Hoofdstuk 4 De kwintessens

Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting. Het doel van de Geest bestaat er dus uit de kwintessens te ontdekken!
 De elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken werd gewerkt met tegenstellingen; hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.. Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkte al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” had. Van het causale menselijke denken is hij in de loop van de tijd totaal vervreemd! Dat kon niet anders, het dualisme heeft geen oplossingen!
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, .........
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Het ressentiment zorgt voor een enorme auto-intoxicatie.

Enkele Wiskundigen hadden er een antwoord op; ....... wat het klimaat onder alle mensen kon verbeteren! Maar allereerst hebben ook zij dit toch moeten begrijpen; ....“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís ? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. “Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. Maar raken we daarmee de kern, doet het ons geleiden naar zowel een goede concentratie als ook een goede contemplatie? Doet dat ons geleiden naar kwintessens die we nodig hebben? NEEN!
En daarmee staat het vast; .......de twee-eenheid van De geest en De genade kan niet anders als aangewend worden om de deductieve druk, die de mens steeds weer bespeeld, weg te nemen. Floris Takens, mijn favoriete wiskundige, vertelde het gewoon, in de wiskunde hebben we alleen elkaar nodig om wat te controleren. Onze unieke zorgzaamheid en altruïstische vermogens zijn die vermogens die ons naar een goede toekomst toe dragen, ze zijn het belangrijkste onderdeel van de ontembare menselijke geest. We zullen zelfs tot dit hogere zijn worden gedwongen, ......die goede toekomst weet U .......laat U hier niet langer van afhouden!


De vermogens daartoe zijn in de mens aanwezig, omdat  wij ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, en dus ons denken steeds trachten om te keren en van onze vergissingen trachten te leren, dat is die vreemde attractor die zijn werk nog steeds doet in de menselijke hersenen......Elke vreemde attractie wordt in de hersenen verwerkt! Autisme noemde ze dat ook wel, alsof daar iets mis mee is! In een wiskundig systeem gebruikten ze het woord kwintessential .
Een begrepen Autisme is een zegen voor iedere mens!  Lach om U inhoud, lach zelfs om Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden.  Ik heb een plaat van de Lorenz contractor .........of toch van een voorbeeld van autisme in de menselijke hersenen? Was dit het Autisme wat de wetenschap nog voor heel even heeft gered? Of was het wetenschap smaldeel rond ene Hitler toch de generale voor de ondergang die ze mee gaat maken?
 Publiceren getuigt van liefde en enthousiasme voor de wetenschap, die aanstekelijk is. Maar belangrijker is misschien nog dat zij  die dit doen de samenleving van de ontwikkeling van hun inzichten laten profiteren, zodat er rationelere maatschappelijke keuzen kunnen worden gemaakt. Dat zou heel prettig zijn, want bijvoorbeeld ons klimaatbeleid kost een vermogen en protagonisten en antagonisten van AGW zijn het er met elkaar over eens, dat het huidige beleid geen enkel meetbaar effect op het klimaat heeft,  zelfs welk klimaat ook, zoals U persoonlijk ervaren zal hebben. Dus: 'all pain and no gain..... dat heb je zo met de meeste rare krankzinnige wetenschappers! Dergelijke zotten huizen kunnen zo het gekkenhuis in! Ik zei het U al, de Kwintessens ontbreekt daar geheel!
Het modelleren van lange cycli wordt daardoor oneerlijk, gezien de beschikbaarheid van gegevens en gegevens kwaliteit.  Ik dacht dat we voor de omzetting van de cycli toch juist de kwintessens zouden moeten begrijpen, om niet in de huidige modellen tot grote prognose fouten te komen en hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor zonne cycli. De politici praten dat allemaal na, ...... Dit is als het proberen te voorspellen van Grote Depressies met slechts een of misschien twee van dergelijke gebeurtenissen in de data-set.
How can you even begin to claim uniformity of those cycles relative to the data universe? Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe, de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen. Daar heb je de kwintessens voor nodig!


 De Lorenz contractor

Voor wie het in andere woorden wil en kan begrijpen;....  de alomvattende liefde voor de kennis van de Geest en de stof zoals we haar zien, bestaat bij de gratie van nuchtere feiten, en het intermenselijke regulerende principe en personen in interactie zoals wijzelf, en dit kan in één term wordt samengevat, ......ze is de kern van de  filognosie.
Alleen zo is er in begrijpelijke taal een complexe relatie tussen het object en het subject onder woorden te brengen, in de vorm van een alomvattend naturalistisch idealisme, alleen dat idealisme beslaat een wereldorde die aanvaardbaar is voor iedere wereldburger.
Aristoteles zei het zo; .....Als de mens al zijn innerlijke talenten op de juiste wijze heeft ontplooid, zijn intellectuele eigenschappen en zijn karaktertrekken, dan heeft hij het goede leven bereikt en is hij gelukkig. Alleen kan ik op een dergelijke manier niet gelukkig zijn, omdat ik dat geluk praktisch en precies niet (bij geen enkele wereldburger) kan aanschouwen!  De Vaderen Ellen Fleur, is diep onder het zand begraven, all pain and no gain heb ik een van mijn medestanders laten vertellen! En gelukkig dat de mensen van de chaostheorie dat hebben begrepen, Lorenz, Tennekes, Takens, Feynman, hoe kan ik jullie bedanken?  Hoe speelden jullie met mij, ...... Hoe werd ik Nardocus Filosofus, was ik de enige die naar ieder van jullie wilde luisteren? Dat is ten minste wat anders als het valse verhaal van de politieke prota en antagonisten, all pain and no gain. Zoals belastingen, wetten en valse aandacht en een zo klein mogelijke tegenprestatie! Ja 99,99 % van de politici en wetenschappers behoort tot de klasse van deze ideologische idioten, slechts enkelingen komen hier boven uit.
Hun hele intermenselijke regulerende principe hebben ze begraven, in geestelijke zin zijn ze al mors dood, het lichaam zal volgen! Het is wachten op de nieuwe mens die wel tot de kwintessens kan geraken! En die komt want er is een grote herkenning; .....Richard Feynman: Truth can be recognized by its simplicity and its beauty. Deze waarheid van Feynman is als de Karnische Les, altijd beperkt, maar volledig in zijn soort en adequaat. Zo  zitten de kwintessens nu eenmaal in elkaar. En aan Aardse rituelen wordt er bij deze les echt niet gedaan.  Wij zijn de ontvangende partij, .....
Dit maakt deze Uniciteit tot een zeer sterk gegeven, en je kan deze waarheid direct tot de kwintessens rekenen.....en dat omdat.......

 De Maat voor verandering is de WORTEL √weerstand hier/weerstand daar.
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN. De protagonisten en de antagonisten te samen maken deze wereld zelf volkomen kansloos!
Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur".
Stop de zwakzinnigheid , voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn. Die voort moet komen uit het regulerende intermenselijke principe, en personen in interactie zoals wijzelf.
De verandering kan slechts als er overal een eenheid te vinden is, de wetten van de energetische uniciteit werken overal, zelfs als we dat niet weten!


Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens door bewustwording openbaart. Energie kan alleen maar gedefinieerd worden als een levens-openbaring van het hele tijd-ruimtelijke gebeuren. De getallen die de wetenschap in beeld wil brengen zijn neerslagen van energie-inductie. Wat de Kosmos laat zien zal hiermee in overeenstemming zijn!
De huidige dateringen zijn daarom absolute onzinnigheden.
Er wordt gewoon aan zelfreportage gedaan , en helaas dat heeft niets te maken met wetenschap.
Wetenschap is fysica bedrijven , Dat wil zeggen: je kan pas uitspraken doen over de werkelijkheid wanneer deze stroken met de waargenomen feiten. Dit negeren is opnieuw religie toestaan en eigenschappen toedichten aan de natuur die er niet zijn. En de werkelijke les laat al helemaal geen rituelen toe, wij zijn de ontvangende partij. Voor de fantasie van de idioten kan dan ook nergens een plaats zijn.

Waar ik dus altijd naar op zoek ben , zijn de werkelijke relatie,s
Een analyse begint bij het vaststellen van werkelijke relatie,s .
Nochtans geldt : [A*a]=[B*b]=[C*c]=[D*d]=[C*c]= enz ,enz
Alleen als je de werkelijke relatie,s in kan vullen kan je Fysica bedrijven .

Niet te min tracht men zaken op te lossen met kans berekeningen , met statistiek.
De Creatieve klasse denkt iedere notitie te kunnen verklaren die ze maar tot haar grijze hersencellen toelaat.
Helaas ik moet ze terugroepen want op geologische schaal heeft ze geen standaard voor de factor tijd. En dat is toch wel belangrijk als je iets wil dateren !
Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie. Van een gebeurtenis kan gezegd worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt.
Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid. En daar meld zich de energie als levens-openbaring van heel het tijd-ruimtelijk gebeuren, maar wij hebben daarmee nog steeds geen basis om fysica te bedrijven.
Daar we de tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen, maar ook moeten we de oorzakelijkheid als functioneel feit herkennen, dan slechts kan het ook andersom, dan komen we pas tot het feit dat die oorzakelijkheid in termen van tijdsduur kan worden gedefinieerd.
In de wetenschap zeggen we dan, dat er een bruikbare referentiële transparantie ontstaan is.

Dan pas komt er plaats en tijd-ruimte voor de chaostheorie, hebben we misschien alle kwintessens op een rijtje, maar nog steeds moet dat blijken. De voorlopige getallen van de neerslagen van de komende energie-inductie kunnen daardoor in beeld gebracht worden. De enige kans die we hebben om de zich openbarende kosmos te gebruiken, we hebben hem  hiermee gebruikt. Waarnemingen in de wetenschap zijn primair en hebben een zo uiteindelijke autoriteit dat we ze kwintessens mogen noemen. Zo hoog, zo laag, in de  gangbare apen rituelen (statistiek en al het andere wat niet te begrijpen is) kunnen we deze eindelijke autoriteit niet vinden, we mogen ze dus niet eens gebruiken voor ook maar enig wetenschappelijk doel!
De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Denk maar eens aan de “wetenschappelijkheid” van al die economische modellen en wat die ons gebracht hebben…"Zo-heid bleek altijd zotheid". Heel het syntactische spel is een politieke zotheid! Er is maar een zeer klein deel van de wetenschap wat gericht is op een referentiële transparantie, toch is dat het enige wat facultatief het menselijke begrip ondersteund, en heeft ze ons uiteindelijk ook de chaostheorie gebracht!  
Een expressie is referentieel transparant als deze vervangen kan worden door de waarde van die expressie zonder de werking van het programma/het beschrevene te veranderen. Om dit te bewerkstelligen dient een referentieel transparante expressie geen functies te bevatten die neveneffecten hebben en voor dezelfde invoer telkens dezelfde uitvoer te geven. Rekenkundige operaties zijn referentieel transparant: 5 * 5 kan vervangen worden door 25.
Veel functies, met name wiskundige functies, zijn referentieel transparant. De functie sin(x) is referentieel transparant aangezien deze voor een gegeven x altijd dezelfde waarde oplevert.
De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! En daarom ook kan ik U al vertellen, het Matherror bij computer en rekenmachine is een gebrek aan integer zijn, ......

En daarom kan het apen-tuig mij niet ontsnappen! Ik heb de juiste diagnose getrokken: ......
Wat wetenschap ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de wetenschapper. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen.

Er staat maar één weg open, de cognitieve . Dat betekent zo ongeveer je eigen grijze hersencellen leren gebruiken om de gevoelens te verwerken en de kwintessens te ontdekken. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest’ moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.

Nog steeds is het algemeen zo dat de fundamentele beschrijving van een theorie onafhankelijk is van de (aanwezigheid en beperkingen van een mogelijke) waarnemer.
De natuur is wat ze is ook al voor dat de wetenschapper op de Aarde kwam!
Dat blijft uw moeilijkheid, en de moeilijkheid van iedere wetenschapper!
Theorie en ervaring mogen elkaar helemaal niet tegen spreken.
De theorie beschrijft en verklaart de fenomenen, als men de begrippen determinisme, voorspelbaarheid en berekenbaarheid alleen maar kent en nog door elkaar haalt ook dan heb je een enorm probleem.
Het is buitengewoon ontnuchterend om de wetenschap met dat probleem bezig te zien.
Nooit wil ze de onvolmaaktheid en de onbekendheid erkennen, dat is een diep trieste geschiedenis geworden.
Het is helemaal niet waar dat de kanstheorie enige verlichting hierin kan geven, kans is en blijft aantal gunstige uitkomsten / aantal mogelijke uitkomsten, om die te kennen moet je determineren wat de chaostheorie ook gedeeltelijk doet , daar is de kansverdelingen gebaseerd op een onderliggende beschrijving van relevante trajecten.
Niet zomaar van een aantal loze flodder trajecten, neem als voorbeeld het trans-Atlantische weersysteem.
Bij chaos kan de verloren informatie immers niet teruggevonden worden. Je moet dus voorkomen dat de mogelijke begintoestanden verloren gaan.(bij weesvoorspellingen zijn er vaak 50 of meer trajecten beschreven)
In plaats van informatie te verliezen winnen we hem van te voren door de mogelijke trajecten te beschrijven.
Praktisch werken gaat dus alleen als je de tegenovergestelde methode volgt als de wetenschap met de theorie doet, want dan val je inderdaad om van de niets zeggende informatie. In alle trajecten toont de zich openbarende kosmos zich als een rode te volgen draad, ........zo als het boven verloopt, zo verloopt alles ook beneden............in onze micro kosmos.

Maar hoe kan het allemaal zo rustig werken? Want er zijn toch heren geleerden die beweren dat
Eén van de basiswetten van de natuurkunde is dat ladingen noch ontstaan, noch vergaan.

Hebben ze nu echt een gaatje in het hoofd ?
Ze zijn helemaal het statisch veld vergeten !
Statische elektriciteit kan mechanisch opgewekt worden.
Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus : blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is.
Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa,s is.
Ook het krachten veld rond zwarte gaten word door de zwaartekracht beheerst, maar we hebben hier te maken met een zeer grote negatieve lading , veroorzaakt door een enorme massa stroom.
Voor ontlading heb je een geleider nodig en een spanningsverschil, in een zwartgat gaat het dus om statische electriciteit, veroorzaakt door de massa stroom.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge spanning aanwezig is.

Als de ontlading er niet is gaat de opbouw van zo,n krachtveld bij beweging van massa gewoon door, met het aantrekken van nieuwe massa.
Door wrijving van verschillende materialen kan statische elektriciteit opgewekt worden.
In de kosmos gebeurd niet anders, het verschil in statische lading is bij bij ieder fenomeen aanwezig en ik heb er toch echt geen elektrische apparatuur gezien om zo,n veld op te wekken.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge (gelijk)spanning aanwezig is.
Elektrische tegenpolen trekken elkaar aan. Dus als er geen stroom loopt is er toch een effect.
Het gaat om het “potentiaalverschil” en alleen bij nagenoeg nul c.q. een vereffend zijn, is er een relatieve rust.
Wat een fout om dat niet te onderkennen in een kosmos waar de massa niet gelijk verdeeld is !

De statische velden beheersen de kosmos, Niet de dynamische velden , dan zou de kosmos een grote chaos van energie stromen zijn .
Rust beheerst de kosmos daar in de meeste gevallen ontbreekt aan een goede geleider.
Lorentz wist dit ook, over de theorie van Lorentz over het optische gedrag van stoffen, Lorentz wist niet iets anders als ik en U en dat wat steeds weer geconstateerd wordt in de laboratoria, ( b.v. het FOM ), De optische eigenschappen zijn terug te voeren tot de elektrische eigenschappen van atomen en moleculen . We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . )
Lorentz zag de wereld van de dingen zo als wij ze ervaren, niet de wereld van enorme chaotische energie stromen, Lorentz HAD DE MOGELIJKHEID DE DINGEN OM HEM TE VERKLAREN DANK ZIJ DIE RUST , HIJ IS NIET VERBRAND NOG VERPLETTERT DOOR DE KRACHTEN DIE EEN DYNAMISCH-VELD ZOUDEN OPLEVEREN

Het word hoogtijd dat de debiele wetenschap zijn juiste zintuigen gaat gebruiken.
Een zwaartekrachtsveld kan worden beschreven als een vector veld. Elk object met massa heeft in dit veld een zwaartekracht potentiaal. MEER NIET.
Was er meer als een potentiaal dan had de rust er niet geweest , en in dergelijke situatie hadden we slechts de chaos kunnen overhouden!

DE WETENSCHAP IS ZO DEBIEL ALS EEN LODE DEUR DAT NIET IN TE ZIEN! De idioten van de wetenschap vonden het nodig om tot een ver-algemenisering te komen, om de kwintessens die achter dit gegeven steken te verdonkeremanen, het grootste schandaal in de wetenschap is het gevolg. Er deugt letterlijk niets van hun spreekwoordelijke data, een fantasie-boek is er niets bij.

De deductieve druk op mens is alleen maar weg te nemen door aan de zich openbarende
Kosmos mee te werken! Met die interactie .......Die voort moet komen uit het regulerende intermenselijke principe, en personen in interactie zoals wijzelf.
Voor wie een idee of notie van het universum wenst, wenst in wezen een notie van God! ......Stel u dan een punt X voor. Punt X bevat een hoeveelheid energie miljarden malen groter dan die, die we zien verdwijnen in de zogenaamde zwarte gaten van het heelal. Punt X bevat - evenals een zaad een oerwoud kan bevatten ofwel voortbrengen - actueel alles wat de mens kent; .... en zelfs nog veel meer dan dat. Punt X straalt deze energie uit naar alle richtingen en schept daarbij in eerste instantie alle actualiteiten om deze langzamerhand te "verdichten". Deze energie spuit door de vier werelden die de Hebreeën opvolgend noemden: Atsiluth, Briah, Jetsirah en Assiah . De mens veronderstelt uitsluitend te leven in Assiah. Doch wie de Kwintessens leert ontdekken heeft ook de kans die andere werelden te ontdekken. Energie is namelijk de vorm waaronder leven zich aan de mens door bewustwording openbaart. Energie kan alleen maar gedefinieerd worden als een levens-openbaring van het hele tijd-ruimtelijke gebeuren. De getallen die de wetenschap in beeld wil brengen zijn neerslagen van energie-inductie. Wat het universum laat zien zal hiermee in overeenstemming zijn!
 In dit verband wil ik hier wat opmerkingen van Halton Arp plaatsen; .......  


I gloomily came to the ironic conclusion that if you take a highly intelligent person and give them the best possible, elite education, then you will most likely wind up with an academic who is completely impervious to reality.

Er is nu een trendy set van overtuigingen met betrekking tot de werking van het universum, sterk bekend als de Big Bang, die naar mijn mening fantastisch wild is ingevuld. Maar om mensen in staat te stellen hun eigen oordeel over deze kwestie te maken, moeten we een groot aantal waarnemingen onderzoeken. Waarnemingen in de wetenschap zijn primair en hebben een zo uiteindelijke autoriteit dat we ze kwintessens mogen noemen. (Vrij vertaalt voor dit hoofdstuk door Leo van den Haak)

If the cause of these redshifts is misunderstood, then distances can be wrong by factors of 10 to 100, and luminosities and masses will be wrong by factors up to 10,000. We zouden wel eens een totaal verkeerd beeld van extragalactische ruimte kunnen hebben, en worden geconfronteerd met een van de meest beschamende boondoggles van onze intellectuele geschiedenis. We would have a totally erroneous picture of extragalactic space, and be faced with one of the most embarrassing boondoggles of our intellectual history.                                           
Halton Arp
 

Waarnemingen in de wetenschap zijn primair en hebben een zo uiteindelijke autoriteit dat we ze kwintessens mogen noemen. Zo hoog, zo laag, in de  gangbare apen rituelen (statistiek en al het andere wat niet te begrijpen is) kunnen we deze eindelijke autoriteit niet vinden, we mogen ze dus niet eens gebruiken voor ook maar enig wetenschappelijk doel! Dan ben je alleen de druk ter verklaring aan het opvoeren, om zo mogelijk te vervallen in ressentiment en in de ergste auto-intoxicatie
 

Het is vreselijk ontsierend , maar we gaan er lekker mee door, want wij zijn U en nu eenmaal zo, en zo kletsen ze maar door. Er is voor alles een norm
1. de historische norm
2. de autoriteit, s norm
3. de logische norm
4. de statistische norm
5. de zuiverheid,s norm
6. de effect norm
7. de esthetische norm
8. De economische norm
De tenietdoening die steeds weer voort komt vanuit het verfoeilijke daar heeft U totaal geen zicht op, sterker nog, het hele abominabele is nog steeds geen onderwerp in heel het normerende denken, nog in studie, de economie in onze wereld word zelfs geheel beheerst door de algemene verfoeilijkheid waar velen maar niet los van kunnen komen. De leer rond het fenomeen van de statistiek in de economie is larie, aangezien de algemene statisch algemeen abominabel is en telkens maar weer doorkruist wordt.
Alleen als je blind bent voor het abominabele en verfoeilijke dan pas is er op enige manier iets te vertellen over economie, maar mij is het toch beter eerst al die hebzucht van de mens beter te bestuderen alvorens voor krankzinnige politici en wetenschappers bezig te zijn.
Al deze normen kunnen met elkaar in conflict raken. Geen enkele ervan is consequent te volgen. Ook kunnen ze niet op elke vraag worden toegepast.
Dat lijkt me toch wel wezenlijk om de goede normen te behouden, realiteit en waarheid staan bij mij bovenaan.
Als je uit gaat van het feit dat je hogepriester bent, en dus geen fatsoenlijke uitleg wil geven, dan is dat een volkomen verkeerde premissen.
De vraag naar de eerste premissen: die welke op geen eerdere waren gebaseerd. Waar zijn ze, welke kwintessens mocht U ontdekken.
Volgens de stoïci waren dit algemeen geldige onbewijsbare waarheden, welke kwintessens hadden ze te verdoezelen, of had dat toch te maken met hun gerede twijfel? De moderne wetenschap stelt hiertegenover dat de uiteindelijke waarheden slechts empirisch kunnen worden vastgesteld:..... het zijn waarneembare feiten.
Maar velen gaan toch zo lekker stoïcijns door, ....... !
Deze Wetenschap,s opvatting heeft vervelende gevolgen, wanneer gaan de bouwers en gebruikers die deze opvatting hebben dat eens begrijpen.
Want dan heeft het zo ongeveer nergens mee te maken, noch met waarheid, s vinding, noch met eerlijkheid, noch met realiteit, het brengt slechts onzinnigheid, zwakzinnigheid, en debiliteit om iedereen maar na te praten. En echt, het andere aspect word dus ( in het universele verhaal), hoe wil je mensen overtuigen? Door een dictaat?
In de intelligibele wereld, die wereld waar we zelf de kans hebben de kwintessens te ontdekken, en onze ziel zijn er nog duizenden actualiteiten die wij nog niet hebben beseft, ofwel die nog geen realiteit in ons bewustzijn hebben geschapen.
Mensen worden zowel door de actualiteit als door de realiteit beïnvloed, het wordt hoogtijd dat de wetenschap met enige realiteit en actualiteit naar voren komt over dat universele verhaal, hoe zouden we anders dat dictaat van U moeten begrijpen, welke kwintessens zouden ze bevatten? Met welk een protagonisme of antagonisme wilt U de wereld gaan bevlekken? Welke algemene ziekte heerst op deze aarde? Hoe komen we daar vanaf, .......De Godin Urthel heeft bergen hemelbrood tot haar beschikking, maar je moet haar wel weten te paaien, .....

En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines; ...... uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke annalyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een errormessage. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, je put gewoon uit de haar onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinatiën, fantasieën, en theorieën. Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de IT-wereld!  Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe, de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen. Daar heb je de kwintessens voor nodig! Richard Feynman had dat het allerbeste begrepen! Wat een verfoeilijkheid, wat een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven.
Helaas, ieder huis heeft maar een X aantal ramen en deuren, daar kan Google dus niets aandoen, .....
Waar ik me veel meer zorgen over maak is de leefwijze van de inwonende, met al die toestanden.
De meest gelezen en bekeken worden toch nog steeds de fabeltjes die in een oplage van miljarden op het internet verschijnen, dat alles heeft “wat” van de reclame van de seksindustrie;..... Fysieke afspraken zijn natuurlijk niet mogelijk, je kan niet langs komen voor data, daden en uitleg zonder te betalen, en de gepresenteerde modellen kunnen niet met de werkelijkheid overeen komen, het internet is een medium waar de echte data, uitleg, daden nog steeds ontbreken, wat je ziet is hoogtens een uitgestelde werkelijkheid maar vele malen meer een fabeltje.

 

Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!              Nardocus Filosofus

Naschrift : tijdens lezingen blijkt altijd, dat veel toehoorders nogal moeite hebben,
met het begrip "bevat-zijn-in, c.q. "gegrepen-zijn-in".
Veel toehoorders kunnen niet de denksprong maken,
van het materië bevat-zijn-in naar het abstracte bevat-zijn-in.
Daarom nog een voorbeeld;
File:Parallelogram.svg
 
 Een parrallelogram  is een vierhoek, 
waarvan  de overstaande zijden evenwijdig zijn.
Dus AB//DC en AD//BC.

Afbeeldingsresultaat

Een rechthoek is een parallelogram, waarvan een hoek recht is......
en dus alle hoeken recht zijn, wat we kunnen bewijzen,
dat als een hoek recht is, alle hoeken recht zijn.

Zowel parallelogram als rechthoek zijn abstracte begrippen, 
want we mogen aan de tekeningen geen enkele waarde toekennen.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!

Als aanzet, als inleiding, is een filosofie die niet waarheid `s functioneel is,
gewoon totaal onvoldoende.
De “wijsheid 's religie” en “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren. 
Er is geen filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan,
op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven.
Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden,
en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. 
Dat een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’,
en zijn/haar wereldvisie niet breder wordt door middel van een onafhankelijk onderzoek, is voor hem een absoluut feit,
sinds hij van Pythagoras en Euclides genoot.
Of van de grote meneer Kirchhoff....het bevat-zijn-in hoort bij de denksprong naar het abstracte.
Niets staat verder af van de waarheid,
dan de orthodoxe gedachte van het onafhankelijk onderzoek
die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip.
 Zo`n Janus Kop is simpelweg een duivelaanbidder,
vraag het maar aan de duivel dat is zijn devies!
Onderzoek is slechts een voetnoot,
de wetenschapper vertelt niet alleen wat er allemaal aan de hand is,
maar ook hoe het verder zal gaan en wat er moet gebeuren.
In feite functioneren de huidige wetenschappers als goeroe ofwel fantast.
De wetenschapper van nu is zelfs niet meer als een Janus Kop.
Dat ze als wetenschapper ver buiten hun boekje gaan,
en dat beleidsopvattingen en politieke meningen verpakt worden,
in pseudowetenschappelijke jasjes valt niemand meer op.
Dit beeld is alom tegenwoordig in de media,
en staat ook daarom volkomen los van zijn disciplinaire herkomst.

De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; ....
 we kunnen de waarheid's waarde van P → Q bepalen,
uit de waarheid's waarden van zijn componenten P en Q,
zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden.
Het gevolg is anders dat; .....
de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen,
terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” .....
in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is,
de wal keert namelijk het schip.
En ik wijs U graag op deze natuurlijke waarheid! 


Het gevolg is de irrelevantie van alle theorie, 
Ze kan niet zonder werkelijke introspectie,
En zijn werkelijke waarheid's functionaliteit, 
De verantwoording voor de ander dus,
Een theoreticus is niet in staat de abstracte wiskunde te bedrijven!
De theorie steunt slechts op waanzin, bewezen!
Dit zal altijd de meest essentiële kritiek op de krankzinnige wetenschap blijven.
Deze krankzinnigheid wordt door Robbert Dijkgraaf dagelijks ontweken,
Daar waar waanzin altijd wordt ontweken, op "De Sociale Media"
Dit soort Gekken zullen mij niet ontsnappen!
 
De QED is juist daarom ontwikkeld, door Richard Feynman.
Daar de massa altijd te controleren is, 
als je haar als een transponder beziet.  
Maar deze controle wordt door de meeste krankzinnige wetenschappers vergeten,
men houdt het alle dagen bij de waanzin, helaas.
De fase van  introspectie en verantwoording wordt totaal vergeten!
En daarom is de huidige wetenschap nog steeds totaal nutteloos, ........
Ze kan "bevat-zijn-in de materie", meer nog steeds niet! 
Want het "bevat-zijn-in de abstracte wereld",
ze bestaat voor de krankzinnige wetenschap nog steeds niet.
In de abstracte wereld is er alleen een "begrepen-zijn-in" voorstelbaar.......
Zo kan er geen enkele voorstelbaarheid meer beantwoordt worden,
het schijnt dat hun voorstellingsvermogen ....
dat van de mens in een naakte, abstracte wereld nu eenmaal niet kan functioneren.
Enkel kan alles verkeerd begrepen worden.
En zo is het, zo is nog iets gebeurd.........

Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....
dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. 
En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten,
 dan met antwoorden die het mis kunnen hebben.
We hebben zo ongeveer de antwoorden,
en mogelijke overtuigingen,
en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen,
maar we zijn niet helemaal zeker van iets,
en in veel dingen waar we niets over weten,
zoals de vraag wat het betekent om iets te vragen waarom we hier zijn,
en wat de vraag zou kunnen betekenen.
We zouden denken over zoiets kleins,
maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders.
Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.  


Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?
 En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Het laatste heil wacht op ons, waarom moet dat nog steeds belemmerd worden?
Weet U niet dat al uw daden al controleerbaar zijn, en te ligt bevonden?

Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen, want V is
door de puntmassa M als een transponder te bezien .
W
ant voor een puntmassa  in het conservatieve energiepotentiaal  ;.....
is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en de  potentiele  energie . 

  MET DE KWINTESSENS IS IEDEREEN AANGEWEZEN OM VOORAL VAK-WISKUNDE TE BEDRIJVEN, TOGEN, BOGEN, KOEPELS, STEUNBEREN, TRAPPEN, EN ALLES WAT ER VERDER TE ZIEN IS AAN HET HEMELS FIRMAMENT HEBBEN HUN WISKUNDIGHEID.
En we hebben daarbij de aanpak te bespreken om de normen te bespreken in hun enkelheid, zodat we niet alles verschillend gaan maken en doen. En tot  7 vertwijfelingen zou het nooit mogen komen, de eerste vertwijfeling is de mens al genoeg.

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Anders gaan de verschillen er zo raar-aansprekend uitzien door de mengelmoes van stijlen, en het enorme aantal fouten die in de theorie zitten omdat ze aan de Goddelijke-sublimatie zijn ontsnapt. 
De kwintessens kennen een algemene geoefenheid, maar ze dringt ook zeker op de sublimatie aan, ethiek en esthethiek  maken de beoordeling van de kwintessens mogelijk. En wij kunnen dit doen........
Het vijfde element brengt het beste in ''De Geest van de Zaak'', OOK WEL GENOEMT, DE KERN.
En de verdere twijfel zou eigenlijk de kern nooit mogen ontglippen, ............want ook in het genetische proces is het allereerste proces NODIG, volgens RICHARD FEYNMAN ZELFS NODIG OM TOT OPLOSSINGEN TE KOMEN.

Deductieve druk door de toename van de inductie van de paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
 

Nardocus Filosofus