Hoofdstuk 21 De census in de realiteit

Veel mensen begrijpen het maar niet, waarom kunnen we niet alle kennis, maar ook de dromen en idealen, met elkaar delen. De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan. De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft!
DeTechnologie is echter het daadwerkelijke. Dat wil zeggen dat het dicht bij de uitvoering staat. Wat je zult gaan maken is zelfs een politieke keuze. Technologie is gaan beslissen, onderzoeken en uitvinden. Kunst is het potentiële, het perspectief dat zich aandient. Ze leert ons de wereld zien.
Het doorschouwen van de begrippen afzonderlijk is geensinds interessant. Nooit geweest ook!


De gedachte dat kunst en techniek verwante begrippen zijn wordt aardig geïllustreerd door het feit dat ‘poëzie’ stamt van het Griekse woord ‘maken’ en ‘techniek’ een Grieks woord is voor handvaardigheid en kunde. Technologie is de wijsheid die of het inzicht dat ontstaat door de beschouwing van techniek. Die kennis veroorzaakt het maken van nieuwe dingen. Het conceptuele en het maken zelf zijn onlosmakelijk verbonden. Zie ook hoe in het Frans de woorden ‘artist’ en ‘artisan’ dicht bij elkaar liggen. Een kunstenaar moet uitvoeren wat hij bedenkt: het doen is de drager van het kunstwerk. Echt interessant en zeer belangwekkend is te zien hoe die vier begrippen elkaar definiëren. Het verband aantonen, daar gaat het om.

Het geloof van een doener bestaat dus uit een soort van geesteshouding en bij het doen is er zelfs een bepaalde geestestoestand. Doeners kunnen geen dromers zijn! Een doener moet weer naar adem happen als hij in de openruimte van het onbekende en nog niet gewetene komt, dan moet hij zich weer centreren op de poëtische zinnen in zijn taal om zo mogelijk iets wat nuttig is, te verwoorden en met elkaar te delen. Er was een bepaalde leegte, maar door de concentratie en de contemplatie wordt die leegte toch steeds weer opgevuld, met poëtische woorden en zinnen. Waarin iedereen thuis is, op zijn eigen afzonderlijke manier, naar karakter, aanleg, en doen. Alle doeners hopen zo mogelijk alles te delen, en daar binnen in onze kern is te hopen dat de geesten minnelijk en prettig voor ons ingesteld zijn. En onze prettige herinneringen zijn daarbij onze reis-bagage naar binnen en naar buiten.
De appreciatie van het werk zit hem in het zich verdiepen in de wijze waarop de maker te werk is gegaan en de wijze waarop de beschouwer ervaart dat dit werk betekenis voor hem krijgt. Ondertussen weet de kunstenaar dat zijn werk nieuwe betekenissen krijgt. Daartoe heeft hij / zij het ook losgelaten. De perceptie van de beschouwer is de aanvaarding. Dat is de creatieve daad van de beschouwer (het publiek). Ook de beschouwer moet oefenen om tot de perceptie van een werk te komen. Alle kunst is oefenen.

Doeners kunnen niet zwijgen over het verkeerde en het kwade, als we zwijgen over het kwaad, en het begraven zo diep in ons dat er geen teken meer aan de oppervlakte komt, dan implanteren we het, en dan zal het in de toekomst in duizendvoud opstaan. Wanneer we de problemen laten liggen, noch wijzigen, noch bepraten, dan zijn we niet alleen de beschermers van hun triviale ouderdom, we vormen daarbij de fundamenten van de rechtvaardigheid driften onder de nieuwe generaties" "Ook hier is er de universele wet; ....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding.  Een slecht opgeleid persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs ontzag en begrip kweekt." En dan is er ook nog een zeer praktische universele wet; .....Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is! Naar vermogen, karakter, aanleg, en doen, het beminnelijke en het minnelijke heeft een enorme simpelheid! Zo leef je vanuit een passie en een compassie die de werkvloer van een doener zeer prettig maakt! In mijn eigen leven heb ik dan ook een heel eenvoudige spirituele praktijk, de dagelijkse van de doener! Let wel, hier heb ik het over het meest wezenlijke leerproces wat er schuil gaat in de mens, .....mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken! Ze sluit volkomen aan bij de natuurlijke levensweg, ....

Voor mij is er namelijk maar een uitweg uit het monster dat ik ( net als iedereen) diep van binnen met mij meetors; ....hoe moet ik; ..... bij mijzelf te rade gaan en al datgene probeer af te leggen waarvoor ik meen een ander pijn te moeten doen, me te moeten wreken, een ander moet vernietigen. Want naar mijn mening maakt ieder atoompje haat dat je aan de wereld toevoegt, haar nog onherbergzamer dan ze al is. Haat, versteende haat, kan een vreemdsoortig uitgevallen wonder (ikzelf) in een ( letterlijke) invalide doen veranderen… Rebekka Engels

"Indigo" Persoonlijkheden, proberen dus een zeer wezenlijke kwaliteit en actieve redelijkheid aan de "natie" mee te geven. Dus proberen vooral partner te zijn in de rede, volkomen los van alle gedwongenheid. Dat is de natuurlijke weg. Ofwel hij probeert het leven weer een redelijke kleur mee te geven, de huidige "stijlloosheid" is een vloek voor iedereen. ( God-verdomme, dit kan zo niet )
Let wel, wij zijn een speelbal in dit universum, h
et is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! Dat is stijlloos en dwaas. De dramatische confiscatieve instelling en institutie in de mens ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens, en zo zit de edele doener op deze wereld dus op geen enkele manier in elkaar. Hij leeft zo niet, hij doet zoiets niet!  De doener droomt niet, de rest droomt kennelijk wel! Als de doener droomt, dan is het maar over één ding, hoe kunnen we alles delen! Dit doet hij ondanks de beperktheid van het menselijk weten en kennen. Hij geloofd in de dingen die hij doet!

Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden in het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden. Ze worden dan ook nooit op de werkvloer gescheiden, de realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal, naar karakter, aanleg en doen. Er ligt nu eenmaal gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen.
Dat is dus uiteraard een taal waarin niet de waarheid voorop staat, maar het is een poging tot betekenisgeving, het is de taal waarmee de doener zijn hart en gemoed en intellect lucht, rechtstreeks van uit de diepte van zijn kern. Zoiets heet Poëzie, 99,9 % van de taal en de wereld literatuur bestaat hier uit, waarom en wanneer een deel van deze taal idee en theorie mag heten is een volkomen raadsel. Geen van beide delen zijn referentieel transparant, er valt zo niets mee duidelijk te maken!

Hoe meer je van het reële pad afstapt, hoe meer onvolkomenheden er in plannen en theorieën zijn, en het wordt echt een attractie U te volgen! Maar Uw strijd lost niets op, U bent de attractie zelf geworden! De attractie die men ziet tijdens de strijd tussen goed en kwaad heet in de volksmond heel gewoon duel! Dat is de meest vreemdsoortige uitval vanuit de hersen-capaciteit van de mens! Wetenschappers zijn vreemdsoortige mensen, ......die op de prijzen azen, en dat is zo`n dramatisch onderbuik gevoel. Zij die de census in de realiteit veronachtzamen kunnen geen wetenschapper zijn! In de Poëzie heb je het dan over leugenaars en fantasten!

Poëtisch verteld  is mijn kosmos een hemelse orkest uitvoering zonder begin of einde. In dit orkest mag zo ongeveer iedereen een instrument bespelen, en in het spel van hun voortdurende beweging houden zij van elkaar, resonerend in een oneindig en ingewikkeld concert dat zich eeuwigdurend uitstrekt in steeds grotere harmonieën.
De andere uitleg is gewoon niet mogelijk want dan ben je ogenblikkelijk verplicht alle woorden boeken en wiskunde boeken weg te gooien. Want de functie's in deze kosmos daar gaan wij niet over, die gaan tot oneindig en we zijn niet in staat om woorden waarden te geven, daar "De cijfer symboliek ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen komt aangedragen. De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek. De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek. De taal heeft alleen de functie van de betekenisgeving, dat is wat ons is en wordt gegeven!

Doch nu weet U het, zij die blijven hangen, zij die dit verhaal voor "te zwaar en te ernstig" aanzien, hun probleem is gewoon dat zo iemand de gnosis, het proces van de innerlijke betekenisgeving, niet kent. En dan ook op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Ze moeten de belangrijkste bagage van de geest missen, ...... 
Er zijn enkele demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Ze staan iedere dag naast U, zij leiden onder de ziekte N.P.A. ofwel Narcisme Perfectionisme en Arrogantie, gelijk een Janus Kop, naar alle kanten toe. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen. Als het aan hen ligt, zullen we nooit geen broeders en zusters worden! Er wordt niets van hun taal gecentreerd in poëzie, de taal die vanuit het innerlijk van de mens komt. En die taal maakt toch echt dat je een gelukkiger mens wordt.  En de rest die "gepreekt" wordt, kunt U "voorvoeg-lijk"  vergeten, het is voor-voeglijke dwaasheid aan een stuk! De last die we steeds vinden, blijkt het meest schitterende erfrecht wat de mens toebedeeld is!  Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken!
Maar van de dwazen mag U dat niet weten, ........maar mensen, .... laten wij blij zijn, want de geestelijke evolutie gaat heel gewoon door!
Er valt niemand meer "te knechten", niemand wil nog langer zielloos en stijlloos bezig zijn, de ziel zegt ons dan; ....zo kom ik er niet toe te leven, ik word in dit leven gedwongen mij bezig te houden met zaken waarvan ik weet dat ze zinloos en stijlloos zijn. De ziele persoonlijkheid van de mens, zijn verantwoordelijkheid die altijd blijft bestaan, heeft zich toch voor eeuwig verbonden met de groepsziel ofwel de "natie" zoals de indigo persoonlijkheid dit noemt. Dat is de aard van de census die ook wel de realiteit wordt genoemd!

Er valt niets te bewijzen in wetenschappelijke zin, de Pentateuch heeft geen schriftelijke voorganger, ze berust volledig op mondelinge overleveringen! Hoe kon en kan dit verhaal dus niet de waarheid zijn! De fabelachtige krankzinnige wijsbegeerte van de dwazen is en blijft een voor-voeglijke dwaasheid, een dwaasheid waar geen enkel nuchter mens aan beginnen moet! Alle oertalen waren spreektalen, die op precies de zelfde manier, in zichzelf de verbinding met "De één ofwel Het grote mysterie" wisten te leggen! In het ongeziene liggen de diepste achtergronden en elke causaliteit. En alleen de huidige taal-frommelaars hebben het minder "oer" gemaakt, maar ik spreek het nog steeds! Ik maak van mijn hart geen moordkuil! 
We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieus universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. (Richard Feynman)


De ziele betracht de nabijheid Gods

Ik meende ook de Godheid woonde verre,
In enen troon, hoog boven maan en sterren,
En hefte menigmaal mijn oog,
Met diep verzuchten naar omhoog:
Maar toen Gij U beliefde te openbaren,
Toen zag ik niets van boven nedervaren.
Maar in de grond van mijn gemoed,
Daar werd het liefelijk en zoet.
Daar kwaamt Gij uit de diepten uitwaarts dringen
En als een bron mijn dorstig hart bespringen,
Zo dat ik U, o God! bevond,
Te zijn de grond van mijnen grond.
Dies ben ik blij dat Gij mijn hoog beminde,
Mij nader zijt dan al mijn vrinden.
Was nu alle ongelijkheid voort,
Geen hoogte en geen diepte zou ons scheiden,
Ik smolt in god, mijn lief; ....wij werden beiden
Eén geest, een vlees en bloed,
De wezentheid van Gods gemoed,
Dat moet gescheiden, och! help getrouwe here,
Dat wij ons gans in Uwen wille keren.

Jan Luyken. Verbranden van vrouwen beschuldigd in een hekserij. Graveren. XVII.


 
Jan Luyken (1649-1712)
 
Mocht U tot de zelfde ervaring komen als deze "collegiant", denk dan niet dat U er al bent. Maar als U deze ervaring goed kan verwerken, kan hij veranderen in het mooiste ziele goud! Maar de census die de realiteit ons oplegt, ze blijft!  De gevolgen zijn dramatische als de mens zo stijlloos en zinloos "te keer" blijft gaan als ze nog steeds doet. De etsen van Jan Luyken liegen er niet om, .....zijn gedichten ook niet, de mens heeft zijn prachtig omschreven "Gods" ervaring nodig, meer als ooit te voren!

Zo het er nu bij ligt; .... De mens is op deze Aarde klaar, met zoveel stijlloosheid en zoveel zielloosheid en zoveel zinloosheid heeft hij er niets meer te zoeken! De vele zaken die zijn beschreven bevatten deze zielloze en heilloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat het mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Als je maar bang genoeg bent, dan komt de ellende vanzelf! Dames en Heren dwazen ga Uw gang, het is uw eigen ondergang! Meer als ooit te voren! Waar de collegiant onmachtig is, daar hoeft hij geen macht te gebruiken, de dames en heren zorgen voor de eigen ondergang!

 Het ware geloof stoot geen enkele "gelovige doener" buiten, en ze stopt geen enkele  "gelovige doener" af, van welke richting hij ook komt. Wars van dogma's en theologie ligt bij de collegianten de nadruk op de beleving, op het directe contact met God, wie of wat hij ook zijn mag, .... een innigere en liefelijkere levenshouding als die van de collegiant bestaat er eigenlijk niet. En zo is het nog steeds, ook heden in deze dagen ... het is hoogtijd dat voor eens en altijd te begrijpen. Zijn presteren is dan ook ver weg de beste voor deze wereld, .......voor zichzelf en ieder ander! Het mooiste ziele Goud is aan hem, U zal niets beters vinden, ja zelfs nooit iets beters vinden!
Het is een liefelijk rationalisme, ze is dan ook nooit ver gegaan in het ontwikkelen van de ideeën tot een afwijzen van de godsdienst zelf, uitgaande van de gedachte dat God te perfect is om zich met ons bezig te houden. De Gods beleving van Jan Luyken (of Spinoza of andere vroege collegianten) zal altijd nodig zijn, om dat achterwegen te laten, God is zo doende de liefelijke en zoete beleving in U zelf, .........de eeuwige levende kern in U zelf. En deze zou ik maar niet weggooien, dat is buitengewoon onverstandig!

De aard van de sensus is zelfs dat hij de realiteit wordt genoemd. Richard Feynman vertelde het mij zo; ......
We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieus universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien.
"God is uitgevonden om mysterie te verklaren. God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.

Het geloofd is een weten en vooral "een kennen", praten zal een collegiant er niet over doen, ze proberen hun geloof uit te dragen in hun dagelijkse handelingen. Hoe ze  ook af en toe weggeslagen worden, ze zullen weer snel vaste grond onder hun voeten krijgen, wie ze ook zijn, Man of vrouw, ......tussen een maatschappij die zichzelf lijkt te willen vermoorden. Toch komt er dan weer een tijd om te proberen elkaar weer te begrijpen. Toch blijft het hard als je de opdracht hebt het te moeten beschrijven. Nogmaals de realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen en de wetten zijn niet meer als bedacht. Er valt zonder de liefde en de rede heel weinig te begrijpen,.....laat God maar eens om de hoek kijken, heel liefelijk zoet en zacht.

 Ik beschouw het leven dan ook niet als een uitsluitend commutatief  proces, waarbij zo ongeveer alles zijn tekstuele betekenis heeft gekregen. Het universum verdelen, daar doe ik niet aan mee.  Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur  niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. 
Daar ligt de reden waarom ik een hartgrondige hekel aan de naargeestigheid van het handelingsonderzoek heb zoals politici en wetenschappers telkens weer beweren te moeten doen. Geldigheidsaanspraken die tegenover en tussen politici en in de wetenschap ter discussie worden gesteld zijn voor 99%  geproblematiseerde geldigheidsaanspraken ofwel fantasieën en deze kunnen niet als argument gelden. Ja, en ook hun vertoog  kan slechts worden gevolgd in hoeverre men deelt in de redeneringen, waarvan de redelijkheid zelf eerst nog moet worden overzien.


 
'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek; maar al dat moderne statistiekengedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
'Søren Kierkegaard
 
Hou dus met dat statistiekengedoe op, echt werkelijk niemand heeft het recht ons lijnrecht in het onmenselijke te voeren!
  Met het politiek getinte vertoog onder de oksel oefent men dus macht uit in de samenleving. Iets waar de menselijke samenleving niet bij staat te juichen! In het politieke vertoog kan een onderwerp namelijk taboe zijn, een spreker niet gekwalificeerd etc.. En het elitair getinte vertoog is een leugen. Daardoor is er altijd een: ....

 
 • Gebrek aan overeenkomst onder personen, groepen, of dingen.
 • Het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau brengt de spanning en het geschil dat uit een gebrek aan overeenstemming voortvloeit, het meningsverschil is geboren.
 • Het communicatief proces waarbij een structuur een tekstuele betekenis (dialectiek) krijgt, heeft geen enkele waarde. Tekst op zichzelf heeft geen waarde. Het politieke vertoog is een stinkend vod papier. Het elitair getinte vertoog is een vod papier. Alsof we dit communicatieve proces met zijn dialectische uitkomst niet al duizenden malen hebben zien mislukken.
 • De vele zaken die worden beschreven bevatten de zielloze en heilloze en nutteloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Als je maar bang genoeg bent, dan komt de ellende vanzelf! Dames en Heren dwazen ga Uw gang, het is uw eigen ondergang! Meer als ooit te voren! 


  Ik vind daarom dat dit een zo goed voorbeeld is.
 

 •  Uiteraard is voor hem de census in de realiteit geen geaccepteerd begrip, maar mogelijk zal misschien zijn krankzinnige kop er wel door splijten. Het is wel te hopen! Dan is het wereldse drama voorgoed voorbij, dat kan ik U wel vertellen! Het is hoogtijd te weten dat het natuurlijk is, al die ellende te vermijden. Dat waarvan U de redelijkheid nooit meer van kan overzien, en waarvan de triviale ouderdom maar blijft voortduren. Waarom wordt deze triviale debielen-club  nog langer bij wet beschermd? Dat gaat U zich in de komende jaren heel snel afvragen. Het proces van de innerlijke betekenisgeving, kent men niet. En dan weet men ook op geen enkele manier waar aan en waarmee men goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat men geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Ze moeten de belangrijkste bagage van de geest missen, ......en dat terwijl dat toch steeds nodig is. 
 • "Geen enkele regering heeft het recht om te beslissen over de waarheid van wetenschappelijke principes, noch te schrijven op enigerlei wijze over het karakter van de vragen die worden onderzocht. Evenmin mag een regering de esthetische waarde van de artistieke creatie bepalen, noch met beperking tot de vormen van geletterdheid of artistieke expressie. Evenmin mag het uitspreken doen over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. In plaats daarvan heeft ze de plicht om voor haar burgers de vrijheid te behouden, om die burgers te laten bijdragen tot de verdere avontuur en de ontwikkeling van het menselijk ras. "- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998  Richard Feynman.
 • Weet dat de wilde natuur allerminst idyllisch is, ja zelfs onmenselijk kan zijn. En dat het lot van de naïeve mens hem volstrekt onverschillig laat. Weet dat;.....Filosofie-vrije wetenschap niet bestaat, er is hooguit wetenschap waarvan de filosofische bagage zonder nadere inspectie aan boord wordt genomen. De naïeve mens is een vreemde in Gods natuur, omdat hij niet tot introspectie komt! Het is dit gebrek waarover Richard Feynman ooit zei:... "Wetenschapsfilosofie is ongeveer even nuttig voor wetenschappers als ornithologie voor vogels."   
 • Maar deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW!
   Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
  Ruim dit instituut dan op!
  Verklaar het tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen!

  Anders blijft alles zo en zo, met theorie die zonder nadere inspectie aan boord is genomen en zitten we weer met omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, daar het zware accent op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen. En moeten we leven met wetten die op deze onzin aangepast is.  De Almachtige kan niet enkel denking ofwel een zuivere geest zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie omdat de naïeve dwazen het willen!
 • Rechters zouden het toch moeten weten, wat de census in de realiteit voor de mens betekend. Er zijn enkele demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Ze staan iedere dag naast U, zij leiden onder de ziekte N.P.A. ofwel Narcisme Perfectionisme en Arrogantie, gelijk een Janus Kop, naar alle kanten toe. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen. Als het aan hen ligt, zullen we nooit geen broeders en zusters worden! Er wordt niets van hun taal gecentreerd in poëzie, de taal die vanuit het innerlijk van de mens komt. En die taal maakt toch echt dat je een gelukkiger mens wordt.  En de rest die "gepreekt" wordt, kunt U "voorvoeg-lijk"  vergeten, het is voor-voeglijke dwaasheid aan een stuk!
 • “Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
  “De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
  “Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

   De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dat almachtige wat we zijn, dat ene, ze kan zelfs niet anders als uit denking bestaan, dat wat voort komt uit de zuivere Geest. Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant.
 • De daad maakt alles duidelijk, niets anders! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt!
 • Laat U niet flessen, U gevangen nemen in de "voorvoeglijke-dwaasheid", U hebt Uw eigen geestelijke vrijheid meer als nodig! De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. We kunnen niet alle kennis, maar ook onze dromen en idealen, zomaar even met elkaar delen. Dat is slechts met hart en ziel te doen, zij, de ziel betracht de nabijheid Gods. Dat is het aller belangrijkst, wat U moet weten, aangaande de census in de realiteit. Ik ben een stukje niets in de wereld van alles. Je bent een stukje niets in dit alles, maar geef je leven niet aan het leven dat jou dreigt op te geven, ik lach, ik lach om jou, ik heb geen lach.. er is een lach.. de lach.. die ben jij. Geen dag die jou vergeet. Vertrouwen zal nooit vergaan in hetgene dat haat probeert te breken. Al die poëtische zinnen, we hebben ze meer als nodig.


  

  Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Uw geestenzoeker, met de duizenden grote geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger in zijn bagage. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....
 

Nardocus Filosofus