Hoofdstuk 44 De 'natura naturata'

De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.

Toch kan "De Hemel op Aarde" hier de praktijk worden, want onze schepper rust niet voordat hij alles in allen is. Maar dan moet er nog heel wat gebeuren, maar we zijn op weg. Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, en deze Zachte krachten gaan dus zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.

Hoe de mens tot deze kennis is gekomen was ook een enorme lange weg, en ik heb ruimte nodig om het geheel eerlijk en eerzaam te beschrijven, .....mijn geestelijke vrijheid.
 Zo moeten we er mee leren leven dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent en er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen, we zijn nog steeds de opportunistische en exotische gebruiker van onze eigen omgeving. We zijn slechts veroorzakers van een aantal externe factoren.
Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed!


Mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft U gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen. En dat is de ziel die de wezenlijke bezinning en de juiste intrinsieke motivatie kent. Waar hij nog altijd zijn normering laat ontstaan!
Alleen in die ziel zijn er aanpassen van impedantie 's, dus binnen onderliggende verhoudingen van het 'natura naturata'  mogelijk. Dan is er een mensenlijkwezen dat luistert naar de zekere rationaliteit die elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos overheerst! Dat is zoiets als  de wet van de werking van de ziel in je zelf toelaten.


Dan pas durf ik deze wet wiskundig zo voor te stellen; ....Stel Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1

We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
Elk onderdeeltje in deze kosmos wordt gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand (Ernst Mach), “I... a universe of atoms, an atom in the universe.” deze uitspraak van Richard Feynman, is voor mij de meest duidelijke uitspraak dat hij de kosmos volledig begreep! Het is de andere manier om de 'natura naturata' te verwoorden! Zij zijn mijn getuigen, en dat zouden ze ook voor iedere wetenschapper kunnen zijn! 
Ik kan er wel een theorie bij doen.... b.v. dat de standvastigheid van een veld het kleinst is als zijn snelheid nul is, maar deze "rustmassa" blijft relatief! Gravitatie of draaiing zijn heel normaal in deze kosmos! Alleen de relatieve snelheid is beïnvloedbaar, maar dat kost allemaal weer energie! Ook is er de vraag van proces en tegen proces, dat toch nog steeds slechts als weerstand beoordeeld kan worden! Dat helpt dus allemaal niet! De dans van de theorie is onwaar gebleken!
Newton zei het al; ... “ik hoef niets te verzinnen.” Zo heb ik het van Henk Tennekes geleerd!
Zo is er natuurlijk ook de theorie " m = m (t) ". Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hen had opgelost. Waar dient een differentiaal- vergelijking dan nog voor? Juist, .... om de zaak te bedriegen. En zo vingeren de krankzinnige leugenaars maar verder! Het is echt baar moeilijk voor leugenaars om toe te geven dat tijd geen essentie is in deze oneindige kosmos, .......
 1. De huidige Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen welke klimaatverandering ook, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN. Als Z1 bijna Maximaal is en Z2 bijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
  Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2 (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
  Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
  Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
  Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
  De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!
 2. Mocht U denken dat lukt ons allemaal wel, bedenk dan dat de verandering Altijd van twee kanten moet komen.
  Dan kunnen we het dus weer zo stellen; .... Z1/Z2=Z2/ZI Dan wordt bij een absolute wil/doelgerichtheid de verandering kwadratisch  Z12=Z22 .
  De absolute wil en doelgerichtheid voor een verandering kan alleen maar voortkomen uit een JA van beide kanten. Een op Een dus.
 3. Het m2 duidt dan op de maat van een oneindige functie, zoals Spinoza ons geleerd heeft, een functie ook die in iedereen werkzaam is. Hier vind ik dus Intrinsieke motivatie terug, die de brandstof is voor het realiseren van uw passie. Het is ook de motivatie die de mens, Mens doet zijn, als hij zich hier van zijn bestaanswijze bewust is!

Het andere werk van Feynman is het boek QED, de beschrijving dat het deeltje aan het zijn is gerelateerd, De grap van Feynman is dat hij wist dat iedere loutere uitbreiding of perversie in kosmos rationeel wordt bepaald. Zodoende is er "iets" rationeel berekenbaar.
Dat is waar hij in slaagde, door van een deeltje de baan te berekenen door oneindig veel versies van het deeltje alle kanten op te laten gaan. Elk deeltje in deze spookachtige meute gedraagt zich als een golf – en golven kunnen elkaar uitdoven. Als je uitrekent hoe het met deze golven afloopt, dan blijkt doorgaans dat ze elkaar overal in de ruimte nagenoeg uitdoven behalve in een relatief klein rationeel te bepalen gebied, dat wordt door deze rationaliteit, het meest waarschijnlijke pad van het eigenlijke, fysieke deeltje.
Maar overal waar de uitdoving van golven niet volledig is – en dat is bijna overal – is nog een heel kleine kans om het betreffende deeltje te vinden. Deze exotische berekening voorspelt verschijnselen met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid; tien significante cijfers is geen uitzondering.

Het bijzondere van de QED is dus dat deeltjes zich voortdurend bewust lijken van de omstandigheden die heersen  in de exotische ruimte om hen heen. Een mogelijk pad heeft invloed op de lotgevallen van het deeltje, alleen door er te zijn.
Feynman noteert het totale effect van
alle mogelijke tijdsevoluties van het systeem ("paden") met het wiskundige integraalsymbool \int. Hij heeft beschreven hoe met dergelijke padintegralen een consistente herformulering van de kwantummechanica mogelijk is. Het gaat hier om een exotische ruimte berekening vanuit een kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.
Ook Richard Feynman moest leren leven met de wetenschap dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent en er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen, we zijn nog steeds de opportunistische en exotische gebruiker van onze eigen omgeving.
 
De herformulering van de kwantummechanica zal je ook nooit tegenkomen,
dit omdat de wetenschap niet van exotische ruimte berekeningen houdt,
omdat ze te verifieerbaar en te toegankelijk zijn.
De wetenschap hanteert liever een theorie!
Ze willen steeds de "endogene" normering!
De normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om "exogene" normering,
en daar past geenszins een verifieerbare en toegankelijke ruimte-berekening bij.
Dat is voor de huidige wetenschap weer veel te exotisch!
En juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....
 
Richard Feynman kreeg dan wel de Nobelprijs, maar niemand weet meer waarvoor!
Doch ik zeker wel!
Dimensies laten ons toe onze omgeving te beschrijven en voor te stellen:...
het zijn producten van onze geest,
de dimensionele voorstelling van de ruimte is geëvolueerd van 2 naar 3 dimensies,
toen de astronomie zijn invloed liet gelden.
De beperktheid van ons (evoluerend) voorstellingsvermogen speelt ons parten,
als we de 4-dimensionele ruimte-tijd van Einstein en de kwantumtheorie te zien krijgen.
Onze wetenschap vervalt dan onmiddellijk tot een exotische theorie omdat de tijd,
slechts kan existeren daar ze geen essentie is!
En Richard Feynman heeft dat uiteraard met volle overgave bewezen!
Dit kon hij zo bewijzen,
 omdat elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos rationeel wordt bepaald!
Daarom wist hij ze ook in visualiserende schema 's vast te leggen!

 
Een Feynmandiagram gebruikt in de QED:....
interactie tussen twee elektronen door middel van een foton.Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief,
en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachtekracht.
Van uit een chaos kan er nu eenmaal niets worden bewezen.
En ik vind het wonderschoon,
dat Richard Feynman het definitieve wetenschappelijke bewijs leverde!

Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.) was ook al een Latijnse term,
die in het Nederlands kan worden vertaald met hetgeen bewezen moest worden.
De afkorting werd en wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt,
bijvoorbeeld in de wiskunde, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen,
ook daadwerkelijk bewezen is.
Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!

Ook Galileï vertelde het al; .... als wetenschapper geïntimideerd door de macht,
zich slechts tevreden stellen kennis te vergaren met ander doel dan die kennis zelf,
dan loopt de wetenschap gevaar scheef te groeien,
en hun nieuwe machines zullen alleen nieuwe rampen veroorzaken.
 Het is niets bijzonders dat de wetenschap zijn "endogene" normering wil,
de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om "exogene" normering, 

en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....
en zeker ook de psycholoog!
Want het is daarom juist zo bar en boos met de huidige mens!

Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut,
dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen!
Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!
Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdigheden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!

De bewuste ontrouw en de miskenning aan het rapport vanuit het plenum,
 ze is "De veroorzaker van het kwijnende leven",
De veroorzaker van de ontaarding van cellen en cellen functie en organische functie,
van iedere ziekte in het algemeen!

De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie.
De materie heeft daardoor volledig ontoegankelijke regionen.
De ruimte spreekt zich alleen uit in tijdgebonden processen. 
Dat komische raadsel kan dus nog niet opgelost worden.
Ook niet met indirecte waarneming.
Kracht omvat twee bereiken; ....
Een materieel en een spiritueel,
Dat zijn twee uitgangspunten, die steeds naast elkaar liggen.
De spirituele wordt gevoed door de Goddelijke Ratio.
De massa wordt alleen gekend door zijn vermogen tot weerstand. 
De 'natura naturata'
Ze kan dan pas echt doorzien worden,
dan wanneer ze niet als pure stoffelijkheid wordt gezien.
Maar als een openbaring in het menselijk bewustzijn.
Het onzichtbare "binnen" kunnen we slechts zo naar buiten excelleren.


De mens zit werkelijk op een nieuw statuut te wachten,
want het gaat uitsluitend om de kennis zelf.
En om het leren zelf,
En zeker niet om de ontwikkeling van de technocratie.
Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... 
Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed!

 
....Op elke trap die door kennis wordt bijgelicht, manifesteert de wil zich als een individu.
In de oneindige ruimte en de oneindige tijd ervaart het menselijk individu zichzelf als een eindige grootheid,
die bij de twee andere in het niet valt, en die als het ware midden in de oneindigheid is geworpen.
Alleen de nieuwe mens met een nieuw bewustzijn kan dit begrijpen,
een mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.
En die komt, en Schopenhauer (die deze woorden sprak) is uiteindelijk geen echte pessimist.
Zo zegt hij dat door ontkenning van de wil,
men verlost kan worden van het lijden en toont hij aan dat er nog een slechtere mogelijke wereld bestaat voor een ieder.
Namelijk één waarin het niet mogelijk is zich te verlossen van het lijden.
Lach om uw inhoud, lach om uw bezit. En toon Uw enthousiasme, dat zijn de mogelijkheden die U heeft.
  Änanda betekent vreugde, plezier of verheuging.
En was tevens de belangrijkste discipel van Boeddha!

Er is zo ontzettend veel om je van het kleine los te maken! Richard Feynman hoor ik het altijd zeggen; .....
en als het niet lukt gaan we over op wat anders!
Dit verhaal gaat over de onwetendheid - in het bijzonder systemische onwetendheid-
als gevolg van macht en geheimhouding,
en de nooit aflatende pogingen van Richard Feynman er doorheen te snijden.
Maar om dat te kunnen zal je toch steeds de Intrinsieke motivatie moeten vinden,
die de brandstof is voor het realiseren van uw passie.
Het is ook de motivatie die de mens, Mens doet zijn,
als hij zich hierbij van zijn bestaanswijze bewust is!

De vensters van de ziel kunnen niet gesloten blijven,
ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans,
Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt"!
En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede, zeker zijn best!
Cupido is dan een trouw individu, die altijd bij je is!

Deze bewustwording zal er komen,
De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen,
 dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke,
met een volkomen gelijk statuut voor alle mensen.
Daarbij kan ik U vertellen,
De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging,
het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
Wilt U de Hemel op Aarde?
Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren,
anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
Macht en geheimhouding passen daar niet bij!
Elk verprutste ongeval (ook in de IT) is "een gebrek aan integer zijn". 
Slechts het integere berust op de rationele gedachtekracht.

Het deeltje heeft zijn bestempeling, dat "is" rationele gedachtekracht!
met een instantané werking die er geen seconde om liegt.
Dat vinden we steeds weer terug in de natuur!

De liefde en Rede
De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.

Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de
natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!

En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede, zeker zijn best!

Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden,

zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....
dat is de doelstelling die ik steeds heb meegekregen, zo lang ik hier was en ben.


 
 
Nardocus Filosofus