Hoofdstuk 36 Over de openbaring

Ik kan U nog slechts één ding vragen, dat U na gaat denken, over wat ik U geopenbaard heb. Maar weet dat geen van alle hemelse paleizen het licht is.
Evenmin  zijn de geesten, de zielen of enige vorm die door de zintuigen worden waargenomen, het licht! Het subjectieve van deze wereld, het belangrijkste onderdeel van deze kosmos, is niet veel meer als "door-gordijnen-heen-geziene gedachten", als ik U dat niet zou vertellen zou ik als nog valsheid in geschrifte plegen.
Echter, neem de gedachten weg dan kan deze Zarathustra in het geheel niets meer begrijpen. Net zo als de verbeelding evenmin kan schilderen, maar weet wel dat alle gedachten oneindig zijn. Alle gordijnen die voor U hangen zijn dus onstoffelijk. Welk gordijn je ook weg haalt, het wordt allemaal nog onstoffelijker, geestelijker en verhevener. Je zou zeggen, trek al die gordijnen dan op, maar dat kan juist niet, en vandaar dat er niets anders kan bestaan wat een oplossing biedt, als de openbaring!


De kern uit het Boeddhische gebied geeft mogelijkheden, die tot de openbaring aanzetten, en daarom iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. De weg van de genade is ontzettend prettig, als je haar kent!
 
Ik kan U niet vertellen wanneer het laatste en het allerhoogste wordt bereikt, ....  Maar zonder enige twijfel rust hij niet voordat hij alles is in allen! En zolang ik U kan vertellen dat;
....Daar de liefde en de rede hier is, de Engelen gelijk hebben, God niet in den hoge is, maar ook hier op Aarde! En dat is uiteraard een groot mysterie voor ons, maar De ziel blijft altijd de schakel tussen God en de wereld. Tussen de fysieke realiteit en de oneindigheid. En het is heel duidelijk dat de kosmos wordt gedragen door alle oneindige functies. 
Het wezen van de opperste wijsheid bestaat uit zowel de Hemel als de Aarde, uit het goddelijke en het menselijke, en het onstoffelijke en het stoffelijke, precies zoals de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. De mens sluit dus alle levensgeheimen in zich, zelfs die welke reeds voor de schepping bestonden.
Maar het is veel beter dat te ervaren, als ervaring die uit het ritme en de harmonie voortkomen, ....en het geloof in deze, dat U de gehele levensmuziek kan ontdekken. Dan is het geloof er, waarin voor U bijna alle verschijning 's vormen zijn te ontdekken. En zo is vaak Uw geloof te versterken, daar liefde, harmonie, ritme, en energie altijd als een gehele opperste gedachte en ervaring naar voren komen. God heeft namelijk deze menselijke verschijning ,s vormen ook ( ooit, eerder) als de zijne gekozen. In iedere factie, ( zelfs chaos het een fractale inhoud) zijn al deze verschijningen terug te vinden. Slechts door de vervulling van de wet (de Thora) kan het goddelijke manifesteren.
En dat is weer de zorg dat de Engelen gelijk krijgen: ....God woont op Aarde! Deze werkelijkheid dwingt ons voor alles Oog te hebben, dus zowel voor het zichtbare als het onzichtbare. Anders zouden we ook maar maximaal de helft kunnen verwoorden, en de Metafysische afdeling is toch het belangrijkste, zelfs voor wiskundigen.


Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Maar het is wel aan te tonen dat de Kosmos gedragen wordt door zijn oneindige functionaliteit, haha, ......anders zouden we alles moeten missen en zou er zelfs geen parameter vergelijking mogen zijn! Er is iets of er is niets, maar de wetenschapper komt zelfs niet los van de druk die de nul hem oplegt! De liegbeesten falen altijd, en hebben de grootste praatjes! Zo is er natuurlijk ook de m = m (t) . Zo had Friedmann al in 1922 "de onderlinge m" gemaakt, m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hem had opgelost. Waar dient een differentiaal- vergelijking dan nog voor? Juist, .... om de zaak te bedriegen. En zo vingeren de krankzinnige leugenaars maar verder! Daarna is iedere waarnemer een leugenaar geworden, op bevel van de krankzinnige professor! Misschien heeft die debiel nog wel de Nobelprijs gewonnen ook, niet meneer Gerardus (Gerard) 't Hooft? Hoe krankzinnig zijn ze hier in Nederland, is het niet bar en boos gesteld met de geestelijke levensvrijheid, dankzij debieltjes zo als U? Omdat de paranormale verschijnselen bij U zeker tussen de oren zitten, maar de normale verschijnselen uiteraard ook, kortom bestaat de werkelijkheid in de fysica nog wel, willen we de normale differentie die zich in de kosmos afspeeld eigenlijk nog wel zien?

Dus met de huidige valsheid komen we er niet, we zijn wel degelijk afhankelijk van de openbaring en de genade, dan alleen is het lot jou ego gunstig gezind, je hoef het niet meer te omarmen, want het omarmt jou! Het is niet langer nodig de werkelijke strijd aan te gaan met al die valse dualistische praktijken. Zo alleen is het bewustzijn te gebruiken als een goddelijke toverstok want zo als u ziet gebruik ik de normale gedachte en gevoel 's wereld, de normale metafysische combinatie om het ongelijk van de krankzinnige wetenschap aan te tonen en definitief vast te leggen.
Ik heb mijn ego dus helemaal niet nodig om mij aan de werkelijkheid te onttrekken, want ik heb hem zoals hij is!

Dat is dus het gemak als je de openbaring kent. Want ook deze Zarathustra weet waar hij de mosterd haalt. Welke kracht de openbaring heeft, is mij heel bekend. Want 4536 Jaar geleden liep ik al op het zelfde pad, het pad van het hemelbrood, het pad van de openbaring!


Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Zonder valsheid, en vol met rede en liefde!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Nietzsche beschreef bijvoorbeeld in Also sprach Zarathustra (1883) daadwerkelijk een andere taal met een nieuwe manier van denken. Er gaat een ongekende vrolijkheid, passie, vol vreugde en beweeglijkheid vanuit, een die wij in ons leven misschien ook vaker zouden willen zien. Het is symptomatisch voor het dubbel-karakter van ook deze "Zarathustra" ofwel "Nardocus filosofus" om doorheen alle concepten die in het dualisme het eeuwige wederkerende vormen, om toch een poging te ondernomen om alsnog het verval van de verschillen, in een dualisme, uit de weg te gaan. Daar bij is de openbaring zijn enige kans! Verdere nadere oordelen zijn "afzonderlijkheid", en geven nog meer twijfel, een waardeloosheid die uiteindelijk zal culmineren in individualisme.

Want de wetenschappers kunnen wel zeggen ik denk, maar de genade bestaat hier uit dat als U zegt "ik denk" - alles wat de mens voelt - inclusief het begrip "ik voel"- moet weggedaan worden, met het doel dat er een plek wordt vrijgemaakt voor de stilte waaruit de wet ( De Thora ) zich kan voltrekken. En als je dit meemaakt, vraag je jezelf af; ....waaraan heb ik deze genade te danken! Want in stilte valt er niets "in" om je af te vragen, hoe is dat plekje dan vrij te maken? Een dergelijk willen schoonmaken van het brein is een beletsel voor het schoonmaken van het brein.
Genade ontvang je in de uiterste contemplatie: ...."O god, wat, waar en wanneer, hoe kan ik Uw wet leren kennen"! Dat is dus zeker zonder valsheid, en vol met rede en liefde, en daar komt onder deze omstandigheid altijd een antwoord op!
Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen. ( Sören Kierkegaard )
Want ook is juist dat leven, handelend naar de openbaringen, zelfs een voorwaarde is om te erkennen en herkennen dat ; ....
"Het Ene Zelf op dezelfde manier in allen huist"! Ook weet je wie ze ontvangen; ....God openbaard zich alleen aan de ootmoedige en zachtmoedige! ( Wat betreft het handelen, kent U de tien geboden nog).

 

Maar als de wetenschap zegt "ik denk" is dat niet wat ik denk, maar wat zij denken is een "conditionering als bij een spel" , een gewoonte die bij hun faculteit past. Het is een resultaat van een groeiproces zonder te weten wat er nu precies tot groei en bloei is gekomen, om het over het verwelken maar helemaal niet te hebben. Je kan het voorstellen als een knutsel partij, waarbij zowel een taalgewoonte vorming als een beeldgewoonte vorming een rol hebben gespeeld. En het volgende knutsel partijtje verloopt niet anders, men begint nooit met een schone lei! Het brein heeft nog steeds zijn veile last! En uiteraard is deze conditie een enorme beperking van het bewustzijn, ....
Let wel, het intellect is dan ook niet anders als het afscheidende principe in de mens, dat het ‘ik’ onderscheidt van het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf, en al het andere beziet als buiten zichzelf en on-eigen. Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe, - (wat het drama van N.P.A. veroorzaakt in de mens, je zou zo dom wezen!) -  Vanuit het gebied van het intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich erin mengt...– Annie Besant

Ieder intellect draagt de bron van alle valsheid al in zich, men wordt aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consequenties van het tegenovergestelde. Het "intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt! De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is, maar het is bepaald geen vreugde dans meer!
De rare dwazen conditioneren de meest dwaze idealen, alles wat het intellect doet in het onderwijs is de conditie aanbrengen die bij haar faculteit past en daarmee veroorzaken ze het schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich er in mengt. Het erotische ‘Ik hou van jou’ zal nooit meer het hoogste zijn; ....de eis van de geest is altijd dat een paar elkaar bemint, primair, omdat zij ‘naasten’ zijn, maar alle "individuen" zijn al onkundig dit te begrijpen.
En dat terwijl dat "Dat ENE zelf wat in allen huist" vooralles ooit het archaïsche begin is, wat het bewustzijn bracht, voor alles werd de schepping mooier, omdat er ergens een pad lag! "Bart zit in mij, en ik zit in Bart" zouden we dan ook niet zowel actief als passief met elkaar bezig kunnen zijn! ( Of ben U een stomme intellectueel? )
Wel kreeg het denken zijn deductieve en inductieve kant, maar als er geen pad is moet je haar uitschakelen en in stilte weten te wachten, is er een pad, dan was er ook een proportioneel lijden, een opheffen, een oorzaak, een deductief denk pad.


Dus met mijn ego gebeurd het nooit, maar voor anderen is het bewustwording 's proces een geval van Metafysica met allerlei parameter vergelijkingen. Het ego dat zich- in de ogen van het zelfstandige ik - door vijandige levensomstandigheden omringd weet, probeert zich aan de natuurlijke werkelijkheid te onttrekken!
Hun noodlot is een onvrijwillig Single-bestaan en dat regeert hun hele leven!  ....de eis van de geest is namelijk altijd dat een paar elkaar bemint, primair, omdat zij ‘naasten’ zijn, maar alle "individuen" zijn al onkundig dit te begrijpen. Doch als U de ander al aankijkt zou U dat primaire deel eigenlijk al moeten begrijpen!
En dat aan Narcisme en Perfectionisme en haar Arrogantie lijdende volk, wat niet los kan komen van de nul omdat het begrip daar voor ontbreekt NOEMT ZICH af en toe NOG STEEDS WETENSCHAPPER! Ik vermoed dan ook dat deze mensen straks -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel. En Ja, ze hebben allemaal diploma's zat, .....misschien hebben ze wel aan een hoge school gestudeerd!
Doch door manipulatie proberen zij nog steeds de ene na de andere metafysische wet te veranderen, ....En meestal klitten zij in de ene of andere faculteit samen, maar in dergelijk Single-bestaan hebben blind dates, datingsites, uitgaan en lid worden van een clubje weinig zin. En vervolgens ga je dat lot nog vaster hanteren, .....om als volgende stap in de middle-live crises te verdagend. Want het intieme contact blijft uit, hoe we ook zoeken,  het Single bestaan is ons allerlaatste drama. Het is de involutie tot een persona-non-grata,. en dat op deze schitterende Aarde! 

Het belang van de troost schuilt niet zozeer in de vraag wie haar Meesters waren of zijn, maar meer in datgene wat word doorgegeven; ....een wijsheid die alle kennis verenigt en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen, Ze is mij gegeven; .....
 
Haar eigenwijsheid staat de mens nu compleet in de weg!
En dat terwijl erkend en herkend kan worden dat ; ....
het Ene Zelf op dezelfde manier in allen huist!

 
Dit éne weten wij en aan die één ....
Houden wij ons vast in de duistre uren; ....
Er is één woord dat eeuwiglijk zal duren,
En wie 't verstaat die is niet meer alleen.
 
 
 Henriëtte Roland Holst
 
En er is zelfs een nog grotere troost; ...De kern van Boeddhische gebied geeft mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Het is een van de geboden kansen op informatie vanuit de eigen interactie, alleen dwazen gooien dergelijke informatie weg omdat ze de idealen van een ander veel beter moeten vinden. Maar is dat volgens "The general point of view of mankind" ???

Maar goed, dan is er nog de andere kant, want als U niet van de wet houdt, en niets met de wet heeft, dan zal U ook wel niet van "De tien geboden" houden, en waar blijft dan mijn troost, de geest en genade, de openbaring en de ontmoeting met onze schepper? Ik vraag het U maar, ....nog thans, hoe moet ik dit bericht nu ondertekenen, als de commentator of de lachende filosoof?
Door onze ononderbroken jacht op informatie loopt de kennis gevaar. We dreigen allemaal samen te verdrinken in een zee van gegevens die we niet meer in "weten" kunnen omzetten, en al helemaal niet in bruikbare kennis om onze grote en kleine problemen aan te pakken. In plaats van kennis en macht te schenken, laat de informatie-vloed ons achter in verwarring en onmacht.
De aandoening die onder meer als ‘gespletenheid des geestesleven’ wordt betiteld, hij cirkelt in allerlei verschijning`s vormen rond. De denkende zaak of wel de zaak van geestesleven is er maar in twee varianten: eindig of oneindig. En iedereen zal moeten gaan waarvoor hij kiest!
 
Maar een Krankzinnige wetenschap die ons onze Geestelijke vrijheid misgunt is nog geen dag langer verteerbaar nog verdedigbaar!

De disjuncte verzameling: wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken, een wetenschapper die de juiste volgorde niet kent (Zijn, doen, spreken) is een klets kalkoen. Zijn basis-hypothese is dat de natuur een veld van benaderde symmetrie is, en dat wordt gepreveld uit de keel van een klets kalkoen. De taak van de wijsgeer bestaat er dan in om de leugenaar of de huichelaar te zijn!
En tegen beter weten in, enerzijds te verklaren is waarom in de natuur van het zijn (als relatie, systeem, oorzaak, wet of proces, enz.. gezien) alleen benaderde symmetrieën zijn en geen andere stelsels heeft te  vertonen.
En anderzijds te laten zien dat ook scheikunde, biologie, antropologie, sociologie, geschiedenis, psychologie op basis van benaderde symmetrieën is opgebouwd. Met andere woorden, die wijsgeer is zwaar debiel en kletst uit zijn nekharen.
Nog steeds is er een enorm verschil tussen hen die geloven en de wetenschap, de wetenschap gelooft in de door haar "geschapen" toestand,  De symbolische toestand is die waarin alles binnen onze levende kosmos "vuur" is. Maar omdat het dat vuur aan voedsel gaat ontbreken, dooft het langzaam aan. Maar uiteindelijk kan ze geen enkel bewijs voor deze stelling vinden. Maar dit blijft de "volmaakte" manier om op elk moment je gelijk te halen.  Alles herhaalt zich zo eindeloos, op steeds dezelfde manier, want er is geen reden waarom de goddelijke Logos af zou wijken van deze door de wetenschap bedachte  werkwijze. Ons universum kan volgens hen niet eeuwig zijn omdat het materie is, en dus vergankelijk. Zodra we geloven dat alles Uniek is en dat alles één is en De Almachtige enkel denking ofwel een zuivere geest is, gaat alles veranderen! Maar dat wezen wordt ons misgunt door de krankzinnige wetenschap!

U zal begrijpen dat deze farce aan geen enkel mens voorbij is gegaan, maar het is hoogtijd dat we hem weten op te heffen!  Alleen het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist is de basis voor alle geestelijke collegialiteit, er is niets anders....we zullen wel moeten veranderen ten opzichte van de totaliteit!
Velen +/- 8 turven hoog die zich volwassen noemen, ze denken dat ze het leven kunnen aanvaarden zonder (valse) voorwaarden en (bij) bedoelingen. Maar tot op heden is dat zelfs de wetenschap, met zijn pogingen zelfs de metafysische wetten te veranderen, niet gelukt. Want dan zou je de werkelijkheid van de metafysica af moeten strippen, en dat is al Eeuwen niet gelukt! Het is hoogtijd daar mee te stoppen, anders gaan we zelf ten onder, te samen met al ons menselijk DNA, wat we al aan stukken geslagen hebben! Idiote krankzinnige wetenschap, rot op! Het wordt alleen maar beter als we het wezenlijke goed weten te positioneren en waarderen, en dat gaat niet met de valse wetenschap!

Hoe het zo kwam is mij ook bekend; ....Oorspronkelijk, in de 15e eeuw en daarvoor, betekende individu niet deelbaar van "in"(niet) "dividuum"(deelbaar) net zoals als "atomair" α(niet) temno(snijbaar) (ondeelbaar) -- een betekenis die als zodanig nog altijd voortleeft in de statistiek (zie: hieronder) --, maar vanaf de 17e eeuw begon de term opgeld te doen in de zin van "afzonderlijkheid", een betekenis die uiteindelijk zou culmineren in het individualisme. Dat werd en is nog steeds het draaipunt naar de institutie en de onmenselijkheid.
In de metafysica en in de statistiek wordt over het algemeen elk numeriek enkelvoudig object aangeduid met het woord individu, en valt die betekenis slechts dan samen met één persoon wanneer het in voorkomende gevallen bij de onderzochte enkelvoudige objecten ook daadwerkelijk mensen betreft. En zo werd het dus duidelijk, het enkelvoudige werd geacht manipuleerbaar te zijn, en zo werd elke vervalsing mogelijk! Maar in feiten is het een culmineren van het individu, met de meest dramatische gevolgen! Want het paraculturele aanbod richt zich op de privé-persoon, los van de maatschappelijke instituties. Maar er komt zeker een conflict op het moment dat de eisen van de paracultuur in botsing komen met de eisen van de gevestigde instituties. Het paraculturele aanbod culmineert via het individu en zijn individuele bestaan als organisme in een sterke betrokkenheid op de individuele lichamelijke en geestelijke gezondheid. En het jammere is, dat dergelijke conflicten ALTIJD VERKEERD AFLOPEN. Søren Kierkegaard noemde dit conflict dodelijk voor het objectieve denken. Statistici en al het andere oordelende volk doen net of mensen dat objectieve denken niet meer nodig hebben, en dat is onmenselijk. Rechters van Nederland zet deze dwazen achter de tralies, ze liegen veel te veel! Dergelijke gekken weten niet wat ze aan stukken snijden .............
 Kierkegaard onderscheidt hierbij twee soorten denken:

 
 • Het eerste is objectief denken: het is onverschillig tegenover bestaansvragen en bestaat uit objectieve waarheden (waarheden als "1 + 1 = 2" en "een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau").
 • Het tweede is subjectief denken: het bezit geen objectieve waarheid (zo kun je bijvoorbeeld beweren dat het niet goed is om een mens dwars te zitten, maar kun je dit niet onderbouwen met waarheden, het is namelijk een waarde).
 • Mensen besteden volgens Kierkegaard hun leven aan onbeduidende gedachten (zoals: "Zit mijn haar wel goed?") en zinloze ondernemingen (zoals: 'het doen van 'leuke dingen"). Vele dingen keurt hij, om redenen van het gebrek aan de onderbouwing ten zeerste af; .... hij denkt dat de mens is opgebouwd uit allemaal subjectieve waarheden. Pas als men deze ontdekt, wordt het leven echter en dieper.
  Werkelijkheid bestaat, vindt Kierkegaard, maar is niet uit te drukken in een taal, omdat we er dan meteen subjectieve, abstracte waarden aan verbinden. Ach ja, ik ken al mijn leermeesters, ze zijn de meest gewone collega 's van mij, en ik mag alles van ze weten!
 • De  krankzinnige wetenschap heeft nog geluk, maar nu alles zo dramatisch verloop zal dit onherroepelijk anders worden!
 • De filosofie werpt met elke stap die ze doet een huid af, daar kruipen de domme volgelingen in. Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken. Althans niet in het openbaar, in deze dwaze dualistische wereld, en daar hebben ze nog gelijk in ook!
  Mensen eisen vrijheid van spreken als compensatie voor de vrijheid van denken die ze vermijden. Daar op kreeg de krankzinnige Janus Kop zijn grote kans, waar hij als "individu" uiteraard niets van bakte. In het Single-bestaan lukt het je niet van het noodlot los te komen! En alle jonge vrouwen op deze wereld blijken dit al te weten ook. (daar heb ik nu juist onderzoek naar gedaan, en ik werd er nog meer verlegen van)
  Ze zijn wanhopig aangedaan, door wat ze hier in deze fuck-wereld mee moeten maken.

 

 

Getekend; ....."De commentator"
 
Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindigs uitdrukken. De kosmos word gedragen door zijn oneindige functionaliteit voor alles en iedereen. Leren heeft dan ook te maken met de gedrag 's verbetering van iedereen. Alleen leugenaars zien dat anders!

Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 
Nardocus Filosofus