Het eerste,  De natuurlijke weg

De natuurlijke weg, en zijn drie componenten.
De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. (De citaten en het professoren geleuter kan opnieuw regelrecht in de vuilnisbak, er ontbreek daar altijd de nodige specificiteit!). Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. We kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. De fysiologie van de zintuigen komt immers voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming `s wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.

Vele willen een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets.
Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.
 Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest, zijn leven zit vol met de ontologische fouten
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........van wetenschap en politiek
Al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
Is het echt een wonder dat de taal MET de goede algoritmen zijn verlaten?
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego, het moet allemaal groter mooier en vooral indrukwekkender worden .........het moet allemaal een oplossing zijn waar hij het niet is, en het ook niet niet meer kan zijn. De crisis tekent zich bliksem snel en hard af.......omdat de werkelijke wording wordt genegeerd.......

Het is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens! En het is absurd te geloven dat de kiem van de dwalingen steeds maar te onderkennen is.
Ik kies voor een begin, ik kies voor wat mij innerlijk bekend is, iets van elk begin komt uit het ongeziene, ik poog te begrijpen, ik poog te visualiseren. Als U echt en solide probeert te zijn is er de openbaring als een a-priorisch vorm van schouwing in ruimte en tijd, daardoor is er bewustwording, er is geen andere manier, daar ruimte en tijd geen essentie zijn. Er is iets wat vooraf gaat aan de ervaring, een wetenschap die dat niet erkend die liegt ogenblikkelijk!

Om het nog eens te benadrukken; ......ik kan U zondermeer vertellen, ieder eerlijk mens heeft een enorme rijkdom, hij mag alles weten, en kan iedere uitdaging aan. De intellectuele zekerheid is daar in tegen een materiële vervalsing en getrivialiseerd ( in deze wereld belangrijk gemaakt) surrogaat. Gaan we zo door dan wordt het leven de hel met het surrogaat, terwijl het volgens mij totaal niet nodig is. Ik ben op het leven op geen enkele manier kwaad. In tegendeel, ik heb altijd nog een ontzettend mooi leven, ondanks dat ik mij met andere dingen tevreden moet stellen.

Je toekomst is afhankelijk van "plaatsing", de plaats waar je wat of iets kunt beleven. Sommige mensen hebben dat niet door, maar om echt wat te beleven moet je terug naar de plaats "LEVEN". Dat is zelfs de inhoud van iedere heilige schrift, zonder jouw plaats kan jij jou "leven" niet beleven. We moeten leren ontvangen en leren bevatten, ieder eerlijk mens MAG alles weten. Ik vind ook dat bestaan niet gedacht, maar geleefd moet worden. Dit betekent volgens mij niet dat denken en bestaan niets met elkaar te maken hebben. Bestaan gaat zelfs nauw samen met existentieel denken, het moet ermee doorregen zijn. De waarheid is voor ons een Mysterie, voor ons een samenstelling van onverbindbaarheden, die desondanks zijn samengesteld. Waarmee ik maar wil zeggen dat de natuur zijn aperte voorkeur heeft, daarmee zal je het toch moeten doen om mogelijk te excelleren:....... zich onderscheiden, onze bijdragen te leveren in de dingen die ons zijn en tevens al het zijn hier vragen, we mogen tenminste één element van onze samenleving zijn.

Waar de grootscheepse geest informatie voor zorgt is het regelrechte excelleren, Het wezenlijke van inductie is dat wanneer iemand in grote zuiverheid, achter alles wat hij vindt hét vraagteken plaatst, dan opent zich weer een verdere oplossing. Nergens komt er zomaar "de oplossing" naar voren! De disjuncte verzameling:.... dat wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken. En een echte Gnosticus schaamt zich daar niet voor, en de echte wetenschapper zal moeten leren dit ook te aanvaarden. De inductie in het brein verloopt in het verborgene en openbaart zich in een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke Verschijning bewaarheid wordt.

Hoe mooi is de realiteit van de grootscheepse geest informatie? Ze is ontzettend mooi, de mens kan er door excelleren! De plaatsing is daar een onderdeel van. De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. We mogen alles wat ons niet zint gewoon loslaten, wegduwen, het kan ons niets beloven, .......De meeste mensen denken dat dit niet zomaar kan. Zo plotseling maar wat gaan doen, maar de meeste jongeren vinden dat wel meevallen! Ze handelen vanuit de intrinsieke roep, ze voelen wat hen het liefste is! 
De verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen kan er ook maar enige bemoeienis mee hebben, U hebt niet alleen het recht God in vrijheid te dienen, als dat het is wat U wilt zal dat ook lukken. De genade is, en blijft! Zo is de natuurlijke weg. Verteld wordt het altijd weer .....de intrinsieke roep is altijd; ......“Ik ben een indigo en ik heb dingen te doen hier op aarde, het is tijd dat ik er nu mee begin”.

Dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk is van het economische en politieke." Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden!
Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! 
 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden
 
Donkere plaatsen in mijn geest en het heelal vullen zich met licht!
Er is een reusachtige spirituele wereld buiten wat wij kunnen zien.
De naties hebben dit altijd geweten door hun spirituele afkomst, traditionele kennis, visioenen en dromen.
Noem me Geestenzoeker!
Want ik zie meer in het heelal dan er lijkt te zijn.
Noem me Geestenzoeker!
Want ik ben geen deel van de zichtbare wereld.

Ik vlieg naar de sterren en ik drijf op de mist en de wolken.
Tijd heeft geen betekenis voor mij, behalve om het begin van de naties en het middelpunt van de wereld aan te geven.
Ik volg een tijdloos mystiek pad waarop ik duizenden jaren geleden geplaatst ben.
Het is een pad van heilige mensen die te zien zijn in de dage raad, in de zon, in de maan en in de sterren.

Mijn band met de zichtbare wereld bestaat door het voortbestaan van de naties.
Zolang de naties leven, zolang zal ik bij ze zijn.
En zolang we bestaan, zal ik dromen – van oude beelden, van spirituele wezens en van het grote mystieke heelal.
Ik zal geesten zoeken.

 In het traditionele Indiaanse denken is er geen scheiding tussen kunst en leven of wat mooi is en wat functioneel is. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden. Ook is er geen Indiaans equivalent van ons woord religie. In de taal van de Lakota Sioux zien we de term Wakan-Tanka, wat vertaald kan worden als ´Groot Mysterie´, maar er is meer dan dat. 

 
Vele eigenwijze mensen roepen iets over het verband tussen de numerologie en de Karnische les, maar het is juist de drang om deze verstandelijk vast te leggen en het verband te plaatsen, die we persoonlijk moeten bestrijden. ALLEEN DE KARNISCHE LES ZELF IS VOLLEDIG EN ADEQUAAT. Alleen zo zijn de valse ressentimenten te omzeilen en te vermijden! De wet van oorzaak en gevolg en de geheimen van het getal heeft dus nog steeds zijn geheimen. De wetenschap gedraagt zich daarom als een jaloerse minnares: zij is de bezitter en ziet in haar verblinding over het hoofd dat het in haar geval maar om een klein partje gaat. De wetenschap verfrommelt de wet van oorzaak en gevolg en beperkt hem tot materiële veroorzaking van gevolgen en voert dat door tot in het belachelijke.
 Zij die niet beter weten, brengen de directe disharmonie. De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich open-barende Kosmos mee te werken! Zoek ze de Geesten,.....
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

 
Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, ........kan de behoefte aan houvast deze situatie rechtvaardigen? Aan de eigenwijsheid van de mens zal onherroepelijk en buitengewoon snel een einde komen. We zullen weer aan de zich open barende kosmos mee moeten werken, een andere keuze hebben we niet! Daar bij hebben we alle geestelijke vrijheid nodig.
We zullen allemaal een Geestenzoeker moeten worden, dat is onvermijdelijk! De tijd van de idiote theorie-terrorist is voorbij!
Zij die het indigo in hun hart meedragen weten dat. Eens zullen we weer broeders worden misschien, als Uw wereld, Uw natie, ten minste niet onder het geweld is gesneuveld. Let wel, dat is niet de natuurlijke weg.........Het kan volkomen anders.

"Indigo" Persoonlijkheden, proberen de volgende kwaliteiten en actie aan de "natie" mee te geven. Dus probeert vooral partner te zijn in de rede, volkomen los van alle gedwongenheid. Dat is de natuurlijke weg. Ofwel hij probeert het leven weer een redelijke kleur mee te geven, de huidige "stijlloosheid" is een vloek voor iedereen. ( God-verdomme, dit kan zo niet )

 
AREA   BESCHRIJVING
Fysiek X Diepe lichaam gevoelens, gevoelig fysieke lichaam, Meditatief en Androgyn zijn uit vrije wil. Een persoon die zich niet wenst te conformeren aan de tweedeling man-vrouw.
Emotionele X Diepe innerlijke gevoelens, gevoeligheid, integriteit, meditatief bewustzijn, introvert, androgyne, authenticiteit
Mentaal X Aware, helder, artistiek, duidelijkheid, creatief en zelfstandig, intuïtie, innerlijk weten, hogere geest, toewijding.
Geestelijk XX Hogere kennis, waarheid, spiritueel, universele liefde, bewustwording en bewustzijn, ervaring innerlijke gebieden van het bestaan
Motivatie X Volgt de hogere waarheid en liefde en hun innerlijke leiding
Missie / Visie   Geestelijke groei, liefde en dienstbaarheid, uiten hun innerlijk weten
Groei   Innerlijk bewustzijn, intuïtieve veranderingen, geleid door hun hart-intuïtie
Oefening   Wandelen, dansen, zwemmen, meditatieve, spirituele oefeningen, werk, onderzoek, doen.
Accu opladen XX Meditatie, muziek, creëren eigen ruimte, verbinding met God-Innerlijke Zelf
Mededeling   Zachte, vrouwelijke stem met gevoel, intuïtief en innerlijke communicatie
Wisselwerking X IConsiderate, voorzichtig, gevoelig en goddelijk handelen
Relaties XX Caring, diepte, diep, van ziel tot ziel, spirituele connecties
Sociale, Vrienden X Volgt innerlijke regels, niet het "stijlloze" in de samenlevingen, volgt vooral de gevonden geesten. Zij zijn de manier om de eenzaamheid te verdringen. Om nooit meer alleen te zijn.
Sex, Relatie   Diepe, goddelijke ervaring, zorgvuldig, open te stellen aan hen die partner zijn in de rede
Geld X Duidelijk concept, maar onbelangrijk, volgen hogere waarden en waarheid
Succes   Verbinding met God en Hoger Zelf, leven en spiritualiteit op aarde
Bezetting X Anderen helpen, leven in harmonie met hun hogere overtuigingen en waarheid
Carrière   Is vooral op zoek naar natuurlijke verlichting, schrijver, maar ook vakman. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden.
XX - De meeste dominant; /  X - Belangrijke; / blank - Beschrijft de Routine

Doch U weet het, ze die blijven hangen, zij die dit verhaal voor "te zwaar en te ernstig" aan zien, hun probleem is gewoon dat zo iemand de gnosis niet kent. En dan ook op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Er zijn enkele demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Ze staan iedere dag naast U, zij leiden onder de ziekte N.P.A. ofwel Narcisme Perfectionisme en Arrogantie, gelijk een Janus Kop, naar alle kanten toe. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen. Als het aan hen ligt, zullen we nooit geen broeders en zusters worden!

De ‘moderne’ Indiaan is nog steeds slachtoffer van de zelfde schizofrenie. Maar dat zal niet lang meer duren. Veel Indianen zijn te ver van zijn roots verwijderd om nog echt traditioneel te zijn, maar met zoveel stijlloosheid in deze wereld zal het indigo in hen wakker geschud worden! Te veel blanke en Indaanse schrijvers houden de mythe in stand van een vreedzaam en spiritueel volk, toch is hen de broederschap nog het meest nabij. Toch is “Het percentage echt spiritueel begaafde mensen" even groot als bij andere volkeren. Eén procent van één procent.” Maar onze wegen gaan voort, de nieuwe mens zal zich melden. En “Door die valse perceptie van vreedzaamheid en spiritualiteit krijgt zo ongeveer iedereen zijn geld, aandacht en iemand in zijn bed”. Volken komen, volken gaan, het ene mensen volk is niet beter als het andere. De huidige auteurs die infiltreren in het rez (Het indiaanse ressentiment), hebben het meestal enkel over magie en schoonheid. Geen woord over de Derde Wereld-omstandigheden, de auto-ongelukken, de verkrachtingen, het alcoholisme, het kindermisbruik, (al waren zij nergens op deze wereld te bekennen). Nooit gaat het in dat soort literatuur over de gemiddelde Indiaan die zijn plaats in de wereld probeert te vinden. Maar omdat hij het probeert zal hij toch als eerste de broederschap terug vinden. De Geesten in en om hem heen zullen hem als eerste wakker schudden. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk om los te komen van de ellende van de buitenwereld, alleen die geesten kunnen je daar bij helpen! De innerlijke meester .........gnosis.

En nog even over de gedachten van Chief Seattle, de indiaanse gedachte is ..... Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen?
Dat is voor ons moeilijk te bedenken, .....Als wij de prikkeling van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons kopen?
Het grote opperhoofd in Washington kan vast op ons rekenen, zoals onze blanke broeders kunnen rekenen op de terugkeer van de seizoenen.
Mijn woorden zijn als sterren.
Zij verdwijnen niet. Wij weten dat de blanke man onze manier van denken niet begrijpt.
Voor hem is het ene stuk grond gelijk aan het andere.
Hij is een vreemde, die in de nacht komt en van het land neemt wat hij nodig heeft.
Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht als koopwaar,
die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope kralen.
Zijn honger zal de aarde kaal vreten en slechts een woestijn achterlaten.

 Het N.P.A blijft de ziekte van de blanke, .....Hun "natie" kan niet anders als heel verkeerd opgebouwd zijn, de confiscatie van de waarheid, de onttrekking van de waarheid aan het verkeer of wel de verbeurdverklaring  van de waarheid is een "aandoening" voor het Aardse web. wat je het web aandoet, doe je jezelf aan. 
Het is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! 
Dat is stijlloos en dwaas. Hun confiscatieve instelling en institutie ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.   Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheidsgehalte (in casu het vrijheidsgehalte) van de democratie waarin we leven.
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenlevingsproblemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Maar let wel; .....
"De onderbuik is een ondankbare stakker, onthoudt nooit voorbij de gunsten, het wil altijd meer morgen."

Aleksandr Solzjenitsyn , Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj

"Was het allemaal maar zo simpel! Als het maar de slechte mensen waren die ergens sluipenderwijs de slechte daden plegen, en het slechts noodzakelijk was om ze te scheiden van de rest van ons en hen te vernietigen. Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder mens. En die is bereid om een stuk van zijn eigen hart te vernietigen? "
 Aleksandr Solzjenitsyn , De Goelag Archipel 1918-1956

"Naar zwijgen over het kwaad, en het begraven zo diep in ons dat er geen teken meer aan de oppervlakte verschijnt, dan implanteren we het, en dan zal het in de toekomst in duizendvoud opstaan. Wanneer we noch straffen noch de boosdoeners verwijten, dan zijn we niet alleen de bescherming van hun triviale ouderdom, we vormen daarbij de fundamenten van rechtvaardigheid driften onder de nieuwe generaties."
 Aleksandr Solzjenitsyn , De Goelag Archipel 1918-1956

"Het is een universele wet; ....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding.  Een slecht opgeleide persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs nederigheid kweekt. "
 "Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is: .... weet iets over de talen, de landen, de mensen.” Laat je geheugen je reistas zijn. "
 "Een mens is gelukkig zo lang als hij ervoor kiest om gelukkig te zijn."
 Aleksandr Solzjenitsyn , Cancer Ward 

Kies voor het genoegen dat; ..... In het traditionele Indigo denken er geen scheiding is tussen kunst en leven of wat mooi is en wat functioneel is. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden.  Zij die alles beschrijven, ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel deze globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld. 
Laat Uw briljante geest het werk doen, zoals zij gevormd is naar plaats, roeping, en openbaring. Volg en kies deze natuurlijke weg die U gegeven wordt! Zo kunnen met eerbied leven en ons bevoorrecht voelen, zo mogen we alle geneugten van de kosmos ervaren. Ons Noumea is ontzettend ruim en rijk.
D
e waarheid is er niet om hem te confisqueren, om daarna gelukkig verder te gaan! Dat is stijlloos en dwaas.
De liefde,  heeft als enige het proces in zich waarin het geluk verder gaat, ze is zoiets als een oneindige stuwing; ....  Deze stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Zo houdt het proces dus de verbinding in staand dat tot het door God gestelde doel moet voeren.

Het grote drama is, de huidige mens wil dit belangrijke aspect van de liefde nog steeds niet onderkennen. Hoe lang heeft ze nog, welk een ongelukkige tijd wordt haar nog gegeven? Het is eigenlijk onmogelijk, zonder dat geluk wat de liefde geeft, verder te moeten. Hoe zou de huidige mens Nu (in noumenale zin) nog gelukkig verder moeten? Het zal een onmogelijkheid blijken te zijn! Dat te weten vermoeit mij zeer,.....ik heb niets meer in het "Aardse geluk" te zoeken. We hebben niet genoeg in geluk voor ons zelf kunnen zorgen, we hebben haar zelfs niet eens onderkend, het is hoogtijd dat is eindelijk te gaan doen!

Slecht was dat bezit van dat enge ernstige beperkte intelligente bewustzijn van de mens, want het laat niets van bestaan uit liefde over, ze brengt het ergste lijden met zich mee. En, in tegenstelling tot de algemene mening, doet de liefde niet lijden. De drift tot eigendom, die het tegendeel is van de liefde, doet lijden… De waarachtige liefde begint daar waar je niets meer terug verwacht. En de stilte blijft waar je geen antwoord ontvangt. Dankzij het stilzwijgen van God is het gebed een oefening van liefde …En bidden doe je in stilte op je eigen momenten, want niemand heeft het te weten hoe vroom je bent, want God is de enige die dat gegeven niet tegen of voor je gebruikt, en je hebt geen aflaat briefjes nodig. Je zult dus geen teken ontvangen, maar het teken van de goddelijkheid is de stilte zelf. Want de stilte is geen doel op zich:.... ze wordt gezien als een voorwaarde voor religieuze groei. ‘Als je de stilte beoefent, vind je rust waar je ook maar woont.’ Het zwijgen staat in dienst van een ander ideaal, de inkeer, rust en innerlijke vrede.

En het pantheon van de liefde is de wereld zelf, en daar zijn al vrome Gods huizen genoeg. Je zult langzaam gevormd worden door je daden, want de mens heeft veel tijd nodig om geboren te worden. En zij die van God een teken verwachten, maken van hem een spiegelbeeld, waarin zij slechts zichzelf ontdekken. Het is een zeer ernstige beperking zo te moeten leven, .... dat zal onherroepelijk moeten veranderen. Waarom moet het allemaal zo moeilijk, snel, hard, rationeel en respectloos, heeft U geen eigen stijl? Leent U zich voor dat alles, is dat natuurlijk en mentaal gezond? De ellende van de stijlloze buiten wereld, het is natuurlijk hem te vermijden! En dan; ..... met die natuurlijke weg is er de volheid van het hart die het bestaan nodig heeft en hij zal nooit meer weggenomen worden. Wat dacht U dus van de natuurlijke weg! De nieuwe mens zal deze weg bezitten en in geluk verder gaan, het is namelijk onmogelijk zonder dat geluk wat de liefde geeft nog verder te gaan. De dwazen van deze wereld hebben niets van ook maar een enkele geestelijke begeleiding, .......hun doodvonnis hebben ze zelf al uitgetekend!

Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!


 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Uw geestenzoeker, met duizenden grote geesten in zijn bagage.
Nardocus Filosofus