Hoofdstuk 21 De census in de realiteit

Veel mensen begrijpen het maar niet, waarom kunnen we niet alle kennis, maar ook de dromen en idealen, met elkaar delen. De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan. De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft!
DeTechnologie is echter het daadwerkelijke. Dat wil zeggen dat het dicht bij de uitvoering staat. Wat je zult gaan maken is zelfs een politieke keuze. Technologie is gaan beslissen, onderzoeken en uitvinden. Kunst is het potentiële, het perspectief dat zich aandient. Ze leert ons de wereld zien. 
MET DE KWINTESSENS IS IEDEREEN AANGEWEZEN OM VOORAL VAK-WISKUNDE TE BEDRIJVEN, TOGEN, BOGEN, KOEPELS, STEUNBEREN, TRAPPEN, EN ALLES WAT ER VERDER TE ZIEN IS AAN HET HEMELS FIRMAMENT HEBBEN HUN WISKUNDIGHEID. HET IS HOE ZE HUN WERK KUNNEN DOEN OP EEN VERANTWOORDE WIJZEN,......... En we hebben daarbij de aanpak te bespreken om de normen te bespreken in hun enkelheid, zodat we niet alles verschillend gaan maken en doen. Dat is heo we 'ons vak' beheersbaar kunnen maken. 
En tot  7 vertwijfelingen zou het nooit mogen komen, de eerste vertwijfeling is de mens al genoeg. We hebben niet het recht ergens een chaos van te maken, en dat gaat dus over het geheel.

Het doorschouwen van de begrippen afzonderlijk is geensinds interessant. Nooit geweest ook! Buiten dat; ........De natuurlijke gesteldheid die nodig is om de verstandelijke kracht te laten werken, ze staat recht tegenover datgene wat; ........door de haastige en begeerlijke krachten vereist wordt.
Dat komt omdat de liefelijke reden via de GODDELIJKE Auto-reverse gecorrigeerd wordt.
Zo zal het gebeuren dat U de Seksualiteit, dus Uw Functioneren in de relatie absoluut anders beleefd.
Het NU IN REALITEIT EN ACTUALITEIT VOLSTAAT VOOR ONS, als we ten minste met de kritische introspectie in het leven staan.


De gedachte dat kunst en techniek verwante begrippen zijn wordt aardig geïllustreerd door het feit dat ‘poëzie’ stamt van het Griekse woord ‘maken’ en ‘techniek’ een Grieks woord is voor handvaardigheid en kunde. Technologie is de wijsheid die of het inzicht dat ontstaat door de beschouwing van techniek. Die kennis veroorzaakt het maken van nieuwe dingen. Het conceptuele en het maken zelf zijn onlosmakelijk verbonden. Zie ook hoe in het Frans de woorden ‘artist’ en ‘artisan’ dicht bij elkaar liggen. Een kunstenaar moet uitvoeren wat hij bedenkt: het doen is de drager van het kunstwerk. Echt interessant en zeer belangwekkend is te zien hoe die vier begrippen elkaar definiëren. Het verband aantonen, daar gaat het om. En de utopie vermijden. Het geloof van een doener bestaat dus uit een soort van geesteshouding en bij het doen is er zelfs een bepaalde geestestoestand. Doeners kunnen geen dromers zijn! Een doener moet weer naar adem happen als hij in de openruimte van het onbekende en nog niet gewetene komt, dan moet hij zich weer centreren op de poëtische zinnen in zijn taal om zo mogelijk iets wat nuttig is, te verwoorden en met elkaar te delen. 
 
In de filosofie en de wetenschapsfilosofie GEBEURD echter HET ONNODIGE, HIER wordt het begrip werkelijkheid HELAAS geproblematiseerd.
Dit daar wij alle nodige Goddelijke Hulp al hebben.
 Alle entiteiten zo zij een ziel hebben, hebben zijn hulp.......
Het is zo ik mij de liefde en de reden weet te realiseren.......
en de Wereld staat weer opnieuw voor de keuze zich dit opnieuw te realiseren ....allen die een ziel hebben.
Want ze kunnen alleen met de reden en de liefde verder,
omdat de Goddelijke kosmische hulp daar uit bestaat........iets anders heb ik U NIET TE MELDEN,...........

Er is een bepaalde leegte, maar door de concentratie en de contemplatie wordt die leegte toch steeds weer opgevuld, met poëtische woorden en zinnen. Waarin iedereen thuis is, op zijn eigen afzonderlijke manier, naar karakter, aanleg, en doen. Alle doeners hopen zo mogelijk alles te delen, en daar binnen in onze kern is te hopen dat de geesten minnelijk en prettig voor ons ingesteld zijn. En onze prettige herinneringen zijn daarbij onze reis-bagage naar binnen en naar buiten.
De appreciatie van het werk zit hem in het zich verdiepen in de wijze waarop de maker te werk is gegaan en de wijze waarop de beschouwer ervaart dat dit werk betekenis voor hem krijgt. Ondertussen weet de kunstenaar dat zijn werk nieuwe betekenissen krijgt. Daartoe heeft hij / zij het ook losgelaten. De perceptie van de beschouwer is de aanvaarding. Dat is de creatieve daad van de beschouwer (het publiek). Ook de beschouwer moet oefenen om tot de perceptie van een werk te komen.
Alle kunst is oefenen.


Doeners kunnen niet zwijgen over het verkeerde en het kwade, als we zwijgen over het kwaad, en het begraven zo diep in ons dat er geen teken meer aan de oppervlakte komt, dan implanteren we het, en dan zal het in de toekomst in duizendvoud opstaan. Wanneer we de problemen laten liggen, noch wijzigen, noch bepraten, dan zijn we niet alleen de beschermers van hun triviale ouderdom, we vormen daarbij de fundamenten van de rechtvaardigheid driften onder de nieuwe generaties" . Ook hier is er de universele wet; ....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding.  Een slecht opgeleid persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs ontzag en begrip kweekt." En dan is er ook nog een zeer praktische universele wet; .....Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is! Naar vermogen, karakter, aanleg, en doen, het beminnelijke en het minnelijke heeft een enorme simpelheid! Zo leef je vanuit een passie en een compassie die de werkvloer van een doener zeer prettig maakt! In mijn eigen leven heb ik dan ook een heel eenvoudige spirituele praktijk, de dagelijkse van de doener! Let wel, hier heb ik het over het meest wezenlijke leerproces wat er schuil gaat in de mens, .....mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken! Ze sluit volkomen aan bij de natuurlijke levensweg, ....ZO IS HOPELIJK IEDERE PERCEPTIE.

Voor mij is er namelijk maar een uitweg uit het monster dat ik ( net als iedereen) diep van binnen met mij meetors; ....hoe moet ik; ..... bij mijzelf te rade gaan en al datgene probeer af te leggen waarvoor ik meen een ander pijn te moeten doen, me te moeten wreken, een ander moet vernietigen. Want naar mijn mening maakt ieder atoompje haat dat je aan de wereld toevoegt, haar nog onherbergzamer dan ze al is. Haat, versteende haat, kan een vreemdsoortig uitgevallen wonder (ikzelf) in een ( letterlijke) invalide doen veranderen… Rebekka Engels

"Indigo" Persoonlijkheden, proberen dus een zeer wezenlijke kwaliteit en actieve redelijkheid aan de "natie" mee te geven. Dus proberen vooral partner te zijn in de rede, volkomen los van alle gedwongenheid. Dat is de natuurlijke weg. Ofwel hij probeert het leven weer een redelijke kleur mee te geven, de huidige "stijlloosheid" is een vloek voor iedereen. ( God-verdomme, dit kan zo niet )
Let wel, wij zijn een speelbal in dit universum, h
et is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! Dat is stijlloos en dwaas. De dramatische confiscatieve instelling en institutie in de mens ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens, en zo zit de edele doener op deze wereld dus op geen enkele manier in elkaar. Hij leeft zo niet, hij doet zoiets niet!  De doener droomt niet, de rest droomt kennelijk wel! Als de doener droomt, dan is het maar over één ding, hoe kunnen we alles delen! Dit doet hij ondanks de beperktheid van het menselijk weten en kennen. Hij geloofd in de dingen die hij doet!

Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden in het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden. Ze worden dan ook nooit op de werkvloer gescheiden, de realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal, naar karakter, aanleg en doen. Er ligt nu eenmaal gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen.
Dat is dus uiteraard een taal waarin niet de waarheid voorop staat, maar het is een poging tot betekenisgeving, het is de taal waarmee de doener zijn hart en gemoed en intellect lucht, rechtstreeks van uit de diepte van zijn kern. Zoiets heet Poëzie, 99,9 % van de taal en de wereld literatuur bestaat hier uit, waarom en wanneer een deel van deze taal idee en theorie mag heten is een volkomen raadsel. Geen van beide delen zijn referentieel transparant, er valt zo niets mee duidelijk te maken!

Hoe meer je van het reële pad afstapt, hoe meer onvolkomenheden er in plannen en theorieën zijn, en het wordt echt een attractie U te volgen! Maar Uw strijd lost niets op, U bent de attractie zelf geworden! De attractie die men ziet tijdens de strijd tussen goed en kwaad heet in de volksmond heel gewoon duel! Dat is de meest vreemdsoortige uitval vanuit de hersen-capaciteit van de mens! Wetenschappers zijn vreemdsoortige mensen, ......die op de prijzen azen, en dat is zo`n dramatisch onderbuik gevoel. Zij die de census in de realiteit veronachtzamen kunnen geen wetenschapper zijn! In de Poëzie heb je het dan over leugenaars en fantasten!

Poëtisch verteld  is mijn kosmos een hemelse orkest uitvoering zonder begin of einde. In dit orkest mag zo ongeveer iedereen een instrument bespelen, en in het spel van hun voortdurende beweging houden zij van elkaar, resonerend in een oneindig en ingewikkeld concert dat zich eeuwigdurend uitstrekt in steeds grotere harmonieën.
De andere uitleg is gewoon niet mogelijk want dan ben je ogenblikkelijk verplicht alle woorden boeken en wiskunde boeken weg te gooien. Want de functie's in deze kosmos daar gaan wij niet over, die gaan tot oneindig en we zijn niet in staat om woorden waarden te geven, daar "De cijfer symboliek ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen komt aangedragen. De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek. De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek. De taal heeft alleen de functie van de betekenisgeving, dat is wat ons is en wordt gegeven!

Doch nu weet U het, zij die blijven hangen, zij die dit verhaal voor "te zwaar en te ernstig" aanzien, hun probleem is gewoon dat zo iemand de gnosis, het proces van de innerlijke betekenisgeving, niet kent. En dan ook op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Ze moeten de belangrijkste bagage van de geest missen, ...... 
Er zijn enkele demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Ze staan iedere dag naast U, zij leiden onder de ziekte N.P.A. ofwel Narcisme Perfectionisme en Arrogantie, gelijk een Janus Kop, naar alle kanten toe. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen. Als het aan hen ligt, zullen we nooit geen broeders en zusters worden! Er wordt niets van hun taal gecentreerd in poëzie, de taal die vanuit het innerlijk van de mens komt. En die taal maakt toch echt dat je een gelukkiger mens wordt.  En de rest die "gepreekt" wordt, kunt U "voorvoeg-lijk"  vergeten, het is voor-voeglijke dwaasheid aan een stuk! De last die we steeds vinden, blijkt het meest schitterende erfrecht wat de mens toebedeeld is!  Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken!
Maar van de dwazen mag U dat niet weten, ........maar mensen, .... laten wij blij zijn, want de geestelijke evolutie gaat heel gewoon door!
Er valt niemand meer "te knechten", niemand wil nog langer zielloos en stijlloos bezig zijn, de ziel zegt ons dan; ....zo kom ik er niet toe te leven, ik word in dit leven gedwongen mij bezig te houden met zaken waarvan ik weet dat ze zinloos en stijlloos zijn. De ziele persoonlijkheid van de mens, zijn verantwoordelijkheid die altijd blijft bestaan, heeft zich toch voor eeuwig verbonden met de groepsziel ofwel de "natie" zoals de indigo persoonlijkheid dit noemt. Dat is de aard van de census die ook wel de realiteit wordt genoemd!

Er valt niets te bewijzen in wetenschappelijke zin, de Pentateuch heeft geen schriftelijke voorganger, ze berust volledig op mondelinge overleveringen! Hoe kon en kan dit verhaal dus niet de waarheid zijn! De fabelachtige krankzinnige wijsbegeerte van de dwazen is en blijft een voor-voeglijke dwaasheid, een dwaasheid waar geen enkel nuchter mens aan beginnen moet! Alle oertalen waren spreektalen, die op precies de zelfde manier, in zichzelf de verbinding met "De één ofwel Het grote mysterie" wisten te leggen! In het ongeziene liggen de diepste achtergronden en elke causaliteit. En alleen de huidige taal-frommelaars hebben het minder "oer" gemaakt, maar ik spreek het nog steeds! Ik maak van mijn hart geen moordkuil! 
We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieus universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. (Richard Feynman)


De ziele betracht de nabijheid Gods

Ik meende ook de Godheid woonde verre,
In enen troon, hoog boven maan en sterren,
En hefte menigmaal mijn oog,
Met diep verzuchten naar omhoog:
Maar toen Gij U beliefde te openbaren,
Toen zag ik niets van boven nedervaren.
Maar in de grond van mijn gemoed,
Daar werd het liefelijk en zoet.
Daar kwaamt Gij uit de diepten uitwaarts dringen
En als een bron mijn dorstig hart bespringen,
Zo dat ik U, o God! bevond,
Te zijn de grond van mijnen grond.
Dies ben ik blij dat Gij mijn hoog beminde,
Mij nader zijt dan al mijn vrinden.
Was nu alle ongelijkheid voort,
Geen hoogte en geen diepte zou ons scheiden,
Ik smolt in god, mijn lief; ....wij werden beiden
Eén geest, een vlees en bloed,
De wezentheid van Gods gemoed,
Dat moet gescheiden, och! help getrouwe here,
Dat wij ons gans in Uwen wille keren.
Jan Luyken (1649-1712)
 
Mocht U tot de zelfde ervaring komen als deze "collegiant", denk dan niet dat U er al bent. Maar als U deze ervaring goed kan verwerken, kan hij veranderen in het mooiste ziele goud! Maar de census die de realiteit ons oplegt, ze blijft!  De gevolgen zijn dramatische als de mens zo stijlloos en zinloos "te keer" blijft gaan als ze nog steeds doet. De etsen van Jan Luyken liegen er niet om, .....zijn gedichten ook niet, de mens heeft zijn prachtig omschreven "Gods" ervaring nodig, meer als ooit te voren!

                                                                                                                                                                 Jan Luyken Op deze ets wordt zogenaamd een ''Heks'' verbrand door de gekken van deze Wereld.


Zo het er nu bij ligt; .... De mens is op deze Aarde klaar, met zoveel stijlloosheid en zoveel zielloosheid en zoveel zinloosheid heeft hij er niets meer te zoeken! De vele zaken die zijn beschreven bevatten deze zielloze en heilloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat het mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Als je maar bang genoeg bent, dan komt de ellende vanzelf! Dames en Heren dwazen ga Uw gang, het is uw eigen ondergang! Meer als ooit te voren! Waar de collegiant onmachtig is, daar hoeft hij geen macht te gebruiken, de dames en heren zorgen voor de eigen ondergang!

 Het ware geloof stoot geen enkele "gelovige doener" buiten, en ze stopt geen enkele  "gelovige doener" af, van welke richting hij ook komt. Wars van dogma's en theologie ligt bij de collegianten de nadruk op de beleving, op het directe contact met God, wie of wat hij ook zijn mag, .... een innigere en liefelijkere levenshouding als die van de collegiant bestaat er eigenlijk niet. En zo is het nog steeds, ook heden in deze dagen ... het is hoogtijd dat voor eens en altijd te begrijpen. Zijn presteren is dan ook ver weg de beste voor deze wereld, .......voor zichzelf en ieder ander! Het mooiste ziele Goud is aan hem, U zal niets beters vinden, ja zelfs nooit iets beters vinden!
Het is een liefelijk rationalisme, ze is dan ook nooit ver gegaan in het ontwikkelen van de ideeën tot een afwijzen van de godsdienst zelf, uitgaande van de gedachte dat God te perfect is om zich met ons bezig te houden. De Gods beleving van Jan Luyken (of Spinoza of andere vroege collegianten) zal altijd nodig zijn, om dat achterwegen te laten, God is zo doende de liefelijke en zoete beleving in U zelf, .........de eeuwige levende kern in U zelf. En deze zou ik maar niet weggooien, dat is buitengewoon onverstandig!

De aard van de sensus is zelfs dat hij de realiteit wordt genoemd. Richard Feynman vertelde het mij zo; ......
We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieus universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien.
"God is uitgevonden om mysterie te verklaren. God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.

Het geloofd is een weten en vooral "een kennen", praten zal een collegiant er niet over doen, ze proberen hun geloof uit te dragen in hun dagelijkse handelingen. Hoe ze  ook af en toe weggeslagen worden, ze zullen weer snel vaste grond onder hun voeten krijgen, wie ze ook zijn, Man of vrouw, ......tussen een maatschappij die zichzelf lijkt te willen vermoorden. Toch komt er dan weer een tijd om te proberen elkaar weer te begrijpen. Toch blijft het hard als je de opdracht hebt het te moeten beschrijven. Nogmaals de realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen en de wetten zijn niet meer als bedacht. Er valt zonder de liefde en de rede heel weinig te begrijpen,.....laat God maar eens om de hoek kijken, heel liefelijk zoet en zacht.

 Ik beschouw het leven dan ook niet als een uitsluitend commutatief  proces, waarbij zo ongeveer alles zijn tekstuele betekenis heeft gekregen. Het universum verdelen, daar doe ik niet aan mee.  Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur  niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. 
Daar ligt de reden waarom ik een hartgrondige hekel aan de naargeestigheid van het handelingsonderzoek heb zoals politici en wetenschappers telkens weer beweren te moeten doen. Geldigheidsaanspraken die tegenover en tussen politici en in de wetenschap ter discussie worden gesteld zijn voor 99%  geproblematiseerde geldigheidsaanspraken ofwel fantasieën en deze kunnen niet als argument gelden. Ja, en ook hun vertoog  kan slechts worden gevolgd in hoeverre men deelt in de redeneringen, waarvan de redelijkheid zelf eerst nog moet worden overzien.

 
'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek; maar al dat moderne statistiekengedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
'Søren Kierkegaard
 
Hou dus met dat statistiekengedoe op, echt werkelijk niemand heeft het recht ons lijnrecht in het onmenselijke te voeren!
  Met het politiek getinte vertoog onder de oksel oefent men dus macht uit in de samenleving. Iets waar de menselijke samenleving niet bij staat te juichen! In het politieke vertoog kan een onderwerp namelijk taboe zijn, een spreker niet gekwalificeerd etc.. En het elitair getinte vertoog is een leugen. Daardoor is er altijd een: ....

Gebrek aan overeenkomst onder personen, groepen, of dingen.
 • Het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau brengt de spanning en het geschil dat uit een gebrek aan overeenstemming voortvloeit, het meningsverschil is geboren.
 • Het communicatief proces waarbij een structuur een tekstuele betekenis (dialectiek) krijgt, heeft geen enkele waarde. Tekst op zichzelf heeft geen waarde. Het politieke vertoog is een stinkend vod papier. Het elitair getinte vertoog is een vod papier. Alsof we dit communicatieve proces met zijn dialectische uitkomst niet al duizenden malen hebben zien mislukken.
 • De vele zaken die worden beschreven bevatten de zielloze en heilloze en nutteloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Als je maar bang genoeg bent, dan komt de ellende vanzelf! Dames en Heren dwazen ga Uw gang, het is uw eigen ondergang! Meer als ooit te voren! 


 
Ik vind daarom dat dit een zo goed voorbeeld is, van een gek, hij zou ook RUTTEN kunnen heten.......
dat is al bewezen, met vele regerings-momenten.

 

 •  Uiteraard is voor hem de census in de realiteit geen geaccepteerd begrip, maar mogelijk zal misschien zijn krankzinnige kop er wel door splijten. Het is wel te hopen! Dan is het wereldse drama voorgoed voorbij, dat kan ik U wel vertellen! Het is hoogtijd te weten dat het natuurlijk is, al die ellende te vermijden. Dat waarvan U de redelijkheid nooit meer van kan overzien, en waarvan de triviale ouderdom maar blijft voortduren. Waarom wordt deze triviale debielen-club  nog langer bij wet beschermd? Dat gaat U zich in de komende jaren heel snel afvragen. Het proces van de innerlijke betekenisgeving, kent men niet. En dan weet men ook op geen enkele manier waar aan en waarmee men goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat men geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Ze moeten de belangrijkste bagage van de geest missen, ......en dat terwijl dat toch steeds nodig is. 
 • "Geen enkele regering heeft het recht om te beslissen over de waarheid van wetenschappelijke principes, noch te schrijven op enigerlei wijze over het karakter van de vragen die worden onderzocht. Evenmin mag een regering de esthetische waarde van de artistieke creatie bepalen, noch met beperking tot de vormen van geletterdheid of artistieke expressie. Evenmin mag het uitspreken doen over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. In plaats daarvan heeft ze de plicht om voor haar burgers de vrijheid te behouden, om die burgers te laten bijdragen tot de verdere avontuur en de ontwikkeling van het menselijk ras. "- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998  Richard Feynman.
 • Weet dat de wilde natuur allerminst idyllisch is, ja zelfs onmenselijk kan zijn. En dat het lot van de naïeve mens hem volstrekt onverschillig laat. Weet dat;.....Filosofie-vrije wetenschap niet bestaat, er is hooguit wetenschap waarvan de filosofische bagage zonder nadere inspectie aan boord wordt genomen. De naïeve mens is een vreemde in Gods natuur, omdat hij niet tot introspectie komt! Het is dit gebrek waarover Richard Feynman ooit zei:... "Wetenschapsfilosofie is ongeveer even nuttig voor wetenschappers als ornithologie voor vogels."   
 • Maar deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW!
   Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
  Ruim dit instituut dan op!
  Verklaar het tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen!

  Anders blijft alles zo en zo, met theorie die zonder nadere inspectie aan boord is genomen en zitten we weer met omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, daar het zware accent op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen. En moeten we leven met wetten die op deze onzin aangepast is.  De Almachtige kan niet enkel denking ofwel een zuivere geest zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie omdat de naïeve dwazen het willen!
 • Rechters zouden het toch moeten weten, wat de census in de realiteit voor de mens betekend. Er zijn enkele demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Ze staan iedere dag naast U, zij leiden onder de ziekte N.P.A. ofwel Narcisme Perfectionisme en Arrogantie, gelijk een Janus Kop, naar alle kanten toe. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen. Als het aan hen ligt, zullen we nooit geen broeders en zusters worden! Er wordt niets van hun taal gecentreerd in poëzie, de taal die vanuit het innerlijk van de mens komt. En die taal maakt toch echt dat je een gelukkiger mens wordt.  En de rest die "gepreekt" wordt, kunt U "voorvoeg-lijk"  vergeten, het is voor-voeglijke dwaasheid aan een stuk!
 • “Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
  “De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
  “Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

   De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dat almachtige wat we zijn, dat ene, ze kan zelfs niet anders als uit denking bestaan, dat wat voort komt uit de zuivere Geest. Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant.
 • De daad maakt alles duidelijk, niets anders! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt!
 • Laat U niet flessen, U gevangen nemen in de "voorvoeglijke-dwaasheid", U hebt Uw eigen geestelijke vrijheid meer als nodig! De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. We kunnen niet alle kennis, maar ook onze dromen en idealen, zomaar even met elkaar delen. Dat is slechts met hart en ziel te doen, zij, de ziel betracht de nabijheid Gods. Dat is het aller belangrijkst, wat U moet weten, aangaande de census in de realiteit. Ik ben een stukje niets in de wereld van alles. Je bent een stukje niets in dit alles, maar geef je leven niet aan het leven dat jou dreigt op te geven, ik lach, ik lach om jou, ik heb geen lach.. er is een lach.. de lach.. die ben jij. Geen dag die jou vergeet. Vertrouwen zal nooit vergaan in hetgene dat haat probeert te breken. Al die poëtische zinnen, we hebben ze meer als nodig.

 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Uw geestenzoeker, met de duizenden grote geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger in zijn bagage. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ....
Of wacht; ........, ‘Ruimte is een door grenzen bepaalde plek.’ Ruimte wordt door ons dus gedefinieerd door grenzen.  De enige ruimte die wij kennen zonder grenzen is het universum. ‘Kennen’ is misschien niet het juiste woord, want wat weten we eigenlijk van de oneindige ruimte, ach niets toch........we hebben de goddelijke eer, en voor iedere ziel heeft hij de eer zijn auto-reverse te doen gelden. Elke entiteit in deze kosmos heeft de kracht  zich in deze oneindige ruimte te verplaatsen. Maar we moeten de eer aan hem laten........dus U moet niet geloven dat er OOK maar iemand is die het absolute kan vertellen.  HET ZAL ONS ZELFS LIJNRECHT IN DE ONMENSELIJKHEID VOEREN.
Want de eerste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat het universum mentaal is.
Dat alles wat we zien en beleven in onze fysieke wereld zijn oorsprong heeft in de onzichtbare, geestelijke wereld. Het vertelt ons dat er een universeel bewustzijn is -de Universele Geest - van waaruit alle dingen zich manifesteren. Alle energie en materie op alle niveaus wordt gecreëerd door, en is ondergeschikt aan de alomtegenwoordige universele geest. Je geest is een onderdeel van de Universele Geest - dezelfde in natura met het enige verschil dat het een gradatie daarvan is. Jullie en mijn werkelijkheid is een manifestatie van de geest. Dit is de ware gedachte.kracht, wie wil daar tegen strijden, als dit niet anders als tegen de menselijkheid kan zijn ........de krankzinnige wetenschap zet echter door, .............met de GODDELIJKE EER TE BESTRIJDEN.
Haar mentaliteit is tot aan het niets terug gezakt, ..........de ziekte die het gevolg is, dat is haar staat.........ik moet U
met deze non-realisatie waarschuwen. De mens is wat hij doet........en dat in liefde en reden.

De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft, hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............
Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
 Zoals het alle mensen gegund is, zo is het als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is
  “de bewaarder van de scepter van kracht”.  Als dyslecte doener heb ik veel van zijn steun nodig, maar krijg die ook. En ook mijn leraren worden en zijn bijzonder, anders zouden ze geen leraar of lerares van mij kunnen zijn. Ik heb alleen het wezen van de taal anders begrepen. Ik vraag U daar begrip voor te hebben, zo zij bij het doen past. Ik heb daar extra correctie nodig........mijn contacten hebben deze doelstelling.


Hij of zij heeft al geleerd zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren. Hij of zij heeft geleerd moeilijkheden te overwinnen. Hij of zij  heeft geleerd van de vreugde en de bevrediging die ontstaan uit het slagen, het resultaat van het geduld en doorzettingsvermogen. Dat was en is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden zo zij aan ons geleverd is........
Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren. En volgens mij is ze Uw nieuwe kans, en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen. (Emmi Pikler / leo van den haak)

 

 1. Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
 2. De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.
 3. Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
  Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. Er is dus oefening nodig, de onderkenning bij het gebruik ...........dat heeft niets met de zinnen die ons worden opgedrongen, door wetenschap en politiek en andere krankzinnigen. Want zij zijn niet in staat aan de census die er is in de realiteit te ontsnappen, ........... ze hebben niet die ruimte waar ze hun volmaakheden kunnen beheersen, de ruimte waar de wording met zijn Goddelijke auto-reverse plaats vindt, is te onderkennen en te gebruiken. ERNST MACH is mijn leraar en getuigen, hij zegt het ook, dat de mens tot in zijn menszijn terug moet kunnen keren. DIT OMDAT;.........De theorie moet volledig worden gebaseerd op direct waarneembare verschijnselen (in lijn met zijn positivistische inslag) Abstracties zoals absolute ruimte en absolute tijd dienen vermeden te worden: alles is relatief voor ons.
 4. Alle verschijnselen die er op lijken dat ze zijn toe te schrijven aan absolute ruimte en tijd (bijvoorbeeld inertie en middelpuntvliedende kracht) moeten worden gezien als effecten van de grootschalige verdeling van materie in het universum, maar dat betekend nog niet dat we de eer hebben deze ruimte te besturen en zo de auto-reverse en de paramita kunnen beheren. WELKE ONNOZELE DWAAS HEEFT EN WEET OOK MAAR IETS OVER DE BESCHRIJVING VAN DEZE RUIMTE........MINDER DAN DAT HIJ EEUWIG IS EN ONEINDIG
 5. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Daar in die nieuwe wereld zal U weer kunnen vlammen!
  "Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
  U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn.....geestelijke-vrijheid zo noemen ze dat!  Weet te genieten, want pas op..........
 1. "De Bijaard van de onzin" heeft geklonken, en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen! Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven! Ja, ook bij hen zelf is de Angst  iets ongrijpbaar's, haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept. Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
 2. U moet weten:.....Men moet zichzelf ook de vraag stellen wat er gebeurt wanneer de psychopathologie angst definieert als symptoom, stoornis of ziekte. In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid en vast-stelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist. Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven voor hen die de theorie niet volgt! Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen! Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend! Ze is zelf de patiënt!
 3. De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! De mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En de "Fantasten" , ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op hebben! Want het is in deze omstandigheid aan ons zelf om tot verlichting te komen! We moeten aan een krankzinnige patiënt ontkomen, hij heet de wetenschap en hij neemt de politiek  nog steeds in zijn ziekte mee.
 4. Het lerende kind moet zich het echte preventieve leren ontgelden. Er wordt niet gevraagd "Hoe leer ik" .....Je mag "niet-denken" en "deductief denken" opvatten als een polariteit, en daarmee gaat de theorie buiten elke toegestane verhouding, omdat de blijvende goede ontwikkeling van de geest er niet goed bij is! Leren is een ding waarbij je ieder mens tot echt denken moet aanzetten, dat is de preventie voor de toekomst! En de preventie in iedere relatie, want .........De moderne mens wordt onmiddellijk onzeker en nerveus als hij zich niet aan zo´n sterke innerlijke dwang kan overgeven, echter alleen een span in vrijheid heeft een kans van een ontwikkeling van 1 op 1. Hier beslist niet de figuur voor mij, ik moet zelf in actie komen, moet zelf activiteit in de ziel ontwikkelen, samen met een ander,.........het gaat niet alleen!  Ernst Mach vertelde het al, ieder mens is pas prevent als hij weet terug te keren tot zijn eigen mens-zijn, en Otto Selz vertelde het eenvoudige vervolg: ......de mens heeft zijn prevente denken........Selz's ideeën anticipeerden op enkele belangrijke concepten in de moderne cognitieve psychologie , waaronder het volgende............

  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
  Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals............

 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
 • Probleem oplossen bevat het testen van condities
 • Een theorie zonder het gebruik van afbeeldingen en ''De Enkele Associatie''. 
 • Ze is nodig om de proportie van een probleem vast te stellen, en het een logaritmische basis te geven.
 • En dat in een eeuwige en oneindige kosmos, ze is dus zonder enige finaliteit.

Anders zou het ook mis kunnen gaan met UW DNA, maar ze is er gelukkig niet. Gelukkig toont het D.N.A. nog altijd zijn consistentie en transparantie, zodat ze dan toch beoordeelbaar is, en het onmogelijk is dat er enkel een associatie theorie is, die het totale enkele denken van de mens zou bevatten, zo de krankzinnige wetenschap en de politiek menen dat er enkel aanwezig is.   DOCH IN WERKELIJKHEID IS ER ALTIJD DE CENSUS IN DE REALITEIT. DUS .......Study Hard What INTEREST YOU IN THE MOST UNDISCIPLINED, IRREVERENT AND ORIGINAL MANNER POSSIBLE. EN ........Ken HIER ook Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A , ergo zo gaat het met alles wat we zien en waarnemen, omdat we dit deze logaritmische basis moeten geven, ........wij als teller komen anders niet aan de juiste basis toe........wie met de P.C. objectief wil werken, heeft geen fabeltjes nodig, zelfs niet eens een theorie. maar een plaats waar alles evenwijdig komt te lopen met een verklarings proces.

De rede is o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede) toegepast binnen het denken, ze is altijd nodig. Zo hard nodig dat de enkele rede niet kan bestaan.

 • Maar de wetenschap en politiek missen dit vervolg nog kompleet, en MISSEN dus het eigen prevente gedrag en denken dus nog kompleet.
 • De werkelijkheid:......
   
  er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
  De werkelijkheid is dat "de wet" zich in U zelf moet voltrekken, telkens weer, ........


  I1/I2 = dus Z1/Z2= m2    
  al die knooppunten van Kirchhoff zijn in deze kosmos achter gelaten...........
  door de wetenschappelijke Gek.  HIJ HAD NIETS OP TE LOSSEN , DACHT HIJ........
  Volgens de orthodoxe traditie houdt de natuurkunde zich alleen bezig met formules. Er wordt strikt vastgehouden aan de scheiding tussen subject en object. De orthodoxe traditie zegt: zingeving is ons probleem niet. Als iemand anders wil filosoferen over mogelijke metafysische implicaties van de natuurkunde, mag hij dat doen, maar wetenschap is dat niet. Ik zeg dus steeds iets anders ....... zonder vragen naar samenhang en zingeving kan ik niet verder."
 • WANT de ziekte die zo ontstaat raakt tot aan zijn plafond, in het slechtste scenario......de retro-factor blijft dan stijgen tot boven de 1.
 •  Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij, daar door in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van,
  zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
  Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
  en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn.
  Het gaat niet om de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand?
 • De Maat voor verandering is de WORTEL V-----van weerstand hier/weerstand daar.
  De transformatie van deze kracht op afstand is niet zo maar te beheersen,..........
  De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, .......
  Het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, .......
  IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN.
  Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur" .
  Stop de zwakzinnigheid, ......
  voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
  En dat is echt geen grapje,.....Al sinds Pythagoras al niet, hij had echte oplossingen...........
 • Het wordt EN IS een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn. De wezenlijke Goddelijke preventie is 1000x sterker als alles in onze materie maatschappij.........
 • In onze  materiële  risicomaatschappij is volgens Beck het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer het fysieke explosiegevaar van de technologie, maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen,
  in de bestaande sociale instituties, wetenschap en politiek verliezen met de vele leugens de totale sturing!
  De onbeheersbaarheid van de ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
  Vandaar dat we volgens Beck momenteel leven in een regime van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’.
 • Dus de verwachting dat mèt de levensstandaard de beschaving wel vanzelf zal komen, is een dwaling. Wanneer nu de techniek op haar beurt haar moeder, de wetenschap, begint te dirigeren, wordt het ons duidelijk dat zij van huis uit met elkaar verwant zijn en dat beide verwant zijn met de economie. Doch de waarde van de natuurwetenschappen voor de menselijke beschaving is dubieus en liet zich alleen in de negentiende eeuw nog enigszins redelijk motiveren. Of men dit nu betreurt of niet - deze waarde te willen realiseren is thans een illusie. Overdrijving van mogelijke opbrengsten, exploitatie perioden, en in de onderhouds garantie bij een tijdvak , ze zijn in de eerste plaats economische misdaden. Ze zijn zo zelfs een onderdeel van de census binnen de economische realiteit. Wat betekend dat deze rubrieken niet tot in het diepste niveau worden en kunnen worden uitgesplitst.
 • HET ZIJN NIET DE R-WAARDEN ZOALS ZE SPELEN BIJ DE WERELDSE BESMETTELIJKE ZIEKTEN.,  HET LIEGEN EN BEDRIEGEN IN DEZE SITUATIE IS WAT ANDERS.............Als auto-topie kan de mens ook kiezen voor utopieën als na te streven doelen. Wat levert dat op voor zijn veld van betekenissen en zijn zelfverstaan, voor zijn horizontale en verticale dimensie in het verstaan van de werkelijkheid, WAT IS HIER DAN DE REALITEIT, NIETS TOCH, ........IS DE GODDELIJKE AUTO-REVERSE NIET ONEINDIG VEEL BETER DAN EEN STEL utopieën. 
 • U laat U zo als persoon niet uitschakelen, U mag hier "zijn" en bestaan! Zoals alle entiteiten met een hart en een ziel in deze kosmos. 
 • En als noch is er dan de regel van auto-topie, .......
  waar Uw lichaam zich bevind daar kan een ander lichaam zich niet bevinden!
  Het zijn de liefelijke Goden die het probleem voor U oplossen! ZIJ BEHEERSEN DE UNIVERSELE RUIMTE.
  Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
  dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
  en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
  Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
  ben ik niet meer tot het goede in staat.
  Als ik kwaad wil doen om te overleven,
  dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
  Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
  Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,..............en dat heeft niets van de utopie.
  • Ik ben de dislycte, ik leg mij zelf geen utopie op, ik heb de oneindig veel betere auto-reverse, en daarom........ GELUKKIG LIGT DE UTOPIE BUITEN MIJN TAAL.
  • Het is mij een eer in deze Goddelijke kosmos te leven. ZONDER ALLE UTOPIE
  •  Waar de liefde en rede hier definitief vertrokken zijn, is mijn doel met al het weten, om alle Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............Ik werk er aan, haar in de fractale zin terug te brengen, want het veld van alle utopie zal terug gebracht moeten worden. Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
  • Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen. Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem. Die de census in de realiteit kan vermijden. In de taal moet U dan elke utopie vermijden. Zo U DAT DOET, KAN IK U ALS MIJN LEVENS FAVORIET BENOEMEN. Ik heb dus alleen de Goddelijke auto-reverse gekregen, als enige mogelijkheid, daarom ben ik ook die dislycte man en die doener ...........ik schrijf dit op, ik moet dit ook voor andere mensen benoemen.........dit is dus mijn wetenschap ..........ze is niet gebaseerd op ook maar een enkele utopie, ........
  • Want, 'De utopie verandert in een dystopie als mensen geraakt worden in hun intieme wezen: geplaagd in de verliefdheid vol onzin, vol angst en woede.' daar valt niet in te leven. Ze is de rechtstreekse maatschappelijke onverantwoordelijkheid met de wetenschappelijke gekte van de wetenschap. Maar ook de verantwoordelijkheid van de wereld met zijn beelden die geen enkele aktualiteit en realiteit weten te volgen. De opgewekte dystopie is voor de wereld niet draagbaar meer..........ik kan haar dus maar eenmaal vertellen, voordat ze op deze wereld volledig toeslaat. De wereld, maak haar los van alle utopie, anders zal de dystopie op een vreselijke manier volgen.
  • De taal van de GODDELIJKE KOSMOS, ze hoort buiten alle utopie te staan, de nieuwe mens heeft haar niet te volgen, de eer is hem............zo is het ons als wereldse entiteit met een hart en een ziel gegeven. Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
   De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
   De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
   Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
   Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
  • Als jij tot je zelf zegt "ik denk" is het nooit wat je denkt, het is wel degelijk de heterogene conditionering, een barbaarse gewoonte. Ik de dislycte kan het zo niet, ik moet het allemaal doen. Ik weet dat een wiskundig formalisme niet overal in kan beslissen!
   Met niemand er bij die wist en weet van groei en van bloei en verwelken.
   Het Pythagoraanse Universe laat je deze ruimte beleven, en dat tevens met het laten verdwijnen  van elke conditionering, ofwel alle taal en beeld-gewoonte-vorming.
   Het is het schoonmaken van het brein, zodra alle conditionering is afgebroken, kan al het nieuwe zich weer gaan vormen, de conditionering en utopie zal dan worden weggevaagd.  Er kan en mag niet aan de dyspotie worden voldaan, want aan hem is de eer in deze kosmos. Zo in deze, wie hem de eer geeft, zo zal hij de auto-reverse, dus de innerlijke meester kennen. De gnosis is het resultaat, en zo is het in het verleden altijd al geweest, en zo zal het opnieuw zijn.
  •     Zo zal het toch moeten , en dat volgens mij.........IN ALLE LIEFDE EN REDEN  en buiten alle despoten en fantasten.....het volk dat ontstaat uit alles wat meer is als de dyspotie en de utopie........ zoals de politici bijvoorbeeld, in de topvorm van de onzin en dwaasheid. Het alles wat elke menselijke preventie mist ........leven, dat zou ik niet met hen wagen, want het mislukt. Ze kennen het duel, wat nog steeds de uitkomst is van het gebrek aan werkelijke preventie.  Men komt niet toe aan een levens-situatie waarin de Gnosis de uitkomst is. Ik meen dat dit de GODDELIJKE BEDOELING IS.
  • Er zal een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.
   Mijn opdrachtgeefster; ....... Moeder Teresa schrijft dit alles toe aan de Voorzienigheid.
   “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
   Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
   Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
   maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
   Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
   En dames en heren sprekers,
  • Denkt U nu echt dat die niet komt!        
   Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer? 
Was en is "al het spreken alleen" een ambivalent gebeuren, dan hadden we en hebben we een enorm probleem.
Want dan zou ze slechts de onvermijdelijke insluitende en uitsluitende gevolgen hebben, ......
die men altijd in de taal vindt.
Maar dat is dus niet zo, .....gelukkig, onze schepper-God heeft hele andere dingen met ons voor.
Namelijk dat we als normale Mensen zullen leven, zo is het ook voorzien!
Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn!
En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen!
De dyspotie en de utopie hebben haar vervangen, en het drama in deze maatschappij kwam, want......
De utopie verandert in een dystopie als mensen geraakt worden in hun intieme wezen:....
geplaagd in de verliefdheid vol onzin, vol angst en woede.' daar valt niet in te leven.
Wat is er aan de hand, wel de mensheid gaat gegarandeerd mislukken in deze maatschappij.

Ze is wat nu algemeen herkend en erkend wordt, maar het is de komst van de chaos,  helaas
Want om tot de echte herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
...........dus het alles wat het begrijpen mogelijk maakt.
En de rest van de taal is te fragile, om ook maar een enkel weten uit te drukken.
En ik ben dus de dyslecte mens die dat ook niet meer kan, maar de geest en de genade is wel bij mij neergestreken.

Ik weet hoe ik de beste doener kon worden, mijn weten dat ik gebruikte was niet fragile.
Daar wij een onderdeel van deze wereld zijn, leven we met de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip. Er is dus wel degelijk de implicatie waar iedere gewone man of vrouw rekening mee te houden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook, en ze staat dus niet aan de frigiele kant van het weten. En dat begrijpen gaat in deze situatie altijd goed. In de uitgesproken situatie van de wetenschap kan dat juist vele malen verkeerd gaan, zeker als de twijfel daar nog een rol speelt ook. En de politiek en de wetenschap samen maken er helemaal een drama van............

U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!
De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. U bouwt er zelf het verkeerde formalisme voor op. Die leidt zonder meer naar eindigheid en dood!

Waar nu de vereniging van het brein met de zintuigen het leven vestigt, daar stelt men zich zelfs een hele andere vraag; ............ is er wel een proces waardoor het brein onafhankelijk kan handelen? 
Welke suffert begrijpt niet waardoor de doodsangst ontstaat , en is daar niet een psychotische ziekte in de maak? Hoe diep sluit het drama ons op, in de verliefdheid vol onzin, vol angst en woede.' daar valt niet in te leven, vooral niet als er een fragiel weten achter staat. Een begeestering van het leven moet evengoed zijn realiteit en zijn aktualiteit hebben. Deze surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft, hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens, en dit van RICHARD FEYNMAN is dus VEEL meer als een waarschuwing voor de mens! Het is alleen de wetenschap die in zijn eigen rampen-plan wil geloven........en er is niets wat niet tot een ramp zal worden gebracht, bij gebrek aan de werkelijke preventie.
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! D
e nieuwere mensheid heeft zich opgewerkt tot dit streng wetenschappelijke zicht, daarop en daarom weten wij nu hoe de werkelijkheid er eigenlijk uitziet, volgens de KRANKZINNIGE wetenschap,  maar bewijzen heeft men niet. En toch moeten we alle gebieden zodanig gaan leren beheersen, dat dit met de werkelijkheid strookt, DAARTOE ZAL MEN TOCH STEEDS TOT EEN BEGRIJPEND LEREN MOETEN KOMEN, .............EN NIET MET DE ARM-LASTIGE CONDITIONERING WAARIN HET ECHTE LEREN VERGETEN WORDT.

Afbeeldingsresultaat voor Otto Selz vond deze basis zelfs in zijn geheel, de jongeling van het Wiener Kreis. bouwde er zijn leerpsychologie op. Maar ook is er steeds weer een nieuw begin van introspectie en verantwoording, .... de ziel brengt de oprechtheid naar voren, en de vreugde hem te gebruiken........

Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Er is dus niets zomaar te conditioneren. Ze heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!! Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch ......... alle entiteiten met een hart en een ziel mogen de goddelijke natuur onderkennen in deze kosmos.
 Ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
Want voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!


 Men moet het groeperen en opsommen van de T en st kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling en verklaring van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich ontvouwen binnen een gelijktijdig feit. Zo is de differentiatie te bezien. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A , ergo zo gaat het met alles wat we zien en waarnemen, .......en waar alles evenwijdig komt te lopen met een verklarings proces. Stap voor stap komt  er dan het moment dat we de elementen en de Aard er van begrijpen.
En als methode zit het dan "IN MIJ ZELF"...........het feit is er dan dat ik de elementen en aard niet zomaar kan onderscheiden en onthouden, ik BEN dan een mens van het HENIDE-TYPE ,  ZOALS IEDER MENS IN DE EERSTE UREN IN HET LEVEN STAAT.  Doch voor een henide- type kan dit  definitief zijn, en ook een definitief "Beeld-denken" zijn. Hier geldt de Richard FEYNMAN regel; ....... elk ding is alles, elk ding is zowel A als niet A..
Want het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren, tot een bundel eenzijdigheden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is,
 het is niet nodig U te schamen!
Zo is namelijk alles voorzien voor ons! Dit maakt ook de aneuploïdie tot een objectief kenbaar getal.........
het is een wijsbegeerte die zo ongeveer het licht der schaduwen veroorzaakt.
Weet dat we ons met de Ziel zelf bezig moeten houden, dat is de grondslag van al het andere..........
de contemplatie van de ziel is al het andere, maar het is Gods ere de zaak op te bergen met de ootmoedigen,  Ze zullen het zien, zij zullen zich verheugen; gij die God zoekt, uw hart leve op. zo is het nog steeds de Goddelijke wijsheid.
Geen ding gaat er zo verloren in het Universum, zelfs geen enkele ademtocht.
Alle dingen zijn dus voortgekomen uit het niets wat alles is, de oorzaken aller oorzaken welke we het primordiale niet-zijn noemen,
omdat het  vooraf gaat aan het ganse universum., niet God of het universum maar de mens is het opperste mysterie zo zij voor hem is, de schakel tussen GOD en de WERELD.
En met het gebruik van dat objectieve getal daarbij  is en wordt mijn verhaal juist en bekend, .........zo is het met ieder verhaal van elke entiteit in deze kosmos, als hij maar met de juiste entiteit , in hart en ziel en objectief weet te handelen. zo is het met de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Het is het GODDELIJKE WAT ER IN DEZE KOSMOS GEBEURD. DE REST IS EEN ONBRUIKBARE VERGISSING ........
MAAR WAAR JE DE AUTO-REVERSE EEN KANS GEEFT,  ZAL OOK  DIE ONBRUIKBARE VERGISSING OP GODDELIJKE WIJZE WORDEN GECORRIGEERD.  Dat is het gods-vertrouwen waarop de GNOSIS, dus het werken met de innerlijke Meester op is gebaseerd. Dan 
komt er een fase dat Ik weet wat ik zie en ik weet wat ik voel en daar kan ik voortaan op vertrouwen. De twijfel, zoals deze zich dan voordoet binnen het Geneste-proces is dan mijn zaak niet meer.  Daar is dus het moment dat je je weer volledig vrij in jezelf mag gaan voelen en je waarheid durft te spreken!

Dus volkomen los van de census in de realiteit. 

Ik weet echter dat de Politiek en de Wetenschap toch nog in de processen van de dystopie en de utopie vastzitten..........en dat drama wordt alleen maar groter..........

Want, 'De utopie verandert in een dystopie als mensen geraakt worden in hun intieme wezen: ........geplaagd in de verliefdheid vol onzin, vol angst en woede.' en daar valt niet in te leven.
De mens is toe aan de oneindige Goddelijke liefde en reden. Deze oneindige plaag kan de mens echt niet meer aan, ........ik hoop dat U zich dus toch vrij in Uzelf mag gaan voelen.

"Wij begrijpen van de natuur dus alleen maar, .........“God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen''. Op rampeneren staan er deels fictieve profielen, fysieke afspraken zijn hiermee niet mogelijk, daar waar de Goddelijke zorgen er altijd zijn. Men moet zich daartoe dus losmaken van de gedachte, dat de traditionele voorstelling die wij hebben van het lichaam en ook van de ziel, juist zou zijn, anders zal de ramp zich in U doorzetten. 
 Ernst Mach vertelde het al, ieder mens is pas prevent als hij weet terug te keren tot zijn eigen mens-zijn, d
aar is dus het moment dat je je weer volledig vrij in jezelf mag gaan voelen en je waarheid durft te spreken essentieelen Otto Selz vertelde het eenvoudige vervolg: ......zo heeft de mens zijn prevente denken, dus waar men weet te anticiperen binnen het denken naar waarheid.
Dit is iets wat zijn leerling Karl Popper totaal niet deed, DAAR ZIT DE WETENSCHAP DUS TOTAAL FOUT. 

Selz's ideeën anticipeerden op enkele belangrijke concepten in de moderne cognitieve psychologie , waaronder de volgende:

 • De eenheid van denken is de gerichte associatie.
 • Een probleem begrijpen, is het vormen van een structuur.
 • Het oplossen van een probleem houdt het testen van omstandigheden in.
 • Maar de wetenschap en politiek missen dit vervolg nog kompleet, en MISSEN dus het eigen prevente gedrag en denken dus kompleet.
 • En dat maakt het denken in totaliteit, volgens Richard FEYNMAN, ZEER FRAGIEL.
 • Dus het probleem van de dystopie en utopie te samen is nog steeds het belangrijkste menselijke probleem in de cognitieve psychologie. En ik ben blij dat ik nog steeds totaal dyslect ben, en een beelddenker die de totale kosmos in zich heeft, in hart en ziel. Zoiets betekent een goede beheersbaarheid op alle vlakken, waarin zich dus geen enkel fragiel proces voordoet. Dat is dan ook steeds waar aan gewerkt wordt, de dystopie en utopie horen in de prullenmand.
 • Dat is heel gewoon de mens dwars zitten die aan deze WERELD werkt. Zet ze vast in een krankzinnigen gesticht, met zowel de wetenschap als de politiek.  Heb het algemene respect voor de mens die werkt aan deze Wereld, het zal je zelfs opvallen dat hij dit respect ook waard is, wie of wat ze ook zijn............
 • Want tegenover de beeldverwerking van 32 beelden staan slechts 2 woordverwerkingen per seconde. Zover gaan de mogelijkheden bij de goede coherentie, die de betrekkingen laat zien in een functionele werkelijkheid ofwel rationaliteit.
  Het  grote voordeel is dat het eigen doen verbluffend goed is in te zetten! Elk Rationeel optimisme zal je hier terug vinden, alleen hier wordt het werkelijke rationele doen verdedigd.
 • En het is zelfs de schrijfkunst die ons geheugen ondermijnt, met zijn waanzinnige berichtgeving! Ze is de werkelijke zure regen!
  Het is de ontoegankelijke taal die de basis legt voor de instemming van het volk (Ik noem het hier de werkelijke zure regen). Ze is buiten gewoon zuur en vals in zijn welsprekendheid, en ze is absoluut conventioneel ondanks de pretentie, het laat slechts een enkeling zien met welke scrupules en tegelijkertijd met welke voortdurend opnieuw aangescherpte stoute stukjes je dit soort problemen zou moeten aanpakken. Maar zelfs dat heeft geen zin als niet de werkelijke rationaliteit wordt verdedigd. Zij die zich hiervan niet bedienen horen opnieuw onder de guillotine! Iedereen op deze wereld behoort de reden te verdedigen! Zo niet dan vloek je heel gewoon tegen het nouminale moment. Als U de nouminale momenten functioneel weet te maken, en tot de eigen functionaliteit en structuur (FUS) weet toe te voegen, dan verloopt de cognitieve werking bij iedereen minimaal 16 x sneller als bij een woorddenker! De beelddenker heeft dan ook werkelijk zijn snelheid in te zetten. Het gebeurd alleen gewoon niet, want de valselijke taal met zijn scupules is onmachtig daartoe..........we moeten onze totale kunde met de mogelijke snelheid leren inzetten om tot weten te komen. Dus moeten we onze werkelijke objectiviteit met het objectieve getal op het juiste moment weten in te zetten. Dat is dus waarheid op elk moment leren gebruiken. Daarbij is het NU, dus het noumale moment het belangrijkste........
 • Richard Feynman had de methode, De QED......HIJ kon iets zeggen over de totale beweging van een deeltje – bijvoorbeeld tussen twee punten – als je de waarschijnlijkheden voor elke mogelijke route tussen die punten optelt. Hij ontwierp een wiskundige manier om dat te doen, de padintegraal. Nu is de grap: in de klassieke situatie berekent de padintegraal de beweging met de minimale actie. In de ‘quantumsituatie’ krijg je de kans dat een deeltje een bepaalde beweging gaat maken. 
 •  Het Gen, .......Het bijzondere van de QED is dat daar deeltjes zich voortdurend bewust lijken, dus als een Gen benoemd kunnen worden, wat dus ook in de QED van Richard Feynman perfect is gearticuleerd. Dus daar geldt de leus  quod erat demonstrandum, er is vanuit de gewaarwordingen vertelt het geen bewezen moest worden. Iets waar de krankzinnige wetenschap nog nooit toe in staat is geweest! Wijselijk zijn er daarom ook deeltjes die zich richten op het ophelderen van de condities van het bestaan en een omsluiten van de mogelijkheden, en daarmee zelfs voor het herstel van de zorg. 
 • Ik hoop dat U het begrijpt, dit is de eerste juiste definitie van het Gen, welke ooit op deze Aarde is gegeven! En de verhalen van de genetici zijn verder larie! Ik hou niet van leugenaars en kwezelaars, daarom vertel ik het U maar..........en zie ook geen kans meer om U deze waarheid beter te vertellen, alleen iets anders..........
 • Om het nog anders te vertellen; ..... Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief, en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
  Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
  Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachte-kracht. 
  Zowel Richard Feynman als Ernst Mach deden niets anders als dit bevestigen. Groter kon ik de rij aan getuigen niet maken! Helaas.....en ook de medische aspecten heb ik naar eerlijkheid volgens de normale gewaarwordingen vertelt....en de waarheid over "Het Klimaat" zo ze in deze werkelijkheid bestaat.
 •  Marcel Crok vertelt ons; .....Wie het verloop van koolstofdioxide (CO2) in de lucht sinds 1992 bestudeert, ziet geen enkel effect van de inmiddels 24 grote jaarlijkse klimaatconferenties. Het gebruik van fossiele brandstoffen steeg met bijna zestig procent. De CO2-concentratie wordt voornamelijk bepaald door bevolkingsgroei en economische groei. Klimaatdiplomaten kunnen daar weinig tot niks aan veranderen, zo lijkt het. Maar klimaatonderhandelaars mogen ook na 24 mislukkingen gewoon doorgaan met hun missie. En doordat ze de afgelopen 25 jaar de CO2-uitstoot niet hebben kunnen temperen, wordt hun roep almaar luider: het is geen vijf voor twaalf, het is al over twaalf. Hun gedrag lijkt op dat van iemand die tien kilo wil afvallen en die vervolgens, als er juist vijf kilo bij is gekomen, zegt dat het nieuwe doel nu is om twintig kilo kwijt te raken.
 • De uitstoot van het NO2 was natuurlijk navenant, in deze 25 jaar. Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij, in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van, zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
  Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
  en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn.
  Het gaat niet om de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand?
  Toenemende industriële ongelukken zijn niet enkel een ‘normaal’ verschijnsel geworden, maar zouden veeleer als een maatschappijveranderend fenomeen begrepen moeten worden.
  Het boemerangeffect van de gevaren van nieuwe ontwikkelingen is ingebouwd in.....het moderniseringsproces zelf.
  In een risicomaatschappij is volgens Beck het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer het fysieke explosiegevaar van de technologie,
  maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen,
  in de bestaande sociale instituties, wetenschap en politiek verliezen de totale sturing!
  De onbeheersbaarheid van ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
  Vandaar dat we volgens Beck momenteel leven in een regime van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’. Zo zit het dus in alle lagen van deze maatschappij.......
U MOET WETEN;.......De preventie pagina is een uitloper van "De voorzienigheid", want: .........De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. En de  mensen hebben de beheersbaarheid er dus ook bij gekregen.  Zo heeft hun imperium dus wel iets goeds, en waarom is hun mondiale risico dan toch niet verdwenen? En welke preventie heeft men daar bij gebruikt, is dat niet het grootste vraagteken? Heeft hun roepen op geen enkele manier geholpen, is dat niet de meest juiste constatering...........De Goddelijke eer kan men dus niet negeren. ............dat is het meest bijzondere feit in deze kosmos.............het functioneert alleen in liefde en reden.....en het zijn de gewaarwordingen die kunnen worden bewezen.......waar zou de ecologie toch voor dienen. Maar is de erkenning van de innerlijke meester niet veel eenvoudiger en beter. Want ze heeft niets van de georganiseerde onverantwoordelijkheid zoals we weten.
Het wordt echt tijd om beter te kunnen, of gaan de krankzinnige wetenschap en de politiek samen vertellen hoe het beter kan ..........heeft 
'Søren Kierkegaard werkelijk ongelijk........of moet de krankzinnige wetenschap het meeste toch van hem leren. Zijn de meest krankzinnige Aforismen nog steeds genoeg om alles tot de onverantwoordelijkheid te brengen..........Hoe krankzinnig is de wetenschap, wat heeft ze nog te leren.
http://home.kpn.nl/herakleitos/Ethiek/Kierkegaard/kierkegaard-aforismen.html

Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd! 

En dat is typisch iets voor een totalitaire Gek!

Kent U ze,.........Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf

De A-krankzinnige en gevaarlijke..........
deze heren denken en weten dat ze elkaar nodig hebben,
maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig,
ze zijn de totale geestesziekte van de mens.........
hun aforisme is er om alles tot het onmogelijke  te brengen

de georganiseerde onverantwoordelijkheid
veel erger als deze, zo hebben we ze niet
de vissen zwemmen hier, de vogels vliegen hier
maar zij zijn hier alleen maar ziek.........

Nardocus Filosofus
cbs