De moedwillige oplichting van Wetenschap en politiek.
De enkele pagina over het Ressentiment


Het is die zelfde moedwillege vreemdheid waar Kierkegaard van vertelde; ......'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;...... maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren. De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!! Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch ......... 

Doch ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Met als enige de leer-weg van de contemplatie, van Eedens vertederende wereld-ziel en van Ortts ordenend beginsel blijken meer als juist! 

MAAR het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!

Alleen van Nanotechnologie beweert men dat het impact heeft op het basale niveau van de materie zelf!
Alleen terstond of direct moet men gaan vertellen dat nanodeeltjes volstrekt andere eigenschappen hebben als de natuurlijke conglomeraten van de stof! 
Het is een 
fantasygenre,  het is een idee van een 'andere wereld' ontleend aan de mythe, de legende en de religie. Hemel, Hel, Olympus en Walhalla kunnen beschouwd worden als alternatieve universa die helemaal verschillen van de vertrouwde materiële werkelijkheid.
Z
e reageren in de taal vertaald "heviger", ze clusteren anders, het is op geen enkel moment bekend hoe ze reageren, als ze in het lichaam terecht komen! 
De rede alleen heeft geen macht, dat is de zoveelste brein opwelling,
is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!
Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren.......

Deze  nieuwe Natuur, maar het is het huis met de contradictio in terminis, dit omdat we het weten! ............Deze mensen willen nog steeds niet over hun eigen "ik" heen springen...........hun weten en hun samen-spannen heeft hen ingesloten. Het is vooral hen die weten dat ze weten dat er van hen niets meer is als de  empiristische conditionering die hen "bezig" houdt.

Ze zullen dan ook nooit enige mystiek kunnen meemaken. Zijn de fagen dat niet ............
Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......
Maar U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,
Je begrijpt hen alleen als je de  plaats kent waar ze meetbaar zijn.......
Rychard Feynman wist als zo danig waar zij meetbaar waren,  ............
Daarbij is het zo, dat de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....
de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen,
als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).


Doch in het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
 Als we de verslagen van de mystici mogen vertrouwen-en dat zijn verslagen met een vreemde nadrukkelijke zekerheid en van goeder trouw-hebben zij hun doel bereikt waar al die anderen gestrand zijn, namelijk het rechtstreeks contact maken tussen de mensenziel, waarvan zij verkondigen dat die verstrikt is in materiele zaken, en de "enige Werkelijkheid," dat onstoffelijke en ultieme Wezen, dat sommige filosofen het Absolute en de meeste theologen God noemen. Dat, zeggen ze-en hierin zijn velen niet-mystici het met hen eens-is de verborgen Waarheid, het doel van de hunkering van de mens; het enige bevredigende einddoel van zijn queeste. Daarom zouden zij aanspraak moeten maken op dezelfde aandacht die wij besteden aan andere ontdekkingsreizigers van andere landen, waarin wij ons zelf niet durven wagen; mystici zijn namelijk de pioniers van de spirituele wereld en wij hebben niet het recht hen de geldigheid van hun ontdekkingen te ontzeggen, alleen maar omdat wij de mogelijkheid of durf missen, die degenen die zelf een dergelijke ontdekkingsreis zouden willen ondernemen nodig hebben. De durf vervalt zelfs wel in de methode die hen wel bevalt.........maar waardeloos is .........er is meer als een ontzegging aan de orde! De mens wordt zo nooit de werkelijke mens die hij is! Het is tijd voor het spirituele bewustzijn wat U mist!
Het gemis van dit bewustzijn is in de eerste plaats een louterings-proces, dan pas heeft het een rol in de menswording, en kan de eerste persoon er mee naar buiten treden, U krijgt daar bij de durf en het geloof naar.het spirituele bewustzijn.......met de goede aard! Het is Eros die ons voor alles doet stijgen ........en dat met een schoonheid wat alles verder toch achter stelt.
Vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment.
Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek als ze ook begrepen wordt! Met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen! De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus de dingen die alles aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen! De kleine letter N heeft voor deze wiskundige natuurwetten slechts één aparte aparte plaats, als een onderdeel van het geheel. Voor stoïci en spinoza is God=rede=natuurwet. Binnen deze wet heeft ze zonodig alles, dus elke omwisseling heeft zijn gevolgen, ........

Daarom vereist aan wetenschap doen een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd? Om diepe geheimen te ontraadselen moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen. En dan moet het tellen nog besproken worden! Daarin liggen de meeste scriptie fouten..........en de nalatigheden. En dat zijn dus echt niet alleen de begrippen die ons te boven gaan, het regulatieve kenvermogen is slechts een kenvermogen, meer kan er als verschijning niet gevonden worden........en wat ons voor staat, is het geneste proces met een meewerken aan de kosmos! De ideeën staan onnoemelijk ver verwijderd van de objectieve werkelijkheid. Het zijn zelfs niet anders als tijdelijke inbeeldingen van de reden............"Plato zag terecht in, dat onze kenkracht een hogere behoefte "gevoelt", als een ieder zou wensen! En dit is "Niet zonder Goddelijke Zin".
 
Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.

* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
De rest van mensheid is slechts op de hoogte van hun waanideeën,...en daarbij zijn er ook nog wetten van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten, wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" mogen dienen om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan.
Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......en dat is nog altijd een vaste en eerlijke motivatie.
Dit is waarom het ressentiment een platvloerse en gemene storing is in het leven, waarmee we de strijd moeten aangaan!
Allerhande persoonlijke ervaringen en een hoogmoedig intellect blijken obstakels te zijn om de essentie en relevantie van het leven te kunnen volgen in zijn Goddelijke natuur. Deze obstakels mogen overwinnen, is altijd een genade geweest..........als God zo aan ons gedacht heeft en een ieder van ons zo bewust heeft geschapen, dan is het belangrijk dat wij zijn bedoeling met het leven dat Hij ons heeft gegeven, leren begrijpen
Hoe is dit begrijpen mogelijk, als liefde en rede, geest en ziel ontbreken. Dat is dus alles wat ik mij afvraag, U ook?

Dit vooral omdat Einstein De kosmologische constante in zijn berekeningen had gebruikt,
zodat hij de algemene relativiteitstheorie kon gebruiken om het heelal als een statisch geheel te modelleren.
Welk een enorme lacher is er toen ontstaan? Wat hebben deze theorie terroristen toch gedaan??????????

Buiten dat worden de meest dwaze veronderstellers wetenschapper; ......
Richard Feynman vertelt........We hebben in onze geest de neiging om symmetrie als een soort perfectie te accepteren.  In feite is het net als het oude idee van de Grieken dat cirkels perfect waren, en het was nogal vreselijk om te geloven dat de planetaire banen geen cirkels waren, maar slechts bijna cirkels.  Het verschil tussen een cirkel zijn en bijna een cirkel zijn, is geen klein verschil, het is een fundamentele verandering voor zover het de geest betreft.  Er is een teken van perfectie en symmetrie in een cirkel die er niet is op het moment dat de cirkel enigszins afwijkt - dat is het einde - het is niet langer symmetrisch.
Dan is de vraag waarom het als generale maar om een kleine cirkel gaat - en dat is een veel moeilijkere vraag.  De werkelijke beweging van de planeten zou in het algemeen ellipsen moeten zijn, maar door de eeuwen heen zijn ze vanwege getijdekrachten en dergelijke bijna symmetrisch gemaakt.  Nu is de vraag of we hier een soortgelijk probleem hebben.  Het probleem vanuit het oogpunt van de cirkels is dat als ze perfecte cirkels waren, er niets te verklaren was, dat is duidelijk eenvoudig.  Maar omdat ze slechts bijna cirkels zijn, is er veel te verklaren, en het resultaat bleek een groot dynamisch probleem te zijn, en nu is ons probleem om uit te leggen waarom ze bijna symmetrisch zijn door te kijken naar getijdenkrachten, enzovoort.
 Ons probleem is dus om uit te leggen waar symmetrie vandaan komt. Waarom is de natuur zo bijna symmetrisch? 


En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst, en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. (Spinoza)
Ja, want Willen Maan en Aarde als een geheel door de kosmos bewegen dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec, je kan ze inderdaad zien als duo planeten.
Als je bedenkt dat: .......Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spinkracht is, die wij zwaartekracht noemen.
Deze spinkracht is op een Turn radius calculator te analyseren, bij ....
de omloop snelheid van het Aard oppervlak op de evenaar 463m/sec en G van 57,3 heb ik een turn radius van +/- 382 meter,
dan moet er nog 17,5/1000 G ( sin 1 is 0,0175 ) worden gelift. sin 89 : cos 89 is namelijk 57,3.
Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos niet volmaakt is .
Daar de som sin 89.9 : cos 89.9 = 572,925 en de som van sin 90 : cos 90 gaat tot oneindig, en de som sin 89.065 : cos 89.065 = 61,27. 
Een vogel vliegt volgens deze wetten, want...........
Een volledig inzichtelijk volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht, ........ze is dus een onwaarheid...........de mystici weten dat.

De waarheid blijkt te volgen door de ogen! De fysiologie van het Oog kent het begrip hardheid, d.w.z. het doordringings- vermogen van straling is gekend!
Deze wordt groter naar gelang de frequentie groter wordt.
Ons Oog past als het ware een selectie toe. De auto-reverse begint bij deze selectie!
Zeer korte golven worden door de lens niet gebroken en vormen dus ook geen beeld op het netvlies!
Wat de mens "aanziet", is slechts wat U ziet, wat U van die mens slechts ziet door wat gemaakt wordt door de ogen!
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
De visuele functie wordt daarom beheerst door:..........
Het gezicht vermogen of de Visus, de contrastgevoeligheid, en de Glare-gevoeligheid ofwel de mate van de gevoeligheid van de verstrooing van het licht!  Bij gevolg moet het Oog dan ook welomschreven details kunnen omschrijven.
Al sinds 1862 hebben we deze door Snellen opgemaakte details van zwarte figuren op een witte achtergrond.

En daarom is het volgens mij dus zo, en zo is het altijd al geweest...........en dan is er ook nog de beschrijving van de nucleaire ruimte door ene Richard Feynman, de QED, zo het bewezen is...........maakt dat de nucleaire ruimte geen homobiden toestand kan zijn.........
De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton ofwel geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, en Brillouin. Het Brillouin geeft het juiste effect voor het zicht in de ogen!
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel!  De cosmische constante blijkt niet juist te zijn! Het anticiperen op de effecten Raman en Brillouin en dat niet als enigen, maar tegelijk met de voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, schijnt van de wetenschap niet te mogen!
Toch is mij deze combinatie juist gebleken! Ze is de enige manier, daar het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van de verschijnselen! Ordening zorgt altijd voor de objectieve verschijnselen, wat zou daar subjectief aan moeten zijn, welke wetenschapper zou deze ordening niet willen? Alsof elk surrogaat ook voldoende zou zijn?
Want we kennen de feiten zo ze ons gepermiteerd zijn, Feynman verteld ons over reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn.

Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd.
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden! Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt!

Zo zijn deze feiten slechts identiek aan de Quantum interpretatie............slechts zo worden we niet beetgenomen door de krankzinnige wetenschap, in hun verkeerdheid in streven!
Alle interacties tussen fotonen en materie worden daar beschreven als een reeks overnames en foton emissie. Wanneer een foton een molecuul dat het oppervlak van het materiaal bereikt wordt geabsorbeerd en vrijwel onmiddellijk opnieuw uitgegeven.
De "nieuwe" foton kan worden uitgestoten in elke richting; .....dit zal leiden tot een diffuse reflectie, maar dat is anders met het spiegelende reflectie effect, deze is door ons te gebruiken in onze ogen, ze is voor de ogen een hard gegeven!
Het Spiegelende reflectie effect word door hem, in de quantum mechanica, uitgelegd als de som van het meest waarschijnlijke pad door fotonen.
Licht interactie met de materie is een onderwerp van kwantumelektrodynamica, beschreven door Richard Feynman in zijn boek QED:....... The Strange theorie van licht en materie.
De rest van de wetenschap kletst er alleen maar over, daar ze niet weten wat hen gepermiteerd is!
Help we worden bedrogen door Miljoenen  wetenschappers!
De "pijnlijke en volledige herwaardering"  van de relativiteits-theorie moet daarom nog steeds komen, alhoewel hij nog steeds noodzakelijk is!

Deze is de zwammende kenners heel bekend; .......De ontastbare ruimte leidt tot een gigantische spraakverwarring.........

De Spraakverwarring rond het begrip ruimte tussen natuurkundigen, astronomen, satellietenbouwers en het publiek heeft geleid tot onverteerbare literatuur over de ruimte-(tijd). Vroeger speelde het onverklaarbare zich af in de ruimte, vandaag is het de ruimte zelf die voor velen onverklaarbaar is. Is de ruimte een praktisch lege doos waarin er ooit een oerknal is ontstaan? In de loop der tijden werden aan de (quasi)-lege ruimte heel wat fysische eigenschappen toegekend:
een permittiviteit voor het elektrisch veld
een permeabiliteit voor het magnetisch veld
een elastische vervormbaarheid voor de aanwezigheid en beweging van massa’s.
Zo wordt het onderkend dat de energie van een foton bij het bereiken van een molecule overeen kan komen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor er een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand. Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, Brillouin.
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel! 
Het is nog steeds de ziekte van de wetenschap.........
Is het existentieel mogelijk aan het “niets” fysische eigenschappen met welbepaalde kengetallen toe te kennen? Einstein zelf definieerde een ruimte-tijd om een ruimte aan te duiden waarin zich massa’s kunnen bewegen op een wijze die door de kromming van de ruimte-tijd bepaald wordt, waarbij de kromming zelf bepaald wordt door de aanwezige massa’s. Massa rolt als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze ruimte “beperkt” zich dus tot de plaats waar nog energiebewegingen mogelijk zijn.
Vergeten we tenslotte niet dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een intermoleculaire, een interatomaire, er tenslotte ook nog een internucleaire ruimte bestaat die allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt.  Ja, anders zal het zelfs echt niet worden, daar dus ons de fysische redenen ten volle bekend zijn ........Maar waar het ressentiment en de verkeerdheid in streven dusdanig is dat alles letterlijk vergeten wordt!
 
**********************************************************************************************************************
De filosofie van het masker.....Zo als de politiek is... kan ons niet meer als vreemd zijn. U moet terug naar Uw thuis, je eigen mens-zijn! Met de wezenlijke civilisatie mee kunnen doen, als mens! Doe het, het heeft te maken met de enige aanwezige fout, het niet bezitten van de eigenschap om zich met het licht te voeden. Als we oprecht om die eigenschap weten te vragen, krijgen wij haar! Zij brengt ons de objectivitiet! En ook bij mij was het niet altijd zo..........het was moeilijk, de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen.............Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben. 
 De andere objectieve werkelijkheid komt er door U met het licht te voeden, letterlijk!
Slechts zo weten we ons brein op te schonen, met waarheid!
Ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid om het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Ze zijn essentieel om te kunnen anticiperen op de mogelijkheden die de evolutie voor ons in petto heeft. Niet dat we de ogen moeten sluiten voor negatieve zaken, en ook niet om het ‘lagere’ te weren, want hoog en laag horen bij elkaar en vormen één geheel. Wie zichzelf wil hervinden zal hoger moeten mikken, hoger dan wils- en drift-impulsen, en hoger dan deze beschaving tot nu toe heeft gedaan.

Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. De echte civilisatie, het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch ......... 
Doch ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bijeen te houden.
Dat de vrede daarbij nodig is, en men minimaal de eigen ogen moet weten te gebruiken, moet ieder mens duidelijk zijn........

De goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
Zoals een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, hij zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal.
Zo ook de mens die eenmaal bewust dit gebied bereikt heeft, zodat hij de eigen ogen weet te gebruiken, en ....dan de broederschap vindt waar anderen over praten als een ideaal, en dan straalt hij zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft, precies waar het nodig is.
Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ........en de valse emoties dragen de verkeerde ladingen........als ressentiment zijn ze nooit op zijn plaats.
Dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk is van het economische en politieke." Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden! Ofwel het is de wezenlijke inhoud van de menselijke civilisatie, zoals ze in een wezenlijke maatschappij werkelijk nodig is!
Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! Ze zetten geen enkele emotie om in de verkeerde lading......
Zij, met het ressentiment zullen dan ook nooit kunnen zien hoe een andere deelnemende houding aan de natuur er uit kan zien!
Ze zijn op geen enkele manier opmerkzaam, geen enkele vertekening in de beeldvorming zien ze nog.
Daardoor is "De Uhrt-mens" in de Mens verloren gegaan, en als we de huidige wetenschap en de politiek volgen is dat definitief!
Er is een Universele Bestaans Wet (a Theory of Everything) die alles verbindt!
Die verbondenheid omvat hetzelfde begrip als God, Allah, Jahweh, Boeddha of Tao.
We staan daarmee weer evengoed aan het begin van de weg!
Het punt alfa valt evengoed samen met het punt omega:...... het hier en nu van elke dag!
En het vragen stellen heeft dan ook geen zin, laat staan oplossingen bedenken!
De strategie van deze mensen is het ene deel van de mensheid te legitimeren en het andere deel te bekritiseren, afhankelijk van "de noodzaak van het moment".
Zo wordt de empirisch onderbouwde typologie verwerkt tot een absolute lacher, onze score in deze is namelijk tot het absolute nulpunt gedaald.
De krankzinnige elite zou ons dit toch op willen leggen, iedere dag............Het wordt zelfs geleerd op de scholen!
De emancipatie en medezeggenschap op welk vlak ook, is daar belangrijker dan de waarheid........
 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden.
Ik waarschuw U, dit is geen grap!

Wat is kennis? Waardoor wordt de ervaring gevormd?” Als we ons aan deze koers overgeven, storten wij onszelf in een zee van speculatie.
Ware het niet dat de meest intense geestelijke vermogens daarin zo’n ruim bereik zouden vinden, dat we terug zouden keren naar de vaste basis van de feiten, met slechts een gevoel van opluchting, dat we ontkomen aan een zo grote verwarring en tegenstrijdigheid.

Daarom vertel ik het U heel gewoon,
De kunst is ........om het bewustzijn van het leven,
in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen,
te verdiepen, te verbreden, te verhevigen.
Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen,
ontdaan van het bijkomstige en overtollige,
Bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen.
De rust in de ziel van de Mens zal gevonden worden,
het recept zal de mens bekend zijn.
Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan
en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn.
Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
We zullen en kunnen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn!

 Slechts door bepaalde grenzen van de fundamentele voorwaarden, van het bestaan zoals wij ze denken te kennen, weg te denken, kan een zijnstoestand worden bedacht met krachten die onze eigen toestand ver overstijgen.
 Dan is het ook niet misplaatst om te onderzoeken welke verbanden er zouden bestaan tussen onze manier van bestaan en de manier die als een mogelijke kan worden beschouwd, of toch toevallig toch niet.....?
En het is een gemak te weten dat we de intense geestelijke vermogens hebben, om de grote verwarring en de tegenstrijdigheden te ontvluchten........Het is met ons eigen Oog dat we alle lijnen trekken in het volledige objectieve denkbare bestaan!
De vierde demensie is daarbij (nog steeds) de brein-voorwaarde van Euclides!

Zowel parallellogram als rechthoek zijn abstracte begrippen, 
want we mogen aan de tekeningen geen enkele waarde toekennen.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
Slechts zo is een doorstoten naar positieve vrijheid mogelijk,
welke " De Aardse waarden" weer redt uit het cynische relativisme,
dat ons steeds weer zal opbreken!
De Geest met de rede de liefde en passie,
alleen zij heeft de mogelijkheden de zaken in vrijheid open te breken!
De wiskunde zal de werkelijkheid van zich willen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen,
zodat zij, al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden.
Maar dat is anders in de werkelijkheid buiten de wiskundige wereld,:.....dus al het cynisme ten spijt.......
er is wel degelijk de reden, deze is het essentieel onderscheid tussen wiskunde en werkelijkheid:.......
 Terwijl de wiskunde een menselijke constructie is, wat inhoudt dat haar begrippen op geen diepere gronden rusten dan op de afspraken die hen constitueren, zijn de wérkelijke dingen helemaal géén constructies en derhalve ook geen menselijke constructies, doch op zichzelf staande entiteiten waarvan de essentie ontegenzeggelijk bij hun Schepper zelf berusten.
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH.........
En in of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig.

Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = c2 apart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden,
wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.
WIJ CONSTATEREN de VERWARRING VAN DE INTUïVE RUIMTELEER EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA, WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
Want volgens de kwantummechanica kan een atoom inderdaad in een superpositie van twee toestanden verkeren, waarvan er dan één gerealiseerd wordt zodra men een waarneming doet. Dat is geen mystiek, maar komt door de wisselwerking met het apparaat dat gebruikt wordt om de waarneming te doen.
Het oog is niet alleen dat apparaat, maar ook een orgaan, die het met een "hard gegeven tot een oplossing moet brengen".
Wanneer men namelijk op atomaire schaal een waarneming verricht, is het waarnemingsapparaat niet weg te cijferen. Een kat is echter geen atoom, maar een macroscopisch object, bestaande uit ontelbaar veel atomen. Voor zulke objecten is zo’n superpositie van toestanden onmogelijk.
We weten dus dat ook daar de oorspronkelijke betekenis van de bits, niet relevant is voor de eigenlijke datacommunicatie en de gebruikte media.
Dat is een dramatische ontwikkeling, die de abstracte cognitieve ontwikkeling van het kind nog steeds buiten stelt, want het is aan hem te leren denken.
Dat is de werkelijk zinnige civilisatie in de praktijk!
Bij het kennen  van de stoffelijke dingen vinden wij slechts bepaalde absolute begrippen terug, echter geensinds in een volkomen maten!
De stoffelijke dingen doen ons weer denken aan de abstrate-absolute begrippen, slechts doordat wij in contact raken met de stoffelijke wereld!
Dat is een onderdeel van het "zijn", het totaal van het leven!
Zo worden de intenties onmiddellijk gecreërd. De wet van oorzaak en gevolg is van toepassing op alle drie de vlakken van het bestaan, het spirituele, het mentale en het lichamelijke. Het verschil is dat op het spirituele vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk zijn, zodanig dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden worden weergegeven, terwijl er bij het mentale en het lichamelijke er een concept van tijd en ruimte onstaat door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect. Bij gevolg is ze NIET ESSENTIEEL.
Zo is tijd niet essentieel, ze excisteert echter wel......

In de stofwisseling gebruikt men de andere term, Zo zijn er van de 20 aminozuren 11 niet essentieel, ze excuseren zich dan mogelijk echter wel.......
Elk van je gedachten, woorden of handelingen stelt een specifiek effect in gang dat zich terzijnde tijd zal manifesteren.
Om de meester van je lot te worden, moet je leren je geest beheersen omdat alles in je werkelijkheid een mentale creatie is.
Weet dat er niets boven toeval of geluk gaat.
Dat zijn slechts termen die worden gebruikt door de mensheid die in onwetendheid zijn van deze wet.
Zo betekend de term niet essentiële echter niet dat bijvoorbeeld de aminozuren minder belangrijk zijn. Ons lichaam is in staat om zelf niet essentiële aminozuren te maken. Om deze reden is het niet altijd nodig om ze te verkrijgen door een externe bron.

De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit ons oplegt, ze blijft! Ze blijft ons laatste Heil.
Zij die "Het Goddelijk Heil" over willen houden, ze zullen "INTROSPECTIE" moeten plegen.
Wetende dat........ het doel van de Geest is ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen,
ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren,
`de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.
De leugen of onjuistheid is niet geldig, ze excisteert echter wel!
Ziekte is het gevolg!
Zeer onterecht werd en word gedacht dat we de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast ons kunnen neerleggen!  En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! Leugen en onjuistheid moeten we kunnen signaleren, anders is elk ingrijpen op een noodlottige excistentie te laat!
En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!
En het ressentiment is een brutaliteit die de gevolgen alleen maar erger maakt!
 De mens is nog steeds vastgebonden aan de aarde, alle profeten van welke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, maar tevens is er volgens hen de mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Dat is de essentie van alle religie.

Er is dus een verband tussen Ideeën , het actuele, en de ziel.
Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein
en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren.
Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal.
Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beeld-denker.
Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen.

Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar  realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie. zo is het dat........

De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego.
 ook wel genoemd de begeerte, dat is het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen,......
“De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen. Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren
En volgens mij is ze Uw nieuwe kans, en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen. (Emmi Pikler / leo van den haak)
Het is het wezen van elke bewuste civilisatie die bij een gezonde maatschappelijke ontwikkeling hoort!

Let wel, de bewuste civilisatie heeft eerlijkheid nodig,
dit verhaal heeft het verschil tussen excisteren van de tijd en het excuseren van de stof (als geheel) nodig.
Maak je daar een onwaarheid van, dan bent U aan het liegen, zoals politici en wetenschappers het in de huidige tijd meestal doen!
Dit feit maakt de verwarring in ruimte en tijd (moedwillig) meestal compleet!
De twijfel is alleen te bestrijden met het geneste poces, 11 chromosomen paren gebruiken daarbij de 11 differente exciterende aminozuren.
De chromosomen, in de kern bestaan ze voornamelijk uit de stof DNA (een klein deel van een chromosoom is eiwit). DNA-moleculen zijn zeer groot. ... De verschillen tussen enzymen zitten in de volgorde en het aantal van de 20 verschillende soorten aminozuren waaruit eiwitten zijn opgebouwd.
De 11 differente exciterende aminozuren bepalen steeds de driedimensionale structuur van het "levende" DNA-molecuul.
De Arts kan, indien hij niet bijziende is, maar het proces kent, slechts excuserende aminozuren proberen aan te vullen!
De verdere eerlijke werkelijkheid is.......men wil nog steeds niet in de beste meta-stabiele toestanden verkeren, maar stel je nu voor dat de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond onder de zinnen van mensen zouden worden erkend. Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren, dit als inspiratie en bron! (De zienswijze van Ernst Mach)
Dat zou de zegen voor iedereen zijn! Maar deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet! De institutie die overal in opkomst is, ze zou alles moeten regelen, en dat zonder het "FUS", dus het belangrijkste aan functie en structuur wat in ons DNA aanwezig is!
Een groot drama ligt ons, door deze verkeerde keuze, als een aller-belabbert ressentiment te wachten!

Hoe het werkelijk zit; .....Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren.
In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet.
Helaas bracht dit Otto Weiniger tot een diepe Psychose, maar die zijn er meer; ....wat dacht U waarom de liefde zo vaak en zo moeilijk beschreven is? 
Vooral doordat velen ontkennen, Maar de menselijke evolutie bestaat zeker niet uit ontkenning. U brengt Uw eigen dubbele persoonlijkheid tot de psychose met zijn ontkenningen.
Want de begrippen van het ordentelijke en het behoorlijke zijn er genoeg............voor ieder is er buiten de agressie om alles om een nieuw begin te maken!
De antinomieën zouden de afkeer voor het kwaad in de mens moeten brengen, doch de huidige wetenschap brengt het alleen tot het meer vragen om Geld en materie, dus toch uiteindelijk om de economie, en zal ook geen minuut zwichten voor zijn verslagen ziel.
Toch werd alle misogynie en elk antisemitisme daar geboren, "Het Kwaad" werd niet "aangepakt" maar "opgepakt", door de uiterst zwakken  van geest.  Men doet niet aan de niets ontziende eerlijkheid, maar slechts wat aan het meest rigoureuze kwaad, zo denkt men ........maar waar men uiteraard niet in slaagt,
zij "Het kwaad" is niet te vergelden.........Wat Otto Weininger en Ludwig Wittgenstein de wereld vertelden ............de krankzinnige wetenschap weet het nog niet.

Men is vergeten dat woorden middelen van de wil zijn ....Victor von Weiszacker stelt dus terecht al dat promiscue gedrag, het is het enige wat bevalt, maar leugen!

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Ja, het is waar, ...........


Ja, het is waar, Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? ...voor deze heer, vraag; ....... kan hij onder genoeg medische druk nog een dringend gelukkig leven leiden, buiten alle anderen.   
Is dat het geval met de intraveneuze omstandigheid dat gekken hun gekheid niet los kunnen laten, het moet alleen maar sneller, doch de waarheid is extreem snel bekeken. Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9 x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De wiskundig-heid van de kwantum meneer moet het zonder werkelijke cijfers stellen, Oppenheimer had en heeft volkomen gelijk, ze waren en zijn niet te vertrouwen.
Het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...Waar het zijn interne mentale activiteit heeft...de rest van de wetenschappers kan alleen maar een Salomons Oordeel vellen, waar toch alle wijsheid aan ontbreekt.

Om werkelijk toegewijd te zijn aan een leven van eerlijkheid, liefde en discipline, moeten we bereid zijn om ons toe te wijden aan de realiteit. De actualiteit vraagt daarbij toewijding '‘vraagt dat we gewillig zijn en in staat zijn om onszelf continu te onderzoeken". Dit vereist dat we een goede relatie met onszelf onderhouden.
Maar juist dat is het wat de heterogene bende mist, en de ander moet maar bukken. Doch in feite heeft iemand met schaamte een vijandige relatie met zichzelf.
Een ik-ideaal kan je wel hebben, maar zonder werkelijke verdediging is het op de morele ondergang wachten.
En ik buk uiteraard niet voor heterogene Gekken en Flikkers, ........en het is hoogtijd ze dat eens te gaan vertellen!

De protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen.
De verzoening van de Fysica met de Metafysica ontbreekt, zo doende valt hun imaginatie zelfs uiteen in twee delen! 
De waan gestalte van deze mens is compleet!
De begrippen normen en waarden, ze hebben een verschillende afgebakende betekenis gekregen.
Goed, waar en mooi zijn niet zomaar te scheiden! Newton vertelde dat al!
Zij moeten leren te lachen om hun inhoud en begrip.
En ze moeten weten dat het hen uit liefde ontnomen zal worden.
En uit die zelfde liefde zal dat concretum, wat goed mooi en waar is, er ook komen.

Om zich met individuele menselijke schepselen te verbroederen, dan moet het eindige verstand zijn vertrouwen op de goddelijke vriendschap laten berusten.
Dus op de waarheid van het feit dat er een werkelijk fragment van de levende God woont in het intellect van iedere sterveling, 
met een normaal denkvermogen en moreel bewustzijn. 
Doen we dat niet, dan zal de wet zich nooit in U voltrekken, en het concretum, dat wat goed mooi en waar is, de volle Goddelijke natuur,.......
Ze zal U zondermeer onthouden worden, dus U niet worden voorgezet.

Ze weten nog geen dag hoe ze de dingen "actueel in het zijn" kunnen maken, als woord in het zijn. Ze zwammen maar wat.
Zodat wij dan ook geen minuut allen de schepping van de mens in ons zelf leren kennen.
De hagiografie is het verhaal als functie en structuur als onderdeel van ons DNA.
Het hogere noutische denken van de hogere orde, zoals het gebeurd langs de lijnen van "Het FUS" in ons DNA! 
Zo 'n denker heeft geen laboratorium nodig en geen zorgen over een research budget, die heeft aan zijn hoofd genoeg.
En een schrijftafel, en Rust.
En vooral geen lucratieve dissociatie stoornis die hem volledig van zijn pad afbrengt.
En een budget heb je helemaal niet nodig, want “Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.”

Maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen. De List (H.T. mijn veredelde luchtvaart leraar)
De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van beweging's verschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld. Een werkelijke civilisatie, voor elk mensenkind, verwacht hem niet van hen...... .
Zij die een oplossing voor imparatieve werkelijkheid verzinnen, ze hebben nog nooit meer als gruwelijkheid gepresteerd........

Ellende komt vanzelf naar je toe als je maar bang genoeg bent! Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy". Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling. Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is helaas alleen bekend aan het materiële ego, en daarom weet ik het zeker, ......als iets werkt maakt het niet uit, de mens is wat hij doet, en de naarling doet heel verkeerde dingen!
Hoe moet ik U "als normaal mens" alles vertellen, b.v. wat betekend het lettrisme voor de ambtenaar, de rechter, de advocatuur, de wetgever,  terwijl U de wet niet eens in U zelf mag laten voltrekken, noch mag leren voltrekken?
Is dat niet een enorm gebrek aan geestelijk leven? Wetenschap, welk een dramatische waan!
Zo, misschien wordt het de normale man nu duidelijk voor wat voor onzin en leugens hij de wetenschap en de politiek betaald.

Als U de wetenschappelijke waarheid over onze ervaringen wil weten,
dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
Dat is de tweede keer al, De Griek Permenides vertelde het ook al!
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
in concreto,  Latijn:....... in dit specifieke geval, ofwel in deze werkelijkheid!
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest. 
Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!

Vele willen een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets.
Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.

In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen. Als je met deze beginoperaties meegaat, kan Boole je op veel wijzen. Maar zijn aanvangsvooronderstellingen gaan mank. En de computer werd het apparaat wat het nu is, de De C++ expressie werd ingevoerd, maar deze C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! En daarom ook kon ik U al eerder vertellen, het Matherror bij computer en rekenmachine is een gebrek aan integer zijn! En wetenschappelijk maakt dat de computer en de rekenmachine volkomen onbruikbaar, en men moest steeds wat verdoezelen, men had een enorm reken probleem geschapen, wat de computer ook niet oplossen kan!

Floating points zijn niet integer, computers werken met de 0 en de 1!   Welke operatie uit deze twee operaties kan de computer sneller berekenen? 12+8 of 1,23+0,98? Natuurlijk 12+8, want dat zijn integers, de andere zijn floating points, en dat is een heel pak meer werk, sterker nog, de prestaties van computers worden meestal uitgedrukt in flops (floating operations per second). En de kwantum computer kan snel factureren maar kan de rest van de werkzaamheden belabberd slecht. En omdat ze gillend wakker worden van de enorme hoeveelheden floating points in de wetenschappelijke bewerkingen hebben ze zulke enorme hoeveelheden computer ruimte nodig, een andere reden is er niet! En het is zelfs zo dat ze altijd te weinig computerruimte hebben bij CERN en het KNMI. En het is Boole die dat probleem over het hoofd heeft gezien, en de wetenschap volgde tot in de huidige nouminale tijden. Wat een onzin moet daar uit voortkomen? Wel ik weet het, er komt alleen maar wetenschappelijke onzin uit de computer, niets anders heren wetenschappers! Er is voor ons maar een mogelijkheid over gebleven, namelijk de list te gebruiken!  Ons hele geluk is slechts van een enkel ding afhankelijk! Het bewustzijn van het gecreëerde leidt tot gedachten die creëren.

Uiteraard is dit de reden waarom ik Albert Einstein niets kwalijk kan nemen ondanks zijn wetenschappelijke droom die hij niet waar kon maken, ook hij hield slechts de list over, maar puur wetenschappelijk klopt zijn werk niet!
Uit de analogie van Richard Feynman kunnen we wel het volgende halen.
Ten eerste, als we energie uitrekenen dan verdwijnt er soms iets uit het systeem; we moeten dus erg voorzichtig zijn bij het bepalen wat we wel of niet meenemen in onze berekening. (dat zo`n vraag zich steeds opwerpt duidt op deductie). Doch de Radar-transponder en de QED werk als list wel!
Ten tweede, energie is er in heel veel verschillende soorten, en voor iedere soort is er een aparte formule. Er zijn: zwaarte-energie, bewegingsenergie, thermische energie, veerenergie, elektrische energie, chemische energie, stralingsenergie, kernenergie, massa-energie. Als we al deze formules bij elkaar optellen, zal het resultaat niet veranderen, mits we rekening houden met energie die in of uit het systeem gaat.

Het is belangrijk om te weten dat in de huidige natuurkunde niemand weet wat energie is. We hebben geen beeld van energie alsof het kleine druppeltjes van een bepaalde hoeveelheid zijn.
En we hebben niets te verzinnen, dat vertelde Newton ons al!
De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van beweging's verschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld.
De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van beweging's verschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld.
De dagen dat wetenschap en politiek te samen iets goeds geregeld hebben, ze moeten nog worden ontdekt!
Zij die zich de wet "aanmeten", ze deugen zelf niet!

Zo is het energetische bewijs dat niet de mens maar de zon de schuldige is van de opwarming van de aarde is heel eenvoudig te leveren.
Scott E. Forbush ontdekte de verrassende omgekeerde evenredigheid tussen zonne activiteit en kosmische straling.
Meer Zonne activiteit werkt dus verminderend op de kosmische straling!
Minder straling betekend minder opwarming ,
Wetenschappers hebben dit fenomeen al lange tijd geweten. Het wordt de Forbush daling genoemd, naar de amerikaanse fysicus ScottE. Forbush, die in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw kosmische straling bestudeerde. Als de kosmische stralen de bovenste atmosferische lagen raken, produceren zij secundaire deeltjes, die de grond kunnen bereiken. Door zijn metingen aan deze deeltjes, merkte hij op, in tegenstelling tot wat men dacht, dat de kosmische straling verminderde als de zonneactiviteit groot was.
De reden is eenvoudig: Als zonnevlekken exploderen, stoten zij enorme wolken van hete gassen uit, weg van de zon. Deze wolken, die men CME’s (coronale massa uitstoten) noemt, bevatten niet alleen gassen maar ook magnetische velden, flarden magnetisme die weggerukt worden van de zon door de explosie. Magnetische velden buigen geladen deeltjes af, dus als een CME langs de Aarde schiet, dan worden ook de elektrisch geladen kosmische stralen meegesleurd, die anders de Aarde zouden bereiken. Dit heet “Forbush vermindering”.
De klimaatverandering die wij op aarde waarnemen neemt men ook op mars waar. Zouden ze daar ook zoveel fossiele brandstof verstoken!
Stephen Hawking leverde een zelfde soort van energetisch bewijs over de straling die voortkomt uit zwarte gaten,

Zij die weten dat de waarheid, niet zo maar even te vertellen valt, ze zullen zich zo maar even niet laten gelden!
Uit liefde zal wat mooi, goed en waar is, dus in concretum er pas komen!
Op AARDE woont een wezen dat alleen tot conclusie kan komen met hulp van de eigen open OGEN.
Het lettrisme is voor de ambtenaar, de rechter, de advocatuur, de wetgever, en dewetenschapper, terwijl U de wet niet eens in U zelf mag laten voltrekken, noch mag leren voltrekken!
Wij, de normale mensen moeten de moedwilligheid er van, gaan begrijpen!
Anders gezegd, het is ressentiment, en de moedwilligheid is de verkeerdheid in streven!
Doen wij dat niet, dan wordt de normale civilisatie, met een normaal "Aards-leven" een verloren zaak........

Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men.
 Maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ...........
Maar hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen?

Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe,
de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen.
Hun imaginatie valt zelfs uiteen in twee delen! 
De waan gestalte van deze mens is compleet!
De begrippen normen en waarden,
Ze hebben bij hen een verschillende afgebakende betekenis!
De fundamentele begrippen,
kunnen zelfs niet anders als aanschouwelijk, 
worden weergegeven!
Dus de wiskunde van Euclides, is ook brein voorwaarde!
Dat geeft de vorm slechts een objectieve realiteit, die gemaakt wordt door de zintuigen.
We zijn ons pas van iets bewust als we er onze aandacht op vestigen. ...
 Dus cortex deactivatie correleert met bewustzijnsverlies en thalamische-activiteit kan dit niet tegenhouden, 
En lettrisme heeft al helemaal niets van enig behoud.......
Zelfs de Kleine laesies in het reticulaire activerende systeem (RAS) kunnen ook coma veroorzaken.
 
De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie, .....
Ze maken een aparte benadering noodzakelijk.
Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan., 
Het is een groot avontuur om de materie tot leven te zien komen,
En om de wonderen te begrijpen.
En dit grote avontuur blijkt zijn eigen bewijzering te hebben, ...........
Omdat de kwantumfysica ons heeft laten zien dat ; ......
daarin voor een uitsluitend mechanistische, en dus theoretische causaliteit geen plaats is.
Kan het niet anders als dat de actuele praktijk, waar we ons bewust van zijn, steeds in het systeem gebruikt wordt, dus reticulair is. 
Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus),
......daar houdt het heelal nu eenmaal niet van, en dat is veel meer als een constatering alleen in de wetenschap.
En het bleek toch altijd de waan die alleen de  wetenschap wil bezien! 
Wat betreft zijn computer gebruik kan het zelfs bijna niet meer; ......hij gebruikt waarschijnlijk de zelfde "optical mouse with USB Nano-reciever" zoals U........maar ceterus paribus kan zijn gevolgen hebben, even niet liegen wetenschap.

 Hun weten en hun samen-spannen heeft hen ingesloten. Zo is het vooral met hen die weten dat ze weten dat er van hen niets meer is als de  empiristische conditionering die hen "bezig" houdt,
buitengewoon gevaarlijk, dat zijn ze..........ik kan meneer Beck niet meer maar ook niet minder als gelijk geven, heren rechters ruim deze wetenschap op......ze is noch steeds minstens zo gevaarlijk als meneer HITLER..........Wij normale mensen weten ......
dat keuzemogelijkheden tot manifestatie komen vanuit een veld van bewustzijn.
En we mogen van hier uit de intentie koesteren,
dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten.
Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd! 
En dat is typisch iets voor een totalitaire mens.......
maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig,
En dat blijven ze, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, ze heeft namelijk moeite de bewijzen te leveren.
het moet U duidelijk zijn!
Zouden ze nog in staat zijn tot enig besturen en regeren?
Worden de mogelijkheden uiteindelijk niet te beperkt?
En zijn de doelstellingen al niet te beperkt, ......als men alleen maar weet te werken met het slijk der Aarde?
Wat is dat toch, dat werken met hebzucht en bezit?
Zet dit niet te veel tot krankzinnige en politieke aktie aan?
Is het mechanisme met de waangestalte uiteindelijk niet totaal mislukt?

En wat is het verleden dan?
 Het is nog steeds een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’ vol gejammer en geweeklaag en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt: "Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid, vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten die we gezien hebben onderweg!
En mijn metgezel antwoordde: Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven?
En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakheden en onzinnigheden veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet?
En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen;.....
waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?"
En is deze waanzin zo voort te zetten?
Neen!

Wetenschap, ....DENK.
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 

   
 Functie en structuur ...... nog maar eens het belangrijkste waarschuwende wat steeds opnieuw in de geschiedenis geschreven is; .... want het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!

De ideologie van de gekken heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen? Is het niet hoogtijd om aan al dit corrumperen een einde te maken?  
Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, zoals Descartes doet, dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg. Je ontdekt soms stukjes logica, soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert. Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."
Daarom heb ik deze brief toch echt gepost, via de e-mail
Nardocus Filosofus