Hoofdstuk 23 De onstoffelijke beslisser

Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen, en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook, maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken. 
 — Arthur Schopenhauer —
 
Toch zijn we deze onstoffelijke armzalige beslisser al zo vaak tegen-gekomen, neem bijvoorbeeld het Maxwell-demon. Er is niets nieuws onder de Zon, bij de debielen. De ramen van het gekkenhuis zijn weer eens niet vergenoeg open gezet! Zo als gewoonlijk. Zo kunnen de Demonen alweer niet ontsnappen!

Over demonologie wil ik eigenlijk/zelfs het helemaal niet hebben. Dat is ook beter voor u en mij, want mensen die proberen demonen te benoemen, benoemen in feite vaak zichzelf en dat is niet zo aangenaam als men denkt. Denk maar aan het drama van de Inquisitie. Daar had men alle beschrijvingen van de gestalten van de verschillende demonen, hun namen, soms zelfs hun handtekeningen. Zo wist men dan precies te vertellen wat ze wel en wat ze niet deden. Als je goed kijkt wat de demonen de zielen aandoen volgens de verhalen van de demonen beschrijvende wetenschap, dan blijkt dat ze precies hetzelfde doen als wat de mensen elkaar plegen aan te doen. Namelijk; ..... dat wat men niet begrijpt, wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden de huidige demonen door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan!

 Er zijn enkel demonen die deze bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Welke invloed hebben ze op het ogenblik?
De krachten van de natuur bevinden zich weleens in een toestand van onevenwichtigheid. En door de naïeve mens worden deze op een bijzondere manier gesorteerd. Doch Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur  niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.
Kijk, als drie huizen worden overspoeld door een stormvloed, dan is dat erg. Maar als b.v. Amsterdam onderloopt, is dat veel erger. Wanneer er een aardbeving is en drie geitenhoeders komen om en één boerderij zakt in elkaar, dan is dat tragisch. Maar als die aardbeving San Francisco of Los Angeles vernietigt, dan is dat natuurlijk heel wat erger. Een dergelijk verschil wordt nu sterk beïnvloed door demonische dualistische gezindheid van de mensen, want de a-priorische regel zegt heel gewoon dat er slechts een aantal  a-priorische-begrippen zijn te duiden.
1. De driedimensionale wijze van zien verklaart waarom je spreekt van dichtbij en veraf, onder en boven, ondiep en diep enz.
2. Oorzakelijkheid verklaart waarom je bij gebeurtenissen automatisch vraagt naar de oorzaak.
3. Substantie verklaart waarom je indrukken toewijst aan "dragers" daarvan, die we ordenen d.m.v. taalmiddelen.


Je hebt zelf mensen die alles maar de wereld in slingeren als een geheel van empathische blabla wreedheid, en dat noemt zich politicus! En de blabla wreedheid wordt alleen maar groter als de politieke spanningen groter worden!
De blabla verhalen van de politicus verdubbelen zich met het kwadraat van de spanningen! De kenmerkende kwaliteit van het dan ontstane demon is dat het  de wil vernietigd. En dat gegeven is steeds benoemd als "Oorlog". Nu bevindt de wereld zich in een crisis. Door deze crisis worden de mensen eigenlijk een beetje uit hun evenwicht gebracht. De debiele politicus kan dit alleen versterken. De zekerheden zijn  verdwijnen. Het vertrouwen daalt tot een minimum van wat mensen menen als hun behoefte beschouwen en als eis denken te mogen stellen aan anderen. Doch  de menselijke wil wordt gestuurd door motieven maar is zelf blind en dom. Het is de drang om te bestaan die in alles werkzaam is, en tevens de bron van het oneindige lijden van de wereld: ..... alles vecht om te bestaan en in de levende natuur wordt geen verlangen definitief bevredigd, en dat allemaal zonder enige reden en zonder enig doel.

Dit is nu een situatie waarin het blabla demon met zijn wreedheid ontzettend veel tot stand kan brengen.
Zij zullen groepen mensen aansporen tot geweld, tot vernietiging. Ook als die vernietiging - en dat is toch denkbaar - tenslotte kan leiden tot een algehele vernietiging. De Nederlandse politiek is al zover, haar blabla wreedheid zal in tijden van crisis af moeten nemen, maar deze blabla wreedheid wordt alleen met de dag groter.
Oorlog is het moment van de los gebroken demon, maar opnieuw schijnt niemand het te beseffen. Maar opnieuw, de kernbom maakt de oorlog ondragelijk. En wat nu, heren van de krankzinnige wetenschap en van de dualistische politiek? Welk demon heeft U nu in het verschiet, krankzinnige heren, wat gaat U nu over U zelf beschrijven? Hoe vermijd U nu de revolutie? Welk wapen heeft U nog?

Wordt het Nu niet hoogtijd dat de ramen van het gekkenhuis der wetenschappers wagenwijd open gaan, en als nog alle mogelijke blabla demonen kunnen ontsnappen? Wordt het niet is tijd dat door wetenschap wordt erkend dat "de onstoffelijke beslisser in U zelf" wel degelijk bestaat, en veel beter is als alle blabla academici te samen? Dat is wat mijn collegiante vriend Arthur ons duidelijk wil maken, .........

De finale van het drama in de wetenschap is al voorbij, maar niemand schijnt het nog te beseffen. De waanzin van Albert Einstein is ook bij CERN onjuist gebleken, Einstein zelf heeft het al 58 Jaar geleden toegegeven. Richard Feynman had 50 jaar geleden al de harde bewijzen.
Ik zal ze U opnieuw geven, Feynman wist waar de werkelijkheid stuk liep, en daar is het ook stuk gelopen. De objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoel`s-ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid. Waar nu ligt die onzekerheid? Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen!

Deze plek is ons al 200.000 jaar bekend, Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. Doet U dat niet dan is er direct een groot psycho-mentaal probleem, U moet Uw volle aandacht aan een afwijkend levens model gaan schenken, waarbij meestal een radicalisme optreed, wat U en Uw persoonlijke omgeving vergaand ontwricht en mogelijk zelf totaal verscheurd. Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht  naar absentheïstische SCHIZOFRENIE. Al het absentheïsme brengt de mens in een toestand van schizofrenie, een mens die niet weet wat het wezen van leven, energie, en openbaring is gaat de diepste schizofrenie ontwikkelen ! We hadden er al een schema van gemaakt,.....De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich open-barende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen


De inductie van twee opeenvolgende getallen, wat achtereenvolgens de Osiris-getallen geeft;.....heeft een effect........
'Osiris, de Heer van Leven en Dood'. De Egyptische wijsbegeerte wist wel wat de mens ziek maakte, haar cultuur had de afgang in het geestelijke en geneste proces al ondervonden!
Toename 2 2 2 2 2 2 2, de Dualiteit brengt het aantal vertwijfelingen, ze zijn er in de mens altijd!
Met de Natuurlijke getallen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 enz. kunnen we het aantal vertwijfelingen aangeven.
Inductie van de paren 1 5 11 19 29 41 55 71 89 enz. verder is de Osiris, de onstoffelijke beslisser die gaat over leven en dood.
Toename 4 6 8 10 12 14 16 18 enz. is de druk, het Noet, deze wordt alleen maar groter als er geen openbaring komt! En als er niemand gelooft dat de mens tot de kern der dingen kan doordringen! Maar dan wel in zich zelf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Met namen de Dualiteit stelt bij inductie niets voor, ze "is" er gewoon. Terwijl dit gegeven door mensen volkomen opgeblazen wordt. Maar hoe dat aanspreekt in ons, dat weet ik dus nu wel! Omdat de hele stroomlijning van wat wij om ons heen zien als leven, een constant offer is van het ene aan 't andere voegt het mentale gegeven niets toe nog af, het doet er kennelijk niet toe!
Dit maak dus zeer juist duidelijk dat inductie zich aan het oog onttrekt! Het wezenlijke van inductie is dat wanneer iemand in grote zuiverheid, achter alles wat hij vindt hét vraagteken plaatst, dan opent zich weer een verdere oplossing. Nergens komt er zomaar "de oplossing" naar voren! Er is altijd een gerede twijfel De disjuncte verzameling:.... dat wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken. En een echte Gnosticus schaamt zich daar niet voor, en de echte wetenschapper zal moeten leren dit ook te aanvaarden. De inductie in het brein verloopt in het verborgene en openbaart zich in een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in de menselijke Verschijning bewaarheid wordt. Als U de geestelijke en lichamelijke ondergang van de mens mee wilt maken moet ze zo verder gaan zoals ze nu doet!


De huidige wetenschap voldoet hier compleet aan, ze is in rep en roer, er zijn subatomaire deeltjes ontdekt die niet aan het model van de krankzinnige wetenschap voldoen. Er bestaan "neutrino`s" die nog sneller gaan dan het licht.
Dat kan niet waar zijn zegt het omvangrijke gestoorde volk, dat geloven wij niet. Toch kan ik geen enkel component vinden in de redeneringen van het gestoorde volk, wat het leven ondersteund....

Het hele bijzondere van bij CERN in Genève, met veel energie afgevuurde gerichte deeltjes is dat je ze 730 kilometer verder als een "stuk leven" terug kunt vinden, dat is heel normaal voor deeltjes die tot "dergelijk leven" zijn gebracht. De 10 cm per seconde is de 0,36km per uur die ons als "de sferische constante" van golfbeweging van ruimte bekend is. Zo eenvoudig is het probleem nu van de wetenschap, maar men gelooft zichzelf niet, ze gelooft slechts delen van de fysische theorie die haar bevallen, en zo gaat het al eeuwen zo!

De meting van CERN is juist maar de krankzinnige wetenschap gelooft alleen in de fysieke theorieën die haar bevallen, zo verloopt de finale altijd! Op naar de nieuwe finale die opnieuw het ongeloof brengt!
Dan ook gaan er weer Demonen in het denken van de wetenschapper een rol spelen "Dit zou betekenen dat je het doelpunt kunt zien, nog voor de strafschop is genomen. Totaal ongrijpbaar". Zo definiëren ze hun eigen onbegrip bij Cern. Ja zo zit dit nu eenmaal met Demonen, Oppenheimer had er ook al last van. Maar ja, wij zijn licht wezens, het licht maakt alles zichtbaar,........dat was in alle eeuwigheid al zo! Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Maar ja, als je niet weet welk gevoel ons door onze eigen ogen wordt gegund, gaat het met de kunde om je in te leven in de gevoelens van een ander natuurlijk helemaal mis!

Maar ja, ik weet wel waar ze iets meer vertellen  
http://www.adamadams.net/godsbewijs/  al hoewel hij er maar een hutspot van maakt. Vroeger had ik meer als 250 hoofdstukken nodig om hem te beschrijven, nu zit ik al bij de onstoffelijke beslisser in 24 hoofdstukken. En ik denk niet dat het sneller kan, .....en zonder hulp van boven! Ik had de hulp van het hele collegianten leger, ....en Moeder Teresa heeft mij uit de verste doden velden gehaald, vroeger 4536 jaar geleden was ik woestijn vader. Ik ben een kind van de Nijl en de Amer. Ooit toen heb ik het zelfde verhaal moeten vertellen, en ook toen verwaterde het. Doch laat de dwaze Schriftgeleerden het U niet ontnemen! Mensen moeten handelen in reden, niet in fantasie.
Kan U de chaoot onder de fantasten onderscheiden? Ja, U kan dat:…. chaos is namelijk een fractale verzameling. De chaoot is niet eens in staat het fractale te onderscheiden, bijvoorbeeld; .... als je hem twintig verschillende boom-bladeren voorlegt, ziet hij toch nog steeds één blad. Hij moet het vermogen om de verschillende fractie`s te determineren volkomen missen. Hij tracht zich altijd in te dekken, wil niet weten dat hij dit vermogen mist!
Met zo`n normale vogel b.v. de spotlijster is het duidelijk veel beter gesteld dan met zijn onderzoekers, hij heeft in ieder geval nog het vermogen te determineren. Maar ja, hij gebruikt zijn zintuigelijke vermogens dan ook goed, hij heeft ook oogjes gekregen, en weet ook kennelijk waarvoor ze dienen!

 
Drama in wetenschap
Het grote drama is er voor de wetenschap en de politiek, als ze zelfs een klein beetje samenwerking niet kan waar maken, dan leef je in dramatische tijden. En daar zorgen ze nog steeds zelf voor ook, door de wetenschap te laten beweren dat het samenwerking`s partituur ontbreekt, en de natuur alleen maar reageert op het krankzinnige weten van de wetenschap! Hoe wil je het eigen gezag nog verder ondermijnen! Voor wat voor chaoot en idioot willen ze toch overkomen?

Niet te min gaat het gewoon door, op alle fronten. Want de rijke maar kwetsbare natie is niet meer te verdedigen! De belofte van de moderne westerse wereld, is een ijdel wezen gebleken, meelevend, wijs, pretentieus, wetenschappelijk, liberaal, humaan, maar vooral wreed en volkomen toegewijd aan het openbare leven. Op het einde zal dat wezen op een armoedige wijze door de wereld behandeld worden, aangezien ze niet te verdedigen is!

Dit drama is ongekend in de geschiedenis, vroeger konden er nog gekken uit de moderne wereld naar de oorlog grijpen, maar nu blijkt juist dat de kwetsbare natie bij voortduren wordt ondermijnd. Er kan geen enkele zekerheid op enige veiligheid in het heden meer gewaarborgd worden. We staan op het einde van een zeer langlopend traject, wat op een totale mislukking gaat uitlopen. De noodwendige driedeling van Plato heeft een  werkelijke driedeling veroorzaakt in de maatschappij; ....deze driedeling is een farce gebleken. De verdeling in;   ......

 
  • in zij die ideeën hebben,
  • een type mens dat ze heeft,
  • en een leidsman die ze mag beheersen als een "waarheid",
heeft ondertussen nergens ons bestaan kunnen ondersteunen, al 2400 jaar niet. Na 2400 Jaar zullen dan ook de pogroms de academici zelf gaan treffen. De ongeschreven leer van Plato is onjuist gebleken.

Gedurende het grootste deel van haar geschiedenis is de Academie gewijd aan het toelichten en verduidelijken van met Plato geassocieerde doctrines die in de dialogen niet waren uitgewerkt. Deze 'ongeschreven leer' van Plato werd "blijkbaar" (zo zit de krankzinnige academische dialectiek nu eenmaal in elkaar) aan zijn opvolgers doorgegeven en is ons nu vooral bekend dankzij het werk van Aristoteles. Socrates heeft de academici zeer duidelijk de wacht aangezegd, ......met de trant van prijzen is het uit! Die krijg je van mij ook niet meer te horen. Ik zou het trouwens ook niet kunnen. Wel ben ik bereid de waarheid te zeggen, als ge dat wilt, op mijn manier, maar niet in de trant van U, ik wens mij niet belachelijk te maken! God schept alleen maar voor wie echt en solide is! Maar je moet het zelf vervolmaken, het wordt je scheppelijk en seculier aangereikt.  Je moet er voor open staan, je moet leren bevatten en ontvangen. Het is veel beter om Plato te vergeten, daar deze leer niet bestaat als zijn van Plato en de opvolgende dialectiek is misbruikt om de Platonische driedeling door te voeren, wat op deze wereld miljarden mensen levens heeft gekost, maar erger nog, in die 2400 jaar heel veel werelden en hemelen heeft laten sneuvelen.

De prijs die deze wereld hiervoor moet betalen is gigantisch groot, ze mist al 2400 Jaar alle scheppende krachten, de bedorvenheid heerst. Een geestesziekte is al 2400 jaar de meester van deze wereld: de banaliteit. Iedereen is gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid. We zijn vervallen tot het offeren aan het gouden kalf, en allerlei andere verheerlijkte twee-dimensionale beelden. Maar we zitten onherroepelijk in de nadagen van deze verderfelijke wereld, ze is niet meer te verdedigen!

A priori kunnen we twee soorten systemen onderscheiden, in de werkelijkheid is er echter geen enkel systeem. Er is de aporie meer niet!
Voor ons mensen is het volledig duidelijk, we hebben van alles te vertellen. In onze omgeving is er uitwisseling van energie en warmte en materie mogelijk. Een fysisch systeem wordt gekenmerkt door bepaalde fysische eigenschappen (parameters, variabelen) . De parameters druk, temperatuur, sterkte van het potentiaal veld (bv. gravitatie), enz. ; zijn de "intensieve" parameters van het systeem, omdat hun waarde niet afhangt van de hoeveelheid materie in het systeem. Alle hoeveelheden zoals massa, volume, enz. ,  zijn "extensieve eigenschappen" die "geïntensiveerd" kunnen worden. Verder bestaat ons systeem uit een aantal fasen waarvan de chemische samenstelling kan uitgedrukt worden d. m. v. van componenten.
Een fase wordt gedefinieerd als een hoeveelheid materie die uniform is met betrekking tot  chemische samenstelling en fysische parameters en duidelijke fysische grenzen heeft met andere fasen uit het systeem. Een fase kan bestaan uit een zuivere stof of uit een combinatie van zuivere stoffen die tot op het moleculair niveau gemengd zijn. Een fase komt voor in één bepaalde aggregatietoestand (vast, vloeibaar, gasvormig, plasma).
Het aantal componenten van een systeem is het minimaal aantal onafhankelijke chemische formules vereist om de samenstelling van alle fasen in het systeem te definiëren. Niet om de werkelijkheid te definiëren, dat is iets dat ik de wetenschap nog geen dag heb zien doen!

Want 'onafhankelijk' betekent namelijk dat een component niet kan bestaan uit een combinatie van twee of meerdere andere componenten.
Een component is een theoretisch begrip en kan zelfs niet in de aangegeven vorm als fase aanwezig zijn, het is eerder een ‘algebraïsche operator’ in de beschrijving van de samenstelling van het systeem.

We stuiten hier weer op de zelfde "algebraïsche operator" die George Boole hanteert, ik heb nog steeds geen andere gezien in de wetenschap. Dus we stuiten onherroepelijk weer op verschillende waarheden. De verschillende specifieke reële chemische vormen (moleculen, ionen,...) waarin een chemisch element in een systeem daadwerkelijk kan voorkomen zijn de te onderscheiden species van een element. Meer niet!

Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald. Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking`s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!

Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is : "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij slechts een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.

Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-metrix in de kosmos terecht! Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifiek`s. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen heeft getoverd, dat weten we niet! Het licht maakt alles zichtbaar, ...........
Of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn en spontaan aannemen dat onze schepper het samenwerkende partituur niet heeft bijgeleverd.

U kent de algemene politiek, draai er maar omheen. Dus je komt in allerlei mogelijke opmerkingen terecht. Het is wijselijk deze niet serieus te nemen, want dan kunnen we elke opmerking als een implicatie aanzien. Maar de implicatie logica heeft juist enkel de waarheid nodig.  Geen correctie op de methode van bezien. Deze entropie regel kennen, dat reversibele processen slechts entropie van één deel naar een ander deel van het 'universum' transfereren, is meer als genoeg. Iedere technicus zou hierna dat universum verlaten daar dit geen analyseerbaar medium is, de weg die afgelegd word noch van de weg die afgelegd werd is daar te bezien. Delta S kan daarom slechts berekend worden uit het warmtetransport in reversibel uitgevoerde processen. Maar er is geen proces wat direct een kopie van een ander proces is! Het normaal vlak van de wetenschapper is een utopisch terrein wat je nergens kan vinden, de trouwe werker moet het met het beitel-normaal vlak Aarde doen, met al zijn wisselende kwaliteiten. Maar hij doet alles met hart en ziel, en zal het meeste succes hebben, hij heeft de onstoffelijke beslisser en een heel collegianten leger op zijn hand!

Veel meer is alles een probabilistisch proces, veel meer als iedereen denkt. Het denken zorgt niet voor het bestaan van iets. Stel U eens voor dat dit waar was, dan zou iedere technicus en trouwe werker uit de zorgen zijn. Maar zijn zorgen zijn juist dusdanig dat van hem de werkelijke vorderingen komen! De trouwe werker is gehecht aan het bestaan van iets, niet van niets. De trouwe werker weet het alle dagen, grootheid is een eigenschap die bestaat uit een reeks van grootheden of menigten. Massa , tijd , afstand , warmte , en hoek behoren tot de bekende voorbeelden van kwantitatieve eigenschappen.  Twee grootheden van een continue hoeveelheid staan in relatie tot elkaar als een verhouding , deze verhouding is een reëel getal. Dit getal zal nog steeds geïnterpreteerd en geïntegreerd moeten worden met de nodige discipline!

De situatie is vergelijkbaar met het geval van de temperatuur. Zolang we alleen moeten werken met temperatuursverschillen, kunnen we zonder problemen de waarden van de Celsius schaal hanteren, hoewel die gekenmerkt is door een arbitrair gekozen nulpunt.! Leuk he, en daar draaien ze nu altijd omheen!

En de kwaliteit van iets is nog meer met de zorg van de trouwe werker omgeven! Zijn prestatie wordt steeds vergeleken in termen van "meer" of "minder" of "gelijk", of door het toekennen van een numerieke waarde in termen van een eenheid van de meting. Dus gaan alle mogelijke uitspraken hem aan het hart, het blijven zijn prestatie,s. Terwijl de wetenschapper grossiert in de miljarden aan te onderscheiden species van het element , en dat doet de debiel op zijn utopisch terrein. Met dramatische gevolgen! De algemene bederfelijkheid heerst, ....
 
Het is dan ook geen verrassing dat iedere gedachte wordt getorpedeerd op het moment dat er tegengesteld gegalm gehoord word. Indien het tegengestelde gegalm wordt aangenomen, zou het nodig zijn dat de wetenschappelijke Staats-academici afzien van het explicite voorrecht dat hij heeft, wat hun identiteit bepaald, het voorrecht om voor iedereen onbegrijpelijk zijn, bijna tot het belachelijke af.( Met zijn krankzinnige Janus Kop) Niemand begrijpt en merkt op dat een dergelijke manier van doen tamelijk onbescheiden is, in de zin dat bureaucraten en de politici de belastingbetaler uitsluiten, en dat is de onbescheiden en debiele macht van de wetenschappelijke Mono-flauwekul.  De huidige praktijk is dat woordvoerders van elke discipline rechtstreeks onderhandelen met de bureaucraten in overheidsinstellingen, en weigeren ook maar iemand te betrekken in evaluaties van de vorderingen van andere disciplines. Het niet praten of communiceren tussen verschillende disciplines is algemeen.

Maar de krankzinnigheid gaat nog veel verder, De centrale mythe over het Heelal, bijvoorbeeld, is dat de menselijke geest  krachtiger is dan het Heelal. De volledig debiele Stephen Hawking schrijft; .... Dat zij "de monteurs onder de kwantum-debieltjes" de ontdekkingen doen voor de kwantum theorie, die de zwaartekracht verenigt, en zij zullen (Ik huiver als ik dit schrijf) "de Geest van God zo ongeveer kennen"

Zo wordt alles aangemerkt met een groot kruis om getorpedeerd te worden,  Ze kennen slechts "Ons Heelal en dat van anderen."  Het is gemeengoed geworden in de sterrenkunde om te praten over verschillende werelden, een grotere onzin als ik ooit zag, de debiele levenden hebben iets doods gevonden, ze hebben "hun Heelal".  Helaas, de mainstream theologie blijft de mythe verspreiden en soortgelijke inzichten d. w. z. het domme idee dat men kan praten met, en publicaties heeft leren maken over de eigen God zelf.  Dat is in mijn geest een onvergeeflijke epistemologische drogreden. Hoe wil het gelovige volk bedonderd worden, het neemt epidemische vormen aan. Alle disciplines zijn ongekend goed in verzinnen steeds veranderende paradigma's voor de uitleg van dit onvoorspelbaar gedrag.
Er bestaat een stel zwakzinnigen die een epitheton opgesteld hebben met de volgende opvatting van de natuurkunde; ........ dat het een ultieme theorie vertegenwoordigd, die met kracht naar voren gebracht wordt onder de naam 'Theorie van Alles'. Nogal wat natuurkundigen van naam (onder meer Hawking, 't Hooft en Weinberg) vertolken deze ideologie in woord en geschrift. Kennelijk verven zij de bedenkelijke maar bruikbare leer om de waarheid maar direct te confisqueeren tot de enig ware leer. En het volkomen voorspelbare is het gevolg, elk woord wat ook iets goeds naar buiten brengt moet worden bedorven. ('t Hooft is een dwaas die toevallig de Nobelprijs kreeg, dergelijke man zou je moeten degraderen tot putjesschepper ergens in een radioactief deel van Japan).

In alle disciplines speelt de methodologische vraag over welke aspecten van het gedrag van complexe niet-lineaire systemen kunnen worden opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek, en die ontoegankelijk zijn of zouden kunnen zijn, worden niet  besproken.  Maar het  zou opvallen indien meteorologen en psychologen regelmatige bijeenkomsten zouden hebben.  Niet te min wordt zo ongeveer alles beheerst door de krankzinnige theorie van de debiel Karl Popper, die de mening verkondigd dat je met een theorie, een theorie kan valideren en populariseren. De meest totale onzin is die ooit door de wetenschap aanvaard is.

Er is volgens de totaal wetenschap niets perturbatief , voor het samenspel in het Heelal moet volgens de krankzinnige wetenschap worden gevreesd, en om die vrees waarheid te maken, moet elke excellerende beweging bedorven worden. Onze schepper zou niet gezorgd hebben voor het nodige partituur!  En daarom kondig je maar een onzekerheid`s principe af en ga je alles van een ander maar even bederven.
Het laat alleen maar zien hoe walgelijk het is om zelf voor God te gaan spelen! Zelfs George Boole had een systeem ontworpen om te bederven, .......hoe tekenend is het voor de wetenschap als de geheimzinnige heren van de buitendienst en de citaat-vogels je al te gemoed komen, als je ook maar iets wilt veranderen.

Het partituur is er wel, en wijst een heel andere richting op. Ik voel dat wij steeds weer tot een vorm van begrip moeten komen en ik denk niet dat we dit zullen bereiken door abstracte speculatie (speculatieve contructieven). De richting wijst naar binnen, in onze harten. Wij moeten ons afstemmen op het ritme van hun universele kloppen, zodat we onze geest en lichamen samen kunnen brengen. Als ieder punt in het universum het middelpunt van alles is, dan is dit het ook, het punt, de plaats waar zowel ik als jij leven.

Dit is iets heel anders als de plaats waar een wetenschap is die denkt dat ze nog te begeleiden is door filosofie of de denkbeelden die de vele Januskoppen en de krankzinnige politici opwerpen. En waar wetenschappers weten dat ze in de toekomst slechts de staat kunnen dienen door slechts als deskundigen op te treden op het ontzettend lugubere en smalle pad van de wetenschappelijke vraagstukken. Het militarisme is het leven gaan domineren, wat leidde tot de wapenwedloop van de Koude Oorlog. De komende periode gaan er nog veel diepere gevolgen merkbaar worden. Want de rijke maar kwetsbare natie is niet meer te verdedigen!
De belofte van de moderne westerse wereld, is een ijdel wezen, meelevend, wijs, pretentieus, wetenschappelijk, liberaal, humaan, maar soms wreed en volkomen toegewijd aan het openbare leven.
Op het einde zal dat wezen op een armoedige wijze door de wereld behandeld worden, aangezien ze niet te verdedigen is! Letterlijk elke discipline zal falen, omdat ze denkt dat het samenwerking 's partituur er niet is. Het zou niet gaan om de eenvoudige liefde en de rede, het zou niet gaan om de eigen verantwoordelijkheid die er ligt om "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft!

Een groter drama is er voor de wetenschap en de politiek niet, als ze zelfs een klein beetje samenwerking niet kan waar maken! En dat doet ze nog zelf ook, door de wetenschap te laten beweren dat het samenwerking 's partituur ontbreekt, en de natuur alleen maar reageert op het krankzinnige weten van de wetenschap!

"Het is een groot avontuur om het universum te aanschouwen, en dan lezer, na te denken hoe het zou zijn zonder de mens, zoals het was in een groot deel van haar lange geschiedenis en is op een grote meerderheid van de plaatsen. Wanneer deze objectieve visie eindelijk is bereikt, en het mysterie en de majesteit van de materie volledig gewaardeerd, om vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoel `s ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid, welke ze zo diep lijkt te zijn en zo indrukwekkend dat de theorie dat het allemaal geregeld is door God voldoende lijkt te zijn voor iemands strijd tussen goed en kwaad".
 
Richard Feynman

De strijd tussen goed en kwaad laat ons een diep wantrouwen zien, een naïef realisme. Er is een geloof in de objectieve werkelijkheid van de bestanddelen van fysische theorieën, er is geen enkel geloof in de werkelijkheid van het geheel.  Dit geloof  legt de eis neer dat alle verschijnselen als een bewegingen van delen kunnen en moeten worden verklaard. Hoe verval je tot dit drama, en hoe kom je los van dit drama. Want vanzelfsprekende voorstellingen bestaan niet, er bestaat slechts de vanzelfsprekendheid van het geheel.
God regelt ons leven niet, wat er is voor iedereen is een  de grootscheepse geest informatie die niet alleen getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke verschijning bewaarheid wordt. Daarin vinden alle wetenschappelijke inzichten, in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid hun einde. Er is letterlijk niemand die meer zou kunnen, de eerste denker die het bestaan kan ondersteunen moet nog uitgevonden worden. Alles wijst naar een volkomen andere richting, naar het kloppen van ons eigen hart.

Het bewijs hier voor kan ik U geven, Noch onze ziel noch ons hart zijn niet onsterfelijk, er is slechts iets wat onze eigenheid bewaakt  Het idee van de onsterfelijkheid van de ziel komt rechtstreeks uit de Griekse filosofie en deze leert dat doden niet echt dood zijn, dat is in wezen een spiritistische leer. Zo goed als alle religies gaan uit van dit gegeven en vormen om die reden een inval`s poort voor demonen. Of U moet de schaduwen van de geesten waar Robert Oppenheimer spreekt heel normaal vinden, ik niet!

Laat U echter niet beetnemen, we krijgen slechts een voorproefje als we vragen blijven stellen, en dat moet je nog in alle zuiverheid doen ook.  Je moet blijven geloven in die belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt. Dat is wat George Boole de normaal-vorm noemt.  Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. Je moet gewoon proberen tot  zuiverheid te komen. Dan pas komen er nieuwe oplossingen. Als je denkt dat alles een duel is, en je overal een attractie van maakt komen er geen oplossingen.  Hoe meer je van het reële pad afstapt, hoe meer onvolkomenheden er in plannen en theorieën zijn, en het wordt echt een attractie U te volgen! Maar Uw strijd lost niets of nagenoeg niets op, U bent de attractie zelf geworden! De attractie die men ziet tijdens de strijd tussen goed en kwaad heet in de volksmond heel gewoon duel!

De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie met een merkwaardig theïsme. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen. Darwin`s afstammingsleer, de nieuwe wet van behoud van energie, en het atomisme worden daarbij veelal als wapens gehanteerd. Deze aanvallen wekken overigens niet alleen verzet in religieuze kringen, maar evenzeer onder vooraanstaande wetenschappers die hun collega`s beschuldigen van materialisme en atheïsme.
Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energiebehoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.
De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie". We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie, en de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in.
Over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN)

Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen. Het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens!  Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet.
"Het absentheïsme van het Osiris", het niet deel willen nemen aan het rechtgeaarde leven, ze pakt de dwazen die het inferieure theïsme van Arthur Schoupenhauer doorzetten keihard terug! De dwazen zullen allemaal sterven, in kosmische zin heet dat uitsterven! Het niet deel willen nemen aan een rechtgeaard leven drukt de mens terug in een afgrijselijke SCHIZOFRENIE, die de geestelijke en lichamelijke vermogens totaal wegdrukken!

“De liefde doet de naaste geen kwaad”. Een God die liefde is, is er niet op uit om de zonde en de daarmee gepaard gaande ellende in de wereld te brengen. Het leven, de kunst, de belevenis heeft niets kwaads in zin! Zoiets te beweren is zwartmakerij. Des al niet te min is dit de algemene attractie geworden van de krankzinnige wetenschap! Nergens is te bekennen waarom het tot een veroordeling van alle mensen is gekomen! Ik zou daarom maar eens met een terechtwijzing naar de krankzinnige wetenschap komen, wat bent U nu eigenlijk aan het doen? Weet U niet dat alle onvolkomenheden die er in plannen en theorieën voorkomen op grandioze wijze opgelost kunnen worden, dat ieder eerlijk mens gewoon zijn antwoorden kan krijgen. Dat omdat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen! Je kan blijven geloven in de belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt. Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. Maar ik kan het U zondermeer vertellen, deze meest banale periode in de wereldgeschiedenis ligt achter ons, als we dat maar wezenlijk in willen zien. We zullen er toe gedwongen worden dat in te zien! Iedere collegiant op deze weet dat, ,.....Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Uw geestenzoeker, met de duizenden grote geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger in zijn bagage. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....

 
Nardocus Filosofus