Hoofdstuk 62 De valse schaamte.

Laat ik verder geen moeite doen, de echte schaamte is prima omschreven, de valse nog bitter slecht.
De keuze om naar de valsheid te verwijzen is moeilijk, vervalsers denken altijd dat hun valsheid niet ontdekt kan worden, maar ik ben vast besloten dit te doen.
Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld, in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, en ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element. De wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf
Het getal is het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U,  de laatste zin van de wereld als natuur. Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht nooit aan die indruk onttrokken.

 De transformatie van het getal wordt slechts onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons pure metafysica dus daar waar het transformatie  proces zelf bestaat uit één grote doorgaande werking.
Het is zoiets als een oneindige stuwing; .... mijn getallen leraar H. Wijnmalen vertelde het zo, .....
“Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid".
"Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren".
Als we het over Ritme hebben dan is dus de gebruikelijke indeling van de tijdsrelaties onvoldoende. Vooral daar is het bestaan van het getal een rechtstreeks mysterie te noemen. Wat eigenlijk ieder mens kan ervaren.
Ieder mens weet duidelijk dat elke verklaring antropomorf is, en dus 'van menselijke gedaante' is. En hoe zou het anders kunnen? Men verschilt slechts van mening over de dosis.
Wat is Menselijker dan tellen? Het is een wisselwerking van onderscheiden en samenvoegen, zoals de vingers zich een voor een openen, en samen sluiten.
Waar over hebben wij ons te schamen, als we het niet met de krankzinnige wetenschap eens zijn, van een wetenschap die geen wet kent, nog enige actualiteit of realiteit? De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte! Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd.
Ze houden zich alleen maar met de syntactische delen van hun taal bezig, niet met ook maar enige objectiviteit.
Want wat we waarnemen is dan niet de natuur zelf, maar de natuur die aan onze methode van vraagstelling is onderworpen.
Zo zit onze benadering van deze metafysica in zijn oorsprong in elkaar, ..........maar we falen er mee.
Maar goed, de materialisten zullen wel weg blijven wegkruipen, dat zijn ze Nu eenmaal gewend! Maar het zal ze beslist niet helpen, want ze zijn nog steeds niet toe geweest aan de werkelijk universele oriëntering en hebben zeer duidelijk geen steekhoudende levensstijl kunnen vinden. En er zal wat moeten worden weggedaan om ruimte te maken voor het nieuwe universele geschikte.

Richard P Feynman; .....Nu
Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd en dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt. En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. Bij de levende vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten, maar de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans', dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid, en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens.

Maar het kan dus volgens het ultieme, U kunt zelfs het ultieme gehoor voor de waarheid krijgen!
Veel fundamenteler voor ons is dus, het willen bestaan of het niet willen-bestaan, zij de waarheid kan ons feilloos worden aangereikt. Dit ultieme stijgt boven de atomaire werkelijkheid uit. Al het referentieel transparante, zoals de wetenschap het aanreikt, geeft ons een enge griezeling, wij kunnen nooit zeggen dat een atomair deeltje op een bepaalde plaats bestaat, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet bestaat. Zodra we zeggen dat het niet bestaat vallen wij over ons eigen referentieel transparante systeem! Richard Feynman geeft in de Q.E.D. daar cijfermatig nog wat in toe, maar ook dat is niet genoeg. Getuigen zijn uiteraard de dingen die hij later heeft geschreven.
Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En al die zware Janus koppen, waar de wetenschap vol mee zit, ze doen net of dat genoeg is! Ik kan het echter beter vertellen; ...... "De zo-heid van het systeem" zal later altijd een zotheid blijken te zijn! "Zo-heid is zotheid", zo is het nog sneller verteld! Want we weten iets heel bijzonders van de objectieve werkelijkheid.........

Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Zij, het objectieve denken levert een 16 maal sneller denken op, dit omdat het zo bevrijdend en losmakend werkt, dat alle syntactische nonsens, die wetenschap en politiek gebruiken, kan worden vergeten. De ziekelijke nonsens die de huidige mens er steeds uitgooit kan worden vergeten!
Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
Telkens weer.......
En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
altijd........men weet dus dat de kwintessens zijn uitgereikt!
De angst is weg dat iemand niet met hem zal willen zijn.....
Er is niets meer om je te schamen........en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op.
Het doet ons zelfs liegen en steunen op onszelf.....
ze genereert bepaald geen veilige plaats voor de mens, maar.....
Deze 'spirituele' visie houdt zeker in dat er buiten de materiële werkelijkheid een energetisch krachtveld (bv. God, Brahman of Tao) bestaat dat voor mensen in bepaalde gevallen direct toegankelijk is.
Dit omdat de mens een kern heeft die direct verbonden is met dit 'krachtveld' en daardoor 'meer' is dan alleen een lichaam,
dat anders toch alle dagen de twijfel ondervindt! Die ze met allerlei waanzin trachten in te vullen.

Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman) Maar de oplossingen beginnen bij een goede vraagstelling, en de oplossingen komen later wel. Hoe dat kan is heel gewoon bekend; ....... Geen van de 9 struiken in mijn tuin weet dat ze 9 zijn. Ze vormen slechts een getal voor mij. Niets is objectiever dan het getal van die objecten. Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit? 
Maar zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn. Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!
 Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich opvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A
En gebruik dat objectieve getal, daar is het niet nodig U te schamen. En waar het niet nodig is je te schamen, daar kan ook geen valse schaamte zijn! Dus de objectieve functionaliteit,  ze  herinnert ons er aan waar onze grenzen horen te liggen. Een uiteraard is dat ook een belangrijke cognitieve kwestie, Zo belangrijk dat ze ook wel de kwintessens worden genoemd! En deze Kern ter schikking van schuld en onschuld zal er altijd blijven, U kan altijd naar de objectieve aanpak terug!                                 

 Maar met voldoende oefening speelt niemand nog een valse noot, en het menselijk concert is dan hoorbaar mooi, er is dan slechts een zeer en zeer enkele hoorbare valse noot. Zo heeft mijn muziekleraar mij over het getal, en de goddelijke bedoelingen verteld. Maar de krankzinnige wetenschap begrijpt niets van deze cruciale  antieken, die sinds lang georganiseerde begrippen zijn, omdat men ze niet aandachtig, dus in de bijzondere en beperkte gevallen beschouwt, die middels generalisatie gediend hebben om ze te verwerven. De eerste en kleine, hele getallen hebben gediend om het getal op te bouwen, want het zijn gunstige gevallen waarin veelheid, intuïtie van het ene en het verscheidene, en onmiddellijke ordening verenigd zijn. De krankzinnigheid van de wetenschap is hiermee heel gewoon bewezen! Ze weten zondermeer niet hoe het objectieve tellen werkt!

Het stuwende proces dat tot de generalisatie gediend heeft, ze is getalsmatig zelfs bekend ........
De theorie levert veel op, maar brengt ons niet dichter bij het geheim van God.
In ieder geval ben ik er van overtuigd dat hij niet dobbelt!
Hij doet niet mee aan welk paar van tegenstelling dan ook,
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter zelfs de deductieve druk op de mens wordt! 
En een ander generaliserend proces is er nooit geweest!
Kijkt U maar naar het proces!

 
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren,
deze is weg te nemen,
door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 
Het andere heb ik nog van geen enkel mens gezien!Valse schaamte, die vast zit in een zekere subjectiviteit, is de narcistische emotie bij uitstek. Ze kan niet gehanteerd of beheerst worden, en ineens kan het beeld dat men van zichzelf heeft en het beeld waarin men anderen wil laten geloven, vals blijken. Dit is voor de meeste wetenschappers helaas de situatie waarin hij zich cognitief afsluit, bergen wetenschappers hebben zich los gemaakt van elke objectiviteit. Afgesloten van alles wat hoorbaar en zichtbaar mooi is !!!!!!!!!!!!!!!!
Het respect voor objectiviteit zal ontwikkeld moeten worden, en dat is vrijwel identiek aan het ontwikkelen van de Goddelijke objectieve intellectuele liefde, en juist dat kan,
Schaamte, daarentegen, is verbonden met visie en perceptie, met zelfkennis en de representatie, met het geheel van ons bestaan. Schaamte is daar bij gerelateerd aan het gevoel fout te zijn.

En we weten dat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, er kan nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn. "Het getal in alle objectiviteit gevonden" heeft dat karakter niet.
De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. Het objectieve getal blijkt daarin een cruciaal element!


Het Getal is een bijzondere vinding die ook niet gedaan had kunnen worden; of niet geperfectioneerd had kunnen worden. Het proces van generalisatie heeft ook eeuwen en eeuwen geduurd voordat de mens ook maar enigszins zo ver was.  En er waren tijden dat de mens nog op geen enkele manier zo ver was!
Maar men onderwijst het – men gaat van de toestand waarin men zegt wat men ziet – veel, weinig, een paar etc. naar de toestand waarin men telt en zegt: 30, 100, 4n etc.
Maar het probleem is; ...... waar komen de moeilijkheden toch vandaan die uit deze vinding voortkomen,  en is onze voortbrenger ook in verlegenheid te brengen? Zou hij werkelijk al onder de indruk zijn van dat rare twijfelen en idealiserende en dualiserende volk? Zou hij ons het generaliserende leerproces ontnemen? Ik geloof er echt geen barst van!
Wel geloof ik er in, dat de nieuwe tijden zijn aangebroken, en dat de nieuwe mens is gekomen, de mens die de bedoelingen van zijn voortbrenger wil onderkennen!
Die dus de Goddelijke objectieve intellectuele liefde wil kennen. Kent U Otto Selz , hij weet hoe het cognitief werkt, .......

En Martin Buber vertelde de oorzaak, ..... De essentie die wordt vergeten is al bijna een eeuw geleden omschreven, ....De mensen die zich politiek engageren, meningen hebben, maar verzuimen om te bekijken wat hun eigen motieven daarbij zijn, of die zuiver en helder zijn, die vergeten dat zij zelf het middel zijn om verandering door te voeren.
En aan de andere kant de mensen die veel doen aan zelfontplooiing, aan bezinning, maar daarbij vergeten dat ze een deel uitmaken van de wereld, die vergeten dat ze verantwoordelijk zijn.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. Wat uiteraard de werkelijkheid geeft tot een cognitief bestaan. 

Martin Buber heeft deze passage anders vertaald: 'ER achtete auf Habel und seine Spende, auf Kajin und seine Spende achtete ER nicht. Da entflammte Kajin, und sein Antlitz fiel.' Als Kaïns offer afgewezen wordt, stijgt het schaamrood hem naar de kaken. Plotseling, onvoorzien is Kaïn op zijn gezicht gevallen. Degene van wie hij als landbouwer afhankelijk is heeft hem zomaar laten vallen. Die krenking is niet te verbergen of te verdringen. Abel heeft alles gezien.
Ook bij Buber  is er cognitieve werkelijkheid, Schaamte veronderstelt de blik van de ander. Schaamte kan zich uiten door in een hoekje te kruipen, maar ook door agressie t.o.v. de toekijkende derde. En het is hoogtijd dat ook de wetenschap die cognitieve werkelijkheid objectief beantwoord en uiteraard bedoel ik daarmee niet de cognitieve afsluiting en het normale protectionisme, wat onbetaalbaar is en een onrechtvaardigheid oplevert voor wie niet beschermd is. 

De gerechtelijke macht had daar op allang in moeten grijpen, maar het enige wat ze willen horen is dat ze "een pil uit willen delen, aan de mensen die ten ondergaan aan de gevolgen van de neolithische last die hen wordt opgelegd door Gekken. Uiteraard zal dit de situatie alleen maar erger en erger maken, de pil die "helpt" is alleen maar verslavend, en dempt de geestelijke nood van de mens op geen enkele manier! 
Maar in "Het Trippenhuis" daar duurt alle nonsens voort, ze mogen er nog miljarden nodeloos aan besteden. ...........maar de objectieve redelijke gedachten zullen er niet komen, men heeft zich er voor afgesloten!
Zoals Ene Helena al zie; ....ze zullen uit hun stellingen worden verdreven, niet door spirituele, theosofische of andere fysieke of zelfs mentale verschijnselen, maar eenvoudig door de enorme gapingen en afgronden die zich dagelijks voor hen openen en dit zullen blijven doen naarmate de ene ontdekking op de andere volgt, totdat ze tenslotte door de laatste golf van het gewone verstand omvergeworpen worden. Dat laatste objectieve verstand zal al die gekken omverwerpen!
In de ritmiek van de onzin zullen ze daarna verder wegkwijnen, want meer als die onzin zal er niet blijken te zijn! Het ‘Hermetic Jargon’ zal zeer snel zijn afscheid moeten organiseren.............veel sneller als iedereen denkt.

De kunst van spreken over onze gehele natuur heeft iets ontstellend bijzonders. Oppervlakten, verstoken van de diepere betekenis, wekken de indruk van een collageachtige videoclip, waarin beelden onverwachte verbindingen aangaan, die individuen aanzetten tot bepaalde gedragingen: .... "Niet te min hebben deze dingen wegen gevonden om te ontkomen aan de dialectiek van de zin. De enige werkelijk mogelijke benadering is de objectieve, want ........Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld, in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, en ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element.
Je zou er van kunnen zeggen, dat de getallen er genoeg van hebben; ..... de oneindige proliferatie, de potentiëring, het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit, in een obsceniteit die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun onzinnige rede".
Doch ze mogen het in onze multimediale consumptiemaatschappij onderhand wel weten, deze beelden en objecten leiden hun eigen leven, en dat is altijd al zo geweest. Ook de getallen, zij moeten zijn, en moesten al zo zijn voor dat de mens hier op Aarde was. Willen we wat weten dan is er nog steeds iemand nodig die groepeert en opsomt, en dat moet hij perse objectief doen, anders kan je dat weten wel vergeten! 

En daarbij wijzen alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleemoplossen bevat het testen van condities
 • Maar de pedagogische elementen van Functie en Structuur ontbreken steeds meer.
Ook in onze wetenschap, ze wordt steeds weer gekenmerkt door een immense opeenstapeling van doorgaans elkaar tegen-sprekende theorieën, en daarom is iedere waarheid vervluchtigd. Maar de gekken mogen het niet "door hebben" want dan zouden ze zich permanent moeten schamen. 
Dat .... "dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" mag U duidelijk zijn, zo komt de nieuwe Archaïsche periode onherroepelijk weer opgang. Zij is de immanente finaliteit die er onherroepelijk weer moet zijn, omdat hij altijd al aanwezig was. Wat uiteraard ook het Godsbegrip van Spinoza beschrijft, meer is ze niet! Maar heel deze situatie levert en leverde een ontstellend moeilijk gesprek op, ook met Spinoza, maar nog veel meer zonder Spinoza, want ..... Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...Het wijst naar zijn natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! Het probleem van de zedelijkheid betreft onze innerlijke wilshouding of gezindheid én onze handelingen!
Als je deze verantwoordelijkheid niet aan kan dan moet je geen wetenschapper worden, eerder putjesschepper of grafdelver.

Er is maar één atoom fysicus op de hele wereld die een axioma heeft geschreven wat juist is, en de oneindige kosmos waardig ....... Richard Feynman.
Het axioma ; ........
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
En je onttrekken aan de objectieve realiteit die onacceptabel voor je is.

Als je objectief wil zijn dan zal je moeten anticiperen op dit axioma,
Alleen de objectieve aanpak levert een juist getal op; ........
Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich opvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A
Een verder fantasma moet achterwegen gelaten worden, want het levert alleen waanzin op. Ieder ding is NU eenmaal alles! 
En gebruik dat objectieve getal, daar is het niet nodig U ook maar op enig moment  te schamen. En waar het niet nodig is je te schamen, daar kan ook geen valse schaamte zijn! Dus de objectieve functionaliteit,  ze  herinnert ons er aan waar onze grenzen horen te liggen.
Hierin vindt men de enige wetenschappelijke waarheid!
In feite bevinden zich hier in dit gebied dan ook alle onderdelen van analyse, zoals de gewone en de partiële differentiaal-vergelijkingen, en van de combinatoriek, ook wel de discrete wiskunde genoemd, maar ook van de getaltheorie,
dus vind men hier een
groot aandeel toegepaste wiskunde.
De wiskunde dus die toepasbaar is in discrete modellen. 
De wiskunde waar elk telprobleem wordt onderkend.

We weten het zelfs zo goed dat we de hufters kunnen gaan bestrijden, De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
 
Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig.
Aldus Frederik Van Eeden......mijn collegianten leger heeft heel duidelijk zonder enige cognitieve afgeslotenheid gesproken.
 
Sterker is de waarheid niet uit te spreken!
En wilt U haar dan grafisch zichtbaar maken dan kan U dat zonder meer aan Edward Tufte overlaten.
Above all else show the data..........
Edward Tufte, dat is de manier om wetenschap te bedrijven.
De hufters uit "Het Trippenhuis" hebben we echt niet meer nodig!
Net als mijn luchtvaartleraar Henk Tennekes kunnen we het allemaal gaan zeggen, ......KNAW adieu – is de hele wetenschap ziek?

Ik denk het ook, zet U af tegen de ontoegankelijkheid van de moderne wetenschapsbeoefening met haar gewoonte de prestaties alleen in eigen kring te laten beoordelen. En ergert U zich ook aan de geaccepteerde dominantie van de natuurkunde binnen de natuurwetenschappen. Dan zal U meer debat tussen de verschillende disciplines willen, maar U zal ontdekken dat de muren tussen die discipines niet te slechten zijn. Dan maar weg, zet die gekken uit, en haal het echte wetenschappelijke werk binnen!
En degradeer ze tot putjesschepper in Tsjernobyl of  Fukushima of in een of andere atoom vervuiling! En zet die gek Hans Klevers in het gevang, en ontneem hem zijn prijzen, hij is bezig met pure wetenschappelijke oplichting! De objectieve genetica bestaat niet, dat is je bemoeien met de in intellectuele zaken van onze voortbrenger, die we al miljarden jaren niet hebben begrepen!

Het "komt alleen te samen" , mag, kan en gaat cognitieve werkelijkheid worden, en juist die werkelijkheid kunnen ze niet aan! Dus hun experiment is mislukt! Ze  brengen slechts een vergiftigde schaamte in de mens aan, want  ze kennen "DE WET" op geen enkele manier. De diepe lucratieve dissociatie had als onderdeel van "DE WET" nooit een plaats! Wetenschappelijk heb ik deze misdadigers op alle vlakken terecht moeten wijzen. Straffen doen ze slechts zichzelf, en de slachtoffers van alle misleiding .....

En U wist het nog; ....Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. De trukendoos moet opengetrokken worden, Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen. Het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens!  Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd, hier in deze kosmos!
Dit terwijl het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt, al een zondermeer gegeven element is. Wetenschappers rot op, ga een ander lopen bedriegen! Ga je schamen, in plaats van een ander tot valse schaamte te brengen!  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van het feit als intrinsieke wet, dat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren moet brengen. Een andere keuze is er niet!

Dat zou toch een oneindige chaos moeten geven, terwijl geliefden daar steeds weer anders over kunnen denken! Het is hier alleen een chaos maatschappij! ‘We leven in een tijdperk dat waarschijnlijk uniek is in de wereldgeschiedenis, een tijd waarin de wereld... de oude waarden ziet instorten... Wat interessant is aan die gebeurtenissen vandaag de dag zijn niet de gebeurtenissen op zich, maar het morele kookpunt, de extreme graad van spanning, waarin ons hoofd wordt gebracht. Het is de chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid.’
Antonin Artaud (1938). Het theater van de wreedheid

Vele mensen denken dat we niet uit de chaotische staat van bewustzijn los kunnen komen, echter ik weet wel zeker van wel.
Ze begrijpen totaal niets van "De macht van het objectieve", het is een enorme verbetering van het menselijke denken.
Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Zij, het objectieve denken levert een 16 maal sneller denken op, dit omdat het zo bevrijdend en losmakend werkt, dat alle syntactische nonsens, die wetenschap en politiek gebruiken, kan worden vergeten. De ziekelijke nonsens die de huidige mens er steeds uitgooit kan worden vergeten!
Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
Een Objectieve Beelddenker kan net zo als ieder mens 32 beelden per seconde verwerken, en daar zitten de geestelijke vermogens vast en zeker bij in, .......we maken geen hypothesen!
Een Woorddenker, die bezig is met alle syntactische nonsens van het woord, ze kunnen maar 2 woorden per seconde verwerken, en de vraag is of ze hun Geest en Ziel daarmee kunnen bereiken. Terwijl zij toch de motorische werking van het lichaam verzorgen, Geest en Ziel zijn cruciaal voor wat een mens werkelijk in objectieve positieve zin doet!
Er is geen grotere zegen voor de denkende mens dit te onderkennen! En het is niet nodig U steeds te schamen, dit omdat U anderen niet steeds naar het morele kookpunt brengt, dat is iets wat U met de Goddelijke intellectuele liefde in U, In Uw GEEST EN ZIEL, niet nodig heeft !!!!!!!!!!
Ik weet absoluut wat een sterrenkind is, en hoe moeilijk hij het heeft in deze wereld, met zijn theater van wreedheid. Maar de verandering van de menselijke positie, ze komt nu gelukkig razend snel! Ze kan niet langer uitblijven, anders telt alleen de chaos hier! 

Accepteer dit niet, anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt, wat volkomen onjuist is. U moet "Uw Functie en structuur" juist leren gebruiken, niet zij "de anderen".
Men wil niet in meta-stabiele toestanden verkeren, maar stel je nu voor dat de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond onder de zinnen van mensen zouden worden erkend. Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren, dit als inspiratie en associatieve bron! Dat zou de zegen voor iedereen zijn!

Dit komt omdat er slechts ziekte bewijsbaar is op te sporen met zijn DNA, er is slechts spraken van identificatie, slechts met het vast leggen van een beschreven genetisch profiel kan je de ziekte vastleggen die daar bij hoort. Maar een remedie of behandeling is van een volkomen ander chapiter. Hard gezegd; .... maar alleen in deze situatie heeft het zin om met een DNA profiel te komen. Hoe kan het ook anders, door slechts iets dergelijks in de dualistische praktische zin toe te passen doe je het heel fout, bewijzen komen niet uit een duel voort! Aan valse schaamte hebben we niets! Geen enkel bewijs kan zonder zijn objectief verkregen cijfers! Meneer Hans Clevers is een hufter, bewezen heeft hij helemaal niets. En zijn eigen ziekte, deze ziekte negeert hij steeds! U vergeet dat elke verklaring antropomorf is!
En zelfs 99,9 % van al die andere hufters blijkt dat ook niet te weten, .......
 De lieden die zich wetenschapper noemen, ze hebben een zeer slechte voorstelling van zichzelf, en dat is zo onderhand een drama ongekend, en de oorzaak van alle in de huidige tijd veroorzaakte chaos. Ook van de klimaat verandering...........en de hufters hebben geen echte oplossingen alleen maar antropomorfische oplossingen, die nog aan de diep lucratieve economische wetten zouden moeten voldoen ook, wat een enorme wetenschappelijke lacher!

De nieuwe archaïsche periode breekt aan, dit jaar nog, want de gekken hebben heel gewoon gezorgd dat we bijna geheel opnieuw moeten beginnen!  
En het was juist de verantwoordelijkheid van een wetenschapper de grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen en te vertellen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )
En ga hele normale mensen niet opzadelen met een verschrikkelijke valse schaamte, .......mocht U het niet weten, wat je de Aarde aandoet, doe je gewoon je zelf aan, meer niet! De gekken van deze wereld hebben alleen een moeilijke relatie met zichzelf! Want waar de macht van de onzin en de chaos heerst, daar zullen we uiteindelijk geheel opnieuw moeten beginnen!

Ook de statistiek kan de wetenschap niet helpen, ........Ook zij stuurt alleen maar aan op een valse schaamte, het effect is dat men wegstuurt van de objectieve aanpak......

De presentatie van een veelheid van getallen roept veel te gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring, maar verder komen ze nooit, nadien wordt ook dat bericht weer gesloten in geloof of ongeloof! En dan komt de statistiek er bij, wat vindt U. Alsof dat wil zeggen dat die uitslag iets over het bericht zegt!
Ten eerste kan dat niet,
de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) is geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met deze statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan.
Hieruit volgt namelijk dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de kosmos. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En ten tweede word het dynamische element Leven hier mee "weggedacht", alsof ieder ervaren in de tijd een essentie is! De mens heeft alleen zijn objectiviteit om zijn problemen op te lossen! Maar Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. Als je dit allemaal niet weet, en je gaat gedragen als "een tel idioot die met data wil gaan smijten" die tast volkomen mis in zijn oplossingen! Zo kan er dus ook geen objectieve wetenschap worden bedreven!

"Het  Trippenhuis" te Amsterdam kan enkel als een gekkenhuis worden omschreven, ik heb het waarschuwing 's bordje al klaar liggen. Op magistrale wijze heeft Pascal de juiste plaats van het verstand beschreven. "De laatste stap van het verstand is; .... erkennen dat er een oneindig aantal dingen is waar je verstand niet bij kan."
Ik vind het prachtig dat enkele eeuwen na Pascal een andere geniale wiskundige, Kurt Gödel, zelfs formeel wiskundig heeft bewezen dat de wiskunde essentiële beperkingen heeft. Deze zogenaamde onvolledigheidsstelling, die in 1931 gepubliceerd werd, beschouw ik als het belangrijkste wiskundige resultaat van de vorige eeuw. Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. En dat vraagt tijd en herinnering om wat en hoe er zal worden gegroepeerd en opgesomd, helaas.

Alleen de echte, eerlijke en solide en dus objectieve denker heeft iets zeer speciaals, hij heeft op een zeker momentum geen enkele referentie meer nodig, bij kan zich bevrijden van alle onzorgvuldigheid, al wat voor hem actueel en reëel is, het wordt hem "in de praktijk geleerd" , misschien zelfs wel toegedeeld. De solide denker kan zich aan één sluiten bij het collegianten-leger. Zijn ziel is nog veel meer als een rederijkers-plein. Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toe komt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Essentie en existentie sluiten zich aan één. Ik kan de mening, de les en waarneming van Pascal, Richard Feynman, Ernst Mach, Otto Selz, Bernard van Tellegen, Robert Oppenheimer, Henk Tennekes, Floris Takens en vele anderen rechtstreeks in en met hart en ziel terug vinden. We werken vanuit de zelfde  intrinsieke bron, de enige echte oprechte en solide basis! Velen doen stinkend hun best om het leven leefbaar te maken, ik ben daar bij slechts de conservator!
Ja, het is waar, ik heb niets meer te lijden van al die valse schaamte.........dan wordt de fideles ongekend sterk ervaren. 
En  deze mogelijkheden liggen er ook voor U,.........eindelijk echt kunnen aarden op deze Wereld, ...... maak U los van de schaamte ........probeer eerlijk, echt, en solide te zijn, kortom probeer objectief te zijn, en een klein beetje speciaal, en ook voor U is dat bijzondere element er, de fideles!
En al die oneindig goede leermeesters, ze staan er klaar voor, welke les wilt U..........
Als je voor de objectieve methode kiest, ligt de oplossing voor je klaar, hoe moeilijk het probleem ook maar is, ........
Ik probeer U werkelijk te vertellen hoever de wereld het kan en gaat brengen, als U voor de objectiviteit kiest! 


Maar goed, het wetenschap 's peloton rond ene meneer Adolf Hitler vond dat allemaal maar niets! De prijs van deze fout, is ongekend. En zet zich nog in het heden, onder de wereldse machthebber voort. Bij de machthebbers loop je altijd tegen de zelfde trucjes op!
In 1954 was er een heer opnieuw begonnen zijn fascistische gedachte-goed te uiten , die hij in 1941 beschreef .
Schon 1941 hatte er eines der wichtigsten Themen der heutigen Klimaforschung formuliert: „Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.“Deze prof dr H Flohn was onderdeel van het wetenschaps-smaldeel rond de persoon van ene Adolf Hitler .
Hij scheef : # Flohn H. 1941: Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor.
Niet zo,n lekkere Jongen dus, die volhard in zijn onjuiste filosofie.
Niet te min is deze heer van stal gehaald door de heren van het IPCC , om de mensheid zich schuldig te laten voelen aan de klimaat verandering! Deze mening van het IPCC heeft dus een fascistische achtergrond!
Het IPCC heeft de zelfde streken als Adolf Hitler en zijn trawanten gekregen , door die Meneer H. Flohn binnen te halen!
En deze fout duurt zo maar voort! Doch deze krankzinnige bende zal dramatisch ten onder gaan bij de grote stress-test die komt!

En voor de juristen van deze wereld, wetenschappelijke relativiteit is slechts de erkenning van de onzorgvuldigheid, we zitten op deze wereld met overschattingen en onderschattingen die zeer boosaardig zijn, zowel voor de economie, als voor de energievoorziening als voor de volksgezondheid! 
 Want de liefde en de rede horen te heersen op deze wereld, en het meest duidelijk is dat terug te vinden in de werkelijke objectiviteit, Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Zij, het objectieve denken levert een 16 maal sneller denken op, dit omdat het zo bevrijdend en losmakend werkt, dat alle syntactische nonsens, die wetenschap en politiek gebruiken, kan worden vergeten. De ziekelijke nonsens die de huidige mens er steeds uitgooit kan worden vergeten!
Het objectieve is vooral het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!

Dat is de norm, ook voor iedereen die werkt bij de Verenigde Naties, de rest van de dwazen hoort doodnormaal naar huis gestuurd te worden!
Ze leven in een woeste splijtende wereld, en alleen omdat ze die eenvoudige objectieve handelwijze niet kennen, hebben ze dat jammer genoeg niet door!
Ze voeren hun medemens liever naar het toppunt van de onzin, naar een drukte waar iedereen naar de knoppen gaat!
Naar het morele kookpunt, de extreme graad van spanning, waarin ons hoofd wordt gebracht. Het is de chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid.’ En buiten dat, is het in de eerste plaats een gebrek aan zorgvuldigheid en objectiviteit!

Alleen de krankzinnige filosofen en de theoretici, zij "die het dachten te weten" hebben het steeds anders bezien! Voor hen viel de definitie van de sofist heel anders uit: ..... ze viel in de categorieën van de "mensenjacht", de geldverwerving en de opvoedkundige pretentie, ze is daar de jacht op rijke en voorname jongelui, wat de sofistiek van de gewone man natuurlijk nooit kan zijn!
Het Sociale denken van de gewone man is zelfs niet eens van een zekere sofistiek of filosofie afhankelijk.
Ieder mens heeft zijn eigen antrosofie, zijn eigen menselijke wijsheid, alleen de dwaas niet!
Ieder mens weet duidelijk dat elke verklaring antropomorf is, en dus 'van menselijke gedaante' is.
Alle valse schaamte, zet haar A.U.B. opzij............voordat de volgende krankzinnige dwaas zich bij U kan melden!

En dan nog dit;.......Genetici nemen ook alles apart in bezit, eerst benoemen ze iets, zoals de Mens en de Neanderthaler, daarna vond volgens hen de vermenging plaats. Maar bewijzen voor deze stelling zijn er niet! Omdat de Objectiviteit ontbreekt! Alle gekken op deze wereld nemen alles apart in bezit, omdat ze zich Nu eenmaal niet alles tegelijk kunnen voorstellen, en dat is identiek aan de ingebrekestelling van Kurt Gödel en waar je volgens andere, bijvoorbeeld Pascal, verstandelijk nog niet bij kan! Denken dat je van de eigen natuur alles weet is als een hond die in zijn staart bijt, zou mijn beste leermeester zeggen.
Niet te min blijven Hans Klevers en Nico van Straalen in deze krankzinnigheid geloven. Makkelijk hé, wetenschap bedrijven en alle objectiviteit maar wegschuiven! Heren idioten, rot op met die krankzinnigheid! Ga andere fabeltjes schrijven!
Kan een wetenschapper zich eigenlijk wel zoveel krankzinnigheid en onzorgvuldigheid veroorloven?
Wie heeft hem tot God benoemd? Welke politieke eikel? Welke kromme nazaat van Adolf Hitler hebben we hier te pakken?

De diepe lucratieve dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,

Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, geen enkel moment lukt het haar Objectief te zijn!
Er is een experiment mislukt.  

Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie, die je geest verwoest, als onderdeel een dramatisch woeste wereld, kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!
Alles moet tot een kookpunt leiden zo vinden ze, .......maar vele die zich het ongans hebben gewerkt voor een leefbare wereld, ze vinden het welletjes!

Want ik en zij kiezen het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element. De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. En dat zal nooit anders als een ondragelijk feit voor ze zijn, en blijven!
Het is een chaotische staat van bewustzijn waarin juist zij onophoudelijk zullen blijven, tot het laatste stukje bewustzijn uit hen gewrongen is, ......de nieuwe mens kondigt zich aan, en de oude mens zal er niets van weten, noch beleven. Meneer Hans Klevers, de wetenschappelijke woesteling, krijgt zijn zin! En zo ging het genetisch ook in het verleden!

  Zei ook die meneer Darwin nu precies het tegenovergestelde, hebben al die wetenschappelijke woestelingen daar last van? Zou dat morele kookpunt ook maar iemand kunnen redden? Laat mij de wetenschappelijke bende niet totaal uitlachen! Welke krankzinnige
medische doctrine is dat? Welke gekken zijn hier de wereld aan het medicaliseren?
Zodra je het over een objectief logisch geheel hebt, zijn alle levensverrichtingen in het lichaam geregeld door een immaterieel principe, een Goddelijk intellect. En alles wordt er in de wetenschap aan gedaan om er een leugen aan toe te voegen! En de uitwerking daarvan is dat ze vrijwel ieder mens tot zijn morele kookpunt brengt, en dat nu noemt men gezond! Maar dat is het uiteraard niet!
Bij de normale verrichtingen geleid door het Goddelijk intellect is er sprake van gezondheid, altijd. De leugen daarin tegen, die ze trachten toe te voegen maken de mens hondsziek. Deze leugen heeft zeker lijden en ziekte op zijn conto, vandaar dat ze de wereld rechtstreeks medicaliseert. De moderne wereld heeft een vijandige relatie met zichzelf, die ze van anderen heeft overgenomen. Alleen de objectieve aanpak helpt, daarom kiest de nieuwe mens het getal in de eerste plaats als een zondermeer gegeven element. Zonder dat getal bestaan er niet eens wiskundige wetten! Zonder deze getallen komt het goddelijke intellect niet van de grond! Geen mens zal ooit op de Aarde "kunnen aarden" zonder dat goddelijke intellect, en de stuwende werking van het getal!
De krankzinnige wetenschap houdt echter niet op de meest voorkomende leugen toe te voegen, tot alles aan zijn morele kookpunt zit!

Er is maar een plaats voor de heren, het gevang...........maar ja, daar heb je rechters voor nodig, .........en rechtsmacht, ...........
Ieder intellect draagt de bron van alle valsheid al in zich, men wordt aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consekwenties van het tegenovergestelde. Het "intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt! De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is, maar het is bepaald geen vreugde dans meer! Zij, de vreugde zal van dat andere intellect moeten komen, dat Goddelijke intellect met alles voor jou leven! Als je haar objectief beziet, dan wordt alles je duidelijk gemaakt, letterlijk alles .........Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Zij, het objectieve denken levert een 16 maal sneller denken op, dit omdat het zo bevrijdend en losmakend werkt, dat alle syntactische nonsens, die wetenschap en politiek gebruiken, kan worden vergeten. De ziekelijke nonsens die de huidige mens er steeds uit gooit kan worden vergeten!
Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren, daar waar het menselijke intellect de bron van alle valsheid is!
Waar wreedheid samengaat met kritisch intellect, daar faalt de mens volledig. Juist daar is er geen polariseren, ..........ze vermoorden elkaar het liefst (Zijn naam was ooit Pim, en zijn ballen waren verkeerd ingedaald, zoals zoveel meer bij dergelijke lieden), en wat er overblijft is zeer zeker alleen de objectieve aanpak!

Fatsoenlijke, eerlijke en objectieve mensen, onttrek U allereerst van de valse schaamte, ontdoe U van een afwachtende en verduldige lijden 's houdingen, en wat er overblijft dat is Uw aanpak!
En daarbij kan ik U vertellen, die aanpak is veel beter als het onzalige ideaal! Want die vorm  bestaat uit het consolideren van een levenslange droom. Daar bij de debielen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten. Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren. En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama. Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal.
Ieder objectief functionerend mens moet in staat zijn altruïsme en uniciteit aan elkaar te koppelen, dat is zijn aanpak. Onze unieke zorgzaamheid en altruïstische vermogens zijn die vermogens die ons naar een goede toekomst toe dragen, ze zijn het belangrijkste onderdeel van de ontembare menselijke geest. We zullen zelfs tot dit hogere zijn worden gedwongen, ......die goede toekomst weet U .......ze bestaat uit niets anders als uit fatsoen, eerlijkheid, en objectiviteit !
De mens mag zijn leven zelf "mennen" zelf de teugels ter hand nemen dat is de kunst van het leven, en alleen dwazen geloven niet in deze objectieve realiteit!

Polarisatie en strijd zijn twee onafscheidelijke vrienden in het Publieke debat, maar ze beslaat geen enkele objectieve realiteit.
Ze overspoelen de hele aardbol er mee, ze hebben de organisatie er voor geschapen, met aan de éne kant een groep die welvaart kent en zegt alles te weten en aan de andere kant een groep die niets heeft en slechts een spiritueel weten. Het geheel beslaat de algemene stress-situatie, die iedereen zo ongeveer naar het morele kookpunt voert, niets meer! Het geheel is de weg naar schizofrenie, parafrenie en defect-schizofrenie, deze weg wordt elke dag weer gebaand door deze stress-debielen. Wat interessant is aan die gebeurtenissen vandaag de dag zijn niet de gebeurtenissen op zich, maar het morele kookpunt, de extreme graad van spanning, waarin ons hoofd wordt gebracht. Het is de chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid.’
Gezond verstand, ik zie het niet meer, het mag niet meer voorkomen, waar blijven ze, het fatsoen, de eerlijkheid, en de volle objectiviteit?
De krankzinnige wetenschap zal het ons nooit kunnen vertellen, ..........het is vreselijk nodig dat we nu eindelijk eens gaan leren hier te aarden, op deze Aarde!

En het is echt de valse schaamte, die vast zit in een zekere subjectiviteit, ze is echt de narcistische emotie bij uitstek. Ze kan niet gehanteerd of beheerst worden, en ineens kan het beeld dat men van zichzelf heeft en het beeld waarin men anderen wil laten geloven, vals blijken. Dit is voor de meeste wetenschappers helaas de situatie waarin hij zich cognitief afsluit, bergen wetenschappers hebben zich los gemaakt van elke objectiviteit. Afgesloten van alles wat hoorbaar en zichtbaar mooi is! En het is hoogtijd die andere polarisatie methode te onderkennen, die methode die alles van de eerlijkheid, en de fatsoenlijkheid, en de objectiviteit heeft, en alle Geesten en Zielen allang bereikt heeft. 
Het besef wat er is in de totaliteit van het wezen van velen, en dit omdat niet de kunst eeuwig is en het leven vergankelijk, maar omdat juist het omgekeerde geldt.
En het is heel duidelijk, de levens-kunst woonde niet meer in ons, ze was ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. En daarom ........bij de komende periode van de mens hoort een herstel, en de hoofdzaak is daar het leven:....met natuur en cultuur; de medemensen en God.
En uiteraard hoort daar ook onze geestelijke vrijheid bij! Dan kunnen we allemaal veel makkelijker tot die genoegens en de interpretatie`s van het leven komen! Daar het voor velen mogelijk moet worden om aan de zich open-barende Kosmos mee te werken.
Dat is de smaak van de Geestelijke evolutie die komt en welke tot uitdrukking zal worden gebracht!

Alleen dankzij de eerlijkheid, fatsoenlijkheid, en objectiviteit is er deze mogelijkheid, de nieuwe oriëntering zal ons daardoor volkomen natuurlijk voorkomen, de kunst wordt ons gekend, en gerealiseerd; .....De kunst om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens  zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn.
Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. Waarom moeten we het toch steeds tot het morele kookpunt brengen?
Heeft de krankzinnige wetenschap een idee? NEEN!
Ik wel, een zelfde oneerlijk omgaan met de waarheid is net als in het geval van de heidenen verkeerd, dan moet ook de beoordeling dezelfde zijn. En het heeft echt geen zin zo maar even een wet te produceren en te handhaven. Men wordt dan aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, en dat op een manier die niet anders als fataal kan aflopen. Dergelijke wetenschap kan niet anders als uiteindelijk weggezet worden, en de farce dit te voorkomen kost miljarden!  Het ware weten wordt door correct gedrag gekenmerkt.
Dat kan niet anders, U bent niet te verontschuldigen, wanneer U oordeelt. Want waarin U een ander oordeelt, veroordeelt U uzelf; ......want wie oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Daarom is als aanzet, als inleiding, een filosofie die niet waarheid `s functioneel is gewoon totaal onvoldoende. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren in de wereld.  

Er wordt in deze maatschappij veel te veel getwist, het is een algemene ziekte, bestrijding van deze ziekte is cruciaal. De demonen die we zelf hebben ontketend, door onze drift tot domineren, moeten terug in de fles, de huidige tribale opvattingen zijn dwaasheden die niets oplossen, alleen de tribune is er goed voor!
De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn!
Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel , zij die het meeste hemelbrood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoel en ervaar het zo echt! Mijn aanpak is zo echt.
Mocht U het niet begrijpen; ...... De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......En het is hoogtijd die andere polarisatie methode te onderkennen, die methode die alles van de eerlijkheid, en de fatsoenlijkheid, en de objectiviteit heeft, en alle Geesten en Zielen allang bereikt heeft. 

Daarom is het ook mij bekend, de onvolkomenheden komen in ieder mens voor, .......toch moet hij op zijn eigen weten kunnen vertrouwen, wel als U mij kan volgen begrijpt U ook dat dit kan!
Als U een echte hang naar het leven bezit, vol rede en liefde, wordt U heel welwillend een uitstekend gehoor voor de waarheid verschaft. De Godin Uhrtel  is uniek, zo gauw U haar op de goede manier weet te paaien reikt ze alleen maar Hemelbrood aan U uit! Alle twijfel gaat dan aan U voorbij, hoe mooi is dat? Weet dat er voor U een ultiem bestaan klaar ligt! En ze was er al, voordat de Mens op deze Aarde was!
Zij weet wat ze uitreikt,....... Het ens naturale van Paracelsus veroorzaakt afwijkingen in de natuur, de constitutie en het wezen van de mens.
Ze is door Paracelsus onderverdeeld, maar het Ultieme is aan Haar!
 • Er is het ens venemi, de invloed van verontreinigingen en giftige stoffen van buitenaf op de mens.
 • Er is het ens astrale de invloed van het gesternte dat zich onder andere uit in meteorologische verschijnselen en bijvoorbeeld de oorzaak is van de bekende verkoudheid.
 • En het ens spirituale dat ziekelijke ideeën en daardoor psychische afwijkingen in de mens veroorzaakt.
 • En ten slotte is er het ens deale, de invloed van het Opperwezen.
 • De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan. De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft!
 • Want we moeten haar met de nodige eerlijkheid, fatsoenlijkheid en objectiviteit weten te benaderen, dan ook komt er de nodige polarisatie.........
 • Maar in een heilloze polarisatie, zonder de nodige objectiviteit, met dwang en geweld, komt de echte polarisatie er zeker niet! 
 • En dan komt angst, ze houdt de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
  In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar kunnen hem ook dodelijk bedreigen. Om die "duizeling" (of dubbel-zinnigheid) te bezweren vluchtte de primitieve mens in het orakel (Griek) of in de offerrite (Jood): ....Angst lijkt op duizeling. Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden; .... zij wordt duizelig en klampt zich dan maar vast aan de eindigheid. Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid. Omdat de mens nog geen duidelijk beeld heeft van goed en kwaad twijfelt hij. Maar die besluiteloosheid kan zich verhevigen tot ver-twij-feling (twij = twee = dubbel), als hij het goede wel inziet, maar er niet voor wil kiezen. Zover komt het echter nog niet direct. Eerst klampt hij zich in zijn duizeling maar vast aan de eindigheid.
  Maar dit vastklampen aan de eindigheid is tegelijk reeds een weigering van de oneindigheid.
 • En daarom vertel ik wat ik zeker weet, HET ULTIEME IS AAN HAAR, WEET HAAR OP DE JUISTE MANIER TE PAAIEN.
 • Zij is de verdeler van al het hemelsbrood!
   

Maar buiten dat, zij die de wereld tot het morele kookpunt brengen, ze zullen de wereld echt niet redden. Hun ballen zijn verkeerd ingedaald (letterlijk), ze kunnen de liefde niet eens meer aan. De  liefde is onderhand geheel van de baan.......Het is hier het een of het ander. Dus; ....of je bent bezig met het statuut van het bestaan, en klampt je vast aan de eindigheid, of je pakt het goede in vrijheid aan, en je gaat het ervaren hoe je alles bewuster gaat beleven, omdat het je fascineert, in rede en liefde! De eerlijkheid, het fatsoen, en de objectiviteit, ze zijn daarbij doorslaggevend.
Iedereen die aan denominatie doet, dus wil weten wat er zich achter het getal bevind, heeft zich hier aan te houden. Anders wordt een werkelijk evenwichtig psychologisch functioneren geremd. En zo wordt het een onmogelijkheid mee te praten over alle gebieden van de psychologie.
Een  psychologen voordeel, gigantisch ........het is de valse goden verzoeken......zij die de valse schaamte in jou willen zoeken.
Zo kan zelfs de psycholoog alles op een pathetische manier gaan vertellen!
Zo vertelt hij; .....
 De één liegt omdat hij een gedragsstoornis heeft, de ander omdat hij moeilijk de impulsen kan beheersen. Het kan ook zijn dat je persoonlijkheidsstoornis hebt, hierbij moet je dan denken aan ASPS. Dit staat voor Anti-Sociale Persoonlijkheidsstoornis, wie dit heeft ziet de consequenties van liegen niet in. Vaak zijn het hele charmante mensen en hebben geen schuldgevoel als ze liegen. Zo is in pathetische wereld de ene mens voor de ander, oordeelt de één over deze ander.
Maar wat ik wel weet, is hier in ROO
D GESCHREVEN......

De pathetische mens zal alles uitputten, de Aarde, zichzelf, zijn relatie, en zelfs zijn kinderen!
En zijn DNA ligt vrijwel aan stukken! Het meeste is vervangen door zijn eigen ziekelijke en ziekte informatie! Doch de waarheid ligt geheel buiten deze persoon!

De meeste van ons reageren op onplezierige ervaringen met het blokkeren van ons gevoel en het stopzetten van onze natuurlijke energiestroom.
Maar zo is het hoogtijd andere wegen te gaan bewandelen.
Het is precies het grote gelijk van de postmoderne mens om andere wegen te gaan bewandelen ......ze willen ons alleen naar het morele kookpunt voeren, in plaats van het echte politieke, het wezenlijk weten of het werkelijk religieuze. Al deze statuten beweren met hun loden ernst, hun loden liefde, hun loden fundament, waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan. De seculiere mens weet dat je de genade niet in dergelijke statuten vindt, maar veeleer in het werkelijke leven.
Dus ook niet in de ontsnappingsmogelijkheden op het internet, in luxe ressorts, in de wereld secessie door recreatieve drugs, in het existentiële mannen recht op porno, in sport tempels, in clubs.
Wat door velen wat somber betiteld is met de term ‘nihilisme’ is in feite de rechtmatige weigering van de verstandig geworden mens om nog op zaken te vertrouwen waarvoor geen opluchting, geen relativering, geen genade bestaat.
Want voor alles bestaat een relativering, een ontspanning, een eruit-stappen, en juist deze genade is de nihilistische mens heilig. Alles wat U te veel is in het leven mag U meer als uitspugen, in een wereld die door de stijl van de pathetiek wordt overheerst! U moet zich niet laten ringeloren door een stel dwazen tot het uiteindelijk te laat voor de wereld is!
Alstublieft ga de loopgraven niet in, ze dienen slechts om ons naar het morele kookpunt te duwen, en dat loopt altijd verkeerd af!
Deze pure dwazen, ze zijn werkelijk alleen krankzinnig!

Ik zit dus werkelijk met een probleem. Niemand kan de toekomst zien, omdat alle gebeurtenissen nog niet zijn samengekomen en tot een culminatie zijn gekomen. Moeilijkheden zijn overal. Sommige plaatsen zijn explosief geworden. Iedereen is zich bewust van het terrorisme, maar ander kwaad wordt verborgen gehouden voor het zicht, in het bijzonder de zwakheden in de economische systemen.
Degenen, die proberen dit kwaad te weerstaan en aan te pakken, gebruiken vaak alleen maar de menselijke middelen, daar kan en kon ik het echter nooit mee eens zijn, ik ben mij zeker wel bewust van de machten, die de ware krachten zijn achter het kwaad. En ben ze aan het omschrijven, omdat de vele valseriken op deze wereld dat zeker niet doen! Hun krankzinnige pathetische wereld, spuug hem uit! Nu nog, GELIJK!

Het Griekse "pathos" betekent gewoon "gevoel", evenals het Latijnse "affectus", maar het eerste is wel degelijk afgeleid van het passieve ondergáan, en het tweede van het actieve aandoen. In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. "Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. 
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam. Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.
De krankzinnige wetenschap mag bij zijn eigen zaken blijven, maar er is een experiment mislukt......... 
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie, die je geest verwoest, als onderdeel van een dramatisch woeste wereld, kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!
En ik zeg het heel gewoon weer, heren krankzinnigen, rot op! K.N.A.W. Rot op! Sluit dat gekkenhuis!

Of laat het Latijnse "Affectus" nu eindelijk eens tot U doordringen, wat niets anders betekend dan dat U zelf over de objectiviteit waakt, en U zelf die noodzakelijke aanwezige bent die eerlijk en oprecht groepeert en opsomt. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit? De krankzinnige wetenschap!
Niet te min zou U, als U dit doet, dus over uw eigen objectiviteit waakt, plotseling tot het echte weten kunnen doordringen, .....
Want NU kunnen Uw echte modellen U niet worden getoond.
U zit in de zelfde leugenachtige situatie als de seksindustrie, daar kunnen en worden de echte modellen ook niet beloofd en getoond.
En dat is de meest belachelijke situatie waarin de wetenschap kan verkeren toch? Dan verkeert U in de zelfde leugenachtigheid toch?
Heeft U de gerechtelijke macht van Nederland al op Uw dak gehad, met al die leugens, nee? Dan zouden ze dat eindelijk eens moeten gaan doen!
Of vinden ze toch dat U voor de valse schaamte mag gaan? Om daarbij de wereld naar zijn morele kookpunt te voeren?


De oplossing die hier gekozen is om affectus et passio te gebruiken, sluit zonder meer aan bij Spinoza. ‘Affectus’ wordt ‘gevoel’ (waarmee we af zijn Krops ‘hartstocht’); ‘passio’ is ‘aandoening’..........
En affectio of affectus  is dat wat de dingen en dus vooral de mens betreft, de ‘inwerking’ en waar het God betreft (omdat daarop niets kan inwerken) is het (afficere) te lezen als ‘voorzien van’.
En zo zit het Goddelijke intellect precies in elkaar! Wij als mensen behoeven ons geen valse schaamte op de hals te halen, omdat we worden "voorzien van". Alleen de krankzinnige wetenschap, ze wil U dat aandoen! En het is hoogtijd dat de wereld deze krankzinnige wetenschap uitspuugt.
Ze is het meest slechte voorbeeld voor de mens ooit!
Waar we nog emotie en compassie willen zien daar wordt zo ongeveer ieder serieus mens in een onmogelijk lastige positie gebracht, ..........omdat eerlijkheid, fatsoenlijkheid en objectiviteit, tot een ontstellende domheid worden gebracht. Die zo doods en verdovend is, dat velen in de diepste burn-out zitten of terecht zullen komen.........hoe  erg is de laatste valse schaamte, .......Goede  mensen, werp haar af!

Dit is de eis om de krankzinnige koekjes fabriek van Nederland als list en leugen land tot staan te brengen. Een land waar de serieuze mens wordt verteert, waar hij slechts associaties weet op te roepen met onze meest basale instincten en emoties zoals hebzucht, jaloezie, angst – bij uitstek de aanjagers van het menselijk handelen dat totaal niet deugt. Een land waar ze alleen de meest perverse krankzinnigheid kunnen overhouden, waar men binnen enkele jaren zal constateren dat er geen enkel intellect meer bestaat. Je moet ook niet verwachten dat jouw intellect zo kan groeien dat je God zou kunnen kennen.........wat jij wel mag, maar hier niet mag..........

Dit omdat je de mens hier niet mag vertellen hoe hij hier "voorzien van alles wordt" ...........zo goed en zo kwaad als het NU nog gaat. Maar uiteindelijk is het gedrag zonder eerlijkheid, fatsoen en objectiviteit een onoorbaar gedrag, wat we niet anders als uit moeten spugen. De mooie praatjes zitten zonder bedoeling, omdat er niemand is die opsomt en groepeert wat er wordt gemist, ........en niemand ook maar enigszins weet hoe het met de werkelijke objectiviteit zit!
Weet dat er zonder dat Goddelijke intellect zelfs geen menselijk intellect kan bestaan, wat is er menselijker dan tellen!
Alleen de krankzinnige wetenschap heeft het bijzondere idee dat daarbij opvalt. Ze vertrekt niet van de stelling dat de wetenschap onmogelijk kan bewijzen dat God niet bestaat, waaruit ze kunnen afleiden dat wetenschap en geloof in God perfect consistent kunnen samengaan! Er is niets om je te schamen, alleen de krankzinnige wetenschappers weten het nog steeds niet! Zet ze uit naar het gekkenhuis, .......of sluit ze op in Het Trippenhuis!


 Nu weet ik hoe het zit.

Nu weet ik hoe het zit met de pseudo-metrix in de kosmos, dus met alles wat de wetenschap "opgetekend heeft".  Deze verhoudingen van alle grootheden van een hoeveelheid, of volume, massa, warmte en ga zo maar door, is een nummer geworden. De Newton heeft men in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal, is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-metrix in de kosmos terecht!

Helaas zit er een probleem in deze werkwijze, al is er maar weinig oppositie tegen het systeem als je zelf in staat bent tot een kwalitatieve controle, ik koop een kilo appels van een goede kwaliteit zonder enig probleem. Ik kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem, dat ik zelf moet zien op te lossen. Men kan mij geen appels voor citroenen verkopen! Wanneer er rationeel een vergelijking is gemaakt, kan er wat mij betreft aan het geslacht van de hoeveelheden vergelijking getornd worden. Een kilo appels mag je wat mij betreft vergelijken met een kilo lood! Het geslacht van de hoeveelheden die men vergelijkt doen er niet meer toe, mits je het ontologische probleem van de kwaliteit en kwantiteit al zelf hebt weten op te lossen!

Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Anders treft geen enkele pijl je meer! Alleen de wetenschap vind alweer dat ze haar eigen identiteit moet scheppen, om hem daarna te kenmerken als een set axioma`s met een eigen identiteit. Gekker kan de wetenschap niet zijn! Het enige wat werkelijk identiek is, volgens die zelfde wetenschap, is het pond peren, dat is volgens de heren identiek aan een pond lood!
Wordt Wakker, kantenklare idioten.........wordt wakker meneer Hans Klevers...........Onze  voorouders kenden de objectieve werkelijkheid al, het was het enige wat bevrijdend, losmakend werkte.......

Maar zo bezien zijn de verhouding van de grootheden van  hoeveelheid,  volume, massa, warmte en ga zo maar door, een nummer geworden!  Wetenschap, de vraag is nu; ..... is dit wel juist? Hoe solide bent U als U tracht de mens maar steeds weer appelen voor citroenen te verkopen?

Het Continuüm heeft een bepaalde structuur dat expliciet word door gekenmerkt als een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit. In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van  onderzoek, maar er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap.
Zij faalt vrijwel altijd in het begrip voor een bepaalde eigenschap, maar toch ........ 
Toch is dat de normale gang van zaken onder burgers en buiten leiden, zij doen dus iets volkomen anders...........
Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt.
De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.  Zij, als het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.

Geen van de 9 struiken in mijn tuin weet dat ze 9 zijn. Ze vormen slechts een getal voor mij. Niets is objectiever dan het getal van die objecten. Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Mijn voorouders wisten dat al, mijn voorouders hadden die werkwijze al. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit? 
Maar zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn. Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!

 Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich opvouwen binnen een gelijktijdig feit.
 Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A, ..........want verder is; ..........het meest wezenlijke Feynman axioma..............
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
En je onttrekken aan de objectieve realiteit die onacceptabel voor je is, we zitten met axioma's die eigenschappen alleen kunnen definiëren als een identiteit!
Moeilijk hé wetenschap bedrijven.........terwijl uit alles blijkt dat de conceptuele elementen van de stof kunnen worden opgevat als afzonderlijke en werkelijke entiteiten’, je bent zelf noodzakelijk om ze te groeperen en op te sommen, om tot het objectieve getal van die objecten te komen!
De conceptuele elementen van de stof kunnen dus zeker niet zomaar worden opgevat als afzonderlijke en werkelijke entiteiten’.  
Zeg ik NU het zelfde, Ja, ieder ding is dus alles!  U ontkomt niet aan de eerlijkheid, fatsoenlijkheid, en de objectiviteit ......... sterkte anders met deze ondoorgrondelijke wegen......
Een entiteit is namelijk een logische of fysische opslageenheid die documentinhoud bevat. Dergelijke redeneringen zijn buitengewoon moeilijk voor materialistische Gekken, Ze willen er oneindig graag over liegen............
We weten dat kracht een onafhankelijke stoffelijke entiteit is, die geen eigenschap van de stof is en ook niet in wezen met de stof is verbonden,
“Hypotheses non fingo”. (Isaac Newton, 1713), zo zei hij al, maar het is alle dagen niet te begrijpen! 
De gekken begrijpen het ook niet...........maar wat dacht U als eerlijkheid, fatsoenlijkheid en objectiviteit het Noumenon definitief komen opsieren. Gelukkig begreep Isaac Newton wel precies wat hij vertelde...........
Maar Ze beweren gerust dat er zoiets is als anorganische of dode stof in de natuur mogelijk is. Kan iets dat dood of anorganisch is, worden omgezet of veranderd, vraagt de objectieve mens zich af.  En is er iets onder de zon dat onveranderlijk blijft? 

Als je objectief wil zijn dan zal je moeten anticiperen op het Feynman axioma, Mijn voorouders wisten dat ook al........er is niets om je voor te schamen als je bij de objectiviteit en de realiteit blijft. Vroeger wisten we ook al dat als iets vloog het misschien een vogel was, en de verdere identificatie was schitterend mooi, en hij vloog nog eens volgens objectieve wiskundige wetten ook. Het omgekeerde was niet het geval......verleende geen identificatie.......De  hier bedoelde identificatie is altijd "positief", de objectieve wiskundige wetten maken de identificatie positief, en dat in geestelijke etherische zin. De  rechters van Nederland zijn het met mij eens, ze identificeren ook met ons DNA en de Wetenschap kan daar geen verdere fantasma tussen krijgen, hoe vaak ze dat ook zullen proberen, waarom wel........ik zal het U verder vertellen.

 Als U dat geestelijke etherische vermogen  niet bezit dan heeft U een probleem, .........materialisten hebben deze substantie dan ook niet, in de metafysica is er geen stof helaas!
De altijd werkzame fenomenale positieve aether is – prakriti, '........
terwijl de alomtegenwoordige, allesdoordringende ether het Noumenon van het eerstgenoemde is, het eeuwig NU, de grondslag van alles.


De wetenschappelijke gekken voelen zich alleen maar aangetrokken tot de dingen die ze niet bezitten,
......als de appel aan die bekende boom.....
De begrippen van de archaïsche volkeren. Alleen de gekken doen net of ze niet bestaan, ‘Begrippen’ in de vorm van allegorieën voor de niet-ingewijden, ze worden ontkend alsof ze niet weten dat ieder mens weet  dat elke verklaring antropomorf is, en dus 'van menselijke gedaante' is. En hoe zou het anders kunnen? Men verschilt slechts van mening over de dosis, .......zwakzinnigheid  en arrogantie blijken steeds samen te gaan! En de wereld maar naar zijn morele kookpunt jagen.........maar het is genoeg!
We weten heel gewoon dat hoe verschillend onze filosofie ook mag lijken van die van onze voorouders, deze toch is samengesteld uit alleen maar toevoegingen aan en weglatingen uit de oude begrippen van de archaïsche volkeren, en druppel voor druppel door het filter van de vroegere opvattingen tot ons kwam.

Atomen, ether, de evolutie zelf – de hedendaagse wetenschap ontleent ze alle aan oude denkbeelden; alle zijn gebaseerd op de begrippen van de archaïsche volkeren.
Doch de laatste golf van dat gewone archaïsche verstand komt er heel gewoon weer aan, ..........zoals ene Helena ons voorspelde,......Een allegorie is zoiets als een metafoor, een vorm van beeldspraak dus. Bij een metafoor echter wordt slechts één woord door een beeld vervangen en bij een allegorie zijn het meerdere zinnen of een hele tekst. Maar in de metafysica is ze zelfs nog veel meer, .......wat dacht U als eerlijkheid, fatsoenlijkheid en objectiviteit het Noumenon definitief komen opsieren. Isaac Newton, Ernst Mach, Richard Feynman, zij waren nog slechts de eerstelingen.
Als we de zaak zo kunnen opsieren, kunnen we de krankzinnige wetenschap met zijn fabeltjes krant definitief gedag zeggen!
Als we ons never nooit meer hoeven te schamen.............Dan heeft de bende alles ingeleverd .....maar wie moet er NU het eerste beginnen, Ik vind U meneer Hans Clevers ......en neem de rest van die idioten club gelijk mee. Of moet ik U toch een uitnodiging sturen via de gerechtelijke macht? Wilt  U veroordeelt worden voor al Uw anti wetenschappelijke misdaden?En voor al de verdere larie nu, betalen we miljarden. Het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reële leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn. En laat dat nu eens afgelopen zijn!
Maar buiten dat ;.......De zon is er om ons te verblinden, hij verandert de hemel in een matglazen ruit waar doorheen we de realiteit –
die welke uit het duister verschijnt, die van de ‘beschouwing’ niet meer zien. Het heeft dan ook helemaal geen zin om enige beschouwing te verklaren, daar de realiteit er aan ontbreekt. Deze matglazen ruit brengt de doorzichtigheid en de rust (de sereniteit) in de Aardse Atmosfeer. Dus hier aan de hemel  speelt alles zich af onder het toeziend oog van de tijdelijke eeuwigheid op de dag en de ruimtelijke oneindigheid in de nacht.
Alles krijgt dus iets eeuwigs, iets ernstigs. De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
En de gebeurtenissen als een bewolkte lucht, een onweer, een storm, een bui lijken mij van laag allooi: .....dat zijn verplichte bezigheden, Aardse schoonmaak.
En zij die denken dat het meer is, ze zijn heel gewoon knettergek! Al moet je deze schoonmaak natuurlijk wel serieus nemen,.......We weten dat kracht een onafhankelijke stoffelijke entiteit is, die geen eigenschap van de stof is en ook niet in wezen met de stof is verbonden .......
“Hypotheses non
fingo”. (Isaac Newton, 1713), zo zei hij al, maar het is alle dagen niet te begrijpen! 
Maar wij kunnen dus niets aanduiden, en dat omdat er met woorden niet rechtstreeks over iets gesproken wordt. Maar dat volgde ook uit het feit dat men niet concreet over realiteit kan spreken, en al helemaal niet over het willen veranderen daarvan. En wel omdat de realiteit eenvoudig niet bestaat. De enige zogenaamde realiteit is de verhouding tussen jou en de dingen. En alleen door "de chaos theorie" kunnen we wat van de gebeurtenissen van laag allooi voorspellen, dat is de enige voorspelbaarheid sinds eeuwen, die werkelijk aan onze dagelijkse mogelijkheden is toegevoegd.

Verder is heel alles afhankelijk van het feit of we het in het eeuwige weten op te sieren, met eerlijkheid, fatsoen, en objectiviteit! In het huidige tijdsgewricht heeft de mens opnieuw geestelijke inhoud nodig voor de woorden die hij spreekt;.........Een entiteit is namelijk een logische of fysische opslageenheid die documentinhoud bevat. Dat is geen wetenschappelijke noodzaak, maar een cognitieve om de nodige functie en structuur (Het Fus) te onderkennen. 
Want ieder mens kan begrijpen dat het vectoriële karakter van het huidige zielenleven niet al te best voor hem of haar is. De goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording hebben hun suprematie, boven elke twijfelachtige bedachte wet. Werk er mee!
U mag denken wat U wil en zelfs materialist zijn, maar ook wetenschappelijk bevinden we ons in de zelfde situatie..........of Uw hele entiteit zou U hebben verlaten. Kunt U nog leren? Dan heeft de enkele twijfel U nog niet verlaten...........maar doe dat NU eens goed en zonder de valse vergiftigende schaamte .....zoals alle indianen! ( En ik, al mijn dagen )

 

Het is een immens feit van de allerbelangrijkste archaïsche orde.
In het huidige tijdsgewricht heeft de mens opnieuw
geestelijke inhoud nodig
voor de woorden die hij spreekt;
 
Want gedurende het slapende vertoeven ze buiten het lichaam
behouden ziel en geest datgene van het woord,
wat naar het geestelijke verwijst.
 
Want slapende mensen moeten zover komen dat zij zich kunnen verstaan
met de aartsengelen.
 
Die echter nemen slechts geestelijke,
niet-materiële inhoud van de woorden op.
 
Indien de mens zich niet aldus verstaanbaar maken kan,
Lijdt hij schade aan geheel zijn wezen.
Dan is er wat voorbij, ......
Voor U, en door U voorbij heren wetenschappers!

De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.

 
Chief Seattle
 

Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd, jij als entiteit bent namelijk een logische of fysische opslageenheid die documentinhoud bevat. Als je deze opslageenheid ontkent, dan ontken je ook zijn entiteit, zijn moreel en zijn geloof!
De Moraliteit is daarmee de actieve erkenning en herkenning van coöperatie (samenwerking) en altruïstisch gedrag. (er is genoeg gepraat)
De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich dus niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces.
Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld, in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, en ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element. De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. Je kan ze tegenwoordig het beste opsluiten in een gekkenhuis, bijvoorbeeld het Trippenhuis te Amsterdam. Ze zijn hun entiteit al voor 99,9% kwijt, ze hebben alleen de enkele twijfel nog over gehouden.
Ze kunnen zich nog alleen richten op......wat buiten hen staat, ........een  ontstellend jammerlijk leven, in het niets.....zolang er nergens enige geestelijke inhoud te vinden is. Buiten dat leidt het tot de meest valse praktijken, want vervalsers denken altijd dat hun valsheid niet ontdekt kan worden. Doch de waarheid, ze staan er nog steeds buiten! En hun wezenlijke entiteit smelt in een enorme vaart weg!

In de verhouding van de mens tot God en de medemens speelt enkel een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen! Zo is elke archaïsche gedachte tot zijn werking gekomen. De begrippen van de archaïsche volkeren. Alleen de gekken die functioneren als demonen omdat ze geheel buiten de waarheid staan, doen net of ze niet bestaan, ‘Begrippen’ in de vorm van allegorieën voor de niet-ingewijden, ze worden ontkend alsof ze niet weten dat ieder mens weet  dat elke verklaring antropomorf is, en dus 'van menselijke gedaante' is.

Maar weinige theologen hebben en hadden de moed dit recht te aanvaarden, ze gaan er prat op zieltjes winners te zijn. Maar deze winst is maar zeer relatief als je de mens niet kan bevrijden van zijn demonen, heel simpel omdat je de moed niet hebt om de narcist op zijn gedrag aan te spreken. De "bemiddeling" als therapie bestaat niet eens meer, vele relatie`s vallen om in manipulatie, egoïsme, en tegenstrijdig gedrag.
Het is de mens zo ongeveer verboden een commentarist te zijn, de moderne rationele wereld wil al 2400 jaar niet herinnert worden aan haar falen. De Platonische driedeling is er, en daarmee heeft men het recht om God in alle vrijheid te dienen laten vallen. Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat de wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........

Terwijl de regel rond dialoog heel duidelijk is, alleen waar een gemeenschap of gemeenschappen bestaan, kunnen zich voorstellingen van gedeelde waarden en normen ontwikkelen, concepties van wat goed en kwaad is en alleen daar kan daarover ook in politieke zin zinvol onderhandeld worden.
Maar vergis U niet, ook deze dialoog is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;......want.... 
De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd. Dit is nog een zacht uitgedrukte regel, als men weet dat het blabla demon met zijn wreedheid zonder degelijke bemiddeling regelrecht ontaard in OORLOG, in een losgebroken demon dus.
Heel ons weten is thans een theoretische hyperactiviteit, een activiteit door intellectuele wanhoop, en geenszins een gestage accumulatie van waarheden. Theorieën produceren hoogstens drogbeelden of Simulacra, die suggereren dat er een achterliggende werkelijkheid bestaat.

Maar U heeft heel normaal de geestelijke inhoud nodig voor de woorden die U spreekt! 'Wie kiest voor de wezenlijke kunst, is nooit alleen, ook al zou hij dat willen, daarom is de wetenschap juist zo vreselijk gek in haar keuzes. 'Dat is de meest basale archaïsche werkelijkheid! De wetenschap staat los van die werkelijkheid, dat is haar volledige probleem! We weten dan ook dat de begrippen slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze wijzen op het ontbreken van volkomenheid. De keuze van de materialist bestaat uit niets anders als die onvolkomenheid!

Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, .....


Je hebt dit nodig om de nieuwe wetten te ontdekken. Er is voor niemand een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen.
Als we deze werkelijkheid niet onderzoeken en belijden, elke dag weer, dan redden we het nooit! Want de bedachte wetten zetten ons steeds weer op afstand van God.
De Aardsengelen, ze zijn er als mentaal cognitieve entiteiten in die andere wereld van Geest en Ziel, waar alleen aandacht is voor de geestelijke zaken.
Mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft u gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten!
Dat zijn in de kern de geestelijke archaïsche zaken, en daartoe moeten we toch de ziel raadplegen.
Aanpassen van impedantie 's (onderliggende verhoudingen) is mogelijk.

We stellen Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1                We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.

Dit stoelt dus ook op de kennis van Ernst Mach, een "deeltje" wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand. Heel deze weerstand is alles wat er aanwezig is in dit deeltje, ze is zodoende, alles wat er ooit geschapen is. ZO WOONT IN DIT ENE DEELTJE ALLES WAT ER OOIT GESCHAPEN IS. Er woont in dit deeltje een enorme hoeveelheid energie, miljarden malen groter dan de astronomen waarnemen in de kosmos, immers ze maakt in de etherische wereld ( NIET IN DE MATERIELE WERELD) alle actualiteiten reëel. Ook het gehele groeiproces van de gehele universele wording ligt in dit deeltje verankerd.
De  gehele materiële wereld wil meer uitleg, maar het is er niet!  We onderkennen slechts een bepaalde vorm, we noemde het "Het principe van Mach".
En  ik kan U vertellen, hier met deze kennis daar doe ik het mee, ik ben geen materialist............ik weet hoe het in de archaïsche wereld verankerd ligt.
Onder begrijpen versta ik dan ook; .......bevat zijn in dat deeltje wat in de etherische wereld alles reëel maakt, met zijn singuliere gegeven, nota bene zijn weerstand........
Dat is dus wat ik weet, en de huidige wetenschap aanvaard zelfs die wetenschap niet, ondanks dat
niemand in de pre dimensionale wereld kan schouwen.
Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien.
Zo weet ik wat het karakter van de Archaïsche wereld is! En meer is er niet waar te nemen, zelfs met dat wetenschappelijke gezever niet!
En ik kan het U zelfs vertellen; ........heel mijn Collegianten leger en alle Aardsengelen ze zien het allemaal op deze zelfde manier, de waarheid bestaat uit dit singuliere tantum, in zijn digitale cognitieve zinnelijkheid, die zondermeer om een Objectieve benadering vraagt! Het is ons bekend hoe het met de maat van de Archaïsche verandering zit, ieder mens aan zich, het is slechts wachten op de Goddelijke verandering! Het is wachten op de Geestelijke verovering der wereld.........en de Goden beginnen ons naar die overwinning te leiden als wij ons eerlijk, fatsoenlijk en objectief beginnen te gedragen.

 

 

 1. De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen welke klimaatverandering ook, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN. Als Z1 bijna Maximaal is en Z2 bijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
  Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2 (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
  Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
  Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
  Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
  De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!
 2. Mocht U denken dat lukt ons allemaal wel, bedenk dan dat de verandering Altijd van twee kanten moet komen.
  Dan kunnen we het dus weer zo stellen; .... Z1/Z2=Z2/ZI Dan wordt bij een absolute wil/doelgerichtheid de verandering kwadratisch  Z12=Z22 .
  De absolute wil en doelgerichtheid voor een verandering kan alleen maar voortkomen uit een JA van beide kanten. Een op Een dus.
 3. Het m2 duidt dan op de maat van een oneindige functie, zoals Spinoza ons geleerd heeft, een functie ook die in iedereen werkzaam is. Hier vind ik dus Intrinsieke motivatie terug, die de brandstof is voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
   Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden. Zo is de menselijke passie in een door en door goddelijke oneindige functie te transformeren, en dat is precies de intrinsieke functie die zijn huis heeft in onze Ziel. Die Ziel is dus oneindig belangrijk voor ieder mens.
 4. De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geenszins onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", daarbij mag U er van uitgaan dat de differentiatie, in weerstand en stroom wordt overbrugd, als de Goddelijke intrinsieke functie van de Ziel is haar werking oneindig! 
 5. Niets is mooier als zoiets te ontdekken, en te gelijk de archaïsche weg weer op te kunnen gaan. Ja, want compleet gezien is de mens wat hij doet, zo is denken, voelen en doen corresponderend met onze neuroanatomie,  de neo-cortex, de midden hersenen, en het Archaïsche brein. Maar juist de "missing link" is in de menselijke  anatomie het grote probleem. Zijn wrede afzonderlijkheid in denken voelen en doen zal hij onherroepelijk moeten corrigeren, wil hij niet in de diepste problemen terecht komen! Uiteindelijk zullen Geest en Ziel hun wezenlijke plaats in de Mens verkrijgen! De nieuwe Mens hij komt, onherroepelijk, En zeg de Gekken alvast maar gedag.........want er was geen andere basis als de Archaïsche, en er is geen andere basis als de Archaïsche.
 6. De herstel methoden zijn dan ook van de zelfde aard, de beste is RGM: gymnastiek voor de hersenen,
  Ik heb dank zij zijn aard een grenzeloos vertrouwen in deze methode! Wij met de goede aard zullen de wereld nog een poepje laten ruiken met dergelijke uitstekende methoden!

Daarbij weten we dus ook waarom het gaat; ........Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking. Het hele idee dat winnaars rendabel zijn  klopt niet en zal ook nooit kloppen en het is bovendien bijzonder onsportief om zo zomaar iets te beweren dat je zelf bedacht hebt, en daar is gewoon de valse start die we in de filosofie de Platonische noodwendige driedeling noemen.
Een nog groter probleem is dat de wet niet klopt. Dergelijke wetenschap is staats amateurisme, dat is het altijd al geweest en altijd al gebleven. De wetenschappelijke gekken voelen zich alleen maar aangetrokken tot de dingen die ze niet bezitten, ......als de appel aan die bekende boom.....


De begrippen van de archaïsche volkeren. Alleen de gekken doen net of ze niet bestaan, ‘Begrippen’ in de vorm van allegorieën voor de niet-ingewijden, ze worden ontkend alsof ze niet weten dat ieder mens weet  dat elke verklaring antropomorf is, en dus 'van menselijke gedaante' is. De verbetering kan alleen komen als die verklaringen eerlijk, fatsoenlijk, en objectief worden. 

Om dat te begrijpen zijn nog steeds geen meerdere teksten nodig. Want niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien. Weet wat het karakter van de Archaïsche wereld is! Laat de krankzinnige wetenschap zich daar niet van ontdoen. Want dat recht heeft ze niet!
De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze niet bestaat maar ze is voor de mens tot nu toe onkenbaar en is op deze wijze wel degelijk een onkenbare werkelijkheid, daar waar de mens slechts het waarneembare aspect van de werkelijkheid kent, dat deel namelijk dat door zijn ‘senses’ geregistreerd wordt. De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan. De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Omdat de logica als enige daar kan komen waar woorden niet meer reiken.
Niet voor niets noemde Immanuel Kant haar a priori. En toch is de wereld in de greep van de macht.............die slechts dat gezever heeft weten over te houden!

De wereld is in de greep van de macht, dat zich gezag noemt.
Ze helpen U niet U zelf te begrijpen.
En zonder inzicht in U zelf is het niet mogelijk bevrijd te worden van conflict.
Je zal het dan ook niet heel ver brengen, alleen zonder de archaïsche hulp van de Aardsengelen.
Schaam U dus A.U.B. niet, ...........het is Uw enige hulp, en hij is vaak nog tweeledig ook. Wie ben je, hoe leer je, hoe verhoudt zich de archaïsche hulp tot de hemisferen. Zelfvertrouwen, wordt ook tweezijdig ontwikkeld, zowel door de juiste concentratie als de juiste contemplatie, daarbij is de objectiviteit de grootste steun.
En wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit ons oplegt, ze blijft! Wie niet aan het gezever mee wil doen, hij leert onherroepelijk zijn beperktheid kennen. Niet als oorzaak, maar als begin! Of  wilt U toch even met alle valsheid beginnen, ik vraag het U maar?

Leren leent zich vooral niet voor gezever, veel meer voor de ontwikkeling van "Het FUS".
Zo komt de werkelijke Dyslexie, Dyscalculie, en Dyspraxie in de mens omdat de genade op verschillende manieren en tijden en momenten in een mens kunnen werken. De enige remedie is de dagelijkse redactie zelf ter hand te nemen, en te redacteren in de diepste zin. ( Nog steeds gaat mijn cognitieve werking naar de diepste zin, ik vlucht echt voor geen enkele moeilijkheid of conflict, nooit.  Maar de oplossingen zijn er ook niet zomaar )
Er is bijna niemand die niet verlangt een goed mens te zijn, mijn hang naar de redelijkheid, fatsoenlijkheid, en objectiviteit zat er zeer vroeg in. 
Er was misschien bijna geen mens vroeger onderweg aan de Langereis als ik, ...........een visuele/belevingsgerichte leerstijl, zo noemt je dit Nu.
Ik werd op de gekste manieren en momenten door de Aardsengelen bewerkt. Ze vaagden vaak alles weg, overal waar onvolkomenheid in viel te ontdekken daar lag een leermoeilijkheid voor mij....als begin!
Maar NU is Mijn collegianten leger zoals ik ze noem, enorm groot. Het zijn mijn bronnen, waar de gedachten beginnen en het tot daden brachten en brengen, ik kon en kan het U niet vertellen.........wel  wie Nardocus Filosofus NU is, .....
Het zijn Nu ook werkelijk "mijn Collega's in het leven",
En U zal ook dicht bij U zelf moeten beginnen, en U zelf begrijpen.
Om de Langereis te ondernemen, moet er geheel en al een einde komen aan alle conflict. (Frederik van Eeden), en volgens Richard Feyman waren we nog maar nauwelijks begonnen en hadden we nog tienduizenden jaren te gaan. En daarom is het tijd om het gezever en gesteggel weg te zetten........ 
Het is wachten op de Geestelijke verovering der wereld.........want......

Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, .........de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.


Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is!
Ja, de oprechtheid mag zeker ontbreken van de dwazen. Maar erger is hun gulzigheid, ..........
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dramatische dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood?
En dat is wat het leven zo slopend maakt!
We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit. 
Want als we zo door gaan; ..... gaat het inderdaad aan grond onder onze voeten ontbreken! 

Science and the Modern World is na amper 90 jaar van bestaan weer kopje onder gegaan!
Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.

Stel je dan ook maar niet voor, dat dit lukt, en tevens nog verder mag met de Goden –; ..... 

 • dat je geen geweten hebt, dan ook helemaal niet, geen gevoelens van schuld of wroeging wat je ook doet,
 • geen beperkende gevoelens van zorg voor het welzijn van vreemden, vrienden of zelfs familieleden. 
 • Stel je een leven voor zonder strijd met geen enkele vorm van schaamte, hoe egoïstisch, onverschillig, schadelijk of immoreel je ook handelde.
 • En kan doen alsof het concept van verantwoordelijkheid je niet bekend is, behalve als een last die anderen klakkeloos lijken te accepteren zonder zich af te vragen waarom, als de goedgelovige dwazen die zij zijn.
 • Ik voorspel het U heel gewoon, dit lukt U niet zonder dat U diep gaande consequenties gaat voelen, en merken.
 • De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos.
 • Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, nog kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade.
 • Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
 • De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. 
 • U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is de Archaïsche onmogelijkheid. Weet dat de werkelijkheid anders in elkaar steekt; ...........
   

De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden. 

Het is wel degelijk voorbij, voorgoed voorbij!
Let wel, ik strijd met uw geschriften.
Ik strijd met Uw theorieën,
maar mij is de waarheid al 1000 maal toegespeeld, ook ik kan hem nog steeds niet alle dagen begrijpen.
Maar de Geest met zijn Ziel kan een groot Rederijker plein zijn.
U verlies, en Uw leed, is mij bekend!
Ik heb dat plein ontelbare keren moeten bezoeken, om dit te schrijven, en het werd mij nog verplicht ook.
Want in oorsprong was ik zondermeer de doener. En dan had ik geen letter op het papier gezet, dan was ik die indiaan gebleven die ik was.
Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist. Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greep houden van onze instincten en drijfveren.   
De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om deze voor andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. Eerst en vooral, omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is onder de mensen, en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid, waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent, een eitje is of wordt.
Maar dat is het niet, .........Want alle vitale functies worden perfect beschermt. Hoe groot deze groep ook zou zijn, ........de climax die er NU aankomt is gegarandeerd zijn dood.

Want compleet gezien is de mens wat hij doet, zo is denken, voelen en doen corresponderend met onze neuroanatomie,  de neocortex, de midden hersenen, en het Archaïsche brein. Maar juist de "missing link" is in de menselijke  anatomie het grote probleem. Zijn wrede afzonderlijkheid in denken voelen en doen zal hij onherroepelijk moeten corrigeren, wil hij niet in de diepste problemen terecht komen!
  En daarom werd dat interessant aan de gebeurtenissen vandaag de dag, niet de gebeurtenissen op zich, maar het morele kookpunt, de extreme graad van spanning, waarin ons hoofd wordt gebracht. Het is de chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid.’
En gezond is het echt niet!!!!!!!!! Want al deze zieke moralisten onderscheiden zich uit de rest van ons door een volkomen leeg gat in de menselijk psyche, op de plek waar de meest geëvolueerde van alle menselijke functies zou horen te zitten. De Ziel.

Antonin Artaud (1938). noemde dit "Het theater van de wreedheid"

Uit dit theater is al eeuwen een mens zonder ziel aan het ontstaan, Om een dergelijke moralist als zielloos wezen te beschouwen gaat me net te ver. Maar het is een bijna zielloos wezen, dat hoewel het alle fysieke kenmerken heeft van de mens, er zelfs uit is ontstaan, zich vanuit de psyche compleet apart zet van de mens. In hoeverre hun ziel nog aan ons en in ons verknoopt is dat weet ik niet, .....ik moet alleen aanzien dat ze hun tol moeten betalen en die is niet mis, .........en ze zal alleen nog maar erger worden, zolang de wrede afzonderlijkheid in denken, voelen, en doen niet wordt gecorrigeerd.

De rest van de wereld denkt haar wet nog steeds aan haar zijde te hebben, omdat ze daarmee is opgevoed dat de ziel van de mens door het lichaam geconstitueerd wordt, en er niet zoiets is als leven, sterker nog, het leven wordt door de materialistische mens niet als constituerend ervaren terwijl ze dat wel in de totale kosmos is!
Jij bent de vergoddelijker van harmonie, jij hebt ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige in je.
Maar nee, de mensheid van
Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug! En dan plotseling komen ook de perioden geheel zonder conflict. Zo opent zich de nieuwe wereld, en die garandeer ik U dan........


Ken het doel van deze vreselijke gekken; .....De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
Het is de blinde vlek van het modern humanistische mensbeeld, dat als vanzelfsprekend wordt aangehangen, doch onhoudbaar is. Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf, terwijl men zich met niets anders als met theorie bezig houdt? Welk een verdacht principe .......Rechters grijp in!
If it doesn't agree with experiment, it's wrong.  Zo vertelde Richard Feynman het.......

....Hij, de geek of data-freak doet en kan helaas niet anders, zo debiel is hij nu eenmaal! Nu al.....
 Zijn geestelijke evolutie was nu eenmaal fatalistisch en dramatisch!
Misschien wist U het niet maar alle normale "krankzinnige" praktijken die buiten de Ziel om gaan, ze zijn de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie enkel en alleen gefocust op online technologische en economische praktijken, .......door mensen die toch al net zo gek op technologie en economische wanorde waren als elke materialist! Bespaar al die miljarden........
Het ziet er bar en bar slecht uit voor deze mens als de wrede afzonderlijkheid in denken, voelen, en doen niet wordt gecorrigeerd.
En de menselijke evolutie is daardoor al helemaal niet te zien, alleen de wetenschappelijke waanzin. Het is bar en boos hoe krankzinnig onmenselijk ze geworden zijn!  Het is meer als tijd de archaïsche weg samen weer op te kunnen gaan.

Mijn excuus dat het weer een lang en ingewikkeld hoofdstuk is geworden, maar weet wat het karakter van de Archaïsche wereld is! Laat de krankzinnige wetenschap zich daar niet van ontdoen. Want dat recht heeft ze niet! Geef ze die kans dan ook niet! Zij hoort zich niet af te maken van de dingen, door subjectiviteit, en onzorgvuldigheid. De chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid, is in de eerste plaats een gebrek aan zorgvuldigheid en objectiviteit! En ondertussen zijn zij die het op deze wereld voor het zeggen hebben, slechts bezig met enorme hoeveelheden juridisch gebakkelei, met alle luxe van de wereld die alleen maar Geld kost!   ........Hang ze op, gooi dergelijke wetenschappers onder de guillotine, ach nee, dergelijke wetten en rechters hebben we helaas niet.........ze weten zelfs niet eens wat vrijheid is..... ze hebben het niet, dat ze uit zichzelf tot handelen worden genoopt ........het gebrek dat de wereld met zijn humanistische wereldbeeld op het punt staat te verzwelgen.... omdat het de enige vrijheid is, die nodig is! 
Het is meer als tijd het Goddelijk intellect samen weer te ervaren.
Zet al die valse schaamte onmiddellijk opzij.
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen. Rechters van Nederland zet de instituten er vol mee, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,...
Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
 
Nardocus Filosofus
cbs