Ik plaats het fractaaltje 
            

Inleiding bij 'Fractaaltjes'

 

In deze rubriek treft u korte notities aan over willekeurige verschijnselen

Inspiratiebron voor de artikeltjes is het woord ‘fractal’. Dit is een (van origine) wiskundig object, zoals een lijn (lengte met dimensie ‘1’), een vierkant (oppervlak met dimensie ‘2’, lengte maal breedte) en een kubus (inhoud met dimensie ‘3’, lengte maal breedte maal hoogte), maar dan met een gebroken dimensie. In het Latijn heeft het woord ‘fractalus’ de betekenis van ‘gebroken’. Een fractal is derhalve een object met een gebroken dimensie. Het levert bij het afbeelden veelal schitterende plaatjes op. De meest bekende fractal is de zogenaamde ‘Mandelbrot”, die hieronder wordt weergegeven.

Een fractal wordt gekenmerkt door een structuur die bij inzoomen en uitzoomen een zich herhalend patroon vertoont. Veel verschijnselen in de natuur, alsook de door de mens gemaakte artefacten, hebben een fractale structuur. Het grote projecteert zich in het kleine; het kleine weerspiegelt zich in het grote. In de dode natuur zijn rivieren, bergketens en wolken goede voorbeelden van een fractale structuur. Een mooi voorbeeld in de levende natuur zijn planten, zoals een boom met zijn stam, takken en twijgjes. Ook de organen van mensen zijn veelal fractaal opgebouwd. Te denken valt aan longen, bloedvaten en hersenen. De meest aansprekende voorbeelden van artificiële fractale voortbrengsels zijn bruggen, kathedralen en natuurlijk het ‘world wide web’.

Het bijvoeglijk naamwoord van fractal is ‘fractaal’. Dit kan ook gelezen worden als fract-taal. Een artikel met fractale kenmerken noemen we een ‘fractaaltje’. Het bestaat uit een zich herhalend patroon van feiten, gebeurtenissen, beschouwingen, denkwijzen, waarnemingen, en ga zo maar door. De nuance staat centraal; geen rechtlijnigheid dus, maar relativering van opvattingen en meningen. Ook onverwachte wendingen en vreemde conclusies komen aan de orde. Kortom, zowel chaos uit orde als orde uit chaos kan een fractaaltje kenmerken.


Ik kon het over nemen; .......Maar eerst dit
Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen!
V
an een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit, IS GEEN SPRAKEN.
U mag mij altijd volgen, .......


Nu is het dramatisch weinig, ......dat moet U beseffen, waarom, dat moet ik U vertellen,
Mijn Autisme is niet vrijblijvend, ........
.Zo lang er Hemel en Hel is, dan worden U en ik altijd en alleen gemediteerd.
U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan. 
Werkelijk al het lijden is een noodzakelijke werking van de natuur en van de inrichting van dit universum. Het eeuwige en weldadige Wezen, dat het bestuurt, heeft je daarvoor echt willen behoeden; .......van alle mogelijke stelsels heeft Hij datgene gekozen, dat zo weinig mogelijk kwaads en zoveel mogelijk goeds in zich verenigt.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een ENORM probleem........
..


Mijn geloof is niet gevestigd in een ivoren toren!
De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden.
Elke eenheid in deze maatschappij is vertrokken, ...........
De liefde en rede zijn definitief vertrokken.
Ik werk er aan, haar in de fractale zin terug te brengen,.....

 
Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......


De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt. Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen. Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem.
Zo worden de strijders van de regenboog gekend!
Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen! Moet dat dan zo mogelijk niet op de beste manier gaan?

Buiten dat, er is toch meer te vertellen over deze algemene formulering; .....

In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trilling`s-toestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Laughlin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.
Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen, misleiding is bedrog! De wetenschap bedriegt op grote schaal! Het wetenschappelijke bewijs is binnen enkele seconden te leveren! 
Ook Laughlin was net als Richard Feynman een echte wetenschapper en geen leugenaar !

Maar U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,
Je begrijpt hen alleen als je de  plaats kent waar ze meetbaar zijn.......
Richard Feynman wist als zo danig waar zij meetbaar waren,  ............
Daarbij is het zo, dat de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen, als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman). En dus is 
de massa  een ding dat zich verraad door haar te bezien als een transponder! 
Meer is er van het effect van de extreme actie niet te zien!
De gebruikelijke uitdrukking van impuls, ze is dus werkelijk wat het lagrangiaase formalisme zo oplevert, ...........
en elke gewone actie heeft een plaats in een beperkte ruimte,
zoals ook glasvezeldraad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!

Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!
Ze heeft zo een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, zoals onderkend is door Otto Selz, zo werd het..........
De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
Probleem-oplossen bevat het testen van condities
De krankzinnig Karl Popper volgen is een zeer ernstige geestes-ziekte.
Ze is gebruik willen maken van ieder aanstormend ressentiment!
Dit is al bijna honderd Jaar het geval
De positivistische bezigheid een beperkt aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten te verheffen, is strikt logisch gesproken niet mogelijk. Wetenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nooit achter zich kunnen laten. Het aantal werkelijke waarnemingen is altijd zeer klein ten opzichte van het totaal aantal mogelijke waarnemingen en iedere volgende waarneming kan met de vorige in tegenspraak zijn.
Dit brengt elke leugenaar terug naar het ressentiment!
Wie zal al de theorie toch moeten valideren, ......."‎Mad scientist · ‎Computer scientist · ‎Gentleman Scientist · ‎Government scientist......of toch "The New Scientist" ( Het Nederlandse/Britse gekken-gesticht )


Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 

Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en
Als besef overvloedig tot U komen......
 In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. "Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. 
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
. Dit symbool maakt  mannen dus echt prikkelbaar .........
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam.
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.

Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’.
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
Zo is iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel en hun secondantie!

 
Fractaaltje
Gemetica/Gemetics 

@voor meer informatie: Jules Ruis

 
Gemetica/Gemetics, een nieuwe tak van wetenschap?

Fishing in the genome-pond
De relatie/interactie tussen genen en memen.
We onderscheiden binnen het menselijk functioneren 'genen' en 'memen'.
Genen zijn fysieke/materiele informatiepakketjes met een drang tot natuurlijke voortplanting.
Memen zijn ideële informatie pakketjes met een drang tot culturele reproductie.
Het resultaat van de wisselwerking tussen genen en memen uit zich in het ontstaan van 'gemen'.
Deze gemen vormen de drijfveer voor menselijk handelen en gedrag.

Het nieuwe wetenschapsgebied 'Gemetica' (eng. gemetics); ........
definiëren we als het terrein waarop genen (genetica/genetics)
en memen (memetica/memetics) met elkaar in wisselwerking treden
en dat resulteert in het ontstaan van gemen.
Vragen die we aan de orde stellen zijn:
 • Staan genen voor de natuur en memen voor de cultuur ?
 • Staan genen voor voelen en memen voor denken?
 • Staan genen voor het lichaam en memen voor de geest?
 • Staan genen voor de emotie en memen voor de ratio?
 • Staan genen voor materialisme en memen voor idealisme?
 • Staan genen voor aarde en memen voor hemel? (Waar blijft de hel?)
 • Staan genen voor het leven en memen voor het licht? (Is er dan ook nog duisternis?)
 • Of zijn genen en memen gewoon de keerzijden van dezelfde medaille: foto en film, deeltje en golf tegelijk?
Dan kunnen we onder Gemetica (het speelveld van genen en memen) het werkingsgebied verstaan van de ziel (soul). Een gem bevindt zich dan in de ziel. Daar beweegt zich ook de menselijke hartstocht, passie en gedrevenheid. Maar ook de liefde vindt daar haar thuis. Zijn deze drijfveren de kenmerken van een gem? De ziel is echter ook de plaats voor het menselijk bewustzijn (awareness), een plek voor de innerlijke rust. Orde en chaos dus bijeen; het blijft een kwestie van kijken.
Vragen die dan weer opdoemen luiden als volgt:
 • Zijn memen voorbehouden aan mensen of beschikt elk organisme over zowel genen als memen?
 • Beschikt elk organisme dan ook over een ziel?
 • Is de ene ziel verbonden (religio) met alle andere zielen?
 • Ontstaat op die manier een soort universele verbondenheid?
Tenslotte vragen we naar de Verbondenheid in Ruimte en Tijd.
 • Is er een Universele Bestaans Wet (a Theory of Everything) die alles verbindt?
 • Omvat die verbondenheid hetzelfde begrip als God, Allah, Jahweh, Boeddha of Tao.
 • En zijn we daarmee weer aan het begin van de weg?
 • Valt het punt alfa dan samen met het punt omega: het hier en nu van elke dag?
 • En heeft vragen stellen dan nog zin, laat staan oplossingen bedenken?!
 • Wie het weet mag het zeggen.
 • Stuur uw reactie naar  [email protected]

De kunst is ........om het bewustzijn van het leven,  in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen,te verdiepen, te verbreden, te verhevigen.
Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige,.......
Wat betekend dat de vereniging en het verbinden er moet zijn, dit om het individuele volledig op te lossen in het ZIJN.
Bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen, want juist dat uit zich in waanzin en sadisme, de verveelde breinverwerkingen, die we als werking  deze Kosmos niet mogen toedichten, waarmee wij steeds maar weer onze zondeval beleven.
Dit daar we juist daar onze verbondenheid in de volle existentie mogen beleven, 
De rust in de ziel van de Mens zal gevonden worden, zodra we haar ook in de werkelijke FRAC-TAAL-VORM mogen lezen en beleven.
Dat is het recept dat de mens bekend zal zijn, 
Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan
en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn.
Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.....
We kunnen bijna alle symbolen, zo ze in het brein opgeslagen waren, vergeten, hoe is het met uw goede samen-zijn?
We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn! Anders kunnen ze daar waar het heil onbreekt, er als symbool  er niet meer ZIJN. 

Waar de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens,
het leven als eenheid mogelijk maken, zou ik mij ook maar eens afvragen, .........
of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen, zonder onze "Fortificatio Reticularis"
zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken. Want zonder manifestatie blijkt er dus ook geen wet in het brein.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is.
Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan, ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie, zo kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf.
Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  
De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig,
Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid.
Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....
Uw algemene instrumentarium toch maar leren gebruiken, .....

 We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren.
Maar waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan, en  de Urht-boodschap die ik kreeg van moeder Theresa is de meest  krachtige die een mens ooit kan krijgen. Zo ik het geleerd heb........ Voor wie het nog niet geloofd, .....
De wetenschap zal zijn wiskunde moeten sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen........
De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde!
Als de tellende mens het tot het begrip oneindig kan brengen, zou hij het ook zo tot het begrip eindig moeten kunnen brengen. Dat klopt, er bestaat ook eindige functie, .......
De functie g gedefinieerd door g(x)=100 - 1/x wordt begrensd door het getal 100,
Officieel zeggen we;...... we kunnen maken dat het verschil 100 en 100 - 1/x kleiner wordt dan het vooraf gekozen positieve getal epsilon (hoe klein ook gekozen) door x maar klein genoeg te nemen!
Zo definieerd Spinoza de begrippen eindig en oneindig voor de tellende mens.
Voor Spinoza was iets eindig als het door iets van dezelfde aard beperkt kon worden, .....
zo vond hij daarin "Het Getal", en buiten dat ...... ieder mens is een teller! 
De hele genetishe situatie heeft hem een theorie ridder gemaakt, strijdend met de twijfel.............
En Richard Fynman maakte hier met de QED een bevestiging van .

Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! Alle computer experimenten laten zien dat; .....
de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel! U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen! 
De wetenschap en de politiek moet opgebracht worden, de gekkenhuizen in.
De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden! Het algemene doen van de machthebbers ..........
Dat blijft het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!
Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld.

De reden daarvan, ......
.Het hoogste is geen object van kennen. we moeten dus nog steeds doen aan.......
 
Fishing in the genome-pond  , Een fototroof organisme is in staat om met behulp van licht als energiebron en de opname van anorganische stoffen te leven. Het woord is afgeleid van de Oudgriekse woorden φῶς, phōs = licht + τροφή, trophḗ = voeding. En daarmee zijn we dus met al onze moeilijkheden en mogelijkheden  psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. Dit probleem wordt alleen maar opgelost door de wetenschapper voor gek te verklaren! Want..........De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Maar het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! 

Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen, want we moeten gericht zijn op het doen! Let wel ik ben die dislecticus sinds mijn geboorte gebleven!
Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! Alle computer experimenten laten zien dat; .....de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! 

Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de  wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.
* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en
men kent niet meer dan men bemint.
ALLEEN OPLICHTERS, DAAR Moet JE BANG VOOR ZIJN,


En wij zullen allemaal zijn in "Gods scheppende rede".
En dan zal de Moeder van deze nieuwe Aarde tevreden zijn, over ons allen.
De dag zal komen, het is niet ver weg, en dit is de manier.
De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken
aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden.
Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden.
Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard,
dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur,
Moeder Aarde en de mensheid.
Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.

En dat maakt een eind aan De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! De mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En de "Fantasten" , ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft! Het is aan ons zelf om tot verlichting te komen!

De Vraag is ook ;  welk een beeld heeft U, en wat deed U ermee ..........wat waren toch de bewerkingen om een homogeniteit in tijd en ruimte te creëren, om de onjuiste beelden toch ook weer te geven. Ja , het is waar gebeurd, dat is de bewoording die vaak voldoet bij leugenaars.
Want de dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen!
Ze is nu algemeen herkend en erkend

En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn,
omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn 
onvergelijkelijkheid ! Ik heb dat woord slechts onderstreept omdat Google dat ook doet! 
Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet!
 “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”

Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.

Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
de curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde, waarvan maar 2000 bewust. 
We hebben dus geen computer werking in het eerlijke brein. De aanpak van de mens is dus ook daar een bijzondere fractale..........
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur......omdat hij toch wel vind dat hij de maat alle dingen is, en hij is dus ook de bedrieger en het kwaad van elke dag! En nog nooit is de mensheid zo bedonderd door een leugen machine, ..........dat terwijl er ........ook
 in het verleden en uit het verleden kwamen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken. 

Verleden 

Wat betreft het verleden kunnen we tot een oplossing komen,......
Want het is nog steeds een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’ vol gejammer en geweeklaag en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt: "Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid, vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten die we gezien hebben onderweg! En mijn metgezel antwoordde: Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven? En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet? En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen; waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?" Mijn constatering in deze materie: .......een Ziele-Maatje heb ik nog steeds maar heel erg weinig gezien.

Een ziele-maatje zou het leven makkelijker moeten kunnen maken, doch elke kennis steunt op ervaring, vanuit de objectieve wereld wordt ons niet de ware kennis verschaft.
Dan is de enige manier om het wezen van het lichaam volledig te kennen --zowel uitwendig als inwendig-- je er mee te identificeren ofwel er één mee te worden. Alleen als we er één mee zijn, kunnen we het in zichzelf leren kennen. Dan nemen we volledig waar en niet slechts het verschijnsel in deze wereld. Daar is tijd voor nodig, we moeten in de objectieve wereld leren met elkaar te existeren, te bestaan.
Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan? Moet de macht van de illusie dan blijven gelden? Als het aan mij ligt niet, maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, laat dat goed tot U doordringen.
En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één.
Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring, het is een hartstochtelijk streven één te worden.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is. Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren. Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....

 
Veel mensen hebben dan ook terecht slechts op oppervlakkige wijze kennisgenomen van de natuurwetten zoals deze in de loop van de 20ste eeuw zijn ontrafeld. En menen dat deze nog voldoende ruimte zouden bieden voor verschijnselen die nu nog niet begrepen worden, zodat we deze ‘paranormaal’ noemen. 
Doch we hebben inderdaad niets meer uit een schoolkrant voor te lezen. Ze blijken het dus zelfs toe te willen geven! En dat onder de conditioneringen van de krankzinnige wetenschap. We zitten in het stik donker, al het licht wat we nog hebben bevind zich in ons eigen hart.
En ik vergeet zo mezelf, en laat zo heel mijn gedachteonrust liggen,.....broeders en zusters zet alles stop, ik meen het! Want alles zal toch "zo wie zo" moeten worden teruggebracht naar het mogelijke interactieve denken!

Want de moralist blijft een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten" Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer!
Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. En dat moet je nog eerlijk verteld worden, anders houdt men inderdaad een comedie over! 

De inhoud van deze pagina komt zelfs uit de noodzaak voort om dat maar even te melden, maar de noodzaak om van het verleden los te komen is er toch verwoord in de zin; ......."Maar laten we wel over het heden praten, zoals gelijktijdigen over een gelijktijdige praten. Ik hou niet zo van dwazen die dat niet doen. Ik bedoel, als het Nu een gelijktijdigheid is, en dus ook vrijwel als eenheid ervaren wordt, zou dat toch geen probleem moeten zijn! Ik zeg dus niet dat het geluk uit het verleden niet mag tellen .........want dat moet het juist wel!
De aard van de ziele-persoonlijkheid wordt er door versterkt, het geeft zelfs de wezenlijke verbetering van het gedrag, we hebben hiermee namelijk de elementen voor de verbetering uit het veleden. In het verleden en uit het verleden komen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken. 
Deze zijn; ........
 1. De vaststelling van de feiten, die bij de activiteiten gebruikt worden. 
 2. Dus niet de valse feiten, maar de feiten die voortkomen uit de geestes ruimte "Die identiek is aan het Universum van Pythagoras".
 3. Die feiten die zo gestructureerd zijn dat, .....De som van de stromen naar elk knooppunt NUL zijn.
 4. Waar men de verbeelding heeft om alle mogelijke vergelijkingen op te lossen.
 5. Waar men de gelukkige herinnering heeft uit het verleden, .....en zo de ware natuur der dingen rechtstreeks is te ervaren. Het Gaat hier dus om de QED, deze komt voort uit de mentale eigen innerlijke en uiterlijke waarneming die leidt tot de exacte kennis van de dingen
 6. Ze funderen de mentale activiteit van de feiten door rechtstreekse duidelijke bewijzen.
 7. Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie. 

Maar Let wel, deze eeuwigheid die ik hier beschrijf, kent geen tijdsduur,
geen wanneer, geen vroeger, geen later, er is geen eeuwige duur.
De kosmische pragmatiek is slechts een zijn.
Dat wat er werkelijk in wordt toegekend kan dan ook slechts bestaan!
Hemel, aarde, en wording zijn ook de mens beloofd.
Meer als deze belofte is er niet; ......
de algemene natuur is niet voldoende ter verklaring!
De drie enige componenten van Uw leven, ze zijn leven, energie en bewustwording.
Als het Uw werkelijke wil is te leven,
en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen,
dan kan U slechts op deze Geestelijke Grootheden steunen. 
Er is "Denking en Uitgebreidheid", deze twee drukken voor ons brein een onbegrensd eeuwig wezen uit.
Het is het intelligibele wat ons als de uitdrukking van ons eeuwige wezen kent, zo het ons is beloofd.
En er is voor theoretische causaliteit geen plaats.
Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus), ......daar houdt het heelal nu eenmaal niet van.
We moeten ons wezen doorgronden zoals het ons is beloofd.
Het gaat daar bij zeker niet om de universitaire feiten kennis, maar weldegelijk om het tot -zichzelf-komen en in de waarheid komen.
De ziele-persoonlijkheid wordt daarin erkend, als het wezen dat de expressie kent, zoals ze ons is beloofd, maar zoals ze zich ook aan de medemens manifesteert, .......
Ja zelfs veel meer dan in het licht van de eigen persoonlijkheid.
Want alle weerklank voltrekt zich in het brein, met de mate zoals ze zich openstelt, voor al het andere, zo wordt de persoonlijkheid van het zelf ervaart, en komt de expressie duidelijk en communiceerbaar tot stand, .........

Het is een leerproces dat in de mens geleidelijk zal evolueren, mits .....
de mens tracht zijn gedrag in overeenstemming met de inhouden van onze ziel te brengen.
Het leerproces veronderstelt verbetering van gedrag, en de mogelijkheid tot een juister gedrag.
Met andere woorden, het begrip komt tot stand bij waarneming van realiteiten.
Ze is een waarneming die tot gevolg heeft dat de actualiteit van deze realiteit "toevloeit" aan ons brein, zoals het ons beloofd is. Ze voldoet in ons brein als vorm van begrip of voorstelling.
Ze is zelfs een voorstelling die hoort bij het ethisch noodzakelijke, voor een ieder.
Een concept of voorstelling kan zich voor homo Universalis plaatsen als een universeel begrip.
Wat in het geheel wel degelijk de bedoeling is.
De huidige wetenschapper heeft slechts zijn theorie met "enige" actualiteit, maar geen bewijs van ook maar "enige" realiteit! Het ontbreekt hen aan universeel begrip!
En het ontbreekt hen werkelijke eigen realisatie, men brult maar wat over "bewijzen", doch het objectieve bewuste ontbreekt.
Zo zijn actualiteiten op zich aanwezig, maar als realiteit nog zeker niet geïnduceerd.
De beste training is degelijk: .....werk aan de zich openbaren kosmos mee!
Zo doende is de mens het meest betrokken bij zijn eigen realisaties, zijn eigen besef .......
Zo wordt de mens "wat hij doet" , er zijn namelijk in de intelligibele wereld en onze ziel nog duizenden actualiteiten die we nog niet hebben beseft.
Een mens wordt geroerd door de macrokosmos, welk onderdeel het meeste is van het fysieke participium.
Doormiddel van haar te lezen trekt men de microkosmos omhoog, maar het bemerken van het "onnatuurlijke punt" is GODS_ONMOGELIJK, want ten eerste kan dat niet, daar de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met deze statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan.

En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........

De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet!
Een participium is een van het werkwoord afgeleide vorm, die wij deelwoord noemen. Het gedraagt zich als een bijvoeglijk naamwoord. Ze kunnen in iedere willekeurige naamval, geslacht en in enkelvoud of meervoud voorkomen. Het Latijn kent drie participia:

1. participium praesentis activi (p.p.a.): het onvoltooid deelwoord
2. participium perfecti passivi (p.p.p.): het voltooid deelwoord
3. participium futuri activi (p.f.a.): het deelwoord van het futurum,

Het futurum simplex is een aparte tijd die in het Latijn en in Romaanse talen de toekomst aanduidt.
Deze moet dan ook in het Nederlands vertaald worden met het hulpwerkwoord "zullen", met een doen van 100%. 
Het is als een dak op een huis aanbrengen, anders is het geen huis. Ofwel het is zoiets als het gezin zonder kind. Zo sterk zijn de brein-voorwaarden bestaand.
Uw brein heeft zijn voorwaarden met zijn reden en liefde, en U mag ze best wel vertellen, dat maakt wie U bent.

4. Het is dus werkelijk een mengeling in deelnemende systemen.
Dat maakt een direct verklaren van een gedrag of ervaring op biologisch niveau onjuist.

De hypothese van Jung geeft dit collectief onbewuste een soort opslagplaats van latente beelden die de mens als soort heeft geërfd uit zijn verleden, een verleden dat zowel dierlijke als menselijke voorouders omvat, maar zeker geen wetenschappelijke waarden heeft, daartoe waren de participia uit het verleden te zwak. En het beeld wat door futuri activi gevormd wordt is NU niet beter........alle politiek en wetenschap ten spijt........de politiek weet het drama slechts voort te zetten.

Het  deelwoord wordt nog steeds in alle vormen van heidense en misdadige participia gebruikt. 
In die vorm wordt ze ook wel een epifenomeen genoemd,........hoe kan de mens zich in de aard van zijn actie vergissen? De aard en de hervorming van het voltooid-deelwoord is een ramp, en bij de wetenschap altijd een regelrechte leugen! De discrepantie tussen de taal en de fysica is niet eens uit te leggen! Het participium van de taal heeft 3 delen, het participium van de fysica heeft 2 delen, daarbij is voor een puntmassa "m'' in een conservatieve energiepotentiaal  de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie.
Dus ik constateer het maar, bij het logisch kosmisch denken hadden we al sinds Euclides extra brein-voorwaarden nodig! Euclides had de discrepantie tussen de fysica en de taal al bemerkt!
Euclides heeft ons toen ook op deze waarheid gewezen en de Homo Universalis heeft pas "goed" gewezen op het feit dat; ......de actualiteiten van het leven zich voegen naar de ontvankelijkheid van het brein!
En 
de noodzaak om van het verleden los te komen is er toch verwoord in de zin; ......."Maar laten we wel over het heden praten, zoals gelijktijdigen over een gelijktijdige praten. Ik hou niet zo van dwazen die dat niet doen. Ik bedoel, als het Nu een gelijktijdigheid is, en dus ook vrijwel als eenheid ervaren wordt, zou dat toch geen probleem moeten zijn! Maar ze kunnen zelfs dat niet!
Dus nogmaals verteld; ......De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen hypothetische constructies,
de menselijke relatie is fragmentarisch geworden. Omdat het participitium Puur theoretisch wordt benoemd. Een dergelijke benoeming is een schandaal voor een werkelijke wetenschap..........maar wordt noch in geen dag besproken door het krankzinnige volk, dat de theorie beheerst. 


 Het nodig om iets meer te weten over de aard van inductie en zijn relatie met de menselijke "breinwerking".
Daar in het brein is de implicatie logica een bewering die alleen onwaar als het antecedent P waar is en het consequent Q onwaar is. Om dit te benadrukken wordt de implicatie ook wel materiële implicatie genoemd. Consequentie moet altijd aangetoond worden!
Dat is de regel van de implicatie logica. Intuïtieve resultaten kunnen daar niet gelden! Het enige wat gelukkig maakt, ..........is het juiste verhaal! Er is nooit een reden om een waarheidstabel te negeren, anders bent u aan het manipuleren! De implicatie logica bestaat, de logische implicatie bestaat niet! Bij logica is nauwkeurigheid even belangrijk als bij de wiskunde, En de vraag is altijd de aantrekker, zowel bij wiskunde als logica, ..........
De implicatie wordt aangegeven met een pijl ofwel een uitgeschreven richting..........
"Als P dan Q" wordt bijvoorbeeld geschreven als P ? Q.
Alleen daardoor is ''De waarheid `s tabel'' van de implicatie solide, dus als volgt:......(bij de gebruikelijke leesrichting, dat zou ik er ook weleens bij willen vertellen)
 • scriptstyle P scriptstyle Q scriptstyle P rightarrow Q
 • waar waar waar
 • waar onwaar onwaar
 • onwaar waar waar → De onwaarheid van p is waar en de waarheid van q.
 • onwaar onwaar waar → De onwaarheid van p en q is waar.

  Dus de leer-weg van de contemplatie moet hier gebruikt worden, want de metafysica had altijd al iets bijzonders, ze is niet behebt met ook maar enig werkelijkheid's onderzoek, zoals ze ons gegeven wordt uit zintuigelijke of instrumentele waarneming. Slecht met deze waarneming in zijn volheid vertelt is het mogelijk integer te zijn, en ook de computer heeft dit in zijn volledigheid te melden. Halve waarheden helpen daarbij niet.......de stunt met het Math Error van computers en de rekenmachines, ze zit thans als een soort van "anti handeling" in de mens; .......uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen.
Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message.
Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error).


En nu ze volgens Boole ook ten volle gebruikt  mogen worden, is het probleem er ook ten volle, Waarom; .........in de mangel van het verstand, op basis van twee verkerende volwaardigheid 's  stellingen zal het geheel ook verkeren,..........
Dat de connectieve werkelijkheid alleen die van Boole is,
brengt mij tot een lachen........want.........
De abstracte begrippen, we mogen daar bij  tekeningen noch aan andere materieële vormen,
geen enkele waarde toekennen. Het zien, horen, voelen, ruiken, en e.d. is alleen het feit.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële!

Zo wordt het enige antwoord gevonden op het feit dat; .........actualiteiten een rol spelen bij het opwekken van beelden in het brein! Dus, als ze als genen en menen naar voren komen, hebben we een sluitende definitie van de actualiteit! Het is het meest meta-fysische deel van de openbaring, met de meest hartstochtelijke wens er één mee te worden, dit ondanks dat de ogen dit beeld niet kunnen vatten,
dus daar niet het vermogen is het als herinnering vast te leggen.
Hebben we die, ja want e
en mechanisch systeem streeft naar een toestand van minimum potentiële energie. Het is "alsof" het systeem een doelgericht gedrag vertoont. De systeemtheorie onderkent dan ook het bestaan van normatieve systemen die doelstellingen nastreven. Het doelstelling`s begrip maakt het o.i. mogelijk om de rol van die het energie-begrip in de exacte wetenschappen speelt te veralgemenen. Dit is een sterke aanwijzing voor een samenhang in het geheel die door eisen van de totaliteit bepaald wordt, maar die zich voor ons als een actualiteit laat gelden!
Zo is het de Feynman beschrijving; ..... Als een lading een kracht uitoefent op een ander deeltje gaat dit altijd met de minimale actie, het principe van de minimale actie noemt men dat.  
Dit  aangezien de waarneming niet ligt in de ogen en oren e.d. maar in de organen, waarnaar de waarnemingen toe over wordt gebracht.......wij zijn de beheerders van het systeem niet........wij doen slechts aan een fysio-mentale gymnastiek, waardoor het bewustzijn, gedragen door het subtiele lichaam, weggetrokken is en wordt uit zijn fysieke lichaam, zonder het te verwoesten, en na de dingen herkend te hebben, is er een terugkeer naar de lichamelijke omhulling met zijn wondervolle oogst. 
Zo is en was het met ons, en met het vergaren van onze kennis, zo is het onze traditie en hebben we het weten op zijn juiste waarde te schaten, en U MOET WETEN dat ik zo een autisme heb, en U toevallig ook!
Ik vertel het dus wat Uw en mijn mogelijkheden nog altijd zijn.........
Dus nu is de vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment.


Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek als ze ook begrepen wordt! Maar met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen!
Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen! De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus het zijn de dingen die alles aan de eenheid houden, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen! Het is een grote sprong vooruit haar steeds te gebruiken.
OMDAT DE TIJD SLECHTS INDIRECT EEN ROL SPEELT
je moet het homogene  van de TIJD IN DE Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensies stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces inbrengen. MAAR DE LEUGENAARS- WETENSCHAP HEEFT HET NIET ZOMAAR EVEN TE DOEN...................DAT IS EEN VALSELIJKE MANIER OM EEN DIGITALE BEWERKING TE DOEN SLAGEN. TOCH DOEN ZE HET HELAAS ALTIJD ZO.........IN DE MACHTELOZE NATIE......
EN DAT, DEZE LEUGENBEWERKING NOEMEN ZE NOG TECHNOCRATIE OOK .
............de technocratie gebruikt de digitale matrix om tot 'het digitale beeld' te komen. En meestal moet je voor de produktie van het 'beeld' betalen............maar wat beeld verder voor waarde heeft, dat blijft de vraag, de techreuzen weten te rekenen...........maar HOE IS ER EEN GRENS TE TREKKEN MET DE WETENSCHAP , EN DE POLITIEK EN DE GERECHTELIJKE MACHT SAMEN, HEBBEN ZE DAAR WERKELIJK EEN DATA VERWERKING OP, IS DE COMPUTER ZO WIJS, ..... ACH NEE TOCH, OF HOUDT U TOEVALLIG VAN LEUGENS............ om het alles te doen slagen. LET WEL, ZO IS ER GEEN enkel LAATSTE HEIL BINNEN TE HALEN.
Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt.
Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."

Deductieve druk door de toename van de inductie van de paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Dat zal dus de manier moeten zijn, hoe te reageren.........en dat om de sublimatie tot uitvoering te brengen.

Want het beeld impliceert in samenhang met het waarnemen van de dingen een vierkant (beeld), maar dat is nog steeds geen Kosmische realiteit! Euclides constateerde dat ALL in zijn wiskunde, daar horen breinvoorwaarden bij!
Dit is zonder meer waar, want niet elke actualiteit is een idee, en niet elke realiteit heeft voor U actualiteit.
Doch elk mens wordt geboren zonder schil, het afwerende onderdeel van het brein.
Ze staat dus direct na de geboorte volledig open voor het zijn!
De zintuigelijke ervaringen ontwikkelen zich in ieder brein met die actualiteit die aanwezig is, als de eigen innerlijke verdieping als het belangrijkste onderdeel van onze intelligibele wereld niet aanwezig. Want Homo Universalis, hoe klein of groot hij ook is hij mag alles leren begrijpen!
Vandaar mijn "inleiding voor all". Maar dat is slechts een inleiding, maar zeker geen inwijding, zoals de kosmos in elkaar zit!

Daartoe is de nodige bezieling en belichaming noodzakelijk, zo stelde Spinoza de innerlijke gezindheid als het hoogste goed, waar Euclides zijn brein voorwaarden stelde, dit brengt het bezit van de ware voorstelling, als die voorstelling die van de overige is te onderscheiden. En daarbij wordt ze norm en werktuig in het diepe Noutische denken. Het denken dat in het Nu direct te volgen is. En waardoor de valse voorstellingen te onderscheiden zijn.
Het probleem van de wetenschap is dat ze denkt dat alles van buitenaf kan worden geleerd! Bij Spinoza werd alles wat zo in zichzelf moest worden gevonden, een subjectief denkvermogen, de Scientia Intuitiva genoemd. De mystieke wegen en de wegen van de universiteiten vinden elkaar niet! Ze weten niet wat zich in de mens kan voltrekken.
Ze hebben geen zin in rust en gelukzaligheid..........te midden van de wankele omstandigheid van het leven. Tevens wil men zijn innerlijke vrijheid, te midden van de enorme gebondenheid, die dit oplevert, niet verruilen voor ware gemoedrust (beatitudo).
Alleen met deze gemoedrust zijn de rede en liefde te volmaken, ..........door die Scientia Intiutiva .............

Galileï (1564-1642) ;  Volgens mij is het enige doel van de wetenschap de lasten van de mensen te verlichten.
Als de wetenschappers, geïntimideerd door de zelfzuchtige machthebbers, zich ermee tevreden stellen kennis te vergaren met een ander doel dan die kennis zelf, dan loopt de wetenschap gevaar volkomen scheef te groeien. en zullen  hun nieuwe machines alleen nieuwe rampen veroorzaken!
De "technogie" dus het doen van de technocraat levert slechts verdachten op, al denken velen nog wat anders!
De bedoelde brug tussen de Wereld van het worden, de tijd-ruimte-ruimtelijke Wereld, de Wereld van de materiele gebondenheid en de koopman, de objectieve wereld en wereld van de slavernij ofwel de ballingschappen, de wereld van het zijn ofwel de Wereld van de Vrijheid zal elk mens zelf moeten slaan.

De wijze waarop, beschrijven we in de heilige ofwel de hele geschriften. Elk mens draagt zo de kennis van het paradijs in zich!
De "adem van het leven" wordt ons bij de geboorte ingeblazen, ze is het inwonende één zoals het als De Ziele persoonlijkheid is gedefinieerd.
Dat hebben we vanaf onze geboorte
geweten, zulks ook levert ze ons het Gen, vertaalt ons de drager van het instinctieve, als ook grotendeels als de drager van het brein. Als zetel van het Godelijke Instrument, "De Fortificatio Reticularis" 
Het instrument om met de Kosmos mee te werken, is ieder mens gegeven..........De taal als veranderend object alleen, is daar ongeschik voor, al bestaan er een miljoen geschikte fractalen, ........... en een miljard wetenschappers die daar wat bij vertellen!.
U zal op het geheel moeten leren letten, ........de welstand die geen eerbied heeft voor de Wereld, het werkt niet........ 
‘Het ongeziene en onlichamelijke’, het mysterie van "Het Zijn" buiten de sfeer van onze aarde, laat iedere grote leraar zelfs in zijn openbare toespraken geheel onbesproken. Het calimero-mysterie is er voor wetenschappelijke Gekken!

Die voorstelling die van het overige is te onderscheiden, als eer aan de wereld en zijn schepper,
 ze is de enige norm en het werktuig in het diepe Noutische denken.
Dat betekend ook, het is moeilijk, de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen.............
Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben. Zo zij Memen worden genoemd, zijn het ideële informatie pakketjes met een drang tot culturele reproductie. 
                   

Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het inductieve denken - de associatie theorie - die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen en uit die gegevens conclusies te trekken. Het menselijk denken zou volgens die theorie bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen. 
Er bestaan dus hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking. Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan. Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is! Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie. Er is een hogere kwestie, en het is meer als de wetenschap zich aan de orde weet te stellen!  Hiermee heeft Jules Ruis zijn antwoord gekregen. En de taal is als veranderend object, heeft gelukkig zijn ongeschiktheid gekregen .......

En nu de computers sinds Boole ook ten volle gebruikt  mogen worden, is het probleem er ook ten volle, Waarom; .........in de mangel van het verstand, op basis van twee verkerende volwaardigheid 's  stellingen zal het geheel ook verkeren,..........
en daar zullen we ontzettend snel achter .....komen......

Is er ooit iemand geweest die het wezen van het singulier tantum, de contemplatie, of het NU begreep.
En toch is het instantané handelen in de natuur ons bekend. Maar onze transcriptie in zijn menselijke omzettingen kost tijd, ligt misschien daar buiten en daar boven het spirituele pad? Is het metaphysium mens daartoe tot de contemplatie instaat? Wordt er in deze kosmos op de natuurlijke transcriptie slecht wezenlijk als norm gereageerd? Is het Autisme voor velen al wezenlijk,......
Zijn de rede en lust te samen slechts het wezenlijke natuurlijke bericht van "groei, wording en behoud".
Met welke fatale vergissing zijn anderen al bezig? Wat realiseren zij zich niet?
Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid.
De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....
en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.
Ook ik en U hebben hun existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voordurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem. Het is niet nodig je bezig te houden met het schijnschoon van oer dolle en domme wezens. Maar van deze existentie zou ik mij maar niet vervreemden, maar als nog al onze toewijding tonen die we kunnen vinden. 

Het is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens! En het is absurd te geloven dat de kiem van de dwalingen steeds maar te onderkennen is. We hebben de totale reticulaire, niet de halve. Maar de enkelvoudige rede telt in deze kosmos niet, want de rede, zo zij alleen heerst, is een beperkende macht; ........en de hartstocht, waarop niet wordt gelet, is een vlam die ter eigen vernietiging brandt. De enkele "idealen" zijn zo het slachtoffer van zichzelf, en in spreken een radeloze bezigheid.
Het is zelfs ook niets anders als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten, die aansluiten bij die "ideale" verwachtingen.
Alle dogma kunnen in die zin worden begrepen, ze slachtofferen daarmee zichzelf, maar de wetenschapper weigert er permanent zo over te denken!
Door de onmacht die onze taal kent, is het oer dolle en domme tot ons doorgedrongen, en het zit hem vooral in dat apparaat wat computer heet, en waardoor we toch het slachtoffer zijn van ons zelf, ......op basis van twee verkerende volwaardig 's stellingen zal het geheel toch verkeren, helaas!
Dus er rest ons slechts een andere voortzetting van onze evolutie! Jules Ruis heeft hiermee mijn complete antwoord gekregen ..........

De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! Om het dus duidelijk te vertellen; .......de literatuur- wetenschappelijke praktijk is een drama.
Er is geen Zicht op de kunst van het vrije denken, de logisch weg van de bewustwording, die zich uit zichelf ontvouwt.
Men wordt er niet wijser door!
Het is meer als een poging om aan de zinloosheid te ontsnappen, het is daarmeee "precies de bevestiging van de zinloosheid die het is"
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is! Ja, de oprechtheid mag zeker ontbreken van de dwazen.
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dramatische dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit. 
De hele wetenschap is niet in staat ook maar één goed studie boek over iets te schrijven, iedere Universiteit houd er zijn eigen doctrine op na. Die kan je beter niet verdedigen, maar in het verborgene laten. In de boekenkast dus, of op het internet ofwel tussen de andere theorieën.
De student kan naar zijn E-boeken fluiten of ze zijn zo dik en onoprecht dat er niets specifieks in kan staan. Een bulk aan namen, trivia en onzin.
De Wetenschap bevindt zich al 125 Jaar in een situatie die onophoudelijk verdedigd moet worden.
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!! Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur. Wilt U haar niet leren kennen?
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, maar er rest ons slechts een andere voortzetting van onze evolutie, waarom zouden we dat niet doen?
Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!

De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!
Het is die  werkelijkheid waarbij het ook mag donderen en regenen, waar de bliksem er ook werkelijk wel is. 
De weg naar het jezelf kunnen vergeten wil eigenlijk zeggen;....... in die extase geraken die de vriendschap van de rede en lust brengt.  Ex-stasis betekend zo ongeveer via de ware vriendschap met zijn existentie boven alles uit stijgen. (Freunds Es, ofwel je egoïsme loslaten) Uiteraard mag je daar jong mee beginnen, los van elke ongewone anticipatie=theorie. Het laatste venijn zit hem in de wetenschapper en hun presentatoren, die toch even met hun idee naar voren willen komen .....te vergeefs, zo dit hun manieren blijven ........
Zo is er geen verruiming van de menselijke geest ..........geen betrijding van het hypothetische......maar ook niets wat zich als een ware intuïtie  zich meld en laat voelen. Bij gevolg is het onmogelijk naar buiten toe op te treden, ondanks de kansen die ervoor iedereen zijn.........en blijft er een oneindige hoeveelheid hiaten onder ons liggen. Zo is de nieuwe tak van wetenschap er dus niet!..........

Want zal deze schat, waar wij nu over praten, ook niet de Grootste Verbondenheid in Ruimte en Tijd zijn. 
De Universele Bestaans Wet die alles verbindt?


Daarom ga ik U ook vertellen;......... We hebben deze wet kompleet nodig, wij kunnen niet zonder haar!
Want de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje, je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie! Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden, Feynman leerde het mij zelfs; ....de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).
Laat ik het nu op zijn Hollands zeggen, de wetenschap denkt dat ze para-normaal is, dat ze zowel in de toekomst kan kijken als als in het verleden, en ook miljarden lichtjaren ver kan kijken, dat de natuurkundige processen niet aan een verandering onderhevig zijn en elders niet anders verlopen. Daar heeft ze dus geen enkel bewijs voor.
Ze kan niet in de toekomst kijken, noch in het verleden.
paranormaliteit staat voor verschijnselen, waarnemingen, wetenschappen of vermogens die niet wetenschappelijk kunnen worden verklaard (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij').
Het gaat volkomen voorbij aan de waarheid dat er niets verandert in de kosmos, jammer he !
Ook wetenschappers zeggen dat het fenomeen para-normaliteit niet bestaat, waarom doen ze er dan wel aan, door te zeggen dat er totaal niets kan veranderen? En men de mensheid zelfs valse digitale trucjes vals als waarheid en juistheid moet gaan verkopen!
Het valse digitale trucje van de wetenschap! Zo wil ik dit benoemen!
Ja, en inderdaad het is hoogtijd dat de wetenschap deze waanzin op zij gaat zetten, ........want zo is er inderdaad geen verruiming van de Geest, geen bestrijding van het hypothetische, en ook geen plaats waar de ware intuïtie zich meld en laat voelen.
Zo Gesteld, dat U op dit vlak leeft dan kan U slechts plaatselijk corrigeren, voor de abstracte theorie is slechts één groot NORMAAL- VLAK nodig, van een ongekende precisie, dit vlak kan je niet achteraf maken, iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van de correctie van de voor-buurman en de achter-buurman, alles zit daar aan elkaar! U heeft geen enkele kans ook maar één enkele correctie goed uit te voeren! Sterker nog, elke plaatselijke correctie helpt ze van de wal in de sloot!
In de industrie wordt het gewoon erkend; …. Een speciaal normaalvlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaalvlak is identiek aan het beitel-normaalvlak … , in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt. Of gaat ze haar waanzin weg zetten?
Weet ze het NU, het punt alfa valt samen met het punt omega, .....het hier en nu van elke dag!
Een referentiekader is de algemeen beschouwde structuur voor een analyse
of inleiding ter verwerking van informatie. En kan geen absolute bewijzen opleveren.
Door substitutie breng je een referentie / nulpunt in, maar dat is nooit de WERKELIJKHEID.
IN DE KOSMOS BEWEEGT ALLES EN IS ER ALLEEN EEN VOORSTELLING TE GEVEN MET :.......
Een euclidische ruimtelijk coördinatenstelsel ............
In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidische ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven.
Helaas maar daar moet je bewust mee rekening houden, anders kom je tot mis-concepten, van mij mag je ze ook de hiaten noemen, die zonder wiskunde geen oplossing hebben.
Je bent gewoon een statische redenatie aan het ophangen met deze door Einstein gevolgde methoden. Deze statische methoden brachten sinds 1911 de grootste hiaten in het Nucleaire wetenschappelijke beleid. Ze zijn nog niet weggeweest......
De misdaad van de krankzinnige wetenschap is heel gewoon bekend!
Eens werkten de vorser's naar de geheimen van de natuur,
nu betreden ze hun laboratoria slechts om te trachten,
kennis om te zetten in het slijk der aarde.
De heilige eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden.
Doch het eindige steunt op het oneindige,
het begrensde op het onbegrensde,
het sterfelijke op het onsterfelijke,
en plots stelt iemand haar als een kracht op afstand, de QED.
En plots .....is er iets te toetsen,
blijkt ze steeds aan een zich steeds evaluerende limit te kunnen worden gehecht.
De tijden van Plato met zijn Grot en zijn schaduwen zijn definitief voorbij!
Satanisten en Heksen, Uw kansen zijn verkeken!
De deductieve manifestatie vanuit de één voltrekt zich van A tot Z,
van alfa tot omega, ofwel AZOTH.
Alfa en Omega (Grieks: "το 'Α' και το 'Ω'") is een uitdrukking uit het christendom,
welke Gods almacht symboliseert.
Slechts Schriftgeleerden maakten daar een cultus van ......
terwijl via de vrije wil de mens zelf in liefde tot God moet komen,
en daar bij is er ook een mede mens........Zo U het zo doet is er succes.
Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden, zover mogelijk van de stof,
en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen.
Deze toetsing beschrijft de dubbelzijdige hemelpoort van Richard Feynman......
We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen.
Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...........
Heeft vragen stellen dan nog zin, laat staan oplossingen bedenken?!
Neen, in het totaal niet, maar toch.........
maar nu pas kan het goed gaan gebeuren, vertel het niet verder,
maar de inductieve weg van de mens ging altijd al in de omgekeerde richting.
Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd! Want dit blijft..........

Gods schepping

http://www.setterfield.org/

Korte samenvatting 

van

The Atomic Constants, Light, and Time

by BARRY SETTERFIELD

and

TREVOR NORMAN

Geschreven door Helen Setterfield, November 7, 2004

Vertaald door Ir. A.Hekstra

toen de theorie van een uitbreidend heelal voor het eerst ten berde werd gelegd door seculiere geleerden werd het belachelijk gemaakt. Het werd neerbuigend de "Big Bang" genoemd, alhoewel de gedachte nog niet het idee van een grote explosie omvatte. Het werd verworpen omdat het te dicht stond bij de dwaze gedachten van de Bijbel. Omdat de Bijbel duidelijk een boek van de mythologie was, was het niet mogelijk dat de feitelijke echtheid van de kosmos ook maar in de buurt kwam van wat de Bijbel leerde.

De Bijbel zegt dat het heelal uitbreidde. Maar in de Bijbel wordt een andere term gebruikt. In de Bijbel zegt God dat Hij de hemelen uitstrekte. Dat zegt Hij 12 keer. Het verschil tussen de Big Bang en de bijbelse uitleg is dat volgens de Big Bang theorie de uitbreiding nog steeds plaatsvindt. Terwijl de Bijbel zegt dat het een éénmalige volledige gebeurtenis was.

De gegevens waarop de gedachte, dat het heelal nog steeds uitbreidt, is gebaseerd, is de rood-verschuiving van het licht van verre melkwegstelsels. Op dezelfde wijze als de toonhoogte van het geluid van een sirene lager wordt op het moment dat hij jou passeert, is het idee, dat hoe verder het licht van je verwijderd is, hoe verder de kleur roder wordt en verschuift naar het rode einde van het spectrum. (De golflengten wordt langer). Komt dat omdat het hemellichaam dat het licht uitstraalt, net als de sirene die het geluid maakt, van ons af spoed met enorme snelheid? Of is er een andere oorzaak voor wat wij zien – de roodverschuiving van het licht van verafgelegen objecten?

Als er een andere oorzaak is, dan heeft de Bijbel gelijk, als hij zegt dat het heelal niet langer uitbreid?

Als het heelal uitbreidt en als deze uitbreiding de oorzaak is van de roodverschuiving, dan zouden wij deze zien over een serie van geleidelijk toenemende hoeveelheden van nul tot de grootste mate in een serie geleidelijk toenemende grootten. Het zou vergelijkbaar zijn met een auto op een snelweg, die geleidelijk sneller rijdt vanaf de begin snelheid op het moment dat hij de weg oprijdt tot aan de snelheidslimiet.

Maar dat zien wij niet in de metingen van de roodverschuivingen. Wat wij zien is een kleine serie sprongen. Het is net alsof de metingen gebundeld zijn, en dan is er een sprong naar een nieuwe serie metingen, zonder geleidelijkheid er tussen in.

Wat vreemd, breidt het heelal zich uit in sprongen? Dat is moeilijk te begrijpen. Vooral als deze roodverschuiving groepen splitsen, precies in het midden van enkele melkwegstelsels splitsen. Wat echt gebeurt!!

Als het heelal niet uitbreid wat is dan de oorzaak van de roodverschuiving ? En van de sprongen die we zien? Wat gebeurt er Werkelijk?

Hou die gedachte vast.

Als je een container hebt en alle atomen en ander inhoud eruit haalt, dan heb je een vacuüm, OK? Ja, maar toch komt er nog warmte uit die straling veroorzaakt. Draait nu de thermostaat omlaag tot het absolute nul-punt. Nu is er geen warmte energie meer over.

En toch hebben we een probleem, want er komt nog steeds warmte uit je container, die gemeten kan worden. Erg veel. Omdat het meetbaar is bij het absolute nul-punt waar moleculen niet meer bewegen, noemen we het de nul-punt energie (NPE).

Men heeft een methode gevonden om het te meten. Zelfs een aantal methoden.

Toen ontstond er nog een probleem. De metingen gaven aan, dat de hoeveelheid energie toenam. Waarom? Wat gebeurt er?

Hou die gedachte ook vast.

Op school leren wij nooit, dat sommige van de atoom constanten waarschijnlijk helemaal niet constant zijn. De absolute constantheid is wel de ruggengraat vandaag van de natuurkunde. Dat was niet altijd zo. Tot in 1941, was het onderwerp van de variabele metingen van sommige constanten een belangrijke onderwerp in kranten die over deze onderwerpen schreven. Een aantal zaken toonden onverwachte veranderingen.

Een daarvan was de constante van Planck. Daarmee werd de NPE gemeten. Hij werd groter. Een andere was de lichtsnelheid, die werd kleiner. Een andere interessante ontdekking werd gedaan, het product van de constant van Planck en de lichtsnelheid, was wel constant. Als de een omhoog ging, daalde de andere met precies de inverse (= omgekeerde) verhouding.

Toen we in staat waren om de massa van een elektron te meten, bleek die tot ieders stomme verbazing die ook te veranderen.

Niet alleen dat, maar zowel de constante van Planck en de massa van het elektron blijken nu nog steeds te veranderen.

Hoe zit het met de lichtsnelheid? Sinds men begonnen is de lichtsnelheid te meten via andere atoom-constanten, schijnt de lichtsnelheid niet meer te veranderen. Maar denk er eens over na .....Als je een veranderlijke constante meet door een andere constante die gelijktijdig veranderd, kun je dan wel een verandering in de eerste constante verwachten?

Wat gebeurt er? Allen maar een serie fouten bij metingen van roodverschuivingen en atoommassa’s en Planck’s constante en de snelheid van het licht ? Of is er iets anders aan de hand?

De sleutel tot deze raadsels ligt in de NPE, nul-punt energie, en zijn toename met de tijd. Maar waar komt die energie vandaan? Wat is de oorzaak ervan?

Ga terug naar het begin – zowel van dit artikel als van de Schepping. God breidde het heelal – of liever de hemel - uit. Trek een elastiekje uit. Blaas een ballon op en trek hem uit. Beide keren heb je energie uit je hand in het uitrekken gestopt. Omdat de energie niets doet zonder dat jij dat wilt, is het een soort verborgen energie, of potentiële energie. Maar laat het uitgerekte elastiekje los of laat de ballon (zonder hem dicht te binden) los en ineens explodeert de eMelkwegstelselnergie in beweging. Deze energie noemen we kinetische energie.

God liet de boel niet in de steek, en alles klapte niet zomaar in, in iets kleins, zoals de ballon. In plaats daarvan investeerde God een deel van die energie, in het heelal toen Hij het uitrekte, in hele kleine (veel kleiner dan elektronen) deeltjes die men Planck Partiële Pairs (Planck is de naam van de ontdekker, Partiële = deeltje, Pair = paar) noemt. Ieder deeltje heeft één positief en één negatief lid.

Hou die gedachte even vast. Ga nu naar de badkamer en vul jet bad met water. Om geen ruzie met moeder te krijgen is het beter om te denken dat het dan is gevuld. Doe nu je handpalmen tegen elkaar aan en doe ze in het water. Trek nu je handen heel snel van elkaar af. Wat gebeurt er met het water? Het begint te draaien in een aantal stroompjes en draaikolkjes.

Kijk nu op internet naar een plaatje van melkwegstelsels.

Melkwegstelsel

http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?action=view&link=Space/Galaxies_and_Stars/Galaxies&image=hst_ngc4414_9925.jpg&img=&tt=

Lijkt wel een beetje op de draaikolk van het water niet waar ?

De kleine Planck Particle Pairs deden hetzelfde, maar wel op een wat grotere schaal ! Als het heelal werd uitgerekt, werden zij uitgespreid en begonnen rond te draaien. Dit verspreiden en ronddraaien van deze kleine geladen deeltjes was het begin van de Nul-Punt Energie. Hun activiteit hangt niet af van de temperatuur (dat is het gevolg van de Nul-punt temperatuur) of van deeltjes van atomen of nog kleiner (het energie gedeelte).

Net als het elastiekje of de ballon de meeste van hun energie plotseling los lieten, deden de uitgerekte hemelen dat ook. Ontelbare veel Planck Particle Pair deeltjes werden plotseling gevormd (sorry voor de nogal technische taal) en begonnen te draaien en in het rond te kolken. Daarna werd het een beetje rustiger. Nadat de meeste en daarna al de Planck Particle Pair deeltjes waren gevormd, werd toen de Zero Point Energie wat minder?

Nee. Herinner je je dat de Planck Particle Pair deeltjes een negatief en een positief deeltje hebben? Zij begonnen samen te binden. Niet allemaal tegelijk, maar een beetje bij beetje. En bij elke keer dat een paar samenbond, kwam er een beetje energie vrij. Dit was de tweede bron van de Nul-punt energie, en dit gaat nog steeds door tot op vandaag.

De sterkte van de Nul-punt energie wordt gemeten als – wat men wel noemt – de Planck constante. Verwar dit niet met de Planck Particle Pairs. Zij dragen samen de naam van een zeer briljant geleerde, maar zijn niet gelijk. Zij hebben tegengestelde lading. De Planck constante wordt in formules aangegeven door de letter ‘h’. Deze constante nam toe tot het jaar 1970, toen een afname werd geconstateerd.

Naarmate de Nul-punt energie opbouwde na verloop van tijd, probeerde de materie eerst weerstand te bieden, net als wanneer je probeert een glas water over een tafel te schuiven, dan zal het glas eerst niet willen bewegen en dan ineens naar voren schieten. En, behalve als je harder duwt, zal het glas in schokken blijven bewegen. Dit komt omdat het een bepaald niveau van energie van jou vergt om voldoende energie op te bouwen om het glas te schuiven.

Atomen zijn net zo. Naarmate de Nul-punt energie opbouwt, zullen de atomen en moleculen eerst weerstand bieden tot een bepaald niveau als de kracht te groot wordt en geen weerstand meer geboden kan worden, en op deze manier tot een hoger energie’niveau’ gebracht worden. En bij elk atoom dat een hoger energie bereikt, wordt er een beetje licht uitgestraald dat een beetje meer energie bevat, of blauwer wordt. (Het rode einde van het spectrum is het lagere energie niveau, en het blauwe einde het hogere niveau.) Als de Nul-punt energie en de atoom reacties inderdaad zo reageren als hier beschreven, dan zouden wij inderdaad sprongen en roodverschuivingen kunnen verwachten als we de ruimte in kijken en dus ook terug in tijd.

Men zou kunnen zeggen dat de opbouw van de Nul-punt energie de ‘ouder’ is van de gekwantiseerde roodverschuiving metingen. (Kwantiseren komt van het woord kwantum, dat betekent ‘energie of licht deeltje’).

Maar de veranderende Nul-punt energie veroorzaakte ook andere veranderingen. Herinner je je Einstein’s wereld beroemde formule E = mc2 ? E = energie en c = de lichtsnelheid. De kleine ‘m’ is de atoommassa. Deze formule betekent dus dat massa en energie uitwisselbaar is. Als je dit te moeilijk vindt, denk dan aan de atoombom en de enorme hoeveelheid energie, die vrijkwam uit die kleine massa. Dat komt omdat om die enorme hoeveelheid energie te krijgen, vermenigvuldig je wiskundig de massa met het kwadraat van de lichtsnelheid.

Niet alle massa explodeert in energie. We zien met Einstein’s formule, dat de energie zelf constant is. Het blijft gelijk. Maar de massa van het elektron verandert. Als de energie constant is, maar de massa verandert, dan moet de lichtsnelheid (c) ook veranderen. En dat is ook gemeten in 300 jaar lichtsnelheid metingen. Totdat in 1941 werd verklaard dat de atoom constanten, en in het bijzonder de lichtsnelheid constant was, ongeacht de feiten, die aantoonden dat de lichtsnelheid aan het afnemen was.

Hoe zou dat komen? Was het licht moe geworden? Dat was inderdaad één theorie, het licht was moe geworden en begon te vertragen. Maar in werkelijkheid gebeurde dat niet.

Herinner je je de formule van Einstein: E =mc2 ? Er is een mogelijkheid om massa en energie van plaats te verwisselen. Dat gebeurt gedurende extreem korte perioden van nanoseconden door de hele ruimte. De enorme hoeveelheid energie in Nul-punt energie zal zoiets veroorzaken als een ‘virtueel deeltje’ dat even bestaat en onmiddellijk weer verdwijnt. Het is energie verpakt als een massa deeltje. Deze virtuele deeltjes komen ook in paren – negatief en positief. Maar zij zijn veel groter dan de Planck Particle Pair deeltjes. Virtuele deeltjes zijn ongeveer zo groot als elektronen. Zij bestaan echter maar heel kort.

Toen het heelal nog jong was waren er nog niet veel virtuele deeltjes omdat nog niet veel uitdijing energie was omgezet van potentiële energie in kinetische energie, dus was de hoeveelheid nul-punt energie nog gering. Maar spoedig veranderde dat en de hoeveelheid nul-punt energie nam snel toe en het aantal virtuele deeltjes in elk gegeven ruimte volume deel op een willekeurig moment nam gigantische toe. En elke keer als een virtueel deeltje verscheen nam het een foton licht op. (Een foton is een licht deeltje. Er zijn twee theorieën over licht, in de ene wordt het een electromagnetische golf genoemd, in de andere een foton of licht deeltje). Als het virtuele deeltjes weer verdween, bleef het foton wel bestaan. Naarmate de nul-punt energie toenam en het aantal virtuele deeltjes toenam, nam ook het aantal opnamen en afgiften van van fotonen ook toe. En elke keer kostte dat een heel kleine tijd. Maar het nam wel tijd. En zo, naarmate het heelal ouder werd en de hoeveelheid nul-punt energie toenam en het aantal virtuele deeltjes toenam, scheen de lichtsnelheid tussen zijn oorsprong en punt van aankomst te vertragen. De lichtsnelheid tussen virtuele deeltjes was nog steeds dezelfde, maar met zoveel absorpties en heruitzendingen was het als een loper bij een horden race – het licht scheen steeds trager aan te komen.

Net als de snelheid van toename van nul-punt energie en de snelle veranderingen in roodverschuiving in het begin, daalde ook de lichtsnelheid zeer snel.

Is dit een Setterfield buitengewone droom? Nee. De feiten leiden tot deze conclusie.

Er is nog één gegeven: tijd wordt door twee klokken gemeten en zij lopen met verschillende snelheden. Onze kalender klok is een ‘omloop’ of’dynamische‘ klok. Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as, en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon. De tijdmeting is gebaseerd op zwaartekracht. Het is de tijdmaat die God voor ons gemaakt heeft (Gen. 1:14) Deze tijdmeting is vrij constant.

De andere tijdmeting is atomair – of de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden. Deze klok is feitelijk gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd. Met andere woorden, als uit radiometrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is, betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid sedert de vorming van de steen. Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest, DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.

Maar de nul-punt energie beïnvloed de snelheid van atomaire processen! Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante van Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Dat is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de lichtsnelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.

En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radiometrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).

Twee manieren om de tijd te meten. Twee loop snelheden op twee verschillende klokken.

Deze twee verschillende klokken worden in het geneste proces terug gevonden............we weten aan zich hoe de processen existeren.

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
               
                4           
  6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel

 
18-20-22 autosomen actief of inactief,
Zover gaat de Toename van de twijfel
                      55   71   71   89   89   109    109       alleen bij de gek van Straalen niet.
                 1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.

Besef, waarom we ons de meetkunde opleggen, het is niet iets  wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur, DE MENS HEEFT ZEKER  DE TAAK ZO MOGELIJK TE HERVERBINDEN ALS HET NODIG IS EN CREATIEF TE ZIJN. MAAR HET IS ONJUIST OM DE LIEFDE EN DE REDEN IN EEN DUALISME TE LATEN VERVALLEN. Dat is de waanzin weg van de wetenschap, met al haar theorie.

Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman) 

De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren
Onze grote hersenen zijn het zoeken naar het buitennissige en aparte meer als zat, zozeer zelfs dat alle Markten er in vast lopen! Ik kan ze vertellen dat schisma tussen verstand en gevoel de fatale ziekte is geworden!
De fatale crisis wordt pas onderkent als hij er is, en wacht alweer op een buitennissigge en aparte oplossing!
De ideeën dat daar tussen nog een oplossing kan worden gevonden is een volledige lacher!
De mens is zelf één onophoudelijke strijd om de verzoening van de tegendelen waaruit hij is opgebouwd, het dualisme heet zoiets! De kans op enige normale civilisatie is verkeken! De "topman" zal wel even zeggen wat er gebeuren moet! De kans dat zijn beslissing de onmenselijkheid raakt is vrijwel 100% geworden! 
En de taak van wetenschap is niet anders als de markt voor fysische waanzin zo groot mogelijk te maken............ op de plaats waar enkel de wezenlijke civilisatie nodig is.........kiest men voor "Het slijk der Aarde". Daarin verzuipt de kleine man of vrouw van iedere maatschappij volkomen ten onrechten. Of eigenlijk komt er iets wat nog erger is,  "Het speculatieve Niets", de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Hij weet zelfs "alleen", hoe er iets is te benaderen .......de ziekte is slechts op te lossen door de werkelijke bewustzijn-verwijding, naar "De Urth-lering" terug, waarin "De Auto-reverse" ten volle gebruikt wordt!

De kenbaarheid van de Godelijke auto-reverse .......HEEFT DE ALGEMENE GEVOLGEN, WANT DOOR HAAR INZET KUNNEN WE HET DUALISME VERMIJDEN .

Uiteraard heeft het dus ook gevolgen voor de Zwarte gaten en algemene toestanden. 
Want zo,n elementair stukje natuurkunde kan alleen maar goed gaan als het tot het elementaire gedrag van deeltjes behoort.
Maar Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, is ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Zo was men gewoon als de meest fundamentele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, doch determinisme en causaliteit, worden nu in twijfel getrokken, de grondslagen van de  wetenschap schijnen te schudden en het lijkt alsof het gehele bouwwerk bezig is te wankelen. De Auto-reverse is en blijft van GODELIJK  WEZEN, de eenheid blijft ons aller doel.

 

Vingers van God in een zich uitbreidend universum,( van Halton ARP, Ze hebben hun bijzondere existentie in de kosmos)

Als je om 13u 06m -33d 04m in de Southern Sky kijkt, kom je de rijkste cluster van sterrenstelsels tegen die we kennen: de Shapley Supercluster. Onlangs zijn spectra van veel sterrenstelsels in de cluster gemeten (Proust et al. 2006). Ze variëren van enkele duizenden tot minimaal 60.000 km / sec . (De laatste snelheid zou bijna 1/5 van de lichtsnelheid zijn!)

Figuur 1

Cone diagram..

Kegeldiagram (rechte klimming) van de sterrenstelsels waargenomen in het gebied van de Shapley-supercluster tot een recessiesnelheid van 60.000 km / sec . (Van Proust et al.2006)

De huidige gangbare aanname in de astronomie is dat de hoeveelheid roodverschuiving direct een maat voor afstand is. Dus de hogere roodverschuivingen in dit cluster zouden op een afstand van de orde van 20% van de straal van het heelal liggen.

Het is werkelijk opmerkelijk dat gezaghebbende astronomen en natuurkundigen sterrenstelsels in een welomschreven cluster kunnen meten en zonder twijfel accepteren dat sommige leden 1.000 Mpc zijn van andere leden (dat wil zeggen meer dan 3.000.000.000 lichtjaren verwijderd van andere leden).

Wat denken ze dat dit cluster is? In feite worden ze gedwongen te zeggen dat het een structuur is die ik zou vergelijken met een grote worst die zich van ons uitstrekt naar de buitenste regionen van het heelal. Het wonderlijke aspect is dat deze worst rechtstreeks op ons, de waarnemer, wijst.

Maar misschien is een nog vreemder aspect dat het verre einde van ons zou verdwijnen met een aanzienlijke fractie van de lichtsnelheid. Snel, de mosterd!

Deze clusterverlengingen naar de waarnemer zijn opgemerkt in andere delen van de hemel en werden, na enig onderzoek, "Vingers van God" genoemd. De reden voor ongerustheid is duidelijk. De vingers wijzen op de conclusie dat we op een speciale plek in het heelal wonen. Zeer anti-Copernicaans.

Is er een uitweg uit deze beschamende situatie? Ja. Als laatste redmiddel kunnen de observaties worden bekeken. Al 40 jaar wordt steeds meer bewijs geleverd dat heldere melkwegstelsels worden omgeven door jongere, metgezelstelsels met hogere intrinsieke roodverschuivingen. Zoals uitgezet in een kegeldiagram, zoals getoond in Arp 1998, p.71, staan ​​de jongere sterrenstelsels op een hogere roodverschuiving en strekken ze zich uit achter de helderdere, lage roodverschuivingsouders.

Referenties:

 1. Arp, H. 1998, Seeing Red: Redshifts, Cosmology and Academic Science, Apeiron, Montreal
 2. Arp, H. 2003, Catalogue of Discordant Redshift Associations, Apeiron, Montreal
 3. Proust, D., Quintana, H., Carrasco, E., et al. 2006, The Shapley Supercluster: The Largest Matter Concentration in the Local Universe, ESO Messenger 124, p30
Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit, maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking. Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Het is zo ongeveer zoals de wijzers van een klok zijn ingesteld. In vier kwarten van 6 uur........
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Terwijl wiskundige consistentie een meerdimensionale ruimte vereist. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan.
En ze doen toch net of dat genoeg is! Maar dat oprechte verhaal is niet zo maar even te vertellen, ....
Wel het ad hoc verhaal van de krankzinnige wetenschap en de politiek! En natuurlijk mag dit verhaal  niet verteld worden, want de schuld zoals we hem ons zullen herinneren zal alleen maar groter worden!  

HEB MOED MET EIGEN OGEN TE ZIEN, want de openbaring zorgt nog altijd voor de mens, het is de bruikbare compilatie. maar ze laat ook de problemen zien en daarin is slechts alles terug te voeren naar polariteiten, de mens heeft wel te denken.
De computer komt nog al wat te kort,  het zijn de liefde en de rede waarmee mensen elkaar aantrekken, en dus alle psyché trachten te verenigen., en daarmee is "De AMOR DEI INTELLECTUALIS'' TE LEREN KENNEN, ZE IS WEZENLIJK VOOR DE EIGEN ZIEL EN BESTEMMING.
 
 • Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zonder meer vertellen.
  De echte wil zonder zijn dualistische component, de discussie, openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijn's leven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
 • Doch de mens maakt overal een vreemdheid van, hij wil niet terugkeren naar zijn mens-zijn, om hem waarlijk tot leven te zien komen. Aldus Richard Feynman. Zelfs de meest nuchtere rubrieken van heel velen moeten dan ook de essentie missen! Ze komen aan geen enkele wetsvoorstellen toe! Uiteraard kunnen ze wel iets rubriceren. Maar meestal ontmoet je ook daarbij een vormelijkheid in egoïsme, zo gauw ze de stof of geld zien, willen ze er wat meedoen.
 • Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar. Zo zei Robert Oppenheimer.
En daarna komen de meest vreselijke beweringen over God, de Natuurwetten en de evolutie.
Ja: stel je voor dat 'God' kon veranderen! Dan had je niets meer om op te vertrouwen, geen barmhartigheid meer die je zo hard nodig hebt voor je 'zonden', geen verwachting van een thuishaven na de dood enz.! Alle 'god'sdiensten hebben geen grond meer, geen fundament! Dat is toch geen leven!
Het is echter een bewijs voor de gebrekkigheid van 'god 's diensten dat ze 'god' als onveranderlijk voorstellen. En ook van het gebrek aan inzicht in natuurwetten.
De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dat klopt toch niet! Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. Er bestaan nl. geen dode dingen, geen levenloze dingen. ALLES IS LEVEN!

En dat Nu is de Basis van de Q.E.D van Richard Feynman. 

Onze wetenschap vervalt dan onmiddellijk tot een exotische theorie ........omdat de tijd, slechts kan existeren daar ze geen essentie is!
En Richard Feynman heeft dat uiteraard met volle overgave bewezen!
Dit kon hij zo bewijzen, omdat elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos, ........... toch rationeel wordt bepaald!
Daarom wist hij ze ook in visualiserende schema 's vast te leggen!

 Een Feynmandiagram gebruikt in de QED:....
interactie tussen twee elektronen door middel van een foton.Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief,
en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachte-kracht.
Van uit een chaos kan er nu eenmaal niets worden bewezen. Ook Spinoza liet slechts deze consistentie over!
En ik vind het wonderschoon, dat Richard Feynman het definitieve wetenschappelijke bewijs leverde!
En dat op dezelfde manier als dat ik ontroerd raak door de natuur en zijn schoonheid. Het is de eenheid die je voelt als je realiseert dat dingen die zo verschillend lijken en zulke verschillende reacties oproepen, geregeerd worden door dezelfde natuurkundige wetten. Natuurlijk betekent dat er onmiskenbaar ook zijn paradigma bij hoort!
Onmiskenbaar liggen zowel Spinoza, als Otto Selz, als Richard Feynman in elkaars verlengden, door hen kunnen al die benepen associatie's uit deze kosmos weg!  En daarmee laten ze alles van onze schepper over.

ALS uw hart in volheid ontwikkeld is, kan u werkelijk bijna alles, het praten in het  eeuwige nu, zittende in de tijd wekt de gnostische vraag;...... waarom blijft U DAN ZITTEN , IN HET WETEN WAT NOG GEEN KENNEN IS. ZE KAN IN EEN ENKELE NOUMINALE  FASE WORDEN OPGELOST.
Het GOEDE, DAAR kan IEDEREEN IN GELOVEN, HET IS VOOR JOU ZIEL EN BESTEMMING.

Wie `leven' zegt, of `opvoeding', eventueel `zelfopvoeding', zegt immers `evolutie' (`wordt wat gij zijt'). Maar volgens mij is dat helemaal niet naar den vorm, droog en zakelijk. Maar het hele punt is, men snapt niet en zal nooit willen begrijpen hoe die volheid nu toch steeds weer wordt bereikt. De Liefde blijft voor de wiskundige die de volheid niet hebben bereikt een compleet mysterie. Noch doet men ook maar iets aan een strenge en deductieve opbouw. Zoals Spinoza al begon.

De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest!
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........van wetenschap en politiek
al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
Is het echt een wonder dat de taal en de goede algoritmen zijn verlaten? Voor mij is het anders, net als voor  Jules.Ruis. gelukkig dus.

Dus wij weten het, en 
Ook Richard Feynman moest leren leven met de wetenschap dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent en er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen, we zijn nog steeds de opportunistische en exotische gebruiker van onze eigen omgeving.

 ALS voorbeeld dit verhaal, Ik heb altijd geleerd; ..... met en lineaire kracht kan je een voorwerp in beweging brengen, kracht is een forces om te versnelling, met een roterende kracht stabiliseer je. Er zijn dus twee soorten van krachten te onderscheiden in het heelal , lineaire en stabiliserende krachten, ze hebben ieder hun eigen dynamiek.
De rotatie kracht werkt ook als een equivalente kracht, de totale kracht uitgeoefend door de zwaartekracht wordt verminderd met een opwaarts gerichte component. Zo kan het levende gevogelde vliegen, HENK Tennekes leerde mij dat al...............
Willen Maan en Aarde als een geheel door de kosmos bewegen dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec, je kan ze inderdaad zien als duo planeten.
Als je bedenkt dat: Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spinkracht is, die wij zwaartekracht noemen.
Deze spinkracht is op een Turn radius calculator te analyseren, bij de omloop snelheid van het Aard oppervlak op de evenaar 463m/sec en G van 57,3 heb ik een turn radius van +/- 382 meter, dan moet er nog 17,5/1000 G ( sin 1 is 0,0175 ) worden gelift. sin 89 : cos 89 is namelijk 57,3. Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos voor hem niet volmaakt is .
Daar de som sin 89.9 : cos 89.9 = 572,925 en de som van sin 90 : cos 90 gaat tot oneindig, en de som sin 89.065 : cos 89.065 = 61,27
Een volledige volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht ofwel het is een onmogelijkheid een volmaakte kosmos waar te nemen.
De krankzinnige theoreticus, die de Wereld beliegt, werkt alleen met de waan. Verder heeft hij niets te melden, .........als deze imbeciel zijn verhaal niet heeft, dan heeft hij niets!  Hemel, Aarde,  en Wording ontbreken hen.......
Maar toch,  Halton Arp stelt het heel gewoon, d
eze clusterverlengingen naar deze waarnemer zijn opgemerkt in andere delen van de hemel en werden, na enig onderzoek, "Vingers van God" genoemd. De reden voor ongerustheid is duidelijk. De vingers wijzen op de conclusie dat we op een speciale plek in het heelal wonen.  ARP heeft alles wel!   
Het meest verbazende van de kosmische functionaliteit is ;
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Dat is inherent aan al het rationele!
Ze is een inherent bestanddeel van de menselijke bewust-humane activiteiten.
Velen blijken nog in staat deze waarheid om te draaien, en noemen zich dan filosoof.
Bij hen is iedere waarheid die niet te communiceren valt direct ongeldig,
ik echter, ik weet wel beter; .......Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit; ..........
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!  

 Dit probleem wordt alleen maar opgelost door de wetenschapper voor gek te verklaren!
Dat is het probleem wat Erasmus al had voorzien en wat hij "De lof der zotheid" noemde!
En zolang ze er niet meer bij kunnen lachen en leven zijn ze ook werkelijk gek!
Het wezenlijke van ieder maatschappelijk element is nooit anders als ontwikkeling van moreel, coöperatief en altruïstisch gedrag in gezin en school geweest.
De lof der zotheid is het meest schitterende element wat je nodig hebt, om tot dergelijk gedrag aan te zetten, cruciaal voor het vinden van aangrijpingspunten voor preventieve interventie en opvoedingsondersteuning. 
Dit brengt slechts de verbreding in de gedragswetenschappen, inclusief de biologie, voor empathie, coöperatief gedrag, en altruïsme bij dier en mens, zodat ze rechtstreeks in een gezond en vrolijk leven passen.
 De bronnen van ontroering, bezinning en inspiratie zijn nog altijd gelegen in de natuur en in de mens. 
 
WANT  ZE HEBBEN DEZE FORMULE OOK.............

 6   H 2 O   +   6   C O 2   +   h ν   →  C 6 H 12 O 6   +   6   O 2 
Er is een absoluut belang van de fotosynthese voor het leven op aarde • Zonder fotosynthese zou er geen zuurstof (O2) in de atmosfeer zitten • Zonder fotosynthese zou er geen voedsel op aarde zijn.

Door de noodzaak om de beweging van de Zon in te voeren, om al het levende te bestuderen, is hv relevant voor het leven, voegt men eenvoudig aan wat men al heeft iets nieuws toe en krijgt er dan wel een mathematische beschrijving uit, want dat is makkelijk, maar men vraagt daarbij weinig naar de realiteit, naar de bestaansmogelijkheid. Wij zullen zien dat men volgens deze methode alleen maar naar de stand van de sterren, de schijnbare stand van de sterren kan bepalen hoe de aarde zich beweegt, en wij zullen zien dat het van groot belang is of men een beweging, die men noodzakelijkerwijze moet aannemen om voortdurend de jaarlijkse draaiing op te heffen, namelijk de inclinatie van de aardas, wel of niet aanneemt. Want als men afzonderlijke bewegingen samenlegt, krijgt men immers resulterende bewegingen. Laat men er een weg, dan klopt het samenspel niet meer. En vandaar komt de hele theorie, waarbij men zou kunnen zeggen dat de Aarde zich op een ellips om de zon beweegt, op losse schroeven te staan.
Aan dit feit uit de geschiedenis ziet u, dat het schijnbaar meest zekere, de meest mathematische van alle wetenschappen, de huidige astronomie, heeft brandende vragen die eenvoudig een kijk in de geschiedenis oplevert. En daaruit ontstaat dan de vraag:............. 
.Ja, maar waarom leeft men eigenlijk met deze onzekerheid ten opzichte van wat eigenlijk astronomische wetenschap is.
Wel is het met het juiste beelddenken zo ;........het denkt slechts in de juiste beelden en gebeurtenissen,  bovendien is het driedimensionaal snel en ongeordend, en dat ook niet in de talige middelen. zo denkt men in  32 beelden per seconde.  Zo hebben wij onze verworvenheid, en dat al in onze vroegste uren. En het is vast geen stoornis of mankement. 

Doch de juistheid van de modellen wil de wetenschap graag blijven aannemen. Dat is tekenend voor de situatie: men wil zijn theorie niet aan de werkelijkheid aanpassen, maar de werkelijkheid, metingen door weerballonnen en satellieten over 30 jaar, aan de theorie aanpasssen, zodat ze met de bestaande modellen in overeenstemming worden gebracht. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat het omgekeerde behoort te gebeuren: pas je theorie aan de werkelijkheid aan, niet andersom.
Maar hier buiten, de oorzaak dat iets bestaat is gelegen in de aard zelf van dit iets, welk verstandelijk vermogen zou daar nu in hemelsnaam aan vooraf moeten gaan? Ze is haar volmaaktheid aan niemand verplicht! En toch, alles wat we helder en duidelijk en adekwaat kunnen definieren bestaat.

 
 • De lariekoek is dat wat men niet begrijpt, dat wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden zeer grove manifestaties door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan, dat zegt in feiten de krankzinnige wetenschap, helaas.......bij deze dwazen mag empathie helaas geen automatisch proces zijn, uiteraard staat dat dwars op de nuttige instinctie in de mens! Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke!

  De Maya presteerden het tegenover gestelde, ze wisten in het helse Zuid Amerika de uitzonderlijk goede klimaat-gebieden te vinden, hoog in de Andes lagen deze "altijd groene" gebieden. Dat is het enige geheim achter het Maya succes. Daar in de Andes zijn nog steeds zeer speciale weersystemen te onderschijden, die de Maya het "Vierkwartier model" noemden. De natuur en fauna zijn nog veel uitzonderlijker!

  Het CO is de stralings transmitter, verdraagt gemakkelijker een positieve dan een negatieve ladingde deugniet onder invloed van "de zotte straling", daarbij vergeleken is CO2 een vreselijk onschuldig stofje. ( Bij de debielen van het KNMI uiteraard niet!  Op TV doen ze altijd voor Donquijotte mee, debieler kan het niet!  Bij NO2  IS HET PRECIES HET ZELFDE, NO..... IS DE DEUGNIET, OFWEL........ onderzoeken geven aan dat NO2 meer is dan louter die “proxy” voor luchtvervuiling, en dat het als afzonderlijke molecule ook schadelijk is, .........en het als mono molecuul in processen ook een deugniet is. Waartoe wordt het fractaaltje nu toch gekend .............. wie weet het nu precies ................

  De Detectie omvat het gebruik van open proxy's en dat veelal samenhangt met de misbruik van diensten, die hier als een Godelijke verdienste toch met succes in realiteit en aktualiteit kunnen worden aangeboden., ...........

 • Klimaatwetenschap is verre van eenvoudig en er zijn nog veel onderwerpen waar men nog veel te weinig van af weet, en hoe het ondeugdelijke er in bestaat.
  Het IPCC heeft gebruik gemaakt van modellen (historische gegevens) van waaruit de toekomst van het klimaat is voorspeld. Achteraf worden er nu allerlei correcties doorgevoerd en gebleken is, dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij is opgediend. 

  Het moet voor iedereen toch duidelijk zijn dat het klimaat zich niet de wet laat voorschrijven. Vervolgens gaat de overheid om met een probleem dat nauwelijks meer bestaat: Voor de gemiddelde hoeveelheid IR-straling vanuit de Aarde is een overmaat aan CO2 aanwezig. Meer CO2 heeft geen effect meer.

 • Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Daar in die nieuwe wereld zal U weer kunnen vlammen!
  En dat vertel ik U al in de Ochtend van de nieuwe dag.......
  "Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
  U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn....
   
  En nog even over de gedachten , de indiaanse gedachte of die VAN DE  MAYA, s .... zo ze precies was, hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen?
  Dat is voor ons moeilijk te bedenken, .....Als wij de prikkeling van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen?
  Het grote opperhoofd in Washington kan vast op ons rekenen, zoals onze blanke broeders kunnen rekenen op de terugkeer van de seizoenen.
  Deze woorden zijn als sterren.
  Zij verdwijnen niet. Wij weten dat de blanke man onze manier niet begrijpt.
  Voor hem is het ene stuk grond gelijk aan het andere.

  Hij is een vreemde, die in de nacht komt en van het land neemt wat hij nodig heeft.
  Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht als koopwaar,
  die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope kralen.
  Zijn honger zal de aarde kaal vreten en slechts een woestijn achterlaten. Hoe is het nu precies met de proxy van de luchtvervuiling, welke wijsneus is dat toch nu nog steeds.........die het in realiteit en aktualiteit kan vertellen, zij de echte ecologen hebben dat nodig.
 • De "Werkbare en bruikbare Orde" is een essentiële vóóronderstelling voor het ontstaan en de beoefening van  natuurwetenschappen. Deze vooronderstelling hangt samen met het scheppingsbegrip, zoals ze zich manifesteerd in "Het Zijn". Deze vooronderstelling leidt op zichzelf niet tot de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschappen. Eerst dienden essentiële hulpwetenschappen, zoals logika en wiskunde ontwikkeld en bereikbaar te worden. Verder is een juiste waardering en toepassing van arbeid met hoofd én hand essentieel, de mens is wel degelijk wat hij echt doet, dus ze is in proyx- zin wat ze echt aktueel en in realiteit wat ze echt doet ............
  En ze weten vooral niet tot welke schade ze veroordeelt zijn, door de slecht of de verkeerd ingedaalde ballen, waardoor ze niet eens meer een spiritueel en religieus wezen kunnen zijn! Ach wat leuk, ze mogen zelf dader, slachtoffer, en toeschouwer van hun eigen ondergang zijn! Wat leuk de data-freak mag wel even opschrijven wie dat zijn! Het systeem heeft zich voor de allerlaatste keer geprolongeerd, het is voorbij! Wij hebben nu eenmaal niets van de ecologische klus aangenomen  ........ de kansen zijn voor bij.........

   De biosfeer. Daar onder en daar boven is ons soort ontwikkeld leven niet mogelijk.

  Na de chemosynthese, diep in de oceanen, gaan de levende organismen verder met fotosynthese. Zij slaan koolstof op en maken een beetje zuurstof vrij. Er komen massa’s plankton in de zee en op het land massa’s planten. Als ze doodgaan, gebruiken deze massa’s weer zuurstof bij hun rotting. Maar die rotting wordt onderbroken omdat nieuwe lagen afgestorven plankton en planten op de oude komen te liggen en deze daarmee afsluiten van de lucht. Zo wordt er veel koolstof opgeslagen en blijft er dus wat vrije zuurstof over in de zee en in de atmosfeer. En dat, samen met de vermindering van de koolstof, heeft meteen invloed op hoe het leven op Aarde zich verder ontwikkelt. De evolutie van het leven wordt namelijk gekenmerkt door zelforganisatie.

  Elke mogelijkheid tot verdere ontwikkeling wordt door het leven aangegrepen. (Kijk in het klein om je heen: in vele scheuren in beton of asfalt probeert al gauw een plantje te groeien.) Dat wegbergen van koolstof en de vrij gekomen zuurstof zijn van invloed geweest op de biosfeer die van samenstelling veranderde. Dit had ook invloed op de ontwikkeling van zoogdieren, na het tijdperk van de grote reptielen. Dus ook op de ontwikkeling van ons mensen. Hetzelfde geldt voor de vermindering van de vroeger hevige temperatuurverschillen en de afname van radioactiviteit in de biosfeer. Er is over miljoenen jaren het natuurlijke verval van het radioactieve materiaal. En hoog in de lucht wordt vrije zuurstof tot ozon, wat ons gaat beschermen tegen teveel instraling van de zon en uit de kosmos. Prettig voor het zeeleven dat toen het land op kon.

  Het rottingsproces onderbroken, zakt de koolstof verder de grond in. De moderne mens vindt dat later terug als kolen, olie en aardgas. En gaat – oh wee – deze fossiele brandstoffen massaal gebruiken. Ten koste van de ondertussen gewijzigde en voor ons gunstige omstandigheden in de levensschil. Hij keert daarmee eigenlijk de evolutie òm, waaraan hij zijn bestaan te danken had.  “Wie zijn er eigenlijk bezig met hun zogenaamde vooruitgang de klok terug te zetten?!”

  De gevolgen raken bekend: opwarming, klimaatontregeling, dier- en plantensoorten bedreigd, verzuring van de oceanen, golfstromen die wellicht gaan ophouden, methaangas dat loskomt uit de permafrost, zeespiegelstijging en dergelijke. Waarom kennen zo weinig mensen dit cruciale verhaal over de basis van ons bestaan? De mensen weten wel veel over het liefdesleven van een popster, maar van de ecologie weten ze heel weinig.
  Het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
  Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
  De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!

  Alleen van Nanotechnologie beweert men dat het impact heeft op het basale niveau van de materie zelf!
  Alleen terstond of direct moet men gaan vertellen dat nanodeeltjes volstrekt andere eigenschappen hebben als de natuurlijke conglomeraten van de stof! Het is een 
  fantasygenre,  het is een idee van een 'andere wereld' ontleend aan de mythe, de legende en de religie. Hemel, Hel, Olympus en Walhalla kunnen beschouwd worden als alternatieve universa die helemaal verschillen van de vertrouwde materiële werkelijkheid.

  Z
  e reageren in de taal vertaald "heviger", ze clusteren anders, het is op geen enkel moment bekend hoe ze reageren, als ze in het lichaam terecht komen! 
  De rede alleen heeft geen macht, dat is de zoveelste brein opwelling,
  is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!
  Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
  Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren.......

  Deze  nieuwe Natuur, maar het is het huis met de contradictio in terminis, dit omdat we het weten! ............Deze mensen willen nog steeds niet over hun eigen "ik" heen springen...........hun weten en hun samen-spannen heeft hen ingesloten. Het is vooral hen die weten dat ze weten dat er van hen niets meer is als de  empiristische conditionering die hen "bezig" houdt. Ze zullen dan ook nooit enige mystiek kunnen meemaken. Zijn de fagen dat niet ............


  Doch in het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
  En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
  Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
   Als we de verslagen van de mystici mogen vertrouwen, en dat zijn verslagen met een vreemde nadrukkelijke zekerheid en van goeder trouw-hebben zij hun doel bereikt waar al die anderen gestrand zijn, namelijk het rechtstreeks contact maken tussen de mensenziel, waarvan zij verkondigen dat die verstrikt is in materiele zaken, en de "enige Werkelijkheid," dat onstoffelijke en ultieme Wezen, dat sommige filosofen het Absolute en de meeste theologen God noemen. Dat, zeggen ze, en hierin zijn velen niet-mystici het met hen eens, is de verborgen Waarheid, het doel van de hunkering van de mens; het enige bevredigende einddoel van zijn queeste. Daarom zouden zij aanspraak moeten maken op dezelfde aandacht die wij besteden aan andere ontdekkingsreizigers van andere landen, waarin wij ons zelf niet durven wagen;...........
  De mystici zijn namelijk de pioniers van de spirituele wereld en wij hebben niet het recht hen de geldigheid van hun ontdekkingen te ontzeggen, alleen maar omdat wij de mogelijkheid of durf missen, die degenen die zelf een dergelijke ontdekkingsreis zouden willen ondernemen nodig hebben. De durf vervalt zelfs wel in de methode die hen wel bevalt.........maar waardeloos is .........er is meer als een ontzegging aan de orde! De mens wordt zo nooit de werkelijke mens die hij is! Het is tijd voor het spirituele bewustzijn wat U mist!


  De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. Maar dat is beslist geen aktiviteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken en ook niet het gehecht zijn aan allerlei aandoeningen! Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
  De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
  De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,.......primair het  eerste denken en gebeuren, 
  de mens moet niets afwijzen of onderdrukken wat hem gegeven is. Laat je innerlijke bloei, ofwel de surpreme realisatie op de eerste plaats komen. Het is wat de bezieling in U brengt, en WAT U WERKELIJK TOT UW BEZIELING HOORT, ZAL U UIT WILLEN EN KUNNEN UITDRAGEN, MAAR HET WAS EN IS WEL EEN LOUTERINGS PROCES, dit daar er dus ALTIJD de noodzaak is Z (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
  Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
  Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
  Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
  De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!

  Mocht U denken dat lukt ons allemaal wel, bedenk dan dat de verandering Altijd van twee kanten moet komen.
  Dan kunnen we het dus weer zo stellen; .... Z1/Z2=Z2/ZI Dan wordt bij een absolute wil/doelgerichtheid de verandering kwadratisch  Z12=Z22 .
  De absolute wil en doelgerichtheid voor een verandering kan alleen maar voortkomen uit een JA van beide kanten. Een op Een dus.
  Het mduidt dan op de maat van een oneindige functie, zoals Spinoza ons geleerd heeft, een functie ook die in iedereen werkzaam is. Hier vind ik dus Intrinsieke motivatie terug, die de brandstof is voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
   Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden. Zo is de menselijke passie in een door en door goddelijke oneindige functie te transformeren, en dat is precies de intrinsieke functie die zijn huis heeft in onze Ziel. Die Ziel is dus oneindig belangrijk voor ieder mens. Voor zowel IN De Hemel , op De Aarde, ALS in DE WORDING.


  Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
   Zoals het alle mensen gegund is, zo is het als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is  “de bewaarder van de scepter van kracht”.


  De hogere geestelijke en occulte vermogens te ontvouwen, BETEKEND DAT iemand voortdurend aan zichzelf MOET werken en zijn streven richten op het welzijn van de mensheid.
  Innerlijke groei door uiterlijke middelen te forceren is even vruchteloos als met geweld een bloemknop open te maken: ......de bloem zal erdoor worden vernietigd, het zaad worden gedood.
  Uiteindelijk houdt een te vroeg en gewelddadig occult ontwaken een soort vernietiging in,
  want evolutionaire groei vindt van binnenuit plaats, en niet andersom.
          We kunnen alleen van binnenuit groeien, onpersoonlijk en zonder voorbedachten rade, want alles wat groots en schoon is wordt in de stilte geboren.
  De innerlijke gebieden openen zich voor degene die de wetten van het leven in zijn hart heeft herkend en in harmonie daarmee handelt. Velen geloven echter alleen maar en zijn er ontwijfelbaar getuige van, dat........gedurende de laatste eeuw dat er zich een nieuw geloof vestigt;
    .........de religie van de evolutie!” Al die andere geesten worden daarom verondersteld vanuit de éne menselijke geest, zo is ze echter een eenheid-in-verscheidenheid. En laten we aanvaarden dat het de menselijke geest is van waaruit wij mogelijk nog allerlei andere geesten willen veronderstellen óf – juist in tegendeel – het hele fenomeen ‘geest’ willen ontkennen en uitsluitend ‘materie’ willen zien…en dan wel het DNA EN DE GENEN erkennen MAAR NIET DAT ANDERE DAN kunnen we onder Gemetica (het speelveld van genen en memen) het werkingsgebied verstaan van de ziel (soul).
  JUIST DUS .........
  [email protected]  OOK  IN MIJN ZIEL........ECHTER WEL ZO.............MIJN ANTWOORD; ...........

  Dit bewustzijn reikt verder en verder naarmate het zich meer losmaakt van de ketenen van persoonlijkheid en de verlokkingen van de tijdelijke verschijnselen van het leven. Als een ware occultist zo draagt IK dan in een geest van broederschap voortdurend bij aan het goddelijke plan van de evolutie.
  Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Maar het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! 
  Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
  Dit "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken! Want zo kan het niet............gekker en ongelukkiger kan het niet..........doch het meest fascinerende vind de krankzinnige wereld dat jij je hier aan kan melden......... om met recht ziek te worden.........
  Maar slechts de weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een affectieve band die ontstaan kan, en die we de wezenlijke civilisatie mogen noemen. U dient deze maatschappelijke verhoudingen zo lang mogelijk te bestendigen of zo normaal mogelijk te vervolgen. U dient deze maatschappij op de normale manier te schragen, zo is alles als contact in de wereld alsnog te bereiken, zo wij alles zo proberen te begrijpen.
  LETWEL ; ....... DAT GAAT IN BEELDEN, MET 32 BEELDEN PER SECONDEN ZIJN ER SLECHTS URTH WAARDEN TE PLAATSEN. Dit is omdat als
   zaken ons heel snel gaan, en onbegrepen naar de achtergrond worden verschoven dan zien we ze simpelweg niet, en Is de snelheid van de ogen en de verwerking van de beelden te vergelijken met videobeelden en dus uit te drukken in frames/seconde, maar met enig beelddenken heeft dat weer niets te maken. OM OVER TE DENKEN MOETEN BEELDEN WEZENLIJK ZIJN, EN DUS OOK DE ZIEL VAN DE MENS BESLAAN. Bij 24 beelden per seconden loopt daarom ook de kwaliteit zeer snel terug. En daarom kan alles zeker geen URTH - waarde hebben. En geen enkele econoom van enige waarde begrijpt dit, daarom worden we bij de de problemen van nu compleet verslagen. 
  De geschreven taal is maar een manier om de ander iets duidelijk te maken, taal geeft orde en voorkomt al te veel misverstanden, .......dus taal en beeld horen zo bij elkaar..........maar ik hoop veel liever de URTH-waarden van reden en liefde te vinden en te plaatsen. Zo heeft het denken zijn wezenlijke genetische uitwerking in reden en liefde gevonden.......
    Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.


  Waar zit ik dus aan vast, zoals ieder concreet handelend mens met zijn mogelijkheden. Hij of zij sluit drie aspecten samen die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
  Als de mogelijke synthese niet lukt, vertwijfelt de mens en wordt de geschiedenis zinloos.
  Het is slechts een enkel thema wat ons aan het hart ligt; ....  het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheden) én het ethische (als noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden, dus  ook onderhouden! 
  Het wezen van de evolutie in de kosmos is deze harte wens,
  zij is mij al heel mijn leven lang bekend als de Goddelijke emanatie, 
  Maar de oorspronkelijke culturen kennen hem als .....Elohi.
  Hoe het oorspronkelijke Thema van het hart vastligt in de schepping,
  het is gewoonweg Fantastisch ........
  er zijn dan maar bitter weinig woorden nodig om haar te onderkennen!
  Het is dan ook al vrijwel nutteloos om je te conformeren met wetenschap en politiek!
  Alleen met het plezier komt er ook een zekere contemplatie,
  en daarmee ook een afstand of en een vertraging, 
  en ook de broodnodige mogelijkheid deze gekken de wereld uit te helpen.
   
  Wie slechts op iemand`s filosofische en theoretische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, maar deze is en blijft tweeledig.  Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert, de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant! Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen. Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren, dat deden ze in het stenen-tijdperk ook al! Zo valt die afstand en de vertraging bij hem binnen ....Want zelf vind hij het niet zo om uit "Het  waanzin pakket van filosofieën en theorieën", die voor niemand gezond is, al 33000 jaar niet, te ontsnappen! Het waren de jaren van de "bijna eeuwige demorfie en dimorfie, die helaas niet te verslaan waren!
  Zo draagt elk mens een dubbele persoonlijkheid inzich, die ze via een apart werkend interim-organisme zich kunnen leren kennen, en dat onderoefening bewust aan de eerste persoon. Zo speelt dit interim-organisme een regelrechte rol in de menswording, en zo staan ze er dan ; .......

  • Zo Zijn dus de memen voorbehouden aan mensen of beschikt elk organisme over zowel genen als memen.
  • Beschikt elk organisme dan ook over een ziel?
  • Is de ene ziel verbonden (religio) met alle andere zielen?
  • Ontstaat er op die manier een soort universele verbondenheid?
  Tenslotte vragen we naar de Verbondenheid in Ruimte en Tijd.
  • Is er een Universele Bestaans Wet (a Theory of Everything) die alles verbindt.
  • Omvat die verbondenheid hetzelfde begrip als God, Allah, Jahweh, Boeddha of Tao is.
  • Ik ken dit  antwoord,  zo ik het van velen heb gekregen.
  • En voor U ligt dit antwoord er ook, ...........U moet echter dan wel uit het waanzin pakket van de wetenschap ontsnappen!      De auto- reverse is de Godelijke hulp daar bij,..........

  Waar nu de vereniging van het brein met de zintuigen het leven vestigt, daar stelt men zich zelfs een hele andere vraag; ............
  is er wel een proces waardoor het brein onafhankelijk kan handelen? 
  Welke suffert begrijpt niet waardoor de doodsangst ontstaat , en is daar niet een psychotische ziekte in de maak?

  Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
  Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken.
  En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn! Want dan zou je de werkelijkheid uit de metafysica moeten weten te strippen,......wat nog steeds onmogelijk is. Alleen wetenschappers geloven daar nog in, alhoewel de heldere onder hen, toch ook ten onder zullen gaan in hun Single-bestaan, .....het wordt één grote excommunicatie, van hen die dachten de metafysica te kunnen beheersen, en dat in hun Single-bestaan. De nieuwe Wereld, hij komt:
  ....En zeer onterecht werd en word gedacht dat we de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast ons kunnen neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
  En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!


   De mens is nog steeds vastgebonden aan de aarde, alle profeten van elke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, maar tevens is er volgens hen de mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Dat is de essentie van alle religie.

  Er is dus een verband tussen Ideeën , het actuele, en de ziel.
  Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein
  en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
  Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren.
  Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal.
  De Urth omvang moet met zijn interim organen worden opgebouwd, zo word de werkelijke excistentie geboren.
  Het eerste waar iets uit voort komt van deze omvang, is toch de liefde en de reden
  En ik zal 
  het gen dat neuregulin-1 word genoemd toch maar zo lang mogelijk actief laten.
  En de stomme oordelen zonder URTH_omvang het meest achterwegen laten.
  WANT WE MOETEN HET BEELDDENKEN ALS DE GROOTSTE VERWORVENHEID VAN DE MENS
  BLIJVEN ZIEN, EN WE KUNNEN DAARMEE URTH OMVANG ALLEEN MAAR GROTER MAKEN..,,,,,,EN HET BRENGEN TOT DE DIEPST-MOGELIJKE INTELLIGENTIE, MET MEEST MOGELIJKE ORIËNTATIE.


  .Zo  is het dus dat ze er staat, na haar geboorte; .........De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. Maar dat is beslist geen aktiviteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken en ook niet het gehecht zijn aan allerlei aandoeningen! Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
  De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
  De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............
  Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
   Zoals het alle mensen gegund is, zo is het als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is
    “de bewaarder van de scepter van kracht”.


  Het gaat er daarom om dat men tegenwoordig over vele dingen eerst alleen maar zuiver en alleen vanuit de aanschouwing moet spreken en het dan moet verifiëren, en dat betekend de werkelijke URTH- WAARDEN als feiten er aan toe te voegen die dan als een beelddenken voor de verificatie zorgen.
  U kunt er dus niet van uitgaan dat gelijk al aan het begin van een of andere beschouwing de zaak zo is, dat niet onmiddellijk iemand zou kunnen opstaan en zeggen:......... Dat is niet bewezen of juist wel bewezen.
  In de loop van de tijd zal het worden bewezen, geverifieerd, maar vele dingen moeten eerst eenvoudig als aanschouwing naar voren worden gebracht, zodat het betreffende begrip, het betreffende idee voor ogen staat. Dus toch........voor wat in de eerste uren erop mag lijken alsof het alleen maar een bewering is, moet U in de laatste uren de klare bewijzen zoeken.
  En dat is uiteraard niet de waanzin van de theorie, want dan zal uiteraard de nodige preventie worden gemist!
  Dus wat tot het huidige wereldbeeld gebracht wordt, is "Wat wij begrijpen van de natuur, alleen maar omdat het de bevredigen geeft aan onze behoefte aan causaliteit, ...........Zo kunnen wij alleen dat standpunt innemen waarbij de mens in de loop van het bestaan diverse innerlijke krachten in zijn bewustzijn heeft ingebracht. En buiten dat, het is wel degelijk het optreden van preventie, en zo was het al voorzien! En voor in het Nu is het al genoeg, maar voor in de toekomst is er weer meer, zo wij over de Goddelijke scepter van kracht kunnen beschikken.
  Vinden dat U het tegenwoordig "heerlijk ver" gebracht heeft, is ontstellende arrogantie!

  Deze krachten van de ziel moesten toentertijd met dezelfde innerlijke noodzaak worden ontwikkeld, zoals een kind bepaalde krachten in de ziel ontwikkelt in het Nu, en tussen zijn 10e en 15e levensjaar en weer andere krachten in andere tijden waarin het kind weer tot andere inzichten komt. Toch was er ene Popper die deze arrogantie bracht! Het kind mocht de eigen attitude die ze in het NU en in de toekomst nodig had en nu heeft, niet langer ontwikkelen. De huidige Wetenschap heeft geen preventieve ontwikkelingen. En dat is een drama voor ieder kind, zo wij allen een kind van God zijn.
  Er is dan ook geen conventie die ook maar iets van het Goddelijke doorschouwt. wij weten dat er niets door ons te vinden is. Het is niet wat er plaatsbaar is in het menselijk brein. We leven met de onzekerheid en niet weten, we kunnen zelfs leven met onzekerheid en niet weten. We hebben zo ongeveer antwoorden, maar als we er niet kunnen komen gaan we over op iets anders. Ze is de kunst van het vrije denken, ze heeft geen voorliefde voor de ontkenningen, het heeft geen strenge methode, het is slechts logisch, het heeft geen ander beginsel dan dat ze zich zelf ontvouwt. En het is niet anders dan dat ze zichzelf ontvouwt, het wil het denken uit zichzelf begrijpen, het is een ervaarbare eenheid , dat in het verband met die zelfde eenheid. De genade is dat hij niet rust tot dat hij alles is in allen. Het zijn van het 'zijnde'. in het dagelijkse leven zijn we betrokken in het scheppings gebeuren, .......hij is de bron, de oergrond in alles. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en alles die voortbrengt. De normale uitleg is nog steeds nutteloos omdat het om de liefde en de rede gaat, alleen zo kan de juiste boodschap doorgegeven worden, de levenskunst woont niet meer in ons, ............ het leven met de natuur en cultuur, de medemens en God. Zij de fysicisten geloven alleen in de dode waarheid. Zo menen ze op te mogen gaan in elke mutatie. Dat elk deeltje gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand had Ernst Mach natuurlijk niet moeten vertellen,........en natuurlijk hoort daar de geestelijke vrijheid bij, dan kunnen we allemaal tot de genoegens en de interpretatie's van het leven komen, om daardoor tot de zich openbarende kosmos mee te werken. Dit om de smaak van de openbaring aan te brengen, voor ieder voor ons...........noch het rituele noch het ethische handelingen  kunnen U gelukkig maken , dat is slechts de daadwerkelijkheid met de
  Geestelijkevrijheid er bij.........dan ben je niet de man of vrouw die te ernstig is in en de zaken en doet alsof hij de waarheid spreekt over alles..........maar het is de ziel die het lichaam in deze kosmos weet te constitueren. 

  Heel de hoop van de mens is zelfs gericht op "solitaire actie", onvolmaaktheid kan je niet wegcijferen! Of om het anders te zeggen, symmetrie houdt het afwijzen/niet aanwezig zijn van een solitaire werking in.
  Niet zo erg handig, als er letterlijk overal asymmetrie aanwezig blijkt te zijn, solitaire invloedssferen zijn in de kosmos een existentieel-feit. Om het in andere woorden tot zeggen, bomen groeien niet alleen in bossen, maar er groeit ook wel eens een enkele solitaire boom op de hei.
  Vaak zijn het prachtig mooi en uitbundig groeiende exemplaren, mijn bewering is dat die solitaire werking de kosmos vorm geeft, en dat het verhaal van de oerknal zwakzinnigheid is. Solitaire actie en acquisitie gaan overal hand in hand ook in de kosmos, de rest is larie, ....
  Een ander voorbeeld van Solitaire actie en acquisitie wordt gegeven door Halton Arp. Hij heeft de mening dat; ....
  Sterrenstelsels in hun centrum nieuwe materie creëren die in de vorm van quasar's met hoge snelheid naar buiten wordt geschoten. Pas gevormde materie bestaat uit lichte deeltjes die in de loop van de tijd steeds zwaarder worden. Lichte elektronen stralen licht uit met een langere golflengte uit dan hun zwaardere en oudere soortgenoten, zodat quasar's altijd een grotere roodverschuiving hebben dan hun "moederstelsel". Arp heeft geen oerknal nodig om materie in het heelal te laten ontstaan. Sterrenstelsels braken voortdurend nieuwe materie in de vorm van quasar's uit, die vervolgens tot nieuwe sterrenstelsels uitgroeien. Arp; ....Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het Heelal zich ontwikkelt, weten we niet!.

  Hoe lang blijft de wetenschap haar debiele theorieën nog verkondigen? Hoe lang praat de idiote politicus hem nog na?  Heeft de wetenschap van nu geen intelligentere methoden?
  Komt dat omdat ze totaal niets aan noutisch denken doet? Het denken van nu en toekomst. Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. 
  Waarom zijn mensen in staat tot denken over actuele en reële dingen met behulp van wiskunde en de formules van de fenomenologie!
  Is dat omdat de wetenschap maar blijft gissen? Absoluut niet!
  En realiseert ze zich niet dat gissen een baar inefficiënte methode van wetenschap bedrijven is?
  Heeft ze niet gehoord, van het enorme gat tussen het statische en het dynamische waarnemen, tussen essentie en existentie?
  Waarom hebben dwazen altijd een Million Dollar Baby nodig, is dat om indruk te maken? Deeltjesversnellers en zoiets als een EU-Toren van Babel?
  Ieder gebeuren is een deel van het Al-gebeuren,
  Eén gebeurtenis is nog steeds niet een groot deel van een al-gebeuren, wiskundig noch geologie's is daar geen enkel bewijs voor. Het "denkend-Zijn" in de eindige wereld, dat is afgeleid uit waarnemingen en ze volgt de verwarde loop van indrukken: HET IS NOCH WETENSCHAPPELIJK NOCH WIJSGERIG DENKEN met willekeurige meningen, bijgeloof en ordeloze opvattingen. Dat denken is verbeelding, is de ijdelheid der ijdelheden. De verbeelding drukt de existentie van de mens uit in zijn bepaalde afhankelijkheid van ras, stand, plaats, sekse, omstandigheid enz. Daar in die "Toren van Babel" en al de andere Million Dollar Baby's doen ze dat "aan mass", hoe massaler / hoe mooier! Gisteren was daar de voorganger De President, de dagen daarna kregen ze zonder enige uitzondering  de meest lugubere namen zoals Stalin en Hitler, en vult U verder maar in!  En plotseling hadden ze de meest massale middelen nodig om de zaak "te verdedigen", "beveiligen" noemen ze dat om de huidige technologie ( IT) goed te praten.
  Helaas, al dat gissen naar stand, plaats, tijd, en omstandigheid kan geen "Weten" opleveren! De kwintessens worden in de eigen intelligibele wereld ontdekt. Het gaat er daarom om dat men tegenwoordig over vele dingen eerst alleen maar zuiver en alleen vanuit de aanschouwing moet spreken en het dan moet verifiëren, en dat betekend de werkelijke URTH- WAARDEN als feiten er aan toe te voegen die dan als een beelddenken voor de verificatie zorgen.
  Tijd kan zelfs niet eens essentie uitdrukken, alleen maar existentie in onze eindige wereld. Het is een vergankelijk vervolg van een protagonisme of antagonisme! Vechten maar jongens!
  De gevolgen daarvan zijn zo duidelijk als maar zijn kan, een debiele en geen stabiele wetenschap die de mens niets anders leert als gissen!
  Daar in tegen is Solitaire werking het begin van iedere existentie, zonder een actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
  Maar lang kan dit niet meer duren en dan is de auto-intoxicatie voor velen een onherroepelijk feit! Dwazen denken nog dat de wereld een begin heeft gehad, en weten daarom niet dat ze niet van achteren maar van voren moeten leven. Er valt zodoende niets terug te draaien van wat leven heet! De Grote Geest blijft ontkend, en blijft hen in deze situatie onbekend.
  Welk een mens kan de verantwoordelijkheid en de gevolgen van deze ramp lijfelijk dragen, en dat omdat de mens in heel zijn ijdelheid en eigenwijsheid iets niet begrepen heeft. Dat is wat introspectie van de eigen ziel U alleen duidelijk kan maken,..... de kinderen van de Aarde moeten weer in balans komen door de grote geest te leren kennen, om het eigen levensdoel te herinneren en om op het eigen weten te vertrouwen. Dat is het Heilige in ons zelf, en wat ons naar voren toe doet leven. En dat is ook de kracht in mij die ik altijd heb gekend, zo mocht ik zijn. Maar velen moeten dit nog missen, "De Vaderen Ellefleur", de bloem die het leven te bieden heeft, ligt voor velen nog diep onder het aardse zand begraven.

  Weet de Hemel op Aarde te halen, dat is zeker het beste voor haar!

  De lieflijke aard en Kernpunt daarbij zijn de mutatie's, de evolutie verloopt langs de aard van de optredende mutatie's. Darwin's theorie is daarom een lachertje!
  Wijselijk daar bij is te weten dat de wetenschappen de natuur niet uitmaken, en de natuur weet dat zonder enige twijfel! (R.F.)
  Ten tweede ...... behoort ook al het levende aan Moeder Aarde, de soort bestaat totaal niet zonder de lieflijkheid van Moeder Aarde!
  De wetenschap had dus alweer een bijzonder fabeltje (leugen) nodig, ze liegt ons voor; ....... Er komt in de wording van de kosmos een moment voor dat ze is als een plan, als de omstandigheden daarop aan een aantal voorwaarden voldoen, en het leven te voorschijn komt.
  Filosofie is geschreven in het grootse boek -ik bedoel het heelal- dat voortdurend openstaat voor onze blik, maar niet begrepen kan worden tenzij men eerst de taal begint te begrijpen en de karakters waarin het geschreven is te interpreteren. Het is geschreven in de taal van de wiskunde, en de karakters zijn driehoeken, cirkels en andere geometrische figuren, zonder welke het menselijk onmogelijk is één enkel woord ervan te begrijpen;....zonder deze dwaalt men rond in "Een donker Labyrinth"                                                         - Galileo : il saggiatore -
  Daarbij zou het verloop van dus de Goddelijke eeuwige, liefelijke en oneindige  consistentie volgens de dwazen alweer niets zijn. Ook dat is een bewijs dat er van het hele vraagstuk niets is begrepen, en er nog niets van het menselijke vraagstuk door de wetenschap is aangeraakt!
  Er bestaat slechts een enorme onnozelheid t.o.v het wezenlijke vraagstuk! Het liegen van de krankzinnige wetenschap, ook in de nieuwe wereld kent het geen einde! 


   Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........DE GEEK, ofwel de zeer, zeer, zeer, VREEMDE.    
                                                                                                                                                 
  Het is die zelfde vreemde waar Kierkegaard van vertelde; ......'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;...... maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
  De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest
   dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
  De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
  Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!! Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur.
  Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch ......... 

  Doch ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
  Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
  Met als enige de leer-weg van de contemplatie, van Eedens vertederende wereld-ziel en van Ortts ordenend beginsel blijken meer als juist! 

  Ze zijn essentieel om te kunnen anticiperen op de mogelijkheden die de evolutie voor ons in petto heeft. Niet dat we de ogen moeten sluiten voor negatieve zaken, en ook niet om het ‘lagere’ te weren, want hoog en laag horen bij elkaar en vormen één geheel. Wie zichzelf wil hervinden zal hoger moeten mikken, hoger dan wils- en drift-impulsen, en hoger dan deze beschaving tot nu toe heeft gedaan. Waar het hogere op alle mogelijke manieren in diskrediet is gebracht en iedere geloofwaardigheid heeft verloren, daar valt een maatschappij onvermijdelijk ten prooi aan het lagere. Ook het lagere is misvormd, eenzijdig en eendimensionaal geworden, bestaat vooral als negatie van de dualiteit in plaats van dat zij als één pool binnen een beweging tussen polariteiten wordt gezien.  En zo Spinoza hem omschreven heeft, zal hij misschien miljarden Jaren verkeren. En er is geen enkele rede om het nieuwe wat komt te vrezen! In alle oprechtheid mag ik deze garantie aan U geven! Mensen kunnen hun verdeeldheid overstijgen door van de boom van de kennis te eten. Maar gelijk God zullen ze nooit worden.
  Wie bang is voor het URTH uitgangspunt is bang voor de omzettingen en vervormingen van een grootheid die men energie noemt, men moet daar bij genoodzaakt ophouden bij een grondbegrip, de reden...........want wat energie nu precies is, is niet nader te verklaren. 
  <  Daarom slaagt men dan ook
   bij ongeveer de helft van de patiënten met gastroenterologische klachten met routine onderzoek er niet in een duidelijke verklaring te vinden voor hun symptomen. Deze patiënten worden beschreven als zijnde patiënten met ziektes van gastro-intestinale functie. Ziektes van gastrointestinale functies worden gekenmerkt door terugkerende of chronische klachten in de afwezigheid van structurele of biochemische afwijkingen die de symptomen kunnen verklaren.
  Een ander punt is de werkelijkheid bij virale ziekten , ook daar is er geen structurele en biochemische bewijsbaarheid van oorzaken , want wie begrijpt moeder Aarde nu eigenlijk precies. >

  De ecologische werkelijkheid wordt door geen mens gemaakt, hoe wij aan onze voeding, en branstof komen voor al wat leeft, is door ons niet te bepalen.........sluit ze op, de regeringen en wetenschappers die dat wel willen, en zijn wereldse misdadigers, maar ze kunnen vergeving krijgen......"God" = essentie+existentie, omdat het in de aard van het ZIJN ligt zichzelf te manifesteren, ofwel het ZIJN poogt onophoudelijk te zijn. Nog beter: HET ZIJN IS! Als U daar geen rekenschap aan geeft, dan is dat Uw eigen ontologische Fout!

  In de filosofie van "Het Zijn" kan er een realisatie vanuit de makrokosmos zijn, maar ook realisatie vanuit de ziel, in de medische en geestelijke wereld biedt dit de mogelijkheden,
  volgens deze realisatie's van Heraclitus en Parmenides, kan er zelfs niets absoluuts bestaan. Voor alle wezens is de natuur vast omlijnd en door voorgeschreven wetten beperkt.
  Toch is er de eigen verkiezing waaraan U bent overgeleverd, bijgevolg mag U de eigen wet stellen, die vrijheid is U gegeven! U heeft zelf de keuze ofwel hemels ofwel Aards te zijn.


  Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de  wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen, en de politici trachten tot de beperkende uitvoering te komen..........
  * U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.


  Ik vind daarom dat dit een zo goed voorbeeld
  ZE ZIJN NOG VRESELIJKER ALS DIE FOUTEN VAN MENEER EINSTEIN DIE DE KOSMOS ONRECHTMATIG WIST TE MODELEREN.
  ,Het CO is de stralings transmitter, verdraagt gemakkelijker een positieve dan een negatieve ladingde deugniet onder invloed van "de zotte straling", daarbij vergeleken is CO2 een vreselijk onschuldig stofje. ( Bij de debielen van het KNMI uiteraard niet!  Op TV doen ze altijd voor Donquijotte mee, debieler kan het niet!  HET KORPS  WETENSCHAPPERS VAN HITLER IS HIER MEE BEGONNEN, DIT OM DE MENS DE SCHULD TE GEVEN VAN ALLES,  Prof Dr. Hermann FLÖNN zette dit na WW2 door tot in alle verenigde naties.
  DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP WEET TOT IN DE HUIDIGE TIJD NIET ANDERS.............


  De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, het is één ZEER vreemd principe, denken. En het beheerst de moderne tijd met de wetenschap en politiek, .............
  En het is alleen nog maar beperkend ook.................we kunnen veel beter de Gillontine voor ze bestellen, hulp, de koppen er af..........of toch,......

  Het nieuwe wetenschapsgebied 'Gemetica' (eng. gemetics); ........
  te definiëren als het terrein waarop genen (genetica/genetics)
  en memen (memetica/memetics) met elkaar in wisselwerking treden
  en is dat wat resulteert in het ontstaan van gemen.

  Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!

  Het niet erkennen dat deze structuur er is, zal een het einde van deze Wereld betekenen..........Moeder Aarde zal haar taken niet neerleggen........
   Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring, die Moeder Aarde ons geeft......... Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
  De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook deze oefening kent om haar te bewerkstelligen.

  Want anders zal De kwade genius,  met zijn Janus kop toeslaan, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! De mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En de "Fantasten" , ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft! Het is aan ons zelf om tot verlichting te komen! 
  Want, ALLE ORGANISATIE'S OP DEZE WERELD FALEN DAARBIJ, ......
  ...Maar de indeling en het reglement van deze belachelijke horde is niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
  Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
  tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
  Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar, dus perifeer en manifest is,
  en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is, veel en veel meer als U denkt!
  Ik zou mij toch eens aan deze werkelijkheid gaan houden!
  DAAR WAAR ZE DE WERKELIJKHEID IS, MET DE LIEFDE EN DE REDEN.......

  en ze is dus niet het hoogste, noch  een object van kennen.
  Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de  wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.
  * U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
  Het uitgangspunt is dan ook de stelling die in de natuurwetenschap algemeen aanvaard wordt dat alle wereld-gebeuren terug te brengen is tot de goddelijke  omzetting en vervorming van een grootheid , waaraan  men de naam geeft van " energie ", wat energie verder is , is verder niet nader te verklaren.  Men moet en kan ophouden bij een echt zeker grond begrip, waarvan ons zoveel geschonken  is.


   Neem de klimaat verandering, was één enorme leugen! En dat waren de tijden zonder de juiste Goddelijke omzetting en vervorming !

  Prof Dr. H. Flohn schreef in 1941: Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor.

  In 1954 is deze heer alweer begonnen zijn fascistische gedachte-goed te uiten , die hij in 1941 beschreef .
  Schon hatte er eines der wichtigsten Themen der heutigen Klimaforschung formuliert: „Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.“

  Hij was onderdeel van het wetenschap smaldeel rond ene Adolf Hitler .
  Niet zo'n lekkere Jongen dus, die volhard in zijn onjuiste filosofie.
  De Mens kan de oorzaak niet zijn van de Klimaatverandering, de oorzaken zijn zeer direct op aarde te vinden. Verdere redenen voor klimaat verandering zo als wij mensen die ervaren, zijn de instraling uit de kosmos , de uitstraling van de Aarde staat zo goed als vast en word bepaalt door de kosmische omgevingstemperatuur.
  Er is wel een warmte bron aanwezig in de aarde , maar deze kunnen wij mensen niet opporren .
  Niet te min is deze heer van stal gehaald door de heren van het IPCC , om de mensheid zich schuldig te laten voelen aan de klimaat verandering! Deze mening van het IPCC heeft dus een fascistische achtergrond!
  Het IPCC heeft de zelfde streken als Adolf Hitler en zijn trawanten gekregen , door die Meneer H Flohn binnen te halen! Het is maar dat je het weet, deze meneer heeft hele nare bedoelingen gehad met de mensheid.

  Sterker nog de U.N. is een Fascistische organisatie, men gaat zonder meer door met deze GROTE LEUGEN die zoveel mensen veroordeelt . Propaganda we kunnen er zelfs niet eens meer los van komen, de kapitalistische verhalen moeten goed uit de verf komen, de democratische verhalen ze moeten goed uit de verf komen, de wetenschap die niet weet moet goed uit de verf komen, de machthebber moet goed uit de verf komen. Hun engagement leidt voorshands tot niets anders dan Fascisme.
  En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput. Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld!  Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe, de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen. Daar heb je de kwintessens voor nodig! Richard Feynman had dat het allerbeste begrepen! Wat een verfoeilijkheid, wat een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici menen integer te Zijn is een volkomen raadsel.
  Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam. Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
  Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.

  Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’.
   Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
  Zo is iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel en hun secondantie!

  Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! Alle computer experimenten laten zien dat; .....
  de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel! U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
  En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
  Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
  Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!
  De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
  Dat blijft het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden! Leer een verscheuren  van de ziel in deze chaos voorkomen..............


  Het is dan ook niet mogelijk iets objectief,s te produceren, op basis van drogredenen om er zo mogelijk van te leren. En er is dan al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon en Uw persoon valt. Toch was deze waarheid  de pathetische mens zelf niet genoeg, vandaar dat de Wereld maar wat graag wordt beheerst door deze secondantie! TOCH IS DE WERKELIJKHEID DAAR DOOR FRAGMENTARIE'S GEWORDEN, EN DUS NAUWELIJKS TE OVERZIEN. HET ZIJN DE LIEFDE EN DE REDEN DIE HET OVERZICHT MAKEN.
  ‘De humor is dan nog de enige mogelijkheid om de ernst op averechtse wijze gestalte te geven en daarmee ook de ernst te accentueren.’  In de taal der liefde wordt die humor dan veelal ‘zwart’ genoemd en in verband gebracht met de ‘pathetisch-bittere’ boodschap.
   Humor is inderdaad steeds ter ondersteuning van de sombere thematiek terwijl het mooie en eenvoudige doelbewust wordt vergeten.
  Alleen in de lyriek kunnen velen zich echt bevrijden van alles.
  Humor is in de Pathetiek een noodgreep, zelfs daar zijn ze overdreven en aandoenlijk in. Ik stap liever van de totale bittere pathetische boodschap af! 
  Alle schoonheid en eenvoud sieren U!
  U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid".

  thans hebben we de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
  Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip.

  Er is dus wel degelijk de implicatie waar de Janus Kop geen rekening mee gehouden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook! En dat kost hem de kop.
   

  Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
    2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
  4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
  van de twijfel
  1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
  door de toename
  '' van de inductie,
  van de  paren"
  deze is weg te nemen.
  door:...aan de zich,
  openbarende Kosmos
  mee te werken!
    1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
  Hier is het dus;...
  waar de mens faalt,
  in zijn deductie.

  Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
  Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
  Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
  de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
  Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
  Het onzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
  Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
  We kunnen het weten niet scherp uittekenen,
  als we alles slechts op tekenen uit ONS Leven.
  Wat voor muren bouwen we om ons heen?
  dan ontstaat de stilte van de geestes-ziekte, deze wetenschap is meer als ziek.........
  Kan dat wat eeuwig en oneindig is absoluut niet vinden.......
  Alles loopt stuk op Ons materialisme en idealisme.
  Zo wordt en heeft leven iets fataals!
  Iets wat verder nergens anders meer bij behoort.
  Het heeft niets om nog enige vraag te stellen, er is niets te bedenken.

  Het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden! En de rectoren durven er niet tegen op te treden, EN DAAROM ZIJN DE DIGITALISERING VAN FOUTEN  DE GROOTSTE FOUTEN VAN DE WETENSCHAP GEWORDEN..........
  in de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
  Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
   het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden, zodat ieder van ons de werkelijkheid steeds kan leren hervinden, ook op school!
  Ik zeg het maar zo, de valse duiveltjes horen te vertrekken, of het gekkenhuis in!


    Dus het kan heel gewoon ook niet, want terwijl de wiskunde een menselijke constructie is, wat inhoudt dat haar begrippen op geen diepere gronden rusten dan op de afspraken die hen constitueren, zijn de wérkelijke dingen helemaal géén constructies en derhalve ook geen menselijke constructies, doch op zichzelf staande entiteiten waarvan de essentie ontegenzeggelijk bij hun Schepper zelf berusten.
  Ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven kunnen worden, wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.
  Alles is voorzien!
  De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
  Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is, dan zijn de evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken. Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologische evolutie, maar ook kosmologische evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie.’
  U moet weten dat er wetten overstegen moeten worden juist omdat deze evolutie er is ......het is een forse werkelijkheid, toch daarom ook zeer goed te rubriceren. Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen ook bezien. En de valse duiveltjes kunnen het niet bevatten!
  Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
  Maar in feiten gaat het hier dus ook om alle sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.,
  doch niets wordt daar van erkend, ..........EN..........Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij,
  in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van,
  zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
  Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......
  en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
  en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn.
  Het gaat niet om de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand?
  Toenemende industriële ongelukken zijn niet enkel een ‘normaal’ verschijnsel geworden, maar zouden veeleer als een maatschappijveranderend fenomeen begrepen moeten worden.
  Het boemerangeffect van de gevaren van nieuwe ontwikkelingen is ingebouwd in.....het moderniseringsproces zelf.
  In een risicomaatschappij is volgens Beck het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer het fysieke explosiegevaar van de technologie,
  maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen,
  in de bestaande sociale instituties, wetenschap en politiek verliezen de totale sturing!
  De onbeheersbaarheid van ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
  Vandaar dat we volgens Beck momenteel leven in een regime van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’.
  De computer heeft een fout,  in post apocalyptische zin is ze slechts teruggebracht naar de O EN DE 1, ZE HEEFT MAAR EEN KLEINE MOGELIJKHEID TOT EEN DIFFERENTIATIE. In apocalyptische fictie staat vooral de oorzaak van deze ondergang van de wereld of beschaving centraal. Deze oorzaak kan sterk variëren, van bijvoorbeeld een grote ramp (al dan niet door de mens veroorzaakt) tot een nucleaire oorlog.

  Het geestelijke,  ......... is nog altijd te zien, het is in het licht van de eenheid doorschouwt. zo het licht er is.
  Er is dan ook geen conventie die ook maar iets van het Goddelijke doorschouwt. Wij weten dat er niets door ons te vinden is. Het is niet wat er plaatsbaar is in het menselijk brein. We leven met de onzekerheid en niet weten, we kunnen zelfs leven met onzekerheid en niet weten. We hebben zo ongeveer antwoorden, maar als we er niet kunnen komen gaan we over op iets anders. Ze is de kunst van het vrije denken, ze heeft geen voorliefde voor de ontkenningen, het heeft geen strenge methode, het is slechts logisch, het heeft geen ander beginsel dan dat ze zich zelf ontvouwt. En het is niet anders dan dat ze zich zelf ontvouwt, het wil het denken uit zichzelf begrijpen, het is een ervaarbare eenheid , dat in het verband met die zelfde eenheid. De genade is dat hij niet rust tot dat hij alles is in allen. Het zijn van het 'zijnde'. in het dagelijkse leven zijn we betrokken in het scheppings gebeuren, .......hij is de bron, de oergrond in alles. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en alles die voortbrengt. De normale uitleg is nog steeds nutteloos omdat het om de liefde en de rede gaat, alleen zo kan de juiste boodschap doorgegeven worden, de levenskunst woont niet meer in ons, ............ het leven met de natuur en cultuur, de medemens en God. Zij de fysicisten geloven alleen in de dode waarheid. Zo menen ze op te mogen gaan in elke mutatie. Dat elk deeltje gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand had Ernst Mach natuurlijk niet moeten vertellen,........en natuurlijk hoort daar de geestelijke vrijheid bij, dan kunnen we allemaal tot de genoegens en de interpretatie's van het leven komen, om daardoor tot de zich openbarende kosmos mee te werken. Dit om de smaak van de openbaring aan te brengen, voor ieder voor ons.......dus in de natuur is het aanvaardt dat al het wereldgebeuren terug te brengen is tot omzettingen en vervormingen van een grootheid, waaraan men de naam "energie' geeft. wat die '' ernergie" nu precies is, is niet te verklaren.
  BUITEN DAT........ Welk een ondergang gaan we mee maken, als niemand begrijpt wat wezenlijk is? De belachelijke staat van het realisme wacht er op dat er strikte spelregels gaan gelden waar het gaat om ontdekkingen. Bij iedere ontdekking moet worden aan gegeven wat de goede set f van verandering is! Denk niet dat U veel ruimte heeft, dat U zo maar even wat kan aankondigen, mogelijk en misschien is er niet meer bij. 
  We zullen echter meer mee maken dan de ondergang van de kletspraat, de niets zeggende media zullen in haar ondergang mee gaan, kranten, TV, bladen, bibliotheken, archieven, zullen vrijwel niet meer serieus genomen worden. De academie als geheel vervalt in een dramatisch einde als ze niet de moed heeft na te gaan wie er solide en eerlijk is, zodat hij het wezenlijke "in zichzelf" kan volgen.
  En dan pas is er een oordeelvorming die een noodzakelijkheid heeft, zo hij is uit gevallen.  U moet weten, er is geen handelen volgens een formule.........en juist dat staat ons niet aan....... maar in onze menselijke mogelijkheden liggen zeer subtiele mogelijkheden, doch zo we met delen werken zijn er dus ook weerstanden. en angst voor wat nog niet ervaren is. Maar dan herkend men de weerstand, maar men zou dat evenzeer door een relatie kunnen noemen. Het is onze gewendheid als mens om alles te zien, zo het in de schepping wordt getoond..........in mijn totale intuïtieve waarheid wordt mij gemeld, wat mij het laatste heil is, en dat is hemels. De geest wordt ook U ingeblazen, daardoor is er een vrije wil, die U zowel  ten goede als ten kwade kan gebruiken, via deze vrije wil zal de mens  zelf tot GOD moeten komen. En uw medemens is met U. We moeten het weldoen zelf tot uitvoering brengen. DUS IK BEN GEEN NABOOTSER VAN DE NEUROMORFIE IN DE HERSENEN VAN MIJZELF............. ze zijn het waar ze het er weer toe doen.   Dus de veronderstelling achter een statistiek moet goed zijn om een goede statistiek te leveren, zo is het heren wetenschappers, .........Kierkegaard moet zo worden begrepen. De krankzinnige wetenschap heeft slechts theorie, zo moet u weten. De meest werkelijke aanpak is dus die van [email protected] , zeker weten! De mensheid mag zijn wezen niet te kijk zetten, hij moet zich in de realiteit en actualiteit aaneen sluiten daar hij een beelddenker is........dat Spinoza besef moet de wetenschap volbrengen. Meer kan niemand U vertellen........... dus  het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
  We moeten het weten, 
   Niet alleen het handhaven van bepaalde fixaties kan leiden tot psychische stoornissen, alle ontwikkelingen buiten de werkelijkheid brengen het tot psychische stoornissen!

  De gekken van de wetenschap willen daarmee slechts populair worden, dat is slechts de implicatie van hun gedrag, maar zichzelf wezenlijk direct kunnen volgen, kunnen ze nog steeds niet.  Vandaar het verzet van Schrödinger en dus NADIEN van de QED, de als enige geslaagde uiteenzetting over het slordige wetenschaps-gedrag.
  Wanneer is de mens oprecht vrij te denken en te handelen, is deze weg wel vrij te maken. MOETEN we allemaal niet onberispelijk hoog aangeschreven worden , dus zonder deze slordigheid. De groot natuur is geen spel met een morbide extravagante willekeur ........we hebben het niet om zomaar antwoorden te weten, het is niet nodig dat er hysterese, oscillatie en uiteindelijk chaos optreed in de maatschappij. 

  Ze hebben letterlijk zelf alle problemen veroorzaakt; ......de reeds aanwezige verworvenheden zijn ook vreemdheden geworden.
  Op alle terreinen van het kunnen en kennen van de mens heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden.
  En dat terwijl om het bestaande te wijzigen de mens moet beginnen zich het bestaande toe te eigenen.
  Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA.
  Met het theorie terrorisme, ook van de genetici, zit het heel raar.
   "Zodra de mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf, zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn.
  Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is, en niettemin wordt de mens daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen.
  En ze weten vooral niet tot welke schade ze veroordeelt zijn door de slecht of de verkeerd ingedaalde ballen, waardoor ze niet eens meer een spiritueel en religieus wezen kunnen zijn! Ach wat leuk, ze mogen zelf dader, slachtoffer, en toeschouwer van hun eigen ondergang zijn! Wat leuk de data-freak mag wel even opschrijven wie dat zijn! Het systeem heeft zich voor de allerlaatste keer geprolongeerd, het is voorbij!
  Want 
   mRNA , speelt de centrale rol in het tot expressie brengen van genetische informatie. Messenger-RNA is een vorm van RNA die als 'boodschapper' (messenger) twee processen met elkaar verbindt: de transcriptie, waarbij een stuk DNA (een genovergeschreven wordt tot mRNA, en de translatie, waarbij het mRNA wordt vertaald naar een keten van aminozuren (een eiwit). In organismen is RNA doorgaans enkelstrengig en kan het zeer complexe driedimensionale structuren aannemen, terwijl DNA dubbelstrengig is. Dubbelstrengig-RNA komt wel voor in het genetisch materiaal van sommige RNA-virussen, en speelt in planten een rol bij cellulaire immuniteit.

  Schematisch:

 • DNA — transcriptie → mRNA — translatie → eiwit
 • In de loop van de jaren heeft men ontdekt dat er na de transcriptie nog allerlei andere processen plaatsvinden. Hierbij wordt het mRNA bewerkt voordat getransleerd wordt. De belangrijkste van deze processen zijn: RNA-processingsplicing en RNA-editing. Het onbewerkte RNA, zoals dat direct na de transcriptie gevormd wordt, wordt dan pre-mRNA genoemd. Het bewerkte RNA, zoals dat getransleerd wordt, wordt gewoon mRNA genoemd. Het schema ziet er nu als volgt uit:

 • DNA — transcriptie → pre-mRNA — RNA-processingsplicingRNA-editing of alternatieve splicing → mRNA — translatie → eiwit
 
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het genius, te ontwikkelen. Zij worden Paramita genoemd
 • Voor zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
 • Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren, als er duidelijk 'vermogen is.
 • Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op die meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
 • De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt, omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd. Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen!
 • De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit dit vermogen te verzamelen. Zo is het mRNA in volle werking aanwezig.
 • ALS ER Door de hebberige ogen' gevraagd word binnen zo'n systeem zal het instorten door onbalans en inefficiëntie. Het is een systeem voor onnozele mensen die hun energie systeem willen zien instorten!
  Het is mooi bedacht maar het deugd niet, nergens. Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam. De discussie en de ridiculaire situatie passen niet bij ons DNA! Het moet passend gemaakt worden, Ook als systeem moet er daar juist een consistentie zijn! OF WILT U DE REDEN EN DE LIEFDE NIET KENNEN, ZO DE FRACTIE EN DE GODELIJKE NATUURLIJKE REVERSE ER ZIJN.
 • Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is, dan zijn evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken. Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologie, maar ook de kosmische en fysische evolutie processen. 
 • Slechts zo kunnen ook de Seksualiteit anders worden bekeken en beleefd, buiten het dualisme om, want de liefde leidt tot openbaring..........
 • Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt anders het karakter van de moderne maatschappij in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van, zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
  Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid, en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn.
  Het gaat niet om de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand?
  Toenemende industriële ongelukken zijn niet enkel een ‘normaal’ verschijnsel geworden, maar zouden veeleer als een maatschappijveranderend fenomeen begrepen moeten worden. want In de loop van de jaren heeft men ontdekt dat er na de transcriptie nog allerlei andere processen plaatsvinden. Hierbij wordt het mRNA bewerkt voordat getransleerd wordt, deze translatie brengt de enorme ongekende risico met zich mee..............waar enkel de Goddelijke natuurlijke Reverse nog een rol en ten goede in kan spelen........
 • DE AANVAL OP DE WETENSCHAP IS DAAROM DOOR MIJ DOORGEZET,  WANT Het hoogste is geen object van kennen. De menselijke geschiedenis maakt hem slechts steeds berucht, en de wetenschap doet daar steeds aan mee.
   Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de  wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen. En de wetenschap en de politiek zullen het drama alleen maar verder weten te brengen ..................
 • DAAR DE WETENSCHAP VER BUITEN ZIJN BOEKJE IS GEGAAN, EN ZE HOUDT DAAR NOG STEEDS NIET MEE OP.
 • De vergelijkingen met een beschijving van de zwaartekracht werkt in de algemene relativiteits theorie, DEZE bevatte een belangrijke fout, de kosmologische constante had EINSTEIN AL GEBRUIKT IN ZIJN BEREKENINGEN, HET IS DUS EEN AANGENOMEN CONSISTENTIE. MAAR ZO IS HET NIET,  MAAR HET IS MAAR WAT MAKKELIJK  DE KOSMOS DOOR EEN GEK TE LATEN MODELLEREN, DIE MAAKT ER WEL EEN STATISCH  GEHEEL VAN , ................. ALSOF DE HEMEL EEN BESCHRIJFBARE FRACTIE IS, DAT IS LACHWEKKEND ZO IETS.........HET ALLER HOOGSTE IS ALS OBJECT NIET TE KENNEN, HELAAS.........
 • DEZE PAGINA ZEGT MET AL ZIJN GEGEVENS AL MEER ALS GENOEG ;........https://www.haltonarp.com/articles/fingers_of_god_in_an_expanding_universe/illustrations/cone_diagram.jpg   
 • De gekken kunnen nergens deze GODDELIJKE consistentie opbrengen want; ........ De bronnen van ontroering, bezinning en inspiratie zijn nog altijd gelegen in de natuur en in de mens. Breng de wetenschap en de politiek door tot in de gekkenhuizen!
 •  De kenbaarheid van de auto-reverse......zij is de kenbaarheid van die Goddelijke  consistentie................Zij is een bijzondere communicatie met zijn reden en liefde.........

  WANT  ZE HEBBEN DEZE FORMULE OOK.............
   6   H 2 O   +   6   C O 2   +   h ν   →  C 6 H 12 O 6   +   6   O 2 
 •  De fotosynthese is te verdelen in: • Lichtreacties→ Hier is licht voor nodig  Donkerreactie→
 • Hier is geen licht nodig. De reacties hoeven niet in het donker plaats te vinden. De donkerreacties worden ook wel de Calvincyclus genoemd
 • Een fototroof organisme is in staat om met behulp van licht als energiebron en de opname van anorganische stoffen te leven. Het woord is afgeleid van de Oudgriekse woorden φῶς, phōs = licht + τροφή, trophḗ = voeding.
  De mensen worden op de bestaande wetenschappelijke categorieën gedresseerd en kunnen daarom niet zonder meer overstappen op wat nodig is om de wetenschappelijke stof aan de hand van de werkelijkheid bij elkaar te brengen. Het vloeken tegen de werkelijkheid blijkt en bleef ondank de realiteit en actualiteit van Spinoza al meer 100 jaar normaal bij de Gekken!
  Er is een absoluut belang van de fotosynthese voor het leven op aarde

 •  Zonder fotosynthese zou er geen zuurstof (O2) in de atmosfeer zitten 
 • Zonder fotosynthese zou er geen voedsel op aarde zijn.
 • Ir. A. Hekstra dacht al anders over bosbemesting. „Wij kunnen niet wachten tot de oorzaak, de zure regen, bij de bron is aangepakt. Te meer niet omdat de zure regen niet de eigenlijke oorzaak is, hoewel dit verschijnsel wel de oorzaken versnelt. Bosgrond mist minerale bouwstoffen voor de vegetatie. Verzuring versterkt de disharmonie in de mineralenhuishouding. Die verstoorde verhouding moet worden opgeheven. Dit kan door het op de juiste wijze toedienen van groeistoffen. Daarvoor moet echter wel per locatie worden onderzocht wat er precies tekort is".
 • Zo is het fotostrofe organisme  met succes tot in een voedingstof te verwerken.

 • Ik zou dus maar eens opnieuw gaan beginnen..........Reverse 3 is ten slotte dat punt van alle dag, .......... 
 • Het senario van leo van den haak, ingevolge de QED en de transponder werking van Punt-massa. 
  De wetenschap heeft geen huisregels, ze woont ook doodgewoon op het normaal-vlak-Aarde.
  Als ze verzinsels van Popper bedoeld, dat zijn theorieën, met een theorie kan je geen theorie valideren noch populariseren. Dat is een hond die in zijn staart bijt, zou mijn leermeester zeggen. 
  Dus ze prevelt mooie kletspraat meer niet!
   En nog nooit is de mensheid zo bedonderd door een leugen machine, ..........dat terwijl ........ook in het verleden en uit het verleden komen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken. 
  Deze zijn; ........
 • De vaststelling van de feiten, die bij de activiteiten gebruikt worden. 
 • Dus niet de valse feiten, maar de feiten die voortkomen uit de geestes ruimte "Die identiek is aan het Universum van Pythagoras".
 • Die feiten die zo gestructureerd zijn dat, .....De som van de stromen naar elk knooppunt NUL zijn.
 • Waar men de verbeelding heeft om alle mogelijke vergelijkingen op te lossen.
 • Waar men de gelukkige herinnering heeft uit het verleden, .....en zo de ware natuur der dingen rechtstreeks is te ervaren. Het Gaat hier dus om de QED, deze komt voort uit de mentale eigen innerlijke en uiterlijke waarneming die leidt tot de exacte kennis van de dingen
 • Ze funderen de mentale activiteit van de feiten door rechtstreekse duidelijke bewijzen.
 • Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentieële energie.
 • Wat maakt de mens 

  De mens, hij wordt steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit. Daar bij moet U weten, ,,,,, deze gedachten stroom zal door iedereen die nog een taak heeft in de nieuwe wereld worden herkend. Alle trouwe werkers van deze wereld zullen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt. Hoe kan dit toch?

  U moet weten, ik weidt mij hiermee in door te praten over de toetsen, want ik denk dat een vermogen iets te doen van waarde is.
  Alles wat we geleerd hebben over het heelal, alles wat we uitgevonden of ontdekt hebben daar binnen, ze is een sleutel tot de hemel.
  Maar de zelfde toets is ook evenzeer de sleutel tot de hel.
  Mooi dus dat we zelf deze toetsen moeten leren maken, de gevestigde overtuigingen kunnen hierin geen leidraad zijn!
 • De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren
  Onze grote hersenen zijn het zoeken naar het buitennissige en aparte meer als zat , zozeer zelfs dat alle Markten er in vast lopen! Ik kan ze vertellen dat schisma tussen verstand en gevoel de fatale ziekte is geworden!
  De fatale crisis wordt pas onderkent als hij er is, en wacht alweer op een buitennissigge en aparte oplossing!
  De ideeën dat daar tussen nog een oplossing kan worden gevonden is een volledige lacher!
  De mens is zelf één onophoudelijke strijd om de verzoening van de tegendelen waaruit hij is opgebouwd, het dualisme heet zoiets! De kans op enige normale civilisatie is verkeken! De "topman" zal wel even zeggen wat er gebeuren moet! De kans dat zijn beslissing de onmenselijkheid raakt is vrijwel 100% geworden! 
  En de taak van wetenschap is niet anders als de markt voor fysische waanzin zo groot mogelijk te maken............ op de plaats waar enkel de wezenlijke civilisatie nodig is.........kiest men voor "Het slijk der Aarde". Daarin verzuipt de kleine man of vrouw van iedere maatschappij volkomen ten onrechten. Of eigenlijk komt er iets wat nog erger is,  "Het speculatieve Niets", de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Hij weet zelfs "alleen", hoe er iets is te benaderen .......de ziekte is slechts op te lossen door de werkelijke bewustzijn-verwijding, naar "De Urth-lering" terug, waarin "De Auto-reverse" ten volle gebruikt wordt!
 • Nardocus Filosofus
 De kenbaarheid van de auto-reverse......
Uiteraard heeft dit gevolgen voor de Zwarte gaten en alle andere algemene toestanden. En alle andere vermoedens uit de kosmos.....
Want zo,n elementair stukje natuurkunde kan alleen maar goed gaan als het tot het elementaire gedrag van deeltjes behoort.
Maar Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, ze zijn ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Wat men gewoon was als de meest fundamenteele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken, de grondslagen .der wetenschap schijnen te schudden en het lijkt alsof het gehele bouwwerk bezig is te wankelen. De Auto-reverse is en blijft nodig, de eenheid blijft ons aller doel.

Er moet wel degelijk wat op de helling en ik vertel U heel gewoon wat.
Bij een gas is het niet zo dat de chemische bindingen in de moleculen van de stof zijn veranderd, vergeleken met een vaste stof.
Ofwel de lading van de elementaire deeltjes zorgt dat de wet van behoud van energie blijft gelden.
Er is geen andere kracht daarvoor te bekennen, dus moet het begrip massa hier op de helling, anders geformuleerd worden.
Als ik mijn denken doorzet, moet het weer zo zijn bij iedere aggregatie toestand!
Maar nee, bij hitte of wel een verdere energie toestand wordt het anders, dan pas geld de wet E=mc2 NIET EERDER. .En
 1. Van Kirchhoff, hij bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
  van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
  en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
  (ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
  Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
  Waarom?
  Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
  Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
  dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
  (of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
  dan zou de zaak ontploffen danwel imploderen. 
Twee andere en weinig bekende aggregatietoestanden zijn plasma en Bose-Einsteincondensaat ofwel BEC. Plasma wordt vaak de vierde aggregatietoestand genoemd. Hierin zijn de deeltjes van een stof in meer of mindere mate geïoniseerd. Plasma is de fase waarin de stof zo sterk verhit wordt (in de orde van duizenden graden Celsius) dat ze elektrisch geleidend wordt. De elektronen van het atoom draaien hierbij niet meer rond de kern, maar hebben zoveel energie dat ze a.h.w. tussen de kernen door bewegen. Dit plasma komt in de natuur enkel voor in de kernen van sterren. Men is er wel al in geslaagd het te vormen in laboratoria, waar het dan onder controle gehouden wordt door een elektromagnetisch veld.
Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregatietoestand
De volgende gedachte, gaat natuurlijk over het BEC en zwarte gaten!
Maar daar heb ik hulp bij nodig, zou het misschien zo zijn dat er daar een volkomen andere formule voor massa gehanteerd moet worden? En dat er daarom geen licht te bekennen is! Dus het zwarte is een gevolg van de kwantum fysische fase!
En niet van de zwaartekracht! De kenbaarheid moest definitief aan de orde komen................
BEC is de tegenhanger van plasma, en wordt beschouwd als de vijfde aggregatietoestand. Het vormt zich als een stof wordt gekoeld tot het absolute nulpunt (0 Kelvin of -273,15 C). Als dit nulpunt zeer dicht benaderd wordt, vallen de atomen van de stof allemaal in dezelfde kwantum-fysische fase, waarbij ze een groot super-atoom vormen. Iets gelijkaardigs gebeurt met het licht in een laser. Ook deze aggregatietoestand is recent verkregen in een laboratorium.
Zo wij de auto-reverse onderkennen, dan doen wij dat zo..........BEC komt overal voor als fenomeen, de kosmos zit vol van deze fenomenen.
Alleen wetenschappers liegen daar graag over, Letterlijk, want alle praatjes blijken steeds in alle sociale patronen verkeerd terecht te komen!
De theorie der matrices, de golfmechanica, ieder is vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster.
En dat.......met de voorstellen in "De Media".....
 
Einstein wees met zijn formule E= m.c(of E/c=mc) gelijkheid van massa en energie , maar c is het gevolg van de kwantum fysische fase waarin een stof of elementair deeltje verkeert .
En daarmee zeker geen basis voor een complete theorie, het is slechts waarheid binnen deze rekensom !
Wat je kan uithalen en waarnemen met en bij een stof is dus volkomen afhankelijk van de aggregatie toestand ofwel kwantum fysische fase van een stof , de interactie van de elementaire deeltjes houden niet op bij de voorstelling die hier gegeven word;.........
Alle soorten krachten (veerkracht, wrijving`s-kracht, opwaartse kracht)
kunnen begrepen worden met de vier fundamentele wisselwerkingen:
1. gravitatie-wisselwerking (zwaartekracht),
2. elektromagnetische wisselwerking (elektrische kracht, magnetische kracht),
3. sterke wisselwerking (kernkracht),
4. zwakke wisselwerking.
Hoe zit het met de soorten van krachten, ..........
........ die we uit kunnen oefenen op een vaste stof?
.... , die we uit kunnen oefenen op een vloeistof?
.... , die we uit kunnen oefenen op een gas?
..... , die we uit kunnen oefenen op een plasma?
....., die we uit kunnen oefenen op een Bec?
ZIJN DIE KRACHTEN ALLEMAAL HET ZELFDE? NEEN , bij gevolg kom je aan vier wisselwerkingen te kort !
Ze "beperkt" zich dus tot de plaats waar nog energie-bewegingen mogelijk zijn.
Daarmee kan ook de elementaire deeltjes theorie op de schroothoop!
Einstein zelf definieerde een ruimte-tijd om een ruimte aan te duiden waarin zich massa kunnen bewegen op een wijze die door de kromming van de ruimte-tijd bepaald wordt, waarbij de kromming zelf bepaald wordt door de aanwezige massa. Massa rolt als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze ruimte "beperkt" zich dus tot de plaats waar nog energie-bewegingen mogelijk zijn.
Vergeten we tenslotte niet dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een inter-moleculaire, een inter-atomaire, er tenslotte ook nog een inter-nucleaire ruimte bestaat die allen beheerst worden door dezelfde  ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt.
Aldus : Rene Slegers in
http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm

De derde fout die wereldwijd gemaakt wordt , is de volgende :
Een zware massa kromt de ruimte en een lichtstraal volgt in die gekromde
ruimte dus een geodeet, en dat is daar een gebogen baan. Daarom kromt
die lichtstraal. Maar dit is een mis-concept !
Maak eens een plaatje volgens deze theorie,
Leg dat plaatje op een draaitafel,
Draai het blad steeds 90 graden door,
Dan krijg je het plaatje in vier verschillende standen te zien,
Kan jij mij nu vertellen welke stand de juiste is?
De theorie is niet "ABSOLUUT" en dat is ze nooit geweest..............
ZO, .....JE MOET MET DEZE THEORIE ONEINDIG BLIJVEN DRAAIEN , en dan vind je nog juiste stand niet!
Dus is het echte verhaal  precies andersom de massa /lading rolt de ruimte als het ware voor zich uit!
De ruimte stopt als er geen energie bewegingen meer zijn. Zo zien wij het!
Een referentiekader is de algemeen beschouwde structuur voor een analyse
of inleiding ter verwerking van informatie. En ze kan geen absolute bewijzen opleveren.
Door substitutie breng je een referentie / nulpunt in , maar dat is nooit de WERKELIJKHEID.
IN DE KOSMOS BEWEEGT ALLES EN IS ER ALLEEN EEN VOORSTELLING TE GEVEN MET :.......
Een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel
In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven.
Helaas maar daar moet je bewust mee rekening houden, anders kom je tot mis-concepten zoals hier boven beschreven.
Je bent gewoon een statische redenatie aan het ophangen met deze door Einstein gevolgde methoden.

Op 14 maart 1964 gaf Richard Feynman voor een publiek van eerstejaarsstudenten een opmerkelijke lezing over ‘de beweging van de planeten rond de zon'. In deze lezing toonde Feynman aan dat de ellips vorm van de baan van een planeet volgt uit de wetten van Newton en de aard van de gravitatiekracht. Hierbij steunde hij enkel en alleen op Euclidische meetkunde; in het bewijs komen dus geen afgeleiden noch differentiaalvergelijkingen voor. Het gaat dus om een ‘elementair' bewijs, IN CABRI Bewijseen bewijs dat volledig steunt op het interactief tekenen van (dynamische) ruimtelijke figuren, waar we als bewijs voering slechts op kunnen steunen daar er steeds meer Uniciteit uit de ruimte naar voren komt.
De wetenschap zit met steeds meer afwijkende vormen in bewegingen, lijnen, en  processen uit de kosmos, die slechts alleen met IN CABRI Bewijs te verklaren zijn. De huidige kosmische wiskunde heeft geen enkel antwoord op de Uniciteit die zich opdringt van uit de Kosmos, Richard Feynman wel! Van uit het universum van pythagoras blijkt al het universele te leveren!
  De hoofden van de wetenschappers zouden weer knalrood moeten zijn, om de schaamte over de fantasie die ze steeds weer opvoeren.

Het IN CABRI Bewijs heeft iets heel bijzonders, het legt ons denken in 3D neer, het steunt op het interactief denken, het steunt niet op de immense larie die de theorie nog steeds is, het stemt in met deze regel, "Eerst zijn, dan doen, DAARNA  spreken." 
 
Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt. De mens die leeft volgens zijn dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig
De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist. Plato zegt: "Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is." en "Immoraliteit leidt nooit tot meer geluk dan deugdzaamheid."
 
Richard Feynman wijst ons ook steeds op sublieme wijze op iedere immoraliteit, die we mogelijk ook bij hem kunnen vinden, b.v. We hebben de gewoonte om de artikelen die we voor wetenschappelijke tijdschriften schrijven zo afgewerkt mogelijk te maken. We vermelden al de denk-wegen en maken ons niet bezorgd over de blind eindigende steegjes en we beschrijven ook niet welke verkeerde ideeën we eerst hadden. Zo publiceren we op een waardige manier niet wat we allemaal gedaan hebben om het werk tot stand te brengen. Of over zijn theorieën zegt Richard Feynman, mogelijk kloppen ze niet!  (1918-1988). Amerikaans fysicus. Nobelprijs 1965.

Vertelt ons, we verdrinken in een zee van informatie. Door onze ononderbroken jacht op informatie loopt de kennis gevaar. We dreigen allemaal samen te verdrinken in een zee van gegevens die we niet meer in "weten" kunnen omzetten, en al helemaal niet in bruikbare kennis om onze grote en kleine problemen aan te pakken. In plaats van kennis en macht te schenken, laat de informatie-vloed ons achter in verwarring en onmacht. 

De aandoening die onder meer als ‘gespletenheid des geestesleven’ wordt betiteld, hij cirkelt in allerlei verschijning`s vormen rond. De denkende zaak of wel de zaak van geestesleven is er maar in twee varianten: eindig of oneindig. En iedereen zal moeten gaan waarvoor hij kiest!
Je kan je nog steeds niet voorstellen dat er een enorme tegenstelling is tussen een beschrijving / benadering en de werkelijkheid !
En het is toch zo duidelijk ! Kunnen we de dynamische werkelijkheid zien? Neen.
We kunnen ons nieuwe denken slechts enten op de structuren en ervaringen uit het verleden,  WAARBIJ DE TAAL NIET HET ECHTE IS.

Daarbij hebben we ook prachtig mooi systeem het Periodiek systeem,
In het periodiek systeem der elementen zijn de chemische en fysische eigenschappen van de elementen in kaart gebracht. In deze tabel, ook de tabel van Mendelejev genoemd, die een lange geschiedenis kent, staan alle bekende elementen op volgorde van atoomnummer zodanig ingedeeld dat de elementen uit dezelfde periode naast elkaar staan en elementen uit dezelfde groep boven elkaar. Tevens staan de elementen die tot hetzelfde blok en dezelfde reeks behoren bij elkaar in de buurt.
Meneer Albert Einstein is vergeten zijn theorie ook maar ergens te enten!
Het wordt tijd dat is eindelijk te gaan doen!
Einstein heeft deze samenhang met het Periodiek systeem nog het belang van Pythagoras niet in willen zien voor zijn speciale
RT, deze allein-gang gaat op het drama en impasse uitlopen voor de huidige wetenschap!
Geloof Mij en Rene Slegers en de wetenschap kan weer verder!
In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trilling`s-toestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Lauglin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.
Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen, misleiding is bedrog!
ALLEEN DE INVLOED GAAT JUIST VAN BUITEN UIT NAAR BINNEN, de wetten zijn kosmisch!
Wat een geluk! We zijn geen samenstelling van deeltjes maar een deel van het geheel.
Wiskunde is een hulpwetenschap, helaas je zal een benadering moeten kiezen voor ieder probleem.
 

Hubert Van Belle: De stelling van Tellegen heeft iets wat als geheel de QED mogelijk maakt, met namen door de Feynman beschrijving; ..... Als een lading een kracht uitoefent op een ander deeltje gaat dit altijd met de minimale actie, het principe van de minimale actie noemt men dat. Wat bleek nu: de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel: we hadden een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand."
Een mechanisch systeem streeft naar een toestand van minimum potentiële energie. Het is "alsof" het systeem een doelgericht gedrag vertoont. De systeemtheorie onderkent dan ook het bestaan van normatieve systemen die doelstellingen nastreven. Het doelstelling`s begrip maakt het o.i. mogelijk om de rol van die het energie-begrip in de exacte wetenschappen speelt te veralgemenen. Dit is een sterke aanwijzing voor een samenhang in het geheel die door eisen van de totaliteit bepaald wordt.

De verbindings-voorwaarden geven aan fysische systemen hun structuur en samenhang en maken door de wederzijdse wisselwerking het samenspel van de elementen mogelijk.
De verbindings-voorwaarden geven in feite de continuëteit van de variabelen in de ruimte aan. De twee types veranderlijken worden soms "door-" en "over-" veranderlijken, trans- en inter-variabelen genoemd. In een hydraulische analogie kan men van stroom-gebieden en niveau-verschillen spreken. Het in paren optreden van de veranderlijken maakt het mogelijk om het energie begrip in te voeren en energie (of vermogen) te definiëren als het product van beide soorten veranderlijken. Het is ook belangrijk op te merken dat de verbindings-voorwaarden voor netwerken en structuren een lineaire vorm hebben of gemakkelijk in een lineaire differentiaal-vorm kunnen gebracht worden. Deze eigenschap leidt tot zeer algemene energie-stellingen zoals de stelling van Tellegen en de analoge stelling der virtuele arbeid.
Gedrag van een systeem wordt in de apartje`s-benadering gekenmerkt door relaties tussen input-, output- en toestand`s-veranderlijken. De toestandsvariabelen geven de invloed van het verleden op het heden weer en bepalen het tijdsafhankelijk gedrag ten gevolge van de geheugen-eigenschappen ( Cohesie, Adhesie, stroom, spanning, enz) van het systeem. De interactie tussen de deelsystemen wordt door verbinding`s-voorwaarden beschreven. De werkelijkheid is als een constructie bestaande uit onderling verbonden bouwstenen. Daarbij aangenomen dat de relaties die de werkelijkheid kenmerken, ontbonden kunnen worden in relaties die het gedrag van de bouwelementen en van hun verbindingen afzonderlijk kenmerken. Het gaat dus om een reductionistische benadering die zich niet beperkt tot het in rekening brengen van de delen maar ook aandacht geeft aan de wederzijdse beïnvloeding.
De totaliteit blijkt algemene eisen van continuïteit op te leggen waaraan de verbinding's voorwaarden moeten voldoen. Deze eisen kunnen vertaald worden in energie-wetten, invarianten en symmetrie-eigenschappen. Er blijkt ook bepaald efficiëntie principe werkzaam te zijn. Vroeger sprak men over het principe van minimum actie of de wet van de kleinste werking. Men kan aantonen dat voor elektrische netwerken waarvan de elementen een "positief" gedrag vertonen de energie-content minimaal is als de wetten van Kirchhoff voldaan zijn. Een duale stelling geldt voor de co-content. Analoge eigenschappen gelden ook in de sterkteleer en bepalen de stabiliteit van mechanische structuren. Het streven naar minima speelt een grote rol in de energetische benaderingen. Een mechanisch systeem bijvoorbeeld streeft naar een toestand van minimum potentiële energie.
De entropie van een netwerk zonder bronnen neemt toe in functie van de tijd. Het is verder eveneens mogelijk om aan te tonen dat een gevolg niet voor de oorzaak kan optreden. Dit wijst erop dat men asymmetrieën uit symmetrieën kan afleiden.
En daarmee is opnieuw bewezen dat de wetenschap maar raak kletst met haar oerknal theorie en haar relativiteit`s theorie , ze kent de samenhang van de totaliteit niet, en de aperte eisen van het totaal kent ze niet..

Overigens is er een groot het belang van symmetrieën en invarianten in de fysica. Voor elke symmetrie is er een behoud wet.
Maar ja ik heb die perfecte vormen en omstandigheden nog niet gezien.
Dus we krijgen toch de nodige variatie, al kan die in het begin nauwelijks vast stelbaar en zichtbaar zijn.
HET IS NIET WAAR, DE MASSA IS NIET SYMMETRISCH VERDEELT IN DE KOSMOS,
ER KAN GEEN BEHOUD WET VOOR GELDEN,  welke gek wil daar de passende manifestatie bij onderkennen?
DE STELLING VAN MENEER EINSTEIN IS PERTINENT ONWAAR. E= Mc2 kan niet algemeen gelden!
Ze is slechts nodig om de misdaad met de critische atoom massa te begaan.

 
NARDOCUS  FILOSOFUS