Hoofdstuk 70 Het beeld van agressie
 
Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op.

Zelfs wetenschappers en theologen willen niets begrijpen van de meest gebruikte woordspeling, "Jezus", en het betekent toch zoiets als; .... omdat gij het niet verstaat. Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”. Het ego is niets meer dan “Het Ikke Ikke en de rest kan stikken” en het alter-ego is niets meer of minder als de spiegel van de ziel. De mensheid vond het daarom leuk hem als zijn verlosser aan te duiden, met speels gemak kan je hem Zonden laten vergeven. Maar verder gaat hij nergens over, ..... Als 'goede herder' was en is er Osiris de Konings-God, God van leven en dood.

Voor wie het niet begrijpt, ik kan U vertellen, als je niet streeft naar een hoger rationeel doel, dan verval je in een "Shag", een tapijt van seks, drugs, en Rock 'n' Roll. Wat je natuurlijk het best kan bekijken door een bril van marihuana smog. En zo gebeurt het op deze wereld! Dat lijkt mij uiteraard niet zo gezond! Men ziet de samenkomst van drie of meer van dergelijke actieve lieden al als een ongezonde sekte, die men gaat weerspreken en bestrijden. En omdat de "Shag" daarbij ook nog zo verschillend van samenstelling is, zal de 'eenheid' onder de mensen door de seksuele dimorfie vrijwel verschrompelen. U mag het ook de dans om het gouden kalf noemen, maar rationeel is het beslist niet.

Zij die het onderscheid onder de mensen willen, ze krijgen hun onderscheid, zij die dat niet willen, zullen beseffen dat ze die "goede herder" hebben. En zij zullen ontdekken dat de ratio een onderdeel van de liefde is, zonder die liefde is er geen wet. Dus zonder deze voorwaarden is er uiteindelijk ook geen Goddelijke Erref-Leer en geen "Geneste Proces".
De Universele wetmatigheid, de basis voor het Recht, de wet, de Thora bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.

 
Zij die hun ondergang in gedachte hebben, ze mogen en kunnen hun gang gaan!
Maar het lijkt mij niet zo gezond,
de theologie en de wetenschap zijn de meest misdadige sekten,
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen.

Rechters van Nederland zet de instituten daar vol mee, dan is gezond denkend Nederland eindelijk van ze af, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! 
Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,...

hoe ze er op deze wereld bij staan.
Een etholoog of criminoloog gaat er van uit, dat de manier waarop waargenomen gedrag ter sprake wordt gebracht, probleemloos kan worden bestudeerd.

Maar dan gaan ze voorbij aan het gegeven dat de waarneming hem allerminst een objectief
onbevooroordeeld beeld van gedrag bij levende wezens biedt.
Dit probleem wordt opgelost door de wetenschapper voor gek te verklaren!
Dat is het probleem wat Erasmus al had voorzien en wat hij "De lof der zotheid" noemde!
En zolang ze er niet meer bij kunnen lachen en leven zijn ze ook werkelijk gek!
Het wezenlijke van ieder maatschappelijk element is nooit anders als ontwikkeling van moreel, coöperatief en altruïstisch gedrag in gezin en school geweest.
De lof der zotheid is het meest schitterende element wat je nodig hebt, om tot dergelijk gedrag aan te zetten, cruciaal voor het vinden van aangrijpingspunten voor preventieve interventie en opvoedingsondersteuning. 
Dit brengt slechts de verbreding in de gedragswetenschappen, inclusief de biologie, voor empathie, coöperatief gedrag, en altruïsme bij dier en mens, zodat ze rechtstreeks in een gezond en vrolijk leven passen.
 De bronnen van ontroering, bezinning en inspiratie zijn nog altijd gelegen in de natuur en in de mens. 

En voorwaar, vindt U wat in de universitaire ballen tenten onderscheiden hebben onderhand niet meer als genoeg, welke dwaas wil men van de student maken? Heren professoren, rot op, het gekkenhuis in, alleen daar hoort U thuis! Daar kan U heerlijk psychopaat spelen, alsof U niets van enige omgeving weet.
Misschien kunnen we de meest massale massa-psychose op deze wereld dan nog vermijden, .....


Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit,
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Dat is inherent aan al het rationele!
Ze is een inherent bestanddeel van de menselijke bewust-humane activiteiten.
Velen blijken nog in staat deze waarheid om te draaien,
en noemen zich dan filosoof.
Bij hen is iedere waarheid die niet te communiceren valt direct ongeldig,
ik echter, ik weet wel beter; .......

Misschien wist U het niet maar alle normale "krankzinnige" praktijken, daar is de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken, dat kan met een computer die volgens de symbolische algebra werkt van George Boole!
Een totale filosofie zoals "een kansberekening" kent geen algemene oplossing's methode, 
die niet expliciet 
... die universele wetten van het denken erkent, die de basis vormen voor elke redenering. Dus U en ik zitten al sowieso vast aan het idee van de geestelijke evaluatie. En ze is er ook voor U, want U kan niet ontglippen aan het Feynman fenomeen!
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles
Ofwel dat zwerven buiten de fysische wereld, je kan het als een nadeel zien. Hoe ga jij nu je leven inrichten?
Wat ga je doen met je grote – en geheime voordeel wat je "als wetenschapper hebt opgesteld" en zegt te weten. Bijvoorbeeld dat falende genetische verklaring's model?
of met de overeenkomstige handicap van andere mensen die wel zo'n belachelijk geweten in zich dragen,
met een zekere geestelijke evaluatie van elke daad?
Die mensen die wel dicht bij het echte leven staan en hun geweten de rol laten spelen, die hen steeds weer tot het leven wekt?
Gaat U ook met de psychopaten meespelen? Alsof uw geweten thuis in een koelbox is blijven liggen als een afzonderlijk hersen onderdeel?


Tegen elkaar oplopen of te hoop lopen is geen optie, oorlogen zijn op geen enkele manier een optie! In de natuur als universeel geheel heeft het slechts de seksuele dimorfie gebracht, maar de dwazen hebben er nog steeds de meest dwaze theorie over. Doch, ..." I....a universe of atoms, an atom in the universe" , We kunnen het wetenschappelijk slechts over de loutere uitbreiding hebben! Alle theorie is daarmee foutief en onbewijsbaar! Darwin wilde geen verklaring voor de seksuele dimorfie geven, .....Had hij hem soms niet gezien? Het is foutief het publiek te misleiden, en het getuigt van arrogantie dat te blijven doen!
Wat Halton Arp in de kosmologie en sterrenkunde constateerde, blijkt de misdaad van de totale wetenschap!
Om het anders te zeggen, het onzijdige flikker-volk kan de boel genetisch alleen maar op zijn kop zetten tot het een totale chaos is! Het is ze al bijna helemaal gelukt! 

Het is zo duidelijk als maar zijn kan, ........ hoe ons alles geleverd wordt! Gebruik is legitiem, maar het misbruik is alleen al daarom een misdaad, ten opzichte van allen die hier leven en wonen!
Deze bijzonderheid heeft Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes!
Juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, want hé, wat valt er nog te begrijpen van het deeltje op zich, niets! De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!

 

Op magistrale wijze heeft Pascal de juiste plaats van het verstand beschreven. "De laatste stap van het verstand is; .... erkennen dat er een oneindig aantal dingen is waar je verstand niet bij kan." Ik vind het prachtig dat enkele eeuwen na Pascal een andere geniale wiskundige, Kurt Gödel, zelfs formeel wiskundig heeft bewezen dat de wiskunde essentiële beperkingen heeft. Deze zogenaamde onvolledigheidsstelling, die in 1931 gepubliceerd werd, beschouw ik als het belangrijkste wiskundige resultaat van de vorige eeuw. Ook Pascal had al ervaren dat het geloof niet op een logische, rationele manier is af te leiden of te verkrijgen, maar een zaak van het hart is. God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke;.... het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En al zijn functie blijkt tot oneindig te gaan, dat staat haaks op het eigenbelang. Dat wat U doet, ze is dus wel degelijk zoeken naar het "Laatste Zaaltje Met Gezond Verstand", maar voor hem die het slechts in het eigenbelang willen beheren, de deur is voor U allang gesloten!

 Ieder die de liefde zonder dat eigenbelang beziet, vind het nuchtere feit dat het om het "alles" gaat. Iemand die de werkelijke liefde kent reduceert het in zijn gedachten niet tot materie. Slechts als je dat hebt weggezet, al groeiende in het leven, dan wordt het lichter, en het duister gaat dan breken, en dan pas zie je de liefde als "De echte levenswet". Dan pas vindt elk mens de God van zijn hart in zichzelf, en dat geeft een intense vreugde. Maar in het leven kan dat natuurlijk nooit zo blijven, men moet ook heel het causale met volkomen andere ogen leren bezien. Osiris, de opper God van leven en dood, heeft als enige zijn kosmische werking, die een geborgenheid kan opleveren. En het is vooral de goddelijke geborgenheid, het geborgen-zijn in God die blijft. En deze mogelijkheid tot verlossing wás, ís, en zal altijd in de mens zijn.

En het allergrootste van heel het komische gebeuren is heel haar instantané werking, en dat nog wel op afstand, iets wat onvoorstelbaar is voor de mens, die essentie nog altijd moet scheiden van de existentie, maar dit gaat het voorstellingsvermogen ver en ver te boven. Ja, ik kan U zelfs vertellen, dat is nog veel en veel meer als oneindigheid en tijdloosheid en almacht, de enige bewoording die daar en klein beetje bij past, is dat alles in deze schepping al is volbracht!

Dat is het enige punt waar ik iets van kan maken, en Ernst Mach terecht ook een punt van maakte. Vandaar zijn stelling over alle overige materie. In feiten is dat weer het verhaal dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit niet kan bestaan. Hieruit volgt namelijk dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de kosmos. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden. De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
Dat blijft het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!
Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Zo is het zoals ik het ook altijd heb ervaren. Zo is het altijd in mijn leven geweest. De elite vind echter dat de seksuele dimorfie hem maar al te goed past!
Voor alle kosmische positiviteit  daar bij geldt het Feynman fenomeen; .....ieder ding is alles. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........en daarom is het genetische verklaringsmodel zonder meer ten onrechte als overwinnaar uit de bus te komen. En slechts de geestelijke vrijheid kan op deze wereld waar en noodzakelijk zijn.
De rest kan alleen over de overwinning van de waanzin gaan! En ik heb nooit anders geweten, en nog nooit een seconde getwijfeld aan het idee van mijn geestelijke evolutie. En ze is er ook voor U! 
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles
De nauwelijks verholen wanhoop aan geloof in eigen slagen alsmede de onmacht om in het nu te kunnen verblijven, ze waren ook Richard Feynman vreemd. Geloof heet zo iets! Ze staat haaks op de wijze waarop wij telkens de natuur bevechten. Zo wij de natuur bevechten, ze maakt de natuur totaal niet uit! 
Je kan geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende.
Richard Feynman is intens groots, hij doet het enige goede wat ons rest! Hij liet ons niet alleen spartelen in de fysische wereld......zoals het de onzijdige flikker elite op deze wereld heel goed uitkomt.
Feynman brengt ons het herstel van innerlijk vertrouwen, die door de dominante invloeden van corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie en wetenschap keer op keer word misleid, beschadigd en ondermijnd, simpelweg door wat te bewijzen is ( Zijn QED ) op te schrijven! Wat voor hem te begrijpen was dat schreef hij heel gewoon op! Verder is er voor je mede mens dan ook niets te brengen of te doen.


En mij was het genoeg, en ik hoop dat het voor ieder mens genoeg is......of wilde U morgen een paradox! En overmorgen toch weer de agressie?
Want het betekent ook dat het universum niet causaal is, er kan ook geen verband tussen oorzaak en effecten worden bezien! Ieder ding blijkt en is alles!

En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt! De manier waarop waargenomen gedrag ter sprake wordt gebracht, kan helaas niet probleemloos worden bestudeerd. Of ze gaan voorbij aan het gegeven dat de waarneming hem allerminst een objectief, onbevooroordeeld beeld van gedrag bij levende wezens biedt.
Want men gaat voorbij aan alle voorname
 concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals:
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het genius, te ontwikkelen. Zij worden Paramita genoemd, en in het non-causale universum zijn ze een steun die voor de mens onontbeerlijk is!
 • Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op die meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
 • De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt, omdat deze door discussies wordt aangestuurd. Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen! Doch in hun opgevoerde genetische model zit de juiste vorm en inhoud totaal niet! 
 • In de huidige actualiteit en realiteit levert ze slechts agressie op!
 • De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
 • Wel zeker is alles Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zij het zo
  De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt!
  Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie, daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen. In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn. En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden. Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen, aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets. Dit vonden we al terug bij Spinoza, die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.

  Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden, maar ze denkt nog steeds dat ze meer mogelijkheden heeft! De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven, die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! Waar de mens wel geacht wordt de wet te kennen, daar doet de machine (De computer) met zijn symbolische algebra dat niet! Slechts langs een omweg wordt de wet en zijn paradigma ontkend door de krankzinnige wetenschap. Maar uiteindelijk help het ze toch niet, want ook in de eigen ordening helpt het ze niet!
 • Iedere pionier in de functionele problemen heeft de mens alleen maar gewezen op haar te eenzijdig doorgevoerde causaliteit's drang en op haar gemis van een alles omvattent mensbeeld. Des al niet te min liet de mens de realiteit en actualiteit vervallen tot een beeld van agressie, en dat meer als ooit te voren. Op een dergelijke basis komt ze nooit van de fundamentele problemen af, "zo zeer zeker niet".
 • Een endogene functie, de door mensen bedachte functie, is een enkele exotische functie, deze kan wiskundig gezien opgevat worden als een enkele parameter vergelijking, met x = T.
  Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. De parameter vergelijking
  * x = T
  * y = 2T
  met T van -6 tot 6.
  komt dus overeen met de functie
  * y = 2x
  met x van -6 tot 6.
  Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, ....zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute, de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld!
  Toch gaat de horde verder; ........De twee ‘vergelijkingen’ hierboven worden differentiaalvergelijkingen genoemd. Bij zo’n differentiaalvergelijkingen gaat het om het vinden van y als functie van t. Als dat lukt, heb je een oplossingsfunctie gevonden. Dat het slechts een parameter vergelijking is, ze willen het niet weten! En vervolgens gaan ze (weer) over op de exotische dwaasheid!
 • De Parameter is een onderdeel van de ontologie, en biologisch gezien van betekenis voor de dieptepsychologie en de psychosomatiek en in wat zich aandient als medische antropologie, 
  alleen niet voor de krankzinnige wiskundigen en statistici.
  "Deze debielen hebben zo altijd gelijk", en willen ons dat zelfs "wijs maken" met alle mogelijke "agressie".
  Maar zijn ondertussen de grootste oplichters van deze Kosmos. Ze gingen tot het uiterste, ze waagden het om zelfs met symbolische algebra van George Boole te gaan werken! Samen met de statistiek brengt het ons alleen richting de onmenselijkheid.
  Hoe moet ik U het anders vertellen dan dat de huidige mens niet begrijpt welke weg hij in zijn evolutie nog heeft te gaan, en omdat succesvol te doen moet hij vooral van zijn agressie af. De nieuwe mens zal dat doen! Hij richt zich op de toekomst. 
  De onzijdige orde van het flikker volk kan weg en zal uitsterven, en ze zal de seksuele dimorfie met zich meenemen
 • Ik heb dit altijd de DNA finale genoemd, omdat bij een model wat verzelfstandigd wordt, het onderzoek onherroepelijk stopt. En men in theorie over gaat, omdat de non-causale kosmos geen enkel houvast geeft. Doen we de agressie niet weg dan zal de dimorfie zich in zijn volle omvang voortzetten. Ze brengt het leven steeds weer terug in een afschuwelijke finale. En één keer zal hij echt definitief zijn voor de soort of we bestrijden de agressie.......definitief! Menig wetenschapper heeft er zelfs een eed op afgelegd dat te doen, maar deze Eed van Hippocrates wordt terzijde geschoven. Ondertussen dragen ze slechts bij aan een oneindig gefrommel met leven, terwijl er al kennis genoeg is onder de werkelijke kwekers, die de Eed wel respecteren. 
 • Weet hoe dit kan, want........Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. Deze waarde kan men ook hoorbaar maken; ze luidt: ja.
 • Dus niet: zo en niet anders.
 • Niet dat beeld van agressie. 
 • Kant's afwijzing van de kenbaarheid van het ding als zodanig bevat het begin hiervan. Maar nog slechts een begin. Kant verzuimde één ding te zeggen, namelijk dat ook het goede niet absoluut te bepalen is. Noch het ware, noch het schone, noch het goede is absoluut te bepalen. Maar het ja-zeggen bepaalt, en is als zodanig ook bepaalbaar.
 • Victor_von_Weizsacker - De_Zieke_Mens
Maar wie is de Mens dan? Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren, in een oneindige levenssfeer. Mij is dat genoeg! Mijn getuigen zijn Richard Feynman en Ernst Mach en Otto Selz (helaas vermoord door deze zelfde agressie), maar ook nog vele anderen! En als dat correct is, .... is dat dan geen schending van alle relativiteit? En als ik U was, zou ik puur gaan lachen bij die wetenschap! Of ze nu Darwin of Einstein heten of een vriendje van Robbert Dijkgraaf zijn, ze zijn puur Gek omdat deze realiteit hen onbekend is, het waren theorie terroristen!
De aanschrijving "wetenschapper" behoort hen niet toe! 
 De Geestelijke vrijheid is er nog steeds niet, en de krankzinnige wetenschap is tot aan de huidige tijden bij het zelfde Regiem gebleven! En deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW! Misschien weet U het niet, maar tussen dat wat een mens beleeft en dat wat hij niet beleeft bestaat een wederkerige verborgenheid. De natuurlijke rationaliteit met zijn instincten zal voor ons verreweg het beste zijn op het non-causale terrein. Want je weet nog steeds niet wat de ander of het andere je aan doet! Hopelijk wordt het bewuste kwaad met de agressie je bespaart!
 Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.

Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
Ruim dit instituut dan op! Het staat een natuurlijke rationaliteit compleet in de weg.
Het is de omstandigheid dat overal het leven wordt behandeld door een mathematiek, die in de non-causale kosmos compleet ontbreekt. Hierdoor kunnen maar zeer weinig technieken gerechtvaardigd worden. En de agressieve technieken van het onzijdige flikker-volk kunnen al zeer zeker niet! Ze staan ons bekend als liegen, bedriegen, fraude, wetenschappelijke-malversatie, alliteratie, valse mathematiek en zo verder. Maar waar valse bescheidenheid niet op zijn plaats is, daar is echte bescheidenheid dat ook niet. Men zegt altijd dat men van mathematiek iets weet, doch in de regel kan het niet anders als eigenlijk nul zijn. Gebrul in achterlijkheid komt heel vaak voor, ..........in de wetenschap! En het moet vooral "theorie" heten! En de ergste debiliteit, meest het gefrommel met leven, wordt geroemd en het meest geprezen.......
Maar de vogel vliegt wel volgens wiskundige wetten........en mijn leermeester heeft mij daar over heel veel geleerd. Al het mathematische kan niet zonder een bepaalde denk-inhoud, "Het thema".

Verklaar het tot Gekkenhuis waar dit gebeurd, het werken zonder denk-inhoud en thema, zonder inhoud en vorm, dat is voor Gekken met specifieke geloofsartikelen! De KNAW heeft er tienduizenden te veel.
 
 De gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt.
Het onzijdige wordt in de mathematiek helemaal niet getolereerd...........alleen het onzijdige flikker-volk denkt het zo te redden. Je hebt totaal niets aan ze, want niemand wordt er mee gered..........een mens is nog altijd wat hij doet, slechts daar in komt de juiste sterke mathematiek naar voren (volgens mij wordt hij heel gewoon aangereikt). Spinoza gebruikte deze streng deductief opgebouwde -dus wiskundige- methode in zijn zoektocht naar de "ongekende God", ........maar het goddelijke laat zich zeer moeilijk vangen. 


Voor wie het niet begrijpt, het symbolische heeft geen kracht, de symbolische algebra van George Boole heeft geen kracht, het symbolische wiskundige symbool, het heeft geen kracht, je kan er alleen eindeloos over zwammen. Het symbool van Bernoulli, het lemniscaat , de gebroeders Bernoulli maakten er zelfs ruzie over!
 

 
Ze wisten het al helemaal niet dat dit een vraagstuk is: .......!
Nog steeds laat dit vraagstuk zien uit welke onnozele oenen de wetenschap nog steeds bestaat.
Toch zijn ze aan hun laatste staat van onzin bezig, binnenkort dringt het tot hen door......
De Goden, ze konden echt niet langer wachten!
Doch het symbolische is het beeld van agressie, wat het steeds opwerpt, helemaal niet waard!
Net zo goed is het niet nodig om in het vreemde insigne van de dwaas Dijkgraaf te gaan geloven, zij drukt die agressie slechts uit.
De mens die weet welke evolutie stappen hij nog moet doen, die weet dat de agressie daar beslist niet bij hoort.
Hij weet dat de seksuele dimorfie daar niet bij hoort, ...........
Hij weet dat de nieuwe mens zonder de agressie slechts enige kans maak op de andere betere wereld!
En ik weet ook dat dit een nieuw verhaal is, voor U......
Maar iemand moest het U vertellen........
Neem het mij niet kwalijk.......
Want de onzijdige wetenschap liegt er alleen maar om!
Het onnozele moet namelijk bij het symbolische passen,
zo komt het werkelijk rationele in het "Nu", dus in actualiteit en realiteit niet aan de orde!
En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Doch in de determinatie bevinden wij ons in een gebied van "denking" en "uitgebreidheid" .
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn. De fabeltjes, zet ze toch eens weg.......

Het beeld van agressie blijkt ook bepalen in de geologie. Er wordt ons een Mathematiek opgelegd.

Onze eenheid van tijd is de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling die overeenkomt met de overgang tussen twee hyper fijne energieniveaus van de grondtoestand van cesium-133 bij een temperatuur van 0 K (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103). Het is geen bewijs dat deze standaard een vaste standaard is !
Deze atomaire tijdmeting is gerelateerd aan de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden.
Is dus in feite niet de vaste standaard die we menen te hebben, met onze klok die we tot nu toe gebruiken .
Onze tijd word door onze klok gemeten. Onze kalender klok is een ‘omloop’ ‘ klok. Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as, en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon. Deze tijdmeting is voor ons mensen vrij goed te hanteren , we menen er een constante voor te hebben!

Een andere tijdmeting is atomair – of de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden. Deze klok is feitelijk gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd. Met andere woorden, als uit radio metrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is, betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid sedert de vorming van de steen. Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest, DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.
Volgens de nul-punt theorie beïnvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen! Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante va Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Naar mijn mening is dit de of één louterende consistentie of constante in de kosmos, een andere heb ik nog steeds niet kunnen ontdekken! En in deze non causale kosmos is reeds actueel aanwezig wat reeds ooit geschapen is........
Begrijpen is dan ook iets toetsen aan iets wat in je zelf aanwezig is.....
Mogelijk is deze atoom-theorie dus onjuist, en moet ik haar oneindigheid slechts stellen!
Het NU is mij in elk geval niet vreemd!
Ach, alle dateringen kunnen daarmee in de prullemand.......niet waar? 
Dit is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de licht snelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radio metrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).
Maar ik faal in wederkerige zin ten opzichte van de atheïst, want de uitspraak "God is dood" is gelijk waardig aan de uitspraak "Het atheïsme is dood"
Wat ik over kan houden is dat de relativiteit niet bestaat!

Wijselijk gezien laat iemand met een doordachte levenskunst vooral de agressie liggen, omdat het vooral de mogelijke coherentie verstoort. Het gaat er in de doordachte levenskunst dus allerminst om de lusten uit het leven te verbannen. Alleen, we hebben dat beeld van agressie dat aangeeft dat je die lusten verkeert gebruikt. Een nogal algemeen beeld bij vooral de wetenschappers en de politici van deze wereld!
We weten welke weg we in onze evolutie moeten gaan of U moet willen dat de natuurlijke coreferentie steeds weer door agressie wordt verstoord!


Door de begrippen die gebruikt worden binnen het onderwijs vast te leggen en deze te voorzien van een definitie, weten we wanneer we het over het zelfde hebben, en deze begrippen kunnen onmogelijk door een eigen architectuur vervangen worden! Er zit niets anders op dan ze die hogere waarde toe te kennen! Gelijk Otto Selz het voor ons in cognitieve zin wist te verwoorden.
En voor iets anders van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn! Want dan zou je de werkelijkheid uit de metafysica moeten weten te strippen,......wat nog steeds onmogelijk is. 
Wat je niet accepteert verlies je, je hebt het vervangen door een onlogische reeks, P.L.D. het pathetische, lyrische en dogmatische bevat niets logisch!
Als je in al jouw levensjaren niets wijselijk's accepteert dan heb je uiteindelijk niets logisch over, dement zo noemen ze dat.........Met de theorieën is er nog steeds niets logisch over de wereld gekomen, en een dramatisch beeld van agressie "om je gelijk" te halen en er wordt niet geleerd de eerste orde van de logica te gebruiken, en deze is cruciaal voor de determinatie en de zorg.
Zijn moeder zei dat Albert Einstein Gek was, en met hem is de wereld Gek geworden.


Dus wijselijk is voor het zelf met "zijn zorg" dat er een zicht komt op het ophelderen van de condities van de zorg. We kunnen zelfs niet anders, we weten immers dat de relativiteit in deze kosmos niet bestaat!
En daarmee kunnen de vertalingen van natuurlijke connectieven of verbindingen logisch gezien niet anders als uitdrukkingen zijn in termen uit de 1e orde van logica. Die logica heb je namelijk nodig om alles logisch te kunnen determineren, de interpretatie van deze orde ligt vast en verdraagt dus geen enkele relativiteit!
U weet het ook, ieder onderzoek dat zich laat verzelfstandigen in een theorie loopt vast, in die theorie.......een theorie moet juist zijn wil je hem kunnen gebruiken. En de condities moeten juist zijn wil je tot gebruik kunnen over gaan. Dan alleen is denken een wezens bepaling "van mens zijn" en logica de leer van denken, en dan kan logica (Ofwel vernoemd tot wijzelijkheid) ook bijdragen aan antwoord ‘wat mensen tot mensen maakt’. Zij die dit niet weten tasten volkomen in het duister, daarom hebben ze zoveel waanzinnige theorie nodig, en raken ze dement........en een wetenschap met zoveel waanzin kan ze echt niet helpen!

 
richard-feynman
 Om de wet goed te handhaven was allereerst dat paradigma nodig, maar deze nuchterheid was al bijna in onze eerste levensjaren verdwenen, ONDER DE DRUK VAN DWAZEN DIE HET GEESTELIJKE leven TOT EEN VERWARRING MAAKTEN.
Het Decorum verlies diende zich aan,......Men werkte wetenschappelijk zelfs met situaties die niet coreferentieel konden zijn! Uit angst voor het falen ging men "situaties-commanderen"......De "s-commandeur"werd uitgevonden!
Zo is vrijwel alle huidige agressie ontstaan........
De noodzaak om er maar naar te raden, is uiteraard het gebrek aan echt weten. Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’, maar ook dat is de dwazen niet genoeg. Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële. 

Ik wil die fout corrigeren, niet voor de wetenschap maar voor een ieder eerlijk mens.
Het is tijd om verbanden en oorzakelijke verbanden te onderscheiden, anders komen we in geen dossier verder.
En het verband tussen "De wet" of wel "De Thora" en haar paradigma hou ik zonder meer als de belangrijkste. En deze humane interpretatie maakt al het dualisme van een ridicuul belang!
Gedragsregels - waaraan wij ons gedurende ons hele leven gehouden hadden - werden constant overboord gezet.
Zonder het universele paradigma dwaalt de mens door het leven! De mens gaat zijn omgeving op steeds jongere leeftijd als "vreemd" beleven. Zal er zo nog ooit een interessant gesprek te horen zijn? Want op het moment dat ik denk aan een volumeknop bij de dwaze freudianen, besef ik me uiteraard dat dit niet mogelijk is. Deze gedachte is voorbij in een nanoseconde, maar voor een baby die opgroeit in de digitale wereld moet de onmacht om de gewone wereld te beïnvloeden zeer vervreemdend zijn! Hij zal dan ook op steeds jongere leeftijd remmingen en stoornissen gaan vertonen! Zo heb ook ik definitief gesproken! Maar ......there is plenty room on the bottom of de univers, weet dat onze geestelijke vrijheid is te beleven! 

Het stomme van mij is;...... ik weet zelfs hoe die vrijheid is te beleven, .......ik zal het U uit de doeken doen! 

De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2    De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich open-barende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7   Het  aantal vertwijfelingen

Onze chromosomen nemen een loopje met ons aan de hand van de twijfel. Twijfel valt niet te verwerken! Ook de chromosomen volgen de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheid 's functionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheid 's functionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheid 's waarde van P → Q bepalen uit de waarheid 's waarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip.
 
De QED van Richard Feynman, bleek voor mij in de totale kosmos een rationeel feit! De materiële implicatie moet altijd een herintegratie ondergaan, als ze haar inhoud zou kunnen vertonen! M
et hulp van het wiskundige integraalsymbool \int vertelt hij slechts,
hoe met behulp van padintegralen,

 een consistente herformulering van de kwantummechanica mogelijk is.
Een verdere renormalisering van het kwantum deeltje is niet mogelijk! 
Daar is het een kwantum deeltje voor!
En dat is werkelijk een prestatie van je welste,
want het was een diep ontologisch probleem,
 want ja, wiskundig is er het feit dat niet te voorkomen is,
dat een verzameling zichzelf als element kan bevatten.


Het is voor de mens dan ook gemakkelijker alles te imiteren, dan iets te bedenken. Ter Braak vreesde al een ‘nieuwe’ maatschappij waarin de mensen voortdurend elkaar, zichzelf en hun eigen verleden zouden plagiëren. In deze vacuüm-wereld zou eenieder het geheim, datgene wat het meest karakteristiek voor hem of haar is, moeten verbergen, omdat hij of zij anders niet meer is dan een schijnheilige. En zo is Ter Braak door één zin toch wel een groot denker geworden. En in de manie die deze maatschappij beheerst doen ze zelfs niet anders!
 Ik ben gelukkig geen wetenschapper, ik discrimineer niet tussen fictie A en fictie B ......wat als enige blijkt, is dat wetenschappelijke theorie alleen benaderd kan worden als een vorm van bruikbare fictie, omdat alle feiten in de kosmos contingent zijn, wat wel of niet het geval is dat zal je moeten "uitvinden" in experimenten en testen. Zo als Feynman ons ook vertelde!

Maar de krankzinnige wetenschap, ze blijft maar duelleren, over de bruikbare fictie! Maar het enige is dat; ......
“De eindige deelverzameling M van mijn axioma's blijkt waar, als ik kan bewijzen dat M consistent is dan is M consistent” dan ben ik consistent. Je zou er echter van in de knoop raken als je het zo formuleert. Want je moet toe naar een bewijs!
Richard Feynman leverde als eerste een bewijs op het juiste niveau!
Twijfel is alles bepalend ook voor het Geneste proces, ..... Er wordt een verbluffende goocheltruc uitgevoerd in je lichaam. De bekende truc van de schijnbaar solide ringen die in elkaar zitten en dan plotseling los zijn. Deze truc wordt uitgevoerd door eiwit magiërs in de cel.
Maar ze doen het niet voor de entertainment. Ze moeten deze truc uitvoeren om DNA te repareren en om te voorkomen dat je kanker krijgt (
PhysOrg). Het illusionisten team van eiwitten laat twee DNA strengen door elkaar heen gaan, wanneer het breuken moet repareren. Hiervoor moet informatie van een soortgelijk stuk DNA worden gehaald. Er wordt gezocht naar een vergelijkbaar stuk DNA in een overeenkomstig chromosoom, om het kapotte deel te repareren. Het kapotte deel wordt gedeeltelijk 'gestript', zodat één kant van de dubbele DNA-schroef overblijft. Dan wordt het overeenkomstige deel in het matchende chromosoom opengemaakt en gebruikt als voorbeeld om het kapotte deel te repareren. Het is op zich al wonderlijk genoeg dat een eiwit een overeenkomstig stuk kan opsporen en gebruiken om een goed stuk te kopiëren naar een defect gedeelte, maar dan komt de truc... Nadat de reparatie heeft plaatsgevonden, moeten de strengen DNA weer gescheiden worden. Daarvoor moet de ene streng door de andere heen 'getoverd' worden. "Dit eiwit complex doet wat goochelaars doen,".

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, Noch begrijp ik iets van het paradigma wat in de wereld wordt gekend!
En weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!
De enige Univerele remedie voor de mens, ze heet met de Kosmos MEEWERKEN. Zo is alle vrijheid  in kosmos te beleven!


 Velen zijn genetisch al te herkennen, ze hebben geen enkel exemplaar meer van het Gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, hun DNA is al aan stukken geslagen. Ze hebben daarmee ook geen regulerend vermogen meer om hun emotie te reguleren! En uiteindelijk vervallen we in het drama van het sterven van de eerst geborenen! Het grootste drama wat in de Bijbel is beschreven! Zover bracht de waan het in het oude Egypte!

Het Thema dat ik hier aan de orde breng, heeft een belang als hypothese voor het wetenschappelijk onderzoek, met name wat betreft de concepten emergentie en niveau, alsmede de mogelijkheden en moeilijkheden van reductie, waar ik de antwoorden al van ken. Want de wetenschap geloofd alleen zijn eigen fabeltjes, helaas!  
Heel het gebeuren bestaat uit veel meer als; ...... 
Manifeste gedragingen, Psychische processen (functies), Processen in neutrale netwerken, Cellulaire processen, Moleculaire processen, en dat in bergen en nog eens bergen meer!
De God van de Geest is Denking en Uitgebreidheid.
Het kon dan ook niet anders, ............geestelijke ruimte is weggevaagd, ze staat vol met een oneigenlijk ridicuul belang, je noemt haar het dualisme. De menselijke ziel is aan zijn meest diepe dwaling ooit begonnen! Maar ik hoop toch dat U alle vrijheid die er in de kosmos is weet mee te beleven!
En het eerste begin is toch om maar eens van dat "Beeld van agressie" los te komen, .......daarna is er pas te begrijpen hoe de reintegratie van ons DNA zijn voortgang kan vinden.

Want...... 
De opstand der Hypothalamus en de val van ons DNA is één kosmische seconde van ons weg!
De Motivatie val was en is waarmee het begint, .....Want onze rede en liefde samen zijn een verbluffend goede dirigent.
Door de hypothalamus lopen axonen die de hersenstam met de basale ganglia verbindt. Als deze axonen onderbroken worden bij ratten, ontstaat er een gebrek aan motivatie. Het is alsof de drive om bijvoorbeeld te eten of om te paren wegvalt. (Zonde van de ratten, sluit ze op voor die mishandeling)
En de HYPOTHALAMUS is een oneindig hardnekkig orgaan, dat de Goddelijke consistentie tot in zijn oneindigheid voor laat gaan!
 
Het Endocriene Systeem 1

Hormonen als dirigent van het lichaam
Ontleend aan Nova Nordisk Nederland

Een muzikaal meesterwerk staat of valt bij de inspanning en het overzicht van de dirigent. Hij weet wie hij op welk moment moet inzetten om het juiste effect te bereiken. Hij houdt overzicht en weet hoe er samenhang ontstaat. Zo is het ook in uw lichaam. Alle organen, zoals de maag, de lever, de hersenen en de spieren werken samen om een fantastisch muziekstuk neer te zetten: uw gezonde evenwicht, waarmee u in staat bent dagelijks goed te functioneren. Het hormoon treedt op als dirigent om dit samenspel tussen de verschillende organen te coördineren. Maar wat nu als de dirigent het laat afweten? Hormonen worden afgescheiden door klieren en zoeken daarna hun weg naar organen via de bloed banen en andere lichaamssappen.

Er zijn verschillende klieren in het menselijk lichaam die hormonen 'op weg' sturen, zoals de schildklier, de alvleesklier en de bijnieren.
De samenwerking tussen deze afzonderlijke klieren, het endocriene systeem, is erg belangrijk want dat bepaalt de kwaliteit van de uitvoering.
En het doen is de volle dirigent, ........een mens is in die zin wat hij doet.
Een wijselijk handelen, de zelf-zorg is dus altijd een pré, ......om het systeem op orde te houden......Zij die het onderscheid onder de mensen willen, ze krijgen hun onderscheid, zij die dat niet willen, zullen beseffen dat ze die "goede herder" hebben. En zij zullen ontdekken dat de ratio een onderdeel van de liefde is, zonder die liefde is er geen wet. Dus zonder deze voorwaarden is er uiteindelijk ook geen Goddelijke Erref-Leer en geen "Geneste Proces".
Dus dan kunnen we niet op rationele wijze spreken  over ons DNA, we blijven twijfelen, ......
Onze chromosomen nemen een loopje met ons aan de hand van de twijfel. Twijfel valt niet te verwerken! Ook de chromosomen volgen de implicatie logica, we hebben heel gewoon weer de eerste orde van logica te volgen, als basis element bij de uitvoering! 

DE GEVOLGEN van een afwezigheid in deze, ZIJN DIMORFIE BIJ INSECTEN EN DEMORFIE BIJ DE SOORTEN MET HOGERE GEESTELIJKE VERMOGENS.  Demorfie wordt geconstateerd als er verschillende  typen aan consistentie's of trekken worden geconstateerd, onder de mensen, precies daar waar we die zelfde eerste orde van logica nodig hebben. Ze is een gebrek aan gelijkmoedigheid, rust, vrijheid, geluk, enz enz. Liefde en Rede veroorzaken hopelijk bij elk mens de zelfde consistente trekken. 
Alleen de liefde en de rede kunnen de demorfie bij de soorten aan. 
De lieflijke aard en Kernpunt daarbij zijn de mutatie's, de evolutie verloopt langs de aard van de optredende mutatie's. Darwin's theorie is daarom een lachertje!
Wijselijk daar bij is te weten dat de wetenschappen de natuur niet uitmaken, en de natuur weet dat zonder enige twijfel! (Richard Feynman)
Ten tweede ...... behoort ook al het levende aan Moeder Aarde, de soort bestaat totaal niet zonder de lieflijkheid van Moeder Aarde!
De wetenschap had dus alweer een bijzonder fabeltje (leugen) nodig, ze liegt ons voor; ....... Er komt in de wording van de kosmos een moment voor dat op een plan, als de omstandigheden daarop aan een aantal voorwaarden voldoen, het leven te voorschijn komt. Daarbij zou het verloop van dus de Goddelijke eeuwige, liefelijke en oneindige  consistentie volgens de dwazen alweer niets zijn. Ook dat is een bewijs dat er van het hele vraagstuk niets is begrepen, en er nog niets van het menselijke vraagstuk door de wetenschap is aangeraakt!

De demorfie is niet meer te bestrijden met medicijnen, en ze zal ook nooit met medicijnen te bestrijden zijn! Dementie, Alzheimer, ze zijn ons een slag voor in het ongeluk! 
Of zijn we toch te laat om "Het beeld van Agressie" naast ons neer te leggen?
Ik zou dit toch maar gaan doen, want het onzijdige flikker-volk helpt ons in niets........
Streef naar dat hogere rationele doel wat U in het vooruitzicht heeft gekregen .....
Laat U niet meeslepen in het beeld van agressie, want het is de reactie op de twijfel 
die elk ziele wezen in zijn moeilijke momenten kent. U moet niet uit boosheid gaan handelen.......en daar nog een sport van maken ook. Er zijn al genoeg hooligans op deze wereld! 

Een andere logica bestaat er namelijk niet, omdat het NU eenmaal zo werkt; ....... Axon
Een axon is een dunne uitloper van een neuron, en een essentieel onderdeel voor het doorgeven van informatie. Het begin van het axon is te vinden in de axonheuvel, een bultje op het cellichaam. Het axon komt uit bij de synaps, waar communicatie met een andere cel mogelijk is door middel van overdracht van neurotransmitters. Soms moeten er veel axonen richting hetzelfde gebied in de hersenen, ze bundelen zich dan samen. Deze bundels van axonen staan bekend als zenuwen, behalve in de hersenen, want daar noemen we een bundel axonen een tractus.
De hersenen doen hun werk, niet volgens ons idee, maar volgens het idee van onze schepper! En het atheïsme is vooral die publieke opinie die in haar propaganda dat geloof verdringt, en de wetenschap is de leider daarin, maar hun logica kan dus nooit overtuigend zijn! Ze is een dualisme, de kosmos wordt daarin op een onzijdige manier gebruikt, omdat het bij leven en welzijn en met zorg geformeerd, maar niet kan lukken.........Het is hun ontstellend dure flikker streek!
Ze nemen velen, zelfs heel velen, in hun ondergang mee. 

 "Verlichting ontstaat daar waar mensen de onmondigheid afleggen die zij aan zichzelf te wijten hebben. Onmondigheid is daar waar mensen niet in staat zijn hun verstand te gebruiken zonder zich daarbij door een ander te laten leiden. Doch dit is een valse schaamte. Mensen hebben daardoor de onmondigheid aan zichzelf te wijten wanneer dat onvermogen niet berust op een gebrek aan verstand, maar op het ontbreken van de vaste wil en de moed om het verstand (in rede en liefde) dat zij hebben ook te gebruiken zonder zich daarbij door een ander te laten leiden. Sapere aude (durf te weten)! Waag het om het verstand dat je hebt zelf te gebruiken! Wil zien dat het leven een zin heeft. Wil zien dat het met de feiten van de wereld nog niet gedaan is. Dat is dus het wachtwoord van de Verlichting.
Want het blijven de liefde en de rede die de beste consistente trekken in zich hebben.
 De Universele wetmatigheid, de basis voor het Recht, de wet, de Thora bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.

Alles uit "het al" creëert eerst een zekere instinctie, maar ze is zeker ook het gevolg van gedrag. Gedrag en gewoontes creëren samen de instinctie als beiden samen het tot een zekere evolutie weten te brengen, en de natuurlijke Enzymen spelen daar een zeer bijzondere rol in. Het gaat in de praktijk om meer ..... ( 
Lissa Rankin - 2014)

Meer brein, minder medicijn ( tot geen )

Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Zo is het zoals ik het ook altijd heb ervaren. Zo is het altijd in mijn leven geweest. Daar bij geldt het Feynman fenomeen; .....ieder ding is alles. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........het genetische verklaringsmodel wist dus ten onrechte als overwinnaar uit de bus te komen. En slechts de geestelijke vrijheid kan op deze wereld waar en noodzakelijk zijn. De rest kan alleen over de overwinning van de waanzin gaan! En ik heb nooit anders geweten, en nog nooit een seconde getwijfeld aan het idee van mijn geestelijke evolutie. En ze is er ook voor U!

Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
 • Stel je dan ook maar niet voor, dat dit lukt, en tevens nog verder mag met de Goden –; ..... 
Dat je geen geweten hebt, dan ook helemaal niet, geen gevoelens van schuld of wroeging wat je ook doet,
Geen beperkende gevoelens van zorg voor het welzijn van vreemden, vrienden of zelfs familieleden. Stel je een leven voor zonder strijd met geen enkele vorm van schaamte, hoe egoïstisch, onverschillig, schadelijk of immoreel je ook handelde.
 1. En kan doen alsof het concept van verantwoordelijkheid je niet bekend is, behalve als een last die anderen klakkeloos lijken te accepteren zonder zich af te vragen waarom, als de goedgelovige dwazen die zij zijn.
 2. Ik voorspel het U heel gewoon, dit lukt U niet zonder dat U diep gaande consequenties gaat voelen, en merken.
 3. De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos.
 4. Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, nog kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade.
 5. Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
 6. De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren.
 7. U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden. En inderdaad, in de zorg zet ik in op meer brain en minder tot geen medicijnen!

Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist en dwaze atheïst, die als enige in zich heeft dat hij de eerste orde van logica niet kan velen. De boosheid met zijn agressie speelt hier gewoon een enorme rol! Hij de Atheïst ontkent het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greep houden van onze instincten en drijfveren. Maar dat de levensfunctie zo goed is afgeschermd, maakt hen boos! Maar ik zei het al ......Twijfel valt niet zomaar te verwerken! De hooligans van de wereld zijn boos!
Maar hun debiliteit duurt voort, Ha-ha! En daar willen ze toevallig weer (al weer) een nieuw medicijn voor! Maar daar had onze schepper al eeuwen niet de natuurlijke enzymen voor! 
Toch blijven de debielen denken dat de wereld af is, en niet het resultaat van hun (o.a. medicijn) experimenten. De Goden hadden daar maar één antwoord op .............

Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Zo zal de nieuwe mens geboren worden. En er is niemand die de dans ontspringt.......Want met de demorfie is deze wereld al 30000 Jaar voor elke nieuw geborene meer als een gevaarlijk oord! 
De laatste gevolgen; .... Dementie, Alzheimer, ADHD, enz ...... er is geen medicijn voor!
Als mens wist ik dit al vanaf mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!

De Psychische vermogens, met alle gevaren en verlokkingen daarvan, ontwikkelen zich nu onvermijdelijk onder u.
Ik ben zelfs geneigd te denken dat enkelen van ons al vliegen vóór we hebben leren kruipen. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is een feit. Ik ken duizenden academisch gevormde mensen die een waar wonder zijn als het om abstracte felle betogen gaat over zaken die niemand interesseren behalve henzelf en die toch bijzonder zwak waren in dingen die in het lager onderwijs worden onderwezen. Dat moeten we zien te vermijden. (Ja, meneer Einstein)
 U moet oppassen dat de psychische ontwikkeling de manasische [mentale] en geestelijke niet overtreft. Dit omdat U niet aan de eerste Orde van logica voorbij kan gaan!
Dus onder controle gehouden, beheerst en geleid door het manasische beginsel, zijn psychische vermogens een waardevolle hulp voor de ontwikkeling.
Maar als deze vermogens vrij spel krijgen, leiding nemen in plaats van geleid te worden, gebruiken in plaats van gebruikt te worden, brengen ze de onderzoeker tot aller gevaarlijkste waanvoorstellingen en de zekerheid van morele ondergang. 
Deze morele ondergang heeft zelfs de huidige academische wereld in boosheid achtergelaten, Zodanig zelfs dat ze de theorie gingen "commanderen".
Dat doen ze al bijna honderd jaar!
Ik volg dus aandachtig deze ontwikkeling die in elk ras en evolutie periode onvermijdelijk is.
Overigens ben ik geholpen door mening leermeester, en jawel; .....ik kan vliegen ......
Henk heet hij, hij was verre weg de beste ....... daarna volgden nog vele anderen.

Het Zelf brengt echter zijn eerste emanatie-bekleedsel vanuit zichzelf voort; ...... deze essentie omvat alle hogere delen van de entiteit, bijvoorbeeld van een mens, zoals intuïtie, onderscheidingsvermogen, directe kennis, instinctieve wijsheid, plus de ervaringen die in alle vroegere levens zijn opgedaan. Maar zelfs dan kan hij niet aan de eerste orde van logica voorbij gaan, ze is fundamenteel bij de uitvoering!  
Maar je hebt zo wel de innerlijke meester als buddy, en er zijn wel dirigerende associatie's! Deze kwamen niet zo maar even uit de lucht vallen, zoals bij de theorie duivel Karl Popper!
En uiteraard zo ook bij de krankzinnige wetenschap!
En ook daarom kan ik ook Otto Selz tot een werkelijke grootheid verklaren!  
En daarom weet ik ook waar alle Dementie en Alzheimer en ADHD begon!  
Hoe diep fout zit het met de start van de huidige Mens! Hij moet leren leven met een ontstellende werkelijkheid! En wetenschap en politiek hebben ons alleen maar geleerd er bij te liegen.........

Het kind op deze wereld kan onmogelijk verder gaan zonder eerste emanatie- bekleedsel, en velen hebben zich al afgekeerd van de concentraire hersenhelft, dit omdat de comtemplaire hersenhelft toch al de zetel van zijn eerste emanatie-bekleedsel was! Ze hebben in eerste aanleg geleerd de functie's te bezien per locatie en kunnen zich daar al heel goed mee te redden! Veel beter dan met de concentraire hersenhelft van de huidige dwaas!  U moest toch al oppassen dat de psychische ontwikkeling het manasische [mentale] en geestelijke niet overtreft. Dit omdat U niet aan de eerste Orde van logica voorbij kan gaan! Als U deze regel niet aanhoud gaat ieder mens in de fout! 

Het is voor de mens dan ook gemakkelijker alles te imiteren, dan iets te bedenken.
Ter Braak vreesde al een ‘nieuwe’ maatschappij waarin de mensen voortdurend elkaar, zichzelf en hun eigen verleden zouden plagiëren. In deze vacuüm-wereld zou eenieder het geheim, datgene wat het meest karakteristiek voor hem of haar is, moeten verbergen, omdat hij of zij anders niet meer is dan een schijnheilige.
En in de manie die deze maatschappij beheerst doen ze zelfs niet anders! Alleen de schijnheiligheid wordt in deze maatschappij "serieus" gebruikt!
Zelfs de overheid gebruikt  onmiskenbaar deze schijnheiligheid, en dat is niets meer als een misdadigheid.
Geld heeft maar één doel bij ze, zoveel mogelijk diensten en goederen naar je toetrekken met een zo klein mogelijke tegenprestatie!
Het motto van heel vele mensen is dan ook; ....Laten we het nog een keertje over doen.
De overheid doet daar dik en dik aan mee, geleid door zijn zwakzinnige apparaat en door zwakzinnigen die zich politici noemen.
Al eeuwen heeft deze zwakzinnige club een engagement gesloten met anderen die het ook “goed” willen doen.
De elite maakt zijn punten door te liegen, zo durf ik het wel te stellen. Weten doen ze niets, de illusie moet dan toch zijn inhoud krijgen. De Grote Leugen (Big Lie) is de propaganda techniek. Adolf Hitler noemde het in zijn autobiografie "Mein Kampf“ een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zo’n grof geweld aan zou doen”.

“Het vereist heel veel bodemloze leugens van de elite en hun gevechtsformaties,s om de mens de schuld te geven van alles wat er mis gaat, de ineenstorting wordt gepredikt,  met bovenmenselijke energie en macht, de ramp die de elite voorziet moet worden voorkomen.
Geprobeerd wordt de natie te redden uit haar benarde positie. Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat, gezien de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust schuldig te zijn, en dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van iedere brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens. Zo’n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulke monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen, ja, zelfs wanneer ze worden voorgelicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen. Daarom, zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken.
Nederland heeft ook zo'n hoofd-misdadiger, 

Zijn engagement met de wetenschap leidt voorshands tot niets anders dan Fascisme.
En het gerechtelijk falen is heel gewoon bekend, omdat de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error).
Terwijl het heel duidelijk is dat de overheid een integere overheid moet zijn. Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput. De overheden zijn de hoofd agressor's op deze wereld! En dat zijn ze altijd geweest ook!
Wat een verfoeilijkheid, wat een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici menen integer te Zijn is een volkomen raadsel.
Wat de mensen die deze feiten meemaken, te vertellen en te oordelen hebben, het zijn dwaasheden en dwaze dames en heren die ze verkondigen horen vooral op de scholen niet meer thuis.
 Als baby zijn we zelfs door een mysterieuze "solitaire actie" gevormd,  heel die "solitaire actie" was het begin van een enorme acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Daar kunnen genetici wel over praten, maar aan "het wezen ofwel het kernachtige" hiervan gaat men geheel voorbij! Alle mensen worden voor 100% als beelddenker geboren, het is een verworvenheid en geen stoornis of mankement. En onvolkomenheden komen in ieder mens voor, .......toch moet hij op zijn eigen weten kunnen vertrouwen, wat is dan de eerste les? Hoe voorkomen we het ressentiment, .......een heel ander chapiter als waar deze krankzinnige en waardeloze wetenschap door wordt beheerst! Ze gaat zelfs aan de totale geestelijke evolutie van de mens voorbij! Het emanatie-beginsel met bekleedsel wordt heel gemakkelijk ontkend .......

Ze gaan een heilloze en zielloze weg, die van het ressentiment.......Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. 


Deze auto-intoxicatie, die door deze schijnheiligheid gevormd wordt, ze is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen.
Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........
De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn!
Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn! U moet weten, twijfel te zaaien over de waarde van het andere bewijs, ik en ieder ander kan dat slechts met de pathetischedrogreden ofwel de schijnheiligheid is algemeen.  De Duivel is zelfs niet meer als die pathetische schijnheilige drogreden!
De Katwijkse ziekte (HCHWA-D of amyloïde angiopathie) is zo een erfelijke ziekte......maar hou Uw hart maar vast want er komen er nog veel en veel meer! De heren genetici zullen wel blijven brullen, .......maar de menselijke auto-intoxicatie is het enige aanwijsbare feit dat als oorzaak kan worden aangemerkt!

Heel de hoop van de mens is zelfs gericht op "solitaire actie", onvolmaaktheid kan je niet wegcijferen! Of om het anders te zeggen, symmetrie houdt het afwijzen/niet aanwezig zijn van een solitaire werking in.
Niet zo erg handig, als er letterlijk overal asymmetrie aanwezig blijkt te zijn, solitaire invloedssferen zijn in de kosmos een existentieel-feit. Om het in andere woorden tot zeggen, bomen groeien niet alleen in bossen, maar er groeit ook wel eens een enkele solitaire boom op de hei.
Vaak zijn het prachtig mooi en uitbundig groeiende exemplaren, mijn bewering is dat die solitaire werking de kosmos vorm geeft, en dat het verhaal van de oerknal zwakzinnigheid is. Solitaire actie en acquisitie gaan overal hand in hand ook in de kosmos, de rest is larie, ....ook de reden daarvan is bekend ..........

Wie slechts op iemand`s filosofische en theoretische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, maar deze is en blijft tweeledig.  Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert, de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen. Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren, dat deden ze in het stenen-tijdperk ook al! De neurotransmitter die de verbindingen moet maken is niet actief, .... dat is alles.

 De meeste dwaze mensen vinden het zelfs ongepast om in alle openheid met U te communiceren, wie een dominantie en "het beeld van agressie" toont, toont geen intellect, ze gaan met hun schijnheiligheid, uit voorzorg al direct over op de conversatie.  Men wil met alle geweld alleen maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis! Het vacuüm pakket van Ter Braak,..... ze dachten er zelfs niet aan om uit dat vacuüm pakket te ontsnappen,.... tot ze er achter komen dat het leven in dat pakket onmogelijk en derhalve bederfelijk is!
Daarom gaan de deskundigen direct over op de conversatie, met alle routineuze schijnheilige kletspraat als gevolg!
Toch gaat het om "Een waanzin pakket van filosofieën en theorieën", die voor niemand gezond is, al 33000 jaar niet!  Het waren de jaren van de "bijna eeuwige demorfie en dimorfie, die helaas niet te verslaan was!

IK HEB NOG NOOIT EEN ONZIJDIGER FLIKKER-VOLK GEZIEN OP DEZE WERELD ALS HET HUIDIGE VOLK VAN WETENSCHAP EN POLITIEK! Maar ze gaat ten onder..........Wist U het niet, het laatste verderf komt van hen! Het eigen verderf heet dementie, Alzheimer, ADHD, ga zo maar door. In het oude Egypte sneuvelde alle eerst-geborenen LETTERLIJK , omdat er een maatschappij zonder een emanatie beginsel ontstond..........Ze ontstaat hier ook! Hoe onze eerst-geborenen een hersen-bekleedsel kunnen krijgen, het is al een volkomen raadsel! Het wordt geen mens gegunt, of het moet de hoofd-misdadiger Rutten zijn ........Zou de gerechts-psycholoog er iets van begrijpen, hoe het mis gaat hier? U meneer 
prof. dr. PJ van Koppen , waarom pakt U de Hoofd-misdrijven van de overheid niet aan ????

En buiten dat; ......“Mensen die diep in de geschiedenisboeken graven op zoek naar zondes,
zoeken niet naar de waarheid maar naar kansen om een bepaald volk te denigreren of om een slaatje te slaan uit het leed van anderen,” zegt de econoom Sowell.
“En dat ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben gehad.”
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”
besluit de gerespecteerde econoom.
“Maar kennelijk is dat niet genoeg voor veel van onze leraren, intelligentsia en media.
Zij zijn druk bezig het heden te vergiftigen door de manier waarop ze het verleden presenteren.”
Meer kunnen ze zelfs niet eens, ...... bravo Thomas Sowell.
Want we weten het heel gewoon: ...... Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur..... Meneer prof dr PJ van Koppen.
met de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht!
Eigenlijk zeer geweldadig dus.....Geweldig.....
Zo'n Gek die zich eigenlijk nergens om bekommert.......
Want Koppen, e
r is nog nooit in algemene zin sprake geweest van ‘autonomie’ als het om de liefde gaat. Dat is een contradictio in terminus. Natuurlijk zijn er mensen die zich ‘autonoom’ gedragen in een verhouding, maar dan is er geen sprake van liefde.
Het is al de vraag of je wel kunt spreken van het ‘autonome individu’ als de karakteristieke status van ‘de mens’ in de hedendaagse cultuur, hoezeer men het ook heeft over de individualisering van de samenleving. Daarmee krijgen heel veel mensen een etiket opgeplakt dat helemaal niet bij hen past. Een ‘autonoom individu’ is eerder een uitzondering.
 Eerst maak je iets zwart, en dan zeg je dat het zwart niet deugt, Koppen ik weet zeker dat jij de misdadiger bent!
 
‘’Zuiver van hart, trekken we, lerend, de wereld door
en raken in de ban van alles om ons heen.
Je bent steeds ergens naar op zoek,
maar het ontgaat je
Dat je dat wat je zoekt al bent.’’
"Maar hopelijk wil er toch een nuchtere herinnering binnen komen"

 
Het denken is de wezens bepaling "van mens zijn" en logica de leer van denken, en dan kan logica (Ofwel vernoemd tot wijzelijkheid) ook bijdragen aan antwoord ‘wat mensen tot mensen maakt’. En de eerste wijzelijkheid is de agressie naast je neer te leggen....... je kan wel denken dat je de evolutie kan veroorzaken, maar meestal of wel bijna altijd, is het zo een revolutie, zijn eigen geschiedenis totaal niet waard!
Ter Braak had gelijk en zijn vrees is uitgekomen! Ha-ha-ha-ha-ha-haaaaaaaah.
 Dit was een collage met hulp van het .theosofie.net

 De liefde en Rede

De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid

Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld

Want, Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Daar in die nieuwe wereld zal U weer kunnen vlammen!
"Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn.....geestelijke-vrijheid zo noemen ze dat!
 
Nardocus Filosofus