Hoofdstuk 73 De voorbereiding op het nieuwe

 
Ik hoop met U te leren met de enig mogelijke leerweg aan te vangen, de contemplatie.....
 Maar Rebekka Engels geeft ons de exacte waarschuwing......Het gaat gelukkig verder als de filosofie van het masker.......bij haar kan er gelukkig meer als een vreemde zijn. Je mag terug naar je thuis, je eigen mens-zijn! Doe het, het heeft te maken met de enige aanwezige fout, het niet bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden. Als we oprecht om die eigenschap weten te vragen, krijgen wij haar! En ook bij mij was het niet altijd zo..........het was moeilijk, de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen.............Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben.  
                   

Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het inductieve denken - de associatie theorie - die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen en uit die gegevens conclusies te trekken. Het menselijk denken zou volgens die theorie bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen.    
                                                                                                                                                    
Er bestaan hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking. Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan. Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is! Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie. Het andere, in de wetenschap dat volgens Carl Popper, is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind. De Popper realiteit is nooit meer als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten die aansluiten bij de verwachtingen. Een lacher dus dit huidige onderwijs! De "leerling wetenschapper" gaat inderdaad ook steeds weer op bezoek bij een vreemde! Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........DE GEEK, ofwel de zeer, zeer, zeer, VREEMDE.    
                                                                                                                                               
Het is die zelfde vreemde waar Kierkegaard van vertelde; ......'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;...... maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest
 dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!! Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch ......... 

Doch ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Met als enige de leer-weg van de contemplatie, van Eedens vertederende wereld-ziel en van Ortts ordenend beginsel blijken meer als juist! 

Ze zijn essentieel om te kunnen anticiperen op de mogelijkheden die de evolutie voor ons in petto heeft. Niet dat we de ogen moeten sluiten voor negatieve zaken, en ook niet om het ‘lagere’ te weren, want hoog en laag horen bij elkaar en vormen één geheel. Wie zichzelf wil hervinden zal hoger moeten mikken, hoger dan wils- en drift-impulsen, en hoger dan deze beschaving tot nu toe heeft gedaan. Waar het hogere op alle mogelijke manieren in diskrediet is gebracht en iedere geloofwaardigheid heeft verloren, daar valt een maatschappij onvermijdelijk ten prooi aan het lagere. Ook het lagere is misvormd, eenzijdig en eendimensionaal geworden, bestaat vooral als negatie van de dualiteit in plaats van dat zij als één pool binnen een beweging tussen polariteiten wordt gezien.  En zo Spinoza hem omschreven heeft, zal hij misschien miljarden Jaren verkeren. En er is geen enkele rede om het nieuwe wat komt te vrezen! In alle oprechtheid mag ik deze garantie aan U geven! 

 


De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, rot op, of mik op de hogere werkelijkheid!
Die werkelijkheid waarbij het ook mag donderen en regenen,
waar de bliksem er ook werkelijk wel is.
 De weg naar het jezelf kunnen vergeten wil eigenlijk zeggen; in die extase geraken die de vriendschap van de rede en lust brengt.  Ex-stasis betekend zo ongeveer via de ware vriendschap met zijn existentie boven alles uit stijgen. (Freunds Es, ofwel je egoïsme loslaten) Uiteraard mag je daar jong mee beginnen, los van elke ongewone anticipatie=theorie.  De Geek als mens heeft een enorme misser van deze rationaliteit gemaakt.
En ook is er de misser van zijn seksualiteit, ...ik geef toe, het moeilijkste ooit, ik hoop nog steeds op redding, ......we zijn mensen met elkaar ..


Ik zou de deur niet willen sluiten voor een warme liefdevolle ontmoeting, dat zou ik zelfs in tegenspraak vinden met de schoonheid die ik ervaren heb op het spirituele pad. Maar geef het eens toe, ik geef het toe, welke les is de contemplatie, hoever zal hij gaan? Hoe brengt hij alles op zijn plaats, op zijn tijd? Is er ooit iemand geweest die wezen van het singulier tantum, de contemplatie, of het NU begreep.
En toch is het instantané handelen in de natuur ons bekend. Maar onze transcriptie in zijn menselijke omzettingen kost tijd, ligt misschien daar buiten en daar boven het spirituele pad? Is het metaphysium mens daartoe tot de contemplatie instaat? Wordt er in deze kosmos op de natuurlijke transcriptie slecht wezenlijk als norm gereageerd? Zijn de rede en lust te samen slechts het wezenlijke natuurlijke bericht van "groei, wording en behoud". Met welke fatale vergissing zijn we bezig?

Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid.
De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....
en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.

Het is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens! En het is absurd te geloven dat de kiem van de dwalingen steeds maar te onderkennen is. De enkelvoudige rede telt in deze kosmos niet, want de rede, zo zij alleen heerst, is een beperkende macht; ........en de hartstocht, waarop niet wordt gelet, is een vlam die ter eigen vernietiging brandt. De enkele "idealen" zijn zo het slachtoffer van zichzelf, en in spreken een radeloze bezigheid. Alle dogma kunnen in die zin worden begrepen, maar de wetenschapper weigert er permanent zo over te denken! Maar er rest ons slechts een andere voortzetting van onze evolutie!

Dit "idealisme" moet onherroepelijk worden weggedaan. Die tijd is onherroepelijk aangebroken, ..............eenvoudiger kon ik het U niet vertellen.
Alleen zo is alles te herstellen in "heelheid". Ja, daar zit ik aan vast, maar U ook .........Het laatste venijn zit hem in de wetenschapper en hun presentatoren, die toch even met hun idee naar voren willen komen .....te vergeefs, zo dit hun manieren blijven ........
Dit zijn de laatste dagen dat U stoer verbonden met de wereld kan blijven .......wat er komt is veel meer als de mensen er over zeggen, .......maar het is iets waarin U vertrouwen kunt hebben .......


Ik kies voor een begin, ik kies voor wat mij innerlijk bekend is, iets van elk begin komt uit het ongeziene, ik poog te begrijpen, ik poog te visualiseren. Als U echt en solide probeert te zijn is er de openbaring als een a-priorische vorm van schouwing in ruimte en tijd, daardoor is er bewustwording, er is geen andere manier, daar ruimte en tijd geen essentie zijn.
Er is iets wat vooraf gaat aan de ervaring, een wetenschap die dat niet erkend die liegt ogenblikkelijk!
 
Er is maar één fout:...... het niet bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden. .....

Wilt U de kunst van het vrije denken  goed; .......vrij is het denken dat zich uit zichzelf ontvouwt. Niet door willekeur en fantasie, en de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring. De diepte van het idee is niet eens te gaan, kom tot de waarheid! De waarheid beminnen betekend de leegte verdragen!
De Griekse scholastische wijsbegeerte is/was niet minder als de schepping van het waardeloze christelijke dogma............haar tijd is ook voorbij, wat er komt is veel en veel meer dan dat, veel meer als de dwaze Europesche beschaving! Niemand heeft het recht het zonde begrip in het middelpunt van de mens-beschouwing te plaatsen. Wie moest daar nu vertrouwen in hebben .........niemand, U hebt U slechts met het licht te voeden, dat is de enige fout die er is! Daar van die fout, daar moeten we vanaf! Er is een gigantisch laf tijdperk dat onherroepelijk kan worden vergeten, doe het want werkelijk geen mens is er werkelijk in thuis!
De Universitaire waan wereld kan direct weg.........rede en lust te samen brengen het wezenlijke natuurlijke bericht van "groei, wording en behoud".
Geen idee is daar met zijn enkelheid toe in staat! Haar
 staat is slechts de werkelijkheid van het zedelijke idee, – de zedelijke geest, als de openbare, ... in de elkaar doordringende eenheid van algemeenheid en enkelheid. Gaat daar werkelijk een natuurlijk bericht van uit? Wie voelt zich daar Thuis, welke waan debiel is dat?
Heeft het idee geen ander doel dan het logische doel: ..... "voor zichzelf"? Of wilde U toch een bewijs van de krankzinnigheid van de wetenschap hebben?


De rare dwazen conditioneren de meest dwaze idealen, alles wat het intellect doet in het onderwijs is de conditie aanbrengen die bij haar faculteit past en daarmee veroorzaken ze het schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich er in mengt. Het erotische ‘Ik hou van jou’ zal nooit meer het hoogste zijn; ....de eis van de geest is altijd dat een paar elkaar bemint, primair, omdat zij ‘naasten’ zijn, maar alle "individuen" zijn al onkundig dit te begrijpen. Het logische doel is er slechts "voor zichzelf"
En dat terwijl dat "Dat ENE zelf wat in allen huist" voor alles ooit het archaïsche begin is, wat het bewustzijn bracht, voor alles werd de schepping mooier, omdat er ergens een pad lag! "Bart zit in mij, en ik zit in Bart" zouden we dan ook niet zowel actief als passief met elkaar bezig kunnen zijn! ( Of ben U een stomme intellectueel slechts voor zichzelf bezig )
Wel kreeg het denken zijn deductieve en inductieve kant, maar als er geen pad is moet je haar uitschakelen en in stilte weten te wachten, is er een pad, dan was er ook een proportioneel lijden, een opheffen, een oorzaak, een deductief denk pad. Geduldig hebben te wachten op de waarheid .......maar nee de dwaas wil het niet........Ze maakten het alleen maar erger........


In de wetenschap en informatie theorie van de technologie wordt de distributie van verwijs-woorden naar de een of de ander en zichzelf in de generatieve grammatica beregeld door de zogenaamde Binding's theorie. Naast deze syntactische theorie zijn echter ook interpretatieve beperkingen van kracht. De grens tussen het syntactische en het contextuele gedeelte van de theorie over verwijs-woorden is een veel bediscussieerd onderwerp. Doch verder komt men zeker niet, "beregeld betekent in feiten gecommandeerd". De krankzinnige wetenschap blijkt te denken dat ze bevoegdheid heeft! Omdat ze moet zwemmen in algemeenheid, enkelvoudigheid, kan het syntactische slechts in waanzin veranderen, die rechtstreeks kan worden beschreven als de vloek voor de mensheid. De 
classificatie van anaforen en pronomina blijkt nooit plaats te vinden. De "wet 's voltrekking" blijkt niet plaats te vinden. Dus werd 99,9 % van deze classificatie een waan, en toch wil men al onze kinderen vol zetten met die waan. En daarom is het heel bekend wat er gebeuren moet......
Alles wat de mens denkt -inclusief het begrip "ik denk"-
Alles wat de mens voelt  -inclusief het begrip "ik voel"-
Moet hier weggedaan worden met het doel dat deze plek wordt vrijgemaakt
voor de stilte waaruit zich de wet kan voltrekken.
Het "willen schoonmaken" is zelfs een beletsel, want we weten niet hoe! Er geen wetenschapper die ons dat kan laten zien .........
Protagoras vertelde het al, de mens is de maat van alle dingen, en dat is juist zijn "zonde-val".
De "infinity" heeft in eerste instantie niets te melden, zolang "de wet in U" zich niet voltrokken heeft.
Toch .........gebeurde het, de vloek kwam tot stand........


Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’, maar ook dat is de dwazen niet genoeg.
 Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële.
Maar de verwachtingen en de mogelijkheden zullen daarom met onvoorstelbare gevaren gepaard gaan die de ontwikkeling van het verstand, de kracht van het karakter en de doeltreffendheid van de menselijke instellingen zullen bedreigen.
Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek, en nooit is het moeilijker geweest de afloop te voorspellen.
Wat is het idee nu eigenlijk, de zegen of de vloek. 
Wat brengen rede en lust te samen naar voren, wat vertellen ze U? Is dat natuurlijke bericht door U te beluisteren, of had U onmiddellijk de waanzin en onmenselijkheid van de statistiek nodig?
De vraag van Kierkegaard, die de mensheid al zolang wordt gesteld!
En uiteindelijk is het volgens Kierkegaard "De vloek"....Het is de vloek, het logische doel "voor zichzelf" ,
welk doel we niet anders als we weten te "commanderen".


Dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert, zou elk mens bekend moeten zijn, U doet zoiets alleen "voor U zelf".
Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk! Wetenschap en politiek, vloek lekker verder, tot alles tegen U is, dat wordt vluchten.
En als U er wapens bij pakt om ons te dwingen, zullen ook wij moeten vluchten. ..... dat is de meest vernederende algemeenheid en enkelvoudigheid die deze waanzin-cultuur overheerst.

Dat natuurlijke bericht wat ik kan tegenkomen, als waarheid, zal U echter nooit meer tegenkomen .......vloek lekker door, de vloek, uw vloek zal uw eigen ondergang zijn! De mens zit veel dieper in de problemen als ze ooit dacht, hoe acuut het drama in werkelijkheid is, ze heeft werkelijk geen idee, ....... en men wil maar niet veranderen! Die wet die we nodig hebben bestaat voor de wetenschap niet ........en toch wil men zo verder met "De wetenschap".
Men geeft het volk zijn brood en spelen, en verder mag het van Klaas knot 's niet,  ..... maar eigenlijk van niemand, want de wet die zich moet voltrekken ontbreekt. Goeden Avond Europa, slaap lekker in, doch met Uw classe-cultuur is het in zijn geheel gedaan ........ Nooit is hij zo waardeloos geweest .......
En Klaas Knot voegt daar nog wel een waardeloos statistiekje aan toe!

 •  een knoop A commandeert een knoop B als
  (i) A en B elkaar niet domineren, en
  (ii) de eerste S-knoop boven A ook B domineert.
   
  Ter toelichting diene het volgende diagram: Ter bevestiging van de algemeenheid en enkelheid, Ter bevestiging dan maar voor de tweede maal!
   

  illustratie  En het is voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
  Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
  Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
  De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.

  Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door. De werkelijkheid is dat "de wet" zich in U zelf moet voltrekken, telkens weer, 
   

  ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen. 

    Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!
Neen, er wordt geen reactie verwacht van de krankzinnige meute, daar heb ik een ander voor........Want ja, De taak van de wijsgeer bestaat er in om de leugenaar of de huichelaar te zijn!

En tegen beter weten in, enerzijds te verklaren is waarom in de natuur van het zijn (als relatie, systeem, oorzaak, wet of proces, enz.. gezien) alleen benaderde symmetrieën zijn en geen andere stelsels heeft te vertonen. De taak van Klaas Knot is bekend, ons weer zo'n statistiekje tonen .........al gaat de wereld nog duizend keer van de vloeken van Klaas Knots door de knoppen. De Wereld economie moet alweer groeien, hoe dat volgens de natuurlijke wet moet kan de gek U niet vertellen! Knot is KNOTS......en heeft U daarom van Uw vrijheid ontnomen. Het lukt hem niet, de hoogste schat van de natuur te behandelen, maar hij probeert het ook niet! Zijn concentratie stuit slechts op de benaderbare symmetrieën. De andere aanpak is de contemplatie, werken met de waarheid die instantaan tot je komt, met het gevolg dat je de concentratie toch spontaan opgeeft. De mens kan de wet "in zichzelf laten voltrekken", een proces dat ieder geestelijk wezen kan leren kennen. De rest van de mensheid wil slechts de onderkenning van het papieren gevaar! Maar ze blijkt steeds identiek aan de vloek! Voor wie weten dat de wiskunde en de fysica de laatste woorden van God's natuur zijn, is dat uiteraard een enorme tegenvaller!

Klaas Knot is wel degelijk de KNOTS GEKKE, op zijn gebied! Ach, klaas, het busje naar het torentje van Rutte komt zo! Daar kan het allemaal niet tegenvallen, deze Rutte onderkent slechts het papieren gevaar......de man is zeker debiel! Al dat handelen van de politici zelf komt uiteindelijk voort vanuit dat papieren gevaar, verbeteringen zijn daarin niet te verwachten, ...... dat wij weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid met deze papieren waanzin, zal een enorme utopie blijken te zijn.
Hij die de wet niet aan kan, zal de nodige verbeteringen niet kunnen vatten. Het plafond van de rede is niet te vinden boven dat gebied waar boven geen relatie geldt, maar wel in dat gebied waar de relatie geldt, en de relatie kan alleen bestaan waar rede en lust vrienden zijn, en elkaar weten te onderhouden!

De harmonie in het leven moet net als die in de muziek ergens zijn bestaan hebben! Van enige normaal-vorm in de zin van Boole kan dus nergens spraken zijn! Die vorm heeft zijn plafond al bij de eerste tel al bereikt, al die computer "wezen", het zijn vreemden, ze zijn meer als gek. Hij is dus niet degene tot wie dit schrijven is gericht, niet die mij voor ogen zweeft als iemand die popularisering van “de” wetenschap verwacht, maar als een medestrijder, of hij nu medicus, patiënt of toeschouwer is.
 “Tot nu toe was de instelling tegenover het ziekelijke falen: “Weg daarmee”.
Maar volgens mij moet jullie instelling tegenover het ziekelijke falen zijn: “ja, maar niet zo”
Dat klinkt ook ethisch; men dient zich bijvoorbeeld humaner - in goed Nederlands: meer menselijk - in te stellen.
Deze zedelijk-menselijke instelling doet ook de realiteit met meer recht wedervaren: ....
Want het wereldbeeld dat men jullie heeft bijgebracht is niet a-moreel, maar het is een vals beeld.
Of het nu mooi is of lelijk, of het goed is of kwaad, het is ook onjuist, foutief.

Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. Deze waarde staat dan ook recht tegenover die van Boole. 
Maar uiteraard ook tegen over de waan voorstelling van de genetici!
 De metafysica vertelt dus zo ook wat onjuist is en foutief! Ook Boole kan naar huis, 
Lichamelijke taal is taal in typografische vorm. Zij alleen onderkent slechts onder een bepaalde omstandigheid een propositie,.......
want de typografische elementen; ........ letters, woorden, spaties, leestekens, indelingen in verzen of ideeën of theorie, strofen of strofoïden zijn voor de genetische gedachten van primair belang. Maar voor de genetica zelf beteken ze niets, en is iedere zich voor doende combinatie van letters tot woorden ‘zonder zin’ (lettrisme), zo komen we dus de enorme verschillen in de welgevormd- heid tegen. En een de normaal vorm bestaat hier heel gewoon niet! Het is heel duidelijk dat deze in de waanwereld van meneer Boole ontbreekt.
En ook de waan-wereld van b.v. Face-Book kan opzij, even als de Geek met zijn  "papieren gevaar" en zijn "papieren doorbraak" je kan hem missen als kiespijn, ze kunnen met hun vreemde "statistieken" weg.
De Geek is de ziekelijke falende in deze maatschappij! En Knots Gek. Welke zin je ook in een lettrisme stelt, U stelt ze alleen "VOOR U ZELF" en als je ze gaat commanderen zit het helemaal fout, want je weet niet hoe welgevormd ze als noch zijn.
Zelfs al heb je ze geleerd van een Professor, dat blijft de realiteit, het doel is slechts wat waard als je het zelf eigen hebt gemaakt! En niet ziek worden, zoals Madame Curie (Een Nobel-prijs debiel)..........maar zorgen dat rede en lust je toe lachen! En daarom ook blijven mijn leraren, mijn leraren, ze helpen mij de wereld in alle rede en lust toe te lachen, en zo ik altijd in deze leer-relatie voorzag slaagde ik vaak voor 100%. Ik kan niet anders als bedanken voor altijd!
De rede en de lust om wat te leren was er altijd, hoe moeilijk het ook op bepaalde terreinen was. Er is iets waar ik nooit geen last van had ........ik kon niet met lettrisme overweg, de waarheid heeft maar weinig woorden nodig .........Wil je mentaal gezond blijven, zet het opzij zodra het kan.De Chief en Kierkegaard hebben zien aankomen dat filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angsten zullen confronteren. 
Zo zijn de angst en twijfel geen ziekten die met Valium of psychoanalyse bestreden moeten worden.

En zelfs niet door ook maar enige wetenschap. Dank zij hen is er een ziekelijke falende maatschappij.

Natuurlijk is er bij die genen die weten dat het leven anders beleefd kan worden ook een zekere concentratie voor de filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschappen, maar hij is niet eindeloos.
Want in hun ziel moet er ruimte zijn voor de innerlijke meester, de ziel is het huis van de innerlijke meester, en daar bestaat slechts de contemplatie.
De innerlijke meester brengt en ontvangt zijn berichten vrijwel instantaan.
Dank zij hun eindeloze geduld met de waarheid, die ze toch moeten opbrengen, kan die concentratie er ook beperkt bij.
Maar gezond voor de mentale relatie's is het niet. Ook ik heb vele bruggen, die er oorsprongkelijk wel waren, achter mij moeten en zien verbranden.
Maar toch blijven we de krijgers van de regenboog, Vrees niet! Het metaphysicum in de mens is oersterk! Het verhaal van De Chieff is oersterk. 
Als je de onjuistheid en zwakheid van alle typografrische elementen beziet, is er niet eens een ander verhaal!
Wetenschappers commanderen slechts, al hun kennis kan net zo goed naar de Maan

Natuurlijk zijn er mentale problemen, maar tijd en ruimte zijn voor ons niet essentieel, daarin valt niets te winnen, maar we existeren wel, we leven wel.
Dat is een voortbestemdheid ten aanzien ons handelen, ......moet dat dan zo mogelijk niet op de beste manier gaan? In wezen leven we in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie! Maar de Gnosticus krijgt heel gewoon alles in een enkel nouminaal moment toe gespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent.

Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasieën voor het fenomeen van de totale energie.
1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  en E_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c2 ,

En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1.  Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles

 Zolang er alleen een bedacht deeltje bestaat, is er alleen plaats voor de geestelijke vrijheid. En is er in de fysica alleen plaats voor het referentieel transparante fenomeen. En dat maakt bijvoorbeeld dat kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele conseqwentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheidsfunctioneel is! Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nouminaal moment kan worden gegeven!

God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
Maar inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet!
De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....

Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet. En dat staat haaks op het lettrisme van de huidige wetenschap en politiek, haar kern ziekelijkheid waar ze maar in blijft geloven, maar al 175 jaar onjuist is gebleken.


Alles wat de mens denkt -inclusief het begrip "ik denk"-
Alles wat de mens voelt  -inclusief het begrip "ik voel"-
Moet hier weggedaan worden met het doel dat deze plek wordt vrijgemaakt voor de stilte waaruit zich de wet kan voltrekken. Deze
 "wet 's voltrekking" blijkt niet plaats te mogen vinden.
De wijgering de wet te voltrekken, is de rechtstreekse weigering zo mogelijk een reeël stuk fysica te bedrijven, en geeft ook het ongeloof aan dat er ook een metafysica bestaat.
Dus dat er geen fysica bestaat die verder gaat dan onze realiteit, ........ heeft U soms niets meer te ontdekken? Bent U geniaal krankzinnig? Heeft de lettristische stormram ook in Uw hoofd huis gehouden?
Bij welke machteloze natie zijn we aanbeland? Ziek tot op het bot.......zonder enige werkelijke remedie. En allen willen het ontkennen ...........Groot alarm kan alleen maar klinken als je denkt dat het Normatieve er niet meer toe doet.
Sinds dat we op deze aarde leven met de Computer weten we dat het normatieve er wel toe doet.
Dat is zelfs essentie in de voortgang van ieder programma, immers ieder wiskundig Error is een gebrek aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een errormessage. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error).

Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, je put gewoon uit de haar onnoemelijk grote container van fabeltjes, de dromen, hallucinatieën, fantasieën, theorieën. Het Lettrisme bestaat alleen in de hypotheses, ......na het Non Fingo Hypotheses van Newton werd dit lettrisme toch de inhoud van de wetenschap, hoe fout!
Heel eenvoudig verteld: .....het is fout en grote nonsens je op de hypotheses te concentreren, de waarheid moet tot je komen, de goddelijke imaginatie moet één blijven, zoiets heet contemplatie!
Daar spelen de paramita, dus alles wat ons bij wet gepermitteerd is, hun rol, ALTIJD!
Dat ze niet tot U doordringen, heeft U aan U zelf te danken. (ik verkies de contemplatie altijd boven de concentratie, .....)


“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant. De "leenlijst" aan hypotheses die de wetenschap haar pupillen voorzet, ze is voor 99,9% waardeloos! De rede daarvan is bekend, ..........

De protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen.
De verzoening van de Fysica met de Metafysica ontbreekt, zo doende valt hun imaginatie zelfs uiteen in twee delen! 
De waan gestalte van deze mens is compleet!
De begrippen normen en waarden, ze hebben een verschillende afgebakende betekenis gekregen.

Goed, waar en mooi zijn niet zomaar te scheiden! Newton vertelde dat al!
Zij moeten leren te lachen om hun inhoud en begrip.
En ze moeten weten dat het hen uit liefde ontnomen zal worden.
En uit die zelfde liefde zal dat concretum er ook komen.

Om zich met individuele menselijke schepselen te verbroederen, dan moet het eindige verstand zijn vertrouwen op de goddelijke vriendschap laten berusten.
Dus op de waarheid van het feit dat er een werkelijk fragment van de levende God woont in het intellect van iedere sterveling, 
met een normaal denkvermogen en moreel bewustzijn. 
Doen we dat niet, dan zal de wet zich nooit in U voltrekken, en het concretum, dat wat goed mooi en waar is, de volle Goddelijke natuur,
U onthouden worden, dus U niet worden voorgezet.

Goed, mooi, en waar zijn van de goddelijke hagiografie, ze zijn haar stempel, ik of U kunnen haar nooit beschrijven, hoe ze tot stand is gekomen, wat is-is ook niet, wat niet kan-gebeurd toch. De structuur van de hagiografie is deze bestempeling, altijd en altijd geweest, uiteraard wil de wetenschap deze wonder-werkelijkheid nog geen minuut bezien.

Toch is de erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! De meest reëel en wezenlijke wetenschap die er bestaat voor de mens. En die genen die zelf de heiligen willen worden, ze kunnen veel beter direct vertrekken! Daar kan alleen een ziekelijke "Madame Curie waan" uit voortkomen. Of een Einstein waan, en dat met de nodige ziekelijke waan en de nodige gevolgen.
De genen die werkelijk hun hagiografische stempel meekregen, ze stonden de wetenschap het meest in de weg ......... maar daarom zullen ze hem nog niet weg doen, want het is het meest werkelijke fragment van de levende God in hem.

Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste! De ontkenning van deze Gave maakt de mens alleen maar ziek! In de huidige tijd wordt hij zieker als ooit te voren, daar de waanzin heel gewoon ongekend vreselijk is, in zijn optredende vormen! Ik vertel U mijn doel .......het moet zo mogelijk op de beste manier gaan. Meer is mijn ziel niet gewend .......met het meest werkelijke fragment van de levende God in mij.
Mocht U het niet weten, ik denk dat deze werkelijkheid schitterend zal worden.


Daar in tegen wordt de wetenschap beheerst door druiloren, die nergens wat van begrijpen, en dat met het grootste woord. En het is een wonder dat deze DIS in onze maatschappij, in onze buitenwereld, nog niet opgemerkt wordt. Hoe gek is deze wetenschap? Heel gek, ze houd zich bezig met een lucratieve dissociatie stoornis, de dans om het gouden kalf. 
Maar lang kan dat niet meer duren, zo het nu is, .....


Maar ze weten nog geen dag hoe ze de dingen "actueel in het zijn" kunnen maken, als woord in het zijn. Zodat wij allen de schepping van de mens in ons zelf leren kennen, De hagiografie is het verhaal als functie en structuur als onderdeel van ons DNA.
Het hogere noutische denken van de hogere orde, zoals het gebeurd langs de lijnen van "Het FUS" in ons DNA! 
Zo 'n denker heeft geen laboratorium nodig en geen zorgen over een research budget, die heeft aan zijn hoofd genoeg.
En een schrijftafel, en Rust.
En vooral geen lucratieve dissociatie stoornis die hem volledig van zijn pad afbrengt.
En dat budget heb je helemaal niet nodig, want “Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.”
maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen.

List (H.T. mijn veredelde luchtvaart leraar)
De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van beweging's verschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld.
Zo, misschien wordt het de normale man nu duidelijk voor wat voor onzin en leugens hij de wetenschap betaald.De Geestelijke vrijheid is een noodzaak, de ironie wil dat als iets werkt het niet uitmaakt hoe het werkt! De nare kanten hiervan, daar waar alles dus heel stijlloos in een anta of protagonisme over de wereld wordt gegooid, werkt alleen als je als slachtoffer weet dat jij vervloekt bent, of wel getroffen bent door "Het Boze Oog". Ellende komt vanzelf naar je toe als je maar bang genoeg bent! Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy". Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling. Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is helaas alleen bekend aan het materiële ego, en daarom weet ik het zeker, ......als iets werkt maakt het niet uit, de mens is wat hij doet, en de naarling doet heel verkeerde dingen! Hoe moet ik U "als normaal mens" alles vertellen, b.v. wat betekend het lettrisme voor de ambtenaar, de rechter, de advocatuur, de wetgever,  terwijl U de wet niet eens in U zelf mag laten voltrekken, noch mag leren voltrekken? Is dat niet een enorm gebrek aan geestelijk leven? Wetenschap, welk een dramatische waan!

De hagiografische ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuur geschiedenis van de ziel en geest".
Dit sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het zielsoog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven!
De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje! Waarom dan wel, ik vertel!

Alle fenomenen in de kosmos zijn gebonden aan "een plaats en een tijd ", algemeenheden bestaan er in de kosmos gewoonweg niet.
Om het nog eens anders uit te leggen, menen dat er goed te voorspellen is, is een illusie, je zou dan een helderziende zijn, mij hebben ze de gebeurtenissen in de Kosmos echt niet medegedeeld, jou wel?


Voor een super nova heb je eerst een enorme Massa overdracht nodig van wel 37 % tussen een levende of dode ster en een andere dode ster, die massa overdracht zie je niet, het super nova daarna wel.
Als ik er over nadenk dan kom ik altijd weer terecht bij de Roche_limiet en kogelslingeren , de kogel gaat verder of wordt opgevangen. Het opvangen is eigenlijk omgaan met een extreme getijde kracht een soort springvloed maar dat die specifieke ene keer . Extreme getijde krachten kunnen de massa_verdeling vergaand verstoren met alle gevolgen nadien.
Bij ieder fenomeen in het heelal speelt de verandering van de massa verdeling een enorme grote rol. Het is maar goed dat we ons in ongelofelijk goede situatie bevinden op deze Aarde, die echt uniek te noemen valt. De invloedssfeer van deeltjes in nagenoeg cirkelvormige banen rondom een planeet of de zon daarentegen verandert nauwelijks. Zelfs als de deeltjes bij wijze van uitzondering dicht bij elkaar in de buurt komen, worden ze niet opgenomen. Dat komt omdat ze vrijwel nooit botsen en samenblijven, hun relatieve snelheid stelt hen vrijwel altijd in staat om weer aan de invloedssfeer te ontsnappen. Hun invloedssfeer neemt zelden toe en er is geen dampkring die helpt om andere deeltjes te absorberen. De formatie van sterren, planeten of manen of het laten landen van satellieten op meteorieten, door het absorberen van andere materie is veel moeilijker dan de meeste mensen zich realiseren.


Heeft U daar een verklaring voor? Ik wel, alle onvolmaaktheid is existentie, geen essentie.
De formule E_{totaal} = E_{inwendig} + E_k =  m c2 , kan onmogelijk waar zijn! E_k kan dan ook nooit anders bezien worden als een onderdeel van een eindig proces,  E_{totaal} ofwel de totaal inzet, ze kan dan ook nooit anders als een toestand variabele laten zien, zodra je haar zo beschrijft. Einstein was altijd al meer als Gek! En denk maar niet dat ik daarin geen getuigen heb! Als alle brandstof is opgestookt, begint een ster door de zwaartekracht ineen te storten. In tegenstelling tot een planeet, die ongestoord miljarden jaren zijn baantjes kan blijven draaien, botsen de gasdeeltjes in de ster voortdurend met elkaar en zendt de ster straling uit waardoor deze krimpt.

En de echte metafysica is ongekend want, ...... we kunnen Richard Feynman heel gewoon aanhouden, ieder ding is alles! 
Hoe de wet zich hier voltrekt weten we zomaar even niet! Alleen de leugenaars en kwezelaars zeggen dat te weten, Heel het andere handelen van de mens, van uit "Het Idee", bestaat dan ook uit een Ressentiment. Met de vermengen van de meest mogelijk typografie, de hagiografie en het algemene dwaze lettrisme. De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan.
Of om het in zijn woorden te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, en ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.
En met al deze "toegevoegde  waanzin" denkt men toch nog steeds de wereld te kunnen redden!
 

Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter, hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had: .......Wat bleek:..... de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel:..... ze hadden een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand. De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren.

 
* De verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn de elektrische magnetische verschijnselen een gevolg van het metrieke van een ruimte. In de wiskunde verstaat men onder metrische ruimte een verzameling, waarbinnen het begrip afstand tussen elke twee verschillende elementen binnen deze verzameling is gedefinieerd. Het begrip afstand is daarbij zo gegeneraliseerd dat het de voor afstand kenmerkende eigenschappen heeft behouden. De metrische ruimte die het meest overeenkomt met ons intuïtief begrip van de ruimte is de 3-dimensionale Euclidische ruimte. In feite is het begrip “metriek” een generalisatie van de Euclidische metriek die voortvloeit uit de vier sinds lange tijd bekende eigenschappen van de Euclidische afstand. De Euclidische metriek definieert de afstand tussen twee punten als de lengte van het lijnstuk die deze twee punten verbindt. In de techniek is de ruimte gevormd door bijvoorbeeld de ether, glasvezel of koper.

De mens pikt het signaal op uit de ether, met zijn biologische apparaat, in zijn totaliteit is dit apparaat een “levende verzameling”, wat zo ongeveer zegt dat er van diversiteit en massaliteit spraken is en de structuren moeilijk zijn te doorzien. De wetenschap is niet van zinnen deze situatie serieus te nemen! Men houd vast aan het grootste educatieve drama van deze eeuw of eigenlijk ooit, ze houden vast aan hun ressentiment!

 Doch de dwazen blijven alleen maar meer als dit vertellen, omdat ze de hel van de moderne tijd niet willen onderkennen. Wetenschap, ROT NU EINDELIJK EENS OP!
Ik kies voor een begin, ik kies voor wat mij innerlijk bekend is, iets van elk begin komt uit het ongeziene, ik poog te begrijpen, ik poog te visualiseren. Als U echt en solide probeert te zijn is er de openbaring als een a-priorisch vorm van schouwing in ruimte en tijd, daardoor is er bewustwording, er is geen andere manier, daar ruimte en tijd geen essentie zijn. Dit is wat "Het hagiografische sprookje" in ons wakker maakt.
Er is iets wat vooraf gaat aan de ervaring, een wetenschap die dat niet erkend die liegt ogenblikkelijk!
 
Er is maar één fout:...... het niet bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden. .....

Vele willen daarom een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets.
Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.

In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen. Als je met deze beginoperaties meegaat, kan Boole je op veel wijzen. Maar zijn aanvangsvooronderstellingen gaan mank. En de computer werd het apparaat wat het nu is, de De C++ expressie werd ingevoerd, maar deze C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! En daarom ook kon ik U al eerder vertellen, het Matherror bij computer en rekenmachine is een gebrek aan integer zijn! En wetenschappelijk maakt dat de computer en de rekenmachine volkomen onbruikbaar, en men moest steeds wat verdoezelen, men had een enorm reken probleem geschapen, wat de computer ook niet oplossen kan!

Ach God, iets komt nog altijd uit het ongeziene, de perfecte leugen kan op de Computer niet geplaatst worden, helaas!

 De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan. 
 • De transcendente God maakt het prota en het antagonisme op deze wereld, als filosofie alleen nog meer belachelijker, het geheel van wetenschap en religie wordt er niet transparanter op, ......en Spinoza maar vertellen dat alles en alles één is! En hoe kunnen we nu eindelijk eens broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen?
Maar de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald. In zijn huidige vorm wordt de wetenschap niet anders als gecommandeerd, deze hel brengt niets anders als het gedonder van de oorlog!
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!


Iets over de Nieuwe mens, .....en waarom hij een doener zal en kan zijn!

Uiteraard Schept het diepe wachten op de waarheid en de verwerking in de mens een zeker Autisme in de mens. En aan dit Autisme, volgens de geekken, zou heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig! Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, en stelt de "exogene" normering,.... helaas. Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment! De nieuwe mens leeft niet langer in ledigheid, het duivelse oorkussen is weg! Dat wordt zijn kracht en is de ondergang van al de geekken, want ze leven nog steeds in een geënsceneerde krankzinnigheid! Zijn diepe lettrisme verkondigd iedere waan. Het is niet voor niets bar en boos met de huidige mens! Waar de eenduidigheid en de afbakening werd gezocht door de theorie debielen, daar is enkel een complexiteit en dynamiek. Het heeft zelfs heel weinig zin een scherp onderscheid te maken tussen theorie, levens beschouwing, religie, en rituelen, want men loopt in ieder lettrisme vast in en met de eenduidigheid en afbakening. Juist daarom ging de krankzinnige wetenschap de zaken maar "commanderen"! 

Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......

Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.
De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geen sinds onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", ze zorgt voor de broodnodige differentiatie. Alleen krankzinnigen hebben het over een differentiatie-probleem.
Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Slechts geekken noemen dat effect "autisme". Het enige wat de mens nog moet leren is omgaan met de werkelijk optredende "Hersen-differentiatie", er is enerzijds concentratie en anderzijds contemplatie!
Het is werkelijk waar; ......

Leven is, op z`n best, koorddansen:....... een wankel evenwicht tussen losheid en vasthoudendheid.
Een vasthoudendheid die te maken heeft met toewijding.
Elk doel is pas de moeite waard als het helemaal, uit jezelf, “eigen” is gemaakt.
De hemel heeft alleen iets aan sterke schouders. (aldus Rebecca Engels)

Zodra U als geconditioneerde theorie geek ook maar iets wereldkundig maakt, staat in deze maatschappij bijna zeker de moralist bij U op de stoep, met de theorie van kijk eens, dat deed U vermoedelijk verkeerd. Maar als U zijn "exogene" motief bekijkt, spreidt hij slechts de esoterie met zijn fabel-machtigheid over U uit, die niet te begrijpen is! Hij probeert zelf "De Heilige te zijn", wat hij uiteraard niet is. Zijn hulpeloosheid, radeloosheid, denk-verlegenheid, besluiteloosheid, ofwel de aporie, het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie tot een oplossing te brengen is algemeen. En dan noemt hij zich nog psycholoog ook, de gek! U mag hem ook data-freak of Geek noemen, want dat is hij ook! En in elk geval is hij idioot! Laat U geen theorie door een idioot commanderen!

Waarom hij dat doet, wel .........De ‘collectiviteit’ is humorloos, instinctief en onverdraagzaam. Het is de vlucht van de massa in egocentrisme, wij zijn het middelpunt van de schepping niet en we hebben een irrationele en/of obsessieve angst voor het vreemde. Al het vreemde, al het andere – dus ook de natuur, planten en dieren – wordt gemeten naar het eigene als de enige maat van alle dingen.
Deze blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Die eenheid gaat in tegen haar eigenbelang. Eigenbelang, moraal en wet vallen in de collectiviteit volledig samen. De paradox neemt zijn werking, dat is een dramatisch "Autisme", wat de massa moet ondergaan, .........wat de oorzaak van dramatische hagiografische geschiedenis van de massa is, is meer als bekend!


Waarom dus, U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte! Deze hebzucht noemt men in de psychiatrie een promiscue gedrag dat van bijna elke ziekte de voedingsbodem levert. 
Men is vergeten dat woorden middelen van de wil zijn ....Victor von Weiszacer stelt dus terecht al dat promisceu gedrag, het is het enige wat bevalt, maar leugen! Ik zie liever een gezonde nieuwe mens, en enige problemen zijn niets nieuws! En daar bij moet U weten dat er een gelukkige hagiografische geschiedenis voor U klaar ligt, als U maar niet verondersteld alleen zelf de baas te zijn. U hebt alleen Uw existentie .........die kan wel degelijk gelukkig zijn. Denk aan het ethische noodzakelijke en weet het bijeen te houden. De ethiek en esthetiek brengen U naar God! 
 Het is ontstellend moeilijk, wil dat kwartje in deze leugenachtige maatschappij vallen! Het liegen en bedriegen is iets zeer algemeens op deze wereld, ............ aangezien volgens de beschrijvingen elk pronomen in deze ruimte dan ook evengoed een demon is, en dus hoort deze ruimte te worden overheerst door een rationaliteit, die zich uitspreekt in het geweten. Ethiek en esthethiek horen te heersen........ zij brengen U de methologische eisen voor goed onderzoek!
Wie Newton wil begrijpen weet wat hem te doen staat, vele hypothesen kunnen rechtstreeks in de sloot, de wetenschap verzuipt er toch in! En ze maken er een pot nat van, om hun geld te verdienen ............is het alleen maar hard roeren, een volkomen nutteloze bezichheid. Wat plausibele argumenten, gaat het niet over het schijnschoon van alle dolle wezens?
 

Verder is er niet te gaan........en wordt er ook nooit gegaan, aangezien zij het kenmerkende ontogenie is:...... er is een durende regelmaat in de ontwikkeling van een goed gevuld hersen-modulair, ze begeleid voortdurend heel het doen van de mens! Otto Selz heeft heel zijn leer-psychologie daarop gebaseerd.

Het is waar  Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf! Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op krankzinnige klikker! Zoek het gekkenhuis op..........werkelijkheid alleen kan worden verkregen door zelf tot in de tempel van de waarheid – tot in het hart zelf van het onzichtbare – door te dringen. Alle mensen zijn in staat om te zien, als zij zichzelf maar geschikt zouden maken voor dit zien, en iemand die hiervan innerlijk overtuigd is, zal nooit op dogmatische wijze beweren: ‘Ik ben de profeet van de waarheid!’ En wat is bewijs? Tegenwoordig zijn er bijna evenveel flikker-vriendjes van Robbert Dijkgraaf als schreeuwers van het bewijs. ........Zijn al die ballen nu werkelijk zo volkomen verkeerd ingedaald, en heeft dat niets met de ziekelijkheid van deze wereld te maken? Welk een menselijk lot willen we nog steeds niet zien, en moet ons hart met ziin wezenlijke menselijkheid vooral de gevolgen dragen?

Weet wat er gebeurd; .......de hagiografie is een bijzondere beschreven typografie, geen werkelijkheid. 
 Iedereen is op de hoogte van het bestaan van verspreide fragmenten van het hagiografische archaïsche denken;....... maar omdat wij niet in staat zijn hiervan een samenhangend geheel te maken, worden deze gewoonlijk toegeschreven aan het vindingrijke talent van een zogenaamde ‘primitieve’ mens die mythen en legendarische verhalen maken. En om te voorkomen dat deze natuurverschijnselen vrees en ontzag wekken, kan het als werk van goden en geesten worden gezien, waaronder sommige de mens vriendelijk en andere hem vijandig gezind zijn. Velen doorzien niet dat het hier om sprookjes gaat, ze zijn regelrecht de oorzaak van ons tekort aan begrip, rede en lust zijn voor de mens nog maar zeer moeilijk in balans te houden. Toch is dat het enige nodige om tot een goede verdeling te komen. 

De ‘wijsheid's religie’ is het erfdeel van alle volkeren in de wereld. . . .
( uit 
H.P. Blavatsky in de ‘Inleiding’ van De Geheime Leer (1:2-28) )
    . . . in deze eeuw van bot en onlogisch materialisme is alleen de esoterische filosofie erop berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven. . . . Bovendien verzoent de esoterische filosofie alle religies, ontdoet elk daarvan van het uiterlijke, menselijke kleed, en toont aan dat de wortel van elk gelijk is aan die van iedere andere grote religie.
Zij bewijst de noodzaak van een absoluut goddelijk beginsel in de natuur. . . .
De tijd en het menselijke voorstellingsvermogen maakten korte metten met de zuiverheid en filosofie van deze leringen, toen deze eenmaal uit de geheime en gewijde kring waren overgebracht. . . . 
Die leer werd heimelijk – misschien te heimelijk - in het heiligdom bewaard. . . .
Dit is misschien de ware reden waarom de hoofdlijnen van enkele grondwaarheden uit de Geheime Leer van de grijze oudheid nu het licht mogen zien, na duizenden jaren van de diepste stilte en geheimhouding.
Ik zeg met opzet ‘enkele waarheden’, omdat wat ongezegd moet blijven niet in honderd . . . boekdelen zou kunnen worden opgenomen en evenmin zou kunnen worden medegedeeld aan de huidige generatie van Sadduceeën.
Maar zelfs het weinige dat nu wordt gegeven, zo wij het leren kennen in onze existentie, is beter dan een volledig stilzwijgen over die essentiële waarheden. De wereld van vandaag snelt in dolle vaart naar het onbekende . . . en ontwikkelt zich snel verder op het tegengestelde van het geestelijke, nl. het stoffelijke gebied. De wereld is nu een reusachtig strijdperk geworden - een waar dal van onenigheid en van eeuwige twist – een dodenstad, waarin de hoogste en heiligste aspiraties van onze geest-ziel begraven liggen.
Die ziel raakt bij elke nieuwe generatie meer verlamd en kwijnt steeds meer weg . . . er is een vrij grote minderheid van serieuze onderzoekers die er recht op hebben de weinige waarheden, die hun nu mogen worden gegeven, te leren kennen; ........ hoe dat kan .....

Ook ik en U hebben hun existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voordurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem. Het is niet nodig je bezig te houden met het schijnschoon van oer dolle en domme wezens. Maar van deze existentie zou ik mij maar niet vervreemden, maar als nog al onze toewijding tonen die we kunnen vinden. 

Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur, ze kan weg! ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen.
De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op. 

De gekken van Freud zijn zo doorzichtig als maar zijn kan! En zwaar debiel.
Hun focus ligt op (online) technologische en economische praktijken. 
En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht!
Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort. Weg met de flikker-vriendjes van Robbert Dijkgraaf en Gerard 't Hooft!
Broeders blijf de Aarde trouw, want het laatste wat we kunnen zeggen is:.... God blijft de Aarde trouw, verlies je niet aan de hemel of de hel, dat is niet nodig! Er is een andere vrijheid te winnen, die U kan winnen tijdens Uw existentie!Weet dat de metafysica iets bijzonders is......
Ze omvat de evolutie, involutie en devolutie van het universum in iedere spirituele, morele en intellectuele vorm en zijn symboliek zoals we haar in de hagiografie terug vinden.
De geest hult zich in een kleed om neer te dalen naar de Aarde, en werpt dit kleed bij de dood weer af.
Ze omvat geen eenvoudige verhalen en wetmatigheden, zij die het kleed voor de Thora of wet zelf zien, zij zijn nog steeds de dwazen. Binnen dit kleed was er nog iets veel mooiers "De Ziel", de grondslag van al het andere geschrevene, inclusief de Thora zelf. Er is daarbij de hoop dat we al het ik-denken weten te passeren!
De komende tijd zullen we worden voorbereid op de contemplatie van de ziel. De ziel zal ademen in de Thora, zo we weten te leven, op een bewuste manier met onze existentie. Ergens anders willen leven is iets voor technologische kwezelaars en huichelaars! Geen ding gaat er in het universum verloren, maar de ootmoedige is de wijsheid. Ze is daar een kwestie van vereffening, evening, van evenwicht. Maar eenvoudig te beschrijven was het niet ......alle dingen zijn voortgekomen uit het "niets wat alles IS" omdat het voorafgaat aan het ganse, wat het primordiale Niet-zijn genoemd wordt. Dit staat haaks op elke geconditioneerd heid, en dat is zo een beperking van ons bewust zijn, omdat dat gemaakte waanzin is, en geen sinds de voltrekking van de wet. 

De bijzonderheid van de metafysica is daarom vooral dat hij louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid. De wil is in de wereld, niet erbuiten. De universitaire wereld kan sluiten, het ik-denken is meer als zinloos, we kunnen het ik-denken dus ook volledig passeren, de waan doet niets, in tegendeel ze maakt ons ziek!
Wie slechts op iemand`s filosofische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, want deze is en blijft tweeledig, maar laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert! De meeste mensen vinden het zelfs ongepast om in alle openheid met U te communiceren, wie een dominantie toont,  toont geen intellect, ze gaan uit voorzorg al direct over op de conversatie.  Men wil met alle geweld alleen  maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis! Daarom gaan de deskundigen direct over op de conversatie, met alle routineuze geheimzinnige kletspraat als gevolg, wat existentie of leven of bestaan? Waarom zouden we het over het noodzakelijke hebben? 
Het is waar, de waanzinnige is er in alle soorten en maten, het is maar welke kluis je wil, en het grootste geluk is dat zijn ziel zijn comtemplatie niet ontgaan kan, zo hij net als U en ik het leven wil! 
Inderdaad, als laatste zin kan ik U niets anders vertellen, God laat ons niet in de steek!

Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de Goddelijke natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.(R.F.) De mens blijkt een metaphysicum daar hij met de metafysica kan leven ..........
Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert. Weet dat, en begrijp dat, Hij laat ons beslist niet in de steek, zet de heren achter in hun kluis, en de deur van het gekkenhuis op slot, en nooit meer open doen!
 
 In het huidige tijdsgewricht heeft de mens opnieuw geestelijke inhoud nodig voor de woorden die hij spreekt;.........Een entiteit is namelijk een logische of fysische opslag-eenheid die document-inhoud bevat. Dat is geen wetenschappelijke noodzaak, maar een cognitieve om de nodige functie en structuur (Het Fus) te onderkennen. Dergelijke vooruitgang is door de contemplatie van ziel mogelijk, niet met de concentratie op enige wetenschappelijke waanzin! 

Wezenlijk beduidt dat het alleen met de geest te verstaan is en niet zo op de voet te volgen.. Er is dus een wetenschap die dit niet erkend, en iedere aantekening als nog tracht te verklaren. Zelfs als er nauwelijks een toegang tot de "aantekeningen" kan worden gevonden. Men is met functie`s en hun cognitieve structuren bezig zonder er wat in te herkennen!
De uiteindelijk wil om iets van de functionaliteit van de functie`s naar boven te laten komen, ontbreekt zelfs geheel.
De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden, de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT",.
De grote trots van de krankzinnige wetenschap, dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen.
Men gaat direct over tot het kromme geklets daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden.
Dat "eigen onderzoek" was al 1000X vast gelopen en het weten al vele malen meer gecommandeerd!

Verder is er alleen de blinde vlek van het modern humanistische mensbeeld, dat als vanzelfsprekend wordt aangehangen, doch onhoudbaar is. Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf, terwijl men zich met niets anders als met theorie bezig houdt? Welk een verdacht principe .......Rechters grijp in!
Voor mij is het de conversatie die dit onbegrip het meest uitdrukt. Uit Uw conversatie komt niet naar voren hoe solide U bent. U moet weten dat filosofische uitspraken onzinnig zijn in een betoog dat zelf uit filosofische regels bestaat. Een meta-filosofische verhandeling gaat over het onderscheid tussen wat taal is ofwel kan worden gedacht, en wat niet door taal uitgedrukt kan worden maar alleen kan worden getoond. Dat wat kan worden getoond, in een eerlijke  fatsoenlijke objectiviteit, geeft zicht op het intellect, zelfs op een tweezijdig intellect, het actieve en het passieve intellect. We kijken allemaal naar de persoon die wat toont, alleen zo kunnen we afmeten hoe solide hij is! Hij is de man die weet te rubriceren, op te sommen en te tellen.

Maar waar het Nu niet te definiëren valt, daar heeft de leugenaar de tijd nodig, zijn leugen is de klok-tijd van zijn computer geworden, alsof de natuur ook een afspraak met de agenda van de freelance soldaat heeft gemaakt, wat een dwaasheid heren! Die valse freelance soldaat zonder fatsoenlijke objectiviteit kan slechts een bericht op face book achter laten. Onze conditie maakt alle dingen, ze kan niet eens meer over ook maar enige objectiviteit gaan! En zonder de werkelijke contemplatie vanuit de ziel duurt het allemaal voort ......zonde, zonde, enorme zonde, al de dramatische geconditioneerd heid van de Geek.
Want het wonderbare is, dat het kan gebeuren dat het verstand – terwijl het zich bezig houdt met een andere persoon of een ander voorwerp - toch de eenvoudige blik en waarneming van God niet verliest. 
Deze kennis is een vrucht van hun liefde en als de genieting  met de smaak van het begeerde,
De God zoals ik hem steeds maar weer heb mogen proeven. Deze contemplatie is voor mij meer als elk wezenlijk ding.
Waarom vraagt U zich af: ..... "wel op de dag dat een mens slaaf wordt van de materie verliest hij zijn halve ziel.”

Het ongeluk kan men niet scheiden van het lichamelijke lijden, doch is het er wel degenlijk zeer sterk van te onderscheiden. In het lijden is alles wat niet gebonden is aan fysieke pijn (of wat daarmee verband houdt) kunstmatig, ingebeeld; het kan derhalve bij een juiste geestesgesteldheid worden uitgeschakeld. De stilte is hier in de grootste zegen, ieder valselijk woord een ramp! De hoop is dat het niet langer een durende storing wordt, en men verlost kan worden van het geestelijke leed!
Dit leed brengt een biologische wanorde die ontstaat wanneer een tot nu toe doelbewuste energie plotseling haar richtpunt verliest. Zo doende is de mens ook wel degelijk wat hij doet! Verdriet zonder een dergelijke onherleidbare kern heet gewoon romantiek, daar zijn al miljarden verhalen over vol geschreven, 99,9 % van de literatuur bestaat daar uit! De vruchten van de liefde en als de genieting van het begeerde, ze omvat alle wereld lituratuur.
Maar voor de werkelijke contemplatie is het enige belangrijke wat U doet! En het mooiste is te weten dat U daar bij de eenvoudige blik en  waarneming van de schepper niet heeft te verliezen .........

En de gemaakte en gecommandeerde waanzin van de wetenschap, buiten alle meest vreselijke ongevallen, ze is zeker niet de goede weg!
Het metaphysicum "mens" heeft de mogelijkheid veel meer met zijn existentie te doen!
Mits hij maar de vrijheid neemt het ethisch-noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden!
Het wezenlijk leren van de mens heeft maar een enkel doel, niet alleen de concentratie maar ook de contemplatie in het innerlijk te vestigen. Zodat hij kan handelen en tevens de eenvoudige blik en waarneming van God niet verliest.
 
De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig
De postmoderne mens, dat hij het zoekt in de opluchting, in entertainment, in plaats van de politiek, de wetenschap en de kerk, het was en is heel normaal, en hij had zijn romantiek!
En de instituten beweren met hun loden ernst, hun loden liefde, hun loden fundament, waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan.
De postmoderne mens heeft al de fictieve krankzinnigheid van de wetenschap maar moeten ondergaan! Het opgeworpen statuut van de wetenschap heeft de mens alleen maar met angst vervuld, en het is alleen maar wachten op de volgende waanzin, die de normale mens moet beangstigen.
Een statuut wat onmogelijk langer is vol te houden. De gevaren komen voort uit de oude situatie en de contemplatie is het enige goddelijke antwoord daarop!
De flikker vriendjes zijn een onmogelijk antwoord op de romantiek, hoeveel ze ook maar weten te beloven!
Iedere middelaar weet dat, maar is in dit materialisme de helft van zijn ziel kwijt!
Zijn onvermogen is de verschrikking van deze Wereld!


Ik heb al deze gevaren aangetoond, ik heb mij alle opoffering moeten getroosten, geen enkele beloning kunnen verwerven, ik weet alleen dat het nieuwe onherroepelijk volgt!
Mijn geestdrift komt enkel en alleen omdat ik de eenvoudige blik en waarneming van God nooit verlies, .......de waarheid heeft heel weinig woorden nodig.
Het begeerde was niet de mens te beheersen, ........ik wil hier als noch uit materialisme de helft van mijn Ziel niet verliezen!
Weet het; .....in alles is een zekere mate van samenhang, van geven en nemen en een-er-niet-toe-doen.
Deze samenhang wordt je heel gewoon getoond, je weet te rubriceren, op te sommen en te tellen. 
Zij bestaat van wegen 's mensen zorg en aandacht, en je wordt daar ruimschoots voor beloond! Zo is er het wezen van alle existentie!

Zullen we het nu eens over de mislukking gaan hebben? Krankzinnige en schijnheilige José van Dijck? Zullen we het  NU eindelijk eens over het wetenschappelijk klimaat hebben?  En niet over de bedrogen mens? In de cognitieve wereld is er altijd spraken van een dirigerende associatie, de mens voelt op zijn klompen aan dat hij bedrogen wordt. De wetenschap is niet meer als dom en dol, en dat volgens alle cognitieve wetten!!!!!!
De mens kan alles met de eenvoudige waarneming en blik van God bezien, en dat terwijl hij met andere dingen en personen bezig is.
Deze Contemplatie is algemeen, doch de mens heeft dat algemene bewustzijn alleen nog niet!
We zullen het ons moeten leren, een andere keuze hebben we niet!

De wetenschap.... is bewezen krankzinnig!
Ze liegt over de contemplatie, de belangrijkste psycho-fysische factor die de mens ter beschikking staat.
Ze staat haaks op het individuele en sociale instinct, waardoor we niet in staat zijn tot de realisatie van de ziele-persoonlijkheid.
Het wezenlijk menselijke zal ons zo voorbij gaan!
Dit dus ........het kind in de mens mag haar doel bereiken! Echter het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren.
Maar dat is het jammer genoeg niet! 
 Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! 

Daar waar het uiteindelijke doel een grondige metamorfose van het individu is, door het oprechte oefenen ervan. De eindbestemming is niets anders dan de totale transformatie van een schijnbaar fysiek, mentaal en emotioneel beperkte persoon in een volledige verlichte, door en door geharmoniseerd en een perfecte persoon - van een individu met zijn houden van en niet houden van, pijntjes en pleziertjes, succes en falen, naar een wijze van leven die permanente vreugde vrede, vreugde en onzelfzuchtige toewijding aan de volledige schepping kent. En dat al is te leren....... het heet zelfs heel gewoon leren!
Het zijn ook de eigen innerlijke en uiterlijke mentale activiteiten die leiden tot de exacte kennis der dingen, .....valselijkheid doet dat niet!


 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De wiskundigheid van de dwaze kwantum debiel moet het zonder werkelijke cijfers stellen, Gerard 't Hooft is zo'n valserik, Oppenheimer had volkomen gelijk, het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...Waar het zijn interne mentale  activiteit heeft...
Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling is de werkelijke wetenswaardigheid of wiskundigheid ........volkomen ontcijfert! Het is dan ook geen veronderstelling die de metafysica "waar maakt"..........U wordt van de waarheid bestolen door de krankzinnige wetenschap! U wordt van de verzoening met de metafysica bestolen ......de werkelijkheid is dat U een metaphysicum bent........en  de autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt! En geensinds door iemand met een wil tot macht!
Werkelijke objectiviteit door objectieve zintuigen ......iedereen heeft het allemaal nodig, ..alleen de valserik niet!
Zo doende .......
. ik mag Uw definitie van eindigheid niet vernemen!
Wie kan zich daar een voorstelling bij vormen, voor dat je begint de volgende waarschuwing: ........
Verzamelingen :… Spinoza leert dat alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren, ook bestaat.
Je weet dat men zelfs al op de basisscholen de leerlingen tegenwoordig kringetjes laat draaien die zogenaamde verzamelingen voorstellen.
Wist U dat de wetenschap er nog niet in geslaagd is het begrip verzameling exact te definiëren.  Elke definitie die is beproefd leidt tot een tegenspraak in zichzelf ( zie de filosoof Russell ). Ieder die een sluitende definitie vindt krijgt overmorgen de Nobelprijs. Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één !!!

Er zijn geen scheidingen, hoogstens onderscheidingen. Onderscheidingen zijn eindig, hun grenzen zijn rationeel, zelfs operationeel te bepalen, we leven er lichamelijk mee.
Daar in tegenover staat dat je verder kunt gaan met de grenzen te verschuiven, alles hangt met alles samen optimale verschuiving voort naar Één, die dan geestelijk –en dus niet in het laboratorium- te realiseren is. De rest van de kwantum debiel is waanzin. Waar velen vinden dat het account moet worden beveiligd, daar bestaat de waarheid niet! Knots Gek zijn ze, allemaal!


Floris Takens was de eerste wiskundige die de grenzen instinctief naar een functioneel niveau verschoof, zijn innerlijke conclusie verschoof steeds naar een innerlijk Vraagteken, "hoe kom ik tot mijn eigen nulpunt, om mij te ontdoen van een reken-systeem dat iedere getalswaarde tot een druk maakt?” En waar men had ondekt dat warmte een energie- vorm is.
En niets anders kon als alles (elk vraagstuk) door het naar inductief functioneel niveau te verschuiven. Zo vond je op het pad naar binnen de mooiste dingen........de mooiste wiskundigheid!
De "Nieuwe wijsbegeerte" paste de inductie ofwel Gods werkelijke laatste woord omtrend haar natuur steeds toe in haar proces. Ze werd "De chaos-theorie" genoemd omdat ze steeds weer opnieuw instorte in haar cognitieve proces. Morgen moet je haar opnieuw als het begeerde ophalen.
En sinds FlorisTakens is de methode pas klaar, .........doch Francis Bacon had de overtuiging al, dat ze toepasbaar was in het menselijk denken. Maar toch ook nergens anders! Want de natuur moet ons het inzicht geven in de samenhang van de verschijnselen, alvorens we iets van de essentie tot ons komt, kunnen we niets anders als haar laatste waarneming en blik gebruiken.
 Zo ligt bij de wetenschap met de inductieve methode de nadruk op experimenteren. ... Volgens Bacon moet men beginnen met het zichtbare feit, niet met een bedacht idee. Ook ... Zo is er de pseudo-wetenschap, de nergens op gebaseerde kennis van een niet bestaande leven's formule.
U moet weten, zo bezien is ieder getal dat de mens beschouwd een onderdeel van een Leven`s formule! Hoe beschouw ik deze leven's formule in die zin, dat ik de transformatie van zijn mogelijke evolutie curve kon voorspellen.


Het is voor de mens dan ook gemakkelijker alles te imiteren, dan iets te bedenken.
Ter Braak vreesde al een ‘nieuwe’ maatschappij waarin de mensen voortdurend elkaar, zichzelf en hun eigen verleden zouden plagiëren.
In deze vacuüm-wereld zou eenieder het geheim, datgene wat het meest karakteristiek voor hem of haar is, moeten verbergen, omdat hij of zij anders niet meer 
is dan een schijnheilige. De "technologie en online praktijken"....... En in de manie die deze maatschappij beheerst doen ze zelfs niet anders!
 Ik ben gelukkig geen wetenschapper, ik discrimineer niet tussen fictie A en fictie B ......Maar als enige blijkt, is dat de wetenschappelijke theorie alleen benaderd kan worden als een vorm van bruikbare fictie, omdat alle feiten in de kosmos contingent zijn, wat wel of niet het geval is dat zal je moeten "uitvinden" in experimenten en testen. Zo als Feynman ons ook vertelde! Maar daarom juist, is de bruikbare fictie alleen niet genoeg, je moet weten op te sommen, te identificeren, te rubriceren en te tellen! 

De leugenaars kunnen het met hun cijfers al helemaal niet, Gerard 't Hooft zeer zeker niet!! De man is debiel en oplichter, en beslist geen wiskundige! De man compromitteert zich met het eigen idee. Hij is een metaphysicum, maar zwaar debiel, ik bedoel; ....... mijn leraren komen er mee, zo bijvoorbeeld ......Sul Volo degli Uccelli, Leonardo da Vinci, 1505. Een vogel vliegt volgens wiskundige wetten, want ja .........alleen.......
 
Bidden leidt tot een zuiver hart;
een zuiver hart leidt tot liefde;
liefde zet je aan tot daden voor je naasten;
en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart.
Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!
-MOEDER TERESA-
Mijn opdracht geefster..........met eren zeg ik dit......

Buiten dat is de waarheid dus contingend; ......Als je de natuur wil bedonderen dan moet je daar zelf voor zorgen, we kunnen de waarheid 's waarde van P → Q bepalen uit de waarheid 's waarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden. Lach dus om uw inhoud en begrip,en laat de feiten gelden, door het gebed hebben we alles.
Want met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip. Eerlijke mensen weten dat en menen dat......buiten jou existentie is er de existentie van de ander......... 
 Slechts het bezit van dat enge ernstig beperkte intelligente bewustzijn laat niets van bestaan uit liefde over, ze brengt het ergste lijden met zich mee. En, in tegenstelling tot de algemene mening, doet de liefde niet lijden. De drift tot eigendom, die het tegendeel is van de liefde, doet lijden… De waarachtige liefde begint daar waar je niets meer terug verwacht. En de stilte blijft waar je geen antwoord ontvangt. Dankzij het stilzwijgen van God is het gebed een oefening van liefde …En bidden doe je in stilte op je eigen momenten, want niemand heeft het te weten hoe vroom je bent, want God is de enige die dat gegeven niet tegen of voor je gebruikt, en je hebt geen aflaat briefjes nodig. Je zult dus geen teken ontvangen, maar het teken van de goddelijkheid is de stilte zelf. Want de stilte is geen doel op zich:.... ze wordt gezien als een voorwaarde voor religieuze groei.
‘Als je de stilte beoefent, vind je rust waar je ook maar woont.’
Het zwijgen staat in dienst van een ander ideaal, de inkeer, rust en innerlijke vrede.
Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
.....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen. 
De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos.
Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, nog kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade.
Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. En de begeerte houd zichzelf in stand, maar de krankzinnige wetenschap heeft weer een andere verklaring nodig, zo debiel zijn ze steeds weer!
U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid.
Vandaar dat ik hier de metafysica zeer uitvoerig heb besproken. (En ze is ook Uw enige werkelijk mogelijkheid de wezenlijke triggers te vermijden, die het lichaam zijn promiscue gedrag geven)


En de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. Als we dat weten zijn wij thuis. In ons dagelijks leven zijn wij betrokken in dit schepping`s gebeuren. De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en die alles voortbrengt. En natuurlijk zijn daar geen wetenschappelijk woorden voor te vinden. De "normale uitleg" is nog steeds nutteloos hier omdat het om deze liefde en de genade gaat! Slechts het vrije denken, wat het laatste beetje verstand niet mist, is hier op zijn plaats!
Zo'n verstand kan zelfs alleen in een vergaande verlegenheid ontwikkeld worden, want velen onder ons vinden "de liefde" en "de genade" zo onbegrijpelijk, en waar en hoe vindt ze nu toch echt plaats......de liefde voor en van God, de God van zijn hart in zichzelf, de intense vreugde die wezenlijk gekend wordt. Hoe vertel ik het U,.......haar tonen is verlegenheid en lef te gelijk, maar heeft U hem wel eens gezien, "Het verlegen kind onder de tafel dicht bij zijn vader" dat was ik, en misschien ben ik het nog steeds. "Het geborgen-zijn in god", je moet tegenwoordig zoveel lef hebben om zoiets te tonen. Velen zetten liever duizendmaal een masker op!
Doch er is een enorm winst punt, want als je een masker op zet, blijft de romantiek in bijna alle gevallen weg! En wat is nu een geschrift zonder romantiek, dat is een dooie boel! De verlegenheid, jou verlegenheid toont dat je geloof werkelijk is! Met deze verlegenheid heb ik de grootste innerlijke opdracht ooit aan een mens gegeven, moeten volbrengen en kunnen volbrengen.

Dus heren hoe dan ook: ..... ik weet dat ik ten diepste afhankelijk ben van iets wat ik niet beheers, wat voornamelijk mij beheerst, al kan ik amper doorgronden hoe en in welke mate. Dit onwerkelijkheid's besef berooft mij ook van de mogelijkheid om werkelijk te geloven in verklaringen, van welke origine dan ook. 
Dus Heren donder NU eindelijk eens op........voordat al dat promiscue gedrag, het is het enige wat bevalt, echt doorgeslagen is..........als het al niet te ver doorgeslagen is, om ook maar iets te redden!
Maar de samenhang wordt je heel gewoon getoond, als je weet te rubriseren, op te sommem en te tellen. Zij bestaat van wegen 's mensen zorg en aandacht, en je wordt daar ruimschoots voor beloond! Zo is er het wezen van alle existentie! Je bent een krankzinnige Geek als je de triggers steeds over wilt halen! Gebruikt dat kleine beetje "gezonden verstand", wat je nodig hebt. Want de triggers die je kan missen zijn meestal de zwaar geconditioneerde waanzin die anderen bij je willen aanbrengen. Potdorie, het is heel duidelijk waarom de concentratie in de mens zwak is, en de mens zijn contemplatie uiteindelijk toch niet wil missen.
Het is niet zo handig voor de essentie van wie U bent, en deze toch in zijn geheel te moeten missen!
De debielen die U in hun zondigheid gek willen maken, zet ze buiten. Hoe ze ook maar heten, al die vreemden.

Er wordt in deze maatschappij veel te veel getwist, het is een algemene ziekte, bestrijding van deze ziekte is cruciaal. De demonen die we zelf hebben ontketend, door onze drift tot domineren, moeten terug in de fles, de huidige tribale opvattingen zijn dwaasheden die niets oplossen, alleen de tribune is er goed voor!
De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn!

Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel , zij die het meeste Hemel brood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt! Want, ........
Als je de natuur wil bedonderen dan moet je daar zelf voor zorgen, ik zou zo'n vreemde niet willen zijn! Al van mijn eerste levens Uren heb ik mij daarvan los gewroed! Natuurlijk geeft dat volgens de universitairen een leer probleem en een leef probleem, maar ik weet wat contemplatie is........en zij niet! En toch is dit de verandering, het nieuwe, dat er in de mens komt.
Het stroomlijnen van de opleidingen kan niet anders als vreselijk fout uitpakken............


Hoe kan het dat er wereldwijd zo’n verbetenheid is tegen natuurlijke heling-methoden en middelen? In 1910 financierden de Rockefeller-, Carnegie- en Ford Foundations het Flexner Report. Dit was het startschot voor het wereldwijd gelijkschakelen van de medische opleidingen. Deze moesten elitair, technisch, farmaceutisch gebaseerd en langdurig worden, met een ingebouwd mechanisme waardoor de studenten zich naderhand als arts altijd aan de aangeleerde principes zouden houden.
 “Fichte bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht om de vrije wil te vernietigen, zodat, nadat leerlingen de school hebben verlaten, zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen zijn om anders te denken of te handelen dan hun leermeesters zouden hebben gewenst.” En daar bij was er ook nog een prijs, je kan hem krijgen hoe debiel je ook bent, ik zou het niet meer tot de Nobel-prijs willen brengen.......... het is het bewijs dat je volkomen Geek bent........dat jij je aangeleerde principes kan houden........voor de rest wacht ons de onmenselijkheid! U bent niet in Nederland opgeleid he? .... En als u die conclusie ook zelf zou kunnen en willen trekken in plaats van hem hier voorgekauwd te krijgen, en te weten hoe debiel U bent!
Zij die geen oplossingen willen zullen uiteindelijk hun eigen DNA kapot slaan, door de gebrekkigheid van leven wat hen nog voor ogen staat, deze staat van leven brengt de eindigheid en dood. Dit omdat ze volkomen los staat van het echte leven. Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen. En daar is de contemplatie het meest wezenlijke onderdeel van. Want de huidige concentratie op huidige geconditioneerd-heid is de meest vreselijk "zonden-val" uit de geschiedenis ooit!
Bertrand Russell in ‘The Impact of Science on Society’ (1952) UIT

Westerse patentgeneeskunde heeft veel weg van een religie. De arts is als een dominee of pastoor die bemiddelt tussen de farma godheid en jouw zondig zieke lichaam. En wie het evangelie niet volgt, is een ketter. Het zwaard van deze Inquisitie is duidelijk zichtbaar bij kanker, maar ook bij vaccinaties… (die vaak de opstap naar kanker zijn!).  Naast de nu alom aanwezige nucleaire straling vanuit Fukushima, Tsjernobyl en twee andere beschadigde kernreactoren in Oekraïne, en vanuit de gebruikte nucleaire wapens in de recente oorlogen — zijn ook de gifstoffen en vreemde eiwitten in vaccins een probaat middel om kanker te veroorzaken…
Vaccins worden trouwens nooit onderzocht op hun kankerverwekkende eigenschappen, noch op hun risico voor geboorteafwijkingen en steriliteit! De lange rij van originele wetenschappers en bona fide artsen en therapeuten die in de afgelopen eeuw methoden ontdekten om kanker werkelijk te helpen genezen, zijn stelselmatig geridiculiseerd, uit het register geschrapt, via de Belastingdienst tot de bedelstaf gebracht, achter tralies gezet, bezweken in een psychiatrische inrichting, of domweg vermoord. Hun namen en gedachtegoed staan in geen enkel medisch studieboek. Doch ik ........de bouwer die heel zijn portie wetenschap door de diepste contemplatie heeft gekregen, lacht daar om. Want het spel der krankzinnige wetenschap is meer als uit! En ik heb alles al, ik heb er totaal niets aan te verdienen! 

 Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. Het is allemaal uit.
Dit.....’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt van alle concrete inhoud van het bestaan.
Het is hoogtijd dat U zich dood lacht om de waanzin die U van die abstractie heeft gemaakt! En het is één enorme zonde en onmenselijkheid om haar nog een minuut langer door te zetten!
Het aldurend vermogen te kwezelen en te huichelen is zelfs op facebook aanbeland .......moet dat nog wat worden? Wordt het meer als waanzin, met de eerste waanzin voor op, en dat tot de uitputting toe! En dat dankzij het http-internetprotocol, ........O, o wat is de Geek toch dom en dol! Ze hebben straks misschien een kwantum-protocol, gadamme die doet die waanzin nog sneller.
Voor het geval Hij het niet weet (De krankzinnige Geek Leo Kouwenhoven) ’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt van alle concrete inhoud van het bestaan, daar kan geen enkel protocol aan ontkomen! De majorana deeltjes zullen wat dat betreft toch echt wel veel op de marihuana deeltjes lijken! Krankzinnig, ROT OP. Of zet de online technologie en alle andere krankzinnige lyriek uit je kop.........het heeft tegelijk “fascinosum” (boeiend's) én “tremendum” (vreeswekkend's). Angst heeft nooit geen verhouding tot iets uiterlijk's: “Alleen prozaïsche domheid kan denken dat angst een verstoring van het mens-zijn is” Welk een krankzinnig leiden .......moeten wij dat allemaal nog meemaken, A.U.B. Neen.........we kunnen dat niet meer aan! Bewust worden voert zonder meer weg van de onschuld......heel velen ( zoals ik) zitten daar direct aan vast ........ze zeggen daarbij dat ze nog fysicus zijn, maar in de metafysica kan je slechts een metaphysicum zijn! 

Delft is GEK, Meneer Kouwenhoven........Gesteld, dat U op dit vlak leeft dan kan U slechts plaatselijk corrigeren, maar voor de abstracte theorie is slechts één groot NORMAAL- VLAK nodig, van een ongekende precisie, dit vlak kan je niet achteraf maken, iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van de correctie van de voor-buurman en de achter-buurman, alles zit daar aan elkaar! U heeft geen enkele kans ook maar één enkele correctie goed uit te voeren! Sterker nog, elke plaatselijke correctie helpt ze van de wal in de sloot!
In de industrie wordt het gewoon erkend; …. Een speciaal normaal-vlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaal-vlak is identiek aan het beitel-normaal-vlak … , in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt. En daar leeft dus de mens die ik een metaphysicum noem. Daar is de scriptie altijd gebaseerd op veronderstellingen die zijn van de metafysische natuur zichzelf, dus zoals zij is. ROT op Kouwenhoven! Je bent bedrieger, misdadiger, en fantast. Je zit je zelf op elk knooppunt in je systeem te bedonderen. De trigger is al getrokken voor je bent begonnen. Ook de andere krankzinnige Geek uit Delft zit nooit anders in elkaar. Hij kan net zo goed gelijk een plek in het gekkenhuis betrekken! Of gaat U soms beweren dat U gelijk in staat bent de deeltjes uit de meta structuur van de metafysica te betrekken ........No way, op geen enkele manier, niet eens in honderd duizend jaar zal U enige verzameling van dergelijke deeltjes vinden, om de sympele reden dat dergelijke identieke verzamelingen niet bestaan! Het is heel duidelijk waarom al Uw krankzinnige vrienden het abstracte niets hebben uitgevonden en dat slechts de fysica willen noemen. Wat een bak krankzinnigheid, dat ze daar nog prijzen voor geven ook ..........en morgen moeten ze weer met de volgende prozaïsche domheid komen........debiel rot op! Ga de natuur niet lopen bedonderen! De verhoudingen zijn jou onbekend als je in het abstracte niets moet gaan lopen wroeten, ......Het is slechts een klassieke associatiepsychologie die niets anders kan brengen als toevallig tot stand gekomen verbindingen. Een zwakzinnig presentatie protocol, slecht facebook en de TU Delft eigen. Welk een gesticht moet al die online technologie voortbrengen? Hoelang is geen chinees, maar een hollandse vraag, debiel Kouwenhoven, het is alleen wat armoedig om hem zo te presenteren. Rot op met je majonaise deeltje........  D
at een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert, zou elk mens bekend moeten zijn, U doet zoiets alleen "voor U zelf". Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk! Alleen krankzinnige ezels willen de oude praktijk doorzetten en deze verschillen door het niets vervangen. Ja het is waar, velen zullen nog op deze waanzin duiken, maar U toch niet meneer Leo Kouwenhoven?
Of houdt U toch van de meest algemeen gevormde krankzinnigheid van morgen?


Dat wat U met bloed zweet en tranen verworven heeft, dat moet U adresseren aan de menswetenschappen van morgen en de toekomst. Zodat we niet langer langer onzin kunnen beweren als we iets zinnigs willen beweren over de mens! Hoe weinig woorden zou de waarheid dan nodig hebben ........morgen en in de toekomst? De oplossingen van kierkegaard kunnen worden gepratikeerd, als we de onmenselijkheid van de statistieke waanzin willen vermijden. Wat we daar voor nodig hebben is de parallel van het instinct en het bewustzijn en dat in zijn existentie,  En zo heb ik het; ......en volgens mij heeft U het zo mogelijk ook, als U de verworven-heden maar goed weet te adresseren!

Ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen. De mensheid is daarom ook niet dat toevallig verschijnsel, ik heb zo mijn existentie, dus ik besta, .......

"Descartes vindt zekerheid in zijn stelling: ik denk dus ik ben. Descartes had dit beter op een vragende manier kunnen zeggen. Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, zoals Descartes doet, dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg. Je ontdekt soms stukjes logica, soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert. Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten." (Henk Tennekes)

De mensheid is dan niet meer een toevallig verschijnsel, dat hier op een van de kleinste sterren uit het firmament zo maar is opgedoken.
Dan vormt ze voorzover wij kunnen waarnemen de meest volmaakte manifestatie van datgene, waarnaar de hele beweging van de materie en het leven op weg is.
Is het nodig te benadrukken hoezeer het besef van deze bedoelde continuïteit van het scheppingsproces ons geloof verrijkt?
Ja, kennelijk wel, de mens denkt anders een voltooid prototype te zijn en in zijn staat van volmaaktheid legt hij alleen getuigenis af van eerdere experimenten.
Men kan hem anders zo niet meer als vergelijken met de laatste steen van een gebouw waar alle architectonische lijnen van het geheel naartoe wijzen. Het voltooide prototype van de waanzin, geboren op facebook en de voorwereldse figuren willen dit protocol van de waanzin slechts versnellen.

En  daarmee weten we dat "Het kwaad", waaronder wij lijden, zijn wortels heeft in de diepste lagen van het aardse denken.
In de structuur van het menselijk bewustzijn als zodanig rommelt het nu.
De manier van leven verandert. Bij zulke ingrijpende veranderingen of - liever gezegd - onder de druk daarvan kan niemand zich afzijdig houden.
Maar, hoe kunnen we het overzicht bewaren, de heldere blik houden in de beweging, die ons meesleept?
Alle reacties, die diep in ons worden opgeroepen door de huidige gebeurtenissen, moeten wel berusten op een sterk geloof in de bestemming van de mens, een geloof dat het al aanwezig is, dat proberen we te bestendigen. Ze is ons bekend als het archaïsche denken.
 
We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen. Het onvermogen van de dwaas Leo Kouwenhoven, schoft, misdadiger, en fantast! Deze waanzin is nog verder van de objectieve werkelijkheid verwijderd als iedere andere categorie die maar te bevatten is als onderdeel van ons metaphysicum, want er kan geen verschijning gevonden worden, waarop zij in concreto toepasbaar is. Daar op die plaats waar de mens is wat hij doet.
Welk een transcendentalen schijn, ze kan nooit anders als van de Geek komen. Die vindt dat wat hij doet overgeleverd kan worden aan de schijn! Een misrekening die door Descartes onder woorden werd gebracht, we leven en lijden en leiden dus al meer als 400 jaar onder deze transcendentale schijn.

Boole trachte er nog wat van te maken met zijn symbolische algebra, maar ook dat had zijn geboorte nadat deze schijn wetenschapper de werkelijkheid bij Spinoza gelezen had.
Vele willen een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets.
Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.

In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x 


De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;....... ze houdt het oog gericht op de toekomst. Daarmee hebben we het roer van iedere existentie, van ieder bestaan, te pakken.......wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, de herkenning van de Grote Geest zouden vormen. Jammer hé, drol .....Leo Kouwenhoven. Maar goed, schijt Delft er maar vol mee.....ezel.
De theorie van de wetenschap kan niet eens een toespeling verdragen,  ze laten de psychotische waan veel liever voor de "arbitraire symbolische fundamenten" van hun bestaan, begaan. Meneer is er zelf het volle bewijs van........ De existentiële kwestie raakt hij nooit en te nimmer meer aan. Het speudo subject, dat lijkt hem wel iets om voor te gaan..........en zijn leerling moet ook maar voor dat aangeleerde subject gaan!

 
Het rest mij te vertellen, dat ik deze werkelijkheid niet onder het zand kan stoppen, ze valt niet voor eeuwig te verstoppen, .........Sorry Leo!
We kunnen de vreemden van deze wereld hun waanzin niet gunnen, .............Ik doe dat dan ook niet, ........ Ik heb die vrijheid nog steeds niet gekregen! 
Om verder te komen, moeten we streven naar de weerlegging van alle hypothesen of eigenlijk; ....we moeten ons leren gedragen naar wat er is en niet is! Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie. Zo krijgt de ziel zijn innerlijk persoonlijk, zijn thuis .........de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen, en zelfs met alle verlegenheid beginnen, want de drift-fenomenen kan men niet logisch verhelderen ...........Hij, de mens begeert reëel onder het aspect van veelheid. Zijn begeerte heeft al een concreet object, zo namelijk is het dat ........ iédere vrouw en hij bevredigt die begeerte zonder enige idealiteit. Mensen hebben dus onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen een constructie van de "waan-werkelijkheid" met beelden in het hoofd hebben. Er is de beperking in de natuur, dus wat we nodig hebben is de paralel van het instinct en het bewustzijn en dat in zijn existentie, .......
Ik zit er aan vast! Gelukkig!

Want omdat men denkt alle demonie te boven te zijn, nestelt deze zich dieper dan ooit, o.m. in de absolute ( pseudo-religieuze) pretenties van medische of sociale wetenschap. De wetenschap moet denken de wereld te kunnen redden, dat is haar protocol, in elke face van haar bestaan.
(fascisme, en facebook lijkt mij een vervanger voor het zelfde fenomeen)
Het Geek zijn, is wel degelijk een krankzinnigheid, en een onmenselijkheid.
En het protocol hoeft de werkelijkheid en kan de werkelijkheid niet te regeren .......
Ze wordt slechts als de vervanger van de waanzin aangebracht!
De eer om het denken te redden.........is een onaardigheid in de communicatie!
Maar het is de vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden.
Daarom is het doel van heel mijn schrijvers werkzaamheid ; ...... van de mens een goed sociaal wezen te maken.
Zo ken ik er zeer velen met mij ........ op naar die nieuwe wereld......met de herkenning van de Grote Geest.

* De hele over-communicatie doet ons er versnelt achter komen (bewust worden) dat we nog steeds pure materialisten zijn! Ze zal de mens er toe dwingen te veranderen ten opzichten van de door ons beheerste totaliteit. Ook "De Geek"heeft geen andere keuze, we kunnen de waanzin niet onder het zand stoppen......
*Daar de gehele attitude van de mens volkomen afhankelijk is van psychische verschijnselen en ervaringen van liefde, immers hun zin ontlenen ze zelfs aan het wezen van de liefde.
* De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen, wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude, is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde, de ethiek en esthetiek. Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste.
* U zal het zondermeer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde.
Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint. Hatelijkheid en al wat nog erger is, is niet te begrijpen. In de kennis van persoon tot persoon ligt dus de grondslag van alle werkelijk menselijke relaties.
 Zo alleen is er het meest specifieke zorgbeleid te ontwikkelen en allen dat helpt inhoudelijk het wezenlijke beleid gestalte te geven.
Daarom ook is ook maar één drama in de menselijke communicatie, dat heet N.P.A. , Narcisme, Perfectionisme, en Arrogantie. Want niets uit een dergelijke attitude houding komt bij de ander aan!
*Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!
*Voor het communiceren van uit een "bepaalde positie" is op een vredige wereld geen plaats, politici en arrogante wetenschappers kunnen net zo goed hun biezen pakken! Uit waardering en respect voor de ander als naaste maak ik een juist gebruik van communicatie, en dat ligt bij deze heren volkomen anders!

Alleen al hun protocol is een volkomen drama, ze kan niet anders als het laatste fascisme zijn ........Het huidige heersende protocol brengt alles zeer snel tot staan! De demonie valt zo niet meer te bestijden, ......we zijn slechts een volwassen geworden heiden! Die de speudo religieuse pretentie niet toe behoort, de waarheid is singulier-tantum.
 In het multidisciplinaire werk bij wetenschap proberen we te identificeren en te extraheren, dat gene wat overeenkomsten vertoont tussen het aanwezige communicatie-protocol en de chaostheorie.

Een andere manier is er nog niet uitgevonden, meneer Leo Kouwenhoven, ( De Ezel van Delft ).
Zij die de computer willen redden willen hem absolutie geven, Maar ik heb de specifieke metrieke ruimte waar zoiets in deze kosmos kan nog niet gevonden! (Ja, het gekkenhuis Delft zou iets wezen)
Alleen het trio Takens / Tennekes / Lorenz is het gelukt ons in die zin op weg te helpen!

Floris Takens was de eerste wiskundige die de grenzen instinctief naar een functioneel niveau verschoof, zijn innerlijke conclusie verschoof steeds naar een innerlijk Vraagteken, "hoe kom ik tot mijn eigen nulpunt, om mij te ontdoen van een reken-systeem dat iedere getalswaarde tot een druk maakt?”
Het getal kan die absolutie niet gegeven worden. Slechts krankzinnige wetenschappers proberen dat, .....  

Heel stoer werd er ingegrepen, maar de mens is de volwassen heiden geworden.....dit maakt het drama zeer compleet.
En de belangrijkste tekst trok men daarom weg.......
Geen moment wordt het begrepen hoe de situatie is, omdat men niet met kosmische polariteiten leeft, maar met de menselijke dualiteit, ..........maar we zullen deze heiden niet blijven, geen enkele kans........
De wetenschap werkt met Genetisch ge-Manipuleerde Onzin, het laagste van het laagste, .....wat Goed, mooi, en Waar is daar werkt de wetenschap niet mee!
De wetenschap zal al haar woorden terug moeten nemen, De heidenen combineren Materialisme en tijd  M=M(t) , daar waar de Kosmos stoelt op zijn polariteit.
Hun noodlot is al uitgetekend, slechts dat God hen "zijn volk" niet verlaat wat hij van te voren kende, dat is waar!
En daarom is het nieuwe al gegarandeerd.........eenvoudiger is het niet te vertellen. 
Al hoewel het neugtere wiskundige bewijs uiteraard wel mooi is, heren woorden dieven van de wetenschap!
God blijft prima Causa, hij doet niet aan onzin en waanzin.
Dat brengt de welstand in de mens zelf, je bent bevat in deze welstand zelf. 
En het is dan ook dat jou begrip in iets anders begrepen wordt, de toetssteen waar aan je alles kunt toetsen.

Niets zal U meer helpen wetenschap, heidens onvermogen wacht U slechts, deze laatste periode!
Mooi dat God slechts de volmaaktheid heeft, door ons een wiskundigheid die alleen uit te drukken is in polariteiten.
Volmaaktheid heft iets niet op, integendeel, Zij veronderstelt het.
Slechts onvolmaaktheid kan het bestaan van iets opheffen, de Genetisch ge-Manipuleerde Onzin, de GMO dus, ze zal zelfs meer als worden opgeheven! Maar alles wat te gelijk Goed, Mooi, en Waar is zal behouden blijven.
Den Vaderen Ellefleur, U mag het onder de Aarde vandaan halen .........ontgraven! 
Dat betekend bestaan, dat is bestaan! Daar vind U Uw vrijheid, want God is daarin niet selectief, zo van ......Jantje wel en pietje niet, iedereen wordt ruimschoots in zijn deelname beloond.
De waarheid en het werkelijke wezen der dingen zijn zoals ze zijn, Omdat ze zo in "Een gods verstand" met zijn volmaaktheid en zijn wezenlijke veronderstellingen bestaan, en geensinds bestaan in het duale bestaan van "De Geek"

 
Ik bedoel;....... ik ken hem wel, maar ik hou er zo geen ziele-heil aan over ..........want de nodige rede en lust tot deelname in het bestaan, daar is niets van over!
 

 Afbeeldingsresultaat voor

Er is dan ook niemand die kan bewerken wat uit "De Aard van de Geek" volgt , hij zelf niet, maar ook de ander niet, want de deelname is er niet!

Je ervaart dat Manas (het Brein, de drager van het intellectuele) bevrucht ofwel bekend wordt door het intelligibele.
Spinoza noemde dit, " komen in de Scientia Intuïtiva ". Het gebied waar de contemplatie mogelijk is!
En uiteraard is dat een gevoels-ervaring, maar langzamerhand kunnen ze zich tot begrippen omvormen.
De voorbereiding op het Nieuwe is dan begonnen!

Daarna kunnen ook de eeuwige en oneindige kwaliteiten door de mens worden aanschouw, het denken met  zijn godelijke verstand wat zo mogelijk alles kan insluiten wat er voor het bestaan mogelijk is! Let wel, groei is niets bijzonders in de kosmos. Ze is en wordt ook wel benoemd en erkent als de chaos theorie. Het denken zelf  en de wetmatigheden zijn voor ons allemaal identiek, de functie en structuur lenen zich daar niet aan bevoorrechten! 
In het multidisciplinaire werk bij wetenschap proberen we te identificeren en te extraheren, dat gene wat overeenkomsten vertoont tussen het aanwezige communicatie-protocol en de chaostheorie.
Zo dat zo is, daarom is er een matematisch denken mogelijk, met logica en wiskunde, en is zelfs elke communicatie mogelijk...

Dat kan echter niet zonder dat we een begrip van Aristoteles gebruiken,.....Alles wat we zintuiglijk waarnemen, noemde Aristoteles de vorm, ofwel de achtergronden daarvan het aktuele ofwel de aktualiteiten van de waargenomen vormen.
Hierin ligt dus ook de werkelijkheid van Otto Selz.
Er bestaan hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking. Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan. Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is! Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie.
De huidige beschouwingen van de mens lenen zich daar niet voor, zodra de beschouwing een laag is in zijn eigen dualisme, en niet het hoog wat wil identificeren en te extraheren.
Te meer daar
 één polariteit een merkwaardig soort van tweeheid is: het is een tweeheid in eenheid, en ook: een eenheid in tweeheid. Twee polen staan tegenover elkaar en zijn toch zonder elkaar niet denkbaar.
De moderne tijd heeft een hekel aan het hogere. Onze tijd is gefascineerd door het ‘lagere’ en wel zodanig, dat zij het niet als zodanig wenst te beschouwen.
Wij beschouwen het ordinaire als vanzelfsprekend. In het hogere mentale principe ligt de vanzelfsprekendheid bij de hoge component.
Ik constateer het slechts, de Mens is een volwassen Heiden geworden........de voorbereiding op het nieuwe is regelrecht vertellen dat we meer zouden moeten willen, via contemplatie.
Nu is er slechts de wil
 de polariteit van ‘hoog en laag’ (‘boven’ en ‘beneden’) en de vergaande relativering daarvan te beleven. En dat is een drama te weten waartoe dat dient en leidt ......het is om vele mensen de bestaans deelname te ontnemen en uit te sluiten!
Het dient slechts om alle Genetisch ge-Manipuleerde Onzin over de Wereld uit te kunnen preken.
Doch ze laat nooit anders als de contouren van al die onzin zien! Ze zijn vreselijk!
Doch slechts de heidenen doen dat zo, willen de mens "het mens zijn" ontnemen!
De keiharde uitwendige leefwereld enerzijds en een 'softe', bodemloze subjectbeleving anderzijds, heeft het paradoxale resultaat in hedendaagse verdwijning van de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid'. 
Moet ik dat de krankzinnige wetenschap vergeven, of is dat toch God, die "zijn Volk" toch zeker van te voren kende, en nooit alleen zal laten..........
Eén ding weet ik zeker, zonder werkelijke wezenlijke bestaans deelname van U gaat dat niet lukken!
Toch blijft de wetenschap bij zijn gelijkwaardige uitspraken, zo is er de uitspraak ; ....Het atheïsme is dood, doch wins bestaan ze daarmee willen uitsluiten vertellen ze er niet bij.
Is het atheïsme dood...... neen en daarom is God ook niet dood........het is dus dat elk begrip de kennis van iets anders niet van node heeft........ Hoe verklaar je jezelf mentaal meer als dood. Hoe wil je je zelf van het leven vervreemden?
Want daarbij doet zich het paradoxale, maar niet onbegrijpelijke feit voor, dat de oude componenten ‘geest’ en ‘stof’ zichzelf uitvergroten tot zelfstandige ‘werelden’ en cultureel gezien tot imperiale ‘machten’ van grote eigen-wettelijkheid uitgroeien. We veronderstellen zelf de baas te zijn.  We zijn de geïdeologiseerde wetenschap samen ..... met de allesbeslissende techniek, de seksualiteit, de economie en vrijetijdsindustrie , die het elementaire menszijn de adem afknijpen, wat zonder het werkelijke  wezenlijke en actuele deelname slechts een machteloos maar naar zijn aard en herkomst niet doorzien‘alternatief’ protest moet oproepen. Deze macht is daarom zo penetrant, omdat zij voortwoekerende uitvergrotingen zijn van de met elkaar strijdende componenten van ‘geest’ en ‘stof’, of wel van de subjectieve en de objectieve component van het mens-zijn. Wij leven vandaag de dag in massieve objectiviteiten (wetenschap, techniek, wereldpolitiek, economie) en vervallen daarbij tot de alles omsluitende en even massieve subjectiviteiten (evenementen-cultuur, consumentisme, seksualiteit, drugsgebruik, kunst- en onderwijs-opvatting). Deze roepen een zo zware spanning in de psychische huishouding, in het dagelijks leven en in de maatschappij op dat de hedendaagse mens daaronder alweer dreigt te bezwijken omdat de menselijk samenleven tot een oorlog van allen tegen allen is gemaakt.

De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt! Zo gaat de man te werk, iedere dag aan zijn eigen kwaad!
Zijn waan zal de slachtplaats van de cultuur blijken te zijn. En de slachtplaats van het eigen lichaam!
In de huidige tijden noemen ze zich dan wetenschapper..........ze leiden de mens naar de waanzin, die zij als deugden karakteriseren.
De deugden die de mens rechtstreeks naar de ondergang leiden..........
Het is eigenlijk iedere dag een "morele moord" op de mensheid, Ja en v. KOPPEN hij houd daar van, de geek!


En dan......Er zijn zoveel verstoorde gedragspatronen die iedere entiteit geïntegreerd heeft sinds zijn jeugd,
die in twijfel worden getrokken. 
Velen begrijpen niet wat kinderen in hun jeugd overkomt,
doch steeds meer kinderen weten alle grenzen in de innerlijke wereld te slechten. 
Ze weten wat het gehele geneste proces regeert, 
Dat verhaal gaat ver boven dat van de goeroe,
dat gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is,
en het dogma van de overtuiging aangenaam is,
totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is;......
maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. 

 Ze weten tot het werkelijke deductieve denken door te dringen!
Te funderen, en dat is niet eenvoudig,
want het gewone denken wordt steeds weer aangestoken door het laaiende vuur van de lusten.
Dat kan worden beschouwd als een "niet denken".
En als ze dergelijke strijd nodeloos hebben gevoerd, zullen ze daar hopelijk voor passen!
Dan weten ze het,
 Enkel rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde.
Hun religie wordt mijn religie, en dat is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap.
Weten is zich aan God wijden!
De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij partner is (d.w.z. hij deelt in de rede).
En wat mij boos maakt is; .....fascisten zetten tot het "niet denken" bewust aan,
en dat juist is een misdaad tegenover de kinderen!
En er is Nu maar één boodschap,


De nuchtere natuurkundige weet dus hoe het met de kosmische lessen zit!
Door zijn organische gebondenheid heeft hij een zeker contact met zijn schepper en de waarheid!
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!

De nieuwe Wereld, hij komt: ....En zeer onterecht werd en word gedacht dat we de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast ons kunnen neerleggen!
Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren.
Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!

Ik had het slechts in het raamwerk nodig wat ik beschrijf, doch het zijn de Goden en Collegianten zelf die zo niet verder willen.
Dit is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!


“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om allesverstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís?
En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan!
Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon.
Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant. Zij zijn mijn aller grootste getuigen, zij zijn het die zich op de meest oorspronkelijke kracht beroepen. De rest is een wetenschappelijk drama, want ze beroepen zich op theorie.
 
ls men zijn eigen altruïstische vermogens naar boven haalt, kan men het stellen, "Het leven is slopend mooi", maar dan hebt U alleen naar U zelf gekeken, maar dat slopende zal voor velen miljarden mensen op een drama uitlopen. Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft.
En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend. 
 
Waar het Ik-Ideaal wordt gevormd,
daar kan niets anders als het altruïsme en het atheïsme worden voorgeschreven! 
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis,
deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden,
dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken....
Ja, we waren niet zomaar in-eens rijp tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden.
Maar zolang we de werkelijke regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen!
Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
De erkenning van de toereikend-heid van deze grondgedachte is al tijden essentie voor velen die hun overtuiging zien als een levensgoed, 
niet als een dwars geproduceerd fabeltje vanuit het materiële ego.
 
Alle werk en ambacht,
het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg,
sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt:
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God.


 • De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
  The New Scientist
  Maar hij is alleen maar krankzinnig!
  Wetenschap, ROT OP! Leo Kouwenhoven Rot op.
 • Dat is de enig mogelijke uitweg in deze crisis. meer uitvals -wegen zijn er namelijk niet meer! Ons wacht de voorbereiding op het nieuwe, NIETS MEER, DAT IS EN BLIJFT DE ENIGE UITWEG! 
 • Daarna hebben we volgens Richard Feynman nog vele duizenden Jaren te gaan! 

Voorwaar, we weten dat onze manier van leven, onze identiteit bedreigd wordt,” waarbij we alleen maar wijzen op de “goede dingen” en gemakshalve de keerzijde van de medaille vergeten, de epidemieën van kanker, hart- en vaat ziekten, Alzheimer, ADHD en consorten, 5,3 miljoen chronisch zieken, een manier van leven waar dat de consequenties van zijn, moet dus beschermd worden, niet tegen mensen, maar tegen andere identiteiten, andere maskers, andere vooroordelen, andere wanen.
Vrijheid van meningsuiting is niets anders dan de vrijheid om eigen vooroordelen te ventileren.
Als mensen zeggen dat je elkaar in je waarden moet laten, bedoelen ze dus “in je wanen, vooroordelen laten”.
In een wereld waar bij elke manier van leven onherroepelijk vroeg of laat ter verklaring de dooddoener “evolutionair gezien” opduikt, oorzaken gevonden en schuldigen aangewezen worden, mensen op zoek zijn naar hun identiteit en zichzelf, en niet begrijpen dat die twee even strijdig met elkaar zijn als kennis en wijsheid, het is of-of en niet en-en, is dus meer dan ooit behoefte aan een ander geluid, het totaal andere, dat kan leiden tot een ander bewustzijn en dus een ander leven. Een gelukkig leven. Zo kunnen wij de aarde niet achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Alles is al zo vaak gezegd, maar er is nog nooit geluisterd.
Doch de enige waarheid is dat God zijn volk wat hij van te voren kende niet alleen zal laten, als U maar wezenlijk en werkelijk aan het leven wil deelnemen.
Vraag ook is; hoe is de wereld daar aan toe,..... liefde wil onder andere de polariteiten laten samenvloeien tot eenheid, liefde voert daarom de dualiteit terug naar de één. Het is dus wel heel duidelijk dat hij zijn Volk van te voren kende!
En Eros leeft van het opheffen van de polariteiten. Dat betekend het sluiten van de wonde der gescheidenheid!
Ik ken het nieuwe wat er komen gaat, en de voorbereidingen daartoe zijn begonnen!
En slechts daar waar de persoonlijkheden een wezenlijk contact hebben met elkaar kunnen ze in geestelijke zin tot één éénheid versmelten.
En in de multidiscipline houden we dit aanwezige gedrags- protocol aan en de zo mogelijke theorie die zo mogelijk onze tegenstellingen doet versmelten.......meer niet! Onze fouten mogen we niet genereus doorzetten!
WE MOGEN GEEN DRUK LEGGEN OP DE GETALLEN, NOG TOT EEN ABSOLUUT GEDRAG!
Als onverzoenlijke vijanden tegen over elkaar staan, verscheurt er nog veel meer als het menselijk hart!
We hoeven er niet diep over na te denken waar de diepste wonde bloedt.
De waarheid heeft zelfs de minste woorden nodig, het is de geest die overwint! En de waarheid is ook het makkelijkst te realiseren. Dus te begrijpen en voor de geest te halen of in te denken.
Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde.


En dan is ook bekend waarom we alleen maar de chaostheorie kunnen hanteren; ......Volgens de nul-punt theorie beïnvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen! Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante van Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Dat is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de licht snelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
DIT IS DE BEROEMSTE POLARITEIT die VOOR ONS ZICHTBAAR IS IN DE KOSMOS !
En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radio metrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).

De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie blijft een verkorte notatie voor x = x + 1, ook hier, want de kosmos is gestoeld op zijn polariteiten, en niet eens een minuut of seconde op theorie! “Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís?
En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”


We weten het,  We leren allerlei concepten uit de natuurwetenschappen, maar verbinden die niet direct met de wereld om ons heen. We leren toepassingen in de wiskunde maar leggen geen relatie met alledaagse toepassingen. En daarom kan je er nog steeds niet daadwerkelijk mee omgaan! De daad maakt alles duidelijk, niets anders! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt! Want waarom ons nu juist dat stempel is gegeven, we weten het niet........

De dagelijkse werkelijkheid van de polariteit is deze primitieve notie; .... een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die een groep van deeltjes herleid tot in de manifestatie van een quantum-veld. Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren. Zo heeft de kosmos zijn autotopie, alleen het exorcisme wil dat vergeten! Dat is ook de werkelijkheid met betrekking tot de lichtsnelheid, al het andere is niet bewijsbaar ofwel zelfs nooit bewijsbaar! Want de standaard wiskundige en natuurkundige berekeningen worden gebaseerd op waarneming's gegevens. Daar waar de magnetische eigenschap van de ruimte, die de permeabiliteit (doordringbaarheid, vert.) genoemd wordt, terwijl de corresponderende elektrische eigenschap de permittiviteit (geleidbaarheid, vert.) genoemd wordt. 
En het is niet toevallig, men gaat daar in de fysica op zijn slordigste manier mee om! Ach, het metrieke van een ruimte, Feynman vertelt daarover .......ik heb wat!
Me
t betrekking tot het hart doet zich een vergelijkbare moeilijkheid voor als bij het gemoed. En de wetenschap houd daarom totaal niets over, de lacher is abstract!  Het gemoed, ik hou de hogere geestelijke vermogens van de ziel daar onder. Ook het hart is in de tijd niet alleen bron van de gevoelens, maar eveneens die van de gedachten.

De chaostheorie, ach waarom, daar bij spreek ik dus menige gemoed-toesstand door.  Ach de dwaze wetenschap, ze willen tot het abstracte fabeltje komen, meer is er bij de dwazen niet! Ze denken dat het abstracte onweerlegbaar is! Ach wat is hun idee, wij zijn de echte aardse goden, wij houden de kosmische myste tenminste niet over! Wij hanteren heerlijk de waan, zo moet toch alles kunnen! Ons hele bestaan is er op uit zelfs de myste te ontkennen!

We leven dus de dingen die uit het leven voortkomen kan je ontmoeten en je kan slechts gebruik maken van hun diensten, indien zij een licht werpen op het te volgen pad, ....
Buiten dat blijkt waar dat licht en alle andere golflengten van het elektro-magnetische spectrum het kosmos vacuüm ongehinderd passeren,
en dat is wat Richard Feynman bracht tot zijn QED, en de Zitterbewegung verklaard de willekeurige fluctuaties van de ZPF, waar, wanneer, waarom, is mij niet vertelt, in het Naturata-naturans komen deze abstracte beschrijvingen niet voor! 
Maar wie is er Nu eigelijk verder gekomen? Niemand! Slechts Feynman vertelde de wereld wat hij gedaan had en wat de mogelijkheden waren, de rest zit nog steeds te gekken bij de Utopie!

Dat is de onbewijsbare Einstein onzin, en het bijzondere aan de lichtsnelheid begreep hij ook al niet!

Maar onze huidige wetenschap blijft maar broeden op haar data, maar volgens mij blijven het maar fantasie data. Er is geen basis te vinden voor een ingrijpen vanuit deze data, daar zijn ze niet geschikt voor, de data berusten op zelf reportage. En zo hebben we uiteindelijk de krankzinnige wetenschapper veroordeelt tot exoot, want lichaam en geest zijn in deze kosmos geensinds los te volgen! Want de autotopie is in deze kosmos meer als een feit!
Leo Kouwenhoven, je weet niets, je bent debiel en exoot, wat een onmogelijke combinatie .........Feynman en Oppenheimer hebben deze situatie niet weten te keren, en ik doe het nu, als begin, namens Feynman en Oppenheimer en alle andere grote Goden! Want dit exorcisme kan niet voortduren. Deze wereld is al bijna dodelijk gewond! Alleen nog maar in handen van exorcisten. En ik hoop dat ze deze wetenschappelijke dreun niet meer zullen overleven, ..........Kouwenhoven Rot op........en neem de rest van de debielen mee!

De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijze, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wis en natuurkundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren. Doch zinnig blijkt dat niet, want de kosmos is gestoeld op zijn polariteiten.
Het determinisme en de realiteit moeten het altijd afleggen tegen een ‘wordende relatie tussen object en subject’.


Het menselijk intellect is feeks (is als een lastige venijnige vrouw, doch behoort niet toe aan de echte vrouw), de energie die je er aan besteedt gaat verloren in het eigen theaterstuk. IQ en EQ beslaan één enorm vals sentiment, meer niet!
Toch wil de pathetische mens dit dramatische spoor blijven volgen! Hoe fout dit ook gaat. 
Hun natuurlijke programma is verknipt, en is daarna een atomistisch programma geworden.
Deze consequentie is door heel de moderne wereld aanvaard, als iets volkomen normaal's, maar daardoor is het hele bestaan aan zijn altruïsme en atheïsme gekomen.
En alle hogere ordening's principes zijn prompt vergeten. Voor de meeste mensen zijn ze niet hanteerbaar meer, omdat we er niet in worden onderwezen! En er is geen plaats voor deze hogere principes in het lab, geen laborant herkent en erkent ze.


De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven, die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn
 • a een File overgenomen uit originele
 • b een File overgenomen uit micro form
 • c een File overgenomen uit computerbestand
 • d een File overgenomen uit een intermediair (niet micro form)
 • m een mix Een gemengd geheel
 • n Niet van toepassing
 • u Onbekende. Het antecedent of de bron van dit geformatteerd computerbestand is niet bekend.
 • En dan is er nog de larie l .....Geen poging om de code van de file te achterhalen. Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken.
Dan verval je in het wezen van de zo-heid, de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is.
Zo kan elke gek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang! De wetenschap werkt met een relatie die geen actualiteit heeft, elke dag weer!
Elke file die de wetenschap ons voorzet is zo ongeveer totaal Virtueel! Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel", met zijn "ZO-HEID" dus. Die niet anders als wordt gecommandeerd!
En ze doen net of ze daar geen spijt van kunnen krijgen, en de opgelopen schaamte ze niets doet, maar dat klopt uiteraard want ook cognitief hebben ze voor die instelling gekozen.
Ze hebben zich cognitief afgesloten! Maar met wetenschap heeft het niets te maken. Nooit, en ook onze huisvriend heeft daar last van.
De computer is daar oneindig goed in, je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen, zonder enige actualiteit!
De deskundige meent, en daarmee basta, wat hij met zijn cache-file`s heeft uitgehaald en of ze wel actueel zijn, daar mag iedereen naar raden!
Daarna volgt het syntactische ofwel politieke drama, was de natuur Nu echt ziek of zag de deskundige alleen een bleke natuur? Ik heb het de natuur nooit horen vertellen! 


En denk maar niet dat de goden U om een beveiliggings- code gaan vragen. Die hebben U en ik alleen nodig om de berichten uit te luisteren, maar heeft U enig idee wat dit met de persoonlijk gerichte jaloezie doet. De meesten hebben namelijk een idee hoe de dingen horen te gaan, en zijn al boos als hun script niet gevolgd wordt . En wetenschappers hebben dat met hun theorie, die onophoudelijk verdedigd moet worden, al helemaal! Het laag laat zich ogenblikkelijk kennen, op deze manier. Het hoog onderkent U door de geestelijke vrijheid waarin zich alles in de volle omgeving manifesteert.
De wereld is misschien door dit geheel al wel dodelijk gewond.
J. Robert Oppenheimer is voor de wereld al duidelijk genoeg geweest! De enige die intelligent genoeg was om de consequentie van zijn daden direct voldoende te onderkennen. Een kracht die Richard Feynman gelukkig nog een keer wist te evenaren, en tot een resultaat wist om te zetten, ........ willen we nog ergens goed in terecht komen dan zullen we deze resultaten moeten gaan gebruiken! Maar denk maar niet dat dit kan, jaloezie is geen basis voor ook maar enig vertrouwen!


Ik weet dat U van mij nog enige achtergrond informatie verwacht.
Doch ik zal mij niet meer inlaten met enig Altruïsme en Atheïsme, voor mij is het meer als voldoende te weten dat ik geboren ben.
En mij niets vreemd is! Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
 
Wist U dat alle mensen voor 100% worden geboren als beelddenker, ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen....er is nog geen taal! Laat staan de storende invloeden die we met ons Altruïsme en Atheïsme in het kind aanbrengen.
Wist U dat de nieuwe mens deze verworvenheid in stand zal weten te houden, zo als mij ook is gelukt. En dat de nieuwe mens gaat ondervinden wat al eeuwen vast stond dat het zou gebeuren, de "Missing link" in de hersenstructuren van de mens, is haar al eeuwen en eeuwen bekend.  
Wist U dat we dus heel gewoon op een nieuw kruispunt staan in de menselijke evolutie, de kunst tot existeren ofwel onze kunst te bestaan, zal een enorme verandering ondergaan!
Wist U dat er niets is aan deze hele ontwikkeling om bang voor te zijn, God is liefde.
Wist U dat de Altruïsten en Atheïsten toch nog steeds met de meest onzinnige verklaringen zullen komen, alsof de nieuwe verworvenheden stoornissen en mankementen in de menselijke hersenen zijn.
Wist U dat de nieuwe mens gelukkig, zelfs werkelijk gelukkig zal zijn, ......hij denkt niet meer in woorden, maar in beelden en gebeurtenissen, ruimtelijk, driedimensionaal snel en ongeordend. Althans los van zijn materiële ego, doch dat is moeilijker uit te leggen, wat zoiets betekend. (Voldoende voor mij is dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen, maar van de Zon) Het is in ieder geval een dynamisch en woordloos denken. Dat is iets dat buiten de materie ligt, buiten ons voorstellingsvermogen, buiten ons brein, ze bevat alles, als mogelijkheid  voor ons, als wetmatigheid voor zichzelf.

Immers het is geen mogelijkheid, het ontbreekt aan een achterliggende wetmatigheid.

Wist U dat als je bedenkt dat je 32 beelden per seconde kunt denken en maar 2 woorden per seconden die nooit zonder enig Altruïsme en Atheïsme zullen zijn, dan is het duidelijk dat dit "beelden denken" veel sneller en juister is als in woorden denken.
En volgens mij doe ik Cartesius eindelijk recht; ....'Vrij is een denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt.' Wow, wouw, pellens,.....Doch wij leven dan nog steeds volgens wat ons gegeven is, het abstracte lag daar al voor.........wij hebben alleen ons goddelijk denken en de uitgebreidheid om ons heen! Wij zijn beperkt in onze kennis! Doch het is mogelijk dat het heel zijn in ons gelegd wordt!
We zullen over het heel zijn van de kosmos mogen weten!
Daar bij moet ik U vertellen; .......en wat in de chaostheorie al vermoed werd .....
Wat als wet in ons aanwezig is, doet zich voor als een keuze! 
Wat als geheel in ons aanwezig is, doet zich voor als deel!
Wist U dat de Wereld nu al het Altruïsme en Atheïsme, het blok aan zijn been wat zoveel duisternis bracht, voorspoedig vergeten kan! Alleen de Altruïsten en Atheïsten blijken dat steeds te vergeten!
En de vraag om geld komt daar in tegen altijd terug........
Baas in eigen brein, baas in eigen buik, gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ....... niet de broederschap, maar de oorlog, de opstand, de barricade, de staatszucht (Vondel).

En dat is toch echt voor de geest en de psyche altijd te veel geweest, ...........demonisch en heidens.
En een 100% demonische en heidense wereld is de Goden toch echt te veel!
Want zo bestaat hier elke resultante (Ook de wetenschappelijke, meneer Kouwenhoven) slechts als een gedeelde eenheid, ......terwijl er geen God of liefde is, die dat wil.....wist U niet dat de mens geensinds op het laag zit te wachten van zijn dualisme, maar op het hoog om te identificeren en te extraheren.
Ons wacht niets meer als het nieuwe........slechts zo willen en kunnen de goden de mens uit deze balllingschap verlossen. Weet dat de kosmos op zijn polariteiten is gestoeld, en dat de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid' niet anders als er voor ons kan zijn, omdat wij hier "zijn". Dat maakt de wet en het deel, in dit geheel! Dus voor ons zijn er velen,
 strikte en minder strikte, zoals hoog en laag, links en rechts, veraf en nabij, man en vrouw, hemel en aarde, goed en kwaad, deze wereld zal echt niet alleen door duivels, heidenen, en demonen zijn gemaakt! En uit liefde kan heel dit probleem worden opgelost! Laat U als persoon niet uitschakelen, U mag hier "zijn" en bestaan!

En als noch is er dan de regel van auto-topie, .......waar Uw lichaam zich bevind daar kan een ander lichaam zich niet bevinden! Het zijn de liefelijke goden die het probleem voor U oplossen! De wetenschap is daarbij allang de Utopie geworden! Het niet zijn is daarbij "Een Cuisa Sui" geworden. Want alleen het lichaam kan "Het geneste proces" ondergaan!


 Kijkt U maar naar het proces!
 
Het geneste proces, <=> Door de autotopie kan alleen het lichaam het ondergaan!
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Wat ik U vertel is echt niet nieuw ;.....
Zie ook voor meer basis informatie; ....
In de werken van Philo van Alexandrië, de joods-hellenistische wijsgeer (25 v.C.-50 n.C.), schijnt de procedure die tot het goddelijke leidt geheel in het innerlijk van de mensenziel verlegd. Men zou kunnen zeggen: de Mysterietempel waarin Philo zijn inwijding zocht, is enkel en alleen zijn eigen innerlijk met de daar plaatsvindende hogere belevenissen. De kern van het bestaan wordt in het innerlijke leven gezocht. Maar dat leven is zich bewust van zijn kosmische betekenis. De innerlijke daden van de ziel beschreef Philo als volgt: ‘de wijsheid in het binnenste van de mens, volgt nabootsend de wegen van de Vader en schept, in aanschouwing van de oerbeelden, voorstellingsvormen.’ "  

Om het U anders te vertellen; .....Ons curriculeum .........onze collective beleving's context  is gebaseerd op de basis-ordening waar we allemaal deel van uitmaken, 
er is een schitterend belevings protocol mogelijk.
Ze heet de Natuur, en daar zullen we ons bewust van worden! De heidenen en demonen zullen dan hun kansen niet meer krijgen! 
De kansen van de altruïsten en de atheïsten zijn definitief verkeken!
Je ervaart dat Manas (het Brein, de drager van het intellectuele) bevrucht ofwel bekend wordt door het intelligibele.

‘Nu kost het veel moeite de maker en vader van dat heelal te ontdekken;...... en, wanneer men hem ontdekt heeft, is het onmogelijk er zo over te spreken dat het voor alIen begrijpelijk is.’  De myste wist dat deze onmogelijkheid samenhangt met het drama van de godheid. Deze is voor hem niet zintuiglijk-verstandelijk aanwezig. Waarneembaar is hij slechts als natuur. 
En door "De wetenschap" zal dat echt niet veranderen. 
In het multidisciplinaire werk bij wetenschap proberen we te identificeren en te extraheren, dat gene wat overeenkomsten vertoont tussen het aanwezige communicatie-protocol en de chaostheorie. Verder zal het nooit wat worden!

Niet meer als een spel voor Ezels, had Boole zijn waanzin en utopie en de auto-topie in de kosmos maar beter begrepen! 

Als voorbeeld neem ik Leonardo da vinci, in 1505 vertelde hij al Sul Volo degli Uccelli, Een vogel vliegt (nog steeds) volgens wiskundige wetten! En waar hij vliegt kan een ander nog steeds niet zijn!  Zijn er nu zoveel woorden nodig om dat begrip auto-topie te begrijpen, neen!
Want het ontbreekt door dat waanzinnige apparaat van hem, aan ieder geluks-management, en de mens en wetenschapper is heelgewoon GEEK, dus nog meer als GEK. Het is een concrete heterotopie, een geesten ruimte of een geheel van geesten ruimtes, die gekenmerkt wordt door een netwerk van onderlinge relaties, en deze ontwikkelt alleen een beeld van zichzelf.
Want de kosmos is zo niet gestoeld,  zo zijn alleen de hap klare brokken theorie van de Geek gestoeld, en daarom zit hij zo graag achter zijn beeldscherm!
Een geestelijke ziekelijkheid die de wereld nog nooit is overkomen. Ze geeft de wetenschap de doodstraf, die door haar zelf is aangereikt. En wie zich er in hoge mate mee inlaat zal er ook het slachtoffer van zijn. Simpel gezegd, de wetenschap is gek! Ze is gesprongen in de ruimte die niet meer dan heidens en demonisch is ..........Ze zal daar niet meer als worden afgemat tot het ziekenhuis of gekkenhuis er op volgt! Helaas zal velen dit lot overkomen. 
Zij die "De grote geest" in de natuur onderkennen, ze weten het allang, en ze weten ook dat de wetenschap het effect niet kan inruilen noch verplegen.
De AUTOTOPIE is het geestelijk element in het leven dat je niet kan weg doen. Dus je moet er in worden onderwezen! En geloof NU eindelijk eens dat de grote geesten daar zeker voor gaan! Ongeloof neen, neen, neen, neen. Ik weet veel te goed waar ze in hun hart voor gaan!


Ik bedoel, je kan wel zeggen dat jouw god transcendent is, dus los staat van zijn schepselen, maar het is niet waar. De waarheid is dat de AUTOTOPIE een geestelijk element is dat je in het leven niet weg kan doen. Nog nooit is iemand dat gelukt! Zelfs het computer error is een gebrek aan "het integer zijn".
Maar ja, het is de wetenschappelijke Utopie die steeds weer besproken wordt, en ons allemaal voorgezet alsof dat moet, ........De eindeloze ramp, pas beëindigd als geen enkel godskind het meer moet : .......

Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen. 'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij die.de geestelijke ervaring heeft gehad, dat is de waarheid van Gods Woord, .... Met je geweten beoordeel je op een intuïtieve manier of iets waar is of niet. ... Er zijn immers zoveel waarheden in omloop...... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. ...maar je hoeft je niet vromer voor te doen als je bent .....hij zal de mens die hij van te voren kende niet alleen laten............bij het werkelijke doen, de mens is wat hij doet.........

De termen potentia en potestas in het tweede hoofdstuk van de Tractatus Politicus van Spinoza houden stand, doch zijn nog steeds niet begrepen. 
De beste staat blijft in Spinoza zijn ogen die waarin het geestelijke leven, de potentia cogitandi, zich vrij kan ontplooien. Maar dat blijkt niet meer te kunnen.......
Dat kan ook niet .......de mens is weldegelijk bij het heidense en demonische aanbeland.
Dus „de beste staat" zal steeds meer op een onbereikbare utopie gaan lijken. Wezenlijk wordt er eigenlijk totaal niets meer begrepen ......
De mens is eigenlijk meer één exoot, die aan exorcisme doet. Ze zijn uitstekend geëvolueerd , ze hebben zicht op alle fenomenen om hen heen.
Alleen ze nemen er geen genoegen mee , het zint ze niet , dat wat ze zien kunnen ze bijna niet  verklaren.
Ze zitten met een eigenschap die miljarden kost.
De drang om alles wat ze niet bevalt te repareren en te beheersen doet zijn werk.
Wanneer gaan ze die drang leren beheersen ?
Dat kan echt niet met de fabeltjes die alom gepredikt worden door de heren van de wetenschap.
Als ze zouden accepteren dat “shit happens” (dat de wereld en wijzelf niet volmaakt zijn) houden ze opeens verbluffend veel energie over die ze kunnen besteden aan iets dat de moeite waard is om te versterken.

Die exoot heet dus mens, hij die vele dagen van zijn leven aan exorcisme doet, meer niet, want hij komt de demonen nog geen dag te boven! En het is nog eens de manier hoe de normale mens Zijn geestelijke-vrijheid ontnomen wordt, een drama van de ergste orde.......want zo zonder wezenlijke veranderingen, zal het zo komen..........Ik ken mijn klassieken te goed om mij de kans te laten ontnemen, bovendien heeft Moeder Theresa van Bombay mij aangeroepen.......Bovendien is de soortelijke krankzinnigheid van de wetenschap 99% ........wat nu als je zo, onder deze omstandigheid, aangeroepen wordt.
Natuurlijk, van de TU Delft een gekken gesticht maken, maar dan. De voorbereidingen moeten wel degelijk beginnen! Anders zal het zo komen.......Feynman en Oppenheimer hebben de situatie niet gekeerd, ze hebben het exorcisme niet weten weg te zetten................is dit eigenlijk niet wat ik hier doe, als begin, namens de Goden! Zo U weet deel te nemen aan de existentie, zo is er ook voor U een uitweg! Want UITEINDELIJK IS ER dan voor U buiten de wet ook dat deel..........wat lichaam heet, en de vogels vliegen daar mee, en vissen zwemmen er mee! Een schitterende vrijheid zo mag ik wel zeggen! 

En het is heel duidelijk, de levens-kunst woont niet meer in ons, ze is ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. En daarom ........bij de komende periode van de mens hoort een herstel, en de hoofdzaak is daar het leven:....met natuur en cultuur; de medemensen en God. En uiteraard hoort daar ook onze geestelijke vrijheid bij! Dan kunnen we allemaal veel makkelijker tot die genoegens en de interpretatie`s van het leven komen! Daar voor velen mogelijk moet worden om aan de zich open-barende Kosmos mee te werken. Dat is de smaak van de Geestelijke evolutie die komt en welke tot uitdrukking zal worden gebracht!

De nieuwe oriëntering zal ons daardoor volkomen natuurlijk voorkomen, de kunst wordt ons gekend, en gerealiseerd; .....De kunst om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens  zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn. Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. Haar aard is heidens en demonisch.......ze is de aard van een exoot!

Haar kern is niet meer als een satire, ze laat ook zien dat elk systeem, elk principe, elke filosofie, elke maatschappijvorm als die consequent doorgevoerd wordt onherroepelijk tot absurditeiten moet leiden, en alle groten der aarde dus in wezen dwazen zijn.
Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend (regulerend) vermogen. Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar bedreigd! Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars, dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook!

Ik denk dat dit bewijs zeer compleet en juist is, het ligt dus aan uzelf in hoeverre de volgende voorspelling werkelijkheid wordt; .........want de hoogte en het belang kan ik er voor U niet aan mee geven, U zal haar zelf moeten begrijpen.

En het exorcisme van de Geek kan zich alleen oversluiten in een autisme, want de werkelijkheid is er niet zomaar in hem.........nog steeds moet die worden onderwezen! De werkelijkheid's zin in menige menselijke relatie wordt er door overwoekerd. De oorzaak ligt bij ons exorcisme, en het gebrek aan een goed onderwijs. Wat hebben we aan een maatschappij waar heel stoer de onzin gevormd wordt! Zou de werkelijkheid om ons heen zo te benaderen zijn? 
Mensen zijn hun oorspronkelijke onbevangen blik kwijtgeraakt en zien de werkelijkheid niet.
Dus blijft de realiteit  nooit meer als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten die aansluiten bij de verwachtingen.
Een lacher dus dit huidige onderwijs! Ze leren de mens slechts zich met de lopende zaken te compromitteren. Zouden ze nog normale mensen willen worden? Zouden ze het voordeel daarvan willen begrijpen als een situatie waarbij men niet te veel ophef maakt. En de stress en de ziek-makende secretie navenant verminderd is!
De waan-gestalte van de mens is compleet! O
mdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!
Welk een praten zo dachten de indigo volkeren daarbij, praten, praten, praten!


De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der goddelijke natuur. En U mag haar nog leren kennen ook, laat U niets anders wijsmaken! U bent geen leek, maar een mens met lichaam en ziel!
Ze is terug te vinden als de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijn's-leven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. En dan ..........
De hogepriesters van wetenschap en techniek, die aan toverformules een goede boterham verdienen, vergeten voor het gemak dat respect voor wonderen helemaal niet minder wordt als je probeert ze te begrijpen. In tegendeel, je bewondering wordt er alleen maar groter door. (H.T.) En ongekende getuigenis die je maar heel weinig hoort uitspreken, maar waar! Hij was de mensen de chaos-theorie waard.......wij-zelf konden inhoudelijk wat gaan regelen, doch maar zeer weinigen begrijpen dat!

Er was een oude vrouw, van de ”Cree” stam, genaamd ”Eyes of Fire” (Ogen van Vuur), die voorspelde dat op een dag, door de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht, er een tijd zou komen dat de vissen zouden sterven in de rivieren, de vogels uit de lucht zouden vallen, de wateren zouden zwart worden, en de bomen niet langer zouden zijn, de mensheid als wij ze kennen bijna geheel zou ophouden te bestaan.

De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
                                                                                                                                                                                                                                                                    Chief Seattle

Nu zal ik U iets wat compleet nieuw is vertellen: .......Deze profetie is de enige profetie op de wereld uitgesproken, die gaat uitkomen! Alle andere profetieën door welke profeet ook uitgesproken kunnen in de prullenmand. Want het enige wat gekend wordt door God is de liefde! Maar let wel, het enige wat hij voor mij en ieder ander kan doen, is zo veel mogelijk werelden en hemelen open houden. Ik heb alleen mijn zakdoek, mijn beurs, en mijn sleutels in mijn broekzak, geen wapens en hoogstens heb ik mijn handen met een stuk gereedschap er in, .... O,ja voor de communicatie heb ik nog een  gsm telefoon, ........

Uw nieuwe kans, 
En de bewezen fout van de wetenschap!


En als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden. Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn. Meewerken aan de rede is je aan God weiden. Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij!
 De vensters van de ziel kunnen en mogen niet gesloten blijven, ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf weten toe te laten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans, .....
Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen, ze is Uw kans,,,,,
De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom,
in actualiteit en realiteit, alles wordt U steeds maar zo gepresenteerd,
dat er alleen een rationeel handelen bij past.

Als zodanig is dat de bewustwording. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald.
Daarom is het zo dat deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend. De auto-topie als geestelijke werking is niet weg te denken, nog los te laten!
Alle trouwe werkers van deze Wereld kunnen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt en zelfs "is".


Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toekomt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, de liefde en de hang naar het leven maken dat U zich dat welwillende gehoor voor de waarheid verschaft!


En waar elk deeltje slechts gekenmerkt kan worden door zijn vermogen tot weerstand, daar wordt alles polair en rationeel afhankelijk van alle overige deeltjes, .............de  klassieke wetten van het elektromagnetisme kunnen niet eens worden overtreden! Feynman heeft ze alleen wat herschreven ...........

Protagoras vertelde het al, de mens is de maat van alle dingen, en dat is juist zijn "zonde-val".
De "infinity" heeft in eerste instantie niets te melden, zolang "de wet in U" zich niet voltrokken heeft.
De wetenschappelijke grieven en opmerkingen zijn niet eens in te zien, ten eerste omdat "De Infinity" zelf aanvoert ..........en de wetenschapper kan er alleen neurotisch en psychotisch van worden, terwijl hij op de aanvoer wacht! Je moet geduld hebben met de waarheid!

De theorie van de wetenschap kan niet eens een toespeling verdragen, ze laten de psychotische waan veel liever voor de "arbitraire symbolische fundamenten" van hun bestaan, begaan. De existentiële kwestie raakt hij nooit en te nimmer meer aan. Het pseudo subject, dat lijkt hem wel iets om voor te gaan..........en zijn leerling moet ook maar voor dat aangeleerde subject gaan! De monistische faculteit moet er maar voor gaan.

Zo in de naturalistische ethiek het begrip van het geestesleven te voorschijn treedt.
Zo is het geestes-
leven geen gekompliceerd natuurbestaan:.....
Het is aktiviteitsbetooning tegenover de passiviteit van het kau-
saal-mechanische gebeuren der natuur, het volgt geen necessitas causae, maar een necessitas essentiae. Het wordt uit eigen wezen voortgebracht.
En zo weet ik ook hoe existentie zit. En zo het ook aan U betoond wordt, zo kan U deze zaken ook verzamelen, zo U ze nodig heeft. Ze zijn altijd, elke dag weer, uw nieuwe kans. Zo krijgt de mens zijn vrijheid tot bestaan, zijn existentie!

De werkelijk existentiële kwestie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
Ze zal het religieuse Aardse monisme nooit verdragen, en net zo goed is het ook niet door de wereld als geheel te verdragen.
Dat wat handelt over de echte metafysica van het doen, heeft haar vrijheid nodig, maar de wetenschap om dergelijke ontwikkeling buiten te sluiten, ze is al helemaal naar de maan!
En dacht U niet dat de vernieuwing juist daar over zal gaan!
Of wil de krankzinnige wetenschap toch maar weer eerst naar de maan..........en daarmee de kwestie naar haar zin op haar "monistische faculteit" poneren, die alleen vanuit haar eigen neurose en psychose is ontstaan.
Want ja, het blijft toch de gezonde mens die wat doet, in het licht van ons aller bestaan!
En de rest meent de leerstoel voor de "Religieus- Monistische- lessen" toch steeds weer zijn kans te moeten geven!
In de doelleer van de dwazen weet men zelfs niet anders!
Doch elke poging een les tegelijk religieus en monistisch te maken lijdt tot de grootste mislukking en eindigd pas als de laatste mislukking is geweest!
( Ik had beter kunnen schrijven dat ze Gek zijn, maar ja, alleen komt dat bij gekken niet aan!)

 

 

Herkent U ook de Religieuze- Monistische- Gek 
op zijn achterste stoel?
Hij wil zijn denken en doen absolutie geven, op die plaats waar de menselijke geest zijn vrijheid nodig heeft! 

Hij wil deze hele vrijheid zelfs corrumperen.
De computer werd niet anders als een apparaat om al het mogelijke te verbreiden, .....
De wenselijkheid van het apparaat werd daarom door de theoloog niet in gezien, stel je eens voor dat velen zijn waarheid gingen vermannen, en toch gebeurde dat .......
Hij, "De Man Geek", is lid van een monistische corrumperende faculteit, .......
De beste staat blijft in ieder zijn ogen die waarin het geestelijke leven, de potentia cogitandi, zich vrij kan ontplooien.
En juist daarin is het religieus monisme 
volkomen tegengesteld aan de wil van een redelijke en liefelijke wereld.
Bij gevolg is het dat wat in deze wereld veranderen gaat!
Als dat verandert is, hebben we een nieuwe wereld!

want ja, „Geen enkel idee dat verband houdt met de orde van de natuurlijke feiten, leunt dichter aan bij de familie der religieuze ideeën dan het idee van vooruitgang, geen enkel is geschikter om het grondbeginsel te worden van een soort religieus geloof voor wie er geen ander meer heeft. Het heeft zoals religieus geloof het vermogen om ziel en karakter te verheffen. 
Maar er treed daarbij veelal een verwarring op, het geestesleven mag niet worden verward met het bewuste doel, zo de mens zich voorstelt. En de idealisten blijken daarbij toch deze dramatische sprong te maken; ......want .....


Het idee van oneindige vooruitgang is het idee van een opperste perfectie, een alle bijzondere wereldse  wetten dominerende wet, een eminent doel waar iedereen zich in zijn vluchtig bestaan op richten moet. Het is dus in de grond het idee van het goddelijke, zo menen alle idealisten en het hoeft dan ook niet te verbazen dat, telkens als het misleidend bedrieglijk voor een zaak ingeroepen wordt, de meest verheven geesten,
de edelmoedigste zielen er zich door aangetrokken voelen.
Het is al evenmin verbazend dat fanatisme er zich aan voedt, en dat de stelregel die alle religies corrumpeert, namelijk dat de uitmuntendheid van het doel de middelen rechtvaardigt, ook de vooruitgangsreligie corrumpeert. 
En helaas gebeurd dat in een wereldse cultuur in een steeds grotere mate, de mens is de maat van alle dingen!

Onze bewuste wil-strevingen zijn primair van een doel begrip afkomstig, maar de religieuze monistische faculteit wil daar veel te graag misbruik van maken.
Het is een bewezen fout, Dames en Heren van de wetenschap, het is alsof ze slechts alleen een mechanische natuurleer met een enkelvoudig oorzakelijkheid zouden willen aanwenden! Terwijl de totale kosmos toch gestoeld is op zijn polariteiten! 
Doch Boole werd de eerste Geek, Het wegvagen
 van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is!

In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
     Maar het werd volgens Boole  x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
Het eerste axioma van Spinoza werdt op een enorme manier gecorrumpeerd door ene Boole!
En sindsdien kon Spinoza geen recht meer worden gedaan.........
En nog steeds zit de normale mens met de gebakken peren ........
Slechts Richard Feynman kon iets corrigeren: .......

 De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1.  Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles 

Doch een wetenschap die de waarheid corrumpeert, blijft niet best!
Het behoort tot het oplichters soort : .Op de reguliere plaatsen in deze maatschappij behoort ze te vertrekken!
Zo een reguliere plaats een goed voorbeeld nodig heeft, dit om de mede mens goed te behandelen!
God was ook voor Spinoza niet transcendent, niet ‘ergens’, maar immanent, dat wil zeggen overal in alles. Daarbuiten was niets en daarom was alles kenbaar, en die kennis gaf zekerheid en de zekerheid geluk.
Zo een gelukkige plaats is het doel van de Goddelijke existentie!
Het reductionisme is, laat ik daar geen misverstand over hebben, niet alleen methodologisch, maar ook ontologisch. Dat wil zeggen dat het niet alleen een onderzoeksprogramma is dat een stel regels omvat over hoe je te werk dient te gaan, het stelt tevens dat die basiselementen en fundamentele wetten wel degelijk iets zeggen over de aard van de werkelijkheid.
Maar zij die de wereld willen corrumperen, ze zullen deze plaats nooit kunnen innemen  ....helaas voor hen!
Het werkelijk directe inzicht ontbreekt hen!
Er is een bottleneck in de menselijke evolutie opgetreden, deze zullen we eerst op moeten ruimen, willen we met de Goden ofwel met de immanente God verder kunnen!
Het is aan ons zelf, de nieuwe richting te bepalen!

Hierbij, ik zeg het U maar, hoe de corrumperende krachten het de laatste tijd doen......
 Want de schepping is niet voorbij, ze begint pas zo wij de Goddelijke existentie weten te winnen!
Doch al wie de gedroomde wereld en mens in de weg stond, moest geëlimineerd worden. Het is gedaan met liefdadigheid en overdreven zorg. De natuur mag haar wrede gang gaan, althans zo wordt het idee in een religieus monistische beweging gestort.
Want het is wel de besten met de besten doen paren, en minderwaardige mensen opsluiten, steriliseren, en uit de weg ruimen. Dat was de beschaafde droom van veel vooraanstaande en vooruitstrevende denkers, hervormers en geleerden. Aarzelend probeerden ze hem in praktijk te brengen, tot de corrumperenden hem omzetten in een radicale nachtmerrie. Het doel heiligde nog steeds alle middellen.
Nee, ik wil de corrumperende krachten niet over de kling jagen, maar ik wil ze wel kwijt.

Want de Goddelijke existentie is te winnen, ........want de immanente God is overal aanwezig.
En het volk wat hij van te voren kende raakt hij ook niet kwijt!
De
 keiharde uitwendige leefwereld enerzijds en een 'softe', bodemloze subjectbeleving anderzijds. Dat is het paradoxale resultaat van de hedendaagse verdwijning van de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid'.
De verbroken relatie tussen lichaam en ziel brengt de schade die wij oplopen in onze opvatting van milieu, wetenschap, technologie, onderwijs, huwelijk en kunst.

Voor welk deel van de zotheid moet je lof op kunnen brengen, of moet je zotheid als lof op kunnen brengen?
Ik kies zondermeer voor het laatste, omdat ik ook het accent op de rede en de liefde van onze schepper leg, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is. Maar alleen zo kan U een juiste boodschap gegeven worden,  met het besef wat er is in de totaliteit van het wezen van velen, en dit omdat niet de kunst eeuwig is en het leven vergankelijk, maar omdat juist het omgekeerde geldt.
Daar een polariteit een merkwaardig soort van tweeheid is; .....het is een tweeheid in eenheid, en ook: een eenheid in tweeheid. Twee polen staan tegenover elkaar en zijn toch zonder elkaar niet denkbaar. Van zulke polariteiten zijn er vele, strikte en minder strikte, zoals hoog en laag, links en rechts, veraf en nabij, man en vrouw, hemel en aarde, goed en kwaad.
Maar wij willen hier slechts de polariteit van ‘hoog en laag’ (‘boven’ en ‘beneden’) op een statistische manier en in een vergaande relativering daarvan in een moderne beleving aan de orde stellen.
Maar zo wordt het eigenlijk meer leugenbrood, in plaats van het Manna uit de Hemelen.


Alles wat enige status heeft, heeft ook een vorm van macht. En macht corrumpeert altijd. Ze moet om te beginnen geridiculiseerd kunnen worden, als dat niet meer kan, dan krijg je enge toestanden, een dictatuur of zoiets.

En alle geheimzinnigheid en die enge toestanden zijn wat mij betreft al helemaal ook niet nodig, ....
Ik weet ik hoe het zit met de pseudo-matrix in de kosmos.
Dat wil zeggen, de verhouding van grootheden van een hoeveelheid, of volume, massa, warmte en ga zo maar door, is een nummer geworden.
De Newton heeft men in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal, is in de volgende bewoordingen uitgedrukt.
Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!

Helaas zit er een probleem in deze werkwijze, al is er maar weinig oppositie tegen het systeem.
Als je zelf in staat bent tot een kwalitatieve controle, ik koop een kilo appels van een goede kwaliteit zonder enig probleem.
Ik kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem, dat ik zelf moet zien op te lossen.
Men kan mij geen appels voor citroenen verkopen!
 Wanneer er rationeel een vergelijking is gemaakt, kan er wat mij betreft aan het geslacht van de hoeveelheden vergelijking getornd worden. Een kilo appels mag je wat mij betreft vergelijken met een kilo lood! Het geslacht van de hoeveelheden die men vergelijkt doen er niet meer toe, mits je het ontologische probleem van de kwaliteit en kwantiteit al zelf hebt weten op te lossen!
Maar de wetenschap wist het allemaal niet meer, maar
  God was ook voor Spinoza niet transcendent, niet ‘ergens’, maar immanent, dat wil zeggen overal in alles. Daarbuiten was niets en daarom was alles kenbaar, en die kennis gaf zekerheid en de zekerheid geluk.
Zo een gelukkige plaats is het doel van de Goddelijke existentie!
 
Het reductionisme is, laat ik daar geen misverstand over hebben, niet alleen methodologisch, maar ook ontologisch. Dat wil zeggen dat het niet alleen een onderzoeksprogramma is dat een stel regels omvat over hoe je te werk dient te gaan, het stelt tevens dat die basiselementen en fundamentele wetten wel degelijk iets zeggen over de aard van de werkelijkheid.  En het gekke is, dat er een klasse van mensen is, die de werkelijkheid wil corrumperen!
En daarbij wordt voornamelijk het apparaat gebruikt wat we computer noemen.......De wetenschap kan daar op nog steeds elke larie schrijven, die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer!
Dan verval je in het wezen van de zo-heid, de krankzinnige wetenschap speelt zo ongeveer elke dag met een relatie die aan geen enkele natuurlijke referentie (realiteit) en aan enige rationele actualisering verbonden is.
De wereld zonder realiteit en aktualiteit is een ontkenning, en voor de wetenschap levert zij de krankzinnigheid van een "ZO-HEID" op!

Het effect van een "Zo-heid" is nihil, de verdediging is op haar beveiliging gestoeld, de nodige ridiculisering zal anders zondermeer plaatsvinden.
De "Zo-heid" zelf 
is de inhoud van een concrete heterotopie, een geesten ruimte of een geheel van geesten ruimtes,
die gekenmerkt wordt door een netwerk van onderlinge relaties, en deze ontwikkelt alleen een beeld van zichzelf.
......
de werkelijke les levert geen toegangs codes op, maar slechts de waarheid!
De wetenschap heeft deze netwerken in de maatschappij gebracht, maar als het dit blijft, blijft deze maatschappij ook oneindig zwak! Dat is niet de bedoeling van onze schepping, waar wij als les onze existentie mogen beleven. 

Het is nog steeds moeilijk, de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen....
Mensen die met een "Zo-Heid" werken hebben onvermijdelijk een enorm vertekend beeld van de werkelijkheid, omdat hier van een heterotopie spraken is.....Dat maakt alle Geleerdheid natuurlijk ontzettend mager........zij die daar mee door willen gaan, ze kunnen geensinds voor de absurditeiten staan, waar ze de wereld naartoe leiden.
Zou de mens in haar hart bekeken zijn, in plaats van met statistiek dan zou er overal al een Brexit en een Nexit geweest zijn!
Want ze brengt de mens regelrecht tot het onmenselijke, aldus Kierkegaard ....... Zie