Hoofdstuk 48 Het groot alarm
 

Groot alarm kan alleen maar klinken als je denkt dat het Normatieve er niet meer toe doet.
Sinds dat we op deze aarde leven met de Computer weten we dat het normatieve er wel toe doet.
Dat is zelfs essentie in de voortgang van ieder programma, immers ieder wiskundig Error is een gebrek aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een errormessage. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error).

Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, je put gewoon uit de haar onnoemelijk grote container van fabeltjes, de dromen, hallucinatieën, fantasieën, theorieën. Ik heb zelfs wel redenen om de Bètacanon in de Ban te doen. Wiskundig is er het feit dat niet te voorkomen is, dat een verzameling zichzelf als element kan bevatten. Eerst moeten er objecten gedefinieerd of gevormd worden en pas daarna mag men uit die verkregen hoeveelheid keuzes maken om een verzameling te vormen. Maar ja .........

Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in die onnoemelijk grote container voorradig zijn.
Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt.
 In de praktijk leidt dit tot een situatie waarin morele principes dienen te worden vervangen door arbitraire en provisionele  hypotheses. Deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet!
 In de praktijk is het vrijwel uitgesloten, dat experimenteel bewijs kan worden verzameld, waarmee de juistheid of onjuistheid van een hypothese definitief kan worden. Het is allemaal weggegooide inzet en geld, een asociale bezigheid dus!
Want dit is bijna als een contradictio in terminis, van hé, ik sta het allemaal niet toe dat de theorie over een hele andere situatie gaat ...De verloving van de wetenschap met de politiek moet verbroken worden, het groot alarm had allang moeten klinken, het engagement van de krankzinnige elite pakt binnen de kortste keren helemaal verkeerd uit!
Zolang er naar believen beleid kan worden geprojecteerd, wordt het alleen maar erger! Wat we over houden is de definitieve hysterie, zoals ze het al eeuwen hadden voorspelt. Op alle niveau 's speelt zich dit drama af, duizenden vergaderzalen met duur betaalde debielen erin!


illustratie
Actievoerders hebben in de buurt van Amsterdam een toren van Babel gebouwd - Foto Maurice Boyer.
Die in Straatsburg is misschien net iets beter, die heeft nog vergaderzalen.......... 
 
De betekenis van het normaal zijn, is dus “doe ik het goed of doe ik het fout” op ons normaal-vlak Aarde. In “het doen” zit daar vrijwel niets tussen, en je moet dus ook gewoon een praktische en abstracte reden hebben om iets bewust Fout “te doen”, de goede doener is ook ongetwijfeld een praktische professor. En de motor waar hij op draait is ons ook bekend, de verbeelding `s kracht, alles komt voort uit triviale kinnesinne, het geniaal van een mens komt voort als uit een weergaloze intuïtie en we moeten heel scherp inzien – avant-Popper – dat alleen uit de intuïtie nieuwe goede hypothesen worden geboren, de ballonnen waarop de wetenschap drijft. Denk nu eens om Uw status; .........niet aan de ellendige materie, die U door alle tijden heen, heilig heeft verklaard!

Het denken kan enkele ideeën hebben over de waarheid maar het trekt al die ideeën in twijfel. Het hecht zich aan geen enkel.  Het weet dat ideeën en meningen niet de waarheid zijn en geen enkel pad heeft waarde, tenzij men een lerende houding heeft, waarheid heeft een creatief inzicht nodig.
De creatieve waarheid heeft ook heel veel trouw nodig, de nadruk valt voor een mens altijd op de eigen weg, bovendien zou je zonder die trouw geen verklaring hebben waarom een deel van jou werk, althans in de 'toepassing `s-beleving', niet of nauwelijks overdraagbaar is. Juist daarom kies je voor die trouw, om in ieder geval zelf een toepassing` s-beleving te hebben. Het werkzame leven is dus een beleving `s fabriek waar je van alles uitvoert, wat kan bestaan uit het door groepen of individuen bedenken, creëren, organiseren en produceren van unieke evenementen. Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing `s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces.

Want buiten dat; .... 
De wetten die deze motivatie veroorzaken en "aan kunnen",
ze hangen samen met de liefde en rede voor de waarheid, het Dharma.
Ze is het enige wat de Mens als persoon een echte solide status kan bezorgen,
die van wezenlijke betrouwbaarheid!
 Uw motivatie moet "oprecht" zijn. 
Het idee van eigen geluk ten koste van het geluk van een ander is een
contradictio in terminis.
Deugden als liefde en mededogen impliceren vanzelfsprekend jezelf en de ander.
  Vriendschap is niet de helft van onze oefening, maar heel onze oefening.
Het menselijk genot komt voort uit het realiseren van deze motivatie,
dat is niet zomaar even "iets",
 daarbij mag U er van uitgaan dat de differentiatie,
in weerstand en stroom wordt overbrugt,
als de Goddelijke intrinsieke functie van de Ziel is haar werking oneindig! 
"Het is die stuwing die je naar het bedoelde voor jou leidt"!
Het hele idee vanuit het materiële ego,
iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet!
Daarom kan vanuit dergelijke situatie alleen een deceptie volgen.

 
Met integriteit – of integer handelen – wordt bedoeld dat je in je functie adequaat en zorgvuldig retourneert, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels die een duidelijk afgebakende en verschillende betekenis hebben. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag. De integriteit wordt terecht erg breed uitgelegd als het gaat om het weten, daar valt iets uit te leggen naar iedere “normale man of vrouw”, zelfs het huisdier proberen we iets daarvan uit te leggen, er zijn de normen en waarden over o.a. betrouwbaarheid, objectiviteit, fatsoenlijkheid, effectiviteit en efficiëntie.

Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!


De onwetendheid - in het bijzonder systemische onwetendheid- is er als gevolg van macht en geheimhouding, en een uitvoerig bedreven dualisme. Het meest gelezen en bekeken worden toch nog steeds de fabeltjes die in een oplage van miljarden op het internet verschijnen, dat alles heeft “wat” van de reclame van de seksindustrie;..... Fysieke afspraken zijn natuurlijk niet mogelijk, je kan niet langs komen voor data, daden en uitleg zonder te betalen, en de gepresenteerde modellen kunnen niet met de werkelijkheid overeen komen, het internet is een medium waar de echte data, uitleg, daden nog steeds ontbreken, wat je ziet is hoogtens een uitgestelde werkelijkheid maar vele malen meer een fabeltje!
 Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin, zoals die zich sinds de Griekse filosofische cultuur heeft ontwikkeld.
De parameter vergelijking wordt door de krankzinnige wetenschap wel degelijk altijd gebruikt om de goede grondregels te negeren!
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ". Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hen had opgelost.
Men wil bij de mogelijke verandering verhinderen dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut de doorslag geeft. 


De algehele participatie kan dus niet anders als veel breder en dieper zijn als ooit een mens heeft gedacht en bedacht. Daarom is het doel van het onderwijs ook duidelijk, de deelname of participatie van iedereen! Verwijder de dwazen die daar niet aan mee willen doen, en slechts hun ressentiment hoog willen houden. Voor een dergelijk theater is geen plaats meer!

 
“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
Iedereen heeft ondertussen al ontdekt dat de fundamenten onder "Calcules" niet erg stevig zijn, .....
De wiskunde wordt zelfs niet eens meer gekoppeld aan wereldse zaken, ze wordt alleen maar gebruikt in het corps der theorie-terroristen! Deuvel nou is op met die terreur, idioten!
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant

De zeer wezenlijke tip voor de Wetenschap, in dit verband, komt van mijn leermeester Henk Tennekes. In feite begrijp je pas een beetje hoe groot het mysterie is dat een zwaluw in de lucht houdt , nadat je zélf hebt berekend hoe groot zijn vleugels moeten zijn. Met andere woorden,
Getallen komen pas tot leven wanneer je ze op de een of andere manier met elkaar kunt vergelijken. En als je daar een enkele keer een formule bij nodig hebt, soit. Een goede wetenschapper is die schaamte allang voorbij.
De hoge priesters van de wetenschap en techniek, die aan zulke toverformules een goede boterham verdienen, vergeten voor het gemak dat respect voor wonderen helemaal niet minder wordt als je probeert ze te begrijpen.
Alle hoop is gewoon gevestigd op een wetenschap die weet dat het praktisch wiskundige ERROR vermijden moet worden, heren ga hier A.U.B. niet mee door! U hebt nog zoveel uit te leggen! Mensen moeten elkaar kunnen begrijpen. Dump de niet integere wetenschappelijke fabeltjes makers en U bent al een heel eind.

Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.) was ook al een Latijnse term,
die in het Nederlands kan worden vertaald met
hetgeen bewezen moest worden.
De afkorting werd en wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt,
bijvoorbeeld in de
wiskunde, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen,
ook daadwerkelijk bewezen is.
Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat
het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!

Ook Galileï vertelde het al; .... als wetenschapper geïntimideerd door de macht,
zich slechts tevreden stellen kennis te vergaren met ander doel dan die kennis zelf,
dan loopt de wetenschap gevaar scheef te groeien,
en hun nieuwe machines zullen alleen nieuwe rampen veroorzaken.
 Het is niets bijzonders dat de wetenschap zijn "endogene" normering wil,
de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om "exogene" normering, 
en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....
en zeker ook de psycholoog!
Want het is daarom juist zo bar en boos met de huidige mens!
Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut,
en de wezenlijke normen doen er nog steeds toe!

 ....Boole sprak onder andere de woorden dat,
 er kan geen algemene methode voor de oplossing van vraagstukken,
in de theorie van de kansberekening worden vastgesteld,
die niet expliciet ... die universele wetten van het denken erkent,
die de basis vormen voor elke redenering.
Gaddamme, word hier niet gezegd dat fantasie blijft wat het is!

Bij Boole was het logische verbonden met het gegeven gebeurtenissen.
Hij wilde ook geen perpetuum mobile in zichzelf opbouwen.
De krankzinnige wetenschap wel, ze wil haar eigen oogst binnen halen,
maar ze moet hem eerst vinden!
Waar is verdomme toch dat verdachte deeltje,
wat mij van mijn arrogantie en ledigheid vrij pleit, .......... nergens!
Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek,
weten ze dat helaas nog steeds niet!
Ze leiden aan een zieke, het is kennelijk een ledigheid tot aan de dood!


 
De demografische indicatoren doen alle nodige alarmbellen rinkelen.
Steun voor alle mensen die onze kinderen opvoeden,
is eerder een noodzaak dan een kwestie van grootmoedigheid.
Wie dat niet in ziet, heeft last van een ledigheid tot aan de dood!
 De financiële crisis moet bij ons allemaal een wekker doen rinkelen!
De econoom heeft het niet door, Wiskundig is er het feit dat niet te voorkomen is,
dat een verzameling zichzelf als element kan bevatten.
Eerst moeten er objecten gedefinieerd of gevormd worden,
en pas daarna mag men uit die verkregen hoeveelheid keuzes maken,
om een verzameling te vormen. Maar ja .........dat pleit je niet vrij,
om je in alle andere zaken onledig te houden.
Dat geld is ook de oplossing niet!

Ik als Gnosticus geef de wereld liever een voorstelling die de “gehele Fout” omvat,
we moeten allemaal onze fouten inzien. Het is een totaal crisis,....
Dan heb je nog de regel; ….. Gedeelde smart is halve smart,
voor dat de opinie daar achter komt zijn we weer een aantal maanden verder!
Daarom heb ik deze “voorstelling” geschreven,
We kunnen het weten niet scherp uittekenen,
als we alles slechts op tekenen uit ONS Leven.
Wat voor muren bouwen we om ons heen?
Alles loopt stuk op Ons materialisme en idealisme.
Zo wordt en heeft leven iets fataal's!
Iets wat verder nergens anders meer bij behoort.
De enige categorie die tot ons denken behoort is ONS leven,
dat is de illusie en het egoïsme van het westerse denken.
Al het andere denken mag niet meer op en over tafel komen.
Niets van het verdere gebeuren mag er worden gezien,
wat of wie is er gisteren begraven, wat of wie is er vandaag geboren,
wat kunnen we morgen nog in blijheid ontvangen?
Is het een wonder dat het ijskoude niets bezit van ons neemt.
Zou hier nog wat van positivisme uit voort komen?
Heeft de moderniteit niets meer te bespreken,
 over de oorspronkelijke verbondenheid van leven en dood?
Hoe moeten we nu de verwondering uitdrukken bij geboorte, leven en dood,
het mag niet eens meer ter tafel komen!
Kijkt U wel eens naar buiten,
beleeft u het vergezicht en de sterrenhemel,
de horizon of de hemel wel eens?
Heeft het allemaal niets van een organisme,
waar zo ongeveer alles bij elkaar behoort?
Doet de wetenschap nooit de concessie `s,
 aan deze gnostische voorstellingen, is ze niet bang,
dat ze volkomen vast loopt op HAAR materialisme en idealisme?
Heeft de wetenschap niet de gedachten,
we zijn een fake wereld aan het creëren,
is het daarom geen het wonder dat er niemand anders bij ons aan tafel komt?
Een normaal mens denkt zo ongeveer van,
laten wij gedenken dat wij nietige schepselen zijn,
ooit zwemmend in de kloten van onze vaders,  
en nu dwalend in deze onbestemde ruimte.
We zijn nu nog springlevend, straks zijn we dood.
Je kan wel denken dat het omkeerbare een bijzonder geval is,
in een wereld die onomkeerbaar is.’
Maar ik denk zelf dat zo`n bijzondere geval zelfs niet aanwezig is!
De ordeningen verlopen automatisch!
De nieuwe ordening, voor dat je het weet ligt hij op je bord!
Iets anders beweren is niets anders als een fake wereld creëren.
Iets wat de wetenschap bijna altijd en automatisch en herhaaldelijk doet!


 
Waar we vooral aandacht voor moeten hebben, in de huidige alarm situatie, is onze eigen attitude, door de ervaringen en vaardigheden heeft ze een “levende” vorm.
Attitude is ook simpelweg een houding of een psychische instelling volgens het Van Dale woordenboek.
Attitudes kunnen vier verschillende functies vervullen voor individuen. Katz (1960) onderscheidt de instrumentele, egodefensieve, waarde-uitdrukking en kennisfunctie.
De instrumentele functie van een attitude houdt in dat men streeft naar een zo groot mogelijke beloning en zo klein mogelijke straf.
Sommige attitudes fungeren als bescherming tegen de waarheid over jezelf of tegen de harde buitenwereld. Dan vervult de attitude een egodefensieve functie.
In de waarde-uitdrukking functie dient een attitude vooral als zelfexpressie.
Tot slot kan men middels de kennisfunctie van attitudes structuur en betekenis geven aan de wereld om zich heen, iets wat voor ieder individu noodzakelijk is.

Niet te min, moet je scoren in de zichtbare wereld, jammer. Velen menen dat daar één element van NPA noodzakelijk is. Je bent Narcist of perfectionist of arrogant is de boodschap van de NPA theorie dan slag je in onze omgeving. Met genoegen?, vraag 1 word wel eens vergeten, ik stel die vraag er gelijk maar bij!
Neen ik heb geen moreel oordeel over narcisten, zoals ik al zie, heeft het heel veel met ervaringen en vaardigheden te maken, de attitude kan alleen goed ontwikkelen binnen een goed klimaat daarvoor.
Kernpunt is in hoeverre je het gnostische kan ontwikkelen, leren luisteren naar je innerlijk ofwel naar de innerlijke meester. Gnostici verzetten zich tegen de wijze waarmee schuld en boete je in de wereld opgedrongen worden. En zeer bijzondere afstemming/attitude op het innerlijk, de ziel.

Jonge, aankomende denkers laten zich zelden in met controversiële opvattingen. Schuld daaraan is volgens mij de prestatiedwang op scholen en universiteiten: “Jongeren wordt al vroeg ingeprent dat fouten maken verkeerd is. Daardoor conformeren ze zich aan het gangbare.
Studenten leren niet meer om zelfstandig na te denken en worden gehersenspoeld. Wetenschap is godsdienst geworden, waarin dogma’s en gevestigde belangen de dienst uitmaken. Afwijken is slecht voor je prestige en carrière.”
Er is geen gerichtheid op het noumenale meer! Als we niet oppassen vervallen we in het niets.
Het valse instrumentalisme heeft natuurlijk een enorm lange geschiedenis, Gedurende heel de geschiedenis zijn de individuele inkomsten van de mensen het resultaat geweest van machtsverhoudingen en strijd. Wie kon genieten van een hoog inkomen, vond dat meestal rechtvaardig. Wie een laag inkomen had, vond dat vaak onrechtvaardig. Vandaag is het niet anders. Zo menen de elite dat ze recht hebben op hun hoog inkomen en vindt de meerderheid van de bevolking dat onrechtvaardig en schandalig.
Het is maar dat U het weet! En het is Nu baar en boos, we bewegen ons in alarmfase 10, het groot alarm dus, want ......

Nu betalen we voor een debiele wetenschap en de leugenachtige politiek.
Ooit waren keizers en koningen de meest waardeloze mensen van de samenleving en het symbool van hun waardeloosheid waren hun kroon en hun paleizen. Het symbool van de waarde van de meest waardeloze mensen van nu is alweer hun inkomen. Daarom is een hoog inkomen zo belangrijk voor de ongekroonde keizers en koningen. Ze voelen zich alleen naar waarde geschat, als ze een veel hoger loon krijgen dan de overgrote meerderheid van de bevolking. Als dat niet gebeurt, voelen ze zich miskend en dan lijdt hun waardeloze werk eronder.
Intussen is al twee eeuwen gebleken dat ze gemist kunnen worden als kiespijn en dat het zonder hen zelfs veel beter gaat.
We zitten namelijk met een beroving`s probleem, de belastingen kunnen veel en veel lager met een overheid zonder dit beroving`s-probleem! De criminaliteit is niet op te lossen door het strafrecht. Het strafrecht zelf is een vals instrument van een roversbende die overheid heet. En dat is altijd al zo geweest!
Er is voor het materialisme gekozen, alsof dat het enige principe in de werkelijkheid zou zijn.
Ernst Mach vertelt U het ronduit hoe het zit, idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan, voor het kritisch positivisme ofwel de filosofie van de metafysica vaarwel moeten zeggen!

De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijke statuut voor alle mensen.
En Maya de Bij wordt onze Koningin, .... begrijp de woordspeling!

Wie brengt dit eigenlijk nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!
Deze is zelfs volkomen irrelevant, zeker binnen de attitude kennis functie als structuur,
en daarom juist een punt voor de wetenschappelijke gekken en krankzinnige politici,
die de meest dramatische liederlijkheid weten te verzinnen.
Meestal weer van die liederlijke journalistieke fantasie!

Alleen met discrete modellen is er wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch proces zonder gebruik te maken van voorschriften.
Zodat de niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven kunnen worden,
in het bijzonder de ontologische,
zodat ze in dit proces als irrelevant kunnen worden beschouwd.
Alleen zo drukken we de hectiek van de illusie terug naar de kale essentie,
die alles veel eenvoudiger maakt.
De meest urgente vragen komen in een werk situatie vanzelf naar boven drijven,
omdat daar juist een coherente werksituatie is, waar voldoende antwoorden te vinden zijn. 
De krankzinnige wetenschap neemt heel gewoon aan, .....
dat ze iedere coherentie kan aantonen,
terwijl het bewijs voor de de-of incoherentie, als een functie in de tijd, al een feit is.

We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat er slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Terwijl toch iedereen, middels de kennisfunctie van attitudes structuur, betekenis kan geven aan de wereld om zich heen, iets wat voor ieder individu zelfs noodzakelijk is.

En dan pas is de deugd
als liefde en het mededogen, als vanzelfsprekend voor jezelf en voor de ander.
  Vriendschap is niet de helft van onze oefening, maar heel onze oefening.

Een maatschappij die aan deze oefening wil beginnen, die hoeft geen stichting op te richten,
om er naderhand achter te komen dat ze de helft heeft van doelstellingen vergeten is!
Ze is nog niet direct van het groot-alarm af,
iedereen moet er aan kunnen mee werken.
Dat is de vrijheid van denken die ons moet worden gegund.
en daarom ook als een innerlijke noodzakelijkheid herkend en erkend, 
Uw ziel houdt U levend, ledigheid is het enige duivelse oorkussen!


De ratio kan dus niet voortkomen uit ….
de bergen aan notities die de wetenschap heeft neergelegd.
Hoe God het allemaal, door de tijd heen, voor ons heeft neergelegd, ..weet niemand.
Velen maken de fout om iets te verwerpen omdat zij zichzelf nog niet
gerealiseerd hebben…… dat ze niet weten hoe het allemaal is neergelegd.
Bedenk dus, dat er veel meer te realiseren valt dan u nu nog vermoedt…..
Geloven is zeker weten, zich realiseren wat men vermoedt,
kijk maar in het woordenboek.
Zonder dat zou dit niet waar kunnen zijn : ….

 
De universele weg of de scholingsweg beperkt zich niet tot het lezen van boeken,
maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken,
 en in de handen als daad van een nieuw leven,
zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces.
Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Voor dit waarnemen of geloven bestaat al eeuwen een woord, namelijk be-kennen.
Het is geen zintuiglijke niet zintuiglijke waarneming, het is weten,
het is direct weten, het is dat waarvan sprake is in het oude testament,
als het positieve het negatieve bekent.
Het is onmiddellijk (letterlijk) waarnemen, dat is weten, niet passief maar actief.


Een voorbeeld ; ….Naar Spinoza, maar eigenlijk ook naar Ernst en Henk!
Heersen ( het uitoefenen van macht ) is negatief,
richten (iemand proberen te leiden naar de kennisse Gods is positief.
Handelen is positief, niet-handelen negatief.
Een handelen in de gebondenheid aan de begeerte naar de vruchten is negatief
ofwel staat gelijk met een niet handelen.
Een positieve handeling is vrij van alle verlangen naar dergelijke vruchten.
Handelen en niet-handelen zijn polariteiten. Zo duidelijk kan weten zijn!
En zo duidelijk is het ook voor mij!
En zo duidelijk is het voor iedere goede wetenschapper,
en de rest vervalt doodgewoon in een stinkend arrogant gedrag,
met een super narcistische attitude.
En de gewone man of vrouw weet dat ook al eeuwen.
Mocht U dit niet begrijpen; .....wat de natuur laat zien is altijd een instantaan proces!
Dat ieder wetenschappelijk project een mislukking was en blijft,
was en is dus iedere nuchtere natuurkundige dus al bekend!


De huidige wetenschappelijke en politieke elite is de weg kwijt, ze heeft veel te veel aperte voorkeuren die ze niet waar kan maken. Ze kan haar zetel net zo goed gelijk in het gekkenhuis neerzetten. Het overdrijft in het genereren van bangelijke onevenwichtigheden. Het "verdachte deeltje" wordt benoemd, maar is er niet!
Een schools voorbeeld van schizofreen denken, zouden ze dat echt nodig hebben als ze ook maar iets wisten?
Om het over de realiteit te hebben, laat ik het zo zeggen:....
Polarisatie en strijd zijn twee onafscheidelijke vrienden in het Publieke debat. Het is een diep ontologisch probleem, ....hoe gek zijn ze? Wat helpen ze er mee? Welke gekken zetten deze dwaasheid toch steeds op schrift? (Ach ja, Wiskundig is er het feit dat niet te voorkomen is, dat een verzameling zichzelf als element kan bevatten.)
Ze overspoelen de hele aardbol er mee, ze hebben de organisatie er voor geschapen, met aan de éne kant een groep die welvaart kent en zegt alles te weten en aan de andere kant een groep die niets heeft en slechts een spiritueel weten. Het geheel beslaat de algemene stress-situatie, niets meer! Het geheel is de weg naar schizofrenie, parafrenie en defect-schizofrenie, deze weg wordt elke dag weer gebaand door de stress-debielen. En ze denken dat ze nog gelijk hebben ook, althans ze vinden nog steeds dat ze dit moeten doen!
Daarom laat ik het groot alarm rinkelen!


Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!

 

 Nardocus Filosofus