Hoofdstuk 40 De grote stress-test

De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast. Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken! 
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'. 
En gevolg daarvan is dat
ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het allemaal niets! Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! Dit is de consequentie van de stijlloosheid die er op deze wereld heerst.

Doch het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap of de religieus echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reële leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper of een theoloog zijn.
 Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt. Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal. Want het zijn vooral de hersenen die dat illusoire probleem moeten oplossen, maar het lukt ze nog steeds niet! Omdat de mens met deze hersens kennelijk niet wil weten hoe onmachtig hij is, en nog maar bar weinig weet!

Toch weten we het allemaal, de dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Met een enorme euforie wordt het allemaal nog gepresenteerd ook!
 Dan toch komt er de bewering, we weten het! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk (stress) op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!

 

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk, de stress, door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Leren  noemen we dat ook wel.
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Toch beweren oneindig veel wetenschappers en bewindslieden dus geslaagd te zijn in "De grote stress-test", alsof het wankelen plotseling is op gehouden. Toch blijft het illusoire probleem en de stress die er op volgt, door het drama voor ons DNA en onze hersenwerking, het grootste probleem in onze maatschappij! Hoe kan dit dan?

En daarmee wordt het hoogtijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen, want slechts het illusoire probleem en de daar op volgende stress word daar alleen maar groter door!
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring, maar verder komen ze nooit, nadien wordt ook dat bericht weer gesloten in geloof of ongeloof! En dan komt de statistiek er bij, wat vindt U. Alsof dat wil zeggen dat die uitslag iets over het bericht zegt!
Ten eerste kan dat niet, de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met deze statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan.
Hieruit volgt namelijk dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de kosmos. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden. En ten tweede word het dynamische element Leven hier mee "weggedacht", alsof ieder ervaren in de tijd een essentie is!

“Dus wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig de bewoordingen en theorieën ook mogen zijn". Dus zo het er nu bij ligt, puur wetenschappelijk, is de mens op deze Aarde klaar, met zoveel stijlloosheid en zoveel zinloosheid en Ziel-loosheid heeft hij er niets meer te zoeken! De vele zaken die zijn beschreven bevatten deze zielloze en heilloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat het mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Het illusoire probleem en de stress die daar op volgt, daar is nog niets aan gedaan!

De stress-testen bij het bankwezen kunnen dan ook nooit anders als berucht worden, ......  De loutere uitbreiding of dispersie van de Geld Massa's wordt ook rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden! Ook de verhalen van bewindslieden en directeuren, ze schieten heel gewoon te kort! De statistiek en het verhalende koor van de journalistiek moet de stress-test slechts "redden" door het op zijn presentatie te bezien, maar op geen en enkele manier vind men een rationele inhoud, daar die nog steeds, in de komende tijd, rationeel bepaald wordt. Zo is Deflatie, een periode van aanhoudende prijsdalingen, in de zuidelijke eurolanden en in vele andere economieën onvermijdelijk. Alleen met lagere prijzen en lonen kunnen die landen hun concurrentiepositie ten opzichte van Noord-Europa verbeteren. Met een deflatie scenario in de stresstest zouden vrijwel alle banken in de problemen zijn gekomen. Slechts de beschrijvende angst veroorzaakt de verwarring en instabiliteit en twijfel en verdeeldheid, zozeer dat er veel waandenkbeelden en loze onzinnigheden zijn, waaraan wij lijden alsof we in slaap gedompeld zijn en niet anders als aan verwarde dromen ten prooi vallen! De wetenschap wist echter nog geen dag onder het illusoire probleem vandaan te komen, onze hersenen doen het niet zo best zonder de liefde en rede, dat heeft de geschiedenis bewezen!
Zo wie zo zijn er twee evenwichtspunten. Dit is de bifurcatie, die zich ook ophoud in onze economie, als we niet alle evenwichtspunten weten te beheersen, dan vallen we terug in chaos! Henri Poincaré heeft deze werking niet voor niets benoemd!

Opnieuw zal steeds weer blijken dat al het bedrog van de wetenschap komt, omdat zij niet van het illusoire probleem los kan komen. Waar er bewijzen zijn van het tegendeel, de trein vol met krankzinnige wetenschappers zet heel gewoon door. Een voorbeeld ; .... een volledig CO2-vrije verbranding helpt niets tegen de CO2 en de opwarming van de aarde.
Als het aard oppervlak te warm word gaat er gewoon vanzelf meer in de fik. En het gaat nog steeds om de loutere uitbreiding ofwel de perversie van de massa's in de kosmos, andere bewijzen zijn er niet! Dus wat we zien ofwel waarnemen kan niet anders als deze uitbreiding beslaan!

Tevens roep je orkanen op want de Aarde heeft zijn eigen doelgerichtheid, zonder beschermende atmosfeer wil ze niet.
Orkanen, alhoewel vernietigend en verstorend als zij boven land komen, zijn belangrijk voor het behoud van het leven op Aarde.(1) Volgens wetenschappers is aangetoond dat orkanen nodig zijn om de temperatuur op Aarde binnen de goede temperatuur bandbreedte te houden, nodig voor het leven. Zij zorgen ervoor dat de oceanen niet teveel kooldioxide opnemen uit de atmosfeer. Dit verlies aan CO2 uit de atmosfeer zou aanleiding kunnen zijn tot catastrofaal afkoelen van onze planeet. In de zomer van 1995 zorgden drie orkanen boven De Saragossa Zee ervoor dat er meer kooldioxide uit de oceanen naar de atmosfeer ging zodat het gehalte met 50 % steeg.(2) Orkanen onttrekken dus kooldioxide aan de oceanen, en distribueren het in de atmosfeer ten gunste van de planeet. Orkanen hebben ook het effect op mensen, dat zij hun medemens helpen.
 1. (1) Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, 2nd ed., (Colorado Springs, CO: NavPress, 1995), p. 136.
 2. (2) Nicholas R. Bates, Anthony H. Knap, and Anthony F. Michaels, Contribution of Hurricanes to Local and Global Estimates of Air-Sea Exchange of CO2, Nature, 395 (September 3, 1998), pp. 58-61.
 3. En iedereen die een klein beetje weet dat op de planeten zonder beschermende atmosfeer meer de meest mogelijke uitersten heersen, aan de polen en de evenaar, op de dag en de nacht als existerend tijd 'onderdeel, die weet dat de wetenschap heel gewoon liegt, met haar klimaat verhalen.                          
 4. Op Mercurius is 350 c overdag , -170 c 's nachts. De maximale dag temperatuur drukt altijd 2 maal de minimale Nacht temperatuur uit. Bij de geprognotiseerde overschatting en onderschatting zijn deze verhoudingen meestal gelijk.
  Je bent een wetenschap ,s dwaas als je dit effect niet onderkent, ....
 5. Dat is haar zeer duidelijk zeer noodlottig zodra je over de vergroening van de Aarde spreekt, en dat in relatie met het energie probleem. De grote stress-test zal er zeer snel voor ze komen. Kijk U maar, ik kan hem in 1 seconde leveren. De bewindslieden weten echter nog van niets!
 6. Er is altijd een programmaverantwoordelijkheid van elektriciteitsproducenten.
  Voor iedere energievorm en daarmee noodzaak van deskundige voorlchting.
  De groene oplossingen wind en zonne-energie zijn daarom zo wie zo een lachertje.
  Maar bij de zonne-energie is men nog geen dag zover gekomen, daar de onzekerheid in de prognose van de beschikbare elektrische energie van photovoltaïsche zonne-energiesystemen vooralsnog gedomineerd wordt door de onzekerheid van de prognose van de instraling op het horizontale vlak nabij het zonne-energiesysteem.
  Daarmee is de dagelijkse prognose van de electriciteitsleverantie van zonnecentrales niet te leveren, EEN GIGANTISCHE ONBALANS DUS, dat is het gevolg.
  Voor het prognosticeren van de energie-output van het betreffende zonne-energiesysteem zijn aanvullende stappen nodig. ( Bron ECN )
  Ik heb die stappen nog steeds niet gezien ! De energie die los geplaatste collectoren leveren wordt niet eens aan gemeld, de beheerder kan er niet eens een prognose van maken!  
  De voorspelfouten bedragen; overschatting 33% Pinst , zwaar onvoldoende dus. En niets geen bijzonderheid als je weet hoe het werkt!
  De onderschatting is 16% Pinst nog steeds onvoldoende voor een goed beheer.
  Voor elke 2 kWh is er 1,5 kWh onbalans, een drama nog nooit eerder bij energieopwekking vertoond! Bij wind is de verhouding 3 kWh op 1 kWh ondanks de goede voorspellingen. Nog steeds!
 7. Dat elke programmaverantwoordelijke dagelijks zijn prognose van de elektriciteitsleverantie (het programma) kenbaar dient te maken is NOODZAAK. Het programma geldt voor een periode van 24 uur en heeft een tijdresolutie van 15 minuten.
  De programma-verantwoordelijke mag het ingediende programma 1500 maal per jaar wijzigen. De wijziging moet minimaal 1 uur van tevoren doorgegeven worden.
  Door de werkelijke productie te meten en per tijdstap te vergelijken met het ingediende programma bepaalt de netbeheerder de grootte van de overschatting (shortage) en van de onderschatting (surplus) van de energieproductie. De surplus-energie wordt voor een laag tarief opgekocht en de shortage-energie wordt voor een hoog tarief toegeleverd. Zo werkt het op de energie markt!
  Er word dus eigenlijk van iedere producent een deugdelijke prognose verwacht!
 8. Maar de heren bewindslieden blijven maar dromen. De vele zaken die ook op dit terrein zijn beschreven bevatten deze zielloze en heilloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat het mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Het illusoire probleem en de stress die daar op volgt, daar is nog niets aan gedaan! Slechts de beschrijvende angst veroorzaakt de verwarring en instabiliteit en twijfel en verdeeldheid, zozeer dat er veel waandenkbeelden en loze onzinnigheden zijn, ...... bewijs in redelijkheid geleverd, .....
 9. De bewindslieden vinden het geen probleem dat de molens technisch gezien maar 6 jaar meegaan op het Deense Noordzee-plat. Net zo goed als vliegtuigen ook maar een beperkte technische levensduur hebben.
  Nu was 30 jaar de bedoeling, maar die is stiekem al naar 20 jaar teruggebracht, zo kan ik ook drama verbergen!

 10. De stelling van Tellegen in de praktijk ;
  Het beruchte windmolen park Amalia in de Noordzee moet aangesloten worden op het Net .(150 kV)

Bij 5m/sec 1/3 wind is opbrengst nog maar 1/3×1/3×1/3=1/27 De windmolen werkt zo, "zijn opbrengt gaat tot de derde macht"
120MW : 27 = 4444 kW is de opbrengst, bij een dergelijke wind.
4444kW : 150kV= 39A stroom I/V = 39/150000
Thuis is de verhouding gezekerd op Max 35/220.

De Stelling van Tellegen is een door de Nederlander Bernard Tellegen gevonden stelling over een elektrisch netwerk.
De stelling zegt, dat als een elektrisch netwerk de de spanningen V1, V2, V3 in Volt en de elektrische stromen I1, I2, I3 in Ampère in de takken 1, 2, 3 van het netwerk voldoen aan de Wetten van Kirchhoff, dat dan geldt
V1 I1 + V2 I2 + V3 I3 + ,, = 0.
Men zegt wiskundig, dat de spanningsvector en de stroomvector orthogonaal zijn. Het bewijs volgt uit de wetten van Kirchhoff.
De spanningen en de stromen moeten niet noodzakelijk tegelijk voorkomen: de spanningen moeten aan de Wetten van Kirchhoff voldoen en de stromen moeten afzonderlijk aan de wetten van Kirchhoff voldoen. De stelling geldt bij voorbeeld ook voor spanningen op een bepaald tijdstip en stromen op een later tijdstip. De stelling geldt zelfs voor de spanningen en stromen van twee verschillende netwerken met dezelfde graaf. De spanningen in het ene netwerk voldoen aan de spanningswet van Kirchhoff, de stromen in het andere netwerk voldoen aan de stroomwet van Kirchhoff.
De Stelling van Tellegen is van nut, om meer specifieke beweringen over elektrische netwerken snel mee aan te tonen.
Bij 10 M/sec ( 2/3 wind ) is de verhouding :
120MWx2/3x2/3x2/3= 35.555 kW:150kV= 237 A stroom wat op het net wordt gezet.
I/V = 237/150000
Bij 15m/sec (De volle bruikbare wind voor een molen van het Amalia park) 120000kW:150 kV = 800 A stroom
I/V = 800/150000
WINDSTROOM IS dus JO-JO stroom ! En het ECN is het volledig met mij eens! Ze is een ongekend drama in de energie opwekking!
De stelling van Tellegen in de praktijk :.....
V1 I1 + V2 I2 + ,, = 0.
800×150000 + (-10×220)X54545 = 0.
Een super werkend Amaliawindmolenpark kan 54000 gezinnen van de stroom van 10 Ampère voorzien .
Veel reëler is het dat er 16000 gezinnen van 10A met een spanning van 220 Volt worden voorzien. Dat is slechts 1/4 deel van wat de wetenschap denkt te moeten calculeren! Deze miscalculatie is algemeen, waar ook ter wereld!
Mijn calculatie 237×150000 + (-10×220)x16159 = 0.
En dan heb ik dus het gegeven van Ernst Mach gebruikt: .....ik heb 3 mogelijke wind situaties beschreven, zoals het gaat met de mogelijke omzetting van windenergie. Deze situatie is statistisch niet te benaderen, daar elk ding of object onlosmakelijk verbonden is met zijn omgeving! De statistici beschreven slechts de illusoire leugen praktijk!

Ik heb zo'n idee dat de wereld toch wat is vergeten.
Ze is namelijk bezig aan het meest bedroevende deel van de vooruitgang, de oorlog om de energie.
Velen zeggen die oorlog met duurzaamheid en technologie te kunnen winnen, maar dat kan helemaal niet zo!
We werken namelijk met het meest slechte zusje van de vooruitgang elektra. Daarbij verbruikt de energie omzettingssector zelf ongeveer één derde van alle primaire energie. En is de gemiddelde efficiëntie van de omzetting van brandstof tot elektriciteit ongeveer 31%. Verder zijn er nog transport verliezen op het gigantische netwerk, bij een normaal opgebouwd netwerk wel 14,3%, dat is 1/7De deel
Maar we gaan eerst even rekenen 31% van 66% = 20,05 % – 1/7 voor het transport verlies = 17% komt er maar aan bij de consument van elektra, het energie rendement.
Dus: Voor de energie-inzet is dit nog altijd de enig juiste configuratie;.... Kleinschalige en directe toepassingen geen grote netwerken.
Bovendien zijn we verliefd geworden op de nodige accumulatoren, opeenhopingen van energie die wederom weer omgezet moet worden in bruikbare energie. 1,4 x meer elektra moet er dan weer uit het stopcontact komen. Dus van die 17% x10:14= Dus zo'n 12,2% houdt de moderne wereld over van al zijn primaire energie, en dat is het dramatische energie rendement, bij gebruik van het meest slechte zusje van de vooruitgang "Elektra".
De energie sector op deze aardbol is zijn eigen overleven aan het regelen, zijn oorlog aan het voeren! Ze heeft geen andere keus bij zo weinig efficiëntie! Oogjes dicht en snaveltjes toe, dat is hun motto!

Hiermee heb ik de grootste stress-test, die er heel gewoon komt, beschreven! En de wetenschap noch de politiek hebben er een antwoord op! De illusoire praat zal wel blijven voorduren, maar de prijs betaald U! Niet dat ik daarmee zit, de wal keert ten slotte het schip, maar dat is wel een zeer merkwaardige manier van leren! Die zeer veel pijn aan ons sociaal bewegen doet. En het was onnodig, .....maar men wilde nu eenmaal lucht verkopen!
En men wist absoluut niet hoe dat moest!

Op magistrale wijze heeft Pascal de juiste plaats van het verstand beschreven. "De laatste stap van het verstand is; .... erkennen dat er een oneindig aantal dingen is waar je verstand niet bij kan."
Ik vind het prachtig dat enkele eeuwen na Pascal een andere geniale wiskundige, Kurt Gödel, zelfs formeel wiskundig heeft bewezen dat de wiskunde essentiële beperkingen heeft. Deze zogenaamde onvolledigheidsstelling, die in 1931 gepubliceerd werd, beschouw ik als het belangrijkste wiskundige resultaat van de vorige eeuw.

Maar goed, het wetenschap 's peloton rond ene meneer Adolf Hitler vond dat allemaal maar niets! De prijs van deze fout, is ongekend. En zet zich nog in het heden, onder de wereldse machthebber voort. Bij de machthebbers loop je altijd tegen de zelfde trucjes op!
In 1954 was er een heer opnieuw begonnen zijn fascistische gedachte-goed te uiten , die hij in 1941 beschreef .
Schon 1941 hatte er eines der wichtigsten Themen der heutigen Klimaforschung formuliert: „Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.“Deze prof dr H Flohn was onderdeel van het wetenschaps-smaldeel rond de persoon van ene Adolf Hitler .
Hij scheef : # Flohn H. 1941: Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor.
Niet zo,n lekkere Jongen dus, die volhard in zijn onjuiste filosofie.
Niet te min is deze heer van stal gehaald door de heren van het IPCC , om de mensheid zich schuldig te laten voelen aan de klimaat verandering! Deze mening van het IPCC heeft dus een fascistische achtergrond!
Het IPCC heeft de zelfde streken als Adolf Hitler en zijn trawanten gekregen , door die Meneer H. Flohn binnen te halen!
En deze fout duurt zo maar voort! Doch deze krankzinnige bende zal dramatisch ten onder gaan bij de grote stress-test die komt!
En voor de juristen van deze wereld, wetenschappelijke relativiteit is slechts de erkenning van de onzorgvuldigheid, want de liefde en de rede horen te heersen op deze wereld! Dat is de norm, ook voor iedereen die werkt bij de Verenigde Naties, de rest van de dwazen hoort doodnormaal naar huis gestuurd te worden!

 Alleen de echte, eerlijke en solide denker heeft iets zeer speciaals, hij heeft op een zeker momentum geen enkele referentie meer nodig, bij kan zich bevrijden van alle onzorgvuldigheid, het wordt hem "in de praktijk geleerd" , misschien zelfs wel toegedeeld. De solide denker kan zich aan één sluiten bij het collegianten-leger.  Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toe komt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Essentie en existentie sluiten zich aan één. Ik kan de mening, de les en waarneming van Pascal, Richard Feynman, Ernst Mach, Bernard van Tellegen, Robert Oppenheimer, Henk Tennekes, Floris Takens en vele anderen rechtstreeks in en met hart en ziel terug vinden. We werken vanuit de zelfde  intrinsieke bron, de enige echte oprechte en solide basis! Velen doen stinkend hun best om het leven leefbaar te maken, ik ben daar bij slechts de conservator!

Een andere keuze heb ik niet, ......De hele wetenschap is niet in staat ook maar één goed studie boek over iets te schrijven, iedere Universiteit houd er zijn eigen doctrine op na. Die kan je beter niet verdedigen, maar in het verborgene laten. In de boekenkast dus, of op het internet ofwel tussen de andere waardeloze theorieën.
De student kan naar zijn houdbare E-boeken fluiten of ze zijn zo dik en onoprecht dat er niets specifieks in kan staan. Een bulk aan namen, trivia en onzin. De Wetenschap bevindt zich al 125 Jaar in een situatie die onophoudelijk verdedigd moet worden.
De intrinsieke waarheid is daar aan tegengesteld, ......dat maakt het mogelijk "In beelden te denken". Als je een foton (of ander kwantum-deeltje) wilt kopiëren, dan kan je het beste gebruik maken van tele-portatie, omdat je dan geen gezeur met Heisenberg ’s onzekerheidsprincipe hebt.
En dat doet de natuur dus doodgewoon, hoe zou ze anders moeten communiceren dan met een instantané tele-portatie. 

Zo is het gelukkig want ......De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering.
Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn! Het illusoire probleem en de daar opvolgende stress kunnen bij de dwazen niet weggenomen worden! Dus zullen ze op enig moment voor echtheid, eerlijkheid en soliditeit moeten kiezen, om uit hun probleem te komen, om er los van te komen, om "De Grote stress-test" aan te kunnen!

Voor wie het wiskundig wil horen, bifurcaties (Henri Poincaré) verklaren de herkomst van hysterese, oscillaties en uiteindelijk chaos. En waarom zouden we uiteindelijk moeten accepteren dat het uiteindelijk tot de voorspelde chaos komt? Onze schepper wil oplossingen, weet U nog wel, en dat elke dag weer! De hysterie van de wetenschap is ons bekend, ze voorspeld ons elke dag chaos! Als je zoiets doet, doe het dan wel goed! Denk niet dat je de paus bent, nog een of andere wetenschappelijke imbeciel die aan de hysterese overgeleverd is. De reformatie was een strijd in redeneren, wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap! Rot op krankzinnige wetenschap! Rot op en neem al die krankzinnige bewindslieden mee! Anders is er geen bedrijf of instelling die nog door "De grote stress-test" komt!
We zitten op deze wereld met overschattingen en onderschattingen die zeer boosaardig zijn, zowel voor de economie, als voor de energievoorziening als voor de volksgezondheid! 

Het was Uw taak het bestaan te verlichten, niet om Uw fabeltjes land binnen te stappen, en U slechts met Uw eigen ontlasting bezig te houden, ........De wetenschap is nog steeds met twee dingen bezig die tegenover elkaar staan, defecatie en identificatie staan lijnrecht tegenover elkaar. Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt. Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal. Als U zich slechts met Uw ontlasting bezig houdt, bent U voor "De grote stress-test" al zondermeer gezakt!

 


Werelds grootste economische debiel in actie..... 
Maar wist U het, ook hij is genetisch al te herkennen, hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen. Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren, dat deden ze in het stenen-tijdperk ook al! De neurotransmitter die de verbindingen moet maken is niet actief, .... dat is alles. Hij heeft daarmee ook geen regulerend vermogen meer om zijn emotie te reguleren! Hij hoort bij het soort dat er slechts over kan wauwelen, in ellendig lange vergaderingen!
De filosofie en de theoretici werpen met elke stap die ze doen een huid af, daar kruipen de domme volgelingen in.
Ook zij hebben het stenen-tijdperk noch geenszins verlaten, .....dus, 
meer gebeurd er in de Universitaire wereld niet!
Haar huidige staat is de meest belachelijk ooit
, je zou door deze bende opgeleid zijn, en als econoom door het leven willen gaan.......
 Alleen de krankzinnige filosofen en de theoretici, zij "die het dachten te weten" hebben het steeds anders bezien! Voor hen viel de definitie van de sofist heel anders uit: ..... ze viel in de categorieën van de "mensenjacht", de geldverwerving en de opvoedkundige pretentie, ze is daar de jacht op rijke en voorname jongelui, wat de sofistiek van de gewone man natuurlijk nooit kan zijn!
Het Sociale denken van de gewone man is zelfs niet eens van een zekere sofistiek of filosofie afhankelijk.
Ieder mens heeft zijn eigen antrosofie, zijn eigen menselijke wijsheid, alleen de dwaas niet!
Daarom groeiden de Universiteiten naar "Een waanzin pakket van filosofieën en theorieën", dat voor niemand gezond is! 
En ook nooit zal het zo worden, nog niet eens een uur of zelfs maar een seconde!
Dat is de genetische waarheid, die alles bepalend is voor de geestelijke volksgezondheid, zodra je weet hoe het hemelbrood verwerkt wordt in de hersenen, weet je ook dat het om het geheel gaat van lichaam, geest, hart en ziel.
De realiteit rond om een levend wezen zal nooit minder zijn, ......iedereen die denkt dat het om minder gaat is gek of uitzonderlijk debiel!
Voor "De grote stress-test" zal hij dan ook nooit kunnen slagen!
Als ze een klein beetje hun nuchtere verstand kunnen gebruiken, dan pakken ze hun biezen!
Mensen die nog steeds op het geestelijke niveau van het stenen tijdperk leven, ze zullen op enig moment hier niet meer passen! NU.
De Mens kan zich niet verenigen op de huidige basis, dus er komt dan ook geen Europese, of Continentale, of een Wereldeenheid, de onmogelijkheid tot eenheid zit ingebakken in het huidige systeem! 

Als ik het U nog een keer anders mag vertellen; ....Op elke trap die door kennis wordt bijgelicht, manifesteert de wil zich als een individu. In de oneindige ruimte en de oneindige tijd ervaart het menselijk individu zichzelf als een eindige grootheid, die bij de twee andere in het niet valt, en die als het ware midden in de oneindigheid is geworpen. Alleen de nieuwe mens met een nieuw bewustzijn kan dit begrijpen, een mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. En die komt, en Schopenhauer (die deze woorden sprak) is uiteindelijk geen echte pessimist. Zo zegt hij dat door ontkenning van de wil, men verlost kan worden van het lijden en toont hij aan dat er nog een slechtere mogelijke wereld bestaat voor een ieder. Namelijk één waarin het niet mogelijk is zich te verlossen van het lijden. Lach om uw inhoud, lach om uw bezit. En toon Uw enthousiasme, dat zijn de mogelijkheden die U heeft.   Änanda betekent vreugde, plezier of verheuging. En was tevens de belangrijkste discipel van Boeddha! Er is zo ontzettend veel om je van het kleine los te maken! Richard Feynman hoor ik het altijd zeggen; ......en als het niet lukt gaan we over op wat anders!

 

Anekdotisch beschreven; ....
Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel, zij die het meeste hemelbrood te verdelen heeft,
ooit in rede en liefde weten te paaien.
De liefde zoals ik hem bedoel,
die de vrees niet kent,
waar mijn hart naar wendt,
die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid!

 

Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars,
maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn,
bedoel en ervaar het zo echt!
Zij waren het, en zijn het nog steeds, die slagen voor iedere stress-test!

 

Voor hen die de Goddelijke wet kennen,
En niet onzorgvuldig willen zijn,
En weten dat de relativiteit niet bestaat,
En dat het deze wet is die in de kosmos expliciet wordt toegepast, ....
De spiegel in de ziel, ....

De liefde en Rede
De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden,

zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.
 

Nardocus Filosofus

 

Ik wil U nog een bijzonder idee aanreiken. Dit verhaal geeft anekdotisch weer hoe snel de nieuwe wereld er komt! En denkt niet dat het onjuist is, ......want dat is het niet! Zo het er nu bij ligt, puur wetenschappelijk, is de mens op deze Aarde klaar, met zoveel stijlloosheid en zoveel zinloosheid en Ziel-loosheid heeft hij er niets meer te zoeken! 
 

ZEVEN WEKEN
 
‘’Ik wil niet naar een verpleegtehuis’’, zei de oude vrouw. ‘’Ik wil thuis doodgaan’’. De huisarts, een kleine Chinese man, pakte zijn lederen tas van de grond en keek de twee zonen van de vrouw vragend aan. Hij haalde zijn schouders op. De oudste van de twee zei niets en keek naar zijn negen jaar jongere broer. Het uitblijven van een besluit vulde de kamer als een gas dat zich langzaam verspreidde.
‘’Dan neem ik haar wel in huis’’, zei de jongste zoon. Hij liep met de dokter mee naar de voordeur en vroeg hoe lang het nog kon duren. ‘’Een week of zes, zeven, schat ik. Uw moeder heeft teveel uitzaaiingen in haar lever’’.
 
‘’Fijn dat je het doet’’, zei de oudste broer. ‘’ik zou het er bij mijn eega echt niet doorkrijgen, maar je hoeft het niet alleen te doen, we kunnen haar samen verzorgen’’. De jongste broer knikte. Hij had de klus op zich genomen, maar had er onmiddellijk spijt van, zo goed was de verstandhouding met zijn moeder nu ook weer niet. De oudste ging dagelijks bij haar langs. Als de ander een keer in de zes maanden ging, was het veel.
 
De thuiszorg had in het kleine zijkamertje een verhoogd bed geplaatst. De twee broers verzorgden hun moeder om de dag. Als de een ging, kwam de ander, veel gesproken werd er niet. De eerste weken waren eenvoudig, de moeder lag de hele dag op bed, maar waste zich zelf en ook haar toiletgang ging zonder hulp van anderen. Toen ging het bergafwaarts, ze moest gewassen worden en raakte incontinent zowel voor urine als voor ontlasting. Reusachtige luiers moesten meerdere malen per dag worden verschoond. Met een washandje waste de jongste broer buik, borst, kut en billen van zijn moeder. Hij kokhalsde van haar slappe huid, die allerlei vreemd kleurige vervormingen vertoonde, maar vooral van de geur die zij verspreidde, een misselijk makende lucht die het gevolg moest zijn van verrotting. De verzorging was nauwelijks vol te houden. Morfine, jenever en ander medicatie deden het oude mens hallucinerend en zacht schreeuwend de nacht doorgaan.
 
De weken verstreken en het eind kwam in zicht. De moeder zou nog drie weken leven toen een vierentwintig jaar jonge verpleegkundige elke dag van elf uur ’s avonds tot zeven uur ’s ochtends de zorghonneurs op zich kwam nemen. De nachtverpleegkundige was het leven, haar huid leek net geboren, was nog nauwelijks blootgesteld geweest aan de stormen van het leven. De twee broers verdrongen zich om haar te assisteren. De jongste trok aan het langste eind. Nacht na nacht zaten hij en de verpleegkundige samen in de woonkamer en terwijl in het zijkamertje de oude vrouw zich langzaam verloste van het leven, kwamen zij steeds dichter bij elkaar totdat zij het laatste deel van de nacht in bed hun liefde bedreven en de moeder zuchtend en kreunend via de babyfoon haar tekenen van leven gaf. Op een zondagmorgen, de geliefden waren net weer ingeslapen, zweeg de babyfoon. Voorgoed. 

© Rob de Moes, Rotterdam, 15 februari 2013 

Maria Montessori vertelde het al, we gaan "Door het kind naar een nieuwe wereld". Dat is zelfs een metafoor uit de joodse geschiedenis, die velen veel te letterlijk willen nemen!  Uiteindelijk is er maar één ding wat de mens versterkt, zijn geestelijke evolutie, leren in liefde en rede! Iedere goede antropoloog weet dat!

 
Woord voor woord, zin voor zin speel ik hierin slechts de conservator!
Meer valt er niet te doen, want onze kunst is eindig, maar het leven gaat door.
Een goede conservator houdt de kunst hoog.
Maar tevens ben ik hier ook de conservator van het recht, dat expliciet wordt toegepast in deze kosmos!

 
De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwt, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen!
Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Het wezen wat ze willen presenteren, beslaat één Groot Artefact
(van het Latijn, kunstmatig gemaakt)
Wie slechts op iemand`s filosofische en theoretische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, maar deze is en blijft tweeledig.  Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert, de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen. Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren, dat deden ze in het stenen-tijdperk ook al! De neurotransmitter die de verbindingen moet maken is niet actief, .... dat is alles. De meeste dwaze mensen vinden het zelfs ongepast om in alle openheid met U te communiceren, wie een dominantie toont, toont geen intellect, ze gaan uit voorzorg al direct over op de conversatie.  Men wil met alle geweld alleen  maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis! Daarom gaan de deskundigen direct over op de conversatie, met alle routineuze geheimzinnige kletspraat als gevolg!
Toch gaat het om "Een waanzin pakket van filosofieën en theorieën", dat voor niemand gezond is! 

Welk een ondergang gaan we mee maken, als niemand begrijpt wat wezenlijk is?
We zullen echter meer mee maken dan de ondergang van deze kletspraat, de niets zeggende media zullen in haar ondergang mee gaan, kranten, TV, bladen, bibliotheken, archieven, zullen vrijwel niet meer serieus genomen worden. De wetenschappelijke academie als geheel vervalt in een dramatisch einde als ze niet de moed heeft na te gaan wie er solide en eerlijk is, zodat hij of zij wie het ook is, het wezenlijke "in zichzelf" kan volgen, in liefde en rede. 
Want het waanzinnige stress-pakket van de debielen kan de media en de conversatie zeker niet blijven regeren!
Want wezenlijk is, in elke relatie, dat je communiceert!
Daarom vertel ik U geen fabeltjes, dat laat ik aan de krankzinnige wetenschap over!
De stress-testen kunnen dan ook nooit anders als berucht worden, ......  De loutere uitbreiding of dispersie van Massa's kan ook alleen rationeel bepaald worden door deze communicatie, zonder het rationele commerciële gebeuren zouden we in heel het maatschappelijk leven een chaos overhouden!
Deze waarheid hangt als "Het zwaard van Damocles" boven heel de globale maatschappij!


Ik geef de dwazen nog maar 7 weken!
Ik heb een vertrouwen in mijn antroposofie....
Niet in gore en leugenachtige fabeltjes, dat valt slechts
 in de categorieën van de "mensenjacht", de geldverwerving en een opvoedkundige pretentie, die niets rationeel, in rede en liefde, wil benaderen!
Dat is mijn website "Introspectie en verantwoording" volkomen vreemd!
Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid!


Waarom ik deze vrijheid wil, is U hopelijk wel zeer duidelijk. De huidige instelling (zoals de kwezelaars groep KNAW) heeft een zo driftige inzet dat deze weleens als winnaar uit de strijd kan komen.
Maar deze overwinning kan slechts tijdelijk zijn, daarna hebben we alleen heel veel chaos. De echte wetenschap en de echte religie bestaan allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.  Maar dat gaat recht in tegen de aanwezige antrosofie bij het individu.

Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheid `s gehalte (in casu het vrijheid, s gehalte) van de democratie waarin we leven.
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving `s-problemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Het "verfijnde" oordeel van de instelling daar hebben we nu mee te maken.
Het inderdaad allemaal "een pot nat" geworden.
Sinds de bifurcatie is uitgevonden, zitten we gevangen in deze situatie,  dat de algemene ongecoördineerde opwellingen worden verpakt in doxa en dogma tegelijk. Zozeer drukt de hysterie en de hypocrisie op de mens. 
 Op de instelling plaatst men de doxa en de dogma welke de oorzaak zijn van de slavernij, de materie gebondenheid, van de mens.

Daar op de instelling worden de verheerlijkte 2D beelden geproduceerd. Binnen deze denk kaders is het alleen mogelijk een ethiek op niet meer dan totaal toevallige conventies te grondvesten.
Wat uiteraard een gruwel is voor iedere kerkvader.
Maar zo is het nu eenmaal als je draait tussen  integriteit en waarheid. De clash tussen opinies, beeldvorming en waarheid is uitermate slecht te ontwarren, vooral als je weet dat het slechts om "verfijnde oordelen" gaat over doxa en dogma. En geen dag of zelfs maar een seconde over de waarheid!
 Doch deze wetenschap, dat de loutere uitbreiding of dispersie van Massa's alleen rationeel bepaald kan worden door communicatie, was  in de periode van vóór Plato allang een feit. Daarom was daar de antropologie al het hoofdvak op alle leerscholen, en geenszins de Sofie of de Filosofie!  
Die beslaan slechts de verkering, het engagement, onder de machthebbers!
Wat de Filosofie bedenkt, het idee, pakt de Sofist op.
Maar het Sociale denken van de gewone man is zelfs niet eens van een zekere sofistiek of filosofie afhankelijk.
Ieder mens heeft zijn eigen antroposofie, zijn eigen menselijke wijsheid, en zijn antrosofie hoe hij daar in de praktijk toe komt, alleen de dwaas heeft dat niet!

Deze waarheid hangt nu als "Het zwaard van Damocles" boven heel de globale maatschappij, die beheerst wordt door de instellingen, maar wat ze willen presenteren, beslaat nog steeds één Groot Artefact.
Het gaat nooit om dat belachelijke idee,  altijd over een "nog niet eerder geziene overwinning" die steeds maar weer door de dwazen geclaimd wordt, door dwazen, wie ze ook zijn en hoe ze ook heten! 
Want het is allemaal kunstmatig gemaakt, en dat nog wel door de grootste twijfelaars!

Ik ken iemand die niet rust voordat hij alles is in allen,...in rede en liefde, ....
Maar als 'goede herder' was er altijd al, Osiris de koning 's God ... van leven en dood!


 
 
Nardocus Filosofus