Ik kon het over nemen; .......Maar eerst dit
Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen!

Nu is het dramatisch weinig, ......waarom, dat moet ik U vertellen,
Mijn Autisme is niet vrijblijvend,
Mijn geloof is niet gevestigd in een ivoren toren!
De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden.
Elke eenheid in deze maatschappij is vertrokken, ...........
De liefde en rede zijn definitief vertrokken.

Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!
Ze heeft zo een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, zoals onderkend is door Otto Selz, zo werd het..........
De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
Probleem-oplossen bevat het testen van condities
De krankzinnig Karl Popper volgen is een zeer ernstige geestes-ziekte.
Ze is gebruik willen maken van ieder aanstormend ressentiment!
Dit is al bijna honderd Jaar het geval
De positivistische bezigheid een beperkt aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten te verheffen, is strikt logisch gesproken niet mogelijk. Wetenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nooit achter zich kunnen laten. Het aantal werkelijke waarnemingen is altijd zeer klein ten opzichte van het totaal aantal mogelijke waarnemingen en iedere volgende waarneming kan met de vorige in tegenspraak zijn.
Dit brengt elke leugenaar terug naar het ressentiment!
Wie zal al de theorie toch moeten valideren, ......."‎Mad scientist · ‎Computer scientist · ‎Gentleman Scientist · ‎Government scientist......of toch "The New Scientist" ( Het Nederlandse/Britse gekken-gesticht )


Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 

Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en
Als besef overvloedig tot U komen......

 
Fractaaltje
Gemetica/Gemetics 

@voor meer informatie: Jules Ruis
Gemetica/Gemetics, een nieuwe tak van wetenschap?

Fishing in the genome-pond
De relatie/interactie tussen genen en memen.
We onderscheiden binnen het menselijk functioneren 'genen' en 'memen'.
Genen zijn fysieke/materiele informatiepakketjes met een drang tot natuurlijke voortplanting.
Memen zijn ideële informatie pakketjes met een drang tot culturele reproductie.
Het resultaat van de wisselwerking tussen genen en memen uit zich in het ontstaan van 'gemen'.
Deze gemen vormen de drijfveer voor menselijk handelen en gedrag.

Het nieuwe wetenschapsgebied 'Gemetica' (eng. gemetics); ........
definiëren we als het terrein waarop genen (genetica/genetics)
en memen (memetica/memetics) met elkaar in wisselwerking treden
en dat resulteert in het ontstaan van gemen.
Vragen die we aan de orde stellen zijn:
 • Staan genen voor de natuur en memen voor de cultuur ?
 • Staan genen voor voelen en memen voor denken?
 • Staan genen voor het lichaam en memen voor de geest?
 • Staan genen voor de emotie en memen voor de ratio?
 • Staan genen voor materialisme en memen voor idealisme?
 • Staan genen voor aarde en memen voor hemel? (Waar blijft de hel?)
 • Staan genen voor het leven en memen voor het licht? (Is er dan ook nog duisternis?)
 • Of zijn genen en memen gewoon de keerzijden van dezelfde medaille: foto en film, deeltje en golf tegelijk?
Dan kunnen we onder Gemetica (het speelveld van genen en memen) het werkingsgebied verstaan van de ziel (soul). Een gem bevindt zich dan in de ziel. Daar beweegt zich ook de menselijke hartstocht, passie en gedrevenheid. Maar ook de liefde vindt daar haar thuis. Zijn deze drijfveren de kenmerken van een gem? De ziel is echter ook de plaats voor het menselijk bewustzijn (awareness), een plek voor de innerlijke rust. Orde en chaos dus bijeen; het blijft een kwestie van kijken.
Vragen die dan weer opdoemen luiden als volgt:
 • Zijn memen voorbehouden aan mensen of beschikt elk organisme over zowel genen als memen?
 • Beschikt elk organisme dan ook over een ziel?
 • Is de ene ziel verbonden (religio) met alle andere zielen?
 • Ontstaat op die manier een soort universele verbondenheid?
Tenslotte vragen we naar de Verbondenheid in Ruimte en Tijd.
 • Is er een Universele Bestaans Wet (a Theory of Everything) die alles verbindt?
 • Omvat die verbondenheid hetzelfde begrip als God, Allah, Jahweh, Boeddha of Tao.
 • En zijn we daarmee weer aan het begin van de weg?
 • Valt het punt alfa dan samen met het punt omega: het hier en nu van elke dag?
 • En heeft vragen stellen dan nog zin, laat staan oplossingen bedenken?!
 • Wie het weet mag het zeggen.
 • Stuur uw reactie naar  Jules.Ruis@fractal.org

De kunst is ........om het bewustzijn van het leven,
in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen,
te verdiepen, te verbreden, te verhevigen.
Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen,
ontdaan van het bijkomstige en overtollige,
Bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen.
De rust in de ziel van de Mens zal gevonden worden,
het recept zal de mens bekend zijn.
Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan
en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn.
Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn!

Waar de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens,
het leven als eenheid mogelijk maken,
zou ik mij ook maar eens afvragen,
of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen,
zonder onze "Fortificatio Reticularis"
zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is.
Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan,
ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie,
kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf.
Degene die je wilt overtuigen,
zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  
De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig,
Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid.
Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....
Uw algemene instrumentarium toch maar leren gebruiken, .....

En wij zullen allemaal zijn in "Gods scheppende rede".
En dan zal de Moeder van deze nieuwe Aarde tevreden zijn, over ons allen.
De dag zal komen, het is niet ver weg.
De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken
aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden.
Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden.
Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard,
dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur,
Moeder Aarde en de mensheid.
Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.

Want de dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen!
Ze is nu algemeen herkend en erkend

En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn,
omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn 
onvergelijkelijkheid ! Ik heb dat woord slechts onderstreept omdat Google dat ook doet! 
Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet!
 “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”

Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.

Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
de curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde, waarvan maar 2000 bewust.
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur......omdat hij toch wel vind dat hij de maat alle dingen is, en hij is dus ook de bedrieger en het kwaad van elke dag! En nog nooit is de mensheid zo bedonderd door een leugen machine, ..........dat terwijl er ........ook
 in het verleden en uit het verleden kwamen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken.
 

Verleden 

Wat betreft het verleden kunnen we tot een oplossing komen,......
Want het is nog steeds een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’ vol gejammer en geweeklaag en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt: "Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid, vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten die we gezien hebben onderweg! En mijn metgezel antwoordde: Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven? En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet? En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen; waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?" Mijn constatering in deze materie: .......een Ziele-Maatje heb ik nog steeds maar heel erg weinig gezien.

Een ziele-maatje zou het leven makkelijker moeten kunnen maken, doch elke kennis steunt op ervaring, vanuit de objectieve wereld wordt ons niet de ware kennis verschaft.
Dan is de enige manier om het wezen van het lichaam volledig te kennen --zowel uitwendig als inwendig-- je er mee te identificeren ofwel er één mee te worden. Alleen als we er één mee zijn, kunnen we het in zichzelf leren kennen. Dan nemen we volledig waar en niet slechts het verschijnsel in deze wereld. Daar is tijd voor nodig, we moeten in de objectieve wereld leren met elkaar te existeren, te bestaan.
Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan? Moet de macht van de illusie dan blijven gelden? Als het aan mij ligt niet, maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, laat dat goed tot U doordringen.
En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één.
Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring, het is een hartstochtelijk streven één te worden.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is. Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren. Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....

 
Veel mensen hebben dan ook terecht slechts op oppervlakkige wijze kennisgenomen van de natuurwetten zoals deze in de loop van de 20ste eeuw zijn ontrafeld. En menen dat deze nog voldoende ruimte zouden bieden voor verschijnselen die nu nog niet begrepen worden, zodat we deze ‘paranormaal’ noemen. 
Doch we hebben inderdaad niets meer uit een schoolkrant voor te lezen. Ze blijken het dus zelfs toe te willen geven! En dat onder de conditioneringen van de krankzinnige wetenschap. We zitten in het stik donker, al het licht wat we nog hebben bevind zich in ons eigen hart.
En ik vergeet zo mezelf, en laat zo heel mijn gedachteonrust liggen,.....broeders en zusters zet alles stop, ik meen het! Want alles zal toch "zo wie zo" moeten worden teruggebracht naar het mogelijke interactieve denken!

Want de moralist blijft een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten" Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer!
Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. En dat moet je nog eerlijk verteld worden, anders houdt men inderdaad een comedie over! 

De inhoud van deze pagina komt zelfs uit de noodzaak voort om dat maar even te melden, maar de noodzaak om van het verleden los te komen is er toch verwoord in de zin; ......."Maar laten we wel over het heden praten, zoals gelijktijdigen over een gelijktijdige praten. Ik hou niet zo van dwazen die dat niet doen. Ik bedoel, als het Nu een gelijktijdigheid is, en dus ook vrijwel als eenheid ervaren wordt, zou dat toch geen probleem moeten zijn! Ik zeg dus niet dat het geluk uit het verleden niet mag tellen .........want dat moet het juist wel!
De aard van de ziele-persoonlijkheid wordt er door versterkt, het geeft zelfs de wezenlijke verbetering van het gedrag, we hebben hiermee namelijk de elementen voor de verbetering uit het veleden. In het verleden en uit het verleden komen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken. 
Deze zijn; ........
 1. De vaststelling van de feiten, die bij de activiteiten gebruikt worden. 
 2. Dus niet de valse feiten, maar de feiten die voortkomen uit de geestes ruimte "Die identiek is aan het Universum van Pythagoras".
 3. Die feiten die zo gestructureerd zijn dat, .....De som van de stromen naar elk knooppunt NUL zijn.
 4. Waar men de verbeelding heeft om alle mogelijke vergelijkingen op te lossen.
 5. Waar men de gelukkige herinnering heeft uit het verleden, .....en zo de ware natuur der dingen rechtstreeks is te ervaren. Het Gaat hier dus om de QED, deze komt voort uit de mentale eigen innerlijke en uiterlijke waarneming die leidt tot de exacte kennis van de dingen
 6. Ze funderen de mentale activiteit van de feiten door rechtstreekse duidelijke bewijzen.
 7. Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie. 

Maar Let wel, deze eeuwigheid die ik hier beschrijf, kent geen tijdsduur,
geen wanneer, geen vroeger, geen later, er is geen eeuwige duur.
De kosmische pragmatiek is slechts een zijn.
Dat wat er werkelijk in wordt toegekend kan dan ook slechts bestaan!
Hemel, aarde, en wording zijn ook de mens beloofd.
Meer als deze belofte is er niet; ......
de algemene natuur is niet voldoende ter verklaring!
De drie enige componenten van Uw leven, ze zijn leven, energie en bewustwording.
Als het Uw werkelijke wil is te leven,
en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen,
dan kan U slechts op deze Geestelijke Grootheden steunen. 
Er is "Denking en Uitgebreidheid", deze twee drukken voor ons brein een onbegrensd eeuwig wezen uit.
Het is het intelligibele wat ons als de uitdrukking van ons eeuwige wezen kent, zo het ons is beloofd.
En er is voor theoretische causaliteit geen plaats.
Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus), ......daar houdt het heelal nu eenmaal niet van.
We moeten ons wezen doorgronden zoals het ons is beloofd.
Het gaat daar bij zeker niet om de universitaire feiten kennis, maar weldegelijk om het tot -zichzelf-komen en in de waarheid komen.
De ziele-persoonlijkheid wordt daarin erkend, als het wezen dat de expressie kent, zoals ze ons is beloofd, maar zoals ze zich ook aan de medemens manifesteert, .......
Ja zelfs veel meer dan in het licht van de eigen persoonlijkheid.
Want alle weerklank voltrekt zich in het brein, met de mate zoals ze zich openstelt, voor al het andere, zo wordt de persoonlijkheid van het zelf ervaart, en komt de expressie duidelijk en communiceerbaar tot stand, .........

Het is een leerproces dat in de mens geleidelijk zal evolueren, mits .....
de mens tracht zijn gedrag in overeenstemming met de inhouden van onze ziel te brengen.
Het leerproces veronderstelt verbetering van gedrag, en de mogelijkheid tot een juister gedrag.
Met andere woorden, het begrip komt tot stand bij waarneming van realiteiten.
Ze is een waarneming die tot gevolg heeft dat de actualiteit van deze realiteit "toevloeit" aan ons brein, zoals het ons beloofd is. Ze voldoet in ons brein als vorm van begrip of voorstelling.
Ze is zelfs een voorstelling die hoort bij het ethisch noodzakelijke, voor een ieder.
Een concept of voorstelling kan zich voor homo Universalis plaatsen als een universeel begrip.
Wat in het geheel wel degelijk de bedoeling is.
De huidige wetenschapper heeft slechts zijn theorie met "enige" actualiteit, maar geen bewijs van ook maar "enige" realiteit! Het ontbreekt hen aan universeel begrip!
En het ontbreekt hen werkelijke eigen realisatie, men brult maar wat over "bewijzen", doch het objectieve bewuste ontbreekt.
Zo zijn actualiteiten op zich aanwezig, maar als realiteit nog zeker niet geïnduceerd.
De beste training is degelijk: .....werk aan de zich openbaren kosmos mee!
Zo doende is de mens het meest betrokken bij zijn eigen realisaties, zijn eigen besef .......
Zo wordt de mens "wat hij doet" , er zijn namelijk in de intelligibele wereld en onze ziel nog duizenden actualiteiten die we nog niet hebben beseft.
Een mens wordt geroerd door de macrokosmos, welk onderdeel het meeste is van het fysieke participium.


Doormiddel van lezen trekt men de microkosmos omhoog, maar het bemerken van het "onnatuurlijke punt" is GODS_ONMOGELIJK, want ten eerste kan dat niet, daar de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met deze statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........

De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet!
Een participium is een van het werkwoord afgeleide vorm, die wij deelwoord noemen. Het gedraagt zich als een bijvoeglijk naamwoord. Ze kunnen in iedere willekeurige naamval, geslacht en in enkelvoud of meervoud voorkomen. Het Latijn kent drie participia:

1. participium praesentis activi (p.p.a.): het onvoltooid deelwoord
2. participium perfecti passivi (p.p.p.): het voltooid deelwoord
3. participium futuri activi (p.f.a.): het deelwoord van het futurum
4. Het is dus werkelijk een mengeling in deelnemende systemen.
Het  deelwoord wordt nog steeds in alle vormen van heidense en misdadige participia gebruikt. 

In die vorm wordt ze ook wel een epifenomeen genoemd,........hoe kan de mens zich in de aard van zijn actie vergissen? De aard en de hervorming van het voltooid-deelwoord is een ramp, en bij de wetenschap altijd een regelrechte leugen! De discrepantie tussen de taal en de fysica is niet eens uit te leggen! Het participium van de taal heeft 3 delen, het participium van de fysica heeft 2 delen, daarbij is voor een puntmassa "m'' in een conservatieve energiepotentiaal  de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie.
Dus ik constateer het maar, bij het logisch kosmisch denken hadden we al sinds Euclides extra brein-voorwaarden nodig! Euclides had de discrepantie tussen de fysica en de taal al bemerkt!
Euclides heeft ons op deze waarheid gewezen en de Homo Universalis heeft pas "goed" gewezen op het feit dat; ......de actualiteiten van het leven zich voegen naar de ontvankelijkheid van het brein!
Dus nogmaals verteld; ......De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen hypothetische constructies,
de menselijke relatie is fragmentarisch geworden. Omdat het participitium Puur theoretisch wordt benoemd.
En nu ze volgens Boole ook ten volle gebruikt  mogen worden, is het probleem er ook ten volle, Waarom; .........in de mangel van het verstand,
op basis van twee verkerende volwaardigheid 's  stellingen zal het geheel ook verkeren,..........
Dat de connectieve werkelijkheid alleen die van Boole is,
brengt mij tot een lachen........want.........
De abstracte begrippen, we mogen daar bij de tekeningen noch vormen,
geen enkele waarde toekennen.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële!

Zo wordt het enige antwoord gevonden op het feit dat; .........actualiteiten een rol spelen bij het opwekken van beelden in het brein!  Het beeld impliceert in samenhang met het waarnemen van de dingen een vierkant (beeld), maar dat is nog steeds geen Kosmische realiteit! Euclides constateerde dat ALL in zijn wiskunde, daar horen breinvoorwaarden bij!
Dit is zonder meer waar, want niet elke actualiteit is een idee, en niet elke realiteit heeft voor U actualiteit.
Doch elk mens wordt geboren zonder schil, het afwerende onderdeel van het brein.
Ze staat dus direct na de geboorte volledig open voor het zijn!
De zintuigelijke ervaringen ontwikkelen zich in ieder brein met die actualiteit die aanwezig is, als de eigen innerlijke verdieping als het belangrijkste onderdeel van onze intelligibele wereld niet aanwezig. Want Homo Universalis, hoe klein of groot hij ook is hij mag alles leren begrijpen!
Vandaar mijn "inleiding voor all". Maar dat is slechts een inleiding, maar zeker geen inwijding, zoals de kosmos in elkaar zit!

Daartoe is de nodige bezieling en belichaming noodzakelijk, zo stelde Spinoza de innerlijke gezindheid als het hoogste goed, waar Euclides zijn brein voorwaarden stelde, dit brengt het bezit van de ware voorstelling, als die voorstelling die van de overige is te onderscheiden. En daarbij wordt ze norm en werktuig in het diepe Noutische denken. Het denken dat in het Nu direct te volgen is. En waardoor de valse voorstellingen te onderscheiden zijn.
Het probleem van de wetenschap is dat ze denkt dat alles van buitenaf kan worden geleerd! Bij Spinoza werd alles wat zo in zichzelf moest worden gevonden, een subjectief denkvermogen, de Scientia Intuitiva genoemd. De mystieke wegen en de wegen van de universiteiten vinden elkaar niet! Ze weten niet wat zich in de mens kan voltrekken.
Ze hebben geen zin in rust en gelukzaligheid..........te midden van de wankele omstandigheid van het leven. Tevens wil men zijn innerlijke vrijheid, te midden van de enorme gebondenheid, die dit oplevert, niet verruilen voor ware gemoedrust (beatitudo).
Alleen met deze gemoedrust zijn de rede en liefde te volmaken, ..........door die Scientia Intiutiva .............

Galileï (1564-1642) ;  Volgens mij is het enige doel van de wetenschap de lasten van de mensen te verlichten.
Als de wetenschappers, geïntimideerd door de zelfzuchtige machthebbers, zich ermee tevreden stellen kennis te vergaren met een ander doel dan die kennis zelf, dan loopt de wetenschap gevaar volkomen scheef te groeien. en zullen  hun nieuwe machines alleen nieuwe rampen veroorzaken!
De "technogie" Levert slechts verdachten op, al denken velen nog wat anders!
De bedoelde brug tussen de Wereld van het worden, de tijd-ruimte-ruimtelijke Wereld, de Wereld van de materiele gebondenheid en de koopman, de objectieve wereld en wereld van de slavernij ofwel de ballingschappen, de wereld van het zijn ofwel de Wereld van de Vrijheid zal elk mens zelf moeten slaan.
De wijze waarop, beschrijven we in de heilige ofwel de hele geschriften. Elk mens draagt zo de kennis van het paradijs in zich!
De "adem van het leven" wordt ons bij de geboorte ingeblazen, ze is het inwonende één zoals het als De Ziele persoonlijkheid is gedefinieerd.
Dat hebben we vanaf onze geboorte
geweten, zulks ook levert ze ons het Gen, vertaalt ons de drager van het instinctieve, als ook grotendeels als de drager van het brein. Als zetel van het Godelijke Instrument, "De Fortificatio Reticularis" 
Het instrument om met de Kosmos mee te werken, is ieder mens gegeven..........De taal als veranderend object alleen, is daar ongeschik voor, al bestaan er een miljoen geschikte fractalen, ........... en een miljard wetenschappers die daar wat bij vertellen!.
U zal op het geheel moeten leren letten, ........de welstand die geen eerbied heeft voor de Wereld, het werkt niet........ 
‘Het ongeziene en onlichamelijke’, het mysterie van "Het Zijn" buiten de sfeer van onze aarde, laat iedere grote leraar zelfs in zijn openbare toespraken geheel onbesproken. Het calimero-mysterie is er voor wetenschappelijke Gekken!

Die voorstelling die van het overige is te onderscheiden, als eer aan de wereld en zijn schepper,
 ze is de enige norm en het werktuig in het diepe Noutische denken.
Dat betekend ook, het is moeilijk, de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen.............
Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben. Zo zij Memen worden genoemd, zijn het ideële informatie pakketjes met een drang tot culturele reproductie. 
                   

Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het inductieve denken - de associatie theorie - die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen en uit die gegevens conclusies te trekken. Het menselijk denken zou volgens die theorie bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen. 
Er bestaan dus hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking. Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan. Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is! Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie. Er is een hogere kwestie, en het is meer als de wetenschap zich aan de orde weet te stellen!  Hiermee heeft Jules Ruis zijn antwoord gekregen. En de taal is als veranderend object, heeft gelukkig zijn ongeschiktheid gekregen .......

En nu de computers sinds Boole ook ten volle gebruikt  mogen worden, is het probleem er ook ten volle, Waarom; .........in de mangel van het verstand, op basis van twee verkerende volwaardigheid 's  stellingen zal het geheel ook verkeren,..........
en daar zullen we ontzettend snel achter .....komen......

Is er ooit iemand geweest die het wezen van het singulier tantum, de contemplatie, of het NU begreep.
En toch is het instantané handelen in de natuur ons bekend. Maar onze transcriptie in zijn menselijke omzettingen kost tijd, ligt misschien daar buiten en daar boven het spirituele pad? Is het metaphysium mens daartoe tot de contemplatie instaat? Wordt er in deze kosmos op de natuurlijke transcriptie slecht wezenlijk als norm gereageerd? Is het Autisme voor velen al wezenlijk,......
Zijn de rede en lust te samen slechts het wezenlijke natuurlijke bericht van "groei, wording en behoud".
Met welke fatale vergissing zijn anderen al bezig? Wat realiseren zij zich niet?
Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid.
De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....
en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.
Ook ik en U hebben hun existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voordurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem. Het is niet nodig je bezig te houden met het schijnschoon van oer dolle en domme wezens. Maar van deze existentie zou ik mij maar niet vervreemden, maar als nog al onze toewijding tonen die we kunnen vinden. 

Het is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens! En het is absurd te geloven dat de kiem van de dwalingen steeds maar te onderkennen is. We hebben de totale reticulaire, niet de halve. Maar de enkelvoudige rede telt in deze kosmos niet, want de rede, zo zij alleen heerst, is een beperkende macht; ........en de hartstocht, waarop niet wordt gelet, is een vlam die ter eigen vernietiging brandt. De enkele "idealen" zijn zo het slachtoffer van zichzelf, en in spreken een radeloze bezigheid.
Het is zelfs ook niets anders als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten, die aansluiten bij die "ideale" verwachtingen.
Alle dogma kunnen in die zin worden begrepen, ze slachtofferen daarmee zichzelf, maar de wetenschapper weigert er permanent zo over te denken!
Door de onmacht die onze taal kent, is het oer dolle en domme tot ons doorgedrongen, en het zit hem vooral in dat apparaat wat computer heet, en waardoor we toch het slachtoffer zijn van ons zelf, ......op basis van twee verkerende volwaardig 's stellingen zal het geheel toch verkeren, helaas!
Dus er rest ons slechts een andere voortzetting van onze evolutie! Jules Ruis heeft hiermee mijn complete antwoord gekregen ..........

De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! Om het dus duidelijk te vertellen; .......de literatuur- wetenschappelijke praktijk is een drama.
Er is geen Zicht op de kunst van het vrije denken, de logisch weg van de bewustwording, die zich uit zichelf ontvouwt.
Men wordt er niet wijser door!
Het is meer als een poging om aan de zinloosheid te ontsnappen, het is daarmeee "precies de bevestiging van de zinloosheid die het is"
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is! Ja, de oprechtheid mag zeker ontbreken van de dwazen.
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dramatische dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit. 
De hele wetenschap is niet in staat ook maar één goed studie boek over iets te schrijven, iedere Universiteit houd er zijn eigen doctrine op na. Die kan je beter niet verdedigen, maar in het verborgene laten. In de boekenkast dus, of op het internet ofwel tussen de andere theorieën.
De student kan naar zijn E-boeken fluiten of ze zijn zo dik en onoprecht dat er niets specifieks in kan staan. Een bulk aan namen, trivia en onzin.
De Wetenschap bevindt zich al 125 Jaar in een situatie die onophoudelijk verdedigd moet worden.
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!! Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur. Wilt U haar niet leren kennen?
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, maar er rest ons slechts een andere voortzetting van onze evolutie, waarom zouden we dat niet doen?
Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!

De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!
Het is die  werkelijkheid waarbij het ook mag donderen en regenen, waar de bliksem er ook werkelijk wel is. 
De weg naar het jezelf kunnen vergeten wil eigenlijk zeggen;....... in die extase geraken die de vriendschap van de rede en lust brengt.  Ex-stasis betekend zo ongeveer via de ware vriendschap met zijn existentie boven alles uit stijgen. (Freunds Es, ofwel je egoïsme loslaten) Uiteraard mag je daar jong mee beginnen, los van elke ongewone anticipatie=theorie. Het laatste venijn zit hem in de wetenschapper en hun presentatoren, die toch even met hun idee naar voren willen komen .....te vergeefs, zo dit hun manieren blijven ........
Zo is er geen verruiming van de menselijke geest ..........geen betrijding van het hypothetische......maar ook niets wat zich als een ware intuïtie  zich meld en laat voelen. Bij gevolg is het onmogelijk naar buiten toe op te treden, ondanks de kansen die ervoor iedereen zijn.........en blijft er een oneindige hoeveelheid hiaten onder ons liggen. Zo is de nieuwe tak van wetenschap er dus niet!..........

Want zal deze schat, waar wij nu over praten, ook niet de Grootste Verbondenheid in Ruimte en Tijd zijn. 
De Universele Bestaans Wet die alles verbindt?


Daarom ga ik U ook vertellen;......... We hebben deze wet kompleet nodig, wij kunnen niet zonder haar!
Want de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje, je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie! Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden, Feynman leerde het mij zelfs; ....de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).
Laat ik het nu op zijn Hollands zeggen, de wetenschap denkt dat ze para-normaal is, dat ze zowel in de toekomst kan kijken als als in het verleden, en ook miljarden lichtjaren ver kan kijken, dat de natuurkundige processen niet aan een verandering onderhevig zijn en elders niet anders verlopen. Daar heeft ze dus geen enkel bewijs voor.
Ze kan niet in de toekomst kijken, noch in het verleden.
paranormaliteit staat voor verschijnselen, waarnemingen, wetenschappen of vermogens die niet wetenschappelijk kunnen worden verklaard (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij').
Het gaat volkomen voorbij aan de waarheid dat er niets verandert in de kosmos, jammer he !
Ook wetenschappers zeggen dat het fenomeen para-normaliteit niet bestaat, waarom doen ze er dan wel aan, door te zeggen dat er totaal niets kan veranderen? En men de mensheid zelfs valse digitale trucjes vals als waarheid en juistheid moet gaan verkopen!
Het valse digitale trucje van de wetenschap! Zo wil ik dit benoemen!
Ja, en inderdaad het is hoogtijd dat de wetenschap deze waanzin op zij gaat zetten, ........want zo is er inderdaad geen verruiming van de Geest, geen bestrijding van het hypothetische, en ook geen plaats waar de ware intuïtie zich meld en laat voelen.
Zo Gesteld, dat U op dit vlak leeft dan kan U slechts plaatselijk corrigeren, voor de abstracte theorie is slechts één groot NORMAAL- VLAK nodig, van een ongekende precisie, dit vlak kan je niet achteraf maken, iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van de correctie van de voor-buurman en de achter-buurman, alles zit daar aan elkaar! U heeft geen enkele kans ook maar één enkele correctie goed uit te voeren! Sterker nog, elke plaatselijke correctie helpt ze van de wal in de sloot!
In de industrie wordt het gewoon erkend; …. Een speciaal normaalvlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaalvlak is identiek aan het beitel-normaalvlak … , in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt. Of gaat ze haar waanzin weg zetten?
Weet ze het NU, het punt alfa valt samen met het punt omega, .....het hier en nu van elke dag!
Een referentiekader is de algemeen beschouwde structuur voor een analyse
of inleiding ter verwerking van informatie. En kan geen absolute bewijzen opleveren.
Door substitutie breng je een referentie / nulpunt in, maar dat is nooit de WERKELIJKHEID.
IN DE KOSMOS BEWEEGT ALLES EN IS ER ALLEEN EEN VOORSTELLING TE GEVEN MET :.......
Een euclidische ruimtelijk coördinatenstelsel ............
In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidische ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven.
Helaas maar daar moet je bewust mee rekening houden, anders kom je tot mis-concepten, van mij mag je ze ook de hiaten noemen, die zonder wiskunde geen oplossing hebben.
Je bent gewoon een statische redenatie aan het ophangen met deze door Einstein gevolgde methoden. Deze statische methoden brachten sinds 1911 de grootste hiaten in het Nucleaire wetenschappelijke beleid. Ze zijn nog niet weggeweest......
De misdaad van de krankzinnige wetenschap is heel gewoon bekend!
Eens werkten de vorser's naar de geheimen van de natuur,
nu betreden ze hun laboratoria slechts om te trachten,
kennis om te zetten in het slijk der aarde.
De heilige eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden.
Doch het eindige steunt op het oneindige,
het begrensde op het onbegrensde,
het sterfelijke op het onsterfelijke,
en plots stelt iemand haar als een kracht op afstand, de QED.
En plots .....is er iets te toetsen,
blijkt ze steeds aan een zich steeds evaluerende limit te kunnen worden gehecht.
De tijden van Plato met zijn Grot en zijn schaduwen zijn definitief voorbij!
Satanisten en Heksen, Uw kansen zijn verkeken!
De deductieve manifestatie vanuit de één voltrekt zich van A tot Z,
van alfa tot omega, ofwel AZOTH.
Alfa en Omega (Grieks: "το 'Α' και το 'Ω'") is een uitdrukking uit het christendom,
welke Gods almacht symboliseert.
Slechts Schriftgeleerden maakten daar een cultus van ......
terwijl via de vrije wil de mens zelf in liefde tot God moet komen,
en daar bij is er ook een mede mens........Zo U het zo doet is er succes.
Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden, zover mogelijk van de stof,
en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen.
Deze toetsing beschrijft de dubbelzijdige hemelpoort van Richard Feynman......
We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen.
Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...........
Heeft vragen stellen dan nog zin, laat staan oplossingen bedenken?!
Neen, in het totaal niet, maar toch.........
maar nu pas kan het goed gaan gebeuren, vertel het niet verder,
maar de inductieve weg van de mens ging altijd al in de omgekeerde richting.
Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd!


 
Nardocus Filosofus