Hoofdstuk 31 Waarom is de ziel zo belangrijk?

Mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft u gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen.
Aanpassen van impedantie 's (onderliggende verhoudingen) is mogelijk.
We stellen Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....


Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1

We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
 

 1. De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen welke klimaatverandering ook, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN. Als Z1 bijna Maximaal is en Z2 bijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
  Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2(de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
  Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
  Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
  Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
  De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!
 2. Mocht U denken dat lukt ons allemaal wel, bedenk dan dat de verandering Altijd van twee kanten moet komen.
  Dan kunnen we het dus weer zo stellen; .... Z1/Z2=Z2/ZI Dan wordt bij een absolute wil/doelgerichtheid de verandering kwadratisch  Z12=Z22 .
  De absolute wil en doelgerichtheid voor een verandering kan alleen maar voortkomen uit een JA van beide kanten. Een op Een dus.
 3. Het m2 duidt dan op de maat van een oneindige functie, zoals Spinoza ons geleerd heeft, een functie ook die in iedereen werkzaam is. Hier vind ik dus Intrinsieke motivatie terug, die de brandstof is voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
   Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden. Zo is de menselijke passie in een door en door goddelijke oneindige functie te transformeren, en dat is precies de intrinsieke functie die zijn huis heeft in onze Ziel. Die Ziel is dus oneindig belangrijk voor ieder mens.
 4. De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geenszins onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", daarbij mag U er van uitgaan dat de differentiatie, in weerstand en stroom wordt overbrugt, als de Goddelijke intrinsieke functie van de Ziel is haar werking oneindig! 
 5. Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Daarom kan vanuit dergelijke situatie alleen een deceptie volgen. Cupido moet zijn pijlen wel goed weten te richten! De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
  Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren, anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
 6. Wat U namelijk moet weten is, dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel. Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen, als mens moet je wel de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten, Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! .....En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede, zeker zijn best!
 7. De andere factor in het 'natura naturata' is uiteraard de genade, die altijd in U werkzaam is om mogelijke weerstanden in U weg te nemen. Van buiten uit maak Cupido veel in U wakker, en dat is Nu juist niet de angst, de argwaan, en de desinteresse. Zo gauw Cupido in U gaat werken, bent U van allerlei weerstanden bevrijd. Cupido is dus inderdaad een soort van Hemel-Ridder die zijn pijlen feilloos weet af te schieten, in het licht van een bepaalde positieve omstandigheid.


 

Goed beschouwd is dit een product van het vrije denken, dit vrije denken laat de emotie ongeschonden. Maar zodra het over de liefde gaat is dat eigenlijk een onmogelijkheid. Cartisius plaatst wel de zin dat de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens uit de Idee zijn te verstaan, maar het intrinsieke van het Idee heeft hij los moeten laten. Hij heeft het slechts over de logische weg der bewustwording, die zich uit zichzelf ontvouwt.
Maar bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde als de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn! Cartesius komt wel met de zin; ....krachtens dit uitgangspunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld in verband met de eenheid, maar deze zin is ook emotie vrij. De wijsgierige denker laat het hier bij, doch ik niet, ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel!
Daarna wijs ik U op de essentie van de Thora; ....Liefde heeft daar niet de lichamelijke verbondenheid, maar liefde betekent daar één maken volgens de intrinsieke wet. En het is de vreugde van de redelijke bevestiging die daar op volgt, deze vreugde beslaat bij tijd en wijlen het hele lichaam, en slaat zelfs af en toe door tot in het topje van de kruin. De liefde is nooit emotie vrij! Al hoewel ik mij soms afvraag of er niet veel te weinig mensen met het innerlijke aandeel bekend zijn!

Zij die het innerlijke aandeel niet kennen hebben een enorm probleem, en ik zit al dagen te denken hoe ik zoiets moet benoemen, een gebrek aan realisme, het verval tot de algemene fabeltjes krant, of moet ik het toch maar, zo als ik eerlijk gezegd denk, het de algemene geestesziekte noemen. Ja, want dat is het toch als je aan het niets bent overgeleverd, als je de verwondering niet kan uitspreken over de dingen die gebeuren in je directe omgeving en er zo weinigen in die omgeving leven die geschikt zijn ook maar iets te verbeteren! Ja, want de echte wezenlijke verandering moet je toch samen in beweging krijgen.

Waar we vooral aandacht voor moeten hebben is onze eigen attitude, door de ervaringen en vaardigheden heeft ze een “levende” vorm. De inhoud en hun onderliggende verhoudingen zijn zelfs niet anders als veranderlijk!
Attitude is ook simpelweg een houding of een psychische instelling volgens het Van Dale woordenboek. Hij moet zoveel mogelijk vrij worden gemaakt van allerlei weerstanden, en de liefde is de aanpak waarmee dat kan.
Attitudes kunnen vier verschillende functies vervullen voor individuen. Katz (1960) onderscheidt de instrumentele, ego defensieve, waarde-uitdrukking en kennisfunctie. De instrumentele functie van een attitude houdt in dat men streeft naar een zo groot mogelijke beloning en zo klein mogelijke straf. En sommige attitudes fungeren als bescherming tegen de waarheid over jezelf of tegen de harde buitenwereld. Dan vervult de attitude een ego defensieve functie. In de waarde-uitdrukking heeft een attitude vooral functie van de zelfexpressie, waarin er vooral naar passie en de eigen motivatie gekeken wordt.  Tot slot kan men middels de kennisfunctie van eigen attitude, je structuur en betekenis geven aan de wereld om je heen, iets wat voor ieder individu noodzakelijk is. Of is er toch volgens geen enkele wet te leven, zijn rede en liefde niet urgent? Heeft U niets met de vreugde die de natuurlijke gevoels-toon van de  redelijke zelfbevestiging is, is het geen vreugde voor U oprecht te kunnen zijn?

Niet te min, moet je volgens velen alleen scoren in de zichtbare wereld, jammer. Velen menen dat daar één element van NPA noodzakelijk is. Je bent Narcist of perfectionist of arrogant is de boodschap van de NPA theorie dan slag je in onze omgeving. Met genoegen?.....De eerste vraag word wel eens vergeten door lieden die lijden onder NPA,  ik stel die vraag er gelijk maar bij!
Van morele oordelen onthoud ik mij, dat genoegen heeft heel veel met mijn ervaring en vaardigheden te maken, de attitude kan zich alleen goed ontwikkelen binnen een goed klimaat daarvoor. Kernpunt is in hoeverre je het gnostische kan ontwikkelen, leren luisteren naar je innerlijk ofwel naar de innerlijke meester. Gnostici verzetten zich tegen de wijze waarmee schuld en boete je in de wereld opgedrongen worden. Een zeer bijzondere afstemming/attitude op het innerlijk, de ziel.

Jonge, aankomende denkers laten zich zelden in met controversiële opvattingen. Schuld daaraan is volgens mij de prestatiedwang op scholen en universiteiten: “Jongeren wordt al vroeg ingeprent dat fouten maken verkeerd is. Daardoor conformeren ze zich aan het gangbare. Studenten leren niet meer om zelfstandig na te denken en worden gehersenspoeld. Wetenschap is godsdienst geworden, waarin dogma’s en gevestigde belangen de dienst uitmaken. Afwijken is slecht voor je prestige en carrière. ”Er is geen gerichtheid op het noumenale meer", er is geen normale afstemming meer. Als we niet oppassen vervallen we in het niets.
Het valse instrumentalisme heeft natuurlijk een enorm lange geschiedenis, Gedurende heel de geschiedenis zijn de individuele inkomsten van de mensen het resultaat geweest van machtsverhoudingen en strijd, dat zijn bepaald geen omstandigheden waarin men tot een gezonde afstemming kan komen die bij de situatie van het heden past.

 Wie kon genieten van een hoog inkomen, vond dat meestal rechtvaardig. Wie een laag inkomen had, vond dat vaak onrechtvaardig. Vandaag is het niet anders. Zo menen de elite dat ze recht hebben op hun hoog inkomen en vindt de meerderheid van de bevolking dat onrechtvaardig en schandalig. De maatschappij krijgt daardoor een kwetsbare structuur. En ze is bepaald niet de maatschappij die een antwoord heeft op de sociaal psychologische problemen die er dan onherroepelijk zijn.
Het is maar dat U het weet!
En nu betalen we voor een debiele wetenschap en de leugenachtige politiek.
Ooit waren Keizers en Koningen de meest waardeloze mensen van de samenleving en het symbool van hun waardeloosheid waren hun kroon en hun paleizen. Het symbool van de waarde van de meest waardeloze mensen van nu is alweer hun inkomen. Daarom is een hoog inkomen zo belangrijk voor de ongekroonde keizers en koningen. Ze voelen zich alleen naar waarde geschat, als ze een veel hoger loon krijgen dan de overgrote meerderheid van de bevolking. Als dat niet gebeurt, voelen ze zich miskend en dan lijdt hun waardeloze werk eronder.
Intussen is al twee eeuwen gebleken dat ze gemist kunnen worden als kiespijn en dat het zonder hen zelfs veel beter gaat.
We zitten namelijk met een beroving`s probleem, de belastingen kunnen veel en veel lager met een overheid zonder dit beroving`s-probleem! Deze criminaliteit is niet op te lossen door het strafrecht. Het strafrecht zelf is een vals instrument van een roversbende die overheid heet. En dat is altijd al zo geweest!
Er is voor het materialisme gekozen, alsof dat het enige principe in de werkelijkheid zou zijn. De wil/doelgerichtheid voor de verandering ontbreekt geheel.
Ernst Mach vertelt U het ronduit hoe het zit, idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan, voor het kritisch positivisme ofwel door de filosofie van de metafysica vaarwel te zeggen! Want Richard Feynman heeft heel gewoon gelijk, het is onmogelijk dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.

 Wij mensen hebben heel gewoon te voldoen aan onze eigen intrinsieke natuurlijke wetmatigheid, .....anders is er op geen enkele manier ook maar enige oprechtheid in deze maatschappij! Niets maar dan ook niets is er belangrijker dan naar de eigen ziel te luisteren!

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit, maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking. Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan.
En ze doen toch net of dat genoeg is! Maar dat oprechte verhaal is niet zo maar even te vertellen, ....

En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit.  Want als we zo door gaan; ..... gaat het inderdaad aan grond onder onze voeten ontbreken! Dan zijn er totaal geen wezenlijke oplossingen meer, ....."dan kan U doen wat U wil" en "dan kan U willen wat U wil", waarbij het eerste wel mogelijk is en het tweede niet. De verklaring, op basis van de toereikende grond, zal U dan zonder meer moeten missen want: .... "Niets is zonder reden".

Science and the Modern World is na amper 90 jaar van bestaan weer kopje onder gegaan! In haar fragiliteit verdronken, .... en zo zal het niet beter worden als deze praktijk voortduurt !! Want enerzijds hebben we te maken met de oneindige functie en anderzijds is er de parametervergelijking, en iets anders, in relatie tot de tijd, is er niet!
En Edward Lorenz toonde al in de jaren '50 aan dat gekoppelde differentiaalvergelijkingen instabiel kunnen zijn. En dat klopt weer met de algemene regel; .....dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel. Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen. Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap!

In feiten is dat weer het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd).
Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
Deze consequenties gelden uiteraard ook voor het zoeken naar bijvoorbeeld het Higgs-deeltje. Dat is puur een statistische bezigheid. Komt dus niet meer met dat geleuter van het logistische denken, het gissen naar dingen lost totaal niets op! Adieu krankzinnige wetenschap, rot op! Henk Tennekes, (Mijn luchtvaart leraar) heeft helemaal gelijk dat hij zich uit de Nederlandse wetenschap heeft teruggetrokken. En laat ieder mens vrij in zijn denken, meer keuzen zijn er niet!

Maar nog eens het belangrijkste waarschuwende wat er ooit in de geschiedenis geschreven is; .... het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. Die leidt zondermeer naar eindigheid en dood! Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde!


Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger.  De mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!
Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....
 Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!

  Nardocus Filosofus