische proportie tot staan gebracht. Er zal niets geen essentieel nieuws meer ontdekt worden, met de grote ontdekkingen is het uit, er is niemand meer die zich belachelijk wil maken.  Want ja, ‘Ruimte is een door grenzen bepaalde plek.’ Ruimte wordt door ons dus gedefinieerd door grenzen.  De enige ruimte die wij kennen zonder grenzen is het universum. ‘Kennen’ is dus niet het juiste woord, want wat weten we eigenlijk van de oneindige ruimte, niets toch.......
Maar buiten dat, al mijn leraren heb ik het volle vertrouwen gegeven, waar en wanneer ook..........en ik heb er velen, zelfs onvoorstelbaar veel. De belangrijkste is toch de Schepper - GOD.

Nardocus Filosofus

  

 

 

 

 

 

cbs