Hoofdstuk 16 Wat betreft de citaten

Citaten zijn hele lelijke dingen, ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit in te vinden is, men gaat over tot een geneuzel of een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is. Citaten illustreren een globale houding, ze betreffen nooit anders als een subject ten opzichte van jezelf, de ander en de wereld, kan zoiets nu ooit wat opleveren?
Als je wat te oordelen hebt, doe dat dan specifiek over je zelf, dan toon je eindelijk een keer dat je iets geleerd hebt. Een beter begrip van zaken geeft onherroepelijk ook de gedrag`s verbetering die je hard nodig hebt.
Met het brengen van een citaat breng je het lelijke in de conversatie, en doe je nu precies NIET wat een mens van vlees en bloed nodig heeft voor een goede communicatie, komen echt zijn en solide zijn in uw woordenboek niet voor?
Toch menen ze zelfs op de Nederlandse Universiteiten dat dit geen probleem oplevert. Men vindt en gaat onmiddellijk over op het meest holle begrip wat maar te vinden is, citaten zouden de conversatie verlevendigen. Zelfs de auteurs van enig niveau (?) mogen direct overgaan tot het ophalen van haarkloverij en geneuzel. De werkelijke rede dat je een citaat gebruikt wordt daarmee totaal gemist.
Ik gebruik een citaat altijd als een verwijzing naar de rede, als een versterking van de rede. In een verhaal waarin enige specificiteit te vinden is
.

Sterker nog sinds Boole zijn denkwetten formuleerde, sinds verwacht wordt dat we gegevens ordenen en op de waarheidstafel moeten kunnen leggen hebben we de echte specificiteit nodig. De klassieke propositielogica en de algebraïsering daarvan door George Boole in zijn "Laws of Thought" is voor ons elke dag gesnede koek. De twee belangrijkste resultaten van Boole zijn

1. De denkwetten als geformuleerde in de Boolese algebra zijn 'rekenkundig' volledig. Dat wil zeggen dat de logische equivalentie van twee proposities ( met gelijke betekenis) ook te berekenen is met gebruik van de wetten van de Boolese algebra.
2. De Boolese connectieven, negatie (niet), conjunctie (en) en disjunctie (of), zijn 'taalkundig' volledig. Dit wil zeggen, alles wat er aan propositie logica te zeggen valt dat dit ook met de Boolese connectieven alleen kan. Deze eigenschap wordt ook functionele of expressieve volledigheid genoemd.

Het bewijs van beide stellingen berusten op zogenaamde normaal vormen. De aanname is dat de normaal vormen er daarom zijn daar de wiskunde niks meer en niks minder is dan het exacte deel van ons denken.
Er is al eeuwen "iets" duidelijk te maken door bepaalde vormen van brein inductie te interpreteren die wiskundige grootheden ondersteunen, maar er is geen enkele garantie of het ook zo werkt! Maar voor mij als gnosticus is dat geen enkel probleem, met de begrepen regel kan ik iets doen, met de onbegrepen regel niets!

Eigenlijk trok George Boole precies de zelfde conclusie, en benoemde dit als zijn normaalvorm.

De inductie van twee opeenvolgende getallen achtereenvolgens de Osiris-getallen geeft;
'Osiris, de Heer van Leven en Dood'.
Natuurlijke getallen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 enz.
Inductie van de paren 1 5 11 19 29 41 55 71 89 109 131 Osiris
Toename 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26Noet
Toename 2 2 2 2 2 2 2 Dualiteit


Met namen de Dualiteit stelt bij inductie niets voor, ze "is" er gewoon. Terwijl dit gegeven door mensen volkomen opgeblazen wordt. Maar hoe dat aanspreekt in ons, dat weet ik dus nu wel! Omdat de hele stroomlijning van wat wij om ons heen zien als leven, een constant offer is van het ene aan 't andere voegt, en het mentale gegeven voegt daar bij niets toe nog af, het doet er kennelijk niet toe!
Dit maak dus zeer juist duidelijk dat inductie zich aan het oog onttrekt! Het wezenlijke van inductie is dat wanneer iemand in grote zuiverheid, achter alles wat hij vindt hét vraagteken plaatst, dan opent zich weer een verdere oplossing. Nergens komt er zomaar "de oplossing" naar voren!
Terwijl er altijd een gerede twijfel is.  De disjuncte verzameling:.... dat wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken. En een echte Gnosticus schaamt zich daar niet voor, en de echte wetenschapper zal moeten leren dit ook te aanvaarden. De inductie in het brein verloopt in het verborgene en openbaart zich in een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke Verschijning bewaarheid wordt.

Er is al duizenden jaren geen nieuw verhaal wat betreft de menselijke gecomputeriseerde brein werking, de nieuwe verhalen van Boole en Brouwer zijn de nieuwe haarkloverij, die academici graag onder elkaar citeren! Het echte weten, de echte wetenschap levert per definitie alleen citaten uit de grootscheepse geest-informatie die niet alleen getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke verschijning bewaarheid wordt!
Of om het nog directer te vertellen, de huidige wetenschap levert gebakken lucht. Deze Lucht bestaat uit de lucht die de mens al sinds duizenden jaren ingeblazen krijgt. Hoe ongelukkig allemaal, ......

In deze tijd van specialisatie menen vele een veld grondig te kennen, maar ze zijn vaak incompetent om over een ander veld te spreken. De grote problemen van de betrekkingen tussen de ene en een ander aspect van de menselijke activiteit worden om deze reden minder en minder in het openbaar besproken. Maar ik kan U vertellen, het zal onnoemelijk veel beter kunnen, de mens beschikt al vele eeuwen over de grootscheepse geest informatie die niet alleen getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke verschijning bewaarheid wordt. Maar hoe ongelukkig allemaal, de wetenschap is verzand in geneuzel en haarkloverij!
Laat ik het anders vertellen, ik doe aan ‘Geoorloofd hergebruik’ van kennis die al 5000 jaar oud is, ik doe niet aan padvinderij als het totaal niet nodig is. Maar ik begin mij af te vragen, hoe kan het in god`s naam waar zijn dat deze kennis mij wel bekend is, en aan de wetenschap niet? Moeder Teresa weet wel wie ze heeft uitgekozen, om de poort naar alle hemelen en alle werelden open te houden!

En Oppie Oppenheimer krijgt toch nog zijn zin .... U moet weten, Oppenheimer meende dat er kinderen in de straten spelen die zijn grootste problemen in de natuurkunde zouden kunnen oplossen, want ze hebben de vormen van zintuiglijke waarneming nog die hij lang geleden al had verloren. Maar die zelfde kinderen zijn er altijd al geweest! En waarom komt dat oplossende vermogen dan niet boven? Die kinderen verstoppen zich heel gewoon, je kan nauwelijks door deze "omgeving", de huidige heersende omgeving begrepen worden.  

De krankzinnige wetenschap moet maar lekker doorgaan met haar geneuzel en haar haarkloverij!
De gebakken lucht vindt je overal, wat dacht U van deze zin; .....Levende en dode materie voldoen aan dezelfde natuurkundige wetten. De enorme verscheidenheid aan levende organismen maakt echter dat het op het eerste gezicht onmogelijk is algemeen geldende fysische principes te definiëren die het gedrag van levende materie beschrijven. Als de denk wetten van George Boole de normaalvorm voor ons brein zijn, zullen we het daarmee moeten doen en de nodige specificatie moet daar uit voortkomen! En dat nu is voor het menselijke brein altijd (misschien wel 100000 jaar) al zo geweest! Zolang we mens zijn, zijn we onderdeel van de grootscheepse geest informatie geweest! We zijn onderdeel van een geestelijke evolutie, het directe bewijs is te vinden in het menselijke brein, het directe bewijs wordt gevormd door "De missing link" en heeft zijn exacte naam behouden en heet in vakjargon het corpus collosum.

Maar als je niets weet begin je gewoon met gebakken lucht! Het hergebruik van kennis is zelfs ongeoorloofd want dat levert geen citaten op, noch enige verwijzing naar personen en universiteiten, de wereld mag niet los komen te staan van het geneuzel en de haarkloverij! Maar sinds George Boole hebben we maar 1 enkele manier te specificeren. En dat maakt de realist enorm blij! We kunnen gewoon weer op de oude voet verder gaan, met de grootscheepse geest informatie, en zo doen we het al 100000 jaar! De interactie tussen de deelsystemen wordt door verbinding`s voorwaarden beschreven. George Boole heeft ze voor ons in denkwetten omgezet, maar zo deden we het altijd al, iets wat duidt op een uniek en inducerend energie systeem. De grootscheepse geest informatie. Onvergankelijke geachte elementen boezemen ontzag in vanwege hun verhevenheid, maar door de mogelijkheid de vergankelijke elementen gedetailleerd waar te nemen en te bestuderen zijn zij zeker zo interessant. Verwondering en nieuwsgierigheid leidt tot zoeken naar oorzaken, .......maar het z.g.n. diepe weten is door de verkalkte brug voor ons mensen ten ene male onbereikbaar geworden en zal nooit bereikbaar worden! Voor ons als mentaal wezen is alles steeds minder waarheid`s functioneel geworden.

Het hele begrip uniciteit zal in zijn mentale richting dus steeds belangrijker worden en in de fysieke richting is het steeds onbelangrijker aan het worden, dergelijke richting word ook wel geestelijke evolutie genoemd! Dat is wat ons wacht. Daar Urth op de menselijke weg van de evolutie ligt, is het vanzelfsprekend dat alle andere richtingen de mens automatisch leiden tot stilstand of ondergang. Hoe dit gaat gebeuren is ook al heel duidelijk aanwezig, heeft u weleens van ressentiment gehoord en zijn auto-intoxicatie? Ze zijn desastreus voor het menselijke brein, op den duur  blijft daar niets van over! Mijn inziens staat de academische professoren cultuur voor zijn ondergang in de komende jaren, en uiteraard zullen de eigen studenten van beslissende betekenis zijn bij dit proces. Gooi de professoren op straat, ze verdienen niet anders! We hebben deze splijtzwammen niet meer nodig in onze maatschappij. Daar ons deze mentale ontwikkeling wacht, daar de maten van verandering ons bekend zijn.

I1/I2 = dus Z1/Z2= m2

Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V -----weerstand hier/weerstand daar.
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN.
Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur" .
Stop de zwakzinnigheid , voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn. En dat is echt geen grapje,.....

 Ook daar over is veel te vertellen. ik weet namelijk dat het in de oudheid al bekend was dat waarheid scheppelijk en seculier aan de mens aangereikt werd. De waarheid, Je moet hem zelf ontworstelen uit je eigen brein! Je hebt niets aan een aangeleerde rede, je moet de rede begrijpen! Dan kan je als persoon verder evalueren.

Daar het speciaal normaal-vlak van het effectieve referentiesysteem niet bestaat op deze Aarde, en het effectief normaal vlak identiek is aan ons beitel-normaal vlak, geheten de Aarde ... , is de waarheid te omschrijven.
Daarmee wordt steeds weer aangetoond dat de materiële implicatie een feit is, en volgens Plato en mijn persoon kan de perfecte cirkel niet gevonden worden,...... Dat was en is de realiteit voor Plato en mijn persoon, al mathematica ( Wat hij zijn leerlingen leert en ik iedereen leer). Hij beschouwde alles in onze wereld als een voorbijgaande, aan verval onderhevige kopie van een ideale vorm met een permanent en onvergankelijk bestaan buiten ruimte en tijd. Plato is alleen te begrijpen als U deze realiteit begrijpt, anders kan U hem beter vergeten!
De tijd is geïntegreerd met de Aarde en de ruimte is geïntegreerd met onze waarneming. Beide zijn geen essentie, maar hebben een associatie met onze existentie! Er is gewoon een weten waarvan we de wijsheid niet in pacht kunnen hebben, als je dat weet begrijp je Plato en Richard Feynman. (En Chief Seattle, ......De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.)


Zintuiglijke verlangens houden ons wakker, dat is ons bekend, begeerte, hartstocht, dorst, snakken, hunkeren, zijn verschillende uitdrukkingen die allemaal hetzelfde uitdrukken. Het zijn zintuiglijke hartstochten die steeds op jacht zijn naar bevrediging. We hebben vijf zintuigen: de ogen, de oren, de neus, de tong, het voelen (met het lichaam) en we hebben nog iets wat we denken noemen. De hindernis van zintuiglijk verlangen houdt ook de honger naar hartstochten als afgunst, jaloezie, bezitsdrang, trots, arrogantie en verwaandheid in.

Dat denken, dat omgaan met onze zintuiglijke verlangens, heeft een bijzonderheid, U kan slechts plaatselijk corrigeren, daar voor de abstracte theorie een groot NORMAAL- VLAK nodig is, van een ongekende precisie en dat hebben we op deze Aarde niet, dit vlak kan je niet achteraf maken ( net zo goed als de perfecte cirkel niet gevonden kan worden), iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van correctie bij de voor buurman en de achter buurman, alles in het leven zit aan elkaar in tijdelijke handelingen van vergankelijke componenten, niets is echt substantieel. Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
Anders gezegd, waar aan, aan welke uitgeschreven logica of welke wetten zou logica moeten voldoen, terwijl de logica de heel eenvoudige kunst is om de waarheid te ontworstelen uit het eigen brein! Omdat ze scheppelijk en singulier wordt aangereikt aan de mens! Richard Feynman vertelt het ons gewoon, de wetten zijn niet van God, ze zijn bedacht! De waarheid is eenvoudig en mooi,.... zo vertelde hij ook, anders zouden we haar niet herkennen!


Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Ik bedoel, ook ik kan het niemand anders vertellen als Kierkegaard .

Het wezen van de mens
Heel het werk van Kierkegaard is gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden. Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische. Hierbij stuurt Kierkegaard zijn bootje tussen de klippen door van enerzijds predestinatie en anderzijds Hegel, die alles tot het tijdelijke reduceert; beide verlammen de vrijheid. De vraag naar het wezen van de vrijheid is die naar het wezen van de mens. Immer terugkerend uitgangspunt is voor hem de hypothese, dat de mens een ‘samenstelling’ is van twee tegengestelde kwaliteiten, het fysieke en het psychische, die -hier en nu- samen ‘geest’ moeten worden. In bredere zin vertaalt hij dit door bijv. te zeggen dat het historische de vrucht is van het toevallige en het noodzakelijke en dat het ethisch-religieuze de synthese moet zijn van het eindige en oneindige. Als deze synthese niet lukt, vertwijfelt de mens en wordt de geschiedenis zinloos. Al in zijn vroegste notities komen deze drie wezenselementen voor: het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. 
Nardocus Filosofus