Hoofdstuk 30 De ontdekking van de bron, Urth
 

Velen mensen dachten dat er iets geheimzinnigs was aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.
Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.

 Richard Feynman

 

Maar er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, er deelgenoot van wil zijn,  een bijzonder mens is. Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen. Want ik kan U nu vertellen dat er de ervaring is om ieder van U de weg te wijzen. Alles is nu in het licht van de eenheid doorschouwd, .....niets gaat de mens nog te boven om in vrijheid te leven. De mens die de bron heeft ontdekt heeft op geen enkele manier zijn Materiële Ego meer nodig. Hij pakt niets om er zomaar iets mee te willen doen. Als het aan hem licht zijn de tijden van overheersing onmiskenbaar voorbij. Deze tijden met deze toestanden leiden slechts tot steeds omvangrijkere aanvalsmiddelen.

De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. Maar het was zondermeer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron. De ontwikkeling 's drang om echt mensen te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien. De mens die hoopt het vriendelijke te behouden die wordt nog steeds door dwazen beroofd.
De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar in nooit. De onmetelijke taak, daarin verzaakte hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Wij mensen mogen het zeggen, om motivatie weer te geven; .....het einddoel is van het allergrootste belang. 
De functionaliteit is misschien zelfs zo dat de wet van het minste oponthoud heerst, want het is de schepper gemeend dat hij niet rust voordat het alles is in allen. (Het alles wat slechts eenmaal is gegeven, zoals Erwin Schrödinger het bedoelt). Er is een terug keren bij elke mogelijke dwaling, .... genade is het fenomeen van God. En verder hoeft niemand zich te haasten, er is niets om bang te zijn om ook maar iets te missen.

Er is wel de wet die hem door de ziel wordt ingegeven, dat hij zorgt. Er bestaat daarom slechts één waarde-onderscheid, een mens is niet wat hij leest en denkt, maar wat hij doet! En in de huidige situatie is het dus zo dat  we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.

Die activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. De moed die jou vertrouwen geeft in de toekomst. Ja, want wat ik haat kan ik nog steeds niet begrijpen, ik moet zo het goede wel overhouden, denkt U ook niet? Zo stap ik met grootst mogelijk passen, vol vertrouwen, de nieuwe wereld in. Dus al dus, was het de ontdekking van die oneindige bron, of is het voor U de ontdekking van de oneindige bron.

We kunnen nu een eenheid vormen, met als basis de in vrijheid denkende Mens die de oneindige bron kent, want zo is alles in het licht van de vrijheid te doorzien!  Vrij is het denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt! Heel het menselijk denken gaat niet over niets, Elk denken heeft een object en dat object kan alleen deze "doorschouwing" zijn. Wij zijn op een uitzonderlijk goede manier met de Hemel verbonden, maar ons brein ervaart het zo nog niet! Weet je het wel, ben je het bewust, dan heb je "Een Hemelse Garantie" dat ook jou denken aan "de hogere zin" voldoet! Maar tevens houd dit in dat jou denken op geen enkele manier kan voldoen "De Aardse bedachte Wet" Want die wet  is niet van God, maar bedacht! (en daarom hebben we er ook zo,n moeite mee, elke dag weer)

 Dit vrije denken in "hogere zin" kan niet worden bepaald door de willekeur van de fantasie, de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring, of de dwang van het overgeleverde dogma. Daar ligt dus onze zielen strijd, ....anders vertelt.
Jij bent de vergoddelijker van harmonie, jij hebt ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige in je.
De mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!
 En de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. Als we dat weten zijn wij thuis. In ons dagelijks leven zijn wij betrokken in dit schepping`s gebeuren. De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en die alles voortbrengt. En zo zal het geziene zijn indeling krijgen,  zoals dit zich aan ons openbaart; .... in Denking (bezieldheid) en Uitgebreidheid (belichaming). Maar er waren een aantal voorwaarden waaraan de mens moest voldoen, want voor dat men met de bouw van een brug kan beginnen, moet er vooraf een innerlijke gezindheid aanwezig zijn. En noem haar maar de liefde, dat zal toch het beste woord daarvoor zijn!

Mocht U nog in deze zeer uitgebreide belichaming alleen geloven; .....Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat is dan ter zaken. Doch dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, althans U mag het wel als een aanwijzing zien!
Want toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken! Dat is wat ze allemaal bedoelen en wat ik hier op schrift zet. Zij die de genade kennen zullen nooit anders getuigen! Welke van mijn leermeesters ik ook neem! En dat leren oprecht te functioneren levert een enorme gedrag 's verbetering op! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Niemand zal dan ook de deugd van de ander kunnen nastreven!

Ernst Mach wilde daarom de empiristische wetenschappen zuiveren van metafysische verontreiniging. Hij probeerde wetenschappelijke begrippen te herleiden tot de psychologische gewaarwording van mensen, de denkinhoud zoals de ziel hem ervaart en is daarin zeker geslaagd.
Om onze kennis economisch in te richten, gebruiken we ook begrippen die niet rechtstreeks aansluiten bij onze gewaarwording. Bijvoorbeeld het begrip "stoel" sluit niet aan bij de gewaarwording ervan, want daarin treffen we alleen de elementen kleur en hardheid aan. Het begrip "stoel" is volgens Mach dan ook een constructie, een economische ordening waarin ervaring wordt samengevat. Wat voor het begrip stoel geldt, gaat volgens Mach ook op voor wetenschappelijke kennis. Wetenschappelijke wetten zijn volgens Mach niets anders dan economische samenvattingen van gewaarwordingen. Waar en hoe worden algemene uitspraken (wetten) geconstrueerd? Het materiële ego pakt zijn materiaal om er "zo mogelijk" wat mee te doen, ....hebben heet zijn wet!

 


Maar het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. Die leidt zondermeer naar eindigheid en dood! Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. En uiteraard moest de mens leren zo te handelen, maar de dwazen hebben het hele geneste proces met heel hun strijd ernstig verstoord. We hebben een leerweg van enorme diepte te gaan, de diepste tot nu toe.

 Zo gaat het nu gewoon vaak, maar in alle oprechtheid, het is niet nodig dat ons leven eindigt in eindigheid en dood. 

Het wezenlijke van de inductie, die past in het geneste proces, is dat wanneer iemand in grote zuiverheid en dus oprecht, achter alles wat hij vindt hét vraagteken plaatst, dan opent zich weer een verdere oplossing. Nergens komt er zomaar "de oplossing" naar voren! Er is altijd een gerede twijfel De disjuncte verzameling:.... dat wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken. En een echte Gnosticus schaamt zich daar niet voor, en de echte wetenschapper zal moeten leren dit ook te aanvaarden. De inductie in het brein verloopt in het verborgene en openbaart zich in een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in de menselijke Verschijning bewaarheid wordt. De Egyptische wijsbegeerte kende de Osiris, de onstoffelijke beslisser die gaat over leven en dood.
 Het duale drama heeft toen ook al het effect gehad dat de materialisten met praal, rijkdom en sier, volkomen op het verkeerde been moesten worden gezet. De cultuur barbaren hebben het er nu nog over, ......maar de leerweg die er Nu te gaan is, hij is nog meer definitief, ze gaat over ons eigen DNA.

 Ze gaat niet over zilver of goud, om er wat mee te doen, ....en let wel, het is je duale waarneming die je pijn, verdriet, boosheid, en angst bezorgt. En het is hoogtijd dat aan dat innerlijk iets veranderd, wat je meer moed en vertrouwen en nieuwe bezieling geeft. Een moed ten aanzien van de werkelijkheid, ten aanzien van de grootheid, macht en de samen gesteldheid van het heelal, ten aanzien van de diepten van het eigen zelf. Ten aanzien van de eigen waarneming, ten aanzien van de juistheid van wat er komt: .... de liefde voor elk ding wat bestaat, want wat ik haat kan ik niet begrijpen, en de nieuwe mens is bewust gekomen tot eenheid met het heelal.

De leerweg van de mens leidt tot een activiteit, en zo is ze een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. Dat is meer als een non-associatief denken met een duurzaam resultaat. Want het eerste wat we moeten leren zien is dat een mens een hart en een ziel heeft, en die we kunnen vinden door zijn edelmoedigheid te zien. De ander heeft zo een goede inkijk in onze eigen intrinsieke redelijke natuur. Zo kunnen we het belangrijkste van elkaar leren, steeds terug naar het generale punt in en tijdens het leven.
En Otto Selz vond deze basis zelfs in zijn geheel, de jongeling van het Wiener Kreis. bouwde er zijn leerpsychologie op.  Maar ook is er steeds weer een nieuw begin van introspectie en verantwoording, .... de ziel brengt de oprechtheid naar voren, en vreugd hem te gebruiken.
Voor de over-ontwikkelde mens die niet in staat is of bereid is zich aan de nieuwe orde aan te passen zal het de ondergang betekenen. Maar voor de anderen zal het een tijdperk van vrede, zekerheid en standvastigheid zijn, waarin hij zeer ten volle zal leven en genieten van de rijkdom van de Aarde, zoals hij zich nu nog maar bij benadering kan voorstellen!

Denken kan niet bestaan uit een gedetailleerde zelfobservatie, dat is als een hond die op zijn staart bijt (H.T.) . Het  geïnterpreteerd denken langs puur associatieve lijnen zal steeds een drama blijken, want zoiets noem je theorie, een theorie kan niet gepopulariseerd en gevalideerd worden door een andere theorie! En uit alles blijkt dat zo de totale geestelijke vrijheid van de mens geremd wordt en van zijn oprechtheid bestolen wordt. Het "Hermetic Jargon" wat ontstaat, heeft als gewoonte de prestaties alleen in eigen kring te laten beoordelen. De cognitieve dissonantie komt automatisch als we ons zelf leugens gaan vertellen! De Heftige reacties (die men zo tracht te ontlopen) op deze recente ontwikkelingen in de moderne fysica zijn alleen te begrijpen als men beseft, dat hiermee de fundamenten van de fysica in beweging zijn gekomen; .... en dat deze beweging het gevoel heeft veroorzaakt, alsof de grond onder de wetenschap weg valt. Want wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur die aan onze methode van vraagstelling is onderworpen. Veel fundamenteler is dus, wat is bestaan of niet-bestaan. Deze tegenstelling stijgt boven de atomaire werkelijkheid uit. We kunnen nooit zeggen dat een atomair deeltje op een bepaalde plaats bestaat, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet bestaat.

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is!
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit.  Want als we zo door gaan; ..... gaat het inderdaad aan grond onder onze voeten ontbreken! Science and the Modern World is na amper 90 jaar van bestaan weer kopje onder gegaan!

Om aan de chaos te ontsnappen, zoekt de mens op verschillende manieren houvast. Hij bouwt zijn wereld op aan de hand van regels, gewoonten, ideeën, rollen, ambities etc. en denkt daarmee: ....ik komt misschien op adem in mijn eigen denkkader. Als een ander aan zijn stelsel tornt, of hij zelf tot de ontdekking komt dat het fundament waarop hij zijn systeem gebouwd heeft wankel is, begint de twijfel. Als een orde eenmaal omver gegooid is, is de tijd rijp voor vernieuwing. De tijd is rijp voor een enorme vernieuwing!


Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 
 Nardocus Filosofus
cbs