Hoofdstuk 68 Mijn spreekbeurt
 
Met "Het groot alarm"
Het toeval wil dat ik de fysische wetenschappelijke beschrijving van het gnostisch proces wel kan leveren, en ik zal dit dan ook in deze "spreekbeurt" doen. Want het meest verschrikkelijke is dat onze kinderen ook onder dit krankzinnige wetenschappelijk Regiem moeten lijden, wat regelrechte intimidatie is, echt waar; .... Het Christendom en krankzinnige wetenschap kan O.K. zijn tussen twee instemmende volwassenen, maar zou niet aan jonge kinderen mogen worden onderwezen. 
Ik weet wat het resultaat van dergelijk nalaten, voor een kind is dergelijk nalaten gewoonweg fantastisch, een leven met een schoonheid en een liefde en een passie die niet in normale woorden te omschrijven is. Wij volwassenen zijn noch slechts een paar jaar aan het flauwekul Regiem ontsnapt, en deze periode heet nu de reformatie, maar ik wil altijd de reformatie! Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid!
En ik weet dat er voor iedereen heel gewoon zo'n Ere-plaats bestaat.........

Welke invloed heeft de bla-bla wreedheid op het ogenblik? In onze ogen bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet. En inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.

Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert. Het is echt Geen Stijl hoe ze hun protagonisme en antagonisme in de wereld gooien!
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.
Ik zou heel gewoon zeggen; .........de begeerte houd zichzelf in stand, maar de krankzinnige wetenschap heeft weer een andere verklaring nodig, zo debiel zijn ze steeds weer!
Ach lieve schat, lief kind, wat doe je nu eigenlijk nog in deze digitale wereld? Weg er mee! We kunnen heel gewoon niets met al die arrogante vervreemding! 
Ze is erger als oorlog........Ja, de wereld draait wel door, het is echt gelukkig dat U dat weet, want de mens behoort in de eerste plaats haar, Moeder Aarde.
En daar waar de dood de formule “solidariteit” had moeten krijgen, heeft de wetenschap niets meer als de "dissociatie" overgehouden! En het duurt maar voort!

Maar de Goden laten hun functionele bescherming echt niet zakken, we hebben geen enkele kans ............ "Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid, medelijden, verdraagzaamheid en liefde geen gelijke tred houdt met de vooruitgang van de wetenschap, dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt. Zo schreef Sir Winston Churchill al heel lang geleden!
Deze spreekbeurt, ik heb hem echt niet alleen te doen! Want weten hoe verschrikkelijk het schip steeds is gevaren, nu ook al weer. Want de zogenaamde "altruïstische straffen" heeft ze vooral voor zichzelf niet bedacht, ze zijn op alle fronten kort weg over gegaan op de oorlog.
 
De wetenschap zat sinds het ontdekt is een beetje in zijn maag met dit zogenoemde ‘altruïstisch straffen’. Als dit gedrag eenmaal gemeengoed is, houdt het zichzelf in stand. Zo werd ze zelfs gemeen goed!
De huidige wetenschap doet ook niets anders als de huidige politiek, ook alleen de waarde en onwaarde van anderen beoordelen, maar dat is dan zelfs meer als "gemeen goed".
Ze is werkelijk erger als Oorlog! 
En het is waar, velen op deze wereld zijn gevlucht, 
maar dat was wel om uit die volstrekt verloren positie te komen!
Welke door de krankzinnige ambivalente wereld opgeworpen is!

 
Doch het Heelal had altijd zijn singuliere punten, zelfs de kwantum debielen geven het toe! Hoe ver strekt de ruimte zich uit? Gezond verstand leert ons dat het heelal oneindig moet zijn, want het is ondenkbaar dat er ergens een grens is waarbuiten geen ruimte is. En aangezien niets uit niets kan komen, moet de grenzeloze ruimte – die, theosofisch gezien, oneindige bewustzijn-substantie betekent – altijd hebben bestaan. Wat er aan de gangbare opvattingen over het heelal allemaal niet klopt, .... bijna alles! “Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het heelal zich ontwikkelt, weten we niet”. Halton Arp heeft ook van de kwantum debielen gelijk gekregen! En de debielen weten het zelf niet eens!

En nog steeds is het zo volgens de krankzinnige debielen; ......uit dit niets schoot het Heelal plotseling tevoorschijn als gevolg van een ‘toevallige fluctuatie’. Er was natuurlijk niets wat een ‘fluctuatie’ kon ondergaan en nergens waar ze had kunnen plaatsvinden! De debielen hebben al lang geleden de gewone regels van de logica laten varen en hebben hun eigen fantasiewereld geschapen, gebaseerd op gevorderde mathematische acrobatiek. Maar eindelijk kunnen we hen de vraag stellen: ..... waarom slechts één singulier punt? Dit is nodig omdat we weten dat de mens zijn gnostische nouminale moment heeft, waarin hij op een onvoorstelbare manier geholpen wordt.

Waarom als deze regel ook binnen elk atoom waar is; ......daar waar ieder punt in een ruimte uit komt is iedere ruimte slechts een punt in een of ander groter geheel. Een geheel waar ieder en elk punt centraal is en samen een voortdurende stroom. Een geheel waar iedere omtrek de baan van een of ander groots Wezen beschrijft, omcirkelt door anderen weer groter dan zichzelf. In het universum bestaat geen enkel punt om op te staan en ook niet nodig:..... in een onafgebroken universum is ieder punt centraal. In mijn universum sta je nooit met de rug naar de leegte, maar je kan er vrij vliegen, en zeilen in en tussen de punten naar grotere en kleinere ruimten. Alleen Richard Feynman houd zich aan deze mogelijkheden. Richard Feynman maakte er een uitgetypte vertelling van, voor een leken publiek! En dat werd de QED. Feynman werkt met "diagrammen".  Feynman diagrammen zijn vreemd ogende droedels die Feynman aanvankelijk gebruikt moet hebben om zelf beter zicht te krijgen op de capriolen van elementaire deeltjes. De diagrammen laten schematisch zien hoe botsingen en andere processen tussen elementaire deeltjes verlopen. Het zijn in principe boekhoudkundige gereedschappen met een eenvoudige visuele voorstelling van een botsing van deeltjes. Ze bleken zó handig te zijn, vooral om na te gaan welke mogelijke gebeurtenissen de uitkomst van een berekening bepalen, dat iedere natuurkundige die actief is in het betreffende vakgebied ze tegenwoordig gebruikt.

En waarvoor de QED allemaal verder wordt gebruikt, het is gewoon allemaal hocus pocus, daar er gewoon beweerd wordt dat; ......... De techniek van renormalisatie het  lastige effect van oneindig heden compenseert en elimineert. Ra, ra hoe kan dat, terwijl we weten dat de mens niet over de oneindig heden kan gaan!
Dat was zelfs al aan alle oorspronkelijke culturen bekend! Maar neen, de dwaze Fysicus heeft nog steeds wat in te brengen op een plaats waar de parameter, de ontologie, en para fysica alleen maar kunnen overheersen.  In deze ruimte was en is het onmogelijk in een verloren positie te komen! Die verloren positie meet de krankzinnige wetenschap ons aan!

Je hebt in deze kosmos geen intellectuele zekerheid meer nodig. Die kan je ook nooit krijgen, stel debielen, dat weten jullie toch. Net als in de muziek bestaat er geen plaats om te staan, er is alleen verandering, het voortdurende contrapuntische spel van bewegende harmonieën. Het brandpunt van het bewustzijn reist door tijd en ruimte, op z'n gemak tussen de werelden, overal landend en de kosmos vanuit dat gezichtspunt bekijkend, dan weer opstijgend. Bewegend met de muziek, er één mee wordend. Mijn kosmos is een hemelse orkest uitvoering zonder begin of einde. In dit orkest mag zo ongeveer iedereen een instrument bespelen, en in het spel van hun voortdurende beweging houden zij van elkaar, resonerend in een oneindig en ingewikkeld concert dat zich eeuwigdurend uitstrekt in steeds grotere harmonieën.

De andere uitleg is gewoon niet mogelijk want dan ben je ogenblikkelijk verplicht alle woorden boeken en wiskunde boeken weg te gooien. Want de functie`s daar gaan wij niet over, die gaan tot oneindig en we zijn niet in staat om woorden waarden te geven, daar "De cijfer symboliek ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen komt aangedragen. De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek. De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek.

Maar alle oerknal krankzinnigen beweren dat de ruimte, hoewel ze niet-oneindig lang geleden tot aanzien kwam en met een eindig tempo uitdijt, op een of andere manier oneindig is geworden – en hoewel ze oneindig is lukt het haar toch te blijven uitdijen! Uiteraard gaan de oerknal debielen op standpunten staan waar ze niet op kunnen staan, en U moet natuurlijk weten, die hogere logica komt hen niet toe, daarvoor zijn het debielen die niet over de juiste verstandelijk systematiek beschikken! Het is in die zin al jaren zo dat het onnodig is tegenovergestelde opvattingen te onderzoeken, wat protagonisme, wat antagonisme, alles wat de krankzinnige wetenschap heeft geproduceerd kan rechtstreeks de prullenmand in, het is duale wartaal.

Om problemen met het oerknal model op te lossen, besloten theoretici begin jaren 80 dat tijdens het eerste tien-miljoen-biljoen-biljoenste deel van een seconde na de oorspronkelijke explosie de ‘ruimtetijd’ een periode van supersnelle ‘inflatie’ onderging waarin hij biljoen-biljoen-biljoen-biljoen (1048 begint,   begint U zich nu niet af te vragen, zouden ze het echt weten?) keer zo snel als de lichtsnelheid uitdijde, en uitgroeide van een nietig puntje tot een omvang van meerdere honderden miljoenen lichtjaren in doorsnee. Dan remde hij plotseling, op een of andere manier, af en ging in een rustiger tempo verder uitdijen. Niemand kan ontkennen dat oerknal-aanhangers een zeer rijke verbeelding hebben! Maar de gnosticus weet uit ervaring dat hij zijn gnostische nouminale moment heeft en U op het singuliere punt van de wetenschap gewoon niet kan staan!

Alle varianten van de inflatie theorie doen één toetsbare voorspelling – dat protonen uiteindelijk moeten uiteenvallen. Maar tot nu toe heeft geen enkel experiment zo’n uiteenvallen gemeten. Het lijkt niets uit te maken – de oerknal theorie wankelt voort. Het heelal is als geheel eeuwig, zonder begin of einde, en daarbinnen doorlopen planeten, sterren, Melkweg stelsels, enz.., steeds terugkerende cyclussen van geboorte, evolutie en dood. Of heren krankzinnige wetenschappers, wilt U het gegeven van de singuliere punten met hun oneindigheid alsnog ontkennen?

Maar U weet het, de wetenschapper die zegt dat hij/zij het objectief bezien heeft en het weet, kan daarna in het volledige geval van absentheïstische schizofrenie vervallen. Want U weet meneer was er gewoon niet bij, heel afwezig zat hij achter zijn bureau, met zijn eigen zwarte doos er boven op, ....zijn computer, de Stephen Hawking Duivel in eigen persoon zelfs, er bovenop!
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs; ...... ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.
Wetenschap rot op, als U zich niet in het experiment kan vinden.
Want we weten het allemaal; ....Het Es is het lust principe: het wil alleen maar van alles heel graag. En daarom moet ik U waarschuwen voor deze materialistische wetenschap. De gekken van Freud zijn zo doorzichtig als maar zijn kan! En zwaar debiel. Hun focus ligt op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort.

De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!


De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, ROT OP!


Het is bar en boos met de mens, Heren psychologen: ...... Hulpeloosheid, radeloosheid, denk-verlegenheid, besluiteloosheid, ofwel de aporie, het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie tot een oplossing te brengen is algemeen.
Zorgelijk wordt het als psychologen over cultuur gaan jammeren, kennelijk kennen ze het verhaal van de kwetsbare mens niet.
Het vegetarisme is een uiting van de kwetsbare individualiteit van de mens en als zodanig staat het lijnrecht tegenover de collectiviteit (niet te verwarren met ‘eenheid’, want die ligt buiten ons, we blijven een deel van het geheel).
De ‘collectiviteit’ is humorloos, instinctief en onverdraagzaam. Het is de vlucht van de massa in egocentrisme, wij zijn het middelpunt van de schepping niet en we hebben een irrationele en/of obsessieve angst voor het vreemde. Al het vreemde, al het andere – dus ook de natuur, planten en dieren – wordt gemeten naar het eigene als de enige maat van alle dingen.
De blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Die eenheid gaat in tegen haar eigenbelang. Eigenbelang, moraal en wet vallen in de collectiviteit volledig samen.
Het is dan ook niets bijzonders dat de wetenschap zijn "endogene" normering wil, de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, maar het gaat dan om "exogene" normering, en juist dat zou ieder oprecht mens toch zeker moeten weten en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren,
....en zeker ook de psycholoog! 
Hij had al duizend maal "Het Es" van meneer Freud moeten veroordelen!
Had de gerecht 's psycholoog ook alternatieve straffen voor dwazen uit kunnen spreken.

Ik dacht aan de Guillotine, opgeruimd staat netjes niet waar! Vooral de Haat-spraak zou deze straf moeten ondergaan.

Haat-spraak is een belangrijke uiting van egocentrisme, en kan zowat overal worden aangetroffen, zij vormt het slechtste onderdeel van deze exogene normering!
Zo hebben politieke partijen altijd standpunten die door hun tegenstanders als haat-spraak worden aangemerkt. Zo blijft het zwakzinnige circus maar rollen. Demonisering en romantisering van het vreemde en de vreemdeling zijn een deel van het zelfde verhaal!
Dat psychologen dat niet weten, we leven in een klets-cultuur, elke morgen weer een nieuw klets pakket, wat een onzin heren!

Ofwel A priori; .... De logica die bestaat zonder argumentatie vanuit het resultaat daar moet je bij de wetenschap naar zoeken, meestal komt men met wat van te voren gedicteerd wordt, een oordeel vooraf zonder onderzoek ( theorie ) ofwel informatie die bestaat uit de ervaringen met de meervoudige dynamische werkelijkheid daar moet je altijd naar zoeken.
Slechts een aantal is als a-priori begrippen te duiden
1. De driedimensionale wijze van zien verklaart waarom je spreekt van dichtbij en veraf, onder en boven, ondiep en diep enz.
2. Oorzakelijkheid verklaart waarom je bij gebeurtenissen automatisch vraagt naar de oorzaak.
3. Substantie verklaart waarom je indrukken toewijst aan “dragers” daarvan (ordenen d.m.v. taal-middelen).
Hebt U dat nu ook, het gevoel dat U zo`n trans-komisch figuur bent ? Dat U steeds bezig bent met een mengeling van werkelijkheid en verbeelding? Wij zijn niet van deze wereld, wij zijn trans-komisch.

Het wil nog wel eens helpen als U een aantal a-priorische begrippen kunt duiden. Mogelijk lukt het dan nog te onderscheiden wat hoog en laag is , veraf en dichtbij, onder en boven, diep en ondiep enz.. Dan hoeft U niet te knagen aan de wortels van de illusie, de eigen illusie neem je namelijk nooit weg, geen enkel ding, geen enkel wezen en geen enkel mens kan zich een beeld vormen dat gelijk is aan zichzelf.
Vanuit verschillende gezichtspunten kan iets hoog of laag zijn, veraf of dichtbij, onder of boven, ondiep of diep, enz..

 
Het is daarom nog steeds een heel normale menselijke vraag, wat voed mij?
Voor Chief Seattle was dat geen vraag, voor hem is er alleen een verwisseling van leven. Maar voor de westerse wetenschap is dat helemaal nog geen realiteit. Ondanks dat ze de waarheid van de singuliere punten al onderkennen in hun theorie. Doch U weet het, ze blijven hangen, het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent ( ik zal het even zeer duidelijk beschrijven) op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is!
Er zijn maar enkel demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen.
Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken.
Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen.
Daar spreek ik over, en als het moet, vertel ik de rechters dat wetenschap als alternatief beter onder de Guillotine kan!
De wet namelijk, die bepaalt dat een filosofische of ideologische kwestie niet tot een oplossing te brengen is, is meer dan algemeen. Of gaat U nu alweer vertellen dat er ook maar iets van de partij programma`s van de verschillende politieke partijen, echt geslaagd en gerealiseerd is? Neen, zij die demoniseren en romantiseren ( de politiek ) gaan en moeten tot het oneindige door. Jammeren over van alles en nog wat, dat is eigenlijk de inhoud van iedere cultuur, zie en neem het allemaal niet te zwaar, zie en neem het als een komische mengeling van werkelijkheid en verbeelding.
Maar toch, als je niet kan denken aan jou ere-plaats in de Kosmos, blijft er niet veel anders over!

Waarom, dat wordt dan aan mij de vraag!
Omdat de democratie individualisme en personalisme, massa en totaliteit verwisselde en omdat ze de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, loopt ze gevaar de met haar geboren hoop op een menswaardige toekomst in zijn volledigheid te compromitteren. Maar niemand heeft er als noch  werkelijke rationele waarde aan gegeven!
Je maakt slechts de fnuikende (rampzalige) egalitaire ideeën die elke serieuze opbouw van een nieuwe Aarde in gevaar brengen.
Door de leiding van de vooruitgang aan het volk over te geven, schijnt ze recht te doen aan het idee van de totaliteit. Ze maakt daarvan echter een karikatuur.
Naar zijn wezen is het organisch en hiërarchisch.
Het ware universalisme heeft wel de bedoeling om alle initiatieven, alle waarden, alle - ook de meest bescheiden - vermogens zonder uitsluiting naar zijn synthesen toe te trekken. 


 • Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
 • De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. 
 • U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
   
De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.

Het laatste verstand, we moeten het weer leren op te diepen, daar zijn een aantal redenen voor. 
 • In de Gnostische mogelijkheid zoals ik hem ken, kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van de Stuwing. In Christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, .....toch weet ik, vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Daarom ook moet U rustig en met vertrouwen beginnen.
 •                                                                                                                                                        De remedie is in de methode ingebakken, als je één voor één te werk gaat, en je handelt afzonderlijk in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden. De vele drukten 's heeft U helemaal niet nodig, ......want,
   
 • Want als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden. Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego! Hier heb ik het ergste handeling 's probleem wel te pakken.
   
 • En de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen. En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.
 • Doch U en Ik werden geboren met een aard die sterk van zelf gaat naar de kern van alle zaken.
  Maar veel stond tussen mij in en mijn werk, en bij U zal het niet veel anders zijn.
  Groeiende heb ik dat op zij gezet; ....het werd al lichter, alle duisters braken en ik zag liefde als de levenswet.
Dit éne weten wij en aan die één
Houden wij ons vast in de duistre uren; ....
Er is één woord dat eeuwiglijk zal duren,
En wie 't verstaat die is niet meer alleen
 
Henriëtte Roland Holst
 
De kracht van de rede wordt echter vaak overschat, ook door wiskundigen. In de wiskunde kun je pas echt iets bewijzen, denkt men. Dat is uiteraard te rijmen met mijn geloof in de God, die rechtgeaarde die doordringt tot in de kern. Maar het heeft me wel getroffen dat Pascal al in de zeventiende eeuw tegen een overschatting van het verstand heeft gewaarschuwd, want je moet hem wel weten op te diepen. En daartoe ontbreekt de vrijheid nog steeds!

De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen!
Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar.  Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar? En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Aan welk gerechtelijk psychologisch wezen zou ik dat Nu eens kunnen vragen? Aan U Meneer Van Koppen?


Maar ook hier zal ik geen antwoord krijgen, want de angst houdt de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinct en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar kunnen hem ook dodelijk bedreigen. Om die "duizeling" (of dubbel-zinnigheid) te bezweren vlucht de primitieve mens in het orakel (Griek) of in de offer rite (Jood): ....Angst lijkt op duizeling. Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden; .... zij wordt duizelig en klampt zich dan maar vast aan de eindigheid. Zo was de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid.

Omdat de mens nog geen duidelijk beeld had van goed en kwaad twijfelde hij. En nog steeds twijfelt hij gelijk de primitieve mens, maar toch heeft de wetenschap daar naar buiten toe niet voor gekozen, doch de recht 's geleerde zegt nog steeds dat het mag, de wetenschapper, hij is de gek die geen consequenties behoeft te trekken. Maar de rest van de wereld zou zich daarvan afzijdig moeten houden. Wanneer hij vertrekt of zijn wetenschap met een volledig ander paradigma benaderd, je mag hem die vraag nog steeds niet stellen! Maar uiteraard blijf ik daar toch heerlijk over spreken, want ik hou niet van krankzinnige leugenaars, kwezelaars, huichelaars en andere malloten.
We moeten van al die angst af......en dus van de gekken die ons maar laten "scheitern", zij zijn het die zo niet aan het andere paradigma kunnen komen. En het belangrijkste daarin is dat het eigendom nooit de exclusiviteit heeft die deze zwakzinnigen er aan hechten! Ze willen de volmacht in hun onmacht, in de Geest is deze niet te realiseren! Noch in de mijne, noch in de Uwe!
Die volmacht krijgt U pas omdat U een ere-plaats in de kosmos heeft, en dat ook werkelijk weet! En onder mijn collegianten leger zijn daarvan onnoemlijk velen! Maar er voor leren......zoals de zwakzinnigen zouden willen doen, neen dat is niet het geval......Deze keuzes van dat leger kunnen alleen maar in respect worden bekeken. Een ieder heeft nodig voor zijn lichaam wat nodig is in dit leven. Daarin is een mens vrij en vooral ook is een mens heel erg verbonden en ook heel sterk verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam daarin, die toch de tempel is van zijn eigen ziel in dit leven.


De mens mag zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. De kleur van het chakra zal terstond verbleken tot de kleur die we werkelijk nodig hebben!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 
Zo zal er als nog een interessant gesprek te horen zijn, want op het moment dat ik denk aan een volumeknop, besef ik me uiteraard dat dit niet mogelijk is. Deze gedachte is voorbij in een nanoseconde, maar voor een baby die opgroeit in de digitale wereld moet de onmacht om de gewone wereld te beïnvloeden heel vervreemdend zijn.
Zo kan ik U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkelt is, kan U werkelijk bijna alles, U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.


En het is waar, velen op deze wereld zijn gevlucht, 
maar dat was wel om uit die volstrekt verloren positie te komen!
Welke door de krankzinnige ambivalente wereld opgeworpen is!
Wanneer ze nu eindelijk eens oprotten, het is mij een vraag!
Maar dat het gaat gebeuren is mij duidelijk.......
Want al die krankzinnige ambitie spat toch steeds weer uit elkaar!
Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed,
zo beweert men,
maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken.
Sterker nog, de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken!
De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid.
Het ene individu is niet beter als de ander.....

Ik weet hoe ver mijn spreekbeurt kan gaan, want .....
Ik weet hoe zijn paradigma in elkaar zit, ....
De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert.
Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. 
Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Ieder die eer toe komt, moet die ook ontvangen
Andere juridische leerstukken kunnen er niet worden ontwikkeld!

 
Zolang er alleen een bedacht deeltje bestaat, is er alleen plaats voor de geestelijke vrijheid.
En is er in de fysica alleen plaats voor het referentieel transparante fenomeen.
De hele consequentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheid en dus functioneel is!
Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nouminaal moment kan worden gegeven!
De eer is er voor wie ere toe komt.
En dat is nooit anders geweest! 
En ik noch de wetenschap kan het anders maken!
En volgens dit leerstuk zit de wetenschap heel fout!
Schandalig fout.......

En God staat daar middenin! Tussen al zijn redelijke humane schepselen!
We mogen God op ons knieën danken dat er Feynman en een Oppenheimer  waren, .......
En de materialisten krijgen daardoor geen kans het grove geschut in stelling te brengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
.
Het zullen voor altijd de Zo-tt-ologen van deze wereld blijven, nooit meer!
Het zijn slechts lastige lieden, die veel beter het gekkenhuis in kunnen, bijvoorbeeld "Het Trippenhuis" of richting the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, daar heeft men nog een groter gekkenhuis staan! 

Dit is de directeur .....
 

Robbert Dijkgraaf
Director and Leon Levy Professor
Dit is het insigne van de krankzinnige professor

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Hij heet Robbert Dijkgraaf!

Welke dwaas begrijpt het nog steeds niet, de huidige mens wil eerst de opluchting na alle zware onzin die hem is voorgezet.
Beweren dat Freud die opluchting kan leveren na zoveel onmenselijkheid is de laatste utopie van de psychologie en sociologie, dat gaat niet meer lukken. De echte opluchting moet er werkelijk komen! 
Dit is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!

Het is niet nodig te benadrukken hoezeer het besef van deze bedoelde continuïteit van het scheppingsproces ons geloof verrijkt!
Want deze mens denkt alleen een voltooid prototype te zijn en zijn staat van volmaaktheid legt alleen getuigenis af van eerdere experimenten.
Men kan hem vergelijken met de laatste steen van een gebouw waar alle architectonische lijnen van het geheel naartoe wijzen.
Het wezenlijke paradigma moet dus zelfs in zijn geheel nog ingebracht worden!
Verder is het natuurlijk ook aan heren als meneer Van Koppen , ik hoop dat hij niet zo bang meer is........

 Hoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteiten van Maastricht en Amsterdam Peter van Koppen je moet aan de bak!
Daar had je toch voor gekozen, of niet?

Uiteraard weiger ik in twee paradigma te geloven, de bewijzen van Richard Feynman zijn veel te stellig.
De veiligheid die hij ons geboden heeft, tijdens de weerbarstige atoom-projecten zijn een feit.
Ere die eer toe komt, ......en hij moet die ook ontvangen.....dat is de algemene spelregel, in deze kosmos!
Doch de Almachtige mocht niet enkel denking (of een zuivere geest) zijn,
maar moest wel samenvallen met de oneindige materie.
Maar het geroepen zijn tot de vrije existentie, ze is en was hier meer als uniek!
En de beweringen waren algemene conditioneringen geworden.
De zondeval was eindelijk naar deze wereld gebracht, ......
waarom wordt al de zotheid van de wetenschap niet meer veroordeeld?
Wie brengt de zelfspot die Erasmus had nu weer op?
Wil men het nu zelfs niet meer weten dat de bron van alle oorlog de zotheid is?
Ja, de wens om de rede en de liefde in alle oprechtheid te kunnen beheersen en de ziel te laten spreken, ....
Hij was rustica-loos uitgesteld tot alle psychopaten hun plaats hadden ingenomen
.
Maar de natuurlijke rust, die een maatschappij vol geweten en oprechtheid uitstraalt en dat naar alle kanten toe,
was uiteraard vertrokken.
Bij de dwazen zonder enige gewetens interactie in de hersenen,
en weten noemden ze dat, maar een paradigma had het niet!
Het enige antwoord hier op, het is de vrije existentie!

Een ieder heeft nodig voor zijn lichaam wat nodig is in dit leven.
Daarin is een mens vrij en vooral ook is een mens heel erg verbonden
en ook heel sterk verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam daarin,
die toch de tempel is van zijn eigen ziel in dit leven.


Afbeeldingsresultaat voor Sir Winston Churchill Spreekt ze in de meest moeilijke tijden uit

Nooit behoren de deugden die de mens eigen zijn, sterker en overtuigender tot uiting te worden gebracht dan op dit ogenblik en nooit is voor de veiligheid van mensenkinderen de hoop op onsterfelijkheid en het versmaden van aardse macht noodzakelijker geweest dan nu. Juist de wetenschap zal alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt." Maar toch wordt overal in het volste vertrouwen de toekomst wetenschappelijk uitgestippeld;..... velen schijnen het erop te houden dat het menselijke ras zich in opgaande lijn beweegt, dat het zich bevindt op een weg van niet te stuiten vooruitgang.
DE UITWEG, rond deze leugens, er is er maar één, ANDERS BLIJVEN WE IN EEN VERLOREN POSITIE ZITTEN! Een positie die verslechterd met de dag, iedere dag met een dramatische snelheid!
"Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid, medelijden, verdraagzaamheid en liefde geen gelijke tred houdt met de vooruitgang van de wetenschap, dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt. Zo schreef Sir Winston Churchill al heel lang geleden al!

Wie veel met conflicten bezig is, weet dat het duel nauwelijks wat oplost, omdat de filosofie niet waarheid `s functioneel is, omdat het denken niet zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor de veelbelovende ervaring. En de studie naar de vele verzamelingen gaat alleen maar wat voorstellen als je de volle historie kent, met daarin aanwezig de veelbelovende ervaringen.
 
Misschien denkt U ; ....U dwaalt wat af, NEEN de zotheid zal zich altijd op de wereldse sofisten beroepen, en niet op de dwazen van de westerse filosofie! Alleen daar en dan is de heilzame en nuttige werking van de gewone man te vinden!
De krankzinnige  westerling is al veel meer als debiel en imbeciel, hij heeft zich volkomen verkeerd laten leiden!
En hoe kon dat dan; ....
De door Erasmus gekozen titel leest in het Grieks Moras Enkomion en in het LatijnStultitiae Laus. Vertaald naar het Nederlands stuiten we op een dubbele betekenis: het betekent zowel Lof óp de dwaasheid als Lof dóór de dwaasheid.  In de eerste betekenis krijgt Erasmus als auteur een zichtbare plaats in het betoog, terwijl in de laatste betekenis Erasmus meer verdwijnt achter de ware redenaar-ster vrouwe Moria. Doch de redenaar-ster doet niet anders als optreden volgens "De Dwaasheid". Alleen de krankzinnige filosofen en zij "die het dachten te weten" hebben het steeds anders bezien! Voor hen viel de definitie van de sofist heel anders uit: ..... ze viel in de categorieën van de "mensen-jacht", de geld-verwerving en de opvoedkundige pretentie, ze is daar de jacht op rijke en voorname jongelui, wat de sofistiek van de gewone man natuurlijk nooit kan zijn!
Het is de gewone man of vrouw zo duidelijk als maar zijn kan dat dergelijke sofistiek of deskundigheid op geen enkele wijze een ziel en een oprechtheid en een "Wezen" bezit. Doch op de huidige universiteiten zijn ze noch steeds niet tot een dergelijk sofistiek bekeerd! En vooral daarom gaat zo dramatisch mis! De psychopaat wordt in het volle leven opzij geschoven, maar de universiteiten trekken hem juist aan......zij zijn op mensen-jacht en prijzen-jacht, meer niet! Verder, in de komende jaren, zal het zich vooral ontpoppen als een nodeloos en zeer zwakzinnig geheel! De maatschappij geleidt door deze idioten staat op breken, maar er is niets wat hen bekeerd!

Uiteraard staat de sofistiek van de gewone man er heel anders voor, hij zet zich in als; .....
 • Er een duidelijke behoefte is, ...... hij in zijn ziel aangesproken wordt.
 • Hij gevraagd word, maar vooral niet omwille van het genot.
 • Hij wil wezenlijk goed presteren, dat is altijd de goede keuze geweest!
 • De Kosten lager, opbrengsten hoger zijn, vanuit een genormeerde analyse.
 • Dus op het punt van wezenlijk presteren, van zijn rationaliteit.
 • Hij om de ontvangers geeft, altruïsme is zelfs een uitzonderlijk goede motivatie.
 • De sociale psychologische beloning is daar bij zijn versterkte reputatie.
 • Het doel komt daar bij overeen met de eigen innerlijke waarden.
 • De constitutie van de ziel wordt daar door meer als een feit. Hij kan zijn oprechte inzet tonen!
De sofistiek of deskundigheid van de gewone man of vrouw wordt zo mogelijk zeer goed ingezet, dat van de Universiteiten kan alleen maar uitgedrukt worden in een barbaarse cultuur relativering; ..... wat is goed, wat is juist, wat is beschaafd, vraag het ze maar niet! Want ze weten dat vooral niet! Je treft bij deze vragen een en al onenigheid! Het is tegen het decadente aan, wat geef jou het recht ons hier op te wijzen, ..... dat zeg jij!
En de regeringen zijn zo mogelijk nog decadenter; ....."We are fighting for civilization" alleen deze civilisatie komt er nooit! Je kan het zeggen; ..... alle activiteiten veronderstellen een norm, maar niemand onder het decadente leger van wetenschappers en de andere politieke psychopaten begint bij zichzelf!
Hij heeft geen paradigma, en heeft alleen van Nihilisme en dissociatie gehoord! Ze hebben in feiten alles laten vallen, ze wilden gekozen worden, ze wilden op prijzen jacht, ja dat noem je ook een cultuur,.... We kunnen het allemaal missen als kiespijn, ..... er is niets wat ze met hun echte deskundigheid zullen bezien! De ontspoorde mannelijke energie - geleid door angst en agressie - genereert slechts oorlogen, terroristische aanvallen en geestesziekten.

Zij die geen oplossingen willen zullen uiteindelijk hun eigen DNA kapot slaan, door de gebrekkigheid van leven wat hen nog voor ogen staat, deze staat van leven brengt de eindigheid en dood. Dit omdat ze volkomen los staat van het echte leven. Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mens die zich weet te vernieuwen en op een juiste manier zijn deskundigheid weet in te zetten. 
De filosofie of wijsbegeerte was en blijft de oudste theoretische discipline (5 de eeuw vóór Christus) die het verlangen had en streefde naar  kennis en wijsheid, maar de sensoren om dergelijk streven te onderbouwen heeft ze nog steeds niet, helaas! Ieder instituut wat dit theorie terrorisme misbruikt kan opgeruimd worden! 

Erasmus heeft veel te goed beseft wie hij was, en daarom heeft hij zich "De lof der zotheid" veroorloofd. Een serieuze plaats heeft hij zich nooit willen verschaffen, hij wist dat hij wel moest verdwijnen 
achter de ware redenaar-ster vrouwe Moria. Dat maakte hem tot de eerste "zinnige humanist" omdat hij openlijk een dubbelzinnigheid in zijn schrijven bracht! Maar heel onze maatschappij is nog steeds van deze dubbelzinnigheid doordrongen. Zal de rest van de wetenschap ooit ook eens over de zotheid van zijn bewijzen en theorieën heen kunnen kijken?
Voor de filosofie, voor Logos was er mythos een bepaalde manier van denken, die de wereld in een context van bovennatuurlijke oorzaken plaatste. Kan U mij vertellen welke wetenschapper van deze mythos los is gekomen? Ach ja, hij mag nu theorie heten! Dat klinkt ook wat meer naar weggegooid geld en decadentie en niet te veel naar alle andere zotheid, oké! Erasmus zou U hebben vertelt dat het weinig meer met wetenschap gemeen had, maar slechts met decadente spitsvondigheden!
Maar het belangrijkste van menselijke netwerken is ; ....Ze hebben "altruïsme" , vertrouwen, redelijkheid, en vrijgevigheid als basis. En het is menselijk dat dit eindelijk eens wordt toegegeven! Zonder de rede en de liefde zou deze wet (De Thora) het geen minuut volhouden! Waar wij ook leven! Waar we ook zijn!
En zelfs die wet had zijn paradigma nodig!


Zonder dat paradigma gaat het geheel fout; .......
Ja, laat  Erasmus "De Dwaasheid" niet zeggen; .... “hoe verder de mens van mij afraakt, des te minder leven zit erin.” En slaat dat in de huidige tijd niet volledig op de psychopaten? Bijvoorbeeld die van de KNAW?

Hoe ga jij nu je leven inrichten? Wat ga je doen met je grote – en geheime voordeel, en met de overeenkomstige handicap van andere mensen die wel zo'n belachelijk geweten in zich dragen? Die wel dicht bij het echte leven staan en hun geweten de rol laten spelen, die hen steeds weer tot het leven wekt?
Gaat U ook met de psychopaten meespelen? Alsof uw geweten thuis in een koelbox is blijven liggen als een afzonderlijk hersen onderdeel?

Jawel ik zei dit vooral vooraf, dan is er voor wat betreft de vraag geen twijfel mogelijk.  
Hij draagt misschien een stropdas, hij is charmant, hij kent geen angst, maar hij kan wel meedogenloos zijn, maar niet gewelddadig. Zijn geweten toont de activiteit van een koelbox die U net heeft gekocht bij de Hema, ....Hij heeft niemand vermoord, maar hij heeft er wel een paar en soms duizenden mensen meer te grazen genomen.  
Gezellig hé , tussen de psychopaten wonen.
Maar wist U het, ze zijn genetisch al te herkennen, ze hebben geen enkel exemplaar meer van het Gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, hun DNA is al aan stukken geslagen. Ze hebben daarmee ook geen regulerend vermogen meer om hun emotie te reguleren! Want De Wet, dan wel De Thora, ze had toch haar paradigma nodig!
En Nu hoop ik toch echt dat dit ook het verhaal van elke rechtspsycholoog en para-psycholoog op deze wereld wordt!
Ik kon mijn spreekbeurt niet zomaar voorbij laten gaan, mocht U dat nog niet begrijpen. Want ik moet toch ook vertellen dat alle anderen freudianen eigenlijk niets meer voor de mens kunnen betekenen! 
Een verkeerde beoordeling van een situatie heeft altijd een ander (verkeerd?) gedrag tot gevolg. Om de wet goed te handhaven was allereerst dat paradigma nodig, maar deze nuchterheid was al bijna in onze eerste levensjaren verdwenen, ONDER DE DRUK VAN DWAZEN DIE HET GEESTELIJKE leven TOT EEN VERWARRING MAAKTEN.
Het Decorum verlies diende zich aan,......Men werkte wetenschappelijk zelfs met situaties die niet coreferentieel konden zijn! Uit angst voor het falen ging men "situaties-commanderen"......De "s-commandeur"werd uitgevonden!
Gedragsregels - waaraan wij ons gedurende ons hele leven gehouden hebben - werden constant overboord gezet.
Zonder het universele paradigma dwaalt de mens door het leven! De mens gaat zijn omgeving op steeds jongere leeftijd als "vreemd" beleven. Zal er zo nog ooit een interessant gesprek te horen zijn? Want op het moment dat ik denk aan een volumeknop bij de dwaze freudianen besef ik me uiteraard dat dit niet mogelijk is. Deze gedachte is voorbij in een nanoseconde, maar voor een baby die opgroeit in de digitale wereld moet de onmacht om de gewone wereld te beïnvloeden zeer vervreemdend zijn! Hij zal dan ook op steeds jongere leeftijd remmingen en stoornissen gaan vertonen! Zo heb ook ik definitief gesproken! Maar ......there is plenty room on the bottom of de univers, weet dat onze geestelijke vrijheid is te beleven! 

Ik ben tot een schrikbarende ontdekking gekomen, de wetenschap slaat er maar een slag naar de laatste 130 jaar. En laatste Gen jaren ging men zijn onderzoek's  situatie zelfs commanderen!
De noodzaak om er maar naar te raden, is uiteraard het gebrek aan echt weten. 
Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’, maar ook dat is de dwazen niet genoeg. Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële. 
Ik wil die fout corrigeren, niet voor de wetenschap maar voor een ieder eerlijk mens.
Het is tijd om verbanden en oorzakelijke verbanden te onderscheiden, anders komen we in geen dossier verder.
En het verband tussen "De wet" of wel "De Thora" en haar paradigma hou ik zonder meer als de belangrijkste. En deze humane interpretatie maakt al het dualisme van een ridicuul belang!


Een strijd tussen 2 standpunten eindigt altijd ergens op de lijn tussen die 2.
standpunten A en B
Standpunt A wint, of standpunt B of het wordt iets op de lijn er tussen. Dichter bij A, dichter bij B of ergens in het midden. Dat kan niet anders.
compromis
Misschien is er toch nog iets anders mogelijk. Misschien is er iets buiten A en B en de lijn er tussen.
1 extra
Of is er nog een andere oplossing?
2 extra
Zijn er meer mogelijk?
3 extra
Nog meer?
veel extra
Hoeveel oplossingen zijn er eigenlijk mogelijk?
veel meer extra
Als je uitgaat van standpunten, kom je uit op die beperkte lijn tussen A en B. Als je je belangen gaat uitwisselen, is er veel meer mogelijk.
Maar zie in dat dit alleen in materiële zin kan. Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren, als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem zal het instorten door onbalans en inefficiëntie. Het is een systeem voor onnozele mensen die hun energie systeem willen zien instorten!
Het is mooi bedacht maar het deugd niet, nergens. Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam.
Zie Jan Frits & (BRAVO, dit was het helemaal)

 Voor Richard Feynman is het niet nodig iets te renormaliseren!
De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld. Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren! Aan wat ridicuul is, daar kunnen niet "zomaar" data aan worden verbonden! Dat zijn er namelijk bergen en bergen!  Het is daarom enigszins ridicuul om de ene denker te prefereren boven de andere, en het eist discipline om mogelijke data "te bevinden". 
Organismen kunnen zich daarom nooit gedragen als slaven van hun genen, Organismen zijn geen slaven van hun genen! 
Het lichaam heeft haar typograaf’. Lichamelijke taal is taal in typografische vorm. Zij alleen onderkent slechts onder een bepaalde omstandigheid een propositie,.......
want de typografische elementen; ........ letters, woorden, spaties, leestekens, indelingen in verzen of ideeën of theorie, strofen of strofoïden voor de genetische gedachten van primair belang, alsmede iedere zich voor doende combinatie van letters tot woorden ‘zonder zin’ (lettrisme), zo komen we dus de enorme verschillen in de welgevormd- heid tegen. En een/de normaal vorm bestaat hier heel gewoon niet!
Het beslaat zelfs geen genetische wetenschap, de S-commandeur en al zijn volgelingen ze kletsen maar wat. In de vorming 's praktijk is er de verwaarlozing van de interpunctie, waardoor een strofe soms op drie of vier verschillende wijzen gelezen kan worden, afhankelijk van de interpunctie mogelijkheden. Dat is het lot van de typograaf, zelfs van iedere typograaf. Wat we zien "als weten" is van ridicule samenstelling; .... de verbindende elementen lassen de losse bouw segmenten vast in een organisch geheel, dat tal van paradoxen en oxymora in zich op kan nemen, zonder uit elkaar te springen. ( Jan Frits &  alle anderen hebben hun eigen Berg) !

Anders gezegd; ...... Of ‘Het regent’ waar is, hangt duidelijk af van de situatie waarin we ons bevinden. Toch noemen we ook ‘Het regent’ een propositie, want het is in elke situatie óf waar óf onwaar. Een propositie heeft slechts een beoordeling van waar of onwaar ondergaan, het heeft geen zin daar over te dualeren! Dat is meer als water naar de Zee dragen. Welke dwaas wil die oorlog toch steeds voeren?
In feiten heb ik het dan dus weer over het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden. 

Hoogstens kan het ridicuul element volgens Victor von Weizssäcker als een subjectief element worden bezien. 
Maar er moet hem en mij deze opmerking van het hart; ...... Het zou een illusie zijn te menen, dat de invoering van het subjectieve element, hetzij in de trant van de dieptepsychologie, hetzij in psychosomatische of antropologische zin, in medisch-wetenschappelijke kringen vriendelijk opgenomen zou zijn. Veeleer is er ook hier een strijd ontstaan. En daarmee hangt het samen, dat degene tot wie dit boek is gericht, mij niet voor ogen zweeft als iemand die popularisering van “de” wetenschap verwacht, maar als een medestrijder, of hij nu medicus, wetenschapper, patiënt of toeschouwer is.
 “Tot nu toe was de instelling tegenover het zieke: “Weg daarmee”. Maar volgens mij moet jullie instelling tegenover het zieke zijn: “ja, maar niet zo” Dat klinkt ook ethisch; men dient zich bijvoorbeeld humaner - in goed Nederlands: meer menselijk - in te stellen. Maar deze zedelijk-menselijke instelling doet ook de realiteit meer recht wedervaren: het wereldbeeld dat men jullie heeft bijgebracht is niet a-moreel, maar het is een vals beeld. Of het nu mooi is of lelijk, of het goed is of kwaad, het is ook onjuist, foutief. (Als ik ook Uw naam als getuigen mag noemen, schrijf mij)
Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. Wij staan dus dan ook recht tegenover Boole. 

Door de begrippen die gebruikt worden binnen het onderwijs vast te leggen en deze te voorzien van een definitie, weten we wanneer we het over het zelfde hebben, en deze begrippen kunnen onmogelijk door een eigen architectuur vervangen worden! Er zit niets anders op dan ze die hogere waarde toe te kennen! En voor iets anders van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn! Want dan zou je de werkelijkheid uit de metafysica moeten weten te strippen,......wat nog steeds onmogelijk is. 
Wat je niet accepteert verlies je, je hebt het vervangen door een onlogische reeks, P.L.D. het pathetische, lyrische en dogmatische bevat niets logisch! Dat is de praktijk van de huidige waanzin......De eerste onvolledigheid 's stelling van Gödel kan worden gebruikt om te beredeneren dat mensen iets kunnen wat computers niet kunnen. In het argument van Lucas van J.R. Lucas wordt beredeneerd dat mensen wel de waarheid van een Gödelzin kunnen inzien terwijl een computer, een formeel systeem, de waarheid van zo'n zin niet kan bewijzen (of 'inzien'). De Ideologie van de waan blokkeert elke nieuwe existentiële ervaring. Alleen de pathetiek met zijn lyriek kan uitgaan van het volstrekt onmogelijke. Al het andere ligt in puin, en is dus niet meer te ervaren. We zitten wel degelijk in de DNA finale!

We staan daarom uiteraard ook tegen over de waan voorstelling van de genetici!
Zo probeer je standpunten niet uit hun ridicule situatie te tillen! Niet door achter een beeldscherm te gaan zitten. Dat doen ze slechts in de arrogante kringen.


Want U of ik kunnen het natuurlijk vertellen, maar de "normale liefde" van de mens blijkt steeds slijtend. De drager van de causaliteit, de substantie, we blijven hem maar aanzien voor koel en nuchter en we blijven haar maar louter wetenschappelijk bezien. Doch ieder die de liefde zonder dat eigenbelang beziet, vind het nuchtere feit dat het om het "alles" gaat. Iemand die de werkelijke liefde kent reduceert het in zijn gedachten niet tot materie. Slechts als je dat hebt weggezet, al groeiende in het leven, dan wordt het lichter, en het duister gaat dan breken, en dan pas zie je de liefde als "De echte levenswet". Dan pas vindt elk mens de God van zijn hart in zichzelf, en dat geeft een intense vreugde. Maar in het leven kan dat natuurlijk nooit zo blijven, men moet ook heel het causale met volkomen andere ogen leren bezien. Maar het is vooral de goddelijke geborgenheid, het geborgen-zijn in God die blijft. En deze mogelijkheid tot verlossing wás, ís, en zal altijd in de mens zijn.

De spartelende mens moet wel degelijk leren zwemmen in de levenszee. Hij heeft zelf de mogelijkheid de richting te bepalen.
En de beste manier is de wet te kennen met een functioneel paradigma, zodat het U niet aan een leidraad ontbreekt, want ook de sociale en maatschappelijke problemen moeten tot een oplossing worden gebracht.
Daar bij is er voor eeuwig een hulp, de eeuwigheid is de potentiële kracht van god. Zijn functies gaan tot in de eeuwigheid. Maar alweer, die functies staan haaks op het eigenbelang.
Het eigenbelang is een doodnormale absurditeit, maar dat moet U wel leren in te zien, want ze leidt vaak tot een zich afzetten tegen de omgeving, tegen een groep, of zelfs tegen een maatschappij. Maar dat mag zelfs van God, maar er bestaan wel grenzen aan zijn genade!
Deze zijn treffend verwoord; ....
Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen, en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook, maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken. 

 — Arthur Schopenhauer —

I hope that a few of them will make the effort to examine the evidence in detail and see how it contradicts the prevailing dogma, but I know that the majority will remain blind. …I am hoping that the scientists and politicians who have been blindly demonizing will one day open their eyes and look at the evidence. Aldus Freeman Dyson.
Maar de liefde voor dat bewijs is wel wat kort, Mij te kort! Zo zit dat met wetenschappelijke bewijzen. Zo'n bewijs is de manie in zijn eigen institutie geworden. En meneer Einstein heeft nooit iets ingebracht in deze Kosmos.......de enige is nog steeds Richard Feynman!

De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!


Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2    De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich open-barende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7   Het  aantal vertwijfelingen

Onze chromosomen nemen een loopje met ons aan de hand van de twijfel. Twijfel valt niet te verwerken! Ook de chromosomen volgen de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheid 's functionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheid 's functionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheid 's waarde van P → Q bepalen uit de waarheid 's waarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip.
 
De QED van Richard Feynman, bleek voor mij in de totale kosmos een rationeel feit! De materiële implicatie moet altijd een herintegratie ondergaan, als ze haar inhoud zou kunnen vertonen! M
et hulp van het wiskundige integraalsymbool \int vertelt hij slechts,
hoe met behulp van 
padintegralen,

 een consistente herformulering van de kwantummechanica mogelijk is.
Een verdere renormalisering van het kwantum deeltje is niet mogelijk! 
Daar is het een kwantum deeltje voor! En dat is werkelijk een prestatie van je welste,
want het was een diep ontologisch probleem,
want ja, wiskundig is er het feit dat niet te voorkomen is,
dat een verzameling zichzelf als element kan bevatten.

Het is voor de mens dan ook gemakkelijker alles te imiteren, dan iets te bedenken. Ter Braak vreesde al een ‘nieuwe’ maatschappij waarin de mensen voortdurend elkaar, zichzelf en hun eigen verleden zouden plagiëren. In deze vacuüm-wereld zou eenieder het geheim, datgene wat het meest karakteristiek voor hem of haar is, moeten verbergen, omdat hij of zij anders niet meer is dan een schijnheilige. En zo is Ter Braak door één zin toch wel een groot denker geworden. En in de manie die deze maatschappij beheerst doen ze zelfs niet anders!
 Ik ben gelukkig geen wetenschapper, ik discrimineer niet tussen fictie A en fictie B ......wat als enige blijkt, is dat wetenschappelijke theorie alleen benaderd kan worden als een vorm van bruikbare fictie, omdat alle feiten in de kosmos contingent zijn, wat wel of niet het geval is dat zal je moeten "uitvinden" in experimenten en testen.

Maar de krankzinnige wetenschap, ze blijft maar duelleren, over de bruikbare fictie! Maar het enige is dat; ......
“De eindige deelverzameling M van mijn axioma's blijkt waar, als ik kan bewijzen dat M consistent is dan is M consistent” dan ben ik consistent. Je zou er echter van in de knoop raken als je het zo formuleert. Want je moet toe naar een bewijs!
Richard Feynman leverde als eerste een bewijs op het juiste niveau!richard-feynman


Twijfel is alles bepalend ook voor het Geneste proces, ..... Er wordt een verbluffende goocheltruc uitgevoerd in je lichaam. De bekende truc van de schijnbaar solide ringen die in elkaar zitten en dan plotseling los zijn. Deze truc wordt uitgevoerd door eiwit magiërs in de cel.
Maar ze doen het niet voor de entertainment. Ze moeten deze truc uitvoeren om DNA te repareren en om te voorkomen dat je kanker krijgt (
PhysOrg). Het illusionisten team van eiwitten laat twee DNA strengen door elkaar heen gaan, wanneer het breuken moet repareren. Hiervoor moet informatie van een soortgelijk stuk DNA worden gehaald. Er wordt gezocht naar een vergelijkbaar stuk DNA in een overeenkomstig chromosoom, om het kapotte deel te repareren. Het kapotte deel wordt gedeeltelijk 'gestript', zodat één kant van de dubbele DNA-schroef overblijft. Dan wordt het overeenkomstige deel in het matchende chromosoom opengemaakt en gebruikt als voorbeeld om het kapotte deel te repareren. Het is op zich al wonderlijk genoeg dat een eiwit een overeenkomstig stuk kan opsporen en gebruiken om een goed stuk te kopiëren naar een defect gedeelte, maar dan komt de truc... Nadat de reparatie heeft plaatsgevonden, moeten de strengen DNA weer gescheiden worden. Daarvoor moet de ene streng door de andere heen 'getoverd' worden. "Dit eiwit complex doet wat goochelaars doen,".

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, Noch begrijp ik iets van het paradigma wat in de wereld wordt gekend!
En weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! 


 Velen zijn genetisch al te herkennen, ze hebben geen enkel exemplaar meer van het Gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, hun DNA is al aan stukken geslagen. Ze hebben daarmee ook geen regulerend vermogen meer om hun emotie te reguleren! En uiteindelijk vervallen we in het drama van het sterven van de eerst geborenen! Het grootste drama wat in de Bijbel is beschreven! Zover bracht de waan het in het oude Egypte!
Het Thema dat ik hier aan de orde breng, heeft een belang als hypothese voor het wetenschappelijk onderzoek, met name wat betreft de concepten emergentie en niveau, alsmede de mogelijkheden en moeilijkheden van reductie, waar ik de antwoorden al van ken. Want de wetenschap geloofd alleen zijn eigen fabeltjes, helaas!  
Heel het gebeuren bestaat uit veel meer als; ...... 
Manifeste gedragingen, Psychische processen (functies), Processen in neutrale netwerken, Cellulaire processen, Moleculaire processen, en dat in bergen en nog eens bergen meer!
De God van de Geest is Denking en Uitgebreidheid.
Het kon dan ook niet anders, ............geestelijke ruimte is weggevaagd, ze staat vol met een oneigenlijk ridicuul belang, je noemt haar het dualisme. De menselijke ziel is aan zijn meest diepe dwaling ooit begonnen!


 Er zal op ELK van deze drie niveaus de goede strijd gestreden moeten worden.
A. onthecht tegenover de drie lagere lusten van lichamelijkheid: ....
gulzigheid, ontucht & hebzucht.

B. vredig en minzaam binnen de drie kwalen van de ziel of inborst: ....
boosheid & wraak, droefheid & lusteloosheid.

C. zachtmoedig en nederig ten aanzien van de drie demonen
van het hoogste 'vermogen', van de '
geest': ....

bazigheid, ijdelheid en hoogmoed ...

En dat vergt een heel ander les programma, ....
De "endogene" normering moet weg,
de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten,
ze kan ook weg, waarbij de onzin faculteiten hun deuren kunnen sluiten!
één kosmische energie, .......waanzin.
Hoezo kopje onder in pathetiek, .....?
De wetenschap is..... Wortel-loos. Snobistisch. Onzuiver, plat en verdwaald.
Dit is goed om de weder-vereniging van de vèr-uiteen-geraakten,
Natuur en Mens, nog verder uit te stellen. Ja, de wereld draait wel door, maar dat is dan ook alles......
De miljarden individuen van het mensheid-lichaam liggen nog machteloos her en der in twijfel, waan en leugen terneer!
Het woord is nooit anders als tot de geest gericht, dat wat de bron van de nieuwe, oorspronkelijk gedachten in zich heeft. De intellectuele liefde van God is er voor iedereen! Wij allemaal hebben het recht op deze wereld te aarden, met die kracht die in ons is, ......de laatste stap in onze evolutie komt er heel gewoon aan, .......wij allemaal zullen weten wat dat betekend, iemand overslaan doet ze niet!

Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
In Godsnaam, maak het mee. Zijn wet en dat passende paradigma, ze zijn er niet voor niets.

De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
 Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, los-makend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden........weet dat het nieuwe les programma er is!


En eigenlijk is het Nu al te ver weg gekomen, ik waarschuw slechts! Mijn klok staat al op 0.20 uur van de nieuwe dag.
Maar Zij is dus zeker geen fysieke kracht, haar ruimtelijke en materiële middelen zijn zelfs oneindig klein. 
Maar door het mensenlichaam de juiste richting en de wetten te laten onderkennen, kan ze alle in de mensen aanwezige energie aan haar liefdevolle heerschappij onderwerpen. Het was zelfs in de complete cognitieve werking van ons denken in te brengen.............als polariserende gedachte. Wat wil de wetenschap nog meer weten over de intellectuele liefde van onze schepper?

 
De ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuur geschiedenis van de ziel en geest".
Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het ziel ,s oog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven!
De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje! 


De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.
Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Voor ieder mensenkind is er die kracht, Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. Er is geen mensenkind die aan zichzelf hoeft te twijfelen, en toch is deze twijfel zo onderhand gemeen goed. De natuurlijke weg van iedere primaat heeft maar drie componenten.
Iedereen kent ze, .......
             De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.

Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Want we hebben het dubbel, een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Lang voor dat de mens op Aarde kwam, was ze al gevormd!


Ik kan U niet vertellen wanneer het laatste en het allerhoogste wordt bereikt, ....  Maar zonder enige twijfel rust hij niet voordat hij alles is in allen! En zolang ik U kan vertellen dat; ....Daar de liefde en de rede hier is, de Engelen gelijk hebben, God niet in den hoge is, maar ook hier op Aarde! En dat is uiteraard een groot mysterie voor ons, maar De ziel blijft altijd de schakel tussen God en de wereld. Tussen de fysieke realiteit en de oneindigheid. En het is heel duidelijk dat de kosmos wordt gedragen door alle oneindige functies. 
Het wezen van de opperste wijsheid bestaat uit zowel de Hemel als de Aarde, uit het goddelijke en het menselijke, en het onstoffelijke en het stoffelijke, precies zoals de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. De mens sluit dus alle levens geheimen in zich, zelfs die welke reeds voor de schepping bestonden.
Maar het is veel beter dat te ervaren, als ervaring die uit het ritme en de harmonie voortkomen, ....en het geloof in deze, dat U de gehele leven 's muziek kan ontdekken. Dan is het geloof er, waarin voor U bijna alle verschijning 's vormen zijn te ontdekken. En zo is vaak Uw geloof te versterken, daar liefde, harmonie, ritme, en energie altijd als een gehele opperste gedachte en ervaring naar voren komen. God heeft namelijk deze menselijke verschijning ,s vormen ook ( ooit, eerder) als de zijne gekozen. In iedere fractie, ( zelfs chaos het een fractale inhoud) zijn al deze verschijningen terug te vinden. Slechts door de vervulling van de wet (de Thora) kan het goddelijke manifesteren.
En dat is weer de zorg dat de Engelen gelijk krijgen: ....God woont op Aarde! Deze werkelijkheid dwingt ons voor alles Oog te hebben, dus zowel voor het zichtbare als het onzichtbare. Anders zouden we ook maar maximaal de helft kunnen verwoorden, en de Metafysische afdeling met zijn paradigma en zijn wet is toch het belangrijkste, ......


De opdracht is dus; .... zich bevrijden van de manifeste duale relatie, lees de ander Nu is niet de les! Geef de ander zijn geestelijke vrijheid terug! Een manie is een algemene geestesziekte!
De betekenis van manie is in het Frans in de loop der tijd afgezwakt van ‘krankzinnigheid’ en ‘waanzin’ naar de huidige betekenis ‘ziekelijke neiging tot, grote voorliefde voor iets’. In de Nederlandse, Duitse en Engelse ontleningen van manie is die betekenisontwikkeling ook te zien. Miljarden mensen lijden onder deze krankzinnigheid! Wij zijn de "doorgeschoten primaten" , die elkaar het gekkenhuis in werken! Hoe kunnen ze zo ooit vrienden van elkaar zijn?

BETEKENIS VAN HET SYMBOOL
 
De mensheid heeft altijd zijn schatten gehad, zijn grote kost­baar-heden, die door de eeuwen heen de geestelijke rijkdom der mensen hebben uitgemaakt. Sommige tijden besteden meer, andere minder aandacht aan de verschillende uitingen van geestelijke openbaringen die door de eeuwen heen tot ons komen. Soms kan het lijken of enkele uitingen volkomen verloren gaan, maar dan komt er weer een mens, die ze als het ware nieuw ontdekt, die weer het eeuwige leven achter de symbolische- vorm vindt en ze voor zijn generatie en die daarop volgen tot leven wekt.
 
Doch alle fenomenen in de kosmos zijn gebonden aan "een plaats en een tijd ", algemeenheden bestaan er in de kosmos gewoonweg niet.
Om het nog eens anders uit te leggen, menen dat er goed te voorspellen is, is een illusie, je zou dan een helderziende zijn, mij hebben ze de gebeurtenissen in de Kosmos echt niet medegedeeld, jou wel? Doch mocht U geloven in de wet, weet dat ze haar paradigma nodig heeft! Dat is altijd al "Het kardinale" van de Wet geweest!
Dit om los te komen van de mythe en het sprookje, heb je het paradigma nodig, ze is het enige wat bij de wet past! God heeft wel een wet, maar het paradigma is het enige wat bij de wet past! Ze vertelt U heel gewoon dat U alleen succes heeft als U met de kosmos meewerkt, dat is alles! Meewerken in liefde en rede! Want in de hemelen komt alles gewoon weer samen. 

"God is uitgevonden om mysterie te verklaren. God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, U hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht."
-Geciteerd in superstrings: een Theorie van Alles?, R.F. (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988  

Dus wij falen in ons denken, en het denken zorgt niet voor het leven, noch voor het bestaan. Alleen het paradigma dat bij de wet van de almachtige hoort, dat is duidelijk genoeg! 

"We moeten absoluut ruimte laten voor twijfel of er is geen vooruitgang en geen leren. Er is geen leren zonder een vraag te stellen. En een vraag vereist twijfel. Mensen zoeken naar zekerheid. Maar er is geen zekerheid. Mensen zijn doodsbang-hoe, hoe kan je leven en niet weten? Het is niet vreemd, allemaal. U kunt hierbij denken weet U, als een kwestie van feit. En de meeste van uw acties zijn gebaseerd op onvolledige kennis, daar je echt niet weet waar het allemaal om draait, of wat het doel van de wereld is, of veel andere dingen weet. Het is mogelijk om te leven en niet te weten. "
 - The Pleasure of Finding Things Out: The Best Short Works of Richard P. Feynman (edited by Jeffrey Robbins), 1999 - Het genot van Finding Things Out: de beste korte werken van Richard P. Feynman (bewerkt door Jeffrey Robbins), 1999  

"Het is een groot avontuur om het universum te aanschouwen, en dan lezer, na te denken hoe het zou zijn zonder de mens, zoals het was in een groot deel van haar lange geschiedenis en is op een grote meerderheid van de plaatsen. Wanneer deze objectieve visie eindelijk is bereikt, en het mysterie en de majesteit van de materie volledig gewaardeerd, om vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoel 's-ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid, welke ze zo diep lijkt te zijn en zo indrukwekkend dat de theorie dat het allemaal geregeld is door God voldoende lijkt te zijn voor iemands strijd tussen goed en kwaad. '
- The Meaning Of It All : Gedachten van een burger-Scientist, 1998  Vrij vertaalt door leo van den haak 24/06/2010

Daar .... Een speciaal normaalvlak in het effectieve referentiesysteem niet bestaat, en het effectief normaalvlak identiek is aan het beitel-normaalvlak, ... is de waarheid te omschrijven. Ze is slechts gestoeld op zintuiglijke verschijnselen.
Daarmee wordt steeds weer aangetoond dat de materiële implicatie een feit is, en volgens Plato en mijn persoon kan de perfecte cirkel niet gevonden worden,......
Dat was en is de realiteit voor Plato en mijn persoon, al mathematica ( Wat hij zijn leerlingen leert en ik iedereen leer).
Hij beschouwde alles in onze wereld als een voorbijgaande, aan verval onderhevige kopie van een ideale vorm met een permanent en onvergankelijk bestaan buiten ruimte en tijd.   
Richard Feynman kwam tot het zelfde idee, .....
  Juist daarom kon hij het vertellen, kwam er de waarschuwing van hem; ....  ‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet.
Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven.
 Het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten.
In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren.
Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn.
Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen:.... `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!', dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.
En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden.
Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid*), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.' (Richard Feynman )  
*) een filosofie die niet waarheid ,s functioneel is, 
 Gedachten van een burger-Scientist, 1998  Vrij vertaalt door leo van den haak 24/06/2010

En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...maar de nieuwe wereld, hij komt .....
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op! Althans ik heb niets te eisen nog te willen, ik had het slechts in het raamwerk nodig wat ik beschrijf, het paradigma wat past bij de wet, en het zijn de Goden en Collegianten zelf die zo niet verder willen. De geestelijke ruimte is te zeer weggevaagd, 
ze staat vol met een oneigenlijk ridicuul belang, je noemt haar het dualisme. 
Dit is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!


Velen mensen dachten dat er iets geheimzinnig was aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijk aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken. Die ere-plaats ligt voor hem klaar! Ik benoem slechts de waarde in U, die al het lijden overbodig maakt, ......(The prize is of finding the thing out)
Want ik kan U nu vertellen dat er de ervaring is om ieder van U de weg te wijzen. Alles is nu in het licht van de eenheid doorschouwd, .....niets gaat de mens nog te boven om in vrijheid te leven. De mens die de bron heeft ontdekt heeft op geen enkele manier zijn Materiële Ego meer nodig. Hij pakt niets om er zomaar iets mee te willen doen. Als het aan hem licht zijn de tijden van overheersing onmiskenbaar voorbij.

Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.

 Richard Feynman


Maar er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, er deelgenoot van wil zijn,  een bijzonder mens is. Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen.
Met dank aan Richard Feynman, Erasmus, Sir Winston Churchill, Victor von Weizssäcker, Stichting Open Veldwerk en velen anderen uit mijn collegianten leger..........maak van deze wereld één groot en liefelijk Rederijkersplein........we hebben geen andere keuze!
Maar zolang wij de kosmische wet niet kennen wordt er heel gewoon niets meer volbracht. Ja, we waren niet zomaar in-eens rijp tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden. Maar zolang we de werkelijke regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.


De erkenning van de toereikend-heid van deze grondgedachte is al tijden essentieel voor velen die hun overtuiging zien als een levens goed, ze begrepen welk paradigma bij de wet hoorde. En dat is geen sinds een dwars geproduceerd fabeltje vanuit het materiële ego. 
En met fabeltjes zet je ze daar boven echt niet op het verkeerde been, daar boven blijven ze wel degelijk de wet handhaven!
Einstein en consorten kan gelijk inpakken! Materie kan je niet inpakken in een "Golffront", en mensen weten dat maar al te graag, alleen ezels stellen dat nog voor, morgen! Het is hopen dat hun verstandelijke renormalisatie eindelijk is begonnen! Heel het andere les programma is al begonnen!
Heel deze maatschappij wist het al, alleen het werd genegeerd,...... 
De eerste onvolledigheid 's stelling van Gödel kan worden gebruikt om te beredeneren dat mensen iets kunnen wat computers niet kunnen. In het 
argument van Lucas van J.R. Lucas wordt beredeneerd dat mensen wel de waarheid van een Gödel-zin kunnen inzien terwijl een computer, een formeel systeem, de waarheid van zo'n zin niet kan bewijzen (of 'inzien'). De Ideologie van de waan blokkeert elke nieuwe existentiële ervaring. Het kan hier niet anders als een enorme puinhoop worden!

Eenvoudiger: .....
 iets kan niet tegelijk zichzelf en niet zichzelf zijn, hoe wil je een mens krankzinnig hebben? En de meeste wetenschappers behoeven het niet meer te worden, ze zijn het al !!!!!!!!!! 99% van het zotten-huizen-park zit vol met gekken, welke geen enkele nieuwe existentiële ervaring meer kent! Ze staan op een ontstellende manier vast, en volharden ......en gaan daarna beweren dat het iets met onderwijs te maken heeft! Maar het wordt wel erg als de kas alleen tot de nok toe is gevuld! En daarna door ander wordt leeggehaald opdat je er toch iets mee doet, economie noemen ze dat! En af en toe lijkt dat nog heel goed te gaan ook, zo goed dat iedereen er maar op af komt. En dat in een maatschappij die zelf al vol stond met het ridicuul eigenbelang, het dualisme genoemd! Maar U snapt het nu al ......?
dat is vlot.....in de huidige situatie, maar niet heus........
Het is een hele rare sprong die steeds naar de economische wereld gemaakt wordt, het is een sprong naar "Het Geld" via een ambivalent handelen.
En het zijn niet eens meer Uw  geleerdheid en Uw kennis die U verleidt hebben. Het plan wat op deze basis gemaakt wordt blijft echter altijd een Utopie! U hebt zelfs vergeten aan zijn wet te voldoen en te handelen volgens het paradigma van de liefde en de reden, alsof we in deze Wereld zonder de Wet kunnen!
Want je bent er wel degelijk van uitgegaan dat God niet bestaat, 
 waaruit U dan afleidt dat wetenschap en geloof in God niet perfect consistent kunnen samengaan. Ik vraag het U maar;......wat Is Nu precies het wezen van de QED, wat heeft Richard Feynman Nu precies bewezen? Ik vraag het U maar, ja want Religieuze verhalen ken ik genoeg, maar Nu even de wetenschappelijke.......Het wezenlijke paradigma moet dus zelfs in zijn geheel nog ingebracht worden!
Verder is het natuurlijk ook aan heren als meneer Van Koppen , ik hoop dat hij niet zo bang meer is........
 Hoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteiten van Maastricht en Amsterdam Peter van Koppen je moet aan de bak!
Daar had je toch voor gekozen, de wezenlijke rechtspsychologie of niet?
Daar in dat paradigma ligt de wezenlijke universitaire verantwoordelijkheid, ......als ze die wil nemen!

En buiten dat Meneer van Koppen,...Als U dit leest weet U hoe belangrijk dat paradigma is!
Puur wetenschappelijk.......Want er
 is wel de wet die hem door de ziel wordt ingegeven, dat hij zorgt. Er bestaat daarom slechts één waarde-onderscheid, een mens is niet wat hij leest en denkt, maar wat hij doet! En in de huidige situatie kunnen we leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En wij denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat die vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we over naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.
Maar ik durf de slag wel aan met al die schijnheilige wetenschappers.
Op alle gebied.........

Als het antwoord van God op de vraag "waarom", een leuk antwoord zou zijn had allang iemand het gevonden. 
Als het antwoord geld op zou leveren zou een ware goudkoorts zich van de mensen meester maken. 
Als mensen verre ontdekkingsreizen zou moeten ondernemen om het antwoord te vinden, hadden ze het allang gevonden. 
Als het antwoord waardering en schouder klopjes van de medemensen zou opleveren, zou het geen geheim meer zijn. 
Als het antwoord waarschijnlijk is, zouden de mensen het voor waar aannemen. 
Als de kerken de waarheid in pacht zouden hebben, zou de clerus geen moeite met het antwoord hebben. 
Als het antwoord wetenschappelijk zou zijn, zouden de universiteiten het doceren. 
Als mensen het antwoord met geweld zouden kunnen vinden, hadden ze vast een bom bedacht om het bloot te leggen. 
Als de gevestigde orde het antwoord zou kunnen gebruiken om het pluche te beschermen, had die zich het al eeuwen toegeëigend. 
Als de rijken het zouden kunnen kopen, was het ongetwijfeld uitverkocht. Als het antwoord ingewikkeld zou zijn en veel kennis zou vereisen, zou de wetenschap het zeker geweten hebben. 
Als mensen het antwoord op de vraag graag zouden willen horen, zou het overal rondverteld worden. 
Als mensen het antwoord zouden kunnen vinden door te doen en te presteren, was de taak allang volbracht. 
Als het antwoord bedacht zou kunnen worden, had in al die eeuwen, met al die grote denkers toch zeker een het bedacht hebben. 
Als mensen met het antwoord hun eigenbelang zouden kunnen dienen, het zou geen vraag meer zijn.

Maar zo als Nu; ......Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen:.... `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!', dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. Daar waar we in de consistente geborgenheid van God hadden kunnen en mogen geloven.
En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden.
Wij volwassenen zijn noch slechts een paar jaar aan dit flauwekul Regiem ontsnapt, en deze periode heet nu de reformatie, maar ik wil altijd de reformatie! Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid!
En ik weet dat er voor iedereen heel gewoon zo'n Ere-plaats bestaat.........twijfel is niets bijzonders op zich, we hebben allemaal onze leer wegen, de consistente geborgenheid zal deze echter beperken. Dit omdat de mens niet alle twijfel aan kan, maar hij moet ook nog met zijn zintuigen leren werken.

En daarbij is alles Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het wetenschappelijk zo.......
De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! De dwaling laat een verval zien in zowel altruïsme en als in atheïsme. Doch slechts wat uit het eigen wezen stamt heeft duurzaamheid. Gedachte en voorstelling kunnen opbeurend of belemmerend werken en onze levens energie bevorderen of tegengaan.
De kunst is dus het leed zo weinig mogelijk de overhand te gunnen, snap U hem? Alleen de redelijke gevoel 's gesteldheid is een vreugd.
Daarbij is dus de activiteit daartoe verreweg de verkieslijkste, de ziel in activiteit heeft een veel hogere graad van denken, werkelijkheid en volkomenheid. Daarbij staat het ene ten diensten van het andere, dergelijke ziel 's-toestanden worden dan ook het meest gewaardeerd! 
Maar het moralisme en het eigenbelang behoren niet tot de toepassing van ook maar enige vreugd, kijk naar je zelf, beoordeel niet eerst een ander, dienaangaande bestaat het deugdzaam handelen in een leven uit een leiding vol liefde en rede. (GOD GENOEMD) 

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2    De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich open-barende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7   Het  aantal vertwijfelingen
 

Ik weet zelfs wanneer Uw leven een puinhoop is, .......zo gauw uw twijfel bepaalde grenzen passeert, de hersenen werken namelijk digitaal, ze kunnen geen oneindige vermenigvuldiging van pulsen en minnen aan. Bij 9 vertwijfelingen in het geneste proces is het afgelopen, de inductieve druk in de hersenen zal tot de waarde 109 oplopen, Uw hersenen kunnen dat geen minuut aan zonder ernstige schade op te lopen! Mijn schema gaat maar tot 7 met een druk van 71/18 en dat is al niet gezond te noemen! Zij, deze hoge inductieve druk, slaat op den duur elk intrinsiek vermogen in een mens kapot.
En buiten dat, de theorie levert veel op, 
maar brengt ons niet dichter bij het geheim van God.
In ieder geval ben ik er van overtuigd dat hij niet dobbelt! 
Hij doet niet mee aan welk paar van tegenstelling dan ook, .....

Zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digi-termen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman)
Jammer genoeg is twijfel ook geen virus ziekte, we kunnen er zelf niet op ingrijpen!
Een onmogelijke opgave voor Mensen onder de normale omstandigheid,
De logische redeneringen kunnen niet anders als vergeten worden!
Discussie brengt de grondregels dus ook niet,
dat brengt alleen maar dissociatie!

 
                                                    “De Kringloop van het Leven”
                                                                      INFINITY
                                                                             |
                                                                  YOD    -    HE
                                                                        \        /
                                                                         VAU
                                                                         /       \
                                                                    HE    -   YOD
                                                                         \        /
                                                                          VAU
                                                                         /        \
                                                                    YOD   -    HE
                                                                         \        /
                                                                          VAU
                                                                              |
                                                                       INFINITY
 
                                                Wat elk probleem tot een aporie maakt.

 
Toch blijven velen mensen al deze aporie bewerken. 
Doch alleen via het genetische proces,
wat ik hier in schema breng,
vinden we het achter liggende drama ervan.
Het ontijdige bericht is heel, heel duidelijk.......
Volgens Richard F. kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen,
waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap,
die zo steeds verder evolueert naar het onbekende.
Let wel, het intellect is dan ook niet anders als het afscheidende principe in de mens,
dat het ‘ik’ onderscheidt van het ‘niet-ik’,
dat zich bewust is van zichzelf,
en al het andere beziet als buiten zichzelf en oneigen.
Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe,
 Vanuit het gebied van het intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict,
bitter naarmate het intellect zich erin mengt...
Daarom vertel ik het U heel gewoon, het is voorbij met de onzin!
Voor zeker, voor altijd!
"Maar mijn doel is om ze, de wonderen van de natuur te waarderen.”
Daar de set aan veranderingen op de grondregels, die toch zullen komen, ontbreekt.
Ieder intellect draagt de bron van alle valsheid al in zich,
men wordt aangetrokken tot een wijze van doen,
die men voor zichzelf niet bezit,
maar men ducht ook weer de consequenties van het tegenovergestelde.
Het "intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt!
 De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is,
maar het is bepaald geen vreugde dans meer! 
Laat staan dat we daar ook onze natuurkunde en biologie in kunnen botvieren!
Alleen rustige en aangename mensen zijn verbonden met hun innerlijk weten,
en hun intuïtie of hogere geest.
Alleen de redelijke gevoel 's gesteldheid is een vreugd.
Daarbij is dus de activiteit daartoe verreweg de verkieslijkste,
de ziel in actie heeft een veel hogere graad van denken, werkelijkheid en volkomenheid.
Daarbij staat het ene ten diensten van het andere,
dergelijke ziel 's-toestanden worden dan ook het meest gewaardeerd! 
De wet en haar paradigma kunnen we dus niet veronachtzamen!

Daarom vertel ik U, hoe de Genius "Uw voortbrenger"
en zijn voortbrengsel, Uw  DNA in U werkt!
Zij is het schitterende on­mogelijke,
dat voortduurt, daar ben ik zeker van!
De menselijke ziel is voortdurend geneigd tot schoonheid en orde.
De morele of spirituele orde alsook de fysieke of natuurlijke orde,
Ze vormen de goddelijke schoonheid,
waarvoor de ziel een eeuwige sympathie koestert.
Wat zouden we meer nodig hebben?

De romantiek van de zuiver intellectuele uitdaging,
ze heeft altijd plaatsgemaakt,
voor een dualistisch wetenschappelijk complex.

Wetenschappers zouden dit dus nooit willen vertalen,
in de oneindige Goddelijke consistentie.
Maar Richard Feynman bewees dat wel!
Hij bewees in de QED wat bewezen moest worden!


 Zoals Oppenheimer al eerder zei:
‘The only mildly godfearing people now have something real to fear...’
En dat kon de dwaze wereld geen moment meer missen, .... 
Maar het is echt ernst met dat consistente bewijs!
En ieder levend wezen in deze kosmos zal dat ervaren! 

Er overkomt U onheil, dat U niet weet te bezweren, 
U overvalt een verderf, dat U niet moogt te verzoenen,
U overkomt plotseling een verwoesting, waarvan U geen vermoeden had. 

Machtig zijn de woorden van de Altruïstische kliek, maar de Mens is wat hij doet, niet wat hij als nog heeft begrepen met zijn materiële ego, je wordt in het heden in deze kosmos niet meer gezien als je deze mening hebt. Je wordt vanaf heden geacht de Universele wet te kennen, en andere keuze is er niet meer. De Goddelijke consistentie valt niet te veronachtzamen, .....en ze vertaalt zich toch zoals jouw ziel haar kan bezien en beziet. Welke psycholoog zou wat anders willen beweren? De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen.
 Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen. U kan niet stellen dat U daar vrijgesteld van bent! Dat doen leugenaars en kwezelaars slechts! En ze weten ook anderen tot die waan te brengen, waarbij de jongsten de grootste slachtoffers van die waan zijn!

 • Want als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven? De wet en zijn paradigma zijn niet te veronachtzamen, .......
 • De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. Politiek en wetenschap behoren dit te weten..........zij misleiden ons..........de kanslozen zijn het slachtoffer van hen!  Ban dit bijzondere geweld uit je leven, vrijheid is de toekomst. Ze hebben de kennis gezocht buiten de samenhang met de werkelijke wereld, buiten de ervaring. En zetten dat ook tevens in om ons te misleiden! Zij zijn de mystici die alleen voor oorlog kunnen zorgen! 
 • De menselijke sympathie hoort in de eerste plaats aan moeder Aarde. Echter de beginneling die ingeleid wenst te worden, hij heeft geen misleiding nodig ... het niet-zijn behoort tot het zijn, de dood tot het leven, de nacht bij de dag, .... De algemene soort of het algemene bestaan omvat geest en lichaam,
 • U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
  De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier wordt de levensfunctie veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. We kunnen de vrede niet laten vallen omdat we het duel willen. Het kennen van vitale instincten en levens ritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden. 
 • Wie alle schepsels in zichzelf ziet, en zichzelf in alle schepsels, kent geen vrees
  Wie alle schepsels in zichzelf ziet, en zichzelf in alle schepsels, kent geen verdriet
  Hoe kan de veelvoudigheid van het leven iemand misleiden die ziet dat het één is?
  Met andere woorden:...... ellende, angst, verdriet, ziekten, wanhoop, onzekerheid, pijn en alle andere onaangenaamheden waar de gekooide mens onder lijdt, behoren tot het leven in een raar soort grot, het afgescheiden zijn, en daarbuiten heerst alleen maar gelukzaligheid. Het zijn alleen maar symptomen die aangeven dat mensen niet leven zoals ze zouden moeten leven, die zich niet laten meedrijven op het leven, onder het genot van de goddelijke consistentie, maar zich daar juist hardnekkig tegen verzetten.
 • Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! De dwaling laat alleen een verval zien in zowel altruïsme en als in atheïsme. De goden kunnen zo niets meer met ons, en dat vinden ze ontzettend jammer. Er ligt daarom een berg voor ons, met daar achter een volkomen ander land, zo vertelde Oppie Oppenheimer. Hij was de enige die wist waar de mens toe in staat was, alleen de rest van de wetenschap, behalve Feynman, moeten het nog steeds aanvaarden, helaas! Als de mensheid Richard Feynman niet volgt, is ze op deze Aarde voorgoed klaar!
 • En nog steeds, wetenschap en politiek behoren dat te weten! Slechts dan kunnen de goden met ons verder! Wij kunnen de vrede niet laten vallen omdat wetenschap en politiek het duel willen. Zo verdomd eenvoudig is het! En het grote van Richard Feynman is dat hij die consistentie op kosmisch niveau heeft bewezen.........Met de QED......de rest van de leugenaars en huichelaars kan weg! Welke arme ziel zou er nog wat moeten verwezenlijken. Wat zou er nog tot uitdrukking moeten komen van een huichelaar of kwezelaar, de realiteit?
 • De realiteit, ze is de essentie van emotionele volwassenheid en beschaving, maar wij raken hem hiermee zeker niet. Dus het vermogen om hedonisme te overstijgen ten behoeve van morele waarden en langetermijndoelen blijft weg. Het vermogen om verder te kijken dan je neus lang is, in plaats van te wachten tot een ander het doet, ze is een blijk van de ervaring van de Goddelijke consistentie. Zo is het niet nodig te denken aan ‘wat wil ik hebben’, maar aan ‘wie we zijn’.
 • Als we die mate van zelf integriteit bereiken, wie weet, krijgen we dan ook de regering die we daarmee verdienen. In Gods naam, laten we Nu eindelijk eens wat gaan doen! Leven onder het genot van de Goddelijke consistentie!  De politieke en wetenschappelijke misleiding is daar bij gelukkig niet nodig, dus ook zeker geen succes! Dat kan alleen van een utopist zijn! Want de genetische processen verlopen anders dusdanig dat de massa-extinctie ook publiekelijk alweer een feit is. Homo-sapiens organiseert zijn eigen extinctie, ....we zijn daar niet ver van weg.....het gen neuregulin-1 is al voor een enorm percentage "weg".
 • De Goddelijke consistentie zorgt namelijk dat de evolutie langs verschillende "Paden" tot een zelfde integrale oplossing komt, zo is het bewijs van Richard Feynman! Op naar de nieuwe mens! 
 • Teilhard De Chardin: We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. Zonder deze spirituele ervaring zou er geen mens op zijn bestemming komen, maar zeg dat niet tegen de politieke en wetenschappelijke dwaas! Stel je toch eens voor dat hij toch eens gelukkig zou worden.........of is deze drijver voor hem teveel beschermd?
 • Want toch hebben we daar genoeg over verteld..........en er is genoeg over alle aporie verteld, Uniformitarianisme ofwel luisteren naar kletskoek is een geologisch doctrine. Het stelt dat de huidige geologische processen in het verleden altijd werkten zoals tegenwoordig wordt waargenomen en dat deze zo de geologische karakteristieken van de Aarde verklaren. Het neemt dus aan dat de geologische processen die we vandaag de dag zien onveranderd zijn ten opzichte van de processen in een onwaarneembaar verleden, en dat er nooit catastrofale gebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde hebben plaatsgevonden. Omdat de huidige processen worden verondersteld alle gebeurtenissen in het verleden te kunnen verklaren, is de slogan van het uniformitarianisme: “het heden is de sleutel tot het verleden”.
  Wil de wetenschap ooit nog wel eens onbekendheid en onvolmaakt tot haar credo toevoegen, hoeveel eeuwen blijft ze nog aan kletskoek vasthouden? Naast de Goddelijke consistentie kan ze niet anders als verslagen aporie zijn! Zolang de druk van verdorvenheid heerst zullen de Goden zich niets meer van deze maatschappij aantrekken, de enige taak die hen nog aan het hart ligt is; ....de geboorte van de nieuwe mens. Een mens die wel de God van zijn hart in zichzelf kan vinden. ....die mens die wel de Schepping kan laten voortduren. Een mens die wel de bloem der liefde, "Den Vadern Ellefleur" zoals Vondel haar vernoemde, op wil graven! Ik op mijn beurt hoop dat ik als nog Uw hart te pakken heb, want de zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....en de mens had inderdaad heel veel tijd nodig geboren te worden. Maar als kosmisch feit is zijn geboorte Nu een onherroepelijk feit, ...............ze konden, met de wet in de hand, daar boven niet langer wachten. 
 • Maar de dwazen accepteren zoiets niet, ze dompelen zich liever onder in ressentiment en ondergaan liever de auto-intoxicatie die daar onverbrekelijk aan verbonden is! Daar door is de technicus nog steeds niet vervreemd van het causale denken, maar de wetenschapper heeft dit alles over zich heen laten gaan, om de macht en de dubbeltjes te ontvangen, de hebzucht werd haar politiek. Eigenlijk is hun politiek het vergeten van dit feit; ....Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Er zijn wegen om de enorme deductieve druk door de toename van de inductie van paren weg te nemen, maar het is je dan gekend hoe de kosmos zich openbaart.
  Daarom zijn mensen in staat tot denken over actuele en reële dingen met behulp van wiskunde en de formules van de fenomenologie! Maar velen gaan deze werking ook ervaren als de zekerheid in zichzelf, het heilige in zichzelf, dat wat ze nooit meer kunnen verliezen. Ze hebben De Godin Urhtel  in reden en liefde weten te paaien, zij bezit de grootste kosmische kracht ooit, die er te vergeven is. Het doet ons uitroepen; ...." De kosmos is eeuwig en oneindig",  Zoals Halton Arp het ons ook vertelde!
 • Neen, zij die demoniseren en romantiseren ( de politiek en de wetenschap) gaan en moeten tot het oneindige door. Jammeren over van alles en nog wat, dat is eigenlijk de inhoud van iedere cultuur, zie en neem het allemaal niet te zwaar, zie en neem het als een komische mengeling van werkelijkheid en verbeelding, en juist is deze intellectuele afgescheidenheid zeker niet!
  Maar toch, als je niet kan denken aan jou ere-plaats in de Kosmos, blijft er niet veel anders over!
 • "Dit lijkt mij, doorluchtige heer, voor het moment de beste manier om het voorgestelde te bewijzen ...voor het doel dat u mij hebt aangeduid (ad id quod mihi indicasti). Ik hoop dat het u bevredigt en wacht uw oordeel daarover af" zo schrijft Spinoza aan de Schriftgeleerden van die tijd. En zo vind je het terug in de Spinoza geschriften: .... dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" Wat mij nog het meest dwars zit is dat mijn vader God zo gaat beschrijven, terwijl god niet te beschrijven is! En dat terwijl Spinoza geen andere weg ziet als de Schriftgeleerden van zijn tijd tegemoet te komen; ...."Dit is het, doorluchtige heer, wat ik op dit moment te berde kan brengen om de zaak te bewijzen".  Ook hij kreeg de Geestelijke vrijheid al niet, en de krankzinnige wetenschap is daar tot aan de huidige tijden bij dit Regiem gebleven! En deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW! En het is nooit anders geweest; ........bewijzen te over!
 • Van de spreekbeurt van de wetenschap blijft steeds slechts huichelarij over! Ze mag niet eens een naam hebben, ...........de instemming van een normaal mens komt er niet in voor! Men weet slechts hoe men een levensbeschouwelijk bastion moet vormen! Om haar op gezette tijden zowel voor als tegen te spreken, om zelf maar buiten schot te blijven! Ze hebben bepaald geen notie van ook maar enige consistentie!  Dat mensen het samenleven als een druk (kunnen) ervaren, zou onverklaarbaar zijn indien de samenleving heel het leven omvatte. Kennelijk gaat het mens-zijn niet op in het samenleven, en bestaan er relaties die niet tot die van mens tot medemens(-en) te reduceren zijn. De Goddelijke consistentie bestaat als enige wel, ze is zelfs bewezen. Als U dat beseft, kunt U van de druk die alle aporie is, loskomen! U kunt de hulp in de moeilijke tijden, de Gnosis, zonder ommezien krijgen! Een diepzinnige rationele theologie heeft U daarbij niet nodig! En dat is Nu juist de fout die op alle fronten door het dwaze intellect steeds bevonden en gemaakt wordt! Ofwel, ik ben ervan overtuigd dat er leven buiten dit leven is, onafhankelijk van elke theologie. De Geestelijke vrijheid; ........Geef Hem, neem hem, want hij levert heel gewoon echt alles op! Die ereplaats, hij is voor U en verder voor niemand anders! U wordt nooit anders als in bescherming genomen, het wordt U gekend hoe de kosmos zich openbaard, ......iedere solitaire actie zal zijn vervolg krijgen! In alle pracht, dat ook nog, om het aan de milieufreak te vertellen. Het is slechts de Ziel die de eeuwige sympathie voor de Goddelijke schoonheid kan ontdekken! 
 • Want de behandelingen en voorschriften, dienen over het algemeen, even eenvoudig als doeltreffend zijn. Met betrekking tot deze laatste punten acht Recensent bovenal deze praktische handleiding alle aanbeveling waardig te zijn, en zich van de hedendaagsche leerboeken der praktijk voordeelig te onderscheiden. Zelden toch worden in dezelve ziektegeschiedenissen voorgedragen, en die, welke men er in aantreft, zijn gewoonlijk ten hoogste onvolkomen, en geheel ongeschikt om een getrouw beeld van de ziekten te geven. Intusschen zijn zij in goede handboeken voor de praktijk daarom onontbeerlijk, omdat zij oneindig beter eene juiste voorstelling van de ziekten geven kunnen, dan een droog en vervelend opsommen van verschijnselen. Zoo ergens, hier vooral is de les van horatius toepasselijk:.... Segnius irritant animos demissa per aurem, de verantwoording, en de inhoudsopgave Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus.
 • Sinds 1927 weten we al dat het met de krankzinnige wetenschap mis zit, omdat er geen wetenschapper was die ook maar enige wezenlijke bescherming genoot, omdat ze geen solitaire actie hadden, alleen slechts hun krankzinnige theorie........Koortszig bezig zijn, confereren daar over heeft helemaal geen zin! Slechts Oppie Oppenheimer en Richard Feynman wisten als wetenschapper beter! Voor de meeste huidige gekken is het grootste geluk dat, ondanks alle publieke stormen, ergens een windstille plek is om zo’n fantastisch krankzinnig model te ontwikkelen. Zoals deze..............

 
Bijna dertig krankzinnigen op de foto! Solvay conference, 1927.
 • De huidige Milieu conferentie (De top in Parijs) zal er geen moment beter op worden! Wetende dat het mens-zijn niet op gaat in het samenleven, en er bestaan relaties die niet tot die van mens tot medemens(-en) te reduceren zijn. Alleen Gekken willen het onmogelijke, maar voeren slechts hun Oorlog! De pijn waaraan velen van deze kinderlijke dwazen nog steeds achteloos aan voorbij gaan. Sluit ze op, nog Vandaag, wat is er mooier voor ze als hun gekkenhuis! Kunnen ze koortszig in hun gekheid verdergaan! De diepe wens om ziek te zijn of te blijven is niets bijzonders, de hypothalamus is oneindig hardnekkig. Die is in deze maatschappij om een of andere reden altijd ontregeld en kan daarom het lichaam onvoldoende laten vlammen. De reden van de ontregeling kan van alles zijn, zowel emotioneel, lichamelijk als energetisch.....een verblijf in een goed gekkenhuis is het best! Als onze maatschappij dat al niet is!
 •  

Ze wisten het al helemaal niet dat dit een vraagstuk is: .......!

‘The only mildly godfearing people now have something real to fear...’
En dat kon de dwaze wereld geen moment meer missen, ....
maar het nu toch echt wachten tot ze weer normaal weten te worden!
Dat is de inhoud van de DNA-finale......
het is ernst met de Goddelijke consistentie.....

Ik ben ervan overtuigd dat de tegenwoordige globale crisis 
sterk met de geest van de moderne beschaving te maken heeft,
met het verlies van metafysieke zekerheid en van transcendente er-varingen,
met het verlies van elke bovenpersoonlijke morele -autoriteit
en van elke hogere gezichtseinder.
Het grootste probleem is DUS toch, de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie,
ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking.
De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde? In de loop der tijden versmolt haar persoonlijkheid met die van vele andere godinnen en hun eigenschappen. Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er zijn nauwelijks wetenschappers die tot volledige wasdom zijn gekomen. 
Wanneer de mens de Ultieme Werkelijkheid probeert te ontkennen,
weet dan dat hij zijn diepste wezen verliest en daarmee het gevoel voor richting in het leven.
Met het verlies van de Naam van de levende God verliest de
mens ook zijn eigen naam en
– als onvermijdelijke consequentie –
het doel van zijn leven en zijn 
weg in het leven.
De mens heeft zijn ware naam verloren en vergeten wie hij is.
Zijn ware identiteit is al weg!
En als je een milieu conferentie hebt legt je er nog een schepje boven op, .....
Om nog sneller bij de eigen extinctie
 te zijn!
Een ongekend lijden voor helemaal niets.......
dat kan het slechts zijn, meer niet!
SCHEITEREN EN BANG ZIJN, EN NIET WETEN WAAROM!
Wat een onmenselijke valsheid, om daar gebruik van te maken.
Een valsheid die er beslist niet bij hoort! 
De angst houdt de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinct en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar kunnen hem ook dodelijk bedreigen.

"Daarom moeten wij het drama hiervan uitspreken, net zolang tot wij ermee vertrouwd zijn en het belang ervan beseffen, en openhartig uitspreken en onder ogen zien dat het mensdom daarom allang geleden heeft opgehouden een naar een hoger biologisch peil groeiende soort te zijn. De stuwkracht van de evolutie die ons via mensachtigen en oermensen als Pithecanthropus, Heidelbergmens en Neanderthaler boven het niveau van aap of zelfs van vosaap uithief tot de hoogte van de 'moderne mens', schijnt omstreeks het midden van de Steentijd, laten we zeggen dertigduizend jaar geleden, te zijn uitgewerkt. De ziekte in de mensheid moeten we wel kwijt, maar zo hoort het dus niet, 
AL DERTIGDUIZEND JAAR NIET, en

de hypothalamus is oneindig hardnekkig.
Dus het lukt ook zo niet!!!!!!!!!!!!
NOOIT NIET.

De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd.
En daar in het lichaam ook op een zeer hardnekkige wijze.
En natuurlijk is dat daar de uitdrukking van de ernst van de Goddelijk consistentie.
Had U het anders verwacht?
Het is allemaal ziek makende onzin die de wetenschap presenteert!
Het uitsterven van de mens op zeer korte termijn is mogelijk, als deze problematiek wordt genegeerd,
want geen enkele wetenschappelijke fantast kan haar oplossen!
En een krankzinnige politicus brengt de oplossing alleen maar verder weg.....
 Simpel, je moet je niet neerleggen bij het reëel zijn van een enkel feit, de evolutie zal zijn doorgang vinden. De consequentie is dat steeds meer mensen gaan handelen naar de begrepen rede en steeds minder naar de aangeleerde rede. De zoektocht naar integratie van de begrepen rede en de verstandelijke integriteit zijn voorwaarden voor onze groei en evolutie.
Men dient daarom minder belang te hechten aan blijvende morele voorschriften dan aan het doen van "de edele dingen." Voor vele wetenschappers zit en zat er dan ook niet anders op als hartgrondig te twijfelen wat ze nu werkelijk wilden zijn, zo werd het Oppenheimers tragedie dat hij nooit zou kunnen beslissen of hij nu de Knights of Columbus parade wilde zijn of dat hij het hoofd van de B'nai B'rith wilde zijn. Het contrast is en was uiterst opvallend en soms "een beetje oneerlijk." Er is bewijs dat Oppenheimer zijn mede onderzoekers als "gevaarlijk" en " heel heet-hoofdig vond," Wie zijn achtergrond niet kent, kan niet begrijpen wat hij in zijn diepste wezen bedoelde. Want Oppie wist dat het ook in de evolutie van de natuurkunde gaat om het echt zijn, om het solide omgaan met de begrepen rede en nog steeds niet om de omgang met de aangeleerde rede! Hoe de wetenschap omging met de aangeleerde rede verontruste hem zeer, en hij vond dan ook dat het met de veiligheid in de "atoom-industrie" miserabel gesteld was. En hierin zal hij zijn gelijk krijgen! Ze zijn niet in staat tot een goede uitvoering!
Maar buiten dat; .......

De opstand der Hypothalamus en de val van ons DNA is één kosmische seconde van ons weg!

De Motivatie val was en is waarmee het begint, .....
Door de hypothalamus lopen axonen die de hersenstam met de basale ganglia verbindt. Als deze axonen onderbroken worden bij ratten, ontstaat er een gebrek aan motivatie. Het is alsof de drive om bijvoorbeeld te eten of om te paren wegvalt. (Zonde van de ratten, sluit ze op voor die mishandeling)

 
  
Het Endocriene Systeem 1

Hormonen als dirigent van het lichaam

Ontleend aan Nova Nordisk Nederland

Een muzikaal meesterwerk staat of valt bij de inspanning en het overzicht van de dirigent. Hij weet wie hij op welk moment moet inzetten om het juiste effect te bereiken. Hij houdt overzicht en weet hoe er samenhang ontstaat. Zo is het ook in uw lichaam. Alle organen, zoals de maag, de lever, de hersenen en de spieren werken samen om een fantastisch muziekstuk neer te zetten: uw gezonde evenwicht, waarmee u in staat bent dagelijks goed te functioneren. Het hormoon treedt op als dirigent om dit samenspel tussen de verschillende organen te coördineren. Maar wat nu als de dirigent het laat afweten? Hormonen worden afgescheiden door klieren en zoeken daarna hun weg naar organen via de bloedbanen en andere lichaamssappen.


Er zijn verschillende klieren in het menselijk lichaam die hormonen 'op weg' sturen, zoals de schildklier, de alvleesklier en de bijnieren.
De samenwerking tussen deze afzonderlijke klieren, het endocriene systeem, is erg belangrijk want dat bepaalt de kwaliteit van de uitvoering.
 
EN BEGRIJP HET VOORAL,
DE WETENSCHAP IS MEER ALS GEK!
Zij zijn niet in staat tot een goede uitvoering!

Het is slechts de Ziel die de eeuwige sympathie voor de Goddelijke schoonheid kan ontdekken!
Ze hebben ook de wezenlijke motivatie niet! 

 Daarom kan het mens-zijn niet op gaan in het samenleven,
en bestaan er relaties die niet tot die van mens tot medemens(-en) te reduceren zijn. Wat maakt dat 
 uw geleerdheid en kennis het zijn, die u verleid hebben, zodat U bij uzelf zegt: Ik ben het en niemand anders. Maar daarom overkomt U onheil, dat U niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat U niet wist te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan U geen vermoeden had. En zolang U niet geroepen bent tot de vrije existentie is dit een durende zaak. 

En buiten dat ......de reden van de roep tot de vrije existentie is bekend. Richard Feynman vertelde het mij; .....
Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. Een debiel als Robbert Dijkgraaf kan dat uiteraard ook niet! De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Zij die "leven" zitten niet met de angst van de materialist ........ik lach om de angst van de dwazen ........die ze constant met zich mee moeten sleuren! En het enige wat mij bang maakt, is dat ze de rest van de normale mensheid in hun dwaasheid met zich mee sleuren!  Het is de weg naar de HEL die geplaveid is met goede bedoelingen, niet de weg naar de HEMEL zou mijn beste leermeester Henk Tennekes zeggen. Hij weet uiteraard ook al dagen waarom.........

Zijn weten komt ook heel gewoon voort uit het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren! 
 Aldus Frederik Van Eeden......Telkens weer.......
En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
altijd........men weet dat hem dus de kwintessens zullen worden of zijn uitgereikt!
Of zelfs al kenbeelden zijn, ......Henk heeft ze mij niet onthouden, Richard Feynman heeft ze mij niet onthouden, en ook ik zal deze kenbeelden aan niemand onthouden. Dat beloof ik U en ook hen! 
De angst is weg dat iemand niet met hen en mij zal willen zijn, .....
Daartoe was er deze spreekbeurt, ......
Er is niets meer om je te schamen........en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op.
Het doet ons zelfs liegen en steunen op onszelf, .....
ze genereert bepaald geen veilige plaats voor de mens, maar.....
De mens is dan ook die monnik die van allen gescheiden, en met allen verenigd is! Als je deze fideles kent, wordt alles veel groter, Goddelijk bijzonder! En zo is het voor iedereen!  We komen daarmee in een Wereld waar de Paramita, onze volmaaktheid die ons gegund wordt, ook beheersbaar wordt.
Maar de rest ligt nog steeds machteloos her en der in twijfel, waan en leugen terneer!
En daar moet je dus in geloven, dan pas mag je met ze meepraten!
Om nog sneller bij de eigen instinctie te komen!
En van wie krijgt U al dat geraas, het is opnieuw Robbert Dijkgraaf, ....
En zijn krankzinnige consorten ....
En natuurlijk, De Wereld draai wel weer door! 
Maar natuurlijk kan je aan dergelijke kijkbuis kinderen verder niets overlaten!
Ze zijn zeer beslist geestelijk gestoord, zou dat allemaal van die Van Nieuwkerk komen?
De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Makkestakje wildgeraas, wie is er Nu zo dwaas?
Ze zijn vast het vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Ooit waren filosofen mensen die de wijsheid liefhadden en daarnaar leefden. Zij zouden onze filosofen slechts als sofisten bestempelen, broodfilosofen, die problemen met hun hoofd proberen op te lossen. Als er iets problematisch in het leven is moet je niet het probleem oplossen maar je leven zo veranderen dat het probleem verdwijnt. En dat op de plaats waar; ..... Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - de natuur niet uit maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.


Richard Feynman spraak daarom in zijn toespraken en ook in zijn beroemde lezing / speech "Er is genoeg ruimte op de bodem",  op de eerste conferentie over de Physics of Computation, dat het onmogelijk leek te zijn in het algemeen een evolutie van een gesimuleerd kwantumsysteem op een klassieke computer op een efficiënte wijze te volbrengen. Feynman heeft ons gebrek aan Goddelijke consistentie, die hij beschreef in de QED, altijd al vermoed! Er staat voor ons wel een beperkt aantal PARAMITA of volmaaktheden klaar! Waarin hij zijn Goddelijke, Eeuwige, en oneindige  consistentie voor ons uitdrukt.

"Alleen als je nog veel gekker denkt dan de filosofen kan je hun problemen oplossen" (Wittgenstein).
Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
De hypothalamus zal ons de Goddelijke consistentie alleen maar hardnekkiger vertonen!
 
Toen Wittgenstein de kosmische consistentie in zag, wilde hij naar eigen zeggen niet meer ‘overgaan van een niet klaarblijkelijke onzin tot een klaarblijkelijke.’ 
Omdat hij niets anders kon dan alles vanuit een religieus standpunt bekijken - zulk een werk mag men niet als een logisch tractaat alléén analyseren. Er zitten onmiskenbare aspecten aan vast van een transcendentale en ethisch-existentiële en cultuurkritische filosofie. Iets wat geen enkele krankzinnige wetenschapper meer wil accepteren.
Doch de bevrijding uit de leugenachtigheid en “weerzinwekkende onfatsoenlijkheid” werden zijn doel. ‘De aandrift tot het mystieke komt doordat onze wensen door de wetenschap onbevredigd blijven. De  psychische, metafysische en occulte "praktijken", vol met de meest mogelijke misvattingen, ontstaan zo op deze wereld.
 Wij voelen dat, zelfs als alle mogelijke wetenschappelijke vragen beantwoord zijn, ons probleem nog helemaal niet is aangeraakt.’ 

Psychische vermogens, met alle gevaren en verlokkingen daarvan, ontwikkelen zich nu onvermijdelijk onder u en u moet oppassen dat de psychische ontwikkeling de manasische [mentale] en geestelijke niet overtreft. Volkomen onder controle gehouden, beheerst en geleid door het manasische beginsel, zijn psychische vermogens een waardevolle hulp voor de ontwikkeling. Maar als deze vermogens vrij spel krijgen, leiding nemen in plaats van geleid te worden, gebruiken in plaats van gebruikt te worden, brengen ze de onderzoeker tot allergevaarlijkste waanvoorstellingen en de zekerheid van morele ondergang. Volg daarom aandachtig deze ontwikkeling die in uw ras en evolutieperiode onvermijdelijk is, zodat ze tenslotte ten goede en niet ten kwade zal uitwerken.
 H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies,

Doch de debiel  M. van Nieuwkerk zal daarom blijven lachen.
Hij wil zondermeer het produkt van de onzin blijven, Tot de totale wezenlijke zin is weggevaagd.
Maar dat kan alleen in het voordeel van artiesten zijn, wat is wezenlijke onzin? 
Dat de werkelijke problemen geen minuut worden aangeraakt!
En de wetenschap van de debiel Dijkgraaf wist al helemaal niet dat dit het vraagstuk was!
Het Alarm zal op zijn aller hardst gaan klinken, dit na dertigduizend jaar.
Ze zal zo hard klinken dat ze niet eens meer aan te horen zal zijn!
De opstand van de Hypothalamus wordt onherroepelijk een feit!

Een miskend punt: ... dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen, ze is voor de mens blijkbaar definitief. De eigen instinctie wordt en is vaak zelfs onherroepelijk een feit. De wet, ze heeft haar paradigma niet meer, volgens de dwazen is het niet nodig met de kosmos mee te werken!
Het moet volgens hen met de feiten van de Wereld gedaan zijn. 
Maar zo is het uiteraard niet, ander zou er NU geen Mens meer op deze Aarde kunnen leven,....

De drie hoofdredenen van de menselijke ontregeling kunnen van allerlei aard zijn, zowel emotioneel, lichamelijk als energetisch.....
Alleen krankzinnige debielen denken dat de Aarde niets terug kan geven!
En denken dat hun leven uit hun pose of theater-stuk kan bestaan.......
Helaas in het geheel niet!
Wie dat geloofd, moet onmiddelijk uit de bestanden van de KNAW verwijderd worden!
Dijkgraaf ROT OP.

  Je mag niet met je metafysica tot aan de fysica reiken,
er is geen kans op ook maar enige verzoening bij je!
Omdat de wetenschap een maatschappij heeft 
gecreëerd,
die de dienaar vereert en de gave kompleet is vergeten.
De moeilijkheden zijn van je zelf, vuile flikker! 
En je theorie heeft nog steeds niets gebracht......

 De overheden zijn regelrecht in paniek,
ze weten zich geen raad met hun anonieme verantwoordelijkheid,
en alle krankzinnigen blijven hun spel tot aan de finale doorspelen!
Want in de praktijk van geldige en ongeldige excuses heeft niemand wat te zoeken,
zolang je her en der in twijfel, waan en leugen teneer ligt!

Toch is de intuïtie een regelrechte heilige gave,
en de ratio een trouwe dienaar daarvan.
Iedere nieuwe Mens zal dit gaan begrijpen,
en voor de rest is het evolutie verhaal alleen maar afgelopen!
Alle verdere theorie kan weg, weg, weg, ..........
de laatste toer der intellectuele mensheid is al voorbij geweest!
Ze heeft nooit begrepen wat het probleem was!

Nette mensen, we zijn het niet, God Zelf .... hij is op ons aan het vloeken.
Geeft hij het aller heiligste, maar we moeten het niet.
We maken slechts een dans er omheen.
Het maakt dat overheden de meest walgelijke anonieme sprongen moeten gaan maken,
Dan voor de één, dan voor de ander.....
Maar ze kunnen ze zeker niet meer aan! 
Hoeveel computer-hulp je er ook naast zet!
Hoe mooi de modellen ook zijn!
Zo is de wereld niet te redden uit zijn leugenachtigheid,
en zijn weerzinwekkende onfatsoenlijkheid.
En slechts dat wil zijn ondergang!
Alarm.......en ken het gemak waarmee de debielen van deze wereld het doen.

Op 11 juni 1916 schrijft Wittgenstein in zijn dagboek:
Wat weet ik over God en de zin van het leven?
Ik weet dat deze wereld is.
Dat ik in haar sta zoals mijn oog in zijn gezichtsveld.
Dat aan haar iets problematisch is wat we haar zin noemen.
Dat deze zin niet in haar ligt maar buiten haar.
Dat het leven de wereld is.
Dat mijn wil de wereld doordringt.
Dat mijn wil goed of slecht is.
Dat dus goed en kwaad op de een of andere manier met de zin van de wereld samenhangt.
De zin van het leven, dat is de zin van de wereld, kunnen wij God noemen.
En daarmee de vergelijking verbinden van God als een vader.
Het gebed is de gedachte aan de zin van het leven.
Ik kan de gebeurtenissen van de wereld niet volgens mijn wil sturen, maar ik ben volkomen machteloos.

Ik kan mij enkel onafhankelijk van de wereld maken - en haar dus toch in zekere zin beheersen - doordat ik afzie van een invloed op de gebeurtenissen. Zijn dat uitlatingen in ‘logisch-grammaticale zin’? Ik durf het betwijfelen. De zojuist geciteerde passage is beslist niet de enige waarin sprake is van zulke onlogisch-grammaticale zaken als God, de zin van het leven en het gebed.
Op 8 juli 1916 luidt het ondubbelzinnig:
Aan een God geloven betekent de vraag naar de zin van het leven begrijpen.
Aan een God geloven betekent zien dat het met de feiten van de wereld nog niet gedaan is.
Aan God geloven betekent zien dat het leven een zin heeft.


Anders vertelt; ..... "Verlichting ontstaat daar waar mensen de onmondigheid afleggen die zij aan zichzelf te wijten hebben. Onmondigheid is daar waar mensen niet in staat zijn hun verstand te gebruiken zonder zich daarbij door een ander te laten leiden. Doch dit is een valse schaamte. Mensen hebben daardoor de onmondigheid aan zichzelf te wijten wanneer dat onvermogen niet berust op een gebrek aan verstand, maar op het ontbreken van de vaste wil en de moed om het verstand (in rede en liefde) dat zij hebben ook te gebruiken zonder zich daarbij door een ander te laten leiden. Sapere aude (durf te weten)! Waag het om het verstand dat je hebt zelf te gebruiken! Wil zien dat het leven een zin heeft. Wil zien dat het met de feiten van de wereld nog niet gedaan is. Dat is dus het wachtwoord van de Verlichting.
"
Weet dat de Hemel op Aarde te halen is"

 De zogenaamde Verlichters ontdoen zich van de religie, maar lopen vervolgens even hard achter de wetenschap aan. Ze verruilen dogma's voor hypothesen, priesters voor wetenschappers, kerken voor universiteiten en de autoriteiten bleven autoriteiten met de meest onnozele anonieme verantwoordelijkheid,  de onnozele deskundigen zouden we tegenwoordig zeggen. Zo geloven mensen in allerlei theorieën, de evolutietheorie, economische theorieën, en nog vele anderen die door wetenschappers volgens door henzelf opgestelde criteria worden bewezen.

De opbrengsten van wind energie worden met het het viervoudige overdreven, Zonnecollectoren zijn Leugen fabrieken, de effectieve afdracht wordt ook met het viervoudige overdreven en bemeten.
De mensen Zonder zonnecollectoren betalen het surplus van 75 % van deze leugen.
Professoren durven niet over deze flaters te praten! Men weet slechts over deze flaters heen te praten! De spanning ten kantoren van de energie bedrijven is
ROOD als ze over GROENE energie moeten praten. De onnozele verantwoordelijkheid die de goed gelovigen wordt opgelegd, ze heeft op elk terrein zeer diepe gevolgen! En ze zijn NU al niet meer te dragen.
En dat zal niet veranderen bij zoveel leugens!
 
De reden van de ontregeling kan van alles zijn, zowel emotioneel, lichamelijk als energetisch.....en wordt ook op deze terreinen "uitgespeeld". De opbrengt van deze waan zal uiteindelijk 0,0 zijn, niets, door het keur aan de volkomen verkeerde beslissingen. Die typische mensen menen te moeten "commanderen".


Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren, als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem zal het instorten door onbalans en inefficiëntie. Het is een systeem voor onnozele mensen die hun energie systeem willen zien instorten!
Het is mooi bedacht maar het deugd niet, nergens.
Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam.
In Paris wordt de volgende Milieu nachtmerrie besproken.

Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie alleen maar gedefinieerd in termen van ‘commanderen’, maar ook dat is de dwazen niet genoeg. Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële. 
Ik wil die fout corrigeren, niet voor de wetenschap maar voor een ieder eerlijk mens.
Het is tijd om verbanden en oorzakelijke verbanden te onderscheiden, anders komen we in geen dossier verder.
En het verband tussen "De wet" of wel "De Thora" en haar paradigma hou ik zonder meer als de belangrijkste. En deze humane interpretatie maakt al het dualisme van een ridicuul belang!
Het huidige wetenschappelijke beleid kan en zal alleen maar op een nachtmerrie uit lopen!
Ze hebben nooit geweten om welk vraagstuk het ging, daar zullen ze toch een begin mee moeten maken, ....er is genoeg gepraat. Zelfs 1000 maal te veel! En wel hier om; ......


Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld, in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, en hij kiest het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zonder meer gegeven element.
De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Ze Weten echter zeer goed dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt, en ze maken daar ook zelf gebruik van!
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vorm-conventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf, deze relatie duurt al naar schatting 30.000 jaar, en volgens Oppie Oppenheimer was en is dat de groots mogelijke berg die er tegen de evolutie op te bouwen is, we kunnen zo niet meer verder! Daar achter die berg ligt er een volkomen andere wereld.
Het getal is het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U,  de laatste zin van de wereld als natuur. Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht nooit aan die indruk onttrokken.

 De transformatie van het getal wordt slechts onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons pure metafysica dus 
 daar waar het transformatie  proces zelf bestaat uit één grote doorgaande werking.
Het is zoiets als een oneindige stuwing; ....
 mijn getallen leraar H. Wijnmalen vertelde het zo, .....
“Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid".
"Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren".
Als we het over Ritme hebben dan is dus de gebruikelijke indeling van de tijdsrelaties onvoldoende. Vooral daar is het bestaan van het getal een rechtstreeks mysterie te noemen. Zo is het, zoals eigenlijk ieder mens kan ervaren.


Doch de wetenschap wilde dit niet aanvaarden, daarom doen ze net alsof ze niet weten dat dit "Het vraagstuk" is,

dat Richchard Feynman in zijn QED het beste naar zijn wetenschappelijke proportie bracht! 
Zowel mijn getallen leraar Henri Wijnmalen, als mijn luchtvaart leraar Henk Tennekes, als mijn  Fysica leraar Richard Feynman vertelden mij precies het zelfde, alleen ze gebruikten andere technieken en andere bewoordingen. Mijn bewijzen zijn ontstellend Groot.
Maar de krankzinnige wetenschap wil ze helaas maar niet volgen!
Met alle gevolgen nadien, .......


Het Griekse "pathos" betekent gewoon "gevoel", evenals het Latijnse "affectus", maar het eerste is wel degelijk afgeleid van het passieve ondergáan, en het tweede van het actieve aandoen. In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. "Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. 
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam. Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.
Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’.
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute!
Maar het gaat hierbij beslist niet over het energiek gehandhaafde koninklijke van de Geest!
Ze zijn niet in staat ook maar enige twijfel te polariseren!
Hoe ze met hun leven verder moeten wordt een volkomen raadsel!
Hun instinctie wordt onherroepelijk een feit!

 1. We  weten dat de overeenkomst tussen experiment en theoretische voorspelling ongelooflijk groot kan zijn.
  Toch moeten het determinisme en de realiteit het altijd afleggen tegen een ‘wordende relatie tussen object en subject’. Wij zelf kunnen de reductionistische benadering met hulp van "Het experiment" slechts overhouden. Leren en proberen heet zo iets.
  Toch wil de pathetische mens het dramatische spoor blijven volgen! Hoe fout dit ook gaat!

   Deze grote ramp zal alle wetenschappelijke kennis overvallen en haar vernietigen, en we zullen maar één enkele zin kunnen doorgeven aan de volgende generaties, als we deze keuze blijven maken. Deze is: “Alle dingen zijn gemaakt van atomen – kleine deeltjes die voortdurend in beweging zijn, die elkaar aantrekken wanneer ze zich op een korte afstand van elkaar bevinden, maar elkaar afstoten wanneer ze tegen elkaar geduwd worden.” 
 2. Zij verzorgen "De Goddelijke consistentie" volgens het proces van Richard Feynman's QED. 

  Het naturalisme is verworden tot een krankzinnigheid, waarbij de werkelijkheid als een volledig natuurlijk gebeuren wordt beschouwd en waarbij men geen plaats inruimt voor het “bovennatuurlijke”.
 3. God heeft wel een wet, maar het paradigma is het enige wat bij de wet past! Ze vertelt U heel gewoon dat U alleen succes heeft als U met de kosmos meewerkt, dat is alles! Meewerken in liefde en rede! Want in de hemelen komt alles gewoon weer samen. 
Daar bij de debielen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten. Bovendien weten we hoe het met de verzoening zit.


Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen. 
Waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan.
Bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoel 's-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid".
Niemand heeft het recht U op een volkomen onnozele manier een verantwoordelijkheid op te leggen!

Bij de nieuwe mens gebeurd er iets bijzonders, hij wordt sterk in het tweeledige denken, je kan hem niet meer op de onnozele manier benaderen. Hij kan zich zowel concentreren als contempleren, dus zowel een enkel ding bezien als "het geheel" bekijken. Alleen hij kan het niet "super gelijktijdig".
Ik moet er een zekere "Gedachte sprong voor maken", hij kan in alle redelijkheid bezien of eigenlijk meer vragen welke voorstelling hij krijgt te zien! De Genius maakt de voorstelling wakker waar ik om "BID".
Zo is dit schrijven in zijn totaliteit tot stand gekomen!

 Iedereen die het ernstig meent met mentale ontwikkeling kan het, ...
De intuïtie is een regelrechte heilige gave,
en de ratio een trouwe dienaar daarvan.
Iedere nieuwe Mens zal dit gaan begrijpen, ....


Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Daar in die nieuwe wereld zal U weer kunnen vlammen!
En dat vertel ik U al in de Ochtend van de nieuwe dag.......
 1. Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet.....
 2. Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE VOLMAAKHEDEN, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
 3. De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaakheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.
 4. Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
 5. Ik heb gezegd........de paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens.
Nardocus Filosofus