Hoofdstuk 47 De Implicatie voor ons DNA

‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden. Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )

Heren krankzinnige wetenschappers, zal dit ook geen waarheid als een koe zijn?
De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijke statuut voor alle mensen.
Wie brengt dit eigenlijk nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!
De mens die leeft volgens zijn Dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig. De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist.
"Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is."
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat er slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt.

Hij leeft altijd in angst, daar de angst de vraag wakker houdt naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
Dus diep "nadenken" is één zijn in opperste concentratie, doch het is juist daarin tegenover niet dat geconditioneerde denken wat door de malloten op deze Aarde wordt bedreven!
Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen! Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!


De belangrijkste implicatie; .....
De belangrijkste implicatie van een filosofie die niet waarheid 's functioneel is komt overal boven drijven. Het is een herhaalt koningsdrama van mensen die zeggen de koning te zijn. Je moet wel iemand benoemen als koning wil je de kritiek en de discussie kunnen onderdrukken. Wel dat gebeurd dan ook, al wordt er menig koningsdrama opgevoerd ofwel het algemene drama in de wetenschap heet het professoren drama. Het is een soort koehandel, hij die het beste fabeltje kan leveren wordt koning, of krijgt de Nobelprijs. De ketens van de autoriteit kunnen evenwel het huidige voorstelling 's vermogen niet meer begrenzen. Na 2012 komen de heren autoriteiten zelfs bij bosjes onder de guillotine te recht! Een God is meer als genoeg, een Koning is meer als genoeg! Want we weten het heel gewoon, ........

Als het menselijk denken louter zweert bij de eigen logica en grammatica, komt het nooit uit waar het hoort uit te komen, bij ‘het zijn’, de werkelijkheid. Om dat wel te doen, moet de mens zichzelf bewust geweld aandoen. De mens moet zich met opzet in de nesten werken en aan de hand van de aporieën die dat oplevert, door zijn eigen muren heen breken. Slechts dan komt de mens open te staan voor de realiteit. Die is immers dissonanter en verscheidener dan de louter logisch gedifferentieerde denkcategorieën kunnen bevatten. Slechts op deze enige manier komt er een ervaring van het vrij zijn, die overeenkomt met het dissonante karakter ervan. De mens vindt zijn kwintessens pas waar het tegen de eigen aporieën aanbotst en deze positief weet te beamen, bekrachtigen, bevestigen. Of wel; ....wanneer hij bewust zoekt naar de ‘opheffing’ van zijn ‘coherentie’. Denken mag en kan niet terug gaan naar de plicht voortdurend de eigen regels in herinnering te brengen. Dat is slechts de list het perpetuum mobile terug te willen brengen in de mens, alsof er wat te oogsten valt in het zelf, door de meest onmogelijke wensen uit te spreken. Alsof er een "verdachte" is, ....... Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas nog steeds niet! Ze leiden aan een zieke, het is kennelijk een ledigheid tot aan de dood!

Toch is de huidige professor daar niet van bewust, om U een voorbeeld te geven; …. Pierre van Baal heeft de gemoedstoestand van de heren treffend weergegen, met deze compositie; ….. Theorie zonder confrontatie met het Experiment is niet,
Experiment zonder vergelijking met de Theorie is net zo min.
Hand in hand vormen zij de Fysica.
Laat geen harer Beoefenaars dit ooit verachten,
Dan zal hen haar Schoonheid wachten.
Ach professor toch, hoe moet dat nu met een filosofie die niet waarheid 's functioneel is? U geloofd vast in sterke verhalen! Professor toch, van wie heeft U dit geleerd? Ja, U flikt het alweer, de computer wordt er bij geroepen, maar de logica die er aan ten grondslag ligt is nog steeds niet waarheid 's functioneel, Boole wordt roemloos in de hoek gefrommeld, Pierre van Baal is vandaag koning. En daarmee bevorderd tot de lieve Heer op Aarde?

De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en eenvoud.
Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)
De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd als door het inzicht dat het
ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin, Derde-Wereldculturen en ook wijzelf hun grote of kleinere euvelen vooral hebben te wijten aan één gemeenschappelijke oorzaak: het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.


Ik voorspel het U, de duizend-voudige mislukking komt er aan, na 2012. De schrijver, journalist, de inleider en inwijder, de algemene Janus Kop gaat na 2012 zijn Waterloo vinden. Als aanzet, als inleiding, is namelijk een filosofie die niet waarheid `s functioneel is gewoon totaal onvoldoende. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren op deze wereld. Juist daarom kon Janus steeds weer te hulp worden geroepen. Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven.

Echter, thans hebben we de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip!
Ja, De waarheid 's functionaliteit van de materiële implicatie is: we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip. Eén en één is twee, oorzakelijkheid is zo te erkennen en te herkennen, meer heeft ze niet in onze hersenen!
Er is dus wel degelijk de implicatie waar de Janus Kop geen rekening mee gehouden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook! En dat kost hem de kop.


Hoogstens zien we door het duale proces de componenten P en Q als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten,
die wij hebben waargenomen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk. De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het
singuliere tantum wat ons wordt gegeven!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1, drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren.
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum, dus met dat wat hem wordt gegeven.
De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1, zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren!
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd, kan ze de waarheid niet leveren!
De waarheid levert deze machine niet, je kan er alleen maar loeder gek van worden!
Permenides wist het al T=t1+t2+t3+t4+.....
Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen,
of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
Alleen met discrete modellen is er wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch
proces zonder gebruik te maken van voorschriften.
En de wetenschap zal wel moeten,
zolang de niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven worden,
in het bijzonder de ontologische, omdat ze als irrelevant worden beschouwd.
Alleen zo drukken we de hectiek van de illusie terug naar de kale essentie,
die alles veel eenvoudiger maakt.
De krankzinnige wetenschap neemt heel gewoon aan, .....
dat ze iedere coherentie kan aantonen,
terwijl het bewijs voor de decoherentie, hier als een functie in de tijd, al een feit is.
En Richard Feynman heeft het fysische bewijs ook al geleverd. 

Wilt U de Hemel op Aarde?
Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren,
anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
Macht en geheimhouding passen daar niet bij!
Elk verprutste ongeval (ook in de IT) is "een gebrek aan integer zijn". 
Slechts het integere berust op de rationele gedachtekracht.

Het deeltje heeft zijn bestempeling, dat "is" rationele gedachtekracht!
met een instantané werking die er geen seconde om liegt.
Dat vinden we steeds weer terug in de natuur!

 

Teneinde de mogelijkheid van het bestaan van een artefact te elimineren moet de wetenschap, astrologen, astronomen, primatologen en klimatoloog gewoon weer aan de slag, werken aan uitleg en leren, hoe dergelijk fenomeen te verdisconteren. Veel zal het ze echter niet helpen, je hebt slechts één ding te doen, althans : …. Mijn begrip van vele zaken is niet zo zeer gericht op het maken van nieuwe werken, maar simpelweg op het interpreteren van zaken die al ergens anders bestaan. Als je iets ontdekt dat al in de natuur aanwezig is, doe je niets anders dan deze natuur interpreteren. Ja en de wal keert toch echt het schip! De natuur en haar opportunistische gebruikers kunnen zich helaas niet verbaal verdedigen tegen de zwakzinnige nihilistische politiek en de "theorie" van wetenschappers die elke nacht kennelijk op zijn "waanzinnigst dromen" waardoor deze auto-intoxicatie een feit wordt.

Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen. Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........

De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn! Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn! U moet weten, twijfel te zaaien over de
waarde van het andere bewijs, ik en ieder ander kan dat slechts met de pathetische drogreden. De Duivel is zelfs niet meer als die pathetische drogreden!
De Katwijkse ziekte (HCHWA-D of amyloïde angiopathie) is zo een erfelijke ziekte......maar hou Uw hart maar vast want er komen er nog veel en veel meer! De heren genetici zullen wel blijven brullen, .......maar de menselijke auto-intoxicatie is het enige aanwijsbare feit dat als oorzaak kan worden aangemerkt!


Wie slechts op iemand`s filosofische en theoretische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, maar deze is en blijft tweeledig.  Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert, de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen. Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren, dat deden ze in het stenen-tijdperk ook al! De neurotransmitter die de verbindingen moet maken is niet actief, .... dat is alles. De meeste dwaze mensen vinden het zelfs ongepast om in alle openheid met U te communiceren, wie een dominantie toont, toont geen intellect, ze gaan uit voorzorg al direct over op de conversatie.  Men wil met alle geweld alleen  maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis! Daarom gaan de deskundigen direct over op de conversatie, met alle routineuze geheimzinnige kletspraat als gevolg!
Toch
 gaat het om "Een waanzin pakket van filosofieën en theorieën", dat voor niemand gezond is! 

Het is dan ook niet nodig iets objectief 's te produceren, er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon valt. En de fantasie van zo`n krankzinnige Janus kop daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd.
De Janus Kop zou moeten begrijpen, dat een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’, en zijn/haar wereldvisie niet breder wordt door middel van een onafhankelijk onderzoek. Niets staat verder af van de waarheid, dan deze orthodoxe en exogene gedachte die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip.  Dit is gewoon aannemen dat er een “branche” is die simpelweg alles “weet”. Zo`n Janus Kop is simpelweg een duivelaanbidder, vraag het maar aan de duivel dat is zijn devies!

Onderzoek is slechts een voetnoot, de branche komt het wel even vertellen, de wetenschapper vertelt niet alleen wat er allemaal aan de hand is, maar ook hoe het verder zal gaan en wat er moet gebeuren. In feite functioneren de huidige wetenschappers als goeroe ofwel fantast. De wetenschapper van nu is zelfs niet meer als een Janus Kop.
Dat ze als wetenschapper ver buiten hun boekje gaan en dat beleidsopvattingen en politieke meningen verpakt worden in pseudowetenschappelijke jasjes valt niemand meer op. Dit beeld is alom tegenwoordig in de media en staat ook volkomen los van zijn disciplinaire herkomst.
Een wetenschapper is bij mij iets van opleiding en niveau, de Janus Kop moet gewoon gedumpt worden, de algemene oriëntatie wijst maar één richting op, we moeten werken met Filosofie die waarheid `s functioneel is! De wetenschap ervaart zijn eigen schizofrenie niet, de gevolgen zijn desastreus.


Zij die geen oplossingen willen zullen uiteindelijk hun eigen DNA kapot slaan, door de gebrekkigheid van leven wat hen nog voor ogen staat, deze staat van leven brengt de eindigheid en dood. Dit omdat ze volkomen los staat van het echte leven. Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen. De rede is heel simpel, ........ Een endogene functie, (de door mensen bedachte functie), kan wiskundig gezien alleen opgevat worden als een parameter vergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen of welk proces ook hier of elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica of enige andere wetenschap niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, ....zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute, de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld!
Er is geen zorg voor ook maar enig onderdeel van "De Natura Naturata" of "De Natura Naturans".
U kan onmogelijk wetenschapper, fysicus, of wiskundige zijn!
 Heren reset Uw leugens, reset Uw wetenschap! Of rot nu eindelijk eens op!

De theorie over het Griekse begrip Kwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'. 
En gevolg daarvan is dat
ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het allemaal niets! Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! Dit is de consequentie van de stijlloosheid die er op deze wereld heerst.

Doch het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap of de religieus echt niet voor nodig. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren op deze wereld. Er is echt niemand die het reële leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper of een theoloog zijn.
 Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt. Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal. Want het zijn vooral de hersenen die dat illusoire probleem moeten oplossen, maar het lukt ze nog steeds niet! Omdat de mens met deze hersens kennelijk niet wil weten hoe onmachtig hij is, en nog maar bar weinig weet!

Toch weten we het allemaal, de dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Met een enorme euforie wordt het allemaal nog gepresenteerd ook! Maar het blijft gewoon een hilariteit om niets!


De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijke statuut voor alle mensen. Anders komt in sneltrein vaart heel gewoon de totale digitale dementie om de hoek kijken! 

Om het U nog eens anders te vertellen; ....Deze maatschappij heeft het nog steeds niet door, maar er heerst hier een algemene ziekte.
Het is al 130 jaar geleden, dat als reactie op idealisme en materialisme het kritisch positivisme ontstond. Het maakte bezwaar tegen het metafysische karakter van beide. Want niet alleen het idealisme vergeestelijkt de werkelijkheid, maar ook het materialisme;..... want dat materie het enige principe in de werkelijkheid zou zijn, is evenzo onbewezen.
Niet te min blijven we aan deze metafysica doen, met verstrekkende gevolgen. We kunnen niet aan het idealiseren en materialiseren blijven, dat is een heilloze weg.
Al die theorieën zijn een ramp voor je mede mens. Het valse instrumentalisme heeft nergens toe geleid, in de techniek niet, in de fysica niet, in de economie niet, in de hulpverlening niet, er is geen discipline op te noemen waar de inzet van deskundigen tot iets hebben geleid.
Het is een enorme ramp, HET VALSE INSTRUMENTALISME is voor de normale genuanceerde mens ( met een genuanceerd oordeel) een enorme ramp.

Zij hebben de algemene crisis veroorzaakt, als ze niet willen veranderen pak ze dan op en zet ze in het gekkenhuis.
Niemand heeft het recht te dwingen, met idealisme en materialisme, want niet alleen het idealisme vergeestelijkt de werkelijkheid, maar ook het materialisme; want dat materie het enige principe in de werkelijkheid zou zijn, is evenzo onbewezen.
Rot op met al die theorieën, het zijn vooroordelen, het is dwingelandij! En ze maken de normale mens alleen maar banger en gekker, zie dat eindelijk eens in!

We staan voor het einde van een algemene periode, de crisis komt zeker zeer zwaar aan, wanneer laten we ons nog langer gek en bang maken, en wanneer laten we het huidige statuut los? Ik vrees het ergste, een redelijke bevolkingsgroep is er niet meer, het een hobby iedereen en alles onledig te houden. Het nihilisme heerst volkomen!
Daarom wordt voor het iedereen hoogtijd dat het plausibele verhaal er bij geleverd wordt, als je iets wil uitleggen/verklaren of als je met een contract komt.
Voor wie het niet wil begrijpen, plausibel betekent onder meer dat zo ongeveer iedereen met het verhaal kan instemmen, kan goed keuren.
Fabeltjes kunnen daar meestal niet aan voldoen. Als het menselijk denken louter zweert bij de eigen logica en grammatica, komt het nooit uit waar het hoort uit te komen, bij ‘het zijn’, de werkelijkheid.
Juist de huidige crisis is het bewijs dat er vele fabeltjes in omloop zijn en het echte plausibele verhaal nog steeds ontbreekt.
Zelfs de wetenschap heeft dat verhaal niet kunnen leveren. Er is maar één oorzaak te benoemen voor deze problemen, en ze zijn 130 jaar geleden al beschreven. ( dit schrijven is van 6-12-20140 )
De terroristen van de theorie hebben hun kans opnieuw gegrepen, maar van Marx tot Popper ze zijn allemaal zwaar debiel.
Weldenkende mensen doen hun uiterste best om de crisis te bezweren, en de schade te beperken , terwijl veel Alfa en Gamma wetenschappers blijven dromen van een totaal oplossing . Toch is er al eeuwenlang niets nieuws uitgevonden wat enig soelaas biedt.
Als het geen discipline is om algemeen sterke voorbeelden te geven hoe wil men dan ooit tot enige goede theorie vorming komen.  Om dat wel te doen, moet de mens zichzelf bewust geweld aandoen. De mens moet zich met opzet in de nesten werken en aan de hand van de aporieën die dat oplevert, door zijn eigen muren heen breken. Slechts dan komt de mens open te staan voor de realiteit. Die is immers dissonanter en verscheidener dan de louter logisch gedifferentieerde denkcategorieën kunnen bevatten.

Hoe is het dan mogelijk uit deze crisis te geraken?
Het spoor van de plausibele voorbeelden , voorbeelden die voor iedereen te aanvaarden en goed te keuren en te volgen zijn, zijn de meest aantrekkelijke voorbeelden in het maatschappelijk economie 's verkeer en daar dient niet steeds het bordje “verboden toegang” aan opgehangen te worden door de globale elite.
De gevolgen weerspiegelen zich in het gebrek van echte globale oplossingen.
De dwang en drang van de supranationale organisaties moet gestopt worden! Polarisatie en strijd zijn niet alleen twee onafscheidelijke vrienden in het Publieke debat.
Ze vergezellen ook de oorlogen die uitgevochten worden.
Ze overspoelen de hele aardbol er mee, ze hebben de organisatie er voor geschapen, met aan de ene kant een groep die welvaart kent en zegt alles te weten en aan de andere kant een groep die niets heeft en slechts een spiritueel weten.
Het wordt een oeverloos debat en een hevige strijd tussen deze twee groepen, mijn advies is en blijft waarheid reflectie en ontmoeting. Niet de adviezen van de gevecht `s-organisaties van de heersende elite, die gaan alleen maar door met de schijnbare tegenstellingen waarop volgens hen de wereld is gebaseerd, het valse instrumentalisme zijn rol.
We moeten doodgewoon weer naar de wis en natuurkunde willen we de mens, in zijn menselijke context, enige overtuigende opvoeding mee geven, wat enige soelaas biedt.
Alleen dan is er een synthese te ontwikkelen die mogelijk een oplossing geeft.

Verantwoording afleggen een van de moeilijkste dingen is voor een mens.
We zitten altijd weer met motieven die ons opgedrongen worden, alleen al omdat we van vlees en bloed zijn, we hebben voedsel , kleding en verzorging nodig.
Met klem wijs ik er dan ook op, realiseer U dat;.....
Ik vind dat heren die veel lawaai maken, zoals het die van het IPCC en UN en politici zich moeten verantwoorden.
Als ik terugkeer in/naar de geschiedenis dan weet ik dat het narcisme in elk moeilijk conflict hoogtij viert, met dramatische gevolgen. Narcisme is een term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag die wordt gekenmerkt door een obsessie , gebrek aan inlevingsvermogen, egoïsme, dominantie en ambitie. Dergelijk exceptioneel gedrag begint onze samenleving steeds meer te beheersen.

De mensen die zich POLITIEK ENGAGEREN, meningen hebben, maar verzuimen om te bekijken wat hun eigen motieven daarbij zijn, of die zuiver en helder zijn, die vergeten dat zij zelf het middel zijn om verandering door te voeren.
En aan de andere kant de mensen die veel doen aan zelfontplooiing, aan bezinning, maar daarbij vergeten dat ze een deel uitmaken van de wereld, die vergeten dat ze verantwoordelijk zijn.
Martin Buber heeft de halve mensheid gewaarschuwd voor dit conflict, in een dramatische periode, voor de tweede- wereldoorlog.
Dat andere statuut, wat het zelfde is voor iedereen, deze rechtsbescherming, je hebt hem nodig, deze realiteit is nodig. Omdat het vaak slecht afloopt zonder een wezenlijk statuut, en de mens en zijn omgeving moet eerst zelf inzien dat de conflictsituaties tussen hem en anderen slechts uitvloeisels zijn van de conflictsituaties in de eigen ziel.
Het is onmogelijk met dergelijk exceptioneel gedrag wetenschap en voorlichting te bedrijven.
Laat staan beslissingen te nemen die enige gelding`s-kracht hebben!

Misschien begrijpt U het nog niet goed, maar de “theorie terroristen” zijn van plan eindeloos door te gaan met hun terrorisme.
Dat ondanks dat er geen enkel bewijs voor hun theorieën is, mijn sepsis de wereld heeft hem enorm hard nodig.
Ik zou dus toch maar eens gaan reageren, vragen stellen, of als U dat wilt ageren.

Er is geen natuurlijk spel te vinden zonder de natuurlijke regels, en de stappen die de natuur zet, ze zijn zo uitgebreid en zo divers dat er geen onbegrepen theorie op los te laten is.
Het zijn allemaal valse instrumenten die ze leveren, ze geven het ook zelf toe!

Een voorbeeld; Wikipedia
Het instrumentalisme is een opvatting binnen de wetenschapsfilosofie waarbij gesteld wordt dat theorieën en begrippen louter ‘instrumenten’ zijn. Hierbij is het van ondergeschikt belang of deze theorieën of begrippen juist of fout zijn. Wat van belang is, is niet dat ze correct de realiteit weergeven, maar of ze op een afdoende wijze het verschijnen van bepaalde fenomenen kunnen verklaren en voorspellen. Hierdoor is de opvatting nauw verwant met het pragmatisme en het behaviorisme.
Het strafrechtelijk instrumentalisme is volgens vele rechtswetenschappers herkenbaar in tendens in het beleid van de Nederlandse overheid sinds 1985. Het insturmentalisme wordt door A.C. ‘t Hart en R. Foque omschreven als de visie “waarin het strafrecht uitsluitend wordt opgevat als een specifiek dwangmiddel om een bepaald maatschappelijk doel te bereiken; ....een doel dat, extern aan het strafrecht, politiek bepaald wordt en in een omvattender beleid wordt uitgewerkt.”
Bezwaren die hiertegen worden aangevoerd zijn onder andere de gevaren voor de bescherming van grondrechten t.o.v. het handelen van de overheid, omdat deze ondergeschikt worden aan het gestelde doel van het beleid. Daarnaast is er het bezwaar dat de instrumentaliteit van het strafrecht beperkt is, omdat de criminalitiet niet op te lossen is door het strafrecht.

Wetenschap is de productie van nieuwe claims op waarheid en onwaarheid, op feiten en fictie, binnen een wetenschappelijke discipline. Om dit proces te stroomlijnen en om andere onderzoekers de kans te geven onderzoek te bekritiseren of aan te vullen moeten de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek duurzaam publiek gemaakt worden. Kennis opgeslagen in de hoofden van mensen of welke enkel in gesprekken of colleges expliciet wordt gemaakt, kan nog zo waar zijn, zolang het niet duurzaam gepubliceerd is, is er van een directe bijdrage aan de wetenschap geen sprake. Aanspraken op de waarheid binnen een wetenschappelijke discipline zijn niet universeel. Binnen een discipline kan een waarheid met het verstrijken van de tijd een onwaarheid worden. Ook aanspraken op de waarheid kunnen verschillen tussen disciplines, en de wetenschap is daarom een zelfreferentieel systeem, bestaand uit zelfreferentiële subsystemen. Om een waarheid te kunnen produceren binnen een wetenschappelijke discipline dient men recht te doen aan de regels, methoden en verwachtingen "volgens de menselijke discipline zelf". Je verzaakt daarin niet, zelfs als het een opheffen van wat je coherent leek, was!

De wetten die deze motivatie veroorzaken en "aan kunnen" hangen samen met de liefde en rede voor de waarheid, het Dharma. Ze is het enige wat de Mens als persoon een echte solide status kan bezorgen, die van wezenlijke betrouwbaarheid! Uw motivatie moet "oprecht" zijn. 
 Het idee van eigen geluk ten koste van het geluk van een ander is een contradictio in terminis.
Deugden als liefde en mededogen impliceren vanzelfsprekend jezelf en de ander.
  Vriendschap is niet de helft van onze oefening, maar heel onze oefening.
Het menselijk genot komt voort uit het realiseren van deze motivatie, dat is niet zomaar even "iets", daarbij mag U er van uitgaan dat de differentiatie, in weerstand en stroom wordt overbrugt, als de Goddelijke intrinsieke functie van de Ziel is haar werking oneindig! "Het is die stuwing die je naar het bedoelde voor jou leidt"!
Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Daarom kan vanuit dergelijke situatie alleen een deceptie volgen.


"Ook hier is er de universele wet; ....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding.
  Een slecht opgeleid persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs ontzag en begrip kweekt." 
De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren, anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
En dan is er ook nog een zeer praktische universele wet; .....Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is!
Naar vermogen, karakter, aanleg, en doen, het beminnelijke en het minnelijke heeft een enorme simpelheid!
Zo leef je vanuit een passie en een compassie die de werkvloer van een doener zeer prettig maakt!
In mijn eigen leven heb ik dan ook een heel eenvoudige spirituele praktijk, de dagelijkse van de doener!
Let wel, hier heb ik het over het meest wezenlijke leerproces wat er schuil gaat in de mens, .....mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken! 


Doch de exogene meute is nog lang niet zover, ze zitten nog steeds in een diep ziekelijke fase. Want de realiteit, ze hebben hem niet meer nodig! Rechts bescherming je krijgt hem niet meer!
Het materialisme is als principe gekozen, men denkt dat dit het enige principe in de werkelijkheid is!
Er komt geen enkel fatsoen meer boven, de viespeuken, ze gaan maar door!

De combinatie van wetenschapper, de verdachte deeltjes zoeker, en materialist, ze is de slechtste combinatie die er maar is! Want hij zoekt iets op de werkvloer van de mens, wat niet bestaat, deze wetenschapper zou alle zelf-referentiële subsystemen ontvlucht zijn!
Ook dat is een contradictio in terminis,
zolang hij daar met al zijn verdachte handelen aanwezig is! 


De navelstreng tussen theorie en praktijk snijdt de elite,  
met zijn vlucht naar het virtuele en statische nagenoeg door.
In het reële daarentegen weten ze zich geen raad.
De praktijk laten ze ver achter zich, weinig interesse wordt daarin getoond,
om vervolgens te speculeren over de fatale gevolgen,
 over “van alles en nog wat”, alles wat zo mogelijk verdacht is.
 Weg met de elite die dat doet.

Sommige critici vinden dat nog te gemakkelijk
en zien in hen een vertegenwoordiger,
van “de postmoderne carnavalsoptocht”
en verwijten hen nog een verbleekt mensbeeld te hebben ook.
Zo als ik.
Wat we zonder meer in moeten zien, is dat alles zijn bijklank moet verliezen,
vele termen zijn veel te zwaar beladen, we moeten ophouden pervers bezig te zijn,
om iets als boosaardig, morbide, onnatuurlijk, ontaard, tegennatuurlijk, verdorven,
verkeerd te omschrijven.
Normaal of abnormaal zijn begrippen die geen enkele lading kunnen dekken,
zo ongeveer ieder begrip heeft zijn verruiming nodig!
De basis-situatie is dat de mens over voldoende vermogens beschikt,
om de persoonlijke tragedie`s om te zetten,
in een redelijk genietbaar stuk,
en misschien zelfs wel in een blijspel met een happy ending,
als we hem de ruimte daartoe geven.
‘Uit dit alles blijkt dat het menselijke bewustzijn,
en denken van nature fragmentarisch is,
en dat daarom de theoretische of praktische resultaten,  
die door de combinatie van zulke fragmenten worden bereikt,
meestal gebrekkig uitvallen.
We hebben daarom altijd de leerweg nodig,
we moeten ons zo van het gebrekkige,
 dus de hulpeloosheid -radeloosheid -denkverlegenheid -besluiteloosheid,
 ofwel van de aporie ontdoen.
Vrijheid, democratie, groeien via de leerweg naar resultaten!


Haatspraak is een belangrijke uiting van egocentrisme,
en kan zowat overal worden aangetroffen.
Zo blijft het zwakzinnige circus maar rollen.
Demonisering en romantisering,  
van het vreemde en de vreemdeling zijn een deel van het zelfde verhaal!
Het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie,
tot een oplossing te brengen is algemeen.
Ofwel  de A priori heeft gevolgen,
 De logica die bestaat zonder argumentatie vanuit het resultaat,
 daar moet je bij de elite naar zoeken,
meestal komt men met wat van te voren gedicteerd wordt,
een oordeel vooraf zonder onderzoek ( theorie ),
ofwel informatie die bestaat uit',
de ervaringen met de meervoudige dynamische werkelijkheid,
 daar moet je altijd naar zoeken.


 
Doe je dat niet dan kan het gevoel dat U een trans komisch figuur bent,
in U opkomen!
Omdat U steeds bezig bent met een mengeling van werkelijkheid en verbeelding!
Wij zijn niet van deze wereld, wij zijn trans komisch.
Het wil nog wel eens helpen als U een aantal a-prioribegrippen kunt duiden.
Mogelijk lukt het dan nog te onderscheiden wat hoog en laag is,
veraf en dichtbij, onder en boven, diep en ondiep enz.
Dan hoeft U niet te knagen aan de wortels van de illusie,
de eigen illusie neem je namelijk nooit weg,
geen enkel ding, geen enkel wezen en geen enkel mens,
kan zich een beeld vormen dat gelijk is aan zichzelf.
Vanuit verschillende gezichtspunten kan iets hoog of laag zijn,
veraf of dichtbij, onder of boven, ondiep of diep, enz..

 

Logica of formele logica is de leer van het strenge betoog,
en omvat sinds Aristoteles als hoofdbestanddelen; ....
* De leer van de bewering
* De leer van de definitie
* De leer van de gevolgtrekking
* De leer van het wetenschappelijk bewijs

Nog al veel omvattend, echter; ....Ik weet niet of dat wel eens wil doordringen,
bij GEBRUIKERS en lezers dat dit essentieel is voor de kwaliteit.
Nog is het weer het zelfde verhaal: Beste GEBRUIKER en lezer,
ik heb een miljoen keer gelezen de theorie van de heren van de wetenschap waar is,
U bent maar een leek, en U dient ontzag te hebben voor de onbegrijpelijke dingen,
die zij als de specialisten weten en kunnen.
Wij hogepriesters van wetenschap en techniek,
wij mogen het mijnenveld van leugen en bedrog aanleggen.
Het is vreselijk ontsierend , maar we gaan er lekker mee door,
Want wij zijn U en nu eenmaal zo, en zo kletsen ze maar door.
Er is voor alles een norm; ....

1. de historische norm
2. de autoriteit 's norm
3. de logische norm
4. de statistische norm
5. de zuiverheid 's norm
6. de effect norm
7. de esthetische norm

Deze normen kunnen met elkaar in conflict raken.
Geen enkele ervan is consequent te volgen.
Ook kunnen ze niet op elke vraag worden toegepast.
Dat lijkt me toch wel wezenlijk om de goede normen te behouden,
realiteit en waarheid staan bij mij bovenaan.
Als je uit gaat van het feit dat je hogepriester bent,
en dus geen fatsoenlijke uitleg wil geven,
dan is dat een volkomen verkeerde premissen.
De vraag naar de eerste premissen:....
Die welke op geen eerdere waren gebaseerd. Waar zijn ze?
Volgens de stoïci waren dit algemeen geldige, onbewijsbare waarheden.
De moderne wetenschap stelt hiertegenover,
dat de uiteindelijke waarheden slechts empirisch kunnen worden vastgesteld; ....
het zijn waarneembare feiten.
Maar velen gaan toch zo lekker stoïcijns door, zonder argumenten!
Deze Wetenschap 's opvatting heeft vervelende gevolgen.
Gaan de bouwers en gebruikers die deze opvatting hebben dat eens begrijpen?
Want dan heeft het zo ongeveer nergens mee te maken,
nog met waarheidsvinding, nog met eerlijkheid, nog met realiteit,
het brengt slechts onzinnigheid, zwakzinnigheid, debiliteit,
om iedereen maar na te praten en niet met argumenten te komen!
Denk nu eens om Uw status; .........

Want buiten dat; .... De wetten die deze motivatie veroorzaken en "aan kunnen",
Ze hangen samen met de liefde en rede voor de waarheid, het Dharma.
Ze is het enige wat de Mens als persoon een echte solide status kan bezorgen,
die van wezenlijke betrouwbaarheid!
 Uw motivatie moet "oprecht" zijn. 
 Het idee van eigen geluk ten koste van het geluk van een ander is een
contradictio in terminis.
Deugden als liefde en mededogen impliceren vanzelfsprekend jezelf en de ander.
  Vriendschap is niet de helft van onze oefening, maar heel onze oefening.

 
Nardocus Filosofus

 
cbs