Hoofdstuk 66 Toen de rede weer boven kwam


Ik gebruik een citaat altijd als een verwijzing naar de rede, als een versterking van de rede. In een verhaal waarin enige specificiteit te vinden is.

Sterker nog sinds Boole zijn denk wetten formuleerde, sinds verwacht wordt dat we gegevens ordenen en op de waarheid 's tafel moeten kunnen leggen hebben we de echte specificiteit nodig. De klassieke propositielogica en de algebraïsering daarvan door George Boole in zijn "Laws of Thought" is voor ons elke dag gesneden koek. De twee belangrijkste resultaten van Boole zijn; ......

1. De denk wetten als geformuleerde in de Boolese algebra zijn 'rekenkundig' volledig. Dat wil zeggen dat de logische equivalentie van twee proposities (gelijke betekenis) ook te berekenen is met gebruik van de wetten van de Boolese algebra.
2. De Boolese connectieven, negatie (niet), conjunctie (en) en disjunctie (of), zijn 'taalkundig' volledig. Dit wil zeggen, alles wat er aan propositie logica te zeggen valt, dat dit ook met de Boolese connectieven alleen kan. En toen bouwden we de computer,..... En daar wordt deze eigenschap ook een functionele of expressieve volledigheid genoemd.
Het bewijs van beide stellingen berusten op zogenaamde normaal vormen. De aanname is dat de normaal vormen er daarom zijn daar de wiskunde niks meer en niks minder is dan het exacte deel van ons denken is.

Maar ach, bij mij willen de werkelijke redenen nog wel eens boven komen, bij mij heeft U heel weinig kans om ook maar enig apparaat als een normaal ding aan te kondigen.
Deze normaal vorm bestaat namelijk niet, en ik ken daarvan de reden: ........Mijn grootste ontdekking in de parapsychologie is namelijk deze....... zonder de metafysica doet de parapsychologie werkelijk niets, zonder haar is er geen fysica te verstaan! 
De verzoening van de fysica met de metafysica is niet te vermijden.

Want alleen met discrete modellen is er zonder ontologie wat te doen, .....
zo voeden wij een discreet
dynamisch proces zonder gebruik te maken van voorschriften.
Die ijlings toch in hun expressieve volledigheid toch weer zijn bedacht........
en continu dan wel dynamisch worden genoemd.
Zodat alle niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven kunnen worden,
 in het bijzonder de ontologische,
zelfs het enkelvoudige ervaring 's feit mag niet meer ontdekt worden,
zodat ze in dit proces als irrelevant kunnen worden beschouwd.


De waarheid levert één machine niet, je kan er alleen maar loeder gek van worden!
Permenides wist het al T=t1+t2+t3+t4+.....
Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen,
of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
Alleen met discrete modellen is er wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch Proces.
Een proces .......
zonder gebruik te maken van voorschriften ofwel wetten die zijn bedacht.

Een endogene functie, (de door mensen bedachte functie), is een enkele exotische functie, deze kan wiskundig gezien opgevat worden als een enkele parameter vergelijking, met x = T.
Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, ....zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute, de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld!
Toch gaat de horde verder; ........
De twee ‘vergelijkingen’ hierboven worden differentiaalvergelijkingen genoemd. Bij zo’n differentiaalvergelijkingen gaat het om het vinden van y als functie van t. Als dat lukt, heb je een oplossingsfunctie gevonden. Dat het slechts een parameter vergelijking is, ze willen het niet weten! En vervolgens gaan ze (weer) over op de exotische dwaasheid!
De Parameter is een onderdeel van de ontologie,
alleen niet voor krankzinnige wiskundigen!
"Deze debielen hebben zo altijd gelijk"
Maar zijn ondertussen de grootste oplichters,
van de Kosmos.

Alleen Richard Feynman met de QED kwam verder in zijn bewijzen!
De grap van Feynman is; ....dat hij wist dat iedere loutere uitbreiding of perversie,
 in kosmos rationeel wordt bepaald.
Zodoende is er "iets" rationeel berekenbaar.
Dat is waar hij in slaagde, door van een deeltje de baan te berekenen,
door oneindig veel versies van het deeltje alle kanten op te laten gaan.

Elk deeltje in deze spookachtige meute gedraagt zich als een golf
– en golven kunnen elkaar uitdoven.
Als je uitrekent hoe het met deze golven afloopt, 
dan blijkt doorgaans dat ze elkaar overal in de ruimte nagenoeg uitdoven,
behalve in een relatief klein rationeel te bepalen gebied,
dat wordt door deze rationaliteit,
het meest waarschijnlijke pad van het eigenlijke, fysieke deeltje.
Maar overal waar de uitdoving van golven niet volledig is
– en dat is bijna overal –
is nog een heel kleine kans om het betreffende deeltje te vinden.
Deze exotische berekening voorspelt verschijnselen met een ongeëvenaarde
nauwkeurigheid;.... tien significante cijfers is geen uitzondering.


Het bijzondere van de QED is dat deeltjes zich voortdurend bewust zijn
van de omstandigheden, die heersen in de exotische ruimte om hen heen.
Een mogelijk pad heeft invloed op de lotgevallen van het deeltje, alleen door er te zijn.
Hij noteert het totale effect van alle mogelijke tijds evoluties van het systeem
.......("paden").
Er werd zo een probleem opgelost,
want 
zonder deze metafysica doet de parapsychologie werkelijk niets,
zonder haar is er geen kwantum fysica te verstaan!
En Feynman wist wanneer hij zijn eigen regels afwijzen moest;
.......if it doesn't agree with experiment it's wrong! 

Hij beschreef met het wiskundige integraalsymbool \inthoe; ....
met deze padintegralen consistente herformulering mogelijk is, 
van de kwantummechanica.
Het gaat hier om een exotische ruimte berekening, 
vanuit een kennis die voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.
Ook Richard Feynman moest leren leven met de wetenschap,
dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent.
En er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen.
We zijn steeds de opportunistische en exotische gebruiker van onze eigen omgeving.


Deze ontdekking van Feynman gaat dan ook verder als iedere andere in deze Kosmos. 

De ontdekking van Feynman is de eerste in de metafysica ooit, die ook werkelijk bewezen is!
Ze maakt een paradigma wisseling mogelijk, en zelfs noodzakelijk, want; ......

De God van Richard Feynman brengt "alles" tot werkelijke manifestatie. En hij bracht de ontologie op de meest snuggere manier in de metafysica terug!
Wat Boole dus na liet omdat hij geen fabeltjes wilde vertellen, dat deed Richard Feynman op de meest snuggere manier!
Waarom volgen we Richard Feyman dan niet!
Is de wetenschap zo arrogant en trots dat ze vindt dat wij hen hun waardeloze speeltje niet mogen ontnemen? 

Vele willen een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets en dat in Wereld waar dagelijks oordelen en veroordelingen uitgesproken worden. Echter, niet God werd buiten gezet, "maar gewoon de totale ontologie", ........en God als twist object bleef bestaan.
Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.
Want de ontologie werd weggezet omdat  alles wat er aan propositie logica te zeggen valt, dat dit ook met de Boolese connectieven alleen kan. De rede van al ons doen hoefde niet meer boven te komen, zo dacht men! En de krankzinnige wetenschap ging zijn gang. En toen plotseling was de ontologie voorgoed weg, .........we stonden los van vertrouwde, troostrijke stem uit de verte en toch vaak zo dichtbij. ‘Niet langer zult u ook maar één verhaal horen dat u zal helpen om de lange slapeloze uren te verkorten en u zelfs uw pijn een ogenblik doen vergeten. U bent definitief behekst, want wie verteld U nu dat elk object in deze kosmos evengoed een Pronomen als een Demon kan zijn. Een mens is wat hij doet, dat kan ook niet anders, U moet weten; ......Ik beproefde alles, door te doen wat me werd opgedragen. Zo werd ik bijna alles Meester wat mijn leven vervulde! Maar de krankzinnige meute begreep het maar niet, waar waren toch al die ontologische vermogens gebleven? Van een Psychische magie kon op geen enkel moment meer spraken zijn!

Dat was meneer Boole maar even vergeten,.....

De muziek van het hart, 'In den beginne was er klank ...'.
Het betreft hier een oerklank, een klank, begrepen als schepper of vernietiger, als verbinding tussen macrokosmos en microkosmos, als wet van het getal en de goddelijke mathematiek of als 'muziek der sferen'. Ze beslaat de hele noösfeer, de gehele wereld van het Nominale gebeuren.
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!

Wanneer muziek als energetisch hulpmiddel wordt gebruikt, is ze een therapeutisch middel en herstelt, handhaaft of verbetert onze fysieke en psychische gezondheid en de gezondheid van alles wat ons omringt: met name planten, maar ook dieren of onze woonomgeving. Klank therapie kunnen we vergelijken met een bad van frequenties waarin de mens wegzinkt, en deze onderdompeling in bijzondere trilling 's frequenties is vergelijkbaar met wat we een verjongingsbron kunnen noemen: een hulpmiddel om opnieuw structuur in onszelf aan te brengen, in harmonie te komen en weer vrede en sereniteit te vinden.

Maar het gaat allemaal nog verder, want T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1, drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren.
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum, dus met dat wat hem wordt gegeven. Hij onderkent de werking van "Het FUS" dus de Functie en structuur in zijn DNA niet.


Daarom faalt hij ook om een werkelijk correcte coreferentiële interpretatie te geven. Hij heeft de werkelijke gegevens niet!
Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie gedefinieerd in termen van ‘commanderen’:  De Ezels doen ook niets anders! Shit, de wetenschap zit misschien wel 100000 keer fout, moet zoiets wetenschap opleveren? Nee toch leugenaars......... Shit zelfs heel de wetenschap doet niet anders............De Boole connectieven  onderkennen geen enkele zelfstandigheid. In de Computer is "alles" ten onrechte connectief. Het is een waanzinnig  apparaat, wat niet deugd in zijn werkingen, vele verwerkingen zijn niet connectief. Er bestaat dus een onkenbaarheid van de natuur van zowel in je zelf als die buiten je zelf. 

Meneer Langacker staat dus lijnrecht tegenover Boole, ........alleen vertelt hij het nog niet.
 Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’, maar ook dat is de dwazen niet genoeg. Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële. Maar de verwachtingen en de mogelijkheden zullen daarom met onvoorstelbare gevaren gepaard gaan die de ontwikkeling van het verstand, de kracht van het karakter en de doeltreffendheid van de menselijke instellingen zullen bedreigen. Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek, en nooit is het moeilijker geweest de afloop te voorspellen.

 een knoop A commandeert een knoop B als
(i) A en B elkaar niet domineren, en
(ii) de eerste S-knoop boven A ook B domineert.
 
Ter toelichting diene het volgende diagram:
 

illustratie


NP1, commandeert NP2 en NP3. Immers, deze knopen domineren elkaar niet, en de eerste S-knoop boven NP1 (d.i. S1) domineert ook NP2 en NP3. Omgekeerd geldt niet, dat NP2 of NP3 knoop NP1 commandeert: de eerste S-knoop boven NP2 en NP3 (d.i. S2) domineert niet NP1.
Als NP1 in een pronomen is en NP2 een eigennaam of zelfstandig naamwoord, zou dat pronomen NP1 voorafgaan aan NP2 en tegelijkertijd NP2 commanderen. Zo'n situatie treffen we aan in iets als *Hij ontkende dat Osewoudt Eline had zien lopen waarin Hij en Osewoudt niet coreferentieel kunnen zijn. In een reële niet bekende situatie kan het zijn ..... Dat hij Eline heeft zien lopen, ontkent Osewoudt, zo commandeert hij de Osewoudt niet, omdat de eerste S-knoop boven hij de S-knoop van de subjects-zin is die het één S hoger zittende Osewoudt niet domineert.
Langacker stelt nu, dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert. Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk!
De voorbeelden die Langacker gebruikt zijn steeds samengestelde zinnen waarin pronomen en (mogelijk) antecedent zich nooit in dezelfde deelzin bevinden. De S-knoop is in Langackers definitie het ‘plafond’ (term ontleend aan Verkuyl en Kerstens 1978), d.w.z. de categorie waar beneden de relatie geldt. Deze vorm van commanderen werd in dit artikel verder aangeduid als ‘S-commanderen’. Doch een normaal vorm, in de zin van Boole, kan het zeker niet zijn! Deze vorm heeft zijn plafond al in de eerste seconde bereikt.

 Hoogstens kan het  volgens Victor von Weizssäcker als een subjectief element worden bezien. 
Er moet hem deze opmerking van het hart. Het zou een illusie zijn te menen, dat de invoering van het subjectieve element, hetzij in de trant van de dieptepsychologie, hetzij in psychosomatische of antropologische zin, in medisch-wetenschappelijke kringen vriendelijk opgenomen zou zijn. Veeleer is er ook hier een strijd ontstaan. En daarmee hangt het samen, dat degene tot wie dit boek is gericht, mij niet voor ogen zweeft als iemand die popularisering van “de” wetenschap verwacht, maar als een medestrijder, of hij nu medicus, patiënt of toeschouwer is.
 “Tot nu toe was de instelling tegenover het zieke: “Weg daarmee”. Maar volgens mij moet jullie instelling tegenover het zieke zijn: “ja, maar niet zo” Dat klinkt ook ethisch; men dient zich bijvoorbeeld humaner - in goed Nederlands: meer menselijk - in te stellen. Maar deze zedelijk-menselijke instelling doet ook de realiteit meer recht wedervaren: het wereldbeeld dat men jullie heeft bijgebracht is niet a-moreel, maar het is een vals beeld. Of het nu mooi is of lelijk, of het goed is of kwaad, het is ook onjuist, foutief.
Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. Hij staat als medicus dan ook recht tegenover Boole. ZIE

Maar uitteraard ook tegen over de waan voorstelling van de genetici!


Het lichaam heeft haar typograaf’. Lichamelijke taal is taal in typografische vorm. Zij alleen onderkent slechts onder een bepaalde omstandigheid een propositie,.......
want de typografische elementen; ........ letters, woorden, spaties, leestekens, indelingen in verzen of ideeën of theorie, strofen of strofoïden voor de genetische gedachten van primair belang, alsmede iedere zich voor doende combinatie van letters tot woorden ‘zonder zin’ (lettrisme), zo komen we dus de enorme verschillen in de welgevormd- heid tegen. En een de normaal vorm bestaat hier heel gewoon niet!
Het beslaat zelfs geen genetische wetenschap, de S-commandeur en al zijn volgelingen ze kletsen maar wat. In de vorming 's praktijk is er de verwaarlozing van de interpunctie, waardoor een strofe soms op drie of vier verschillende wijzen gelezen kan worden, afhankelijk van de interpunctie mogelijkheden. Dat is het lot van de typograaf, zelfs van iedere typograaf. Wat we zien is; .... de verbindende elementen lassen de losse bouw segmenten vast in een organisch geheel, dat tal van paradoxen en oxymora in zich op kan nemen, zonder uit elkaar te springen.

 Als je alleen pronomen kan produceren die ZICH  naderhand LETTERLIJK ALLEMAAL IN DEMONEN BLIJKEN OM TE KEREN, DAN ZAL JE DAT MOETEN MELDEN. De huidige wetenschap echter, ze blijft maar zo krankzinnig bezig! En maar commanderen...............
Lozen die "S-commandeurs", lozen heel de Wereld van de Geek....met iets wat voor jou een zelfstandigheid is, en als zodanig benoemd, loopt jou onderzoek dood. Wat je ook maar manipuleert of doet!
Al die miljarden kostende wetenschappers, het is een krankzinnige pot nat.......Er wordt een normaal vorm gepredikt die op geen enkele wijze kan bestaan!


Overigens zal "Het FUS" in ons DNA door een vrouw eerder gebruikt worden op "Een aanvoelende wijze", en door de Man eerder op "Een verklarende tellende, wiskundige, wijze" , naar mate gestalte en karakter van man en vrouw van elkaar verschillen.  Dus man en vrouw werken meer met de verschillende kant van de differentialen zoals ze zich in elkaar uitdrukken!  De vrouw werkt meer met dit stuk, dT/dst = 0 en <1, de man werkt meer met dit stuk, dT/dt=0 en >1T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
Zo bestrijkt het mannelijke en het vrouwelijke samenwerkende het complete veld van de ontologie, dit tilt de samenwerking tussen man en vrouw naar een meta stabiele situatie, .....hoe de verhoudingen in een relatie precies liggen weten we niet, wel dat de relatie hierin zeer succesvol kan zijn.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, maar we hebben de één als de zelfde denk begrenzing!
Dus we zijn verplicht in ons objectieve handelen te blijven tellen! We moeten daarin onze wiskundige vermogens tonen om de echo van de logica te blijven volgen.


Het zal te ver voeren om deze dynamische verschillen in het DNA van man en vrouw uit te pluizen in dit hoofdstuk. Voor een verklaring verwijs ik naar de karakterkunde van Otto Weininger. Maar misschien is het beter om het bij deze verklaring te laten, om enkel te stellen dat man en vrouw in een relatie de juiste proporties moeten weten te vinden! Dissociatie is daarbij hun grootste vijand! Dis is in de huidige menselijke omstandigheid de meest vreselijke aandoening! Leeftijdgenoten moeten daarin samen leren optrekken, ..........om het te voorkomen!
Hierop is in feiten de leerpsychologie van Otto Selz gebaseerd! In alle vroegte moeten jongens en meiden met elkaar om leren gaan! Dat opent de belangrijkste mogelijkheden!
Er is nog ZOVEEL te beleven in dit leven vindt U ook niet? Dan zou het zonde zijn om dit alleen te doen. Ik zocht een partner die de meest leuke dingen wilde ondernemen. Had u dat ook? De normaal vorm werd opgelegd, en ze bracht ook de meest vreselijke scheiding, ...........de ware ontologie kan voor de mens vrijwel onmogelijk nog een succes zijn.
Wat U en mij slechts rest is de
 laatste aanval van geestelijke onpasselijkheid als gevolg van een diep besef van onze onzinnige positie, slechts dan hebben we nog enige kans dat ons de spiegel van rede nog lang genoeg voorgehouden word. 

Want misschien is het besef er dan wel, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is! Ja, de oprechtheid mag zeker ontbreken van de dwazen.
Want volgens mij mogen we het NU stellen, al die geestelijke onpasselijkheid ze was door ons zelf meer als ingebakken als vorm, vele dwazen deden daartoe al eeuwen en eeuwen hun best.
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dramatische dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit.  Want als we zo door gaan; ..... gaat het inderdaad aan grond onder onze voeten ontbreken, als die al niet vrijwel ontbreekt.
 Wat ik mij dus speciaal afvraag is : wanneer geeft de wetenschap toe dat ze zo vast als een huis loopt met haar theorieën omdat ze slechts WAARNEMER is, ze word altijd geconfronteerd met Heisenberg ’s onzekerheid 's principe.
En ze word altijd geconfronteerd met de van den Haak diagnose; .... De willekeur moet veroordeeld worden want de beoordeling moet op de waarheid gebaseerd zijn. Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen.


Wij moeten ons behelpen met de codering en decodering, waar de computer van naturen erg goed in is, maar niet in de rest van het menselijke gegeven. Want het wil niet meer zeggen dan dat, alles wat er aan propositie logica te zeggen valt, dat dit apparaat dit ook met de Boolese connectieven alleen kan.
Maar bij vele dwazen is het slechts een uitspraak die waar of onwaar kan zijn, de eerste waarheid wordt direct buiten het zicht gelaten! Hoe het pronomen of demon wordt is voor hen verder geen vraag! En voor de computer ook al niet! Voordelen, dus waarheid worden slechts onder een bepaalde situatie onderkent. We doen nog steeds niets aan de wezenlijke ontologie! 
Uiteraard mag U de schunnigheid hiervan niet begrijpen, want bij minder algemene uitspraken speelt de context altijd een rol. De dwazen blijven lullen tot ze een ons wegen, of tot ze zijn verzwolgen onder de waarheid!


 Of ‘Het regent’ waar is, hangt duidelijk af van de situatie waarin we ons bevinden. Toch noemen we ook ‘Het regent’ een propositie, want het is in elke situatie óf waar óf onwaar.
In feiten heb ik het dan dus weer over het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden. 
Het is dus toch weer wachten dat de rede weer boven komt, zo als Mach het al 132 jaar geleden had geconstateerd.
En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!  En dat verhaal werd toch al in 1883 geschreven!

Laten we het nog even anders vertellen; ........Als de enige eis aan proposities is dat ze in iedere omstandigheid een waarheids-waarde (waar of onwaar) moeten hebben, dan lijkt dit zo algemeen dat we ons kunnen afvragen wat dan als ze in hemelsnaam géén proposities zijn.
Andere zinstypen zoals Langacker het in zijn verzelfstandigde vraagzinnen en zinnen in de gebiedende wijs druk-ken in de regel geen propositie uit. Daarmee wordt gebruik van de Computer in de Wetenschap 's-beoefening totale onzin!
Zo zijn de volgende voorbeelden, twee gewone zinnen, een wiskundig probleem en een programma opdracht, geen proposities:....... – Hoe laat is het? – Kijk uit bij het oversteken! –
Zijn er natuurlijke getallen x, y, z, n met n > 2  ,dit waarvoor b.v. de tijd een voortgang  + = ? n n xyzn  ,– Als x > 0 , dan x := x + 1.
Bij vragen kunnen de antwoorden wel waar of onwaar zijn, maar de vragen zelf niet! Dat was het argument wat Langacker toch maar niet wilde gebruiken.
Doch iedereen die het over waarheid of onwaarheid heeft ZAL DIT ARGUMENT NAAR VOREN MOETEN BRENGEN!!!!!!!!!!!!!!!!. Anders bevordert hij zichzelf tot leugenaar!
En netjes wiskunde bedrijven blijkt ook een kunst; ,,,,,,,Gegeven→vraag→oplossing•   .......het blijft voor de wetenschap een kunst.

De schuld van dit drama ligt bij Boole; .......Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.

In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen. Als je met deze beginoperaties meegaat, kan Boole je op veel wijzen. Maar zijn aanvang 's vooronderstellingen gaan mank.
En de computer werd het apparaat wat het nu is, de De C++ expressie werd ingevoerd,
maar deze C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1.
Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen!
En daarom ook kon ik U al eerder vertellen, het Matherror bij computer en rekenmachine is een gebrek aan integer zijn! En wetenschappelijk maakt dat de computer en de rekenmachine volkomen onbruikbaar, en men moest steeds wat verdoezelen, men had een enorm reken probleem geschapen, wat de computer ook niet oplossen kan!

Floating points zijn niet integer, computers werken met de 0 en de 1!   Welke operatie uit deze twee operaties kan de computer sneller berekenen? 12+8 of 1,23+0,98? Natuurlijk 12+8, want dat zijn integers, de andere zijn floating points, en dat is een heel pak meer werk, sterker nog, de prestaties van computers worden meestal uitgedrukt in flops (floating operations per second). En de kwantum computer kan snel factureren maar kan de rest van de werkzaamheden belabberd slecht. En omdat ze gillend wakker worden van de enorme hoeveelheden floating points in de wetenschappelijke bewerkingen hebben ze zulke enorme hoeveelheden computer ruimte nodig, een andere reden is er niet! En het is zelfs zo dat ze altijd te weinig computerruimte hebben bij CERN en het KNMI. En het is Boole die dat probleem over het hoofd heeft gezien, en de wetenschap volgde tot in de huidige nouminale tijden. Wat een onzin moet daar uit voortkomen? Wel ik weet het, er komt alleen maar wetenschappelijke onzin uit de computer, niets anders heren wetenschappers!


Deze metafysica en het wonderbaarlijke

van de feilbaarheid van het brein ging dus over het brein, van het krankzinnige liegbeest Gerard 't Hooft.

Uiteraard wordt mijn vraag Nu; ......Gerard, idioot, wanneer ga je weer netjes wiskunde bedrijven?
Of kan je toch ook niet rekenen, omdat je geen minuut weet welk vraagstuk er voor ligt?
Of mag de rede toch weer niet boven komen?
Oplichter rot op.........

Ik heb een antwoord op de voorspelling van Churchill, de wetenschap doet het bepaald niet best, zelfs zeer slecht!
Let wel ik heb wat woorden op te halen, zo schreef Winston Churchill: "Onze directe nakomelingen zullen zich bezighouden met plannen die vorige generaties in hun stoutste dromen niet voor mogelijk hebben gehouden. Enerzijds zullen zij de beschikking hebben over verschrikkelijke, vernietigende krachten en anderzijds zullen ze worden overstelpt met dingen die het leven vergemakkelijken en veraangenamen. Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële. Met de verwachtingen en de mogelijkheden zullen onvoorstelbare gevaren gepaard gaan die de ontwikkeling van het verstand, de kracht van het karakter en de doeltreffendheid van de menselijke instellingen zullen bedreigen. Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek, en nooit was het moeilijker de afloop te voorspellen."
En ook schreef Churchill: "Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid, medelijden, verdraagzaamheid en liefde geen gelijke tred houdt met de vooruitgang van de wetenschap, dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt.


Afbeeldingsresultaat voor Sir Winston Churchill Spreekt ze in de meest moeilijke tijden uit

Nooit behoren de deugden die de mens eigen zijn, sterker en overtuigender tot uiting te worden gebracht dan op dit ogenblik en nooit is voor de veiligheid van mensenkinderen de hoop op onsterfelijkheid en het versmaden van aardse macht noodzakelijker geweest dan nu. Juist de wetenschap zal alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt." Maar toch wordt overal in het volste vertrouwen de toekomst wetenschappelijk uitgestippeld;..... velen schijnen het erop te houden dat het menselijke ras zich in opgaande lijn beweegt, dat het zich bevindt op een weg van niet te stuiten vooruitgang.
DE UITWEG, rond deze leugens, er is er maar EEN, ANDERS BLIJVEN WE IN EEN VERLOREN POSITIE ZITTEN! Een positie die verslechterd met de dag, iedere dag met een dramatische snelheid!

Miauw niet,..... laat Uw geweten spreken. Mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft U gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen. En dat is de ziel die de wezenlijke bezinning en de juiste intrinsieke motivatie kent. Waar hij nog altijd zijn normering laat ontstaan!
Alleen in die ziel zijn er aanpassen van impedantie 's, dus binnen onderliggende verhoudingen van het 'natura naturata'  mogelijk. Dan is er een mensenlijkwezen dat luistert naar de zekere rationaliteit die elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos overheerst! Dat is zoiets als .....  de wet van de werking van de ziel in je zelf toelaten. Daar is de enige plaats waar "Het zijn onderkend kan worden", zijn is gezien worden!
Terwijl de materie een volkomen andere implicatie heeft, ze brengt ons NU rechtstreeks naar onze ondergang........ Doch de verloren positie wordt nog steeds alleen maar onderbouwt! ..........
Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in die onnoemelijk grote container voorradig zijn.
Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt.
 In de praktijk leidt dit tot een situatie waarin morele principes dienen te worden vervangen door arbitraire en provisionele  hypotheses.
Deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet!
 In de praktijk is het uitgesloten, dat experimenteel bewijs kan worden verzameld, waarmee de juistheid of onjuistheid van een hypothese definitief kan worden. Het is allemaal weggegooide inzet en geld, een asociale bezigheid dus!
Op alle fronten in deze maatschappij, en de Informatie Technologie is de laatste en de ergste, want iedere dwaas mag er aan deelnemen, zonder dat hij ook maar enige wezenlijke norm kent! 
Gelijk de debiel Gerard 't Hooft ..........
Want dit is als een contradictio in terminis, van hé, ik sta het allemaal niet toe dat de theorie over een hele andere situatie gaat ...
De verloving van de wetenschap met de politiek moet verbroken worden, het groot alarm had allang moeten klinken, het engagement van de krankzinnige elite pakt binnen de kortste keren helemaal verkeerd uit!
Zolang er naar believen beleid kan worden geprojecteerd, wordt het alleen maar erger!
Wat we over houden is de definitieve hysterie, zoals ze het al eeuwen hadden voorspelt. 
Op alle niveau 's speelt zich dit drama af, duizenden vergaderzalen met duur betaalde debielen erin! 


Er is voor ons maar een mogelijkheid over gebleven, namelijk de list te gebruiken!  Ons hele geluk is slechts van een enkel ding afhankelijk! Het bewustzijn van het gecreëerde leidt tot gedachten die creëren.

Uiteraard is dit de reden waarom ik Albert Einstein niets kwalijk kan nemen ondanks zijn wetenschappelijke droom die hij niet waar kon maken, ook hij hield slechts de list over, maar puur wetenschappelijk klopt zijn werk niet!
 • Uit de analogie van Richard Feynman kunnen we wel het volgende halen. Ten eerste, als we energie uitrekenen dan verdwijnt er soms iets uit het systeem; we moeten dus erg voorzichtig zijn bij het bepalen wat we wel of niet meenemen in onze berekening. (dat zo`n vraag zich steeds opwerpt duidt op deductie)
 • Ten tweede, energie is er in heel veel verschillende soorten, en voor iedere soort is er een aparte formule. Er zijn: zwaarte-energie, bewegingsenergie, thermische energie, veer energie, elektrische energie, chemische energie, straling 's energie, kernenergie, massa-energie. Als we al deze formules bij elkaar optellen, zal het resultaat niet veranderen, mits we rekening houden met energie die in of uit het systeem gaat.
 • Het is belangrijk om te weten dat in de huidige natuurkunde niemand weet wat energie is. We hebben geen beeld van energie alsof het kleine druppeltjes van een bepaalde hoeveelheid zijn.
 • Je zou de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt                                         x' = 1 - x
  Wat uiteraard volkomen onzin is, en uiteraard volkomen onaanvaardbaar voor die Mens die gelooft in het geheel (de substantie). Wat weer de Formule E=mc2 als formule voor het geheel onaanvaardbaar maakt!
 • Uiteraard trekt de krankzinnige wetenschap zich niet terug, ondanks dat deze feiten al bijna 400 jaar aan haar bekend zijn, een wetenschappelijk drama! Het wegvagen van het Spinozisme is nog steeds alle dagen mislukt!
 • Uiteraard heb ik niets tegen een noumenale God, die buiten ruimte en tijd aanwezig is. Dat maakt de formule E=mc2  nog belachelijker.
 • De transcendente God maakt het prota en het antagonisme op deze wereld,  als filosofie alleen nog meer belachelijker, het geheel van wetenschap en religie wordt er niet transparanter op, ......en Spinoza maar vertellen dat alles en alles één is! En hoe kunnen we nu eindelijk eens broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen?

Maar de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!

Mijn grote vraag aan de wetenschap,......de grote vraag aan de wetenschap:..... hoe kan een elementair zwaartekracht deeltje zoveel verschillende en berekenbare uitkomsten te zien geven in allerlei situaties. Heeft U daar een verklaring voor? Ik wel, alle onvolmaaktheid is existentie, geen essentie.
De formule E_{totaal} = E_{inwendig} + E_k =  m c2 , kan onmogelijk waar zijn! E_k kan dan ook nooit anders bezien worden als een onderdeel van een eindig proces,  E_{totaal} ofwel de totaal inzet, ze kan dan ook nooit anders als een toestand variabele laten zien, zodra je haar zo beschrijft. Einstein was altijd al meer als Gek! En denk maar niet dat ik daarin geen getuigen heb!
,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen; ........alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk, namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken, maar we moeten dus constateren, de ziekte is die wil!
Maar de krankzinnig Veltman noemt het een ijk-methode!
 
Zo zijn de ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuur geschiedenis van de ziel en geest".
Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het ziel 's oog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven! De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje! Waarom, wel?

Alle fenomenen in de kosmos zijn gebonden aan "een plaats en een tijd ", algemeenheden bestaan er in de kosmos gewoonweg niet.

Wat betreft de fysica kunnen we best wel weer vooruit, want; .......we hebben hun bronnen!
Maar "lex speciales" was dramatisch diep in de mens doorgedrongen ...........en dan gaat de Paus uit Rome ook nog mee liegen. Vraag U niet langer af waar in U leeft, het is een grote leugenaars bende. ....... en de stichting "Veltman" met zijn ijk methode blijft alle dagen onherroepelijk een fiasco. De inhoud er van is volledig zoek. Zij die alle dagen het "Non fingo hypotheses" konden neerzetten, zij schreven de hun bronnen ( zonder ommezien om U te beliegen) voor U op. 
Ik zal de leugen ook fysisch beschrijven, het is een "oer-eenvoudigheid"
Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is al niet te geloven.

Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifiek 's. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen! Maar dat kan hij niet, dus heeft hij het "lex specialis" bitter hard nodig. En maar liegen jongens.......zelfs de paus doet het NU over het klimaat! (En VW over Auto's, lijkt mij niet zo'n probleem want we wisten het allemaal !!!!) 
Je moet een krankzinnige wetenschapper zijn en spontaan aannemen dat onze schepper het samenwerkende partituur niet heeft bijgeleverd. Ach meneer George Boole toch, die transcendente god van U leent zich overal voor! Dat is makkelijk wetenschap bedrijven! Ja, De God van Spinoza, die had zo zijn moeilijkheden, want die was eeuwig en oneindig. Die kan steeds de terugkerende grootheid van het universum in ons wakker maken.

De zwijger in de Mens, de Mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past!
Dank zij hem was er troost op deze dwaze wereld...........maar waarschijnlijk is dat voor zeker voorbij............of komt er toch een moment dat de rede weer boven mag komen?

Laat U niet beetnemen, we krijgen slechts een voorproefje als we vragen blijven stellen, en dat moet je nog in alle zuiverheid doen ook.  Je moet blijven geloven in die belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt. Dat is wat George Boole de normaal-vorm noemt. Alleen helaas begreep hij zijn verdere uitwerkingen zelf niet, niemand begrijpt het, zo vertelde de snuggere Richard Feynman het aan iedereen, ...ook hij niet!
Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. Je moet gewoon proberen tot  zuiverheid te komen. Dan pas komen er nieuwe oplossingen. Als je denkt dat alles duaal is, en je overal een duale attractie van maakt komen er geen oplossingen.  Hoe meer je van het reële pad afstapt, hoe meer onvolkomenheden er in plannen en theorieën zijn, en het wordt echt een attractie U te volgen! Maar Uw strijd lost niets op, U bent de attractie zelf geworden! De attractie die men ziet tijdens de strijd tussen goed en kwaad heet in de volksmond heel gewoon duel!

Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen. Het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens!  Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd.

“De liefde doet de naaste geen kwaad”. Een God die liefde is, is er niet op uit om de zonde en de daarmee gepaard gaande ellende in de wereld te brengen. Zoiets te beweren is zwartmakerij. Des al niet te min is dit de algemene attractie geworden van de krankzinnige wetenschap! Nergens is te bekennen waarom het tot een veroordeling van alle mensen is gekomen! Ik zou daarom maar eens met een terechtwijzing naar de krankzinnige wetenschap komen, wat bent U nu eigenlijk aan het doen? Weet U niet dat alle onvolkomenheden die er in plannen en theorieën voorkomen op grandioze wijze opgelost kunnen worden, dat ieder eerlijk mens gewoon zijn antwoorden kan krijgen.

De psychoanalyse daar in tegen maakt gebruik van de ontwikkeling van het driftleven van de mens, gebruikt dus de ontwikkeling van een mens om inzicht te krijgen in zijn driftleven, dat immers via het bewustzijn slechts zeer weinig toegankelijk is.
Doordat ze intensief op het innerlijke gericht is, ontdekt nu de psychoanalyse iets, wat men vroeger niet gezien heeft, namelijk de ambivalentie: dat iemand die schijnbaar liefheeft, tegelijkertijd haat, dat iemand die bescherming zoekt, tegelijkertijd ernaar streeft zichzelf te handhaven. Antagonistisch, dialectisch is dit spel van plus en minus, dat men te zien krijgt wanneer men niet uitsluitend uitgaat van hetgeen de mens toevallig vertelt.
Dat terwijl ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen! Je kan blijven geloven in de belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt. Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. Alleen voor een commanderende wetenschappelijke driftkikker toevallig niet! "Dank Zij" Freund weten we hoe krankzinnig de S-commandeur in wetenschap en politiek is! (Of hij nu Hitler of 't Hooft heet, Hitler had ook al van die wetenschappelijke gekken om zich heen) Neem dan Richard Feyman, hij wist wanneer hij zijn eigen regels afwijzen moest.


.......if it doesn't agree with experiment it's wrong!
De wereld is geen oefenterrein voor de meest krankzinnigen!


De mens is dan ook die Monnik die van allen gescheiden, en met allen verenigd is.  
Wij allemaal hebben echter het recht op deze wereld te aarden, met die kracht die in ons is, ......de laatste stap in onze evolutie komt er heel gewoon aan, .......wij allemaal zullen weten wat dat betekend, iemand overslaan doet ze niet!
De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
 Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden........

 
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
In Godsnaam, maak het mee. Dat is onze toekomst,
Heeft U een idee hoe diep de consequentie van uw ongeloof is?
Daar nu ligt een wereld van verschil, mijn opdracht nu is al 50 Jaar om U het verschil duidelijk te maken. En na 50 jaar is het mij niet gelukt me nog te verstoppen. Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wilt blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf  weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheid meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen. De almachtige doet geen uitspraken over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. Niemand mag zijn gezindheid noch zijn bedoelingen kennen. Doe afstand van de zelf verklaarde mythische waarheden. Religieuze, spirituele, emotionele, politieke, literaire, wetenschappelijke, neurotische ankers en zekerheden, ze worden in een duizelend debat gewogen en te licht bevonden. Het enige wat we overhouden is de poging de duisternis te verdrijven. Maar deze is krachteloos, want we weten niet dat de grootscheepse geest informatie er is voor iedereen. Om de hele duidelijke reden,  "Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart". Het is er maar een enkeling die voor ons zorgt, en dat gebeurd op zeer bijzondere wijze. 
Wetenschappelijk hebben we wat de snuggere Feynman ons voorzet, "Zijn God" brengt alles tot realisatie, dat bezien leid tot de wezenlijke paradigma wissel, dergelijk weten kan je niet links laten liggen!


Veel van de logica kan ook voor U naar boven komen, ze is te bezien, Logica in actie
H O O F D S T U K   2         Propositielogica, waarheid en classificeren.

Dit "bezien" betekend dat ;.......
 1. Inzicht in de werkelijkheid wordt gezocht met de logos (ratio, Vernuft, rede) die een samenhang in de werkelijkheid probeert bloot te leggen. De rede is voor dat doel de enige betrouwbare weg om ware kennis te verkrijgen.
 2. Het gebruik van de rede impliceert de veronderstelling dat de werkelijkheid in zichzelf rationeel is geordend. Er is een identiteit tussen logos en werkelijkheid, tussen denken en zijn.
 3. Kennis is absolute kennis van de totale werkelijkheid. Wat zijn de kenmerken die aan het Zijnde toekomen? De Ontologie wil op deze vraag een antwoord geven.
 4. De metafysica wil het alles bepalende principe van de werkelijkheid begrijpen: haar oorsprong, fundament e.d. Soms reikt dat principe zelfs boven het Zijn uit omdat het op het goddelijke is gericht. In dat geval krijgt metafysica theologische pretenties. (Sir Winston Churchill Spreekt ze in de meest moeilijke tijden uit )
 5. Een goed gevuld modulair brein, ze brengt zo een geëvolueerde psychologische noot en de natuur zorgt ervoor dat genot gelieerd is aan bevorderlijk gedrag. Zo wordt de gehele menselijke rationaliteit geregeld en verdedigd. 
Naast deze algemene kenmerken dient erop gewezen te worden dat er in de metafysica van de oude Grieken, ook al geen normatief ideaal was maar alleen het huidige egoïsme, sinds die tijden is er al geen sprake van een normatief ideaal. Het gaat dan ook steeds weer niet alleen over de vraag hoe de alledaagse werkelijkheid ten diepste is, maar ook hoe die behoort te zijn. Men gaat dan ook mede op zoek naar de nieuwe fundering van de ethiek. De ethiek kan je niet weglaten, zij leidt de mens slechts op een degelijke manier naar God. Andere methoden zijn er ook niet .........op een andere manier kan het ook niet, .......dus hebben het paradigma wat de kennis van Richard Feynman impliseerd heel gewoon nodig! Wetenschappelijk hebben we wat de snuggere Feynman ons voorzet, "Zijn God" brengt alles tot realisatie, zo bezien leidt de QED tot de wezenlijke paradigma wissel, een dergelijk weten kan je niet links laten liggen!
Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden........wat hij beziet, zet Richard Feynman ons wetenschappelijk voor! Een "God", die onder voorwaarden alles realiseert voor de mens! Hem niet volgen is het definitieve drama voor de wetenschap!
"Terugkijkend op de slechtste tijden, lijkt het altijd dat het tijden waren waarin er mensen waren die met absolute trouw en absolute dogmatiek in iets geloofden. En ze waren zo ernstig in deze zaak dat zij erop aan drongen dat de rest van de wereld het met ze eens was. En dan zouden ze dingen doen die rechtstreeks in strijd waren met hun eigen overtuigingen door te stellen dat wat ze zeiden, waar was. "
- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998   

 
richard-feynman
 
 Het grote spoor van krankzinnigheid is bekend; ......Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende.
Dit wetende ........Zullen we een andere weg in moeten slaan, dat is onvermijdelijk!

Maar; ....."Ik kan leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Ik denk dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. Ik heb zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar ik ben niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar ik niets over weet, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. Ik zou denken over zoiets kleins, maar als ik er niet uit kan komen, dan ga ik naar iets anders. Maar ik heb het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien.
Hopelijk gaat U daarna ruimte voor andere redelijke verhalen vinden, ... Want aan de krankzinnige wetenschap kunnen we dat niet overlaten!
zoals.......de zwijger neen!

De zwijger in de Mens, de Mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past!
Dank zij hem was er troost op deze dwaze wereld...........maar waarschijnlijk is dat voor zeker voorbij............of komt er toch de redelijke paradigma wisseling, die de rede weer boven brengt?
Heeft het nog zin dergelijke berichten te plaatsen? Of houden we de theoretische waanzin?
Rede bestaat slechts in een door het denken toegankelijke wereld.
De theoretische wereld hoort daar niet bij, met een theorie kan je geen theorie propageren, nog valideren.
Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt, dat zou mijn beste leermeester (Henk Tennekes, hij heeft mij werkelijk alles geleerd over stijgen, dalen, vliegen en zweven. Maar eigenlijk was het heel veel meer dan dat) terecht zeggen.


Als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden. Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego! In de zotte-huizen van de politiek en de empirische wetenschap vinden ze het zelfs leuk om de zwakste partijen in onze samenleving achter het behang te plakken, met hun welsprekendheid en hun theorieën en heel wat  "geschiedenissen" alsof die daartoe legitiem zijn.

Deze instellingen en instituten ontstaan, ontwikkelen en functioneren in een patroon van zelf-organisatie, hun geschiedenis legt altijd vast dat deze verder gaat als de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.   Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheidsgehalte (in casu het vrijheidsgehalte) van de democratie waarin we leven. We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenlevingsproblemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
En U raad het al, de tussenkomst van de kwantiteit (de presentant van de algebraïsche operator van Boole) transformeert ook daar noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd moet worden. Bij het CBS en de institutionaire wetenschap, doet men niets anders! En bij het centraal planbureau wordt het nog erger, ... 75% van de belanghebbenden moet instemmen met plannen en enquêtes, dat zal leiden tot grotere acceptatie! En ondertussen speelt men natuurlijk in op de "allerleukste" onderbuik gevoelens om zoiets te bereiken.
En morgen? Morgen is het weer zo.....! En zo ontstaat dan de meest armzalige statistiek en zijn opvolgende armzalige sociale geschiedenis! Noem het maar de buit der dwazen, meer zal het niet blijken te zijn! Het is werkelijk wachten op de dagen dat de rede weer boven komt! En al mijn leermeesters ondersteunen deze wens! Wie of wat ze ook zijn, ze zijn allen rede, ratio, en vernuft. Voor hen is de paradigma wisseling allang een feit!
En een groter en edeler Collegianten leger is er op deze Aarde (als het grootste Rederijkersplein) nog niet werkzaam geweest!


Wil men daar zijn dan zal men zich losmaken van de gedachte, dat de traditionele voorstelling die wij hebben van het lichaam en ook van de ziel, juist zou zijn. Welke andere voorstelling juister zou zijn, kan men zowel systematisch als casuïstisch formuleren, maar er is in elk geval rede, ratio, en vernuft voor nodig! Want  het is niet zo, dat het systeem ons zou kunnen bieden wat de casuïstiek ons niet geeft;.... en omgekeerd, dat men in een systeem zou kunnen komen tot algemene grondslagen, maar alleen in de casuïstiek tot hun bijzondere toepassing.  Drukt dit ook niet door, door te zeggen, dat in de praktijk nu eenmaal geïndividualiseerd moet worden. Want in deze redenering schuilt een fout. Door dat individualiseren worden verkeerde grondbegrippen niet juist, en door generaliseren, statistiek etc. kan men foutieve voorstellingen van individuele gevallen niet corrigeren. Zo worden in het kader van het zenuwstelsel de rangorde en de zenuw reflexen een verkeerde voorstelling van de gang van zaken. Daarentegen is het juist, deze gang van zaken voor te stellen als een autonome beslissing. Het te niet doen van de verkeerde voorstelling, daar moet noodzakelijkheid aan voorafgaan, willen we tot een juiste voorstelling kunnen komen. Dus .......individualisme en collectivisme worden pas overwonnen, wanneer een juister beeld van de gang van zaken veld wint. De Wereld draai echt wel door als de dramatische krankzinnige wetenschappelijke garde zich met het leven bemoeid. Laat het tot U doordringen, de algebraïsche operator van Boole is nooit meer als een ontzettend slechte presentant van de kwantiteit geweest, nooit meer, zo werd er op de onderbuik gevoelens van de leek gespeeld!

Speel niet in op onderbuik gevoelens!
Dat is niet zo best; .....
"De onderbuik is een ondankbare stakker, onthoudt nooit voorbij de gunsten, het wil altijd meer morgen."

Aleksandr Solzjenitsyn , Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj 


Let wel; .......de tussenkomst van de kwantiteit (de presentant van de algebraïsche operator van Boole) transformeert ook daar noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd moet worden. En alleen: ..........Een deformerend elektronenmodel brengt relativiteit en kwantum dichter bij elkaar:

“NAAR DE BRONNEN VAN DE FYSICA”

Een elektron dat niet meer voorgesteld wordt als een puntlading maar als een vervorming van ruimte en tijd op kwantumniveau: het begrip lading in de fysica krijgt een nieuwe inhoud wat een ander licht kan laten schijnen op tal van onopgeloste vragen. Sommige tegenstellingen tussen de relativiteitstheorie en de kwantummechanica kunnen overbrugd worden.
Nadat Maxwell in 1873 aan de ruimte een elektrische permittiviteit en een magnetische permeabiliteit toekende, wees Einstein in 1915 op de elastische vervormbaarheid van het ruimte-kontiniüm: de eigenschappen van de ruimte werden zeer belangrijk in de interpretatie van fysische verschijnselen. Het deformerend elektronenmodel past wonderwel in deze ontwikkeling omdat materie, bekeken vanuit een ruimte-tijd-perspectief, ook een ander antwoord kan bieden op het vraagstuk van de gravitatie. 
In de moderne fysica blijft het Bohr-atoommodel bestaan maar worden nieuwe accenten gelegd omdat naast het aangepaste elektronenmodel, ook een “analoog” protonmodel opduikt: samen kunnen ze dan onder bepaalde voorwaarden een neutron vormen. Dit neutron veroorzaakt geen veld op macro-schaal maar verliest zijn neutraliteit op micro-schaal,waardoor het in belangrijke mate bijdraagt tot de stabiliserende krachten in de atoomkernen.
Als de vervormde ruimte en tijd betrokken worden in de verschijnselen van de kwantummechanica, blijkt ook de dualiteit van deeltje en golf een vanzelfsprekend resultaat. De interactie van deeltjes op kwantumschaal kunnen vertaald worden naar het macro-niveau en dit levert een interessante verklaring voor o.a. het verschijnsel inertie en het relativisme van de elektrische stroom.
Lading (en in minder mate massa) vervormt de ruimte tot een energiedragend continuüm: deze blijkt dan ook een voorname actor te zijn in energieopslag en energie-uitwisseling. De snelheid van een energetische golf in de ruimte brengt het element tijd in de fysica, waardoor tijd en energie(-uitwisseling) nauw verbonden worden. Als de vervorming van de ruimte lineair is met de betrokken energie, en dus geen verzadigings- of hysteresiseffecten vertoont dan is de golfsnelheid constant. 

De deformatie van de ruimte die aanleiding geeft tot de vorming van elektronen en positronen zou kunnen ontstaan door interferentie van deformerende golven in de ruimte die enorme energieconcentraties kunnen veroorzaken. De ongelijke deformaties van elektronen en positronen in ruimte en tijd geeft aanleiding tot het ontstaan van asymmetrie in de gevormde materie. Een oerknal met zijn deformerende golven blijft als oorzaak aan te wijzen voor de wording van de materie, maar de “oersoep” bevatte wellicht andere ingrediënten.

René Slegers
15.01.2006
Zie ook De wetten van de fysica

De ellende komt vanzelf als je maar bang genoeg bent. En de waarheid heeft geen woorden nodig, alleen een goed gevuld modulair brein. 
De wetenschap en de geneeskunde hebben een veel te éénzijdig doorgevoerde causaliteitsdrang en ze hebben een enorm gemis van een alles-omvattend mensbeeld. Zo kan het niet verder!

De paradigma wijziging die Richard Feynman ons aanleverd, hij kan niet uitblijven!
Wetenschappelijk hebben we wat de snuggere Feynman ons voorzet, "Zijn God" brengt alles tot realisatie, zo bezien leidt de QED tot de wezenlijke paradigma wissel, een dergelijk weten kan je niet links laten liggen!
Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Dat is de  remedie voor alle verdere zwakzinnigheid. Zet de wil van de wereld opzij!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!


Wij zijn werkelijk op het punt, waar de hoop vanuit de staat of de maatschappij te niet wordt gedaan;...... op het punt ook, waar we niet meer genoeg hebben aan vermoeide resignatie of ironie of geestigheid. Ook hij die zwijgt, spreekt mee door zijn zwijgen.
Onbevreesd durven wij, al mijn Collegianten hier opvattingen te poneren, die mogelijk toch fout of gevaarlijk zouden kunnen zijn. Voor weinig dingen is deze onbevreesdheid zo nodig als voor het waagstuk van de therapie of de maatschappelijke remedie. Deze remedie of therapie is nu inderdaad een waagstuk; ,,,,,, en de basis van waaruit wij dit waagstuk ondernemen, is de pathologie. En dat kan nog geen minuut langer zo!

Het Griekse "pathos" betekent gewoon "gevoel", evenals het Latijnse "affectus", maar het eerste is wel degelijk afgeleid van het passieve ondergáan, en het tweede van het actieve aandoen. In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. "Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. 
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam. Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.


De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen.
De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: ..... een tussenweg is er niet!


Het medische vertoog van VICTOR VON WEIZSÄCKER: ......DE ZIEKE MENS is al 1941 geschreven. En ziek is de huidige mens zonder enige twijfel!

 Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’.
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 

Het is dan ook niet mogelijk iets objectief,s te produceren, op basis van drogredenen om er zo mogelijk van te leren. En er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon en Uw persoon valt.
‘De humor is dan nog de enige mogelijkheid om de ernst op averechtse wijze gestalte te geven en daarmee ook de ernst te accentueren.’  In de taal der liefde wordt die humor dan veelal ‘zwart’ genoemd en in verband gebracht met de ‘pathetisch-bittere’ boodschap.
 Humor is inderdaad steeds ter ondersteuning van de sombere thematiek terwijl het mooie en eenvoudige doelbewust wordt vergeten.
Alleen in de lyriek kunnen velen zich echt bevrijden van alles.
Humor is in de Pathetiek een noodgreep, zelfs daar zijn ze overdreven en aandoenlijk in. Ik stap liever van de totale bittere pathetische boodschap af!
Ik werk nog steeds met de liefde en rede. Maar hoe is er aan de mens dat goede en noodzakelijke modulaire brein te geven, zou dat heel gewoon niet op de natuurlijke weg moeten. En hoe is "De wil van de wereld" wezenlijk te negeren, terwijl de krankzinnige wetenschap er vol mee zit?


Kies voor het genoegen dat; ..... In het traditionele Indigo denken er geen scheiding is tussen kunst en leven of wat mooi is en wat functioneel is. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden.  Zij die alles beschrijven, ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel deze globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld. 
Laat Uw briljante geest het werk doen, zoals zij gevormd is naar plaats, roeping, en openbaring. Volg en kies deze natuurlijke weg die U gegeven wordt! Zo kunnen we met eerbied leven en ons bevoorrecht voelen, zo mogen we alle geneugten van de kosmos ervaren. Ons Noumea is ontzettend ruim en rijk.
De waarheid is er niet om hem te confisqueren, om daarna gelukkig verder te gaan! Dat is stijlloos en dwaas.
De liefde,  heeft als enige het proces in zich waarin het geluk verder gaat, ze is zoiets als een oneindige stuwing; ....  Deze stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Zo houdt het proces dus de verbinding in staand dat tot het door God gestelde doel moet voeren.

Het grote drama is, de huidige mens wil dit belangrijke aspect van de liefde nog steeds niet onderkennen. Hoe lang heeft ze nog, welk een ongelukkige tijd wordt haar nog gegeven? Het is eigenlijk onmogelijk, zonder dat geluk wat de liefde geeft, verder te moeten. Hoe zou de huidige mens Nu (in noumenale zin) nog gelukkig verder moeten? Het zal een onmogelijkheid blijken te zijn! Dat te weten vermoeit mij zeer,.....ik heb niets meer in het "Aardse geluk" te zoeken. We hebben niet genoeg in geluk om voor ons zelf kunnen zorgen, we hebben haar zelfs niet eens onderkend, het is hoogtijd dat is eindelijk te gaan doen!
Slecht was dat bezit van dat enge ernstige beperkte intelligente bewustzijn van de mens, want het laat niets van bestaan uit liefde over, ze brengt het ergste lijden met zich mee. En, in tegenstelling tot de algemene mening, doet de liefde niet lijden. De drift tot eigendom, die het tegendeel is van de liefde, doet lijden…
Freud had die veronderstelling, en in de annalyse blijkt dit nog steeds het grote drama!


De waarachtige liefde begint daar waar je niets meer terug verwacht. En de stilte blijft waar je geen antwoord ontvangt. Dankzij het stilzwijgen van God is het gebed een oefening van liefde …En bidden doe je in stilte op je eigen momenten, want niemand heeft het te weten hoe vroom je bent, want God is de enige die dat gegeven niet tegen of voor je gebruikt, en je hebt geen aflaat briefjes nodig. Je zult dus geen teken ontvangen, maar het teken van de goddelijkheid is de stilte zelf. Want de stilte is geen doel op zich:.... ze wordt gezien als een voorwaarde voor religieuze groei. ‘Als je de stilte beoefent, vind je rust waar je ook maar woont.’ Het zwijgen staat in dienst van een ander ideaal, de inkeer, rust en innerlijke vrede.

En het pantheon van de liefde is de wereld zelf, en daar zijn al vrome Gods huizen genoeg. Je zult langzaam gevormd worden door je daden, want de mens heeft veel tijd nodig om geboren te worden. En zij die van God een teken verwachten, maken van hem een spiegelbeeld, waarin zij slechts zichzelf ontdekken. Het is een zeer ernstige beperking zo te moeten leven, .... dat zal onherroepelijk moeten veranderen. Waarom moet het allemaal zo moeilijk, snel, hard, rationeel en respectloos, heeft U geen eigen stijl? Leent U zich voor dat alles, is dat natuurlijk en mentaal gezond? De ellende van de stijlloze buiten wereld, het is natuurlijk hem te vermijden! En dan; ..... met die natuurlijke weg is er de volheid van het hart die het bestaan nodig heeft en hij zal nooit meer weggenomen worden. Wat dacht U dus van de natuurlijke weg! De nieuwe mens zal deze weg bezitten en in geluk verder gaan, het is namelijk onmogelijk zonder dat geluk wat de liefde geeft nog verder te gaan. De dwazen van deze wereld hebben niets van ook maar een enkele geestelijke begeleiding, .......hun doodvonnis hebben ze zelf al uitgetekend!

Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door, als we de rede weer boven krijgen!
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!


De wetenschap propageert haar eigen ondergang,..........en het gaat zeer snel! We zijn heel snel van ze af, maar het is een drama voor onze kinderen!


 
 
Zijn geestelijke evolutie werd zo fatalistisch en dramatisch!
Dit omdat hij geen geest heeft die zich laat uitdrukken in een van de differentialen.
De hulpmiddelen om enige harmonie, vrede en sereniteit te brengen gaan hem volgens hem niet aan!
Doch de echte Geek is de krankzinnige wetenschapper die daar op die stoel zit!

Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
Heel simpel omdat het leugenaars volk is!
Maar dat blijkt ook biologisch en genetisch!

Om het U anders te vertellen; ......Een ernstige schok kreeg het vertrouwen in de onvermijdelijke vooruitgang, toen men ontdekte dat de biologische evolutie van de mens voltooid was voor hij een beschaafd wezen werd. Zoals dr. F.C.S. Schiller het kernachtig uitdrukte: "Allereerst moeten wij, net zolang tot wij ermee vertrouwd zijn en het belang ervan beseffen, openhartig uitspreken en onder ogen zien dat het mensdom allang geleden heeft opgehouden een naar een hoger biologisch peil groeiende soort te zijn. De stuwkracht van de evolutie die ons via mensachtigen en oermensen als Pithecanthropus, Heidelbergmens en Neanderthaler boven het niveau van aap of zelfs van vosaap uithief tot de hoogte van de 'moderne mens', schijnt omstreeks het midden van de Steentijd, laten we zeggen dertigduizend jaar geleden, te zijn uitgewerkt.
Zie 

G.N.M. Tyrrell - Ontdekkingen van de parapsychologie

 Ik durf U te waarschuwen, .........
Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
Doet U dat niet dan is er direct een groot psych mentaal probleem, U moet Uw volle aandacht aan een afwijkend levens model gaan schenken, waarbij meestal een radicalisme optreed, wat U en Uw persoonlijke omgeving vergaand ontwricht en mogelijk zelf totaal verscheurd. Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht  absentheïstische SCHIZOFRENIE. Let wel, er komt een dag in ieder mensenleven dat het absoluut nodig is dit fenomeen te begrijpen. Zij die pogen na te denken over het kader en de grondlijnen waarvan de wetenschap gebruik maakt, komen onherroepelijk met de innerlijke vraag, hoe solide ben ik. Er is geen enkel  causaliteitsbeginsel waarmee dit mentale fenomeen is te begrijpen. U bent simpel weg niet aanwezig in het leven, weg is de openbaring, weg is de energie! Elk woord, elk ding verwart, U moet oppassen anders bent U direct toe aan een van de vele fantasia's die deze verwarring kunnen brengen.

Deze schizofrenie geeft dan ook regelrecht het karakter van vele wetenschappers aan.  Ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel de globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld. U weet het, ik noem het de absentheïstische krankzinnigheid, zeker 20% van de studenten heeft het idee dat het leven iets is waar zij niet meer bij horen. De huidige student is niet recalcitrant genoeg om het hele systeem aan te kunnen. En de begeleiders zien het met lede ogen aan. Want hoe maak je iemand los van de vele fantasma die deze verwarring in een mensenleven kunnen brengen.
Zodra je beseft dat de normaalvorm van Boole niet bestaat zit er werkelijk niet anders op als een potje krankzinnigheid te gaan "commanderen". En inderdaad ben ik niet iemand de popularisering van de wetenschap verwacht, maar eerder een ondergang die geen mens verwacht. 
Het zou een illusie zijn te menen, dat de invoering van het subjectieve element, hetzij in de trant van de dieptepsychologie, hetzij in psychosomatische of antropologische zin, in medisch-wetenschappelijke kringen vriendelijk opgenomen zou zijn. Want daarvoor moeten de werkelijke redenen weer boven komen!

Aan het karakter van vele wetenschappers is het te zien, dat is uitzonderlijk moeilijk, de meesten van hen missen de affectiviteit, de gezonde activiteit en 'het gezonde oordeel' moeten ze blijvend missen! Het huidige stelsel met het expliciete leren, dat gecontroleerd en intentioneel gebeurd, heft voor de student een tol, die meer en meer niet meer door die zelfde student op te brengen is! De student moet komen tot veel te veel absurde vaststellingen, en deze absurde vaststellingen doortrekken nagenoeg de complete maatschappij. Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij! 
En daar is de werkelijke winst toch voor de mens die met de werkelijke redenen weet te komen, zie mij met mijn volledige collegianten leger, dat mij tot in de verste hoeken weet te ondersteunen, ook nu weer! Dank zij hen weet ik steeds die waarden te noemen welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. Victor von Weizssäcker is voor mij prima te begrijpen, mijn weten is bepaald geen kommer en kwel, want zo zijn er voor mij zo velen......

Het subject in de mens twijfelt aan zijn werkelijke bestaan. Men gaat zich allerlei dingen afvragen die in het werkelijke leven geen enkel probleem voor de mens opleveren, terwijl er maar één maatgevend is, ben ik echt! Met wie heb ik verwantschap, wat is mijn afstamming? Want de chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen;.... en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.
Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Voor ieder mensenkind is er die kracht, Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. Er is geen mensenkind die aan zichzelf hoeft te twijfelen, en toch is deze twijfel zo onderhand gemeen goed.

Een maatschappij die gericht is op de fantasma van de wetenschap gaat onherroepelijk zijn ondergang te gemoed, daar het evolutionair gezien slechts om echtheid en soliditeit gaat. Deze eigenschappen zijn de motor van de evolutie, dump de krankzinnige wetenschap! De werkelijkheid van de materie appelleert aan gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering. Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn
.De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.

Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt. Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden van zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken! 
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.

Hoe dat aanspreekt in ons, dat weet ik niet. Omdat de hele stroomlijning van wat wij om ons heen zien als leven, een constant offer is van het ene aan 't andere. Dit is zelfs de achtergrond van de Inductie; het zich willen vergroven van de Geest in het tastbare, het zichtbare en het te ervaren deel voor die wonderlijke geconcentreerdheid in ons dat wij het 'ik' noemen. Dus dit is een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke verschijning bewaarheid wordt.

Wie helpt zijn mede mens dit proces te dragen en door te komen? De wetenschap? Uw begeleiders die dit allemaal maar aanzien omdat ze er niets van begrijpen? De socioloog die de sociale gebruiken tracht open te houden?
Wie brengt het eigenlijke nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is dat de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Zij die van de ratio houden zullen "gaan doen", al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede! Ze heeft de geestelijke evolutie van de mens al genoeg vertraagd...........en het paradigma wat Richard Feynman ons aanlevert, ze is al meer als klaar! 
 Het ratio is te bezien, maar Dit "bezien" betekend dat ;.......
 1. Inzicht in de werkelijkheid wordt gezocht met de logos (ratio, Vernuft, rede) die een samenhang in de werkelijkheid probeert bloot te leggen. De rede is voor dat doel de enige betrouwbare weg om ware kennis te verkrijgen.
 2. Het gebruik van de rede impliceert de veronderstelling dat de werkelijkheid in zichzelf rationeel is geordend. Er is een identiteit tussen logos en werkelijkheid, tussen denken en zijn.
 3. Kennis is absolute kennis van de totale werkelijkheid. Wat zijn de kenmerken die aan het Zijnde toekomen? De Ontologie wil op deze vraag een antwoord geven.
 4. De metafysica wil het alles bepalende principe van de werkelijkheid begrijpen: haar oorsprong, fundament e.d. Soms reikt dat principe zelfs boven het Zijn uit omdat het op het goddelijke is gericht. In dat geval krijgt metafysica theologische pretenties. (Sir Winston Churchill Spreekt ze in de meest moeilijke tijden uit )
 5. Een goed gevuld modulair brein, ze brengt zo een geëvolueerde psychologische noot en de natuur zorgt ervoor dat genot gelieerd is aan bevorderlijk gedrag. Zo wordt de gehele menselijke rationaliteit geregeld en verdedigd. 
 6. Zij die dat anders doen blijken elkaar voortdurend te beliegen, .............Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt!
 7. Geestelijke vrijheid bestaat pas als we daartoe in staat kunnen en mogen zijn, .......maar ik eis de vrijheid van wetenschap wel op! Zo alleen kan ik mij aan God wijden, mijn geweten laten spreken.......maar als hij dit alles niet tot realisatie bracht, hadden we niets!  De Genius in ons is het fenomeen .....maar hopelijk kunnen de dwazen zelf een klein beetje van de logos onderscheiden! Hoop heb ik er echter niet op, want........
 8. Als het op verklaren aankomt, hebben fenomenologische formules het laatste woord. Dat heb je in een wereld ....waar de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, elektrische magnetische verschijnselen zijn als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman). Die zelfde werkelijkheid dus waarop de QED is gebaseerd........

  Het wordt hoog tijd dat een ieder zich dat realiseert,
  Neem je alles als zware realiteit, dan krijgt het denken binnen je hoofd een vaart en een snelheid waar je geen recht op hebt, dus voor verklaren heb je ze nodig, de fenomenologische formules! We hebben een behoefte aan een planetarium , daar vervalt alles tot bewegingen die seizoenen opleveren, getijden dus.
  Er zijn mensen die dat willen weten, hoe dat kan.
  Je komt altijd weer op de onvolmaaktheid terecht, zelfs de beschreven banen volgens Isaac Newton zijn niet reëel maar instrumenteel, en ook de afwijkingen door getijde krachten ( ook met de gravitatie theorie te verklaren) doen zich gewoon voor.

  De Symmetrieën van een lichaam zijn bewegingen van dat lichaam die het uiterlijk onveranderd laten. Een bol is invariant voor een willekeurige rotatie rond elk van al zijn mogelijke assen. Ook een kubus blijft schijnbaar onveranderd wanneer hij geroteerd wordt over 90O (of een veelvoud van 90O) om één van zijn assen loodrecht op de zes grens vlakken. Perfecte kristallen zien er hetzelfde uit als men ze over bepaalde hoeken roteert of vanuit bepaalde richtingen bekijkt. Het menselijk lichaam is in grote lijnen symmetrisch voor spiegeling van de linkse en rechtse helften. Het hoeft geen betoog dat een menselijk lichaam minder symmetrie bezit dan een bol. De volmaakte symmetrie van de bol is verbroken in de werkelijkheid.
  Ofwel werkelijkheid laat altijd onvolmaaktheid zien met gevolgen.
   
  De Veltman theorie is daarom de werkelijkheid onwaardig: ....IJk theorieën, ze zijn gebaseerd op een aantal fundamentele symmetrieën van het fysische systeem dat wordt beschreven. Maar ze zullen nooit werkelijkheid zijn, .......deze zwakzinnige ijkt "De boel" alsof hij het over gewichten heeft!
  Een aantal eenvoudige voorbeelden van die symmetrieën geeft de vrijheid van keuze in het ‘nulpunt’ van het systeem, spiegel- en rotatiesymmetrie. De enorme kracht en schoonheid van deze theorieën ligt nu juist in het feit dat ze een fysisch werkelijkheid  echt niet beschrijven en bijgevolg ontstaat er, vooral op kwantumniveau, nog een grotere chaos in het systeem. Daarom zijn ze dus zeer ten onrechte zo enorm populair en nuttig in de elementaire deeltjesfysica, de fysica van het allerkleinste.
   
  De verdachte in het leugen proces!
  De idioot Veltman,
  En nog wel Nobelprijs winnaar ook!
   Hij wilde het perpetuum mobile in zichzelf opbouwen. De krankzinnige wetenschap wel, ze wil haar eigen oogst binnen halen, maar ze moet hem eerst vinden! Waar is toch dat verdachte deeltje? Dat deeltje wat hij zo zeer mist, ......
  Hij behoorde tot generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek. Valt daar nog aan te ontsnappen?


  Het is een stuk taal dat een exclusieve toegang tot zowel mijn innerlijke als mijn uiterlijke werkelijkheid heeft te bieden.
  Mijn vertoog is zo veel mogelijk naar de werkelijkheid gesitueerd, ....
  Voor mij kan er geen enkel onderwerp taboe zijn, de overeenkomst met mij is altijd mogelijk,
  dat is zo ongeveer wat mogelijk is doordat ik over vele leermeesters beschik.
  De leermeesters die mij zo ongeveer aan iedere moraliteit en waarheid kunnen helpen.
  Mijn vertoog heeft zijn; ....
  1. indachtigheid, 2. onderzoek naar waarheid, 3. energie, 4. vreugde, 5. kalmte, 6. concentratie, 7. gelijkmoedigheid, 8. contemplatie.
  Op geen enkele manier kan ik een regel in mijn vertoog ontdekken die boosaardigheid en onmenselijkheid kent,
  ik kan mijn vertoog ook niet beschrijven als een materieel verschijnsel.
  Ik beschouw het leven dan ook niet als een uitsluitend commutatief  proces,
  waarbij zo ongeveer alles zijn tekstuele betekenis heeft gekregen.

  Wel ben ik geconcentreerd op de gelijkmoedigheid, het universum verdelen, daar doe ik niet aan mee. 
  Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur  niet uit!
  En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
   ( Richard Feynman.)
  Alleen de krankzinnige wetenschap weet het nog niet! Vandaar dat ze dan ook niets vanuit de rede kan bezien, .......
  Daar ligt de reden waarom ik een hartgrondige hekel aan de naargeestigheid van het handeling 's onderzoek heb,
  zoals politici en wetenschappers telkens weer beweren te moeten doen.
  Geldigheidsaanspraken die tegenover en tussen politici en in de wetenschap ter discussie worden gesteld zijn voor 98%  geproblematiseerde geldigheidsaanspraken ofwel bijna fantasieën en deze kunnen niet als argument gelden. 
  Ja, en ook hun vertoog  kan slechts worden gevolgd in hoeverre men deelt in de redeneringen.......
  Wordt het dan niet is tijd dat heel gewoon de rede weer boven mag komen?

  'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;
  maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.'

  Søren Kierkegaard


  Hou dus met dat statistiekengedoe op, echt werkelijk niemand heeft het recht ons lijnrecht in het onmenselijke voeren!
    Met het politiek getinte vertoog onder de oksel oefent men dus macht uit in de samenleving. Iets waar de menselijke samenleving niet bij staat te juichen! In het politieke vertoog kan een onderwerp namelijk taboe zijn, een spreker niet gekwalificeerd etc.. En het elitair getinte vertoog is een leugen. Daardoor kan en is er vrijwel altijd een: ....
  • Gebrek aan overeenkomst onder personen, groepen, of dingen.
  • Het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau brengt de spanning en het geschil dat uit een gebrek aan overeenstemming voortvloeit, het meningsverschil is geboren.
  • Het communicatief proces waarbij een structuur een tekstuele betekenis (dialectiek) krijgt, heeft geen enkele waarde, het vertoog kan slechts worden gevolgd in hoeverre men deelt in de redeneringen. Tekst op zichzelf heeft geen waarde. Het politieke vertoog is een stinkend vod papier. Het elitair getinte vertoog is een vod papier. Alsof we dit communicatieve proces met zijn dialectische uitkomst niet al duizenden malen hebben zien mislukken.

  De mens is de gevangene van het instituut 
  "Het vereist heel veel bodemloze leugens van de elite en hun gevecht 's organisatie 's om de mens  de schuld te geven van alles wat er mis gaat.
   De ineenstorting wordt gepredikt, met bovenmenselijke energie en macht, de ramp die de elite voorziet moet worden voorkomen.
  Geprobeerd wordt de natie te redden uit haar benarde positie.
  Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat,.....
  Dit gezien dat de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust schuldig te zijn.
   En dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van iedere brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens.
  Zo'n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulke monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen.
   Ja, zelfs wanneer ze worden voorgelicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen.
  Daarom, zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken.

  En hun machtige uitvinding heet het "instituut", Uw instelling moet natuurlijk weer gewijzigd worden, en dat alle komende seconde, minuten, uren, dagen, jaren, door.
  En ondertussen is er niemand die zich over Uw vrijheid bekommert.

  De wetenschap bestaat allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen,....
  dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.  
  Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheidsgehalte (in casu het vrijheidsgehalte) van de democratie waarin we leven.
  We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenlevingsproblemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. 


    We staan nog steeds aan het begin van ons menselijk ras, .......
  Maar hopelijk heeft U het modernisme als uiting doorzien, vrijwel ieder mens uit de westerse wereld houdt niet op allerlei  "nieuws" te presenteren. Al het mogelijke doe ik om dit ras wakker te schudden. Een van de meest kenmerkende aspecten is niet zo zeer dat de maatschappij democratisch is maar integendeel juist dat hij ondemocratisch is, omdat aan gekozen meerderheden door vele instituten zoveel verschillende beperkingen kunnen worden opgelegd. In naam van de volkswil wordt de vrijheid beknot. Degenereren in een onvrije democratie doen we in sneltreinvaart. De modernisten kunnen al niet eens meer spelen met de mogelijkheid ergens een "normale" democratie te introduceren.
  Dat leidt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot een dictatoriaal regime van verkozen Moellahs, niet tot een civiliserende maatschappij. Ik durf zelfs al de conclusie te trekken dat de burgerij zijn vrijheid al heeft weggegeven!

  Daar .... Een speciaal normaalvlak in het effectieve referentiesysteem niet bestaat, en het effectief normaalvlak identiek is aan het beitel-normaalvlak, ... 
  is de waarheid te omschrijven. Ze is slechts gestoeld op zintuiglijke verschijnselen.
  Daarmee wordt steeds weer aangetoond dat de materiële implicatie een feit is, en volgens Plato en mijn persoon kan de perfecte cirkel niet gevonden worden,......
  Dat was en is de realiteit voor Plato en mijn persoon, al mathematica ( Wat hij zijn leerlingen leert en ik iedereen leer).
  Hij beschouwde alles in onze wereld als een voorbijgaande, aan verval onderhevige kopie van een ideale vorm met een permanent en onvergankelijk bestaan buiten ruimte en tijd.   
  Richard Feynman kwam tot het zelfde idee, .....maar zijn idee is het waard de meest noodzakelijke paradigma wisseling te dragen!

   Juist daarom kon hij het vertellen, kwam er de waarschuwing van hem; ....  ‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet.
  Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven.
   Het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten.
  In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren.
  Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn.
  Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen:.... `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!', dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.
  En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden.
  Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid*), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.' (Richard Feynman )  
  *) een filosofie die niet waarheidsfunctioneel is

  Hou met dat stomme debiele anti wetenschappelijke statistiekengedoe op. Wat mij betreft mag U een wiskundige met eerwaarde krankzinnige aanspreken.
  Het leven is geen commutatief  proces, waarbij zo ongeveer alles zijn tekstuele betekenis heeft gekregen en als zodanig een waarde kan worden gegeven, daar is geen enkel bewijs voor! En deze wiskundige vermengt dagelijks binaire en driedimensionale waarden. De wiskundige onder de fysici weet het zelf ook, er moet gerenormaliseerd worden.
  En dat statistieke gedoe helpt allemaal niets, de natuur heeft een bijzondere aandrijving, ....
   
  De algemene regel zegt: een natuurlijk proces (reactie) veroorzaakt een toename van de entropie of entropie toename is de drijvende kracht voor de natuurlijke reacties.
  Is deze regel voor U niet paradoxaal genoeg, neen natuurlijk niet!
  Want daarom gebruikt U heel radeloos de statistiek........
  die "De Vaststellingen van de S-commandeur" moet gaan propageren.

  En daarmee komt er een probleem, variaties en ritmes worden daar weergeven in symbolen, die niets betekenen voor de zintuigen, daar onze zintuigen noch ons brein gaan over de variaties en de ritmes in de natuur! 
  Zij maken de ritmiek van de natuur slechts duidelijk voor hen die zich een strenge discipline hebben eigen gemaakt. Daar kennis slechts gestoeld is op zintuiglijke verschijnselen! Alleen dan kan je spreken over  een waarneming die genoegen schenkt. Waarvan je eventueel de schoonheid kan ontdekken! 
  Maar let wel; .......
  Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. 

  Om het U heel duidelijk te zeggen! Het statistieke gedoe, heeft met wetenschap het niets te maken!

  'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek; maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.' Je kan er alleen de ziekte van de wereld mee bevestigen.......

  Søren Kierkegaard, hij als begin......van mijn Collegianten leger,
  • Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken.
  • Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.
  • Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.
  • De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze er aan voorbijlopen.
  • Het huwelijk blijft de belangrijkste ontdekkingstocht die de mens kan ondernemen.
  • Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.
  • Velen dachten echter hier ook een ontmoeting met de metafysica tegen te komen, en dan is het wetenschappelijk moeilijk, de heren eisen hun eigen verklaring.
   Echter in de zin ‘en schande terg t hen dat het hent’ is de geïsoleerde t de exponent van een bijzondere waarde van de tegenwoordige tijd, nl. van die tegenwoordige tijd, die een algemeen geldende uitspraak tot uitdrukking brengt.
  • In feite is de uitspraak in het geheel niet aan tijd gebonden, en daarom is het zo dat dit feit dat door die mededeling wordt genoemd niets veranderd, de conclusie die men trekken moet.
   Zo was ‘schande’ voor Lucebert een begrip, waar mensen wel het slachtoffer van zijn, maar waar zij zich nooit aan kunnen onttrekken. ‘Schande’ is een buiten menselijke, op het leven inwerkende kracht, en omdat schande hier in een adem genoemd wordt met ‘water’ geldt voor dat water ook hetzelfde. Het zijn symbolen voor de krachten die ons naar het leven staan, en waar we ons tegen verzetten, zonder berusting, maar ook; ..... zonder overwinning. Onze onmacht is ons menselijk tekort. Wij kunnen geesten wakker roepen en ze bezweren, schuld op ons laden en afbetalen. Maar er zijn geesten die werkzaam zijn buiten ons toedoen, en die ons doen ‘scheitern’, hoe schuldeloos we ook zijn.
  • De God van Richard Feynman, die bracht dat deeltje wat aan het zijn is gerelateerd, er is een paradigma wisseling mogelijk. De QED is nog steeds het volledige bewijs!
  • En dan moet U ook weten, in 'Parerga en Paralipomena', schrijft Schopenhauer dat het hem op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk is vrede te hebben 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is, met pure begrippen, laat staan met woorden'.
  • Hij hamert er ook op dat zijn metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid. De wil is in de wereld, niet erbuiten. ,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen; ........alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk, namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken, maar we moeten dus constateren, de ziekte is die wil!
  • Maar daar bovenuit is er maar één regel. Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt.
  • En dan plotseling kan het niet meer worden ontkend,..... Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
   In Godsnaam, maak het mee. Dat is onze toekomst, .......
   De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
    Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden........
  • Voor ons vormde het voorzover wij konden waarnemen de meest volmaakte manifestatie van datgene, waarnaar de hele beweging van de materie en het leven op weg was. Maar gelukkig waren we niet.
  • De mens dacht een voltooid prototype te zijn, maar zijn staat van volmaaktheid legt slechts getuigenis af van eerdere experimenten.
  • En  daarmee weten we dat "Het kwaad", waaronder wij lijden, zijn wortels heeft in de diepste lagen van het aardse denken.
   In de structuur van het menselijk bewustzijn als zodanig rommelt het nu.
   De manier van leven verandert. Bij zulke ingrijpende veranderingen of - liever gezegd - onder de druk daarvan kan niemand zich afzijdig houden.
   Maar, hoe kunnen we het overzicht bewaren, de heldere blik houden in de beweging, die ons meesleept?
   Alle reacties, die diep in ons worden opgeroepen door de huidige gebeurtenissen, moeten wel berusten op een sterk geloof in de bestemming van de mens, een geloof dat het al aanwezig is, dat proberen we te bestendigen. Ze is ons bekend als het archaïsche denken.
  • We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
  • De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;.... ze houdt het oog gericht op de toekomst.
   Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.
  • De rede is dan o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede) toegepast binnen het denken. Rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde.
   Ik geef deze aanvulling met een paar citaten, mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden! De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij partner is (d.w.z . hij deelt in de rede).
  • De noodzaak tot een herintegratie van feiten, valse kennis, verbeelding, en herinneringen, is dus steeds een intrinsiek feit. Daar de metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, .....maar aan elk van ons wordt ook het Koninklijke van de Geest beloofd, als we de rede als ratio maar durven te delen en te verdedigen. Welk een streven mogelijk is, als we Richard Feynman mogen begrijpen! Omdat elk deeltje nu eenmaal aan het zijn is gerelateerd, is de paradigma wisseling mogelijk.
   De herinneringen blijven anders "zijn" steeds een opdringend intrinsiek feit! Zij die alleen prediken voor eigen volk zitten dus al eeuwen met deze opdringende intrinsieke feiten.
   Wisco-bas kon nooit anders als wisco-debiel worden, terwijl anderen nu over een compleet collegianten leger kunnen beschikken!
   Noodzakelijke onzekerheid werd ons door de dwazen opgelegd, en tegelijk willen ze hem verklaren. De dwangmatige dialectische krankzinnigheid heeft alle grenzen al overschreden....
   Maar geen nood voor de dwazen, zij houden vol. Ze vinden zelf ook dat ze verpleegd horen te worden. Elke professor houdt zich zo onderhand "bezig" ofwel heeft "De ziekte het" bij zich!

  Wat Nu? Wordt het niet hoog tijd dat de rede weer boven komt?
  Of wil de wetenschap slechts zijn krankzinnigheid bevestigen? 

  Laat ik het U maar vertellen, deze kan alleen maar bevestigd worden.  Doordat de psychoneurosen nog steeds als een uitgangspunt worden genomen, staat de psychologie ook op de voorgrond. Hier was en is de psychoanalyse van Freud nog beslissend. En ook in onze tijd maakt een historisch proces in de medische wetenschap de indruk van een volkomen nieuwe phase, die men zou kunnen beschrijven als "De invloed van de psychoanalyse en het aangeleverde genetische subject" op de gehele geneeskunde,
  dat krijg je als de niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven worden,
   in het bijzonder de ontologische
  zodat ze in dit proces als irrelevant kunnen worden beschouwd.

  Velen wilden een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets en dat in Wereld waar dagelijks oordelen en veroordelingen uitgesproken worden. Echter, niet God werd buiten gezet, "maar gewoon de totale ontologie", ........en God als twist object bleef bestaan.

  En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben, mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput. Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld!  Er is een geluk, there is plenty room on the bottem of the universe, de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen. Enkel hun ziekelijkheid! 
  Want daar heb je de kwintessens voor nodig! Richard Feynman had dat het allerbeste begrepen! Wat een verfoeilijkheid, wat een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici en wetenschappers menen integer te Zijn is een volkomen raadsel!

  Ik ben niet bang voor speculaties, ik ben van Nature recalcitrant. Wat zo ongeveer betekend; ..... Ik stel mij de gang van zaken in de cel zo voor, zoals ik me de menselijke psyche denk;...... ik stel me voor, dat, in de cel zelf, zin en onzin elkaar bestrijden, elkaar proberen op te heffen. In deze redenering past de stelling waarvan wij "Collegianten" uitgaan, ....... namelijk dat elke soort ziekte een zin moet hebben, ze hangt samen met de gedachte, dat het onzinnige van een ziekte toch zin heeft, dat zin en onzin in de ziekte op hun manier met elkaar vechten. Ik ga er dus niet van uit dat wat er in de cel gebeurt, mooi, goed en waar is, maar dat zin en onzin er tegen elkaar strijden. Dergelijk denken is het eerste van de paradigma wisseling! Ze is dus een speculatie, of zo U wilt de stelling waarvan men kan uitgaan, wanneer men zich voor deze dingen interesseert. Ik heb eigenlijk nooit gevonden dat de takken van wetenschap, die hier nog niet voor open staan, degenen voor wie dit duidelijk is, hinderen. Maar wie in dit opzicht vlam gevat heeft, komt van deze voorstelling niet meer los. (Victor von Weizsacker)
  Eigenlijk vind je hier "het bewijs" dat onze schepper het samenwerkende partituur wel heeft bijgeleverd! Zonder dit partituur is er geen rationeel zijn!
  Het is alleen niet zo, dat men het iedereen kan bewijzen, althans Richard Feynman heeft in met QED wel bewezen dat elk deeltje rationeel aan het zijn gebonden is! Bij mij had het slechts voldoende Zinnen, om werkelijke overtuigingen te vinden, nodig. 
  Voor mij was de zin; ......Een vogel vliegt volgens wiskundige wetten, Sul Volo degli Uccelli, 1505 , Zo'n gigantische Zin. Leonardo da Vinci schreef hem, en mijn collega in het mens zijn, Henk Tennekes leverde  mij hem aan.
  Doch de innerlijke spanning die met dit paradigma optreed is mij sinds mijn geboorte al bekend.  Hieruit ontstaat namelijk altijd de practische aanwijzing, dat men moet trachten te begrijpen, al naar de omstandigheden van het lichaam uit, of anders van de ziel uit. Van het punt uit waar dan wel de ratio wordt verdedigd, dan wel wordt bezien. Een mens is namelijk niet wat hij leest, maar wat hij doet............
  En ik ben er vast van overtuigd, dit is het paradigma van de Nieuwe Mens!
  Want de drogreden (schijnreden, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. En het gebruik dient nog steeds geen enkele functie, en toon dan ook geen enkele structuur in de mens aan. "Het Fus" het samen spansel van functie en structuur is vele mensen vreemd! Vreemd is hen ook het complete ontologische zicht op de rede en de liefde, en het manlijke in de mens zal hem verdedigen, het vrouwelijke in de mens zal het op intuïtie kunnen bezien.

  Mijn enige probleem is die van het medelijden, want iemand die tegen zijn zin overtuigd is, blijft bij zijn vroegere mening. De begrepen rede is duizend maal beter als de aangeleerde rede! We weten dus dat daar de rede niet wordt gevolgd en daar de latere recidive van zullen optreden. Daar valt niet aan te ontkomen. En daarom is het huidige expliciete leren geen succes, met expliciet leren, waarbij juist veel en vaak gedetailleerde instructies worden gegeven, valt juist in de "commanderende" kwantum-leer door de mand! Zet deze debielen uit de wetenschap! ......Gerard, de idioot, wil het toch niet dat zijn leerlingen weer leren netjes wiskunde te bedrijven!
  Alsnog zal blijken of/als/zowel dat de pronomen zich in demonen zullen omvormen.
  Er gaat niets boven een stelling waarvan men kan uitgaan!
  En dat zijn dan ook de stellingen die collegianten elkaar voorhouden!
  Een paradigma wisseling op deze Aarde is meer als mogelijk, ze staat klaar om het beste van het mens-zijn te bereiken! Als we deze stellingen maar weten te volgen.

  De belangrijkste stelling is: .....Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren! De ontologie als structuur is het enige wat de mens daarin behulpzaam kan zijn. Een wetenschap zonder deze leer is een drama!  Het zijn van het geheel van dingen mocht niet bestaan. Het koninklijke van de geest werd er voor "weggevaagd" en daarmee ook de gehele ontologie.....wat een enorme lacher!
  Is het nodig te benadrukken hoezeer het besef van deze bedoelde continuïteit van het scheppingsproces ons geloof verrijkt? Voor de wetenschap kennelijk in het geheel niet, maar .......alle reacties, die diep in ons worden opgeroepen door de huidige gebeurtenissen, moeten wel berusten op een sterk geloof in de bestemming van de mens, een geloof dat het al aanwezig is, dat proberen we te bestendigen. Ze is ons bekend als het archaïsche denken. Ze laat de rede hopelijk weer boven komen!
  En een complete paradigma wisseling ligt er klaar!
  In Godsnaam, maak het mee. Dat is onze toekomst, .......
  De data voor allerlei aporie zijn voorbij, zo komen we niet bij het meeste, het beste mens-zijn.
   Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem, de mens, rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden........


  De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets. Niets zijn we, niets dan druktemakers. Stilte is het enige dat ons siert. Dat wat de moed maakt tot het werktuig zich los te maken van alle dogmatische gezindheid. Zo alleen kunnen we ons los maken van krachten die sterker zijn dan het denken!
  De stilte om niet gek te worden, want het Universum is sprakeloos. Het laat zich geen zin geven. Het laat zich alleen ervaren. Taal heeft hier geen zin. Wittgenstein zegt het nog steeds zo “over datgene waarover we niet kunnen spreken, moeten we zwijgen.” Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien. Heb het vertrouwen dat dit ook zo is!

  Anders moet U er onherroepelijk achter komen dat denken, voelen en willen, dus verborgen machten zijn, die hebben geleid tot de meest vreedzame regeling of tot de meest helse strijd. 
  De driften die Freud constateerde, ze onderkennen slechts een gebrek aan eigen-vertrouwen, elk mens wat dit vertrouwen mist zal een ambivalent gedrag vertonen. Freud doet "naar" de naargeestigheid van het handeling 's onderzoek, alleen hij vertelt de patient zelf niet hoe geestesziek hij is!  Want  de ambivalentie:... dat iemand die schijnbaar liefheeft, tegelijkertijd haat, dat iemand die bescherming zoekt, tegelijkertijd ernaar streeft zichzelf te handhaven, dat is veel meer als een antagonistisch, dialectisch spel van plus en minus, ............ ik weet dat hij nu volkomen geestesziek is!
  En het is maar te hopen dat wij nu begrijpen, of althans menen te begrijpen, dat openlijke tegenstand slechts één van twee mogelijkheden is, die echter beide hun oorsprong vinden in een gebied dat wij op dit moment nog niet beheersen. Zo wreed is het dualisme dat op deze wereld toch nog steeds uitgespeeld wordt. Maar we gaan het neolithicum verlaten, zo is dat! Alleen de meeste brul-apen doen er kennelijk niet aan mee.
  (Alles goed Gerard, maar de kennis van mijn collegianten leger gaat wel mee! We maken van deze wereld één groot rederijkers-plein)

  Wij zijn elk persoonlijk de belichaming van onze eigen soevereine kracht, gezag en creativiteit, de ongebonden dagelijkse bestaansvormen die beperkte individuele en collectieve biografische verhalen achter te laten, die het begin zijn om ons te oriënteren op onze weg om het poëtische van het leven te beleven dat ons hopelijk te wachten staat. Het is dus de algemene bedoeling dat we een scheppelijk en dichterlijk en creatief leven leiden,  daar wij de problemen van verlangen, angst, ambitie, inhaligheid, zorgen, verveling, conflicten of verdriet kennen. Dit gebied is zowel individueel als collectief op een scheppelijke en dichterlijke en creatieve manier het beste te beheersen en te beleren. De wezenlijke reden dat dit zo is : ......een mens moet in de eerste plaats zijn innerlijk evenwicht vinden, zichzelf losmaken van dromen en verwachtingen die hij niet feitelijk kan realiseren. De mens moet leren de noodzakelijke gedrag`s verbetering te realiseren! We weten nu hoe dat moet, je aan God wijden, ......je deelt in de Goddelijkheid in zo verre je partner bent in de rede.........

  Een mens moet niet leven met verwachtingen ten aanzien van de mensheid of van de wereld die niet waar gemaakt kunnen worden, zowel individueel als collectief.  Hij moet zichzelf geen voorstelling maken van zijn eigen "ik" dat verder gaat dan datgene waarin hij zich voortdurend kan manifesteren. Als je zo durft te leven, met al zijn mogelijkheden en in overeenstemming met de kern van je persoon, dan zul je niet genoopt worden verder te gaan dan je ooit wilde. En toch zal je een enorme groei constateren, maar ze komt vanuit de kosmische wording zelf.
  In feiten is en was dit om te voorkomen dat de veel vrijere en zintuiglijke en prettige oorspronkelijke culturen plaats maken voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom, en uiteindelijk een ziekelijk ambivalent gedrag waarin we ons onmogelijk kunnen handhaven. Het kwaad heeft zijn wortels in het Aardse denken, nergens anders! Dat we zo niet aan enige wezenlijke persoonlijke waardering toekomen voor de ander is een dramatisch gevolg. Terwijl ik die de last weet los te laten, over een gigantisch Collegianten leger beschik!

  • Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.(S.K.) Spoedig zal blijken dat het voor zeer velen (miljarden mensen) zover is!
  • De ernst van de leugenachtige situatie, die het ambivalente gedrag schept is een algemeen menselijk drama. 
  • DE UITWEG, rond deze leugens, er is er maar één, ANDERS BLIJVEN WE IN EEN VERLOREN POSITIE ZITTEN! Een positie die verslechterd met de dag, iedere dag met een dramatische snelheid!
  • "Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid, medelijden, verdraagzaamheid en liefde geen gelijke tred houdt met de vooruitgang van de wetenschap, dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt. Weet wat er staat te gebeuren, vandaag de dag.

  Deze neolithische last doet iedere beschaving sneuvelen, de mensheid heeft verandering tot een synoniem gemaakt voor de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren. Het ziekelijke ambivalente gedrag heeft zich volledig over deze Aarde uitgevouwen. Ja, de wereld draai wel door, om het over de Ned. krankzinnigen te hebben.......maar anderen zijn dank zij al de Wereldse ambitie al het redelijk humane kwijt.
  En nu staan wij klaar om de afgrond in te vallen, en echt niet om een nieuwe sprong in het evolutionaire proces te maken. Dank, zie de loodzware neolithische last.
  Maar we hebben "God Dank" een andere keuze! 

  Hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
  Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats!
  De pure vreugde heeft zich van zichzelf afgescheiden in de dualiteit van het bestaan. Ze vergeet zichzelf maar wanneer ze terugkomt tot haarzelf herkent ze zichzelf en herinnert ze wie ze was, en dan blijft er niets anders over dan pure vreugde, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van haar bestaan.
  Maar dan moet je wel weten; ....al dat denken en al dat voelen en vooral al dat willen maak dat individuele brein niet schoon, ze vervuild alleen maar verder wat allang uit pure schoonheid en vreugde had moeten bestaan. Het leven is een kunst-stuk van een experiment en iedereen mag er vol vreugde aan mee doen! Luister Nu eindelijk eens naar Richard Feynman!

  We kunnen de last van de beschaving, de nog steeds neolithische last, achter ons laten! Verlost raken van de last van de ‘beschaving’! Het lawaai, de drukte, de reclame-bedriegerij, de verdomming`s -media, de dictatoriale godsdiensten, dat alles is gelukkig achter ons te laten. Deze ere-plaats staat voor U klaar!
  Het paradigma waarmee we leven kan gewijzigd worden!

  Maar als noch hadden we geen waarheid`s-hoeders, want de kwezelende wetenschap heeft dat ons niet verteld! Dat ons Heelal intens dienstbaar is, geen mens mocht het weten, stel je voor dat de mensheid nog eens gelukkig wordt! Dan kan je niet meer huichelen en kwezelen............dan heeft de wetenschap geen boterhammen meer, en geen Gekken meer die om de meest krankzinnige redenen de grootste prijzen hebben gekregen! De krankzinnige Fysicisten geloven alleen in de dode waarheid en die is nog altijd cliché, en dat vertellen ze er niet bij, en deze gekken menen ook te gaan over de mutatie! En dat terwijl hen de genade is ontnomen! De Gekken hadden opnieuw voor de dode waarheid gekozen! En daar hoort geen Geestelijke vrijheid bij! 
  Aan ieder systeem is inherent, dat het noch alleen maar een chaos van details, noch alleen maar een starre wet bevat. Dat wordt vergeten, ze komen er niet uit, hun gok blijft dan wat ze ook willen. Maar dat blijkt dan een gezwever te zijn, wat niet eens logisch is! De Logos bestaat, maar hier wordt ze niet gebruikt!
  Doch al deze gekken en dwazen, ik hoop dat ik ze met Hulp van mijn gigantische Collegianten leger voldoende ontmanteld heb. En de menselijke ziekte en zijn geestesziekte, het lukt ze niet haar tot één enkele pathogenese terug te brengen. En uiteraard is dat geen reden om dan maar aan het commanderen te gaan! Maar de debiel Hans Klevers vond uiteraard van wel, om uiteraard de KNAW definitief naar de knoppen te helpen. Want de geleverde prestatie is uiteraard gedaald tot NUL.  Churchill, Hij zal daar voorlopig gelukkig bij zijn geweest .......maar zijn ze ook in staat de zaak van het commanderen los te laten? 

  Hun commanderen is net zo erg als van de oude elite, die Gods-dienst oorlogen streden, en waar slechts 1 op 30 zijn eigen militaire ambitie overleefde, om over het kanonvlees maar te zwijgen!

  Het meeste wat men daarna kan beproeven (tegenover deze last van schuld en zonde), is de liefde. Nadat echter de verschillende deugden, die inherent zijn aan de liefde, ontdekt waren, kwam de reactie: .......de liefde zou niet anders dan een nutteloze passie zijn.
  Wat gezegd kan worden van de liefde, geldt ook voor haar deel in het plan van het rationele, het ethische en in de "In het sociale tot uiting gebrachte" vorm. In heel de kosmos blijkt echter de “wederkerigheid” een dienst van het ene aan het andere! Doch als zodanig mag ze van de wetenschap niet bestaan, en hierna is niet alleen God dood, maar sterft ook de liefde. Alleen niet dankzij de kosmische werking, maar alleen dankzij het ziekelijke menselijke ambivalente gedrag.........Een ziekte die alleen in ontelbare specifieke onzinnige remmingen kan worden besproken.
  De grootste verdwazing, we hebben er geen bijzondere wapens tegen, de roep van Moeder Teresa is Fundamenteel voor deze wereld, we zijn mensen die het aan het meest noodzakelijke moeten ontberen. Dat leidt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot een dictatoriaal regime van verkozen Mullah`s, niet tot een civiliseren van de maatschappij. Ik durf zelfs al de conclusie te trekken dat de burgerij zijn vrijheid al heeft weggegeven!
  Het gevolg is de; .....
    'De meest veelbetekenende kwaal in onze samenleving is de spirituele ontbering waaraan we allemaal leiden.' Het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron. Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is. Een wezen met hart en ziel. Zonder deze kwaal zou onze rijke maar kwetsbare wereld veel beter verdedigbaar zijn.

  De kunst om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen ontbreekt geheel. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens  zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn. Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
  Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend (regulerend) vermogen. Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar bedreigd! Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars, dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook!

  En toen kwam er ene meneer Richard Feynman, en zijn bewijs vanuit de QED is doodgewoon; ......elk deeltje in deze kosmos is gerelateerd aan het zijn. De krankzinnige wetenschap heeft helemaal niets om te ontkennen, noch heeft ze iets om te herkennen. Heel het paradigma in deze kosmos kan niet alleen gewijzigd worden, ze moet ook gewijzig worden! Het heeft totaal geen zin om in deze verloren positie te blijven zitten!

  Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!
  Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
Nardocus Filosofuscbs