Hoofdstuk 61 Experiment mislukt


Voor wie begrijpt dat uiteindelijk de diepe lucratieve dissociatie het grote probleem van de mens is, en dat doet mij beslissen dat dit onderwerp nooit anders als een vrij onderwerp blijft. Ik zal hier nooit één letter schrijven om het brood, nog om meer dan dat! Het is een volkomen zandweg waarlangs het Manna uit de Hemelen staat.
En wil je haar tegenkomen moet je eerst de hemelpoort gepasseerd zijn, maar die staat nu wel open.
De dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,

Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,
Er is een experiment mislukt.  

Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!Deze bejubeling komt er heel gewoon niet omdat we in een ander tijdperk terecht zijn gekomen, waarin vele kleuren van mensen zich zullen aanmelden, om zich te verenigen. De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. De kleur van het chakra zal terstond verbleken tot de kleur die we werkelijk nodig hebben!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.


De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen.

De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dat klopt toch niet! Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. 


Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata',
ze heeft één enorme uitgebreidheid, 
... maar ook wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Want 
deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn,
zoals het verschijnsel "mens".

Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien,
en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap!
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,

Hun grondregel is en blijft de gewraakte fractale theorie " m = m (t) ".
Maar in feiten is deze theorie een dissociatie om rechtstreeks aan gelden te komen,
Geld=Geld niet waar, ook in andere tijden! 

 En dan zit ik nog met de secretie,
overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie
.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier
primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatiedefecten,
waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,
en de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.

Dankzij het moralisme en paternalisme,
 moeten velen zich in een raar soort altruïsme dompelen,
in feite is het een neurose, die alleen uit waanzin, onzin,
en een Ik-Ideaal bestaat!
Het is deze zielen-houding die elke interne secretie bepaald.
Men moet zichzelf namelijk ook de vraag stellen wat er gebeurd,
wanneer in de psychopathologie angst wordt gedefinieerd als symptoom,
stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering, verwerft deze angst een graad van vastheid
en vaststelbaarheid die het in de ervaring van "de zieke" mist.

Dit alle materialistische omgekeerde oordelen ten spijt.

Wat zullen ze ziek worden, en dat om de protectering,
En dat wordt een Oranje praktijk, ongelofelijk,
de meest belabberde opgeworpen belemmering aan geestelijke vrijheid!
Het product wat we IT noemen heeft zijn fatsoen allang verloren,
en zijn koninklijkheid al helemaal!
Maar de verwachtingen van de dwazen zijn nog steeds goed te noemen,
maar hun eisen die aan de protectie worden gesteld,
zijn nog veel erger als een kunstmatige inseminatie (ki).
Het gaat om een neurose, die uit waanzin, onzin, en Ik-ideaal bestaat!
De mensheid wordt zo gedwongen, op een totaal ineffectieve manier,
met problemen 
om te gaan. Terwijl ......
de dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........


Al het geen het moralisme en paternalisme in gebruik heeft is het Griekse "pathos",
wat gewoon "gevoel" betekent, evenals het Latijnse "affectus", maar het eerste is wel degelijk afgeleid van het passieve ondergaan, en het tweede van het actieve aandoen. In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan.
"Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. Ze is de neurose geworden, omdat de waanzin en de onzin, en het Ik-ideaal niet te vermijden waren!
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
. Hun eigen m=m (t), met deze grondslag doe je slechts aan fractale overdrijving!
En daarna vinden ze
psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch alles met een emotionele lading erg leerzaam.
Want ze hebben niets anders meer!
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.

Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’. De dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........daar zijn geen aanwijzingen voor!
De geëiste protectie zal zijn ontstellende hoogtepunt bereiken, geen enkel probleem is er normaal meer! Dit project is zelfs het duurste van iedere overheid, maar er wordt zoveel over gediscussieerd dat "dis" alleen haar werk kan doen, en er alleen een verdere dissociatie kan volgen!

 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute!
Zo "verdient ze zelfs haar geld".......
Doch van de dwazen krijgt ons leven nog steeds een vorm die door een onzalig ideaal wordt bepaald, want die vorm  bestaat uit het consolideren van een levenslange droom. Daar bij de dwazen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten.
Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren. En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama. Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal. 

Het is dan ook niet mogelijk iets objectiefs te produceren, op basis van deze drogredenen om er zo mogelijk van te leren. De eerste twijfel wordt al weggewuifd, en de verdediger van het rationale ontbreekt al helemaal! De totale inefficiëntie was geboren! En ze blijft zolang de situatie zo is!

Let wel, elke vraag levert een bepaalde gêne op, het voelt als een ritueel wanneer we antwoorden op een bepaalde vraag;.......of hoe we een bepaalde routine inzetten wanneer een bepaalde eis gesteld wordt. Namen en data zijn vaak niet meer dan rituele kennis. Datzelfde geldt voor bewerkingen als vermenigvuldigen en delen.
Maar waar kennis vraagt om actief gebruik, daar vraagt rituele kennis om meer daad-werkelijke betekenis. Een religieus antwoord op het probleem van rituele kennis is om de rituelen betekenis-voller te maken. Door de daad en het begrijpen er aan te plakken, met rede en liefde.
Kennis die zit verpakt in de geest, is niet uitgepakt. Deze kennis manifesteert zich meestal als een verzameling feiten. Voorbeelden zijn vocabulaire; ..... we kennen de woorden maar we gebruiken ze niet. Of we kennen de regels maar we gebruiken ze niet. We kennen zelfs de complete levens-muziek! Op een of andere manier kunnen we aan het leven deelnemen. De Genius in ons brengt werkelijk alles tot leven! 

We leren allerlei feiten uit de geschiedenis, de maatschappij, de sociale wetenschappen, maar verbinden die niet met eigen ervaringen of het eigen leven. En het is zelfs onmogelijk alle feiten in een beperkt tijdbestek te leren. We leren allerlei concepten uit de natuurwetenschappen, maar verbinden die niet direct met de wereld om ons heen. We leren toepassingen in de wiskunde maar leggen geen relatie met alledaagse toepassingen. En daarom kan je er nog steeds niet daadwerkelijk mee omgaan!
De daad maakt alles duidelijk, niets anders! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. Leer het Genius in je zelf ontdekken, .....want je lijf is jouw leven!
En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt! Dus verder heeft U de morele en paternalistische kwestie helemaal niet nodig! U mag haar elke dag passeren, en met al die discussie meer als ooit! 

Een grote hoeveelheid van deze kennis is gewoon nog niet uitgepakt, weinig wendbaar en slecht in te zetten, wat iedere leermeester gewoon anders zou willen zien. Je mag alles van ze weten maar als je er niets mee doet wordt je gewoon achterhaald door de gong, de les is voorbij en aan rituelen wordt er niet gedaan! Op een zeker moment zal je met de daad moeten komen. En vanaf dat punt zal ook het genoegen zich tonen!

Een mix aan dagelijkse ervaringen geeft een reeks aan foute verwachtingen (zwaardere voorwerpen vallen harder) en de vreemdheid van het gezichtspunt van natuur wetenschappers (wetten van Newton, concepten als vectoren versus getallen, enzovoorts) staan begrip vaak in de weg. Deze moeten gewoon door het doen en beleven weg gemasseerd worden. Zoals mijn luchtvaart-leraar mij deed onderkennen.
De mix van onbegrip en rituele kennis en het leren van  rituele antwoorden heeft nog steeds geen enkele zin. Daar de consequentie is dat de oorspronkelijke opvattingen en geloofsbelijdenissen weer naar boven komen bij contexten buiten de les.

De Karnische les is als enige, wel eens waar beperkt, maar in zijn soort volledig en adequaat.
  De religieuze ervaring is er omdat er slechts fragmenten te verwoorden zijn van een Archaïsche wijsheid die het gemeenschappelijke bezit is van de mensheid. Wat er te permuteren valt in de natuur ( te veranderen , te verruilen, te verwisselen ) daar gaat de mens niet over.  Dat is al bepaalt, dus wat we ons kunnen permitteren  zonder dat iets echt onnatuurlijk lelijk wordt, dat zal je moeten ervaren met de zintuigen. Zo ontstaat er een religie, een Godsbesef dat geen behoefte heeft aan onbegrijpelijke, onnodige zaken die de dagelijkse werkelijkheid zouden ontstijgen. En die onbegrijpelijke en onnodige zaken mogen ook niet opgelegd worden, de mens heeft zijn Geestelijke vrijheid nodig!

Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.

De echte wil zonder zijn dualistische component, de discussie, openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. ‘De energie die neuronen instroomt, ze weer verlaat en ze omgeeft, onderhoudt een constante (energie-)wisselwerking met de uiterlijke omgeving. Zo is de Q.E.D. van Richard Feynman slechts uit te leggen. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
 • Doch de mens maakt overal een vreemdheid van, hij wil niet terugkeren naar zijn mens-zijn, Hij wil nog steeds niet aarden op deze wereld, om hem waarlijk tot leven te zien komen. Zelfs de meest nuchtere rubrieken van heel velen moeten dan ook de essentie missen! Ze komen aan geen enkele wets-voorstelling toe!
 • Uiteraard kunnen ze wel iets rubriceren. Maar meestal ontmoet je ook daarbij een vormelijkheid in egoïsme, zo gauw ze de stof of geld zien, willen ze er wat meedoen. En maar discussiëren, ...............
 • Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar. (Robert Oppenheimer)
 • Zijn uitvinding heeft ook voor onze bescherming gezorgd, in de wereld waar de norm de protectie was! Je schijnt er niet aan te kunnen ontkomen, om zo mogelijk nog de laatste stap in de evolutie te kunnen maken!
 • De laatste stappen in onze evolutie zijn van twee stappen afhankelijk, de aarding op deze wereld en al het gene wat onze voortbrenger voor ons randerend maakt, als wet, functie en structuur, in rede en liefde te gebruiken, en wat ik onderken als staande in ons DNA, de daad maakt alles duidelijk.
 
En hij, de moralistische en paternalistische dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen
het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert,
de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  
Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen. Bij hem is er het onvermogen om vooruit te gaan, enig intellect is er voor hem niet te identificeren, die enige roeping in het leven is voor hem onbereikbaar.
Er valt ook geen auto entiteit in de karakter structuur van dergelijk persoon te verwachten, een dergelijk persoon "leer je niets meer", er is geen verbetering in zijn gedrag te verwachten! Hoe zou hij ooit op deze Aarde kunnen aarden!

De almachtige doet geen uitspraken over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. Niemand mag zijn gezindheid noch zijn bedoelingen kennen. Doe afstand van de zelf verklaarde mythische waarheden. Religieuze, spirituele, emotionele, politieke, literaire, wetenschappelijke, neurotische ankers en zekerheden, ze worden in een duizelend debat gewogen en te licht bevonden. "Dis" is als methode veel te licht bevonden! ......Pak  het "FUS" op, we kunnen de eenheid aan, als we er naar werken!
Otto Selz' zijn ideeën anticipeerden op enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, en mij zijn ze juist gebleken:.........

 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het genius, te ontwikkelen.
 • Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op de meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
Want zo als nu waren er maar zeer weinig van de dingen te doorgronden. Het enige wat we overhielden was de poging de duisternis te verdrijven. Maar deze was krachteloos, want we wisten niet dat de grootscheepse geest informatie er was voor iedereen. Om de hele duidelijke reden,  "Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart". Het is er maar een enkeling die voor ons zorgt, en dat gebeurd op zeer bijzondere wijze.
Maar buiten dat, hij heeft het samenwerking 's partituur wel degelijk bijgeleverd!
Het authentiek mens-zijn kan een bestaan worden dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.

De mens, hij wordt steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit.
Daar bij moet U weten, ,,,,, deze gedachten stroom zal door iedereen die nog een taak heeft in de nieuwe wereld worden herkend. Alle trouwe werkers van deze wereld zullen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon!
En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt. Hoe kan dit toch?
Terwijl over de axioma’s van de wiskundige theorie vrijwel
geen discussie bestaat.
Maar weet U wat het is,...........de Popperrazzi regime telt hier!  
ze wil zich geenszins onder de geneugten van de dissociatie laten vallen! 
Als men als nog over de axioma's zou moeten zeuren,
zouden ze nooit komen, dacht U ook niet!
En men is er tot op heden niet in geslaagd om tot overeenstemming
te komen,
 wat betreft de interpretatie van het kan begrip, met als uitvloeisel het kans-begrip,
dat rare begrip waar heel de deductieve wereld op steunt.
Slechts Richard Feynman durft zijn redelijke twijfels te plaatsen, maar buiten dat ....


Wel alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo
De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! En iedere leraar van mij is mijn getuigen, het was altijd dat wat ik zocht. De Universele wetmatigheid, Recht, de wet, de Thora bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal. (h)erkend of niet (h)erkend.

Dat denken van de wetenschappelijke horde, met zijn axioma 's, heeft niets te maken met denken, het is een conditionering in taal en beeldgewoonte vorming. Wil je daar vanaf dan moet je ophouden met denken!
Alles wat de mens denkt -inclusief het begrip "ik denk"-
en alles wat de mens voelt - inclusief het begrip "ik voel"- moet weggedaan worden.
De goden met hun wet, functie, en structuur, ze spelen er niet in mee!
Het gaat niet over dat spirituele groeien, bloeien, en verwelken.
Onze Genius, onze voortbrenger, hij speelt er niet in mee!
Er is geen wet die zich wezenlijk kan voltrekken!
Ja bedachte wetten, die hebben we genoeg, ........

U moet zelfs weten, dat het willen schoonmaken van het brein, zelfs al een beletsel is dat te doen.
Je moet er niet over praten, je moet het DOEN! Discussie is alleen maar goed voor dissociatie!
En dat op zich is al een beperking van het bewustzijn!
Alles wat is doet zich slechts als deze geconditioneerdheid voor.
Verder is er niet de geringste aanwijzing, aldus Erwin Schrödinger!

De wiskundige onder U weet om te gaan met dingen die referentieel transparant zijn, maar daarmee wordt het absoluut zuivere Platonisch lichaam nog geen realiteit! Sterker nog dergelijke informatie blijft "een Partij Magie" waar je niet mooi van wordt. Het is de slechte kant van de informatica, "een partij religie" , het is daar waar "de deskundige" zegt; .... ik denk dat!
Echter, wij Mensen hebben ........"dit referentieel transparant zijn" heel hard nodig om tot begrip te komen!  Alleen de echte, eerlijke en solide denker heeft iets zeer speciaals, hij heeft deze referentie op een zeker momentum niet meer nodig, het wordt hem "in de praktijk geleerd" , misschien zelfs wel toegedeeld. Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toe komt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Zo is het gelukkig want ......De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn! De voorstelling of wel de verschijning naar de eigen aard, zoals de solide denker hem krijgt, hij ontbreekt geheel.
Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
De erkenning van de toereikend-heid van deze grondgedachte is al tijden essentieel voor velen die hun overtuiging zien als een levensgoed, niet als een dwars geproduceerd fabeltje vanuit het materiële ego. 


Wat dat betreft zal “De presentatie van een veelheid van getallen zeker niet de neiging op moeten roepen om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. Bewandel de andere wegen als je geen zekerheid hebt, ze liggen voor U klaar! Ze liggen voor iedereen klaar!
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden.

Maar buiten dat weet ik het zeker; ......

 Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op de meest voorname concepten weten te anticiperen, .......en ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt.

Ware spiritualiteit is Jezelf leren kennen en de verbondenheid ontdekken met alles en iedereen om je heen. Spiritualiteit gaat over het ontdekken van de kracht en de wijsheid in jezelf zonder dit uit handen te geven aan iets of iemand buiten jezelf. Spiritualiteit staat ook los van geloof of religie want spiritualiteit gaat juist over het ervaren van de Bron van liefde, kracht en wijsheid in jezelf. Geloven is overbodig geworden als je kunt ervaren, en dus op de toekomst gericht kan zijn.  Volledig vrij van elk vreemd moralisme en  paternalisme, wat de meest vreemde fantasie in U en mij toe zou laten, met de meest vreemde oordelen en veroordelingen als gevolg, om in een leven vol onzinnige druktes te vervallen, ze bestaat voor U en mij dan niet meer! En dat vreemde en vervelende daar doen we in de nieuwe wereld gelukkig niet aan! Dan is het dus ook nooit meer nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in deze nieuwe Wereld.
Spiritualiteit is een levenswijze die angst voor het onbekende vervangt door nieuwsgierigheid voor het nog niet ontdekte.
Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte. ( Richard Feynman)
Maar ik hoop toch dat de ware spiritualiteit in ons dusdanig groot wordt, dat de mens daartoe komt.
De laatste stappen in onze evolutie, ze zijn zeker te maken! Dit door ieder Mens dat zijn DNA nog niet helemaal naar de knoppen geholpen heeft!

De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zo hij door U te ervaren is. 
 Je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos, en zo wordt het nu of dan herkend en erkend.
U houd echt geen andere keuze over, hoe  immoreel, onethisch, nalatig, of egoïstisch U ook maar denkt te willen zijn! De huidige keuze is al ontzettend moeilijk en al niet te dragen door deze maatschappij, en we betalen zelf "de prijs" en daarom kan U nooit meer door gaan op basis van Uw materiële ego, dat zal in de totaal vernieuwde Wereld een onmogelijkheid blijken te zijn! Eens zullen we allemaal vrienden worden en zijn op een totaal vernieuwde Wereld, en moeder Aarde zal te vrede zijn.( Om in de woorden van Chief Seattle te spreken )
De diepe lucratieve dissociatie, ze heeft dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, ze heeft altijd al aan de voorstelling van wetten ontbroken, van welke gezonde cultuur ook! De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast! En alles wat spiritueel in U is, geef ze de kans niet dat het wordt weggewoven.....Want ze is het beste in U, wat er is! 

In dit licht moet men ook alle uitspraken van Protagoras tot Erwin Schrödinger en Richard Feyman lezen, "De mens is de maat van alle dingen", maar hij moet van zijn conditionering af, onze conditionering 'maakt' alle dingen, terwijl er geen enkele ervaring is, die ons niet de geringste aanwijzing geeft over zijn wezen wat het ook zij behalve dat.
In ons onderwijs versterkt men deze conditionering alleen, terwijl men er tot op heden niet in geslaagd is om tot overeenstemming
te komen, wat betreft de interpretatie van het kan begrip, met als uitvloeisel het kans-begrip,
dat rare begrip waar heel de deductieve wereld op steunt.
Slechts Richard Feynman durft zijn redelijke twijfels te plaatsen, maar buiten dat ....


En inderdaad blijkt begrijpen hier "iets toetsen" aan iets wat als spirituele inspiratie in jezelf al aanwezig is! De structuur van deze inspiratie ligt vast in ons DNA, althans zo ligt ze vast aan, "als anticiperend geheel", op de enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie!
Wie haar vindt, ze is ook de intellectuele liefde voor God, en dan vindt elke mens de God van zijn hart in zichzelf, ......een wezen dat niets prijs geeft over zichzelf, behalve dat..........In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het Genius, te ontwikkelen.

Wilt U als nog een bewijs? Ach dan moet ik U teleurstellen, want ik ben geen boekenwurm, maar een doener!
Men kan wel stellen dat de kansen op gebeurtenissen die bepaald zijn aan de hand van axioma ,s ook aan de kansberekening voldoen. Maar alweer heb je het dan over een axioma.
En axioma blijft een axioma, ze is slechts deterministisch gezeur.
Tot stand gekomen door deterministisch gezeur!
Net zo goed als op discussie slechts de dissociatie kan volgen!


De theorie levert veel op, maar brengt ons niet dichter bij het geheim van God.

In ieder geval ben ik er van overtuigd dat hij niet dobbelt!
Hij doet niet mee aan welk paar van tegenstelling dan ook,
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter zelfs de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het proces!

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren,
deze is weg te nemen,
door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 
Het andere heb ik nog van geen enkel mens gezien!
Via discussie kan er geen associatie volgen!
Halton Arp, zag het zelfs in de kosmos, 
 er blijkt dat er een proces is dat alle fysische wetten aan zijn laars lapt,
bekijk de absorptie van fotonen maar door een polaroidglas, .......

Heren krankzinnige wetenschappers, rot Nu eindelijk eens op!
U heeft eerst nog wat uit te werken; .....De vraag werpt zich op,
hoe het kan dat de klassieke macroscopische natuur toch deterministisch is,
 terwijl de onderliggende kwantummechanische microscopische natuur dat niet is.
Tja, er moet dan een soort uitmiddeling komen,
maar niemand heeft dat ooit precies uitgewerkt.
Mijn advies, de bekken houden en het gekkenhuis in lopen!
Het Trippenhuis is ook goed, dat is het zelfde........
Of U laat de uitmiddeling die hier ruim beschreven is, naar voren komen.

Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie,
wijzen naar de functie en de structuur
van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....
Waarom  dit alles ontkennen? ......

 1.  De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 2. Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 3. Probleem oplossen bevat het testen van condities
 4. Maar de pedagogische elementen van Functie en Structuur ontbreken steeds.
  En dat is een drama voor de complete maatschappij! 
 5. En juist niet voor de bende van gebruikers van de diepe lucratieve dissociatie.
  Zij gaan gewoon door met de afbraak van deze maatschappij!
 6. Het is een en al activiteit die moet worden vermeden,

Het is evident onmogelijk de omstandigheden in het reële leven,
naar believen te wijzigen,
er kan nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag,
of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door,...
een factor die geen deel uitmaakt van de verklarende hypothese.

Die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.

Daarom kan ik het U vertellen, doe je oordeel weg,
er is geen dwingend argument om deze te geven.
Want dat is slechts deterministisch gezeur! 
Neem je dat gevoel weg en weg is het nadeel zelf.
"Het zijn zeker niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken,
het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken."
De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid!
 Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke.
We moeten de juiste strijd voeren van binnen!
En we weten dat er al genoeg persoonlijke tegenstellingen zijn.
Die nog steeds totaal niet uitgewerkt zijn,
En dat met dramatische gevolgen!
Ze weten niet hoever ze afgedwaald zijn, hé, ze weten het wel,
maar ze willen het niet erkennen..........

Wij leven nog steeds in een wereld,
waar de meeste mensen erom vragen te worden gehersenspoeld via het ego.
Door de gevallen staat van de mens kunnen velen geen juist onderscheid maken,
tussen de wetten van onwetendheid en de Wet van de Ene.

Deze verwarring heeft - de oude mens - als het ware verlamd om toegang te krijgen
tot de innerlijke mens.
Maar zo U haar leert kennen, het is een schitterende wereld,
waartoe de innerlijke mens toegang heeft.

En ik zal U zeggen waarom!.........


Dit omdat Juist hier de Logos Spermatikos (de Logos die als een kiem zaad achter alle religieuze verlossing 's wegen ligt) van toepassing is, en heel onze veiligheid bewaakt, en dat dit bewaking 's systeem ook zonder twijfel een onderdeel van het DNA is.
Om de mens zijn leven te begrijpen moeten de virtuele en intieme verhoudingen in de metafysische praktijk die hij bij zichzelf gaande houdt erbij bedacht worden. En dat kan, daar bestaat het volledige geneste proces uit, zo kunnen we de noodzakelijke psychoanalyse bezien, die zijn vorm in de mens heeft!
Begrijpen is nooit meer als "iets toetsen" aan iets wat als spirituele inspiratie in jezelf al aanwezig is! De structuur en herkomst van deze inspiratie ligt vast in ons DNA, althans zo ligt ze vast aan, "als anticiperend geheel", op de enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie!


Freud heeft slechts een heel beperkt deel in zijn psychoanalyse weten te benaderen, maar ik wil naar veel meer! Want we weten het allemaal; ....Het Es is het lust principe:.... het wil alleen maar van alles heel graag.
En daarom moet ik U waarschuwen voor een materialistische wetenschap. De gekken van Freud zijn zo doorzichtig als maar zijn kan! De meeste wetenschappers zijn gewoonweg debiel!
En ze trekken heel de moderne materialistische maatschappij met zich mee!
Dokter heeft U nog een pilletje voor mij, ik heb een psychose, zo red ik het niet! 
Ja het was bijna gelukt.......maar het materialisme, dat heeft het slechts gebracht tot .....een focus op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! En de mensheid dacht bijna dat het experiment zou lukken, maar door de onmenselijkheid ervan is ook dit experiment mislukt!
En het resultaat is vreselijk fatalistisch en dramatisch en duidelijk!


Het determinisme is gevallen, we weten het straks weer, in het traditionele menselijke denken is er geen scheiding tussen kunst en leven of wat mooi is en wat functioneel is. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden.
Ook is er geen equivalent van ons woord religie. In de taal van mijn vrienden, b.v. de Lakota Sioux indianen zien we de term Wakan-Tanka, wat vertaald kan worden als ´Groot Mysterie´, maar er is meer dan dat. En ik vertel het U, omdat we bij dat meer zijn aanbeland!
"Er komt vrede in de geest van de mensen als ze zich bewust worden van hun verhouding, hun eenheid met het universum en al zijn krachten, en dat dit centrum is er eigenlijk overal, het is in ons allen." Zo is alle leven heilig, een deel van de oneindige, zich vernieuwende cirkel, die de kosmos doordringt en bepaalt.

Een essentieel element in deze cirkel is de relatie met het land van UW eerbied, voor Moeder Aarde.
Maar alles wat deze Aarde geeft moet je weten te verdelen, .......als je dat niet kan heb je een enorm probleem.
En juist dat systeem ........is niet afhankelijk van technologische en economische praktijken, wist U dat?
Juist dit systeem is in de huidige praktijk afhankelijk van de diepe lucratieve dissociatie van een gevallen deterministische dwaas, .....de beheerder van de Neolithische last, hij heeft op geen enkele manier een menselijke opleiding genoten!

En een antwoord op de komende vernieuwing heeft hij daarom dan ook totaal niet!
Zelfs bij elke doorbraak zullen velen overmand blijven door de wet van dualisme, van goed en kwaad,
niet in staat de hogere orde der dingen te doorgronden. ......
De huidige wereld wordt al zondermeer verpest door de tegenstellingen die er al zijn, ......
Als wij denken of geloven dat wij het niet waard zijn om Verlossing te bereiken (met een kleinere of de Grote Oogst), dan kunnen zelfs een 1000 Boedhha's ons niet helpen. Echter, daar waar een echt Geloof heerst met een oprecht gemotiveerde smeekbede aan de goddelijke Geest in zelfvergetelheid en onzelfzuchtige dienstbaarheid aan het Ene Leven in alles, dan zijn persoonlijke 'wonderen' zonder meer mogelijk.
Het bereiken van de volgende evolutie stap, de Aarding en de komst van de innerlijke Mens, is zeker mogelijk!

Evolutie betekend verder in de kringloop komen,
"Als vrees ons onderweg doet halt houden, horen we alleen hoe de stemmen van de nacht ons bespotten, maar als wij dapper de bergtop bereiken, voegen we ons bij de hemelse geesten met liederen van triomf en vreugde".
"Zie, de grote sleutelbewaarder van deze tijd heeft het slot geopend; .......
de machtige poorten openen zich wijd en allen die willen, kunnen de Koning begroeten.
Gezegend zij hen die puur in hart zijn want zij zullen de Koning aanschouwen.
Maar, Pas op! Wees sterk in geest; wees puur in hart; wees alert in behulpzaamheid; .....het koninkrijk is nabij."“De Kringloop van het Leven”
 

 
 
                                                                      INFINITY
                                                                             |
                                                                  YOD    -    HE
                                                                        \        /
                                                                         VAU
                                                                         /       \
                                                                    HE    -   YOD
                                                                         \        /
                                                                          VAU
                                                                         /        \
                                                                    YOD   -    HE
                                                                         \        /
                                                                          VAU
                                                                              |
                                                                       INFINITY

Wat elk probleem tot een aporie maakt,.....De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daarbij  daadwerkelijk wil aantonen.
 Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in, alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens, als een stel schizofrenen slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.

Maar ik hoop toch dat de Mens verder dan deze aporie kan komen!
Juist deze situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van de mensen met een hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, en niet op het bedachte "abstracte" vlak van de debiele wetenschap.
Met nadruk wijs ik er op dat onderzoek in een geheel slechts gedaan kan worden op een durende reeks van informatie tijdstippen en een complete informatie van optredende effecten. Een ontkenning van effecten maakt onderzoek alleen maar moeilijker, en de wetenschap van het heden is al als de toren van Babel, een toren van ongekende, onbeminde, nauwelijks onderkende vraagstukken, in het dagelijkse leven liggen volkomen andere problemen voorhanden.
Volgens mij is er niet langer een explosie van "alchemistisch effect" aanstaande.
Dat  is zelfs compleet onmogelijk bij deze dissociatie!

De demonen die een dergelijk effect oproepen zijn niet langer door de mensheid te dragen. En niemand weet hoe we de demonische effecten uit het verleden op moeten lossen! De fantastische theorieën zijn daardoor simpelweg op, over, en uit, het "alchemistisch effect" van deze theorie-terroristen wordt door de demonische proportie tot staan gebracht. Er zal niets geen essentieel nieuws meer ontdekt worden, met de grote ontdekkingen is het uit, er is niemand meer die zich belachelijk wil maken!
Voor je het weet komt hier uit een blabla demon met zijn wreedheid uit naar voren, met als laatste etappe de ontaarding tot een ongekend hevig losgebroken demon, ook wel oorlog genoemd!

Voor de nieuwe ontdekkingen moeten de ramen van "het gekkenhuis der wetenschap" wagenwijd open staan, zodat alle demonen kunnen ontsnappen! Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft. Er een heel raar menselijk experiment definitief mislukt!

Waarom? Ach het is zo eenvoudig: ....Maar hoe ziet de werkelijkheid er uit, in zijn echte en solide existentie?
Waarom heeft iedere existentie dan zijn einde? Heeft U dat bepaalt door te denken? Wat een onzin heren wetenschappers, U bepaalt niets door te denken! Alles heeft zijn echte en solide existentie!  De zonnebloem is zonnebloem door zijn existentie, door zijn echt zijn en zijn solide zijn! Anders zouden wij hem niet kunnen beschrijven! In zijn essentie is alles oneindig, in zijn existentie blijkt alles beperkt.

Hiermee is de fout van de wetenschap bliksemsnel aangetoond, hun schamele denken bestaat slechts uit een enkel proces wat zowel het observeren als het creëren in een enkel proces opsluit. De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. (E.S.)
M
aar de praktijk is heel eenvoudig, wat U niet kan begrijpen kan U niet creëren (R.F.). De wetenschap heeft niets om te besluiten, geen enkele wet toont zich in zijn ware existentie! Ze zijn zo, niet van God, ze zijn zo bedacht! En met en van al die dwaze deterministische waar , daar is het zeer moeilijk van, daar is eigenlijk geen goede voorstelling  van te maken! Zoiets eist de Goddelijke wetten, functies, en structuur!
Dat een vliegtuig vliegt volgens de wetten van de vogel, dat is de pracht! De  genius, de intelligente wil, je kan hem in
een zekere vorm in alles wat leeft, vinden.  Maar negeren kan je hem zeker niet, ......en ze is maar beperkt kenbaar, .......daarom vinden velen terecht dat ik alles met argumenten onderbouw, maar om alles maar even lasterlijk met axioma 's en ophef te belasten heeft geen enkele zin!
Als je verlost wilt worden van jou beperkende geconditioneerdheid, dan heb je zelfs de onderbouwende argumenten, omdat ze juist niet de maat zijn van Jou! Maar ze helpen U juist,...... voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doen komen!
Het zo onderbouwde experiment lukt bijna altijd, omdat je er niet alleen voor staat! 
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.

Het is zo donders eenvoudig te vertellen wie er mislukken met hun levensexperiment en daar in slagen, dat het bijna ongelooflijk is! En je vindt de oorzaken van de mislukking of het slagen ook allemaal terug na de innerlijke evaluatie van ons eigen handelen, de wetten, functies en structuren volgen onze innerlijke wil, en ze volgen ook de functies en structuren uit ons hele eigen DNA. Zo ontstaat de opgang naar de innerlijke mens!

Ons hele geluk is slechts van een enkel ding afhankelijk! Het bewustzijn van het gecreëerde leidt tot gedachten die creëren. Het gecreëerde is een bedenksel, een beeld in de gedachten. Het gecreëerde wordt heel snel het iets wat de mede-mens in die gedachten zou kunnen gaan creëren en dan plotseling vergeten we dat de mede-mens het ook allemaal moet begrijpen om tot een zelfde creatie te komen. Alleen door het begrijpen krijgt de creatie een bestaan in de zelfde gedachte vorm, jij en ik kunnen elkaar vinden in de zelfde gedachten.
Maar net zo goed als je in je eigen gedachten een beeld van jezelf creëert, creëer je ook "een buiten" met ook allemaal reflecties van wie je zelf zou kunnen zijn. 'We voelen wat voor energie we uitzenden en denken dan dat dát de buitenwereld is'. Dit is wat in de psychologie projectie wordt genoemd!
Toch is het eigenlijk jou auto entiteit, en het is te hopen dat hij positief gericht is op jou mede mens en de Aarde. Weet met de juiste amplitude naar voren te komen, de levenshouding die bij jou past, maar ook bij jou en de wereld!
En deterministisch gezeur hebben in deze projectie helemaal niet nodig, want daar leren we niets van! Het ik en het jij zijn in die gedachten precies de zelfde, terwijl we weten dat we verschillende entiteiten zijn. Anders zou er geen tegenspraak zijn, zouden we de liefde niet nodig hebben noch het begrip om met elkaar om te kunnen gaan, de wederkerende liefde zou geen succes behoeven te zijn om de maatschappij te dragen. Maar de methode om deze maatschappij te dragen, daar voor is de wederkerende liefde juist perfect!

Zodat dit door Otto Selz zo gesteld wordt; ......in de cognitieve innerlijke wereld  worden .......
*de voorstellingen en denkprocessen door de ziel gestuurd , en
*de ziel heeft geen bewustwording `s ervaring zonder intellectuele en motorische interactie.
Voorwaar, we kennen dus ook de plek waar het Genius aangrijpt in de Mens!
Doch deze  mens kan ziek zijn aan deze essentie, de kern van de mens, en wel als die zich niet kan uitdrukken! 
 Het verlangen om beter te worden en het universele geneesmiddel moeten in dat geval door de mens zelf ontwikkeld worden. De mens kan dat alleen door gericht – van - binnen te leven en dat binnenste te transformeren tot een helende en vernieuwende factor bij al zijn activiteiten. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!

Alleen de krankzinnige wetenschap wil alles conditioneren en niets van deze wezenlijkheid leren! 
Maar hun experiment is zondermeer mislukt! En ze houden niet op met dat deterministische gezeur, waarvan niets valt te leren!

De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd.
Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet?
Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee!
Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken.

Het is dus niet meer de vraag of de ragebol door de politiek moet, nee, het is de vraag wanneer de ragebol door de politiek moet. De raid op de koploper (arme VVD) dat is nu politiek geworden. Dat dit tot niets leidt moet U toch eens gezegd worden, de krankzinnige media doen dat beslist niet, die wil slechts de herrie die woord, beeld en geluid met zich mee dragen.

Hoe dicht we langs de algemene chaos lopen is slechts te meten aan de enorme veelheid van mensen die langs de rand van de sociale afgrond lopen, een zo grote hoeveelheid dat de broederstrijd onder de minima hoogtij viert, en met slechts een krankzinnig debiel politiek raffinement kan worden besproken.
Deze situatie heeft zich ontwikkelt in een duizend-voudige flop en niemand wil hem zien noch benoemen, maar ik weet een oplossing die helpt, er is op het moment geen andere oplossing als de flop maar compleet stil te leggen, deze politici berg ze op in het gekkenhuis want ze gaan toch steeds maar verder alsof er niets gebeurd is en dat is echt niet de bedoeling in de huidige situatie. De zinnelijkheid in een maatschappij kan nu eenmaal niet ontbreken, de zinneloosheid heeft de overhand genomen en deze zinneloosheid moet volgens deze politieke krankzinnigen nog steeds betaalt worden. Daar waar op het arousal van burger had moeten worden gelet, ........doch  de gekken schijnen dat niet te kunnen, en dat is dan ook zeker geen hartenwens.

Misschien gaat dit U nog steeds te snel, de modernistische wereld wil niet graag gestoord worden, de modernistische wereld denkt dat haar wereld nog te verdedigen is, maar ik vertel het U steeds weer, de falcificator kan zich ook niet buiten het debat ophouden, er is werkelijk niemand die de waarheid kent. En ondertussen blijft U met de duisternis om U heen zitten; .... U hebt het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron. Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is. Een wezen met hart en ziel, en ons Koning`s-koppel kent van de liefde en de rede.


Wel heren politici, voor zinneloosheid is op het moment absoluut geen geld meer, net als in de tijden van Machiavelli is;…….. Het geld van de rijke maar weerloze natie is nooit voldoende geweest om haar te redden.
De huidige protectie kost al meer als iedere eerlijke arbeid kost, we houden niet eens meer wat over voor de andere menselijke taak! De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. 
 Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. En er zit niets anders op als dit eindelijk te gaan doen!
Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. Doch dit continuüm is reeds door de politieke dwazen weggegooid, we leven in een machteloze maatschappij. Ja, "Uw macht over de mensen is er zolang je niet alles van hen neemt. Maar als je de mens van alles hebt beroofd, is hij niet meer in je macht - dan is hij weer vrij."  We leven in een abominabele en verfoeilijke maatschappij, zover is het door de abominabele domheid ( over de laatste perioden, eeuwen bijna) van wetenschap, van De Politiek en de Janus Kop gekomen.

En Meneer Hearst bouwde zijn Kasteel en de rest werd een kranten kop en keek mee.
Maar ja, Onder met namen de menigten op deze wereld komen er onderbroken en discrete en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om collectieve zelfstandige naamwoorden: leger, vloot, flock, overheid, bedrijf, party, mensen, chorus, menigte, troep, maar hoe is dit te onderwerpen aan Uw macht? Met al die verfoeilijkheid die U uit Uw gedachte tovert? Zij die alles beschrijven, ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, discussie kan alleen dissociatie leveren!  
Hij creëerde een kasteel rondom zijn waarden, en de politieke en economische machten gingen wel degelijk ook alle geestelijke autoritaire inhoud bepalen, want de krantenkop vergat de rest van het geestelijke discours.

De bevrijding van de geestelijke autoriteit uit de politieke en economische macht is het grootste beschavingswerk ooit, maar tot op heden onmogelijk. Deze bevrijding is de integratie van de begrepen rede met de verstandelijke integriteit en is ook de voorwaarden voor onze groei en evolutie. Maar ze komt niet van de grond.
Men ging en gaat altijd over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel deze globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld.  Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij. En zo werden we een machteloze en zieke maatschappij! En dat met mensen die geen menselijke opleiding hebben genoten! Hoe kon het anders? Het kan anders!


Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting. Het doel van de Geest bestaat er dus uit de kwintessens te ontdekken!

Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. De ziel van veel mensen is voor geld te koop. Welke belangen laten we zwaarder wegen?
Want de
zwakzinnige elite
maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz. Het eenvoudige deductieve denken staat er zoals ze is!
Elke dag weer! Ze heeft niets speciaals nodig. De materialisatie bevat een boodschap van omhoog; ......zonder dood geen leven, zonder kwaad geen goed, zonder nacht geen dag, zonder deze abstracte begrippen zijn er geen boodschappen te verwoorden!
En bij het uitspreken ervan ontstaat de toon, die sterk wordt bepaalt door het onstoffelijke in de mens!

Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft. Van het causale menselijke denken is hij vervreemd! Zijn experiment kon niet anders als mislukken! 
Wat normaal staat als een polariteit heeft een effect in je ......waar na je luistert! Het woord is vrij!

Uiteraard zou er aan h
et Autisme, volgens deze gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; ....en de feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig!

Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, helaas.........
Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment. Hier door zijn contemplatie en concentratie als één geheel, in het centrum draait het immers om de
kwintessens.
Het draai uiteraard helemaal niet om leugens!


“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. Maar raken we daarmee de kern, doet het ons geleiden naar zowel een goede concentratie als ook een goede contemplatie? Doet dat ons geleiden naar kwintessens die we nodig hebben? NEEN!
En daarmee staat het vast; .......de twee-eenheid van De geest en De genade kan niet anders als aangewend worden om de deductieve druk, die de mens steeds weer bespeeld, weg te nemen. Onze unieke zorgzaamheid en
altruïstische vermogens zijn die vermogens die ons naar een goede toekomst toe dragen, ze zijn het belangrijkste onderdeel van de ontembare menselijke geest. We zullen zelfs tot dit hogere zijn worden gedwongen, ......die goede toekomst weet U .......laat U hier niet langer van afhouden!

......Elke vreemde attractie wordt in de hersenen verwerkt! De ziel heeft geen bewustwording `s ervaring zonder intellectuele en motorische interactie.
Autisme noemde ze dat ook wel, alsof daar iets mis mee is! In een wiskundig systeem gebruikten ze het woord kwintessential. Een begrepen Autisme is een zegen voor iedere mens! Het geeft hem een verbeterde of versterkte auto entiteit, en mogelijk een verbeterde relatie met je mede mens!
Al het abstracte ontkomt niet aan de ziel, de denksprong gaat van een "materieel bevat zijn in" naar het "abstracte bevat zijn in". 
Het proces van definitie ofwel de intellectuele "denksprong" verloopt nooit andersom!
Plato en Euclides vertelden het al ; ....dat de meetkunde gefundeerd wordt en zich ontwikkelt los van het gebied van het materiële.
Leonardo da Vinci bracht de intellectuele en motorische interactie samen: .....Een vogel vliegt volgens wiskundige wetten,
Sul Volo degli Uccelli, 1505

Let wel, zowel getallen als consonanten vormen een uitdrukking van verhoudingen en betrekkingen, ze zijn wel degelijk de oorzaak en de gevolgketens van bepaalde wetmatigheden, die ook niet anders als in ons DNA vastliggen. Het woord verbindt, door middel van de spraak. Zo verbind je de abstracte wereld met de niet abstracte wereld, maar we zijn er doorgaans bepaald niet goed in, omdat we het tot "rekenaangelegenheden laten worden". Zo trekken we ons zelf naar beneden, diep de materie in! Dat wordt door de krankzinnige krantenkoppen economie genoemd!

Dit  terwijl iedereen het zou moeten weten, Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen. Alleen  de wetenschap zelf doet aan een andere benepenheid, ze is niet echt!
Ze kan de Grote van de Geest niet ervaren! Daarom heeft de wetenschap er moeite mee serieus belang te hechten aan alle mystieke werken, die er in omloop zijn. Ze staat zelfs de verzoening met de metafysica "vierkant" in de weg! 
Het is dan ook een volkomen ander discours waarin de wetenschap zich begeeft. Met in mijn ogen veelal eenzijdige visies die van dezezijde geponeerd worden; ..... visies die het gevolg zijn van de veronderstelling dat er slechts één werkelijkheid bestaat: de logische, zichtbare en bewijsbare! Een visie waar echte mensen zich nog steeds van ontdoen!
De mens in de wereld heeft te maken met tweewerkelijkheden, die samen een eenheid vormen: de zichtbare werkelijkheid, waarin wij als mens leven, en een andere, niet-zichtbare werkelijkheid diehieraan ten grondslag ligt.

In deze verhandeling staan twee soorten mensen tegenover elkaar: ... de mens die meent hiervoor te moeten studeren, lezen en leren en de mens die zegt dat studie nergens voor nodig is, omdat het contact met de andere werkelijkheid zich spontaan aandient en als een geschenk aan de mens gegeven wordt. Hoe zijn deze beide standpunten met elkaar te rij-men? Aan de ene kant kan men constateren dat het zogenaamde spontane-contact met het wezenlijke zonder degelijke kennis uitmondt in een oncontroleerbare chaos;.... iedere maatstaf ontbreekt dan om datgene wat over de mens gekomen is, op de juiste wijze kritisch te toetsen en te verwerken. Aan de andere kant kan eenzijdige studie ontaarden in een geleerdheid die op het hoogmoedige af meent te kunnen beoordelen wat juist en onjuist of wat waarheid en leugen is. Doch het woord is vrij, anders zou ik ook de cognitieve en narratieve psychologie als tegengesteld moeten zien. Maar voor de werkelijkheid moet je bij de daad zijn, ......en daar past alle wijsheid in. De mens moet leren zwemmen in de levenszee. Pas daarna kunnen de problemen tot een oplossing worden gebracht.
En daarom is er maar één ding om te weten, letterlijk............ En  dit is het idee wat zowel mij, Otto Selz, Martin Buber, Frederik Weinreb, en vele anderen die de heilige schrift of het grote mysterie op een natuurlijke wijze hebben leren kennen, voed! Het is het Grote van de Geest dat hij de kwintessens aanreikt,..... alle scheidingen zijn slechts schijn.


Het grote van de Geest is dat hij ons de kwintessens aanreikt, .......dit maakt de fideles:...... de behandeling door middel van geloof, levensovertuiging, en gebed. We kunnen hem niet missen! Het is ook niet nodig hem te missen, waar hij zijn werk doet vind je de genezing door “kosmische” of Goddelijke energie, het hoger zelf, het uitwerken van Karma…..de intellectuele liefde voor God.
Het determinisme is gevallen, we weten het straks weer, in het traditionele menselijke denken is er geen scheiding tussen kunst en leven of wat mooi is en wat functioneel is. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden.
Het middel om het lijf gezond te houden is er altijd al geweest, je lijf is je leven en de grote Geest is het die je de kwintessens aanreikt, wat wil je nog meer? We zijn spirituele wezens met een lichamelijke ervaring.
De dingen zijn op gelukkige wijze, zonder dwaling en zo goed mogelijk te begrijpen. Daartoe is de mens uitgerust! Het is mogelijk de wetten te leren kennen!
Otto Selz bracht het verhaal binnen in de cognitieve psychologie, en het complete verhaal, om de fideles zich te laten voltrekken, zou er wel eens kunnen zijn!

Ook is er daarom geen equivalent van ons woord religie, het verhaal zelf is er al! Zodra we dat weer beseffen en aanvaarden hebben "wij mensen" gewoon weer de macht! Onze Genius zal ons dieper als ooit voortstuwen! En we zullen er gelukkiger als ooit bij kunnen worden! Wij kunnen de nieuwe wending aan, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen...........de macht die nooit gepopulariseerd werd, want zo is hij dus niet, is er nu.
Ze maakt U los van die verfoeilijke dialectiek. Slechts dat maakt U los van de drang "U zelf" te etaleren.
Misschien is het dit wat U mogelijk maak zonder "dis", discussie, en dissociatie te leven.
Want dan pas is voor ons het echte mens-zijn begonnen!

Voorwaar, het "dis" is een regelrecht demon, en over demonologie wilde ik het nooit meer met U hebben. Dat is ook beter voor U en mij, want mensen die proberen demonen te benoemen, benoemen in feiten zichzelf en dat is niet zo aangenaam als men denkt. Denk maar aan het drama van de Inquisitie. Daar had men alle beschrijvingen van de gestalten van de verschillende demonen, hun namen, soms zelfs hun handtekeningen. Zo wist men dan precies te vertellen wat ze wel en wat ze niet deden. Als je goed kijkt wat de demonen de zielen aandoen volgens de verhalen van de demonen beschrijvende wetenschap, dan blijkt dat ze precies hetzelfde doen als wat de mensen elkaar plegen aan te doen. In de huidige tijden doen ze niets anders, .........ze vinden het leuk met discussie en dissociatie te leven!
Dat wat men niet begrijpt, wordt toch in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden de huidige demonen door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan!
Er is maar één wapen inzetbaar, en dat is toch echt ook de cognitieve werkelijkheid te onderkennen, zodat de mens ook zijn intellectuele liefde voor het Goddelijke leert onderkennen.
Uw respect voor wonderen wordt er echt niet minder door als U ze probeert te begrijpen! (Henk Tennekes)
In tegendeel, je bewondering wordt er alleen maar groter door!

Want zo kan het echte mens-zijn niet beginnen! De huidige handelwijzen zijn zelfs al compleet mislukt!
De psychoanalytici zijn geschoold in een dogma, maar de problemen van de mens liggen niet in het onderbewuste. In tegendeel, met de hulp van de intellectuele liefde van God, kunnen ze daar in het innerlijk als sneeuw voor de Zon verdwijnen! Daar wordt iedere abominabele domheid overwonnen! 
Over een jaar of drie zullen de eerste geschriften komen; ......hoe we ooit in zoveel abominabele domheid konden geloven! Want 99,9% van het "geschoolde" volk blijkt dan zwaar debiel, maar ze kunnen de cognitieve werkelijkheid dan nog steeds niet volgen! Het "krantenvolk" kijkt al 180 jaar toe, maar lang kan dat niet meer duren!

De intellectuele ommekeer, die nodig is, kan slechts als werkelijk nodig worden omschreven, .......de dood van ieder mens maakt mij intellectueel kleiner omdat ik ook verbonden met het intellect van de mensheid.
En stuur daarom nooit iemand weg om te weten te komen voor wie de klok luidt, want hij luidt voor jou! Jou wetenschap zal er geen minuut groter door worden! Die abominabele domheid is van U, en van niemand anders!
Het kan wonderlijk goed werken met al die krantenkoppen, wanneer onze emotionele levens en ervaringen samenvallen.
Vooral door de herkenning van gedeeld lijden.
Maar wat gebeurt er als de ervaringen, cultuur, en wereldbeelden van anderen erg verschillen van die van ons?
Welke diepe lucratieve dissociatie helpt er dan nog, dames en heren van die "geschoolde universitaire wereld"
GEEN, ik zou dus maar al vast gaan leren inpakken! En neem die politieke bende gelijk mee!

Er is geen enkel "Indiaans Volk" wat nog in een reservaat gaat leven, omdat de idiote geschoolde wereld dat zegt, .......dat kunstje kon U slechts één maal flikken, ...........en iedereen is onderhand ziek van uw abominabele domheid! 
Er is geen Griek die anders op zijn eiland gaat leven, omdat de idioot Rutten of zijn krankzinnige minister van financiën dat wil.......Word wakker.......laat Uw cognitieve werkelijkheid niet onderdompelen omdat een idioot dat wil, het mens-zijn heeft een volkomen andere intellectuele inhoud tot zijn beschikking, ook voor U! Zonder deze werkelijkheid zou er "alleen maar" anarchie kunnen ontstaan.
  Dan wil er nog geen enkel woord overtuigen, niet eens opwekken maar slechts zoeken en verbinden wie het "vindt".
Het wordt uitgezonden bepaald zonder hoop, zonder illusie, maar wel noodgedwongen.
Echter, de partijdige dwazen willen zich niet op een verstandelijke basis voor de onbekende menigte en het nageslacht moeite geven en opofferen. Ze roepen liever de anarchie op, en die komt dan ook!
Want  dat leven is toch een constante dienst van het ene aan het andere! Verdelen noemen ze dat ook wel, ....een economisch noch technisch aspect heeft zoiets niet. Doch de intelligente menigte meent als in een waan bevangen zelfstandig en vrij te denken en te voelen.
En het krantenvolk keek alleen maar mee! En hierop is volgens de dwaze historici en de analytische wereld de totale mislukking gegrond. En maar zeggen dat ze iets geleerd hebben op de instituties van de welgeleerde heren. Doch ze leerden daar niets, dat zal in de komende jaren zeer snel blijken! En een nagestreefde universele eenwording is op deze basis absoluut onmogelijk.

De wereld is in de greep van gezag, maar de autoriteiten helpen U niet U zelf te begrijpen,
en zonder inzicht in U zelf, is het niet mogelijk U te bevrijden van conflict.
U bent zodoende ook de maatschappij, U bent zo ook de wereld,
de uitkomst van een eeuwenlange ontwikkeling en ook het product van uw onmiddellijke omgeving! 
Zonder dat alles te begrijpen en te doorbreken, en het volledig uit een te slaan, heeft U niets te bereiken,
maar door het wel uiteen te slaan zal U ook niets bereiken!
De mens heeft in zijn eentje, in zijn intellectuele eenzaamheid die mogelijkheden niet!
 Niemand Niet......
Zonder de intellectuele liefde van zijn voortbrenger kan de mens niet! Niet eens een minuut!
Er is maar één schema dat dit laat zien; ........
Kijkt U maar naar het proces!
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren,
deze is weg te nemen,
door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Sorry, er trekt meer als een boek aan mij voorbij, en dit moet ik U toch melden.
Over-ijverig breng ik U opnieuw het schema van het enige intellectuele proces op deze wereld, de openbaring geheten.
Dat andere schema van de debiele autoriteiten, ze is er niet! Ze is er zelfs nooit geweest!
De miljarden individuen van het mensheidlichaam liggen nog machteloos her en der in twijfel, waan en leugen terneer!
Het woord is nooit anders als tot de geest gericht, dat wat de bron van de nieuwe, oorspronkelijk gedachten in zich heeft. De intellectuele liefde van God is er voor iedereen!
De woestijn meester in mij, hij zal dit geen minuut vergeten, ......alleen dank zij dit intellectuele proces kan je daar overleven, .......en op een gegeven moment zelfs de belangrijkste woestijnvader zijn, die er ooit geweest is!
Zo kan ook de Griek op zijn eiland overleven, ........zo is het in elk heden voor iedereen.
De mens is ook die Monnik die van allen gescheiden, en met allen verenigd is.  
Wij allemaal hebben het recht op deze wereld te aarden, met die kracht die in ons is, ......de laatste stap in onze evolutie komt er heel gewoon aan, .......wij allemaal zullen weten wat dat betekend, iemand overslaan doet ze niet!
De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
 Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden.........welk verhaal ik hier toch maar ingevoegd heb!

 
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
In Godsnaam, maak het mee

 

 
Zij is dus zeker geen fysieke kracht, haar ruimtelijke en materiële middelen zijn zelfs oneindig klein. 
Maar door het mensenlichaam de juiste richting en de wetten te laten onderkennen, kan ze alle in de mensen aanwezige energie aan haar liefdevolle heerschappij onderwerpen. Het was zelfs in de complete cognitieve werking van ons denken in te brengen.............als polariserende gedachte. Wat wil de wetenschap nog meer weten over de intellectuele liefde van onze schepper? Otto Selz is niet meer te verbeteren dat vertel ik U alvast!

 
Afbeeldingsresultaat voor Otto selz

 Maar dat ik 16 maal zo snel denk als al die woord idioten, daar kan ik nog steeds niets aandoen. Een mens verwerkt met zekerheid 32 beelden per seconde, en maar 2 woorden per seconden, en daar zitten de geestelijke vermogens vast en zeker bij in, .......we maken geen hypothesen!
U moet weten, zo meende Oppenheimer dat er kinderen in de straten spelen die zijn grootste problemen in de natuurkunde zouden kunnen oplossen, want ze hebben de vormen van zintuiglijke waarneming nog die hij lang geleden al had verloren. Maar die zelfde kinderen zijn er altijd al geweest! En waarom komt dat oplossende vermogen dan niet boven? Die kinderen verstoppen zich heel gewoon, je kan nauwelijks door deze "omgeving", de huidige heersende omgeving begrepen worden. En Richard Feynman was voor hem ZEER BIJZONDER.
De mens is ook die monnik die van allen gescheiden, en met allen verenigd is! Als je de fideles kent, wordt alles veel groter, Goddelijk bijzonder! En zo is het voor iedereen!
Maar de rest ligt nog steeds machteloos her en der in twijfel, waan en leugen terneer!

Maar dat zou wel eens zeer snel anders kunnen worden, .......
Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wel blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke gezondheid meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen.
 Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.

De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten. De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren. En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond!
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.
Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken, maar geen nood daar in die twijfel bevond U zich eigenlijk al. De Goddelijke hoop is dat U het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, leert kennen, zij kan alle twijfel polariseren,  maak het mee, U hoeft nergens bang voor te zijn. Zij is geen fysieke kracht, haar ruimtelijke en materiële middelen zijn zelfs oneindig klein. 
Maar door het mensenlichaam de juiste richting en de wetten te laten onderkennen, kan ze alle in de mensen aanwezige energie aan haar liefdevolle heerschappij onderwerpen.

 
Frederik van Eeden .

En als U denkt dat daarboven een technische en economische heerschappij kan bestaan dan heeft U het mis.
Dat experiment is nu juist mislukt, ...........en een vrij man vraagt zich af wat hij met die vrijheid moet doen!
En echte vaders vragen nooit en vinden nooit of je nu zus of zo moet doen! Weet te denken over wat U nog niet weet!
 Door U steeds af te vragen wat U niet weet, bevrijdt U zichzelf van het juk van gewone “wijsheid”.
Het is volkomen mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat een persoon het antwoord op belangrijke vragen niet weet!
De belangrijkste factor van kennis is altijd de weldoordachte vraag waarom het zo is, en de antwoorden, die komen later wel.
Zo werd het ook voor mij geformuleerd, door mijn ouders, .......en hadden ze het anders gedaan dan was het mij onjuist gebleken.

Want....
Het gewone en vaak harde dagelijkse bestaan,
is toevallig toch verbonden met een hogere werkelijkheid!
 Aangezien deze informatie scheppelijk en seculier is,
kort en goed gezegd, het DNA ....
ze is niet voor andere mensen bestemd.
Je moet zelf de geldige rede, alle geldige redenen van lachen en huilen, van al het levens vermaak vinden,
uit deze grootscheepse geest-informatie weten te ontworstelen! En je hoeft er geen minuut bang voor te zijn,....
Het is het aller mooiste in vrede en rust ontmoeten!
De persoonlijke ervaring is de vereniging,
van al het beschikbare specifieke gedrag.

Zo komen we ook als wetenschap al heel direct terecht in het gebied van de informatie
en
informatieverwerking. Maar dat neemt de rest van het verhaal niet weg.
Ontregelingen in de gezondheid zijn slechts
primair te duiden als informatiedefecten.
Zo is het zelfs de genetische werkelijkheid, voor iedereen.
Primair is een trefwoord met een ontstellend aantal synoniemen.
Dat nou niet direct door enige realiteitszin kan worden verslagen.
Ik transformeer geen natuurwetten naar abstracte vormen die de tastbare werkelijkheid overstijgen.
Zo ontdoet men zich van waardeloze hypothesen!
Als wereldverbeteraar kan ik daar niet aan mee doen, ......
met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is,
met pure begrippen, ......
Het ontkent dat de scheppelijke en seculiere informatie,
dus ook die van het DNA, louter immanent is.
En zich beperkt tot onze ervaringswereld,
elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid,
 is een poging tot zotteklap van dwazen. 
En is weer de KNAW eigen, ze zullen nooit verder als deze zotteklap komen!
En er is genoeg zotteklap op deze wereld om hem compleet vast te laten lopen!
De wil is in de wereld, niet erbuiten.(Schopenhauer)
Sorry, maar niets op deze wereld houd mij tegen om U de waarheid te vertellen.
Er is een onnoemelijk aantal wetenschappers die zijn eigen werkelijk niet onderkend,
om de simpele reden dat ze anders geen stijver meer zouden kunnen verdienen.
De diepe lucratieve dissociatie heeft, ......
 de wetenschap definitief naar zijn ondergang geholpen!  


De kunst van spreken over onze gehele natuur heeft iets ontstellend bijzonders. Oppervlakten, verstoken van de diepere betekenis, wekken de indruk van een collageachtige videoclip, waarin beelden onverwachte verbindingen aangaan, die individuen aanzetten tot bepaalde gedragingen: .... "Niet te min hebben deze dingen wegen gevonden om te ontkomen aan de dialectiek van de zin.
Je zou er van kunnen zeggen, dat ze er genoeg van hadden; ..... de oneindige proliferatie, de potentiëring, het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit, in een obsceniteit die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun onzinnige rede".
Doch ze mogen het in onze multimediale consumptiemaatschappij onderhand wel weten, deze beelden en objecten leiden hun eigen leven, en dat is altijd al zo geweest. Zij moeten zijn, en moesten al zo zijn voor dat de mens hier op Aarde was.
Daarom is er de werkelijkheid dat het leven doorgaat, en alle kunst eindig is. Alles wat vorm heeft, ze heeft ook inhoud!

Zij is de immanente finaliteit die er onherroepelijk weer moet zijn, omdat hij altijd al aanwezig was. Wat uiteraard ook het Godsbegrip van Spinoza beschrijft, meer is ze niet! Maar heel deze situatie levert en leverde een ontstellend moeilijk gesprek op, ook met Spinoza, maar nog veel meer zonder Spinoza, want ..... Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...Het wijst naar zijn natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! Het probleem van de zedelijkheid betreft onze innerlijke wilshouding of gezindheid én onze handelingen!
Zo is het nodig omdat er een werkelijk universele oriëntering en een voor allen steekhoudende levensstijl voor de dualistische mens niet meer te vinden is. Ik leg dus zondermeer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is. Omdat ze slechts persoonlijke voorkeuren weet uit te spreken!

‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. Het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden. Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )

Richard Feynman wijst ons ook steeds op sublieme wijze op iedere immoraliteit, die we mogelijk ook bij hem kunnen vinden, bv. We hebben de gewoonte om de artikelen die we voor wetenschappelijke tijdschriften schrijven zo afgewerkt mogelijk te maken. We vermelden al de denk-wegen en maken ons niet bezorgd over de blind eindigende steegjes en we beschrijven ook niet welke verkeerde ideeën we eerst hadden. Zo publiceren we op een waardige manier niet wat we allemaal gedaan hebben om het werk tot stand te brengen.
De krantenkoppen van deze wereld worden geschreven door lieden die zeggen dat je dergelijke immoraliteit bij hen niet kan vinden. Deze journalistieke gekken denken helaas dat ze heilig zijn. Wat ze uiteraard nog nooit geweest zijn! Ze zijn met zoveel absurditeit met hun subject bezig, dat we niet over een gezonde maatschappelijke zin kunnen spreken!

Maar dat Richard Feynman "ook hij" 16 maal zo snel kon denken als al die woord idioten, daar kon hij nog steeds niets aandoen. Een mens verwerkt met zekerheid 32 beelden per seconde, en maar 2 woorden per seconden, en daar zitten de geestelijke vermogens vast en zeker bij in, .......we maken geen hypothesen! Wij werken "In Cabri" ,  de Schepper wil oplossingen, de onbeschaafde wereld heeft zijn verheerlijkte 2D beelden, en onze grootste wetenschapper Richard Feynman zie het al, wat we niet begrijpen, kunnen we niet creëren! Dus "In Cabri". Of  eigenlijk gaat het over dat interactieve wiskundige, wat scheppelijk en singulier aanwezig en werkzaam is in de structuren van ons DNA. Dat onderdeel wat de fideles in de mens wakker doet worden, het intellectuele Goddelijke.
U moet weten, zo meende Oppenheimer dat er kinderen in de straten spelen die zijn grootste problemen in de natuurkunde zouden kunnen oplossen, want ze hebben de vormen van zintuiglijke waarneming nog die hij lang geleden al had verloren. Maar die zelfde kinderen zijn er altijd al geweest! En waarom komt dat oplossende vermogen dan niet boven? Die kinderen verstoppen zich heel gewoon, je kan nauwelijks door deze "omgeving", de huidige heersende omgeving begrepen worden. En Richard Feynman was voor Robert Oppenheimer HET ENIGE ZEER BIJZONDERE KIND DAT HIJ OP DEZE AARDE VONDT.
Voor Julius Robert Oppenheimer was dat de grote nederlaag van zijn leven, dat hij uiteindelijk maar één zo'n kind vond, Richard Feynman!

Nog steeds is er een enorm verschil tussen hen die geloven en de wetenschap, de wetenschap gelooft in de door haar "geschapen" toestand,  De symbolische toestand is die waarin alles binnen onze levende kosmos "vuur" is. Maar omdat dat vuur aan voedsel gaat ontbreken, dooft het langzaam aan. Maar uiteindelijk kan ze geen enkel bewijs voor deze stelling vinden. Maar dit blijft de "volmaakte" manier om op elk moment je gelijk te halen.  Alles herhaalt zich zo eindeloos, het is zelfs ontologisch, maar steeds op de zelfde manier, want er is geen reden waarom de goddelijke Logos af zou wijken van deze door de wetenschappelijke debielen bedachte  werkwijze. Het stelt zelfs dat de basiselementen en fundamentele wetten wel degelijk iets zeggen over de aard van de werkelijkheid.
Alleen die werkelijkheid ontgaat ze elke dag! En Oppenheimer vertrouwde hen nooit!
Ik zou dat ook maar niet doen, want voor dat je het weet hebben ze hun persoonlijke voorkeuren uitgesproken, voor dat je het weet willen ze een deeltjesversneller van een 50 Miljard Euro,..... in de diepste kerker smijten dus!
Of naar Griekeland sturen, daar zal de honger van alle afgestudeerden beginnen, daar waar al die universele dwaasheid begon.

Doch het effect van deze ontwikkeling is zonder meer bekend, de Technische en economische heerschappij bestaat niet, en de diepe lucratieve dissociatie is een ramp. Een wereldwijde combinatie van deze effecten bezorgt ons een complete val van de urbanisatie.......alleen de gekken weten het wel, maar ze zeggen het niet! .........er bestaan maar drie soorten leugens, leugens, popperrazzi leugens, en statistieken. En het is hoogtijd dat U ze doorziet op hun menselijke merites. 
Want de neigingen tot een sociaal enginering kunnen we gevoeglijk vergeten, waanzin en leugen hebben geen cognitief bestaan.
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. Wat uiteraard de werkelijkheid geeft tot een cognitief bestaan.
Terwijl de bekende inbreuk hierop ook bekend is, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze heeft dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, ze heeft altijd al aan de voorstelling van wetten ontbroken, van welke gezonde cultuur ook! De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast!

Talrijke instituties weten op geen enkele manier waar ze staan en wie ze zijn en wat ze doen, de wetenschap is een onzinnige horde! Die niets te verdienen heeft zodra hun menselijke merites wordt beoordeeld! Als het om leven en dood gaat is ethiek NU nietszeggend. De horde heeft geen toekomst meer!
De val van de geregelde urbanisatie is slechts een kwestie van een korte tijd. En de zotten willen nog aan het bijkomende beursspel deelnemen ook!
De persoonlijke ethiek is zo te verwarren met politieke ethiek. Maar voor een zelfstandig individu is het vanzelfsprekend verwerpelijk om te moorden, verraad te plegen of vijanden wreed te straffen. De zaak wordt niet anders, als het voortbestaan van deze globale wereld maatschappij op het spel staat! In tegendeel.......dan juist volgt de beoordeling op de persoonlijke merites!
En dan moet U bedenken dat vele miljarden mensen voor of tegen al die onzin zijn, voor hen telt de persoonlijke merites niet, voor hen telt de Ethiek niet! Als U zich dat realiseert, weet U pas hoe groot de problematiek van de huidige mens is. Memmen over de politieke ethiek en de rest vergeten, en natuurlijk je persoonlijke wensen uitspreken. Welk een belachelijk bedrijf, waarmee de huidige mensheid het heeft te stellen.

 Als de ware Weg werkelijk bestaat, zijn wij niet in staat die te ervaren, omdat de beperkingen van de taal ook onze ervaringen beperken.
 Zien we soms werkelijk iets? Nee!
We weten het althans niet. We leven binnen zulke enge grenzen dat we slechts door onze eigen ogen zien.
Daarom is de mensheid zeer beperkt, precies zoals de realiteit en de taal dat ook zijn.

Er is geen ander wezen als het beperkte wezen, doch de huidige cultuur erkend dat niet! Dat het met de diepe lucratieve dissociatie niet ander als voorbij kan zijn, wordt niet "geweten" ofwel is geen geweten, dus er is ook niets geaccepteerd. En terwijl ze naar een politieke houding zoeken, ontgaat hen elke spirituele en culturele inhoud van het werkelijke leven. Stemt dat u niet treurig? Mensen discussiëren niet meer, ze beperken zich bij hun interpretaties tot de politieke oppervlakte. Alles wordt "politiek begeleid"
Doch in de culturele en spirituele vernieuwing ligt de wortel voor de enige  levensvatbare traditie. De politieke begeleiding bestaat uit nooit anders als uit een strijd.

De wetenschap zegt notie te hebben van "De destructieve patronen" maar verder komt er niets anders als de theoretische waanzin van ene Karl Popper! "De Bijaard van de onzin" heeft geklonken, en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen! Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven! Ja, ook bij hen zelf is de Angst  iets ongrijpbaars, de nood kan niet begrepen worden, studie heeft zelfs totaal geen zin, haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept. Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
De nood van de mensen dwingt tot daden, het heeft het weinige andere voortgebracht. De nood van de mensen is het die tot de herhaalde pogingen dwingt, en die misschien wel weer mislukken, maar het blijft de nood van de mensen die tot dit woord dwingt. En het politieke verhaal komt van de ontkennende idioot.
Telkens weer, ......... en het staat nog in de krant ook, of het komt op het journaal.....
Het hoog aantal gevallen van sociopathie en hieruit voortkomende incidenten van de lucratieve dissociatie in de menselijke samenleving heeft een diepgaand effect op de rest van ons, die gewoon hun leven willen leiden op deze planeet. De individuen die deze 4 procent vormen draineren en plunderen onze relaties, onze bankrekeningen, onze prestaties, onze eigenwaarde, onze planeet en ons recht op een goed en vreedzaam bestaan op deze anders zo prachtige planeet Aarde.
De kunst de culture en spirituele zielen te begeleiden bestaat niet eens meer want ze is niet meer als; ...... een ziel die zich tracht te verwerkelijken in het beeld van de haar poging, de nood wordt niet gezien, dit is er alleen op uitgelopen dat we vaststellen of, en zo niet, in hoeverre we het niet kunnen…en wat in een strijd tot uitdrukking komt!  De politicus blijkt gelijk een tiran, het menselijke is hem onbekend! 
Alleen de krankzinnige aftandse moellahs blijken nog erger, ........  

Waar kiezen ze toch voor? Ze kiezen regelrecht voor de cognitieve afsluiting. Waar gezonde mensen voor zowel de Cognitieve Dissociatie als de Cognitieve Associatie blijken te kunnen kiezen, daar blijkt de zieke mens alsnog voor de Cognitieve Associatie TE MOETEN KIEZEN, hij komt er niet onderuit zijn nood kenbaar te maken. Dat is het grote verschil tussen de gezonde en de zieke mens. En de Cognitieve Dissociatie met zijn Cognitieve afsluiting is zeker een GEESTESZIEKTE! Een wereld die niet naar de noden van zijn mede mens kan luisteren is ZWAAR ZIEK.
En keuzegedrag is slechts een belangrijk concept in de consumenten en marketing domeinen, maar ze is ook zwaar ziek makend, aangezien deze onderdelen van de technische en economische wereld het zonder de Goddelijke intellectuele liefde moeten stellen! Korter is deze waarheid niet te vertellen, alleen de krankzinnige politicus probeert dat, uiteraard zonder enig succes!

Als ik het wil hebben over het Goede en het Kwade, dan moet ik weer even wat afspreken. Maar er valt niets af te spreken, heel ons DNA bestaat uit Wetten, Functies, Structuren, die onmogelijk een stilstand kunnen genereren!
Men verwart 'intelligentie' , de inzet van de Goddelijke Genius, met het 'verstandelijke'. Wat hij nog wel in een DIScussie wil genereren, wat toch onherroepelijk tot de Dissociatie leidt, wat een wonderbaarlijkheid is van de wetenschappers, doctoren, en politici! Kortom van de werkelijke geesteszieken van deze wereld, die 4% die voor de cognitieve afsluiting gekozen hebben!
Het middel om het lijf gezond te houden is er altijd al geweest, je lijf is je leven en de grote Geest is het die je de kwintessens aanreikt, wat wil je nog meer? We zijn spirituele wezens met een lichamelijke ervaring.
De dingen zijn op gelukkige wijze, zonder dwaling en zo goed mogelijk te
begrijpen. Daartoe is de mens uitgerust! Het is mogelijk de wetten te leren kennen!
Otto Selz bracht het verhaal binnen in de cognitieve psychologie, en het complete verhaal, om de fideles zich te laten voltrekken, zou er wel eens kunnen zijn!

Sterker hij is er heel gewoon! De begeleiding van de zielen, er kan een aanvang mee genomen worden! De Cognitieve afsluiting moet weggenomen worden, we hebben geen andere keuze. Onze Genius zal dan alleen ons dieper als ooit voortstuwen! En we zullen er gelukkiger als ooit bij kunnen worden! Wij kunnen de nieuwe wending aan, ..........en het is de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen en te vertellen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )

Alleen zo kan de cognitieve afsluiting die we bij alle mensen zien "die slechts hebben geleerd hun wensen uit te spreken" voorkomen worden! Als dit niet in het cognitieve reservoir zit van de leraar, hoe willen ze zoiets dan bij de leerling presenteren?
En dat in een wereld waar er geen enkele verzameling van metafysische ideeën kan worden gevonden waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds maar verandert en evolueert naar het onbekende. De cognitieve afsluiting brengt slechts een vastgeroeste maatschappij, vastgeroest in al haar wensen.
Over al deze vastgeroeste absurditeit blijft men maar schrijven en spreken. Alsof er over de noden van een ander niet valt te schrijven en te spreken.
Het ongeloof van de mens blijkt enkel op een cognitieve afsluiting te berusten. Maar het idee dat wiskunde een soort van mentaal net zou zijn dat wij over de werkelijkheid uitwerpen om de ervaringen te ordenen is in het licht van deze ontdekkingen zelfs waarschijnlijk.
De fysische werkelijkheid moeten we altijd identificeren met de abstracte intellectuele liefde van onze voortbrenger, die blijkt te huizen in onze ziel.
Zodat dit door Otto Selz zo gesteld wordt; ......in de cognitieve innerlijke wereld  worden .......
*de voorstellingen en denkprocessen door de ziel gestuurd , en
*de ziel heeft geen bewustwording `s ervaring zonder intellectuele en motorische interactie.
Voorwaar, we kennen dus ook de plek waar het Genius aangrijpt in de Mens!
Doch deze  mens kan ziek zijn aan deze essentie, de kern van de mens, en wel als die zich niet kan uitdrukken! Dan volgt het ongeloof van de mens en een flink portie cognitieve afsluiting! Thans is het ongeloof bijna geheel compleet, maar toch zal het de mens niet lukken van zijn bewustwording 's ervaring los te komen! Dat valt ook nooit meer te verwachten, de mens is een notoire twijfelaar, ......en daarbij een nogal absurd wezen geworden.
Maar zijn wetenschappelijke experiment heeft hij definitief en bewezen verloren. 
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
Zij is dus zeker geen fysieke kracht, haar ruimtelijke en materiële middelen zijn zelfs oneindig klein. 
Maar door het mensenlichaam de juiste richting en de wetten te laten onderkennen, kan ze alle in de mensen aanwezige energie aan haar liefdevolle heerschappij onderwerpen. Het was zelfs in de complete cognitieve werking van ons denken in te brengen.............als polariserende gedachte.
De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
 
Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig.
Aldus Frederik Van Eeden......mijn collegianten leger heeft heel duidelijk zonder enige cognitieve afgeslotenheid gesproken.
 
Sterker is de waarheid niet uit te spreken!
En wilt U haar dan grafisch zichtbaar maken dan kan U dat zonder meer aan Edward Tufte overlaten.
Above all else show the data.......... Edward Tufte

Wat dit verhaal opnieuw kenbaar maakt, er is nogal consequentie voor de wetenschap, want de posities die de wetenschapsbeoefenaars onvermijdelijk innemen ten aanzien van de vragen die op de meest vitale manier menselijk gedrag raken, openbaren op de eerste plaats hun persoonlijke betrokkenheid daarin. Dualiteit heeft slechts gevolgen voor de grote van de twijfel. De vragen en fantasieën en theorieën die ontstaan, kunnen dus niet vallen onder hun autoriteit als geleerde, op dit gebied bestaat en beslaat de autoriteit van de wetenschapper zeker niets. Er is geen steun van de dwaze wetenschapper uit deze dualistische maatschappij te verwachten! Hoeveel titels, prijzen en diploma 's hij ook maar heeft, hij heeft niets van en over het menselijke Heil 's niveau geleerd!
Uiteindelijk zal hem in de komende periode dus duidelijk worden gemaakt dat hij heel veel heeft te leren, en zo hij dat niet doet kan hij veel beter vertrekken, als het Heil 's niveau hem toch niet interesseert. Het heil van de mens is voor hem geen doel op zich, sterker nog, hij heeft zich er voor afgesloten!
Het is een enorm schandaal als er geen paradigma wisseling zou komen, ........zijn autoriteit kan hij of zij dan zondermeer vergeten. Voor zijn leerlingen de grootste ramp ooit in het onderwijs beleeft! "Het beste van het mens zijn" zou uitermate moeilijk zijn te beleven door de leerlingen van dergelijk onderwijs! 

 Met welk recht mogen dergelijke lieden nog onderwijs geven?

En  dan, de wetenschap heeft zo ongeveer de zelfde blinde geleide stok nodig voor "zijn onderzoek" als ieder ander. Iedere wezenlijke transformatie moet het zelfde lot ondergaan, wat jammer heren wetenschappers. De metafysica staat zelfs lijnrecht tegen over de fysica van de heren wetenschappers!
De dissociatie is een ontkenning van de wezenlijke transformatie die altijd weer aanstaande is, .....de Goddelijke materie heeft het eeuwig streven naar "eenheid". Daar bij is de wetenschapper "als alle mensen", van alle mensen weten we dat ze lastig zijn, en onduidelijke, complexe en tegenstrijdige gedragingen vertonen. De oorzaak van al het lijden!
Een veel voorkomende reactie op dit lijden, heet dissociatie, om haar in ieder geval "als geheel" uit het bewustzijn te verbannen. Er ontstaat een innerlijke strijd tussen ontkennen en luidkeels verkondigen. Erkenning van de wereld om je heen is cruciaal. Indien men niet wordt gelooft ontstaat een nieuw trauma en ook het stellen van een verkeerde "theoretische" diagnose en "theoretische" behandeling doen daar vervolgens nog een schepje boven op. Aan de ene kant heb je te maken met de onvermijdelijke reacties op geweld, zoals angst, spanning, paniek, boosheid. Dit blijken de vormers van de secretie! Aan de andere kant heb je de reactie van de omgeving. Beide samen vormen dan jou eigen leven, want jou lichaam is jou leven! Hoe meer je tot een trauma vervalt, geestelijk of lichamelijk, hoe meer je zal moeten herstellen. Uiteindelijk zijn er hier op deze wereld zoveel trauma 's, ze wordt "onleefbaar". Doch........ik weet het "heel gewoon"..........van de Goden mocht ik het weten..........


Als functie is de transformatie een streven naar eenheid.
De algemene regel (wiskundig dan wel intellectueel) die daarvoor geld is deze; .....
dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel.
Dat is zelfs het bijzondere karakter van materie van Schrödinger ’s wereld. De kat van hem bewees het zieke van de wetenschappers!
Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen, niemand weet het eigenlijk hoe het precies ligt. Dit is niet als een logische waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen..........
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.

Het lemniscaat is een symbool. Het staat voor:... oneindig, eeuwige beweging, zonder begin en zonder einde, inter-afhankelijkheid, alles is samengesteld.
Ze symboliseert de eeuwige transformatie, ........ terwijl het benoemen met de juiste woorden het begin is van het eind om niet langer te blijven steken in onwetendheid.
Ook de Lorenz contractor is dus in feite een lemniscaat.
En de dubbele Helix van de genetici is ook niets anders als een lemniscaat.
Er valt niets anders te verwachten in deze kosmos, 
De transformatie functie is de enig werkelijke aanwijzing die oneindig is.
Richard Feynman had er zelfs een axioma voor, de oneindige kosmos waardig..........

 

• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
En je onttrekken aan de realiteit die onacceptabel voor je is. 
Maar ook die tijden gaan voorbij,
Als ze zelf maar voldoende trauma 's hebben opgelopen!
En je hebt geleerd zonder enige cognitieve afgeslotenheid te spreken.
Iets anders heeft geen zin, ieder ding is toch alles!  

De wetenschap is slecht bezig; ....
 
Voor waar, zelfs als we spreken we over communicatie en relatie op het kennisniveau binnen de empirisch georiënteerde psychologie, dan is een van de logische gevolgen daaruit dat we uiteindelijk eenzaam zijn en blijven als we blijven twijfelen. We ervaren de "eigen eindigheid en beperktheid" onmiddellijk  (instantaan) aan den lijve. Maar hun gedachtegang ziet er als volgt uit; .... In de intermenselijke relaties ervaart de mens de betrekkelijkheid van deze relaties, met name de beperktheid van zijn vermogen andere mensen werkelijk lief te hebben en door andere bemind te worden. En dan volgt het roemruchte pilletje (drug) om de gevolgen enigszins te verzachten. Maar de hele wereld is er onderhand al van vergeven, vergiftigd zoals je het noemt! Dat is dus totaal geen oplossing meer. En het houd totaal geen rekening met het feit dat de vorm en inhoud in de metafysica, in de fysica een hele andere vorm en inhoud vertonen, zoals Ernst Mach ons vertelde. Daar in de fysica wordt het deeltje slechts gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand, zoals we dat instantaan zelf constateren.
De eindigheid en beperktheid blijven scheiden. En dat is zo ongeveer de volledige oorzaak van al het leed. Daar wordt het al mogelijk gemaakt alles te verhullen,  door het tenietdoen van het deelnemen van het subject aan het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen. Maar die zelfde Geest gebruiken, en de transformerende energie persoonlijk te ervaren, nee dat vinden ze niet nodig. De horde wil liever twijfelaar blijven!

Ze willen niet aarden op deze aarde,
ze willen niet weten dat ze bestaan,
Ze willen niet werken aan alle verdrongen herinneringen,
Ze willen de overgang van de externe naar de interne energie niet,
De transformatie wordt slechts onderkend door zijn doorgaande werking,
 Het  proces bestaat uit één grote doorgaande werking.
Het is zoiets als een oneindige stuwing; .... 
“Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid".
"Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren".
Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
Telkens weer.......
En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
altijd........men weet dus dat de kwintessens zijn uitgereikt!
De angst is weg dat iemand niet met hem zal willen zijn.....
Er is niets meer om je te schamen........en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op.
Het doet ons zelfs liegen en steunen op onszelf.....
ze genereert bepaald geen veilige plaats voor de mens, maar.....
Deze 'spirituele' visie houdt zeker in dat er buiten de materiële werkelijkheid een energetisch krachtveld (bv. God, Brahman of Tao) bestaat dat voor mensen in bepaalde gevallen direct toegankelijk is.
Dit omdat de mens een kern heeft die direct verbonden is met dit 'krachtveld' en daardoor 'meer' is dan alleen een lichaam,
dat anders toch alle dagen de twijfel ondervindt!

Zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman)

 
Wat er aan te doen is? Waarom denkt U dat ik dit allemaal heb geschreven? Hoe heet dit verhaal?
 
“Het grootste probleem waarmee we in ons leven geconfronteerd worden, is het vaststellen van onze verantwoordelijkheden en deze duidelijk te maken.
Om werkelijk toegewijd te zijn aan een leven van eerlijkheid, liefde en discipline, moeten we bereid zijn om ons toe te wijden aan de realiteit. De actualiteit vraag daarbij toewijding '‘vraagt dat we gewillig zijn en in staat zijn om onszelf continu te onderzoeken". Dit vereist dat we een goede relatie met onszelf onderhouden.
Maar juist dat is wat iemand, wiens leven gebaseerd is op de schaamte, mist
. In feite heeft iemand met schaamte een vijandige relatie met zichzelf
Het is de schaamte – die ons ketent – zij is de basis voor zowel neuroses als alle andere karakterstoornissen. En de laatste stoornis in deze, heet psychomotorische hypersensitiviteit, als ook ADHD ofwel ontploffen uit schaamte........
Een werkelijk schaamteloos mens kan namelijk in alle cognitieve openheid over alles spreken, hij weet dat de fideles hem toebehoord! De angst is weg dat er niet iemand is, die met hem zou willen zijn. Zo kwam ik aan mijn immense collegianten leger, zo als ik het hier gebruik, heel mijn ziel is één groot rederijker 's plein. De cognitieve openheid van de ziel is iets gigantisch, ........telkens kan er oneindig veel actualiteit en realiteit worden gevolg, en er kan op worden geanticipeerd, zomaar, zonder enige moeite.
De schaamte van de wetenschap is dweilen met de kraan open, omdat alles zo ongeveer "ten onrechte" wordt geconditioneerd. De leerlingen dragen de consequenties van de onjuistheden en de schaamte........ons huidige universitaire onderwijs deugt niet eens één minuut! 

Wel alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zei en zag het zo........
De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt!
Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie, daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen. In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn. En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden. Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen, aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets. Dit vonden we al terug bij Spinoza, die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.

Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden, maar ze denkt nog steeds dat ze meer mogelijkheden heeft! De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven, die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn
 • a een File overgenomen uit originele
 • b een File overgenomen uit micro form
 • c een File overgenomen uit computerbestand
 • d een File overgenomen uit een intermediair (niet micro form)
 • m een mix Een gemengd geheel
 • n Niet van toepassing
 • u Onbekende. Het antecedent of de bron van dit geformatteerd computerbestand is niet bekend.
 • En dan is er nog de larie l .....Geen poging om de code van de file te achterhalen. Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken.
Dan verval je in het wezen van de zo-heid, de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is, zo kan elke gek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang! De wetenschap werkt met een relatie die geen actualiteit heeft, elke dag weer! Elke file die de wetenschap ons voorzet is zo ongeveer totaal Virtueel! Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel", met zijn "ZO-HEID" dus. En  hij doet net of ze daar geen spijt van kunnen krijgen, en de opgelopen schaamte ze niets doet, maar dat klopt uiteraard want ook cognitief hebben ze voor die instelling gekozen. Ze hebben zich cognitief afgesloten! Maar met wetenschap heeft het niets te maken. Nooit, en ook onze huisvriend heeft daar last van.
De computer is daar oneindig goed in, je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen, zonder enige actualiteit!
De deskundige meent, en daarmee basta, wat hij met zijn cache-file`s heeft uitgehaald en of ze wel actueel zijn, daar mag iedereen naar raden! Daarna volgt het syntactische ofwel politieke drama, was de natuur Nu echt ziek of zag de deskundige alleen een bleke natuur? Ik heb het de natuur nooit horen vertellen!

Uiteindelijk is elke wetenschappelijke uiteenzetting zonder zijn actualiteit en realiteit een conference, die meestal uitgevoerd wordt tussen een "vast-publiek". Alleen appartelingen kunnen daar eerlijk over schrijven, zo als ik. De rest is bezig met het syntactische spel! En zich daar voor schamen, reken daar maar niet op, het wordt alleen maar erger, en erger, en erger, ......... de volledig open cognitieve werking, de fideles, in "dat fameuze wetenschappelijke instituut" komt hij er niet, nooit! Ze kunnen net zo goed gelijk hun ontslag krijgen, want het loopt nu de spuigaten uit. Het experiment, ze is werkelijk mislukt, niet zomaar een beetje......... 
De essentie die wordt vergeten is al bijna een eeuw geleden omschreven, dus nog een keer dit; ....De mensen die zich politiek engageren, meningen hebben, maar verzuimen om te bekijken wat hun eigen motieven daarbij zijn, of die zuiver en helder zijn, die vergeten dat zij zelf het middel zijn om verandering door te voeren.
En aan de andere kant de mensen die veel doen aan zelfontplooiing, aan bezinning, maar daarbij vergeten dat ze een deel uitmaken van de wereld, die vergeten dat ze verantwoordelijk zijn. ( Martin Buber )
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. Wat uiteraard de werkelijkheid geeft tot een cognitief bestaan.

De hele anaforische relatie is dus niet bepaalt "een ding", Immers; .......de apparatuur in een organisatie wordt bediend door mensen. ... Onwrikbaar bezet het Atomium niet alleen de fysieke ruimte, maar ook de mentale ..... Dat was eeuwen geleden ook al duidelijk. Maar de krankzinnige wetenschap kent die duidelijkheid nog steeds niet! Al die conference loopt vaak slecht af, de mens en zijn omgeving moet eerst zelf inzien dat de conflictsituaties tussen hem en anderen slechts uitvloeisels zijn van de conflictsituaties in de eigen ziel, conflicten in de eigen ziel kunnen we oplossen! Die vrijheid is ons gegeven, maar we moeten er wel wat voor doen! Al onze gezamenlijke mogelijkheden en moeilijkheden hebben hun oplossing die begint op het psychische mentale vlak. Het geheel moet conform zijn aan de gestelde anaforische relatie! De oplossing moet zowel actualiteit als realiteit bezitten. Dat levert slechts als enige een scherp afgebakende subject-object relatie op.
Doch grenzen die we als mensheid niet moeten willen overschrijden, zelfs volgens de wetenschap, bestaan zij al niet, laat staan dat ze dergelijke grenzen willen kennen!
Het is echter niet ondenkbaar dat de aarde voor ons veel slechter of zelfs onleefbaar gaat worden. Want de normale metafysische waarheid is, ......wat je de Aarde aandoet, dat doe je ook jezelf aan! De metafysica kan zich wel degelijk zeer duidelijk melden, alleen dwazen ontkennen dat!  


De z.g.. waarden vrije wetenschap (b.v. economie), is altijd heel vooringenomen met immorele opvattingen over “vrijheid”, en abstraheert voortdurend ontoelaatbaar zeer ingewikkelde intermenselijke relaties (cultureel, ethisch enz. bepaald) in haar pogingen om de economische werkelijkheid te kwantificeren. Ondanks dat ze steeds worden doorkruist door allerlei menselijke verfoeilijk heden en stommiteit, worden deze voortdurend misbruikt door de “elite” om de samenleving een haar welgevallige en voor haar voordelige sociaal-economische orde op te dringen. Het werd een beroving 's systeem dat al het andere tot het duizendvoudige overstijgt. En de enkele gekken die hier in mee kunnen, ze blijven maar zeggen dat dit maatschappelijk gezond is, de spijt en de schaamte was er nog steeds geen enkel moment. Alleen de ongekend dikke salarissen van deze dwazen. En de dwazen zullen denken dat deze fouten geen littekens zullen achter laten! Ook dat is niet waar, het gaat net zo als met alle vorige paleizen en landhuizen.

Maar alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan! CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn. En de Urbanisatie van de aarde zal op deze manier zijn fatale klap krijgen. En onze economie zal, door dat gebrek van dat integer Zijn, er nooit beter op worden! De  overheid en "onze regering" bewerken steeds meer een "Multi-dwaasheid". Een  normale manier van denken kan er niet meer opgebouwd worden. En het wordt erger, en erger, en erger,..........met de Multi domheid en zijn geprojecteerde protectie brengen ze elke waarde vrije vooringenomenheid ten val, de één doet dat voor de ander, de Geest ontbreekt haar, .......de ziel is weggenomen. De cognitieve werkelijkheid, de realiteit en actualiteit ontbreekt totaal. Ze hebben zich er voor afgesloten! Toch hopen ze nog steeds dat ze het wetenschap kunnen blijven noemen. Wat het uiteraard nog nooit ook maar een minuut is geweest!
Uw wetenschappelijke bestaan is volkomen afhankelijk van de geprojecteerde protectie, die niet meer te betalen en te handhaven is! De tijden van Machiavellisme zijn hier bij nog totaal niets!

De tiende bijzondere gedachte heb ik hier beschreven, hij behandeld de noodzaak van het integer zijn. Zonder dat integere kan er geen enkel mens op deze Aarde aarden!
Noch kunnen ze ook maar iets begrijpen van wat de werkelijke geestelijke evolutie bevordert, de overgang van de externe naar de interne cognitieve energie die ons de fideles oplevert, met een cognitieve werking die altijd open ligt! Het "komt alleen te samen" is niet zomaar iets, het mag, kan en gaat cognitieve werkelijkheid worden!

Zij, deze noodzaak, ligt voor de Mens, na de negende normale gedachte waarvan ene Helena al zie; ....ze zullen uit hun stellingen worden verdreven, niet door spirituele, theosofische of andere fysieke of zelfs mentale verschijnselen, maar eenvoudig door de enorme gapingen en afgronden die zich dagelijks voor hen openen en dit zullen blijven doen naarmate de ene ontdekking op de andere volgt, totdat ze tenslotte door de laatste golf van het gewone verstand omvergeworpen worden.

En het is zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neer te leggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! Waarom mogen we de komende transformatie niet ervaren, .......het verhaal rond de Geest en de Ziel is nog niet afgesloten! En zal dat ook nooit zijn, de cognitieve openheid wacht ons.
Slechts de valse schaamte houd ons hier nog van af,......doch wij mochten twijfelen dat hoorde bij al het leren, ........zoals  Richard Feynman ons vertelde!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!

En de wetenschap wil al die problemen apart in bezit nemen, ........en de farmaceut vergiftigd U, moet U nog een pilletje? Dat soort is volkomen krankzinnig en gek! Het "komt alleen te samen" , mag, kan en gaat cognitieve werkelijkheid worden, en juist die werkelijkheid kunnen ze niet aan! Dus hun experiment is mislukt! Ze  brengen slechts een vergiftigde schaamte in de mens aan, want  ze kennen "DE WET" op geen enkele manier. De diepe lucratieve dissociatie had als onderdeel van "DE WET" nooit een plaats! Wetenschappelijk heb ik deze misdadigers op alle vlakken terecht moeten wijzen. Straffen doen ze slechts zichzelf, en de slachtoffers van alle misleiding .....

Maar bedenk, de gezonde schaamte kenmerkt zich door; ......

  gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) eerbaarheid en kuisheid,
  gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) nederigheid,
  het gevoel van schuld – gene of verlegenheid die te maken heeft met het overtreden van elke vorm van morele of geestelijke wetten
Zie ook

Enkele gedachten over het begrip ‘schaamte’Wij kunnen de nieuwe wending aan, ..........en het is de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen en te vertellen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )

Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!

 
Nardocus Filosofus