Reverse 7

Ook haar had ik al klaar liggen, want ik weet wat mij voed! Wat voed mij,.....

Nog steeds is de vraag, wat voed mij?
Voor Chief Seattle was dat geen vraag, voor hem is er alleen een verwisseling van leven. Maar voor de westerse wetenschap is dat helemaal nog geen realiteit. Ondanks dat ze de waarheid van de singuliere punten al onderkennen in hun theorie. Doch U weet het, ze blijven hangen, het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent ( ik zal het even zeer duidelijk beschrijven) op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Er zijn enkel demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen.
Het toeval wil dat ik de fysische wetenschappelijke beschrijving van het gnostische proces wel kan leveren, en ik zal dit dan ook in deze "spreekbeurt" dan ook doen.

Welke invloed heeft de bla-bla wreedheid op het ogenblik? In onze ogen bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet. En inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert. Het is echt Geen Stijl hoe ze hun protagonisme en antagonisme in de wereld gooien!
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de  dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.

En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt. Hoe kan dit toch?
U moet weten, ik weidt mij hiermee in door te praten over de toetsen, want ik denk dat een vermogen iets te doen van waarde is.
Alles wat we geleerd hebben over het heelal, alles wat we uitgevonden of ontdekt hebben daar binnen, ze is een sleutel tot de hemel.
Maar de zelfde toets is ook evenzeer de sleutel tot de hel.
Mooi dus dat we zelf deze toetsen moeten leren maken, de gevestigde overtuigingen kunnen hierin geen leidraad zijn!

Dus ik heb toch geen andere keuze als wetenschappelijk ter zaken te komen, het Heelal heeft zijn singuliere punten, zelfs de kwantum reuzen geven het toe! Hoe ver strekt de ruimte zich uit? Gezond verstand leert ons dat het heelal oneindig moet zijn, want het is ondenkbaar dat er ergens een grens is waarbuiten geen ruimte is. En aangezien niets uit niets kan komen, moet de grenzeloze ruimte – die, theosofisch gezien, oneindige bewustzijn-substantie betekent – altijd hebben bestaan. Wat er aan de gangbare opvattingen over het heelal allemaal niet klopt, .... bijna alles! “Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het heelal zich ontwikkelt, weten we niet”. Halton Arp heeft ook van de kwantum reuzen gelijk gekregen! Doch ze weten het zelf niet eens!

En nog steeds is het zo volgens de reuzen ; ......uit dit niets schoot het Heelal plotseling tevoorschijn als gevolg van een ‘toevallige fluctuatie’. Er was natuurlijk niets wat een ‘fluctuatie’ kon ondergaan en nergens waar ze had kunnen plaatsvinden! De heren hebben al lang geleden de gewone regels van de logica laten varen en hebben hun eigen fantasiewereld geschapen, gebaseerd op gevorderde mathematische acrobatiek. Maar eindelijk kunnen we hen de vraag stellen: ..... waarom slechts één singulier punt? Dit is nodig omdat we weten dat de mens zijn gnostische nouminale moment heeft, waarin hij op een onvoorstelbare manier geholpen wordt.

Waarom als deze regel ook binnen elk atoom waar is; ......daar waar ieder punt in een ruimte uit komt is iedere ruimte slechts een punt in een of ander groter geheel. Een geheel waar ieder en elk punt centraal is en samen een voortdurende stroom. Een geheel waar iedere omtrek de baan van een of ander groots Wezen beschrijft, omcirkeld door anderen weer groter dan zichzelf. In het universum bestaat geen enkel punt om op te staan en ook niet nodig:..... in een onafgebroken universum is ieder punt centraal. In mijn universum sta je nooit met de rug naar de leegte, maar je kan er vrij vliegen, en zeilen in en tussen de punten naar grotere en kleinere ruimten.

Je hebt in deze kosmos geen intellectuele zekerheid meer nodig.  dat weten jullie toch. Net als in de muziek bestaat er geen plaats om te staan, er is alleen verandering, het voortdurende contrapuntische spel van bewegende harmonieën. Het brandpunt van het bewustzijn reist door tijd en ruimte, op z'n gemak tussen de werelden, overal landend en de kosmos vanuit dat gezichtspunt bekijkend, dan weer opstijgend. Bewegend met de muziek, er één mee wordend. Mijn kosmos is een hemelse orkest uitvoering zonder begin of einde. In dit orkest mag zo ongeveer iedereen een instrument bespelen, en in het spel van hun voortdurende beweging houden zij van elkaar, resonerend in een oneindig en ingewikkeld concert dat zich eeuwigdurend uitstrekt in steeds grotere harmonieën.

De andere uitleg is gewoon niet mogelijk want dan ben je ogenblikkelijk verplicht alle woorden boeken en wiskunde boeken weg te gooien. Want de functie`s daar gaan wij niet over, die gaan tot oneindig en we zijn niet in staat om woorden waarden te geven, daar "De cijfer symboliek ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen komt aangedragen. De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek. De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek.

Maar alle oerknal krankzinnigen beweren dat de ruimte, hoewel ze niet-oneindig lang geleden tot aanzien kwam en met een eindig tempo uitdijt, op een of andere manier oneindig is geworden – en hoewel ze oneindig is lukt het haar toch te blijven uitdijen! Uiteraard gaan de oerknal mannenop standpunten staan waar ze niet op kunnen staan, en U moet natuurlijk weten, die hogere logica komt hen niet toe, daarvoor zijn het de vreemden die niet over de juiste verstandelijk systematiek beschikken! Het is in die zin al jaren zo dat het onnodig is tegenovergestelde opvattingen te onderzoeken, wat protagonisme, wat antagonisme, alles wat  dewetenschap heeft geproduceerd kan rechtstreeks de prullenmand in, het is duale wartaal.
Om problemen met het oerknal model op te lossen, besloten theoretici begin jaren 80 dat tijdens het eerste tien-miljoen-biljoen-biljoenste deel van een seconde na de oorspronkelijke explosie de ‘ruimtetijd’ een periode van supersnelle ‘inflatie’ onderging waarin hij biljoen-biljoen-biljoen-biljoen (1048 begint,   begint U zich nu niet af te vragen, zouden ze het echt weten?)                                                       zoveel keren meer keer zo snel als de lichtsnelheid uitdijde, en uitgroeide van een nietig puntje tot een omvang van meerdere honderden miljoenen lichtjaren in doorsnee. Dan remde hij plotseling, op een of andere manier, af en ging in een rustiger tempo verder uitdijen. Niemand kan ontkennen dat oerknal-aanhangers een zeer rijke verbeelding hebben! Maar de gnosticus weet uit ervaring dat hij zijn gnostische nouminale moment heeft en U op het singuliere punt van de wetenschap gewoon niet kan staan!

Alle varianten van de inflatie theorie doen één toetsbare voorspelling – dat protonen uiteindelijk moeten uiteenvallen. Maar tot nu toe heeft geen enkel experiment zo’n uiteenvallen gemeten. Het lijkt niets uit te maken – de oerknal theorie wankelt voort. Het heelal is als geheel eeuwig, zonder begin of einde, en daarbinnen doorlopen planeten, sterren, Melkweg stelsels, enz.., steeds terugkerende cyclussen van geboorte, evolutie en dood. Of heren  wetenschappers, wilt U het gegeven van de singuliere punten met hun oneindigheid alsnog ontkennen?
Maar U weet het, de wetenschapper die zegt dat hij/zij het objectief bezien heeft en het weet, kan daarna in het volledige geval van absentheïstische schizofrenie vervallen. Want U weet meneer was er gewoon niet bij, heel afwezig zat hij achter zijn bureau, met zijn eigen zwarte doos er boven op, ....zijn computer, de Stephen Hawking Duivel in eigen persoon zelfs, er bovenop!
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs; ...... ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.

Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Nardocus Filosofus

Twijfel valt niet te verwerken

De wetenschapper die zegt zelfs zowel in de toekomst als in het verleden te kunnen kijken, gaat een drama tegemoet!

Ik voorspel het U, de duizendvoudige mislukking komt er aan, in en na 2012. De schrijver, journalist, de inleider en inwijder, de algemene Janus Kop gaat in en na 2012 zijn Waterloo vinden. Als aanzet, als inleiding, is namelijk een filosofie die niet waarheid `s functioneel is gewoon totaal onvoldoende. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren in de wereld. Juist daarom kon de Janus kop steeds weer te hulp worden geroepen. Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven. Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden, en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. 

Echter, thans hebben we de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip.
Er is dus wel degelijk de implicatie waar de Janus Kop geen rekening mee gehouden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook! En dat kost hem de kop.
 
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.
Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het onzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
We kunnen het weten niet scherp uittekenen,
als we alles slechts op tekenen uit ONS Leven.
Wat voor muren bouwen we om ons heen?
Alles loopt stuk op Ons materialisme en idealisme.
Zo wordt en heeft leven iets fataals!
Iets wat verder nergens anders meer bij behoort.


Teneinde de mogelijkheid van het bestaan van een artefact te elimineren moet de wetenschap, astrologen, astronomen, primatologen en klimatoloog gewoon weer aan de slag, werken aan uitleg en leren, hoe dergelijk fenomeen te verdisconteren. Veel zal het ze echter niet helpen, je hebt slechts één ding te doen, althans : …. Mijn begrip van vele zaken is niet zo zeer gericht op het maken van nieuwe werken, maar simpelweg op het interpreteren van zaken die al ergens anders bestaan. Als je iets ontdekt dat al in de natuur aanwezig is, doe je niets anders dan deze natuur interpreteren. Ja en de wal keert toch echt het schip!
Het is dan ook niet nodig iets objectiefs te produceren, er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon valt. En de fantasie van zo`n krankzinnige Janus kop daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd.

De Janus Kop zal moeten begrijpen, dat een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’, en zijn/haar wereldvisie niet breder wordt door middel van een onafhankelijk onderzoek. Niets staat verder af van de waarheid, dan deze orthodoxe gedachte die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip. Dit is gewoon aannemen dat er een “branche” is die simpelweg alles “weet”. Zo`n Janus Kop is simpelweg een duivelaanbidder, vraag het maar aan de duivel dat is zijn devies! Onderzoek is slechts een voetnoot, de branche komt het wel even vertellen, de wetenschapper vertelt niet alleen wat er allemaal aan de hand is, maar ook hoe het verder zal gaan en wat er moet gebeuren. In feite functioneren de huidige wetenschappers als goeroe ofwel fantast. De wetenschapper van nu is zelfs niet meer als een Janus Kop. Dat ze als wetenschapper ver buiten hun boekje gaan en dat beleidsopvattingen en politieke meningen verpakt worden in pseudowetenschappelijke jasjes valt niemand meer op. Dit beeld is alom tegenwoordig in de media en staat ook volkomen los van zijn disciplinaire herkomst.

Een wetenschapper is bij mij iets van opleiding en niveau, de Janus Kop moet gewoon gedumpt worden, de algemene oriëntatie wijst maar één richting op, we moeten werken met Filosofie die waarheid `s functioneel is! We leven naar voren toe, wie naar achteren toe kijkt, beziet een koe in zijn reet. Dergelijke wetenschap ervaart zijn eigen schizofrenie niet, de gevolgen zijn desastreus. Voor je het weet is hij stiekem aan het aller grootste Uniformitarianisme begonnen wat de wetenschap van het normale technische denken heeft vervreemd. Er is geen enkel oog voor de twijfel.
Wie de Januskop van repliek wil dienen met zijn Uniformatie kan heel gewoon wijzen naar Richard Feyman;......  Truth can be recognized by its simplicity and its beauty. Deze waarheid van Feynman is als "De Karnische Les", altijd beperkt, maar volledig in zijn soort en adequaat. Zo  zitten de kwintessens nu eenmaal in elkaar. En aan Aardse rituelen wordt er bij deze les echt niet gedaan.  Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Er zijn wegen om de enorme deductieve druk door de toename van de inductie van paren weg te nemen, maar het is je dan gekend hoe de kosmos zich openbaard.
Dit maakt deze Uniciteit tot een zeer sterk gegeven, en je kan deze waarheid direct tot de kwintessens rekenen, en dat zullen ze ook tonen. Want in de implicatie-logica is het toch echt zo "De wal keert het schip".

   Ik vond dit een goed voorbeeld, ....
 
Het is dan ook deze implicatie-logica die door ieder mens wordt gebruikt om van Zijn fouten te leren, iedere menselijke geest heeft maar één doel, zou hij er twee hebben dan zou hij in een ontzettende verwarring komen; ........de debiele wetenschap, met zijn Janus Kop heeft dan ook niets te onderwijzen, dat gaat op een drama uitlopen! De auto-intoxicatie wordt bij dergelijk wetenschappelijk niveau dan ook een algemeen feit! De twijfel valt niet te verwerken, maar onze geest heeft daar een antwoord op!
In de literatuur wordt de term januskop wel gebruikt om te benadrukken dat iets diverse - vaak tegengestelde - eigenschappen of karakteristieken kan hebben. Hierbij wordt dus gebruikgemaakt van beeldspraak die op geen enkele manier deugd! De geest van de mens weet wel beter, .........twijfel valt niet te verwerken! De materiele implicatie laat dat ook altijd zien! De twijfel is aan de (politieke) idioot!
Het is dus heel erg logisch dat alles in een democratie hier op uitloopt; ......... een verfoeilijkheid, een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici menen integer te Zijn is daarom een volkomen raadsel, en de pseudo-wetenschap die allerlei prota en antagonisten in het geweer brengt is nog een graad erger! Ruim deze wetenschap op, voor dat het te laat is, zij gunnen geen enkele mens zijn geestelijke vrijheid. Je mag het ook geen stijl noemen, maar dan laat je veel prota en antagonisme in je zelf toe, .....gezond kan dat niet zijn!

Er wordt in deze maatschappij veel te veel getwist, het is een algemene ziekte, bestrijding van deze ziekte is cruciaal. De demonen die we zelf hebben ontketend, door onze drift tot domineren, moeten terug in de fles, de huidige tribale opvattingen zijn dwaasheden die niets oplossen, alleen de tribune is er goed voor!
De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn!
Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel , zij die het meeste hemelbrood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt!
Mocht U het niet begrijpen; ...... De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Wat de krankzinnige wetenschap, die met de Janus  Kop ook maar over deze mensen die dit feit meemaken, te vertellen en te oordelen heeft, het zijn dwaasheden en dwaze dames en heren die ze verkondigen horen vooral op de scholen niet meer thuis. Als baby zijn we zelfs door een mysterieuze "solitaire actie" gevormd,  heel die "solitaire actie" was het begin van een enorme acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Daar kunnen genetici wel over praten, maar aan "het wezen ofwel het kernachtige" hiervan gaat men geheel voorbij! Alle mensen worden voor 100% als beelddenker geboren, het is een verworvenheid en geen stoornis of mankement. En onvolkomenheden komen in ieder mens voor, .......toch moet hij op zijn eigen weten kunnen vertrouwen, wat is dan de eerste les? Hoe voorkomen we het ressentiment, .......een heel ander chapiter als waar deze krankzinnige en waardeloze wetenschap door wordt beheerst! Ze gaat zelfs aan de totale geestelijke evolutie van de mens voorbij!
Ze gaan een heilloze en zielloze weg, die van het ressentiment.......Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. 

Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!

Nardocus Filosofus

Reverse 8.4 Vertelt meer, over de mens
Mocht U het niet weten, waanzin en sadisme zijn menselijke eigenschappen ofwel brein-verwekkingen.
God heeft geen menselijke eigenschappen en zeer zeker geen "Brein", dus ook zeer zeker geen "zondeval" beleefd.
Je maakt dus een enorme fout "God" menselijke eigenschappen toe te dichten.
"God" is oerbron van oorzakelijkheid, wetmatigheid en energie, en het bleek mij zelfs "Een Auto Reverse systeem".
Hij lijkt mij zelfs die wetmatigheid zelf, kan er dus niet over beslissen om al of niet te ontploffen, .....
De wetenschap heeft dit Auto -reverse-systeem uiterst slecht begrepen. zou de natuur zich niet kunnen corrigeren?

Zonder manifestatie is er echter geen wet, maar dankzij de auto-reverse geldt dit welzeker ook omgekeerd.
God heeft geen brein, kan dus ook niet weten welk een ellende aan de ontploffing is verbonden.
 
Daar in deze ruimte werd de stroomwet van Kirchhoff een feit, ......      
Kirchhoff bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt in een evenwichtstoestand gelden.
 
De som van stromen naar elk knooppunt is NUL
 
 
 
     

Je wordt toch ook niet razend op een orkaan? Dat kan niet helpen, zo dacht hij ongeveer!
De orkaan weet toch ook niet dat hij weleens ellende veroorzaakt?

Het is U misschien raar dat ik het U vertel, maar "God" is vreugde! 
Smart bestaat uit het niet heel-zijn, "God" kan er niets aan doen, dat jij nog niet heel bent. En God kan daar onmogelijk over nadenken!
Wat een prachtige gedachte die Kirchhoff ons daarom voorzet, en hij bleek nog te werken ook! Het was niet de waan van ene meneer Einstein!
En "God" had het ook niet ons samen even "Heel" te maken.
Ons past dus het offer dat Kirchhoff, maar dat is zeker niet dat offer dat alleen hij aan de wereld bracht. 
Christelijke mensen zeggen dan; ......Gods zoon heeft de door ons bedoelde smart bekend gemaakt! We weten wel degelijk hoe we moeten handelen!

Dit handelen is een offer dat elk mens zal moeten brengen als onderdeel van de wet. 
Juist uit dit begrijpen en aanvaarden van dit offer is een enorme kracht te putten, dankzij de wederkerigheid van de wet, ........het hele systeem blijkt een auto reverse.......
De religie zegt dan; .... ons Aardse leven kan een offer zijn aan ons zelf!
Het brengt je de diepe vrede en het succes wat er maar te vinden is in jezelf ...........
  • Dit offer, wat  in het Oosten een onderdeel van Yoga is, ze brengt ons drie dingen,....
  • vereniging......
  • verbinding......
  • Een enorm stuk identificatie  d.w.z. het individuele kan zich volledig oplossen in het Zijn!
  • Het woord Yoga is daarom synoniem met het woord religie, het offer brengen om verbinding te maken. 
  • Deze identificatie brengt de verstilling van alle activiteiten van het brein!
  • Dit maakt dat de ware natuur der dingen rechtstreeks is te ervaren, deze Dingen hebben zelfs hun eigen wet gekregen dankzij Richard Feyman, ze is in QED zeer juist beschreven. 
  • Met de nodige middelen is elke punt-massa als een transponder te bezien..........
  • Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiele energie.