Hoofdstuk 51 Mijn vertoog

Mijn vertoog begint met de
Richard Feynman Top 10 Quotes
"Terugkijkend op de slechtste tijden, lijkt het altijd dat het tijden waren waarin er mensen waren die met absolute trouw en absolute dogmatiek in iets geloofden. En ze waren zo ernstig in deze zaak dat zij erop aan drongen dat de rest van de wereld het met ze eens was. En dan zouden ze dingen doen die rechtstreeks in strijd waren met hun eigen overtuigingen door te stellen dat wat ze zeiden, waar was. "
- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998   


 
richard-feynman
 
 Het grote spoor van krankzinnigheid is bekend; ......Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende.
 

Maar; ....."Ik kan leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Ik denk dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. Ik heb zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar ik ben niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar ik niets over weet, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. Ik zou denken over zoiets kleins, maar als ik er niet uit kan komen, dan ga ik naar iets anders. Maar ik heb het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. "
- het genot van Finding Things Out: de beste korte werken van Richard P. Feynman (bewerkt door Jeffrey Robbins) , 1999  
"NASA heeft als dank aan de burgers van wie het steun vraagt om eerlijk te zijn, eerlijk en informatief, zodat deze burgers de verstandigste beslissingen kunnen nemen voor het gebruik van hun beperkte middelen. Voor een succesvolle technologie, moet de werkelijkheid voorrang hebben boven de openbare betrekkingen , want de natuur krijgen ze niet gek. "
-aanhangsel bij de Rogers Verslag van de Commissie over de Space Shuttle Challenger Accident, 09/06/1986  
Theoretisch, kan planning door de overheid goed zijn. Maar niemand heeft ooit de oorzaak bedacht van de regering`s-domheid en totdat ze het deden en een geneesmiddel vonden, alle ideale plannen zullen in dergelijk drijfzand vallen. 
-De vrijheid van uitleg voor dit vertoog door Leo van den haak 24/06/2010 
"God is uitgevonden om mysterie te verklaren. God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, U hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht."
-Geciteerd in superstrings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988  
"We moeten absoluut ruimte laten voor twijfel of er is geen vooruitgang en geen leren. Er is geen leren zonder een vraag te stellen. En een vraag vereist twijfel. Mensen zoeken naar zekerheid. Maar er is geen zekerheid. Mensen zijn doodsbang-hoe, hoe kan je leven en niet weten? Het is niet vreemd, allemaal. U kunt hierbij denken weet U, als een kwestie van feit. En de meeste van uw acties zijn gebaseerd op onvolledige kennis, daar je echt niet weet waar het allemaal om draait, of wat het doel van de wereld is, of veel andere dingen weet. Het is mogelijk om te leven en niet te weten. "
 - The Pleasure of Finding Things Out: The Best Short Works of Richard P. Feynman (edited by Jeffrey Robbins), 1999 - Het genot van Finding Things Out: de beste korte werken van Richard P. Feynman (bewerkt door Jeffrey Robbins), 1999  
"Geen enkele regering heeft het recht om te beslissen over de waarheid van wetenschappelijke principes, noch te schrijven op enigerlei wijze over het karakter van de vragen die worden onderzocht. Evenmin mag een regering de esthetische waarde van de artistieke creatie bepalen, noch met beperking tot de vormen van geletterdheid of artistieke expressie. Evenmin mag het uitspreken doen over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. In plaats daarvan heeft ze de plicht om voor haar burgers de vrijheid te behouden, om die burgers te laten bijdragen tot de verdere avontuur en de ontwikkeling van het menselijk ras. "
- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998  
"Het is een groot avontuur om het universum te aanschouwen, en dan lezer, na te denken hoe het zou zijn zonder de mens, zoals het was in een groot deel van haar lange geschiedenis en is op een grote meerderheid van de plaatsen. Wanneer deze objectieve visie eindelijk is bereikt, en het mysterie en de majesteit van de materie volledig gewaardeerd, om vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoels-ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid, welke ze zo diep lijkt te zijn en zo indrukwekkend dat de theorie dat het allemaal geregeld is door God voldoende lijkt te zijn voor iemands strijd tussen goed en kwaad. '
- The Meaning Of It All : Gedachten van een burger-Scientist, 1998  Vrij vertaalt door leo van den haak 24/06/2010
                 Mijn vertoog; .....
Het is dat stuk taal dat een exclusieve toegang tot zowel mijn innerlijke als mijn uiterlijke werkelijkheid heeft te bieden.
Zoals ik uitdrukkelijk in het vorige hoofdstuk vertelde
Mijn vertoog is zo veel mogelijk naar de werkelijkheid gesitueerd, ....
Voor mij kan er geen enkel onderwerp taboe zijn, de overeenkomst met mij is altijd mogelijk,
dat is zo ongeveer wat mogelijk is doordat ik over vele leermeesters beschik.
De leermeesters die mij zo ongeveer aan iedere moraliteit en waarheid kunnen helpen.
Mijn vertoog heeft zijn; ....
1. indachtigheid, 2. onderzoek naar waarheid, 3. energie, 4. vreugde, 5. kalmte, 6. concentratie, 7. gelijkmoedigheid, 8. contemplatie.
Op geen enkele manier kan ik een regel in mijn vertoog ontdekken die boosaardigheid en onmenselijkheid kent,
ik kan mijn vertoog ook niet beschrijven als een materieel verschijnsel.
Ik beschouw het leven dan ook niet als een uitsluitend commutatief  proces,
waarbij zo ongeveer alles zijn tekstuele betekenis heeft gekregen.

Wel ben ik geconcentreerd op de gelijkmoedigheid, het universum verdelen, daar doe ik niet aan mee. 
Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur  niet uit!
En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
 ( R.F.)

Daar ligt de reden waarom ik een hartgrondige hekel aan de naargeestigheid van het handelingsonderzoek heb,
zoals politici en wetenschappers telkens weer beweren te moeten doen.
Geldigheidsaanspraken die tegenover en tussen politici en in de wetenschap ter discussie worden gesteld zijn voor 98%  geproblematiseerde geldigheidsaanspraken ofwel bijna fantasieën en deze kunnen niet als argument gelden. 
Ja, en ook hun vertoog  kan slechts worden gevolgd in hoeverre men deelt in de redeneringen.

'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek; maar al dat moderne statistiekengedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.'

Søren Kierkegaard
 
Hou dus met dat statistiekengedoe op, echt werkelijk niemand heeft het recht ons lijnrecht in het onmenselijke voeren!
  Met het politiek getinte vertoog onder de oksel oefent men dus macht uit in de samenleving. Iets waar de menselijke samenleving niet bij staat te juichen! In het politieke vertoog kan een onderwerp namelijk taboe zijn, een spreker niet gekwalificeerd etc.. En het elitair getinte vertoog is een leugen. Daardoor kan en is er vrijwel altijd een: ....

  • Gebrek aan overeenkomst onder personen, groepen, of dingen.
  • Het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau brengt de spanning en het geschil dat uit een gebrek aan overeenstemming voortvloeit, het meningsverschil is geboren.
  • Het communicatief proces waarbij een structuur een tekstuele betekenis (dialectiek) krijgt, heeft geen enkele waarde, het vertoog kan slechts worden gevolgd in hoeverre men deelt in de redeneringen. Tekst op zichzelf heeft geen waarde. Het politieke vertoog is een stinkend vod papier. Het elitair getinte vertoog is een vod papier. Alsof we dit communicatieve proces met zijn dialectische uitkomst niet al duizenden malen hebben zien mislukken.
  Wat dit betreft heb ik een bericht voor U, wat zelfs eeuwen te laat is. Het bericht : .....Enkele jaren geleden vond er aan de katholieke academie in München een ontmoeting plaats tussen de bekende Duitse filosoof Jürgen Habermas en kardinaal Joseph Ratzinger - de toenmalige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer die ongeveer een jaar later paus Benedictus XVI zou worden. Beiden - zowel de verlichtingsfilosoof als de kerkleider - onderstreepten bij die gelegenheid dat gelovigen en ongelovigen met elkaar in dialoog moeten treden en zo van elkaar kunnen leren.

Ik hoop dat U het vat, dat ik vind dat dit bericht zelfs EEUWEN TE LAAT is, ingewijden en leken hadden elkaar al eeuwen geleden moeten onderwijzen! Zullen beide heren mijn vertoog ooit lezen ...... en begrijpen? Want er is maar één wijze waarop twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd. Om je te engageren daar is het al eeuwen te laat voor, alles en alles was en is altijd al één. Het Universum verdelen daar doe ik never nooit aan mee.

De mens is de gevangene van het instituut
"Het vereist heel veel bodemloze leugens van de elite en hun gevecht 's organisatie 's om de mens  de schuld te geven van alles wat er mis gaat.
 De ineenstorting wordt gepredikt, met bovenmenselijke energie en macht, de ramp die de elite voorziet moet worden voorkomen.
Geprobeerd wordt de natie te redden uit haar benarde positie.
Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat,.....
Dit gezien dat de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust schuldig te zijn.
 En dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van iedere brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens.
Zo'n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulke monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen.
 Ja, zelfs wanneer ze worden voorgelicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen.
Daarom, zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken.

En hun machtige uitvinding heet het "instituut", Uw instelling moet natuurlijk weer gewijzigd worden, en dat alle komende seconde, minuten, uren, dagen, jaren, door.
En ondertussen is er niemand die zich over Uw vrijheid bekommert.

De wetenschap bestaat allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen,....
dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.  
Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheidsgehalte (in casu het vrijheidsgehalte) van de democratie waarin we leven.
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenlevingsproblemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.


  We staan aan het begin van ons menselijk ras
Maar hopelijk heeft U het modernisme als uiting doorzien, vrijwel ieder mens uit de westerse wereld houdt niet op allerlei  "nieuws" te presenteren. Al het mogelijke doe ik om dit ras wakker te schudden. Een van de meest kenmerkende aspecten is niet zo zeer dat de maatschappij democratisch is maar integendeel juist dat hij ondemocratisch is, omdat aan gekozen meerderheden door vele instituten zoveel verschillende beperkingen kunnen worden opgelegd. In naam van de volkswil wordt de vrijheid beknot. Degenereren in een onvrije democratie doen we in sneltreinvaart. De modernisten kunnen al niet eens meer spelen met de mogelijkheid ergens een "normale" democratie te introduceren.
Dat leidt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot een dictatoriaal regime van verkozen Moellahs, niet tot een civiliserende maatschappij. Ik durf zelfs al de conclusie te trekken dat de burgerij zijn vrijheid al heeft weggegeven!

Daar .... Een speciaal normaalvlak in het effectieve referentiesysteem niet bestaat, en het effectief normaalvlak identiek is aan het beitel-normaalvlak, ... 
is de waarheid te omschrijven. Ze is slechts gestoeld op zintuiglijke verschijnselen.
Daarmee wordt steeds weer aangetoond dat de materiële implicatie een feit is, en volgens Plato en mijn persoon kan de perfecte cirkel niet gevonden worden,......
Dat was en is de realiteit voor Plato en mijn persoon, al mathematica ( Wat hij zijn leerlingen leert en ik iedereen leer).
Hij beschouwde alles in onze wereld als een voorbijgaande, aan verval onderhevige kopie van een ideale vorm met een permanent en onvergankelijk bestaan buiten ruimte en tijd.   
Richard Feynman kwam tot het zelfde idee, .....
  Juist daarom kon hij het vertellen, kwam er de waarschuwing van hem; ....  ‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet.
Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven.
 Het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten.
In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren.
Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn.
Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen:.... `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!', dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.
En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden.
Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid*), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.' ( Richard Feynman )  
*) een filosofie die niet waarheidsfunctioneel is

Hou met dat stomme debiele anti wetenschappelijke statistiekengedoe op. Wat mij betreft mag U een wiskundige met eerwaarde krankzinnige aanspreken.
Het leven is geen commutatief  proces, waarbij zo ongeveer alles zijn tekstuele betekenis heeft gekregen en als zodanig een waarde kan worden gegeven, daar is geen enkel bewijs voor! En deze wiskundige vermengt dagelijks binaire en driedimensionale waarden. De wiskundige onder de fysici weet het zelf ook, er moet gerenormaliseerd worden.
En dat statistieke gedoe helpt allemaal niets, de natuur heeft een bijzondere aandrijving, ....
 
De algemene regel zegt: een natuurlijk proces (reactie) veroorzaakt een toename van de entropie of entropie toename is de drijvende kracht voor de natuurlijke reacties. Is deze regel voor U niet paradoxaal genoeg? 
En daarmee komt er een probleem, variaties en ritmes worden weergeven in symbolen, die niets betekenen voor de zintuigen, daar onze zintuigen noch ons brein gaan over de variaties en de ritmes in de natuur! 
Zij maken de ritmiek van de natuur slechts duidelijk voor hen die zich een strenge discipline hebben eigen gemaakt. Daar kennis slechts gestoeld is op zintuiglijke verschijnselen! Alleen dan kan je spreken over  een waarneming die genoegen schenkt. Waarvan je eventueel de schoonheid kan ontdekken!


 Het zijn in de eerste plaats natuurlijk de hersenen van de eerwaarde krankzinnige die gerenormaliseerd moeten worden, ....
anders komen we er nooit en te nimmer uit, dan blijft het gewoon zo als ons hier word vertelt; ....
Volgens Ernst Mach (1838 - 1916) is kennis slechts gestoeld op zintuiglijke verschijnselen. Die indrukken noemt hij 'fenomenen' of 'sensations' en ze vormen de enige zekerheid die we van de werkelijkheid waarnemen.
Fysische, natuurlijk dingen (een appel, een koets) zijn niets anders dan een serie tegelijk optredende gewaarwordingen die zich steeds weer voordoen als we ze waarnemen.
De wetenschap moet daarom slechts de relaties beschrijven tussen de gewaarwordingen.
Het moet niet verklaren waarom iets gebeurt.
En wetenschappelijke theorieën zijn niet meer als knutselwerkjes, en bepaald geen nuttige gereedschappen om orde in de chaos aan zintuiglijke ervaringen te scheppen (=instrumentalisme).
En ze hebben een statistisch karakter.
Het Statistische is gebaseerd op waarschijnlijkheid `s postulaten, niets heeft een plaats in het echte dynamische veld, kan op geen enkel moment haar eigen geldigheid 's grenzen aangeven.
Om het heel simpel en volks te zeggen, de krankzinnige dekmantel van de elite moet opgelicht en vernietig worden.

Dat moderne statistiekengedoe met het ethische moet verdwijnen!
De "bemiddeling" als therapie bestaat niet eens meer,
vele relaties vallen om in manipulatie, egoïsme, en tegenstrijdig gedrag.
De sofa-cultuur van de psychologische en sociale analyse heeft niets geholpen! 
Gevraagd; .....vrije corrector, voor vrije verspreiding, vrije toepassing, vrije aanvulling, vrije publicatie, enz. 

Als U wat te tonen heeft, dan weet U ook,
welke set van iteratie op de geboden grondregels de goede set f van verandering is.
Solide en integer bent U alleen als U weet wat er te veranderen is.
En dan nog moet de juiste volgorde worden gehanteerd,
van Zijn (bestaan, naar het leven toe georiënteerd), doen en daarna pas spreken.
Het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben)
ze moet direct vervolgt worden met de vraag, hoe solide onze cognitie zijn.
En denk niet dat U nog terug kan krabbelen,
want de geest is al uit de fles!
Het trefwoord "kans" moet dus zo wie zo al vervangen worden,
dit in de regel "dit kan".......daarmee raak je de kern van de iteratie.
Wat de zoektocht naar objectieve waarheid al veel eenvoudiger maakt!
angryVertel het niet aan de dwazen of de professor,angry
want dergelijke leraar willen ze niet zijn!
heartMijn Collegianten Leger, of ze nu Feynman, Mach, of Tennekes heten,heart
willen deze objectieve, solide en integer aanpak wel!
Want ze begrijpen dat de regel "dit kan" ook  ieder web,
ook het World Wide Web,
veel toegankelijk voor de Universele objectieve waarheid maakt.
De rest bestaat volgens Ludwig Wittgenstein uit onzin en twijfel!
En volgens Feynman lukt het leren niet zonder twijfel!
Maar onzin daar heb je niets aan.
Dit is ook op het W.W.W. nu juist de obsceniteit die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun onzinnige rede.
Zodra deze zich toont is de huidige krankzinnige wetenschap zondermeer uitgesproken, dat is op het internet te ervaren!
Onzin en twijfel brengen ook daar geen objectieve waarheid!
"There is plenty room on the bottom of Kosmos"
Iedereen weet nu dat de oneindige functionaliteit van de kosmos  voor elke openbaring zorgt.
De manier om de toekomst te begrijpen is nog steeds; ..... al het  huidige meer diepte geven!
Slechts zo kunnen we meer mogelijkheden beschrijven en begrijpen,
om U later met een subjectieve gepassioneerde betrokkenheid in ultieme existentiële kwesties te verdiepen.
Zonder dat we in een immanente finaliteit vervallen!
Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de vraag:
waarom blijf je dan zitten - in dit wéten, wat nog geen kennen is?
Geldigheidsaanspraken die tegenover en tussen politici en in de wetenschap ter discussie worden gesteld,
zijn voor 98%  geproblematiseerd ofwel bijna fantasieën
en deze kunnen niet als argument gelden. 
Eerst moet gekend worden wat niet echt is, opdat dit weten gekend wordt!
Dat gaat over het lijden van heel veel levensspanning heen om tot het kennen te komen.


Ik zal het U laten zien in schema


H. Wijnmalen,  Het geneste proces, overgave <=> finaliteit ,  L. A. v/d Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als U de twijfel alleen maar laat toenemen, dan zal U in een immanente finaliteit vervallen, en zijn onzinnige rede!
Het reductionisme wat je hier in het schema ziet, de openbaring volgen, is niet alleen methodologisch, maar ook ontologisch.
De werkelijkheid heeft mij helemaal niet nodig, ze ontcijfert zichzelf!
En toch vind je hier het basiselement en de fundamentele wet die samen wel degelijk iets zeggen over de aard van de werkelijkheid.
Richard Feyman wist al dat het merendeel van het licht zichzelf uitdooft, ......maar het valt niet mee dwazen te overtuigen! 
Hij had er in 1945 alleen nog geen eenvoudig fysisch verhaal voor, wat de onzin kon ontspringen.
De fysische oplossing kwam later met de Q.E.D.
Maar het is zondermeer een wetenschap 's probleem dat ze steeds verder evalueert naar het onbekende, en daarmee naar de diepste  finaliteit,
diepe twijfel is niet zonder gevolgen!
Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn!
En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend.
En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren.
Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!
Er is geen groter doodspoor als deze immanente finaliteit, waarin U kan vervallen, en dat zonder enige reden.
Het denken kan het absolute nooit bereiken. het denken mondt uit in een onontwarbare paradox.
De hoogste paradox van het denken is iets te willen ontdekken wat het zelf niet denken kan.
Wat de wetenschap achterlaat is voor 98% geproblematiseerd, de verdere problemen komen daarmee vanzelf, en uiten zich uiteindelijk in een diepe finaliteit!
Ook daarin is mijn collegianten leger het volkomen met elkaar eens!

....Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Er zijn wegen om de enorme deductieve druk door de toename van de inductie van paren weg te nemen, maar het is je dan gekend hoe de kosmos zich openbaard.
Daarom zijn mensen in staat tot denken over actuele en reële dingen met behulp van wiskunde en de formules van de fenomenologie! Maar velen gaan deze werking ook ervaren als de zekerheid in zichzelf, het heilige in zichzelf, dat wat ze nooit meer kunnen verliezen. Ze hebben De Godin Urhtel  in reden en liefde weten te paaien, zij bezit de grootste kosmische kracht ooit, die er te vergeven is. Het doet ons uitroepen; ...." De kosmos is eeuwig en oneindig",  Zoals Halton Arp het ons ook vertelde! Er is een cruciaal verschil in houding tussen wetenschap en geloof. “De geest van onzekerheid in de wetenschap is een houding tegenover de metafysische vragen die erg verschilt van de zekerheid en het geloof die religie vraagt.” Ja, dit vertelt ons Richard Feynman!


Het geloof is een zaak van de gehele existentie, het is daad, die niets met dogmatische zekerheden te maken heeft. Wij komen als individu voor God te staan.
Daarom kunnen we de psychologische theorie van de kennis en het probleem van de transcendentie beter niet ontlopen, .....of wilt U voor dat dode spoor gaan?
Veel mensen blijven steken in de esthetische of in de ethische levenshouding, of dat ze er weer in terugvallen.
Maar het leven wordt ontzettend veel makkelijker als we allemaal oplossingen weten te vinden!
Vanuit het ambivalente handelen, het handelen waarin zich de waarheid toont.
Want de waarheid is nog steeds singulier tantum, deze waarheid wordt altijd opgevat als een ambivalent gebeuren waarin het zijnde verschijnt,
maar waar tegelijkertijd nog veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst.
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!

Daarom is nu tijd om aan de zich openbarende kosmos mee te werken, daartoe zal ook de transcendentie niet kunnen worden ontlopen!
Je hebt God nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen,
zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen.
God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt.
Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.(Richard Feynman)
Immanentie beperkt de kennis tot dat wat er mogelijk is in de bewuste ervaring. Niet het zijn maar het bewustzijn krijgt de grootste betekenis toegewezen bij kennisverwerving. Wat de krankzinnige wetenschap maar al te graag vergeet!


Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. Doet U dat niet dan is er direct een groot psycho-mentaal probleem, U moet Uw volle aandacht aan een afwijkend levens model gaan schenken, waarbij meestal een radicalisme optreed, wat U en Uw persoonlijke omgeving vergaand ontwricht en mogelijk zelf totaal verscheurd.Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht  absentheistische SCHIZOFRENIE.

De huidige wetenschap voldoet hier compleet aan, ze is in rep en roer, er zijn subatomaire deeltjes ontdekt die niet aan het model van de krankzinnige wetenschap voldoen. Er bestaan "neutrino`s" die nog sneller gaan dan het licht.
Dat kan niet waar zijn zegt het omvangrijke gestoorde volk, dat geloven wij niet. Toch kan ik geen enkel component vinden in de redeneringen van het gestoorde volk, wat het leven ondersteund....

Het hele bijzondere van bij CERN in Genève met veel energie afgevuurde gerichte deeltjes is dat je ze 730 kilometer verder als een "stuk leven" terug kunt vinden, dat is heel normaal voor deeltjes die tot "dergelijk leven" zijn gebracht. De 10 cm per seconde is de 0,36km per uur die ons als "de sferische constante" van golfbeweging van ruimte bekend is. Zo eenvoudig is het probleem nu van de wetenschap, men gelooft zich zelf niet, ze gelooft slechts delen van de fysische theorie die haar bevallen, en zo gaat het al eeuwen zo!
De meting van CERN is juist maar de krankzinnige wetenschap gelooft alleen in de fysieke theorieën die haar bevallen, zo verloopt de finale altijd! Op naar de nieuwe finale die het ongeloof brengt!
Dan ook gaan er Demonen in het denken van de wetenschapper een rol spelen "Dit zou betekenen dat je het doelpunt kunt zien, nog voor de strafschop is genomen. Totaal ongrijpbaar". Ja zo zit dit nu eenmaal met Demonen, Oppenheimer had er ook al last van.


Er is een grote bende die denkt dat God "de kansen weg geeft", maar nee, hij geeft alleen weg wat volgens zijn Wet kan! Dus in rede en liefde!
Deze bende van de mensen zal binnen de kortste tijd met zijn immanente finaliteit geconfronteerd worden, of de inzet "van wat kan" zal ingezet moeten worden!
De demonische geest is al 70 jaar definitief uit de fles, de mens heeft zijn kansen bijna geheel verspeeld! 
Ze is al 70 jaar het dode spoor gegaan!
Ze heeft het redeloze en het liefdeloze laten privéleren, ....en daar vrijwel alles voor gedaan.
Maar dat is de weg die ons in een enorme finaliteit doet vervallen omdat we niet met de kosmos meewerken. 
Oppenheimer's gebrek aan goede experimentele handen was algemeen, en Richard Feynman was zich daar al heel vroeg van bewust.
Daarom zijn er in fysische zin binnen hun omgeving geen ongevallen gebeurd. Richard Feynman werd de atomaire verloskundige van deze wereld.
Verder zijn er heel gewoon geen bruikbare atoomfysici op deze wereld, de rest is heel gewoon theoretische onzin!
Dat verschrikkelijke atoom demon ontsnapte uit de fles!
Einstein of Dirac de grootste fysici van de vorige eeuw???????
Totale ONZIN !!!!!!!!!!!!


 Lading is voor mij het meest mysterieuze begrip uit de fysica. Niettemin zijn wetenschappers en ingenieurs er in geslaagd heel wat machines en toepassingen te bouwen, zoals elektrische motoren en radiogolven, die gestoeld zijn op de beweging van zogenaamde ladingen.
Newton, Maxwell en Einstein hebben elk uitvoerige studies gepubliceerd over het gedrag van massa’s en/of ladingen zonder zich te verdiepen in hun wezenlijke aspecten.
Vandaag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig met de interacties van lading dragende partikels, maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad.
  Uit    De Bronnen van de Fysica   
 
De noodzaak tot herintegratie van feiten, valse kennis, verbeelding, herinneringen is er! 
Je kan een computer over alles laten spreken, omdat een mens dat ook kan,
en hoe jammerlijk is de Turing-Test!
De zwakzinnige wetenschap kan oneigenlijk zijn gang gaan!
De technologie is betekenisloos en produceert slechts een geënsceneerde bende!
De mensen worden er niet normaler van!
Dat is de reden dat de mens deze Technologie uiteindelijk weg zal doen!
Wat computergeheugens, of computerbreinen, moeten missen, is het onderbewustzijn.
Dagelijks komen er via de menselijke inputorganen miljarden maal miljarden gegevens binnen,
die allen aan het brein worden doorgegeven.
Het Feynman gegeven "Ieder ding is Alles" heeft wel degelijk effect!

 
Ook voor Chief Seattle was de herintegratie noodzaak. 
Want er zijn maar weinig Goeroe, of Dominees die deze regel kennen.
Ze prediken alleen maar voor eigen volk. 
Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,
  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
Wie slechts op iemands filosofische en theoretische uitdrukkingen let,
wil enkel Uw conversatie, maar deze is en blijft tweeledig.  
Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen
het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert,
de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  
Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt
genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen.
Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren,
dat deden de dwazen in het stenen-tijdperk ook al!
De cognitieve werkelijkheid van de normale mens heeft hier geen plaats meer!
De neurotransmitter die de verbindingen moet maken is niet actief, ....
dat is alles, en wat een geluk dat er nog verschillende rassen zijn.
Want deze regels worden alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen.
Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend
De Grootste kenner van deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........


De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden
van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen, ....
als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
  Chief Seattle
Weet U, U denkt voor iedereen een mens te zijn, maar dat is niet zo,
voor de materialist bent U slechts een nummer, of een Robot of een Golem,
waarmee hij wat wil doen.
Machtig is zo'n materialistische krankzinnige dwaas,.....
maar de gek is op zijn laatste oortjes aan het lopen.
De gek kan onmogelijk aan een zelfcorrectie toekomen, met al zijn dwaze theorieën.
Er is geen theorie die een theorie kan valideren en populariseren.
En deze theorie is als een hond die in zijn staart bijt.
En daar moet U dus eerst vanaf om een vrij mens te zijn.
 Het Alles heeft zijn universele strekking,
het verwijst naar alle richtingen van de schepping, oost, zuid, west, noord,
de hemel en de aarde.
En een mens moet in de eerste plaats zijn innerlijk evenwicht vinden,
zichzelf losmaken van dromen en verwachtingen die hij niet feitelijk kan realiseren.
De mens moet eerst zelf leren de noodzakelijke gedrag`s verbetering te realiseren.
Ik beperk mij dus tot het huis van de vader en de moeder van deze Aarde,
De afmetingen en hoedanigheid van de wanden en dak van dit huis zijn bekend,
ze moeten beschutting en vrede aan de hele familie geven,
maar de horizontale omvang is onbeperkt.

Ze zou in principe de hele wereld kunnen omvatten!
De bevrijding uit vreemde onderdrukking en bewustwording naar vrijheid
en eigen authenticiteit, het in vrijheid kiezen voor ethische omgang en naastenliefde,
brengt een rouwperiode met zich mee.
De ontmoeting met de tegenstander van het eigen innerlijk, het ego,
brengt veel meer als de weerbarstigheid van de materie, de dood en verlies.
Het brengt ook inkeer en ommekeer, en overgave.
De vreugde van een nieuw begin,
steeds na alle opgedane terugval en tegenslag hoort even goed bij het leven,
de nieuwe cyclus kan elk moment beginnen! 
Zo lukt het U misschien ook in dat zaaltje te komen met het laatste gezonde verstand,
of eigenlijk in dat zaaltje waar vanuit heel gezond en adequaat een nieuwe start,
de eerste stap in de nieuwe Wereld kan worden gemaakt! 
Ja, het zit er wel vol met roodhuiden en andere indianen.

  
"En dan, de roodhuiden aanbidden de Grote Geest niet zoals withuiden,
wel geloven wij dat uiterlijkheden niet van belang zijn voor het contact,....
met de Grote Geest.
Wie God zoekt in een bepaalde vorm, ....
krijgt de vorm en mist God die in de vorm verborgen is.
Maar wie God zoekt zonder oog voor vormen krijgt Hem zoals Hijzelf is, .......
en die persoon is .... het Leven zelf"
(Chief Sa-Go-Ye-Wat-Ha, 1752-1830) 

 
 
De geschiedenis wordt door overwinnaars en overlevenden geschreven,
of het nu om de pest gaat of om het Christendom,
en dus is het beeld dat wij van missionarissen en andere kwezelaars en
huichelaars  en moellahs hebben een heldhaftige.
Met gevaar voor eigen leven, als ware en moedige soldaten van God,
werden heidenen gekerstend.
zodat ook zij een kans hadden om in het Paradijs te komen.
Getuigt dit niet van zelfopoffering en naastenliefde?
Bonifatius als rolmodel en zijn heiligverklaring, ze was als
een aanmoedigingspremie voor de werkelijke heidenen.
Het is de Tijd om dat beeld te corrigeren;
immers met het leeglopen en de vergrijzing van de kerken,
de scheiding van kerk en staat en de ontmanteling van de kerkelijke Inquisitie,...
En dit in het licht van ieders vrijheid van meningsuiting,
kan de waarheid eindelijk eens verteld worden.
En die waarheid is minder fraai dan wij denken.

Nu heb je er al die de ruimte willen kerstenen, dat vinden ze mooi.
maar ook in deze esthetische bezigheid zullen ze blijven steken.
En noodgedwongen terugvallen in het grofste kapitalisme en materialisme.
Ruimtevaart noemen ze dat. En de rol van ruimtevaarder kan je slechts zeer
moeizaam beleven.

"In plaats daarvan heeft de overheid uiteraard de plicht om voor haar burgers
de vrijheid te behouden,
om die burgers te laten bijdragen tot de verdere avontuur en de ontwikkeling
van het menselijk ras." 
Wie zou je daar toch moeten kerstenen, in die ruimte, God?
Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen
wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid,
dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen.
Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie,
verloren aan de rand van de onzekerheid,
welke ze zo diep lijkt te zijn en zo indrukwekkend,
dat de theorie dat het allemaal geregeld is door God,
voldoende lijkt te zijn voor iemands strijd tussen goed en kwaad.
O, God, waren het maar normale mensen gebleven, ......
dan kozen ze weer voor hun mede mens en God.
En konden ze weer zonder boeken of tekens spreken!
En aanvaarden daarmee,
de objectieve werkelijkheid bestaat voor ons slechts door de zinnen, ....
als ze tenminste uitgesproken kunnen en mogen worden!
Zij is geenszins van gratuite gave tot opgave geworden, van een gegeven tot constructie.
Alles staat of valt met het mogelijke of onmogelijke, ....
Geestelijke vrijheid is daarmee essentieel.
Hiermee heb ik vanuit het diepste van mijn ziel gesproken,
en uiteindelijk zal dit aan allemaal worden gegeven, ....
Vrees niet, God is liefde en rede.


De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn,
zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden!
Dat eerste nominale moment is al voldoende U hier op te wijzen,
de volgende nominale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn.
Ja, het eindig zelfs in een dramatische finaliteit!
Zo werk dat in de kosmos, en zo wordt het nu herkend en erkend.
U houd echt geen andere keuze over,
hoe  immoreel, onethisch, nalatig, of egoïstisch U ook maar denkt te willen zijn!
De huidige keuze is al ontzettend moeilijk
en al niet te dragen door deze maatschappij, en we betalen zelf "de prijs". 
En daarom kan U nooit meer door gaan op basis van Uw materiële ego,
dat zal in de totaal vernieuwde Wereld een onmogelijkheid blijken te zijn!
Eens zullen we allemaal vrienden worden en zijn op een totaal vernieuwde Wereld,
en moeder Aarde zal te vrede zijn.( Om in de woorden van Chief Seattle te spreken )
 
De commentator


cbs