Hoofdstuk 41 Data-Voogd of Conservator?

De data-fraek of geek voelt zich de voogd van de wereld, alsof hij elke wiskundige puzzel aan kan met de statistiek, en zijn P-waarden. Maar de praktijk is natuurlijk volkomen anders! Want voor oplossingen moeten nog altijd de juiste data boven komen.
En bovendien hanteert de voogd, zo hij zich zo wil noemen, ook slechts de rede en de liefde.
Er zit dus iets vergaand scheef, als je als statisticus, de data niet op de juiste proporties beziet! Want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn.
De statisticus die dat niet doet, hij levert slechts de repressie op de bewindvoerders, dat ze het "niet goed" doen, en als je deze statisticus zijn gang laat gaan, zal hij oneindig lang zo door gaan, hij levert slechts een repressie aan de maatschappij!

Welk zin dat heeft, kan hij op geen enkel moment aantonen, want hij is dan noch de data-voogd, noch de data-conservator die hij zou moeten zijn. De stress die deze repressie oplevert zal hij uiteraard vergaand ontkennen, maar deze drukkende stress is juist het grote probleem van deze maatschappij! Nochtans is de journalist die het verslag doet, ook geen haar beter. Nochtans is het deze debiel die de ultieme repressie er bovenop brengt. Ook hij wil noch de voogd, noch de Conservator van ook maar enige oplossing zijn. Ook deze debielen wijzen uiteraard weer terug daar de krankzinnige wetenschap, die ook al niet die grote Conservator van enige oplossing wil zijn!
Doch ik ga U hier vertellen; ....de psychosomatische verwerping van de demonische kracht,... van zeg maar de werking van de stress zal voor de moderne medische natuurwetenschap uitlopen op een afrekening met het middeleeuwse bijgeloof. Dat de "Statistieken met Pulver und Pullen" het heil spoedig binnen ieders bereik brengen! De discussie gaat mij betreft, te veel over de waarde van de statistiek heen. In de oplossingen van de statistiek spelen de reëel oplossingen die aanwezig zijn geen rol. Alles wat subjectief al aanwezig is, ze speelt in de uiteindelijke beoordeling geen doorslaggevende rol. De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn! Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn! U moet weten, twijfel te zaaien over de waarde van het andere bewijs, ik en ieder ander kan dat slechts met de pathetische drogreden. En de journalistiek is dat zelfs helemaal niet vreemd, .....hij, de geek, doet en kan helaas niet anders, zo debiel is hij nu eenmaal!
Zijn geestelijke evolutie was nu eenmaal fatalistisch en dramatisch!


Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid.
Dus blijft de vraag: ....Maar hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? (Chief Seattle, mijn indiaanse broeder)

Waar moet je de ultieme maatschappelijke voogd of de conservator van de oplossingen dan zoeken? Wie in deze maatschappij wordt er op gewezen dat de ultieme oplossing altijd een drie eenheid van liefde, rede, en een oplossing is, die nog uitgevoerd moet worden ook? Wie verteld het dat je anders vervalt in wat de opperste paradox van alle gedachten is, de poging om iets te ontdekken dat gedachten niet kunnen denken. En dat ook omdat het leven alleen achterwaarts kan worden begrepen, maar voorwaarts moet worden geleefd. Sören Kierkegaard had daar bepaald geen moeite mee, omdat het een waarheid is als een koe!

Want de angst houdt de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar kunnen hem ook dodelijk bedreigen. Om die "duizeling" (of dubbel-zinnigheid) te bezweren vlucht de primitieve mens in het orakel (Griek) of in de offerrite (Jood): ....Angst lijkt op duizeling. Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden; .... zij wordt duizelig en klampt zich dan maar vast aan de eindigheid. Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid. Omdat de mens nog geen duidelijk beeld heeft van goed en kwaad twijfelt hij. Maar die besluiteloosheid kan zich verhevigen tot ver-twij-feling (twij = twee = dubbel), als hij het goede wel inziet, maar er niet voor wil kiezen. Zover komt het echter nog niet direct. Eerst klampt hij zich in zijn duizeling maar vast aan de eindigheid.
Maar dit vastklampen aan de eindigheid is tegelijk reeds een weigering van de oneindigheid. Zo is het, en het geneste proces geeft dat ook weer,.....


Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4
 
  6
 
  6
 
  8
 
  8
 
  10
 
  10
 
  12
 
  12
 
  14
 
  14
 
  16
 
  16
 
  18
 
Toename van de twijfel
1

 
  5

 
  5

 
  11

 
  11

 
  19

 
  19

 
  29

 
  29

 
  41

 
  41

 
  55

 
  55

 
  71

 
Deductieve druk, de stress, door de toename van de inductie van de paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Leren noemen we dat ook wel.
  1
 
      2
 
      3
 
      4
 
      5
 
      6
 
      7
 
  Het aantal vertwijfelingen

Zo is er volgens Kierkegaard een massa aan "nieuwe mensen" op deze wereld die er na ons nog komen moet; .....want noch steeds is er nu de vrije kapitalistische burgerlijke consumentensamenleving, die -achter haar fraaie façade, zowel collectief als demonisch beklemd zit tussen zichzelf en haar groepsbelang. Deze vertwijfeling word "Een ziekte tot de dood" genoemd. En deze ziekte kende de Egyptenaren 4536 jaar geleden ook al, Als "Osiris de koning 's God ... van leven en dood"!

Doch het goede doet zich ook aan de mens op drie opeenvolgende wijzen voor; ..... als inzicht in goed en kwaad (humanisme), als relatie tot een persoonlijke God en als relatie tot het concreet eeuwige.
Kierkegaard werkt deze drie godsdiensthistorisch en -psychologisch uit onder het pseudoniem Vigilius, de niet-gelovige psycholoog. Daarmee wordt de angst, die tot nu toe slechts "angst voor het kwade was, nu ook ˜angst voor het goede" (d. w .z. voor het moeten-zijn wat ik ben). Hij bedoelt daarmee dat het goede (de vrijheid) steeds bewuster en fascinerender binnen ons bereik komt te liggen. Daarmee conserveert hij, in woord en geschrift, de mogelijkheden die voor ons liggen!
Maar tevens vind hij net als ik dat " De ziekte tot de dood" massale proporties gaan aannemen in de huidige westerse en de globale wereldse beschaving. De lagere halfbewuste sfeer van ˜geeste-loosheid" op drie terreinen, t.w. het seksuele, het sociale en het religieuze handhaaft zich tot aan de dood! Kierkegaard schetst een tweeluik, Het is hier het een of het ander. Dus; ....of je bent bezig met het statuut van het bestaan, en klampt je vast aan de eindigheid, of je pakt het goede in vrijheid aan, en je gaat het ervaren hoe je alles bewuster gaat beleven, omdat het je fascineert, in rede en liefde!

De statistici maken het kwantitatieve (de democratische helft-plus-één) de norm van waarheid. Daarmee is de jaloezie en de vrees voor anderen als principe al geïntroduceerd. Daarmee maken de statistici een zeer reëel politieke probleem:....de kwaliteit van de gerealiseerde oplossingen worden geen moment bezien! Achter het egoïstische individu, vind je vooral op het groepsegoïsme. Nog steeds is dat weer zijn directe-materiële belang, maar tevens de collectieve onmacht om zichzelf, met al het humanistisch optimisme, te verlossen uit zijn verkrampte situatie.
De statistici en de debiele journalistiek zijn weldegelijk de gangmakers van de verkrampte situatie in deze maatschappij! Ze zijn noch voogd, noch conservator! In de kern van de zaak is de diepte van de kwaal dan nog niet eens materieel van aard, maar bestaat ze uit een collectieve Narcistische-fixatie. We zijn ontspoort in zich steeds vernieuwde vormen van dwang, tirannie en zelfvervreemding, waarvoor Kierkegaard al in 1846 zo heeft gewaarschuwd.
In menselijk-opzicht wordt er steeds weer een inschikkelijk defaitisme gecreëerd, een algemeen onbehagen wat despoten als Hitler of Stalin hebben weten uit te buiten. Maar opnieuw probeert men het weer, echter hun kansen zijn in deze verkrampte globale maatschappij gelukkig nihil, nu zijn we te veel verdeelt en geëmancipeerd, dat laat ons het huidige globale wereld toneel zien.

We zijn wachtende op het overlijden van deze zinloze en zielloze en geesteloze maatschappij! Als ze nog maar één keer door de geest worden aangeraakt, beginnen zij onmiddellijk te spartelen als kikkers die onder elektrische stroom worden gezet. En hoewel de geesteloze geen autoriteit erkent, zullen ze er toch radeloos gek van worden!
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast. Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt. Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken!
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs 'forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.
En gevolg daarvan is dat ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het allemaal niets! Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! Dit is de consequentie van de stijlloosheid die er op deze wereld heerst.

De angst die deze globale wereld bedreigt vormt in positieve zin echter ook de geboortesmart naar een gemeenschap waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap, die nog slechts de vorm kan hebben van zichzelf-zijn voor God "gehoorzaamheid", en met uiterste soberheid naar andere richtingen, want U moet het onderhand wel weten; .....Een goede conservator, gelijk Kierkegaard houdt de kunst hoog.
Dus tevens ben ik hier, zoals velen voor mij, ook de conservator van het recht, dat expliciet wordt toegepast in deze kosmos! De Universele wetmatigheid, de basis voor het Recht, de wet, de Thora bestaat en kan als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Dus bij pathetische mensen zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan "het goede", ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft". De droogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geestloze meute!

Mij en heel het Collegianten leger en alle grote geesten doet dat ontzettend veel pijn, ......
Toch is het ˜eeuwig moment" van (h)erkennen of niet (h)erkennen wezenlijk in de mens, het is dus ook onmogelijk om de relatie met het eeuwige te ontlopen; .... komt zij niet positief tot uiting, dan per se negatief! Op enig moment zal er afstand worden genomen van de huidige mens, er is geen andere keuze! De overgave en de genade zijn niet vreemd, in het licht van de kosmische wet! En Jezus - is hierin de meest gebruikte woordspeling, het betekent zoiets als; .... omdat gij het niet verstaat. Maar het geeft ons allemaal zoveel lijden, het is bijna niet meer om aan te zien, ..... Keer op keer moet ik er over schrijven, .....om de levenskunst toch maar weer hoog te houden, en voor eens en altijd te conserveren.

Dit maakt overigens alle nieuwe natuurwetenschappelijke bevindingen volledig irrelevant, omdat zij van een andere golflengte zijn; .....zij kunnen, net als de godsbewijzen, hoogstens bevestigen wat het subject reeds geloofde.
De opgaande schepping kwam voor ons subjectieve gevoel dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan.
Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens door bewustwording openbaart. Energie kan alleen maar gedefinieerd worden als een levens-openbaring van het hele tijd-ruimtelijke gebeuren.
Begrijp dat je leeft! Wenst u enige notie van God, hij is te geven; ....
Stel u dan een punt X voor. Punt X bevat een hoeveelheid energie miljarden malen groter dan die, die we zien verdwijnen in de zogenaamde zwarte gaten van het heelal. Punt X bevat - evenals een zaadje een oerwoud kan bevatten ofwel voortbrengen - actueel alles wat de mens kent; .... en zelfs nog veel meer dan dat. Punt X straalt deze energie uit naar alle richtingen en schept daarbij in eerste instantie alle actualiteiten om deze langzamerhand te "verdichten". Deze energie spuit door de vier werelden die de Hebreeën opvolgend noemden: Atsiluth, Briah, Jetsirah en Assiah.

De Joodse esoterische traditie noemt deze werelden; ..(1) Atsiluth, 'de wereld van de straling' of de Goddelijke wereld; .. (2) Briah, 'de wereld van de schepping' van de wereld van de Boog-engelen ofwel de wereld van mijn Collegianten leger; .. (3) Jetsiera, 'de wereld van de formatie' of de wereld van de Engelen; .. en (4) Assiah, 'de wereld van het maken' of de zichtbare wereld. Hier wordt volgens deze traditie ook gebruik gemaakt van het beeld van de Boom des Levens, en zo zal ik het U ook vertellen!

De huidige mens veronderstelt uitsluitend te leven in Assiah. Daar in dat gebied houdt helaas de angst de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan, als dat Nu eens kon veranderen!
En als dat NU eens op ons evolutie pad ligt en dat het gaat veranderen .... zeer binnenkort!
Vertel dit niet aan de data-freak of geek en de statistici, want als dit goed en wel tot hen doorgedrongen is, weten ze pas hoe krankzinnig ze zijn, ze houden zich alleen met volledig irrelevante bevindingen bezig!


En daarom kan en mag ik U dit vertellen: ......
Voor hen die de Goddelijke wet kennen,
En niet onzorgvuldig willen zijn,
En weten dat de relativiteit niet bestaat,
En dat het deze wet is die in de kosmos expliciet wordt toegepast, ....
De spiegel in de ziel, ....de liefde en Rede.
De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden,
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.

 

Dit liefde volle proces heeft ongekende bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in het zelfde nouminale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder moment. Het proces bestaat uit één grote doorgaande werking. Het proces van liefde geeft zo iets als een oneindige stuwing; ....
Deze stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich, door zijn eigen verbinding in on-tijdelijkheid.
Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
Zo vertelde mijn getallen leraar Dr. G.P.Wijnmalen mij.
Hij bracht de denominatie, dus 'hetgeen achter bepaalde
getallen staat' zo treffend mogelijk terug naar het menselijke perceel! Iets wat de wetenschap met zijn statistici en de Data-fraek of Geek nog steeds na laat! Dit weten van deze wetenschap zal uiteraard niet dat weten "zijn" dat gegenereerd kan worden! Ze zijn juist daarom volledig irrelevant! Zin en onzin worden automatisch gescheiden in deze Kosmos, alleen de liefde houdt stand!
Een mens kan dus denken in "zinnebeelden", dat betekent dat hij veel sneller kan denken als een "woorddenker", de één laat ons in 32 beelden per seconde denken, tegen 2 woorden per seconde.

 Als mijn luchtvaart-leraar Henk Tennekes vertelt; ....
Leonardo da Vinci/Sul Volo degli Uccelli, 1505' ofwel....
Een vogel vliegt volgens wiskundige wetten, weet ik onmiddellijk wat hij bedoelt! 

De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft in de nieuwe wereld, zal worden herkend.
Alle trouwe werkers van deze Wereld zullen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt en zelfs "is".


Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toekomt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, de liefde en de hang naar het leven maken dat U zich dat welwillende gehoor voor de waarheid verschaft!
Het wijsgerig denken gaat niet uit van de ervaring, daar de Angst net als de mens, het snijpunt is tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
 Maar zij, de wijsheid, kan slechts door de hang naar het leven en de liefde worden gevoed.


Zo is het gelukkig want ......De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Wat ze over houden is slechts hun Ressentiment! Heel het andere handelen van de mens, van uit "Het Idee", bestaat dan ook uit een Ressentiment. De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan.

Niet alleen ons IQ gaat achteruit, maar de digitale media leiden ook tot ernstige aandoeningen als spraak- en leerproblemen, aandachtsstoornissen, stress en depressie, risico op verslaving en slechte schoolprestaties en vandaar dat de angstaanjagende term digitale dementie geheel juist is! De wezenlijke denominatie, dus 'hetgeen achter bepaalde getallen staat' zo treffend mogelijk terug naar het menselijke perceel te brengen , is het enige antwoord hier op! Alle grote Collegianten doen dat ook, Chief Seattle, Sóren Kierkegaard, Dr. G.P. Wijnmalen, Henk Tennekes, Richard Feynman, Robert Oppenheimer, en vele anderen, ze zouden niet eens anders willen! Want....

Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren.
In de zotte-huizen van de politiek en de empirische wetenschap vinden ze het zelfs leuk om de zwakste partijen in onze samenleving achter het behang te plakken, met hun welsprekendheid en hun theorieën alsof die daartoe legitiem zijn. De natuur en haar opportunistische gebruikers kunnen zich helaas niet verbaal verdedigen tegen de zwakzinnige nihilistische politiek en de "theorie" van wetenschappers die elke nacht kennelijk op zijn "waanzinnigst dromen" waardoor deze auto-intoxicatie een feit wordt.

Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen. Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........
De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn! Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn! U moet weten, twijfel te zaaien over de waarde van het andere bewijs, ik en ieder ander kan dat slechts met de pathetische drogreden. De Duivel is zelfs niet meer als die pathetische drogreden!
De Katwijkse ziekte (HCHWA-D of amyloïde angiopathie) is zo een erfelijke ziekte......maar hou Uw hart maar vast want er komen er nog veel en veel meer! De heren genetici zullen wel blijven brullen, .......maar de menselijke auto-intoxicatie is het enige aanwijsbare feit dat als oorzaak kan worden aangemerkt!

 
Of om het in zijn woorden te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: ....
`Dit is het antwoord, vrienden;.... de mens is gered!’,
dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit,
en ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.

 
(Richard Feynman)
 
Doch te samen met mijn Collegianten leger heb ik U hier vertelt, hoe "De Hemel op Aarde" er komt .....
Dit is wat er voor U staat te wachten, in de nieuwe wereld!
De "Hemelpoort" staat beslist meer als wagenwijd open!
Nardocus FilosofusHeren krankzinnige wetenschappers
Zal dit ook geen waarheid als een koe zijn?
De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijke statuut voor alle mensen.
En Maya de Bij wordt onze Koningin, .... begrijp de woordspeling!

Wie brengt dit eigenlijk nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat er slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Het "verfijnde" oordeel, ontwikkeld vanuit volkomen verkeerd statuut, daar hebben we nu mee te maken.
De echte wetenschap en de echte religie bestaan allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelforganisatie, zij vormen hun eigen statuut, dat verder gaat als de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.  
Rechters van Nederland, ik eis de sluiting van iedere instelling met een verkeerd statuut!
Laat de deurwaarder deze eis bij "Het Trippenhuis" deponeren.
Wat is het statuut wat voorlopig voor ons moet liggen, ......

Geheimzinnigheid is het kenmerk van verkeerde leerstellingen, die zeker op ressentiment gebaseerd zijn!  Onderwijs dient er zonder onderscheid tussen niet-ingewijden en ingewijden te zijn, en uit respect voor de waarheid onderwijst de leermeester de leerling, het is ondenkbaar dat de leraar essentiële kennis voor zijn leerling achterhoudt. Tevens is iedereen vrijelijk en gelijk aan iedereen. Hij houd niets achter, en wil nooit van zijn leerlingen een blindelings en onderdanig geloof afdwingen. De leraar verleent het voorrecht tot vrij onderzoek, en vertrouw niet op datgene dat verworven is door het herhaaldelijk te horen; noch op traditie; noch op geruchten; noch op datgene dat in de geschriften staat; noch op vermoedens; noch op een onbewezen aanname; noch op een goed klinkende redenering; noch op een vooroordeel ten opzichte van een weloverwogen denkbeeld; noch op andermans schijnbare bekwaamheid; .......een handvat wordt gegeven hoe het opgelost zou kunnen worden. De gedegen file ontbreekt niet, de leermeester zorgt er voor dat het geheel in een hoge mate referentieel transparant is. Wat in wezen betekend dat de denominatie, dus 'hetgeen achter bepaalde getallen staat' zo treffend mogelijk terug naar het menselijke perceel is gebracht!

Het laten verdwijnen van de conditionering in de taal en beeldgewoonte-vorming is de hoofdtaak van een goede leermeester, zodra deze "conditionering" is afgebroken kan "Het nieuwe" Zich vanuit het "Neshama" weer opbouwen!
( Hebreeuws : .... Neshama is een Hebreeuws woord dat "ziel" of "geest" kan betekenen)

Alles wat de mens verder denkt -inclusief de tekst "ik denk"- alles wat de mens verder voelt- inclusief de tekst "ik voel"-kan door iemand die meesterlijk kan denomineren zelfs weg gedaan worden. Het wordt weggedaan met het doel dat er een plek vrijkomt voor de stilte waaruit de Wet, de Thora zich in liefde en rede kan voltrekken.
Alles wordt hem heel welwillend ingefluisterd!
En daar heeft hij slechts een hang naar het leven en zijn goede organische gebondenheid voor nodig,
Niet het lijf waarvan al het DNA al gesneuveld ofwel inactief is!

Gezegd is dat;.... alleen zo de weldenkende mensen hun uiterste best kunnen doen om deze crisis te bezweren, en de schade te beperken.
Dat is het enige wat past bij mijn overtuiging, ....dat
alles al in het licht van de eenheid is doorschouwt, wij zijn er dus klaar voor deze vrijheid te winnen!

Het begrijpen van deze kosmos is geen krijgsdaad!
De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald!
De immense larie die de theorie nog steeds is, het stemt niet in met deze regel, "Eerst zijn, dan doen, DAARNA  spreken."  Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt. De mens die leeft volgens zijn Dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig. De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist.
"Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is."
Hij leeft altijd in angst, daar de angst de vraag wakker houdt naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
Dus diep "nadenken" is één zijn in opperste concentratie, doch het is juist daarin tegenover niet dat geconditioneerde denken wat door de malloten op deze Aarde wordt bedreven!
Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen! Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!


De liefde en Rede
De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.

Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden,

zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.

 

Nardocus Filosofus