Reverse 12.1 Gaat over het licht

Het Higgdeeltje bestaat niet, zwaartekracht varieert naar mate er Massa bewegingen zijn.
Voor één verondersteld deeltje hebben we wel een zintuig en ook meetinstrumenten. Het zwaartekrachtdeeltje. Als we onze arm omhoog houden, wordt de arm moe door de zwaartekracht en dat voelen we in onze spieren.
We voelen ook de zwaartekracht, een uitwendig iets maar ze varieert, op de maan voelt een arm die je omhoog houdt lang zo zwaar niet omdat op de maan de zwaartekracht kleiner is.
We voelen als er bepaalde delen van ons in beweging gebracht worden, door welke oorzaak dan ook! Iedere beweging levert frixtie op haar grens vlakken .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we de zwaartekracht zien trotseren, de maat dat de zwaartekracht actief is als voor ons zichtbare en voelbare resultante .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we frixtie ervaren.
Als WIJ het niet meer ervaren en zien spreken we over rust.
Maar dat is nog geen reden om aan te nemen dat de zwaartekracht zijn werk niet doet en ook geen reden te veronderstellen dat er een speciaal zwaartekracht deeltje bestaat, we zien slechts een verzameling Fotonen, een foto of film van het gebeuren!

Laat dat gebeuren nu juist de licht snelheid hebben.
Laat nu de foto of film reproduceerbaar zijn, dus volkomen kunnen worden losgekoppeld van het fenomeen, dus licht gaat alleen maar over de waarneming die wij kunnen vormen.
Fotonen komen steeds met de zelfde snelheid bij ons aan, maar zegt dat iets over vertraging of versnelling door de zwaartekracht? Neen .
De kracht heeft slechts een naam gekregen, zwaartekracht.
En het heeft verder niets, maar dan ook totaal niets met licht te maken. Wat we zien is relatief, massa heeft niets met licht te maken.
Het is slechts een enorm groot lokaal waar we in leven, we kunnen nauwelijks van onze plaats komen, en beweren alles "te zien" wat er gebeurt. 
 Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus:....... blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is.

Dus de theorie van Einstein is larie koek. Massa varieert naar mate er beweging is in de ruimte. E= Mc2kan niet algemeen gelden.

Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa,s is ofwel rotatie.
De statischevelden beheersen de kosmos, Niet de dynamische velden , dan zou de kosmos een grote chaos van energie stromen zijn .
Rust beheerst de kosmos daar in de meeste gevallen ontbreekt aan een goede geleider.
Lorentz wist dit ook, de theorie van Lorentz over het optische gedrag van stoffen, Lorentz wist niet iets anders als ik en U en dat wat steeds weer geconstateerd wordt in de laboratoria, ( b.v. het FOM ), De optische eigenschappen zijn terug te voeren tot de electrische eigenschappen van atomen en moleculen . We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . )
Lorentz zag de wereld van de dingen zo als wij ze ervaren, niet de wereld van enorme chaotische energie stromen, Lorentz HAD DE MOGELIJKHEID DE DINGEN OM HEM TE VERKLAREN DANK ZIJ DIE RUST , HIJ IS NIET VERBRAND NOG VERPLETTERT DOOR DE KRACHTEN DIE EEN DYNAMISCH-VELD ZOUDEN OPLEVEREN
Het is zondermeer duidelijk,dat je met een botsing niets kan aantonen . Je weet niet wat je meet ,
Idee fix van de debiele wetenschap en geld weggooien.
Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken,voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.
Het enige zintuig voor de zwaartekracht heb ik al omschreven , de vaststelling van frixtie kan je niet in dergelijke omgeving doen, het statische veld wat zwaartekracht is kan je niet op dergelijke manier meten. Er is slechts een onlading van de botsings energie te meten.
Het word hoogtijd dat de debiele wetenschap zijn juiste zintuigen gaat gebruiken.
Een zwaartekrachtveld kan worden beschreven als een vectorveld. Elk object met massa heeft in dit veld een zwaartekrachtpotentiaal. MEER NIET.
Was er meer als een potentiaal dan had de rust er niet geweest , in dergelijke situatie kunnen we slechts chaos overhouden !

DE WETENSCHAP IS ZO DEBIEL ALS EEN LODE DEUR DAT NIET IN TE ZIEN !!!!!!!!!!!!!

Zijn er toch heren geleerden die beweren dat
Eén van de basiswetten van de natuurkunde is dat ladingen noch ontstaan, noch vergaan.
Hebben ze nu echt een gaatje in het hoofd ?
Ze zijn helemaal het statisch veld vergeten !
Statische elektriciteit kan mechanisch opgewekt worden.
Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus : blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is.
Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa,s is.

Ook het krachten veld rond zwarte gaten word door de zwaartekracht beheerst, maar we hebben hier te maken met een zeer grote negatieve lading , veroorzaakt door een enorme massa stroom.
Voor ontlading heb je een geleider nodig en een spanningsverschil, in een zwartgat gaat het dus om statische electriciteit, veroorzaakt door de massa stroom.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge spanning aanwezig is.

Als de ontlading er niet is gaat de opbouw van zo,n krachtveld bij beweging van massa gewoon door, met het aantrekken van nieuwe massa.
Door wrijving van verschillende materialen kan statische elektriciteit opgewekt worden.
In de kosmos gebeurd niet anders, het verschil in statische lading is bij ieder fenomeen aanwezig en ik heb er toch echt geen elektrische apparatuur gezien om zo,n veld op te wekken.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge (gelijk)spanning aanwezig is.
Elektrische tegenpolen trekken elkaar aan. Dus als er geen stroom loopt is er toch een effect.
Het gaat om het "potentiaalverschil" en alleen bij nagenoeg nul c.q. vereffend is er een relatieve rust zijn.
Deze werkelijkheid werd onderkend door Richard Feynman in de QED.
Wat een fout om dat niet te onderkennen in een kosmos waar de massa niet gelijk verdeeld is!

En nog nooit is de mensheid zo bedonderd door een leugen fabriek, ..........dat terwijl ........ook in het verleden en uit het verleden komen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken. 
Deze zijn; ........
  1. De vaststelling van de feiten, die bij de activiteiten gebruikt worden. 
  2. Dus niet de valse feiten, maar de feiten die voortkomen uit de geestes ruimte "Die identiek is aan het Universum van Pythagoras".
  3. Die feiten die zo gestructureerd zijn dat, .....De som van de stromen naar elk knooppunt NUL zijn.
  4. Waar men de verbeelding heeft om alle mogelijke vergelijkingen op te lossen.
  5. Waar men de gelukkige herinnering heeft uit het verleden, .....en zo de ware natuur der dingen rechtstreeks is te ervaren. Het Gaat hier dus om de QED, deze komt voort uit de mentale eigen innerlijke en uiterlijke waarneming die leidt tot de exacte kennis van de dingen
  6. Ze funderen de mentale activiteit van de feiten door rechtstreekse duidelijke bewijzen.
  7. Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentionele energie.
   Nardocus  Filosofus