Reverse 11 De oplichting zelf

Een voorbeeld:
Marinus Veltman vertelt hoe groot de kansen zijn om het higg-deeltje te vinden,
het is een speld in een hooiberg,.....
en dan moet die speld nog in die hooiberg verloren zijn,
anders kan je hem niet vinden.
Het is een spelen met de GODDELIJKE EER,

ALSOF ER GEEN ESSENTIE BIJ EXISTENTIE IS BIJ GELEVERD.......

de structuurloze wetenschapper is wetenschappelijk imbeciel.......
Volgens Marinus waren er twee problemen in de wezenlijke structuur, ze deden zich bij het onderzoek naar de familie van elementaire deeltjes voor.
Op de eerste plaats gaven de wetten van elektrische kracht en sterke kracht onjuiste waarden van de massa van de deeltjes.
Dit probleem werd opgelost door Feynmann, Tomonoga en Schwinger,
die aantoonden dat de wolk vage deeltjes rond deeltjes hetzelfde effect heeft als een kleine verandering in de massa.
Dit verschijnsel wordt renormalisatie genoemd.
De schijnmassa komt overeen met de gemeten massa;..... de echte massa is onkenbaar.

 
IK ZAL HET NOG EEN KEER ZEGGEN;  DE ECHTE MASSA IS ONKENBAAR.
DAAROM IS CERN WEGGEGOOID GELD.
Overigens heb ik de hele kwantumtheorie niet nodig om dat te weten.
Het belangrijkste aspect daarbij; ....de betekenis van de kentheorie en haar dialectiek is Nihil, en met de kennislogica kom je niet ver.
Volgens mij kom je eigenlijk nergens, er is een aperte noodzaak zich op existentie te richten, vooral voor de wetenschap, astrologie en astronomie betekent dat, je richten op de ieder fenomeen en zijn existentie.

 
De grootste problemen hebben de Cern oplichters uiteraard met de verzameling.
In de wiskunde is een verzameling een basisbegrip dat zich niet laat definieëren in termen van andere begrippen,
Cantor, de grondlegger van de verzamelingenleer noemde een verzameling informeel, wat zo ongeveer zegt dat
er van diversiteit en massaliteit spraken is en de structuren moeilijk zijn te doorzien.
Overleggen doen ze er graag hier over, men zou alles wel willen "unificeren", (unificeren betekent: één maken, verenigen).
Je kan zoiets maar één keer juist doen;.... Je kan de waarheid niet zomaar blijven maken, het is een singulier tantum.
Singulare is Latijn voor "enkelvoudig", terwijl het eveneens Latijnse tantum hier "slechts" betekent. Singulare tantum beduidt dus letterlijk "slechts enkelvoudig".
Ik volg dus ook wat Singulier tantum is.......zo is het mij ook geleerd.

Maar bovendien blijkt ze door ieder mens gevonden te kunnen worden.
De intrinsieke intelligibele rede blijkt door ieder mens gevonden te kunnen worden ..........
zo lang hij de liefde in zijn bast ofwel in zijn bestaan heeft.
Wat praktisch gezien maakt, dat als we het veld van onze waarneming uitbreiden, dan openen zich onmiddellijk nieuwe mogelijkheden voor ons kenvermogen,.....
In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microcoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd.

De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. 
Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring, en dat toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft, en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....
zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelf ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar  dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen. Hij verteld ons "wat bewezen is".

Want het geen bewezen is vertelt over "DE identificatie". DE Identificatie met het goddelijk zijn, ofwel in yoga termen; ..... er is een zekere realisatie van uit het subjectieve.......
Een realisatie waar de wetenschap nog steeds op geen enkele manier bij kan, noch iets van kan begrijpen!
Dus het heeft geen zin om de waarheid te maken, zeker niet met een apparaat met een Motorische werking,
waar magneten door synchroon straling worden belast.
Ook het tweede probleem van Marinus daar kom je ook niet uit. Het tweede probleem was dus dat de spiegelsymmetrie niet altijd opgaat voor zwakke omgangsvormen.
Waar dit zo is, bleek ook de materiesymmetrie afwezig te zijn, zodat de tijdsymmetrie ook niet behouden bleef.
Voor deze ontdekking ontvingen Cronin en Fitch de Nobelprijs. Met de overgebleven symmetrie togen ’t Hooft en Veltman aan het
werk om de grondregels van de hele familie van elementaire deeltjes te vinden. De Utrechtse natuurkundigen kregen dit
voor elkaar, maar het kan niet anders als een leugen zijn.

Zo voorspelden ze twee koppeldeeltjes van zwakke omgang. Deze koppelaars zouden honderd keer zo zwaar zijn als protonen.
Bovendien voorspelden ze een nieuw deeltje dat een sterke omgang heeft. Dit deeltje en de twee koppelaars zijn aangetoond in de deeltjesversneller van CERN.
De uitkomst was dat de koppelaars van zwakke omgang wel erg zwaar zijn en dat de koppelaar van elektronische omgang juist helemaal geen gewicht heeft.
Die massa ontstaat volgens de twee geleerden doordat er nog kleinere deeltjes bestaan, die net de symmetrie bederven: Higgs-deeltjes.
Maar ook daar is er niets nieuws aan de horizon, Aristoteles wilde de perfecte cirkel vinden, Plato wist allang dat die niet bestond.

 
QUANTUMELEKTRODYNAMICA
De verregaande consequenties van de theorie van Richard Feynman was dus niet zoals gedacht dat hij de speciale relativiteitstheorie en de quantummechanica met elkaar in overeenstemming bracht.
De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een consistente beschrijving van de wisselwerking tussen quantumvelden is te geven. Echter, je zal deze beschrijving alleen consistent kunnen houden als ressentiment geen rol speelt! DUS KAN JE NIET AAN DE VOLGENDE EIS VOLDOEN; ….
De eis is, nog steeds ook bij het CERN, dat je met zo’n theorie de eventuele veranderingen,  in de deeltjeseigenschappen, zoals bijvoorbeeld zijn massa of lading, kunt berekenen.
Drie dimensionale waarden en Binaire waarden zijn niet met elkaar te vergelijken, net zo goed als je appels
niet met peren kan vergelijken.

 
Volgens de zwakzinnige kwantum wetenschap kan je aan deze onzinnige situatie ontkomen. Wat nodig is dat de parameters en velden in de theorie volgens een welgedefinieerde procedure te ‘renormaliseren’.
Dit concept van renormalisatie is een eigen leven gaan leiden. Hoewel de fysische betekenis van renormalisatie duidelijk is, vereiste de wiskundige uitvoering ervan een tamelijk subtiel gegoochel met oneigenlijkheid en oneindigheden, weerbarstige objecten om mee te manipuleren.
En zo is er hier een ontkenning van alle aangevoerde waarden.
Uiteindelijk is het een ressentiment die niet bij wetenschap hoort, en veroordeeld moet worden.
Wat te denken van de volgende beweringen: het is natuurlijk zo dat ‘Oneindig’ + ‘Oneindig’ = ‘Oneindig’;
trekken we echter aan beide kanten ‘Oneindig’ af, dan verkrijgen we de uitspraak dat ‘Oneindig’ = 0. 
Om mij niet verkeert begrepen, als er twee appels zijn, zijn er twee appels, maar in de kwantum theorie hebben ze dat nog nooit begrepen.
De realiteit schijnt nogal moeilijk te zijn voor de kwantum-theorie, in de rekenkunde is dat heel makkelijk 1-1=0, tussen het eigenlijke / het ware en hun rekenkunde zitten enorme verschillen.
Het blijkt wel mogelijk om een beperkt wiskundig
model te formuleren van de elektromagnetische wisselwerking; de quantumelektrodynamica of QED. Dat was en is alleen mogelijk omdat Feynman zich juist van ressentiment onthield.
Feynman zelf noemde deze theorie bij latere gelegenheden de ‘
the jewel of physics - our proudest possession’. En dat is het ook, alleen er zijn zoveel mensen die er wel wat over
weten te vertellen, maar er zelf NIETS van begrijpen.
Hij maakte de onovertroffen relatieve nauwkeurigheid waarmee deze theorie door het experiment bevestigd is aanschouwelijk, door deze te vergelijken met de dikte van een haar op de afstand Los Angeles en New York!
Iets wat dus niet mogelijk is als je allerlei waardes moet gaan vermengen !!!!!

Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter,
hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had: .......
Wat bleek.....
de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging,
die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen.
Oftewel:..... ze hadden een nieuwe beschrijving gemaakt,
van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden,
maar in termen van krachten op afstand. 

De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden.
of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen, een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren.

 
De Meetkunde kan niet zonder Euclides en de elektro-magnetische-dynamica niet zonder Richard Feynman! Waarom? Omdat zijn kennis nog elke dag gebruikt wordt, en kan worden gebruikt zonder enig probleem! Voor Richard Feynman is het niet nodig iets te renormaliseren! En dat is ook precies de reden waarom ik van een beperkt wiskundig model mag spreken.
De enkeling die zich van deze dingen bewust is, met een eerlijke wetenschap`s-cultuur zonder ondermijnde nihilistische grondslagen, gaat hier uiteraard ten volle voor.
Ja, want zo durf ik het wel te stellen. Renormaliseren houdt het herschikken van waarden in, en wie moet dat allemaal populariseren en valideren? Juist de theoreticus, die elke nacht zo zwakzinnig licht te dromen over zijn theorie!
Een onaanvaardbare situatie dus, en zodra er nihilistische geesten uit het probleem concluderen,
dat men nu de wetenschap`s-cultuur wel overboord kan zetten, vervalt men tot een echt probleem.
Dergelijk geklets krijgt dan noodzaak, een tegenspraak krijgt dan noodzaak, de nonsens ze krijgen dan
noodzaak! Ze hebben alleen nog niet het gewenste resultaat, wat een lijden, wat een frustratie voor die genen die ze uitten. Zo wordt alles "politiek".
Zodra het nihilisme in plaats van een probleem een politiek wordt, waarmee men wraaknemingen, en sadisme meent te kunnen verantwoorden, slaat het om in zijn tegendeel; het wordt een aangelegenheid van volksmenners, die geen andere motieven meer kennen dan de handhaving en uitbreiding van hun macht... macht in de vulgairste zin van het woord.
Zo word ik bestookt door allerlei "krengen" die niets anders kunnen, en vervolgens aan de theorie willen beginnen, die zij wetenschap noemen. Helaas ze hebben pech, de meesten kunnen letterlijk NIETS begrijpen, niet eens hun knettergekke theorie.
Vondel heeft er op zijn duidelijkst voor gewaarschuwd. Een verzameling bestaat slechts als resultante van een gedeelde eenheid, zodra we deze beperking uit het oog verliezen of niet wensen te zien, veronderstelt ons brein zelf de baas te zijn. Dan stellen we beperking tegenover ..........beperking, gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ...... niet de broederschap, maar de oorlog, de opstand, de barricade, de staatszucht.

Zo is ook de gehele MODERNE filosofie en wetenschap verzand in kentheoretische problemen en daarbij is
het feit dat het om het BEELD gaat, en er dus in de eerste plaats INZICHT vereist is, geheel uit het oog verloren.
De betekenis van de kentheorie en haar dialectiek is Nihil, en met de kennislogica kom je niet ver (Volgens mij
eigenlijk nergens) er is een aperte noodzaak zich op existentie te richten, vooral voor de wetenschap, astrologie en astronomie betekent dat, je richten op de ieder fenomeen en zijn existentie.
De grootste problemen hebben de Cern oplichters uiteraard met de verzameling. Voor de "krengen" ook!
De uitspraak van Joost van den Vondel is een enkelvoudige waarheid, er is niets te lezen wat kan vervallen tot een kentheoretisch probleem, voor mij als gnosticus, die graag de "gehele fout" ofwel het ongeval omschrijft, ruimschoots voldoende als bewijs dat het hier om een ongeval gaat wat je overal tegen kan komen en meemaken. Het moet een enorm theoretisch wiskundig geklets zijn wat ik allemaal hoor!
Dus "krengen", ik denk er net zo over als Marinus Veltman en Richard Feynman, wiskunde als kennistheorie is
niets en zal nooit wat worden, het beeld of de eerlijke beelden om inzicht te krijgen moeten eerst komen.
( Ze moeten even in de leer bij prof Floris Takens, die vind intuïtie zelfs super belangrijk).

En ik draai de zaak echt niet om, omdat zo`n "kreng" dat wil.
Je denkt misschien; .... Dat probleem heeft Popper al voor ons opgelost, Neen, ook karl Popper is een knettergek die denkt dat het weten te populariseren en te valideren is met behulp van een theorie, de theorie van Popper valideert en populariseert de theorie van de rest van de wetenschap, wat een lacher, wat een zwakzinnigheid!
Mijn leermeester zou zeggen, als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, dan moffel
je één van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg.
Je ontdekt soms stukjes logica, soms kan je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert.
Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens
werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt.
Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten." ( Henk Tennekes) Inpakken en wegwezen met de debielen, Krengen, jullie horen niet thuis in de wetenschap.
Kreng, WELK argument kan jij waarmaken, populariseren, en valideren.
Ik wacht er nog steeds op. Ik wordt altijd beetje boos op mensen niets onderbouwen, en zeggen dat ze wat weten, Je weet letterlijk niets, anders had je er allang over begonnen!
De betekenis van de kentheorie en haar dialectiek is Nihil, en met de kennislogica kom je niet ver.
(Volgens mij eigenlijk nergens) er is een aperte noodzaak zich op existentie te richten, vooral voor de wetenschap, astrologie en astronomie betekent dat, je richten op de ieder fenomeen en zijn existentie.

 
Je bent zo debiel als een loden deur, je weet nog steeds van achteren niet dat je van voren moet leven.
Existentie daar gaat het leven over! 
De essentie is het op de juiste manier gebeurd , zo weten wij het.......
"De behouden statische situatie" van de statistiek is dan ook geen moment reeël!
Cern is kansloos in zijn observatie`s.
De LDAT (Levende Deeltjes Atoom Theorie) De LDAT-wet zegt voor het jong-volwassen deeltje, dat het product van massa en frequentie een constante is, m.a.w. het deeltje wordt kleiner naarmate de frequentie hoger wordt.
In CERN meet men hele kleine deeltjes, in feite dus hele hoge frequenties.
De rustmassa van het Electron is 9,1 x 1031 Kg. Dit betekent volgens de LDAT-wet een hoogste frequentie van 1020 Herz.
Wordt deze in CERN bereikt? Neen, de frequentie van licht beweegt tussen de frequenties 400 THz (tera hertz) en de 750THz
100.000.000.000.000.000.000 hertz moet worden waargenomen, men komt niet verder als , iets van 1.000.000.000 hertz!
Dit gegeven zal de wetenschap toch moeten aanvaarden, Actualiteiten; .... vooronderstellen actie, ofwel
trilling`s bron, eventueel weerkaatsen van trillingen. Omdat hier een nogal reeël woord "actie" wordt gebruikt, wijs
ik erop dat de hier bedoelde actie niet objectief waarneembaar is. U moet het opvatten als iets zeer fijnestoffelijk`s
dat steeds in beweging is; .... wervelingen , draaikolken, stromingen enz. Deze deeltjes zijn altijd in actie en
ondergaan een "bestempeling".
Dit stempel is niet van rubber, maar gemaakt van gedachtekracht. Daar er een beperking is in de kenbaarheid van de natuur, zowel in de mijn eigen natuur als in de natuur buiten, heeft de hele aardbol iets te aanvaarden, is het echt hoog tijd voor de geesten van beter gehalte om de werkelijkheid van een geestelijke en ethische wereld te aanvaarden.
Jammer maar in de natuur heb je voor de behouden statische situatie symmetrie nodig, dan alleen kan een situatie behouden blijven.
Edward Lorenz toonde al in de jaren '50 aan dat gekoppelde differentiaalvergelijkingen instabiel kunnen zijn. Dat betekent dat fouten in de numerieke berekening in de tijd steeds groter worden. Als de temperatuur bijvoorbeeld vandaag 0,1 °C verkeerd wordt gemeten, is de afwijking van de weersvoorspelling voor morgen al 0,5 °C. Over een week zitten we er 3,1 °C naast en voor twee weken is geen zinvolle voorspelling meer te doen.
Anecdotisch zegt men vaak dat de vleugelslag van een vlinder de doorslag kan geven tussen mooi weer en een orkaan.
In feiten is dat weer het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn
interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de
geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken.
(Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld.
Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
En dat telt dus ook voor de kwantum-fysica.
Ze zullen het oneindige krengerige gedrag achter moeten laten, statistiek is niets anders als verbloemen dat je geen enkele vordering in je existentieële denken hebt gemaakt.

Mijn conclusie is nog altijd dat tijd existentie is en geen essentie, als je in de toekomst wil kijken ben je bezig met metafysica, en als je de data uit het verleden ook niet hebt, dan leef je zo ongeveer bij de dag.
De nieuwe ontologie kan dus echt niet helpen, helaas.
Het enige wat helpt is doodgewoon training, training om je eigen tactiele vermogens te ontwikkelen.
De belangrijkste zinsneden, De mens is nog steeds vastgebonden aan de aarde, alle profeten van welke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, maar tevens is er volgens hen de
mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Dat is de essentie van alle religie.
Er is dus een verband tussen Ideeën, het actuele, en de ziel. Dit verband verschilt per individu,
elk mens wordt geboren zonder Brein en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
Alle mensen worden voor 100 procent als beeld-denker geboren.
Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal. Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus
beeld-denker. Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen.
Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst , realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie!
Niet de ongenuanceerde en onophoudelijke pogingen tot intimidatie die velen er op na houden!
En zo gaat dat dus verder, je moet het gewoon lezen, ik kan geen beter advies geven.
Het aha erlebnis, moet je in je zelf ervaren, en daarbij heb je eerlijke ware beelden nodig. Het onderwijs van nu is veel te intimiderend.
De beelddenkers courant ligt altijd voor mij, en de eerste vraag is daar, HOE DENK IK.
Over mij kan je het niet hebben want ik ben gnosticus, mij word alles letterlijk toegeschoven. Omdat IEDER EERLIJK MENS mag ALLES WETEN. ( NPA ) NARCISME, PERFECTIONISME, EN ARROGANTIE ZIJN VERGIF VOOR HET DENKEN. Weten is een kwestie van mentaliteit, je hart richten, fascinatie voor het onderwerp zorgt voor concentratie en contemplatie.
Kreng Gerard 'tHooft hoort zelfs in het gekken-gesticht. Sinds wanneer zijn essentie en existentie uit elkaar geslagen Gerard, geef daar nu eens antwoord op!
HIER WORDT DE GODDELIJKE EER WEER VERBEURD VERKLAART. 

In het westen geloven ze daar niet in,
dit leidt tot de vereniging met de Eén,
en in het Oosten noemen ze dat yoga........

De bijzondere neiging van het brein die vergezeld wordt,
door de actieve wens het zelf te kunnen,........
Heel hun geloven is daar de formule E=mc2 en zo laten ze liever alles Ontploffen,
doch de leugen van Einstein staat lijnrecht tegen over de waarheid van de gedachten, 

Van Kirchhoff,.......Hij bedacht het volgende: ....
Als je in een netwerk van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom? Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan; dan zou de zaak ontploffen!!!!  

Bij de krankzinnigen mag er niets steunen op deze ervaring,
men houdt maar vol dat onze kennis de mogelijkheid tot identificatie, 
zowel uitwendig als inwendig niet heeft.
Alles moet een verschijnsel van deze wereld blijven,
MAAR DAT IS HET ZO ZEKER NIET, ...........
''Ruimte is voor ons een door grenzen bepaalde plek''.
Ruimte wordt door ons dus gedefinieerd door grenzen. 
De enige ruimte die wij kennen zonder grenzen is het universum.
Kennen is niet het juiste woord, .......
want wat weten we eigenlijk van de oneindige ruimte ...

 
                                                     Nardocus  Filosofus
cbs