Hoofdstuk 50 De Kunst van spreken

De kunst van spreken over onze gehele natuur heeft iets ontstellend bijzonders. Oppervlakten, verstoken van de diepere betekenis, wekken de indruk van een collageachtige videoclip, waarin beelden onverwachte verbindingen aangaan, die individuen aanzetten tot bepaalde gedragingen: .... "Niet te min hebben deze dingen wegen gevonden om te ontkomen aan de dialectiek van de zin.
Je zou er van kunnen zeggen, dat ze er genoeg van hadden; ..... de oneindige proliferatie, de potentiëring, het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit, in een obsceniteit die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun onzinnige rede".
Doch ze mogen het in onze multimediale consumptiemaatschappij onderhand wel weten, deze beelden en objecten leiden hun eigen leven, en dat is altijd al zo geweest. Zij moeten zijn, en moesten al zo zijn voor dat de mens hier op Aarde was.
Daarom is er de werkelijkheid dat het leven doorgaat, en alle kunst eindig is. Alles wat vorm heeft, ze heeft ook inhoud!


Ook in onze wetenschap, ze wordt steeds weer gekenmerkt door een immense opeenstapeling van doorgaans elkaar tegen-sprekende theorieën, en daarom is iedere waarheid vervluchtigd.
Dat .... "dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" mag U duidelijk zijn, zo komt de nieuwe Archaïsche periode onherroepelijk weer opgang. Zij is de immanente finaliteit die er onherroepelijk weer moet zijn, omdat hij altijd al aanwezig was. Wat uiteraard ook het Godsbegrip van Spinoza beschrijft, meer is ze niet! Maar heel deze situatie levert en leverde een ontstellend moeilijk gesprek op, ook met Spinoza, maar nog veel meer zonder Spinoza, want ..... Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...Het wijst naar zijn natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! Het probleem van de zedelijkheid betreft onze innerlijke wilshouding of gezindheid én onze handelingen!


 Zo is het nodig omdat er een werkelijk universele oriëntering en een voor allen steekhoudende levensstijl voor de dualistische mens niet meer te vinden is. Ik leg dus zondermeer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is.

Heel ons weten is een theoretische hyperactiviteit, een activiteit door intellectuele wanhoop, en geenszins een gestage accumulatie van waarheden. Theorieën produceren hoogstens drogbeelden of Simulacra, die suggereren dat er een achterliggende werkelijkheid bestaat.
De dialectisch gestuurde zingeving 's strategieën van het subject zijn nooit maatgevend geweest voor ons collectieve gedrag. De mythe van het autonome subject is door de ironie van het lot achterhaald.
Het grenzeloze  subjectivisme, en de apologie van de leugen, ze staan nooit anders als in den dienst van het dogma!
De gekken laten altijd een totaliserend systeem zien,.....dat is hun kunst, ....ze willen uw broeder of zuster niet zijn.

O, God, waren het maar normale mensen gebleven, dan konden ze misschien zonder boeken of tekens spreken,
en waren ze dus niet afhankelijk van hun algebraïsche operator!
Die de rest van de Wereld kan missen als kiespijn!
Of heeft U toch zin in een totaliserend systeem?
En wilt U geen bevrijding uit de leugenachtigheid, en zijn “weerzinwekkende onfatsoenlijkheid”

 "Want er is niets op tegen om zin te willen". Maar deze behoefte wordt eerder dan door zelf bepaling door spektakel zucht ingegeven. We worden door andere dingen verleid, die ons ten prooi doen vallen aan hun fatale strategieën en daarmee worden we blootgesteld aan hun dodelijke ironie; .....

 

"Het is in een dualisme niet ondenkbaar dat dezelfde effecten kunnen optreden in de tegengestelde orde van de verleiding. Het universum van de dualisten is niet dialectisch het is gewijd aan extremen, niet aan het evenwicht. Aan het radicale antagonisme, niet aan de verzoening of de synthese.
Ook dat is het principe van het Kwaad, en het komt tot uiting in het kwaadaardig genie van het object, in de extatische vorm van het pure object, in zijn strategie die triomfeert over de strategie van het subject".
Nu blijven ze vast zitten aan dit totaliserend systeem, ze slaat telkens weer toe, omdat ze doen alsof men het over een kunst heeft. Als een "kunsten maker" laten ze aan ons een beeld van een aan wildgroei overgeleverde wereld over, met een netwerk van zich chaotisch vertakkende, oorsprongen en doelloze gebeurtenissen.
Doelloos omdat zij als middel voor elk denkbaar doel ingezet kunnen worden. Het kwaadaardige genie stelt alles zelfs Universeel. Het verlangen van deze kunstenmakers is om alles zichtbaar te maken, dit heeft geleid tot een transparante, obscene wereld, waarin ieder criterium om het reële van de schijn te onderscheiden verdwenen is. En reële kritiek kan niet meer naar voren komen, maar dat is ook niet nodig, Richard Feynman heeft al verteld hoe simpel de basis van het weten is!

 
De kunstenmaker voert volgens eigen zeggen de onmogelijkheid uit, maar ze kunnen onmogelijk terzelfder tijd beschrijven hoe ze dat doen, zonder naar zichzelf te verwijzen en daardoor zinloos te worden, dat is het drama van de metafysica.
"Dit paradoxale metafysische bestaan van deze dingen, ze is tegelijkertijd de volledige voltrekking van een idee, de perfectionering van de moderne ontwikkeling, en zijn ontkenning, en zijn liquidatie door zijn eigen exces, wat toch de verbreiding voorbij zijn eigen grenzen is. Men kan dit beeld in een en dezelfde figuur vatten; .... ze is door haar totaliteit ontstellend trans-politiek... daar al het onderscheiden totaal verdwenen is! 
 Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. We kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. De fysiologie van de zintuigen komt immers voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming `s wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders.
Alleen dwazen maken geen gebruik van deze structuur. Het is mijn Collegianten leger, .... ze is door de hele geschiedenis heen, wezenlijk geweest om het zinnelijke te benoemen. Het was de methode van onderwijzen op een wijze waarbij twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd. Het is altijd de zin geweest die maakt dat we eerder de wens hadden en hebben gehelen te scheppen en te helen dan het onzinnige te ontrafelen, waarvan het te onderscheiden beeld totaal verdwenen is!
In de techniek zijn zeer veel functies direct benoembaar, maar ze worden pas toegepast als het binnen een ontwerp zin heeft, zo zijn er, de Mix, de Diff, de Crane functie, ga zo maar door. Maar deze toepassingen zijn alleen mogelijk, zinnig en effectief als er een totaal beeld is!
Slechts idioten maken overal een spektakel van! En dat iedere keer weer!


Het exces van een mondiale en globale politisering openbaart zich in een theorie terrorisme en de bijkomende gijzeling. Een mediaspektakel waarin van een echte ruil geen sprake kan zijn, daar er geen enkele realiteit en actualiteit aanwezig zijn.
De politiek verliest zijn greep. De terrorist daagt de macht uit zijn bestaan te bewijzen. Op soortgelijke wijze gaat er van de zwijgende meerderheden een verleiding uit. Zowel de gegijzelde mens als de massa's aan gelijk-gezinden functioneren als een ongrijpbare en onbegrepen meute, "De Janis Kop" vindt zowel de pure of fatale objecten. De macht tracht greep op deze massa's te krijgen door deze met allerlei tekens te bestoken en ze de les te lezen. Wat uiteraard weer bij het totale spektakel hoort.
De dag dat het weer normale mensen worden, daar zal U nog heel lang op moeten wachten!
Het gros van het engagement van wetenschap en politiek is zo debiel als een loden deur! Echte kunsten kunnen geen moment aan hen toegeschreven worden, .....en de mens is wat hij doet! Maar dat wel voor zijn mede mens en God.

Het spektakel wordt steeds doorgevoerd, de media objectiveren de massa's als een 'kijkerspubliek', de macht transformeert ze tot kiezers. Maar in de vertwijfelde pogingen van het engagement van de elite wordt het ontegenzeglijk duidelijk dat de macht haar bestaan slechts kan bestendigen, door het toegeven aan de verleiding een van de fatale objecten te presenteren, een 'finaal' object, meestal een verdacht deeltje, en daarbij deze in een bestuurbare veelheid te simuleren. Wat kan ze anders, alles wat metafoor was, is al gematerialiseerd, en al verzonken in de realiteit en de actualiteit. Wat overblijft, het heet; ..... de ander de les lezen. 
De totale politisering slaat altijd om in een indifferentie, en daarom wordt de volledige socialisering van de verzorgingsstaat onvermijdelijk een exces en het einde van het sociale.
In deze "begeerde staat van transparantie, de staat van verzoening van subject en object" is namelijk alleen de utopie gematerialiseerd.
De 'eendimensionale mens' heeft zich door een volledige overgave aan de Simulacra ongewild boven zijn vervreemding uitgewerkt. Dat brengt weer dat besef, dat sluit volledig aan bij de komende periode van de mens, de hoofdzaak is daar het leven:.... natuur en cultuur; de medemensen en God.


Laat U dus niet van de wijs brengen, nog steeds staat in de metafysica de retorische werking van de taal centraal. Waarheid is daar dus voornamelijk een overeenstemming van het denken, en de dingen worden daar nooit anders opgevat. Daar is niets anders dan "een mobiel leger metaforen, metonymia's, antropomorfismen, kortom een som van menselijke relaties die, op poëtische of retorische wijze verheven, overgedragen en opgesierd worden...".

Er is geen enkel geloof dat wij in onze Zinnen wel degelijk in staat zijn de werkelijkheid af te beelden, en te beschrijven.
Als U ten minste een goede verstaander bent, en er naar uw taal wordt gesproken.
Want de waarheid is nog steeds singulier tantum, deze waarheid wordt altijd opgevat als een ambivalent gebeuren waarin het zijnde verschijnt, maar waar tegelijkertijd nog veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst.
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!


 
Alle werk en ambacht, het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg, sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt; ....
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God. 
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig,
zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil,
die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen.


 
Was en is "al het spreken alleen" een ambivalent gebeuren, dan hadden we en hebben we een enorm probleem.
Want dan zou ze slechts de onvermijdelijke insluitende en uitsluitende gevolgen hebben, ......
die men altijd in de taal vind.
Maar dat is dus niet zo, .....gelukkig, onze schepper-God heeft hele andere dingen met ons voor.
Namelijk dat we als normale Mensen zullen leven.
Wij ontkomen daarmee aan het onvermijdelijke van de spreker,
in zijn ambitie is er altijd de zelfde thema keuze,
die op zich altijd de theorie, praktijk en kritiek van een problematische "Law and Order", als thema neemt!
Spreken is nog veel minder als zilver, en zwijgen is veel meer als Goud!
Want deze diepe "gepresenteerde" chaos, die van de spreker, ze zal onherroepelijk alle essentie verbrijzelen, ....
Het is maar dat U het weet! 
Moeder Teresa schrijft dit alles toe aan de Voorzienigheid.
“God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U?

 
U moet het begrijpen, waar Uw intellectuele haarkloverij vandaan komt!  Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn. Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! Ach ja, het regent of het regent niet, welk een dwaas is de spreker? Nog nooit is er een grotere algemene debiel op deze Aarde geweest, wanneer wordt hij weer een normaal Mens? Welk een 'patafysica' is dit ongetwijfeld, welk een als parodie bedoelde variant op de metafysica wordt hier gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen?

Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om reden dat ze slechts sprekers zijn, en slechts over de problematische "Law and Order"  gaan, in elkaar. 
Zelfs als dit onze opvatting is; .... als we, met Richard Feynman van mening zijn, dat dit kan; .... dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben.
We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.
Wie wel? De flauwekul wetenschap met zijn 'patafysica' , .... Die wordt gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen! Dat met zijn huichelaars en de kwezelaars?  En wat is toch de reden dat deze krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?

De waarheid is; .... dat Uw tekst altijd verheven wordt tot kunstwerk, en als "het spektakel object van wetenschap" is er dan aandacht voor. De kern is ....dat er sprookjes plaatsvinden "in functie", die steeds weer voor iets anders symbool staan. En dat noemt U wetenschap, en zou een bezielende "Law and Order" moeten opleveren, wat een drama van volkomen zinloosheid! En slechts door het statische karakter van de sprookjes lijken ze nog boven de tijd verheven ook. Gekken rot nu eindelijk eens op! "Het Trippenhuis" is een volmaakt gekkenhuis, meer niet!

 

 
Nieuwe leden 2013, fotografie Inge Hoogland 
 
Nieuwe KNAW-leden in de tuin van het Trippenhuis in Amsterdam, te midden van het bestuur van de KNAW.

Eén vraag dringt zich echter als eerste op. Wat kost deze waardeloosheid eigenlijk? Een goede vraag, waarop ik op dit moment alleen met wat aarzeling een antwoord kan geven. Je kunt aan die term namelijk zo ongeveer alles ophangen wat met taal en beeld, met communicatie, met film en tv, met beeldende kunst, met literatuur, met journalistiek – met noem maar op – te maken heeft.
U wist het, het is een beetje een open deur om te stellen dat wij mensen slechts bestaan in het gezicht van de ander, ....
Maar dat we geen vrienden kunnen zijn, als hele oefening, daarvan is de oorzaak nog steeds bekend.
Wat blijkt, is dat het kwaad precies daar te voorschijn komt,
waar het morele subject volledig op zichzelf is aangewezen om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden.
Wanneer het helemaal aan het individuele geweten zou worden overgelaten om goed en kwaad vast te stellen,
dan kan het kwaad zich als goed voordoen.
En heb je slechts met krankzinnige idioten te maken.
De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijke statuut voor alle mensen. De "Law and Order" kliek zal zichzelf slechts met groot spektakel in het gekkenhuis nestelen, ......

En aan mij is de kunst dit eigenlijk nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen te brengen, ......dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede!
Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!

We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving `s problemen dat het niet doorzien wordt dat er slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Het "verfijnde" oordeel, ontwikkeld vanuit een volkomen verkeerd statuut, daar hebben we nu mee te maken.
De echte wetenschap en de echte religie bestaan allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, dat wil zeggen;....de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelforganisatie, zij vormen hun eigen statuut, dat verder gaat als de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens. 
 
Rechters van Nederland, ik eis de sluiting van iedere instelling met een verkeerd statuut!
Laat de deurwaarder deze eis bij "Het Trippenhuis" deponeren.
Wat is het statuut wat voorlopig voor ons moet liggen, ......


Geheimzinnigheid is het kenmerk van verkeerde leerstellingen, die zeker op ressentiment gebaseerd zijn!  Onderwijs dient er zonder onderscheid tussen niet-ingewijden en ingewijden te zijn, en uit respect voor de waarheid onderwijst de leermeester de leerling, het is ondenkbaar dat de leraar essentiële kennis voor zijn leerling achterhoudt. Tevens is iedereen vrijelijk en gelijk aan iedereen. Hij houd niets achter, en wil nooit van zijn leerlingen een blindelings en onderdanig geloof afdwingen. De leraar verleent het voorrecht tot vrij onderzoek, en vertrouw niet op datgene dat verworven is door het herhaaldelijk te horen; noch op traditie; noch op geruchten; noch op datgene dat in de geschriften staat; noch op vermoedens; noch op een onbewezen aanname; noch op een goed klinkende redenering; noch op een vooroordeel ten opzichte van een weloverwogen denkbeeld; noch op andermans schijnbare bekwaamheid; .......een handvat wordt gegeven hoe het opgelost zou kunnen worden. De gedegen file ontbreekt niet, de leermeester zorgt er voor dat het geheel in een hoge mate referentieel transparant is. Wat in wezen betekend dat
de denominatie, dus 'hetgeen achter bepaalde getallen staat' zo treffend mogelijk terug naar het menselijke perceel is gebracht! En naar hartenlust gerekend......(H.T.)

Het laten verdwijnen van de conditionering in de taal en beeld gewoonte-vorming is de hoofdtaak van een goede leermeester, zodra deze "conditionering" is afgebroken kan "Het nieuwe" Zich vanuit het "Neshama" weer opbouwen!
( Hebreeuws : .... Neshama is een Hebreeuws woord dat "ziel" of "geest" kan betekenen)

Het meest verschrikkelijke is dat onze kinderen ook onder dit krankzinnige wetenschappelijk Regiem moeten lijden, wat regelrechte intimidatie is, echt waar; .... Het Christendom en de krankzinnige wetenschap kunnen O.K. zijn tussen twee instemmende volwassenen, maar zou niet aan jonge kinderen mogen worden onderwezen. 
Ik weet wat het resultaat van dergelijk nalaten, voor een kind is dergelijk nalaten gewoon weg fantastisch,  een leven met een schoonheid en een liefde en een passie die niet in normale woorden te omschrijven is. Wij volwassenen zijn noch slechts een paar jaar aan het flauwekul Regiem ontsnapt, en deze periode heet nu de reformatie, maar ik wil altijd de reformatie! Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid!

Nu bevatten de aporieën van het moreel subjectivisme alleen het moreel van de universitaire kliek.
Waarom word er op deze wereld zoveel ledigheid getoond?
Het grenzeloze  subjectivisme, en de apologie van de leugen, ze staan nooit anders als in den dienst van hun dogma!
De gekken laten altijd een totaliserend systeem zien, dat elke grondslag voor onze geestelijke vrijheid weg neemt!
Lozen die dieven bende, gebruik het laatste beetje normale verstand wat U nog heeft!

Ondanks dat; .... zijn Zinnen wel degelijk in staat de werkelijkheid af te beelden, en te beschrijven.
Als U ten minste een goede verstaander bent, en er eerlijk en oprecht naar uw taal wordt gesproken.
Maar de krankzinnige wetenschap voert volgens eigen zeggen de onmogelijkheid uit, ze kunnen onmogelijk terzelfder tijd beschrijven hoe ze dat doen, zonder naar zich zelf te verwijzen en daardoor zinloos te worden, dat is het drama van de metafysica. En wordt alles ontsierd, door overal maar een spektakel van te maken. Die in handen van dwazen slechts een patafysica kan worden. Met het nieuwste spektakel stuk als gevolg, .... wat vele miljarden moet kosten, .....maar des ondanks worden de wonderen helemaal niet minder als je probeert ze te begrijpen. (Henk Tennekes.)

De krankzinnige wetenschap en zij "die het dachten te weten" hebben het steeds anders bezien!
Voor hen viel de definitie van de sofist heel anders uit: .....
ze viel in de categorieën van de "Mensenjacht", de geld-verwerving en de opvoedkundige pretentie, .... door middel van spektakel.
Ze is daar
de jacht op rijke en voorname jongelui, die "Law and Order" willen brengen, wat de sofistiek van de gewone man natuurlijk nooit kan zijn!

Het is de gewone man of vrouw zo duidelijk als maar zijn kan dat dergelijke sofistiek of deskundigheid op geen enkele wijze een ziel en een oprechtheid en een "Wezen" bezit. Doch op de huidige universiteiten zijn ze noch steeds niet tot een dergelijk sofistiek bekeerd! En vooral daarom gaat het zo dramatisch mis! De psychopaat wordt in het volle leven opzij geschoven, maar de universiteiten trekken hem juist aan......zij zijn op mensenjacht en prijzenjacht, meer niet! Die uiteraard geenszins die "Law and Order" zullen brengen! 
Verder, in de komende jaren, zal het zich vooral ontpoppen als een nodeloos en zeer zwakzinnig geheel! De maatschappij geleidt door deze idioten staat op breken, maar er is niets wat hen bekeerd!


 
Uiteraard staat de sofistiek van de gewone man er heel anders voor, hij zet zich in als; .....

 

 1. Er een duidelijke behoefte is, hij in zijn ziel aangesproken wordt.
 2. Hij gevraagd word, maar vooral niet omwille van het genot.
 3. Hij wil wezenlijk goed presteren, dat is altijd de goede keuze geweest!
 4. De Kosten lager, opbrengsten hoger zijn, vanuit genormeerde analyse.
 5. Het wezenlijk presteren, ze staat altijd voor op!
 6. Hij om de ontvangers geeft, altruïsme is zelfs de goede motivatie.
 7. De sociale psychologische beloning is daar bij zijn versterkte reputatie.
 8. Het doel komt daar bij overeen met de eigen innerlijke waarden.
 9. De constitutie van de ziel wordt daar door meer als een feit.
 10. Hij kan zijn oprechte inzet tonen!
 11. De sofistiek of deskundigheid van de gewone man of vrouw wordt zo mogelijk zeer goed ingezet,....
Dat van de Universiteiten kan alleen maar uitgedrukt worden in een barbaarse cultuurrelativering; .....
Wat is goed, wat is juist, wat is beschaafd, vraag het ze maar niet! Want ze weten dat vooral niet!
Je treft bij deze vragen een en al onenigheid! Het is tegen het decadente aan, wat geef jou het recht ons hier op te wijzen, ..... dat zeg jij! Wij gaan over "Law and Order".
En de regeringen zijn zo mogelijk nog decadenter; ....."We are fighting for civilization" alleen deze civilisatie komt er nooit! Je kan het zeggen; ..... alle activiteiten veronderstellen een norm, maar niemand onder het decadente leger van wetenschappers en de andere politieke psychopaten begint bij zichzelf! Heeft U wel eens van Nihilisme gehoord? Ze hebben in feiten alles laten vallen, ze wilden gekozen worden, ze wilden op prijzen jacht, ja dat noem je ook een cultuur,.... We kunnen het allemaal missen als kiespijn, ..... er is niets wat ze met hun echte deskundigheid zullen bezien! De ontspoorde mannelijke energie - geleid door angst en agressie - genereert slechts oorlogen, terroristische aanvallen en geestesziekten.


 
Zij die geen oplossingen willen, zullen uiteindelijk hun eigen DNA kapot slaan.
 Door de gebrekkigheid van leven wat hen nog voor ogen staat, deze staat van leven brengt de eindigheid en dood.
 Dit omdat ze volkomen los staat van het echte leven.
Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos!
En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet.
Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mens die zich weet te vernieuwen.
En op een juiste manier zijn deskundigheid weet in te zetten.
Het is de zin die maakt dat we eerder de wens hebben gehelen te scheppen en te helen, dan het onzinnige te ontrafelen.
En de oneindige functionaliteit van de kosmos geeft ons deze kans heel gewoon! 

Het DNA brengt geenszins de absolute finaliteit, zoals we zelf ook al weten.
De onmogelijkheden brengen de finaliteit,....
 Een vogel vliegt niet meer als hij relatief te zwaar is, dat is alles betreffende deze finaliteit.
Je vergelijkt in het leven consequenties met een bedachte wet,....
In deze betekenis geldt, het pragmatische adagium dat ‘niets zo praktisch is als een goede theorie’,......
Het gaat daar dan niet om procedures en adviezen. Maar om het zich eigen maken van een manier van kijken,
de pragmatische beeldvorming.
 Die inderdaad prak
tische consequenties heeft.

 
 

De filosofie of wijsbegeerte was en blijft de oudste theoretische discipline (5de eeuw vóór Christus) die het verlangen had en streefde naar kennis en wijsheid, maar de sensoren om dergelijk streven te onderbouwen heeft ze nog steeds niet, helaas! Ieder instituut wat het theorie terrorisme van "Law and Order" misbruikt kan opgeruimd worden! Er is veel meer nodig om als een normaal mens te kunnen spreken! De huidige mens wordt overheerst door het duivelse fatum, omdat hij zijn hele levens oefening niet meer aanvaardt, "al het spreken alleen" is een ambivalent gebeuren, niets meer. Het is dan een nihilisme van het ergste soort! Een obsceniteit die dan in ieder mens fungeert als zijn laatste immanente finaliteit.

Ik geef U nu het beste voorbeeld ooit, van een man die meer deed als spreken. Hij was een wonderkind, een snotaap, een Nobelprijswinnaar en een nationale held: Richard Feynman (1918 – 1988) was het allemaal. Zijn bijdragen aan de natuurkunde – op het gebied van de interacties tussen de kleinste deeltjes die er "zijn" – waren van grote waarde. Hij had een onvoorwaardelijke liefde voor de natuurkunde en kon er vol passie over vertellen.
Richard Feynman liep over van de ideeën en amuseerde velen met zijn levendige verschijning, maar was daarmee vooral een normaal mens! En dat is voor alles het nieuwe begin! Want wat je tegen jezelf zegt is een dood lopend steegje, altijd (R.F.) !

 
Richard_feynman
 
Richard Feynman werd ook beroemd vanwege zijn bezigheden ‘buiten’ de wetenschap, .... gelukkig!
 Want de waarheid is nog steeds singulier tantum, deze waarheid wordt altijd opgevat als een ambivalent gebeuren waarin het zijnde verschijnt, maar dan moet die ambitie wel oprecht, solide en eerlijk zijn, anders is deze verschijning er niet!
De Goden dan wel de natuur laten zich niet "flessen" door een oneerlijke dwaas!
Hij, de dwaas, vervalt zo in zijn laatste immanente finaliteit, en daarna vrijwel in het niets......


 
‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden. Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )

Uiteraard is Nu het grote drama, dat er niet meer door het huidige media spektakel heen te breken is. De wetenschap kan niet meer aan haar verplichtingen voldoen, en moet daarom gelijk maar vertrekken! Daarmee wordt het engagement met de politiek in ieder geval verbroken. En de kosten van heel veel onnodig spektakel bespaart.                
De gemeenschapservaring is zelfs altijd weer achterhaald door de snelheid van de media. Zijn werkelijkheid is een vervluchtigd in de schijnbewegingen van de tv royalty's. En zo wordt werkelijkheid van zijn actualiteit en realiteit ontdaan.
En de waarheid alweer een vervluchting, .....
Het hele leven van de samenlevingen waarin de moderne productieverhoudingen heersen, dient zich slechts aan als een ontzaglijke opeenhoping van spektakels. Al wat direkt werd bekeken, heeft zich in een voorstelling verwijderd van zijn actualiteit en realiteit.
De beelden die zich van ieder aspect van het leven hebben losgemaakt, versmelten dus in een gemeenschappelijke stroom, waarin de eenheid van dit leven niet meer kan worden hersteld.
Uiteraard is dit een ontzaglijk probleem voor die mensen die zich van het huidige recht bedienen, en het produceren van dogma of theorie is daar zeker geen oplossing voor, en het werken met een volkomen verkeerd statuut geeft geen rechten, ...... zelfs niet aan de wetgever! 
De gedeeltelijk beschouwde werkelijkheid ontvouwt zich in haar algemene eenheid als een afzonderlijke schijnwereld, slechts als het subject van aanschouwing. Het werkelijke object is er al lang niet meer. Als een verbijzondering van de beelden van de wereld, in een dergelijke voltooide vorm worden ze teruggevonden in de wereld, in een auronoom geworden beeld, waarin het leugenachtige zichzelf belogen heeft.

Deze omstandigheid dat de KNAW tegelijkertijd een onafhankelijk adviesorgaan kan zijn en optreedt als onderzoeksorganisatie die de belangen behartigt van allerlei instituten, namelijk de eigen academie-instituten, is de uitdrukking van deze leugenachtigheid die zichzelf belogen heeft, zelf! Met het gevolg van de ontoegankelijkheid van de moderne wetenschapsbeoefening, en met haar gewoonte de prestaties alleen in eigen kring te laten beoordelen. De leugen op de leugen is daar heel normaal! Rechters van Nederland; .....Grijp in!

Het spektakel is de concrete omkering van het leven, de autonome en auronome beweging van het niet levende, waar de valse dames en heren van de media voor zorgdragen. Het spektakel doet zich namelijk tegelijkertijd voor als de maatschappij zelf, als een deel van de maatschappij en als middel tot vereniging, ....valsheid en maatschappij worden moedwillig aan een gelast. Alsof zij het zijn die het paranormale hebben uitgevonden, en haar zo, op deze manier, mogen misbruiken. En opnieuw wil men liever uit de kast komen voor zijn valse geaardheid, dan erkennen dat het om de totale leven 's oefening gaat, dus om alle mede mensen en God. Ja, het zijn ook mensen maar wel in hun allerbedroevendste vermomming! Een vermomming die de leugenachtigheid, en zijn “weerzinwekkende onfatsoenlijkheid” moet verbloemen.
We worden door andere dingen verleid, die ons ten prooi doen vallen aan hun fatale strategieën en daarmee worden we blootgesteld aan hun dodelijke ironie; ..... en ze vinden het zo normaal dat U volgens hen daar aan niet mag ontkomen.

De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen. Darwin`s afstammingsleer, de nieuwe wet van behoud van energie, en het atomisme worden daarbij veelal als wapens gehanteerd. Deze aanvallen wekken overigens niet alleen verzet in religieuze kringen, maar evenzeer onder vooraanstaande wetenschappers die hun collega`s beschuldigen van materialisme en atheïsme. Het is pure "Law and Order" beheersing, doch het goede voorbeeld ontbreekt geheel.

De volmaakte sympathie voor de medemens en de Aarde is er niet! Hun enige leus is "Bid voor mij, Kies mij". En vervolgens worden we de hel in gejaagd, .....de falcificator kan zich ook niet buiten het debat ophouden, er is zo onder al die sprekers, werkelijk niemand die de waarheid kent.
En ondertussen blijft U met de duisternis om U heen zitten; .... U hebt het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron. Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is. Een wezen met hart en ziel, en ons Koning `s-koppel kent van de liefde en de rede. (Moeder Tereza )


Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energiebehoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen. Maar uiteindelijk is nog maar één vraag terug te verwachten, welk een sympathie is er nog te verwachten in deze maatschappij, ......voor deze dwaze garde!
De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie" ofwel "De mop van het illuminaat" We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie, en ook de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in.


Het media publiek zal zelf weer tot een gezonde finale levensstijl moeten komen, ..... zonder al het spektakel. Het is net als vuurwerk, en af en toe dus bar en boos. ...... Hulpeloosheid, radeloosheid, denk-verlegenheid, besluiteloosheid, ofwel de aporie, het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie tot een oplossing te brengen is algemeen.
De ‘collectiviteit’ is humorloos, instinctief en onverdraagzaam. Het is de vlucht van de massa in egocentrisme, wij zijn het middelpunt van de schepping niet en we hebben een irrationele en/of obsessieve angst voor het vreemde. Al het vreemde, al het andere – dus ook de natuur, planten en dieren – wordt gemeten naar het eigene als de enige maat van alle dingen.
De blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Die eenheid gaat in tegen haar eigenbelang. Eigenbelang, moraal en wet vallen in de collectiviteit volledig samen.

We moeten dus wel degelijk los komen van de massa aan "Law and Order" elitaire dwazen, anders blijft het leven op deze Aarde zeer ongezond! We zullen ook los moeten komen van de Illuminatie.  Men zou haast gaan denken dat iedereen zonder kennis van zaken over de Illuminati praat. Maar voor alle duidelijkheid, wat ik wel weet is; ....dat deze groepering die de wereldpolitiek sinds vier eeuwen manipuleert, de naam “SOCIËTEIT VAN JEZUS” draagt. Het is in werkelijkheid een geheime genootschap, verborgen achter de schijn van een congregatie van priesters. Een betere vermomming om over de "Law and Order" te spreken en tegelijker tijd macht uit te oefenen, is er uiteraard niet. Zij laten zich niet zien, daarom is het niet nodig voor ze, om werkelijk met hun leugenachtige geaardheid uit de kast te komen. Maar ze zijn homofiel, kapitalist, en materialist te gelijk, en de vriend van de normale mens zullen ze NOOIT worden! Hoogstens kom je terecht in hun Hel. ( Een dergelijk DNA durfden de Goden zelfs niet te maken, en dat hebben ze ook nooit gedaan. Het zijn de meest dwaze drogbeelden of Simulacra, waarmee ze juist willen suggereren dat er een dergelijke achterliggende werkelijkheid bestaat.)

Het is met het ‘goede’ dat de mensheid bedrogen kan worden en niet door kortstondige explosies van bruut geweld. De beste camouflage is het masker van een religie want de mens is een kind dat dergelijke boosaardigheid niet kan doorprikken of doorgronden. Deze menselijke onschuld is trouwens het bewijs van onze oorspronkelijke goedheid, die gepaard gaat met een zeker intellect, waarmee hij ook niet weg te schrobben domheden produceert als hij op een dwaalspoor wordt gebracht.
Het juiste en normale intellect wat voortkomt uit ambivalente handelen is hieraan tegengesteld, ieder mens mag zijn eigen oplossingen hebben, op een of andere wijze excelleren. Maar ook hij moet niet gaan beweren dat hij geen fouten maakt! Maar de volle levens opdracht is vrienden te zijn, niet de halve! En ook voor ons en hen is de redelijke regel dat we eerder de wens hebben eerder gehelen te scheppen en te helen, dan onzinnigheden te ontrafelen, breng Uw eigen intellect niet op een dwaalspoor!

Ieder intellect draagt zelfs de bron van alle valsheid al in zich, men wordt aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consekwenties van het tegenovergestelde. Het "intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt! De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is, maar het is bepaald geen vreugde dans meer, DE "Law and Order" elite heeft teveel onzinnigheden aangepakt, en daar zelfs haar wetten aan verbonden, die niet meer zijn als bedacht!

Want de waarheid is nog steeds singulier tantum, deze waarheid wordt altijd opgevat als een ambivalent gebeuren waarin het zijnde verschijnt, maar waar tegelijkertijd nog veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst. HET SYMBOOL HIER VOOR, IN ALLE HEILIGE SCHRIFT, IS DE CHRISTUS. Of wel God 's zoon!
Maar in de deeltjes fysica kunnen we haar niet anders als het christus deeltje benoemen, het zijnde deeltje wat is verschenen! Uiteraard wordt het "Zijnde" daarmee "in zijn geheel" herkend en erkend. Zo zal ook de substantie van Spinoza uitgelegd kunnen worden. En ik ben zondermeer van mening, dat het Spinoza was, die de Natuur heel juist herkende en erkende, met zijn ordening van de natura naturata en de natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt"!
En meeste wat ik er van begrijp is nog steeds dat het slechts één maal is en zelfs behoeft te worden gegeven, en daarom noemen we het "Van God".

Elk ander  krankzinnig devies vereist de toepassing van het adagium ‘Het doel heiligt de middelen’. Vanwaar toch dat gekke idee om Gods Glorie erbij te slepen? Wie is dan die god die dergelijke aardse veroveringen behoeft? Het is alleen hen, de Illuminatie, niet duidelijk wie deze God is!
Maar ook dat daar binnen het ego geen respect is voor gnostische bronnen. En dat men daar nooit met pragmatische en bezinnende oplossingen aanwezig is. Maar heel weinig Goeroes en Dominees zijn zo ver gekomen, het drama van de hele westerse religie is dat ze niet verder komen als op een eindeloze dialectische uitleg van veel te veel woorden. Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken.
Sterker nog, de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: .... hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? (Chief
Seattle)

De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie, de guru parampara van de hindoe, de Apostolische Successie van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist, ze verwijzen allen naar het bestaan van een levende traditie die van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld, leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten waarvan de schakels levende mensen zijn.
‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’, en daarom juist ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.

Dat maakt ook dat ze "De kunst van spreken" bezitten, .... hoe zeker ben ik van dit .... hoeveel Collega 's heeft de mens? Welke waren en zijn in jou nabijheid? Welke begrepen de volle opdraagt van het leven, terwijl jij voor ze stond?
Mijn Collegianten Leger is enorm Groot, Spinoza, Mach, Feynman, Arp, Tennekes, Takens, Selz, Chief Seattle, .... maar van beperkt belang. En ik ben al mijn leraren dankbaar, zonder enige uitzondering. Maar ik toonde dan ook een ambivalent handelen, zodra dat kon, in een wereld die slechts spektakel wilde. Terwijl ik leraren op vrijwel alle terreinen vond en heb, ..... de denominatie, het geen achter de getallen beweegt, laat zich niet door spektakel verklaren. Die visie van Dr. Wijnmalen en van Henk Tennekes is voor mij doorslaggevend gebleken, ....Sul Volo degli Uccelli , 1505 Leonardo da Vinci, ook deze Nardocus Filosofus doet zoiets ..... we doen zelfs allemaal zoiets!

Het belang van deze traditie schuilt niet zozeer in de vraag wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven; .... een wijsheid die alle kennis verenigt en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.

 
Joy Mills
 
Bewustzijn van innerlijke eenheid
De Broederschap der Mensheid – ja zelfs de Broederschap van alle dingen –
vindt
haar vaste grondslag op de spirituele gebieden,
het atmische en het boeddhische,
want alleen hier wordt eenheid gevonden
en alleen hier is de volmaakte sympathie.
die maakt dat de Menselijke opdracht in zijn geheel wordt bezien.

 
Wist U dat er tegenwoordig ook " beelddenkers" zijn, en zij denken 32 beelden per seconde, bovendien zijn deze beelden niet geënsceneerd. Zij, de beelddenkers, kunnen het onmogelijk begrijpen dat de huidige mens voor de geënsceneerde bende kiest.
Zij denken dus ook niet in de allerbelabberdste snelheid van 2 woorden per seconde, en deze woorden uit die taal zijn ALLEEN MAAR geënsceneerd, men brengt slechts de hoop dat het om het goede gaat, en vraagt "Bid voor mij, kies mij" dat is de kern van illuminatie.
 De echte denker heeft het goddelijke denken wat hij bij zijn geboorte heeft meegekregen, behouden!
Waar ze van bevrijd zijn, is genoegzaam bekend; ..... de oneindige proliferatie, de potentiëring, het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit, ze worden alleen als schijnvertoning opgevoerd.
De beelddenker doet niet mee aan de theoretische en als maar voortwoekerende hyperactiviteit!
 Alle mensen worden als beelddenker geboren, ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, er is nog geen geënsceneerde taal. Hij zal zich dan ook niet vermommen, hij zal mens blijven, met zijn organische gebondenheid.
Heel deze geënsceneerde bende, daar is de beelddenker al direct uit ontsnapt.
Er is hem niets opgedrongen, die status is hem al met zijn geboorte verleend. De levenskunst woont meer in ons als ieder denkt, deze natuurlijke status is onze enige natuurlijke aangelegenheid, ze maakt alles mogelijk, zoals het ademen of transpireren, en alle dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben.
De illuminatie zal dus wel degelijk door de laatste golf van het gewone verstand omvergeworpen worden.
Als U iets van de nieuwe mens wilt begrijpen, dan moet U vooral een "beelddenker" zijn, en als U zich daarnaast realiseert dat de nieuwe mens zich vooral de nabijheid van God realiseert, dan is zijn kracht al uitgetekend! Want ook zijn liefde en rede komen onherroepelijk uit die zelfde diepte, en ook dat element wat rechtstreeks uit zijn Ziel komt, laat hij nooit meer los! .....De kunst is om het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens zal gevonden worden, het recept is de mens bekend.
 
Het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist,
heeft zich "voor de eeuwigheid" in hem geplaatst.
Het is niet aan mij om je te vertellen dat je anders in een illusie leeft.
De illuminatie kan je er niet van verlossen.
De leus " Bid voor mij, kies mij" is meer als dwaas!
Zo`n conclusie moet je zelf trekken.
Dat wij niet kunnen leven boven ons statuut ofwel boven wat ons als mogelijk en onmogelijkheid gegeven is”, betekent wel dat de mens zelf creatief kan optreden binnen het voorzienige handelen van God, maar vooral dat zijn mensbeeld niet willekeurig, utopisch of gehalveerd mag en kan zijn.
Het statuut is voor de eeuwigheid in hem geplaatst!
En geschikt om de dynamiek van het voortschrijdend inzicht in goede banen te leiden!

En het intellect, daar in tegen, is het afscheidende principe in de mens,
dat het ‘ik’ onderscheidt van het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf,
en al het andere beziet als buiten zichzelf en oneigen.
Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe,
en vanuit het gebied van het intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict,
bitter naarmate het intellect zich erin mengt....Daarom ....

 Je hebt God nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen,
zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen.
God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt.
Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.(R.F.)

Waarom dan nog; .....De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor deze vrijheid te winnen!
Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar.  Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen.

Waarom dan deze vraag, als we allemaal met het zelfde statuut, en als beelddenker geboren zijn?
Mogen anderen dat niet weten, nog beseffen? Waarom gaat het intellect zover, want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid, rede, liefde en oplossing niet sluitend zijn.
De bewindvoerder, die dit "niet goed" doet, zal oneindig lang zo door gaan, hij levert slechts een repressie aan de maatschappij! Het intellect levert met zijn af-gescheidenheid, niets anders op! Welke zin dat heeft, kan hij op geen enkel moment aantonen, de stress die deze repressie oplevert zal hij uiteraard vergaand ontkennen, maar deze drukkende stress is juist het grote probleem van deze maatschappij!


De P-waarden van de wetenschappelijke statistiek blijken volledige (f)-fatalistische waarden te zijn! Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn! U moet weten, twijfel te zaaien over de waarde van het andere bewijs, ik en ieder ander kan dat slechts met de pathetische drogreden. Zo ontstaan ze, theorieën produceren hoogstens drogbeelden of Simulacra, die niet eens kunnen suggereren dat er een achterliggende werkelijkheid bestaat.
Door het denkstijl-bereik, dat wat de organische gebondenheid de mens verschaft, ....
worden alle interacties, werkvormen en alle denkstijlen die actueel aanwezig zijn bepaald.
Filosofieën en theorieën doen er totaal niet toe.  Want het is slechts de zin die maakt dat we eerder gehelen scheppen en helen dan onzin te ontrafelen. Het denkstijl bereik is essentieel, terwijl we meestal les krijgen in woorden. Dit vergt een terugzetten door de intermenselijke didactiek, ....de beeldvorming met zijn O, ja of Aha-erlebnis.
Het dionysische met het extatische, het onrustige, zijn geestvervoering en het onbeheerste spektakel leiden nergens toe,
en brengen de mens slechts de lijdensweg! 
 De amethist heeft ver weg de beste levenshouding, er is Goud te vinden in Uw eigen hart! Ware ik een zachte wetenschapper, ik zou het Aha-erlebnis  in deze zin herdefiniëren, eerder dan voor het spektakel gaan!

 
Is van zo’n theoretische invalshoek dan wel praktisch nut te verwachten?
 Het gaat daar dan niet om procedures en adviezen,
maar om het zich eigen maken
van een manier van kijken,
 de pragmatische beeldvorming,
die inderdaad prak
tische consequenties heeft.

In deze betekenis geldt,
 het pragmatische adagium dat ‘niets zo
praktisch is als een goede theorie’,....
Ja, want de kunst van spreken over onze gehele natuur,
heeft iets ontstellend bijzonders.
Oppervlakten, verstoken van de diepere betekenis,
wekken de indruk van een collageachtige videoclip,
waarin beelden onverwachte verbindingen aangaan,
die individuen aanzetten tot bepaalde gedragingen: ....
Niet te min hebben deze dingen wegen gevonden,
om te ontkomen aan de dialectiek van de zin.

 
Dus gaan we over het algemeen bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk.
Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap.
Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn
en vergelijk je de consequenties met de ervaring.
Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist.
In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap.
Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is.
Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist.
Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN)
 
Maar eenheid wordt direct voelbaar wanneer het boeddhische gebied bereikt wordt,
alsof wij van een aparte straal afstappen,
die uitwaaiert van alle andere stralen,
in de zon zelf, van waaruit alle stralen gelijkelijk stralen.
Een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend,
zou geen verschil ervaren tussen straal en straal,
Maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal.
Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....
hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal,
en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil,
waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is.
Hij ziet alle wezens als zichzelf,
en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; ....
ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf, ......

 
– Annie Besant
 
Denk dus niet dat je de paus bent, nog een of andere wetenschappelijke imbeciel die aan de hysterese overgeleverd is. De reformatie was een strijd in redeneren, wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap! Er is heel gewoon niemand die de grote Conservator van enige oplossing wil zijn!
Alleen, niemand van de dwaze intellectuele garde en andere theorie terroristen die de "Law and Order" willen brengen, geven dat toe!

En ik als beelddenker, hij dus, doet beslist niet mee aan deze theoretische en als maar voortwoekerende hyperactiviteit!
Het Aha-erlebnis is hem veel te heilig, het begrijpen brengt de zin.
The prize is the pleasure of finding the thing out!
De te ervaren tegenstrijdigheid tussen het werkelijk menselijk bestaan en het ideaal mens-zijn, dat wat de geschiedenis voortstuwde,
kan niet door een hyperactiviteit worden opgeheven!

 Een samenleving gebaseerd op rationeel eigenbelang kan
zichzelf niet in stand houden.
Binnen deze hyperactiviteit is iedereen gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voorbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij.

En ik kan U nu verschrikkelijk snel de uitweg voorzetten,
want de kern van Boeddhische gebied geeft enorme mogelijkheden,
die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan.
En het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee.
Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen.
Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt.
En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven.
Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind".
Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg?
Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling,
maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling.
Maar er is nu een positieve kijk om van al dat gestoorde geënsceneerde los te komen,
maar hij was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al.
Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog 132 jaar vast in hun geënsceneerde wereld.
Die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. 
Alles is heel gewoon in scene gezet!

Er is een volledige geestelijke omwenteling nodig om de vergeten inzichten in het volle licht te plaatsen en geheel nieuwe te scheppen. De behoefte om nieuwe, niet gevestigde concepten te ontwikkelen zal tot een basis-verlangen moeten worden. Deze behoefte tot creativiteit is altijd al nauw verbonden geweest met de behoefte om met het denken te spelen.
Maar om zover te komen zal de dwazen de waarheid moeten worden gezegd. En volgens mij stoort iedereen zich het meest aan de "wijsbegeerlijke weg", het ambivalente handelen mag zijn normale oorsprong niet hebben.
 En de dwazen die zich uitgever noemen, zetten deze dwaasheid heel gewoon, zonder enige kritiek dat het allemaal "theorie" en dus volledig geënsceneerd is, in de publieke ruimte, die volgens hen alleen een tweedimensionale is, en alles wat op papier staat en in beeld gebracht word, dat is volgens de heren geen vervreemding in de ruimte en de tijd.
Ieder mens kan zijn verslag doen in vrijheid, want wat je de Aarde aandoet doe je ook je zelf aan, maar daar houd het al bijna mee op.
Het is in ieder geval niets bijzonders om introspectie te plegen en enige verantwoording af te leggen wanneer men op een hoger niveau van denken wil aanbelanden. Het geënsceneerde hoort bij het spel nooit bij de werkelijkheid.
 Voor de oefening in het spel, moet het spel ook oprecht uitgespeeld worden! Waar leert een mens van, stelt U de vraag nog maar een keer! Maar als ik de vraag niet aan kan dan stopt het, niemand zegt dat ik "wat U of mij te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt.
Maar de algemene dwaas die aan N.P.A. lijdt (De algemene geestesziekte), die lijdt want hij herkent en erkend deze eigen geestelijke vrijheid niet!
En daarom ook de geestelijk vrijheid niet van de ander! 

Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En dat daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon.
Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant, maar deze bevestiging kwam Cartesius nog steeds te kort!
Toch wordt de waarheid altijd opgevat als een ambivalent gebeuren waarin het zijnde verschijnt, maar waar tegelijkertijd nog veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst. Richard Feynman legt het U haar fijn uit! Je kan geen beter "Gods begrip" onder ogen krijgen als dat van hem!

Wat ieder ding is alles? Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw!
Doch dit maakt de persoonlijke ervaring de vereniging van al het beschikbare specifieke gedrag.
 Uw organische sensors krijgen al het mogelijke toebedeeld.  En daarin zijn slechts een aantal a-prioribegrippen te duiden. De informatie met de meervoudige werkelijkheid daar moet je altijd naar zoeken.  Daarin vindt men dus ook de essentie van de rede die aan de mens aangeboden wordt. De essentie is dat het nu eenmaal zo werkt, de rede kunnen we zelf niet maken! Hoe graag we dat ook zouden willen!  Door U steeds af te vragen wat U niet weet, bevrijdt U zichzelf van het juk van gewone “wijsheid”. U moet weten dat het volkomen mogelijk en zelfs waarschijnlijk is dat U als persoon het antwoord op belangrijke vragen niet weet!
De belangrijkste factor van kennis is altijd de weldoordachte vraag waarom het zo is, en de antwoorden, die komen later wel. Als U tenminste de ambitie hebt, om in rede en liefde te handelen.Ofwel A priori; …. De logica die bestaat zonder argumentatie vanuit het resultaat daar moet je bij de wetenschap naar zoeken, meestal komt men met wat van te voren gedicteerd wordt, een oordeel vooraf zonder onderzoek. De theorie ofwel het juk van de gewone wijsheid, die niet gewoon is, omdat de dwazen ons het opleggen. 
We kunnen slechts een aantal ervaringen als a-prioribegrippen te duiden.
1. De driedimensionale wijze van zien verklaart waarom je spreekt van dichtbij en veraf, onder en boven, ondiep en diep enz.
2. Oorzakelijkheid verklaart waarom je bij gebeurtenissen automatisch vraagt naar de oorzaak.
3. Substantie verklaart waarom je indrukken toewijst aan “dragers” daarvan (ordenen d.m.v. taalmiddelen).
Hebt U dat nu ook, het gevoel dat U zo`n transkomisch figuur bent? Dat U steeds bezig bent met een mengeling van werkelijkheid en verbeelding? Wij zijn niet van deze wereld, wij zijn trans komisch.
De persoonlijke ervaring is de vereniging van al het beschikbare specifieke gedrag, met alle cognitieve problemen die daar aan zijn verbonden.

Het wil nog wel eens helpen als U een aantal a-prioribegrippen kunt duiden. Mogelijk lukt het dan nog te onderscheiden wat hoog en laag is , veraf en dichtbij, onder en boven, diep en ondiep enz. Dan hoeft U niet te knagen aan de wortels van de illusie, de eigen illusie neem je namelijk nooit weg, geen enkel ding, geen enkel wezen en geen enkel mens kan zich een beeld vormen dat gelijk is aan zichzelf.
Vanuit verschillende gezichtspunten kan iets hoog of laag zijn, veraf of dichtbij, onder of boven, ondiep of diep, enz.


Ja, als U deze ziekte kwijt wilt, dan geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is N.P.A. zo'n algemene ziekte.
En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
De wet die bepaalt dat een filosofische of ideologische kwestie niet tot een oplossing te brengen is, is meer dan algemeen. Of gaat U nu alweer vertellen dat er ook maar iets van de partij programma`s van de verschillende politieke partijen, echt geslaagd en gerealiseerd is? Wat wisten ze nu eigenlijk, niets.....het humorloze collectief bracht hen niets.

Neen, zij die demoniseren en romantiseren ( de politiek ) gaan en moeten tot het oneindige door. Jammeren over van alles en nog wat, dat is eigenlijk de inhoud van iedere cultuur, zie en neem het allemaal niet te zwaar, zie en neem het als een komische mengeling van werkelijkheid en verbeelding.
Taal, de woorden, de begrippen zijn grote verleiders!
Maar je komt niet achter de werkelijkheid zonder het nodige echte onderzoek!
Het grote gissen ( van het logistische denken ) men wil het nog steeds niet achter zich laten, terwijl het geen enkel zicht op de werkelijkheid geeft.
Neem je alles als zware realiteit, dan krijgt het denken binnen je hoofd een vaart en een snelheid waar je geen recht op hebt. Hegel doet dat met zijn antithesen. Marx neemt dit over en voert de mooiste salto’s uit met de begrippen als : “Socialistische Maatschappij” en “kapitalistische Maatschappij”. De hele genuanceerde economische werkelijkheid wordt in die begrippen ontkracht.
De denker krijgt er een geweldige kracht en zekerheid van. HET IS EN BLIJFT ECHTER EEN GEDACHTEN-SPEL,….
En de heren die alles te zwaar nemen en namen die zorgen voor de grootste problemen. En jagen al onze middelen en mogelijkheden er in luttele seconden door heen. Alles wat de natuur speciaal na laat, dat doen Zij! De natuur wordt slechts ontkracht door dwazen!
Daar bij zeggen ze meestal, iets nieuws begrepen te hebben of ontdekt te hebben, maar het vergt wel verder onderzoek, en het wordt allemaal spectaculair. Maar in feiten hebben ze alles al ontkracht.

Het ambivalente handelen heeft wel een doel en dus zin.
Was en is "al het spreken alleen" een ambivalent gebeuren, dan hadden we en hebben we een enorm probleem.
Want dan zou ze slechts de onvermijdelijke insluitende en uitsluitende gevolgen hebben, die men altijd in de taal vindt. Hoe is er met spreken enige kracht te ontwikkelen? Heren wetenschappers vertel mij dat is!
Waar over dan te spreken? En dan dit; .....


Je kan een computer over alles laten spreken, omdat een mens dat ook kan, hoe jammerlijk is de Turing-Test! De zwakzinnige wetenschap kan oneigenlijk zijn gang gaan! De technologie is betekenisloos en produceert slechts een geënsceneerde bende! De mensen worden er niet normaler van! Dat is de reden dat de mens deze Technologie uiteindelijk weg zal doen! Wat computergeheugens, of computerbreinen, moeten missen, is het onderbewustzijn. Dagelijks komen er via de menselijke inputorganen miljarden maal miljarden gegevens binnen die allen aan het brein worden doorgegeven. Het Feynman gegeven "Ieder ding is Alles" heeft wel degelijk effect! Het weten alleen heeft een dramatisch effect op de Mens. (Ja, meneer Hans Clevers er valt meer te vertellen over de werking van het DNA van de Mens. De valse incomplete informatie behoort aan de idioot!)
 Teleporteren van fotonen schiet niet op, omdat je de informatie “Hee stefan, ik heb een horizontaal gepolariseerd foton” niet instantaan verstuurd kan worden, dit moet nog altijd met maximaal de lichtsnelheid.
De natuur doet het gewoon gelijk goed, die teleporteerd gelijk haar gegevens! Wij moeten ons behelpen met de codering en decodering waar de kwantum computer van nature erg goed in is, maar niet in de rest van het menselijke gegeven. De dwaas is een aan zijn organische zintuigen gebonden peuter en nog nauwelijks kleuter. We staan nog slechts aan het begin van onze evolutie, zoals Feynman ons ook al vertelde!
Wat ik mij dus speciaal afvraag is; wanneer geeft de wetenschap toe dat ze zovast als een huis loopt met haar theorieën omdat ze slechts WAARNEMER is, ze word altijd geconfronteerd met Heisenberg’s onzekerheidsprincipe.

En ze word altijd geconfronteerd met de van den Haak diagnose; ....De willekeur moet veroordeeld worden want de beoordeling moet op de waarheid gebaseerd zijn.
Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen.

Quantumteleportatie, heeft voor de mens geen nut aangezien het niet mogelijk is alle info te gelijkertijd te meten, aangezien meting het deeltje beïnvloed door Heisenbergs onzekerheidsprincipe, normaal gesproken wordt er eerst een kopie van de info gemaakt en door gezonden.
Doch deze Kopie daar mankeert vaak van alles aan, daar er zogenaamde incommensurabele paren van grootheden bestaan, waarvoor geldt dat niet van beide grootheden de waarden tegelijkertijd exact kunnen vastliggen.
In de natuur gebeurd dat NIET zo , daar word gelijk (instantaan) "het verschijnende deeltje" geteleporteerd; ....... zie de trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid en warmte die we kunnen beschrijven. In de natuur is teleportatie heel normaal, het behoort tot de fenomenen! (Clevers, je bent nog maar een arrogante wetenschappelijke peuter,....dergelijke  mensen behoren hun biezen te pakken.....)


"Het weten alleen" kent de behoefte aan rechtvaardiging door een
menselijke identiteit niet.
Zij is niet gebonden aan de idealen van menselijkheid.
De essentiële sympathie van eenheid is er niet! In de rest van de natuur wel!


En mocht U het niet weten,....

 een samenleving gebaseerd op rationeel eigen-belang kan zichzelf niet in stand houden.
Wat ze ook doet, wie ze ook is, de huidige krankzinnige wetenschap faalt.
Dat is zo zeker als twee maal twee vier is!
Het essentiële fundament ontbreekt,....

Het IS bar en boos met de mens, Heren psychologen;.... Hulpeloosheid, radeloosheid, denk-verlegenheid, besluiteloosheid, ofwel de aporie, het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie tot een oplossing te brengen is algemeen.
Zorgelijk wordt het als psychologen over cultuur gaan jammeren, kennelijk kennen ze het verhaal van de kwetsbare mens niet.
Het vegetarisme is een uiting van de kwetsbare individualiteit van de mens, het ambivalente handelen is veel beter.
Zelfs duizend keer beter!
Zij heeft een doel en zin. En als zodanig staat het ambivalente handelen lijnrecht tegenover alle denklijnen in de humorloze collectiviteit. Die bende die de spreker weet te presenteren, omdat hij slechts spreker is! 
Dit niet te verwarren met ‘eenheid’, want die ligt buiten ons, we blijven een deel van "het geheel".
Heel velen herkennen en erkennen hun bijdragen aan dit geheel niet, laat staan van het enige productieve denk-verloop, dat voortvloeit uit het handelen onder de redelijke en liefdevolle ambitie!
Doch deze twijfel moet niet worden gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en als vrijheid aangepakt, als onze verplichting aan alle komende generaties. Zo ordenden alle vorige generaties ook!

Men heeft anders geen ambitie, noch herkend en erkend men zijn medemens en God of enige andere levenstaak!


Men bouwt er lustig op los, maar er is bepaald niets zinnigs, onder de producten van deze modernistische collectief georganiseerde maatschappij. 
De elite brengt ons zonder meer het verkeerde bij, bid niet voor ze, kies niet voor ze, zoals zij het zouden willen. Want dat pakt verkeerd uit! Dan gaan ze zich opnieuw vermommen, en zien de vermomming als hun levensdoel. Een ratificatie alleen, van al hun onzin, is meer als onvoldoende. Voldoende is alleen de introspectieve methode!
Het probleem van de zedelijkheid betreft onze innerlijke wilshouding of gezindheid én onze handelingen! 
 De non-associatieve theorie over het denken,
maakt alleen gebruik van de noodzakelijke introspectieve methode.

 
Otto Selz, ....
 
had een introspectieve methode zonder het gebruik van afbeeldingen en associaties.
Maar dit alleen is niet genoeg!
Selz' ideeën anticipeerden op alle voorname concepten,  
die hier zijn besproken. En passen binnen de moderne cognitieve psychologie, zoals: ....
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities.
Denk niet dat we nog in een voorwetenschappelijke fase verkeren,
de belangrijkste positieve verworvenheden van de wetenschap zijn het recht op en de ervaring met onwetendheid, twijfel en onzekerheid. We hebben deze cognitieve psychologie met de regels van Otto Selz nodig. Ieder van ons persoonlijk! Of wilt U nog dat er massaal in absurditeiten wordt gelooft? Dat is nu juist de obsceniteit die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun onzinnige rede. Zodra deze zich toont is de huidige krankzinnige wetenschap zondermeer uitgesproken! Iedereen weet nu namelijk dat de oneindige functionaliteit van de kosmos voor elke openbaring zorgt. Slechts zij beschrijven de mogelijkheden!
Zodra  je de fysieke psychologische realiteiten van Otto Selz en Richard Feynman samen voegt, weet je het eigenlijk al, de ziel blijft altijd de schakel tussen God en de wereld. Tussen de fysieke realiteit en de oneindigheid. Wil je iets begrijpen van het verschijnsel Mens in zijn mens-zijn dan kan je beide heren volgen! Het zijn collega's van mij,.......mijn Collegianten leger bracht het moderne weten in, op allerlei manieren. 


Als men zijn eigen altruïstische vermogens naar boven haalt, kan men het stellen, "Het leven is slopend mooi", maar dan hebt U alleen naar U zelf gekeken, maar dat slopende zal voor velen miljarden mensen op een drama uitlopen.
Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, en deze Zachte krachten gaan dus zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
Iets wat Moeder Teresa heel juist heeft ingezien.

En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was en is het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen, zelfs niet als U het vindt; ..... "Het leven is slopend mooi", iets wat velen Altruïsten met U vinden. Maar zolang ze de kosmische wet niet kennen wordt er heel gewoon niets meer volbracht. Ja, we waren niet zomaar in-eens rijp tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden. Maar zolang we de werkelijke regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.

 

Wat kost absurditeit, waardeloosheid  en onzin eigenlijk? Een goede vraag, waarop ik op dit moment alleen met wat aarzeling een antwoord kan geven. Je kunt aan die term namelijk zo ongeveer alles ophangen wat met taal en beeld, met communicatie, met film en tv, met beeldende kunst, met literatuur, met journalistiek – met noem maar op – te maken heeft.
U wist het, het is een beetje een open deur om te stellen dat wij mensen slechts bestaan in het gezicht van de ander, ....ik heb dit hoofdstuk maar moeilijk in kunnen perken. Mijn excuus daar voor! Ik hoop nog steeds daar een gezamenlijk antwoord op te vinden, zodat we wat zaken om kunnen keren. "Ieder ding is alles", daar is geen zinnige tautologie van te maken. En toch hebben we een methode nodig om alle vervreemding in ruimte en tijd aan te kunnen! Een basis voor het logisch atomisme wat in het ambivalente handelen steeds weer naar voren komt.


 
Alles, wat men weet, en niet slechts heeft horen ruisen en bruisen, laat zich in drie woorden zeggen.
Wat zich überhaupt laat zeggen, laat zich helder zeggen .....

en waarvan men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen.
Ook ik
 wil dus het denken een grens trekken, of liever gezegd....
 Niet het
denken, maar de uitdrukking van de gedachten ...
Want om het denken een grens
te trekken,
zouden wij beide zijden van deze grens moeten kunnen denken.
 We
zouden dus moeten kunnen denken, wat zich niet denken laat.
De grens zal dus alleen in de taal getrokken kunnen worden,
en wat voorbij
de grens ligt, zal simpelweg onzin zijn.

Ik zou het zelfde als Ludwig Wittgenstein willen schrijven.
Wanneer dit werk waarde heeft, dan is deze in twee dingen gelegen.
Ten
eerste daarin, dat er gedachten in uitgedrukt zijn, en deze waarde zal groter zijn
al naar gelang de gedachten beter uitgedrukt zijn.
Hoe meer de spijker op de
kop geslagen is.
– Hier ben ik mij bewust dat ik het best mogelijke bij lange na
niet bereikt heb.
Simpelweg daarom,
omdat mijn kracht voor het overwinnen van
deze opgave te klein is. –
Mogen anderen komen en het beter doen.
Daarentegen schijnt mij de waarheid van de hierin medegedeelde gedachten
onaantastbaar en definitief.
Ik ben dan ook van mening,
de problemen in wezen
voorgoed opgelost te hebben.
En wanneer ik mij hierin niet vergis,
dan is nu de
waarde van dit werk er in de tweede plaats in gelegen,
dat het toont, hoe weinig
er bereikt is, wanneer deze problemen opgelost zijn.

Wel is het mij heel wat waard, als U zelf leert het beter te doen!
Zodat ik U ook bij mijn collegianten leger kan voegen,
Net zoals Otto Selz, Richard Feynman, en Ludwig Wittgenstein.
Met de methoden van de moderne cognitieve psychologie!
Maar de wetenschappelijke hoofden met dat vele zaagsel er in,
zullen zich hier geen snars van aantrekken!
Er wordt in de wetenschapsfilosofie onderscheid gemaakt naar.
 • ontologische kenmerken: hoe het is
 • epistemologische kenmerken: hoe is het te kennen
 • methodologische kenmerken: hoe is het te onderzoeken
 • sociale kenmerken: hoe beïnvloeden het onderzoek en de omgeving elkaar
 • Maar het wil ze maar niet lukken wetenschap te bedrijven.
 • Dit omdat het onderscheiden geen werkelijke cognitieve introspectie heeft!
 Richard Feynman zei ooit:
 
"Wetenschapsfilosofie is ongeveer even nuttig voor wetenschappers,
als ornithologie voor vogels."


 
Hans Clevers, rot op met die onzin-bende!
De grens wat zich niet denken of denken laat,
kan alleen in de taal getrokken worden.
Waar blijft Uw discretie en abstinentie?
De discretie is het alfa en omega van de psychoanalyse.
Je kan niet zomaar even "Van alles en nog wat beweren",
dat past een wetenschapper niet!

Ik verlang dus de duidelijkheid waar hij vandaan moet komen, .....
geloven heet zoiets, kijk maar in Uw woordenboek,
vast vertrouwen in het bestaan van iemand of iets.


 

Op de antropologische hoogmoed van het verleden,
heeft de moderne filosofie het inzicht in de menselijke gesitueerdheid
en dus in onze beperktheid veroverd.
Zij heeft een voorsprong op het strikt wetenschappelijke denken,
dat ook in haar kennen en haar toepassingen afhankelijkheden, grenzen,
valkuilen en aberraties heeft.

 

Waar komt de waarheid over het leven vandaan, hoe vindt U hem in Uw brein,
waardoor verteld U de waarheid?

Naar het mij steeds weer wordt geopenbaard,
is de hele stroomlijning van wat wij om ons heen zien als leven,
een constant offer is van het ene aan 't andere.
Dit is zelfs ook de achtergrond van de Inductie; ....
het zich willen vergroven van de Geest in het tastbare, het zichtbare
en het te ervaren deel voor die wonderlijke
geconcentreerdheid in ons dat wij het 'ik' noemen.
De waarheid is er voor het "ik",
dit is de grootscheepse geest-informatie,
die zich niet alleen in de getallen openbaart,
maar die als een voltrekking in een menselijke Verschijning bewaarheid wordt.
 Alle andere waarheid is een gebeuren-in-de-ruimte-en-de-tijd.
Met als gevolg de vervreemding, ....


En daarmee wordt het ook volkomen STIJLLOOS,
om de Intuïtieve resultaten nog langer te gebruiken,
ze bieden geen oplossing!
 Het gewone en vaak harde dagelijkse bestaan,
is toevallig toch verbonden met een hogere werkelijkheid!
 Aangezien deze informatie scheppelijk en seculier is,
kort en goed gezegd, het DNA ....
ze is niet voor andere mensen bestemd.
Je moet zelf de geldige rede,
uit deze grootscheepse geest-informatie weten te ontworstelen!
De persoonlijke ervaring is de vereniging,
van al het beschikbare specifieke gedrag.


Het is niet mogelijk dit voor een ander te doen!
We hebben de status, en de wet van rede en liefde, ......
die moet worden herkend en erkend.
Ethische, esthetische en religieuze uitspraken zijn zinloos,
slechts door het verlangen om iets te zeggen over de zin van het leven,
kan U een collega van mij zijn,
en tot uitdrukking brengen wat niet tot jou beperkt is.
Maar dan moet dat wel door ambivalent handelen worden begeleid.

Het hele idee van de wetenschap,
om dat weten te ontworstelen voor ieder mens, dat klopt dus niet,
ook de cognitieve werkelijkheid moet worden gerespecteerd! 
de regel is en zal altijd blijven; .....
wij mensen kunnen veel en veel meer doen met de begrepen rede.
Met de onbegrepen aangeleerde rede kunnen we vrijwel niets!
Het Aha-erlebnis of de O,ja-belevenis is ons heilig!
Daarbij vergeleken zijn alle collectieve regels en wetten,
 alleen maar ontzettend bot, en onzinnig eigenlijk.
Zij die zin aan het leven willen geven, werkelijk willen geven,.....
Zij hebben recht op hun geestelijke vrijheid!
De rest kan slechts zijn eigen beperktheid veroveren,
maar weet niet wat leven is.
De onthoudingsverschijnselen zijn eindigheid en dood!Mocht U het niet weten, dat er veel gedachten zijn,
die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geensinds goed,
deze gedachten laten ons niet onszelf zijn.
Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in deze geestelijke omstandigheid.
Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB).
Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend (regulerend) vermogen.
Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereldburgers zeer zwaar bedreigd!
Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars,
dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook!
Dit GHB tekort heeft een dramatische invloed op ons DNA, en andere nucleïnezuren
dat is dus weer een biochemisch macromolecuul,
dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie,
  DNA hoort net zoals RNA tot de nucleïnezuren.
De club van ene meneer Hans Clevers is zonder meer verantwoordelijk,
met haar gebrek aan discretie en abstinentie! Nog steeds!
Een gebrek wat nog rechtstreeks naar de politiek en de media wordt overgebracht ook! 

 


Deze Schrijver weet hoe het werkt, hij trekt zich terug
in eenzaamheid en als vanzelf ervaart hij,
het opengaan van het divergente veld in zichzelf.
Van onze microkosmos eigenlijk, de contemplatie.
Zo kan hij uiteindelijk alle wezenlijke werkelijkheden omvatten.
Iets wat geen enkele druktemaker lukt! Zelfs niet eens één seconde!
 Vaak wordt er in onze
wereld populariserend geschreven en gesproken.
Maar de
grens wordt overschreden als we daarbij onware uitspraken doen.
En alle discretie en abstinentie volkomen vergeten!
Als U nog iets begrepen heeft van de tegenstelling tussen Ludwig Wittgenstein
en Adolf Hitler, die ooit naast elkaar stonden,
dan zou ik dit DNA verhaal toch nog eens goed lezen!

 
De oplossing, die Wittgenstein en Feynman en Otto Selz veronderstelden,
ze wisten dat vanuit de analytische methode,
functies en
systemen niet konden worden begrepen,
doch dat systemen
alleen kunnen worden begrepen in de context van het grotere geheel.
Dit systeemdenken richt zich niet op de onderliggende bouwstenen,
doch op de basale organisatieprincipes,
en staat als
zodanig lijnrecht tegenover de analytische methode.
Systeemdenken is omgevingsdenken.
Alleen binnen deze vorm van denken kan en wordt er rekening gehouden
met de oorzaken achter de met onze zintuigen waarneembare klachten.
Elk deeltje in het Heelal wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand,
en dat doet niets ter zaken volgens de krankzinnige wetenschap. 
Dat had Ernst Mach niet moeten vertellen,
dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché,
dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes!
Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen!

Zo komen we ook als wetenschap al heel direct terecht in het gebied van de informatie en informatieverwerking.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier
primair te duiden als informatiedefecten.
Zo is het zelfs de genetische werkelijkheid, voor iedereen.
 Vertel het niet aan de idioot Hans Clevers.
Maar oorzaken en oplossingen zijn niet te vinden in het
isoleren
en het bestuderen van het detail.
Waarom dan geen discretie en abstinentie daarin, heren wetenschappers!
Wilt U deze wereld werkelijk vol stoppen met onzin? CERN en andere flikkerijen?
Met het denken, wat zich niet denken laat?

Die grens, ze zal alleen in de taal getrokken kunnen worden, .....
Wat maakt jou anders en beter dan de andere wetenschappers?
Dat clichés dan niet werken is een cliché op zich.


Of je moet de wetenschappers rond ene meneer Adolf Hitler voor bij willen,
in het maken van clichés.
Daar begrepen ze in de tijd van de bedriegerij van de NAZI Prof Dr. H. Flohn nog niets van.
Dat was de man die voor het eerst beweerde dat de mens de schuld van alles was!
En niet de mens die het zonder regulerende en kalmerende vermogens moet doen,
en dat toch doet!
Zo ontstaat ze, de monotheïstische waarheid 's religie, die desastreus is.

 

Meestal wordt het hier als wijsbegeerte betiteld, 
wat betekend dat men de levensmoeilijkheden in psychoanalytische
en sociaal-analytische termen wil gaan beleven en beschrijven,

wat uiteraard een onmogelijkheid is.
Alles loopt heel gewoon tegen elkaar op,
bij gebrek aan regulerend en kalmerend vermogen!
Om de zogenaamde "verzorgingsarrangementen" te onderhouden,
heeft men de collectieve organisatie ontworpen, waarin slechts gebruld word,
om de een over de rug van de ander te laten vegeteren, ....
Hier brult men nu over de "genetica", alsof zij alle oplossingen bevat.
Of een filosofie richting over een ander "verdacht deeltje" ,
 wat ons van alle problemen verlost!
Alsof met een theorie iedere theorie valt te populariseren en te valideren,
wel dat lukt nog niet eens een enkele minuut!

Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen,
en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien
laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen.

De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook,
maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken. 
 — Arthur Schopenhauer —

Ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale,
anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, .....zonder  discretie en abstinentie,
de huichelaars en kwezelaars, ze hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!

Wie slechts op iemand`s filosofische en theoretische uitdrukkingen let,
wil enkel Uw conversatie, maar deze is en blijft tweeledig.  
Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen
het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert,
de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  
Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt
genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen.
Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren,
dat deden de dwazen in het stenen-tijdperk ook al!
De cognitieve werkelijkheid van de normale mens heeft hier geen plaats meer!
De neurotransmitter die de verbindingen moet maken is niet actief, ....
dat is alles, mocht U het over Hans Clevers en consorten niet weten.


Hun Propaganda, daar kunnen we zelfs niet eens meer los van komen, de kapitalistische verhalen moeten goed uit de verf komen, de democratische verhalen ze moeten goed uit de verf komen, de wetenschap die niet weet moet goed uit de verf komen, de machthebber moet goed uit de verf komen.
Hun engagement leidt voorshands tot niets anders dan Fascisme.
En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap. De  twee ledigheid blijft, de Turing-test is een farce, je kunt het apparaat alles laten vertellen!
 Maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput. Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld! 


Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe, echter de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen. Daar heb je de kwintessens voor nodig! Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting. Het doel van de Geest bestaat er dus uit de kwintessens te ontdekken! Richard Feynman had dat het allerbeste begrepen! Ernst Mach was de eerlijke heilige die deze waarheid als eerste begreep. Otto Selz begreep dat we de psychologische theorie van de kennis en het probleem van de transcendentie beter niet kunnen ontlopen.
Maar desondanks  is er een enorme verfoeilijkheid, wat een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici menen integer te Zijn is een volkomen raadsel.


 Als U wat te tonen heeft, dan weet U ook,
welke set van iteratie op de geboden grondregels de goede set f van verandering is.
Solide en integer bent U alleen als U weet wat er te veranderen is.
En dan nog moet de juiste volgorde worden gehanteerd,
van Zijn (bestaan, naar het leven toe georiënteerd), doen en daarna pas spreken.
Het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben)
ze moet direct vervolgt worden met de vraag, hoe solide onze cognitie zijn.
Dat is de zorg van mijn collegianten leger, Mach, Feynman, Wittgenstein, Selz,
Wijnmalen, Tennekes, enz. . Allemaal de fraaiste vogels onder de Mensen,
de navolgers van Leonardo da Vinci. (De rigide massa staat hen nog steeds tegen)!
Dit omdat ze weten dat we alleen zo, dus samen in een solide en integer gesloten front
van ambivalente doeners, de beperkingen in ons kenvermogen kunnen overwinnen.
 Want je hart sluiten kan je behalve beperken ook zuur en cynisch maken.
Door ergens kost wat kost aan vast te houden,
kan je jezelf en/of de ander in ongewenste situaties manoeuvreren,
maar je kunt ook jezelf ernstig te kort doen
en dit geldt vooral voor de mensen in je directe omgeving.
Dus ook voor de mens in de globale omgeving, waarin de mens nu verkeert.

Er is buiten dat nog maar één advies, .....Het best mogelijke advies
 

Het best mogelijke advies kan alleen in een dialoog tot uitdrukking komen,
Dat betekend dat we het rigide blabla demon,
ofwel het uitgesproken demon met zijn wreedheid verboden is.
Simpel gezegd, het is ons niet gepermitteerd haar te gebruiken.
Er is slechts één enkele uitzondering op deze regel,
U moet de mystiek rond het demon door en door begrijpen,
dan pas mag het demoniserende woord over Uw lippen komen.
Iemand demoniseren is namelijk ontzettend wreed.
En de verhouding van de mens tot God en de medemens,
is een existentieel dialogisch religieus beginsel,
niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien,
U hebt het recht God in vrijheid te dienen!

O, God, waren het maar normale mensen gebleven, ......
dan kozen ze weer voor hun mede mens en God.
En konden ze weer zonder boeken of tekens spreken!
En aanvaarden daarmee,
de objectieve werkelijkheid bestaat voor ons slechts door de zinnen, ....
als ze tenminste uitgesproken kunnen en mogen worden!
Zij is geenszins van gratuïte gave tot opgave geworden,van een gegeven tot constructie.
Alles staat of valt met het mogelijke of onmogelijke, ....
Geestelijke vrijheid is daarmee essentieel.
Hiermee heb ik vanuit het diepste van mijn ziel gesproken,
en uiteindelijk zal dit aan allemaal worden gegeven, ....
Vrees niet, God is liefde en rede.

 


Nardocus Filosofus

Gevraagd; .....vrije corrector, voor vrije verspreiding, vrije toepassing, vrije aanvulling, vrije publicatie, enz.
 

Maar weinige theologen en de heren wetenschapers met hun rigide theologie in plaats van echt weten, zij hebben en hadden de moed niet dit recht te aanvaarden, ze gaan er prat op zieltjes winners te zijn. Maar deze winst is maar zeer relatief als je de mens niet kan bevrijden van zijn demonen, heel simpel omdat je de moed niet hebt om de narcist op zijn gedrag aan te spreken. De "bemiddeling" als therapie bestaat niet eens meer, vele relaties vallen om in manipulatie, egoïsme, en tegenstrijdig gedrag. De sofa-cultuur van de psychologische en sociale analyse heeft niets geholpen! 
Het is de mens zo ongeveer verboden een commentator  te zijn, de moderne rationele wereld wil al 2400 jaar niet herinnert worden aan haar falen. De Platonische driedeling is er, en daarmee heeft men het recht om God in alle vrijheid te dienen laten vallen.
Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat de wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........

Terwijl de regel rond dialoog heel duidelijk is, alleen waar een gemeenschap of gemeenschappen bestaan, kunnen zich voorstellingen van gedeelde waarden en normen ontwikkelen, concepties van wat goed en kwaad is en alleen daar kan daarover ook in politieke zin zinvol onderhandeld worden. De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd. Dit is nog een zacht uitgedrukte regel, als men weet dat het rigide blabla demon met zijn wreedheid zonder degelijke bemiddeling regelrecht ontaard in OORLOG, in een losgebroken demon dus.

De liberale opvatting mag van iedereen bestaan, mits je maar een modernist bent. De voorstellen tot gedeelde waarden en normen komen later wel zo denkt men, en zo kiest ieder individu voor een afweging in dualistische zin, effecten worden nergens als een benaderbaar geheel bezien. Iedereen mag met iedereen het duel aangaan, en dat noemt men maatschappelijk gezond! Maar als we de geschiedenis na gaan dan is het niet meer als een drama!

Nu weet U uiteraard waarom  ik mij ook wel eens "De Commentator" noem, de enige die "Moeder Teresa" nog ergens achter in de woestenij die het huidige denken van de mens is, nog heeft weten te vinden. Maar let wel, het enige wat ik voor U en ieder ander kan doen, is zo veel mogelijk werelden en hemelen open houden. Ik heb alleen mijn zakdoek, mijn beurs, en mijn sleutels in mijn broekzak, geen wapens en hoogstens heb ik mijn handen met een stuk gereedschap er in, daaruit bestond vroeger dan ook mijn verhaal.

Er was niets vreemds aan Robert Oppenheimer, de natuurkundige met de poëtische natuur ..... De geest, de demon, kàn niet meer terug in de fles. het vreemde kwam filosofisch gezien al 2400 jaar geleden mee met Plato! Maar de Finale van dit drama in wetenschap heeft al 70 jaar geleden plaats gevonden, ........de nieuwe wereld is allang begonnen, alleen de knotsgekke academici doen nog steeds niet mee!


 

De commentator