Blog en Figuur

Hiermee bezoek je https://www.introspectie.com
Hoe het dus mogelijk is introspectie te doen, en verantwoording af te leggen. Daarna kan ik u verantwoord de Goddelijke auto-reverse uitleggen.........Een figuur stelt de oplossing voor van een vraagstuk. Zo is er een met; ..... De titel van een acht pagina's tellende epistel over deze oplossing luidt:
De Kromme van Johann Bernoulli volgens Christiaan Huygens en anderen, of Zijn en Worden in de Wiskunde en in het Leven Segnius irritant animos demissa per aurem quam quae sunt oculis subjecta fidelibus ... Horatius.

`De thans aan den, mogelijk reeds eenigermate belangstellenden, lezer aangeboden brochure is, naar den vorm, droog en zakelijk (...).'' De lust om het werkje te lezen zou me zijn vergaan, als in het voorwoord niet had gestaan: ``Onlangs vernam ik dat de thans zo vaak nodige herscholing van arbeiders driemaal zo snel verloopt als vroeger, tengevolge van het gebruikmaken van de film.'' .
Een luisterspel sleept het publiek veel minder mee dan wat de trouwe ogen wordt getoond en wat de kijker zelf meedeelt, daarom zou het leuk zijn als we een film van de transformatie van de kromme C konden maken. Want  epistel over de transformatie zou naar vorm, droog en zakelijk zijn. Toch werd er geen film geleverd bij het boekje. Waarom eigenlijk niet? Wel de film zou niet alleen gaan over de krommen maar veel meer over krom geklets. Je moet dus weten waar het probleem nu eigenlijk zit, anders verval je direct in krom geklets.

Dit conflict zie je terug in de werken van Johann Bernoulli. Hij was een van de belangrijkste wiskundigen rond 1700. Hij kwam uit Basel in Zwitserland, en heeft tien jaar gewerkt als hoogleraar wiskunde in Groningen. Tijdens die jaren heeft hij de kromme y=xx bestudeerd. De grafiek hiervan zie je in het figuur.

 

In Bernoulli’s tijd had je uiteraard geen rekenmachines of computers die deze kromme konden tekenen. En niemand vóór Bernoulli had deze functie echt bestudeerd. Dus Bernoulli voelde dat zijn eerste stapjes zouden moeten zijn om meetkundig zin te geven aan y=xx voordat hij er verder iets mee deed.


Het zijn namelijk  drie figuren in één tekening: een kromme met een keerpunt K plus zijn spiegelbeeld, een cirkel met topraaklijn, en een soort lotusfiguur. Deze figuur stelt de oplossing voor van een, ``door Joh. Bernoulli geproponeerd vraagstuk, n.l. de vorm te bepalen van een kromme of de kromme plus zijn spiegelbeeld, een cirkel met topraaklijn, en een soort lotusfiguur. Deze figuur stelt de oplossing voor van den vorm te bepalen van een kromme of de kromme ABC, bij welke een constante verhouding bestaat tusschen de lengte van de raaklijn, bij welke een constante verhouding bestaat tusschen de lengte van de raaklijn BD ( (B raakpunt) en het op de gegeven rechte raakpunt) en het op de gegeven rechte AD vanaf een vast punt vanaf een vast punt A afgesneden stuk afgesneden stuk AD.'' 

De schrijver van het epistel schrijft:  ``De constante n (of liever (of liever t = 1/n)--om het idee te klaren kunnen we het een tijdsfactor noemen,  men kan dus de lijn beschouwen als voor de tijd nul samenvallende met de )--op een armoedige manier uitgelegd, om het een tijdsfactor noemen, kan men de lijn beschouwen als voor de tijd nul samenvallende met de X-as, zich dan aan weerszijden verheffende, voor -as, zich dan aan weerszijden verheffende, voor t=1 overgaande in cirkel en topraaklijn, zich daarna naar boven uitrekkende en ten slotte voor overgaande in cirkel en topraaklijn, zich daarna naar boven uitrekkende en ten slotte voor t=8 overgaande in de overgaande in de Y-as -as + een horizontale lijn oneindig hoog boven de een horizontale lijn oneindig hoog boven de X-as.'' 

Laten we het eens uitproberen: --als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve om er een  film van te maken voor arbeiders, de kinematographie is dan voor student en wetenschapper. Dan  zou men deze transformatie kinematografisch kunnen vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomenden parameter.''  Dan zou de kinematographie een grotere rol gaan spelen in het wiskunde onderwijs.
Maar nee, de wiskundigen kunnen geen aandacht opbrengen voor  De kromme van Bernoulli. Er dringt zich namelijk altijd, als men begonnen is, om met  Bernoulliaanschen trant van het beschouwde complex van lijnen betekenis toe te kennen, nog iets opmerkelijks voor. Bij de overgang van de jeugdlijnen in de cirkel met topraaklijn, komen de beide eerst gescheiden merkwaardige punten bij elkander zodat de beide krommen daarna een bekoorlijk geheel vormen. Dit zou men dan kunnen menen te moeten beschouwen als het huwelijk, waardoor de volheid des levens bereikt wordt.''

Maar ja, lang niet alle grote wiskundigen hebben die `volheid' bereikt. Vollgraff ( die het epistel schreef) kletst zich er als volgt uit: ``Dat Chr. Huygens, evenals Newton, Leibniz en zovelen, die niet in het huwelijk traden, de volheid des levens niet bereikt zouden hebben, zouden wij echter voorzeker niet willen beweren.'' Let op, nu komt het: ``Men zou bij hen (...) eerder moeten spreken van het zich tot één geheel vereenigen, in de levenslijn, van diverse jeugdaspiraties. Wie `leven' zegt, of `opvoeding', eventueel `zelfopvoeding', zegt immers `evolutie' (`wordt wat gij zijt'). Maar volgens mij is dat helemaal niet naar den vorm, droog en zakelijk. Maar het hele punt is, men snapt niet en zal nooit willen begrijpen hoe die volheid nu toch steeds weer wordt bereikt. De Liefde blijft voor de wiskundige die de volheid niet hebben bereikt een compleet mysterie. Noch doet men ook maar iets aan een strenge en deductieve opbouw.


De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest!
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........van wetenschap en politiek
al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten. Daar is de eer van het Goddelijke volldig verlaten, en is het echt een wonder dat de taal en de goede algoritmen zijn verlaten?


De anaforische relatie, ........Wel alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zij het zo
De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt!
Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie, daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen. In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn. En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden. Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen, aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets. Dit vonden we al terug bij Spinoza, die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.

Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden, maar ze denkt nog steeds ze meer mogelijkheden heeft!  Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.

De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geen sinds onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", ze zorgt voor de broodnodige differentiatie. Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Daarom kan vanuit dergelijke situatie alleen een deceptie volgen. Cupido moet zijn pijlen wel goed weten te richten! Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren, anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven, die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! En juist daar zal het ongeval gebeuren.........
Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn

 • a een File overgenomen uit het originele
 • b een File overgenomen uit van een micro form
 • c een File overgenomen uit een computerbestand
 • d een File overgenomen uit een intermediair (niet micro form)
 • m een mix Een gemengd geheel
 • n Niet van toepassing
 • u Onbekende Het antecedent of de bron van deze geformatteerd computerbestand is niet bekend.
 • En dan is er nog de larie l .....Geen poging om de code van de file te achterhalen. Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken.

Dan verval je in het wezen van de zo-heid, de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is, zo kan elke gek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang! De wetenschap werkt met een relatie die geen actualiteit heeft, elke dag weer! Elke file die de wetenschap ons voorzet is zo ongeveer totaal Virtueel! Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel", met zijn "ZO-HEID" dus.
De computer is daar oneindig goed in, je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen, zonder enige actualiteit!
De deskundige meent, en daarmee basta, wat hij met zijn cache-file`s heeft uitgehaald en of ze wel actueel zijn, daar mag iedereen naar raden! Daarna volgt het syntactische ofwel politieke drama, was de natuur Nu echt ziek of zag de deskundige alleen een bleke natuur? Ik heb het de natuur nooit horen vertellen!

Is meneer Dekker nu harder gaan fietsen na zijn doping-kuur? Ja of Nee? Wie heeft het U verteld? Wie weet het? Wie kan daar "absoluut" in zijn? Kan de waarheid zonder actualiteit? Uiteindelijk zeker niet! Het gevolg is dat elke klein moralistische gek of journalist over het geval -Dekker kan gaan spreken en schrijven. Hij lult de "deskundige" gewoon na. (Algemeen in de journalistiek)

Uiteindelijk is elke wetenschappelijke uiteenzetting zonder zijn actualiteit en realiteit een conference, die meestal uitgevoerd wordt tussen een "vast-publiek". Alleen appartelingen kunnen daar eerlijk over schrijven, zo als ik. De rest is bezig met het syntactische spel!

En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het aldoor spelende ego.

Tussen Spinoza ... en uiteindelijk Takens

Tussen Spinoza en uiteindelijk Floris Takens past wiskundig niemand tussen, Spinoza heeft de oneindigheid heel goed herkend. Spinoza wist dat God over de functie`s ging, ze gaan allemaal naar oneindig.
Je bent vrij om Spinoza’s definities te verwerpen, maar dan moet ik iedereen er op wijzen , dat je dan, behalve de Ethica, ook al je wiskunde boeken moet sluiten. Spinoza’s definitie is namelijk gelijk aan de wiskunde. Onder “x gaat naar oneindig” ( is dus onbeperkt ) verstaan we, dat we de veranderlijke x groter kunnen maken dan elk vooraf gekozen getal N ( hoe groot je N ook kiest). Als x gaat naar oneindig dan gaat ook de functie f gedefinieerd door      f (x) = x² naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x² groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen. D. w. z.:.. dit is de definitie van Spinoza. Er bestaan dan ook boeken waarin Spinoza geroemd wordt om zijn juiste inzichten in de begrippen eindigheid en oneindigheid. Dus als je zijn definities verwerpt, sluit dan s. v. p. ook je wiskunde boeken , want de gehele differentiaal en integraalrekening berusten op dezelfde definities.
Er bestaan ook begrensde functies, b.v. De functie g gedefinieerd door g (x) = 100- 1/x wordt begrensd door het getal 100,                      Officieel zeggen we: we kunnen maken dat verschil 100 en 100-1/x kleiner wordt dan elk vooraf gekozen positief getal epsilon ( hoe klein ook gekozen ) door x maar groot genoeg te nemen.

Mag ik Uw definitie van eindigheid vernemen? Wie kan zich daar een voorstelling bij vormen, voor dat je begint de volgende waarschuwing: Verzamelingen :………………… Spinoza leert dat alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren, ook bestaat. Je weet dat men zelfs al op de basisscholen de leerlingen tegenwoordig kringetjes laat draaien die zogenaamde verzamelingen voorstellen. Wist U dat de wetenschap er nog niet in geslaagd is het begrip verzameling exact te definiëren.  Elke definitie die is beproefd leidt tot een tegenspraak in zichzelf ( zie de filosoof Russell ). Ieder die een sluitende definitie vindt krijgt overmorgen de Nobelprijs. Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één !!!
Er zijn geen scheidingen, hoogstens onderscheidingen. Onderscheidingen zijn eindig, hun grenzen zijn rationeel, zelfs operationeel te bepalen, we leven er lichamelijk mee. Daar in tegenover staat dat je verder kunt gaan met de grenzen te verschuiven, alles hangt met alles samen optimale verschuiving voort naar Één, die dan geestelijk –en dus niet in het laboratorium- te realiseren is.

Floris Takens was de eerste wiskundige die de grenzen instinctief naar een functioneel niveau verschoof, zijn innerlijke conclusie verschoof steeds naar een innerlijk Vraagteken, hoe kom ik tot mijn eigen nulpunt, om mij te ontdoen van een reken-systeem dat iedere getalswaarde tot een druk maakt?” U moet weten, zo bezien is ieder getal dat de mens beschouwd een onderdeel van een Leven`s formule! Hoe beschouw ik deze leven's formule in die zin, dat ik de transformatie van zijn mogelijke evolutie curve kon voorspellen. En U weet het nu, er is niet zomaar een film van te maken zodat men deze transformatie kinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter.
Toch hebben we een kwantum-debiel die denkt dat het wel kan, hij heet Martinus Veltman. Ja, hij kan het maken op basis van een krankzinnige theorie, die zelfs zijn eigen functionaliteit heeft ontworpen. Terwijl we gewoon weten dat God over de functie`s gaat, en daarmee alle functionaliteit ook beheerst, en niet de krankzinnige wetenschap. Het is gewoon complete oplichting!

Het enige wat ons deel is, kan heel direct omschreven worden. Iedere menselijke creatie is een "Wijs gereguleerde Schepping in manifestatie". In het begin betreft het in uiterlijke zin een vierkant (een prent of tekening) die gevuld is met n2 getallen, waarbij n minstens gelijk is aan 3. De getallen zelf betreffen alle getallen van 1 tot het n2. De ordening moet zodanig zijn dat de som van de getallen in elke rij, elke kolom en elke diagonaal aan elkaar gelijk is. Het is eenvoudig in te zien dat deze som gelijk is aan Rd.n2. Het aantal mogelijke oplossingen neemt met stijgende n snel toe. Voor de magische kwadraten van 5 zijn er al duizenden oplossingen. Maar van de krankzinnige wetenschapper zal je dit nooit horen, want daarmee geeft hij toe dat hij grossiert in de species van het element, en dat slechts op het landgoed Utopia.

Richard Feynman maakte er een uitgetypte vertelling van, voor een leken publiek! En dat werd de QED. Feynman werkt met "diagrammen".  Feynman diagrammen zijn vreemd ogende droedels die Feynman aanvankelijk gebruikt moet hebben om zelf beter zicht te krijgen op de capriolen van elementaire deeltjes. De diagrammen laten schematisch zien hoe botsingen en andere processen tussen elementaire deeltjes verlopen. Het zijn in principe boekhoudkundige gereedschappen met een eenvoudige visuele voorstelling van een botsing van deeltjes. Ze bleken zó handig te zijn, vooral om na te gaan welke mogelijke gebeurtenissen de uitkomst van een berekening bepalen, dat iedere natuurkundige die actief is in het betreffende vakgebied ze tegenwoordig gebruikt.
En waarvoor de QED allemaal verder wordt gebruikt , het is gewoon allemaal hocus pocus, daar er gewoon beweerd wordt dat; ......... De techniek van renormalisatie het  lastige effect van oneindig heden compenseert en elimineert. Ra, ra hoe kan dat, terwijl we weten dat de mens niet over de oneindig heden kan gaan!
Dat was zelfs al aan alle oorspronkelijke culturen bekend! Hoe kan dit ,
De Evaluatie daarvan door de schrijver en Commentator

 

Zonder uitvoerig in te gaan op ontologische en epistemologische kwesties, wil ik in de eerste plaats vaststellen dat de waarden van een literair werk in dat werk zelf gelegen is en niet in de ervaring van de lezer.
Ik erkent dan ook alleen de ervaring (‘experience’) en niet de kwaliteit (‘quality’). Verdergaan in enige evaluatie heeft alleen zin - als de kwaliteiten in het literaire werk zelf gesitueerd is.
Wanneer iemand een zin uitspreekt, en ik hoor die zin dan construeer ik niet het verband tussen de verschillende woorden, ik réconstrueer het. Ik reconstrueer een verband dat door de spreker is gelegd.
Via deze ervaring kan ik van een taaluiting kennis nemen, en is de coherentie van die taaluiting niet in mijn ervaring gesitueerd maar in de uiting zelf. Wanneer ik een (geconstrueerd) literair werk reconstrueer of realiseer, impliceert dat zulks dat coherentie, herhaling, eufonie e.d., eigenschappen van het werk zelf is en niet van mijn ervaring. Zo is het werk van de schepper, beschreven van uit de openbaring, als een literair werk te bezien!
Of en hoe deze eigenschappen kwaliteiten te noemen zijn, is een andere zaak. Zo is het NU voorzien! Wij hebben zo geen andere keuze als in deze lievelijke kosmos te leven!
Zo zijn de niet-esthetische kwaliteiten, die zich in de ‘wereld’ van het literaire werk manifesteren, niet op één lijn te stellen met de esthetische, omdat de niet-esthetische kwaliteiten geen waarden van het literaire werk zelf zijn, het is directe taalvervalsing!
Zo word anders ook de literatuur over de evaluatie van het literaire werk al een doolhof, met taalvervalsing en valse logeritmen!
Narratief onderzoek verwijst namelijk in de eerste plaats naar een metatheoretische stroming of benadering, die niet specifiek aan een discipline is gebonden. Van narratief onderzoek kan ook sprake zijn als verhalen dienen als data, of als een narratieve wijze van interpreteren wordt gehanteerd. Qua onderzoeksonderwerp zijn sommige onderzoekers geïnteresseerd in het vergelijken van verhalen van bepaalde groepen, culturen of historische periodes, terwijl andere geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de menselijke competentie tot het vertellen en begrijpen van verhalen of in de manier waarop identiteit vorm krijgt in persoonlijke verhalen.
Narratief onderzoek is zelden verklarend van aard. Naast veel beschrijvend onderzoek heeft narratief onderzoek wel vaak een emancipatoire doelstelling, gericht op stem geven aan ontbrekende of gemarginaliseerde verhalen of op het genereren van nieuwe of alternatieve verhalen. Verhalen worden dan ingezet als vehikel voor sociale of persoonlijke verandering door de krankzinnige wetenschap en de politiek!
Als ze dit al niet volledig is! De online praktijken, met de taalvervalsing en de valse algoritmen zijn daar alleen maar een bevestiging van!
Zo is het dan ook dat elk narratief medium sinds zijn ontstaan zijn onderwerpen overal al heeft gehaald, en dus ook bij andere media zoals film, tv of literatuur. Het huidige doolhof is compleet!
En uiteraard weten de mensen niet wat ze "Er Mee Aan Moeten", en wetenschap en politiek al helemaal niet!
Het is nog veel meer als idioten volk!
Er is geen scholing meer, ze hebben het leven gemaakt tot een doolhof!
Het Kind is geen kind meer, papa en mama zijn al idioot!
Nog even en de Nullosomie heeft compleet toegeslagen, in de totaliteit van onze genetica!
Dat wordt wachten op de nieuwe mens ........hij is wat hij doet!
Dus als hij of zij hierin inhoud weet te plaatsen..........en dat met de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
 Uiteraard is deze hele situatie een direct gevolg van het gebruik van het dialect als denkvorm in de wetenschap. Een drama van ongekende omvang. De taal die iedereen spreekt is een dialect met daarachter een volksleger die het spreekt, het is mogelijk dat je de waarheid er mee vertelt, maar pas op, onenigheid is al snel de haard van een internationaal conflict, en dat is dan ook het eindproduct van het verrichten van veel routineuze deelhandelingen. Het is veel beter elkaar "te weten te begrijpen", en daar heb je toch echt wijsheid voor nodig !

Het belang van de begrippen "spreken en praten en schrijven" is zeer relatief binnen de logica, en daarmee is ook het belang van de dialectica zeer relatief.
De reden daarvan is bijzonder simpel, de verhouding die bestaat tussen de mens en zijn omgeving is voor 99,9% non-verbaal, en de verhouding tussen mensen voor 99,9% pre-verbaal , of wilt U gaan beweren dat we elkaar bijzonder goed begrijpen?
Daarvoor is er te veel routineuze dialectische nonsens op aarde! Niet te min zijn veel mensen dol op dialectiek, als mensen het niet met elkaar eens zijn valt er veel te overtuigen, maar het instrument wat men heeft is nooit meer als de routineuze kletspraat en zijn dialectische uitleg. Blijkbaar leven we nu ook in een onzekere periode, want het woord als wapen is weer belangrijk." Maar dat heeft bepaalt niets te maken met dat wat "te weten is en te begrijpen".
En het hele lateraal denken (conflict denken) is contra productief. Of wilt U soms gaan beweren het denken en de taal van het nationaal socialisme wat opgeleverd heeft?
Een verzameling bestaat slechts als resultante van een gedeelde eenheid, zodra we deze beperking uit het oog verliezen of niet wensen te zien, veronderstelt ons brein zelf de baas te zijn. Dan stellen we beperking tegenover ..........beperking, gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ...... niet de broederschap, maar de oorlog, de opstand, de barricade, de staats zucht. ( Vondel ).
Vondel zegt het U, een gedeelde eenheid kan niet worden begrepen. Het vermelden van de handelingen die U stelt om alles maar te vergoede lijken, blijven een stapel wartaal. Bedoeld is dan ook niet de ware getuigenis te samen met de opgave van de omstandigheden waarin de gerapporteerde feiten zich voordeden te beschrijven. Daar er niets is van het geheel, waarin de ware getuigenis ooit nog aanwezig is, noch ooit aanwezig zal zijn. De valse algoritmen zijn dus sinds die tijden al magie geworden, het figuur van het narratieve gebroedsel zal het wel even leveren, "het zit in haar onderzoeken" waarin ze zelf de baas mag zijn! En via het mobieltje kan het allemaal wel even gesynchroniseerd worden! Alleen, ik bel het U allemaal niet door! Ik hou niet van dure onzin!
Het liefst zouden ze er nog een beeld of een film of een passende figuur bij maken!
Maar wat er verder wordt gemeend en gedacht is alleen bekend aan het EGO, het lukt hem verder niet alles in de juiste taal en algoritmen te brengen!

Door een aantal specifieke structuren in de kosmos, zijn er toch dingen die ons altijd gekend worden. Dat zijn de algoritmen!
Dit ondanks dat de som van George Boole x'=1-x niet waar is,
Er valt niets aan de som te begrijpen, X' , de 1 van Spinoza, en x zijn drie verschillende grootheden. Dat was de Egyptenaars al bekend, "De cijfer symboliek wordt op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.
De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek.
De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek.

Want de mens heeft behalve een omhulling ook nog een psyche die schuil gaat achter de omhulling. Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten.

De rede is o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede) toegepast binnen het denken. Rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde. Ik geef deze aanvulling met een paar citaten,                             mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden ! De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij   partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) .

En als we het dan verder over de Functie`s hebben valt er helemaal niets meer van te begrijpen, want de functie reikt tot aan oneindig, daar gaan "de goden" over. Dit te aanvaarden zal nog een heel probleem voor de wetenschap worden, en de enige manier is werkelijk je het te laten influisteren want de waarheid is singulier tantum, alleen "God" beschikt. Dus we weten dat alles zo ongeveer subjectief is, we kunnen alles laten rollen in ons denken, van het ene naar het andere denk punt. Om objectieve kennis te verkrijgen moet er dus gewerkt worden, met hart en ziel, met een lerend-denkvermogen en de daad, en met de heldere eerlijke adequate voorstellingen.

Het is een gruwel die steeds ontstaat als je vertelt dat je objectief bent, en ondertussen alleen maar wil beweren dat het subjectieve niet bestaat!
Dus de trots van het denken ligt daarin dat alle gedachten tot onzin verklaard kunnen worden. In het denken is geen troost te vinden, daar gaat alleen de liefde over.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2 (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
Enige evaluatie vanuit het literaire doolhof heeft verder geen zin!
Alleen de ethiek en esthethiek leiden direct naar God!
  De concrete mens met zijn mogelijkheden sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
Dat is zoals het voorzien is, het  immer terugkerend uitgangspunt is dan ook de hypothese, dat de mens een ‘samenstelling’ is van twee tegengestelde kwaliteiten, het fysieke en het psychische, die -hier en nu- samen ‘geest’ moeten worden. We kunnen dus  zeggen dat het historische de vrucht is van het toevallige en het noodzakelijke en dat het ethisch-religieuze de synthese moet zijn van het eindige en oneindige.
Want als deze synthese niet lukt, vertwijfelt de mens en wordt de geschiedenis zinloos. En daarom komen in zijn vroegste notities deze drie wezenselementen al voor:.......... het ik in zijn werkelijke bestaan, (in zijn existentie) moet zijn vrijheid (met zijn mogelijkheden) én het ethische (als in zijn noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. Het gaat er dus allerminst om in de levenskust om de lusten uit het leven te verbannen,..... Zo is er altijd de vraag hoe we naar onze positieve vrijheid kunnen doorstoten! In ieder geval niet door met de tweede partij te dualeren! Het gaat er om om de juiste lusten te weten gebruiken! Wijselijk zorgt dus het zelf voor zijn eigen zelf, .........het zelf zorgt voor de heldere conditie's van het bestaan, en zelfs met de ontsluiting van de mogelijkheden er van! En zo is het gelukkig dat de zorgen en lusten elkaar helemaal niet uitsluiten, in het hier en nu zal alles samen geest moeten worden!
En uiteraard is de menselijke beleving niet gelijk te stellen met data patronen, .......noch aan een synthese van de neuro-genetische algoritmen, want daar staat dan ook nog steeds die samenstelling van de twee tegengestelde kwaliteiten in de mens, daar kan geen toestand van een echte directheid uit voort komen!


De wetenschap zal zijn wiskunde moeten sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen........eindigheid en oneindigheid, de belangrijkste begrippen uit de wiskunde.
De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde!
Als de tellende mens het tot het begrip oneindig kan brengen, zou hij het ook zo tot het begrip eindig moeten kunnen brengen. Dat klopt, er bestaat ook de eindige functie, .......de wiskunde kan dus van geen enkel algoritme weten waar ze voor staat!

.De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. 
De krankzinnige wetenschap is zeer doortrapt, .........men vindt nog steeds dat men nog steeds alles moet weten te verbergen.....
Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in,
alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  
Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens,
als een stel schizofrenen slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.
Deze "mechanisering" van het wereldbeeld drijft de geestcomponent als het ware uit,
de mechanistisch opgevatte natuurkunde wordt voor velen eerste en laatste levenswaarheid,....
terwijl het niets anders als een onderzoek naar de werkzaamheid van het idee is, en dat in dualistische zin!
Uiteraard kan daar geen enkel wezenlijk algoritmen uit voortkomen!

Het grote geheim van het leven is dat we de dingen op de plaats zetten waar ze behoren. En wanneer we nu ergens blind en doof zijn voor waar de oer-werking zich openbaart, dan moeten wij niet met een denk product aankomen, maar dan hebben wij af te wachten. Dat zij ons mensen genoeg.
Want dat denk product is wel degelijk tegelijkertijd informatie-product. Ik verwerp het denken beslist niet, maar ik verheerlijk het ook niet. Je moet deze dingen - wanneer wij hier zuiver tegenover willen staan - datgene geven wat het voor ons persoonlijk als waarde vertegenwoordigt. En dat hebben we hoog te houden, nietwaar? Maar we kunnen het niet opdringen in de zin van:...... hier is 't nu!”
Want wat anders totaal ontbreekt is dat we van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, maar dat kan zo wie zo niet meer............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven.
Dus elk voorbeeld, ook van reeksen die naar de oneindigheid voren, ze hebben wat van jou nodig: ...... de waarden die ze voor jou vertegenwoordigen.
Maar vertel mij a.u.b. niet, dit is `t nu! Vertel me hoe je aan die reeksen bent gekomen. Doe je verhaal er over!


Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.

Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden,
Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie.
Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Dus weet wel, daar kan een toestand van echte directheid niet bestaan, zorgen en lusten sluiten elkaar geen enkel moment uit, en weet hoe mooi het leven daar door kan zijn!  Alleen de krankzinnige wetenschap en politiek begrijpen dat zeker niet!

Doch de gevoelens zijn en blijven de fundamentele en niet reduceerbare bewustzijns elementen!

Zij veronderstellen een object waar het ‘gevoel’ betrekking op heeft. De ‘gevoelens’ hebben de eigenschap van subjectiviteit: ze worden ervaren als een onderdeel van de persoonlijke reactie van het subject, en niet als een eigenschap van het object. Ze zijn evaluatief, in de zin dat ze aanvaarding of niet-aanvaarding van de stimulus of van de beleving impliceren.
Het is natuurlijk belachelijk je te bemoeien met het gezonde gevoels leven van een mens! Maar de goede en kwade neigingen mogen wel degelijk tot de juiste proporties teruggebracht worden, de gezonde instinctieve evaluatie mag een feit zijn!


In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. "Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. 
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam. Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.

Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’. De gezonde instinctieve evaluatie mag een feit zijn!
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
Zo is iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel en hun secondantie!


Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig!
Maar het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! Daar waar een gezonde instinctieve evaluatie kan worden gemaakt, en er geen angst is voor het goede!

Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.

Het "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken! Want de filosoferende abstractie, werkt deze voor de mens wel zo best, werkt deze eerder niet bijzonder slecht? En wordt dat niet straal vergeten door de wetenschap, dat het abstracte niets is dat niet een gebrek aan gevoels leven is? Een soort Alzheimer in blik ...........want 
LATE of “Limbic-predominant Age-related TDP-43 Encephalopathy” is niet alleen een afkorting dat zich vrij laat vertalen in ‘Ouderdoms gerelateerde hersenziekte, gerelateerd aan afzetting van het TDP-43 eiwit in het Limbisch systeem’. Het limbische systeem is ook een groot hersengebied tussen hersenstam en hersenschors dat betrokken is bij emotie, motivatie, genot en geheugen. Zijn werking mag er zijn, anders zal er een gebrek in het gevoels-leven mankeren! Doch in de op een hoping  van het niets zal je ook de opeenhoping in het systeem moeten herkennen! Hoeveel wil de wetenschap anders nog van de abstracte onzin willen herkennen?

Want bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is, en deze werkelijkheid heeft slechts dat goede instinctieve gevoelsleven nodig om dit opmerkzaam te worden!
Als je het gaat 'geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt. En je vind jezelf intellectueel, maar in feite bent U een materialistische dwaas, die wat met de materie wil doen! ( Om de Aarde toch maar even uit te putten?) 
Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van bepaald kennis, producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.
Want, dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn, want alleen met dat zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien. En de goede en kwade neigingen mogen wel degelijk tot de juiste proporties teruggebracht worden, de gezonde instinctieve evaluatie mag nog altijd een feit zijn!
In de wetenschap faalt men zeer zeker! Daar is de kwantitatieve structuur het onderwerp van onderzoek en er kan toch niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde kwalitatieve eigenschap.
Toch is dat de normale gang van zaken onder burgers en buitenlui. Ze ontleent dat gedachte lineaire continuüm aan het voorbeeld van de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. En ze wordt sterker naarmate het F.U.S. in het DNA in staat is tot een betere en uitgebreidere transcriptie. Daardoor worden Kwantiteit en Kwaliteit van leven versterkt! Meer is er niet, daar we HIER LEVEN.

De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.


Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! De wetenschap en politiek heeft verder niets voort te brengen, met zijn abstracte nonsens!
Een luisterspel sleept het publiek veel minder mee dan wat de trouwe ogen wordt getoond en wat de kijker zelf meedeelt, daarom zou het leuk zijn als we een film van de transformatie van de kromme C konden maken. Want  epistel over de transformatie zou naar vorm, droog en zakelijk zijn. Toch werd er geen film geleverd bij het boekje. Waarom eigenlijk niet? Wel de film zou niet alleen gaan over de krommen maar veel meer over krom geklets. Je moet dus weten waar het probleem nu eigenlijk zit, anders verval je direct in krom geklets, met welk blog en figuur ook dat je zou willen scheppen! Het heeft allemaal niets uitstaan naar een doelmatig streven van ook maar één abstract  wezen!
Een overtuiging die diep in onze cultuur geworteld is en die we als volkomen vanzelfsprekend beschouwen, laat steeds zien dat het een illusie is – een variant van utopisch denken, blijkt steeds weer niet meer als  abstracte  nonsens te bevatten!
Hoe houden we de wetenschap en de politiek met al deze nonsens tegen..........dat wordt straks het enige werk van de normale burger wat er nog bestaat! Want met een volmaakt inzicht zouden ze gelijk worden aan God, maar zo is het niet en hun verscheurde ziel kunnen ze alleen ontstijgen door nogmaals van de boom van de levende kennis en het doen te eten.


Dit komt omdat wij de feiten kennen zo ze ons gepermiteerd zijn, Feynman verteld ons over reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn.
Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd.
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden! Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt!
Zo zijn deze feiten slechts identiek aan de Quantum interpretatie............slechts zo worden we niet beetgenomen door de krankzinnige wetenschap, in hun verkeerdheid in streven!

Het is op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk vrede te hebben, 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is ....... met pure begrippen, laat staan met woorden'.
U moet dus weten dat de metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid.
Het woord actueel kan alleen maar worden gebruikt in de betekenis die Aristoteles er aan hechtte, alles wat we zintuigelijk waarnemen is de vorm, de achtergronden zijn niets meer dan de actualiteiten van de waargenomen vormen.
Laat uw taal en beeld gewoonte vorming verdwijnen, enige redelijkheid hebben Blog en de Figuur zomaar totaal niet!
En dat is nu juist de plek die moet worden vrijgemaakt, wil de wet zich in alle liefde en redelijkheid en stilte zich voltrekken!
Onze conditionering maakt puur alles, en dat is juist onze "zonde" -val. We mogen onze redelijkheid zeker niet vergeten!
De onredelijkheid van de wetenschap en politiek, daar zal zeker aktie op moeten worden ondernomen, want voor een gezamelijk regeren en besturen daartoe zijn ze zeker niet meer geschikt! De gekke horde zet zijn conditionering zeker voort,
met het taal drama en zijn valse en ongecontroleerde algoritmen! Je ervaart dan niet dat Manas, het brein, de drager van het intellectuele,  bevrucht wordt. Er is dan zeker geen Scientia Intuïtiva zoals Spinoza het noemde.........U moet proberen alles tot één geheel weten te benoemen en zo uw kern weten te benoemen en ervaren! Want ze is dan toch enig in zijn soort, maar volledig en adekwaat, er bestaat maar een enkele oorzaak, een wetmatigheid waarnaar alles tot aanzien is gebracht!

Wil men dit in moderne bevindingen uitdrukken dan moet men menen dat alles wat in de algoritmen aktueel aanwezig is, ooit al geschapen is. En ieder mens dit ervaren kan, want het is dan ook met alle energie, miljarden malen groter als wat de mens in dit Heelal waarnemen kan! Zelfs de gehele universele wording van dit Heelal zit er al in verankerd. Niet de enkele maar alle exïstentie is er al in verankerd!
Overal treffen we de fundamenten van deze exïstentie, maar alles is niet direct heilig te verklaren.
Wel heeft het altijd betrekking op een geheel, een volkomenheid, een bepaalde afronding in de tijd, welke deel uitmaakt van een cyclisch geheel, en een verbindng geeft met het werkelijke goddelijke. Zo zijn er werkelijk veel overleveringen, op wat in esoterische zin zijn betrekking heeft op de schepping van de mens en de wereld en het wordingproces daarvan in de tijd.

Beeldingen waarin de bovenzinnelijke schouwing van de Kosmogenesis en Antropogenesis zich uitdrukt, vormen een onlosmakelijk geheel. En de genade is dat het alles is in alleen, de liefde en de ziel in alles, zo zijn alleen de algoritmen van het leven te vinden, en alleen zo kan de juiste boodschap aan ons gegeven worden! En de hoofdzaak is daar het leven, met de natuur en de cultuur en de medemens en God!
De pure vreugde heeft zichzelf daarmee afgescheiden van de dualiteit van het bestaan, en U moet weten .......als we dit doorzetten zal er alleen pure vreugde zijn, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van het bestaan!
En dat is iets anders als mijn normale focus........

And still you focus all your efforts trying to rank and get traffic ONLY from Google! 
Maar zo is het dat ik mij wil laten kennen in een periode van herstel, en de andere dingen er toe doen!
De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig is met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent!
De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft, hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost!
Het is bijgaan met de werkelijke preventie van de mens, in al zijn gelukzaligheid en het moet je als een werkelijk algoritme aangereikt worden! Het leven is dus geen natuur spel van een morbide extravagante willekeur.........
het is vooral leren leven ..........het is niet om een verfijning met een samenhangende wreedheid te leveren!
De mens is vrij en oprecht te denken en te handelen, en daarbij de werkelijke algoritmen te vinden, leren heet zoiets! Het "elementair" bewijs is uniek, het legt ons denken in 3D neer, het steunt op het interactief denken, en niet op de immense larie die de theorie nog steeds is, en er komen dus geen afgeleiden noch differentiaal vergelijkingen in voor. De mens verwerkt 32 beelden per seconde, tegen maar 2 woorden per seconden.


Het "FUS" van de filosoof, is die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent.
   De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. En als je de functie en structuur van het gegeven DNA niet gebruikt, blijkt er zomaar DIS, een diepe dissociatie stoornis naar voren te komen! Dis, ontstaat wanneer functie en structuur in ons DNA wordt genegeerd, we komen er zo achter dat onze schepper niet is te negeren! Wetenschappers die dat wel doen, ze blijken fabeltjes te gaan verkondigen! Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer die alles mag "overschrijven". 
  Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Wij daar in tegen, met het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben), nemen aan dat de functie en structuur voor Uw transcriptie aanwezig is in Uw DNA, maar ze moet direct vervolgt worden met de vraag, hoe solide onze cognitie zijn. Als je haar wilt ontkennen ga je fabeltjes vertellen en vergeet je alle rationaliteit, daarbij is de menselijke relatie  (inclusief de seksualiteit) het grote slachtoffer, ..... en goed komt dat zomaar niet! Deze Immoraliteit leidt nooit tot meer geluk dan deugdzaamheid!

Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen. Zo is het ook ingebakken in ons DNA. En DIS laat de dissociatie daarvan zien. De verklaringen daarvoor zou ik dus maar niet aan de krankzinnige wetenschap overlaten, deze kunnen nooit solide zijn!

Maar het grootste probleem is nog , de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking, ze weet niet wat intrinsiek in de geest aanwezig is. De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde?  Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er is niet zomaar een film van te maken zodat men de transformatie die de liefde teweeg brengt kinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter. Al hoewel bijna de hele wereld literatuur toch over die zelfde liefde gaat. 
We moeten dus genoegen nemen met de stelling; ... ieder leren brengt gedrag 's -verbetering. En de liefde past daar als een bijzondere innerlijke ervaring in!
Ik vind dat de meest duidelijke ervaring nog steeds beschreven is door Joost van de Vondel, de verzameling is slechts een resultante van een gedeelde eenheid. De denominatie heeft zijn innerlijke instelling nodig!
De wetenschapper heeft die instelling niet, volgens hem staat hij slechts op de nominatie om de nummer één te worden! Of zijn leerstoel moet nummer één worden, ........zou liefde echt wat toevoegen in het leven wat van waarde is, kom nou even! Volgens de wetenschapper kan dat niet!


  Alle werk en ambacht,
het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg,
sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt:
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God.  

Hij die ik al zolang ken, .......en het wezenlijke was het doorschouwen in het licht van de eenheid.
Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel.
Dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven.
Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen.
D
aar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! 
Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken!
Dat is het transcriptionele gebeuren wat vorm krijgt in ons DNA.
Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen!
Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt!

Het transcriptionele gebeuren ziet er zo uit ....als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, en dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden. Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn. Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij! De wetenschap  zegt te geloven in haar geschapen toestand, en dat moeten dus haar algoritmen zijn, zo is het echter een symbolische toestand binnen onze levende Kosmos. En zij dooft steeds langzaam uit, als er ook maar enige begrenzing zou zijn! Zodra we geloven dat alles uniek is, een alles van enkele denking en dus van zuivere geest is, zou dus alles anders zijn! 
Zo anders dat we het zullen weten te beseffen: ..........
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
U moet dus werkelijk beseffen hoe het met de echte bewijzen is, als elementair bewijs zijn ze werkelijk uniek!
En de mens is en blijft de teller!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit, dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes, van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Als ik U was, zou ik deze ervaring toch leren kennen! Ze is zo onvoorstelbaar mooi!


Eros doet de mens verlangen naar schoonheid, dat is verlangen naar het goede.
 De mens zou deze schoonheid wel voor altijd willen bezitten.
Dit verlangen naar schoonheid drijft hem naar voortplanting, naar scheppen, en ze is niet lichamelijk maar zeker geestelijk!
Daarom streven liefhebbenden ernaar elkaar te vormen tot deugzame mensen.
Dit geeft ook de innigste band die er tussen liefhebbeden kan bestaan.
 Daardoor wordt de totale schoonheid van de een verwant aan de ander,
het is steeds de zelfde schoonheid die verwant is aan die van de ander, met zijn liefde, het schone en goede!
       Daardoor ontstaat liefde vooral het schone en goede, maar indien de mens nu het zedelijk schone meer lief heeft dan het lichamelijk schone, dan schijnt hem dit laatste gering en geeft hij acht op het schone dat in de daden en gezindheden van de mensen is te aanschouwen.
      De mens stijgt dan op en ziet de schoonheid van de wetenschap, die nu wordt veroorzaakt. Maar er zijn dan schoonheden die hij daar dan aan ten achter stelt.  Zo kan Eros de mens hoger doen stijgen en tenslotte tot de eeuwige  idee van het schone aanschouwen, waarvan al het andere schone deel van uit maakt. en deze weg tot schoonheid is ook de weg tot de deugd, tot het streven naar de onsterfelijkheid en volkomenheid!
Het verlangen wordt altijd omgezet in een verlangen  naar liefde voor het schone en het goede, ..........
Hierdoor verwerft de mens de praktische kennis en vaardigheid, om het goede te kunnen waarnemen, zo krijgt hij zijn inzicht waarop hij het een of andere besluit kan nemen! En gelouterd dringen zij tot het hoogste door;........ De kennis van de waarheid, de schoonheid, het weten, en de liefde! En dat nog wel in onvoorstelbare snelheden ook! Als ten minste alle interne en levende organen steeds in balans worden gebracht in het totaal van onze leefwereld.
Want we kunnen de innerlijke verdeeldheid alleen overstijgen door nogmaals van de boom van de kennis te eten!    
U moet weten dat we dat echt moeten willen, willen om met de nieuwe wereld te beginnen!


Er bestaat thans een Wereld die voor U NIEUW is, met een enorm aantal volmaaktheden. Daar moeten we aan beginnen......

 1. Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
 2. De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.
 3. Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
  Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
 4. Want "De wetenschap" zegt alleen notie te hebben van "De destructieve patronen", maar verder komt er niets anders als de theoretische waanzin van ene Karl Popper! "De Bijaard van de onzin" heeft geklonken, en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen! Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven! Ja, ook bij hen zelf is de Angst  iets ongrijpbaar's, haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept. Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
 5. U moet weten:.....Men moet zichzelf ook de vraag stellen wat er gebeurt wanneer de psychopathologie angst definieert als symptoom, stoornis of ziekte. In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid en vast-stelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist. Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven voor hen die de theorie niet volgt! Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen! Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend! Ze is zelf de patiënt!
 6. De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op hebben! En dan een luisterspel sleept het pupliek veel minder mee dan wat de trouwe ogen wordt getoond en wat de kijker zelf meedeelt, als feit wat hem bekent geworden is!
 7. De illusie dat het beroep een soort van bevrijding zal brengen van een "voorheen belemmerde" vrijheid, bedient zich van een ideologie, en op die manier worden de ideologieën tot illusies over de vrijheid, een predomineren met alle belachelijkheid er in!
  Misschien denkt U dat de vorm van het figuur er toe doet, totaal niet dus!
  Maar ik kan U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkelt is kan U werkelijk bijna alles, U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.
  De gnostische vraag; .......Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag:...... waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is. Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost! 
   Eerst moest gekend worden wat niet echt is, op dat dit weten gekend wordt! Dat ging en gaat nog steeds over het lijden van heel veel levens spanning heen om tot het kennen te komen.
 8. En de "levensstandaard" waar men zo graag over spreekt, is een economisch begrip, geen beschavings begrip. De verwachting dat mét de levensstandaard de beschaving vanzelf zal komen, is een dwaling van krankzinnige politici. Want wanneer techniek op haar beurt haar moeder, de wetenschap begint te dirigeren, wordt ons slechts duidelijk dat zij van huis uit met elkaar verwant zijn, ...........verwant aan de economie!
 9. Het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren. Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts! De wezenlijke zonden-val een feit. Meer is het jammer genoeg niet! 
 10. De waarde van de natuurwetenschappen voor de menselijke beschaving is dubieus, we kunnen er slechts toekomen om opnieuw van de boom van het leven te eten.
 11. De gnosis moest toch wel daarmee te maken hebben, en ze moest wel juiste begeleider zijn. Maar U mocht het zich steeds realiseren; .......Want hoe.........kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
  Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats!
  De pure vreugde heeft zich van zichzelf afgescheiden in de dualiteit van het bestaan. Zo vergeet zij zichzelf, maar wanneer ze terugkomt tot haarzelf herkent ze zichzelf en herinnert ze wie ze was, en dan blijft er niets anders over dan pure vreugde, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van haar bestaan.


   
 12. Zo zie hier, God doet U een belofte, met de nodige liefde kan iedere gnostische vraag in een enkele nouminale fase worden opgelost!
  We hebben wellicht allemaal een hoop tégen op lijden en het is ons niet vreemd het verleden dan een zetje na te geven. Eigenlijk geven we daarmee op een specifieke manier te kennen dat het verleden op een specifieke manier in ons werkt. Ze is veelbelovend in zinvolheid, veelbelovend in gnostische zin. Dit onderkennen is de eerste fase van gnostische proces!

 13. Dus ligt 't ons te zwaar op de maag dan spugen we het uit, als iets wat we niet willen verteren. 
   Als je het mensenleven ziet moet je eigenlijk diepe bewondering hebben voor wat de mens in een als ongewenste gekende levens staat toch volbrengt, ondanks wat hij is. Dit moet wel samenvallen met HET wat zich voortdurend in je voltrekt, het gnostische proces! Wat een schitteren proces, ze is werkelijk niet anders als pure vreugde, als U haar ten volle onderkent.
  Er zal een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en de erkenning en herkenning van de Grote Geest zullen vormen. Want wat nu totaal ontbreekt is dat we van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, maar dat kan zo wie zo niet meer............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven. Zo krijgen wij daarbij de aansluiting met de levenskunst.  En deze aansluiting kunnen de wetenschap en politiek ons echt niet geven, dat is slechts hun illusie! Ze proberen ons slechts een illuster filmpje te leveren.


We wisten het al; ........De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Denk maar eens aan de “wetenschappelijkheid” van al die economische modellen en wat die ons gebracht hebben…"Zo-heid bleek altijd zotheid". Maar ook alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! 
Ik doe daar bij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere zal tijd stoppen en resultaat opleveren. De belachlijkheid en het falen van de meeste algoritmen blijkt aantoonbaar te zijn! En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan! CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn.
Of ze nu ook zelf iets kunnen bewijzen.......ze weten het zelf niet eens.....
Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter, hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had:
 .......Wat bleek:..... de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel:..... ze hadden een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand. De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren. De brein-voorwaarden van zowel Feynman als van Euclides zijn zo duidelijk als ze maar zijn kunnen!


Dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk is van het economische en politieke." Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden!
Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! Ze zetten geen enkele emotie om in de verkeerde lading......
 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden
.

En als de wetenschap en politici denken van deze werking verschoont te blijven, dan heeft U het totaal mis!
De komende tijd zal het U allemaal op deze wereld blijken!
Want; .....
.De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. (De citaten en het professoren geleuter kan opnieuw regelrecht in de vuilnisbak, er ontbreek daar altijd de nodige specificiteit!). Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. We kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. De fysiologie van de zintuigen komt immers voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming `s wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.

Het is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens
.
Daar in tegen is er de misantropische neiging om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, ze doet haar werk, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!
Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de krankzinnige wetenschap!
Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een
stel krankzinnigen! De figuren met de Blog's blijven aanhouden!

Doch ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.
De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geen sinds onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", ze zorgt voor de broodnodige differentiatie.
 Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Slechts gekken noemen dat effect "autisme". Zodra U ook maar iets wereldkundig maakt, staat in deze maatschappij bijna zeker de moralist bij U op de stoep, met de theorie van kijk eens, dat deed U vermoedelijk verkeerd. Maar als U zijn "exogene" motief bekijkt, spreidt hij slechts de esoterie met zijn fabel-machtigheid over U uit, die niet te begrijpen is! En dan noemt hij zich nog psycholoog ook, de gek! U mag hem ook data-freak of Geek noemen, want dat is hij ook! En in elk geval is hij idioot!


Daar in tegen ken ik het gnostische proces, ik ken de diepste spanningen, de zweethanden die altijd waren, maar is was ook geen grotere triomf te bereiken.
Er is niets mooiers op deze Aardbol als het gnostische proces, de ontmoeting met de innerlijke meester is het grootste fenomeen op de Aarde, die er in zijn volle werkelijkheid is!
Het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is!
Terwijl ik niets anders kan doen als het te beschrijven, om er maar zo mogelijk iets van te vergeten! Anders zou ik letterlijk bijna alles wat ik onderzocht heb in te grote proportie weten.
Ieder eerlijk echt en solide mens MAG alles weten, dat is voor mij een simpel feit!
Maar er is nog iets moois, kan ik U mededelen, dat ik de waarheid niet zoek, want dat is ook helemaal niet nodig,...Je hebt de innerlijke meester, ik heb altijd de innerlijke meester.
Ik kan leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Ik denk dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. Ik heb zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar ik ben niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar ik niets over weet, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. Ik zou denken over zoiets kleins, maar als ik er niet uit kan komen, dan ga ik naar iets anders. Maar ik heb het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. "Uit het genot van Finding Things Out: de beste korte werken van Richard P. Feynman (bewerkt door Jeffrey Robbins) , 1999.  
En zo is het, en de mogelijkheid om niet bang te zijn is er voor iedereen. En de vorm van het geheel doet er totaal niet toe, de gnosis is één groot genoegen. 
 
Als je de één ontdekt, ontdek je je zelf.  En elke mens mag dit ervaren, dus het leven naar de openbaringen is een voorwaarden voor de ontdekking van de één, de eenheid in alles en alleen!
Als jij tot je zelf zegt "ik denk" is dat niet wat je denkt, het is een regelrechte conditionering van de taal en beeldgewoonte vorming, die alleen in die gewoonten te vinden is. Maar ze is nog steeds niet dat grote genoegen van wat je van de innerlijke meester krijgt! Want je krijgt zo nog steeds niet;..... de rede, de liefde, en de logo's van wat de Goddelijke wet kan zijn!
Dus alles wat de mens denkt; .........inclusief het begrip "ik denk" en alles wat de mens voelt; ....... inclusief het begrip "ik voel"; .........moet weggedaan worden met het doel dat er een plek wordt vrijgemaakt voor de stilte waaruit zich de Wet kan voltrekken. Blog en Figuur blijken daarvoor volkomen onvoldoende, en zo was en is het nu voor altijd! De Gnosis is werkelijk dat ene grote genoegen!
En onze conditionering maakt alle dingen, en dat is juist onze zondeval! En ons onderwijs is afgestemd op deze conditionering en versterkt deze zondeval, en zet hem alleen maar voort!
Daar bij is slechts te begrijpen; .......God "onttrekt" zich niet aan de logisch deductieve werking, hij is deze werking, schepper en schepping zijn één en dezelfde! Op deze manier (op deze causale weg) heeft hij alles doen worden!
Gods wetten werken onaantastbaar, dus logisch deductief..........zo ze zijn onderkend, zijn ze dus niet zomaar uit de lucht komen vallen........Euclides gebruikte daar de benaming de elementen voor, de universele deductieve wetmatigheden, die hij in zichzelf vond, en dat alles "van omhoog"!

De Eén ofwel God is ondeelbaar (Pythagoras)
Irrationele getallen zijn niet, maar ze existeren wel, en af en toe mogen ze daarin een algoritme zijn, hun probleem is de tijd, tijd heeft geen essentie, tijd existeert wel.
Terecht is dus de vraag; ........is het wel terecht uit te gaan van het originele (de zijnden zoals ze algoritmen kunnen zijn .... Daarin ligt voor Heidegger de uitzonderlijkheid van de mens.
De mens kan slechts spreken over het zijn voor zover het zijn verschijnt en begrepen wordt binnen de grenzen van de tijdelijkheid. Zo ligt de waarheid van de Eén in hemzelf, daar hij uit zichzelf begrepen wordt. 
Ieder die zegt een adekwate voorstelling van de Eén te hebben, hij liegt en hij kan dergelijke voorstelling of ook de algoritmen niet krijgen! De Eén is. Het zijn is. De logos is. En dan noch, ieder mens kan zijn!
Dus dan toch, alles wat ons helder en duidelijk blijkt tot de aard van de zaak te behoren, dat mogen wij terecht van die zaak bevestigen. Aldus Spinoza...... rede en brein is een enige eenheid, buiten welke men zich geen enkel ding denken kan.   De  wetenschap en de politiek zit dus met de grote verwarring, daar het hen lijkt dat het geheel iets is buiten of zonder zijn delen. Dat is dus werkelijk ongerijmd!

Nu is het duidelijk hoe U tegen mij al U vrienden te hulp roept. Wat U door valse redeneringen niet kunt bereiken, tracht U thans door dubbelzinnigheid in woorden gedaan te krijgen! Maar zo is nog steeds de liefde niet op Uw hand te krijgen! U blijkt op de begeerde uitwerking te willen steunen, maar U hoopt daar bij op een "overblijvende" oorzaak, geensinds op een geheel van  begrippen die blijven bestaan  uit een begrepen geheel, want zo is ook God tegen zijn uitwerkingen of scheppingen geen andere dan een inblijvende oorzaak en tevens een geheel ! Uw begeerte wil blijven bestaan en voelt dat dit alleen maar kan door schillen en grenzen , omhullingen en schijn te handhaven! OP deze verdorven manier probeert U het brein te blijven beinvloeden, ...........waar ik de begeerteloze liefde probeer te voeden!
Dat een waanzin is zo'n Blog met zo,n Figuur toch?
Zo is deze dus de aangevoelde begeerte,  en aangevoelde rede is de vijand van deze begeerte! Daarom probeer ik alle redenen levend te houden , zo zij niet zullen sterven! De universele wetmatigheid, recht en wet, de thora bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft.
EN DAT ZIJN ZE NU EENMAAL, (h) erkend of niet (h)erkend.
Zo deze aktualiteit er is, is er ook de
werkelijkheid omdat U hem realiseert...........en dat zijn verschillen per individu! Gelukkig kunnen ze toch worden samengevat onder de algemene begrippen! Dat zijn de begrippen waarover geen verschil van mening bestaat! Maar er bestaat ook onze begoocheling,  zo werkt het nu eenmaal , we werken zoals we werken, met onze zintuigen! Daarintegen is de rede een toepassing, rede en begrippelijkheid kunnen U leiden naar liefde! Zo is het een sluitrede of syllogisme!
Hier faalt de mens die moralist is, hij of zij zal veel van de rede met zijn toepassingen verontachtzamen, noch  de verschillen in het individu onderkennen, vooral in de dingen waarin we met onze individuele en sociale en stoffelijke en instintieve verschillen aanwezig zijn.  Slechts yoga houdt zich bezig met het wezenlijke menselijke en het logische, dit om de continuiteit in alle stoffelijke processen vast te houden!
Ze laat zich vooral leiden door de intelligibele rede, en met de herintegratie die dat mogelijk maakt. En ze probeert alle leed van een ieder weg te houden! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, maar "de regels" mogen "niet belettend zijn", en mogen niet afleiden van het pad van de ware kennis!
In de Verandering en zelfverandering van kinderen is er zeker dus de regel, als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Carl Gustav Jung

 Laat ik U helpen het laatste beetje verstand op te diepen; .....Het laatste verstand, we moeten het weer leren op te diepen, maak er geen sprong in het diepe van, dit omdat de argumentatie Nu eenmaal is uitgeschreven ! Dat is de geconditioneerdheid ten top! De waanzin van de professor!
In de Gnostische mogelijkheid zoals ik hem ken, kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van de Stuwing. In Christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, .....toch weet ik, vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze  grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Daarom ook moet U rustig en met vertrouwen beginnen, met de vertrouwde zinnige regels beginnen, .............doch de propaganda we kunnen er zelfs niet eens meer los van komen, de kapitalistische verhalen moeten goed uit de verf komen, de democratische verhalen ze moeten goed uit de verf komen, de wetenschap die niet weet moet goed uit de verf komen, de machthebber moet goed uit de verf komen. Hun engagement leidt voorshands tot niets anders dan Fascisme.

En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput. Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld!  Er is een geluk, there is plenty room on the bottem of the universe, de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen. Daar heb je de kwintessens voor nodig! Richard Feynman had dat het allerbeste begrepen! Wat een verfoeilijkheid, wat een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici menen integer te Zijn is een volkomen raadsel. Blog en figuur zijn er voor uitgevonden! Ze wilden pertinent niet meer tot enige integere waarden komen!
Zo vertelt wordt de empirisch onderbouwde typologie verwerkt tot een absolute lacher, onze score in deze is namelijk tot het absolute nulpunt gedaald.
De krankzinnige elite zou ons dit toch allemaal op willen leggen, iedere dag............Het wordt zelfs geleerd op de scholen!
De emancipatie en medezeggenschap op welk vlak ook, is daar belangrijker dan de waarheid........
 

 • Pre-conventioneel, gedrag is gericht op vermijden van straf, U moet zelfs de prijzen leren behalen.
 • Regels volgen uit gehoorzaamheid t.o.v. autoriteiten.
 • Goed is eigenbelang volgen. Regels volgen is eigenbelang, handig.
 • Conventionele niveau, het is de sociale erkenning door conformiteit.
 • Goed is de verwachtingen van anderen vervullen en loyaal zijn.
 • Goed is de wetten respecteren, zijn plichten vervullen.
 • Zo wordt het Post-conventionele niveau, zich richten op algemene morele principes vanuit het oog voor algemeen maatschappelijk belang of vanuit inzicht in de geldigheid van algemene morele principes.
 • Zich houden aan onderlinge afspraken en vermeerdering van het nut voor zoveel mogelijk mensen.
 • Goed is het volgen van autonoom gekozen, universele rechtvaardigheidsprincipes.

Bent U er al in geslaagd om vrij te blijven van enige ‘Aardse gebondenheid’, dat wil zeggen niet meer op karmische wijze verbonden aan de normale menselijke rondes van incarnatie? Ja, het is waar, de tijd is rijp om dergelijke toestand te volbrengen, om Uw geestelijke vrijheid te herwinnen!
De logica van de ideologie en de theorie als aspect van het liefdesspel, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog gevonden worden! En dat weerspiegeld zich in de taal, door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen. Er kan werkelijk niets meer worden vertelt en in gevoelens worden vertaalt en dat is een drama voor de romantiek, de ethiek en de esthetiek.

Maar men zal doen alsof U alles verkeerd doet, alsof U de goede opleiding niet heeft genoten, alsof U een bordenwasser bent die niet de juiste opleiding heeft genoten. Alsof alles in hun taal gebracht moet worden.........ik weet echter wel beter! Er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen. Het is alsof de normale mensen niet mogen bestaan! Deze computer service van blog en figuur bevat ook fictieve gemodereerde profielen die bijdragen leveren aan enig entertaiment, waarbij fysiek contact niet mogelijk is. En wie zou daar nu echt introvert of extravert moeten zijn!
De Rode draad, van vrede, rede, en liefde, die door alles loopt, is ons bekend!
In de filosofie van "Het Zijn" kan er zowel een realisatie vanuit de makrokosmos zijn, maar ook realisatie vanuit de ziel, volgens deze realisatie's van Heraclitus en Parmenides, kan er zelfs niets absoluuts bestaan. Voor alle wezens is de natuur vast omlijnd en door voorgeschreven wetten beperkt.
Toch is er de eigen verkiezing waaraan U bent overgeleverd, bij gevolg mag U de eigen wet stellen, die vrijheid is U gegeven! U heeft zelf de keuze ofwel hemels ofwel Aards te zijn.
Deze keuze maakt wie U bent , introvert of extravert, waar en wanneer!
Deze werkelijkheid moet U niet weghalen, en dat ook nog voor een ander!
Niemand, maar dan ook niemand heeft het recht ons die keuze op te dringen.
Daarom kan ik geen enkel begrip voor een theorie en praat-ziekte opbrengen, mijn houding is niet eens ambivert te noemen, hoe ik er over denk, schrijf ik direct op! Voor U is er dus contact 1 voor alle contacten als u ze persoonlijk wilt overbrengen.
Dus ik zoek een vriendin die het ambieert mij te corrigeren, en om prettige dingen mee te doen!
De liefde en de seksualiteit kan dus toch anders worden bekeken en beleefd.
Ze moet, zo het mogelijk is, uitgedragen worden in de handelingen, daarbij moet U zich niet uit Uw evenwicht laten slaan, door de enkele zedenprekers! Zij verruimen de menselijke geest niet!

De nieuwe filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap van de mens, zal ondanks zijn optimisme, ons alleen maar voor een nóg grotere angst confronteren. Voor hem is er dan maar één middel, het paardenmiddel: dat de angst bij de horens wordt gevat en psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, recht in de ogen wordt gezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Zo is de angst geen ziekte die met Valium of psychoanalyse bestreden moet worden; het is juist het waarmerk van 's mensen adeldom, de legitimatie van zijn herkomst van Elders. Ik herneemt de evolutie van angst en vrijheid, vanaf de antieken, via de middeleeuwen tot op deze dagen. En ik vermoedt dat de mensen straks -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.
De goddelijke voorzienigheid sluit maar op een enkel ding aan, heel dit werk is gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden. Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische. 

Let wel, omdat deze voorzienigheid er is, weten we dat mensen in louter aards perspectief nooit gelijk kunnen zijn, maar dat zij het ‘voor God’ toch zeker wel zijn en dat vrijheid en verantwoordelijkheid van de enkeling ‘van onderen op’ (als een religieus statuut aan het mens-zijn meegegeven) voorwaarde is voor gemeenschap.
Wie buiten God om naar gelijkheid streeft, drijft misschien wel één duivel uit (bijv. die van misbruikte barmhartigheid van ‘christenen’ om de armen klein te houden), maar hij opent zijn schoongeveegde huis voor zeven nieuwe demonen: de massa, de publieke opinie, de macht der kwantiteit, de jaloezie, het menselijk opzicht en inschikkelijk defaitisme, verwekt door despoten onder zinnen verkozen, die met hun "zinnen tirannie" het algemeen onbehagen weten uit te buiten.

Dit is dus veel meer als de filmmaker, de blogger en de figuur, aan zorgelijk defaitisme zelf brengt, en het zijn de wezenlijke zorgen van de mens nu! Meer als deze zorgen maken kunnen ze nog steeds niet! Het is de direkte postapocatyptische beinvloeding, niets meer! Dom en stom heet zoiets, en hun uitvluchten leiden direct tot het niet handelen, en dat blijft steeds tot in alle eeuwigheid, dat verlies.   
Daar heeft het postapocatyptische zijn valselijk bestaan, er wordt immers niets aan gedaan. 
Stelt U het nu eens voor, dat het allemaal echt ging gebeuren! 
Hoe is het nu, wat heeft er nu direct een boodschap, waar kan nu direct en zinnig wat aan worden gedaan! Ik hoop toch dat de betekenis er er al was en is, ..............zoekterm en zoekwoord steunen de termen van de gedachten.    Alleen zo worden we van de conditioneringen ontdaan, en dat is een beperking van het bewustzijn, gezien in de beperking van zijn valselijk bestaan.
En ik dacht daarbij ook nog even aan het gebruik van de slimme algoritmen,  ...............     

Maar toch, omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst, en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
Spinoza, ze is de enige Naam, die de moeite waard is, daar dit de waarheid is!

Ze zijn essentieel om te kunnen anticiperen op de mogelijkheden die de evolutie voor ons in petto heeft. Niet dat we de ogen moeten sluiten voor negatieve zaken, en ook niet om het ‘lagere’ te weren, want hoog en laag horen bij elkaar en vormen één geheel. Wie zichzelf wil hervinden zal hoger moeten mikken, hoger dan wils- en drift-impulsen, en hoger dan deze beschaving tot nu toe heeft gedaan. 
Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan,
en bestaat "De Amor Dei  Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt.  
Waarom wil men deze sprong niet maken?
Boole bracht het postacatyptische slechts terug naar het spel met de 0 en de 1, maar niet naar de mogelijkheid met de wezenlijke differentiatie!
 

 

Differentatie is nietDifferentatie is niet

De rare dwazen conditioneren dus de meest dwaze idealen, alles wat het intellect doet in het onderwijs is de conditie aanbrengen die bij haar faculteit past en daarmee veroorzaken ze het schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich er in mengt. Het erotische ‘Ik hou van jou’ zal nooit meer het hoogste zijn; ....de eis van de geest is altijd dat een paar elkaar bemint, primair, omdat zij ‘naasten’ zijn, maar alle "individuen" zijn al onkundig dit te begrijpen. Het logische doel is er slechts "voor zichzelf"
En dat terwijl dat "Dat ENE zelf wat in allen huist" voor alles ooit het archaïsche begin is, wat het bewustzijn bracht, voor alles werd de schepping mooier, omdat er ergens een pad lag! "Bart zit in mij, en ik zit in Bart" zouden we dan ook niet zowel actief als passief met elkaar bezig kunnen zijn! ( Of bent U een stomme intellectueel, slechts voor zichzelf bezig )


Differentatie isDifferentatie is


Dus, misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde. 
 En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het postapocatyptische cognitieve zijn structuur heeft!
Ze heeft zo een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, zoals onderkend is door Otto Selz, zo werd het..........

 1. De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 2. Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 3. Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 

De positivistische bezigheid heeft een beperkt aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten te verheffen, maar dat is strikt logisch gesproken niet mogelijk. Wetenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nooit achter zich kunnen laten. Het aantal werkelijke waarnemingen is altijd zeer klein ten opzichte van het totaal aantal mogelijke waarnemingen en iedere volgende waarneming kan met de vorige in tegenspraak zijn.
Dit brengt elke leugenaar terug naar het ressentiment!
Wie zal al de theorie toch moeten valideren, ......."‎Mad scientist · ‎Computer scientist · ‎Gentleman Scientist · ‎Government scientist......of toch "The New Scientist" ( Het Nederlandse/Britse gekken-gesticht ) 


Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn, binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 
Alleen een apparaat bevindt zich in een netwerk van gebruikerskosten, omdat ze zo gemaakt worden, aangaande dat in een apparaat  aan de orde is! Wat een vreemd apparaat moet de computer toch zijn! 

Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend, en de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........de vele apparaten kunnen "afgetekend" worden!
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn! Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen, in die ruimte van denking en uitgebreidheid, als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij! Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig, en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. Het kenniscentrum heeft zijn differentatie!
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en als besef overvloedig tot U komen......want wat van de mens afkomstig is,
ze heeft haar definitieve karakter; ..........
begrijpt U het niet dat iedere verklaring antropomorf is? Is het zo moeilijk voor de krankzinnige politici dat de menselijke soort niet eens instaat is om niet antropomorf te denken? Waarom, moet ik dit U precies vertellen?

De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. 
Bij sciëntisten vigeert dan ook nog steeds het gebod om ‘puur rationeel’ te denken en niet meer iets te ‘geloven’. Maar in feite weet zowat iedereen dat sciëntisten slechts geloven dat de wetenschap alle religies op termijn zal vervangen, en dat ze doen alsof de differentatie hun mee-thode niet is.............de sciëntist moet zijn waanzin met "geld" bevragen, hij moet geloven dat dit zijn prestatie is, ............MAAR TOCH, EEN VOGEL VLIEGT STEEDS  VOLGENS WISKUNDIGE WETTEN. SLECHTS DE OPHEF OVER DE WONDEREN VAN DE NATUUR EN TECHNIEK WORDT DOOR de enkelvoudige sciëntist GEMAAKT. Maar heeft U weleens gehoord van effectief onderwijzen!

 
Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.
* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.

ALLEEN OPLICHTERS, DAAR Moet JE BANG VOOR ZIJN, VOORAL ALS ZE WETENSCHAP BEDRIJVEN!

De rest van mensheid is slechts op de hoogte van hun waanideeën,...en daarbij zijn er ook nog wetten van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten, wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan.
Natuurkunde en techniek bedienen zich daarom ook van eigenaardig gereedschap, ze gebruiken formues om uit te rekenen hoe groot iets moet zijn, of hoe snel, of hoeveel energie het kost. De natuurwetenschappers accepteren daarom ook dat er eerst gerekend moet worden voordat je ergens zicht op krijgt. Het meeste zicht is nodig om deze Aarde te verlaten, als mens of dier.....
Maak het allemaal niet zo wonderlijk, het respect voor wonderen mag niet minder worden omdat je ze probeert te begrijpen, ....... Groot is het hemelse vernuft, je kan er wat van mee krijgen, er wordt U niets gewijgerd !! 


calculatie

Escape snelheid wordt hier berekend als (2G m / r) ^ 0,5 zonder wrijving (bijv atmosferische weerstand) in aanmerking. Het is afgeleid van de Newtoniaanse vergelijkingen voor gravitatie potentiële energie en kinetische energie.


Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............en dat vooral om de broodnodige differentiatie tot iets echt's te maken, voor iedereen! Je doet het allemaal samen, dat onderwijzen! Zo alleen is er een bewondering, die alleen groter zal worden ........ de wetenschap die zich dat niet realiseert, is niet goed wijs............ zij die deze regel ter hand nemen, ze zijn de schaamte allang voorbij. Ze weten wat differentiatie is .......... en zullen hem ook toepassen.
Deze toe te passen heeft gevolgen, en hem niet toe te passen geeft de gevolgen in een bepaald ziektebeeld, een beeld de hersenwerking te kunnen beheersen, in een bepaalde conditieonering ........ is de broodnodige differentiatie achterwegen laten, het blijft dan een onmogelijkheid een hoofdrapport van enige analysefase te maken! Een wetenschap van dergelijke orde is niet meer als gek!

 We staan altijd voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning aangaande de differentiatie kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger........ een hopeloze demente bejaarde. Dit daar de differentiatie er niet meer bij kan !
Je moet weten waar het probleem nu eigenlijk zit , U moet daarin U-zelf zijn, en de mogelijke analysefase nog weten te maken ! U moet weten waar de pret voor U zit ! Dus pret-fase 1,  de orientatie-fase 2, en de analyse-fase 3 liggen in het verlengde van elkaar, en Uw levens-ervaring heeft dan nog steeds iets !
En wat doen we als er zelfs geen ambulante hulp meer is, daar het ze onmogelijk is ook maar iets van hun liefde en hun seksualiteit te begrijpen. Welke ziel valt er nog te bereiken, in deze geënsceneerde maatschappij? Waar is de relatie die nog enige kans heeft door te dringen tot zijn werkelijke essentie, waar is de relatie die tot zijn volledige volheid kan opbloeien? Hoe catastrofaal is al de valsheid die er is in deze geënsceneerde maatschappij?
Dat er zoveel valse en geënsceneerde gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen, welk een figuren zijn we dan geworden?

Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend en regulerend vermogen bij de mens. 
Er zijn  wel medici die zeggen er iets van te weten..... Want, ja, daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burgers zeer zwaar bedreigd! Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars en kwakzalvers, dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook! De valsheid van deze geënsceneerde wereld is het grootste lichamelijke en geestelijke drama op deze Aarde ooit. Deze wereld kent geen gebruik van ook maar enige mogelijke differentiatie! De prijs van dit gemis is ontstellend hoog!

Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Ook dat brengt de differentiatie in de relatie!
 Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel-houding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren.
Dit is de grootste zegen voor de relatie! In feiten ervaar je daarbij dan pas de romanthiek..........duizenden hebben daar over geschreven! 
De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. 

En het waakt dan ook voor de Pose, die vergezeld wordt door de dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan. En er zijn die enorme krachten waar U op mag steunen,.......Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. We kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. De fysiologie van de zintuigen komt immers voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming `s wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. (R.F.)
Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Nee, ik doe het DNA niet weg, integendeel, zij die een gemis hebben zullen zich ook daarin verzetten..........maar 1; de pret, 2; de goede orientatie, en 3; het goede handelingen kan beter niet gaan ontbreken! Het goede onderhoud aan het geheel is hopelijk perfect!
Dat DNA van ons heeft dat heelgewoon nodig, wil ze geen slachtoffer van een gemis worden! En dat gemis dreunt door, niet alleen dat van water en voedsel! En door een zekere differentiatie toe te passen, kunnen we een zeker gemis oplossen! Zelfs binnen een relatie is dat dus zo, als we het ons binnen deze gezamelijkheid geleerd hebben! En 
zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....en dat kunnen we in de relatie vinden!
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, ze heeft namelijk moeite de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........het moet U duidelijk zijn!
Zouden ze nog in staat zijn tot enig besturen en regeren?
Worden de mogelijkheden uiteindelijk niet te beperkt?
En zijn de doelstellingen al niet te beperkt, ......als men alleen maar weet te werken met het slijk der Aarde?
Wat is dat toch, dat werken met hebzucht en bezit?
Zet dit niet te veel tot krankzinnige en politieke aktie aan?
Is het mechanisme met de waangestalte uiteindelijk niet totaal mislukt?
Wat zijn blog en figuur toch tot een waanzin geworden?

De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren.
Deze scheidslijn is belangrijk,
willen we zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen.
 Dit als U beseft dat de mystiek veel ruimer is, voor b.v. Richard Feynman,
Robbert Oppenheimer , Pythagoras, en Euclides,
en dat dergelijke verschijnselen voor de echte wetenschap niet bijkomstig zijn.
De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie
en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
Zo dus; .......door eerst een kenmodel uit te werken,
en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
En dat is regelrechte manipulatie...........
Van daar, dat de mens als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
Doch weinig van de excessen in het "emancipatie-proces", wat steeds voorgesteld wordt, ontsnapt aan hun fantasie, maar wordt zo een grenzeloos vervelend idee voor iedereen!

 

En dat terwijl de Fouten zijn te wijten aan mijn eigen onwetendheid en niet aan de Boeddhadharma. 
Mogen allen die de Dharma tegenkomen mededogen en wijsheid verzamelen. 
Mogen bewuste wezens hun Boeddha-aard herkennen en ware vrede vinden.
Differentiatie heeft de betekenis de behoeften van de leerlingen te vinden,
deze heeft dat de behoeften zich in een formule uiten, 
we moeten voor de leerling de leer-effectieve behoeften vinden!
en deze is dus ook aansluitend aan de aard van de waarheid te maken.
zodat er een efficientie getoond kan worden.
Dat maakt elke relatie dus ook effectief.
En U weet het, de mens is een teller.......zijn leerlingen ook!

Buiten dat; .......
Op elke trap die door kennis wordt bijgelicht, manifesteert de wil zich als een individu. In de oneindige ruimte en de oneindige tijd ervaart het menselijk individu zichzelf als een eindige grootheid, die bij de twee andere in het niet valt, en die als het ware midden in de oneindigheid is geworpen. Alleen de nieuwe mens met een nieuw bewustzijn kan dit begrijpen, een mens die bewust gekomen is tot eenheid met "Het Heelal", met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.
 

Want zie eens hoe elke waarheid ons op een verbazingwekkende en wonderlijke manier iets moois kan leren; want, zoals uit voorgaande opmerkingen duidelijk moet blijken, is de duivel in werkelijkheid een heel waardevolle leermeester; we leren van de fouten uit het verleden niet alleen om ze voortaan te vermijden, maar ook om ze in de toekomst de baas te worden. De karmische tegenstander wordt dus de leermeester; als we van de fouten hebben geleerd, ze hebben overwonnen en ze de baas zijn geworden, blijken ze onze gids en leraar te zijn – vroegere struikelblokken worden als ze zijn overwonnen een springplank naar iets hogers. Zo zal het natuurlijk zijn met de differentiatie zoals ze zich bij uitstek manifesteerd. Echter de krankzinnige onderwijs-raad vindt de differentiatie slechts binnen grenzen rationeel, omdat ze niet binnen haar waanzin voldoet! Het onderwijs moet volgens haar aan ander sociaal  geweld voldoen, alsof dat het meeste waarde heeft..........en dat het enige is dat mag worden geleerd, .....rot op debielen, de bewijzen daarvoor zijn nog steeds nul komma nul.  

Kritiek is voor deze sprekers een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn. Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! Want zo is er alleen de waarheid, ..............het is niet alleen voldoen aan alle machtige leerbehoeften, zo is de differentiatie niet! Zo de de krankzinnige leermeesters alleen de macht willen zullen ze alleen maar alles vernietigen, want de Goddelijke wonderen worden echt niet minder als je ze probeert te begrijpen. Ze worden door het begrijpen slechts groter, .......maar de gebruikers-kosten worden door deze gekken slechts geheven, en door deze imbecielen slechts binnen gehaald.
Het is waar, ik tracht met al deze wonderen mee te doen, ........al vanaf mijn vroegste jeugd, .........en het mooiste is dat deze werkelijk levende wezens met hun differentiatie er zijn! 

Er is een verband tussen Ideeën , het actuele, en de ziel.
Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein
en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren.
Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal.
Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beeld-denker.
Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen.

Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar  realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie, zo is het dat........En zo wordt er altijd een bepaalde differentiatie opgebouwd, en de rest wordt toch een onvermogen, wat U ook wil!

Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.

Of U moet alleen de totale verwarring willen, en dat voor het eigen kind, jammer genoeg! U snapt het misschien niet, maar ik ben zeker geworden die ik kan zijn, als mens........voor U kan dit ook zo worden als mens! Voor de andere verwarde mens, blijven er altijd een enorme hoeveelheid problemen over.........voor mij slechts Éen, de wartaal van de mens, DAAR HEB IK DE MOEITE MEE.........gelukkig kan ik in alle beelden denken..........over wat ik voel of ruik, in experiment, of in enthousiasme.

“De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen. Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren.
En volgens mij is ze altijd Uw nieuwe kans, en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen.
En met deze kracht heb ik alles, maar dan ook alles gekregen...........Azoth, van a tot z, zo mag je dat ook benoemen.
Als aanzet, als inleiding, is een filosofie die niet waarheid `s functioneel is, gewoon totaal onvoldoende. En wij werken er permanent aan.........hopelijk dus om er te samen in volwassenheid is daar ook wat mee te doen, ........
Hij of Zij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaat uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen.
Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
Ook het kind bewerkt zelf twee tegengestelde kwaliteiten, het fysieke en het psychische,
die hier samen Geest zouden moeten worden! Daarom mijn toevoeging! Want verder zal het met de waanzin wereld van de krankzinnige wetenschap totaal niets worden! Zo is het voor hij of zij, en zo mag ieders geest zijn gedifferentieerde vorm krijgen! Wie U ook bent! U mag één van de werkelijke mensen worden of zijn! Zo mag U één van de mensen met zijn werkelijke bijdragen worden of zijn!
(Emmi Pikler / leo van den haak)Want dit is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit "Het Heelal" voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens! En het is absurd te geloven dat de kiem van de dwalingen steeds maar te onderkennen is. En dat door alles maar uit te tellen. De blog van het figuur beweert dat nog steeds, maar een film daarbij heeft nog steeds geen zin!
Ik kies voor een begin, ik kies voor wat mij innerlijk bekend is, iets van elk begin komt uit het ongeziene, ik poog te begrijpen, ik poog te visualiseren. Als U echt en solide probeert te zijn is er de openbaring als een a-priorisch vorm van schouwing in ruimte en tijd, daardoor is er bewustwording, er is geen andere manier, daar ruimte en tijd geen essentie zijn. Er is iets wat vooraf gaat aan de ervaring, een wetenschap die dat niet erkend die liegt ogenblikkelijk! Pythagoras en vele andere echte leermeesters zijn dan ook succesvol op die volkomen andere manier, ......... het adjectief "Waar"heeft hier zijn volkomen juiste omschrijvingen, daarom kan hij als de leraar worden voorgesteld, velen doen daar pogingen daartoe, maar de meesten wil dit maar niet lukken! Uiteraard is dat de mislukking van het huidige onderwijs, dat ze deze leraren niet hebben. Ik had en heb deze leraren wel, en dan verstond of versta ik ze zeker wel!

Het abjectief van spinoza is bijzonder;...... En daarom zal de
 wetenschap zijn wiskunde boeken moeten sluiten, ze is niet de goede leermeester! Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen eindigheid en oneindigheid, de belangrijkste begrippen uit de wiskunde, dus ook dit adjectief kan volkomen juist worden omschreven, 
 er bestaat ook eindige functie, .......
De functie g gedefinieerd door g(x)=100 - 1/x wordt begrensd door het getal 100,
Officieel zeggen we;...... we kunnen maken dat het verschil 100 en 100 - 1/x kleiner wordt dan het vooraf gekozen positieve getal epsilon (hoe klein ook gekozen) door x maar klein genoeg te nemen!

De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde!

Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens, als een stel schizofrenen slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.
Deze "mechanisering" van het wereldbeeld drijft de geestcomponent als het ware uit,
de mechanistisch opgevatte natuurkunde wordt voor velen eerste en laatste levenswaarheid,....
terwijl het niets anders als een onderzoek naar de werkzaamheid van het idee is, en dat in dualistische zin!
En plotseling is het dan al gebeurd ;........Er bestaan geen mensen meer naast de wereldburgers en ook geen wereldburgers naast de mensen. De reden waarom men zich als wereldburger van geen enkele andere mens meer kon onderscheiden. En dan wordt de leraar met het juiste adjectief weer node gemist!
Veel toehoorders kunnen dan de juiste denk-sprong niet maken,
van het materiële bevat-zijn-in naar het abstracte bevat-zijn-in.

‘En daar bij moet U weten, de biologische definitie van wie ik ben is een beperking van wie ik volledig ben:........mijn verlangens, mijn opvoeding, mijn ambities, mijn trauma’s, het zijn de lessen die ik uit mijn leven heb getrokken.
Ze is dus als definitie nooit compleet, noch is ze ooit compleet geweest!
De vraag naar het wezen van de vrijheid is die naar het wezen van de mens.
Het immer terugkerend uitgangspunt is voor hem de hypothese,
dat de mens een ‘samenstelling’ is van twee tegengestelde kwaliteiten, het fysieke en het psychische,
die -hier en nu- samen ‘geest’ moeten worden. 
Vertaal dit maar door te zeggen dat het historische de vrucht is van het toevallige en het noodzakelijke
en dat het ethisch-religieuze de synthese moet zijn van het eindige en oneindige.
Als deze synthese niet lukt, vertwijfelt de mens en wordt de geschiedenis zinloos.
In het denken alleen zijn wij eeuwig, hebben wij het altijd vaststaande (zoals zichtbaar in de wiskundige formule) te pakken.
Al in de vroegste notities van de mens komen de drie wezenselementen voor:........
het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.
In ontelbare varianten is er dit ene thema, ze wordt nog steeds in allerlei differentiatie gekend.
Ik denk dat het zo is dat jou dit thema bekend is, wil je kunnen differentiëren, ......
dat kan je dus zomaar niet, je moet het dus weten te leren!
Zonder dit leer-proces is er al geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Het stelt U buiten alle chromosomale chaos, en zo is er altijd te differentiëren.
Iedere File buiten dit leer-proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,...
Het is het algemene vermogen iets te doen van waarde, de bruikbare compilatie!
Door de twijfel kan, .........naar Kant, de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij alle compilatie, met als mogelijkheid voor de differentiatie
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Maar het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdigheden in paren van tegenstellingen. En zo is er de openbaring..........

Leven, energie, en bewustwording horen bij elkaar, en daarom ook de openbaring.
Voordat wij onze evolutionaire reis kunnen voortzetten, moeten wij aantonen over de wijsheid te beschikken, met de mogelijkheid van differentiatie.
Anderen iets voorschrijven heeft geen zin, zolang je daar ook niet een stukje in gevorderd bent!
 Om meesterschap over onszelf te kunnen bereiken en onze creativiteit zodanig te kunnen aanwenden dat zij iedereen ten goede komt’.
Dit bewijs is direct, en we weten direct gebonden te zijn aan het veld van bewustzijn! 
Daarom komen de getallen van de mens pas tot leven (tellers die wij zijn) als we ze op een of andere manier weten te vergelijken..........en daar bij komt de vraag of ze voor zichzelf daarbij wel eens de noodzakelijke afwijzing kunnen maken. Welk een enorm aantal pogingen van de wetenschap is direct halfhartig? Is men alleen maar bang voor de toepassing? Heeft men niets met de actualiteit en realiteit van Spinoza en vele anderen te maken? Heeft men wel eens van allen op het Rederijkers-plein genoten?
Wisten ze niet anders te denken als dat ze zelf de baas zijn........maar zo kan het niet zijn, ..........

Want "De Gnosis" waarin onze leidsman zich laat kennen, heeft ongekende bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in een zelfde nouminale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder  moment. Het gnostische proces bestaat uit één grote doorgaande werking. Het is zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.  "Geciteerd in superstrings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988.

Wat natuurlijk een veel betere omschrijving is als deze; ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst. De intelligente computer moet het ook doen met het zelfde gegeven, alle vliegticket`s worden al met dit systeem uitgegeven tegen de beste prijzen! In wezen leven we in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie! Maar de Gnosticus krijgt heel gewoon alles in een enkel nouminaal moment toe gespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent.
Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasiën voor het fenomeen van de totale energie.

 1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  enE_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c^2 ,

En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........

 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 •  Ieder ding is alles

  En kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele conseqwentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheidsfunctioneel is! Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nouminaal moment kan worden gegeven!

God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet. Want donders, wij hebben toch dat leren met zijn differentiatie. En  mocht dit niet kunnen, "Wat de wereld, die waarlijk niets weet, 'mystiek' noemt, is de wetenschap van de uitersten, de wetenschap van de vanzelfsprekende Werkelijkheid, die niet 'beredeneerd' kan worden, omdat dat het onderwerp van de zuivere rede of waarneming is.

Buiten dat,; ....... Wij moeten onze eigen kaartenhuizen omvergooien-afdalen, zoals de mystici zeggen, "naar het niets"-en voor onszelf de fundamenten onderzoeken van alle mogelijke menselijke ervaringen, voordat we bij machte zijn de systemen te bekritiseren van zieners, dichters en heiligen. Wij moeten pas gaan praten over de onwerkelijke wereld van deze dromers, als wij zelf een echte wereld hebben ontdekt-als wij dat kunnen-waarmee die vergeleken zou kunnen worden.


De allermeest ontwikkelde takken van de mensenfamilie hebben één bijzondere eigenschap gemeen. Zij vertonen de neiging om-weliswaar sporadisch en vaak ondanks ongunstige uiterlijke omstandigheden-een merkwaardig en uitgesproken soort persoonlijkheid voort te brengen; een type dat weigert genoegen te nemen met wat andere mensen ervaring noemen en, in de woorden van zijn vijanden, geneigd is "de wereld te loochenen met de bedoeling de werkelijkheid te kunnen vinden." Wij komen deze mensen tegen in Oost en West; in de oude, middeleeuwse en tegenwoordige wereld. Het lijkt alsof hun enige hartstocht het volgen was van een bepaalde spirituele en ongrijpbare queeste: het ontdekken van een "uitweg" of een "terugweg" naar een begerenswaardige toestand, de enige die hun hunkering naar de absolute waarheid kon bevredigen. Voor hen heeft die queeste de hele zin van hun leven bepaald. Daarvoor hebben zij moeiteloos offers gebracht, die in de ogen van anderen reusachtig waren; en het is een indirect bewijs voor haar objectieve feitelijkheid dat, op welke plek en in welke tijd zij ook zijn opgestaan, hun bedoelingen, leerstellingen methoden in wezen hetzelfde zijn geweest. Hun ervaring vormt daardoor een grote hoeveelheid informatie, merkwaardig consequent en vaak wederzijds verhelderend, die in aanmerking genomen moet worden, voordat we het geheel aan vermogens en mogelijkheden van de menselijke geest kunnen beoordelen, of kunnen overdenken wat hun verbanden zijn met de buiten de onbekende wereld liggende grenzen van de zintuigen. Al die mensen zijn vroeg of laat verliefd geworden op de gesluierde Isis, die zij Waarheid noemden. Bij de meesten is het een voorbijgaande hartstocht geweest; zij hebben al vroeg ingezien hoe uitzichtloos het was en hebben zich op praktischere dingen gericht. Anderen bleven echter hun leven lang toegewijde minnaars van de werkelijkheid, hoewel hun manier van liefhebben, het beeld dat zij voor zichzelf maakten van het geliefde voorwerp, enorm uiteenloopt.
Sommigen zien de Waarheid zoals Dante's Beatrice dat zag: een aanbiddelijke maar ongrijpbare in deze wereld gevonden, maar pas in de volgende onsluierde gedaante.
Voor anderen doet zij zich eerder voor als een slechte maar onweerstaanbare tovenares: verleidelijk, betaling eisend en uiteindelijk haar minnaar verradend.
Sommigen hebben haar gezien in een reageerbuis, anderen in de droom van de dichter; sommigen voor het altaar, anderen in het slijm.
Radicale pragmatici hebben haar zelfs in de keuken gezocht en verkondigden dat zij het best herkend zou kunnen worden aan haar bruikbaarheid.
Als allerlaatste heeft de filosofische scepticus zich getroost met de vergeefsheid van de vrijage, door zichzelf voor te houden dat zijn maîtresse niet echt bestaat.
Wat is wezenlijk ?
Wezenlijk beduidt dat het alleen met de geest te verstaan is en niet zo op de voet te volgen.
Er is dus een wetenschap die dit niet erkend, en iedere aantekening alsnog tracht te verklaren.
Zelfs als er nauwelijks een toegang tot de "aantekeningen" kan worden gevonden.
Men is met functie`s bezig zonder er wat in te herkennen!
De uiteindelijk wil om iets van de functionaliteit van de functie`s naar boven te laten komen, ontbreekt zelfs geheel.
De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden,
de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT", ........
de grote trots van de krankzinnige wetenschap, .....
dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen.
Men gaat direct over tot het kromme geklets,
daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden.
Kijk, Richard Feynman vertelde de ingewijde altijd; ........
....als er iets bijzonders "aan de hand is" dan hebben wij altijd de fysica nog!
Want het grootste probleem is nog, de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ......
ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking.
De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde?
Bij deze intimiteit in jou nabijheid is ze geassocieerd met gevoelens van het beleven van verbondenheid.
Als normaal Mens heb ik daar dan ook de sterkste behoefte aan!
Zo is het mentaal aanvoelen dan ook belangrijk voor de totale sexualiteit aanzich, 
U moet dat weten, om de mogelijkheden te vinden om uw relatie's te verbeteren!
De losse bezichtiging van mentale gevoelens is de meest directe mentale waan, ........
Die de krankzinnige wetenschappers meest statistiek noemen!
Het gevoel zichzelf niet te zijn heeft namelijk ook een algemene oorzaak: .......
het  afwezig zijn van intimiteit en sexualiteit, .....wat een zwakte is in de algemene mentaliteit.
Waar we ons met zijn allen in moeten weten door te slaan, ......
en het machtsdenken is daarin zeer flatteus,
de krankzinnige wetenschapper en politicus zal het wel even regelen.

Met welke symbolen zij hun queeste ook vorm hebben gegeven, geen van de zoekers heeft de wereld er ooit van kunnen overtuigen dat wat zij ontdekt hebben, oog in oog mee hebben gestaan, de Werkelijkheid achter de sluier was. Maar als we de verslagen van de mystici mogen vertrouwen-en dat zijn verslagen met een vreemde nadrukkelijke zekerheid en van goeder trouw-hebben zij hun doel bereikt waar al die anderen gestrand zijn, namelijk het rechtstreeks contact maken tussen de mensenziel, waarvan zij verkondigen dat die verstrikt is in materiele zaken, en de "enige Werkelijkheid," dat onstoffelijke en ultieme Wezen, dat sommige filosofen het Absolute en de meeste theologen God noemen. Dat, zeggen ze-en hierin zijn velen niet-mystici het met hen eens-is de verborgen Waarheid, het doel van de hunkering van de mens; het enige bevredigende einddoel van zijn queeste. Daarom zouden zij aanspraak moeten maken op dezelfde aandacht die wij besteden aan andere ontdekkingsreizigers van andere landen, waarin wij ons zelf niet durven wagen; mystici zijn namelijk de pioniers van de spirituele wereld en wij hebben niet het recht hen de geldigheid van hun ontdekkingen te ontzeggen, alleen maar omdat wij de mogelijkheid of durf missen, die degenen die zelf een dergelijke ontdekkingsreis zouden willen ondernemen nodig hebben. De durf vervalt zelfs wel in de methode die hen wel bevalt.........maar waardeloos is .........er is meer als een ontzegging aan de orde! De mens wordt zo nooit de werkelijke mens die hij is! Het is tijd voor het spirituele bewustzijn wat U mist!
Het gemis van dit bewustzijn is in de eerste plaats een louterings-proces, dan pas heeft het een rol in de menswording, en kan de eerste persoon er mee naar buiten treden, U krijgt daar bij de durf en het geloof naar.het spirituele bewustzijn.......met de goede aard! Het is Eros die ons voor alles doet stijgen ........en dat met een schoonheid wat alles verder toch achter stelt.
Vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment.
Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek als ze ook begrepen wordt! Met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen! De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus de dingen die alles aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen! De kleine letter N heeft voor deze wiskundige natuurwetten slechts één aparte aparte plaats, als een onderdeel van het geheel. Voor stoïci en spinoza is God=rede=natuurwet.


Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven. Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden, en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. De dwaze bioloog, sluit hem op, in zijn eigen instituut, en doe er een slot op!
Het Continuüm in het leven heeft een bepaalde structuur, dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit.
In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van onderzoek en er kan toch niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor bepaalde kwalitatieve eigenschap.
Toch is dat de normale gang van zaken onder burgers en buitenlui. Ze ontleent dat gedachte lineaire continuüm aan het voorbeeld van de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. En ze wordt sterker naarmate het F.U.S. in het DNA in staat is tot een betere en uitgebreidere transcriptie. Daardoor worden Kwantiteit en Kwaliteit van leven versterkt! Meer is er niet, daar we HIER LEVEN.
De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.


Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Anders treft geen enkele pijl je meer! Alleen de wetenschap vind alweer dat ze haar eigen identiteit moet scheppen, om hem daarna te kenmerken als een set axioma`s met een eigen identiteit. Gekker kan de wetenschap niet zijn! Het enige wat werkelijk identiek is, volgens die zelfde wetenschap, is het pond peren, dat is volgens de heren identiek aan een pond lood!
En voor deze larie nu, betalen we miljarden.
Het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reëel leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn.

Daar wij een onderdeel van deze wereld zijn, leven we met de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip. Er is dus wel degelijk de implicatie waar iedere gewone man of vrouw rekening mee te houden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook!
Teneinde de mogelijkheid van het bestaan van een artefact te elimineren moet de wetenschap, astrologen, astronomen, primatologen en klimatoloog gewoon weer aan de slag, werken aan uitleg en leren, hoe dergelijk fenomeen te verdisconteren. Veel zal het ze echter niet helpen, je hebt slechts één ding te doen, althans : …. Mijn begrip van vele zaken is niet zo zeer gericht op het maken van nieuwe werken, maar simpelweg op het interpreteren van zaken die al ergens anders bestaan. Als je iets ontdekt dat al in de natuur aanwezig is, doe je niets anders dan deze natuur interpreteren. Ja, en de wal keert toch echt het schip!
Het is dan ook niet nodig iets objectiefs te produceren, er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon valt. En daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd, ik kan niet anders als op een menselijke manier het cognitieve reservoir bereiken. Daar een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’, en zijn/haar wereldvisie niet breder wordt door middel van een onafhankelijk onderzoek, noch door de institutionele fabeltjes. Niets staat verder af van de waarheid, dan deze orthodoxe gedachte die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip. Dit is gewoon aannemen dat er een “branche” is die simpelweg alles “weet”.  Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven. Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden, en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. De dwaze bioloog, sluit hem op, in zijn eigen instituut, en doe er een slot op!

Daar wij een onderdeel van deze wereld zijn, leven we met de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden. WAT ............. HEEFT DE MYSTIEK DAN AF EN TOE DAN TOCH IETS..........
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip. Er is dus wel degelijk de implicatie waar iedere gewone man of vrouw rekening mee te houden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook!
Teneinde de mogelijkheid van het bestaan van een artefact te elimineren moet de wetenschap, astrologen, astronomen, primatologen en klimatoloog gewoon weer aan de slag, werken aan uitleg en leren, hoe dergelijk fenomeen te verdisconteren. Veel zal het ze echter niet helpen, je hebt slechts één ding te doen, althans : …. Mijn begrip van vele zaken is niet zo zeer gericht op het maken van nieuwe werken, maar simpelweg op het interpreteren van zaken die al ergens anders bestaan. Als je iets ontdekt dat al in de natuur aanwezig is, doe je niets anders dan deze natuur interpreteren. Ja, en de wal keert toch echt het schip!
Het is dan ook niet nodig iets objectiefs te produceren, er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon valt. En daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd, ik kan niet anders als op een menselijke manier het cognitieve reservoir bereiken. Daar een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’, en zijn/haar wereldvisie niet breder wordt door middel van een onafhankelijk onderzoek, noch door de institutionele fabeltjes. 
Niets staat verder af van de waarheid, dan deze orthodoxe gedachte die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip. Dit is gewoon aannemen dat er een “branche” is die simpelweg alles “weet”.
MAAR ZO IS HET SIMPELWEG DUS NIET!   DAAROM IS ER DAT ONDERZOEK NAAR DE AARD EN ONTWIKKELING VAN HET SPIRITUELE BEWUSTZIJN! HET DIRECTE ONDERZOEK NAAR DE GODDELIJKE AUTO-REVERSE..........

Aldus de Mystiek: .........

Een Onderzoek naar de Aard en Ontwikkeling

van het Spirituele Bewustzijn

1911

door

Portret Evelyn Underhill

Evelyn Underhill (1875 - 1941)

  Volledige Engelse tekst: www.ccel.org/ccel/underhill/mysticism.html

Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de 
natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!

Dat wat de dienaar heeft, heeft  geen vorm en ook geen enkele manier van zijn; toch heeft hij er een vreugde van zoals hij heeft kunnen weten bij het zien van vormen en substanties van alle vreugdevolle dingen. Zijn hart was hongerig, maar toch tevreden, zijn ziel was vol tevredenheid en vreugde: zijn gebeden en zijn hoop worden vervuld. We moeten en kunnen alle dingen van ons afwerpen en onszelf ervan ontdoen en ervan afzien iets voor onszelf te claimen.

De lariekoek is dat wat men niet begrijpt, dat wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden zeer grove manifestaties door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan, dat zegt in feiten de krankzinnige wetenschap, helaas.......bij deze dwazen mag empathie helaas geen automatisch proces zijn, uiteraard staat dat dwars op de nuttige instinctie in de mens! Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke! De apraxie is het werkelijke gebrek aan de actualiteit en realiteit zoals Spinoza haar bemerkte, ...........
in zijn volheid weten we nu alles,......Wat de mens wel aan kan is dus bekend!
Want Of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn en spontaan aannemen dat onze schepper het samenwerkende partituur niet heeft bijgeleverd. En je gaat akkoord met meneer Boole.
Maar Ach meneer George Boole toch, die transcendente god van U leent zich overal voor! Dat is makkelijk wetenschap bedrijven!
Ja, De God van Spinoza, die had zo zijn moeilijkheden, want die was eeuwig en oneindig. Maar die kan steeds de terugkerende grootheid van het universum in ons wakker maken.


En het hele lateraal denken (conflict denken) is daarmee nog steeds contra productief. Of wilt U soms gaan beweren het denken en de taal van het nationaal socialisme wat opgeleverd heeft? Ja, de politiek met zijn dwazen gebruiken het af en toe nog.........helaas.........
Een verzameling bestaat slechts als resultante van een gedeelde eenheid, zodra we deze beperking uit het oog verliezen of niet wensen te zien, veronderstelt ons brein zelf de baas te zijn. Dan stellen we beperking tegenover ..........beperking, gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ...... niet de broederschap, maar de oorlog, de opstand, de barricade, de staats zucht. (Joost van den Vondel ).
Vondel zegt het U, een gedeelde eenheid kan niet worden begrepen. Het vermelden van de handelingen die U stelt om alles maar te vergoede lijken, blijven een stapel wartaal. Bedoeld is dan ook niet de ware getuigenis te samen met de opgave van de omstandigheden waarin de gerapporteerde feiten zich voordeden te beschrijven. Daar er niets is van het geheel, waarin de ware getuigenis ooit nog aanwezig is, noch ooit aanwezig zal zijn.

Het is een gruwel die steeds ontstaat als je vertelt dat je objectief bent, en ondertussen alleen maar wil beweren dat het subjectieve niet bestaat!
Dus de trots van het denken ligt daarin dat alle gedachten tot onzin verklaard kunnen worden. In het denken is geen troost te vinden, daar gaat alleen de liefde over. 

De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie,
de guruparampara van de hindoe, de Apostolische Successie
van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist,
ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie die
van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld,
leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten
waarvan de schakels levende mensen zijn …
‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’,
‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.

Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:
een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.

 

Nog anders verteld; ....als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden. Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn. Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij!

 De vensters van de ziel kunnen niet gesloten blijven,
ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans,
Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen,
De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend.


“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. “Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. Maar raken we daarmee de kern, doet het ons geleiden naar zowel een goede concentratie als ook een goede contemplatie? Doet dat ons geleiden naar kwintessens die we nodig hebben? NEEN! De Lorenz contractor


Als jij tot je zelf zegt "ik denk" is het nooit wat je denkt, het is wel degelijk de heterogene conditionering, een barbaarse gewoonte. Mede omdat we weten dat een wiskundig formalisme niet overal in kan beslissen!
Met niemand er bij die wist van groei en van bloei en verwelken.
Het Pythagoraanse Universe laat je deze ruimte beleven, en dat tevens met het laten verdwijnen van elke conditionering, ofwel alle taal en beeld-gewoonte-vorming.
Het is het schoonmaken van het brein, zodra alle conditionering is afgebroken, kan al het nieuwe zich weer gaan vormen.
Terwijl de teleologische natuurleer van de dwazen, zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid, daar waar het dus gaat om een zekere actualiteit en realiteit anders zouden we  niets anders als "Een Apraxie" overhouden!

Want de organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. Wij vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en ZIJ DIE het willen daarna gegarandeerd tot leugen! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg.

Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet!
Wij man en vrouw blijken de organische wezens, we hebben last van de meest agressieve inslagen, en man of vrouw zijn dus op een verschillende manieren ergens toe te dringen. Daar komt dus ook een enorm stuk karakterkunde om de hoek kijken.

Zelfs wetenschappers en theologen willen niets begrijpen van de meest gebruikte woordspeling, "Jezus", en het betekent toch zoiets als; .... omdat gij het niet verstaat. Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”. Het ego is niets meer dan “Het Ikke Ikke en de rest kan stikken” en het alter-ego is niets meer of minder als de spiegel van de ziel. De mensheid vond het daarom leuk hem als zijn verlosser aan te duiden, met speels gemak kan je hem Zonden laten vergeven. Maar verder gaat hij nergens over, ..... Als 'goede herder' was en is er Osiris de Konings-God, God van leven en dood. Maar de krankzinnige wetenschap en de politiek vinden nog steeds dat ze overal in slagen, terwijl dat uiteraard een volledige leugen is. Waar de wil zich manifesteert kom je zeker een menselijke wil tegen. 
De gestalte en het karakter van deze "Menselijke wil" en van vele andere lieden is wel degelijk een enorme ramp. Maar je vindt er geen meter logica .........het aanhangsel onder de hersenpan kan tot de meest achterlijker, gekke en tot de meest krankzinnige grote groeien. 
Het is hoogtijd dat de hetrogene conditionering zeer snel afgebroken wordt, de wisselwerking tussen het geheel en de delen worden niet begrepen.


We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. (Richard Feynman)
Wie wel? De flauwekul wetenschap met zijn 'patafysica' , .... Die wordt gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen! Dat met zijn huichelaars en de kwezelaars?  En wat is toch de reden dat deze krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Waarom toch is het totale weten waarop we onze seksualiteit ontwikkelen en reageren op seksuele impulsen vanaf de vroege kindertijd, zo  bepalend hoe volledig we volwassen worden en hoe evenwichtig en ‘gezond’ onze psycho-effectieve ontwikkeling is. Heeft dat iets te maken met ons gezonde weten .........

Niet alleen het handhaven van bepaalde fixaties kan leiden tot psychische stoornissen, alle ontwikkelingen buiten de werkelijkheid brengen het tot psychische stoornissen! En daar ligt dus de enorme fout want;  ..........De waarheid is; .... dat Uw tekst altijd verheven wordt tot kunstwerk, en als "het spektakel object van wetenschap" is er dan aandacht voor. De kern is ....dat er sprookjes plaatsvinden "in functie", die steeds weer voor iets anders symbool staan. En dat noemt U wetenschap, en zou een bezielende "Law and Order" moeten opleveren, wat een drama van volkomen zinloosheid!
En slechts door het statische karakter van de sprookjes lijken ze nog boven de tijd verheven ook.
Gekken rot nu eindelijk eens op! Deze "Heteronomie" staat in tegenstelling tot de echte autonomie.
Het heteronomische geconditioneerde mag niet groter meer worden, zet dat toch eens stop...........welke gek wil er toch steeds zijn eigen wil bepalen?
Welke Gek is dit toch dat ze de eigen wil toch maar steeds moeten bepalen, de mystiek heeft dit dan toch steeds toch!
 
Ik stel de mystiek, ze mag aanwezig zijn........voor iedereen.........Maar op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, zo als ze voorzien waren, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! De werkelijke algoritmen worden niet gevonden!
Alle computer experimenten laten zien dat; .....de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist!


Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en ze leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
De supreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
De supreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............
en een spiritueel persoon moet een normaal persoon zijn. Om God te bereiken moet een spiritueel persoon op een goddelijke manier praktisch zijn in zijn dagelijkse activiteiten. Als we op een goddelijke manier praktisch zijn delen we onze innerlijke rijkdom. We voelen de goddelijke motivatie achter elke handeling en delen het resultaat met anderen. Spiritualiteit ontkent het uiterlijke leven niet. Het uiterlijke leven moet de manifestatie zijn van het goddelijke leven binnen ons. 

Moet U die machteloze blijven? Heeft U dit manifest niet .........  En dat in U bestaan, is het wel nodig? Neen, geen enkel moment, ......
 Zoals het alle mensen gegund is, als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is
  “de bewaarder van de scepter van kracht”.
Weet U het Nu, 
nu is de vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment.
Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere en praktische mystiek als ze ook begrepen wordt!
Met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen! De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen !
a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus de dingen die alles aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen!
Het is die kracht die we altijd op orde moeten brengen EN HOUDEN, om werkelijk te kunnen leven,
HET IS DE ANTI DEMENTIE. Ofwel de apraxie die het leven niet aan kan..........het is een heel  raar soort empirische conditionering waar niemand op zit te wachten..........en daar bij wordt ze dus ook de ziekte van de wetenschap!  Ze wordt bevonden, maar een maat heeft het niet, en toch zou men daar iets van  "aanwillen leren" . Maar zinnig is dat niet .........van geen enkele professor!
Want e
en luisterspel sleept het publiek veel minder mee dan wat de trouwe ogen wordt getoond en wat de kijker zelf meedeelt, ............ er zijn zaken die we persoonlijk moeten weten te differentiëren, U moet weten, anders krijgt het leven de apraxie die het leven niet aan kan, helaas!  Wat voor iemand anders werkt, hoeft niet bij jou te passen.  De politici kunnen beter regelrecht opgesloten worden, als ze de apraxie niet van zich af kunnen zetten!   Politiek is niet alleen een complexe materie, zelfs niet alleen een apraxie die tot een mislukking leidt, ze is nog veel erger, dit zoals de trouwe ogen van getuigen vertellen!  Ja, en dat is natuurlijk geen krom geklets.  Het moet toch, volgens b.v. Spinoza, ook een geval van actualiteit  en realiteit zijn!   De apraxie is de enkele benoeming voor het gebrek aan de actualiteit en de realiteit samen, in het NU kan het meer niet zijn! Ik vrees dat wetenschap en politiek te samen dan ook niets anders als ziekmakend kunnen zijn .............daarom spreek ik mij hier uit, en......  

Wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.

De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 

Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend, dit omdat het een apraxie is.......
En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en
Als besef overvloedig tot U komen......zij die denken iets van ziekte en stikstof te weten, maar te gelijktijdig niets weten van de apraxie en het gebrek aan actualiteit en realiteit van Spinoza, die hebben nog nooit iets van de werkelijke toestand van de mens begrepen, en veronderstellen zelf nog steeds "De baas te zijn''.........pas Nu is het werkelijk tijd daar iets van te begrijpen.
Maar dit zullen ze uiteraard niet doen,........de leugen is al compleet, want 
 het belang ligt al in datgene wat werd doorgegeven: een wijsheid die alle kennis verenigt en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.

Fysica is een wetenschap. Dat wil zeggen: je kan pas uitspraken doen over de werkelijkheid wanneer deze stroken met de waargenomen feiten. Dit negeren is opnieuw religie toestaan en eigenschappen toedichten aan de natuur die er niet zijn.  Om de apraxie te vermijden ben ik naar de werkelijke relatie,s.
Een analyse begint bij het vaststellen van werkelijke relatie,s .
Nochtans geldt : [A*a]=[B*b]=[C*c]=[D*d]=[C*c]= enz ,enz
Alleen als je de werkelijke relatie,s in kan vullen kan je Fysica bedrijven .

 • Alleen de wiskunde aanvaart de juistheid na "bewijs", met als de belangrijkste rol voor de juiste beweringen, de begrippen en de betrekkingen. Ze blijft echter deductief van opbouw, als denk methode...........met het inrichten van een interface richt het zich doorgaans op de grondwaarden! Daar liggen de deductieve werkingen in opgeslagen, ..... Als voorbeeld hebben deze hun causale wezen, b.v. de "1" veroorzaakt de "2" ; .....de "1" en de "2" leiden tot de "3"; ....zo leiden ze samen weer tot de "6";......"4" en "6" leiden tot de "10" enz. Op deze manier legt men de causaliteit ofwel verband van oorzaak en werking ofwel oorzaak vast.
 • De krankzinnige wetenschap doet dat doorgaans anders, de volledige causale werking legt men doorgaans niet vast, ze werkt met de "bedachte theorie". Dit ondanks dat niemand zich onttrekt aan deze logisch deductieve werking, Schepper en schepping liggen causaal gezien gegarandeerd op één lijn!  Zo vertelde Pythagoras b.v. "Het getal is het wezen der dingen", het getal heeft zijn Goddelijke kracht! Door de waarneming van de stoffelijke dingen wordt de ziel er toegebracht zich deze vroeger verkregen kennis weer te herinneren! Zo het licht er is, zo kunnen we leren in een langzaam tempo het zonlicht te verdragen, en daar bij onze vermogens instellen op echte werkelijkheid, In formulevorm: E k = h f − W  ......Zo ontstellend eenvoudig is het voor iedereen, krankzinnige liegbeesten! Alle theorie kan worden vergeten! De Apraxie, ...... ook die meneer Einstein zal moeten  worden bestreden !Maar '  "Het leven" vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!
Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!
Deze is zelfs volkomen irrelevant, zeker binnen de attitude kennis functie als structuur,
en daarom juist een punt voor de wetenschappelijke gekken en krankzinnige politici,
die de meest dramatische liederlijkheid weten te verzinnen.

Met andere woorden, om van die verdomde statistische kletskoek af te komen hebben en hadden we een standaard nodig voor alle maten en gewichten.
Maar de moderne wetenschap gelooft nog steeds dat het andersom is , dat je de standaard met statistiek kan controleren, een lachertje.
De meet resultaten vergelijk je met de standaard die daarvoor gekozen is.
Kies je geen standaard dan blijf je maar rommelen ! Plussen en minnen!
Dat is niet erg handig, natuurkunde en techniek bedienen zich van eigenaardig gereedschap. ze gebruiken formules om uit te rekenen hoe groot iets moet zijn, of hoe snel of hoeveel energie het kost.
Natuur wetenschappers accepteren dat er dikwijls eerst gerekend moet worden voordat je ergens zicht op krijgt. ( aldus mijn leermeesters, die weten wat apraxie is, de gekken van deze wereld hebben niets van de actualiteit en realiteit van deze Wereld, bijgaand zitten ze totaal FOUT, altijd !)
Zonder de apraxie komt er pas praktische logische theorie boven drijven, zo ook gebeurde het met de chaos theorie.

Rest mij te vertellen dat het hele meetsysteem van het oog buitengewoon stabiel is, wij allemaal ervaren en beschrijven steeds de zelfde dingen die we zien.
Het systeem is niet chaotisch !
Dus is het zo ongeveer HET SYSTEEM wat je nodig hebt voor een goede waarneming !
Er is geen exponentiële groei van afwijkingen !
Het is bepaalt niet nodig om er een moeilijk wiskundig systeem los te laten op de dingen die je ziet! Bovendien is de Natuur invariant voor verschuivingen, wat op de Noordpool gebeurt, gebeurt niet precies zo op Zuidpool, ook in dat verband is statistiek lariekoek. Ook heeft alles zijn dag en nacht ritme bij ons, zo als ik al eerder beschreef.
En om nog een voorbeeld te geven:
In de moderne kosmologie heb je de wiskundige chaostheorie niet nodig, dank zij deze goede eigenschappen van het oog.
De M-theorie kan in de boekenkast blijven naast al die andere fabelachtige theorieën. Tevens doet men niet anders in onze laboratoria als dingen zichtbaar maken, men vertrouwt dat oog dus voor 100% !

 

 1. Er is eigenlijk maar één exoot, die aan exorcisme doet. Ze zijn uitstekend geëvolueerd , ze hebben zicht op alle fenomenen om hen heen.
  Alleen ze nemen er geen genoegen mee , het zint ze niet , dat wat ze zien kunnen ze maar gedeeltelijk verklaren.
  Ze zitten met een eigenschap die miljarden kost.
  De drang om alles wat ze niet bevalt te repareren en te beheersen doet zijn werk.
  Wanneer gaan ze die drang leren beheersen ?
  Dat kan echt niet met de fabeltjes die alom gepredikt worden door de heren van de wetenschap.
  Wij zijn geëvolueerd als een geheel met deze omstandigheid , we komen niet verder met de beschrijvingen die we doen , het gaat over hoog en laag, warm en koud, links of rechts, groot en klein, jong en oud , alles heeft van ons zijn tegengestelde gekregen, en dat rommelen daarmee dat heet statistiek. Maar dat heeft slechts te maken met onze evolutie niet met het geheel, wij zijn die genen die overal zo over praten . VERGEET DE ONVOLMAAKTHEDEN DIE ER ZIJN IN ONS WETEN NIET.

  Als ze zouden accepteren dat “shit happens” (dat de wereld en wijzelf niet volmaakt zijn) houden ze opeens verbluffend veel energie over die ze kunnen besteden aan iets dat de moeite waard is om te versterken ( ROOS VONK )
  Die exoot heet dus mens, hij die vele dagen van zijn leven aan exorcisme doet.

 • De huidige data die door b.v. De Britse Royal Society, het IPCC en prof Fred Singer gebruikt worden zijn onzinnig :
  De huidige geologische dateringen zijn absolute onzinnigheden.
  Er wordt gewoon aan zelf reportage gedaan , en helaas dat heeft niets te maken met wetenschap.
  De Creatieve klasse denkt iedere notitie te kunnen verklaren die ze maar tot haar grijze hersencellen toelaat.
  Helaas ik moet ze terugroepen want op geologische schaal heeft ze geen standaard voor de factor tijd. En dat is toch wel belangrijk als je iets wil dateren , Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie. Van een gebeurtenis kan gezegd worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt.
  Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
  Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen, of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
  Tijd is meetbaar en wordt gemeten in eenheden door middel van een klok. De internationaal vastgelegde SI-eenheid is de seconde
  De eenheid van tijd is de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling die overeenkomt met de overgang tussen twee hyper fijne energieniveaus van de grondtoestand van cesium-133 bij een temperatuur van 0 K (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103).
  Het is geen bewijs dat deze standaard een vaste standaard is !
  Deze atomaire tijdmeting is gerelateerd aan de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden.
  Is dus in feite niet de vaste standaard die we menen te hebben, met onze klok die we tot nu toe gebruiken.
  Onze tijd word door onze klok gemeten. Onze kalender klok is een ‘omloop’ ‘ klok. Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as, en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon. Deze tijdmeting is voor ons mensen vrij goed te hanteren , we menen er een constante voor te hebben!

  Een andere tijdmeting is atomair – of de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden. Deze klok is feitelijk gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd. Met andere woorden, als uit radio metrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is, betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid sedert de vorming van de steen. Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest, DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.

  Volgens de nul-punt theorie beïnvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen! Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante van Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Dat is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de licht snelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
  En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radio metrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).
  Maar onze huidige wetenschap blijft maar broeden op haar data, maar volgens mij blijven het maar fantasie data. Er is geen basis te vinden voor een ingrijpen vanuit deze data, daar zijn ze niet geschikt voor, de data berusten op zelf reportage.

  Atomaire tijd is in feiten gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd.
  Dat vreselijke ressentiment speelt kennelijk overal! Het verhaal over het klimaat, welk klimaat ook, is een dramatisch menselijk fenomeen. Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. De ziel van veel mensen is voor geld te koop. Welke belangen laten we zwaarder wegen?
  Want de zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.
  Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft. Van het causale menselijke denken is hij vervreemd!
  Uiteraard zou er aan het Autisme, volgens deze gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig! Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, helaas.........Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment. Hier door zijn contemplatie en concentratie als één geheel, in het centrum draait het immers om de kwintessens. Ook in de klimatologie kunnen ze deze kwintessens niet missen! En ik heb ze U hier eerlijk verteld! 

  De Wiskundige beschrijft anders:... 
  De vreemde attractor (Eng: strange attractor) is als wiskundig begrip voor het eerst genoemd in een publicatie van 1971 van de wiskundigen David Ruelle en Floris Takens. Het wordt gebruikt voor de beschrijving van aantrekkers in deterministische niet-periodieke bewegingen van een chaotisch systeem en is daarmee een belangrijk begrip in de systeemtheorie (ook wel chaostheorie ). Maar let wel, die vreemde attractor doet zijn werk nog steeds in de menselijke hersenen.......Autisme noemde ze dat ook wel ! In hun wiskundig systeem gebruikten ze het woord kwintessential . Een begrepen Autisme is een zegen voor iedere mens!  Lach om U inhoud, lach zelfs om Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden.  Ik heb een plaat van de Lorenz contractor .........of toch van een voorbeeld van autisme in de menselijke hersenen? En wanneer hij de heiligen ‘gelukkig’ zou willen maken, het soort van wetenschapper of politicus,dan denkt hij over ze als over een soort van vee.
  Want de tussenkomst van de kwantiteit en kwaliteit is dan aan ons zelf,.......
  De presentant van de algebraïsche operator van Boole,
  transformeert noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd wordt.
  Als je mensen telt, tel je zakken.
  Als je tot een menigte spreekt, spreek je tot een kind.
  Als je een volk bekeert, dresseer je een hond
  Als je het goede voorbeeld geeft, kweek je schapen.
  Als je een theorie neerzet, wacht je op de popularisatie en validatie.
  Als je een symbolische operatie wilt uitvoeren, dan stel je x+x`= 1
  Als je de goede staat van denken wilt ontvluchten, .......
  Schrijf je een stukje armzalige geschiedenis met uitsluitend trivia er in.
  Het drama van de protagonisten meute is heel herkenbaar..........
  Altijd is het zo geweest, met de A krankzinnige gevaarlijke!

  Misschien gaat dit U nog steeds te snel, de modernistische wereld wil niet graag gestoord worden, de modernistische wereld denkt dat haar wereld nog te verdedigen is, maar ik vertel het U steeds weer, de falcificator kan zich ook niet buiten het debat ophouden, er is werkelijk niemand die de waarheid kent. En ondertussen blijft U met de duisternis om U heen zitten; .... U hebt het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron. Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is. Een wezen met hart en ziel, en ons Koning `s-koppel kent van de liefde en de rede.

  Richard Feynman vertelde het ook al; .......
  als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........is
   
  A is zowel A als niet-A of
  Ieder ding is zowel A als niet A of
  Ieder ding is alles


  Vriendschap is niet de helft van onze oefening, maar heel onze oefening.
  Een maatschappij die aan deze oefening wil beginnen, die hoeft geen stichting op te richten,
  of enig ander instituut, of faculteit. Dit om er naderhand achter te komen dat de helft van de doelstellingen is vergeten.
  Het was volkomen schijn als U denkt dat de epigonen horde tegen U spraak, de indeling en het reglement van deze horde was niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.  Ook het epitheton van deze natuurkundigen was HEILIG, en daarmee waren ze een enorm gevaar voor hun omgeving, hun omgeving moest maar zien te overleven. Een atoombom meer of minder, een kern ongeval meer of minder het maakte ze allemaal niet uit. Deze krankzinnigen dachten nog steeds dat het "tien voor twaalf" was, terwijl het al "tien over twaalf" is, want de komeet Elinen was dik en dik op tijd!
  ‘Dwing hen om in te gaan!', riep Augustinus vier eeuwen na Christus uit, toen hij het geweld tegen andersdenkenden als een opdracht van God uitlegde. Nee, dat was beslist niet in navolging van de man die leerde dat men zijn naaste moest liefhebben, zelfs zijn vijand.

  Er worden door veel mensen wel meer wetten benoemd of genoemd, maar nog steeds wordt het authentiek mens-zijn niet in het verleden maar in de toekomst bepaald. Met andere woorden, zij of hij zal "in den beginnen" niet begrijpen dat het vectoriële karakter van het zielenleven niet al te best voor hem of haar is. Het doorgronden van het geneste proces maakt dat anders! Zij maakt dat de Mens erop mag vertrouwen dat degenen die afdwalen van de Wet van Eenheid opnieuw in balans worden gebracht door middel van de goddelijke suprematieve rechtvaardigheid van het universum. Daartoe dient het "Geneste Proces", zij geeft de aanzet U los te maken van de twijfel, en aan U de suprematieve kracht van de goddelijke wetten te  leren onderkennen!
  Want ze is het einde van ons dualisme...........de leugen slaat ons gegarandeerd om de oren. De politiek, nog wetenschap, nog een ander mens doet daar iets tegen!
  De cruciale aanvulling komt uit ...
  .Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op. Het enkele beeld komt omdat je boosheid niet met boosheid kan vergelden, er is maar één agressie, als U daarmee wil leven zit U verkeerd! En de verzoening als noodoplossing..........heeft U het weleens zien slagen?
  Men is vergeten dat woorden middelen van de wil zijn ....Victor von Weiszacker stelt dus terecht al dat promiscue gedrag, het is het enige wat bevalt, maar leugen! Wat wij verkeerd doen is bekend..........  De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!

  Het geneste proces, <=>
  En ieder mens kan begrijpen dat het vectoriële karakter van het zielenleven niet al te best voor hem of haar is. De goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording hebben hun suprematie, boven elke twijfelachtige bedachte wet. Werk er mee! De apraxie heeft de actualiteit en de realiteit niet, die we elke dag kunnen verkrijgen!
    2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
  4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
  1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
    1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen


  Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
  en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

  En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! 

    Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

  Ja, het is waar,
  Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf! Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op krankzinnige klikker! Zoek het gekkenhuis op..........voor deze heer, kan hij onder genoeg medische druk nog een dringend gelukkig leven leiden, buiten alle anderen.   En neem Hans Clevers mee. en hopelijk Leo Kouwenhoven met al zijn gevoelens voor een apparaat wat ons slechts kan bedonderen. En dat met zijn intraveneuze omstandigheid dat gekken hun gekheid niet los kunnen laten, het moet alleen maar sneller, doch de waarheid is extreem snel bekeken. Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
  De deductieve toename kan dan oplopen tot 9 x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
  De wiskundig-heid van de dwaze kwantum debiel moet het zonder werkelijke cijfers stellen, Gerard 't Hooft is zo'n valserik, Oppenheimer had volkomen gelijk, ze waren niet te vertrouwen. Het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...Waar het zijn interne mentale  activiteit heeft...de rest van de debielen kan alleen maar een Salomons Oordeel vellen, wie ze ook maar zijn! Dat heb je met al het promiscue gedrag, ook van iedere flikker ...........
  Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke! De apraxie is het werkelijke gebrek aan de actualiteit en realiteit zoals Spinoza haar bemerkte, ...........Hoe is de opvoeding in een omgeving met een dergelijk promiscue gedrag? WAT doen we met een maatschappij die doortrokken is met deze ziekte?

  Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
  “Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”


Toch kan ik de bewijzen noemen van het promiscue gedrag, er is al miljoenen jaren van dit zich koning of keizer voelende volk geweest. De macht hebbers, van de farao's vlak langs meneer Hitler tot en met de huidige krankzinnige presidenten aantoe !   Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! (JA, met dat promiscue gedrag). Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde. De film maken wij, maar hij is niet effectief ........wat ze maken is een reproduktie van het meest vreselijke gedrag, ze is niet zinnig. Een enkele geconditioneerdheid zal nooit zinnig worden, wat we nodig hebben is werkelijk  praktisch, naar aktualiteit en realiteit, en dus met liefde en reden ............Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de krankzinnige wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen. Het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens!  Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd, hier in deze kosmos!

Dat zou toch een oneindige chaos moeten geven, terwijl geliefden daar steeds weer anders over kunnen denken! Het is hier alleen een chaos maatschappij! ‘We leven in een tijdperk dat waarschijnlijk uniek is in de wereldgeschiedenis, een tijd waarin de wereld... de oude waarden ziet instorten... Wat interessant is aan die gebeurtenissen vandaag de dag zijn niet de gebeurtenissen op zich, maar het morele kookpunt, de extreme graad van spanning, waarin ons hoofd wordt gebracht. Het is de chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid.
Ik heb mij daarvan af mogen keren, het best mogelijke advies kan alleen in een dialoog tot uitdrukking komen, Dat betekend dat het blabla demon uit het theater van de wreedheid wat hier heerst, voor iedereen verboden is. Simpel gezegd, het is ons niet gepermitteerd haar te gebruiken. Er is slechts één enkele uitzondering op deze regel, U moet de mystiek rond het demon door en door begrijpen, dan pas mag het woord demon over Uw lippen komen. Iemand demoniseren is namelijk ontzettend wreed. En de verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen!

De daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen is goddelijk, wat deze zelfde daad zijn inhoud geeft. Ik zeg het U zoals het is;.........Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

En buiten dat

De Grootste kenner van al deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........

De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
 Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
 Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
 De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
 Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden,
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
   Chief Seattle
De krankzinnige wetenschap en de politiek geloven mij en Spinoza en de Chief niet, maar zij kunnen niets effectief maken, het gebrek aan aktualiteit en realiteit zal zich wreken, hun werkelijkheid  wordt altijd een apraxie.  Dat is de waarheid, die wij vertellen.
Maar voorstelling van de wetten, zoals die onderkend worden,  zijn zeer goed te rubriceren. Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen ook bezien.
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen.
Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
De mens moet dus anticiperen op alle voorname diepe concepten uit de moderne cognitieve psychologie.
Weet het leven te ervaren vanuit de diepe innerlijke gevoelens.
De kenners van de goddelijke voorstellingen van de Universele wetten, hebben ze altijd op deze manier ontdekt, of meer eigenlijk gekregen. Doe het zo, want  slechts zo gaat het ons lukken!
Dat ook wij onze geest moeten herwinnen, blijft ook voor ons een feit!

Want we weten het , zo als de natuur zijn effectieve meststoffen had, en dat al eeuwen, zo lukt het ons nog steeds!
En de wetenschap is daarbij nog steeds inefficient, ja zelfs volkomen krankzinnig! Als mens ben ik een normale mysticus die zijn geest steeds weet te beheersen........... met de genius van God..........


 Zo zal er een moment komen waarop we onszelf kunnen overgeven aan Grote Geest, aan Wakan Tanka, in plaats van de dingen te weerstreven tegen beter weten in.
In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Het is de Goddelijke inductieve preventie. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, en mij was dit een waar genoegen. En dit zal voor ieder van ons gelden, die zich weet te integreren............met het eeuwige.........Zij beschermd mij tegen elke ongereflecteerde verhouding ofwel elke ad hoc beslissing tot de gemeenschap en voor elke absolute pretentie van welke politieke, wetenschappelijke of kerkelijke macht dan ook. Zou U wat anders willen? Ik zou al deze ongereflecteerde verhoudingen heel gewoon buiten zetten, want ze blijken steeds onzinnig, en blijken volgens Ulrich Beck ook steeds onzinniger te worden! De club van onzinnigere wetenschappers en politici blijkt alleen maar groter te worden! Ze kosten U alleen maar oneindig veel geld, niets anders!
Dus veel chaos en de aller-hoogste belastingen............Brexit of Euro chaos in het kwadraat!
De ernst is ook dat het niet aan plaats of tijd of aan een sociale klassen gebonden is,......en niet toe te rekenen is aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid, en niet compenseerbaar of te verzekeren is.

Het gaat niet om de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, althans volgens de vele vele vele neuzelaars, die ingezet worden in deze maatschappij!
En wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand? Ja zeker, want de neuzelaars kunnen al zeer zeker niets meer! En bijgaand zijn ze nog Professor of Hoogleraar of Onderzoeker of statisticus ook!
Wat zal dat soort als Blog en figuur nu werkelijk willen, haar eigen ondergang bewerken? 

Hebben ze wel eens iets anders gedaan .........
is het bij een volk met de beschaving zover gekomen, dat lichaam en geest — in plaats van dat beiden gewoon één zijn — als twee dingen met verschillende belangen behandeld worden, waarbij (zoals bij onhebbelijke echtgenoten) elk zijn eigen huishouden voert; wat is er dan vanzelfsprekender dat uit een zo heilloos huwelijk kwalijke gevolgen voortkomen?....Het gevolg van de scheiding van wat God samengevoegd heeft, is een enorme hoeveelheid lichamelijke en geestelijke ziekten. Doch het WETENSCHAPPELIJKE  flikker volk zal DAAR nooit iets van veronderstellen  ............
Met andere woorden: leven naar je natuur is volkomen anders dan leven naar theorieën of een boek. Dat laatste levert symptomen op en de wetenschap noemt dat ziekten en die moeten bestreden worden en dat is dus symptoombestrijding, het bestrijden van symptomen die optreden als waarschuwing, die geen oorzaak maar een betekenis hebben. Leven naar je natuur is leven naar je gevoel, waarbij alle symptomen signalen zijn die je vertellen dat je je manier van leven moet veranderen, waardoor het symptoom verdwijnt. En als je dat niet doet, als je niet naar je natuur wilt of durft te leven, zal je de consequenties moeten aanvaarden.
Doe je het wel, eer je je natuur dan zal dat je de kortste weg naar een gelukzalig leven leiden
Er is dus gelukkig een natuur voor ieder mens,  ook voor politici, ik zou daar maar eens gebruik van gaan maken!
 Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen."Wij begrijpen van de natuur alleen maar, “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen. 

Op rampeneren staan er deels fictieve profielen, fysieke afspraken zijn hiermee niet mogelijk. Men moet zich daartoe dus losmaken van de gedachte, dat de traditionele voorstelling die wij hebben van het lichaam en ook van de ziel, juist zou zijn. De bewegingswetten van Newton zijn algemeen bekend.{ De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen.}
Over de voorzienigheid'.........
Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.

 Wie `leven' zegt, of `opvoeding', eventueel `zelfopvoeding', zegt immers `evolutie' (`wordt wat gij zijt'), wordt  aan de natuur daarom niet begonnen. .......nee toch, maar volgens mij is dat dan ook helemaal niet naar den vorm, droog en zakelijk. Maar het hele punt is, men snapt niet en zal nooit willen begrijpen hoe die volheid nu toch steeds weer wordt bereikt. De Liefde blijft voor de wiskundige die de volheid niet hebben bereikt een compleet mysterie. Noch doet men ook maar iets aan een strenge en deductieve opbouw. Actualiteit en realiteit mogen niet bestaan, en toevallig blijft dan de apraxie over ............ en de moderne mens zal er steeds dieper dement bij blijven.
En daarom kan ieder mens begrijpen dat het vectoriële karakter van het zielenleven niet al te best voor hem of haar is. De goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording hebben hun suprematie, boven elke twijfelachtige bedachte wet. Werk er mee! De apraxie heeft de actualiteit en de realiteit niet, die we elke dag natuurlijk wel kunnen verkrijgen! Er is hier een gelukzalig leven te leiden.............
Mijn opdrachtgeefster; ....... Moeder Teresa schrijft dit alles toe aan de Voorzienigheid.
“God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?

Welk een eeuwen lange misdaad wordt hier begaan!  Wat is er nog koninklijk aan de KNAW? Het zijn wetenschappelijk oplichters, misdadigers aan blok en dat al eeuwen!
 
Waar Spinoza niet onderuit kon was het bewijs van de enigheid van God en "dat zijn natuur het noodzakelijke bestaan insluit", waarop je natuurlijk weer allerlei beschrijvingen aan God kan gaan geven, terwijl God niet te beschrijven is! En zo werden de Spinoza geschriften weer ontdaan van hun begrijpelijke essentie, en afhankelijk van een dialectische uitleg. "Dit lijkt mij, doorluchtige heer, voor het moment de beste manier om het voorgestelde te bewijzen ...voor het doel dat u mij hebt aangeduid (ad id quod mihi indicasti). Ik hoop dat het u bevredigt en wacht uw oordeel daarover af" zo schrijft Spinoza aan de Schriftgeleerden van die tijd. En zo vind je het terug in de Spinoza geschriften: .... dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" Wat mij nog het meest dwars zit is dat  wetenschappers mijn  God zo gaan beschrijven, terwijl god niet te beschrijven is! En dat terwijl Spinoza geen andere weg ziet als de Schriftgeleerden van zijn tijd tegemoet te komen; ...."Dit is het, doorluchtige heer, wat ik op dit moment te berde kan brengen om de zaak te bewijzen".  Ook hij kreeg de Geestelijke vrijheid al niet, en de krankzinnige wetenschap is daar tot aan de huidige tijden bij dit Regiem gebleven! En deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW!

 
Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
Ruim dit instituut dan op!
Verklaar het tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen!  
Dat voor de vele demente mensen...............die met grote aantallen komen..........

  En zo zitten we weer met omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, daar het zware accent op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen.  De Almachtige kan niet enkel denking (of een zuivere geest) zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie. Wat daarna volgt is natuurlijk de oneindige onzin van de wetenschap over die zelfde materie, E=mcweet U wel. Waarmee de algemene onzin van de wetenschap natuurlijk bevestigd wordt, ze wil daarmee gewoon weer zeggen dat ze zo ongeveer alles beter weet!
Terwijl het toch zo eenvoudig is; .... de Schepper wil oplossingen, de onbeschaafde wereld heeft zijn verheerlijkte 2D beelden, en onze grootste wetenschapper Richard Feynman zie het al, wat we niet begrijpen, kunnen we niet creëren!
Onder de honderden publicaties over Spinoza, die mij bekend zijn, is er geen enkele die er enige aandacht  schenkt aan deze schending van de Geestelijke vrijheid. Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken. En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn!

Dit kan namelijk niet; ........De mens, hij wordt steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit.
deze zijn  namelijk nog steeds geen apraxie......Daar bij moet U weten, ,,,,, deze gedachten stroom zal door iedereen die nog een taak heeft in de nieuwe wereld worden herkend. Alle trouwe werkers van deze wereld zullen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt. Hoe kan dit toch?

U moet weten, ik weidt mij hiermee in door te praten over deze toetsen van actualiteit en realiteit, want ik denk dat een vermogen iets te doen van waarde is.
Alles wat we geleerd hebben over het heelal, alles wat we uitgevonden of ontdekt hebben daar binnen, ze is een sleutel tot de hemel.
Maar de zelfde toets is ook evenzeer de sleutel tot de hel.
Mooi dus dat we zelf deze toetsen moeten leren maken, de gevestigde overtuigingen kunnen hierin geen leidraad zijn!

Alle heilige (vedische) geschriften hebben hun bron, weet dat ze als een sleutel kunnen worden gevonden, er kan niet anders als deze traditie zijn.
Vanaf het begin heeft ze deze methode, hij die haar identificeerd is mijn getuige. Daarna kan er niets anders als een herintegratie volgen, in de Vedische zin. Werken zonder deze herintegratie heeft geen zin, het is wezenlijk alles wat verbindt, dat wat verenigt, dat wat heel maakt. En ze is nog eenmalig ook! Het denken heeft geen duplicaat ik ben haar in ieder geval nooit tegen gekomen.........het is zelfs niet mogelijk om over (on)EINDIGHEID te schrijven. Werken doen we op deze wereld met iets wat maar één maal gegeven is, en is niets meer als een grootheid. Je kan alleen maar over oneindig groot of oneindig klein, of oneindig uitgebreid etc. spreken.
En dan is het nog zo: ......aktie verondersteld altijd trillingsbron. of weerkaatsing van trillingen.
OM ZODOENDE Met.Behulp.Van. HET OBJECTIEVE BEWUSTZIJN REALISATIES TE VEROORZAKEN. 
Ze geloven ook dat dit aangeeft dat met de 'verschillende goden' verschillende aspecten van één God bedoeld worden.

Wist U het niet? Meditatie is nog steeds een onmogelijkheid! Immers, dan zou steeds het objectieve bewuszijn nodig zijn,
om alle aktualiteiten te leren kennen, en dat is juist NIET WAAR. Niemand heeft dankzij  alleen een enkelzijdig objectief bewustzijn een resultaat. IN HET NU MOETEN ACTUALITEIT EN REALITEIT AANWEZIG ZIJN.................
Zo lang er hemel en hel is, dan wordt U ZO op deze manier, altijd en alleen gemediteerd, en zo mogelijk van verwarring verlost............
Anders vertelt , "Aan wat één is, geven de wijzen vele namen'  omdat we in het Nu  nu eenmaal  vele namen kennen............
Ik ben echter dislect, ik heb dit zo niet...........ik heb het dialect dus ook al zo maar niet ............

 Per slot van rekening verwacht het universum ons, - en dat hoeft geen ‘afrekening’ in te houden. En dat zal het ook niet inhouden.........als we het pad maar aanhouden zoals het is voorzien.
Wij worden verwacht, maar niet op de wijze door telkens de natuur te bevechten en te ‘verbeteren’. Het universum wacht op herstel van ons innerlijk vertrouwen dat door de dominante invloeden van corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie en wetenschap keer op keer werd misleid, beschadigd en ondermijnd.
Dan zal ook een collectieve karmische ‘schuld’ (Wet van reflectie, - dus nooit in de zin van ‘straf’) haar betekenis ad hoc kunnen verliezen in die zin dat we niet overmatig onder een cataclysmische overgang gebukt hoeven te gaan. Dan zal tevens blijken dat de weg naar herstel niet door moeizaam zwoegen gewonnen hoeft te worden, omdat antwoorden en oplossingen – zoals altijd – eenvoudig en moeiteloos plaatsvinden. Op het juiste moment, mits wij geleerd hebben iedere angst te laten varen, en we vanuit het juiste inzicht de intentie koesteren dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten. 
Daarbij heeft U aangaande de verhouding angst en samenleving alleen maar een paar simpele inzichten nodig!
Dit om de vernietigende stromen te vermijden, onvermijdelijk in het huidige communicatie netwerk, de krankzinnige wetenschap en politiek werkt ad'-hoc, altijd. DIT OMDAT  DE ACTUALIEIT EN REALITEIT HEN ONTBREEKT.................

Door de toename van de rekenkracht van de computers denkt men modellen te maken waarin mogelijk alle denkbare processen zijn meegenomen. Hiermee is het inzicht in het concept model en de mogelijke realiteit ervan grotendeels verloren gegaan. De huidige generatie modellen zijn zwarte dozen, niemand weet hoe ze precies werken.

En juist dat is doorslaggevend want : AL MEER ALS 133 JAAR geleden is het vertelt, het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld , DOCH AL HET ANDERE  ONTBREEKT ........OOK VAN ALLE HUIDIGE  IMBECIELE NOBELPRIJS WINNAARS EN HUN SECONDANTIE .......Dit betekent TOCH dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
 OOK volgens Mach moet de wetenschap in dienst staan van het behoud van het leven en de beheersing van de natuur. Deze taak kan de wetenschap het best vervullen door een ordelijke beschrijving te geven van het feitelijke. Het is aan de filosofie om de wetenschap bij die taak te begeleiden en erover te waken dat de wetenschap met heldere begrippen werkt en zich niet met schijnproblemen bezighoudt. De filosofie moet dus de denkeconomie bevorderen, dat betekent dat er bij elk doen integer gehandeld dient te worden, ook met de computer, anders is volgens Mach alles al mislukt! Otto Selz de jongeling van het Wienerkraus maakte de mens daar in cognitieve zin voor klaar. En met Hitler en consorte is dit helaas mislukt. En wij leven nog steeds in die mislukte Wereld .............

Op kennistheoretisch gebied bestrijdt Mach de scheiding tussen bewustzijnsinhouden, die het gevolg zijn van zintuiglijke indrukken, en de 'dingen-op-zichzelf', tussen innerlijk en uiterlijk, tussen ik en wereld. Het totaal van zintuiglijke gewaarwordingen ís de wereld. Het Pythagoraanse Universe laat je deze ruimte beleven, en dat tevens met het laten verdwijnen van elke conditionering, ofwel alle taal en beeld-gewoonte-vorming.
Het is het schoonmaken van het brein, zodra alle conditionering is afgebroken, kan al het nieuwe zich weer gaan vormen.

Want "De wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in,
alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  
Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens,
als een stel schizofrenen slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.
Deze "mechanisering" van het wereldbeeld drijft de geestcomponent als het ware uit,
de mechanistisch opgevatte natuurkunde wordt voor velen eerste en laatste levenswaarheid,....
terwijl het niets anders als een onderzoek naar de werkzaamheid van het idee is, en dat in dualistische zin!
Terwijl de teleologische natuurleer van de dwazen, zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid, daar waar het dus gaat om een zekere actualiteit en realiteit anders zouden we  niets anders als "Een Apraxie" overhouden! 

En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt! 
En dat verhaal werd toch al in 1883 geschreven !

Selz's ideeën anticipeerden op enkele belangrijke concepten in de moderne cognitieve psychologie , waaronder de volgende:

 • De eenheid van denken is de gerichte associatie.
 • Een probleem begrijpen, is het vormen van een structuur.
 • Het oplossen van een probleem houdt het testen van omstandigheden in.
 • Maar de krankzinnige wetenschap en politiek missen dit vervolg nog kompleet, en dus het eigen prevente gedrag en denken dus nog kompleet.

En de basis van het verhaal leefde al zeer lang in de vedische geschriften ..........Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest Gods in u woont?’ Daar heeft u omgang met het goddelijke, als u het door innerlijke kracht verovert, want hier, in ons, in het hart van de mens, is zijn tabernakel, zijn tempel.
Als bepaalde wetenschappers zichzelf vol trots ‘reductionist’ noemen, of ‘materialist’, of ‘niet-religieus’, dan verloochenen zij het feit dat het reductionisme zelf, het materialisme, het naturalisme en het evolutionair toevallisme allemaal vormen zijn van een inductieve religieuze overtuiging.
Zo zeer zelfs dat;
 ........ De transformatie van het getal slechts wordt onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons pure metafysica dus daar waar het transformatie  proces zelf bestaat uit één grote doorgaande werking.
Het is zoiets als een oneindige stuwing; .... mijn getallen leraar H. Wijnmalen vertelde het zo, .....
“Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid". Ze is de constante "Sensazione" van Leonardo da Vinci, en zit vol met werkelijk alle wiskundigheid! Waar iedere echte Professor gebruik van maakt! Het blijkt ook de kern van Uw preventie! Deze kern is weldegelijk de tabernakel waar alles zijn Goddelijke kracht kan krijgen.

   Daarin, in deze heel eenvoudige gedachten, ligt een hele kosmische filosofie; door die te bestuderen vindt u verlichting, dat wil zeggen leven, vertroosting en onbeperkte intellectuele activiteit van de hoogste orde en, niet in de laatste plaats, vrede, die innerlijke vrede die alle begrip te boven gaat, maar die u kunt leren kennen.

Velen willen een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets.
Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.

In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen. Vele willen een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets.
Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.

In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen.
BOOLE HEEFT GEEN ENKELE ACHTING VOOR DE ACTUALITEIT EN REALITEIT, EN BIJ DEZE HOUDT HIJ SLECHTS EEN 'APRAXIE' OVER.
DE WERELD WETENSCHAP IS SLECHTS KRANKZINNIG, HELAAS.................en alle computers op deze wereld zullen ons dat laten zien .........het zal wetenschappelijk een grote mislukkig worden..............slechts zij die de denk-economie van Mach respecteren hebben iets te bereiken.........
Dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Abstractie wordt zo het dus danige resultaat! 
Doch in of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk,
De mens tracht zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de inhouden van "De Ziel"
Waarin het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
zij is ook het systeem dat het algemene noodwendige welbehagen in het brein wekt. 
Door dit te leren ontstaat er bij elke werkelijke leeraktiviteit ook gedrag's-verbetering.
Zo wordt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al heel lang gekend.
We zijn echter opnieuw in een zo zware radicaliteit verdaagd, dat de continuïteit definitief is doorbroken.
Het huidige ressentiment heeft de cultuur met zijn oorspronkelijke waarheid-liefde echter volledig opzij gezet.
We zijn niet meer in staat tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden.
Om het nog even anders te zeggen, ieder mens kan allerlei fractale elementen onderscheiden. 
 En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.  Of en hoe deze eigenschappen kwaliteiten te noemen zijn, is een andere zaak. Zo is het NU voorzien! Wij hebben zo geen andere keuze als in deze lievelijke kosmos te leven!

Zo zijn de niet-esthetische kwaliteiten, die zich in de ‘wereld’ van het literaire werk manifesteren, niet op één lijn te stellen met de esthetische, omdat de niet-esthetische kwaliteiten geen waarden van het literaire werk zelf zijn.
Zo word anders de literatuur over de evaluatie van het literaire werk een doolhof.
Als ze dit al niet volledig is! De online praktijken zijn daar alleen een bevestiging van!
Zo is het dan ook dat elk narratief medium sinds zijn ontstaan zijn onderwerpen overal al heeft gehaald, en dus ook bij andere media zoals film, tv of literatuur. Het huidige doolhof is compleet!
En uiteraard weten de mensen niet wat ze "Er Mee Aan Moeten", en wetenschap en politiek al helemaal niet!
Het is nog veel meer als idioten volk!
Er is geen scholing meer, ze hebben het leven gemaakt tot een doolhof!
Het Kind is geen kind meer, papa en mama zijn al idioot!
Nog even en de Nullosomie heeft compleet toegeslagen, in de totaliteit van onze genetica!
Dat wordt wachten op de nieuwe mens ........hij is wat hij doet!
Dus hierin werkelijk inhoud weet te plaatsen.........met zijn werkelijke actualiteit en realiteit en dat met de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is dan een raakvlak tussen geest en materie.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2 (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
Enige evaluatie vanuit het literaire doolhof heeft verder geen zin!
Alleen de ethiek en esthethiek leiden direct naar God!
Dat is zoals het voorzien is!  Zo is het mij geleerd.................en zo heeft U het ook te doen om geen demente stakker te worden .................
Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op, een beeld waar ieder zich ernstig zorgen over dient te maken ............. 

De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven.
En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Denk maar eens aan de “wetenschappelijkheid” van al die economische modellen en wat die ons gebracht hebben…"Zo-heid bleek altijd zotheid", zolang een actualiteit en realiteit ontbreekt. Ze is een Apraxie.  Maar ook alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! 
 Het ontstaan en de evolutie van complexe patronen bij cellulaire automaten, zo als Cern gebruikt, zijn altijd een voorbeeld van echte emergentie.
Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is. Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan of na een bepaalde tijd verdwijnen. Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurt. 
Ik doe daar bij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere zal tijd stoppen en resultaat opleveren. En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan! CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn.
Hoe een gelaagd beeld op de werkelijkheid DOOR EEN algemene structuur van de wereld WORDT WEERGEGEVEN IS BEKEND. Het gaat in feite om een denkkader waarin de exacte wetenschappen en de menswetenschappen kunnen ingepast worden. In dit gelaagd beeld verschijnt het nog vrij weinig bekende emergentiebegrip ten tonele. Emergentie drukt de meerwaarde van de hogere lagen ten opzichte van de lagere lagen van de werkelijkheid uit. Een belangrijke vraag die zich daarbij stelt is of de reductionistische visie van de exacte wetenschap volledig opgaat en wel alle emergente eigenschappen tot de basiswetten van de natuur te herleiden zijn. VOLGENS ERNST MACH MOET DE MENS ALTIJD WEER TERUG NAAR ZIJN MENS-ZIJN.
Of ze nu ook zelf iets kunnen bewijzen.......ze weten het zelf niet eens..... theorie word niet ingegeven door helder filosofisch inzicht, maar door de direkte behoefte van de praktijk van de natuurwetenschap, zo is  de praktijk van de actualiteit en realteit zonder ook maar een enkele apraxie.    HENK TENNEKES daar heb ik van genoten.............. en het wezen van SPINOZA EN DA VINCI  met de praktijk van de natuurwetenschap is fenomaal  uitgebreid.           

Kijken we op de gestructureerde manier naar de wereld dan groeit er een beeld van de werkelijkheid als een netwerk van relaties met een gelaagde structuur. Men kan volgende lagen onderscheiden:     Hubert van Belle is hier de deskundige in; ...........maar het gaat werkelijk over de natuurwettenschap met zijn lagen daarin................

 • de pré materiële lagen: de wereld van de subatomaire deeltjes;
 • de materiële lagen: de levenloze materie;
 • de biologische lagen: de levende wezens;
 • de psychische lagen: het instinctief, emotioneel en intuïtief gedrag;
 • de sociale lagen: de interactie tussen levende wezens;
 • de culturele lagen: de activiteiten op technisch, artistiek, intellectueel en spiritueel vlak.
 •  Door middel van een interactie, beïnvloeden mensen elkaar doordat zij elkaar duidelijk maken wat zij van elkaar verlangen: .... zulke interactie is mogelijk dankzij de overheersende communicatie zoals we hem nu in zijn huidige niveau hebben leren kennen. Dus nu is de vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment.
 • Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek als ze ook begrepen wordt! Maar helaas met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen! De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus de dingen die alles aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen!

De onderliggende lagen vormen de voedingsbodem waarop de hogere lagen zich ontwikkelden. Ze zijn eveneens de dragers van de wetmatigheden die de gedragspatronen en mentale processen op hoog niveau mogelijk maken.  EN de hogepriesters van wetenschap en techniek, die aan toverformules een goede boterham verdienen, vergeten toch voor het gemak dat respect voor wonderen helemaal niet minder wordt als je ze probeert ze te begrijpen, waarom is dat, mogen de minderen niet groter worden, ..............hun relaties zullen toch altijd weer tot het mooiste en het aller beste weten op te klimmen, .........en in de  denk-economie van de elite daarvan wordt de prijs van elk produkt alleen maar aangepast, de echte  inzet en zinnigheid bestaat steeds maar niet , de  praktijk van de natuurwetenschap wordt door hen in het geheel niet aangepast ...........bij een gebrek van een goed vergelijken..........en de meest gevreesde geconditioneerdheid van hen, en het meest weinige van de praktijk en de natuurwetenschap die maar te vinden is............er is werkelijk geen enkele praktijk van de natuurwetenschap bij.......moet het wezen van deze gelaagdheid niet verder worden uitgebreid, om de natuurwetenschap zeker verder en fenoninaal uit te breiden.   Je moet dus weten waar het probleem nu eigenlijk zit, anders verval je direct in krom geklets..............

Bij de ontwikkeling van de lagen uitgaande van basisentiteiten hoort het beleven van de echte ruimte ;..........  volgens die van PHYTAGORAS.

 • de bouwfase: ..........constructie van grote hoeveelheden 'materie' gebaseerd op combinaties in welbepaalde structuren van de basisentiteiten, MOETEN KUNNEN WORDEN BEGREPEN.
 • de ontwikkelingsfase:........... creatie van functioneel gerichte aspecten die te maken hebben met onderlinge interactie en interactie met de buitenwereld;.........ZE MOET ER HEEL BEWUST ZIJN
 • de structureringsfase: ordenen en structureren van het nieuwe gebied, intrede van het concept 'ruimte'; IS NODIG.
 • DIT IS de potentialiteitsfase: .........de brug naar de volgende laag van werkelijkheid.
 • MENEER ALBERT EINSTEIN HEEFT DEZE POTENTIONELE FASE NOG ALTIJD GEMIST, NET ALS ALLE ANDERE WETENSCHAPPERS MET HUN KRANKZINNIGE THEORIE.
 • DEZE WETENSCHAP HOUDT NIET VAN DE ACTUALITEIT EN DE REALITEIT EN HET LIEFST VAN ALLE APRAXIE WAT EEN ENORME FOUT............
 • HET GEBREK AAN ACTUALITEIT EN REALITEIT IS ZELFS NIETS ANDERS ALS DE APRAXIE, DIE DEZE WETENSCHAP BIJ ZIJN KRANKZINNIGHEID CADEAU KRIJGT.
 • WETEN DOEN ZE VERDER NIETS. ................
 • EN AANGAANDE DE EIGEN NATUUR ZITTEN ZE FINAAL IN DE KNOOP............
 • Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de FASEN van de eigen natuur...........
  dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
  en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
  Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
  ben ik niet meer tot het goede in staat.
  Als ik kwaad wil doen om te overleven,
  dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
  Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
  Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
  het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
  Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
  In concreto zijn dit de A-krankzinnige en gevaarlijke......te samen,
  deze heren denken en weten dat ze elkaar nodig hebben,
  maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig,
  ze zijn de totale geestesziekte van de mens.........
  En dat blijven ze, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
  Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
 • ZO IS ALLES NATUURWETENSCHAP, ZO MOGEN WIJ HET ALLES MEEMAKEN
  Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, zij O.M. heeft namelijk moeite de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........
  het moet U duidelijk zijn! U moet het begrijpen, waar Uw intellectuele haarkloverij vandaan komt! 
   Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
  Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel!  We weten dat we zo slechts de APRAXIE OVER KUNNEN HOUDEN , en geen seconde enige wetenschap...........
 •  Het is de  oneindige proliferatie, de potentiëring, het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit, in een obsceniteit die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun onzinnige rede".
  Doch ze mogen het in onze multimediale consumptiemaatschappij onderhand wel weten, deze beelden en objecten leiden hun eigen leven, en dat is altijd al zo geweest. Zij moeten zijn, en moesten al zo zijn voor dat de mens hier op Aarde was.
  Daarom is er de werkelijkheid dat het leven doorgaat, en alle kunst eindig is. Alles wat vorm heeft, ze heeft ook inhoud!

  Ook in onze wetenschap, ze wordt steeds weer gekenmerkt door een immense opeenstapeling van doorgaans elkaar tegen-sprekende theorieën, en daarom is iedere waarheid vervluchtigd.
  Dat .... "dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" mag U duidelijk zijn, zo komt de nieuwe Archaïsche periode onherroepelijk weer opgang. Zij is de immanente finaliteit die er onherroepelijk weer moet zijn, omdat hij altijd al aanwezig was. Wat uiteraard ook het Godsbegrip van Spinoza beschrijft, meer is ze niet! Maar heel deze situatie levert en leverde een ontstellend moeilijk gesprek op, ook met Spinoza, maar nog veel meer zonder Spinoza, want ..... 
 • Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...Het wijst naar zijn natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! Het probleem van de zedelijkheid betreft onze innerlijke wilshouding of gezindheid én onze handelingen!

   Zo is het nodig omdat er een werkelijk universele oriëntering en een voor allen steekhoudende levensstijl voor de dualistische mens niet meer te vinden is. Ik leg dus zondermeer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is. Het is dus mogelijk je van de menselijke obsceniteit te bevrijden............ dat is zondermeer nodig........wil men het laatste Goddelijke heil kunnen verkrijgen.
 •  Doch wij zijn in elke situatie op zoek naar het slachtoffer. Dat komt omdat ons proces van socialisatie, van verinnerlijking van regels en waarden, sinds enige decennia fundamenteel veranderd is.         De overheersende vorm van subjectiviteit is niet langer die van de klassieke bourgeoisie - zelfbewust, hierarchisch, gebaseerd op verdringing - maar die van het pathologisch narcisme. Wij leren overgevoelig te zijn voor de Ander, voor alles en iedereen buiten onszelf, voor elke aanraking waardoor ons narcistisch evenwicht verstoord zal worden. We zijn geobsedeerd door alles wat ons kan beschadigen:.............. vet, cafeine en ziekten, maar ook door gevoelsbanden, verlangens, angsten. Maar is dat nu niet het gevolg dat we de actualiteit en de realiteit nog steeds niet willen kennen. Als ook dat de belachlijkheid en het falen van de meeste algoritmen ook al aantoonbaar blijkt te zijn! Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen! Maar de data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks is het fataal voor heel de wetenschap en de politici .
 • “De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. Maar raken we daarmee de kern, doet het ons geleiden naar zowel een goede concentratie als ook een goede contemplatie? Doet dat ons geleiden naar kwintessens die we nodig hebben? NEEN!
 • De apraxie is de enkele benoeming voor het gebrek aan de actualiteit en de realiteit samen, in het NU kan het meer niet zijn! Ik vrees dat wetenschap en politiek te samen dan ook niets anders als ziekmakend kunnen zijn .............daarom spreek ik mij hier uit, en...... bovendien is het niets anders als een conditionering, met de uitsluiting van de gezonde differentiatie, alsof deze niet MAG worden geleerd. Imbecielen ROT OP.
 • Velen hebben het ons trachten te leren, maar het was nog steeds niet genoeg..........Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! Alle computer experimenten laten zien dat; .....
  de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel!


  Wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
  De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
  omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
  binnen de natuur automatisch worden teruggebracht! 

  Of U dit nu wilt of niet! De ondergang als cultuur is afgetekend, dit omdat het een apraxie is.......de stikstof crisis is daar helaas een uiting van.........
 •   Als je het mensenleven ziet moet je eigenlijk diepe bewondering hebben voor wat de mens in een als ongewenste gekende levens staat toch volbrengt, ondanks wat hij is. Dit moet wel samenvallen met HET wat zich voortdurend in je voltrekt, het gnostische proces! Wat een schitteren proces, ze is werkelijk niet anders als pure vreugde, als U haar ten volle onderkent, ook voor U. De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. 
  Er zal ZELFS een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen. Want wat nu totaal ontbreekt is dat we van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, ofwel van    'geloof op zoek naar begrip'    zo het werkelijk kan .......... we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven. Zo krijgen wij daarbij de aansluiting met de levenskunst. Wetende dat de bewondering er alleen groter door wordt..............en U en ik zinnige dingen kunnen doen en vertellen, zo toch elke dag de Goddelijke voorzienigheid weer is.........
 • Of is het nog steeds een Goddelijk Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’ vol gejammer en geweeklaag en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt: "Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid, vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten die we gezien hebben onderweg! 
 • En mijn metgezel antwoordde: Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven? En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnighede  veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet, omdat hij alle actualiteit en zijn realiteit totaal mist, en dus de totale apraxie er is. En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen; waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens? Hoe ver gaat het geloof voor een ander ALS HET NIET ECHT IS ..........en de hel  steeds opvolgend blijkt te zijn........zo zit het nog steeds met de macht, de wetenschap zonder enige realiteit en actualiteit, en de politiek. EEN VIRUS BEVEILIGING KAN ER NIET VOOR BESTAAN, ZO IS ALS MAAR GEBLEKEN ...............Wezenlijk beduidt dat het alleen met de geest te verstaan is en niet zo op de voet te volgen.. Er is dus een wetenschap die dit niet erkend, en iedere aantekening als nog tracht te verklaren. Zelfs als er nauwelijks een toegang tot de "aantekeningen" kan worden gevonden. Men is met functie`s bezig zonder er wat in te herkennen!
  De uiteindelijk wil om iets van de functionaliteit van de functie`s naar boven te laten komen, ontbreekt zelfs geheel. De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden, de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT", de grote trots van de krankzinnige wetenschap, dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen. Men gaat direct over tot het kromme geklets daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden. 
 •  Het grootste probleem is nog , de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking. De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde? In de loop der tijden versmolt haar persoonlijkheid met die van vele andere godinnen en hun eigenschappen. Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er zijn nauwelijks wetenschappers die tot volledige wasdom zijn gekomen. Er is niet zomaar een film van te maken zodat men de transformatie die de liefde teweeg brengt kinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter. Het cruciale onderdeel in de ontologie!
  We moeten dus genoegen nemen met de stelling; ... ieder leren brengt gedrag-verbetering. En de liefde past daar als een bijzondere innerlijke ervaring in! Ik vind dat de meest duidelijke ervaring nog steeds beschreven is door Joost van de Vondel, de verzameling is slechts een resultante van een gedeelde eenheid. De denominatie heeft zijn  innerlijke instelling nodig! De wetenschapper heeft die instelling niet, volgens hem staat hij slechts op de nominatie om de nummer één te worden! Of zijn leerstoel moet nummer één worden, ........zou liefde echt wat toevoegen in het leven wat van waarde is, kom nou even! Zo wordt er 'gedacht'................Stuur ze nu eindelijk eens het gekkenhuis in .............

De  "A-krankzinnige-gevaarlijke" politicus of wetenschapper, ze vertellen het U niet: ......
Waar ligt nu de crux zeg maar?  Waar je kunt herkennen of iets de mens dient ... 
Is dat in de technologische wereld gewoon dat onderwerp,
dat daar helemaal niet eens bestaat!

 

Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf

Het gala voor de gala gek,
Robbert Dijkgraaf en de politicus Rutten
debiel en debiel
rot op,..... jullie zijn misdadig en ziekelijk te gelijk
Donder deze gekken in de diepste kerker! Ik zou geen betere inrichting voor ze weten........
Dat iedere geborene in een gedwongenheid van politiek en wetenschap terecht moet
komen, is larie. En heel de politieke groep heeft een ziekelijke krankzinnige voorkeur.....
die we gewoon de eigen ziekelijkheid kunnen noemen.
En de wetenschappelijke literatuur ziet een te eenzijdige politieke oriëntatie ...
De antwoorden moeten op de politiek worden gericht en zijn bewust moreel beladen.
Heren zo verkracht je de mens, debielen ga je zelf verkrachten,
De Bijlmeer-bajes is goed voor jullie, en jullie soort!


Het spoor van krankzinnigheid

 richard-feynman
 Het grote spoor van krankzinnigheid is bekend; ......Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende.
De pathetische mens zal alles uitputten, de Aarde, zichzelf, zijn relatie, en zelfs zijn kinderen!
En zijn DNA ligt vrijwel aan stukken! Het meeste is al vervangen door zijn eigen ziekelijke en ziekte informatie! Doch de waarheid ligt geheel buiten de persoon!
Niemand begrijpt de kwantummechanica!
Alle atoomfysici waren en zijn volkomen krankzinnig, of je moet een kernexplosie als iets goeds zien, maar daar moet je wel atheïst voor zijn, zoals Niels Bohr. Oppenheimer en Richard Feynman waren dat, gelukkig voor de wereld, niet.
Dat zijn de eerste en de laatste woorden die je erover kan vertellen.
De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wis en natuurkundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.
We  weten dat de overeenkomst tussen experiment en theoretische voorspelling ongelooflijk groot is.
Toch moeten het determinisme en de realiteit het altijd afleggen tegen een ‘wordende relatie tussen object en subject’.
Toch wil de pathetische mens dit dramatische spoor blijven volgen! Hoe fout dit ook gaat! De waarheid kan niet zonder de actualiteit en realiteit zonder het optredende van de Apraxie.


Deze geestesziekte heeft zich meester gemaakt van deze wereld; ....een enorme banaliteit. Iedereen is gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voorbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij. En ik kan U nu verschrikkelijk snel de uitweg voorzetten, want de kern van Boeddhische gebied geeft enorme mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. Maar er is nu een positieve kijk om van al dat gestoorde geënsceneerde los te komen, maar hij was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog 135 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon in scene gezet .........het wetenschappelijke figuur blijkt met zijn blog niet anders te kunnen...............

Dit terwijl U moet begrijpen dat 'DE VADER' ALLE EVOLUTIONAiR NOODZAKELIJKE ZONDEN GEMAKKELIJK KAN BEGRIJPEN EN VERGEVEN. DE evolutionaire WEG IS  er een VOOR ONS, EEN WEG van VALLEN EN OPSTAAN. ALLEEN DE NIET EVOLUTIONAIRE ZONDEN TEGEN DE GEEST KUNNEN NIET VERGEVEN WORDEN. VIA DE VRIJE WIL BEHOORT DE MENS ZICH NAMELIJK LOS TE MAKEN VAN DE BEGEERTE, OM TE KOMEN TOT LIEFDE. DE MAATSCHAPPELIJKE VERHOUDINGEN STEUNEN ZEER DUIDELIJK OP DE INTERMENSELIJKE VERHOUDINGEN. LAAT DE KEIZER WAT DES KEIZERS IS' LAAT DE POLITIEK  WAT DER POLITICI IS " EN LAAT DE ECONOMIE WAT DER ECONOMEN IS ' En het heeft geen enkel nut als de innerlijke relatie's onder elkaar niet begrepen worden, dat zal U toch bekend moeten zijn.
 het is de vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment. Zo is het uw innerlijke Meester tegen te komen, de gnostiek,............
Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek met zijn openbaring als ze ook begrepen wordt! Met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen! De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus wat de dingen alles dus aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen!  Zij doen zich altijd als louterend aan mij voor..............in elk doen en begrijpen. En mijn leraren en mijn leraressen waren daardoor juist fantastisch  voor mij..............we moeten de weg naar de wereld en het leven opnieuw weten te vinden, ........MAAR DIT KAN , ...........

...De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. Maar dat is beslist geen aktiviteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken en ook niet het gehecht zijn aan allerlei aandoeningen! Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en ze leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming! De wetenschap en politiek weten van deze waarneming niets te gebruiken ..............
De krankzinnigen van de wetenschap kennen hun eigen grap niet: ....... Natuurwetenschappelijk onderzoek kent methodologisch twee fasen:....de derde belangrijkste fase vergeten ze maar!
De descriptieve fase, waarbij wat direkt zichtbaar is wordt beschreven, maar hierbij speelt selektie, geleid door theoretische overwegingen alleen een rol, maar ze is daarbij noch steeds in strijd met alle abstracte uitgangspunten!
Men bewijst graag wat niet te bewijzen is, en noemt het "theorie" ............maar de menselijk dramatische crisis die optreedt met als begin de nullisomie, ze wordt heelgewoon vergeten, en dat in alles wat men natuurwetenschappelijk doet!
Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag:...... waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is. Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost! 
 

Maar toch, eerst moest gekend worden wat niet echt is, op dat dit weten gekend werd! Dat ging over het lijden van heel veel levens spanning heen om tot het kennen te komen.
Maar we weten het Nu, Het commanderen van de nieuwe elite is net zo erg als van de oude elite, die Gods-dienst oorlogen streden, en waar slechts 1 op 30 zijn eigen militair ambitie overleefde, om over het kanonnen vlees maar te zwijgen! Want ze zetten het giftige en ziekelijke ambivalente gedrag in de mens heel gewoon voort! En de "levensstandaard" waar men overal zo graag over spreekt, is een economisch, geen beschavingsbegrip. De verwachting dat mèt de levensstandaard de beschaving wel vanzelf zal komen, is een dwaling. Wanneer nu de techniek op haar beurt haar moeder, de wetenschap, begint te dirigeren, wordt het ons duidelijk dat zij van huis uit met elkaar verwant zijn en dat beide verwant zijn met de economie. De waarde van de natuurwetenschappen voor de menselijke beschaving is dubieus en liet zich alleen in de negentiende eeuw nog enigszins redelijk motiveren. Of men dit nu betreurt of niet - deze waarde te willen realiseren is thans een illusie.

Maar ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden. 
De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt!
Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis.

De gnosis moest toch wel daarmee te maken hebben, en ze moest wel juiste begeleider zijn. Maar U mocht het zich steeds realiseren; .......Want hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats!
De pure vreugde heeft zich van zichzelf afgescheiden in de dualiteit van het bestaan. Zo vergeet zij zichzelf, maar wanneer ze terugkomt tot haarzelf herkent ze zichzelf en herinnert ze wie ze was, en dan blijft er niets anders over dan pure vreugde, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van haar bestaan.

Zo zie hier, God doet U een belofte, met de nodige liefde kan iedere gnostische vraag in een enkele nouminale fase worden opgelost!
We hebben wellicht allemaal een hoop tégen op lijden en het is ons niet vreemd het verleden dan een zetje na te geven. Eigenlijk geven we daarmee op een specifieke manier te kennen dat het verleden op een specifieke manier in ons werkt. Ze is veelbelovend in zinvolheid, veelbelovend in gnostische zin. Dit onderkennen is de eerste fase van gnostische proces! Hoe kan zelfs deze eerste fase al vergeten worden door de krankzinnige wetenschap en de politiek ..........Het gevolg is dus bekend.........


 Het karakter van de moderne maatschappij, WORDT hier door in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van,
zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid, en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn.

Het gaat niet de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand?
Toenemende industriële ongelukken zijn niet enkel een ‘normaal’ verschijnsel geworden, maar zouden veeleer als een maatschappijveranderend fenomeen begrepen moeten worden.
Het boemerangeffect van de gevaren van nieuwe ontwikkelingen is ingebouwd in.....het moderniseringsproces zelf.
In een risicomaatschappij is het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer het fysieke explosiegevaar van de technologie, maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen in wetenschap en politiek, dus in de bestaande sociale instituties, wetenschap en politiek verliezen de totale sturing, en dat niet een enkel moment, maar volledig.......
De onbeheersbaarheid van ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
Vandaar dat we momenteel leven in een regime van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’.
IK stelt hiermee de maatschappelijke coalitie VAN WETENSHAP EN POLITIEK achter het westerse vooruitgangsmodel ter discussie, ........... WANT WE ZULLEN HAAR NIET LANGER MEER WILLEN, OM WAT ZE WERKELIJK IS.

De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest!
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........van wetenschap en politiek ......... al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten. Bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; ....er was altijd de wetenschap en de politiek al met deze onverantwoordelijke organisatie.

Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan,
en bestaat "De Amor Dei  Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt. Het Continuüm in het leven heeft een bepaalde structuur, dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit. Deze te differentieren eigenschappen daar werken we mee,...........we moeten ze weten te benoemen wil er een bepaalde differentiatie kunnen zijn..............
In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van onderzoek en er kan toch niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor bepaalde kwalitatieve eigenschap.

Is het echt een wonder dat de WERKELIJKE taal en de goede algoritmen zijn verlaten?

De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton ofwel geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, en Brillouin. Het Brillouin geeft het juiste effect voor het zicht in de ogen!
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel!  De cosmische constante blijkt niet juist te zijn! Het anticiperen op de effecten Raman en Brillouin en dat niet als enigen, maar tegelijk met de voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, schijnt van de krankzinnige wetenschap en de aaneen sluitende politiek niet te mogen! De constateringen van Feynman blijken ZEER JUIST TE ZIJN.


Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van de onverantwoordelijke organisatie, zoals zij zich manifesteert.
Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; .....woorden maken het ongewone gewoon.
Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. U zal daar echter NIETS tegenkomen van wat tot de Goddelijke Voorzienigheid behoort!
Daarmee is voor hen de evolutie richting "De Eén" definitief gestopt!

Al, werkelijk al het lijden is een noodzakelijke werking van de natuur en van de inrichting van dit universum. Het eeuwige en weldadige Wezen, dat het bestuurt, heeft je daarvoor echt willen behoeden; .......van alle mogelijke stelsels heeft Hij datgene gekozen, dat zo weinig mogelijk kwaads en zoveel mogelijk goeds in zich verenigt.
Of, om datzelfde nog onomwondener uit te drukken:.......als Hij de wereld niet beter heeft ingericht, komt dat omdat hij het niet beter kon, en ook niet beter kan. Daarom is het dus ook zo dat U wel met Uw Kosmos meewerken moet!
Als er een God is, die je geschapen heeft, dan is Hij ongetwijfeld almachtig en zou Hij al je lijden kunnen voorkomen. Heb dus maar geen hoop dat aan je lijden ooit een einde zal komen, want waartoe zou je anders leven, dan om te lijden en te sterven!” 
 Weet men dan niet, dat de mens als persoon het geringste deel van zichzelf is geworden, en dat het bijna niet de moeite waard is hem te redden, wanneer men al het overige verliest?

Vindt U dat de wereldorde naar onze grillen zou moeten veranderen, de natuur aan onze wetten onderworpen zou moeten zijn en worden, en wij alleen maar op een bepaalde plek een stad hoefden te bouwen om de natuur een natuur-ramp te ontzeggen, welke ook?
Weet U het, dat wat het ecologische-drama met de huidige mens doet, en heeft gedaan?
Even niet liegen, heren van de wetenschap en de politiek!
De krankzinnige wetenschap is niet tot enige objectiviteit in staat.........t.o.v. van de situatie van de mens, en de ecologische gevolgen van deze situatie!

Zo hebt U vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die er te bespreken zijn. Het houdt alles samen.
Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.
Maar verder is het zedelijke een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Al het andere wijst naar de 
natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!
Het is zoals hij de scepter van kracht zwaait. Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! De mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En de "Fantasten" , van wetenschap en politiek ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft! Het is aan ons zelf om tot verlichting te komen! De regels van Otto SELZ , ERNST MACH, EN VELE ANDEREN ZIJN HEEL BEKEND, EN ZULLEN HET ALLEEN  TOT EEN OPLOSSING BRENGEN.
 
U moet weten; .........Het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden!
De misantropische neiging om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, ze doet haar werk, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!

We kunnen het weten niet scherp uittekenen, als we alles slechts op tekenen uit ONS Leven.
Dan is de waarheid op een extreem snelle manier bekeken. Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging. Alle organismen zijn dan nodig voor een goede beheersing! En het RNA is de algemene interim messenger, zonder kunnen we niet, als je dit weet; ........
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9 x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Wat voor muren bouwen we om ons heen? Alles loopt stuk op Ons materialisme en idealisme, en de extreem snelle manier van leven. Wij kunnen dus toch niet op tegen deze tien voudige leugen. De discrete wiskunde uit de partieële regel is daar voor gewenst, altijd. De wetenschap en politiek zullen deze omzetting onherroepelijk moeten maken!
Want welke karmische les kan ook dergelijke twijfel aan, ze is nog steeds beperkt, doch volledig en adequaat, maar nog steeds niet voor zoveel twijfel! Ieder Mens zal onder zoveel deductieve druk bezwijken........In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken! Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden, dat is de algemene eis, zoals je hem vind bij Pythagoras.
Zo wordt en heeft leven anders iets fataals! Iets wat verder nergens anders meer bij behoort.
Vele eigenwijze mensen roepen iets over  het verband tussen de numerologie en de Karnische les, maar het is juist de drang om deze verstandelijk vast te leggen en het verband te plaatsen, die we persoonlijk moeten bestrijden. ALLEEN DE KARNISCHE LES ZELF IS VOLLEDIG EN ADEQUAAT. Alleen zo zijn de valse ressentimenten te omzeilen en te vermijden!
De wet van oorzaak en gevolg en de geheimen van het getal heeft dus nog steeds zijn geheimen.
Iedere wiskundige die voor God tracht te spelen is Gek!

Bovendien is dat wat wij bedoelen met 'Nu' een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen...
'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is.
De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens.
Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard,
en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen.
De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt.
Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit.
De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit,......
waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Zo adequaat en volledig is dus de karmische les! Het is het enige ding dat ik in het NU te voorschijn heb zien komen!
En daar ik het zie, zal deze les ook voor mij bedoeld zijn!

Alstublieft, wees dus voorzichtig met het zaaien van de twijfels in de geesten van anderen, zelfs al zouden we het stilletjes denken. In genetische zin kunnen wij mensen niet alle twijfel aan .......
De wetenschap gedraagt zich daarom als een jaloerse minnares: zij is de bezitter en ziet in haar verblinding over het hoofd dat het in haar geval maar om een klein partje gaat. De wetenschap verfrommelt de wet van oorzaak en gevolg en beperkt hem tot materiële veroorzaking van gevolgen en voert dat door tot in het belachelijke.

De werkelijkheid van actualiteit en realiteit heeft alleen zijn gevolgen, De werkelijkheid is dat U een metaphysicum bent........
en de autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
En geensinds door iemand met een wil tot macht!
De twijfel kunnen we met 22 autosome paren aan, meer mogelijkheid is er niet ........
De bredere zin van de synthese van het psychofysische, het kan en mag echt niet gaan ontbreken. 
En bovendien, wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn, binnen de natuur automatisch worden teruggebracht! Of U dit nu wilt of niet!


Er wordt in deze maatschappij veel te veel getwist, het is een algemene ziekte, bestrijding van deze ziekte is cruciaal. De demonen die we zelf hebben ontketend, door onze drift tot domineren, moeten terug in de fles, de huidige tribale opvattingen zijn dwaasheden die niets oplossen, alleen de tribune is er goed voor! En door welke imbecielen deze wordt gevormd is heel bekend, wetenschap en politiek moet gevormd worden in als figuur in het blog, 
Maar de  twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn!
Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel , zij die het meeste hemelbrood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaar het zo echt!
Mocht U het niet begrijpen; ...... De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......
Want de dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit. zo  kan de dedutieve druk verder oplopen  tot 109 bij 9 vertwijfelingen.                                               
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen


Wat de krankzinnige wetenschap, die met de Janus  Kop ook maar over deze mensen die dit feit meemaken, te vertellen en te oordelen heeft, het zijn dwaasheden en dwaze dames en heren die ze verkondigen horen vooral op de scholen niet meer thuis. Als baby zijn we zelfs door een mysterieuze "solitaire actie" gevormd,  heel die "solitaire actie" was het begin van een enorme acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden.  HADDEN DE WETENSCHAPPERS HUN BREIN-COMPONENT NIET GEHAD DAN HAD HET MET HUN WISKUNDE NOOIT WAT GEWORDEN .  Daar kunnen genetici wel over praten, maar aan "het wezen ofwel het kernachtige" hiervan gaat men geheel voorbij! Alle mensen worden voor 100% als beelddenker geboren, het is een verworvenheid en geen stoornis of mankement. En onvolkomenheden komen in ieder mens voor, .......toch moet hij op zijn eigen weten kunnen vertrouwen, wat is dan de eerste les? Hoe voorkomen we het ressentiment, .......een heel ander chapiter als waar deze krankzinnige en waardeloze wetenschap door wordt beheerst! Ze gaat zelfs aan de totale geestelijke evolutie van de mens voorbij!

Ze gaan een heilloze en zielloze weg, die van het ressentiment.......Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Met hun beweringen zulllen de wetenschap en de politiek zal ze de deductievedruk verder tot het uiterste op blijven lopen. Niets als ziekte zal er uit deze top twijfel ontstaan ............

 Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij,
in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van,
zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......
en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn
Hoe zou deze krankzinnige wetenschap dat toch oplossen?
Welke prevente maatregelen zullen voor hen toch onmogelijk zijn?
Of zal het toch alleen maar onwil zijn?
Of zal de wetenschap helemaal geen minuut volstaan!
Is een wetenschapper die denkt dat hij altijd in zijn denken volstaat, niet heel gewoon een krankzinnige snotaap!
Is de mens juist daarom niet de mens die met zijn inductieve en deductieve vermogen samen graag "doet".
En alleen samen, met de volle inzet is dat te leren te doen!
Deze deductie en inductie is er ook bij Ernst Mach!
Want uit alles blijkt dat de empirisch verkregen waanzin niet kan worden geëxtrapoleerd tot algemene wetmatigheden. Dat is al 100 jaar slechts de bewering van de krankzinnige wetenschap! 
Want door toevoeging van extra axioma's trachten de krankzinnige emperisten om ook alle niet geobserveerde  entiteiten, predicaten en relaties aan de axioma's te "smeden", maar daarmee kunnen het niet meer als theorieën zijn.............Ulrich Beck is heel gewoon vergeten bij zijn constateringen de oorzaken te noemen!
En de wetenschap van deze wereld blijft onderleiding van de imbecielen als Robbert Dijkgraaf maar zwammen!

DE VOORDELEN EN NADELEN WORDEN STEEDS IN DUALISTISCHE ZIN AFGEWOGEN. ......EFFECTEN NERGENS ALS EEN GEHEEL BEZIEN ..........ACTUALITEIT  EN REALITEIT MOGEN IN DIT NU NIET BESTAAN.......... EEN STEL SCHIZOFRENEN  SLAAT ZICHZELF MET SLIMHEID EN SLINSHEID OM DE OREN........... VOOR "HET ECHTE BEGREPEN ZIJN IN " IS IN DE DEBIELE WETENSCHAP GEEN PLAATS. Zo is het niet mogelijk de abstracte begrippen hun waarden te geven, los van het materie'le of van tekeningen, zoals Plato en Euclides het als wiskundigen deden.

  Onze grote hersenen zijn het zoeken naar het buitennissige en aparte meer als zat , zozeer zelfs dat alle Markten er in vast lopen! Ik kan ze vertellen dat schisma tussen verstand en gevoel de fatale ziekte is geworden!
De fatale crisis wordt pas onderkent als hij er is, en wacht alweer op een buitennissigge en aparte oplossing!
De ideeën dat daar tussen nog een oplossing kan worden gevonden is een volledige lacher!

Daarom dus nog een keer het beroemde voorbeeld;...............van mijn vader
File:Parallelogram.svg
 

 Een parallellogram  is een vierhoek, 
waarvan  de overstaande zijden evenwijdig zijn.
Dus AB//DC en AD//BC.

Afbeeldingsresultaat

Een rechthoek is een parallellogram, waarvan een hoek recht is......
en dus alle hoeken recht zijn, wat we kunnen bewijzen,
dat als een hoek recht is, alle hoeken recht zijn.

Zowel parallellogram als rechthoek zijn abstracte begrippen, 
want we mogen aan de tekeningen geen enkele waarde toekennen.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!

Zelfs de stelling van PYTHAGORAS HEEFT ZIJN ONHERROEPELIJKE ABSTRACTIE, 
       WANT HET GEGEVEN is dat a,b, en c gehele getallen zonder gemeenschappelijke factor zijn.......
 EN DE GEVRAAGDE OPLOSSINGEN VOOR  a, b , + c  in hun kwadraad zal er toch ook moeten zijn.
Bij een abstracte oplossing zal er altijd een voorstelling van alle oplossingen van deze stelling zijn..........
De introspectie van EN IN het gehele gegeven, gevraagde en oplossings veld zal als geheel deze voorstellingen steeds moeten kunnen leveren. Anders bedrijft men geen Wiskunde............men vindt steeds vergrotingen van oplossingen met gehele getallen, die in deze voorstelling passen.
Wil ik een van de voorstellingen activeren, dan moet ik weten welke................meest wordt bij eenvoudige mensen gekozen voor de 3-4-5 steek voor de rechte hoek..............alleen leugenaars gebruiken de andere selectie methode bij abstrate vraagstukken. Pas op want ze vinden dat de twijfel U mag overvallen..........ze vinden niet dat het onze taak is om met de kosmos mee te werken..............om het abstracte vraagstuk toch ook eens te meer te onderkennen ............ 

De werkelijkheid is echter dat onze schepper overal voor zorgt ;........zo is het bewijs dat de verval snelheid op Aarde niet constant is bijzonder makkelijk te leveren.
Een voorbeeld van het relativisme
Er word beweerd dat het lang duurt voordat een C-14 atoom vervalt en dat het op ieder moment er een kans is dat het atoom vervalt, en je kunt van tevoren niet zeggen wanneer het zal gebeuren. Wel kun je meten hoe lang het duurt voor de helft van een hoeveelheid atomen is vervallen: de halfwaardetijd.
In het gevalt van C-14 is die 5730 jaar, met een onzekerheid van ongeveer 30 jaar. Iedere 5730 jaar zal dus de helft van je hoeveelheid C-14 atomen vervallen.
Echter:.........Je zou verwachten dat de voorraad C-14 hierdoor op een gegeven moment op zou raken. In de stratosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer, ontstaat echter ook steeds weer nieuwe koolstof-14. Kosmische straling, straling afkomstig uit de ruimte, botst in de atmosfeer tegen andere deeltjes aan. Hierdoor kan een energierijk proton vrijkomen. Als dit tegen een stikstof atoom botst, ontstaat er soms N-15, een instabiele variant van stikstof. Dit vervalt op de duur, waarbij onder andere C-14 wordt gevormd. Hierdoor wordt er steeds weer nieuwe C-14 wordt gevormd zodat de totale hoeveelheid C-14 ongeveer constant blijft. Op dit moment is ongeveer 1 op de 7,5×1011 koolstof atomen een C-14 atoom.
Alleen de mens kan in zijn hebzucht deze verhoudingen in de atmosfeer veranderen!
Hiermee waarschuw ik U tegen de krankzinnige wetenschap!
Want alles wat er gebeurd in deze kosmos is voorzienigheid, alleen onze hebzucht niet!
Zij die dit ontkennen willen niet weten dat de Kosmos een oneindig aantal veranderingen zal ondergaan!
Doch de hebzucht betekend dat U Uw natuurkunde niet nader kunt speciseren, en dat U als mens bij de verkeerde instituties bent aanbeland!
Voor "Moeder-aarde" is dat een vreselijke toestand, een toestand die zo niet verbeterd kan worden, want wij zijn de kinderen van Moeder Aarde, en blijkbaar zijn velen geboren in hebzucht, en nauwelijk in een geestelijke vrijheid, die ons een preciseren mogelijk maakt dat ons past, bij wie wij zijn!  Ook de debiele wetenschap zit bij moeder aarde aan tafel............

De leugens van de vele instituten  die we er al eeuwen op na houden, brengen de totale mensheid naar het schavot want institutie en mensheid kunnen niet met elkaar omgaan. Dit feit zal zorgen voor een drama ongekend. (Letterlijk)
Een Aarde zonder beschermende atmosfeer word te warm! Een Aarde met een beschermende atmosfeer heeft een hoger gemiddelde maar lagere uitersten! 
Wat zit de Aarde toch goed in elkaar, ze corrigeert haar eigen temperatuur, dit door zich bepaalde natuurlijke energetische omzettingen te realiseren!
Zonder atmosfeer heersen uitersten, de uitersten van de dag en de nacht! 
DE KLIMAAT MAFFIA IS VERLIEFD OP BOSBRANDEN EN DROOGTE  WAT EEN RARE ORGANISATIE DAT IPCC DIE DIT PREEKT : dat het CO2 het klimaat opwarmt . We hebben echt de atmosfeer zoals hij nu nodig is..........
Er is een vorm van zwakzinnigheid en kortzichtigheid en ook een onverantwoord optreden van het IPCC en alle andere instituties op deze Aarde. Maar de mens denkt er aan alleen anticipatie theorie toe te laten, maar hij moet zich gedragen wat er wel is en niet is, en dat zeker in zijn abstracte zin, anders is de Mens zeker de meest vreemde levende op deze Aarde.
Kierkegaard vertelde ons; .......zoals de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de nauurwetenschap  korte metten met de ethiek...........maar al dat moderne gedoe met het ethische zal ons lijnrecht voeren in het onmenselijke, want zo is de Aard van Moeder-Aarde beslist niet, zelfs nooit geweest............   Toch zal de krankzinnige wetenschap elke kwaliteit spiegelen die er te vinden is, de gek wil namelijk alleen  maar sympathiek politiek lijken, hij assimileert slechts plannen, filosofieën, dromen en doelen, zo bootst hij een ontelbare hoeveelheid woorden en ideeën na............goed voor alle congressen, concilie, gala, en verder alle onzin..........  zo hadden we bijna een Wereld aan stukken geholpen. ........... in deze mangel van het verstand hebben we niet te verkeren, ........ SAPERE AUDE , DAT IS ; ......HEB MOED OM UIT UWE EIGEN OOGEN TE ZIEN.   DAT IS HET MOTTO VAN DE VERLICHTING.   

Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen!
Nu is het dramatisch weinig, ......waarom, dat moet ik U vertellen,
Mijn Autisme is niet vrijblijvend,
Mijn geloof is niet gevestigd in een ivoren toren!
De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden.
Elke eenheid in deze maatschappij is vertrokken, ...........
De liefde en rede zijn definitief vertrokken.

Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet,
want de ziekmakers moeten onderkend worden.
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!

ALLE ziekteverwekkers bevatten allemaal DNA of RNA die de genetische codes bevatten voor deze levende organismen en nodig zijn om zichzelf te kunnen voortplanten. Een prionziekte vindt zijn oorzaak in de omvorming van een normaal eiwit in de hersencellen tot een abnormaal eiwit. Het normale eiwit heeft een functie in het biologisch ritme (hypothalamus) het draagt boodschappen over tussen cellen en wordt in principe na gebruik door de enzymen van de hersencellen afgebroken.
Om nog onbekende redenen verandert het eiwit soms van structuur waarna het een ravage aanricht in het zenuwstelsel. Zo‟n infectieus eiwit of prion is namelijk ook in staat normale eiwitten om te vormen tot abnormale en schadelijke exemplaren. De aanwezigheid van deze schadelijke prionen vinden we terug in de hersenen en kunnen bij opstapeling leiden tot het afsterven van de zenuwcellen.
En zo heeft het een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, zoals onderkend is door Otto Selz, zo werd het..........
De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
Probleem-oplossen bevat het testen van condities, en mocht U het niet willen begrijpen, ik wil toch echt mijzelf blijven, niet zo'n figuur  uit een blog die weer wat waanzinnig's heeft toe te voegen.........maar de verhoging van de intelligentie moet dus zeker kunnen.
En ego-isme is slechts op te lossen door bewustzijnsverwijding. U moet het zich zeker rustig laten welgevallen, dat is vereweg het gezondsste en het beste. 
Uiteraard hoop ik dat U er wel aan wilt deelnemen, U mag ook zeker mijn corrector zijn..............we hebben elkaar nodig om de mooiste  en beste conditie te bereiken.


Je mag terug naar je thuis, je eigen mens-zijn! Doe het, het heeft te maken met de enige aanwezige fout, het niet bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden. Als we oprecht om die eigenschap weten te vragen, krijgen wij haar! En ook bij mij was het niet altijd zo..........het was moeilijk, de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen.............Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben.  
                   Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het inductieve denken - de associatie theorie - die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen en uit die gegevens conclusies te trekken. Het menselijk denken zou volgens die theorie bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen.   Zijn denken ligt echter  in een totaal iets anders,  der erhebung des intelligence.
Een wetenschap zonder de 'erhebung van de core -intelligence is veroordeelt tot de domheid van de anticipatie theorie, en daar zullen we de diepste fouten mee maken.........en deze fouten kunnen we zeker niet definitief maken, zoals we in het verleden al bijna deden.

 Met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen!
De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus de dingen die alles aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen! Op een andere manier is de rede dan ook nooit niet te gebruiken. Buiten dat ik dislect ben, gebruik ik de rede dan ook altijd zo............de echte introspectie, zo denk ik .............
Want d
e cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest
 dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
De meest fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!!


Het
 Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur.  
Ik heb daar de strikte bewijzen voor; ..........
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met deze sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch ......... De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking. Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar. ZO IS HET MET ELK DING IN DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID,.........PYTHAGORAS MAAKTE DAAR GEBRUIK VAN IN ZIJN BEWIJZEN, OP EEN ANDERE MANIER WAS ER ZEKER NIETS TE BEWIJZEN.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Het is zo ongeveer zoals de wijzers van een klok zijn ingesteld. In vier kwarten van 6 uur........maar het is dus ook de uitdrukking van de gerechtigheid binnen de tijd.

Echter de wetenschap zal zijn wiskunde moeten sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen........
eindigheid en oneindigheid, de belangrijkste begrippen uit de wiskunde.
Uiteindelijk zal onze eigen geloofwaardigheid ook echt moeten bestaan.........
De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde!

Dus ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bijeen te houden binnen die zelfde tijd.
Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Met als enige de leer-weg van de contemplatie, van Eedens vertederende wereld-ziel en van Ortts ordenend beginsel blijken meer als juist! ZE ZIJN ESSENTIEEL OM TE KUNNEN ANTICIPEREN OP DE MOGELIJKHEID DIE DE EVOLUTIE VOOR ONS IN PETTO HEEFT .....


Niet dat we de ogen moeten sluiten voor negatieve zaken, en ook niet om het ‘lagere’ te weren, want hoog en laag horen bij elkaar en vormen één geheel. Wie zichzelf wil hervinden zal hoger moeten mikken, hoger dan wils- en drift-impulsen, en hoger dan deze beschaving tot nu toe heeft gedaan. Waar het hogere op alle mogelijke manieren in diskrediet is gebracht en iedere geloofwaardigheid heeft verloren, daar valt een maatschappij onvermijdelijk ten prooi aan het lagere.

Ook het lagere is misvormd, eenzijdig en eendimensionaal geworden, bestaat vooral als negatie van de dualiteit in plaats van dat zij als één pool binnen een beweging tussen polariteiten wordt gezien.  En zo Spinoza hem omschreven heeft, zal hij misschien miljarden Jaren verkeren. En er is geen enkele rede om het nieuwe wat komt te vrezen! In alle oprechtheid mag ik deze garantie aan U geven! 
De kunst is ........om het bewustzijn van het leven, in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen,ontdaan van het bijkomstige en overtollige,
Bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen.

De rust in de ziel van de Mens zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn.
Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed,
deze gedachten laten ons niet onszelf zijn.
Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn! De wetenschap en politiek zullen deze onmogelijkheid mee gaan maken.
Waar de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens,
het leven als eenheid mogelijk maken, zou ik mij ook maar eens afvragen,
of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen, zonder onze "Fortificatio Reticularis"
zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is.

Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan, ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie, kunt U zich elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf.
Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  
De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig,
Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid.
Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....
Uw algemene instrumentarium toch maar leren gebruiken, .....

En wij zullen allemaal zijn in "Gods scheppende rede".
En dan zal de Moeder van deze nieuwe Aarde tevreden zijn, over ons allen.
De dag zal komen, het is niet ver weg.
De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken
aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden.
Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden.
Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard,
dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid.
Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.
                            Een andere manier is er niet, omdat de actie van wetenschap en amtenaren en belasting ; steeds anticiperende actie's zijn, WAAR BIJ WERKELIJK ENORME FOUTEN WORDEN GEMAAKT..............DEZE ACTIE HEEFT DE IT VAN DE COMPUTER GEMAAKT TOT EEN SCHANDE, AANGEZIEN FUNCTIONEREN BUITEN DE REDE EEN NIET INTEGERE PRAKTIJK IS! DIT WETEN WE SINDS SPINOZA DIE ONS WIJST OP HET ONTBREKEN VAN DE REALITEIT EN ACTUALITEIT. HIERIN ZAL ELKE CULTUUR ZICH VERLIEZEN.........
 
En de krankzinnige wetenschap en politiek zullen er als nog totaal niets van begrijpen! Want ze hebben nog nooit ook maar enige temporele zienswijze afgegeven!
Ze zijn totaal niet in staat om ook maar iets te preciseren, men doet slechts aan lachwekkend onderzoek!
Opnieuw wordt beweerd dat binnen een
selectieproces het gen zich steeds 'zelfzuchtig' gedraagt, dat die 'zelfzuchtigheid' van het
gen de motor is van de biologische evolutie. De krankzinnigen gaan in hun beweringen maar door!
Maar ondertussen moet de temporele zienswijze nog even afgegeven worden!
Want 'Nature red in tooth and claw'. Maar dat is onwetenschappelijke onzin: een gen is een DNA-molecuul dat wel bepaalde chemische eigenschappen bezit, maar geen moreel of immoreel gedrag vertoont.
Rechters van Nederlland grijp op deze krankzinnigen in.............of zijn jullie zelf helemaal tot niets in staat..
 

De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
 Zoals het alle mensen gegund is, als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is  “de bewaarder van de scepter van kracht”. Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.
 De argumentatie kan mij op enig nouminaal moment niet ontbreken. Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring. Een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming".
Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zondermeer" te verbreden! De keuze hoe u de Rizoom bij U verwezenlijkt is aan U zelf! Maar laat U niet opneuken door een stel dwazen, die zich al 135 jaar als een stel idioten hebben gedragen! Het is ongetwijfeld zo dat ze een andere houding nodig hebben t.o.v. de totaliteit. Zo het nu is, is het meer als een farce gebleken want de verdeling is uiteen gevallen, de werkelijke temporele zienswijze wordt de mens onthouden; .........in

De verdeling in zij die ideeën hebben, en een type mens dat ze heeft, en een leidsman die ze mag beheersen "als een waarheid" , maar zo is het niet. En de echte erhebung der intelligence is er niet, Rechters van Nederland grijp op deze gekken en fouten makers in. Laat deze wetenschap en politiek heel snel verdwijnen, VOOR HET ABSOLUUT TE LAAT IS.
 
 • Daarmee krijgt elke temporele zienswijze zijn inhoud niet, als dit mogelijk is.
 • Maar verder is het zedelijke een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
  Al het andere wijst naar de natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!
  Het is zoals hij de scepter van kracht zwaait. Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 

 • Wat ik mij dus speciaal afvraag is : wanneer geeft de wetenschap toe dat ze zo vast als een huis loopt met haar theorieën omdat ze slechts WAARNEMER is, ze word altijd geconfronteerd met Heisenberg’s onzekerheidsprincipe.
  En ze word altijd geconfronteerd met de van den Haak diagnose; .... De willekeur moet veroordeeld worden want de beoordeling moet op de waarheid gebaseerd zijn. Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen.
 • Quantum-tele-portatie; ....Heeft geen nut aangezien het niet mogelijk is alle info te gelijker tijd te meten, aangezien meting het deeltje beïnvloed door Heisenberg 's onzekerheidsprincipe, normaal gesproken wordt er eerst een kopie van de info gemaakt en door gezonden.
  In de natuur gebeurd dat NIET zo, daar word gelijk het deeltje geteleporteerd. zie de trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid en warmte die we kunnen beschrijven . In de natuur is teleportatie heel normaal, het behoort tot de fenomenen! Want hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
  Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats!
  De pure vreugde heeft zich van zichzelf afgescheiden in de dualiteit van het bestaan. Zo vergeet zij zichzelf, maar wanneer ze terugkomt tot haarzelf herkent ze zichzelf en herinnert ze wie ze was, en dan blijft er niets anders over dan pure vreugde, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van haar bestaan.
  Overigens zal dit idee door de moderne kwantum experimenten in sneltrein vaart bevestigd worden!
  Conclusie; .... Waarom willen we fotonen tele-porteren? Op dit moment is daar nog geen goede toepassing voor. Teleporteren van fotonen schiet niet op, omdat je de informatie “Hee stefan, ik heb een horizontaal gepolariseerd foton” niet instantaan verstuurd kan worden, dit moet nog altijd met maximaal de lichtsnelheid.
  De natuur doet het gewoon gelijk goed, die tele-porteerd gelijk haar gegevens!
 • Wij moeten ons behelpen met de codering en decodering waar de kwantum computer van naturen erg goed in is maar niet in de rest van het menselijke gegeven.
  In feiten heb ik het dan dus weer over het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
 • En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
  En dat verhaal werd toch al in 1883 geschreven ! Dat is meer als135 jaar geleden!
 • Wat er overblijft voor de mens is een normering. Ieder denken dient op respect gebaseerd te zijn, respect impliceert het erkennen van het andere en van de Ander als medenormerend. De werkelijkheid mag en kan niet langer als een bewerkbaar materiaal bekeken worden !
  Maar moet met respect in zijn waarde worden gelaten. Het GAAT OVER RESPECT VOOR HET ALLES, MAAR NIET VOOR DE LIEGENDE EN DE BEDRIEGENDE MENS. WANT DIE BRENGT ALLEEN MAAR TWEESPALT.
 • Teleportatie is allang realiteit, alleen de wetenschap moeten het nog zien.
  Ieder natuurlijk gegeven kan geteleporteerd worden in de Natuur, daar heersen immers de statisch velden . GELUID WARMTE kosmische DRUK kosmische deflatie en inflatie al die effecten worden geteleporteerd. Die statische velden hebben toch effect op elkaar.
  Zo'n dynamische ongecontroleerd energieveld, dat is een ramp, zouden er meer van zijn dan zou de schepping een enorme chaos zijn!
 • Kosmische inflatie lost een aantal problemen op die voordien bestonden met oerknalmodellen:
  het horizonprobleem, het monopoolprobleem, het vlakheidsprobleem, het begin van sterrenstelsels, het entropieprobleem, maar er is ook deflatie dus; .....KORT DOOR DE BOOGT, HET VERNIELD ALLE FABELTJES DIE BEDACHT ZIJN door de liegende en bedriegende wetenschap van de afgelopen 135 Jaar ! Maar ik kan U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkelt is kan U werkelijk bijna alles, U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.
  De gnostische vraag; .......Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag:...... waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is. Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost! Eerst moest gekend worden wat niet echt is, op dat dit weten gekend word! Dat ging over het lijden van heel veel levens spanning heen om tot het kennen te komen. Maar zij zonder zonder de temporele zienswijze, wat hadden ze nog te verklaren en te vertellen, niets..............RECHTERS VAN NEDERLAND, STUUR ZE DOOR HET GEKKENHUIS IN

 • De normering bestaat er dus ook uit dat; ....JE DE AARD VAN EEN VERSTRENGELING MOET KUNNEN OMSCHRIJVEN , DOE JE DAT NIET BINNEN JE VERHAAL DAN IS HET VERHAAL BEDROG !
  In vaste stoffen komt ook verstrengeling voor :
  In vaste stoffen komen trillingstoestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Lauglin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen. Het veld is dus de universele actor, niet het deeltje op zich.
 • De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen, wij zijn gebonden aan deze universele actor,..... Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

  En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het egoHet vreselijk domme ego wat zijn ambivalente gedrag niet los laten kan.
 • De werkelijkheid:......
   
  er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
  De werkelijkheid is dat "de wet" zich in U zelf moet voltrekken, telkens weer, ........zo is er de geestelijke ruimte die steeds tot GODS bedoelingen moeten voeren. 


  I1/I2 = dus Z1/Z2= m2    
  al de knooppunten van Kirchhoff zijn in deze kosmos achter gelaten...........
  door de krankzinnige wetenschappelijke Gek

  De Maat voor verandering is de WORTEL V-----van weerstand hier/weerstand daar.
  De transformatie van deze kracht op afstand is niet zo maar te beheersen,..........
  De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, .......
  Het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, .......
  IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN.
  Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur" .
  Stop deze zwakzinnigheid, ......
  voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
  En dat is echt geen grapje,.....Al sinds Pythagoras al niet, hij had echte oplossingen...........een GODELIJKE EVOLUTIE IS WEL DEGELIJK WAT ER GEESTELIJK TOT STAND KAN EN ZAL KOMEN. Zij is werkend in de oneindigheid van de ruimte en tijd. Er is altijd de goddelijke genade  die altijd met ons bezig is, ondanks de weerstanden en de angst voor wat we nog niet hebben ervaren.
 • MAAR ALLES WORDT IN DE GEHELE OORZAKELIJKHEID OPGENOMEN, EN ER IS NOG ZO'N ONTSTELLENDE HOEVEELHEID MEER. En daarin kunnen zich zeer subtiele mogelijkheden bevinden, de relatie kan heel sterk zijn, zodat U samen de mogelijkheden kan vinden, en U ZICH ER SAMEN IN VEILIG KAN VOELEN, ZO IS ER WEL DEGELIJK EEN TIJDSBELEVING, WAARIN WE KUNNEN EXCELLEREN.  IN POTENTIE IS ER DUS ONTZETTEN VEEL, MAAR dit is  NIET ZOMAAR EVEN IN HET BEWUSTZIJN AANWEZIG............dualisten trachten alles in ' hun wet ' in te kapselen maar hebben de temporele basis daartoe niet. TOCH, DE GODDELIJKE LOGOS IS, en ACTUALITEIT EN REALITEIT MAKEN DE PRAKTIJK. Dit unieke blijft GODS geheim..........en het maakt niets uit wie we zijn..........
 • Er ontstaat in deze wereld een wetenschap met een politieke aan-een-gesloten bende die de temporele kwestie in zijn onvoldragenheid handteert en blijft handhaven, en de gerechtelijke-macht  wijst ze niet terecht. De RECHTS -MISDAAD WORDT STEEDS DOOR DE HEREN-MISDADIGERS BEGAAN. En de gerechtelijke -macht werkt er vol aan mee, en daarmee zijn ze ongeschikt voor het handhaven van het recht.........Godsgeheim is dat 36 evenzeer 2x18=, als 4x9=, als 6x6=, zo is het met het recht als Godsgeheim. De hele temporele kwestie ligt daar in klaar........ heren misdadige rechters.............
 • EN OOK ONDER DE WETENSCHAP EN DE POLITIEK IS ER NIEMAND DIE ER IETS AAN DIT DRAMA WIL DOEN. Als dit drama compleet is zullen ze echter wel moeten.......en velen zullen het zien...............in de muziek noemt men dat de driekwarts-maat. DUS OOK IN TEMPORELE ZIN IS HET DE REDE DIE VERWIJST NAAR DRIE DINGEN; 
  a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus de dingen die alles aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen!
  Het is die kracht die we altijd op orde moeten brengen EN HOUDEN, om werkelijk te kunnen leven, .............HET IS DE ANTI DEMENTIE. En de gerechtelijke macht maakt er samen met de wetenschap en de politiek een puinhoop van..............laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap............het is een spel met een morbide extravagante willekeur. ZONDER EEN TEMPORELE PASSENDE UITEENZETTING IS HET EEN MORBIDE FANTASIE, DIE DOOR DE GERECHTELIJKE MACHT AANGEPAKT MOET WORDEN. De echte gerechtigheid moet nog altijd aanwezig zijn............omdat het als Godsgeheim nooit anders zal worden, ............ 
   
 • EN DAT met al de gevoelens voor een apparaat wat ons slechts kan bedonderen. En dat met zijn intraveneuze omstandigheid dat gekken hun gekheid niet los kunnen laten, het moet alleen maar sneller, doch de waarheid is extreem snel bekeken. Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
  De deductieve toename kan dan oplopen tot 9 x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
 • En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! 

    Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

  Ja, het is waar,
  Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf! Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op krankzinnige klikker! Zoek het gekkenhuis op..........voor deze heer, kan hij onder genoeg medische druk nog een dringend gelukkig leven leiden, buiten alle anderen en buiten al 'het andere' om.
  Dementie heet dat.........ze bestaat nog steeds in vele vormen, maar uiteindelijk komt de mensheid er in om, zo ze de liefde en de rede en de gerechtigheid niet wil begrijpen.

  DE meiden van deze wereld, ze doen er niet moeiljk over; .......zij weten het; .....het is graag of helemaal niet. Als we zo moeilijk doen, dan krijgen we toch nooit wat we graag willen..........neem dit advies zeer ter harten ..........heren flikker vrienden.........zij weten hoe de wereld een puinhoop wordt......ik hoop dat er wordt begrepen wat hier staat.....er is een reden waarom ik steeds weer aan introspectie doe en verantwoording  afleg.  De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren.
  Deze scheidslijn is belangrijk, willen we zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen.
  Dit als U beseft dat de mystiek veel ruimer is, voor b.v. Richard Feynman, Robbert Oppenheimer , Pythagoras, en Euclides, en dat dergelijke verschijnselen voor de echte wetenschap niet bijkomstig zijn.
  De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten. Ze moeten dus wel..........
  "Ons kennen raakt een grens. Er zijn gebieden waar het verstand niet bij kan komen, zoals het weer over tien dagen. Met het ontstaan van samenhang in de natuur kom je letterlijk op het gebied dat de religie zich traditioneel heeft toegeeigend." , zo HENK TENNEKES ons vertelde.
  De Geestelijke vrijheid van de mens om te vertellen ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! Dan is het nog zo: ......aktie verondersteld altijd trillingsbron. of weerkaatsing van trillingen.
  OM ZODOENDE Met.Behulp.Van. HET OBJECTIEVE BEWUSTZIJN REALISATIES TE VEROORZAKEN. 
  Wist U het niet? Meditatie is nog steeds een onmogelijkheid! Immers, dan zou steeds het objectieve bewuszijn nodig zijn, om alle aktualiteiten te leren kennen, en dat is juist NIET WAAR.
  Niemand heeft dankzij  alleen een enkelzijdig objectief bewustzijn een resultaat.
  Zo lang er Hemel en Hel is, dan wordt U altijd en alleen gemediteerd. U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
  En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
  Dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
  Abstractie wordt zo het dus danige resultaat!
  Om het nog even anders te zeggen, ieder mens kan allerlei fractale elementen onderscheiden. 
   En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
  De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
  Voor alle partijen geldt dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
  De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best! Maar een echte temporele uiteenzetting hebben ze noch steeds niet............hoe het nu precies moet met de reden, de liefde, en de gerechtigheid weten ze nog steeds niet.
  Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
  De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
  Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
  T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
  d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
  De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
  Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
  die ons geen enkele zekerheid geeft!
  Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
  dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
  Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
  van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen! 
  Althans de Goddelijke Gerechtigheid blijft er zeer zeker in aanwezig........
  Voor waar, WAAROM wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
  Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
  Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
  is het kankzinnige  drietal van wetenschap politiek en de macht van het recht NU echt zo gek ............ik vrees van wel......
  Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.

  En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
  De dislecte mens kan dit zeer sterk moeten ondergaan, ...........het kan een zwaar louteringsproces zijn, om zo mogelijk zo er te komen om naar buiten te kunnen optreden, ...........
  De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imperatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
  Het imperium is voor de hebber's en de egoisten, niet voor de mensen die het louteringsproces willen leren kennen............

  Pas in die geborgenheid wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan,
  en bestaat "De Amor Dei  Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt.

  DE bende van de wetenschap en de politiek en de gerechtelijke macht zal niets kunnen presteren, nog niet eens een minuut van de tijd., want nu is de vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment. Zo vertel  ik het in het volgende hoofdstuk wat het is, het laatste Heil ................
  Want dit moment heeft in zijn geborgenheid de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek als ze ook begrepen wordt!
  Met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen! De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus de dingen die alles aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen!
  Buiten dit is  
  * De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen, wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude, is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde. Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste. En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis, en dat is een gebrek. Een gebrek van een tekort gelegen waarneming of in het waar-genomen object. We moesten nog steeds T en st in hun differentialen weten uit te drukken............. de gehele temporele kwestie en de ethiek is er aan vast gelegen.......
  * U zal het zondermeer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
  Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig!
  Maar het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! ZONDER de bende van de wetenschap, politiek, gerechtelijke macht kan dit voor ons niet, maar met deze bende ook niet, veel van onze vrijheid is ons ontnomen.........
  Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
  Dit "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! 
  Want zo,n elementair stukje natuurkunde kan alleen maar goed gaan als het tot het elementaire gedrag van deeltjes behoort.
  Maar Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Wat men gewoon was als de meest fundamenteele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken, de grondslagen .der wetenschap schijnen te schudden en het lijkt alsof het gehele bouwwerk bezig is te wankelen. De Auto-reverse is en blijft nodig, de eenheid blijft ons aller doel. En de juiste temporele natuurlijke uiteenzetting mag toch wel gegeven worden. MAAR ER IS DUS OOK GENOEG VAN HET WETEN WAAR WE MET ONS VERSTAND NIET BIJ KUNNEN.


  Er moet wel degelijk wat op de helling en ik vertel U heel gewoon wat.
  Bij een gas is het niet zo dat de chemische bindingen in de moleculen van de stof zijn veranderd, vergeleken met een vaste stof.
  Ofwel de lading van de elementaire deeltjes zorgt dat de wet van behoud van energie blijft gelden.
  Er is geen andere kracht daarvoor te bekennen, dus moet het begrip massa hier op de helling, anders geformuleerd worden.
  Als ik mijn denken doorzet, moet het weer zo zijn bij iedere aggregatie toestand! 
  Eigenlijk is het allemaal nog veel makkelijker uit te leggen, het is allemaal een Artefact (van het Latijn, kunstmatig gemaakt), dat is een woord met vele (zij het verwante) betekenissen.
  Meestal slaan die op het 'niet natuurlijk' zijn van iets.
    * Artefact (archeologie); in de archeologie de benaming voor een door mensen gemaakt voorwerp.
    * Artefact (methodologie); een misleidende aanwijzing die het gevolg is van de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode.
    * Artefact (fotografie); effecten die niet in het onderwerp aanwezig waren, maar die een gevolg zijn van het fotografisch proces en/of de gebruikte apparatuur of programmatuur.
   * Artefact (intelligentie) effecten die het gevolg zijn van "fantastisch" denken.
   * Artefact (microscopie); in microscopische preparaten gaat het om veranderingen door het bereiding 's procedé van het preparaat.
   * Artefact (audio); een onbedoeld bijverschijnsel bij gesampled geluid. 
  Wie slechts op iemand`s filosofische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, want deze is en blijft tweeledig, maar laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert! 

 • Van Kirchhoff, hij bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
  van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
  en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
  (ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
  Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
  Waarom?
  Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
  Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
  dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
  (of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
  dan zou de zaak ontploffen!!!! 
 • Twee andere en weinig bekende aggregatietoestanden zijn plasma en Bose-Einsteincondensaat ofwel BEC. Plasma wordt vaak de vierde aggregatietoestand genoemd. Hierin zijn de deeltjes van een stof in meer of mindere mate geïoniseerd. Plasma is de fase waarin de stof zo sterk verhit wordt (in de orde van duizenden graden Celsius) dat ze elektrisch geleidend wordt. De elektronen van het atoom draaien hierbij niet meer rond de kern, maar hebben zoveel energie dat ze a.h.w. tussen de kernen door bewegen. Dit plasma komt in de natuur enkel voor in de kernen van sterren. De enkel voudige theorie van de krankzinnige wetenschap deugd dus nog steeds niet, alle formule theorie is dus  lachwekkend..................bij gebrek aan een behoorlijk determinisme en een wezenlijke causaliteit, aldus PROFESSOR DE SITTER
  • De krachten van de natuur bevinden zich weleens in een toestand van onevenwichtigheid. En door de naïeve mens worden deze op een bijzondere manier gesorteerd. Doch Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur  niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
   De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.
   Kijk, als drie huizen worden overspoeld door een stormvloed, dan is dat erg. Maar als b.v. Amsterdam onderloopt, is dat veel erger. Wanneer er een aardbeving is en drie geitenhoeders komen om en één boerderij zakt in elkaar, dan is dat tragisch. Maar als die aardbeving San Francisco of Los Angeles vernietigt, dan is dat natuurlijk heel wat erger.

   Een dergelijk verschil wordt nu sterk beïnvloed door demonische dualistische gezindheid van de mensen, want de a-priorische regel zegt heel gewoon dat er slechts een aantal  a-priorische-begrippen zijn te duiden.
   1. De driedimensionale wijze van zien verklaart waarom je spreekt van dichtbij en veraf, onder en boven, ondiep en diep enz.
   2. Oorzakelijkheid verklaart waarom je bij gebeurtenissen automatisch vraagt naar de oorzaak.
   3. Substantie verklaart waarom je indrukken toewijst aan "dragers" daarvan, die we ordenen d.m.v. taalmiddelen.
   4. En dat het ; .......
   op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk is vrede te hebben 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is, dus met pure begrippen, laat staan met woorden'.  IK weet dus dat de metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid. De wil is in de wereld, niet erbuiten, dit omdat er slechts een aantal .......
   a-priorische begrippen is te duiden.


   Je hebt zelfs mensen die alles maar de wereld in slingeren als een geheel van empathische blabla wreedheid, en dat noemt zich politicus! En de blabla wreedheid wordt alleen maar groter als de politieke spanningen groter worden!
   De blabla verhalen van de politicus verdubbelen zich met het kwadraat van de spanningen! De kenmerkende kwaliteit van het dan ontstane demon is dat het  de wil vernietigd. En dat gegeven is steeds benoemd als "Oorlog". Nu bevindt de wereld zich in een crisis. Door deze crisis worden de mensen eigenlijk een beetje uit hun evenwicht gebracht. De debiele politicus kan dit alleen versterken. De zekerheden zijn  verdwijnen. Het vertrouwen daalt tot een minimum van wat mensen menen als hun behoefte beschouwen en als eis denken te mogen stellen aan anderen. Doch  de menselijke wil wordt gestuurd door motieven maar is zelf blind en dom. Het is de drang om te bestaan die in alles werkzaam is, en tevens de bron van het oneindige lijden van de wereld: ..... alles vecht om te bestaan en in de levende natuur wordt geen verlangen definitief bevredigd, en dat allemaal zonder enige reden en zonder enig doel.

   Dit is nu een situatie waarin het blabla demon met zijn wreedheid ontzettend veel tot stand kan brengen, zonder enig effect...............
   Zij zullen groepen mensen aansporen tot geweld, tot vernietiging. Ook als die vernietiging - en dat is toch denkbaar - tenslotte kan leiden tot een algehele vernietiging. De Nederlandse politiek is al zover, haar blabla wreedheid zal in tijden van crisis af moeten nemen, maar deze blabla wreedheid wordt alleen met de dag groter.
   Oorlog is het moment van de los gebroken demon, maar opnieuw schijnt niemand het te beseffen. Maar opnieuw, de kernbom maakt de oorlog ondragelijk. En wat nu, heren van de krankzinnige wetenschap en van de dualistische politiek? Welk demon heeft U nu in het verschiet, krankzinnige heren, wat gaat U nu over U zelf beschrijven? Hoe vermijd U nu de revolutie? Welk wapen heeft U nog?
   Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom wist nog steeds wel wat hij de Wereld en Moeder Aarde aangedaan had,.........

   Wordt het Nu niet hoogtijd dat de ramen van het gekkenhuis der wetenschappers wagenwijd open gaan, en als nog alle mogelijke blabla demonen kunnen ontsnappen? Wordt het niet is tijd dat door wetenschap wordt erkend dat "de onstoffelijke beslisser in U zelf" wel degelijk bestaat, en veel beter is als alle blabla academici, en de politiek, en de gerechtelijke macht te samen?
   Ze zijn nog steeds zo gek, dat ze iedereen willen kerstenen.............zoals in het verleden............en dat met hun IT WAANZIN, alsof ze met de informatie technologie tot de waarheid en de oplossing komt.


   Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
   Het wijst naar de 
   natura naturans, ofwel..................
   dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!

   De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie,
   de guruparampara van de hindoe, de Apostolische Successie
   van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist,
   ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie die
   van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld,
   leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten
   waarvan de schakels levende mensen zijn …
   ‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’,
   ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.

   Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
   wie deze Meesters waren of zijn,
   maar meer in datgene wat werd doorgegeven:
   een wijsheid die alle kennis verenigt
   en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
   om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.
   en als hij of zij dit begrijpt is dit in het NU beslist het laatste Heil...........

    

   Joy Mills


   IN het huidige natuurbeleid en zelfs als onderdeel de seksualiteit  heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er "met de regelmaat van de klok" voortdurend dus, slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt. Niemand waakt ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Zo kan het dat de doorluchtige romantiek totaal niet meer wordt onderkend. Ook niet door een Darwinistische "ontwikkeling 's bioloog". De wetshandhaver staat klaar als het mis gaat, en hij handhaaft de wet die is bedacht! Alleen dan pas schreeuwen ze ook gelijk over en met het woord DNA! 
   Maar de hele maatschappelijke bende van institutie,s is helaas heel gewoon zelf gek. En iets voorkomen van wat er misgaat dat doen ze helaas niet............er wordt geen enkel doel in zijn tempolere zin begrepen, terwijl dat juist zo eenvoudig is. Bij gevolg wordt elke poging om iets te begrijpen gemist.

   Ik zou toch eens keihard gaan lachen over alle wereldse realiteit! De gekken die dit realisme noemen zijn "klaar" met deze Aarde. Het is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! Dat is stijlloos en dwaas. En je gaat er gewoon aan dood, want het is bovendien nog een zielloosheid die men er steeds  mee betracht! 
   Toch werd U geboren met een aard, die sterk als vanzelf naar de kern van alle zaken gaat ( Henriette Roland Holst ). De elitaire gekken hebben alles jammer genoeg (voor hen, maar gelukkig voor de echte mens) veel te veel kunstmatig gemaakt! Waar moet ooit onze oordeel 's kracht uit voorkomen? We hadden hem al gekregen! Het leven moet niet gedacht maar beleefd worden!
    De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dat almachtige wat we zijn, dat ene, ze kan zelfs niet anders als uit denking bestaan, dat wat voort komt uit de zuivere Geest. Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant.

   De daad maakt alles duidelijk, niets anders! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. 

   Ja het was niet anders en is niet anders, de kosmische  constante had de krankzinnig EINSTEIN  MAAR EVEN MEEBEREKEND ZODAT HIJ HET HEELAL  MAAR EVEN STATISCH KON MODELLEREN. want stel je voor dat ieder mens de informatie tijdstippen  van T en st maar even juist mee mocht Differentïeren. En 
   De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde! EN zo de krankzinnige wetenschap het wil zullen ze iedere normale medeburger nog laten kerstenen..........alsof deze gekken de waarheid bezitten.

   Dus ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bijeen te houden binnen die zelfde tijd.
   Ze handelt over de echte metafysica van het doen.

   Deze surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
   De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............welke waanzin laten de wetenschap, de politiek, en de gerechtelijke macht het verder worden ..............en de verdere temporele basis voor een werkelijke realisatie heeft men nog nooit gevonden. Alleen de kosmos mocht maar door de gek Einstein valselijk gemodeleerd worden.
  • De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
  • De citaten en het professoren geleuter kan opnieuw regelrecht in de vuilnisbak, er ontbreek daar altijd de nodige specificiteit!
  • Het is slechts valselijk opgebouwd..
  • Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. We kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. De fysiologie van de zintuigen komt immers voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming `s wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.

   Het is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens! En het is absurd te geloven dat de kiem van de dwalingen steeds maar te onderkennen is.
   Ik kies voor een begin, ik kies voor wat mij innerlijk bekend is, iets van elk begin komt uit het ongeziene, ik poog te begrijpen, ik poog te visualiseren. Als U echt en solide probeert te zijn is er de openbaring als een a-priorisch vorm van schouwing in ruimte en tijd, daardoor is er bewustwording, er is geen andere manier, daar ruimte en tijd geen essentie zijn. Er is iets wat vooraf gaat aan de ervaring, een wetenschap die dat niet erkend die liegt ogenblikkelijk! Ik kan U zondermeer vertellen, ieder eerlijk mens heeft een enorme rijkdom, hij mag alles weten, en kan iedere uitdaging aan. De intellectuele zekerheid is daar in tegen een materiële vervalsing en getrivialiseerd, in deze wereld belangrijk gemaakt surrogaat. 
  • De bende van deze wereld, met de wetenschap, politiek en de gerechtelijke macht doet niet anders...........
  •  
 • De wetenschap heeft geen huisregels, ze woont ook doodgewoon op het normaal-vlak-Aarde. Waar ook samen met de politiek en de gerechtelijke macht de grootste bende gemaakt wordt..........
  • Als ze verzinsels van Popper bedoeld, dat zijn theorieën, met een theorie kan je geen theorie valideren noch populariseren. Dat is een hond die in zijn staart bijt, zou mijn leermeester zeggen.
   Dus ze prevelt mooie kletspraat meer niet!
   Gesteld, dat U op dit vlak leeft dan kan U slechts plaatselijk corrigeren, voor de abstracte theorie is slechts één groot NORMAAL- VLAK nodig, van een ongekende precisie, dit vlak kan je niet achteraf maken, iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van de correctie van de voor-buurman en de achter-buurman, alles zit daar aan elkaar! U heeft geen enkele kans ook maar één enkele correctie goed uit te voeren! Sterker nog, elke plaatselijke correctie helpt ze van de wal in de sloot!
   In de industrie wordt het gewoon erkend; …. Een speciaal normaal-vlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaal-vlak is identiek aan het beitel-normaal-vlak … , in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt. En daar leeft dus de mens die ik een metaphysicum noem. Daar is de scriptie altijd gebaseerd op veronderstellingen die zijn van de metafysische natuur zichzelf, dus zoals zij is.
   En natuurlijk is de man die de kosmos volkomen valselijk modelleerde, volkomen gek.........
   de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
   Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de krankzinnige wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische en simpele onzin!

   Fysica is een wetenschap. Dat wil zeggen: je kan pas uitspraken doen over de werkelijkheid wanneer deze stroken met de waargenomen feiten. Dit negeren is opnieuw religie toestaan en eigenschappen toedichten aan de natuur die er niet zijn.
   Waar ik altijd naar op zoek ben , zijn de werkelijke relatie,s
   Een analyse begint bij het vaststellen van werkelijke relatie,s .
   Nochtans geldt : [A*a]=[B*b]=[C*c]=[D*d]=[C*c]= enz ,enz
   Alleen als je de werkelijke relatie,s in kan vullen kan je Fysica bedrijven
   Met andere woorden, om van die verdomde statistische kletskoek af te komen hebben en hadden we een standaard nodig voor alle maten en gewichten.
   Maar de moderne wetenschap gelooft nog steeds dat het andersom is , dat je de standaard met statistiek kan controleren, een lachertje.
   De meet resultaten vergelijk je met de standaard die daarvoor gekozen is.
   Kies je geen standaard dan blijf je maar rommelen! Plussen en minnen!
   Dat is niet erg handig, natuurkunde en techniek bedienen zich van eigenaardig gereedschap. ze gebruiken formules om uit te rekenen hoe groot iets moet zijn, of hoe snel of hoeveel energie het kost.
   Natuur wetenschappers accepteren dat er dikwijls eerst gerekend moet worden voordat je ergens zicht op krijgt. ( aldus mijn leermeester )
   Dan pas komt er praktische logische theorie boven drijven, zo ook gebeurde het met de chaos theorie. Boven is er de noodzaak om met de aktualiteit en realiteit te werken om niet in ziekelijke toestanden te werken. 
   Rest mij te vertellen dat het hele meetsysteem van het oog buitengewoon stabiel is, wij allemaal ervaren en beschrijven steeds de zelfde dingen die we zien.

   Het systeem is niet chaotisch !
   Dus is het zo ongeveer HET SYSTEEM wat je nodig hebt voor een goede waarneming !
   Er is geen exponentiële groei van afwijkingen !
   Het is bepaalt niet nodig om er een moeilijk wiskundig systeem los te laten op de dingen die je ziet! Bovendien is de Natuur invariant voor verschuivingen, wat op de Noordpool gebeurt, gebeurt niet precies zo op Zuidpool, ook in dat verband is statistiek lariekoek. Ook heeft alles zijn dag en nacht ritme bij ons, zo als ik al eerder beschreef.
   En om nog een voorbeeld te geven:
   In de moderne kosmologie heb je de wiskundige chaostheorie niet nodig, dank zij deze goede eigenschappen van het oog.
   De M-theorie kan in de boekenkast blijven naast al die andere fabelachtige theorieën. Tevens doet men niet anders in onze laboratoria als dingen zichtbaar maken, men vertrouwt dat oog dus voor 100% !

   Er is eigenlijk maar één exoot, die aan exorcisme doet. Ze zijn uitstekend geëvolueerd , ze hebben zicht op alle fenomenen om hen heen.
   Alleen ze nemen er geen genoegen mee , het zint ze niet , dat wat ze zien kunnen ze maar gedeeltelijk verklaren.
   Ze zitten met een eigenschap die miljarden kost.
   De drang om alles wat ze niet bevalt te repareren en te beheersen doet zijn werk.
   Wanneer gaan ze die drang leren beheersen?
   Dat kan echt niet met de fabeltjes die alom gepredikt worden door de heren van de wetenschap.

   De Wiskundige beschrijft anders:... De vreemde attractor (Eng: strange attractor) is als wiskundig begrip voor het eerst genoemd in een publicatie van 1971 van de wiskundigen David Ruelle en Floris Takens. Het wordt gebruikt voor de beschrijving van aantrekkers in deterministische niet-periodieke bewegingen van een chaotisch systeem en is daarmee een belangrijk begrip in de systeemtheorie (ook wel chaostheorie ).
   Maar let wel, die vreemde attractor doet zijn werk nog steeds in de menselijke hersenen.......Autisme noemde ze dat ook wel! In hun wiskundig systeem gebruikten ze het woord 
   kwintessential .
   Een begrepen Autisme is een zegen voor iedere mens!  Lach om U inhoud, lach zelfs om Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden.  Ik heb een plaat van de Lorenz contractor .........of toch van een voorbeeld van autisme in de menselijke hersenen?

   “Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
    De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. “Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
   “De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. Maar raken we daarmee de kern, doet het ons geleiden naar zowel een goede concentratie als ook een goede contemplatie? Doet dat ons geleiden naar kwintessens die we nodig hebben? NEEN! Blog , en figuur ze hebben in alles gefaalt.
   En dit zullen ze opnieuw doen...........

   Het bewijs dat niet de mens maar de zon de schuldige is van de opwarming van de aarde is heel eenvoudig te leveren.
   Scott E. Forbush ontdekte de verrassende omgekeerde evenredigheid tussen zonne activiteit en kosmische straling.
   Meer Zonne activiteit werkt dus verminderend op de kosmische straling!
   Minder straling betekend minder opwarming ,
   Wetenschappers hebben dit fenomeen al lange tijd geweten. Het wordt de Forbush daling genoemd, naar de amerikaanse fysicus ScottE. Forbush, die in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw kosmische straling bestudeerde. Als de kosmische stralen de bovenste atmosferische lagen raken, produceren zij secundaire deeltjes, die de grond kunnen bereiken. Door zijn metingen aan deze deeltjes, merkte hij op, in tegenstelling tot wat men dacht, dat de kosmische straling verminderde als de zonneactiviteit groot was.
   De reden is eenvoudig: Als zonnevlekken exploderen, stoten zij enorme wolken van hete gassen uit, weg van de zon. Deze wolken, die men CME’s (coronale massa uitstoten) noemt, bevatten niet alleen gassen maar ook magnetische velden, flarden magnetisme die weggerukt worden van de zon door de explosie. Magnetische velden buigen geladen deeltjes af, dus als een CME langs de Aarde schiet, dan worden ook de elektrisch geladen kosmische stralen meegesleurd, die anders de Aarde zouden bereiken. Dit heet “Forbush vermindering”.
    

   Een duidelijker bewijs is er niet dat de zon, die een miljoen keer groter is dan de aarde, de oorzaak is van de klimaat verandering. Het gaat om de zonnen activiteiten, die bepalen wat hier en op Mars en Jupiter plaats vindt. Daarom was en is er mogelijk nog veel langer te leven op deze Aarde door de mens...... .alhoewel het klimaat juist door de hebzucht van de mens,  ''Juist" DOORSLAAT........EN ZE LIEGEN ZO VRESELIJK GRAAG........de zondeval in de kosmos is nog nooit zo groot geweest.......en meneer BECK gelooft niet dat hij te voorkomen is, helaas ............maar er geen preventie voor de mens zonder echte kennis, dus ik waarschuw U VOOR DE BENDE VAN WETENSCHAP, POLITICI, EN RECHTELIJKE MACHT............
   En het einde van ons dualisme...........de leugen slaat ons gegarandeerd om de oren. De politiek, nog wetenschap, nog een ander mens doet daar iets tegen!
   De cruciale aanvulling komt uit ...
   .Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op. Het enkele beeld komt omdat je boosheid niet met boosheid kan vergelden, er is maar één agressie, als U daarmee wilt leven zit U verkeerd! 

   Deze aanname is dus IN DIT NU volkomen onjuist:.          
   Door de afname van het aantal zonnevlekken en het langer worden van de zonnecyclus zal het klimaat op Aarde afkoelen.
   JUIST DOOR DE AFWEZIGHEID VAN ZONNEVLEKKEN ZAL HET KLIMAAT OP AARDE OPWARMEN.

   De stommerds, een volledig CO2-vrije verbranding helpt niets tegen de CO2 en de opwarming van de aarde.
   Als het aard oppervlak te warm word gaat er gewoon vanzelf meer in de fik. Maar deze koolstof is al geoxideerd !
   Tevens roep je orkanen op want de Aarde heeft zijn eigen doelgerichtheid, zonder beschermende atmosfeer wil ze niet.
   Orkanen, alhoewel vernietigend en verstorend als zij boven land komen, zijn belangrijk voor het behoud van het leven op Aarde. Er wordt altijd aangetoond dat orkanen nodig zijn om de temperatuur op Aarde binnen de goede temperatuur bandbreedte te houden, nodig voor het leven. Zij zorgen ervoor dat de oceanen niet teveel kooldioxide opnemen uit de atmosfeer. Dit verlies aan CO2 uit de atmosfeer zal aanleiding kunnen zijn tot de catastrofaal afkoelen van onze planeet. Dat er meer kooldioxide uit de oceanen naar de atmosfeer gaat is niets bijzonders zodat het gehalte met 50 % stijgt. Orkanen onttrekken dus kooldioxide aan de oceanen, en distribueren het in de atmosfeer ten gunste van de planeet. 
   Een Aarde zonder beschermende atmosfeer word te warm ! Een Aarde met een beschermende atmosfeer heeft een hoger gemiddelde maar lagere uitersten !
   Wat zit de Aarde toch goed in elkaar, ze corrigeert haar eigen temperatuur ! Sorry, zonder atmosfeer heersen uitersten, de uitersten van de dag en de nacht ! DE KLIMAAT MAFFIA IS VERLIEFD OP BOSBRANDEN EN DROOGTE WAT EEN RARE ORGANISATIE DAT IPCC DIE DIT PREEKT : dat het CO2 het klimaat opwarmt .
   Waarschijnlijk een vorm van zwakzinnigheid en kortzichtigheid en ook een onverantwoord optreden van het IPCC  en wetenschap, de politiek en de krankzinnige gerechtelijke macht ,  zij die het temporele argument van de kosmos niet kennen weten niets van het klimaat, en zijn misdadig..............
    

   De laatste 50 jaar van de vorige eeuw is de zeespiegel 7,3 cm gestegen , en de stijging neemt verder af .
   De Vulkanische werking in de oceanen neemt steeds verder af , en daarmee ook de temperatuur van het zeewater , en de oceaan bodem word steeds verder verdicht door de lage temperatuur en druk.
   De onderzoekers wijzen erop dat hun analyses aangeven dat de dynamische processen die een rol spelen bij de vorming van oceanische bekkens van groot belang zijn voor discussies over toekomstige ontwikkelingen van het zeeniveau. Ze geven aan dat door dergelijke processen de zeespiegel over 80 miljoen jaar juist zo’n 120 m lager zal staan dan nu: sinds de hoogste zeespiegel stand van het Laat-Krijt zijn de oceanen immers (door afkoeling van aardkorst en de vermindering van het uitstroomde lava) steeds dieper geworden, terwijl ook het volume van het zeewater door afkoeling geringer is geworden. Deze processen zullen zich in de komende tientallen en honderden jaren waarschijnlijk voortzetten.
   En deze ontwikkeling is nu ook al bezig, de zeeën koelen al heel lang af daar de kosmische omgeving .s temperatuur afneemt zie ook :
   Deskundigen verbijsterd: Oceanen warmen niet op, maar koelen zelfs af. Te vinden bij de klimatosoof
   http://www.klimatosoof.nl/node/723.

   Volgens de onderzoekers vormt de recente zeespiegelstijging daarop slechts een kleine fluctuatie in de trend van een dalende zeespiegel!
   Dit alles overzien betekent vele dingen vaststellen,
   » bij gebrek aan vulkanische activiteit treedt er altijd een zeespiegel daling op.
   » De veranderingen zijn zeer dynamisch, in een dynamisch geheel kan geen enkele statistiek ook maar één aanwijzing voor de toekomst opleveren.
   » Men moet het lef hebben de Geschiedenis, ook de klimaat-geschiedenis, te leren “zien” Heren wetenschappers ga goed op het vehikel zitten waar je op leeft en vertel geen fabeltjes meer, doe de ogen open.
   Ik zelf verwacht zelfs niet eens stijging meer maar een daling !

     Waar de CMEs dan ook heen gaan, de kosmische stralen worden afgebogen. De Forbush vermindering is geconstateerd op Aarde, en in de ruimte om de Aarde, aan boord van de MIR en de ISS. De Pioneer 10 en 11 en de Voyager 1 en 2 satellieten hebben het ook meegemaakt, voorbij de baan van Neptunus.

   Daar begrepen ze in de tijd van de bedriegerij van de NAZI Prof Dr. H. Flohn nog niets van .
   Dat was de man die voor het eerst beweerde dat de mens de schuld van alles was! Hij startte de leugens in 1954 bij het IPCC WEER OP.............de nazi's hadden de wereld bijna geheel in de brand gestoken, maar dat vonden ze niet genoeg........

   Van bovenstaand verhaal begrijpt U niet veel. Het verband tussen zonnevlekken en kosmische straling  is juist. Dan is het verband met de opwarming of afkoeling van de Aarde toch nog altijd uit de lucht gegrepen want het is niet de kosmische straling die de Aarde opwarmt maar de directe instraling van de zon, volgens de bijzondere dwazen.
   Blauwalgen of blauw wieren is een orde van bacteriën die net als planten fotosynthese toepassen om te kunnen leven. De officiële naam voor deze groep is cyanobacteriën, afgeleid van de kleur cyaan (blauw-groen) omdat de blauwe kleurstof fycocyanine deze groep kenmerkt.
   EN DEZE GROEP HEEFT ZIJN BIOLOGISCHE KLOK, die werkt op zonlicht, zonder licht is er geen biologische activiteit, vindt er geen fotosynthese plaats.............
   Maar volgens het IPCC IS EN BLIJFT DE ZONNE WERKING NIET ESSENTIEEL(licht!!!!) voor het klimaat, wat een lachertje ! En toch word er in een donkere koude wereld vrijwel geen CO2 verwerkt . Het probleem is DE zuurstof reductie tot beneden de 40  ', ANDERS GAAT ER HEEL VEEL VANZELF OP DEZE Aarde IN DE BRAND IN DE WARME STREKEN ,......  De reductie tot 50 PROCENT IS SOMS NOODZAKELIJK DOOR DE CO2  SUPPLETIE  WELKE REEDS GEOXIDEERD IS.
   Gebonden koolstof is gerelateerd aan de nettoproductie van zuurstof, dus met een formule voor fotosynthese kan worden berekend hoe veel zuurstof er ontstaat. Voor elke ton koolstof die gebonden wordt, komt 2,67 ton zuurstof vrij. Algen maken 46% van de zuurstof aan, terwijl 54% op het land gevormd wordt. De krankzinnige wetenschap klets hier allen maar over.........
   De IPCC NAZI"s vinden nog steeds dat ze alles in de brand mogen steken..........
   nog nooit is een NAZI MISDAAD ZO EENVOUDIG OPGESPOORD..........EN DE WETENSCHAP, POLITIEK , EN DE GERECHTELIJKE MACHT VAN GEEN ENKEL LAND DOET ER IETS TEGEN ..............opnieuw is er een grote misdaad in de maak, door de krankzinnigen wetenschap gepleegd ............vele warme streken zullen vrijwel permanent branden. Dit daar het klimaat niet ten dienste staat van de planeet. Dit MAG NIET VAN DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP..........dan kan je niet meer beweren  dat het klimaat ten dienste van de planeet moet staan..................zoals in de natuur gewoon is.
   Er is geen manier om de mens terug te voeren naar de actualiteit en de realiteit , want ze willen zo iets niet , want ze vinden nog steeds de baas over deze wereld te zijn, alleen ze zijn het nog steeds niet! MAAR..........de wil om de mede-mens te kerstenen met alle moderniteit zal alle records breken. En de gezondheid van deze maatschappij totaal breken. De bende van de wetenschap, en politiek, en gerechtelijke macht zal hem totaal verpesten.

   De geestesziekte heeft zich meester gemaakt van deze wereld; ....een enorme banaliteit. Iedereen is gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voorbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij. En ik kan U nu verschrikkelijk snel de uitweg voorzetten, want de kern van Boeddhische gebied geeft enorme mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind".

   Wat op het subtielste gebied van de beschaving gebeurt en wat tot uitdrukking komt in het streven naar kennis, ook dat moeten wij betrekken op de toestanden die op Aarde heersen. Wij kunnen dan zeggen: Zuiver empirisch onderzoek wijst erop, dat de mens zoals hij is, dit niet alleen maar is door toestanden op Aarde maar door toestanden buiten de Aarde.
   Als h.v. de relevante factor voor het leven is, kunnen we haar niet negeren, doen we dit wel dan is het eind van het leven op deze Aarde zeer nabij! Het is hoogtijd dat de mens deze relevante factor leert onderkennen. ..........

   Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf
   Het gala voor de gala gek,
   Robbert Dijkgraaf en de politicus Rutten
   debiel en debiel  RUIM DEZE DEBIELEN OP, OF GEEF ZE DE DOODSTRAF,  DE GILLONTIENE IS ER GOED VOOR...........geen enkele gek heeft ons te kerstenen met het modernisme van de krankzinnige wetenschap.
   Zij die de normale mens willen kerstenen horen onmiddelijk de doodstraf-straf te krijgen, .........Zij schakelen de eerlijke en juiste brein-werking nodeloos uit, omdat , het "geconditioneerd" zijn eerste verval van zijn brein is, buiten de reden en de liefde...............

 •  Elke file die de wetenschap ons voorzet is zo ongeveer totaal Virtueel! Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel", met zijn "ZO-HEID" dus.
  De computer is daar oneindig goed in, je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen, zonder enige actualiteit! De deskundige misdadiger meent, en daarmee basta, wat hij met zijn cache-file`s heeft uitgehaald en of ze wel actueel zijn, daar mag iedereen naar raden! Daarna volgt het syntactische ofwel politieke drama, was de natuur Nu echt ziek of zag de deskundige alleen een bleke natuur?
 • Ik heb het de natuur nooit horen vertellen!
 • De natuurwetenschap berust nog steeds op een drietal aannames, dat wil zeggen op drie onbewezen stellingen die geloofwaardig gedacht worden. Zekerheid omtrent de juistheid van deze aannames is niet te verkrijgen. Het enig mogelijke is er ervaring mee op te doen, een ervaring die vertrouwen wekt. Anders gezegd; .... Natuurwetenschap is ten diepste gegrond op een niet weten.
   

 • De eerste aanname betreft de relatie tussen de waarnemer, het subject, en wat deze waarneemt, het object. De natuurwetenschap gaat ervan uit dat het subject, de waarnemer, scherp te onderscheiden is van het object, van dat wat waargenomen wordt. Anders gezegd: het bestaan van een scherp afgebakende subject-object relatie is wezenlijk voor een natuurwetenschappelijke theorie.
 • De tweede aanname is de geldigheid van de causaliteit`s-wet, de wet van oorzaak en gevolg.
  Een natuurwetenschappelijke theorie beoogt het gedrag van een object te beschrijven als het gevolg van allerlei oorzaken. Ofwel de diverse waarnemingen moeten in een samenhangend verhaal van oorzaak en gevolg worden samengevat. Die causaliteit`s-wet is echter alleen zinvol als oorzaak en gevolg afzonderlijk proefondervindelijk ofwel empirisch te onderzoeken zijn.
 • De derde aanname is dat het gedrag van een totaliteit valt terug te voeren op haar samenstellende bestanddelen. Deze aanname staat bekend als het reductionisme. Probleem is echter wat zijn de samenstellende bestanddelen. Die problematiek leidt tot een tegenstrijdigheid in het eigen voorstellingsvermogen zoals Kant al opmerkte. Enerzijds is het moeilijk voorstelbaar dat steeds verder gereduceerd kan worden, anderzijds is het net zo moeilijk voorstelbaar dat de reductie uiteindelijk ophoudt.
  Kortom een scherp afgebakende subject-object relatie, de causaliteit`s-wet en het reductionisme zijn wezenlijk voor de natuurwetenschap.
 • EN OOK DE BENDE VAN WETENSCHAP , POLITIEK, EN GERECHTELIJKE MACHT , HEEFT ZICH HIER AAN TE HOUDEN.
 •  Dus nu is de vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment.
  Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek als ze ook begrepen wordt! Maar zo vindt het NAZI IPCC HET ZEKER NIET, ............Ze zijn nog steeds even misdadig als toen ze voor meneer HITLER WERKTEN, .............1936 IS NOG STEEDS NIET ZOMAAR EEN WETENSCHAPPELIJK GETAL, ZE BLIJFT NOG STEEDS EEN LEUGEN, WAARBIJ DE GRENZEN VAN DE WETENSCHAP AL WERDEN OVERSCHREDEN.

  Aldus :
  DE GRENZEN VAN DE WETENSCHAP:
  WAARTOE ZIJN WIJ OP AARDE?
  Ger Vertogen Emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde Radboud Universiteit Nijmegen
 • Analyse van een fysicus: waar gaan de klimaatmodellen de mist in?

  Door Noor van Andel, 2009.


  Het IPCC haalt auteurs aan die de volgende theorie aanhangen: De CO2-concentratie in de atmosfeer is de laatste tijd gestegen van 280 tot 390 ppm. Die stijging is nog niet eerder vertoond, en we weten bijna zeker dat de 0,7 graden Celsius globale temperatuurverhoging die vanaf 1976 is gemeten, door die CO2-stijging is veroorzaakt. Als we zo doorgaan, zal de globale temperatuur meer dan 2 graden Celsius stijgen, en dan zullen de gevolgen niet meer te beheersen zijn; dus er moet nu wat gedaan worden om de CO2-uitstoot te verminderen. Een verdubbeling van de CO2-concentratie tot 560 ppm, die aan het eind van deze eeuw zal worden bereikt, zal een extra warmtebelasting betekenen van 4 W/m2, en een opwarmend effect hebben van zeker 1,5, waarschijnlijk 3, en wellicht zelfs 5 graden Celsius wereldwijd. Wat klopt hiervan niet?
  Eerst de delen van de IPCC-theorie die kloppen:
  • De toename van de CO2 in de lucht is inderdaad te wijten aan de uitstoot die gepaard gaat met het gebruiken van fossiele brandstoffen. In principe kunnen we daarmee ophouden. Dat moet ook, maar om andere redenen dan die van opwarming door CO2.
  • Een verdubbeling van de CO2 in de lucht leidt inderdaad tot 4 W/m2 extra warmte naar het aardoppervlak, maar alleen als er verder niets in de atmosfeer verandert. Er is één speculatief element in de IPCC-theorie, en dat is dat die 4 W/m2 extra warmtestroom bij 2 x CO2 zal leiden tot 3 graden Celsius temperatuurverhoging. Hoe komt men daaraan? Vrijwel iedereen is het erover eens dat, als er verder in de atmosfeer niets zou veranderen, die 4 W/m2 een globale gemiddelde temperatuurverhoging van 1,5 graad Celsius tot gevolg heeft. Dat komt doordat vooral boven in de atmosfeer, zo tussen 5 en 10 km, er weinig waterdamp meer is. Het is daar zo koud, dat al het water uitgevroren is en als sneeuw en regen naar beneden gevallen is. Maar het CO2 vriest niet uit, en dat is daar dan het belangrijkste gas dat de infrarode (warmte)straling naar de ruimte absorbeert, daardoor de atmosfeer ter plaatse opwarmt, zodat de aarde straalt tegen een warmere lucht en daardoor zelf ook warmer moet worden om de ingevangen zonnestraling weer kwijt te raken. Alle door het IPCC aangehaalde klimaatmodellen nemen CO2 als enig ‘broeikasgas’ en behandelen de waterdamp, die 80% van het broeikaseffect voor zijn rekening neemt, als zogenaamde ‘terugkoppeling’. Wordt het warmer, dan wordt het ook overal in de atmosfeer vochtiger, en dat versterkt het 2 x CO2-effect van 1 tot 1,5 à 5 graden Celsius. Die versterkte opwarming wordt door alle klimaatmodellen voorspeld. Klopt dat met metingen? Neen. De satellietmetingen laten juist een tegengestelde trend zien. Ook de klassieke meteorologie weet sinds 1958 hoe de vork aan de steel zit.
  Dat is anders: ......
  1. De ingevangen zonnewarmte verlaat het aard- en zeeoppervlak via verticale luchtstroming, thermiek, meenemen van waterdamp die op grote hoogte condenseert en weer koud uitregent. Via warmtestraling wordt de atmosfeer kouder, niet warmer. De voornaamste koeling is boven de zee en de regenwouden boven de evenaar, in dagelijkse tropische regenbuien, die de warmte in de vorm van waterdamp tot 15 km hoogte opstuwen. De tropische zeetemperatuur is precies geregeld op 29 graden Celsius. Er is 20 W/m2 nodig om die temperatuur met 1 graad Celsius te laten toenemen. Dat is 5 x zo veel warmte als die 4 W/m2 die het gevolg is van 2 x CO2. Daardoor blijft de opwarming door 2 x CO2 beperkt tot enkele tienden van een graad Celsius. Dat is niet te meten tussen natuurlijke variaties van 0,5 graad Celsius van jaar tot jaar.
  2. Waterdamp is het broeikasgas dat onze temperatuur regelt. Als het wat warmer wordt, komen er wat meer wolken die het zonlicht terugkaatsen, de passaatwinden in de tropen nemen sterk toe, meer dan 10% per graad opwarming. De tropische warmte wordt hoog in de atmosfeer opgestuwd, tot 12 à 17 km. Daar heeft 2 x CO2 een koelend effect. We meten dat door de toegenomen CO2 de temperatuur daar inmiddels 3 graden Celsius is gedaald. Niet gestegen. De wolktop daar is in de periode waarin het warmer werd, sinds 1976, hoger en dus ook kouder geworden. Daardoor is de lucht daar droger en dus ook doorzichtiger voor warmtestraling, juist tegengesteld aan wat de klimaatmodellen, aangehaald door het IPCC, menen te voorspellen.
  3. Er is geen sprake van een sterke opwarming van de lucht tussen 5 en 12 km, zoals de klimaatmodellen laten zien. Er is een afkoeling gemeten, juist in de periode waarin het klimaat wat warmer werd, 1976 -2009. Die afkoeling baart door de IPCC aangehaalde auteurs grote zorgen, en er verschijnen ook veel ‘wetenschappelijke’ publicaties waarin de juistheid van die metingen in twijfel wordt getrokken. De juistheid van de modellen wil men graag blijven aannemen. Dat is tekenend voor de situatie: men wil zijn theorie niet aan de werkelijkheid aanpassen, maar de werkelijkheid, metingen door weerballonnen en satellieten over 30 jaar, aan de theorie aanpasssen, zodat ze met de bestaande modellen in overeenstemming worden gebracht. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat het omgekeerde behoort te gebeuren: pas je theorie aan de werkelijkheid aan, niet andersom.
  4. De klimaatmodellen laten een 3 x kleinere vergroting in de neerslaghoeveelheid rond de evenaar zien dan er wordt gemeten. Men wil niet weten van de intensivering van de koeling door tropische regenbuien als het ook maar 0,5 graad Celsius warmer wordt. Ze laten een 5 x kleinere vermindering van de regenval zien in de neerdalende lucht in de passatwindgordel, omdat men niet wil weten van het droger worden van die neerdalende lucht als gevolg van die opwarming. Want er is gemeten dat de waterdampspanning daar zo is afgenomen, dat die invloed groter zou moeten zijn dan die van de toenamen van CO2.
  5. Alle klimaatmodellen laten een afname van de warmte-afgifte van de aarde naar de ruimte zien als gevolg van opwarming. Alle metingen daarentegen laten een toename zien van die warmteafgifte, zoals ook logisch is. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de warmteoverdracht naar het heelal bij huidige aardse temperatuur nu ineens zou afnemen bij wat hogere temperatuur. Als dat werkelijk zo was, zou het klimaatsysteem instabiel zijn. De paleoklimatologie laat zien dat het systeem juist heel stabiel is, over miljarden jaren, ook aanvankelijk bij een 30% zwakkere zon, is de temperatuur binnen 10 graden Celsius (3 % van de absolute waarde) stabiel gebleven.
   

  noor2


  Tot slot nog enkele vaststellingen die alarmerende berichten ontkrachten die het IPCC graag verspreidt en die de media graag overnemen:
  • Er is geen enkele aanwijzing dat de zeespiegel sneller stijgt dan in voorbijgegane eeuwen.
  • Er is geen enkele aanwijzing dat het aantal extreme weerstoestanden, zoals orkanen, droogten, overstromingen, toeneemt.
  • Er is geen aanwijzing dat het afsmelten van gletschers versnelt. In de warme Middeleeuwen waren ze veel korter dan nu.
  • Er is geen aanwijzing dat het bleken van koralen versnelt door opwarming.
  • Er is geen aanwijzing dat stijging van de zuurgraad van de zee nadelige invloed heeft op het leven daar. 

  Wist U het niet; ......Een Goddelijk energie systeem kan niet van ridicule oorsprong zijn, ....dat systeem wordt slechts gepredikt, door Gekken die denken dat er hier geen coherentie en consistentie is! De bewijzen daartoe zijn uiteraard nul............Zo heeft bijvoorbeeld het El-ninjo effect een energie motor nodig, maar niet bij de krankzinnigen van het KNMI. Ze is gewoon de tropische zon op het bovenste 2 mm van het oceaan oppervlak. Daar vindt altijd de belangrijkste energie uit wisseling plaats, en ze heeft niets met "De leugen van Hun Klimaatverandering" te maken. Heldere hemelen zijn heel gewoon Puur gevaarlijk, al 100000 jaar weet de Mens al dat hij zich daar tegen moet beschermen. En de Goddelijke Zorg, hij is compleet, veel kompleter als alle wetenschappelijke lariekoek!

  De lariekoek is dat wat men niet begrijpt, dat wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden zeer grove manifestaties door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan, dat zegt in feiten de krankzinnige wetenschap, helaas.......bij deze dwazen mag empathie helaas geen automatisch proces zijn, uiteraard staat dat dwars op de nuttige instinctie in de mens! Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke!

   

  Het CO is de stralings transmitter, verdraagt gemakkelijker een positieve dan een negatieve ladingde deugniet onder invloed van "de zotte straling", daarbij vergeleken is CO2 een vreselijk onschuldig stofje. ( Bij de debielen van het KNMI uiteraard niet!  Op TV doen ze altijd voor Donquijotte mee, debieler kan het niet!  Ze is namelijk al geoxydeerd, ze heeft niets ' in de zin'   ...............
 • Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Daar in die nieuwe wereld zal U weer kunnen vlammen!
  En dat vertel ik U al in de Ochtend van de nieuwe dag.......
  "Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
  U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn..... ik zou maar niet bij "Het BLOG EN AL DIE WAANZIN FIGUREN BLIJVEN..............want ze kunnen niets anders als de mens op hun manier kerstenen, en dat is hun oorlogs -strijd- zonder enige vrede....................
 • Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
  Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
  .....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
  En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.

  Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! OF had U TOCH NOG DE OORLOGSSTRIJD ZONDER DE ENIGE VREDE VAN BINNEN. Bent U WERKELIJK POLITIEK NAZI MISDADIGER,...........U BIJVOORBEELD MENEER TIMMERMANS. Heeft Uw materiele ego werkelijk zoveel zinnigs iets............
 
 • De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.

  Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist. Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren.   
  De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. Eerst en vooral, omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is onder de mensen, en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid, waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent, een eitje is of wordt. Hoe de moralisten voet aan de grond konden en kunnen krijgen, blijkt bij speltheoretische experimenten keer op keer: .... vrijwel niemand laat zich afschepen met een fooi als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat. Dan maar liever allebei niks. Mensen zijn zelfs bereid geld toe te geven om iemand te straffen die zich asociaal opstelt, zo werd pas een paar jaar geleden ontdekt. En als ze dat doen, wordt het beloningscentrum in hun hersenen actiever, ontdekten Zwitserse psychologen vorig jaar. "Onrechtvaardig" gedrag afstraffen is dus lekker. De wetenschap zit sinds het ontdekt is een beetje in zijn maag met dit zogenoemde ‘altruïstisch straffen’. Als dit gedrag eenmaal gemeengoed is, houdt het zichzelf in stand. Ik zou heel gewoon zeggen; .....de begeerte houd zichzelf in stand, maar de krankzinnige wetenschap heeft weer een andere verklaring nodig, zo debiel zijn ze steeds weer!

 • STOP ER MEE, want de gedrag 's afstraffing is een drama elke keer weer, stop met Uw altruïstische aanfluiting, want er is geen God op de hele wereld die U ooit nog wil helpen! Geen God zal er met U verder gaan, in wezen is de menselijke eindtijd al gepasseerd. Ik ben slechts de Nestor die nog zo vriendelijk is U dit te vertellen. En het is mijn wens als nog uw hart te bereiken, dit is echt uw laatste kans.
  En stop ook met de altruïstische technische onzin, want ze zullen geen mens helpen, aangezien pathos er niet in aanwezig is, .......de prestatie van zonnecollectoren en windmolens wordt met het viervoudige overdreven, en de presterende werking van de Telecommunicatie is zelfs niet eens aantoonbaar! Het is omgaan met list en bedrog. Ook dit onderdeel van de begeerte, zoals elk onderdeel van de begeerte, houdt zichzelf in stand.
Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan? Moet de macht van de illusie dan blijven gelden? Als het aan mij ligt niet, maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, laat dat goed tot U doordringen. En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één. Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring, het is een hartstochtelijk streven één te worden. Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken, zou ik mij ook maar eens afvragen of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen, zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is. Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren. Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....Differentatie is dus zeker niet

De rare dwazen conditioneren dus de meest dwaze idealen, alles wat het intellect doet in het onderwijs is de conditie aanbrengen die bij haar faculteit past en daarmee veroorzaken ze het schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich er in mengt. Het erotische ‘Ik hou van jou’ zal nooit meer het hoogste zijn; ....de eis van de geest is altijd dat een paar elkaar bemint, primair, omdat zij ‘naasten’ zijn, maar alle "individuen" zijn al onkundig dit te begrijpen. Het logische doel is er slechts "voor zichzelf"
En dat terwijl dat "Dat ENE zelf wat in allen huist" voor alles ooit het archaïsche begin is, wat het bewustzijn bracht, voor alles werd de schepping mooier, omdat er ergens een pad lag! "Bart zit in mij, en ik zit in Bart" zouden we dan ook niet zowel actief als passief met elkaar bezig kunnen zijn! ( Of bent U een stomme intellectueel, slechts voor zichzelf bezig )

 
Veel mensen hebben dan ook terecht slechts op oppervlakkige wijze kennisgenomen van de natuurwetten zoals deze in de loop van de 20ste eeuw zijn ontrafeld, volgens de debielen en De Groot Debiel Meneer 't Hooft.
En menen dat deze nog voldoende ruimte zouden bieden voor verschijnselen die nu nog niet begrepen worden, zodat we deze ‘paranormaal’ noemen. 
Doch we hebben inderdaad niets meer uit een schoolkrant voor te lezen. Ze blijken het dus zelfs toe te willen geven! En dat onder de conditioneringen van de krankzinnige wetenschap. We zitten in het stik donker, al het licht wat we nog hebben bevind zich in ons eigen hart. En ik vergeet zo mezelf, en laat zo heel mijn gedachteonrust liggen,.....broeders en zusters zet alles stop, ik meen het! Want alles zal toch "zo wie zo" moeten worden teruggebracht naar het mogelijke interactieve denken!
Want de moralist blijft een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten" Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer! Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. En dat moet je nog eerlijk verteld worden, anders houdt men inderdaad een comedie over! 
Niet alleen het handhaven van bepaalde fixaties kan leiden tot psychische stoornissen, alle ontwikkelingen buiten de werkelijkheid brengen het tot psychische stoornissen!
En daar ligt dus de enorme fout want;  ..........De waarheid is; .... dat Uw tekst altijd verheven wordt tot kunstwerk, en ER DAN als "het spektakel object van wetenschap" is, , EN er dan aandacht voor.
De kern is ....dat er sprookjes plaatsvinden "in functie", die steeds weer voor iets anders symbool staan. En dat noemt U wetenschap, en zou een bezielende "Law and Order" moeten opleveren, en geen drama van volkomen zinloosheid! En slechts door het statische karakter van de sprookjes lijken ze nog boven de tijd verheven ook. Gekken rot nu eindelijk eens op! "Het Trippenhuis" is een volmaakt gekkenhuis, meer niet,  en ze is nooit meer geweest. Jij moet net als ik open staan voor alles, ik ga niet met iemand verder die nu al niet open en eerlijk wil zijn.
En er is een nieuwe Mens die komt..............Hemel, Aarde, en Wording zullen zich toch voltrekken!

Het grote geheim van het leven is dat we de dingen op de plaats zetten waar ze behoren. En wanneer we nu ergens blind en doof zijn voor waar de oer-werking zich openbaart, dan moeten wij niet met een denk product aankomen, maar dan hebben wij af te wachten. Dat zij ons mensen genoeg.

Want dat denk product is wel degelijk tegelijkertijd informatie-product. Ik verwerp het denken beslist niet, maar ik verheerlijk het ook niet. Je moet deze dingen - wanneer wij hier zuiver tegenover willen staan - datgene geven wat het voor ons persoonlijk als waarde vertegenwoordigt. En dat hebben we hoog te houden, nietwaar? Maar we kunnen het niet opdringen in de zin van:...... hier is 't nu!”
Want wat anders totaal ontbreekt is dat we van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, maar dat kan zo wie zo niet meer............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven.
Dus elk voorbeeld, ook van reeksen die naar de oneindigheid voren, ze hebben wat van jou nodig: ...... de waarden die ze voor jou vertegenwoordigen.
Maar vertel mij a.u.b. niet, dit is `t nu! Vertel me hoe je aan die reeksen bent gekomen. Doe je verhaal er over!
ja, echt, U mag alles in het leven ook zien voltrekken. Het heeft aan Uw geboorte ook niet ontbroken.
MAAR DE KRANKINNIGE WETENSCHAP  VINDT  DAT ZIJ  MOET BEPALEN WAT HAAR IN DEZE VOLTREKKING BEVALT.........

Maar slechts de weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een  affectieve band die ontstaan kan, en die we de wezenlijke civilisatie mogen noemen. Het is een positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een instrument van genezing zijn of worden...
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen. En ik zal de poging wagen het in U te brengen!
Die belofte doe ik U, wie U ook bent..............
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt! U VIND DUS NIET DAT ER WERKELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BESTAAT. MAAR IS DIT WEL JUIST...........DE ODE AAN DE VOLTREKKING VAN HET LEVEN, DURFT U ZICH NIET WERKELIJK AAN HET LEVEN TE GEVEN, HEEFT DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP U NIET VAN DE VOLTREKKING BESTOLEN? IS ER GEEN RELATIE VOOR DE ANDERE MENSEN DIE RECHT OP ONS HEBBEN.

Dan plotseling komt het even naar voren; ...........De reticulaire formatie komt in de hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd, ook dat hoort bij het organieke totaal, wat tot de civile werkelijkheid zorgdragen kan, mits we er daar de wil toe hebben!
Zo is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. 
We kunnen niet zonder de regelkamer van ons bewustzijn, ..de krankzinnige wetenschap is niet voor niets totaal onvruchtbaar, ze wil het zaad niet tot de volledige wasdom helpen brengen, alhoewel deze verzorging nodig is! Ze weten niet wat leven is...........EROS DOET ALLE MOMENTEN VERLANGEN NAAR SCHOONHEID, DUS NAAR HET GOEDE. EN TE VORMEN IN DEUGDZAAMHEID EN OOK DE VOLKOMENHEID.
Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......
De naaste "helpen vindt zijn diepste grond in de vrijheid van roepen en antwoorden". WAT wij geven, ze blijken van liefde in concrete daden.” En daar kan ieder mens wat in betekenen. Het is de juiste basis, maar we moeten het niveau steeds beter weten te volbrengen. Het mag geen oneerlijke pose worden........het moet een bruikbaar systeem blijven wat het geluk vasthoud, in al zijn fasetten. Maak van Uw leven geen HEL. Dit is niet de bedoeling van GODS leven, ..........en we kunnen er niet zomaar over bidden, en de Ode aan het leven is veel meer waard als het vermijden van DE HEL.
TE HOPEN IS DAT ELKE GEESTELIJKE EN LICHAMELIJKE BINDING OVER KAN GAAN IN EEN WERKELIJKE EENWORDING, EN ZE IS ZEKER GEEN BEGEERTE MAAR EEN WERKELIJKE ODE DIE TE ERVAREN IS..............OOK EEN SAMENHANGEND REDUCTIEF SCHEMA IS NIET ZOMAAR EVEN TE PLAATSEN, ..........SOCRATES VOND HET ALLEMAAL WEL PRACHTIG, MAAR DE MENS MET EEN WAARLIJK VERSTAND KAN DAN ALLEEN EEN WAARLIJK MENS ZIJN.
ALLES WAT WE ZIEN IS EEN PRODUCT VAN ONZE GEEST, ...........ONZE EIGEN INNERLIJKE PERSOONLIJKHEID DIE NIET OP EEN BOVEN -NATUURLIJK WIJZE IN ONS IS GEVAREN. DAAROM IS DIT DUS OOK NIET HET BOVENSTOFFELIJK WAT IN ONS IS GEVAREN......MAAR HET IS IETS WAT ZICH OPENBAARD  IN DE SEKSUALITEIT .  DE INNERLIJKE PERSOONLIJKHEID ONTWIKKELD ZICH BINNEN ELK MILEU ANDERS, OMDAT HET HIER DE BETREFFENDE BINDINGEN BETREFT, MACHT IS DE BINDING DIE VERVALT, DUS OP EEN ZEKER MOMENT NIET MEER BESTAAT..........ZE HEEFT ZELFS NIET EENS EEN BASIS..............TOCH MAAKT HET KRANKZINNIGE VOLK VAN WETENSCHAP, POLITIEK, EN GERECHTELIJKE MACHT STEEDS DE ZELFDE DOMME STAP,................VER WEG VAN DE REDEN EN LIEFDE.........EN NATUURIJK IS ZIJ VOLKOMEN FOUT, ............ALLEEN als we ons kunnen verheffen tot een niveau wat volledig geestelijk is, dan kunnen we voor altijd blijven wonen op de plaats waar we thuishoren, en waar ze ons niet willen missen.  En zo wie zo is er dus geen scherpe scheidslijn en de deling was er al vanaf het begin, maar ze is dus onze geestelijke zaak niet. SLECHTS ONZE IKHEID IS GEBONDEN IN DE REDEN EN DE LIEFDE, WIE WE OOK ZIJN, MAN OF VROUW.
ZO IK IN DEZE BINDING GEBONDEN BEN, HEB IK DE ZEKERHEID VOOR MIJ ZELF, ALTIJD.........ZO IS HET VOOR IEDERE GODDELIJKE GEEST HET ZELFDE, DE JOUWE EN DE MIJNE, MAAR WE MOETEN DIT ZELF ONTDEKKEN, OM HET TOCH ALLEMAAL TE BEGRIJPEN. DAN PAS IS HET TE WETEN DAT HET ALLEMAAL IETS GEESTELIJKS EN IETS HOGERS IS..........DOE DE DOMME STAPPEN VAN WETENSCHAP, POLITIEK , EN GERECHTELIJKE-MACHT  DUS NIET, ...........ER IS MAAR EEN ENKELE BINDING DIE DE REDEN EN LIEFDE HEEFT. ..........HET IS TE HOPEN DAT U DAT GELUK WILT KENNEN. .......DAN ZAL  DE SEKSUALITEIT ANDERS WORDEN BEKEKEN EN BELEEFD, ZO HET NODIG IS.........U mag alles in het leven ook zien voltrekken. Het heeft aan Uw geboorte ook niet ontbroken.
 

 ZO staan WIJ DUS STEEDS voor de ZELFDE DNA finale, ofwel U moet het echt tot U laten doordringen, met deze zelfde enkele binding, ...............moeten we een hogere bewustzijns-toestand weten te bereiken.

het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven.
In elk milieu mag en zal je dan ook een ander stuk van het ziele-bedrijf zien en leren beleven. Niemand 
schiet zomaar even te kort, maar leren betekend te leren te beleven en de bereikte niveau's in elk geval te handhaven. En dat dus in reden en liefde. 

Onder tussen zijn het de roctores magnifici die ZICH zorgen maken over hun macht,  omdat de studenten de informatie delen met de besturingsystemen en clouddiensten van GOOLGLE EN MICROSOFT, EN COMMERCIÉLE PLATVORMDIENSTEN, ALSOF ZE DIE SAMEN MET DE WETENSCHAP, DE POLITIEK EN DE GERECHTELIJKE MACHT NIET ZELF HADDEN GEZEGEND.  ZE WISTEN HUN MACHT ALLEMAAL AL TE EXPLOITEREN ZONDER OOK MAAR EEN ENKEL PUBLIEK TOEZICHT. DOCH AAN DE MACHTS WAANZIN IS  ALTIJD AL VOLDAAN, IEDER DING IS ALLES, A IS ZOWEL ALS NIET A, IEDER DING IS ALLES..............RICHARD FEYNMAN. 
Weten is zich aan God wijden! De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) .
 Door middel van een interactie,(= wisselwerking tussen mensen) beïnvloeden mensen elkaar doordat zij elkaar duidelijk maken wat zij van elkaar verlangen: .... zulke interactie is mogelijk dankzij de overheersende communicatie zoals we hem nu in zijn huidige niveau hebben leren kennen. Dus nu is de vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment.
Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek als ze ook begrepen wordt! Met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen! De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus de dingen die alles aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen!

En als we het dan verder over de Functie`s hebben valt er helemaal niets meer van te begrijpen, want de functie reikt tot aan oneindig, daar gaan "de goden" over. Dit te aanvaarden zal nog een heel probleem voor de krankzinnige wetenschap worden, en de enige manier is werkelijk je het te laten influisteren want de waarheid is singulier tantum, alleen "God" beschikt. Dus we weten dat alles zo ongeveer subjectief is, we kunnen alles laten rollen in ons denken, van het ene naar het andere denk punt. Om objectieve kennis te verkrijgen moet er dus gewerkt worden, met hart en ziel, met een lerend-denkvermogen en de daad, en met de heldere eerlijke adequate voorstellingen. Weet dat de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk is, wat deze zelfde daad zijn geestelijke inhoud geeft.
Dat de macht deze geestelijke inhoud kan geven met de natuurlijk reden, ze is de pure onzin, en dit ook op elk niveau.
U MOET WETEN....... 
In de twee- of driedimensionale euclidische meetkunde zegt men van twee objecten dat zij orthogonaal (van het Griekse: oρθÏ�ς (orthos), recht en γωνια (gonia), hoek) zijn, als zij ten opzichte van elkaar een rechte hoek vormen, of anders gezegd loodrecht op elkaar staan. Dit wordt wel aangegeven door het teken \perp tussen de objecten te plaatsen.

Je vormt, voor de digitale bewerking van tijd eigenlijk geen matrix als zodanig maar gebruikt een orthogonale matrix, dat is in de lineaire algebra een vierkante matrix waarvan de kolommen een orthonormaal stelsel vormen. Dat houdt in dat de kolommen onderling orthogonaal zijn en als vector de lengte 1 hebben. Een andere manier van karakteriseren is dat de getransponeerde van de matrix gelijk is aan de inverse. Uiteraard is dit  precies het omgekeerde van wat de wetenschap met oneindig heden doet,  ze moeten beslist iets ander worden als wat ze als werking openbaren. Oneindig heden moeten volgens de krankzinnige wetenschap gecompenseerd en geëlimineerd worden. De krankzinnige wetenschap wil niets functioneel bekijken, dat deed en kon slechts de enkele wiskundige die het alles een goede plaats wilde geven, Richard Feynman, Floris Takens, Spinoza, Euclides, Pythagoras, Ernst Mach enz. De allergrootsten wisten slechts de waarheid een plaats te geven!
Uiteraard is dit het laatste bewijs dat de krankzinnige wetenschap en de politiek zeker niet over ook maar enig "Goddelijk Heil" kunnen beschikken!

Van deze volledige breuk in de geloofwaardigheid wil de krankzinnige wetenschap echter niet weten, mijn getallen leraar  Henri Wijnmalen uiteraard wel......
Anders zou een voorstelling geen weergave van alle oplossingen kunnen zijn. In die zin heeft Pythagoras zijn stelling ook bewezen! De krankzinnige wetenschap nog steeds niet, .............HUN TROUWE OGEN HEBBEN ZE NOG STEEDS NIET MEEGEKREGEN.................EN DAT TERWIJL DE VERLICHTING VAN DE MENS DE UITGANG IS UIT ZIJN VRIJWILLIGE ONMONDIGHEID. ZE IS VRIJWILLIG WANNEER DE OORZAAK NIET GELEGEN IS IN GEBREK AAN MOED EN AAN BESLUIT OM ZIG VOORDAAN ZONDER LEIDING VAN EEN ANDER, ALLEENLIJK VAN ZIJN EIGEN VERSTAND TE BEDEINEN.
Dus op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, zoals ze voorzien ZIJN, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! De werkelijke algoritmen worden niet gevonden! 
En ze zijn zelfs nog nooit gevonden, nog nooit een enkele seconden.
Alle computer experimenten laten zien dat; .....de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist!

Wellicht vindt U als geïntreseerde lezer hier enige inspiratie om net als PYTHAGORAS OM ENIG INZICHT TE KRIJGEN, in het raadsel achtige fenomeen wat men lading noemt.  Het is de studie tussen de symbolen  + en -  ..........en dat is precies het wezen van de computer, de openbaring  is dus de zorg van de mens, door de twijfel kan naar Kant  de synthyse niet naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
De compter komt dus nog steeds vele einden tekort. Het zijn de liefde en de reden maarmee mensen elkaar aantrekken en dus alle psyches  trachten te verenigen.       
Het drama in de menselijke communicatie heet N.P.A.  narcisme, perfectionisme, en arrogantie, want niets in dergelijke houding komt aan. Er is geen ander antwoord op deze houding als onze eigen onmondigheid te verbreken.    Waarom blijf je in zitten in de tijd die zeker nog geen kennen is, het goede daar kan  iedereen in geloven, het is en blijft voor de ziel en bestemming. 
Verdoe Uw tijd niet, er is zelfs geen filosofie berekend om alles wat de filosofie vindt in zijn herhaalde aanvallen te weerstaan, .......Daarom moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden,  en een ieder van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden.    De vrijheid mag niet door de wetenschap of de politiek , of de gerechtelijke macht worden beroofd........... toch doen ze dat sinds de krankzinnige relativiteits theorie al sinds 1916. 

De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone man nog heel lang op wachten, spaar U voor de afgrijselijke voorkeuren. ZO komt het demon naar voren, zoals  de kosmologische constante, zo werd het leugenaartje om de kosmos statisch te modeleren. En de ellende komt vanzelf naar je toe, als ze je maar vanzelf bang genoeg weten te maken. Een ontkenning maakt de effecten van het onderzoek alleen maar moeilijker. 
Want wat er verder nog gemeend en gedacht is alleen  bekend aan het ego, de natuur heeft namelijk zijn eigen voorkeur! Denken dat de moderniteit dit ook maar iets anders maakt, is de meest mogelijke waanzin .... want dat maakt , de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet. EN al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Slechts zo is er een laatste heil binnen te halen.  MAAR IS DE WERKELIJKE  VERANTWOORDING OOK AF TE LEGGEN  ..........ZODAT DE RECOMBINATIE ER IS, MET DE LIEFDE EN DE REDEN..... 

Maar U of ik kunnen het natuurlijk vertellen, maar de "normale liefde" van de mens blijkt steeds slijtend. De drager van de causaliteit, de substantie, we blijven hem maar aanzien voor koel en nuchter en we blijven haar maar louter wetenschappelijk bezien. Doch ieder die de liefde zonder dat eigenbelang beziet, vind het nuchtere feit dat het om het "alles" gaat. Iemand die de werkelijke liefde kent reduceert het in zijn gedachten niet tot materie. Slechts als je dat hebt weggezet, al groeiende in het leven, dan wordt het lichter, en het duister gaat dan breken, en dan pas zie je de liefde als "De echte levenswet". Dan pas vindt elk mens de God van zijn hart in zichzelf, en dat geeft een intense vreugde. Maar in het leven kan dat natuurlijk nooit zo blijven, men moet ook heel het causale met volkomen andere ogen leren bezien, het is de auto-reverse die in uw hart wordt gebracht.  Dit is vooral de goddelijke geborgenheid, het geborgen-zijn in God die blijft. En deze mogelijkheid tot verlossing wás, ís, en zal altijd in de mens zijn.

  De substantie van Spinoza heeft een hele andere actualiteit en realiteit, ik vertel het u maar even...........deze laat zich niet door ook maar een enkele causaliteit ontwrichten.  Ze zou geen actualiteit en realiteit meer zijn ............. geen enkele gek heeft ons te kerstenen met het modernisme van de krankzinnige wetenschap.
Zij die de normale mens willen kerstenen horen onmiddelijk de doodstraf-straf te krijgen, .........Zij schakelen de eerlijke en juiste brein-werking nodeloos uit, omdat het een "geconditioneerd" zijn is, wat het eerste verval van het brein is, buiten de reden en de liefde..........die daar altijd moet zijn. 
Dit is de 
intraveneuze omstandigheid dat gekken hun gekheid niet los kunnen laten, het moet alleen maar sneller, doch de waarheid is extreem snel bekeken. Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9 x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De wiskundig-heid van de dwaze kwantum debiel moet het zonder werkelijke cijfers stellen, Gerard 't Hooft is zo'n valserik, Oppenheimer had volkomen gelijk, ze waren niet te vertrouwen. Het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...Waar het zijn interne mentale  activiteit heeft...de rest van de debielen kan alleen maar een Salomons Oordeel vellen, wie ze ook maar zijn! Dat heb je met al het promiscue gedrag, ook van iedere flikker ...........
Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke! De apraxie is het werkelijke gebrek aan de actualiteit en realiteit zoals Spinoza haar bemerkte, ...........Hoe is de opvoeding in een omgeving met een dergelijk promiscue gedrag? WAT doen we met een maatschappij die doortrokken is met deze ziekte?
 De dienaar heeft  geen vorm en ook geen enkele manier van zijn; toch heeft hij er een vreugde van zoals hij heeft kunnen weten bij het zien van vormen en substanties van alle vreugdevolle dingen. Zijn hart was hongerig, maar toch tevreden, zijn ziel was vol tevredenheid en vreugde:......... zijn gebeden en zijn hoop worden vervuld. We moeten en kunnen alle dingen van ons afwerpen en onszelf ervan ontdoen en ervan afzien iets voor onszelf te claimen. Slechts dan zullen we iets van de GODDELIJKE auto-reverse  bemerken. 
Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen!
Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming! Maar de data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was en is ook voor deze enkeling fataal, maar dus straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet. Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.
"Wij begrijpen van de natuur alleen maar, “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen ''.  En daarom ook zijn de uiterlijke verschijnings vormen dingen
om ze naar waarheid wezenlijke te beschouwen,  de dingen die ons gegeven worden zijn te beschouwen.
En in de natuur geschiedt er niets dat aan een gebrek aan haar-zelf zou kunnen worden toegeschreven........ook niet als de ene vorm over gaat in een ander, de auto-reverse heeft dat heel gewoon. En alles is haar kennis-making waard, zo is er altijd de beschouwing die de bevrediging schenkt.
Zo noemt Spinoza de loutering van het verstand........ zo ze tot stand komt, "het vanzelf goed zijn''.
Het denken dat er iets inadekwaat functioneerd is van de mens zelf.............maar wat het getal weer-geeft is niet gelijkwaardig aan ook maar enige substantie,  begrijp dat geen Mens zomaar in een weten terecht kan komen, jou 'NIET WETEN' is wat het weten overstijgt. Elk geschreven of gesproken woord beschijft of omschrijft iets, ofwel elk woord begrensd  en omgrensd. Woorden maken de onderscheiding tussen het genoemde en dat wat het genoemde niet is...........zo raakt  '' het van-zelf goed zijn '' in de deugden en de ondeugden direct weg.........Waar het de Goddelijke Auto-reverse was.......het is zaak dat de essentie er-van wederkeerd........  YOGA is de mogelijkheid van zekere inacht-nemingen, zuiverheid, tevredenheid, soberheid, en zelfontplooi-ing om het denken te richten op het Goddelijke, het vanzelf goed zijn!
Het verteld over de Hemelse schatten; .......controle over de zintuigen, afwezigheid van angst en vrees, tevredenheid in liefde en reden, dus een afzien van vijandschap, nijd, hebzucht, sensualiteit, toorn, en ook maar enige oprui-ing.......de innerlijke zuiverheid moet zich kunnen vormen, anders worden we alleen maar ziek.......bij gebrek aan de auto-reverse.
De gedachte konstant te richten op de Goddelijk-heid is devotie, ze is de neiging of tendens om met het geheel wat U heeft, dus met geest, woord en lichaam te handelen op dat U geleid wordt naar God. En dat dus zonder ook maar e`e`n directe beloning. Het gaat er om dat de auto-reverse wederkeerd. Of U nu slaapt loopt of zit, kom met Uw devotie...... daar mee wordt ook de Seksualiteit volledig anders beleefd, met de werkelijke devotie in de relatie. Weet hoe de volheid des levens op de verantwoorde wijze bereikt wordt. Als U de nieuwe Wereld wilt, met de devotie, zal U ermee moeten komen..........het te samen handelen met geest , woord en lichaam is het enige wat nog mogelijk is in de nieuwe wereld. VERDER KOMT ALLES IN EEN IMPASSE ZOals WIJ HAAR NU AL OP ZIEN KOMEN, er is geen ziel meer die  schoon gemaakt wordt...........er is geen enkele auto reverse........

De Hemel ontbreekt U; ........De materialist stelt zich slechts het mooiste en grootste van een supermarkt voor, met elke stoffelijke branch aanwezig. kleding en levensmiddelen, meubilair, vervoersmiddelen, enz 

Als U - na een dag  over de markt te hebben rondgewandeld- bij het verlaten ervan uit de grond van uw hart kan zeggen; .............wat zijn er toch verschrikkelijk veel dingen die ik niet nodig heb, dan heeft U het niet verlangen bereikt, daar op die plaats zult U de enkele impasse niet vinden. U BENT DAN BEHEPT MET HET NIET BEGEREN DAT ALLE BEGEERTE TE BOVEN GAAT. U BENT DAN SCHATRIJK IN HET NIET BEGEREN..........ZIJ WORDT SLECHTS IN DE HEMELEN  GEKEND. DAAR IN DE HEMELEN IS EEN NIET WETEN, DAT AL HET WETEN VER EN VER TE BOVEN GAAT. Ze is tevens de AUTO-REVERSE.........ZE WORDT DOOR DEZE MATERIALIST ALTIJD ONTKEND. Ook heeft het geen zin "Het niet weten'' verder te benoemen, want ze wordt verder niet DOOR ons beheerd. De Goddelijke onnatuurlijke chaos bestaat verder niet. Ze bestaat alleen in het materieele brein, dat brein van ons dus,.......dat brein dat verondersteld verder zelf de baas te zijn [ Vondel ].
We kunnen dus werkelijk stellen dat elk denken dat kan worden vervangen door vermoeden, menen, van plan zijn, vinden, achten, vergeten, hopen, enz. allerminst het denken GODS in ons is. Zo als gezegd, de hemel ontbreekt U............ZELFS HET IDEE VAN PLATO IS MINDER DAN DAT, AL WIL DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP ANDERS GELOVEN. WE HEBBEN  SLECHTS HET LICHAAM, EN DAAR IS WAT ONZE OBJECTIEVE ZINTUIGEN MAKEN VAN DE ZIEL, ALS DIT WERKELIJK VRIJELIJK GEBEURD.  Elk woord beschrijft en omgrensd. Meer is er uiteindelijk niet.........zelfs nog minder, want woorden maken onderscheid tussen het genoemde en dat wat het genoemde niet is. In feiten is er geen enkele substantie te verwoorden, want dan zou ze begrenst zijn.

LET WEL, IK VERONDERSTEL ZIELEN VAN MILJARDEN LICHTJAREN HIER VANDAAN,..........HET UNIVERSUM IS DUS EEUWIG EN ONEINDIG ...........ALLEEN UITERAARD VOLGENS DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP UITERAARD NIET.  OM U LOS TE MAKEN MOET EN IS ER MAAR EEN ENKELE REMEDIE, WENS VAN UIT HET NIETS IETS TE WETEN, WANT ZODRA U IETS WILT WETEN HOUDT U OP IETS VAN GOD TE WETEN. WAT ER TE WETEN VALT IS SLECHTS DE EER VAN GOD, OFWEL DE AUTO-REVERSE.........BETER IS HET NIET TE VERTELLEN.

Met de komst van de kernbom en de kern-energie is de eer van GOD GESCHONDEN, ......... EN DE COMPUTER IS DE LEUGEN-MACHINE DAAR BIJ.........het brein kent zich slechts in zo verre het functioneerd, we weten hoe, met de liefde en de reden. Anders kunnen wij het niet.........zo eenvoudig is het altijd al geweest, ook voor de krankzinnige wetenschap.......
We moeten zelfs stellen dat ze zich slechts kent voorzover de zintuigen inwerken, er is geen garantie dat dit gaat op een adekwate manier, zo is de mens rechtstreeks wat hij doet, met het doen heeft hij zijn daad, dat heeft zijn kwaliteit ..........maar alle ondeugd wordt veroorzaakt door dwaling. U MOET DE EIGEN GOEDE MAATSTAF DUS VINDEN. In ieder van ons speelt de schepper met de auto-reverse een rol.
Er is het heureka, dat betekend; ...."ik heb het gevonden in mijzelf".
We weten dan dat de realiteit en de aktualiteit van het volle wezen van de vinding is onderkend, zonder dit wezen was het niet bestaanbaar, noch denkbaar. We vinden hier de actualiteit en realiteit van Spinoza in terug........en het is alles wat de computer totaal mist.........het berust allemaal op geen enkele manier op zuivere ervaring.
 Het hoogste is daar door geen object van kennen. we moeten dus nog steeds doen aan....... Fishing in the genome-pond  , En daar mee zijn we dus met al onze moeilijkheden en mogelijkheden  psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Maar het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! 
Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen, want we moeten gericht zijn op het doen! Let wel ik ben die dislecticus sinds mijn geboorte gebleven !
Het is voor de mens mogelijk dat wat aan alles gemeenschappelijk is, en zowel in een deel van een voorwerp is als in het geheel, adekwaat te kennen. Stelling 38 van Spinoza , OFWEL A IS ZOWEL A ALS NIET A, IEDER DING IS ALLES, ZO VERTELT RICHARD FEYNMAN. ZO KAN ALLES DOOR DE MENSELIJKE GEEST ADEKWAAT GEKEND WORDEN.

De data-fraek of geek voelt zich toch de voogd van de wereld, alsof hij elke wiskundige puzzel aan kan met de statistiek, en zijn P-waarden. Maar de praktijk is natuurlijk volkomen anders! Want voor oplossingen moeten nog altijd de juiste data boven komen.
En bovendien hanteert de voogd, zo hij zich zo wil noemen, ook slechts de rede en de liefde.
Er zit dus iets vergaand scheef, als je als statisticus, de data niet op de juiste proporties beziet! Want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn.
De statisticus die dat niet doet, hij levert slechts de repressie op de bewindvoerders, dat ze het "niet goed" doen, en als je deze statisticus zijn gang laat gaan, zal hij oneindig lang zo door gaan, hij levert slechts een repressie aan de maatschappij! Daarmee wordt hij dus de wetenschappelijke gek........iemand anders zal hij nooit kunnen worden, zo hij het doet!
Ze blijken het te kunnen vergeten, dat alles uit de zelfde adekwate macht voort komt, zo is alles evenzeer de moeite waard als welk ding en welke ziel ook.
De Goddelijke eer is weldegelijk geschonden, zo het was is het niet meer, De surpreme realisatie werdt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het was aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles lieten leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook als nog de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
Het op orde brengen van reden, liefde, en oplossing werd in vroegere tijden Harmonie genoemd, maar bij de wetenschap kan ze niet bestaan. De krankzinnige wetenschap heeft dit derde attribuut niet.


De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft, hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
 Zoals het alle mensen gegund is, zo is het als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is  “de bewaarder van de scepter van kracht en zijn harmonie”. En kan dit niet anders als blijven......

Nardocus Filosofus