Hoofdstuk 11 Al de geheimzinnigheid

Geheimzinnigheid is het kenmerk van verkeerde leerstellingen.  Onderwijs dient er zonder onderscheid tussen niet-ingewijden en ingewijden te zijn, en uit respect voor de waarheid onderwijst de leermeester de leerling, het is ondenkbaar dat de leraar essentiële kennis voor zijn leerling achterhoudt. Tevens is iedereen vrijelijk en gelijk aan iedereen. Hij houd niets achter, en wil nooit van zijn leerlingen een blindelings en onderdanig geloof afdwingen. De leraar verleent het voorrecht tot vrij onderzoek, en vertrouw niet op datgene dat verworven is door het herhaaldelijk te horen; noch op traditie; noch op geruchten; noch op datgene dat in de geschriften staat; noch op vermoedens; noch op een onbewezen aanname; noch op een goed klinkende redenering; noch op een vooroordeel ten opzichte van een weloverwogen denkbeeld; noch op andermans schijnbare bekwaamheid; .......een handvat wordt gegeven hoe het opgelost zou kunnen worden. De gedegen file ontbreekt niet , de leermeester zorgt er voor dat het geheel in een hoge mate referentieel transparant is.

Anders gezegd, weldenkende mensen doen hun uiterste best om de crisis te bezweren, en de schade te beperken , terwijl veel Alfa en Gamma wetenschappers blijven dromen van een totaal oplossing. Toch is er al eeuwenlang niets nieuws uitgevonden wat enig soelaas biedt.
Voor alle duidelijkheid, als jullie voor jezelf weten; ....Deze dingen zijn slecht; deze dingen zijn afkeurenswaardig, deze dingen worden bekritiseerd door de wijzen; .....dus eenmaal opgevat en nageleefd, leiden deze dingen tot nadeel en ziekte, zie er dan van af. Dus de dingen zijn goed;.......als ze niet afkeurenswaardig zijn; ...... En, als ze eenmaal opgevat en nageleefd worden, en  leiden tot voordeel en geluk, pak ze dan op en houd ze in stand.
 Als jullie dit weten en hier bij blijven, willen jullie dan zeggen, wij eren onze Meester en uit respect voor hem respecteren wij datgene wat hij onderwijst?  Of zijn jullie toch met de oneindige vraag bezig, heb ik het herkend, gezien, en begrepen zoals de leermeester het zou willen.  Dat wat jullie bekrachtigen, is dat iets dat jullie door jezelf hebben herkend, gezien en begrepen? En in overeenstemming met deze door en door correcte houding van waarheid`s onderzoek, wordt er dan niet gezegd; ....... "Zoals een goudsmid goud test door het te branden, door erin te snijden en ermee te schuren (op een toetssteen), zo zullen jullie ook mijn woorden accepteren na ze te hebben onderzocht, maar niet louter uit respect voor mij"
Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.

Hij die voortdurend jacht maakt op zintuiglijke pleziertjes lijkt op iemand die zijn dorst probeert te lessen met zeewater. Hij blijft maar door drinken maar zijn dorst zal nooit ophouden; integendeel, de dorst wordt alleen maar groter. En net zo komt er aan begeerte geen einde. Menselijke hartstochten zijn onverzadigbaar!
Zintuiglijke verlangens willen steeds ergens naar toe waardoor de les van het leven steeds wordt gemist, ze willen steeds ergens omheen in plaats van er doorheen. Het is de meest ernstige barricade om dingen echt goed te kunnen begrijpen. Onbegrip houdt alle vormen van deugdzaamheid tegen, terwijl een diep begrip de ontwaking is tot realiteit. Zintuiglijke hartstochten houden je in diepe onwetendheid, in een diepe geestelijke slaap.  Daarom is er bv. De door Boeddha omschreven taak:  ., graaf de wortel van begeerte op.
Het vuur van zintuiglijke begeerte zal net zolang blijven branden totdat je de holheid van dingen diep in je hart realiseert. In wijsheid kijk je net zo makkelijk door alle dingen heen zoals een scherpe pijl door een zeepbel schiet. Als het vuur van hartstocht dooft, dooft daarmee de jacht naar zintuiglijke genoegens omdat je pas dan de nutteloosheid ervan zult inzien.

De holheid
Kort gezegd, de geheimzinnigheid slaat nergens op, ze is de holheid waarmee alles wordt ervaren. Wie is de bèta -wetenschapper die dan nog wel wat heeft te weten? Die volgt het spoor van de plausibele voorbeelden, de  voorbeelden die voor iedereen te aanvaarden en goed te keuren en te volgen zijn.  Zintuiglijke verlangens trekken je steeds ergens naar toe waardoor de les van het leven steeds wordt gemist, ze willen steeds ergens omheen in plaats van er doorheen. Het is de meest ernstige barricade om dingen echt goed te kunnen begrijpen. Onbegrip houdt alle vormen van deugdzaamheid tegen, terwijl een diep begrip de ontwaking is tot realiteit.

Volgens mij is het de conversatie die dit onbegrip het meest uitdrukt. Uit Uw conversatie komt niet naar voren hoe solide U bent. U moet weten dat filosofische uitspraken onzinnig zijn in een betoog dat zelf uit filosofische regels bestaat. Een meta-filosofische verhandeling gaat over het onderscheid tussen wat taal is ofwel wat kan worden gedacht, en wat niet door taal uitgedrukt kan worden maar alleen kan worden getoond. Dat wat kan worden getoond geeft zicht op het intellect, zelfs op een tweezijdig intellect, het actieve en het passieve intellect. We kijken allemaal naar de persoon die wat toont, alleen zo kunnen we afmeten hoe solide hij is! Dat betekent dat hij integer is en met een zekere transparantie naar voren wil treden, de geheimzinnigheid is hem vreemd. 

De onmiddellijke afgeleide van deze regel is de regelrecht geaarde wiskunde, die eenvoudig en mooi is,  ......Deze wiskunde maakt het interdisciplinair begrip ontzettend twijfelachtig, als onze redeneringen niet te herleiden zijn op de waarheid-tafels, en via de waarheid-tabellen, hoe is er dan ..........een algoritmische beschrijving van een systeem te krijgen, hoe kunnen we a  priori afleiden welke set van iteraties op de geboden grondregels een 'goede' set f  veranderingen is? De soliditeit van uw eigen wezen geeft aan hoeveel U van de wiskunde begrijpt! Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin.

Dit heeft mij er toegebracht te beseffen dat bijna de gehele wijsbegeerte kan worden vergeten, ze is op geen enkele manier referentieel transparant. Er gaat steeds een protagonisme en een antagonisme in om. Als U wat te tonen heeft, weet U ook welke set van iteratie op de geboden grondregels de goede set f  van verandering is. Solide bent U alleen als U weet wat er te veranderen is. En dan nog moet de juiste volgorde worden gehanteerd, van Zijn (bestaan, naar het leven toe georiënteerd), doen en daarna pas spreken.
Het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben) moet direct vervolgt worden met de vraag, hoe solide onze cognitie zijn.

Wilt U een afweging? Goed.....U moet dan weten dat de Grootheid een eigenschap is die zowel kan bestaan uit een magnitude of uit  menigte. Hoeveelheden kunnen worden vergeleken in termen van "meer" of "minder" of "gelijk", of door het toekennen van een numerieke waarde in termen van een eenheid van de meting.  Kwantiteit is een van de fundamentele klassen van de dingen, samen met de kwaliteit , inhoud , verandering , en relatie. Een fundamentele termijn, is en blijft een hoeveelheid tijd die wordt gebruikt om te verwijzen naar elk type van kwantitatieve eigenschappen of attributen van de dingen.  Sommige grootheden worden uitgedrukt in een getal als zodanig door hun innerlijke aard, terwijl anderen functioneren als toestanden (eigenschappen, afmetingen, attributen) van dingen, zoals zware en lichte, lang en kort, breed en smal, klein en groot zijn, of veel en weinig .
  Twee fundamentele divisies van hoeveelheid, grootte en menigte, beschrijven het belangrijkste onderscheid tussen continuïteit (continuüm  en discontinuïteit ).
Onder met namen de menigten komen er onderbroken en discrete en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om collectieve zelfstandige naamwoorden: leger, vloot, flock, overheid, bedrijf, party, mensen, chorus, menigte, troep, en het aantal. Onder de namen van grootte komen er continue en verenigde en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om niet-collectief zelfstandige naamwoorden: het heelal, materie, massa, energie, vloeistof, materiaal, dier, plant, boom.
Wie dus slechts op iemands filosofische uitdrukkingen let wil enkel Uw conversatie, maar deze zijn en blijven tweeledig, maar laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert! De meeste mensen vinden het zelfs ongepast om in alle openheid met U te communiceren, wie een dominantie toont,  toont geen intellect, ze gaan uit voorzorg al direct over op de conversatie.  Men wil met alle geweld alleen  maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis! Daarom gaan de deskundigen direct over op de conversatie, met alle routineuze geheimzinnige kletspraat als gevolg!

Echter, het samen analyseren van de aard en de classificatie, die de problematiek van de hoeveelheid betreffen, betreffen ook de nauw verwante onderwerpen als; ..... de verhouding van de grootte en massa, dimensionaliteit, gelijkheid, proportie, de metingen van de hoeveelheden, de eenheden van de metingen, aantal en nummers systemen, die de aard van de getallen en hun relaties tot elkaar als wat de getalsverhouding uitdrukken en betreffen. En daarmee is grootheid een eigenschap die bestaat uit een reeks van grootheden of menigten. Massa , tijd , afstand , warmte , en hoek behoren tot de bekende voorbeelden van kwantitatieve eigenschappen.
Ook staan twee grootheden van een continue hoeveelheid in relatie tot elkaar als een verhouding , deze verhouding is een reëel getal. Dit getal zal nog steeds geïnterpreteerd en geïntegreerd moeten worden met de nodige discipline!

Al de geheimzinnigheid, is wat mij betreft dan ook niet nodig, ....
Ik weet ik hoe het zit met de pseudo-matrix in de kosmos. Dat wil zeggen, de verhouding van grootheden van een hoeveelheid, of volume, massa, warmte en ga zo maar door, is een nummer geworden. De Newton heeft men in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal, is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!

Helaas zit er een probleem in deze werkwijze, al is er maar weinig oppositie tegen het systeem als je zelf in staat bent tot een kwalitatieve controle, ik koop een kilo appels van een goede kwaliteit zonder enig probleem. Ik kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem, dat ik zelf moet zien op te lossen. Men kan mij geen appels voor citroenen verkopen! Wanneer er rationeel een vergelijking is gemaakt, kan er wat mij betreft aan het geslacht van de hoeveelheden vergelijking getornd worden. Een kilo appels mag je wat mij betreft vergelijken met een kilo lood! Het geslacht van de hoeveelheden die men vergelijkt doen er niet meer toe, mits je het ontologische probleem van de kwaliteit en kwantiteit al zelf hebt weten op te lossen!

Maar zo bezien zijn de verhouding van de grootheden van  hoeveelheid,  volume, massa, warmte en ga zo maar door, een nummer geworden!  Wetenschap, de vraag is nu; ..... is dit wel juist? Hoe solide bent U als U tracht de mens maar steeds weer appelen voor citroenen te verkopen?

Wat mij betreft is dit onjuist daar; ......Het Continuüm een bepaalde structuur heeft dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit. In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van  onderzoek en er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap. Toch is dat de normale gang van zaken onder burgers en buitenlui.  Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.

Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Anders treft geen enkele pijl je meer! Alleen de wetenschap vind alweer dat ze haar eigen identiteit moet scheppen, om hem daarna te kenmerken als een set axioma`s met een eigen identiteit. Gekker kan de wetenschap niet zijn! Het enige wat werkelijk identiek is, volgens die zelfde wetenschap, is het pond peren, dat is volgens de heren identiek aan een pond lood!
En voor deze larie nu, betalen we miljarden. Het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reëel leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn. En laat dat nu eens afgelopen zijn!

Ik durf U te waarschuwen, .........
Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
Doet U dat niet dan is er direct een groot psych mentaal probleem, U moet Uw volle aandacht aan een afwijkend levens model gaan schenken, waarbij meestal een radicalisme optreed, wat U en Uw persoonlijke omgeving vergaand ontwricht en mogelijk zelf totaal verscheurd. Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht  absentheïstische SCHIZOFRENIE. Let wel, er komt een dag in ieder mensenleven dat het absoluut nodig is dit fenomeen te begrijpen. Zij die pogen na te denken over het kader en de grondlijnen waarvan de wetenschap gebruik maakt, komen onherroepelijk met de innerlijke vraag, hoe solide ben ik. Er is geen enkel  causaliteitsbeginsel waarmee dit mentale fenomeen is te begrijpen. U bent simpel weg niet aanwezig in het leven, weg is de openbaring, weg is de energie! Elk woord, elk ding verwart, U moet oppassen anders bent U direct toe aan een van de vele fantasia's die deze verwarring kunnen brengen.

Deze schizofrenie geeft dan ook regelrecht het karakter van vele wetenschappers aan.  Ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel de globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld. U weet het, ik noem het de absentheïstische krankzinnigheid, zeker 20% van de studenten heeft het idee dat het leven iets is waar zij niet meer bij horen. De huidige student is niet recalcitrant genoeg om het hele systeem aan te kunnen. En de begeleiders zien het met lede ogen aan. Want hoe maak je iemand los van de vele fantasma die deze verwarring in een mensenleven kunnen brengen.

Aan het karakter van vele wetenschappers is het te zien, dat is uitzonderlijk moeilijk, de meesten van hen missen de affectiviteit, de gezonde activiteit en 'het gezonde oordeel' moeten ze blijvend missen! Het huidige stelsel met het expliciete leren dat gecontroleerd en intentioneel gebeurd heft voor de student een tol, die meer en meer niet meer door die zelfde student op te brengen is! De student moet komen tot veel te veel absurde vaststellingen, en deze absurde vaststellingen doortrekken nagenoeg de complete maatschappij. Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij.

Men kan niet meer objectief  over zichzelf nadenken. Het subject in de mens bezorgt hem een min of meer manifeste duale relatie. Het subject in de mens twijfelt aan zijn werkelijke bestaan. Men gaat zich allerlei dingen afvragen die in het werkelijke leven geen enkel probleem voor de mens opleveren, terwijl er maar één maatgevend is, ben ik echt! Met wie heb ik verwantschap, wat is mijn afstamming? Want de chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.
Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Voor ieder mensenkind is er die kracht, Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. Er is geen mensenkind die aan zichzelf hoeft te twijfelen, en toch is deze twijfel zo onderhand gemeen goed.

Voor mij is het geen vraag meer hoe dat wordt veroorzaakt, de twijfel wordt je in deze maatschappij aangepraat. Maar de twijfel zoals hij er is, heeft maar een enkel doel, we moeten absoluut ruimte laten voor twijfel of er is geen vooruitgang en geen leren. Er is geen leren zonder een vraag te stellen. En een vraag vereist twijfel. Mensen zoeken naar zekerheid. Maar er is geen zekerheid. Maar voor ieder mensenkind is er de kracht die we leven noemen.
Daardoor kan ieder mens leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Het veel interessanter om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar er is niemand helemaal zeker van iets, er zijn dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat deze vraag zou kunnen betekenen.
Ik zou denken over zoiets kleins, maar als ik er niet uit kan komen, dan ga ik naar iets anders. Maar ik heb het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Maar mij maakt het niet bang. ( Richard Feynman )


Een maatschappij die gericht is op de fantasma van de wetenschap gaat onherroepelijk zijn ondergang te gemoed, daar het evolutionair gezien slechts om echtheid en soliditeit gaat. Deze eigenschappen zijn de motor van de evolutie, dump de krankzinnige wetenschap! De werkelijkheid van de materie appelleert aan gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering. Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn
.De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.

Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt. Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden van zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken! 
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.

Hoe dat aanspreekt in ons, dat weet ik niet. Omdat de hele stroomlijning van wat wij om ons heen zien als leven, een constant offer is van het ene aan 't andere. Dit is zelfs de achtergrond van de Inductie; het zich willen vergroven van de Geest in het tastbare, het zichtbare en het te ervaren deel voor die wonderlijke geconcentreerdheid in ons dat wij het 'ik' noemen. Dus dit is een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke verschijning bewaarheid wordt.


"De geheimzinnige aard van het Kosmische vacuüm wordt geopenbaard door de quantum elektrodynamica. Het is niet een leeg niets, maar het bevat willekeurig fluctuerende elektromagnetische velden …met een oneindige nulpuntsenergie".
Zij die zeggen daar meer over te kunnen vertellen hebben ongelijk; .......Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.

De identiële positie van de mens heeft geen andere mogelijkheden! De wetenschap heeft zich buiten elke geheimzinnigheid, falcificatie, en elk corrumperen te houden!
Ja, ik weet het; .....een entiteit is een wezenlijkheid,
maar reken er maar niet op dat je die zomaar even voorhanden hebt, een wetenschapper mag en kan deze arrogantie zomaar niet bezitten...........de hersenprocessen worden in heel andere termen omschreven ........
daar waar
 onze identiële positie er alleen maar uit bestaat; .... dat mentale processen het zelfde zijn als bepaalde hersen processen, doch alleen in andere termen beschreven zijn .....

Dat het Continuüm een bepaalde structuur heeft dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit, is de oneindige zwakte in de identiële positie van de wetenschap. In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van onderzoek en er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap. Deze aanname is en wordt een falcifiseren en corrumperen. Een bezigheid waarin de wetenschap alle werkelijke verhoudingen verliest! En de wetenschap toetreed tot het leger van de monsterlijke geheimzinnige demonen!
Daarmee is en wordt de nieuwe menselijke evolutie een verloren zaak!

Hier moet ook het dualisme zijn einde hebben! Het maak het dualisme tot een bewuste ascese, daar waar de identiële positie van de mens oneindig zwak is, daar vindt een oneindig misbruik plaats, de mens dient daar een einde aan te maken! Zonder dat einde is er geen nieuwe wereld, dan zetten we de oude slechts voort.
Zij die de lijdensweg van de mens willen doorzetten moeten zo doorgaan, ieder ander verstandig mens zou hiermee stoppen........zowel Fynmann, Mach, als Kierkegaard adviseren ons onmiddellijk terug te keren naar onze menselijkheid!
Er is een andere oplossing voor de wereld problemen, zo wij in liefde en rede weten te handelen ligt hier de oplossing voor alle wereld-problemen! 

En als de parabel U vertelt dat U aan de verkeerde kant van het bestaan zit, dan is het bijna al te laat! De massa krijgt er altijd van langs vanwege haar domme materialisme en haar roep om de marginale ingrepen, doch de waarheid kan niet groter zijn dan het verstand waar het doorheen moet. De indigo volkeren vertellen dat anders >>> de waarheid heeft maar weinig woorden nodig.  En het verstand over de waarheid van de corrumperende en falcifiserende lieden is daar zeer zeker niet van vrij gesteld, wat een teveel aan woorden gebruiken ze dan? Zou dat soms alleen maar de meest marginale waanzin zijn?
Heel de technologie maak haar sier, maar waar blijven de werkelijke verbeteringen?  Een onverwachte klimaat verandering met de allergrootste hagelstenen, en alle hollandse technologische oplossingen liggen plaat ..........ik zit er echt niet om te huilen omdat dat Leo Kouwenhoven, de professor uit Delft de Miljarden euro's krijgt, om zijn marginale waanzin, en morgen krijgt hij ze weer, omdat velen in deze marginale wereld leven, met allerlei opgedrongen geheimen-nissen tot aan hun laatste dag.


Wie helpt zijn mede mens dit proces te dragen en door te komen? De wetenschap? Uw begeleiders die dit allemaal maar aanzien omdat ze er niets van begrijpen? De socioloog die de sociale gebruiken tracht open te houden?
Wie brengt het eigenlijke nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!

Het lijkt mij niet dat de huidige wetenschap ook maar enige redelijkheid bezit, ze valt om in ressentiment, wil niet op het leven gericht zijn, wat ik een absentheïsme noem, de twee storten haar in een auto-toxicatie waar iedere dokter van rilt. 
Met de waarheid in-zichzelf leven heeft een permanente doelstelling, Je moet het inzicht in al het bestaande en begrijpen van al het bestaande weer snel tot leven kunnen wekken, ......Maar het heterogene is daarbij ongepast, en ontzettend storend. Deze waarheid komt als in een flits voort uit de goede-geesten-ruimte en ik herken haar als de QED van Richard Feynman.  Alles wat past binnen de term "electronisch identificatie-middel" zonder interne energie-bron past binnen de QED, dat is juist haar "geheimzinnigheid" Deze transponder-functie houdt niet bij een regendruppel op aarde.........op.
Ze is zo het uiterste vermogen en de inzet tot "De zelfverwerking", werkelijk en letterlijk en zo staat ze los van alle woorden! 

En zo vertelde Newton het ook, ik heb niets te verzinnen. Richard Feynman bracht slechts de aanvulling omdat we nu de mogelijkheid tot een gebruik van een "Electronisch identificatie-middel zonder interne energie bron" hebben, die mogelijkheid had Newton niet!
Deze verwerking bestaat uit het vermogen tot decoderen van wat komt als een flits, het O ja herleven............het zelf wordt één expressie van de ziel Gods in het individu. De kracht op afstand, de waarheid door dat de kosmos op zijn polariteiten is gestoeld, en het enkele slechts te kennen valt in het vermogen tot weerstand. 
Deze ziel Gods streeft naar de uitdrukking van zijn Godelijke aard en kosmische eigenschappen door middel van het objectieve bewustzijn, indien zij daarvoor open is gesteld. Bewust van zijn goddelijke aard krijgt de mens pas echt bewustzijn! Zo U dat wilt ligt dit ook voor U in het verschiet, Pythagoras heeft zelfs de mogelijkheden weten te beschrijven. Hier , de antinomieën zijn daarbij niet bruikbaar, hij nam ze in zijn bewijzen weg. Alle objectieve mogelijkheden bleven daardoor over! 


Vóór Ontwaken spreekt het Leven, maar het ikje is aan het woord. Na Ontwaken is het Leven aan het woord. Het Leven drukt zich al via stilte uit, de meeste mensen verstaan dit niet. De Ontwaakte is een Geschenk van het Leven aan Zichzelf. http://adsang.nl/

Lach om Uw inhoud, Lach om Uw begrip, lach zelfs om uw bezit want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Nardocus Filosofus