Hoofdstuk 72 Echte metafysica

De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt. Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem.

Zo worden de strijders van de regenboog gekend!
Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen! Moet dat dan zo mogelijk niet op de beste manier gaan?


Buiten dat, er is toch meer te vertellen over deze algemene formulering; .....


 1. In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trilling`s-toestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Laughlin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
  Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.
  Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen, misleiding is bedrog! De wetenschap bedriegt op grote schaal! Het wetenschappelijke bewijs is binnen enkele seconden te leveren! 
 2. Ook Laughlin was net als Richard Feynman een echte wetenschapper en geen leugenaar !!!!!!!!!


* Krijgers van de Regenboog *
 
 - Zijn de mensen van nu -
met inzet voor bewustwording van de Nieuwe Wereldtijd,
meer is er niet te vertellen, of het moeten fabeltjes zijn!
 
Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is! De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn 
onvergelijkelijkheid ! Ik heb dat woord slechts onderstreept omdat Google dat ook doet! 
Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is! Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet!
 “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”

Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.

Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
de curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde, waarvan maar 2000 bewust.
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur......omdat hij toch wel vind dat hij de maat alle dingen is, en hij is dus ook de bedrieger en het kwaad van elke dag!


Want we weten het allemaal; ....Het Es is het lust principe: het wil alleen maar van alles heel graag. En daarom moet ik U waarschuwen voor deze materialistische wetenschap. De gekken van Freud zijn zo doorzichtig als maar zijn kan! En zwaar debiel. Hun focus ligt op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort.

Richard Feynman wijst ons ook steeds op sublieme wijze op iedere immoraliteit, die we mogelijk ook bij hem kunnen vinden, bv. We hebben de gewoonte om de artikelen die we voor wetenschappelijke tijdschriften schrijven zo afgewerkt mogelijk te maken. We vermelden al de denk-wegen en maken ons niet bezorgd over de blind eindigende steegjes en we beschrijven ook niet welke verkeerde ideeën we eerst hadden. Zo publiceren we op een waardige manier niet wat we allemaal gedaan hebben om het werk tot stand te brengen. Of over zijn theorieën zegt Richard Feynman, mogelijk kloppen ze niet! 

Maar de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!
Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.
En dat moet dan weer worden bevestigd door de popperrazzi media die zich in de media ophouden.

En ze willen alles zo graag, ... zelfs Newton werd zo'n ezel. Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifiek 's. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! In experiment! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen! Het is een Theorie zo zullen de krankzinnige popperazzi het uitleggen!


 1.  
  Zwarte gaten en algemene toestanden
  Zo,n elementair stukje natuurkunde kan alleen maar goed gaan als het tot het elementaire gedrag van deeltjes behoort.
  Bij een gas is het niet zo dat de chemische bindingen in de moleculen van de stof zijn veranderd, vergeleken met een vaste stof .
  Ofwel de lading van de elementaire deeltjes zorgt dat de wet van behoud van energie blijft gelden .
  Er is geen andere kracht daarvoor te bekennen , dus moet het begrip massa hier op de helling, anders geformuleerd worden .
  Als ik mijn denken doorzet, moet het weer zo zijn bij iedere aggregatie toestand !

 2. Maar nee, bij hitte of wel een verdere energie toestand wordt het anders, dan pas geld de wet E=mc2 NIET EERDER .
  Twee andere en weinig bekende aggregatietoestanden zijn plasma en Bose-Einsteincondensaat ofwel BEC. Plasma wordt vaak de vierde aggregatietoestand genoemd. Hierin zijn de deeltjes van een stof in meer of mindere mate geÏoniseerd. Plasma is de fase waarin de stof zo sterk verhit wordt (in de orde van duizenden graden Celsius) dat ze elektrisch geleidend wordt. De elektronen van het atoom draaien hierbij niet meer rond de kern, maar hebben zoveel energie dat ze a.h.w. tussen de kernen door bewegen. Dit plasma komt in de natuur enkel voor in de kernen van sterren. Men is er wel al in geslaagd het te vormen in laboratoria, waar het dan onder controle gehouden wordt door een elektromagnetisch veld.
  Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregatietoestand

 3. De volgende gedachte, gaat natuurlijk over het BEC en zwarte gaten!
  Maar daar heb ik hulp bij nodig, zou het misschien zo zijn dat er daar een volkomen andere formule voor massa gehanteerd moet worden? En dat er daarom geen licht te bekennen is! Dus het zwarte is een gevolg van de kwantum fysische fase!
  En niet van de zwaartekracht!
  BEC is de tegenhanger van plasma, en wordt beschouwd als de vijfde aggregatietoestand. Het vormt zich als een stof wordt gekoeld tot het absolute nulpunt (0 Kelvin of -273,15?C). Als dit nulpunt zeer dicht benaderd wordt, vallen de atomen van de stof allemaal in dezelfde kwantum-fysische fase, waarbij ze een groot super-atoom vormen. Iets gelijkaardigs gebeurt met het licht in een laser. Ook deze aggregatietoestand is recent verkregen in een laboratorium.

 4. Is deze bewering ONJUIST ! BEC komt voor zover bekend nergens in de natuur voor.
  Einstein wees met zijn formule E= m.c2 (of E/c=mc) gelijkheid van massa en energie , maar c is het gevolg van de kwantum fysische fase waarin een stof of elementair deeltje verkeert .
  En daarmee zeker geen basis voor een complete theorie , het is slechts waarheid binnen deze rekensom !
  Wat je kan uithalen en waarnemen met en bij een stof is dus volkomen afhankelijk van de aggregatie toestand ofwel kwantum fysische fase van een stof , de interactie's van de elementaire deeltjes houden niet op bij de voorstelling die hier gegeven word;.........
  Alle soorten krachten (veerkracht, wrijving`s-kracht, opwaartse kracht)
  kunnen begrepen worden met de vier fundamentele wisselwerkingen:
  1. gravitatie-wisselwerking (zwaartekracht),
  2. elektromagnetische wisselwerking (elektrische kracht, magnetische
  kracht),
  3. sterke wisselwerking (kernkracht),
  4. zwakke wisselwerking.Want hoe zit het warempel toch binnen de meta-fysica?
 1. Hoe zit het met de soorten van krachten ,die we uit kunnen oefenen op een vaste stof ?
  .... , die we uit kunnen oefenen op een vloeistof ?
  .... , die we uit kunnen oefenen op een gas ?
  ..... , die we uit kunnen oefenen op een plasma ?
  ....., die we uit kunnen oefenen op een Bec ?
  ZIJN DIE KRACHTEN ALLEMAAL HET ZELFDE ?
  NEEN , bij gevolg kom je aan vier wisselwerkingen te kort !
  Massa rolt als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze
  ruimte "beperkt" zich dus tot de plaats waar nog energie-bewegingen mogelijk zijn.
  Daarmee kan ook de elementaire deeltjes theorie op de schroothoop!

 2. Einstein zelf definieerde een ruimte-tijd om een ruimte aan te duiden waarin zich massa' s kunnen bewegen op een wijze die door de kromming van de ruimte-tijd bepaald wordt, waarbij de kromming zelf bepaald wordt door de aanwezige massa's. Massa rolt als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze ruimte "beperkt" zich dus tot de plaats waar nog energie-bewegingen mogelijk zijn.
  Vergeten we tenslotte niet dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een inter-moleculaire, een inter-atomaire, er tenslotte ook nog een inter-nucleaire ruimte bestaat die allen beheerst worden door de zelfde " ruimte-tijd-theorie van Einstein", wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt. 
  Aldus : Rene Slegers in
  http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm
 3. Dit punt eist een verkenning in de metafysica, over iets louter onverklaar-baars!
  De derde fout die wereldwijd gemaakt wordt , is de volgende :.......
  Een zware massa kromt de ruimte en een lichtstraal volgt in die gekromde
  ruimte dus een geodeet, en dat is daar een gebogen baan. Daarom kromt
  die lichtstraal. Maar dit is een mis-concept !
  Maak eens een plaatje volgens deze theorie,
  Leg dat plaatje op een draaitafel,
  Draai het blad steeds 90 graden door,
  Dan krijg je het plaatje in vier verschillende standen te zien,
  Kan jij mij nu vertellen welke stand de juiste is ?
  De theorie is niet "ABSOLUUT"
  JE MOET MET DEZE THEORIE ONEINDIG BLIJVEN DRAAIEN , en dan vind je nog
  juiste stand niet !

 4. Het echte verhaal is precies andersom; ...... de massa /lading rolt de ruimte
  als het ware voor zich uit ! De ruimte stopt als er geen energie
  bewegingen meer zijn. Zo zien wij het !
  Een referentiekader is de algemeen beschouwde structuur voor een analyse
  of inleiding ter verwerking van informatie.
  En kan geen absolute bewijzen opleveren.

 5. Door substitutie breng je een referentie / nulpunt in , maar dat is nooit de WERKELIJKHEID.  IN DE KOSMOS BEWEEGT ALLES EN IS ER ALLEEN EEN VOORSTELLING TE GEVEN MET :
 6. Een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel
  In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven.
  Helaas maar daar moet je bewust mee rekening houden , anders kom je tot mis-concepten zoals hier boven beschreven.
  Je bent gewoon een statische redenatie aan het ophangen met deze door Einstein gevolgde methoden.
  Je kan je nog steeds niet voorstellen dat er een enorme tegenstelling is tussen een beschrijving / benadering en de werkelijkheid!

 7. En het is toch zo duidelijk ! Kunnen we de dynamische werkelijkheid zien ? Neen.
  We kunnen ons nieuwe denken slechts enten op de structuren en ervaringen uit het verleden.
  We hebben prachtig mooi systeem het Periodiek systeem,
  In het periodiek systeem der elementen zijn de chemische en fysische eigenschappen van de elementen in kaart gebracht. In deze tabel, ook de tabel van Mendelejev genoemd, die een lange geschiedenis kent, staan alle bekende elementen op volgorde van atoomnummer zodanig ingedeeld dat de elementen uit dezelfde periode naast elkaar staan en elementen uit dezelfde groep boven elkaar. Tevens staan de elementen die tot hetzelfde blok en dezelfde reeks behoren bij elkaar in de buurt.
  Meneer Albert Einstein is vergeten zijn theorie daarop te enten !
  Het wordt tijd dat is eindelijk te gaan doen !
  Einstein heeft deze samenhang met het Periodiek systeem en zijn speciale
  RT nooit ingezien , deze allein-gang gaat op het drama en impasse
  uitlopen voor de huidige wetenschap !

 8. Geloof Mij en Rene Slegers en de wetenschap kan weer verder !
  In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trilling`s-toestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Laughlin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
  Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.
  Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen, misleiding is bedrog !

 9. ALLEEN DE INVLOED GAAT JUIST VAN BUITEN UIT NAAR BINNEN, de wetten zijn kosmisch !
  Wat een geluk ! We zijn geen samenstelling van deeltjes maar een deel van het geheel .
  Wiskunde is een hulpwetenschap, helaas je zal een benadering moeten kiezen voor ieder probleem. Want; .....
  Een mechanisch systeem streeft naar een toestand van minimum potentiële energie. Het is "alsof" het systeem een doelgericht gedrag vertoont. De systeemtheorie onderkent dan ook het bestaan van normatieve systemen die doelstellingen nastreven. Het doelstelling`s begrip maakt het o.i. mogelijk om de rol van die het energie-begrip in de exacte wetenschappen speelt te veralgemenen. Dit is een sterke aanwijzing voor een samenhang in het geheel die door eisen van de totaliteit bepaald wordt.
  De verbindings-voorwaarden geven aan fysische systemen hun structuur en samenhang en maken door de wederzijdse wisselwerking het samenspel van de elementen mogelijk.
  De verbindings-voorwaarden geven in feite de continuïteit van de variabelen in de ruimte aan. De twee types verander-lijken worden soms "door-" en "over-" verander-lijken, trans- en inter-variabelen genoemd. In een hydraulische analogie kan men van stroom-gebieden en niveau-verschillen spreken. Het in paren optreden van de verander-lijken maakt het mogelijk om het energie begrip in te voeren en energie (of vermogen) te definiëren als het product van beide soorten verander-lijken. Het is ook belangrijk op te merken dat de verbindings-voorwaarden voor netwerken en structuren een lineaire vorm hebben of gemakkelijk in een lineaire differentiaal-vorm kunnen gebracht worden. Deze eigenschap leidt tot zeer algemene energie-stellingen zoals de stelling van Tellegen en de analoge stelling der virtuele arbeid.
  Gedrag van een systeem wordt in de apartje`s-benadering gekenmerkt door relaties tussen input-, output- en toestand`s veranderlijken. De toestandsvariabelen geven de invloed van het verleden op het heden weer en bepalen het tijdsafhankelijk gedrag ten gevolge van de geheugen-eigenschappen ( Cohesie, Adhesie, stroom, spanning, enz) van het systeem. De interactie tussen de deelsystemen wordt door verbinding`s-voorwaarden beschreven. De werkelijkheid is als een constructie bestaande uit onderling verbonden bouwstenen. Daarbij aangenomen dat de relaties die de werkelijkheid kenmerken, ontbonden kunnen worden in relaties die het gedrag van de bouwelementen en van hun verbindingen afzonderlijk kenmerken.
 10. Het gaat dus om een reductionistische benadering die zich niet beperkt tot het in rekening brengen van de delen maar ook aandacht geeft aan de wederzijdse beïnvloeding.De totaliteit blijkt algemene eisen van continuïteit op te leggen waaraan de verbindings voorwaarden moeten voldoen. Deze eisen kunnen vertaald worden in energie-wetten, invariante en symmetrie-eigenschappen. Er blijkt ook een bepaald efficiëntie-principe werkzaam te zijn. Vroeger sprak men over het principe van minimum actie of de wet van de kleinste werking. Men kan aantonen dat voor elektrische netwerken waarvan de elementen een "positief" gedrag vertonen de energie-content minimaal is als de wetten van Kirchhoff voldaan zijn. Een duale stelling geldt voor de co-content. Analoge eigenschappen gelden ook in de sterkteleer en bepalen de stabiliteit van mechanische structuren. Het streven naar minima speelt een grote rol in de energetische benaderingen. Een mechanisch systeem bijvoorbeeld streeft naar een toestand van minimum potentiële energie.
 11. De entropie van een netwerk zonder bronnen neemt toe in functie van de tijd. Het is verder eveneens mogelijk om aan te tonen dat een gevolg niet voor de oorzaak kan optreden. Dit wijst erop dat men asymmetrieën uit symmetrieën kan afleiden.
 12. En daarmee is opnieuw bewezen dat de wetenschap maar raak kletst met haar oerknal theorie en haar relativiteit`s theorie , ze kent de samenhang van de totaliteit niet, en de aperte eisen van het totaal kent ze niet .
  Overigens is er een groot het belang van symmetrieën en invariante eigenschappen in de fysica. Voor elke symmetrie is er een behoud wet.
  Maar ja ik heb die perfecte vormen en omstandigheden nog niet gezien.
  Dus we krijgen toch de nodige variatie, al kan die in het begin nauwelijks vast stelbaar en zichtbaar zijn.
  HET IS NIET WAAR, DE MASSA IS NIET SYMMETRISCH VERDEELT IN DE KOSMOS,
  ER KAN GEEN BEHOUD WET VOOR GELDEN,
  DE STELLING VAN MENEER EINSTEIN IS PERTINENT ONWAAR. E= Mc2 kan niet algemeen gelden. 
 13. Het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren.
  Maar dat is het jammer genoeg niet! 
   Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts!
Hoe dat gaat is bekend..........Het doemscenario van leo van den haak 
De wetenschap heeft geen huisregels, ze woont ook doodgewoon op het normaal-vlak-Aarde.
Als ze verzinsels van Popper bedoeld, dat zijn theorieën, met een theorie kan je geen theorie valideren noch populariseren. Dat is een hond die in zijn staart bijt, zou mijn leermeester zeggen.
Dus ze prevelt mooie kletspraat meer niet!
Gesteld, dat U op dit vlak leeft dan kan U slechts plaatselijk corrigeren, voor de abstracte theorie is slechts één groot NORMAAL- VLAK nodig, van een ongekende precisie, dit vlak kan je niet achteraf maken, iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van de correctie van de voor-buurman en de achter-buurman, alles zit daar aan elkaar! U heeft geen enkele kans ook maar één enkele correctie goed uit te voeren! Sterker nog, elke plaatselijke correctie helpt ze van de wal in de sloot!
In de industrie wordt het gewoon erkend; …. Een speciaal normaal-vlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaal-vlak is identiek aan het beitel-normaal-vlak … , in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt. En daar leeft dus de mens die ik een metaphysicum noem. Daar is de scriptie altijd gebaseerd op veronderstellingen die zijn van de metafysische natuur zichzelf, dus zoals zij is.
 • Doch de meeste krankzinnige wetenschappers willen niet tot dit niveau terug gaan, anders is al hun gehuichel en gekwezel direct naar de maan! Mocht U het niet begrijpen, hun compromitterende gekonkel kan dan wel gaan! Ja, het was zo; ........ze lieten steeds slechts een huid achter, daar kropen hun volgers in! De volgers knopen de huid als een jas aan, en gingen zo in het portaal van oneindig krankzinnige mannen curriculum staan, waar of niet waar het trok hen  gewoon niet aan.......... Ook de krankzinnige psychiater Freud liet ze allemaal maar begaan..........ze hadden toch zo'n mooi pak aan! En tenslotte was  de onbewuste sexualiteit  een belangrijk thema in de droomduiding van deze Freud, Die hij ( de gek) uiteraard niet binnen een bewust wetenschappelijk curriculum brengen kon. Jammer toch niet waar........ SINDS FREDERICK VAN EEDEN WIST IK HET ZELFS TOTAAL!
  Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren! 
 • Doch de dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt zijn oorzaak omdat de ballen van de GEEK verkeerd zijn ingedaald. Zijn rationele positie in deze kosmos heeft geen plaats! De mens is met hem een soort geworden ZONDER RATIONEEL LEVEN, naar de  juiste transcriptionele activiteit moet zelfs gezocht worden. Onze huidige wereld is een Gekkenhuis! Helaas ik kan niet anders als U waarschuwen .....daar ik hoop dat U wel een rationeel leven lijdt. En niet de elementaristische en theoretische  denk wegen van de Geek aanbidt, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en taalkunde.
 • Een non-associatieve theorie over het denken werkt slechts om dergelijke fabeltjes te vermijden! En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
  Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie,  
  Anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt. En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......Freund 's Es is de ziekte! Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt, als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden. De werkplek van de huidige mens het heeft daar rechtstreeks mee te maken, met zijn carrière rondom de auto, en computer, en de inzet rond een ontkennend nihilisme, het stam beeld van de ledigheid........dat wat geen moment zo met de huidige middelen in het bewuste Curriculum te brengen was.
 •  De Chief en Kierkegaard hebben zien aankomen dat filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angsten zullen confronteren.
Zo zijn de angst en twijfel geen ziekten die met Valium of psychoanalyse bestreden moeten worden.
Hun werk is gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden.
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 •  Wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap! En we zullen nooit ook maar één ogenblik slagen.  Op de instelling plaatst men de doxa en de dogma welke de oorzaak zijn van de slavernij, de materie gebondenheid, van de mens. Met deze instelling worden de verheerlijkte 2D beelden geproduceerd. Binnen deze denk kaders is het alleen mogelijk een ethiek op niet meer dan totaal toevallige conventies te grondvesten.
 • De "taalpassie van de wetenschap" is daar bij dan ook niets anders als een geklungel met taal.
  Waarin iedereen zijn gelijk krijgt, alles in deze taal krijgt zijn compromitteren, zijn bewerking. ze zullen nooit meer als die toevallige conventies opleveren. 
  Met enige waarheid heeft het niets te maken! Alles moet de nimfomane bewerking met de ideeën van een kwantum debiel ondergaan! Of van één of andere Gen debiel! Waarom alle taal mooi is en iedereen gelijk heeft, het is bekend. Maar niet bij de dwazen!
 • In de dal-uren van het leven moeten we vooral
  de presentatie van hun waanzin ondergaan!
  En vraag niet om de minuut dat ze het anders gaan doen!
  Nog les gaan geven of zaken onderzoeken......
 •  
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleemoplossen bevat het testen van condities
 • Het metaphysicum heeft deze ondersteuning nodig!!!!!!
  !...... er is niet eens een andere mogelijkheid te ontdekken!

  Uiteraard staat daar door de sofistiek van de gewone man er heel anders voor, hij zet zich in als; .....
  De sofistiek of deskundigheid van de gewone man of vrouw wordt zo mogelijk zeer goed ingezet, dat van de Universiteiten kan alleen maar uitgedrukt worden in een barbaarse cultuur relativering; ..... wat is goed, wat is juist, wat is beschaafd, vraag het ze maar niet! Want ze weten dat vooral niet! Je treft bij deze vragen een en al onenigheid! 
  • Er een duidelijke behoefte is, ...... hij in zijn ziel aangesproken wordt.
  • Hij gevraagd word, maar vooral niet omwille van het genot.
  • Hij wil wezenlijk goed presteren, dat is altijd de goede keuze geweest!
  • De Kosten lager, opbrengsten hoger zijn, vanuit een genormeerde analyse.
  • Dus op het punt van wezenlijk presteren, van zijn rationaliteit.
  • Hij om de ontvangers geeft, altruïsme is zelfs een uitzonderlijk goede motivatie.
  • De sociale psychologische beloning is daar bij zijn versterkte reputatie.
  • Het doel komt daar bij overeen met de eigen innerlijke waarden.
  • De constitutie van de ziel wordt daar door meer als een feit. Hij kan zijn oprechte inzet tonen!
 •  
 •   Afbeeldingsresultaat voor

  Wat de oorzaak is van het "contradictio in terminis", is dus bekend. Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.
  Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt. 
  Zo kan het dat “Mensen die diep in de geschiedenisboeken graven op zoek naar zonden 's, deze niet naar de waarheid zoeken maar naar kansen om een bepaald volk of een bepaald mens te denigreren. Of om wel degelijk een slaatje te slaan uit het leed van anderen, en dat ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben gehad.”
“Zo is een oud spreekwoord werkelijk waar; ........ ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”

 In de praktijk leidt dit tot een situatie waarin morele principes dienen te worden vervangen door arbitraire en provisionele  hypotheses. Deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet! De institutie die overal in opkomst is, ze zou alles moeten regelen, en dat zonder het "FUS", dus het belangrijkste aan functie en structuur wat in ons DNA aanwezig is!
Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat de wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte! Deze hebzucht noemt men in de psychiatrie een
 promiscue gedrag dat van bijna elke ziekte de voedingsbodem levert. 
Men is vergeten dat woorden middelen van de wil zijn ....
 • Victor von Weiszacer stelt dus terecht al dat promiscue gedrag, het is het enige wat bevalt, maar leugen!
 • “Reductie” is niet slechts een “premisse”,
  een voorhistorische voorwaarde om zich de wereld theoretisch eigen te kunnen maken,
  maar zij is ook een organisch moment van het geneste proces, <=>
  waarin een systeem van wetenschappelijke bepalingen wordt geconstrueerd,
  d.w.z. een moment van de synthetiserende werkzaamheid van de geest.
  De autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
 • Dat lichaam en Geest samen komen, en dat dit hopelijk gelukkig en goed is, is een recht van ieder mens.
 • Gedane zaken nemen namelijk geen keer........Eens te meer zouden ze dus proberen hun verstand, harten, zielen, en daden vullen met de zuiverste aller gedachten.
 • Maar in de zotte-huizen van de politiek en de empirische wetenschap vinden ze het zelfs leuk om de zwakste partijen in onze samenleving achter het behang te plakken, met hun welsprekendheid en hun theorieën alsof die daartoe legitiem zijn. De natuur en haar opportunistische gebruikers kunnen zich helaas niet verbaal verdedigen tegen de zwakzinnige nihilistische politiek en de "theorie" van wetenschappers die elke nacht kennelijk op zijn "waanzinnigst dromen" waardoor deze auto-intoxicatie een feit wordt.
  Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen. Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........
  De Katwijkse ziekte (HCHWA-D of amyloïde angiopathie) is zo een erfelijke ziekte......maar hou Uw hart maar vast want er komen er nog veel en veel meer! De heren genetici zullen wel blijven brullen, .......maar de menselijke auto-intoxicatie is het enige aanwijsbare feit dat als oorzaak kan worden aangemerkt!

 
De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt! Zo gaat de man te werk, iedere dag aan zijn eigen kwaad!
Zijn waan zal de slachtplaats van de cultuur blijken te zijn. En de slachtplaats van het eigen lichaam!
In de huidige tijden noemen ze zich dan wetenschapper..........ze leiden de mens naar de waanzin, die zij als deugden karakteriseren.
De deugden die de mens rechtstreeks naar de ondergang leiden..........
Het is eigenlijk iedere dag een "morele moord" op de mensheid, Ja en v. KOPPEN hij houd daar van, de geek!
 


 • De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
  The New Scientist
  Maar hij is alleen maar krankzinnig!
  Wetenschap, ROT OP!

 • Deze regel is ook zonder meer duidelijk te maken, zo is tijd een bijzondere dimensie, die zich alleen in duur laat verklaren. De standaard tijd is iets voor de spoorwegen, de telefoonmaatschappij of de omroepen en een tirannieke wetenschap. Die tijd is pragmatisch en economisch. In de Religie en de wetenschap echter moet dat tijd-beheer worden veroordeeld. Laat de religie en de wetenschap het voorbeeld zijn dat het principe volgt en wetenschappelijk is ingesteld op de oorspronkelijke tijd en laat de politiek en de handel maar als het aanlengen zijn van wijn met standaard-tijd-manipulaties waarvan we weten dat ze, gevaarlijk en vervreemdend zijn wat betreft het persoonlijk belang. Het probleem van de huidige wetenschap en de meeste religies is hun feitelijk verwijlen/hun verwijdering van menselijke begrip en niet van de verwijdering van goddelijke of Schriftuurlijke gedefinieerde begrippen van de tijd, met het kennen van bijvoorbeeld de politiek ingestelde standaard tijd en de commercieel ingestelde lineaire weken.

 • De digitale verwerking van tijd, in de wetenschap heeft iets bijzonders! De matrix van Silvester (meervoud matrices) is een rechthoekig getallen schema, dus getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Dit is ook meteen het doel van een matrix. Tijd is daarin iets heel raars omdat je haar niet zomaar het als homogeen mag betitelen, processen kunnen wel degelijk een verschillend tijd-verloop vertonen.
  Tijd speelt slechts indirect een rol, je moet het homogene er van in de Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensie`s stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces in brengen. In de twee- of driedimensionale euclidische meetkunde zegt men van twee objecten dat zij orthogonaal (van het Griekse: oρθÏ�ς (orthos), recht en γωνια (gonia), hoek) zijn, als zij ten opzichte van elkaar een rechte hoekvormen, of anders gezegd loodrecht op elkaar staan. Dit wordt wel aangegeven door het teken \perp tussen de objecten te plaatsen.
 • Je vormt, voor de digitale bewerking van tijd eigenlijk geen matrix als zodanig maar gebruikt een orthogonale matrix, dat is in de lineaire algebra een vierkante matrix waarvan de kolommen een orthogonaal stelsel vormen. Dat houdt in dat de kolommen onderling orthogonaal zijn en als vector de lengte 1 hebben. Een andere manier van karakteriseren is dat de getransponeerde van de matrix gelijk is aan de inverse.

 • De hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust dus op een trucje, je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie! Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden, in een van de vorige hoofdstukken hebben we het zelfs geleerd ; ....de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).
  Laat ik het nu op zijn Hollands zeggen, de wetenschap denkt dat ze para-normaal is, dat ze zowel in de toekomst kan kijken als als in het verleden, en ook miljarden lichtjaren ver kan kijken, dat de natuurkundige processen niet aan een verandering onderhevig zijn en elders niet anders verlopen. Daar heeft ze dus geen enkel bewijs voor.
  Ze kan niet in de toekomst kijken, noch in het verleden.
  para normaliteit staat voor verschijnselen, waarnemingen, wetenschappen of vermogens die niet wetenschappelijk kunnen worden verklaard (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij').
  Het gaat volkomen voorbij aan de waarheid dat er niets verandert in de kosmos, jammer he !
  Ook wetenschappers zeggen dat het fenomeen para-normaliteit niet bestaat, waarom doen ze er dan wel aan, door te zeggen dat er totaal niets kan veranderen? En men de mensheid zelfs valse digitale trucjes vals als waarheid en juistheid moet gaan verkopen!
  Het valse digitale trucje van de wetenschap! Zo wil ik dit benoemen!
 
 • En het is ook bekend dat het een digitaal trucje is, .....Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling.
De mens houd van de enkele twijfel slechts 6 perspectieven over,
En deze zullen zich aan het autosomen-proces onttrekken......daar zijn ze nog net eenvoudig genoeg voor, 
voor de intensen Goddelijke blik............
En dat is maar goed ook......Stel je nu eens voor;....
Het geneste proces met al zijn 115 perspectieven, bij 9 vertwijfelingen.
Dat is (bewust zeker) veel te veel.......maar.....
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Maar er wordt zeker niets opgelost met waan-ideeën.
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman)
Deductie en logica kunnen elkaar niet ontlopen.
Ze zijn dus bepalend voor alle cognitieve informatie verwerking.
In elk cognitief proces wordt er twijfel geïntegreerd.
Waar de zekerheid van de wetenschap geen sinds wordt gevonden........
Ze is met de waanzin mee door het systeem gespoeld.
Bij die mensen die zinnig weten te redeneren!
En mens is namelijk wat hij doet.......
De grootste passie is uiteindelijk toch altijd de wetenschap ......
Indien er niet te veel in twijfel wordt getrokken .......
Doch we zijn nooit helemaal zeker van iets .......
Er is altijd enige inductieve druk, maar beperk haar.
Zet Uw Geest aan het werk, om al doende een mens te zijn! 
 1. De wetenschap zet de verzoening met de meta-fysica rigoureus opzij door de meest dramatische onzin te gebruiken! Volgens Robbert Oppenheimer werkt de kwantum fysica als een schaduw van een Geest, een schaduw waar nog niemand zich aan heeft weten te onttrekken! De mantel der wanen wordt opgegooid; .....Voor objecten waarvoor een inproduct gedefinieerd is, wordt de hoek tussen deze objecten afgeleid van dit inproduct. Nee de krankzinnige wetenschap : ......ze is zo Gek of De geek, ze heeft niets te twijfelen !!!!!!! Ruim deze debielen op, direct! De goede ballen zal hij nooit meer hebben. Laat ik het U maar rond uit zeggen, hoe dit allemaal zo geworden is!
 2. We zijn het wel eens. toch bleek dat alleen een waardeloze compromitterende werking.
  We distantiëren ons niet van de gebeurtenissen;.....
  geen "weldenkend" mens verwacht dat. Alleen meestal hadden we zo'n Geek voor ogen, van daar want
   slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
  De waanzin om mensen eerst te catalogiseren op grond van hun geloof,
  hun bepaalde waan zins ideeën toe te schrijven en vervolgens afstand nemen,
  aan die onzin doen we niet mee, zeggen we! 
   “Onthoud het toch maar dat zowel wetenschap als politiek het voor elkaar kregen,
  dat al de vluchtelingen voor dit soort hel op de vlucht gingen.”
  Zo hangt er nog steeds een raar idee rond Kierkegaard en Oppenheimer 
  Doch zij behoorden zeker tot onze besten!
 3. De verbeelding kent de wereld uit het gewone verloop van de dingen, zonder innerlijk doorschouwend begrip. De dwaling is geen misgreep, maar een tekort aan begrip. De kosmische les is weleens waar beperkt maar compleet en adequaat. De dwaalmening berust dus heel gewoon op een kennis van het willen zonder de kennis van de oorzaken, die het willen in beweging zetten. De inadequate kennis is  de oorzaak van de dwaling, omdat zolang de mens niet door de rede denkt hij in dwaling verkeert. En zo is het allemaal zo geworden.......en welke ontwikkeling zouden hem de goede ballen nog eens kunnen bezorgen ? En alles wat op een vrouwelijk equivalent lijkt is een muurbloempje geworden.........een Geekje op het witte doek, je mag haar voorlopig alleen tegen komen.........en Hillery als president, wat zal het lachen worden........leraren, intelligentsia en media het kan nooit allemaal te gelijk ten onder........doch.........

  Volgens de algemene levenswet, die in alle delen het zelfde is, het "natura naturata" ontwikkelen zich de organen van een levend wezen en oefenen zij hun verrichtingen uit. In het geheel van de boom werken wortel, stam, tak, blad en bloesem samen. En dat volgens de algemene wet van zijn eigen doen, daar het een en de zelfde wet is, die zowel de eenheid als de onderscheiding vestigt.
  Uiteraard worden ook in de menselijke ziel de verrichtingen door de wet van haar wezen bepaald.
  Er bestaat daarom slechts één waarde-onderscheid, een mens is niet wat hij leest en denkt, maar wat hij doet! En in de huidige situatie is het dus zo dat  we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Maar geen sinds zonder twijfel, zelfs niet eens één minuut! Het volk der Geek, de krankzinnige zieke, die denkt dat hij of zij nog gezond is, hoe kan ze nog aan gezonde ballen komen?
 4. En daarbij is alles Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo
  De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! De dwaling laat een verval zien in zowel altruïsme en als in atheïsme. Doch slechts wat uit het eigen wezen stamt heeft duurzaamheid. Gedachte en voorstelling kunnen opbeurend of belemmerend werken en onze levens energie bevorderen of tegengaan.
  De kunst is dus het leed zo weinig mogelijk de overhand te gunnen, snap U hem? Alleen de redelijke gevoel 's gesteldheid is een vreugd.
  Daarbij is dus de activiteit  daartoe verreweg de verkieselijkste, de ziel in activiteit heeft een veel hogere graad van denken, werkelijkheid en volkomenheid. Daarbij staat het ene ten diensten van het andere, dergelijke ziel 's-toestanden worden dan ook het meest gewaardeerd! 
  Maar het moralisme en het eigenbelang behoren niet tot de toepassing van ook maar enige vreugd, kijk naar je zelf, beoordeel niet eerst een ander, dienaangaande bestaat het deugdzaam handelen in een leven uit een leiding vol liefde en rede. (GOD GENOEMD)
  Spinoza vind dan ook dat de ziel op zich geen passie kan hebben, ze is dat belangrijke gevoel 's element. En wat als ze uit hoofde van haar gevoel iets niet zou mogen ontkennen? Dat is dan het einde van haar verhaal, het einde van haar oprechte werking! De ziel levert een redelijke gevoel 's ervaringen, dus het is een vreugd haar te kunnen gebruiken, ze levert de mens zijn oprechtheid op, een van de zachte krachten die we nodig hebben op het eind. Zodat niemand aan de oprechtheid van zijn medemens hoeft te twijfelen.
 5. Ja, het is waar, de mens is een metaphysicum, dat alleen maakt van de vreugde iets bijzonders!
  De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
 1.  Ja, U houdt niet van de Heilige eed van Hippokrates, ik weet het, .......maar let op, de Goden weten "in concreto" hoe het zit, ieder mens heeft zijn eigen formaat en zijn eigen identiteit. En dat leren oprecht te functioneren levert een enorme gedrag 's verbetering op! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Niemand zal dan ook de deugd van de ander kunnen nastreven! Egoïsme is zo iets doms, je houd het niet voor mogelijk. Ieder die nog een taak in dit leven heeft die zal hem ook vinden, al wat voortreffelijk is, is moeilijk te bereiken en zeldzaam, maar zo is het met iedere taak, maar ook de vreugde en waardering is navenant! De activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. De moed die jou vertrouwen geeft in de toekomst. Ja, want wat ik haat kan ik nog steeds niet begrijpen, ik moet zo het goede wel overhouden, denkt U ook niet? Zo stap ik met grootst mogelijk passen, vol vertrouwen, de nieuwe wereld in.
 2. Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap volledig onbekend is, en uiteraard is dit opnieuw een bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. (Richard Feynman)
 3.  De krankzinnige dwazen kunnen ons van alles op de mouw spelden. Maar het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur!
  De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. Die leidt zonder meer naar eindigheid en dood! Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan?
  Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
    Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Zij die alleen conventie weten te produceren, wat betreft de natuur, kunnen het beste hun bedrijf oprichten om hun wet ook de bewuste ascese te laten volgen, tot het einde er op volgt.........en het spel is afgelopen. En als je het goed doet kan je denken dat natuur nog enige uren extra is te bedonderen. Fysica zo noemden ze dat!
 4. De Thora is dus wel degelijk een bijzondere "Goddelijke Wet", met als inzet de liefde en de rede, althans zo is hij door de mens te begrijpen.  "En er zit niets lelijk's aan, .....niemand meent het oprechter met ons" . En zo Spinoza hem omschreven heeft, zal hij misschien miljarden Jaren verkeren. En er is geen enkele rede om het nieuwe wat komt te vrezen! In alle oprechtheid mag ik deze garantie aan U geven! 

Het subject van de levenskunst heeft dus wel oefening nodig die gedaan en technieken die gedaan moeten worden. Voorkant
Daarom omvat deze een filosofisch ethische ascetiek, die in deze nieuwe betekenis moet worden geactualiseerd.
De natuur, fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, enz., kan in deze niet worden bedonderd!
Het actuele en reële moet worden beheerst, en weinig anders...........
In deze situatie moet men oefenen en leren met behulp waarvan het zelf zichzelf en zijn eigen leven vormt en transformeert in daden die fysiek, psychisch of geestelijk die moeten worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                zie

 
Uiteraard hebben de groot debielen van Nederland dit niet nodig, ..........
inzet voor bewustwording van de Nieuwe Wereldtijd, neen Rutte en zijn elite heeft niets nodig... U, alleen
 Volgens mij is die behoefte zelfs zo natuurlijk dat ik hier de mens een animal metaphysicum noem.
De mens wil niet alleen de natuurverschijnselen leren kennen, maar ook weten 'wat achter de natuur steekt en haar mogelijk maakt'

Dank zij ons oefenen in de levenskunst komen we persoonlijk tot een solitaire actie, ........
Solitaire werking is het begin van iedere existentie, zonder een actieve enkeling geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. Ofwel, er bestaan maar twee soorten van energie velden, het statische en het dynamische veld.

Zo is er volgens Kierkegaard een massa aan "nieuwe mensen" op deze wereld die er na ons nog komen moet; .....want noch steeds is er nu de vrije kapitalistische burgerlijke consumenten samenleving, die -achter haar fraaie façade, zowel collectief als demonisch beklemd zit tussen zichzelf en haar groepsbelang.
Massa, s worden verdeelt en een elkaar compromitterende orde. En daarmee wordt vertwijfeling "Een ziekte tot de dood" . En deze ziekte kende de Egyptenaren 4536 jaar geleden ook al, Als "
Osiris de koning 's God ... van leven en dood"!

Doch het goede doet zich ook aan de mens op drie opeenvolgende wijzen voor; ..... als inzicht in goed en kwaad (humanisme), als relatie tot een persoonlijke God en als relatie tot het concreet eeuwige.
Kierkegaard werkt deze drie godsdienst historisch en -psychologisch uit onder het pseudoniem Vigilius, de niet-gelovige psycholoog. Daarmee wordt de angst, die tot nu toe slechts "angst voor het kwade was, nu ook ˜angst voor het goede" (d. w .z. voor het moeten-zijn wat ik ben). Hij bedoelt daarmee dat het goede (de vrijheid) steeds bewuster en fascinerender binnen ons bereik komt te liggen. Daarmee conserveert hij, in woord en geschrift, de mogelijkheden die voor ons liggen!

Maar tevens vind hij net als ik dat " De ziekte tot de dood" massale proporties gaan aannemen in de huidige westerse en de globale wereldse beschaving. De lagere half bewuste sfeer van ˜geeste-loosheid" op drie terreinen, t.w. het seksuele, het sociale en het religieuze handhaaft zich tot aan de dood! Kierkegaard schetst een tweeluik, Het is hier het een of het ander. Dus; ....of je bent bezig met het statuut van het bestaan, en klampt je vast aan de eindigheid, of je pakt het goede in vrijheid aan, en je gaat het ervaren hoe je alles bewuster gaat beleven, omdat het je fascineert, in rede en liefde!


Daar zien we dus twee vormen van energie zichtbaar, respectievelijk elementaire energie en bewegingsenergie. De bijhorende energie velden zijn voor ons te aanschouwen met onze zintuigen.
Als je zegt dat iets uit het niets spontaan kan ontstaan kom je voor serieuze problemen te staan, en wij hanteren dan ook vaak de regel dat uit niets, niets komt (de zogenaamde ex nihilo regel).
Dus, concluderend, moet er "iets" altijd hebben bestaan, en dit iets moet dan ook de oorzaak zijn van, uiteindelijk, ons universum. Het is niet alleen zo dat de kans op een bepaalde uitkomst zeer klein is, maar dat die bepaalde uitkomst iets heeft wat al die andere uitkomsten niet hebben. En wat dat iets is daar kunnen we nog steeds niet achter komen.

In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, enz.
Alleen de kosmoloog werkt al tijden met de halve redenering namelijk dat er maar één uitkomst is, de oerknal. De oerknal is larie, het is denken dat er maar één uitkomst uit solitaire actie voort komt. En dat is uiteraard ook het bewijs van haar ongekende onledigheid, in geen enkel probleem neemt ze een houding tot de rede en de liefde aan, en dat is nog steeds dat duivelse oorkussen wat uit hun mond komt! 
En dat duivelse wordt het menselijke causale denken onherroepelijk fataal.........zeer binnen kort.......maar,
Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.

want toch..we weten waar deze ledigheid naar tot loopt......
 In de breedste zin van het woord hack je nu je hersenen elke keer dat je iets nieuws leert.
Het verhaal kennen we allemaal; .......
Elk individu dat zich bezighoudt met een onbepaalde hoeveelheid van het anderen,
bijvoorbeeld een stuk geschiedenis, hij reduceert het in zijn gedachten tot materie. Hij wil er iets mee doen!
Zelfs wanneer hij van de aangedragen materie heiligen zou willen maken, denkt hij toch als ‘materialist’.
En wanneer hij deze heiligen ‘gelukkig’ zou willen maken, dan denkt hij over ze als over een soort van vee.
Want de tussenkomst van de kwantiteit (de presentant van de algebraïsche operator van Boole).....
transformeert noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd wordt.
Als je mensen telt, tel je zakken.
Als je tot een menigte spreekt, spreek je tot een kind.
Als je een volk bekeert, dresseer je een hond
Als je het goede voorbeeld geeft, kweek je schapen.
Als je een theorie neerzet, wacht je op de popularisatie en validatie.
Als je een symbolische operatie wilt uitvoeren, dan stel je x+x`= 1
Als je de goede staat van denken wilt ontvluchten, schrijf je een stukje armzalige geschiedenis met uitsluitend trivia er in.

 En in 10.191. zijn de Computers verbannen en een menselijke variant, de mentat, heeft hun plaats ingenomen.
Dit omdat men zich met denken het concrete eigen kan maken, als een mentaal concretum kan reproduceren”
Ze zijn dan getraind om informatie te verwerken zonder waardeoordelen.
Want het actuele en het reëel moet worden beheerst, en weinig anders!
We weten zonder meer wat ons te doen staat!
Want al die rare idealen heb je heel gewoon,
'als je niet wil graven in de werking van de hersenen’ 

Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem.

Hier moet een volkomen andere fundering worden aangenomen, waarvan uit men eveneens komt tot een wetenschap en verder tot een ethica,
tot een gemeenschapsvorming en tot bepaalde handelingen.

En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, er zit thans een "anti handeling" in de mens; .......
uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn,
de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan,
als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen.
Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message.
Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error).
Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben,
mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw”, dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap,
maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput.
Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld! 
Zonder enig probleem kunnen wij in het diepste ressentiment vervallen!
En een enorme verkeerdheid in streven verkondigen.
En ondertussen blijft U met de duisternis om U heen zitten; .... U hebt het gevoel dat je de liefde niet waard bent.
Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen
en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron.
Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is.
Een wezen met hart en ziel, en ons Koning `s-koppel kent van de liefde en de rede.

Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe,
de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen.
Hun imaginatie valt zelfs uiteen in twee delen! 
De waan gestalte van deze mens is compleet!
De begrippen normen en waarden,
Ze hebben een verschillende afgebakende betekenis!

Goed waar en mooi zijn niet zomaar te scheiden!
Ze moeten leren te lachen om hun inhoud en begrip.
En ze moeten weten dat het hen uit liefde ontnomen zal worden.
En uit die zelfde liefde zal dat concretum er ook komen.
Om zich met individuele menselijke schepselen te verbroederen,
dan moet het eindige verstand zijn vertrouwen op de goddelijke vriendschap laten berusten,
dus op de waarheid van het feit dat er een werkelijk fragment van de levende God woont in het intellect van iedere sterveling,
 met een normaal denkvermogen en moreel bewustzijn.
 

Als deze mens geen metaphysicum is dan zou ik het ook niet weten.

 
En hopelijk zijn dat toch de mensen die aan het normale leven en leren meedoen. Zie
B
uiten dat;..... je speelt vals op de computer als je een programma draait waarmee een onevenredig voordeel kan worden behaald,
ten opzichte van mede-spelers, en onze Wetenschap heeft een krankzinnige spelers mentaliteit!
Hij heeft praatjes over het autosomen onbewuste proces in zijn hersenen,
welke allang met de waanzin mee het systeem zijn uitgespoeld! 
De fundamentele begrippen,
kunnen zelfs niet anders als aanschouwelijk, 
worden weergegeven!
Er is genoeg gepraat, laten we wat gaan doen!


Nobelprijswinnaar Robert Laughlin (fractioneel quantum Hall effect, 1998)
had de boodschap dat het energieprobleem iets heel anders was als het redden van de aarde. Het stemde tot nadenken.
 Toch zijn er nog gekken die zeggen dat ze de kosmische speeltuin begrijpen! 
Zou de guillotine er onderhand niet goed voor zijn?
Zo van ; .....ik had een krankzinnige spelers mentaliteit .....kop er af!
Wat als fundering van het recht gepermitteerd is, de paramita's, ze zijn ons bekend.
wat dacht U meneer  prof. dr. PJ van Koppen ?
Of blijft U toch ook voor het verdelen van de volks-massa en het compromitteren staan?
Laat U de debiel Rutten zijn politieke gang weer gaan...........
Ik vind zelfs Obama een politieke idioot om mee om te gaan
Maar wat vindt U hier van, v Koppen........mooi toch..........
Is dit geen echte metafysica?

Ach U doet niet mee aan de Verdediging van de miskende metafysica.
Ach het zal op een gegeven moment wel moeten, ga maar na.....
Het menselijk Curriculum kan in de vuilnisbak gedonderd worden,
ze is volkomen verkeerd georiënteerd, ze wordt beleden in gekkenhuizen,
waar ook ter wereld, daar moeten we van af!

Uiteraard is heel bekend waarom; ......macht, en leugenachtige beweringen en krankzinnigheid, ze gaan nog steeds samen. De grootste leugen, die telt daar alleen maar......Wie de metafysica kent kan haar in deze wereld niet verdedigen, omdat dan spoor-slachts alles als een christelijke beschouwing's wijze wordt beschouwd. Echter het enige wat het is; ........ is de strijd tegen de toevallige conventies, waarmee Volksmassa's verdeelt en gecompromitteerd worden. Ten nadele van deze totale wereld!
Want niemand van de wetenschappelijke Geekken weet welk strijdperk er nog komt. Zzzzzzzzst niet vertellen hoe fataal het nog zal blijken te zijn, en wat de arena nog kost! 
Stil, de wetenschapper mag niet liegen, anders geeft hij subiet toe dat alles van hem van de metafysica komt! Stil, ze verzieken hun brein alleen maar verder met hun activiteit zoals hij er komt!
En ze zeggen dat ze niet weten hoe dat komt .......stil als iedereen dat is zou weten, ......


U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte! Deze hebzucht noemt men in de psychiatrie een promiscue gedrag dat van bijna elke ziekte de voedingsbodem levert. 
Men is vergeten dat woorden middelen van de wil zijn ....Victor von Weiszacer stelt dus terecht al dat promiscue gedrag, het is het enige wat bevalt, maar leugen!

Het is waar  Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? Het is het flikker vriendtje van Robbert Dijkgraaf! Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op krankzinnige klikker! Zoek het gekkenhuis op..........

 In onze ogen bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet. En inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet! De mens is een metaphysicum, niets anders, .....De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moeten blazen.

Dat ziekten grove manifestaties zijn die zichtbaar worden als we ons systeem verlaten, (c.q. moeten verlaten) zodat iemand kan worden gezuiverd. Het dringt niet door.... Als we ze met ons denken dat door onwetendheid wordt geleid, tegenhouden, werpen we ze terug naar hun oorzaak en planten ze opnieuw op hun mentale gebied. Het puur gelukkige gebied is zo niet te bereiken, maar toch........we dragen daar allemaal de gevolgen van......

De pure vreugde heeft zich van zichzelf afgescheiden in de dualiteit van het bestaan. Ze vergeet zichzelf maar wanneer ze terugkomt tot haarzelf herkent ze zichzelf en herinnert ze wie ze was, en dan blijft er niets anders over dan pure vreugde, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van haar bestaan. Maar dan moet je wel weten; ....al dat denken en al dat voelen maak dat individuele brein niet schoon, ze vervuild alleen maar verder wat allang uit pure schoonheid en vreugde had moeten bestaan. Het leven is een kunst-stuk van een experiment en iedereen mag er vol vreugde aan mee doen!
Alleen zo zal het metaphysicum mens het kunnen redden op deze Aarde.
Maar als noch hadden we geen waarheid`s-hoeders, want de kwezelende wetenschap heeft dat ons niet verteld! Dat ons Heelal intens dienstbaar is, geen mens mocht het weten, stel je voor dat de mensheid nog eens gelukkig wordt.

En nog steeds is het zo volgens de krankzinnige debielen; ......uit dit niets schoot het Heelal plotseling te voorschijn als gevolg van een ‘toevallige fluctuatie’. Er was natuurlijk niets wat een ‘fluctuatie’ kon ondergaan en nergens waar ze had kunnen plaatsvinden! De debielen hebben al lang geleden de gewone regels van de logica laten varen en hebben hun eigen fantasiewereld geschapen, gebaseerd op gevorderde mathematische acrobatiek. Maar eindelijk kunnen we hen de vraag stellen: ..... waarom slechts één singulier punt? Dit is nodig omdat we weten dat de mens zijn gnostische nouminale moment heeft, waarin hij op een onvoorstelbare manier geholpen wordt.
Wij zijn een metaphysicum, en de metafysica is ons gekend! Maar de fysica daar in tegen niet, deze behoort toe aan de leugenaars!
Laat ik U vertellen, dit te lezen deed mij goed..........

Sensus irrealis http://rebekkaengels.com/

Geplaatst op 16 juni 2014 door 
Waar het gevaar is, daar groeit ook het reddende ( las ik eens ,vrij vertaald, bij de dichter Holderlin).
Het reddende – dat is precies het open laten, het betwijfelen, het over de rand gaan. Mijn verantwoordelijkheid bestaat eruit dat ik alles onderzoek, met inbegrip van mijn eigen aannames en drijfveren. Want als redding ergens begint, dan in de beweging naar binnen. Met scepsis doel ik dan ook op een beschouwelijk soort scepsis die haar oorsprong heeft in een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen.
Geloof staat voor mij niet voor het aanhangen van een overtuiging, maar voor het in stand houden van een bepaalde geesteshouding of geestestoestand. Ik heradem zodra ik in het opene en onbekende kom, in het nog niet gewetene. Alsof ik pas daar werkelijk tot leven kom en een thuis vind, alsof ik mij bij alle onthandheid mij juist hier gedragen weet en voel. In de leegte kun je geborgenheid vinden door contemplatie, die niet gericht is op een bepaalde godsvoorstelling, maar juist uit die leegte een volheid van zin verwacht. Mijn land is niemandsland, ik voel mij overal thuis maar ook nergens. Ik hoop slechts dat ik gerekend kan worden tot de beminden.

Mijn wet vertelt mij te leven vanuit passie en vanuit compassie – niets meer en niets minder. Voor mij is er namelijk maar een uitweg uit het monster dat ik ( net als iedereen) diep vanbinnen met mij mee-tors: namelijk bij mijzelf te rade gaan en al datgene probeer af te leggen waarvoor ik meen een ander pijn te moeten doen, me te moeten wreken, een ander moet vernietigen. Want naar mijn mening maakt ieder atoompje haat dat je aan de wereld toevoegt, haar nog onherbergzamer dan ze al is. Haat, versteende haat, kan een vreemdsoortig uitgevallen wonder (ikzelf) in een ( letterlijke) invalide doen veranderen…
Reeds mijn gehele leven word ik – en ik verkeer daarbij gelukkig in gezelschap van Grote Geesten – door een besef van onwerkelijkheid geplaagd en omringd. Ik voelde me vroeger een speelbal van de catastrofen of willekeur des universums, zag me omringd door wezens even kortstondig en ondoorgrondelijk als ikzelf, allen opgewonden jacht makend op hersenschimmen, en had en heb nog steeds vaak het vreemde gevoel in een droom te verkeren ( lees gerust Hume of Berkeley of Virginia Woolf of Arthur Rimbaud: ik zweer dat je veel van datzelfde gevoel zult aantreffen bij hen).

Ik ben tot in mijn kleinste vezeltjes doordrongen van de absurditeit van het bestaan, van de vreemdheid ervan – een vreemdheid die zich uitstrekt tot in mijn binnenste, de plek waar ik verondersteld wordt een “ik”aan te treffen dat mij en niemand anders toebehoort. Ik zie allesbehalve zo`n “ik”, zo`n kern, zo`n pit.. De wereld binnen mij is precies even raadselachtig als de wereld buiten mij. Ik leef in een droom en het lukt mij maar niet om daaruit te ontwaken. Hoe hard ik ook aan beuk tegen de muren van de taal of van de “werkelijkheid”.
Hoe dan ook: ik weet dat ik ten diepste afhankelijk ben van iets wat ik niet beheers, wat voornamelijk mij beheerst, al kan ik amper doorgronden hoe en in welke mate. Dit onwerkelijkheid's besef berooft mij ook van de mogelijkheid om werkelijk te geloven in verklaringen, van welke origine dan ook. Noem het een soort Kantiaanse vertwijfeling.
Voor mij is het gehele bestaan een taal, mythe, geste, ritueel. Een taal waarin niet de vraag naar waarheid voorop staat, maar de poging tot betekenisgeving, expressie van het intellect en het hart en het gemoed. Eerder vergelijkbaar dus met poëzie dan met wetenschap, hoewel ik – wanneer wetenschap begrepen en gewaardeerd wordt als poëzie – helemaal niet bang ben voor de uitkomsten van de wetenschap, maar mij daarmee juist voed en nieuw materiaal voor expressie vind.

Het leven moet voor mij diepte hebben – niet de diepte van “weten”of “waarheid” , maar de diepte van de schaduw, van de complexiteit.  Een spelend ( en nog onbedorven) kind doet het je ongeweten en onbewust zo voor…..
en voor haar en door haar zal de constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn niet wegblijven, willen we het theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen.
Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het
 levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen. En als ethische mogelijkheid is dat door ons te begrijpen en bijeen te houden.

Maar wij hebben echt niet alles te begrijpen van de gecomprimeerde en gecompromitteerde convenanten en conventies die hier als "wetenschap" besloten liggen, ........alleen de machtige krankzinnige machthebbers willen dat! Alleen wat we doen en begrepen wordt, ze hoort ons toe, een mens is, hoe jong of oud of hij is, wat hij doet! Dat is mijn conclusie, en ze is als daad meer als gegrond!
 Getekend; ......Nardocus Filosofus.

Daar waar ieder punt in een ruimte uit komt is iedere ruimte slechts een punt in een of ander groter geheel. Een geheel waar ieder en elk punt centraal is en samen een voortdurende stroom. Een geheel waar iedere omtrek de baan van een of ander groots Wezen beschrijft, omcirkeld door anderen weer groter dan zichzelf. In het universum bestaat geen enkel punt om op te staan en ook niet nodig: in een onafgebroken universum is ieder punt centraal. In mijn universum sta je nooit met de rug naar de leegte, maar je kan er vrij vliegen, en zeilen in en tussen de punten naar grotere en kleinere ruimten.

Je hebt in deze kosmos geen intellectuele zekerheid meer nodig. Die kan je ook nooit krijgen stel debielen, dat weten jullie toch. Net als in de muziek bestaat er geen plaats om te staan, er is alleen verandering, het voortdurende contrapuntische spel van bewegende harmonieën. Het brandpunt van het bewustzijn reist door tijd en ruimte, op z'n gemak tussen de werelden, overal landend en de kosmos vanuit dat gezichtspunt bekijkend, dan weer opstijgend. Bewegend met de muziek, er een mee wordend. Mijn kosmos is een hemelse orkest uitvoering zonder begin of einde. In dit orkest mag zo ongeveer iedereen een instrument bespelen, en in het spel van hun voortdurende beweging houden zij van elkaar, resonerend in een oneindig en ingewikkeld concert dat zich eeuwigdurend uitstrekt in steeds grotere harmonieën.

De andere uitleg is gewoon niet mogelijk want dan ben je ogenblikkelijk verplicht alle woorden boeken en wiskunde boeken weg te gooien. Want de functie`s daar gaan wij niet over, die gaan tot oneindig en we zijn niet in staat om woorden waarden te geven, daar "De cijfer symboliek ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen komt aangedragen. De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek. De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek.

Maar alle oerknal krankzinnigen beweren dat de ruimte, hoewel ze niet-oneindig lang geleden tot aanzien kwam en met een eindig tempo uitdijt, op een of andere manier oneindig is geworden – en hoewel ze oneindig is lukt het haar toch te blijven uitdijen! Uiteraard gaan de oerknal debielen op standpunten staan waar ze niet op kunnen staan, en U moet natuurlijk weten, die hogere logica komt hen niet toe, daarvoor zijn het debielen die niet over de juiste verstandelijk systematiek beschikken! Het is in die zin al jaren zo dat het onnodig is tegenovergestelde opvattingen te onderzoeken. Dus alles wat de krankzinnige wetenschap heeft geproduceerd kan rechtstreeks in de prullenmand, het is duale wartaal.

Om problemen met het oerknal model op te lossen, besloten theoretici begin jaren 80 dat tijdens het eerste tien-miljoen-biljoen-biljoenste deel van een seconde na de oorspronkelijke explosie de ‘ruimtetijd’ een periode van supersnelle ‘inflatie’ onderging waarin hij biljoen-biljoen-biljoen-biljoen (1048) keer zo snel als de lichtsnelheid uitdijde, en uitgroeide van een nietig puntje tot een omvang van meerdere honderden miljoenen lichtjaren in doorsnee. Dan remde hij plotseling, op een of andere manier, af en ging in een rustiger tempo verder uitdijen. Niemand kan ontkennen dat oerknal-aanhangers een zeer rijke verbeelding hebben! Maar de gnosticus weet uit ervaring dat hij zijn gnostische nouminale moment heeft en je op het singuliere punt van de wetenschap gewoon niet kan staan!

Alle varianten van de inflatie theorie doen één toetsbare voorspelling – dat protonen uiteindelijk moeten uiteenvallen. Maar tot nu toe heeft geen enkel experiment zo’n uiteenvallen gemeten. Het lijkt niets uit te maken – de oerknal theorie wankelt voort. Het heelal is als geheel eeuwig, zonder begin of einde, en daarbinnen doorlopen planeten, sterren, Melkweg stelsels, enz.., steeds terugkerende cyclussen van geboorte, evolutie en dood. Of heren krankzinnige wetenschappers, wilt U het gegeven van de singuliere punten met hun oneindigheid alsnog ontkennen?

Maar U weet het, de wetenschapper die zegt dat hij/zij het objectief bezien heeft en het weet, kan daarna in een volledige geval van absentheistische schizofrenie vervallen.
Want stel nu eens dat U de waarheid met zijn volledige complexiteit tegen komt. Ook ik ben tot in mijn kleinste vezeltjes doordrongen van de absurditeit van het bestaan, van de vreemdheid ervan – een vreemdheid die zich uitstrekt tot in mijn binnenste, de plek waar ik verondersteld wordt een “ik”aan te treffen dat mij en niemand anders toebehoort. Ik zie allesbehalve zo`n “ik”, zo`n kern, zo`n pit.. De wereld binnen mij is precies even raadselachtig als de wereld buiten mij. Ik leef in een droom en het lukt mij maar niet om daaruit te ontwaken. Ik ben tot in mijn volle wezen een metaphysicum. Hoe hard ik ook aan beuk tegen de muren van de taal of van de “werkelijkheid”.
Hoe dan ook: ik weet dat ik ten diepste afhankelijk ben van iets wat ik niet beheers, wat voornamelijk mij beheerst, al kan ik amper doorgronden hoe en in welke mate. Dit onwerkelijkheid's besef berooft mij ook van de mogelijkheid om werkelijk te geloven in verklaringen, van welke origine dan ook. 
Heren donder NU eindelijk eens op........voordat al dat promiscue gedrag, het is het enige wat bevalt, echt doorgeslagen is..........
 • “Reductie” is niet slechts een “premisse”,
  een voorhistorische voorwaarde om zich de wereld theoretisch eigen te kunnen maken, ........maar wat er van komt ga ik echt niet beschrijven...........maar in haar complex gaat ze zeker net zover als het kosmische! De contemplatie in de mens, van uit hart en ziel, ze is wat ons kan helpen.........maar is zeker geen vergunning tot insignatie.
 • Want ja, in de metafysica laat het metaphysicum allen als  waarneming toe wat de werkelijkheid  lijkt te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting. Het doel van de Geest bestaat er dus uit de kwintessens te ontdekken!
   De zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken werd gewerkt met tegenstellingen; hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.. Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkte al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” had.
De Geek vond dat het zijn insigne was, van het causale menselijke denken is hij in de loop van de tijd daarom totaal vervreemd! Dat kon niet anders, het dualisme heeft geen oplossingen!
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!


Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van
de inductie van de  paren,
 deze is weg te nemen door aan
de zich openbarende Kosmos
mee te werken!
Ik onderken het autosomen proces
als de contemplatie........
De concentratie gaat maar
over de eerste 6 perspectieven
van het geneste proces.
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

De mens houdt van de enkele twijfel slechts 6 perspectieven over,
En deze zullen zich aan het autosomen-proces onttrekken......
En dat is maar goed ook......Stel je nu eens voor;....
Het geneste proces met al zijn 115 perspectieven, bij 9 vertwijfelingen.
Dat is (bewust zeker) veel te veel.......maar.....Ook de contemplatie levert steeds een reducerend "ineenstortend" proces op, ze neemt zo mogelijk de totale twijfel weg, daar waar het uiteindelijke doel een grondige metamorfose van het individu is, door het oprechte oefenen ervan. We noemen dat leren! Dat is dat proces het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Om het anders te vertellen: ........de natuur selecteert niet, dat is Darwin waanzin, het is de Goddelijke natuur die ons leert, door er mee te werken ......dat moet op de best mogelijke manier door ethisch te handelen! Zonder dat leren staat de geestelijke/biologische evolutie van de mens stil, ze staat ook stil, al ongeveer 30.000 duizend jaar. Het enige wat de mens nog moet leren is omgaan met de wezenlijke hersen-differentie, want er is enerzijds concentratie en anderzijds de contemplatie!
Tolstoi: “Als de mens leeft, moet hij ergens in geloven. ... Maar woorden voor wat dat dan is, heb ik nog niet gevonden. ...... Hoe hier mee om te gaan? Het komende is de voorbereiding op de contemplatie! Ik heb echt getuigen zat, meer als zat........


Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren, aldus Richard Feynman.
Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! En het insigne van de krankzinnig Robbert Dijkgraaf en consorten, die ze menen te hebben, staat daar haaks tegen op! (in algoritmische zin zelfs werkelijk totaal) Een dissidente oplichter met een vals insigne kan geen wetenschap scheppen! 

 • Voor wie begrijpt dat uiteindelijk de diepe lucratieve dissociatie het grote probleem van de mens is, en dat doet mij beslissen dat dit onderwerp nooit anders als een vrij onderwerp blijft. Het lucratieve is aan mij nooit besteed, wel al het andere ingenieuze. Ik zal hier nooit één letter schrijven om het brood, nog om meer dan dat! Het is een volkomen zandweg waarlangs het Manna uit de Hemelen staat.
  En wil je haar tegenkomen moet je eerst de hemelpoort gepasseerd zijn, maar die staat nu wel open.
  De dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
  Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,

  Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,
  Er is een experiment mislukt.   

  Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
  Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen. 
  De Geek Robbert Dijkgraaf verdient met niets anders als deze onzin zijn geld, hoe debiel hij ook is.......maar ook bij hem zal de werkelijke schizofrenie komen omdat ook in hem de ascese speelt. Maar heel weinigen van dat soort zal de dans ontsnappen. Het zijn de eigen zieken en gekkenhuizen waar ze zich aan storen, dat ze zelf de zieken en gekken zullen zijn, het dringt maar langzaam door.
 • De bejubeling komt er heel gewoon niet omdat we in een ander tijdperk terecht zijn gekomen, waarin vele kleuren van mensen zich zullen aanmelden, om zich te verenigen. Waar het gevaar is, daar groeit ook het reddende. Voor ieder die de eigen existentie bijeenhoud en respecteerd, zal "De Genius" in de mens tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. De kleur van het chakra zal terstond verbleken tot de kleur die we werkelijk nodig hebben!
  Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
  Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
 • Ze heeft dan ook een voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, voor welke gezonde cultuur ook! De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er niet door aangetast! 
 • De wetenschap zegt notie te hebben van "De destructieve patronen" maar verder komt er niets anders als de theoretische waanzin van ene Karl Popper! "De Bijaard van de onzin" heeft geklonken, en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen! Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven!
 • De volksmassa worden verdeelt , en gecompromitteerd, Ja, want ook bij hen zelf is de Angst  iets ongrijpbaars, haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept. Maar het is zeker geen aanpak of basis met deze dissociatieve onzin verder te werken! 
  U moet weten:.....Men moet zichzelf ook de vraag stellen wat er gebeurd wanneer we de psychopathologie angst definiëren als symptoom, stoornis of ziekte. In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid en vaststelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist. Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven voor hen die de theorie niet volgt! Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen! Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend! Ze is zelf de patiënt! En het zou ze nog eeuwen kunnen duren, maar.......dat doet het zeker niet......
  De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereert, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!
 • Zij die alleen conventie weten te produceren, wat betreft de natuur, kunnen het beste hun bedrijf oprichten om hun wet ook de bewuste ascese te laten volgen, tot het einde er op volgt.........en het spel is afgelopen. En als je het goed doet kan je denken dat natuur nog enige uren extra is te bedonderen. Fysica zo noemden ze dat! (Marie Curie, Nobelprijswinnaar. Stierf aan haar eigen ontdekking in 1934. Leukemie door radio-activiteit. En de fysica van het bedrijf van haar is nog steeds niet afgelopen, ik zeg het U alvast maar, maar er zal zonder meer een einde aan komen.) 
 • Want op grond van deze natuurlijke neiging is het onmogelijk vrede te hebben 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is, met pure begrippen, laat staan met woorden'. We weten dat de metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid.
  De wetenschap is krankzinnig, ........en de waarheid heeft nauwelijks woorden nodig......
   Het manasische beginsel, als het psychische vermogen van de metafysica is een waardevolle hulp voor de ontwikkeling.
  Maar als deze vermogens vrij spel krijgen, leiding nemen in plaats van geleid te worden,....
  meer gebruiken in plaats van gebruikt te worden, brengen ze de onderzoeker tot aller-gevaarlijkste waanvoorstellingen.
  En de zekerheid van morele ondergang want........De wil is in de wereld, niet erbuiten.
  ,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen"; ........alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk, namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken, maar we moeten dus constateren, alle ziekte is die wil! Het metaphycicum mens wordt besprongen door de wereld waar de fysica een vrij spel wordt geboden. Waarom die vrijheid aan anderen ook gewoon niet wordt geboden maar ontnomen, is dus de vraag. Welk een krankzinnig insigne denkt U te hebben Wetenschap? Voor U de doodstraf, .......afgelopen.........
 • “Reductie” is niet slechts een “premisse”,
  een voorhistorische voorwaarde om zich de wereld theoretisch eigen te kunnen maken,
  maar zij is ook een organisch moment van het geneste proces, <=>
  waarin een systeem van wetenschappelijke bepalingen wordt geconstrueerd,
  d.w.z. een moment van de synthetiserende werkzaamheid van de geest.
  De autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
 • Dat lichaam en Geest samen komen, en dat dit hopelijk gelukkig en goed is, is een recht van ieder mens.
Gedane zaken nemen namelijk geen keer........Eens te meer zouden ze dus proberen hun verstand, harten, zielen, en daden vullen met de zuiverste aller gedachten. En zo zijn mijn gedachten en ze zijn een opdracht in de zorg voor iedereen! Mijn verantwoordelijkheid bestaat eruit dat ik alles onderzoek, met inbegrip van mijn eigen aannames en drijfveren. Want als redding ergens begint, dan in de beweging naar binnen. Met scepsis doel ik dan ook op een beschouwelijk soort scepsis die haar oorsprong heeft in een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen, maar bovenal dus ook van het kunnen.
Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Het meest verschrikkelijke is dat onze kinderen ook onder dit krankzinnige wetenschappelijk Regiem moeten lijden, wat regelrechte intimidatie is, echt waar; .... Het Christendom en krankzinnige wetenschap kan O.K. zijn tussen twee instemmende volwassenen, maar zou niet aan jonge kinderen mogen worden onderwezen. 
Ik weet wat het resultaat van dergelijk nalaten, voor een kind is dergelijk nalaten gewoon weg fantastisch,  een leven met een schoonheid en een liefde en een passie die niet in normale woorden te omschrijven is. Wij volwassenen zijn noch slechts een paar jaar aan het flauwekul Regiem ontsnapt, en deze periode heet nu de reformatie, maar ik wil altijd de reformatie! Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid! De wetenschap heeft een enorm probleem, want niets kan een oorzaak in zichzelf zijn. Het causale drama zal dan ook moeten worden verlaten......ach ja, na welke ascese zullen we werkelijk wakker worden?
Je zou in elk geval in geestelijke opzichten 'causa sui' moeten zijn. Waaruit volgt,.... heeft de consequentie dat het even juist is om mensen te bestraffen of te belonen voor handelingen. Ruim de misdadiger Rutten en consorten op, plus de wetenschappelijke debielen die hem adviseren, ..........vraag die debielen waar uw ultieme geestelijke vrijheid blijft. U denkt misschien dat deze vraag er niet toe doet, ach nee, hij zal zeer snel weer urgent zijn. U kan Uw mede mens niet blijven negeren, dat is al in het recht beslist........


Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.  "Geciteerd in superstrings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988

Wat natuurlijk een veel betere omschrijving is als deze; ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst. De intelligente computer moet het ook doen met het zelfde gegeven, alle vliegticket`s worden al met dit systeem uitgegeven tegen de beste prijzen! In wezen leven we in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie! Maar de Gnosticus krijgt heel gewoon alles in een enkel nouminaal moment toe gespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent.
Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasieën voor het fenomeen van de totale energie.

 1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  enE_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c^2 ,
En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........Feynman fundeert de metafysica en vertelt wat de natuur niet weet.......
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles
 • Dus ik vertel U wel degelijk waarom ik de mens tot een metaphysicum benoem.
 • En vraag de krankzinnige wetenschap waar ook Uw wezenlijke vrijheid blijft. 
 • Want ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen"; ........alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk, namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken, maar we moeten dus constateren, alle ziekte is die wil!
 • Het metaphycicum mens wordt besprongen door de wereld waar de fysica een vrij spel wordt geboden. Waarom die vrijheid aan anderen ook gewoon niet wordt geboden maar ontnomen, is dus de vraag. Welk een krankzinnig insigne denkt U te hebben Wetenschap? Voor U de doodstraf, .......afgelopen.........ach denk nu toch eens hoe Madame Curie haar het fenomeen is gegeven!
 • En als je het goed doet kan je denken dat natuur nog enige uren extra is te bedonderen. Fysica zo noemden ze dat! (Marie Curie, Nobelprijswinnaar. Stierf aan haar eigen ontdekking in 1934. Leukemie door radio-activiteit. En de fysica van het bedrijf van haar is nog steeds niet afgelopen, ik zeg het U alvast maar, zie dit als een waarschuwing, met de dagen van de fysica zal het op enig moment echt afgelopen zijn!)
 • Slechts een dwaas verdeelt de massa's en compromitteert ze met wat ze zijn, terwijl hij weet dat elk ding echt alles is. En ieder normaal mens weet dat wat hij niet begrijpt ook niet kan maken.
  En kern energie en de kernsplitsing een apart fenomeen zijn, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele consequentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheid's functioneel is! Hadden wij dat niet mogen weten?
Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nouminaal moment kan worden gegeven!

De God van Richard Feynman brengt "alles" tot werkelijke manifestatie. En hij bracht de ontologie op de meest snuggere manier in de metafysica terug!
Wat Boole dus na liet omdat hij geen fabeltjes wilde vertellen, dat deed Richard Feynman op de meest snuggere manier!
Waarom volgen we Richard Feyman dan niet!
Is de wetenschap zo arrogant en trots dat ze vindt dat wij hen hun waardeloze speeltje niet mogen ontnemen? 

Vele willen een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets en dat in Wereld waar dagelijks oordelen en veroordelingen uitgesproken worden. Echter, niet God werd buiten gezet, "maar gewoon de totale ontologie", ........en God als twist object bleef bestaan.
Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is. 


Meneer Boole, hij kwam niet met de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid! En daarmee heeft "De wetenschap" een enorm probleem, want niets kan een oorzaak in zichzelf zijn, maar we zijn nog steeds geen goden, dacht ik zo! Het causale drama zal dan ook moeten worden verlaten......ach ja, na welke ascese zullen we werkelijk wakker worden?
Je zou in elk geval in geestelijke opzichten 'causa sui' moeten zijn, maar ook dat kan niet waar zijn. Maar de krankzinnige wetenschap doet alleen als of. Waaruit volgt,....het heeft de consequentie dat het even juist is om mensen te bestraffen of te belonen voor handelingen. Elk object mag van de wetenschap evengoed een pronomen als een Demon zijn, U bent behekst door de krankzinnige wetenschap! Of U wordt behekst door de krankzinnige wetenschap! En de ezels noemde dat zelfs fysica........alsof ze werkelijk over het insigne van "Een Heilige" beschikten........De Geek Robbert Dijkgraaf dacht over dat insigne te beschikken, en waande zich de heilige van de wereld wetenschap, de man was echter alleen maar krankzinnig!!!!!!!! en Leon Levy Professor bij het Institute for Advanced Study in Princeton (IAS), V.S.

Hij was vergeten dat woorden middelen van de wil zijn ....Victor von Weiszacer stelt dus terecht al dat promisceu gedrag,  het enige is wat bevalt, maar leugen en daarmee wordt je toch de Leon Levy professor!


Het is waar  Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf! Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op krankzinnige klikker! Zoek het gekkenhuis op..........

En de ontologie werd weggezet omdat  alles wat er aan propositie logica te zeggen valt, dat dit ook met de Boolese connectieven alleen kan. En dat was dus heel de inhoud van de hele Advanced Study daar! Het is echt lekker liegen daar.......
De rede van al ons doen hoefde niet meer boven te komen, "Zinnen" behoefden niet beschreven te worden, zo dacht men! En de krankzinnige wetenschap ging zijn gang. En toen plotseling was de ontologie voorgoed weg, .........we stonden los van vertrouwde, troostrijke stem uit de verte en toch vaak zo dichtbij. De God van Richard Feynman, die werkelijk alles in ieder ding tot manifestatie brengt, ........
‘Niet langer zult u ook maar één verhaal horen dat u zal helpen om de lange slapeloze uren te verkorten en u zelfs uw pijn een ogenblik doen vergeten. Een mens is wat hij doet, dat kan ook niet anders, U moet weten; ......Ik beproefde alles, door te doen wat me werd opgedragen. Zo werd ik bijna alles Meester wat mijn leven vervulde! Maar de krankzinnige meute begreep het maar niet, waar waren toch al die ontologische vermogens gebleven? Van een Psychische magie kon op geen enkel moment meer spraken zijn! Alle zinnen van rede en liefde waren volgens de krankzinnige wetenschap vervlogen. Weet dat de genen die dat U aandoen alleen maar de heksen van deze wereld zijn! Dat je je brein alleen maar verder vervuild is nog niet eens zo erg, maar elk doel is alleen de moeite waard als je het jezelf eigen hebt gemaakt. De Hemel heeft alleen iets aan de sterke schouders! Zij die denken dat ze tot de wetenschap of politiek behoren hebben die sterkte niet! Het behoort niet aan de mens de volks-massa's te verdelen en ze daarmee te compromitteren, .......dat is vragen om de werkelijke problemen. U zal zich moeten herinneren dat de Goden alles tot manifestatie brengen, in liefde en reden, in alle vasthoudendheid! In toewijding tot de medemens, veel meer zal de wereld niet helpen. Wat zij verder voorvoeglijk aan het leven hebben toegevoegd, alsof het nog wat betekende,  ze kunnen het allemaal vergeten, .........het behoort allemaal tot het vreemde, wat vele wetenschappers bijvoorbeeld nog fysica noemen.


Ach, ik zal U een voorbeeld leveren; ......In het kort gezegd: Op een dag explodeerde iets uit het niets en hier zijn we dan allemaal, inclusief aarde en het universum. Dat moet het allemaal verklaren. Is dit wetenschap of is dit een geloof? Vragen bij de oerknal theorie geven niets meer als die vreemdheid aan.......
Wanneer iemand bij u zou komen en zou zeggen dat alle stof op deze wereld vanzelf samenkomt op een punt zo groot als de punt achter deze zin, zou u diegene dan niet voor gek verklaren? U zou alleen maar heel veel vragen hebben. En wanneer iemand u zegt dat vanuit een boom helemaal vanzelf een huis ontstond, van niet eens alleen hout, maar ook metaal, steen en plastic, dan weet u zeker dat deze persoon niet in orde is. Het is namelijk niet realistisch en elke logica ontbreekt. Bij de oerknal theorie schijnt dit voor veel mensen echter geen probleem op te leveren. Voor het gemak is de factor tijd toegevoegd om het geloofwaardig te laten lijken. In de huidige wereld zouden we zoiets nooit geloven. Maar als het 20 miljard jaar geleden is , dan kan het ineens. Met welke vreemde krankzinnige zotte huizen hebben we hier toch te maken?

Ja, ze hebben wel verweer "maar alleen wiskundig" Want als ieder ding werkelijk alles is, dan blijft jou theorie naast je wiskunde liggen, en er is dan zelfs geen minuut een aantoonbare werkelijkheid.........Hoewel Schrödinger dus de eerste was die "mogelijke vergelijkingen" vond, heeft hij ze nooit gepubliceerd want ze waren de werkelijkheid niet waard! De  imaginaire massa van de natuur wordt uiteraard alleen door de eerlijken onder de wetenschap .......Richard Feynman en Robert Betts Laughlin erkend, De kosmische speeltuin heeft verder geen grens! Alleen gekken en wetenschappelijke oplichters hebben moeite met de paradox die we elke dag zien! Ze "hacken" slechts hun brein in hun voordeel, telkens weer, ......
 • En als je het goed doet kan je denken dat natuur nog enige uren extra is te bedonderen. Fysica zo noemden ze dat! (Marie Curie, Nobelprijswinnaar. Stierf aan haar eigen ontdekking in 1934. Leukemie door radio-activiteit.
 • En de fysica van het bedrijf van haar is nog steeds niet afgelopen, ik zeg het U alvast maar, zie dit als een waarschuwing, met de dagen van deze fysica zal het op enig moment echt afgelopen zijn! Wat zo vreemd is aan onze natuur, ons metaphysicum, dat valt niet te onderhouden.......en als doel aanzich zal U daarmee altijd falen. Ach Nobelprijswinnaar Laughlin mocht het U niet vertellen, daarom doe ik het maar.......met het miskende punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen te weeg te brengen. 
 • De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Hij komt er NU zeer snel aan. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden, zij redden de wereld. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U  "De sleutel tot onze overleving" zult vinden. Het feest van de thuiskomst...... Wij mensen waren en zijn nog steeds op bezoek bij een vreemde.......zelfs een krankzinnige vreemde! De huidige wetenschap is misdadig en gek......het overgrote deel van de mensheid is nog steeds onder de invloed van deze grote bedriegers!
 •  Maar nog steeds is er geen solide fundament voor ook maar één reële analyse. die de constateringen van Richard Feynman en Robert Betts Laughlin hebben overleeft.
 • De dwazen "hacken" het eigen brein ten voordelen van anderen, meer niet, ........maar ......."Niet denken" en "deductief denken" is nog veel meer als een polariteit. 
  Als jij tot jezelf zegt "ik denk" zit je vast aan een conditionering, gewoonte,
  taal en beeld-gewoontevorming, van theoretisch wetenschappelijke aard!

  Denken mag en kan niet terug gaan naar de plicht voortdurend de eigen regels in herinnering te brengen.
  Dat is slechts de list het perpetuum mobile terug te willen brengen in de mens,
  alsof er wat te oogsten valt in het zelf, door de meest onmogelijke wensen uit te spreken. WAT EEN VREEMDHEID.........
   Alsof er een "verdachte" is, .......
  Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas nog steeds niet!
  Ze leiden aan een VREEMDE zieke, het is kennelijk een ledigheid tot aan de dood!

  “Reductie” is niet slechts een “premisse”,
  een voorhistorische voorwaarde om zich de wereld theoretisch eigen te kunnen maken,
  maar zij is ook een organisch moment van het geneste proces, <=>, WAAR IEDER ZIJN VERLANGEN NAAR HEEFT.........
  waarin een systeem van wetenschappelijke bepalingen wordt geconstrueerd,
  d.w.z. een moment van de synthetiserende werkzaamheid van de geest.
  De autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt! 
 • Er zijn namelijk twee fantasieën voor het fenomeen van de totale energie.
  1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  enE_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c^2 ,
  En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........Feynman fundeert de metafysica en vertelt wat de natuur niet weet.......omdat alles in het geneste proces op een synthetiserende manier wordt bewerkt.
 • De kwantum-debiel beschrijft het universum in termen van een gegeven begintoestand en de mogelijke toestanden waarin het universum zich vanuit die toestand verder ontwikkelt. Wiskundig is dat onjuist. Je zal ook nooit een definitie van "Eindigheid" van ze vernemen. Om de hele simpele rede dat deze niet bestaat.
 • Je bent vrij om Spinoza’s definities te verwerpen, maar dan moet ik iedereen er op wijzen , dat je dan, behalve de Ethica, ook al je wiskunde boeken moet sluiten. Spinoza’s definitie is namelijk gelijk aan de wiskunde. Onder “x gaat naar oneindig” ( is dus onbeperkt ) verstaan we, dat we de veranderlijke x groter kunnen maken dan elk vooraf gekozen getal N ( hoe groot je N ook kiest). Als x gaat naar oneindig dan gaat ook de functie f gedefinieerd door      f (x) = x² naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x² groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen. D. w. z.:.. dit is de definitie van Spinoza. Er bestaan dan ook boeken waarin Spinoza geroemd wordt om zijn juiste inzichten in de begrippen eindigheid en oneindigheid. Dus als je zijn definities verwerpt, sluit dan s.v.p. ook je wiskunde boeken, want de gehele differentiaal en integraalrekening berusten op dezelfde definities.

  Er bestaan ook begrensde functies, b.v. De functie g gedefinieerd door g (x) = 100- 1/x wordt begrensd door het getal 100,                      Officieel zeggen we: we kunnen maken dat verschil 100 en 100-1/x kleiner wordt dan elk vooraf gekozen positief getal epsilon ( hoe klein ook gekozen ) door x maar groot genoeg te nemen.

  Mag ik Uw definitie van eindigheid vernemen? Wie kan zich daar een voorstelling bij vormen, voor dat je begint de volgende waarschuwing: Verzamelingen :………………… Spinoza leert dat alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren, ook bestaat. Je weet dat men zelfs al op de basisscholen de leerlingen tegenwoordig kringetjes laat draaien die zogenaamde verzamelingen voorstellen. Wist U dat de wetenschap er nog niet in geslaagd is het begrip verzameling exact te definiëren.  Elke definitie die is beproefd leidt tot een tegenspraak in zichzelf ( zie de filosoof Russell ). Ieder die een sluitende definitie vindt krijgt overmorgen de Nobelprijs. Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één !!!

  Er zijn geen scheidingen, hoogstens onderscheidingen. Onderscheidingen zijn eindig, hun grenzen zijn rationeel, zelfs operationeel te bepalen, we leven er lichamelijk mee. Daar in tegenover staat dat je verder kunt gaan met de grenzen te verschuiven, alles hangt met alles samen optimale verschuiving voort naar Één, die dan geestelijk –en dus niet in het laboratorium- te realiseren is. Daarom zijn wij "om de donder niet bang" voor de krankzinnige wetenschap.
 •  De grenzen worden instinctief naar een functioneel niveau verschoven, de innerlijke conclusie verschuift steeds naar een innerlijk Vraagteken, hoe kom ik tot mijn eigen nulpunt, om mij te ontdoen van een reken-systeem dat iedere getalswaarde tot een druk maakt?
 • U moet weten, zo bezien is ieder getal dat de mens beschouwd een onderdeel van een Leven`s formule! Hoe beschouw ik deze leven's formule in die zin, dat ik de transformatie van zijn mogelijke evolutie curve kon voorspellen?En U weet het nu, er is niet zomaar een film van te maken zodat men deze transformatie kinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter.
 • Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel, de curriculum mens verwerkt misschien wel 400 miljard bits per seconde, waarvan maar 2000 bewust.
  Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
  Zo debiel als een loden deur......met de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht! Een ongekend vreemde debiel......
  Eigenlijk zeer gewelddadig dus.....
  En wat willen ze toch met dat rare apparaat precies bewijzen,
  dat Google en facebook en anderen daar geen gevolg aan geven?
  Dat ze niet met de meest vreselijke hebzuchtige apps werken......
 • Of je bent in ‘God’ of je bent goddeloos, het is alles of niets. 
  Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....
  • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
  • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
  • Probleemoplossen bevat het testen van condities
  • Maar de pedagogische elementen van Functie en Structuur ontbreken steeds meer. 
  • Het gen daartoe, dat neuregulin-1 wordt genoemd, ontbreekt steeds meer. 
  Dit alles vormt een "contradictio in terminis", in al deze activiteit die moet worden vermeden. Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.
  Laat alles aan het kenmerkende natuurlijke ontogenie over, dat is duizend keer beter! Slechts dan krijgt U de vaart en het herstel in de evolutie van de mens, een andere kans is er niet!


  Maar de krankzinnige wetenschap doet alleen als of. Waaruit volgt,....het heeft de consequentie dat het even juist is om mensen te bestraffen of te belonen voor handelingen.
 • En die tragische vergissing van het vertalen van de Logos, tot het Woord en dat vervolgens personifiëren en vlees laten worden en dat dan Jezus noemen, die de tot geloof gekomene of ‘weder geborene in hun hartje vinden en hen in het labyrint de weg zou moeten wijzen, heeft dat alleen maar ingewikkelder gemaakt en de uitgang definitief dicht gemetseld. Niet alleen de uitgang van de theologie werd er in dicht gemetseld, maar ook de uitgang van de wetenschap werd er in dicht gemetseld, want ook de theorie is niets meer als een bijzonder geloof 's artikel. Het Woord volgen, betekent niets anders dan ‘je geweten volgen.’ Het is ontstellend moeilijk, wil dat kwartje in deze leugenachtige maatschappij vallen! Het liegen en bedriegen is iets zeer algemeens op deze wereld, ............ aangezien in elk pronomen in deze ruimte ook evengoed een demon is, en dus hoort deze ruimte te worden overheerst door een rationaliteit, die zich uitspreekt in het geweten. 

  Verder is er niet te gaan........en wordt er ook nooit gegaan, aangezien zij het  kenmerkende ontogenie is:...... er is een durende regelmaat in de ontwikkeling van een goed gevuld hersen-modulair, 

Daarom is dat paardenmiddel dus gewenst!
Anders word er een compleet spoor van ontregeling door de mens getrokken.
Ik kon sinds mijn geboorte er alles aan doen om mij hier uit te onttrekken,....
het was zelfs mijn opdracht mij hieruit te onttrekken.
En dit ondanks ook mijn onvermogen alles in eerste instantie goed te kunnen configureren.
Mijn Geest deed het werk, SINDS FREDERICK VAN EEDEN WIST IK HET ZELFS TOTAAL!
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren! 
Ik kan U een uitmuntende studie voorzetten, dank zij velen!

Zij is dus zeker geen fysieke kracht, haar ruimtelijke en materiële middelen zijn zelfs oneindig klein. 
Maar door het mensenlichaam de juiste richting en de wetten te laten onderkennen,
kan ze alle in de mensen aanwezige energie aan haar liefdevolle heerschappij onderwerpen.
Zo is alles door de mens te beschrijven, op te sommen en te configureren.
 Het was zelfs in de complete cognitieve werking van ons denken in te brengen.............als polariserende gedachte. 
Wat wil de wetenschap nog meer weten over de intellectuele liefde van onze schepper?

Maar zonder haar is deze metafysica echt niets, Zonder haar is er geen fysica te verstaan!

Deze dus die ook ik in mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voordurend samen moet te stellen en bij een houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen. Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem.
Alleen met discrete modellen is er dan wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch 
proces zonder gebruik te maken van voorschriften.
Die zijn bedacht........
Zodat de niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven kunnen worden,
in het bijzonder de 
ontologische
zodat ze in dit proces als irrelevant kunnen worden beschouwd.

Een endogene functie, (de door mensen bedachte functie), is een enkele exotische functie, deze kan wiskundig gezien opgevat worden als een enkele parameter vergelijking,
met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden.
De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.

Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, ....zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute, de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld! 

Toch hebben we een kwantum-debiel die denkt dat het wel kan, hij heet Martinus Veltman. Ja, hij kan het maken op basis van een krankzinnige theorie, die zelfs zijn eigen functionaliteit heeft ontworpen. Terwijl we gewoon weten dat God over de functie`s gaat, en daarmee alle functionaliteit ook beheerst, en niet de krankzinnige wetenschap. Het is gewoon complete oplichting! Het Causa Cui zal een te moeilijk begrip zijn,........Spinoza zijn denken .....ach nee.
Ze gooien de wiskunde boeken dicht en gooien liever een Theorie op............en ondertussen wacht ons de biologische en morele ondergang, want we kunnen niets onderhouden wat niet bij ons past! Ieder mens sluit aan bij zijn eigen ontogenie, als er ten minste wat van deze inhoud aanwezig is..............
Dat kan nooit anders, in de vorming 's praktijk is er anders de verwaarlozing van de interpunctie, waardoor een strofe soms op drie of vier verschillende wijzen gelezen kan worden, afhankelijk van de interpunctie mogelijkheden. Dat heb je met ieder inadequaat begrip. Dat is zelfs een adequaat begrip......
Dat is het lot van de typograaf, zelfs van iedere typograaf. Wat we zien is; .... de verbindende elementen lassen de losse bouw segmenten vast in een organisch geheel, dat tal van paradoxen en oxymora in zich op kan nemen, zonder uit elkaar te springen. Velen hebben in eerste instantie moeite de teksten te configureren. En velen houden zich vast aan de eindigheid en de theorie. Maar Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één !!!
Meneer Veltman uw leugens zeggen niet genoeg......
.
Het gevolg is dat elektronen zich opsplitsen in quasi-deeltjes met een fractionele lading, zoals e/3, e/5 en e/7. Verdere conclusie is bij een inadequate situatie heel gewoon waanzin! Dat zeg ik U namens Feynman, Laughlin, Kierkegaard en Spinoza, voor het biologische en morele heil van deze wereld, bedrieger!

 Als je alleen pronomen kan produceren die ZICH  naderhand LETTERLIJK ALLEMAAL IN DEMONEN BLIJKEN OM TE KEREN, DAN ZAL JE DAT MOETEN MELDEN. De huidige wetenschap echter, ze blijft maar zo krankzinnig bezig! En maar commanderen...............sluit ze op, doe ze het gekkenhuis in! Of zullen het toch nog beschaafde wezens willen worden..........die de mens van een dood-spoor af helpen, wat deze Aarde zo ongeveer 30000 Jaar regeert. Zo gaat dat in elk geval niet, ......


Alleen Richard Feynman met de QED kwam verder in zijn bewijzen!

De grap van Feynman is; ....
 dat hij wist dat iedere loutere uitbreiding of perversie,
 in kosmos rationeel wordt bepaald.
Zodoende is er "iets" rationeel berekenbaar.
Dat is waar hij in slaagde, door van een deeltje de baan te berekenen,
door oneindig veel versies van het deeltje alle kanten op te laten gaan.

Deze exotische berekening voorspelt verschijnselen met een ongeëvenaarde
nauwkeurigheid;.... tien significante cijfers is geen uitzondering.
Deze ontdekking van Feynman gaat dan ook verder als iedere andere in deze Kosmos.

De ontdekking van Feynman is de eerste in de metafysica ooit, die ook werkelijk bewezen is!
De God van Richard Feynman brengt "alles" tot werkelijke manifestatie.
 • We kunnen alleen van binnenuit groeien, onpersoonlijk en zonder voorbedachten rade, want alles wat groots en schoon is wordt in de stilte geboren. Ik volg daarom aandachtig deze ontwikkeling die in ons ras en deze evolutie periode onvermijdelijk is, zodat ze tenslotte ten goede en niet ten kwade zal uitwerken. Kwaad zal het uitwerken als we volks-massa gaan compromitteren, de ene met het goede de ander met kwade. De innerlijke gebieden openen zich voor degene die de wetten van het leven in zijn hart heeft herkend en in harmonie daarmee handelt. Zijn bewustzijn reikt verder en verder naarmate hij zich meer losmaakt van de ketenen van persoonlijkheid en de verlokkingen van de tijdelijke verschijnselen van het leven. Dus van alle vreemdheid in de geest, metaphysicum die U bent, want alles en alles is één. Uw biologische ondergang, daar kan U bijna om roepen, moet U met de krankzinnige wetenschap meeroepen! Dat wordt vanzelf volkomen foute boel, ze delen de fracties namelijk altijd verkeerd......... alleen gekken weten hoe ze de klanken gelijk moeten configureren, en alleen zij doen het "Goed".
 • En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
 • Of wilt U toch de biologische ondergang met ze meemaken? Met welke krankzinnige soort moeten we Nu leven. Hoe arcadisch en bucolisch is het nu eigenlijk, voor hen die nooit enige honger hebben geleden, welk een leegte wordt er door hen gepresenteerd? Het manische en geestelijke wordt aan alle kanten overtrokken, de leegte is troef en de prijs is wel degelijk de biologische ondergang! De pseudo-mystieke bewegingen zijn die van de wetenschap zelf, en ze doen net of ze nog vorderingen maken en alles begrepen wordt! Dit omdat ‘het mysterieuze’ de mens nog steeds meer boeit dan het abstracte. Het abstracte van de wetenschap, dat is volgens hen, maar leer het maar niet, want het onjuiste abstracte werkt niet meer als vervuilend op het brein! Uit niets blijkt dat je daar je visie mee kan verdiepen........en zo is het dus precies! Een oethlul met een dik salaris zoals deze man Afbeeldingsresultaat voor Gerard 't Hooft foto dat houden we er alleen aan over! Welk een dramatische vreemde kan dit alleen maar zijn!
De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. In de chemie heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin. De wetenschappelijke norm sluit U op een ongekende manier op en in. Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken weten ze dat zelf niet eens, en slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren. Meer keuze is er niet, promiscue gedrag maskeert het gebrek aan visie!

Juist deze situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van de mensen met een hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, en niet op het bedachte "abstracte" vlak van de debiele wetenschap. Met nadruk wijs ik er op dat onderzoek in een geheel slechts gedaan kan worden op een durende reeks van informatie tijdstippen en een complete informatie van optredende effecten. Een ontkenning van effecten maakt onderzoek alleen maar moeilijker, en de wetenschap van het heden is al als de toren van Babel, een toren van ongekende, onbeminde, nauwelijks onderkende vraagstukken. En de grootste oethlul mag alleen zijn mond open doen! Stel je voor dat de gek zijn eigen verspreekt, en nog eens eerlijk wil zijn........al is het maar één keer.

Volgens mij is er niet langer een explosie van "alchemistisch effect" aanstaande. De demonen die een dergelijk effect oproept is niet langer door de mensheid te dragen. En niemand weet hoe we de demonische effecten uit het verleden op moeten lossen! De fantastische theorieën zijn daardoor simpelweg op, over, en uit, het "alchemistisch effect" van deze theorie-terroristen wordt door de demonische proportie tot staan gebracht. Er zal niets essentieel nieuws meer ontdekt worden, met de grote ontdekkingen is het uit, er is niemand meer die zich belachelijk wil maken!  Van uit het alchemisten huis wordt alleen gewezen op de “goede dingen” en gemakshalve de keerzijde van de medaille vergeten, de epidemieën van kanker, hart- en vaatziekte, Alzheimer, ADHD en een groot assortiment van chronisch zieken, en een manier van leven waar dat de consequenties van zijn.Toch blijft men maar tegen andere identiteiten, want ze dragen andere maskers, hebben andere vooroordelen, en andere wanen. Zij zelf, nee, zij zijn de vreemden niet, die ander dat is vooral de vreemde........En de oethlul Gerard t' Hooft, hij is vooral de vreemdste niet, dat is een ander..........

Voor de nieuwe ontdekkingen moeten de ramen van "het gekkenhuis der wetenschap" wagenwijd open staan, zodat alle demonen kunnen ontsnappen! Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft. Welk metaphysicum wil "zijn maker en zijn natuur" niet prijzen? Gewoon hij die niets doet........Hun focus ligt op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Hadden ze nog maar een manteltje van José aan..........Maar het ontsnapt haar steeds, niet waar? Kan ze dat eigenlijk wel aan? Wie kan de spanning tussen de metafysica en het geweldige krankzinnige mannen curriculum nu eigenlijk wel aan? Deze wetenschap is niet goed snik! José ben jij daar de voorzitter van?

De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten. De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren. En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond! U kent het probleem, we lopen er altijd in,  Als A = C en B = C, dan A = B, maar wiskundig was het al niet te bewijzen en hier al helemaal niet....U wacht de verzoening met de metafysica........Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken, over het rechtvaardigheid 's en het vrijheid 's gehalte van de democratie waarin we leven, en dat mag U gerust tot U laten doordringen.
Of is het Änanda toch iets wat U niet in U toelaat, omdat U zozeer gewend geraakt bent aan het hedendaagse debat, over de samenleven en samenleving 's problemen, dat U niet doorziet dat ook daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld, door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. 


We leven dus de dingen die uit het leven voortkomen kan je ontmoeten en je kan slechts gebruik maken van hun diensten, indien zij een licht werpen op het te volgen pad, hetgeen alleen onder bepaalde conditie`s het geval zal blijken te zijn. Nog thans heeft de denker maar een middel "zijn filosofie". De filosofie ziet niet het kwaad of de zonde als het grote probleem, wel de onwetendheid., d.w.z. de onwetendheid tegenover het eigen Zelf, het feit dat ons bewustzijn zijn eigen aard vergeet door zijn voortdurende opslorping in allerlei gedachten en verlangens.
Het goede doen en het kwade laten, dat is natuurlijk wel goed, per definitie zelfs; maar het is zeker niet het belangrijkste. En het goede voornemen brengt ons rechtstreeks in de Hel!  Noch rituele handeling noch de ethische handeling kan ons van de onwetendheid bevrijden. De daad-werkelijkheid moet dat doen! Alleen dan kan er in het licht van de eenheid doorschouwt worden, .................doen dus, alleen de daad-werkelijkheid kan U redden, ook van de onwetendheid, maar ook het genoegen vind daar zijn oorsprong! Elke andere richting leidt U nog steeds naar de Hel! De daad-werkelijkheid en de Geestelijke vrijheid horen "in het Licht van de Eenheid" onherroepelijk bij elkaar.

De krankzinnige Nederlandse wetenschap heeft met zijn filosofie heel gewoon de Hel aangebroken! En niet eens één keer wil men het toegeven..........sterker nog, alle gekken worden weer opgeroepen, .........
En dat is weer wachten op de bewering dat het
 onderzoek van de methode van de politieke economie ontvouwt door een aantal gedachten weer van groot filosofisch belang zijn. Dat geldt met name voor de stelling dat de enig mogelijke en juiste weg voor het denken niet meer is dan het specifieke probleem van de theoretische kennis van de ons omringende wereld op te lossen.  Het onnozele abstracte wat geen enkele visie kan leveren, ze kan volgens de gekken toch weer "opstijgen naar het concrete”. Wat nog geen dag ooit gelukt is, dat kan volgens de gekken van deze  filosofie morgen toch weer lukken. Men noemt ze politici, maar ze hebben nog steeds slechts de hel aangebroken. En José en haar krankzinnige gesticht doet dapper mee met de technologische en haar economische praktijken.

O, moeder, hoe zat NU toch echt met dat menselijk brein? Waarom houden ze toch zo van de dolle ondergang.........Wel Nu, wezenlijk beduidt dat het alleen met de geest te verstaan is en niet zo op de voet te volgen.. Er is dus een wetenschap die dit niet erkend, en iedere aantekening als nog tracht te verklaren. Zelfs als er nauwelijks een toegang tot de "aantekeningen" kan worden gevonden. Men is met functie`s bezig zonder er wat in te herkennen! De fysica is tot domijn verklaard, men wil niets van de metafysica weten.
De uiteindelijk wil om iets van de functionaliteit van de functie`s naar boven te laten komen, ontbreekt zelfs geheel. De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden, de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT", de grote trots van de krankzinnige wetenschap, dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen. Men gaat direct over tot het kromme geklets daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden. Er werd niets door het zelf eigen gemaakt, men stelde zich geen doelen! Het werd een oethlullen parade van het ergste soort!
 
Maar het grootste probleem is nog , de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking. De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde? In de loop der tijden versmolt haar persoonlijkheid met die van vele andere godinnen en hun eigenschappen. Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er zijn nauwelijks wetenschappers die tot volledige wasdom zijn gekomen.

Voor je het weet komt hier uit een blabla demon met zijn wreedheid uit naar voren, met als laatste etappe de ontaarding tot een ongekend hevig losgebroken demon, ook wel oorlog genoemd! 
 • Ach,  Krijgers van de Regenboog 
   - Zijn de mensen van nu - met inzet voor bewustwording van de Nieuwe Wereldtijd. Bewust worden voert weg van de onschuld.
  De Krijgers van de Regenboog zouden de mensen onderwijzen over de oude praktijken van Eenheid, Liefde en Begrip. Ze zouden onderrichten over Harmonie onder de volkeren in alle vier de hoeken van de Aarde.
   
  Zoals de oude Stammen, zullen ze de mensen leren te bidden tot Grote geest met liefde die vloeit als de mooie bergstroom, en stroomt langsheen het pad naar de oceaan van het leven. Eens te meer, zouden ze weer vreugde kunnen voelen in eenzaamheid en concilies. Ze zouden vrij zijn van bekrompenheid en jaloezie, en de ganse mensheid lief hebben als hun broeders, ongeacht de kleur, het ras, of de religie. Ze zouden geluk voelen in hun hart, en als één worden met het ganse menselijke ras. Hun harten zouden zuiver zijn en warmte uitstralen, begrip en respect voor het ganse mensdom, Natuur, en de Grote Geest. Eens te meer zouden ze hun verstand, harten, zielen, en daden vullen met de zuiverste aller gedachten. Ze zouden zoeken naar de schoonheid van de Meester van Leven – de Grote Geest! Ze zouden kracht en schoonheid vinden in gebed en eenzaamheid van het leven.

  Zo is zelfs de kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak voor de mens. Niets zijn we, niets dan druktemakers. Stilte is het enige dat ons siert, want het Universum is sprakeloos. Ze laat zich geen zin geven. Het laat zich alleen ervaren. Taal heeft hier geen zin.
  Wittgenstein zegt het nog steeds zo “over datgene waarover we niet kunnen spreken, moeten we zwijgen.”
  Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien. En dat is niet die vreemde wereld, die de wetenschap ons toch wil presenteren. We zullen ons daar nooit thuis in voelen.........
  Elk moment moeten we consumeren en profijt opleveren. Worden we dus zelf geconsumeerd. De consument is zelf het consumptie product. Hij trekt zichzelf steeds volkomen leeg. Elk moment moet er actie zijn. Moeten de machines draaien. Arbeiders wordt het niet gegund ‘s nachts te slapen want de machines moeten afgeschreven worden. En als ons lijf zijn kaars uit wil blazen, houden machines ons gedwongen in leven.  Ze maken ons doder dan dood, en toch zijn er vele mensen bang voor dit herstel van de stilte. Ik niet, ik ben nog geen dag bang geweest voor de stilte. De Ander respecteren doe je niet door hem/haar af te brullen of zijn/haar rust te verstoren, maar door er in stilte en begrip voor elkaar te zijn. En mij is het gegund het U namens de aller besten te vertellen.

  Het filosofie- probleem is altijd het zelfde; ......Het geheel, zoals het in het hoofd als gedachte-geheel verschijnt, is een product van het denkende hoofd, dat zich de wereld op de voor hem enig mogelijke manier eigen maakt; een manier die verschilt van de artistieke, religieuze, praktisch-geestelijke manier om zich deze wereld eigen te maken”. Het is de wereld zonder de bevrijding van zijn neolithische last.......de Wereld van de ziekten.........

  In de meest gore wereldsteden zoals het Bombay van Moeder Teresa is de herrie van het verkeer, de bouwwerken en ander machine tuig zo intens, dat zelfs kinderen er al gehoor stoornissen hebben. De “beschaving” maakt hen letterlijk doof. De beschaving brengt enkel een nieuw soort neolithische last voort, maar ze wordt nooit weg genomen!
  Ten volle leven, het archaïsche leven, houdt de kunst in, stil te kunnen zijn. Je bewegingloos op te stellen in een weide of bos om de natuur rondom je haar gangetje te zien hernemen. Genieten van de schoonheid van een boom. Van de zang van een leeuwerik. Van het loutere bestaan van je eigen lichaam. Van de aanraking van een ander of het andere, misschien zelfs van de regendruppels die vallen. Er is geen bevrijding zonder de stilte te herstellen!

  Over demonologie wil ik het helemaal niet hebben. Overigens is dat ook beter voor u en mij, want mensen die proberen demonen te benoemen, benoemen in feite vaak zichzelf en dat is niet zo aangenaam als men denkt. Denk maar aan het drama van de Inquisitie. Daar had men alle beschrijvingen van de gestalten van de verschillende demonen, hun namen, soms zelfs hun handtekeningen. Zo wist men dan precies te vertellen wat ze wel en wat ze niet deden. Als je goed kijkt wat de demonen de zielen aandoen volgens de verhalen van de demonen beschrijvende wetenschap, dan blijkt dat ze precies hetzelfde doen als wat de mensen elkaar plegen aan te doen. Namelijk; ..... dat wat men niet begrijpt, wordt in een empathisch regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden de huidige demonen door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd.
  En de onstoffelijke beslisser mag niet bestaan! De neolithische last mag niet naar de veroorzaker gaan verwijzen, toch gebeurt dit nu wel, ziekten zijn nu ook hun deel, en het wordt alleen maar erger, erger en erger!

   
  • De domme wetenschap laat zich door de Oethlul Popper baseren, die zich voor zijn theorie weer expliciet op Xenophanes (570 - 475 v.Chr.) woorden baseerde, "de waarheid kunnen wij niet kennen, dus moeten we ons beperken tot hypothesen". En daarmee is de stilte tot het oneindige uitgesteld, en zo zal er nooit geen bevrijding komen. De polytheïstische mythologie ofwel de basis van de metafysica is het reductionisme: Het reduceren van de fenomenen tot 1 onderliggend principe / 1 oer-zaak.
  • Mijn polytheïstische  mythologie heeft dus helemaal geen Goden, half Goden, of het andere (uit het wetenschappelijk oethlullen paradijs) van dwazen nodig...........er is een andere actieve relatie tussen goden en mensen.
  • Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld, in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, en ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zonder meer gegeven element. De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
    Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vorm conventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf
   Het getal is het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U,  de laatste zin van de wereld als natuur. Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht nooit aan die indruk onttrokken.
  • Intelligentie alleen kan de morele natuur niet verklaren. Moraliteit, deugd, is de menselijke persoonlijkheid aangeboren. De morele intuïtie, plichtsbesef, is een bestanddeel van het bewustzijn dat de mens is geschonken, en zij is verbonden met de andere onvervreemdbare eigenschappen van de menselijke natuur: wetenschappelijke weetgierigheid en geestelijk inzicht. ’s Mensen geestvermogens gaan die van zijn dierlijke verwanten ver te boven, maar het zijn zijn morele en religieuze natuur die hem speciaal onderscheiden van het dierenrijk.
  • En het is juist dit proces wat mijn intellect dagelijks maakt, en ook het proces wat het intellect van de wetenschap dagelijks aan stukken breekt. Je moet haar bijhouden en bijeen houden........niets meer.......de kansen van de moderne mens, ze zijn zo 0,00000000001 , numeriek dus Nu O.

    De transformatie van het getal wordt slechts onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons pure metafysica dus....... 
    daar waar het transformatie  proces zelf bestaat uit één grote doorgaande werking.
   Het is zoiets als een oneindige stuwing; .... mijn getallen leraar H. Wijnmalen vertelde het zo, .....
   “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid".
   "Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren". En inhoudelijk is het niet veel anders als wat anderen nog zullen vertellen, en hebben vertelt, ze deden dat alleen weer anders.

  Zo heb ook ik mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen. Zij is het enige bestaan wat op de zelfde manier in allen huist.
  Dus de
   moeilijkheid om tot een aanvaarde definitie te komen is het gevolg van het feit dat 'atheïsme' wordt gedefinieerd in termen van wat het niet is:.....Het is niet, zonder of tegengesteld aan theïsme.  
  Toch blijft de debiele wetenschap zich zo uitspreken, ........het loopt parallel aan alle menselijke krankzinnigheid, en alle menselijke mislukking, helaas. Dit omdat het voor iedereen een actieve relatie is!
  Ze gaat niet over geloven, maar over de existentie, bestaan dus, niets anders.
  Men meent Fysicus te zijn, maar is daar nooit en te nimmer (In geen 30000 Jaar ) noch in geslaagd.
  Ontzet ofwel bevrijdt de huidige mens, dat is het eerste wat noodzakelijk is, elk doel is pas de moeite waard als je het jezelf eigen maakt! Wetenschap rot op, stop het gehuichel en gekwezel onmiddelijk!


   Alleen door een sprong in dit geloof zal de mens kunnen komen tot de geestelijke vrijheid die zijn ware bestemming is.
  Het gaat nooit meer om de idealistische wezens filosofie, Kierkegaard wist dat al meer als 160 jaar geleden. Deze zware neolithitische last kunnen we missen, ze is veel meer als kiespijn! Ze blijkt en blijft de ziekte in het algemeen...........In plaats van orde bracht de idealistische wezens filosofie niets anders als geweld............daar waar eerst en vooral wij zelf alles moeten weten te conformeren volgens de 4 belangrijkste begrippen, die ons bekend zijn! En ik zeg het ook U, in eerste instantie zal het ook U niet lukken, maar als het werkelijk onze zorg is, zal deze zorg ook bij U ontstaan!


  De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte! Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd. Zo dramatisch is de idealistische wezens filosofie voor ons!
  Ze houden zich alleen maar met de syntactische delen van hun taal bezig, niet met ook maar enige objectiviteit. De gekken benauwen ons zeer........het is echt bij het ongezonde af, stress een verzonnen naam er voor, die de lading van deze misdaad totaal niet dekt .........
  Maar wat we waarnemen is dan niet de natuur zelf, maar de natuur die aan onze methode van vraagstelling is onderworpen.
  Zo zit ook onze benadering van de metafysica in zijn oorsprong in elkaar, ..........maar we falen er mee.
  Maar goed, de materialisten zullen wel weg blijven wegkruipen, dat zijn ze Nu eenmaal gewend! Maar het zal ze beslist niet helpen, want ze zijn nog steeds niet toe geweest aan de werkelijk universele oriëntering en hebben zeer duidelijk geen steekhoudende levensstijl kunnen vinden. En er zal wat moeten worden weggedaan om ruimte te maken voor het nieuwe universele geschikte . Doch er is een geluk; ..........


  De 4 belangrijke begrippen, het andere van het algemene, buiten de liefde , is ieder van ons bekend; .........

  - archè   = oer-beginsel (oorsprong = oer-bron), zowel begin(punt) als leidend principe, van "goddelijke" aard
  - physis  = natuur (zowel in de betekenis van niet-cultuur, alsook in de betekenis van aard, wezen, essentie)
  - logos    = natuur-wet, door haar heeft de logica wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen.
  - kosmos = orde, "de logos is daar" zoals men dat op de meest eerlijke manier benoemd, zonder dat gezever.


  Want zo verteld Richard P Feynman ons verder; ..... Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinatie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt.
  Daar bij drukken de Organische gebondenheid en materiële gebondenheid twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Hoe mooi is dat; ......dat we ons wel degelijk op de waarheid kunnen oriënteren, en dat te samen met de begrippen die daar een rol in hebben! Al het eminent leidende is altijd aanwezig..........volgens de normale mens.........de gekken materialisten met hun elitaire wezens filosofie hebben we totaal niet nodig! 

  We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
  De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; ze houdt het oog gericht op de toekomst.
  Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.
  Voor wat betreft de democratie is de situatie duidelijk. Twee logisch met elkaar verbonden instelling's fouten verzwakken en vertroebelen de democratische blik op de wereld. Eigenlijk is het  een volkomen drama wat ze ons nu opleveren.
  Namelijk haar personalisme enerzijds en haar universalisme anderzijds. De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden. Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden. Niemand mag zijn eigen onderscheid nog maken, .........dus werkelijk zijn eigen vrijheid beleven.


  Dit terwijl dus ook ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd en dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt. En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
  Maar bij de levenden vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten, de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans', dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid, en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens. De levende heeft zijn onderscheid en sinds wanneer is dat onderscheid niet aan hem?
  Welke misdaad wordt er hier met de taal gepleegd, welke waanzin wordt er verkocht.


  Uiteraard kan ik de misdaad totaal omschrijven,......Ik heb letterlijk alles meegekregen.
  Helaas voor de krankzinnige wetenschap!

  Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.) was ook al een Latijnse term,
  die in het Nederlands kan worden vertaald met 
  hetgeen bewezen moest worden.
  De afkorting werd en wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt,
  bijvoorbeeld in de 
  wiskunde, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen, ook daadwerkelijk bewezen is.
  Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat 
  het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
  Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
  Heel simpel omdat het leugenaars volk is! Het getal is het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U, de laatste zin van de wereld als natuur. Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht nooit aan die indruk onttrokken. Wij zijn een metafysicum, dat elke dag met de laatste zin van deze natuur bezig is.
   

  De transformatie van het getal wordt slechts onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons een pure metafysica dus. Ofwel ....De “Stuwing met een oneindigheid in Ruimte en Tijd door de eigen verbinding in on-tijdelijkheid".
  "Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren" Wat zal de metafysica NU precies anders moeten zijn?

  Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. En dat nu is te gebruiken als je deze echo weet te volgen, en Richard Feynman was daar precies de persoon voor! Een andere keuze hadden we niet........

  In de diepe pose van de dualistische innerlijke strijd, vinden we de componenten P en Q hoogstens terug als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen.
  Maar het is iets dat zonder dat we een sterke functie en structuur aan ons DNA meedragen, maar slecht kunnen waarnemen.
   P → Q maakt slechts de richting duidelijk van de materiële implicatie. 
  “Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
  “ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die welke in leugens nog eens wordt aangezet.
  Voor als nog blijken wetenschappers en politici de volks-massa's op hun manier te verdelen, en de ene te compromitteren met het ene, en de andere massa te compromitteren met het andere, en men vindt het nog steeds gek dat zoiets nooit lukt! En de beloften en de leugens blijken en blijven altijd te mager......de waarheid kan niet achterhaald worden - net als de dwaasheid -......, en niemand nog kan het genie opbrengen zich het totaalbeeld van een situatie of ontwikkeling te scheppen zonder te beseffen dat hij op onverantwoorde wijze moet vereenvoudigen, en compromitteren en dus vervalsen. Als er al voorgekauwde informatie is, dan heeft het zichzelf al  bijna zelf geannuleerd, ........ als er ondertussen alweer geen conflict uitgebroken is.


  'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek; maar al dat moderne statistiekengedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
  'Søren Kierkegaard
   
  Hou dus met dat statistiekengedoe op, echt werkelijk niemand heeft het recht ons lijnrecht in het onmenselijke te voeren!
    Met het politiek getinte vertoog onder de oksel oefent men dus macht uit in de samenleving. Iets waar de menselijke samenleving niet bij staat te juichen! In het politieke vertoog kan een onderwerp namelijk taboe zijn, een spreker niet gekwalificeerd etc.. En het elitair getinte vertoog is een leugen. Daardoor is er altijd een: ....

   
  • Gebrek aan overeenkomst onder personen, groepen, of dingen.
  • Het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau brengt de spanning en het geschil dat uit een gebrek aan overeenstemming voortvloeit, het meningsverschil is geboren.
  • Het communicatief proces waarbij een structuur een tekstuele betekenis (dialectiek) krijgt, heeft geen enkele waarde. Tekst op zichzelf heeft geen waarde. Het politieke vertoog is een stinkend vod papier. Het elitair getinte vertoog is een vod papier. Alsof we dit communicatieve proces met zijn dialectische uitkomst niet al duizenden malen hebben zien mislukken.
  • De vele zaken die worden beschreven bevatten de zielloze en heilloze en nutteloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Als je maar bang genoeg bent, dan komt de ellende vanzelf! Dames en Heren dwazen ga Uw gang, het is uw eigen ondergang! Meer als ooit te voren! 
  • Er werkt maar één zin, de hier getoonde modellen komen mogelijk niet overeen met de werkelijke modellen. Zo ligt het niet alleen bij de advertentie van de sex-industrie, maar ook bij alle berichten van de wetenschap en de politiek. De onbewuste seksualiteit is een belangrijk thema in de droom duiding van Freud, Die hij ( de gek) uiteraard niet binnen een bewust wetenschappelijk curriculum brengen kon. Jammer toch niet waar.......maar ook U en ik hebben hun existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Het werk is daarbij gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden.
   Het sluit de drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
  • Wat dit eigenlijk zegt van de hufter-democraat die alle vrijheid neemt; .......Alleen de vrijheid die grenzeloos is kent geen zelfbeheersing en neemt zichzelf niet meer waar. De democraat zonder ethiek is een blinde hufter, nooit anders geweest! Het is een blinde arrogante zak in het kwadraat, hij neemt zichzelf niet waar! Er is geen enkele zorg te redden door de hufter democraat! En als hij daarbij nog zit te dromen dan is zijn zwakzinnigheid helemaal raak! We gaan daardoor lijnrecht naar het onmenselijke over. De democratie is geen systeem van deze wereld, ze wordt door hufters gemaakt! Zo zonder meer als systeem is ze niet te redden ..............dank zij haar onmenselijkheid.
  • Het grote wonder bestemd om de deugd die wij missen voort te brengen, is tot het hart spreken en het raken; vragen wij om dat wonder, dan zullen we het krijgen. Maar de sekten, de geleerden en de droogkloten van politiek kunnen nooit op dezelfde manier denken, maar wij kunnen elkaar steunen en zelfs liefhebben. Af en toe denk ik daar bij aan de metafysica. En wetenschap en politiek zijn aan hun ontbinding toe, dacht ik zowaar!

  Stop met de vreselijke ziekte die de idealistische wezens filosofie voor elk mens is! Geen enkele materiële implicatie had ooit iets met een idealistische wezens filosofie te maken. Alleen gekken denken dat ze ook maar iets meer weten als die implicatie. Toch gaat de betrokkenheid van deze gekken zover dat ze eisen om bij elke vraag te worden geconsulteerd, zelfs die betreffende de eenvoudigste zaken van het dagelijks leven. Ze kunnen directe orders uitvaardigen die, onder andere, de geestelijke ijver van de toegewijde versterken en hem ertoe brengen om goedgelovigen rond zich te verzamelen terwijl hijzelf als ‘geestelijk’ leraar of genezer of "leider" optreedt. Maar de leiding van zo’n leraar helpt de geestelijke zoeker niet vooruit, want ze weten niets meer als de richting van materiële implicatie. Newton heeft niets verzonnen, dat doet de wetenschappelijke Gek.  De filosofie ziet niet het kwaad of de zonde als het grote probleem, wel de onwetendheid., d.w.z. de onwetendheid tegenover het eigen Zelf, het feit dat ons bewustzijn zijn eigen aard vergeet door zijn voortdurende opslorping in allerlei gedachten en verlangens. 

  De belangrijkste moeilijkheid om tot een aanvaarde definitie te komen is het gevolg van het feit dat 'atheïsme' wordt gedefinieerd in termen van wat het niet is:.....Het is niet, zonder of tegengesteld aan theïsme. De meest labiele mens kreeg daar door zijn dramatische gedachten en verlangens. De werkelijke spirituele gids of beschermengel is daarom wel degelijk ieders eigen hogere zelf, de innerlijke meester en niet eens 1 seconde  de filosofische gek. In dat geloof heb ik mij inderdaad laten vangen.

  Want de Maat voor verandering is de WORTEL √weerstand hier/weerstand daar. Je hebt niets aan al die gedachten en verlangens. Dit is zelfs een heel normaal stukje natuurkunde! Welk één innerlijke meester is dat toch in U ? Het getal is ook hier het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U,  de laatste zin van de wereld als natuur.
  “ Je ziel is vaak een slagveld, waarop je rede en je oordeel strijd voeren met je hartstocht en je lust". 

  Hoe gaarne zou ik de vredestichter zijn in je ziel, en de disharmonie en de tweedracht van je elementen doen verkeren in eenheid en melodie. 
  Maar hoe kan ik, tenzij jezelf ook vredestichter bent, ja meer nog al je elemeten liefhebt ? 

  Je rede en je hartstocht zijn het roer en de zeilen van je zeevarende ziel. 
  Indien de zeilen of het roer breken, kun je enkel voort hobbelen en drijven, of stilliggen in het midden van de zee. 
  Want de rede, zo zij alleen heerst, is een beperkende macht; ........en de hartstocht, waarop niet wordt gelet, is een vlam die ter eigen vernietiging brandt. 
  Laat dus je ziel je rede aanwakkeren tot de hoogte der hartstocht, opdat zij moge zingen, 
  En laat zij je hartstocht met rede leiden, opdat je hartstocht moge leven door haar eigen dagelijkse wederopstanding en als de phoenix herrijzen uit haar eigen as. 
  Ik zou willen, dat je oordeel en je lust zag als twee beminde gasten in je huis. 
  Voorzeker zou je de ene gast niet meer eren dan de andere: want wie meer aandacht schenkt aan de een, verliest de liefde en het geloof van beide. 
  Wanneer je zit tussen de heuvelen in de koele schaduw der witte populieren, delend in de vrede en de rust van verre velden en landouwen - laat dan je hart in stilte zeggen: ‘God rust in de rede?’ 
  En wanneer de storm losbarst, de machtige wind het woud geselt, en donder en bliksem de majesteit des hemels verkondigen – laat dan je hart vol ontzag zeggen: ‘God jaagt voort in hartstocht.’ 
  En daar je een ademhaling bent in Gods heelal en een blad in Gods woud, moet ook jij rusten in de rede en voortjagen in hartstocht.” 

  De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN.
  Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur".
  Stop de zwakzinnigheid , voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
  De verandering kan slechts als er overal een eenheid te vinden is, de wetten van de energetische uniciteit werken overal, zelfs als we dat niet weten! Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens door bewustwording openbaart. Energie kan alleen maar gedefinieerd worden als een levens-openbaring van het hele tijd-ruimtelijke gebeuren. De getallen die de wetenschap in beeld wil brengen zijn neerslagen van energie-inductie. Wat de Kosmos laat zien zal hiermee in overeenstemming zijn! De Kosmos=orde, zonder gezever, Het getal is daarmee ook het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U,  de laatste zin van de wereld als natuur. Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht nooit aan die indruk onttrokken.


  De wetenschap is aan zijn ontbinding toe, en de gewone mens heeft recht op zijn eigen leven! En dat zal uit alles blijken.......en zo blijven. Het is overduidelijk welke orde heerst! Maar we kunnen ons zelf nog steeds leren kennen, en de waarheid vinden. Ons curriculum kan zich in die orde wel degelijk gelukkig ontwikkelen! Het is een Uniek lichaam-geest systeem, Met een perfecte samenhang als je beseft wat er in omgaat. Dit ondanks dat we het niet bewust kunnen aansturen.
  De mens is een schitterend Metafysicum! Met zo als het aan U zelf ligt met een enorme vitaliteit, inspiratie, en creativiteit, als U er maar in weet te geloven en te doen!
   Het zal met deze kennis, de kennis die wij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis, met dit weten en doen dat U "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.


   Er zal dus een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest gaan vormen.
   
  De ”Krijgers van de Regenboog” zullen deze boodschappen verspreiden en alle volkeren van de Aarde of "Elohi" onderwijzen. Zij zullen hen leren hoe ze ”De Weg van de Grote Geest” dienen te leven. Zij zullen hen vertellen van hoe de wereld zich heeft afgekeerd van Grote Geest en dat dit de reden is waarom de Aarde ”Ziek” is. We kunnen de mensen tonen dat dit ”Oude Wezen” (Grote Geest), vol van liefde en begrip is, en hen leren hoe ze de ”Aarde of Elohi” weer mooi kunnen maken. De mensen stelregels en voorschriften geven om ze te volgen om hun pad recht te maken met de wereld. De Krijgers van de Regenboog zullen de mensen onderwijzen over de oude praktijken van Eenheid, Liefde en Begrip. Ze zullen onderrichten over Harmonie onder de volkeren in alle vier de hoeken van de Aarde.

  Het beeld van agressie is als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op. Ze levert de mens dus werkelijk geen thuiskomt op! Van de uitvoering van een idealistische wezens filosofie zal het nooit komen! Het is met de filosofie gedaan .......in welke zin je er ook maar over zal denken, er is geen beschrijving van wat te gelijk waar goed en mooi is .......wat er dus overblijft aan collectieve beleving's-context is gebaseerd op dat geheel waar we allemaal deel van uitmaken....... ze heet de natuur!

  Het geloof van een doener bestaat dus uit een soort van geesteshouding en bij het doen is er zelfs een bepaalde geestestoestand. Doeners kunnen geen dromers zijn! Een doener moet weer naar adem happen als hij in de open ruimte van het onbekende en nog niet gewetene komt, dan moet hij zich weer centreren op de poëtische zinnen in zijn taal om zo mogelijk iets wat nuttig is, te verwoorden en met elkaar te delen. Er was een bepaalde leegte, maar door de concentratie en de contemplatie wordt die leegte toch steeds weer opgevuld, met poëtische woorden en zinnen. Waarin iedereen thuis is, op zijn eigen afzonderlijke manier, naar karakter, aanleg, en doen. Alle doeners hopen zo mogelijk alles te delen, en daar binnen in onze kern is te hopen dat de geesten minnelijk en prettig voor ons ingesteld zijn. En onze prettige herinneringen zijn daarbij onze reis-bagage naar binnen en naar buiten.

  Doeners kunnen niet zwijgen over het verkeerde en het kwade, als we zwijgen over het kwaad, en het begraven zo diep in ons dat er geen teken meer aan de oppervlakte komt, dan implanteren we het, en dan zal het in de toekomst in duizendvoud opstaan. Wanneer we de problemen laten liggen, noch wijzigen, noch bepraten, dan zijn we niet alleen de beschermers van hun triviale ouderdom, we vormen daarbij de fundamenten van de rechtvaardigheid driften onder de nieuwe generaties" "Ook hier is er de universele wet; ....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding.  Een slecht opgeleid persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs ontzag en begrip kweekt." En dan is er ook nog een zeer praktische universele wet; .....Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is! Naar vermogen, karakter, aanleg, en doen, het beminnelijke en het minnelijke heeft een enorme simpelheid! Zo leef je vanuit een passie en een compassie die de werkvloer van een doener zeer prettig maakt! In mijn eigen leven heb ik dan ook een heel eenvoudige spirituele praktijk, de dagelijkse van de doener! Let wel, hier heb ik het over het meest wezenlijke leerproces wat er schuil gaat in de mens, .....mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken! Ze sluit volkomen aan bij de natuurlijke levensweg, ....Het is de meest pure leerweg die er te gaan is in het licht van de kosmos, het volgt zijn wezenlijke orde!

  "Indigo" Persoonlijkheden, proberen dus een zeer wezenlijke kwaliteit en actieve redelijkheid aan de "natie" mee te geven. Dus proberen vooral partner te zijn in de rede, volkomen los van alle gedwongenheid. Dat is de natuurlijke weg. Ofwel hij of zij probeert het leven weer een redelijke kleur mee te geven, de huidige "stijlloos-heid" is een vloek voor iedereen. ( God-verdomme, dit kan zo niet )
  Let wel, wij zijn een speelbal in dit universum, h
  et is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! Dat is stijlloos en dwaas. De dramatische confiscatieve instelling en institutie in de mens ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens, en zo zit de edele doener op deze wereld dus op geen enkele manier in elkaar. Hij leeft zo niet, hij doet zoiets niet!  De doener droomt niet, de rest droomt kennelijk wel! Als de doener droomt, dan is het maar over één ding, hoe kunnen we alles delen! Dit doet hij ondanks de beperktheid van het menselijk weten en kennen. Hij geloofd in de dingen die hij doet! 

  Als het antwoord van God op de vraag "waarom", een leuk antwoord zou zijn had allang iemand het gevonden. 
  Als het antwoord geld op zou leveren zou een ware goudkoorts zich van de mensen meester maken. 
  Als mensen verre ontdekkingsreizen zou moeten ondernemen om het antwoord te vinden, hadden ze het allang gevonden. 
  Als het antwoord waardering en schouderklopje's van de medemensen zou opleveren, zou het geen geheim meer zijn. 
  Als het antwoord waarschijnlijk is, zouden de mensen het voor waar aannemen. 
  Als de kerken de waarheid in pacht zouden hebben, zou de clerus geen moeite met het antwoord hebben. 
  Als het antwoord wetenschappelijk zou zijn, zouden de universiteiten het doceren. 
  Als mensen het antwoord met geweld zouden kunnen vinden, hadden ze vast een bom bedacht om het bloot te leggen. 
  Als de gevestigde orde het antwoord zou kunnen gebruiken om het pluche te beschermen, had die zich het al eeuwen toegeëigend. 
  Als de rijken het zouden kunnen kopen, was het ongetwijfeld uitverkocht. Als het antwoord ingewikkeld zou zijn en veel kennis zou vereisen, zou de wetenschap het zeker geweten hebben. 
  Als mensen het antwoord op de vraag graag zouden willen horen, zou het overal rondverteld worden. 
  Als mensen het antwoord zouden kunnen vinden door te doen en te presteren, was de taak allang volbracht. 
  Als het antwoord bedacht zou kunnen worden, had in al die eeuwen, met al die grote denkers toch zeker een het bedacht hebben. 
  Als mensen met het antwoord hun eigenbelang zouden kunnen dienen, het zou geen vraag meer zijn.
  Wat je er niet anders dan uit op zou kunnen maken is; ...... dat het antwoord pijnlijk, onrendabel, voor de hand liggend, hoon en verkettering opleveren, onwaarschijnlijk, ketters, onwetenschappelijk, anarchistisch, revolutionair, niet te betalen, eenvoudig, beschamend en ondoenlijk is en niet bedacht kan worden. Ach de wetenschap en de politiek zijn beiden wezenlijk aan hun ontbinding toe, Je hebt niets aan hun onmenselijke bijdragen............en de rechts-spycholoog blijft uiteraard helemaal stil ....... het fascisme als volks verbond gaat weer steeds grotere vormen aannemen. Maar niets daarvan wil de moderne wereld duidelijk worden.


  Het is niet verwonderlijk dat een samenleving die afhankelijk werd van stoommachines op zoek ging naar de achterliggende principes van de voortdrijving ervan. Aanvankelijk werd geprobeerd de hiermee samenhangende verschijnselen als beweging, warmte, licht, magnetisme en elektriciteit in te passen in de Newtoniaanse mechanische wetten die het gedrag van stof zouden bepalen. De mislukking was al kompleet want Newton had al niets te verzinnen, en deze mislukking is altijd kompleet gebleven! Non Fingo Hypothyses! De Geek is een zwaar debiel wezen, welke alleen zichzelf verraad!

  'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek; maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
  'Søren Kierkegaard

  • SINDS FREDERICK VAN EEDEN WIST IK HET ZELFS TOTAAL!
   Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren! 
  • De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt zijn oorzaak omdat de ballen van de GEEK verkeerd zijn ingedaald. Zijn rationele positie in deze kosmos heeft geen plaats! De mens is met hem een soort geworden ZONDER RATIONEEL LEVEN, naar de  juiste transcriptionele activiteit moet zelfs worden gezocht.
  • De Geek wordt zelfs hoe langer hoe meer verbonden met zijn onmenselijke bijdragen..........
  • De rede, zo zij alleen heerst, is een beperkende macht; ........en de hartstocht, waarop niet wordt gelet, is een vlam die ter eigen vernietiging brandt. Zo zal het "heel normaal" gebeuren, want de normale menselijke rede zoals hij de laatste zin der natuur is,  moet je onderhouden en bijhouden, niet beschrijven. Ik zou willen, dat je oordeel en lust zag als twee beminde gasten in je huis. 
   Voorzeker zou je de ene gast niet meer eren dan de andere: want wie meer aandacht schenkt aan de een, verliest de liefde en het geloof van beide. Daardoor kom je er verslagen bij te staan, wetenschap en politiek hebben alle gezonde lust en rede al verloren!
  •  De literaire verwerking van de thermodynamica........  Ik bedoel;....... ik ken hem wel, maar ik hou er zo geen ziele-heil aan over ..........want de nodige rede en lust, daar is niets van over!    Afbeeldingsresultaat voor
  •  http://www.rug.nl/research/portal/files/10378774/h3.pdf  staat nog steeds geschreven onder dat vreselijke gebrek.
  • De behoefte om tegelijkertijd meerdere redeneer wijzen toe te passen, die met elkaar op gespannen voet konden staan, kwam niet voort uit de diepgevoelde ideologische overtuigingen die, ...... het zal alle dagen van dit leven onze ziekte blijven. Maar wel bleek dat niet alleen schrijvers met deze problemen worstelden. Van Eedens vertederde wereldziel en Ortts invulling van het ordenend beginsel gingen een stap verder dan wetenschappelijke beschrijvingen. En al die wetenschappelijke beschrijvingen bleken een starre waan.
  • Daarom wordt keer op keer duidelijk dat ook wetenschappers zelfs fantasie, speculatie, creativiteit en ideologie niet uit hun werk wilden of konden weren. Kortom; ......Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
   En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
   De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen! En denk maar niet dat ze daar boven anders handelen.......... sterker nog, zonder al die nuchtere vrienden met liefde en lust ging je in de wiskunde volgens Floris Takens alleen maar fouten maken. 
   Takens kon voorbeelden van systemen geven waarbij een kleine verandering in de beginsituatie enorme gevolgen kon hebben. In de huidige praktijk van de (weer)-voorspelling gebruikt men deze systemen ook. Aan de hand van deze voorbeelden liet hij zien dat er ook grenzen aan de voorspelbaarheid zijn. Kent U ze, de rest van de leugenaars?.

    
  • Wis en natuurkundig is de GEEK van deze wereld alleen krankzinnig en rot! U moet weten:.....Men moet zichzelf ook de vraag stellen wat er gebeurt wanneer de psychopathologie angst definieert als symptoom, stoornis of ziekte. In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid en vast-stelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist. Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven voor hen die de theorie niet volgt! Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen! Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend! Ze is zelf de patiënt!
  • De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het krankzinnige commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft!
  • En natuurlijk, het staat allemaal nog steeds geschreven onder dat vreselijke gebrek! Hoe iemand daar nog in Gods-naam nog iets van kan leren, is voor hen de meest rampzalige vraag!
  • Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.
   De echte wil zonder zijn dualistische component, de discussie, openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
  • Doch de mens maakt overal een vreemdheid van, hij wil niet terugkeren naar zijn mens-zijn, om hem waarlijk tot leven te zien komen. Aldus Richard Feynman.......
   http://www.rug.nl/research/portal/files/10378774/h3.pdf  staat nog steeds geschreven onder dat vreselijke gebrek. 
   
   Onze huidige wereld is een Gekkenhuis! Helaas ik kan niet anders als U waarschuwen .....daar ik hoop dat U wel een rationeel leven lijdt. En niet de elementaristische en theoretische  denkwegen van de Geek aanbidt, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en taalkunde.
  Een non-associatieve theorie over het denken werkt slechts om dergelijke fabeltjes te vermijden!  Zelfs de meest nuchtere rubrieken van heel velen moeten dan ook de essentie missen! Ze komen aan geen enkele wets-voorstelling toe! Uiteraard kunnen ze wel iets rubriceren. Maar meestal ontmoet je ook daarbij een vormelijkheid in egoïsme, zo gauw ze de stof of geld zien, willen ze er wat meedoen. Het is zo duidelijk als maar zijn kan, ........ hoe ons alles geleverd wordt! Gebruik is legitiem, maar het misbruik is alleen al daarom een misdaad, ten opzichte van allen die hier leven en wonen!

  Deze bijzonderheid heeft Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes!
  Juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, want hé, wat valt er nog te begrijpen van het deeltje op zich, niets! De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
  Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar. Zo zei Robert Oppenheimer. Zozeer zelfs dat het idee van een kracht op afstand alleen te formuleren is in termen van ‘actie’ – dat zegt iets over hoeveel een beweging kost aan energie. Als een lading een kracht uitoefent op een ander deeltje gaat dit altijd met de minimale actie, het principe van de minimale actie noemt men dat. Daarop is de QED gebaseerd, ...... Wat bleek nu: de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel:..... we hadden een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand.

   
  Verder zijn we nooit gekomen, Deze metafysica, als situatie, blijft altijd het feit........Einstein blijft Debiel alle dagen lang! Zijn moeder wist het al, alle dagen lang, ........er is in de fysica geen arbeid meer te volbrengen. De debiel Einstein weigerde de minimale actie te accepteren, en noemde het ‘spookachtige invloed op afstand’, maar ook Feynman bracht een herformulering van de vergelijkingen van Maxwell met deze werkelijkheid!
  De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Denk maar eens aan de “wetenschappelijkheid” van al die economische modellen en wat die ons gebracht hebben…"Zo-heid bleek altijd zotheid". Maar ook alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan! CERN, IPCC, ITER, en voor U hebben ze alweer een nieuwe van dergelijke waan........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn. En onze economie, zal door dat gebrek van dat integer Zijn er nooit beter op worden! Jou carriere en de plaats in deze wereld doen er niet toe om elk-ander lief te hebben, rede en lust kunnen vrienden zijn. En buiten dat ......

  Er heerst een enorme chaos in Uw bovenkamer,.....of U doet alsof U niet weet dat zo-heid altijd zotheid is geweest. Alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo; ....
  De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. De Zo-heid, ook die van CERN, is niet wat bestaan is, noch wat niet-bestaan is, noch wat tegelijk bestaan en niet-bestaan is, noch wat níet tegelijk bestaan en niet-bestaan is. Kort gezegd, het is wetenschappelijke zotheid, al de slordigheden binnen een theorie leveren slechts zotheid op ..... 


   
  "De rest welke wordt aangebracht is de waan van een ander! Hij lijdt zeker aan een ongekend grote waan! De waan die "De Geek" alle tellen van zijn leven heeft. De kwantum- fysica is ten alle tijden een val in de waanzin! En hij blijft Nu wel erg lang duren! Help de Geekken, ze moeten leren de metafysica te aanvaarden! Als gnosticus weet ik het heel gewoon,  Zonde is het als je niet tot je bestemming komt, als het blijft bij de waan! 
  Die man met zijn waanzinnige statistieken, achter zijn computer-scherm, met zijn leugen-spel, is nooit gezond geweest, zijn onmenselijkheid moet worden opgeborgen! Direct ............. Want de waarheid die ik moest vertellen is vandaag op zijn bestemming aangekomen. Ongelooflijk, maar waar...........Wat is, is ook niet -- wat niet kan, gebeurt toch.......... Dat is de werkelijkheid van de metafysica............is dat door de contemplatie de waarheid wordt gevonden..........de mens is wel-degelijk een metaphysicum. Althans als hij ook zijn eigen fouten weet aan te pakken........

  De contemplatie verzameld de waarheid die net is aangekomen, de concentratie ontvalt mij dan, maar geen nood, want er is altijd meer als voldoende waarheid in de maak ...........niet verder vertellen, dat het bij ons zo gaat! Maar het concentraat blijft altijd en eeuwig altijd het concentraat ...........
  Er is maar één fout:...... het niet bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden. ... Wezens en dingen zijn mij nog niet voldoende heilig, niet rationeel genoeg .... En dat vooronderstelt het kwaad, ............. De waarheid beminnen betekent de leegte verdragen, en dus, ... Als iemand zover gekomen is, dan is de zaak gered, want God vult deze leegte.
  Wisten ze het maar dat het anders kan gaan, dit schrijven gaat over meesterschap: .......het vermogen om het onvoorwaardelijk innerlijk geluk te verwerkelijken en toe te passen in de realiteit van alledag. Dit schrijven gaat niet over rituelen. "Inwijding" is hier geen uiterlijk gebeuren; ..... zie het als een innerlijke variant van de naar buiten gerichte term "toewijding". Het bijzondere van dit schrijven is dat het zo gewoon is: .......naar ik hoop een uiterst accuraat, humoristisch en integer verslag van ons dagelijks leerproces. Met dien verstande dat het proces bewust is, en dat het onderwerp van het proces wij zelf zijn en tot welke bestemming we kunnen gaan. Lust en Rede kunnen elkaar als vrienden verstaan, ............... We kunnen er bij genieten, we kunnen er bij lachen, en dat is precies waar het mooie leven om gaat! Wat ons weer kinderlijk gelukkig kan maken! En verder weer een non-associatieve theorie over het denken graag!
  Otto Selz kon niet anders als de grootste vriend van het kind zijn, vermoorden ze hem in de Hitler-Hel, wetenschap wat een schandaal, moet dat zo nog verder gaan!

  Naar ik hoop worden ze in de bloeiende tuin van het Nieuwe Tijds-denken als een levend onkruid: ....... even eenvoudig, ongecultiveerd en onuitroeibaar als de waarheid zelf. 

  Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
   
   Nardocus Filosofus
 

 


 
 
cbs