Hoofdstuk 35 De liefde en de valsheid

Er is een drama aan de gang tussen mensen als geliefden onder elkaar.
 
Er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.

De logica van de ideologie en de theorie als aspect van het liefdesspel, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog gevonden worden! En dat weerspiegeld zich in de taal, door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen. Er kan werkelijk niets meer worden vertelt en in gevoelens worden vertaalt en dat is een drama voor de romantiek, de ethiek en de esthetiek. Nog nooit zijn er zoveel mensen echt puur alleen geweest of is er puur een masker opgezet, wat al het leed over de huidige levenskunst heel gewoon totaal afdekt. Zij die adverteren willen zo veel mogelijk van credit.........

 Het is opmerkelijk dat de veel vrijere en zintuiglijke en oorspronkelijke culturen plaats moeten maken voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom, in dezelfde tijd neemt daar het aantal werkwoorden af tot ongeveer de helft van alle woorden van een taal, tot nu, in het huidige taal vormen de werkwoorden minder dan 10% van alle woorden. En 90% van de taal wordt ingenomen door de onzin van het idee en de naam die daar aan verbonden is en de niet ter zake doende triviale gegevens, maar wat doen in onze maatschappij om daarna pas het verhaal te schrijven, dat is er gewoon niet bij! Ze weten niet eens meer hoe zoiets moet! Er wordt geen enkele normale geschiedenis meer verteld, wat een drama! Taal heeft in de huidige maatschappij de functie om bijna alles ongewoon te maken, de taal laat de diepte van al de geënsceneerde wartaal zien.
Nietzsche heeft volkomen gelijk!

Meneer of mevrouw, Jongen of meisje, U mankeert iets, "want uit liefde" voor U mede mens gooit U er zoveel erbarmelijke, lege, en zoveel ongevoelige taal uit, dat er kan worden gezegd dat buiten uw erbarmelijke taal, er ook iets aan uw liefde mankeert! Ze is vooral niet meer echt en kort gezegd, ook in de taal drukt ze zich totaal niet meer uit, en alleen die genen die een werkelijke en broodnodige communicatie nodig hebben, slaken al zucht van verlichting als ze net iets meer tegenkomen als deze normale banaliteit. De liefde is in deze taal een valsheid geworden, en niet die dialoog tussen de vrije geliefde partners die zo essentieel is dat het de existentiële beginselen overstijgt.
Let wel, het intellect is dan ook niet anders als het afscheidende principe in de mens, dat het ‘ik’ onderscheidt van het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf, en al het andere beziet als buiten zichzelf en oneigen. Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe, - (wat het drama van N.P.A. veroorzaakt in de mens, je zou zo dom wezen!) -  Vanuit het gebied van het intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich erin mengt...– Annie Besant

Ieder intellect draagt de bron van alle valsheid al in zich, men wordt aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consekwenties van het tegenovergestelde. Het "intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt! De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is, maar het is bepaald geen vreugde dans meer!


Maar wist U dat er tegenwoordig ook " beelddenkers" zijn, en zij denken 32 beelden per seconde, bovendien zijn deze beelden niet geënsceneerd. Zij, de beelddenkers, kunnen het onmogelijk begrijpen dat de huidige mens voor deze geënsceneerde bende kiest. Zij denken dus ook niet in allerbelabberdste snelheid van 2 woorden per seconde, en deze woorden uit die taal zijn ALLEEN MAAR GEëNSCENEERD. De echte denker heeft het goddelijke denken wat hij bij zijn geboorte heeft meegekregen, behouden! Alle mensen worden als beelddenker geboren, ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, er is nog geen (geënsceneerde) taal. Heel die geënsceneerde bende, daar is de beelddenker al direct uit ontsnapt. Als U iets van de nieuwe mens wilt begrijpen, dan moet U vooral een "beelddenker" zijn, en als U zich daarnaast realiseert dat de nieuwe mens zich vooral de nabijheid van God realiseert, dan is zijn kracht al uitgetekend! Want ook zijn liefde en rede komen onherroepelijk uit die zelfde diepte, en ook dat element wat rechtstreeks uit zijn Ziel komt laat hij nooit meer los! 
Het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist,
heeft zich "voor de eeuwigheid" in hem gevestigd!
Valsheid is hem volkomen vreemd!

Annie Besant vertelt U iets wat van gelijke aard is; ....
en ik kan dat sinds mijn geboorte ervaren!

 Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....

Waar moeten we eigenlijk nog over praten, alle academici kunnen rechtstreeks naar huis! De romantiek en de ethiek en de esthetiek hebben hun functie verloren, ze leiden nergens meer toe, ze dringen niet meer tot in het wezen van de mens. Het is allemaal valsheid geworden, deze valsheid beslaat top van de hele geënsceneerde maatschappij. 
Zelf hun en mijn gebed, zo zij nog bidden, lijdt hier onder, om U te bevrijden van alle valse religie moet U allereerst leren bidden in stilte, niemand hoeft te weten hoe vroom U bent! Dat is zo ongeveer een dubbele fout om te gaan oordelen over hoe vroom een ander is. We zoeken juist "Het Ene Zelf dat op de zelfde manier in allen huist" !

De essentie van het aanleren van een taal is het aanleren van een systeem, een model, dat het spreken vormgeeft en beheerst. Het was eenvoudiger om de ideologie en de theorie nog op dit niveau te bekijken, daar dankzij de willekeur van de fonologische, syntactische en semantische regels van elke ideologie, er geen echte normale taal bestaat, laat staan dat deze taal ooit aan een normaal mens aangeleerd kan worden. Het onnatuurlijke wordt opgelegd als een noodzakelijke drijfkracht voor het teweegbrengen van een onnatuurlijke wereld. Waar het subject kennelijk niet mag bestaan. De Geest, de liefde, de rede, de ziel, al het subject wat bij het fysieke leven behoort, wordt apart gezet om het ook weer naar eigen zinnen te beoordelen, en dat noemen de grote krankzinnigen van deze wereld wetenschap!
Ook de non-physics is experience arranged in economical order.


En wat doen we als er zelfs geen ambulante hulp meer is, daar het ze onmogelijk is ook maar iets van hun liefde en hun seksualiteit te begrijpen. Welke ziel valt er nog te bereiken, in deze geënsceneerde maatschappij? Waar is de relatie die nog enige kans heeft door te dringen tot zijn werkelijke essentie, waar is de relatie die tot zijn volledige volheid kan opbloeien? Hoe catastrofaal is al de valsheid die er is in deze geënsceneerde maatschappij?
Dat er zoveel valse en geënsceneerde gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend en regulerend vermogen bij de mens. Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar bedreigd! Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars, dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook! De valsheid van deze geënsceneerde wereld is het grootste lichamelijke en geestelijke drama op deze Aarde ooit.

Het is zover, we weten niet eens meer waar we onze vakantie moeten doorbrengen om rust te vinden. overal zien we verwarring, strijd, afgunst, vrees en hebzucht. Aller wegen nadert het geroffel van krijgstrommels en er is zelfs strijd over de manier waarop we de etterbulten en zweren van onze cultuur zullen behandelen. Welke zalf? Welk spuitje? Welke Pil? Het is een en al valsheid!
Men ziet niet in dat die zweren en etterbulten  slechts manifestaties zijn van dieper liggende ontwrichtingen, die ik hier in 35 hoofdstukken heb omschreven! Let wel, ik heb het idee dat ik hem bijna kan aankondigen, ....
 voor mij is de nieuwe mens zo ontzettend dicht bij, ....

....Ik weet wel dat voor de geest van broederschap en
 van heel het collegianten leger en alle grote Geesten zwakheid een behoefte aan hulp en liefhebbende bescherming is, niet een gelegenheid tot onderdrukken. Zij zullen zowel de fysieke als de innerlijke noden van de mensen verzorgen, van ieder mens al naar gelang zijn behoefte. Hoe lang kan het nog zo duren?


Stuur die gekken die zeggen goed om te kunnen gaan met macht, bezit, en geld, en nooit wat objectief kunnen produceren, is naar huis. En wens hem geluk in het gekken huis.
Jammer ook dat dit direct te bewijzen is, zoals ik alles al wiskundig bewezen heb wat ik hier schrijf. Er is geen wetenschapper die onder de druk uit komt die de Nul aan het getal oplegt, laat staan dat er nog iets natuurlijks terug te vinden is in de taal van de theorie noch in de taal van de ideologie. En leven doe je alleen maar van voren niet van achteren, van achteren kijk je slechts een koe in zijn reet!
De wetenschapper loopt ook zo bezien zo vast als een huis in zijn verklaringen! De Cirkel, niet de 0, kan in zijn simpelheid worden gezien als een platvlak in een omheining, maar is in zijn volheid de afgrenzing van het kosmische geheel. U hebt niets aan de uitleg van een krankzinnige wetenschapper! Hij kan niet omgaan met iets wat subjectief is. Het is echt geen wonder dat deze wereld zwaar ziek is, want al wat met de liefde en de schoonheid te maken heeft, heeft op deze mens geen enkel effect!

Doch de metafysische afdeling, met al wat subjectief is, is zelfs het belangrijkste in de kosmos; ....Ze omvat de evolutie, involutie, en devolutie van het universum, en dat kan weer beschreven worden in allerlei symboliek, maar je moet haar nog steeds ontdoen van alle valsheid, want de Goden communiceren zo niet! Je kan het heel gewoon weten, aan wie het wordt duidelijk gemaakt, dus geopenbaart. Let wel, geen ding gaat hier verloren, alles heeft zijn plaats en zijn bestemming, er verzinkt niets in het niet .... men wordt zelfs aangetrokken tot deze kosmische wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consequenties van het tegenovergestelde. Het "intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt! Maar dat is slechts een poging de metafysische afdeling ver van zich af te zetten, wat uiteraard niet lukt! Daar de liefde en de rede hier is, kan ik het zeggen, de Engelen hebben gelijk, God is niet in den hoge, maar ook hier op Aarde!
Zo bezien betreden de wetenschappers hun laboratoria slecht om te trachten kennis om te zetten in het slijk der Aarde, wat een valsheid is.
De eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden, deze eed is heilig en dat heeft zo zijn filosofische consequentie.


Nietzsche over taal
Volgens Nietzsche werden filosofen beperkt door het begrip de taal, oftewel de vorming van begrippen. Grammatica, een taal die de mens spreekt, begrippen, bouw van zinnen en alle vastgelegde elementen die daarin voorkomen, opgeschreven in boekjes als wetten, beperken de mens om het leven uit te drukken zoals het ervaren wordt. Als men buiten deze grammatica omgaat, buiten de wetten van de mens waarmee men communiceert, zal de mens niet begrepen worden, omdat men vanuit andere begrippen spreekt met andere regels en ideeën. Als fundamentele filosofische kritiek komt het erop neer dat de taal, de vorming van begrippen, voor ieder beperkend werkt.
Je hebt voor de kleur groen bijvoorbeeld een woord, en dat is groen. Maar in de kleur groen zijn meer dingen waar te nemen, mensen ervaren groen niet altijd als alleen 'groen', terwijl er toch maar een woord voor is. Filosofen moeten hun ideeën uiten, zoals iedereen, in de taal waarin iedereen het kan begrijpen. (zie hierboven)
Er bestaat en er zal ook vast niet een codetaal bestaan waarin alles uitgelegd en gemeend kan worden, zodat filosofische kwesties die meer menen dan de taal ons laat uitdrukken, naar voren gebracht kunnen worden. De mens beperkt zichzelf, maar heeft ook geen keus hierin, omdat de mens is wat deze is!
De taal is als de riemen waarmee we roeien om onszelf duidelijk te maken, en als we daardoor beperkt worden, moeten we andere middelen vinden om ons duidelijk te maken.
Taalcommunicatie is maar een klein deel van het compleet omvatte begrip communicatie. Zoals Nietzsche vond, het nieuwe denken van de mens komt met een nieuwe taal. Dit zal heel gewoon een taal zijn zoals wij elke dag tegen mensen spreken, maar ze komt Nu wel uit het hart en de ziel, .... dus toch wel mede met gebaren, volume en toonhoogte in onze stem om haar duidelijker en oprechter te maken. De mensen zullen een taal ontwikkelen die compleet los staat van het huidige drama, dat zich dus verenigd met het nieuwe denken, dat er precies inpast! Voor mij als eersteling, kan ik haar nog nauwelijks goed spreken, maar de taal van de beelddenker is wel degelijk al geboren, ....maar om wat op schrift te zetten, zonder valsheid, is voor mij geen enkel probleem. Want ook deze Zarathustra weet waar hij de mosterd haalt. Welke kracht de openbaring heeft, is mij heel bekend. Want 4536 Jaar geleden liep ik al op het zelfde pad, het pad van het hemelbrood, het pad van de openbaring!

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Zonder valsheid, en vol met rede en liefde!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Nietzsche beschreef bijvoorbeeld in Also sprach Zarathustra (1883) daadwerkelijk een andere taal met een nieuwe manier van denken. Er gaat een ongekende vrolijkheid, passie, vol vreugde en beweeglijkheid vanuit, een die wij in ons leven misschien ook vaker zouden willen zien. Het is symptomatisch voor het dubbel-karakter van ook deze "Zarathustra" ofwel "Nardocus filosofus" om doorheen alle concepten die in het dualisme het eeuwige wederkerende vormen, om toch een poging te ondernomen om alsnog het verval van de verschillen, in een dualisme, uit de weg te gaan. Daar bij is de openbaring zijn enige kans!

 Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.
 Nu weet U pas waar over het in het echte gaat, naar waarheid verteld. Maar eenvoudig verteld, dit weten is net zo belangrijk.........wordt wakker, U mag leven in zijn volle genade, stap deze nieuwe Wereld met een gerust hart in. Zij die dat niet doen zal het nieuwe leven nog worden geweigerd, ascese en dood wacht op U, wie U ook maar bent of hoe U wilt worden benoemd. Laat het tot U doordringen hoe belangrijk dit schrijven is, voor ieder levend wezen op deze planeet! ( Dit is wat ik noem de DNA finale! Laat uw geestelijke vrijheid U niet langer ontnemen, U mag dit ook weten! Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Terwijl het leven zo mooi kan worden. Maar daartoe zal echt de valsheid worden verwijderd.
 

Wat voor mij enorm belangrijk is; .... het produceren van troost, weet dat we allemaal geliefden kunnen zijn, Al het narcisme, perfectionisme, en zijn arrogantie is vergeefs, ....het is een uitstalling van onwijsheid en domheid. Vooral op de ogenblikken dat het om de wezenlijke communicatie gaat. Er is nauwelijks een antwoord op te vinden als je niet van elkaar houd!
 Want geliefden wagen wel degelijk en poging daar wat aan te doen! En ook die genen die weten dat de oneindig voor hen ligt, die weten ook dat die oneindigheid in hem zijn werk doet. Ik weet het, hij rust niet voordat hij alles in allen is. En alweer is dat een oneindige mentale functie waar het hier om gaat! Het is het vertrouwensvol volgen van de genade, U mag ervaren dat onze schepper altijd in U werkzaam is! En uiteraard is dat een zielenervaring, de ziel van de mens is en blijft de plaats waar de fysieke werkelijkheid en de oneindigheid elkaar ontmoeten.

Het belang van de troost schuilt niet zozeer in de vraag wie haar Meesters waren of zijn, maar meer in datgene wat word doorgegeven; ....een wijsheid die alle kennis verenigt en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen, Ze is mij gegeven; .....

 
Haar eigenwijsheid staat de mens nu compleet in de weg!
En dat terwijl erkend en herkend kan worden dat ; ....
het Ene Zelf op dezelfde manier in allen huist!Dit éne weten wij en aan die één ....
Houden wij ons vast in de duistre uren; ....
Er is één woord dat eeuwiglijk zal duren,
En wie 't verstaat die is niet meer alleen.
 
 
 Henriëtte Roland Holst
 
En er is zelfs een nog grotere troost; ...De kern van Boeddhische gebied geeft mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Bovendien vertelt Ernst Mach ons zo hoe hij tot zijn eigen presteren is gekomen, en zijn presteren was en blijft gigantisch!

 
Wat mij betreft kan ze nog morgen komen, ik zie de nieuwe wereld vol vertrouwen tegemoet.
En ik weet nu hoe ze in elkaar steekt!
En ik heb alles in rede en liefde verteld,
zonder enige valsheid!

 
Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 
 
Nardocus Filosofus