Hoofdstuk 9 De anaforische relatie

De natuurwetenschap berust nog steeds op een drietal aannames, dat wil zeggen op drie onbewezen stellingen die geloofwaardig gedacht worden. Zekerheid omtrent de juistheid van deze aannames is niet te verkrijgen. Het enig mogelijke is er ervaring mee op te doen, een ervaring die vertrouwen wekt. Anders gezegd; .... Natuurwetenschap is ten diepste gegrond op een niet weten.
 

 1. De eerste aanname betreft de relatie tussen de waarnemer, het subject, en wat deze waarneemt, het object. De natuurwetenschap gaat ervan uit dat het subject, en de waarnemer, scherp te onderscheiden is van het object, van dat wat waargenomen wordt. Anders gezegd: het bestaan van een scherp afgebakende subject-object relatie is wezenlijk voor een natuurwetenschappelijke theorie. Maar zo is het dus niet.........
 2. De tweede aanname is de geldigheid van de causaliteit`s-wet, de wet van oorzaak en gevolg. Maar hier is het dus niet zo .........
  Een natuurwetenschappelijke theorie beoogt het gedrag van een object te beschrijven als het gevolg van allerlei oorzaken. Ofwel de diverse waarnemingen moeten in een samenhangend verhaal van oorzaak en gevolg worden samengevat. Die causaliteit`s-wet is echter alleen zinvol als oorzaak en gevolg afzonderlijk proefondervindelijk ofwel empirisch te onderzoeken zijn. Dat worden ze dus niet.......
 3. De derde aanname is dat het gedrag van een totaliteit valt terug te voeren op haar samenstellende bestanddelen. Deze aanname staat bekend als het reductionisme. Probleem is echter wat zijn de samenstellende bestanddelen. Die problematiek leidt tot een tegenstrijdigheid in het eigen voorstellingsvermogen zoals Kant al opmerkte. Enerzijds is het moeilijk voorstelbaar dat steeds verder gereduceerd kan worden, anderzijds is het net zo moeilijk voorstelbaar dat de reductie uiteindelijk ophoudt.
  Kortom een scherp afgebakende subject-object relatie, de causaliteit`s-wet en het reductionisme zijn wezenlijk voor de natuurwetenschap.
  Maar het lukt de wetenschap steeds maar niet.........

  Aldus :
  DE GRENZEN VAN DE WETENSCHAP:
  WAARTOE ZIJN WIJ OP AARDE?
  Ger Vertogen Emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde Radboud Universiteit Nijmegen


Maar dan is er nog een probleem, voor de liegende wetenschap ............. 
Wel alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zei het zo
De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! En de fouten in de aannamen worden gecorrigeerd, zo er een auto reverse is.
We moeten weten dat de Goden ons in het weten ook niet laten vallen, met de innerlijke meester hebben we zeker iets........de Gnosis, ik hoop dat U hem kent.
Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie, daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen. In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn. En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden. Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen, aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets. Dit vonden we al terug bij Spinoza, die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.


Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden, maar ze denkt nog steeds ze meer mogelijkheden heeft! De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven, die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn
 • a een File overgenomen uit originele
 • b een File overgenomen uit micro form
 • c een File overgenomen uit computerbestand
 • d een File overgenomen uit een intermediair (niet micro form)
 • m een mix Een gemengd geheel
 • n Niet van toepassing
 • u Onbekende Het antecedent of de bron van deze geformatteerd computerbestand is niet bekend.
 • En dan is er nog de larie l .....Geen poging om de code van de file te achterhalen. Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken. Maar een dergelijke werkwijze kan ook zonder een echte auto-reverse, kan ook niet.

Dan verval je in het wezen van de zo-heid, de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is, zo kan elke gek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang! De wetenschap werkt met een relatie die geen actualiteit heeft, elke dag weer! Elke file die de wetenschap ons voorzet is zo ongeveer totaal Virtueel! Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel", met zijn "ZO-HEID" dus, ZIJN VERZONNEN THEORIE.
De computer is daar oneindig goed in, je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen, zonder enige actualiteit!
De deskundige meent, en daarmee basta, wat hij met zijn cache-file`s heeft uitgehaald en of ze wel actueel zijn, daar mag iedereen naar raden! Daarna volgt het syntactische ofwel politieke drama, was de natuur Nu echt ziek of zag de deskundige alleen een bleke natuur? Ik heb het de natuur nooit horen vertellen! Alleen als we zelf ziek zijn in gevolgen een pandemie, is hier een proportie aan te geven.......

Is meneer Dekker nu harder gaan fietsen na zijn doping-kuur? Ja of Nee? Wie heeft het U verteld? Wie weet het? Wie kan daar "absoluut" in zijn? Kan de waarheid zonder actualiteit? Uiteindelijk zeker niet! Het gevolg is dat elke klein moralistische gek of journalist over het geval -Dekker kan gaan spreken en schrijven. Hij lult de "deskundige" gewoon na. (Algemeen in de journalistiek en de media)

Uiteindelijk is elke wetenschappelijke uiteenzetting zonder zijn actualiteit en realiteit een conference, die meestal uitgevoerd wordt tussen een "vast-publiek". Alleen appartelingen kunnen daar eerlijk over schrijven, zo als ik. De rest is bezig met het syntactische spel!

 Ach ja dat spelletje weer, spelen dwazen dat spel altijd?

Dit spel schijnt zo mooi te zijn ongelooflijk, elke politieke gek word zo ongeveer geëerd, om daar mogelijk zijn ondergang te beleven, wie weet? Elke hypothese zal irrelevant worden in deze conference daar ze de actuele essentie mist!
De gehele conference kan slechts schijnbare tegenvoorbeelden tegen hypothesen leveren, welk iets natuurlijk wordt betiteld als resultaat, niet als larie! De toon hoogte op zo`n conference bepaald de toonhoogte van de larie! Maar dat niet alleen, de toon-hoogte bepaalt ook de hoeveelheid aan vertakkingen. En doe naderhand geen poging om de code van de file te achterhalen! Dat is onbegonnen werk, daar begint slechts een wetenschappelijke gek aan. Een theorie terrorist! Zo-heid is niet wat bestaan is, noch wat niet-bestaan is, noch wat tegelijk bestaan en niet-bestaan is, noch wat niet tegelijk bestaan en niet-bestaan is.

De essentie die wordt vergeten is al bijna een eeuw geleden omschreven, dus nog een keer dit; ....De mensen die zich politiek engageren, meningen hebben, maar verzuimen om te bekijken wat hun eigen motieven daarbij zijn, of die zuiver en helder zijn, die vergeten dat zij zelf het middel zijn om verandering door te voeren.
En aan de andere kant de mensen die veel doen aan zelfontplooiing, aan bezinning, maar daarbij vergeten dat ze een deel uitmaken van de wereld, die vergeten dat ze verantwoordelijk zijn. ( Martin Buber )

De hele anaforische relatie is dus niet bepaalt "een ding", Immers; .......de apparatuur in een organisatie wordt bediend door mensen. ... Onwrikbaar bezet het Atomium niet alleen de fysieke ruimte, maar ook de mentale ..... Dat was eeuwen geleden ook al duidelijk. Maar de krankzinnige wetenschap kent die duidelijkheid nog steeds niet! Al die conference loopt vaak slecht af, de mens en zijn omgeving moet eerst zelf inzien dat de conflictsituaties tussen hem en anderen slechts uitvloeisels zijn van de conflictsituaties in de eigen ziel, conflicten in de eigen ziel kunnen we oplossen! Die vrijheid is ons gegeven, maar we moeten er wel wat voor doen! Al onze gezamenlijke mogelijkheden en moeilijkheden hebben hun oplossing die begint op het psychische mentale vlak. Het geheel moet conform zijn aan de gestelde anaforische relatie! De oplossing moet zowel actualiteit als realiteit bezitten. Dat levert een scherp afgebakende subject-object relatie op. Dit wordt bevestigd door Ger Vertogen.
De natuurwetenschap berust nog steeds op een drietal aannames, dat wil zeggen op drie onbewezen stellingen die geloofwaardig gedacht worden. Zekerheid omtrent de juistheid van deze aannames is niet te verkrijgen. Het enig mogelijke is er ervaring mee op te doen, een ervaring die vertrouwen wekt. Anders gezegd; .... Natuurwetenschap is ten diepste gegrond op een niet weten.

 

 1. De eerste aanname betreft de relatie tussen de waarnemer, het subject, en wat deze waarneemt, het object. De natuurwetenschap gaat ervan uit dat het subject, de waarnemer, scherp te onderscheiden is van het object, van dat wat waargenomen wordt. Anders gezegd: het bestaan van een scherp afgebakende subject-object relatie is wezenlijk voor een natuurwetenschappelijke theorie.
 2. De tweede aanname is de geldigheid van de causaliteit`s-wet, de wet van oorzaak en gevolg.
  Een natuurwetenschappelijke theorie beoogt het gedrag van een object te beschrijven als het gevolg van allerlei oorzaken. Ofwel de diverse waarnemingen moeten in een samenhangend verhaal van oorzaak en gevolg worden samengevat. Die causaliteit`s-wet is echter alleen zinvol als oorzaak en gevolg afzonderlijk proefondervindelijk ofwel empirisch te onderzoeken zijn.
 3. De derde aanname is dat het gedrag van een totaliteit valt terug te voeren op haar samenstellende bestanddelen. Deze aanname staat bekend als het reductionisme. Probleem is echter wat zijn de samenstellende bestanddelen. Die problematiek leidt tot een tegenstrijdigheid in het eigen voorstellingsvermogen zoals Kant al opmerkte.
 4. Enerzijds is het moeilijk voorstelbaar dat steeds verder gereduceerd kan worden, anderzijds is het net zo moeilijk voorstelbaar dat de reductie uiteindelijk ophoudt.
  Kortom een scherp afgebakende subject-object relatie, de causaliteit`s-wet en het reductionisme zijn wezenlijk voor de natuurwetenschap.

  Aldus :
  DE GRENZEN VAN DE WETENSCHAP:
  WAARTOE ZIJN WIJ OP AARDE?
  Ger Vertogen Emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde Radboud Universiteit Nijmegen

Uiteraard zit er niets anders op als zelf alle informatie op te vissen uit de media vijver, maar waar is die hele anaforische relatie dan van die kneuzen die met hun syntactische spelletje bezig zijn? ANTWOORD NERGENS, .... maar zo heeft U in ieder geval een idee hoe strak de anaforische relatie om de waarheid heen zit, telkens weer!
Het weten bevat geen enkel enkelvoudig cache-bestand! Toch is het wiel al uitgevonden, de universele structuren in de mens zijn in hoge mate ontwikkeld, weten dient een hoger cognitief doel.
Ons bevrijden van het cognitieve conflict, onze ziele strijd. Ons vrij en spiritueel in het leven bewegen. Zo zeer zelfs dat we het "al-gebeuren" al kunnen evalueren, als dat nodig is! Daar hebben we krankzinnige wetenschap al helemaal niet voor nodig! Geef Robbert Dijkgraaf nu alvast maar een schop onder zijn debiele kont! Weet je dan niet van
 het enorme aantal fouten die in de theorie zitten omdat ze aan de Goddelijke-sublimatie zijn ontsnapt. 

En ook Otto Selz heeft het allang besproken, Selz gaat er van uit dat;....
*De voorstellingen en denkprocessen door de ziel gestuurd worden,
*De ziel geen bewustwording`s-ervaring heeft zonder intellectuele en motorische interactie.

Ik kan de krankzinnige wetenschap om de oren slaan met duizenden bewijzen dat ze diep en diep ziek is, ......daar ze geen enkele mentaliteit noch ziel heeft. Dijkgraaf rot op, voordat je jezelf de volgende prijs aanmeet, en neem je opvolger maar gelijk mee! Eén prijs voor een beginnende idioot is al genoeg! Algemeen weten moet volgens de ervaring worden geactualiseerd, niet volgens de prijs van de theorie! Gek/debiel lever al die prijzen is in, en rot op! Sluit niets uit van wat uit onze cultuur voort komt, maar maak juist structuren zichtbaar, dat was de enige opdracht die ze had! Je resultaten waren nul komma nul!
De voorbeelden van cognitieve conflicten die samenhangen met mis-concepten of pre-concepten van veel mensen over de ons omringende natuurverschijnselen zijn er gigantisch veel. Ik heb ze door de theorie larie nog geen dag zien verminderen, er word nooit aan de anaforische relatie gedacht!
Het abstracte denken is pas mogelijk als je WEET welke informatie of welke aspecten NIET ESSENTIEEL zijn! De huidige wetenschap valt maar over één enkel ding, ze heeft geen besef van de anaforische relatie, ze levert noch actualiteit noch realiteit!
Er is maar één weg om tot de juiste abstractie te komen, je zal moeten LEREN WAT NIET ESSENTIEEL is. Het is noodzaak om dat cognitief te onderbouwen! Sinds Spinoza weten we dat al!

De hogere cognitieve functie, en daarmee de goede anaforische relatie tussen actualiteit en realiteit is kenmerkend voor het essentieel denken. Daarmee is ze; ....
* Potentieel oneindig
* Onverzadigbaar
* De mens kan dingen kennen op zichzelf (bijvoorbeeld H2O = water)
* Kennis is immaterieel
* De kennis heeft altijd een band met de zintuiglijke kennis, je ziet iets, je stelt je er iets bij voor. Wat zowel op een bepaalde actualiteit als realiteit berust, in de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn.

Wetenschap wat lever je toch een gepruts! Rot op. Niets van deze verbondenheid is er in de Nederlandse wetenschap te zien. Wat je overhoud van dit larie-beleid is al jaren te zien. Spinoza is te paard gezet door de wetenschappelijke debiel Robbert Dijkgraaf, en daarmee wisten we zeker dat onze wetenschap elke anaforische relatie tussen actualiteit en realiteit mist. Waar ieder kind in wetenschappelijke zin moet worden bijgestaan, is al jaren in de Nederlandse wetenschap vergeten. En de idioot Hans Klevers doet het echt niet beter! Er is geen enkele verbetering te zien, noch steeds is er geen enkele verbetering aangekondigd, alleen de prijzen zijn al vergeven.
En de burger wordt elke avond bedonderd, via zijn beeldscherm, de modellen die hier op getoond worden zijn niet daadwerkelijk aanwezig, fysieke afspraken met het getoonde Model zijn niet mogelijk. Voelt U de gelijkheid tussen de wetenschap en de sex-industrie? Voelt U hoe ze zich verhouden tot de gewone dagelijkse realiteit? Nog een pil ontwikkelt door Meneer Hans Klevers?

De behavioristische aanpak is niet alleen binnen de psychologie populair, maar ook bij de wetenschap als geheel omdat daar alleen uitgegaan wordt van uiterlijk waarneembare kenmerken en gedragingen. Gedrag moet volgens de behavioristische aanpak te regelen zijn, maar waarom doen de meeste wetenschappelijke dwazen zelf alles dan veilig en virtueel? Zijn ze alleen bezig met het syntactische spel, met de zotheid van de "zo-heid".
Dat is natuurlijk extreem snel verteld, slechts hun de resultaten komen op het papier, en nooit het hele onderzoek met al zijn moeilijkheden en mislukkingen of de onnoemelijke Babylonische spraakverwarring. rond het geheel en van het ressentiment heeft men kennelijk nooit gehoord. Een volkomen verkeerde accentuering is volgens de meeste wetenschappelijke dwazen onmogelijk, ........heeft U wel eens van krankzinnigheid gehoord? De kwantum debiel Robbert Dijkgraaf met de oer-knal in zijn hoofd?

Uiteraard bouw ik dit verhaal niet voor niets op rond de realiteit en actualiteit en de eisen in een anaforische relatie.
Maar Meneer Robbert Dijkgraaf zal ook na dit gebeuren, met de oerknal in zijn hoofd bezig zijn! Uiteraard moet ik daarbij vermelden dat we de eisen die aan een anaforische relatie worden gesteld, kunnen worden ontkend. Maar sla dan gelijk maar je wiskunde en natuurkunde boeken dicht, dan ben je totaal geen wetenschapper meer. Dan wordt je vanzelf een moralistische clown! En dat dus met een twee denkertje.....

Het twee denkertje van Spinoza; .... Het wezen der dingen is van eeuwigheid en zal in alle eeuwigheid onveranderd blijven, d.w.z. het wezen der gingen was, is en zal eeuwig zijn (1). Het Zijn is het wezen van god , de substantie (2). (1)+(2)= God, het wezen der dingen, is (3).
Al wat ons helder en duidelijk blijkt tot de aard van een zaak te behoren, dat mogen we terecht van die zaak bevestigen (1). Tot de aard van een wezen, dat oneindig veel eigenschappen heeft, behoort vanzelfsprekend ook een eigenschap, die het Zijn is (2). (1)+(2)= Het Zijn is (3).
Rede:…. Elk geloof dat de rede niet verlicht en vergroot, elk dogma dat de ontwikkeling van het begrip ontkent, ze vormen bijgeloof. Ware religie is die welke bewezen wordt door het begrip en die zich rechtvaardigt door de rede.

Nog enig sinds anders verteld: ....
Je bent vrij om Spinoza’s definities te verwerpen, maar dan moet ik iedereen er op wijzen , dat je dan, behalve de Ethica, ook al je wiskunde boeken moet sluiten. Spinoza’s definitie is namelijk gelijk aan de wiskunde. Onder “x gaat naar oneindig” ( is dus onbeperkt ) verstaan we, dat we de veranderlijke x groter kunnen maken dan elk vooraf gekozen getal N ( hoe groot je N ook kiest). Als x gaat naar oneindig dan gaat ook de functie f gedefinieerd door f (x) = x² naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x² groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen. D.w.z.:.. dit is de definitie van Spinoza.
Er bestaan dan ook boeken waarin Spinoza geroemd wordt om zijn juiste inzichten in de begrippen eindigheid en oneindigheid. Dus als je zijn definities verwerpt, sluit dan s.v.p. ook je wiskunde boeken , want de gehele differentiaal en integraalrekening berusten op dezelfde definities.

Wilt U de definitie van mij volgen: .....waar houdt het verleden op in een oneindige ruimte, ..........
ANTWOORD; ....NERGENS


Het grote drama voor de wetenschap; ....Antecedent of correlatief is een grammaticaal begrip uit de taalkunde en is de naam voor het woord waarnaar een ander woord, meestal een betrekkelijk voornaamwoord, verwijst. Het woord dat verwijst komt meestal net na het antecedent en heet dan anafoor.
En zal dan ook nooit van enige wetenschappelijke waarde zijn! De krankzinnige wetenschap kan schrijven wat ze wil, alle dagen lang! De werkelijkheid kent actualiteit en realiteit!
De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multi variabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Denk maar eens aan de “wetenschappelijkheid” van al die economische modellen en wat die ons gebracht hebben…"Zo-heid bleek altijd zotheid". Heel het syntactische spel is een politieke zotheid! Er is maar een zeer klein deel van de wetenschap wat gericht is op een referentiële transparantie, toch is dat het enige wat facultatief het menselijke begrip ondersteund.  Een expressie is referentieel transparant als deze vervangen kan worden door de waarde van die expressie zonder de werking van het programma/het beschrevene te veranderen. Om dit te bewerkstelligen dient een referentieel transparante expressie geen functies te bevatten die neveneffecten hebben en voor dezelfde invoer telkens dezelfde uitvoer te geven. Rekenkundige operaties zijn referentieel transparant: 5 * 5 kan vervangen worden door 25.
Veel functies, met name wiskundige functies, zijn referentieel transparant. De functie sin(x) is referentieel transparant aangezien deze voor een gegeven x altijd dezelfde waarde oplevert.
De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! En daarom ook kon ik U al eerder vertellen, het Matherror bij computer en rekenmachine is een gebrek aan integer zijn!


De z.g. waarden vrije wetenschap (b.v. economie), is altijd heel vooringenomen met immorele opvattingen over “vrijheid”, en abstraheert voortdurend ontoelaatbaar zeer ingewikkelde intermenselijke relaties (cultureel, ethisch enz. bepaald) in haar pogingen om de economische werkelijkheid te kwantificeren. Ondanks dat ze steeds worden doorkruist door allerlei menselijke verfoeilijk heden en stommiteit, worden deze voortdurend misbruikt door de “elite” om de samenleving een haar welgevallige en voor haar voordelige sociaal-economische orde op te dringen.
Maar alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan! CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn. Het zijn niet alleen de IT projecten van de overheid, die daardoor mislukken. En onze economie zal, door dat gebrek van dat integer Zijn, er nooit beter op worden! De  overheid en "onze regering" bewerken steeds meer een "Multi-dwaasheid". Een  normale manier van denken kan er niet meer opgebouwd worden.

De tiende bijzondere gedachte heb ik hier beschreven, hij behandeld de noodzaak van het integer zijn. Zij, deze noodzaak, ligt voor de Mens, na de negende normale gedachte waarvan ene Helena al zie; ....ze zullen uit hun stellingen worden verdreven, niet door spirituele, theosofische of andere fysieke of zelfs mentale verschijnselen, maar eenvoudig door de enorme gapingen en afgronden die zich dagelijks voor hen openen en dit zullen blijven doen naarmate de ene ontdekking op de andere volgt, totdat ze tenslotte door de laatste golf van het gewone verstand omvergeworpen worden.
Het hele normale causale menselijke denken voldoet niet meer, ......Er komen geen werkelijk problemen aan de orde waar de overheid iets aan zou kunnen doen, laat staan dat een handvat wordt gegeven hoe het opgelost zou kunnen worden. De gedegen file ontbreekt, en wat is er dan referentieel transparant? Dat heeft tot gevolg dat er op politiek niveau geen keuzes worden gemaakt op grond van gedegen onderzoek maar dat men zich mee laat slepen in hype's.
Blijkbaar zijn zaken en ervaring van zo weinig belang.... daar er nog nooit iemand van z'n geloof gevallen is die absoluut geen vakkennis had en maar wat aan rommelde,......In geen land keuren de onderwijs slagers zozeer hun eigen vlees als in Nederland. In geen land zijn de toetredende leraren zo slecht opgeleid als in Nederland. In geen land wordt zo weinig vakonderwijs gegeven als in Nederland, hoe zou dat nu komen? Men abstraheert voortdurend op een ontoelaatbare wijze!  Je kunt hun gedachten niet stoppen, en je kunt ze ook niet stoppen ze te geloven. "De eigen kern" wil men absoluut niet trainen, die van een ander des te meer! En het is werkelijk Geen Stijl zo te werken, ....... men laat de protagonisten en antagonisten de wereld bijna zelfs tot aan de Hemel bewerken, zo zijn de wetenschappelijke idioten!  DE IDIOTEN.............die slechts hun theorie volgen..........DE Spinoza MET DE STERKSTE EIGEN KERN IN  AKTUALITEIT EN REALITEIT MOCHT NIET BESTAAN, toch is het iets wat ons wordt gegeven, het was altijd al de Goddelijke eer, de auto-reverse te doen gelden.

Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Of wacht; ........
, ‘Ruimte is een door grenzen bepaalde plek.’ Ruimte wordt door ons dus gedefinieerd door grenzen.  De enige ruimte die wij kennen zonder grenzen is het universum. ‘Kennen’ is misschien niet het juiste woord, want wat weten we eigenlijk van de oneindige ruimte, ach niets toch........we hebben de goddelijke eer, en voor iedere ziel heeft hij de eer zijn auto-reverse te doen gelden. Elke entiteit in deze kosmos heeft de kracht  zich in deze oneindige ruimte te verplaatsen. Maar we moeten de eer aan hem laten........
 Zo lang er Hemel en Hel is, dan wordt U altijd en alleen gemediteerd. U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan. Werkelijk al het lijden is een noodzakelijke werking van de natuur en van de inrichting van dit universum. Het eeuwige en weldadige Wezen, dat het bestuurt, heeft je daarvoor echt willen behoeden; .......van alle mogelijke stelsels heeft Hij datgene gekozen, dat zo weinig mogelijk kwaads en zoveel mogelijk goeds in zich verenigt.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een ENORM probleem..........
Dankzij de Goddelijke auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Abstractie wordt zo het dus danige resultaat! En dat is alweer iets wat de krankzinnige wetenschap niet kent, noch erkend of herkend.
Doch als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
Want ; ........In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ...... het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden, anders zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven kunnen worden, die de Goddelijke auto-reverse altijd brengt in zijn volle abstractie. Autisten kunnen dit meemaken, dat is hun kenmerk.

Nardocus Filosofus


 


 

cbs