Hoofdstuk 55 Wetenschap rot op, als U zich niet in het experiment kan vinden.

Want we weten het allemaal; ....Het Es is het lust principe: het wil alleen maar van alles heel graag. En daarom moet ik U waarschuwen voor deze materialistische wetenschap. De gekken van Freud zijn zo doorzichtig als maar zijn kan! En zwaar debiel. Hun focus ligt op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort.

Richard Feynman wijst ons ook steeds op sublieme wijze op iedere immoraliteit, die we mogelijk ook bij hem kunnen vinden, bv. We hebben de gewoonte om de artikelen die we voor wetenschappelijke tijdschriften schrijven zo afgewerkt mogelijk te maken. We vermelden al de denk-wegen en maken ons niet bezorgd over de blind eindigende steegjes en we beschrijven ook niet welke verkeerde ideeën we eerst hadden. Zo publiceren we op een waardige manier niet wat we allemaal gedaan hebben om het werk tot stand te brengen. Of over zijn theorieën zegt Richard Feynman, mogelijk kloppen ze niet! 

Maar de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!
Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.
En dat moet dan weer worden bevestigd door de popperrazzi media die zich in de media ophouden.

En ze willen alles zo graag, ... zelfs Newton werd zo'n ezel. Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifieks. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! In experiment! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen! Het is een Theorie zo zullen de krankzinnige popperazzi het uitleggen!Maar we zijn gered; .... in zijn volheid weten we nu alles,......Wat de mens wel aan kan is bekend!
Want Of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn en spontaan aannemen dat onze schepper het samenwerkende partituur niet heeft bijgeleverd. En je gaat akkoord met meneer Boole.
Maar Ach meneer George Boole toch, die transcendente god van U leent zich overal voor! Dat is makkelijk wetenschap bedrijven!
Ja, De God van Spinoza, die had zo zijn moeilijkheden, want die was eeuwig en oneindig. Maar die kan steeds de terugkerende grootheid van het universum in ons wakker maken.


Maar de grote wetenschappelijke verbetering is beslist niet meer nabij en ik kan dan ook alleen de verslechte-ringen zien.
Maar belangrijker is het andere zicht op de aard van de samenleving, welke geen mechanisme is dat zich laat besturen en ombouwen volgens een plan, maar ook geen moraliteit waarin goed en kwaad elkaar bestrijden met een vooraf vaststaand verloop, maar iets volkomen anders:.... een samenkoppeling van mensen in gedurige, min of meer geordende verandering, waarbij het ene steeds door het andere wordt achterhaald.
Deze nieuwe betrekkingen zijn uitsluitend uitbuiting 's- en dwang verhoudingen, en slechts heel soms liefdes- en vriendschap 's relaties, ze verlopen in strijd of in gedwongen samenwerking, meestal echter in een mengeling daarvan. Ook al gaan mensen die betrekkingen met elkaar aan, op elk moment zijn het ook de verhoudingen die alle andere mensen met elkaar verbinden, voor ieder afzonderlijk is het een gegeven waarbinnen hij zijn leven in te richten heeft. Dat heb ik niet bedacht; .....de ervaring is mij net als ieder ander opgedrongen.

Deze samenleving houdt niet op te werken bij de huid, ....maar bestaat ook binnen de mensen die erin leven.
Mensen zijn knooppunten in netwerken van verhoudingen met anderen en zij zijn bij voortduring doende deze verhoudingen te verwerken, zich vroegere betrekkingen te herinneren of ze te verdringen, te idealiseren of te dramatiseren.  Ze verlangen en vrezen de nieuwe verhoudingen of fantaseren ze erbij.
De feitelijke, reële en actuele verbindingen vormen dus maar een deel van de fysische praktijk van een mens met zijn omgeving. Om zijn leven te begrijpen moeten de virtuele en intieme verhoudingen in de metafysische praktijk die hij bij zichzelf gaande houdt erbij bedacht worden.
Zo wordt het de psychoanalyse van de sociologie van de intieme en virtuele relaties. De mens gaat nooit geheel op in de actuele en reële maatschappelijke verbanden, er is slechts een relatieve omgeving, want hij is gegroeid en er leeft wat voort uit vroegere betrekkingen die daarop maar zeer ten dele aansluiten. Het verhaal rond de mens beslaat slechts uit een scala van algemene formuleringen, en  het zijn beslist geen formules, omdat ze niets te bezweren hebben en niets vastleggen.
Onze Geestelijke vrijheid bestaat, het moet alleen nog gerespecteerd worden!

Maar daarom kan het ook heel gewoon,
leer het, lach om Uw inhoud, lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Maar dan moet U wel zorgen dat de rede en de liefde binnen in U werkzaam is! En zelfs allemaal moeten we zorgen dat rede en liefde "De kracht zijn". En God staat daar middenin!
En de materialisten krijgen daardoor geen kans 
 het grove geschut in stelling te brengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.

Buiten dat, er is toch meer te vertellen over menige algemene formulering; .....


 1. In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trilling`s-toestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Lauglin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
  Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.
  Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen, misleiding is bedrog !
 2. ALLEEN DE INVLOED GAAT JUIST VAN BUITEN UIT NAAR BINNEN, de wetten zijn kosmisch !
 3. Wat een geluk ! We zijn geen samenstelling van deeltjes maar een deel van het geheel .
 4. Wiskunde is een hulpwetenschap, helaas je zal een benadering moeten kiezen voor ieder probleem.
  Een mechanisch systeem streeft naar een toestand van minimum potentiële energie. Het is "alsof" het systeem een doelgericht gedrag vertoont. De systeemtheorie onderkent dan ook het bestaan van normatieve systemen die doelstellingen nastreven. Het doelstelling`s begrip maakt het o.i. mogelijk om de rol die het energie-begrip in de exacte wetenschappen speelt te veralgemenen. Dit is een sterke aanwijzing voor een samenhang in het geheel die door eisen van de totaliteit bepaald wordt.
 5. De verbindings-voorwaarden geven aan fysische systemen hun structuur en samenhang en maken door de wederzijdse wisselwerking het samenspel van de elementen mogelijk.
  De verbindings-voorwaarden geven in feite de continuïteit van de variabelen in de ruimte aan. De twee types "veranderlijken" worden soms "door-" en "over-" "veranderlijken", trans- en inter-variabelen genoemd. In een hydraulische analogie kan men van stroom-gebieden en niveau-verschillen spreken. Het in paren optreden van de "veranderlijken" maakt het mogelijk om het energie begrip in te voeren en energie (of vermogen) te definiëren als het product van beide soorten "veranderlijken". Het is ook belangrijk op te merken dat de verbindings-voorwaarden voor netwerken en structuren een lineaire vorm hebben of gemakkelijk in een lineaire differentiaal-vorm kunnen gebracht worden. Deze eigenschap leidt tot zeer algemene energie-stellingen zoals de stelling van Tellegen en de analoge stelling der virtuele arbeid.
 6. Gedrag van een systeem wordt in de apartje`s-benadering gekenmerkt door relaties tussen input-, output- en toestand `s "veranderlijken". De toestandsvariabelen geven de invloed van het verleden op het heden weer en bepalen het tijdsafhankelijk gedrag ten gevolge van de geheugen-eigenschappen ( Cohesie, Adhesie, stroom, spanning, enz.) van het systeem. De interactie tussen de deelsystemen wordt door verbinding`s-voorwaarden beschreven. De werkelijkheid is als een constructie bestaande uit onderling verbonden bouwstenen. Daarbij aangenomen dat de relaties die de werkelijkheid kenmerken, ontbonden kunnen worden in relaties die het gedrag van de bouwelementen en van hun verbindingen afzonderlijk kenmerken. Het gaat hier dus om een reductionistische benadering die zich niet beperkt tot het in rekening brengen van de delen maar ook aandacht geeft aan de wederzijdse beïnvloeding.
 7. De totaliteit blijkt algemene eisen van continuïteit op te leggen waaraan de verbinding 's voorwaarden moeten voldoen. Deze eisen kunnen vertaald worden in energiewetten, invariantie en symmetrie-eigenschappen. Er blijkt ook een bepaald efficiëntie principe werkzaam te zijn. Vroeger sprak men over het principe van minimum actie of de wet van de kleinste werking. Men kan aantonen dat voor elektrische netwerken waarvan de elementen een "positief" gedrag vertonen de energie-content minimaal is als aan de wetten van Kirchhoff voldaan zijn. Een duale stelling geldt voor het co-content. Analoge eigenschappen gelden ook in de sterkteleer en bepalen de stabiliteit van mechanische structuren. Het streven naar minima speelt een grote rol in de energetische benaderingen. Een mechanisch systeem bijvoorbeeld streeft naar een toestand van minimum potentiële energie.
 8. De entropie van een netwerk zonder bronnen neemt toe in functie van de tijd. Het is verder eveneens mogelijk om aan te tonen dat een gevolg niet voor de oorzaak kan optreden. Dit wijst erop dat zich a-symmetrieën uit symmetrieën kunnen afleiden.
 9. En daarmee is opnieuw bewezen dat de wetenschap maar raak kletst met haar oerknal theorie en haar relativiteit`s theorie, ze kent de samenhang van de totaliteit niet, en de aperte eisen van het totaal kent ze niet . Niet te min blijft men zeggen in de klassieke mechanica te zijn geïnteresseerd, in en hoe de coördinaten van objecten veranderen in de tijd. En juist deze klassieke mechanica bevat de meest gewilde onzin! Het zijn gekke jongens die materialisten! En Freud heeft maar het kleinste deel over deze dwaasheid verteld, de metafysica zoals het zich intieme en virtueel manifesteert, wordt regelrecht buitenschot gelaten, door alle die zich driewerf gerechtigden  noemen! De zwaar debiele Sinterklazen zullen het wel even vertellen, ........Maar dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen, ze verandert er niet door!

  Overigens is er een groot het belang van symmetrieën en invariantie in de fysica. Voor elke symmetrie is er een behoud wet.
  Maar ja ik heb die perfecte vormen en omstandigheden nog niet gezien.
  Dus we krijgen toch de nodige variatie, al kan die in het begin nauwelijks vast-stelbaar en zichtbaar zijn.
  HET IS NIET WAAR, DE MASSA IS NIET SYMMETRISCH VERDEELT IN DE KOSMOS,
  ER KAN GEEN BEHOUD WET VOOR GELDEN,
  DE STELLING VAN MENEER EINSTEIN IS PERTINENT ONWAAR. E= Mc2 kan niet algemeen gelden!
 10.  
  Het doemscenario van leo van den haak
  De wetenschap heeft geen huisregels, ze woont ook doodgewoon op het normaal-vlak-Aarde.
  Als ze verzinsels van Popper bedoeld, dat zijn theorieën, met een theorie kan je geen theorie valideren noch populariseren. Dat is een hond die in zijn staart bijt, zou mijn leermeester zeggen.
  Dus ze prevelt mooie kletspraat meer niet!
  Gesteld, dat U op dit vlak leeft dan kan U slechts plaatselijk corrigeren, maar voor de abstracte theorie is slechts één groot NORMAAL- VLAK nodig, van een ongekende precisie, dit vlak kan je niet achteraf maken, iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van de correctie van de voor-buurman en de achter-buurman, alles zit daar aan elkaar! U heeft geen enkele kans ook maar één enkele correctie goed uit te voeren! Sterker nog, elke plaatselijke correctie helpt ze van de wal in de sloot!

 11. In de industrie wordt het gewoon erkend; …. Een speciaal normaalvlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaalvlak is identiek aan het beitel-normaalvlak … , in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt.

 12. Deze regel is ook zonder meer duidelijk te maken, zo is tijd een bijzondere dimensie, die zich alleen in duur laat verklaren. De standaard tijd is iets voor de spoorwegen, de telefoonmaatschappij of de omroepen en een tirannieke wetenschap. Die tijd is pragmatisch en economisch. Religieus en wetenschap echter moet dat tijd beheer worden veroordeeld. Laat de religie en de wetenschap het voorbeeld zijn dat het principe volgt en wetenschappelijk is ingesteld op de oorspronkelijke tijd en laat de politiek en de handel maar als het aanlengen zijn van wijn met standaard tijd-manipulaties waarvan we weten dat ze, gevaarlijk en vervreemdend zijn wat betreft het persoonlijk belang. Het probleem van de huidige wetenschap en de meeste religies is hun feitelijk verwijlen/hun verwijdering van menselijke begrip en niet van de verwijdering van goddelijke of Schriftuurlijke gedefinieerde begrippen van de tijd, met het kennen van bijvoorbeeld de politiek ingestelde standaard tijd en de commercieel ingestelde lineaire weken.

 13. De digitale verwerking van tijd, in de wetenschap heeft iets bijzonders! De matrix van Silvester (meervoud matrices) is een rechthoekig getallenschema, dus getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Dit is ook meteen het doel van een matrix. Tijd is daarin iets heel raars omdat je haar niet zomaar het als homogeen mag betitelen, processen kunnen wel degelijk een verschillend tijd-verloop vertonen.
  Tijd speelt slechts indirect een rol, je moet het homogene er van in de Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensie`s stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces in brengen. In de wiskunde zegt men van twee objecten dat zij orthogonaal (van het Griekse:... (orthos), recht en (gonia), hoek) zijn, als zij ten opzichte van elkaar een rechte hoek vormen, of anders gezegd loodrecht op elkaar staan.  Dit wordt wel aangegeven door het teken \perp tussen de objecten te plaatsen.  AB en CD zijn orthogonaal.                                                                                                                                                
  Je vormt, voor de digitale bewerking van tijd eigenlijk geen matrix als zodanig maar gebruikt een orthogonale matrix, dat is in de lineaire algebra een vierkante matrix waarvan de kolommen een ortho-normaal stelsel vormen. Dat houdt in dat de kolommen onderling orthogonaal zijn en als vector de lengte 1 hebben. Een andere manier van karakteriseren is dat de getransponeerde van de matrix gelijk is aan de inverse.
  De hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust dus op een trucje, je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie! Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden, in het vorige hoofdstuk hebben we het zelfs geleerd ; ....de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).

 14. Laat ik het nu op zijn Hollands zeggen, de wetenschap denkt dat ze para-normaal is, dat ze zowel in de toekomst kan kijken als in het verleden, en ook miljarden lichtjaren ver kan kijken, dat de natuurkundige processen niet aan een verandering onderhevig zijn en elders niet anders verlopen. Daar heeft ze dus geen enkel bewijs voor.
  Ze kan niet in de toekomst kijken, noch in het verleden.
  para normaliteit staat voor verschijnselen, waarnemingen, wetenschappen of vermogens die niet wetenschappelijk kunnen worden verklaard (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij').
  Het gaat volkomen voorbij aan de waarheid dat er niets verandert in de kosmos, jammer he !
  Ook wetenschappers zeggen dat het fenomeen para-normaliteit niet bestaat, waarom doen ze er dan wel aan, door te zeggen dat er totaal niets kan veranderen? En men de mensheid zelfs valse digitale trucjes vals als waarheid en juistheid moet gaan verkopen!
  Het valse digitale trucje van de wetenschap! Zo wil ik dit benoemen!

   
 1. De wetenschap komt daarom niet voorbij de noodzaak ook in haar theorie de verzoening tussen fysica en metafysica tot stand te brengen! Het is weer tijd voor de rederijker 's kamer,  "In Liefde Bloeyende". Dit is namelijk de plaats waarop de mens zijn leven het beste kan inrichten! Hij heeft dit zelf allemaal niet uitgevonden. Dit terwijl de theoretici slechts sloddervossen zijn, die willen dat je hun slordigheid als waarheid gaat "waarderen". Dus snel vertelt; ..... "De collectiviteit" is humorloos, instinctief en onverdraagzaam. Het is de vlucht van de massa in egocentrisme, wij zijn het middelpunt van de schepping niet en we hebben een irrationele en/of obsessieve angst voor het vreemde. Al het vreemde, al het andere – dus ook de natuur, planten en dieren – wordt gemeten naar het eigene als de enige maat van alle dingen.
  De blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Die eenheid gaat in tegen haar eigenbelang. Eigenbelang, moraal en wet vallen in de collectiviteit volledig samen. Vandaar dat ik het weet, het is weer tijd voor de rederijkers 's kamer, in liefde is alles bloeiende en collectief komen we er niet uit!

   
 2. We  weten dat de overeenkomst tussen experiment en theoretische voorspelling ongelooflijk groot kan zijn.
  Toch moeten het determinisme en de realiteit het altijd afleggen tegen een ‘wordende relatie tussen object en subject’. Wij zelf kunnen de reductionistische benadering met hulp van "Het experiment" slechts overhouden. Leren en proberen heet zo iets.
  Toch wil de pathetische mens het dramatische spoor blijven volgen! Hoe fout dit ook gaat!

   Deze grote ramp zal alle wetenschappelijke kennis overvallen en haar vernietigen, en we zullen maar één enkele zin kunnen doorgeven aan de volgende generaties, als we deze keuze blijven maken. Deze is: “Alle dingen zijn gemaakt van atomen – kleine deeltjes die voortdurend in beweging zijn, die elkaar aantrekken wanneer ze zich op een korte afstand van elkaar bevinden, maar elkaar afstoten wanneer ze tegen elkaar geduwd worden.”

  Het naturalisme is verworden tot een krankzinnigheid, waarbij de werkelijkheid als een volledig natuurlijk gebeuren wordt beschouwd en waarbij men geen plaats inruimt voor het “bovennatuurlijke”.
Daar bij de debielen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten.
Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren. En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama.
Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal.
Ze brengen de directe disharmonie, een brug slaan is er niet bij. De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vinden ze zo normaal dat ze vinden dat ze de ander de geestelijke vrijheid mogen ontnemen! Zijn ballen van de GEEK zijn verkeerd ingedaald. Zijn rationele positie in deze kosmos geeft geen plaats! De mens is met hem een soort geworden ZONDER RATIONEEL LEVEN. Onze huidige wereld is een Gekkenhuis! Helaas ik kan niet anders als U waarschuwen .....daar ik hoop dat U wel een rationeel leven lijdt.
Anders gaat het ook mis met UW DNA!
100 % zeker weten, en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers niet!

 
  Afbeeldingsresultaat voor

Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!
 Dit terwijl juist hier de Logos Spermatikos (de Logos die als een kiem zaad achter alle religieuze verlossing 's wegen ligt) van toepassing is, en heel onze veiligheid bewaakt, dan is het ongetwijfeld hier.

Om de mens zijn leven te begrijpen moeten de virtuele en intieme verhoudingen in de metafysische praktijk die hij bij zichzelf gaande houdt erbij bedacht worden. En dat kan, daar bestaat het volledige geneste proces uit, zo kunnen we de noodzakelijke psychoanalyse bezien, die zijn vorm in de mens heeft!
 (Freud heeft slechts een heel beperkt deel in zijn psychoanalyse weten te benaderen, maar ik wil naar veel meer! Want we weten het allemaal; ....Het Es is het lust principe: het wil alleen maar van alles heel graag. En daarom moet ik U waarschuwen voor een materialistische wetenschap. De gekken van Freud zijn zo doorzichtig als maar zijn kan! )

Kijkt U maar naar het proces! Hoe het werkelijk zit is in dit schema aangegeven; .....
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! Dit om een eerlijke kans bij het "levens experiment" te krijgen! Wie zich door "Het Es" laat regeren kent het hele levens experiment niet!


Waarom zij, deze krankzinnige wetenschap, nooit verboden is, het is niet te begrijpen .......met heel het bedrog wat ze de mens heeft geleverd, eeuw na eeuw! Maar "Uberpop" betekent ook in het heden; .....een focus op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! En de mensheid dacht bijna dat het experiment zou lukken, maar door de onmenselijkheid ervan is ook dit experiment mislukt!
 

En God staat daar middenin! Tussen al zijn redelijke humane schepselen!
We mogen God op ons knieën danken dat er Feynman en een Oppenheimer  waren, .......
En de materialisten krijgen daardoor geen kans 
het grove geschut in stelling te brengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
Het zullen voor altijd de Zo-tt-ologen van deze wereld blijven, nooit meer!
Het zijn slechts lastige lieden, die veel beter het gekkenhuis in kunnen, bijvoorbeeld "Het Trippenhuis" of richting the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, daar heeft men nog een groter gekkenhuis staan!

Dit is de directeur .....
 

Robbert Dijkgraaf
Director and Leon Levy Professor
Dit is het insigne van de krankzinnige professor

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Hij heet Dijkgraaf!


Welke dwaas begrijpt het nog steeds niet, de huidige mens wil eerst de opluchting na alle zware onzin die hem is voorgezet.
Beweren dat Freud die opluchting kan leveren na zoveel onmenselijkheid is de laatste utopie van de psychologie en sociologie, dat gaat niet meer lukken. De echte opluchting moet er werkelijk komen! 

Dit is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!


Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, en deze Zachte krachten gaan dus zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.


richard-feynman
We moeten heel gewoon de juiste strijd voeren van binnen!

Daarbij moet U ook weten dat; .... "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.
Richard Feynman brengt met zijn experiment deze "verdediger der rationaliteit" in!
En dat is dus ook voor de veiligheid van de mens zelf. 
Hij geeft de juiste wijze verweer tegen het materialisme, dat het slechts heeft gebracht tot .....een focus op (online) technologische en economische praktijken
. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! En de mensheid dacht bijna dat het experiment zou lukken, maar door de onmenselijkheid ervan is ook dit experiment mislukt!
En het resultaat is vreselijk fatalistisch en dramatisch en duidelijk!


De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, ROT OP!

 

Als mens wist ik dit al vanaf mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig opschrift!
En ik hoop het zo graag, dat U een zodanige rationele positie heeft, dat U dit een klein beetje begrijpt!
Want ik weet het, U verlangt naar de opluchting, waar statuten beweren met hun loden ernst, hun loden liefde, hun loden fundament, waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan. De seculiere en rationele mens weet dat je de genade niet in dergelijke statuten vindt, maar veeleer in het werkelijke leven. Maar veel is hem als nog te zwaar. Het eerste is de noodzaak om de helderheid aan te bieden in een rationele vorm;.....De opluchting in een vorm die zoveel mogelijk losgemaakt is van een toevallige stemming of van emotionele verbanden die voor een ander niet herkenbaar zijn. Het  aangebodene moet voldoen aan de rede, aan de rationaliteit. De rationele positie van de mens geeft hem de mogelijkheid om herkenning te zoeken en te vinden. En dat gaat dus over de psychoanalytische rol en betekenis van emoties bij besluitvorming. Waarbij de werkelijkheid als een volledig natuurlijk gebeuren wordt beschouwd en waarbij men ook plaats inruimt voor het “bovennatuurlijke”. Er is nauwelijks aandacht besteed aan de rol van gevoelens voor ons rationele denken. Men ging er eeuwen lang vanuit dat de rationaliteit zich had losgemaakt van de verwarrende invloed van gevoelens en dat iedereen de rationaliteit van de vele wijsneuzen kon herkennen aan het ontbreken van de emotionaliteit. En van deze wijsneuzen krijgt emotie nog steeds geen volwaardige plaats in het filosofisch menselijk bestaan. Doch als we het bovennatuurlijke niet accepteren valt er niets samen met zowel de natuur als met de wereld. En deze verhouding ervaren we toch als stemmingen, gevoelens, en dat doen we allemaal zeker intuïtief.

 En dan gebeurd het de mens en hij zoekt het in de ontsnapping 's mogelijkheden op het internet, in luxe ressorts, in de wereld secessie door recreatieve drugs, in het existentiële mannen recht op porno, in sport tempels, in clubs, in het theater en in de bioscoop.
Wat door velen wat somber betiteld is met de term ‘nihilisme’ is in feite de rechtmatige weigering van de verstandig geworden mens om nog op zaken te vertrouwen waarvoor geen opluchting, geen relativering, geen genade bestaat.
Want voor alles bestaat een relativering, een ontspanning, een eruit-stappen, en juist deze genade is de nihilistische mens heilig.
Laat ze dus maar rigoureus oprotten, streng en onverbiddelijk, al die verschrikkelijke kneuzen van de krankzinnige materialistische wetenschap! Het is hoogtijd dat er andere accenten gelegd worden rond de mens,  en de hoofdzaak is daar het leven:....met natuur en cultuur; de medemensen en God. En uiteraard hoort daar ook onze geestelijke vrijheid bij! Dan kunnen we allemaal veel makkelijker tot die genoegens en de interpretatie`s van het leven komen, en zo kan de rationele positie op de natuurlijke manier worden versterkt! Daar het voor velen mogelijk moet worden om aan de zich open-barende Kosmos mee te werken. Maak van de kosmos één groot rederijker 's plein, there is plenty room at the bottom of kosmos!

Nogmaals, de echte opluchting moet er werkelijk komen! En ze gaat over de verdediging van de rationaliteit, en niet over grootschalige gegevensverwerking, zoals de krankzinnige Geek gelooft, en de materialisten slechts willen beamen! Want dat is alleen maar een technologisch drama in een economisch veld, en dat van een vuilnisbakkenras, dat niet weet wat zin en rationaliteit is. 
Mocht U het niet weten, het is normaal dat je hoofd al die informatie niet meer trekt, moe wordt van het altijd maar creatief combineren en genereren en het eeuwig alert zijn. De rationele positie van de mens is uitzonderlijk zwak, hij of zij kan niemand een rationele verdediging voorzetten, dat breekt hem zonder meer op! En zo is Rsi in die zin evenzeer een geestesziekte, dus wetenschappers, het is echt een rot-op-met-je-informatie-syndroom. Terwijl de gezonde mens allang een plaats op het grote rederijkers-plein van de bloeiende liefde had moeten bezitten. In plaats van opgeschept te zitten met de instituten met hun loden ernst, hun loden liefde, en hun loden fundament, en je zo vertellen waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan.

Dit is ook de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis,  Leer het, lach om Uw inhoud, lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Maar dan moet U wel zorgen dat de rede en de liefde binnen in U werkzaam is! En zelfs allemaal moeten we zorgen dat rede en liefde "De kracht zijn". En God staat daar middenin! Tussen al zijn redelijke humane schepselen! 

Daar dat wat men niet begrijpt veel te graag in een empathische regel wordt verpakt, en deze dan in de wereld wordt geslingerd, moet het zelfs voor iedereen duidelijk zijn dat we het slechts met de rede en de liefde "moeten doen" die binnen in ons werkzaam is. 
Ik wil het zelfs niet hebben over de huidige demonen, door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. Het is een en al de loden last, die men wil prediken.....

Maar "De onstoffelijke wezenlijke beslisser", dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag van hen niet bestaan! De God van de rede en de liefde kan niet anders als enkel denking en zuivere geest zijn.
Dat is de God die overal buiten staat, .......de God ook van George Boole. De God ook, die de computer logica symbolisch maakt.
Om het U anders te vertellen; ....Laat U niet beetnemen, we krijgen slechts een voorproefje als we vragen blijven stellen, en dat moet je nog in alle zuiverheid doen ook.  Je moet blijven geloven in die belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt.
Dat is wat George Boole de normaal-vorm noemt. Hij zou tegen zichzelf zijn als hij wat anders zou beweren, .....en de collectieve God is altijd al dat zorgenkind geweest. Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. Je moet gewoon proberen tot  zuiverheid te komen. Dan pas komen er nieuwe oplossingen. Als je denkt dat alles duaal is, en je overal een duale attractie van maakt komen er geen oplossingen.  Hoe meer je van het reële pad afstapt, hoe meer onvolkomenheden er in plannen en theorieën zijn, en het wordt echt een attractie U te volgen! Maar Uw strijd lost niets op, U bent de attractie zelf geworden! De attractie die men ziet tijdens de strijd tussen goed en kwaad heet in de volksmond heel gewoon duel!
Doch laat de dwaze Schriftgeleerden het U niet ontnemen! Mensen moeten handelen in reden, niet in fantasie, ook de krankzinnige GEEK. Om dat te kunnen heb je de geestelijke vrijheid nodig.
En; ....kan U de chaoot onder de fantasten onderscheiden? Ja, U kan dat:…. chaos is namelijk een fractale verzameling. De chaoot is niet eens in staat het fractale te onderscheiden, bijvoorbeeld; .... als je hem twintig verschillende boom-bladeren voorlegt, ziet hij toch nog steeds één blad. Hij moet het vermogen om de verschillende fractie`s te determineren volkomen missen. Hij tracht zich altijd in te dekken, wil niet weten dat hij dit vermogen mist!
Met zo`n normale vogel b.v. de spotlijster is het duidelijk veel beter gesteld dan met zijn onderzoekers, hij heeft in ieder geval nog het vermogen te determineren. Maar ja, hij gebruikt zijn zintuiglijke vermogens dan ook goed, hij heeft ook oogjes gekregen, en weet ook kennelijk waarvoor ze dienen!
Maar die chaotische onderzoeker wil zich morgen wel wetenschapper noemen! Lang leven de multi variante analyse van de krankzinnige en chaotische wetenschap! De Multi variate analyse heeft slechts tot de gedachten als de "Endlösung" geleid. Daar toe waren de wetenschappers rond Meneer Hitler slechts in staat!

Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen. Het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens!  Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd.

“De liefde doet de naaste geen kwaad”. Een God die liefde is, is er niet op uit om de zonde en de daarmee gepaard gaande ellende in de wereld te brengen. Verder is hij een groot mysterie, alleen in dat niet.
Iets anders beweren is zwartmakerij. Des al niet te min is dit de algemene attractie geworden van de krankzinnige wetenschap!
Nergens is te bekennen waarom het tot een veroordeling van alle mensen is gekomen! Ik zou daarom maar eens met een terechtwijzing naar de krankzinnige wetenschap komen, wat bent U nu eigenlijk aan het doen? Weet U niet dat alle onvolkomenheden die er in plannen en theorieën voorkomen op grandioze wijze opgelost kunnen worden, dat ieder eerlijk mens gewoon zijn antwoorden kan krijgen. Dat omdat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen! Je kan blijven geloven in de belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt. 
Maar dat is het Nu juist, passiviteit heeft in deze kosmos zo zijn problemen, aangezien de liefde en de ratio moeten worden verdedigd! We moeten de juiste strijd voeren van binnen. Dat is de geestelijke vrijheid die moet worden gerespecteerd. En deze vrijheid levert ons ook een plaats in het metafysische perceel op, de geestelijke vrijheid levert de verzoening tussen de fysica en de metafysica op.


Juist deze situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van de mensen met een hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, en niet op het bedachte "abstracte" vlak van de debiele wetenschap. Met nadruk wijs ik er op dat onderzoek in een geheel slechts gedaan kan worden op een durende reeks van informatie tijdstippen en een complete informatie van optredende effecten. Een ontkenning van effecten maakt onderzoek alleen maar moeilijker, en de wetenschap van het heden is al als de toren van Babel, een toren van ongekende, onbeminde, nauwelijks onderkende vraagstukken, in het dagelijkse leven liggen volkomen andere problemen voorhanden.
En de Multi variate analyse heeft slechts tot de gedachten als de "Endlösung" geleid. Maar deze is geenszins afgeleerd.  Het geheel aan Popperazzi theorie heeft zelfs niet tot een hoger niveau geleid, het ene wat moet wijken wordt politiek verkracht en daarna "verwijderd". "The New Scientist" leeft midden in dit gekkenhuis! En daarmee is het mechanisme van schuld en boete, de taal van de verantwoordelijkheid een anoniem scenario geworden. De massamedia jagen slechts het gevoel op, dat er ergens een verantwoordelijke te vinden moet zijn. Maar het niveau voor dergelijke verantwoordelijkheid ontbreekt volledig! De overheden zijn regelrecht in paniek, ze weten zich geen raad met hun anonieme verantwoordelijkheid, en alle krankzinnigen blijven hun spel tot aan de finale doorspelen! Want in de praktijk van geldige en ongeldige excuses heeft niemand wat te zoeken!


Toch is de intuïtie een regelrechte heilige gave,
en de ratio een trouwe dienaar daarvan.
Maar de metafysica mag niet tot aan de fysica reiken,
er is geen kans op enige verzoening.
Omdat we een maatschappij hebben
gecreëerd,
die de dienaar vereert en de gave is vergeten.


Volgens mij is er niet langer een verbetering te verwachten, van de volkomen krankzinnige "Driewerf deskundigen"  De demonen die deze dwazen  oproepen zijn niet langer door de mensheid te dragen. En niemand weet hoe we de demonische effecten uit het verleden op moeten lossen! De fantastische theorieën zijn daardoor simpelweg op, over, en uit, het "effect" van deze theorie-terroristen wordt door de demonische proportie tot staan gebracht. Er zal niets geen essentieel nieuws meer ontdekt worden, met de grote ontdekkingen is het uit, er is niemand meer die zich belachelijk wil maken! (of je moet Dijkgraaf heten). Maar  helaas voor de wetenschap, ik ben mijn gave niet vergeten.........ik weet het heel gewoon.......
De krankzinnige data freak of GEEK, gebogen achter zijn computer, hij wijst ons slechts op zijn data en de daar aan verbonden economische consequentie!
Help, Help, Help, dat is de driewerf, van het geluk geworden, .....maar allen verkeren in nood...... Jezus, Moeder Maria......
Slechts De Driewerf Machtige zegt, wij zijn gedekt en in veiligheid.
Althans dat is het rituaal van de grootsten onder de krankzinnigen, op deze Aarde.
Zie hier A.U.B.

Voor de nieuwe ontdekkingen moeten de ramen van "het gekkenhuis der wetenschap" wagenwijd open staan, zodat alle demonen kunnen ontsnappen! Bij de KNAW in "Het Trippenhuis" en al de andere institutie van dergelijke aard.
Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft. (Richard Feynman wist dat ook al heel zijn leven, rare jongens toch die licht wezens?)

Maar ja, wij zijn licht wezens, het licht maakt alles zichtbaar,........dat was in alle eeuwigheid al zo! Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Maar ja, als je de gave niet kent, als je niet weet welk gevoel ons door onze eigen ogen wordt gegund, gaat het met de kunde om je in te leven in de gevoelens van een ander natuurlijk helemaal mis!
Maar ik kan het U zonder meer vertellen, deze meest banale periode in de wereldgeschiedenis ligt achter ons, als we dat maar wezenlijk in willen zien. Want wat de verstandige mens gelukkig wel in ziet is dat het allemaal veel te zwaar was, zelfs lood zwaar was! Het Grote Mysterie van het leven heeft weinig met intelligentie te maken. Het Universum heeft geen intellectueel proces. Het verstand is behulpzaam, maar ons hart is veel wijzer. En dat hebben we altijd geweten, vandaar dat de hang naar de opluchting er steeds is en er ook steeds was.
Ieder ding heeft zijn licht en ook de mens heeft zijn licht. En de verzoening  van de fysica met de metafysica ligt geheel daarin, dat U voelt dat het Uw aller eigenste kern is! Dus het is aan U het licht nog verder te ontsteken om te kunnen zeggen dat het onder ons verstand valt!


En in de wetenschap en de politiek gebeurd dat perse niet! Maar toch; .....Toch is de intuïtie een regelrechte heilige gave,
en de ratio een trouwe dienaar daarvan.
Zelfs Albert Einstein wist dat, want deze woorden zijn van hem.
Ondanks dat we een maatschappij hebben
gecreëerd,
die de dienaar vereert en de gave is vergeten, .....

doet de krankzinnige Popperrazzie theorie er nog steeds niet toe!
Wetenschap  rot op!
De GEEK kan zijn krankzinnige ballentent verlaten,
hij en zijn computer zijn van een onzinnige waarde.

Wij leven nog steeds in een wereld,
waar de meeste mensen erom vragen te worden ge-hersen-spoeld,
via het ego.
En door deze gevallen staat van de mens kunnen daarom velen geen juist
onderscheid maken,
tussen de wetten van onwetendheid en de Wet van de Ene.
Deze verwarring heeft de buitenmens - de oude mens - als het ware verlamd,
om toegang te krijgen tot de innerlijke mens
- de nieuwe mens - dat wil zeggen de Christus Mens.
De mens met de rede en de liefde en de juiste innerlijke strijd, ......
Doch door de vele soorten denkbeelden,
die in grote hoeveelheden het Aardse bewustzijn,
die in het hier en nu de duisternis doordringen en ontstaan,
zijn maar weinigen in staat om het koren van het kaf te scheiden,
waardoor zich een groot gemis openbaart.
Het lijkt daarom het beste om geduld te hebben in het besef dat,
zelfs al nadert de al aangekondigde tijd, ieders groei is er toch,
zoals u weet, en ze moet zich van binnen uit vanzelf manifesteren.
"En totdat deze bevrijding doorbreekt zullen velen overmand blijven
door de wet van dualisme, van goed en kwaad,
en niet in staat de hogere orde der dingen te doorgronden."

 

  Dus we zullen er toe gedwongen worden dat in te zien! Iedere collegiant op deze wereld weet dat, ,.....Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde en van binnen uit zal het U ontnomen worden! En de verzoening  van de fysica met de metafysica ligt geheel daarin, dat U voelt dat het Uw aller eigenste kern is, en U haar kan bereiken! Geniet van de opluchting, en bekijk in alle rust het volgende tijdstip. Dus het is aan U het licht nog verder te ontsteken om te kunnen zeggen dat het onder ons verstand valt! En toon Uw enthousiasme, dat zijn de mogelijkheden die U heeft.  
Änanda betekent vreugde, plezier of verheuging. En was tevens de belangrijkste discipel van Boeddha! Er is zo ontzettend veel om je van het kleine los te maken!

En ik denk toch dat deze tijd is aangebroken, want dat roeien in de materie had geen enkele zin! Het was het roeien in de chaos van de wetenschappelijke idioot! Leg Uw focus niet langer in de (online) technologische en economische praktijken. Dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort.

Op grond van een natuurlijke neiging is het ook mij bijna onmogelijk vrede te hebben 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is, met pure begrippen, laat staan met woorden'. U moet weten dat mijn metafysica louter immanent is, zich beperkt tot mijn ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid, slechts zo wordt de verzoening van de fysica met de metafysica een feit.
De wil is in de wereld, niet er buiten, pak hem, de opluchting wanneer U hem nodig hebt. En werk de krankzinnige wetenschappelijke institutie direct de wereld uit! Want dat is wat U er voor moet doen,..... voor ons bestaat er geen boven de wereld staande werkelijkheid! De transcendentie is hun valse spel! De giftige monsters willen zo slechts de waanzin in de wereld brengen.  De wetenschap vraagt alleen naar het wat en het hoe, niet naar het waarom van de dingen. De mens verlangt er echter naar het waarom te weten, het raadsel van de wereld te ontsluieren - daarin bestaat zijn 'metafysische behoefte'. En we weten nu wat de mens wil en "aan kan" en wat de wetenschap presenteert is LOOD ZWAAR, het is de lood zware vervalsing van een krankzinnige oen!

Voor wie het identiek maar wiskundig wil horen, bifurcaties verklaren de herkomst van hysterese, oscillaties en uiteindelijk chaos. En waarom zouden we uiteindelijk moeten accepteren dat het uiteindelijk tot de voorspelde chaos komt? Onze schepper wil oplossingen, weet U nog wel, en dat elke dag weer! De hysterie van de wetenschap is ons bekend, ze voorspeld ons elke dag chaos! Als je zoiets doet, doe het dan wel goed! Denk niet dat je de paus bent, nog een of andere wetenschappelijke imbeciel die aan de hysterese overgeleverd is. De reformatie was een strijd in redeneren, wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! We moeten heel gewoon de juiste strijd voeren van binnen!
Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap! De wetenschap bestaat uit niet anders als dergelijke mismaakte kloten klappers. Hun wil is die van de wereld, niet het metafysische hoofdbeginsel wat veel meer omvat!
Voor mij is dit meer als duidelijk, voor U niet?

Velen weten heel gewoon dat de hereniging van fysica en metafysica hen wacht!
Want het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap of de religieus echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reële leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper of een theoloog zijn.
 Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt. Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal. Want het zijn vooral de hersenen die dat illusoire probleem moeten oplossen, maar het lukt ze nog steeds niet! Omdat de mens met deze hersens kennelijk niet wil weten hoe onmachtig hij is, en nog maar bar weinig weet!


We moeten heel gewoon de juiste strijd voeren van binnen!  Aan de hele bonte wereld zoals die in onze voorstelling bestaat, ligt één metafysisch oerbeginsel ten grondslag, de 'wil'. Alle materie en alle krachten in de natuur, inclusief de levenskracht, zijn alleen maar verschijningsvormen van deze ene wil. Schopenhauer gebruikt het woord in de ongewone zin van een redeloos, doelloos en onophoudelijk streven, dat de mens in de buitenwereld ervaart. Deze woordkeuze van hem heeft ook het voordeel dat we door analogie met onze innerlijke ervaring kunnen aanvoelen wat de diepste kern van de wereld is.
En ook met betrekking tot onze eigen bestaan krijgt het begrip een wel heel ruime betekenis: ....de wil uit zich primair in het kloppen van ons hart en in de andere vitale lichaamsfuncties, en vervolgens in al onze verlangens en hartstochten. Ze houd ons levend in de aller diepste zin!
De  mens van deze wereld weet het allemaal, de dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Hij hanteert "De wil van de wereld". En met een enorme euforie wordt het allemaal nog gepresenteerd ook, maar het leidt tot niets!

De professionalisering van de natuurwetenschappen is er dus nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen. Darwin`s afstammingsleer, de nieuwe wet van behoud van energie, en het atomisme worden daarbij veelal als wapens gehanteerd. Deze aanvallen wekken overigens niet alleen verzet in religieuze kringen, maar evenzeer onder vooraanstaande wetenschappers die hun collega`s beschuldigen van materialisme en atheïsme.
Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energie behoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.
De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie". We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie, en de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in. Over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN)


Maar het mooiste is uiteraard de vrede en de rust, het is niet langer zo dat U REGELRECHT OUDNIEUWS moet GAAN BESPREKEN, IN DE HOOP DAT ER OOIT NOG IETS NIEUWS UIT VOORT KAN KOMEN. Het was volkomen schijn als U denkt dat de epigonen horde tegen U spraak, de indeling en het reglement van deze horde was niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
‘Dwing hen om in te gaan!', riep Augustinus vier eeuwen na Christus uit, toen hij het geweld tegen andersdenkenden als een opdracht van God uitlegde. Nee, dat was beslist niet in navolging van de man die leerde dat men zijn naaste moest liefhebben, zelfs zijn vijand. Ook het epitheton van deze natuurkundigen was HEILIG, en daarmee waren ze een enorm gevaar voor hun omgeving, hun omgeving moest maar zien te overleven. Een atoombom meer of minder, een kern ongeval meer of minder het maakte ze allemaal niet uit. Deze krankzinnigen dachten nog steeds dat het "tien voor twaalf" was, terwijl het al "tien over twaalf" is, ....

Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren, tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  dus perifeer en manifest is, en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel", vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Paracelsus is de eerste die dit aanvullende dubbel onderkent, ....

Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!
Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!
Deze is zelfs volkomen irrelevant, zeker binnen de attitude kennis functie als structuur, en daarom juist een punt voor de wetenschappelijke gekken en krankzinnige politici, die de meest dramatische liederlijkheid weten te verzinnen.
Meestal weer van die liederlijke journalistieke fantasie!
Die de popperrianen met hun popperrazzi weten goed te praten!  Rechters van Nederland grijp in, of behoort U ook tot dat debielen leger? Heeft de democratie van deze moellahs U ook al te pakken genomen?

Vriendschap is niet de helft van onze oefening, maar heel onze oefening.
Een maatschappij die aan deze oefening wil beginnen, die hoeft geen stichting op te richten, of enig ander instituut, of faculteit. Dit om er naderhand achter te komen dat de helft van de doelstellingen is vergeten. De geschiedenis en de sociologie zullen zelfs rechtstreeks achterhaalt worden, omdat velen haar anders gaan zien, thans leven we op een globale wereld, ........
De nieuwe Archaïsche periode zal het allemaal weer worden verenigd.
De hoofdzaak is daar het leven:.... natuur en cultuur; de medemensen en God.

Ze is nog niet direct van het groot-alarm af, iedereen moet er aan kunnen
mee werken.
Dat is de vrijheid van denken die ons moet worden gegund.
En daarom ook als een innerlijke noodzakelijkheid herkend en erkend, 
Uw ziel houdt U levend, ........en draag de  letters, die U te brengen heeft, in Uw Hart.
Want we zien God alleen in deze tempel, als we de juiste strijd voeren.
Als Christus in ons is! Ik kan U maar weinig meer vertellen, dus ....
Paracelsus droeg ze ook in zijn hart, .......
zijn belangrijkste invloed was niets anders.

Ik kan het ook zo vertellen, ......
Dit menselijk karakter was er ook bij Oppenheimer en Feynman. 
Het is deze voortdurende en intense aanwezigheid,
die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert.
 Het creëert die unieke sfeer van enthousiasme en de uitdaging,
die de plaats gedurende hun tijd van aanwezigheid doordrongen.
Ze waren onze voorlopige redders.......in het Manhattan project. zie
maar die zelfde redder is er voor iedereen!


Uw geestenzoeker, met de duizenden grote geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger in zijn bagage.
Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... De mens als burger van twee werelden:..... de natuurlijke en de eeuwige had Paracelsus nodig als bruggenbouwer tussen deze twee werelden, en Uw geesten-zoeker vond ook hem! Maar het is ook aan U heel veel te doorgronden als de tijd daar is! Het enige adequate is niet gebaseerd op "geloof" maar op inzicht, dat is de vrucht van het denken en de eigen ervaring, ......terwijl al wat wetenschap is een droom-analyse maakt, wat een karikatuur van een imaginatief inzicht beschrijft. Wat vergeten zou kunnen zijn, wordt verdrongen, de mens kijkt niet naar de ziek-makende voorstellingen, maar slechts de intellectuele veldslagen zijn hem wel bekend!

Welk een beeld wordt hier omgekeerd? Mocht U het niet weten, het sprookje beschrijft de gebeurtenis zoals het zielsoog hem ziet. Zo zijn ze werkelijk voor U, zo zien ze er uit, ze zijn de realiteiten van het leven.
Deze aardse dingen zijn slechts de symbolen van het leven, .....of wel vindt U toch dat een stenen tempel iets anders is? Ik vraag het U maar.....niet het sprookje is een symbolische voorstelling, maar het aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje. En ik raad U aan dit gegeven als eerste zo te bezien, dat het voor U de hereniging van de fysica met de metafysica is! 

Het gevolg van dit "bezien" maakt iets heel anders mogelijk, want mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft u gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen.
Aanpassen van impedantie 's (onderliggende verhoudingen) is mogelijk.
We stellen Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1          

We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m ,dus Z1/Z2= m2 
Ofwel de Maat voor "De zielen verandering" is; .......
 de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert.
Robert Oppenheimer  was een dergelijke sfeermaker, God Dank.

 Het creëert die unieke sfeer van enthousiasme en de uitdaging, die de plaats gedurende de tijd van aanwezigheid doordringen, en een mate van verandering mogelijk maken.

Verdere methoden voor "De zielen verandering" kunnen naar het rijk der fabelen verwezen worden! Deze methode is de hoeder van alle relatie, hoe intenser en menselijker hoe meer succes! Er is niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.

Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schrift geleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat; ....
Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
 Richard Feynman
 
Als we het bovennatuurlijke niet accepteren valt er niets samen met zowel de natuur als met de wereld. En deze verhouding ervaren we toch als stemmingen, gevoelens, en dat doen we allemaal zeker intuïtief.
En het is daarom veel beter dat de huidige krankzinnige wetenschap, met zijn intellectuele veldslagen, OP ROT........!!!!!!!!!!!

Want er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, en er deelgenoot van wil zijn,  een bijzonder mens is. Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen. Want ik kan U nu vertellen dat het de ervaring is om ieder van U de weg te wijzen. Alles is nu in het licht van de eenheid doorschouwd, .....niets gaat de mens nog te boven om in vrijheid te leven. De mens die de bron heeft ontdekt heeft op geen enkele manier zijn Materiële Ego meer nodig. Hij pakt niets om er zomaar iets mee te willen doen. Als het aan hem ligt zijn de tijden van overheersing onmiskenbaar voorbij.
 De tijden met dergelijke toestanden leiden slechts tot steeds omvangrijkere aanvalsmiddelen. De oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie is daarbij ook slechts veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken. Waarbij men slechts om de democratie van deze moellahs kan roepen.........ook op de universiteiten. 

De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. Maar het was zonder meer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron.
Deze ontwikkeling 's drang om echt mensen te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien. De mens die hoopt het vriendelijke te behouden die wordt nog steeds door dwazen beroofd, verlangend naar de diepste opluchting!

De dwazen begrijpen het niet, hun sprookjes zijn nog steeds geen symbolische voorstellingen, maar het sprookje is het verhaal van de ingewijdenen, zozeer zelfs dat het Aardse leven de symbolische voorstelling van dit levende sprookje is, en ze zal zich ontpoppen als "De Hemel op Aarde".  "De hemel poort" ze staat wagenwijd open.
Zelfs voor de heren met de sprookjes
 
Het "FUS" van de filosoof.
De Functie en de Structuur van de Mens moest van buiten uit worden herkent

 
  De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! 
Nardocus Filosofus is de Filosoof met de Functie en Structuur, die dat gelukkig begrijpt, maar dat "Fus" zit ook in Uw DNA verwerkt, ze is de basis voor alle transcriptionele activatie.

Wat U hier over mag weten is dit; .....Alle multi-cellulaire organismen beginnen als een enkele bevruchte eicel. Gedurende de differentiatie wordt het aantal cellen vermeerderd door middel van celdeling. De cellen specialiseren zich tevens in verschillende celtypes zoals hersen-, bloed- en spiercellen. Toch bevatten al deze cellen dezelfde genetische informatie dat is opgeslagen in miljoenen base paren DNA, welke georganiseerd zijn in grote elementen die chromosomen worden genoemd. Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap (vaak een eiwit) wordt een gen genoemd. Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen). Het verschil tussen de diverse celtypes wordt daarom niet bepaald door de genomische opbouw van een cel maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.

Wilt U de Hemel op Aarde?
Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren,
anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
Macht en geheimhouding passen daar niet bij!
Elk verprutste ongeval (ook in de IT) is "een gebrek aan integer zijn". 
Slechts het integere berust op de rationele gedachtekracht.

Het deeltje heeft zijn bestempeling, dat "is" rationele gedachtekracht!
met een instantané werking die er geen seconde om liegt.
Dat vinden we steeds weer terug in de natuur!


Doch de dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt zijn oorzaak omdat de ballen van de GEEK verkeerd zijn ingedaald. Zijn rationele positie in deze kosmos heeft geen plaats! De mens is met hem een soort geworden ZONDER RATIONEEL LEVEN, naar de  juiste transcriptionele activiteit moet zelfs gezocht worden. Onze huidige wereld is een Gekkenhuis! Helaas ik kan niet anders als U waarschuwen .....daar ik hoop dat U wel een rationeel leven lijdt. En niet de elementaristische en theoretische  denkwegen van de Geek aanbidt, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en taalkunde. Een non-associatieve theorie over het denken werkt slechts om dergelijke fabeltjes te vermijden! En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleemoplossen bevat het testen van condities
Anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt. En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......Freund 's Es is de ziekte! Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt, als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden. 
100 % zeker weten, en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers niet! Daar is bij hem noch structuur noch de functie voor aanwezig! 
 
  Afbeeldingsresultaat voor

Wat de oorzaak is van het "contradictio in terminis", is dus bekend. Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.
Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt.

 In de praktijk leidt dit tot een situatie waarin morele principes dienen te worden vervangen door arbitraire en provisionele  hypotheses. Deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet! De institutie die overal in opkomst is, ze zou alles moeten regelen, en dat zonder het "FUS", dus het belangrijkste aan functie en structuur wat in ons DNA aanwezig is!
Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat de wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte!
En het zijn slechts pogingen "intellectuele achterstanden" te bevestigen, maar de vraag is geheel of die niet bij de Freudiaanse ziekte van de elite behoort!  Want de pedagogische elementen van Functie en Structuur ontbreken steeds meer. Het verhogen van het intellectueel niveau van de leerlingen en studenten is men zo mogelijk naar de kelder aan het werken! Zo had Otto Selz het echt niet bedoelt.
Men wil niet in meta-stabiele toestanden verkeren, maar stel je nu voor dat de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond onder de zinnen van mensen zouden worden erkend. Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren, dit als inspiratie en bron! Dat zou de zegen voor iedereen zijn!

De technische theoretische weergave behoort daar zeker niet bij; ...... Op grond van zijn proeven kwam Otto Selz tot de conclusie dat bij het vervullen van een denkopdracht niet de sterkte van voorafgaande associaties bepalend is voor het voorstellingsverloop maar een door de denktaak geleid anticiperend schema. Dit schema bepaalt in welke richting de oplossing moet worden gezocht en dient als toets of de oplossing van de ‘denkoperatie’ voldoet aan de opgave.
Bij het verrichten van een reproductieve denk operatie put de persoon uit een door eerdere ervaringen opgebouwd cognitief reservoir van oplossing 's mogelijkheden die door het zoekschema worden geactualiseerd. Het aanvankelijk incomplete probleemcomplex wordt door de gezochte oplossing gesloten (Komplexergänzung).
Pieter J. van Strien


In de praktijk is het vrijwel uitgesloten, dat experimenteel bewijs kan worden verzameld, waarmee de juistheid of onjuistheid van een hypothese definitief kan worden. Het is allemaal weggegooide inzet en geld, een asociale bezigheid dus, van een Universitaire kliek zonder het "FUS", wat hij dumpt uit zijn DNA. 
Wat het voor de Nardocus Filosofus mogelijk maakt de krankzinnige wetenschap volledig omver te stoten. Zonder functie en structuur beschrijving is er zelfs geen verband te beschrijven tussen een ziek makende voorstelling en een ziekte van een patiënt.
Ons verstand is zonder het "FUS" te zwak om een Arts voort te brengen, zo stelde Paracelsus het al!
Want dit is bijna als een "contradictio in terminis", van hé, ik sta het allemaal niet toe dat de theorie over een hele andere situatie gaat .... het standpunt van "De Geek of Datafreak".
De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment!


Maar het is toch echt zo dat van dit experiment slechts een beginsel kan worden omschreven, de beginsels van Paracelsus, van Ernst Mach, Richard Feynman, en Nardocus Filosofus zijn identiek doch verschillend omschreven, dat alles rationeel bepaalt is, dus welke geschiedenis je ook vertelt het is leugen, we kunnen lang niet alles actualiseren, en kennis wordt nooit uit zichzelf gepopulariseerd, en kennis valideert niet uit zichzelf.
Elise  Wolfram schrijft er de meest mooie verhandeling over. De ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuurgeschiedenis van de ziel en geest".
Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het zielsoog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven!
De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje!

Vandaar dat ik maar weer met de meest existentiële wijsheden kom, er is namelijk iets dat je moet voorkomen, het ressentiment.
Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. In de zotte-huizen van de politiek en de empirische wetenschap vinden ze het zelfs leuk om de zwakste partijen in onze samenleving achter het behang te plakken, met hun welsprekendheid en hun theorieën alsof die daartoe legitiem zijn. De natuur en haar opportunistische gebruikers kunnen zich helaas niet verbaal verdedigen tegen de zwakzinnige nihilistische politiek en de "theorie" van wetenschappers die elke nacht kennelijk op zijn "waanzinnigst dromen" waardoor deze auto-intoxicatie een feit wordt.
Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen. Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........
De Katwijkse ziekte (HCHWA-D of amyloïde angiopathie) is zo een erfelijke ziekte......maar hou Uw hart maar vast want er komen er nog veel en veel meer! De heren genetici zullen wel blijven brullen, .......maar de menselijke auto-intoxicatie is het enige aanwijsbare feit dat als oorzaak kan worden aangemerkt!

U denkt misschien dat de schepper het hier bij laat zitten.... maar ik weet dat hij niet rust voordat hij alles in allen is.....
Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn!
En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. Zo is het ook "Het sprookje" wat de gebeurtenissen ziet zoals het zielsoog ze ziet. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!

En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...Want de Doeners kunnen niet zwijgen over het verkeerde en het kwade, als we zwijgen over het kwaad, en het begraven zo diep in ons dat er geen teken meer aan de oppervlakte komt, dan implanteren we het, en dan zal het in de toekomst in duizendvoud opstaan.
Wanneer we de problemen laten liggen, noch wijzigen, noch bepraten, dan zijn we niet alleen de beschermers van hun triviale ouderdom, we vormen daarbij de fundamenten van de rechtvaardigheid driften onder de nieuwe generaties"

Ook hier is er de universele wet; " ....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding.  Een slecht opgeleid persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs ontzag en begrip kweekt." 
En dan is er ook nog een zeer praktische universele wet; .....Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is! Naar vermogen, karakter, aanleg, en doen, het beminnelijke en het minnelijke heeft een enorme simpelheid! Zo leef je vanuit een passie en een compassie die de werkvloer van een doener zeer prettig maakt!
In mijn eigen leven heb ik dan ook een heel eenvoudige spirituele praktijk, de dagelijkse van de doener! Let wel, hier heb ik het over het meest wezenlijke leerproces wat er schuil gaat in de mens, .....mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken!

Ze sluit volkomen aan bij de natuurlijke levensweg, ....
Voor mij is er namelijk maar een uitweg uit het monster dat ik net als iedereen diep van binnen met mij meetors; ....hoe moet ik bij mijzelf te rade gaan en al datgene probeer af te leggen waarvoor ik meen een ander pijn te moeten doen, me te moeten wreken, een ander moet vernietigen.
Want naar mijn mening maakt ieder atoompje haat dat je aan de wereld toevoegt, haar nog onherbergzamer dan ze al is. Haat, versteende haat, kan een vreemdsoortig uitgevallen wonder zoals ikzelf in een ( letterlijke) invalide doen veranderen…en dat terwijl we zo hevig naar opluchting verlangen.

Doch het is de kust van het leven daar genoegen aan te beleven, dat is natuurlijk, verder gaat dat genoegen NIET!  NOOIT! Het genoegen dat je mist vanuit de Leven's kunst, kan nooit goed met middelen opgewekt en aangevuld worden. Dan zouden alle entheogene middelen "heilig" zijn, maar dat zijn ze niet! Nooit! 
De essentie en oorsprong van religie komt bepaalt niet voort uit het gebruik van visionaire planten, om routineus de intense mystieke veranderde toestand te activeren, de essentie en de oorsprong van de religie komt uit het leven, zij constitutioneerd de Ziel.  Zoals het zielsoog  ziet; ...zo zijn de gebeurtenissen werkelijk, zo zien ze er uit! Dat zijn de realiteiten van het leven!
Zo publiceren we op een waardige manier wat we allemaal gedaan hebben om het werk tot stand te brengen. Met dat zielsoog!
Maar over de theorieën zegt b.v. Richard Feynman, mogelijk kloppen ze niet! Hij vertelt ons verder, we verdrinken in een zee van informatie. Door onze ononderbroken jacht op informatie loopt de kennis gevaar. We dreigen allemaal samen te verdrinken in een zee van gegevens die we niet meer in "weten" kunnen omzetten, en al helemaal niet in bruikbare kennis om onze grote en kleine problemen aan te pakken. In plaats van kennis en macht te schenken, laat de informatie-vloed ons achter in verwarring en onmacht.
De disjuncte verzameling;.... wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken, een wetenschapper die de juiste volgorde niet kent (Zijn, doen, spreken) is een klets kalkoen.

De aandoening die onder meer als ‘gespletenheid des geestesleven’ wordt betiteld, hij cirkelt in allerlei verschijning`s vormen rond. De denkende zaak of wel de zaak van geestesleven is er maar in twee varianten: eindig of oneindig. En iedereen zal moeten gaan waarvoor hij kiest!

Doch over het huidige natuurbeleid ( en zelfs als onderdeel de seksualiteit ) heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er met de regelmaat van de klok slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt.
Want v
erder kunnen zich slechts 
de rechtvaardigheid 's driften onder de nieuwe generaties ontwikkelen. Met ADD en ADHD maar ook met vele andere driftigheden. Waar het demon van de entheogene  middelen naar voren komt, en de kunstmatige medicinale aanvullingen die allen verslavend zijn!
Iedereen op Aarde heeft een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
Degenen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!

Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet! Want de oer-deugden zijn zelfs, hoe vreemd het ook moge klinken, geen geliefde gaven in het oog van de  mensen. Ze weten het zielsoog maar moeilijk te gebruiken. Men houdt het liever bij de deugd, die te kortstondig is om ergernissen op te wekken.  
Een oerdeugd wijkt niet onder de kritiek en de afgunst van de toeschouwers, en daarom is degene die een oerdeugd bezit, lang niet een bij allen geliefd mens.  
Is er één wijze op aarde geweest die de algehele bewondering of liefde der mensen heeft bezeten?  
Iemand die over een scheppend vermogen bezit steekt altijd enigszins boven de begaafdheden van zijn medemensen uit en alleen dit feit is reeds voldoende om hem ongeliefd te maken, onder hen die niet ziel 's verwant zijn. 
Wij leven in de tijd van "allen gelijk", "orde moet er zijn", "gelijke rechten, gelijke mogelijkheden, gelijke bezittingen".  Dat vinden ze het sociale, maar het is een onbegonnen werk. Het is een streven dat niet louter voortkomt uit idealisme, maar wat ook gevormd wordt door de jaloezie.  
Dit is duidelijk te bewijzen uit het feit dat degenen die zo hartstochtelijk pleiten voor gelijke rechten en gelijke bezittingen hun ideaal vergeten zodra hun kans op rijkdom en macht gekomen is.


Het is bekend welke partij de oplossing niet heeft........al eeuwen niet. En deze periode kan niet verder uit lopen! Dergelijke collectiviteit is in zijn eigen onmogelijkheid vastgelopen. Er "deugd" maar weinig meer van! Het is hoogtijd dat de mens de zielen strijd van binnen zelf aangaat. Wetenschap rot op, als U zich niet in dat experiment kan vinden. De God van Spinoza, die had zo zijn moeilijkheden, want die was eeuwig en oneindig. Maar die kan steeds de terugkerende grootheid van het universum in ons wakker maken.
Wat dit voorkomt? Het voorkomt dat alles toch weer tempel vulling wordt! Wat naderhand slechts in opmerkelijke musea kan staan, omdat het slechts om macht en rijkdom kan gaan.
En dat was allemaal veel te zwaar. En wat ons de opluchting brengt dat is slechts licht geestelijk en hemels. De rest van de wetenschap begrijpen we heel gewoon niet meer, gelukkig .......en het enige wat U kan begrijpen, is dat wat in de juiste pennen zit! En de materialisten en de genetici hebben het ongelofelijk bont en onbegrijpelijk gemaakt! 

Ik sta hier volkomen alleen op een zandweg, en ik weet niet eens waar hij te vinden is, en in deze omstandigheid slechts dienend. De levenskunst woont niet meer in ons, ze is ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben.
Zo is het eigenlijk veel sneller verteld! De komeet Elinen bracht de tiende bijzondere gedachte naar de Mens, na de negende normale gedachte waarvan ene Helena al zie; ....ze zullen uit hun stellingen worden verdreven, niet door spirituele, theosofische of andere fysieke of zelfs mentale verschijnselen, maar eenvoudig door de enorme gapingen en afgronden die zich dagelijks voor hen openen en dit zullen blijven doen naarmate de ene ontdekking op de andere volgt, totdat ze tenslotte door de laatste golf van het gewone verstand omvergeworpen worden.

“Zo wordt het tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. En dan, geboorteaktes, transcripten, overlijdensaktes, referenties, die zo hun plaats naast alle versteende beelden hebben, verwijzen die ergens naar wat enige zin en rationaliteit heeft? Neen, het is het materiaal om al die stenen tempels te vullen. Doch de tijd om macht en rijkdom zo te laten is voorbij!

De kunst is er om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen, zo zal het ons worden gekend. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De echte opluchting moet er werkelijk komen! En ze gaat over de verdediging van de rationaliteit, en niet over grootschalige gegevensverwerking, zoals de krankzinnige Geek gelooft, en de materialisten slechts willen beamen!


“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant

Wie mij op deze zandweg zette was Moeder Teresa, zij deed de wereld een belofte; ....
`Als ik ooit Heilige word — word ik er ongetwijfeld een van de "duisternis".
Ik zal voortdurend afwezig zijn in de hemel —
om op Aarde het licht aan te steken van hen die in duisternis verkeren.'
Welnu, nu heeft U een klein beetje idee wat mij in deze situatie doet verkeren, .....maar zonder de bevestigingen van mijn collegianten leger had ik het echt niet gered. Het is heel gewoon weer het zelfde zielen-leger wat ieder mens weer helpen kan!
Welke deugden moeten hier passend zijn? Die welke de vastgelopen bende heeft geproduceerd?
Ja, het is waar, maar bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde als de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid".

Als je het gaat 'geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt. En je vind jezelf intellectueel, maar in feite bent U een materialistische dwaas, die wat met de materie wil doen! ( Om de Aarde toch maar even uit te putten?) 
Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van bepaald kennis, producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.
En kan hij meer doen als de rust in de ziel van de Mens vinden? Want, dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn, want alleen met dat zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien.
Vraag U  eens af, welke dramatische relatie de mens met al die gedachten t.o.v. van zijn mede mens en vaak ook zijn partner overhoud? Het is heel snel vertelt, geen. De mens die het wil redden met zijn mede mens, kan niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn. De Liefde en de reden, en de doorluchtige romantiek zitten op een volkomen andere manier in elkaar! Er is genoeg gepraat, zo zullen vele indianen U rechtstreeks vertellen.


Ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel! Mij staat de verzoening met de metafysica te wachten!  Voor velen is dat meer als ergerlijk, daar willen ze zo snel mogelijk van af.
Als U dat niet wilt, wordt U slechts GEK! Het is te hopen dat U dan nog enige andere opluchting kan verwachten!


Dus let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!


Nardocus Filosofus